Page 1

0RWRUHV:(*:DFLRQDP ERPEDVHVXSUHVVRUHV

M

2VPRWRUHV:(*:GHDOWRUHQGLPHQWRHVW¾RHPIXQFLRQDPHQWR FRQMXQWRFRPFHUFDGHERPEDVHVXSUHVVRUHVsDOJXQVDWÄ N:sQXPDQRYDHLPSRUWDQWHLQVWDOD¾RGHWUDWDPHQWRGH ¼JXDVUHVLGXDLVFRPLVVLRQDGRSHOR&DQDOGH,VDEHO,,XPDHPSUHVD SÕEOLFDHVSDQKRODGHDEDVWHFLPHQWRGH¼JXD$LQVWDOD¾RGH WUDWDPHQWRGH¼JXDVUHVLGXDLVÄXPSURMHWRQRYRFRQFHELGR HLPSOHPHQWDGRSHORVHQJHQKHLURVGHSURMHWR*UXSR6DF\U\ 9DOOHKHUPRVRXVDQGRPRWRUHVIRUQHFLGRVSHOD:(*HP(VSDQKD

WRUHV:(*:ÄDQRYDFDUFDÂDDHUR GLQ½PLFDTXHDXPHQWDDSDVVDJHPGH DU H UHGX] DV WHPSHUDWXUDV GH IXQFLR QDPHQWR p+RMHHPGLDRVPRWRUHVHOÄWULFRVUHSUH VHQWDPFHUFDGHGRXVRGHHQHUJLD GDLQGÕVWULDqGLVVH-DYLHUGHOD0RUHQD p$SHVDU GLVVR XPD HQRUPH TXDQWLGDGH GHHQHUJLDÄGHVSHUGLÂDGDSRUTXHDVHP SUHVDVXWLOL]DPVROXÂÐHVTXHV¾RPDOFRQ

:(*HXURs,QGÕVWULD(OÄFWULFD6$ 7HO’)D[ LQIRSW#ZHJQHW’ZZZZHJQHWSW

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

117

FHELGDVRXTXHQ¾RV¾RDSURSULDGDVSDUD DV DSOLFDÂÐHV $R UHGX]LU HVWH GHVSHUGÈ FLR FRP PRWRUHV GH DOWD HƬFLÅQFLD WDLV FRPRRVGDJDPD:DVHPSUHVDVQ¾R VÎ VDWLVID]HP DV VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV DPELHQWDLV PDV DLQGD UHGX]HP RV VHXV FXVWRVHPHOKRUDPDVXDUHQWDELOLGDGHq 3DUD DOÄP GR VHX DOWR UHQGLPHQWR H IXQFLRQDPHQWRƬ¼YHORVPRWRUHV:

70

V¾R UREXVWRV H FRQVWUXÈGRV SDUD GXUDU 2 SURMHWR GH  PLOKÐHV GH HXURV

WHUHP VLGR HVFROKLGRV SDUD XP SURMHFWR

s IDWRUHV H[WUHPDPHQWH LPSRUWDQWHV

SDUD FRQVWUXLU R QRYR FHQWUR GH WUD

FRP WDQWR SUHVWÈJLRq GLVVH -DYLHU GH OD

QDVFRQGLÂÐHVH[LJHQWHVGHLQVWDODÂÐHV

WDPHQWR GH UHVÈGXRV GH ('$5 $UUR\R

0RUHQDGD:(*(VSDQKDp2VPRWRUHV

GH WUDWDPHQWR GH UHVÈGXRV $V FDUFD

4XLÌRQHVIRLLQLFLDGRHPQRYHPEURGH

: WÅP VLGR IRUQHFLGRV LQFRUSRUDGRV

ÂDV WDPSDV FDL[DV GH WHUPLQDLV H FD

 H HVW¼ DJRUD SUHVWHV D ƬFDU WHU

HPSDFRWHVGHHTXLSDPHQWRHQYROYHQGR

SRWV GH YHQWLOD¾R V¾R IDEULFDGDV QDV

PLQDGR$LQVWDOD¾RÄXOWUDPRGHUQDH

WDQWR ERPEDV FRPR VXSUHVVRUHV (VWHV

IXQGLÂÐHVGD:(*XWLOL]DQGRIHUURIXQ

WHP XPD FDSDFLGDGH GH   P 

PRWRUHV V¾R XVDGRV FRPR HTXLSDPHQWR

GLGR GH DOWD TXDOLGDGH DVVHJXUDQGR D

SRUGLDHVHUYHKDELWDQWHVGH

QRUPDOL]DGRSRUFDXVDGDVXDFDSDFLGD

P¼[LPD GXUDELOLGDGH H DOWR UHQGLPHQ

6DQ6HEDVWLDQGHORV5H\HVXPPXQLFÈ

GHHPSURSRUFLRQDUQ¾RVÎDOWRVQÈYHLVGH

WRHPFRQGLÂÐHVDPELHQWDLVDJUHVVLYDV

SLRGH0DGULG

SRXSDQÂDGHHQHUJLDFRPRWDPEÄPSHOD

2FDSRWGRYHQWLODGRUWHPXPQRYRGH

VXDƬDELOLGDGHQRTXHÄXPDPELHQWHGH

VHQKRTXHSURSRUFLRQDPDLRUUHVLVWÅQ

SURFHVVRFRQWÈQXRHFUÈWLFRq

FLD FRQWUD LPSDFWR HQTXDQWR DV WDP(QWUH XP WRWDO GH  PRWRUHV :

SDVIRUDPFRQFHELGDVSDUDPHOKRUDUD

IRUQHFLGRV SHOD :(* (VSDQKD SDUD R

GLVVLSD¾RGHFDORUQRVURODPHQWRV

SURMHWR('$5$UUR\R4XLQRQHVHQFRQ

2V PRWRUHV : SURSRUFLRQDP XPD

WUDPVH  P¼TXLQDV GH  N: SDUD

VROX¾R DOWDPHQWH HƬFLHQWH SDUD VH OL

VXSUHVVRUHV IRUQHFLGRV SHOD $HU]HQ

GDUFRPRVGRVFXVWRVRSHUDFLRQDLV

(P UHVXPR -DYLHU GH OD 0RUHQD GLVVH

s TXH DGLFLRQDP DU DR SURFHVVR ELROÎ

WRWDLV DWULEXÈGRV D GHVSHVDV FRP HQHU

TXHpHVWHÄRPDLVUHFHQWHGHXPDORQ

JLFR p2EYLDPHQWH HVWDPRV HQFDQWDGRV

JLDDRORQJRGDYLGDGRVPRWRUHVWÈSLFRV

JDVÄULHGHSURMHWRVLPSRUWDQWHVHPTXH

SRURVQRVVRVPRWRUHVGHDOWDHƬFLÅQFLD

XVDGRVHPDSOLFDÂÐHVGHERPEDJHP

IRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRSDUDERP EDV HVSHFLƬFDUDP PRWRUHV : :(*

(VWHV PRWRUHV SURSRUFLRQDP QÈYHLV

+RMH HP GLD RV PHVPRV PRWRUHV V¾R

GH HƬFLÅQFLD HQHUJÄWLFD DFLPD GRV

XVDGRVHPDOJXQVGRVPDLVUHFRQKHFLGRV

YDORUHV PÈQLPRV HVSHFLƬFDGRV QD ,&(

HLPSRUWDQWHVSURMHWRVGRPXQGRLQVWD

DQRYD1RUPD,( ,QWHUQDWLR

ODÂÐHV GH GHVVDOLQD¾R VHUYLÂRV KLGUR

QDO(ƯFLHQF\(ƬFLÅQFLD,QWHUQDFLRQDO 

HOÄWULFRV VLVWHPDV GH UHJD LQVWDODÂÐHV

GHFODVVLƬFD¾RKDUPRQL]DGDSDUDPR

SDUDWUDWDPHQWRGH¼JXDVHGHUHVÈGXRV

WRUHV WULI¼VLFRV GH LQGX¾R 8P IDWRU

HH[WUD¾RGHSHWUÎOHRsSDUDQRPHDUVR

FKDYHSDUDRDOWRUHQGLPHQWRGRVPR

PHQWHDOJXQVq M

Motores WEG W22 acionam bombas e supressores  

Autor: WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A.; Revista: Manutenção nº117

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you