Page 1

)LDELOLGDGH&HQWUDGD QR2SHUDGRU 2'5 QD,QGÕVWULD GH3DVWDH3DSHO

M

78

(QJ•*LOEHUWR6HUUDQR 6.)3RUWXJDOs5RODPHQWRV/GD 7HO’)D[ JHUDOSW#VNIFRP’ZZZVNISW

CASE STUDY

121 122

&RPDFUHVFHQWHFRPSHWLWLYLGDGHQDLQGÕVWULDGHSDVWDHSDSHO DVHPSUHVDVGHVWHVHWRUWÅPYLQGRDSURFXUDUQRYDVIRUPDVGH DXPHQWDURVQÈYHLVGHSURGXWLYLGDGHJDUDQWLQGRYLDELOLGDGH HFRQÎPLFD(POLQKDFRPHVWDFUHVFHQWHSUHRFXSD¾RDƬDELOLGDGH GRVDWLYRVGHSURGX¾RWHPVHUHYHODGRXPDVSHWRFKDYHH DWHQGHQGRDTXHRVRSHUDGRUHVV¾RRVTXHPDLVSUÎ[LPRVHVW¾R GRVHTXLSDPHQWRVV¾RRVSULPHLURVDLGHQWLƬFDUDOWHUDÂÐHVQRVHX IXQFLRQDPHQWRTXHSRGHPOHYDUDIDOKDVLQHVSHUDGDV 2SUHVHQWHDUWLJRDSUHVHQWDR3URJUDPD2'5 2SHUDWRU'ULYHQ 5HOLDELOLW\ HRVSDVVRVSDUDXPDLPSOHPHQWD¾RFRPVXFHVVR

UHV GHYHP DVVXPLU D UHVSRQVDELOLGDGH GHPDQWHURVHTXLSDPHQWRVHPFRQGL ÂÐHVÎWLPDVGHIXQFLRQDPHQWRGHQWUR GDVVXDV¼UHDVGHDWXD¾R

2623(5$'25(6 )81'$0(17$,63$5$$ ),$%,/,'$'('26$7,926'( 352'8¢ž2 $RHVWDUW¾RSHUWRGRVHTXLSDPHQWRV KRUDVSRUGLDGLDVSRUVHPDQDRVRSH

2 DXPHQWR GD FRQFRUUÅQFLD LQWHUQD

ÕQLFD GR 'HSDUWDPHQWR GH 0DQXWHQ

UDGRUHVV¾RPXLWDVYH]HVRVSULPHLURVD

FLRQDOHDHVWDJQD¾RGDHFRQRPLDQD

¾R 0HVPR HVWDQGR WRWDOPHQWH TXD

LGHQWLƬFDU SHTXHQDV DOWHUDÂÐHV QR VHX

FLRQDO FRQWULEXÈUDP SDUD JUDQGHV DOWH

OLƬFDGRSDUDUHDOL]DUHVWDWDUHIDVHU¾R

IXQFLRQDPHQWR &RPSOHPHQWDU D LQIRU

UDÂÐHV QD LQGÕVWULD GH SDVWD H SDSHO

HVWHVRVLQWHUYHQLHQWHVLQGLFDGRVSDUD

PD¾RH[LVWHQWHFRPHVWHVGDGRVUHVXO

SRUWXJXHVD 6HQGR TXH Q¾R SRGHP

PDQWHU D UHVSRQVDELOLGDGH GH LGHQWLƬ

WDQDGLIHUHQÂDHQWUHXPDIDOKDSUHPD

FRQWURODU RV YDORUHV GH PHUFDGR QHP

FDURVSULPHLURVVLQWRPDVGHIDOKDQRV

WXUDGRHTXLSDPHQWRRXDSUHYHQ¾RGD

FXVWRV GH PDWÄULDSULPD DV HPSUH

HTXLSDPHQWRV" 2 VHX PHF½QLFR Ä R

RFRUUÅQFLDGDPHVPD23URJUDPD2'5

VDV YLUDPVH IRUÂDGDV D SURFXUDU VROX

UHVSRQV¼YHO SRU LGHQWLƬFDU SRWHQFLDLV

RIHUHFHXPSURFHVVRTXHFRQYHUWHDGH

ÂÐHVLQWHUQDVTXHOHYHP»UHGX¾RGH

IDOKDVQRVHXDXWRPÎYHO"

WH¾RDQWHFLSDGDGHSRVVÈYHLVIDOKDVHP

FXVWRV

([LVWHP DOJXPDV PHWRGRORJLDV GH

DÂÐHVFRUUHWLYDV

$R IRFDUVH QDV YDUL¼YHLV LQWHUQDV

PDQXWHQ¾RTXHSUHYÅHPTXHRVRSH

TXH HVW¾R VRE R VHX FRQWUROR D PDLR

UDGRUHVREVHUYHPRVLQGLFDGRUHVHPH

ULDGDVHPSUHVDVLGHQWLƬFRXDƬDELOLGD

GLGRUHVSRUIRUPDDRWLPL]DURVSDU½PH

GH GRV VHXV DWLYRV GH SURGX¾R FRPR

WURVGRSURFHVVRPDVSRUQRUPDQ¾RVH

XPDVSHWRFKDYHQDUHGX¾RGHFXVWR

HQFRQWUDP HQTXDGUDGDV QRV VLVWHPDV

3$57,/+$'( 5(63216$%,/,'$'(62%5(26 $7,926'(352'8¢ž2

HPHOKRULDGHSURGXWLYLGDGH$RORQJR

GHFRQWURORGHƬDELOLGDGH,VWROHYDQRV

1DPDLRULDGDVI¼EULFDVGHSDVWDHSD

GRVÕOWLPRVDQRVDSURFXUDGHUHGX¾R

DFRQFOXLUTXHDÕQLFDIRUPDGHPDQWHU

SHOÄVROLFLWDGR»*HVW¾RTXHSURGX]D

GHFXVWRVDWUDYÄVGHVROXÂÐHVWHFQROÎ

D FRPSHWLWLYLGDGH QR PHUFDGR Ä WHU

PDLVFRPPHQRVUHFXUVRV23URJUDPD

JLFDVDOWHURXFRPSOHWDPHQWHDIXQ¾R

RSHUDGRUHVTXHQ¾RVÎPDQWHQKDPRV

2'5HVWDEHOHFHXPDUHVSRQVDELOLGDGH

GHXPRSHUDGRUHPDPELHQWHIDEULO

HTXLSDPHQWRVHPIXQFLRQDPHQWRPDV

SDUWLOKDGD TXH OHYD D XPD PDLRU SDU

$WHQGHQGR D TXH R RSHUDGRU GH

TXH DWXHP FRPR VHXV SURSULHW¼ULRV

WLFLSD¾R H QÈYHO GH VDWLVID¾R SURƬV

SHQGH GD PDLRULD GR VHX WHPSR pMXQ

LGHQWLƬFDQGRSRVVÈYHLVLQGÈFLRVGHIDOKD

VLRQDO GRV RSHUDGRUHV 3RU QRUPD D

WR GR HTXLSDPHQWR LVWR SHUPLWH XP

SUHPDWXUD'DPHVPDIRUPDTXHWHPRV

UHVSRQVDELOLGDGHGDƬDELOLGDGHGRSUR

JUDQGH FRQKHFLPHQWR SU¼WLFR VREUH DV

GHDVVXPLUUHVSRQVDELOLGDGHSHODPDQX

FHVVR UHFDL VREUH R 'HSDUWDPHQWR GH

VXDV FRQGLÂÐHV GH IXQFLRQDPHQWR H D

WHQ¾RGRVQRVVRVYHÈFXORVRVRSHUDGR

2SHUDÂÐHV H D ƬDELOLGDGH GRV DWLYRV

GHWH¾R DWHPSDGD GH VLQDLV GH IDOKD

GH SURGX¾R VREUH R 'HSDUWDPHQWR

$WXDOPHQWH D PDLRULD GRV RSHUDGRUHV

GH0DQXWHQ¾R-XQWRVHVWHVGHSDUWD

WUDEDOKDFRP6LVWHPDVGH&RQWUROR&HQ

PHQWRVSRGHPDXPHQWDUDGLVSRQLELOL

WUDOL]DGRV '&6  TXH HPERUD WHQKDP

GDGHGRSURFHVVR )LJXUD 

OHYDGR D XPD UHGX¾R GRV FXVWRV GH SURGX¾R H HP DOJXQV FDVRV DR DX

),$%,/,'$'(&(175$'$12 23(5$'25

PHQWR GD TXDOLGDGH GR SURGXWR Q¾R LQFOXHPXPDHVWUDWÄJLDSDUDDƬDELOLGD GH GRV DWLYRV GH SURGX¾R 1D PDLRULD

)LJXUD2SHUDÂÐHVH0DQXWHQ¾RMXQWRV

2VRSHUDGRUHVDRORQJRGDVVXDVDWLYL

GRVFDVRVHVWDÄXPDUHVSRQVDELOLGDGH

SRGHPPHOKRUDUDGLVSRQLELOLGDGHGRSURFHVVR

GDGHV GL¼ULDV UHDOL]DP WDUHIDV TXH LQ


WR REVHUYD¾RYLVXDOGRHVWDGRGR

5RWDVGHLQVSH¾R

6XVWHQWDELOLGDGH

HTXLSDPHQWR 

2 Å[LWR GHVWH SURJUDPD EDVHLDVH QR

23URJUDPD2'5GHYHWRUQDUVHSDUWH

FRUUHWR SODQHDPHQWR GDV URWDV GH LQV

GD FXOWXUD GD HPSUHVD GH IRUPD D VHU

SH¾R )LJXUD ([LVWHPGLYHUVDVPHWR

VXVWHQW¼YHO 8P IHHGEDFN FRQVWDQWH

GRORJLDVSDUDRSODQHDPHQWRGDVURWDV

Ä IXQGDPHQWDO SDUD DSRLDU RV HQYROYL

$RUHDOL]DURVHXSHUFXUVRRVRSHUDGR

GHLQVSH¾RTXHSRGHPLQFOXLUDSHQDV

GRVDVDEHUTXHWUDEDOKRVY¾RUHDOL]DU

UHVY¾RUHFROKHQGRRVGDGRVHRVLVWH

RV HTXLSDPHQWRV FUÈWLFRV RX WRGRV RV

TXDQGRHSRUTXÅ )LJXUD 

PD UHDOL]D UHFRPHQGDÂÐHV FRQFUHWDV

DWLYRVGHXPDOLQKDGHSURGX¾R

 &RQGL¾R GR HTXLSDPHQWR QÈYHLV GHYLEUD¾RHWHPSHUDWXUD 

TXDQGRV¾RLGHQWLƬFDGDVFHUWDVFRQGL ÂÐHV LQFRUUHWDV GH IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSDPHQWR )LJXUD   $V UHFRPHQ GDÂÐHVUHDOL]DGDVV¾RGHƬQLGDVSUHYLD PHQWHSHORVUHVSRQV¼YHLVGHPDQXWHQ ¾RHSHUPLWHPTXHRRSHUDGRUHIHWXH DÂÐHVFRUUHWLYDVDMXVWHVLPHGLDWRV

)LJXUD5RWDVGHLQVSH¾R

)LJXUD8PVHJXLPHQWRFRQVWDQWHSDUD PDQWHUDVXVWHQWDELOLGDGH

80

CASE STUDY

1DUHDOLGDGHV¾RRVUHVSRQV¼YHLVSHOD LPSOHPHQWD¾R GHVWH SURJUDPD TXH

2UHFRQKHFLPHQWRÄXPDVSHWRFKDYH

WHU¾R GH GHƬQLU D SHULRGLFLGDGH FRP

SDUDDVXVWHQWDELOLGDGH8PDSHTXHQD

)LJXUD(TXLSDPHQWRVSDUDUHFROKDGHGDGRV

TXH RV RSHUDGRUHV UHDOL]DP D LQVSH

OHPEUDQÂD RX LQFHQWLYR SRU PÅV DRV

SHORRSHUDGRU

¾R»FRQGL¾RGRHTXLSDPHQWRHSOD

IXQFLRQ¼ULRV GH FDGD 'HSDUWDPHQWR

QHDUDVUHVSHWLYDVURWDVWHQGRHPFRQ

HQYROYLGRVQR2'5DMXGDU¼DPDQWHUD

$UHFROKDHDQ¼OLVHGHFDGDGDGRGHXP

WD D RWLPL]D¾R GR WHPSR GLVSRQÈYHO

YLVLELOLGDGHGRSURJUDPDHUHIRUÂDURV

PRGRSUHFLVRUHSHWLGRHREMHWLYRWUD

$SHQDV R WHPSR QHFHVV¼ULR SDUD LQV

HVIRUÂRVIHLWRVQDVXDLPSOHPHQWD¾R

]HP YDQWDJHQV GLUHWDV ( D FRPELQD

SHFLRQDU XP QRYR FRPSRQHQWH GR

DVVLP FRPR LQFXWLU D UHVSRQVDELOLGDGH

¾RGRVGDGRVGHIXQFLRQDPHQWRUHFR

PHVPRHTXLSDPHQWRSRGHVHULJQRUD

GRSURJUDPDDRVRSHUDGRUHV

OKLGRVSHORRSHUDGRUFRPRVGDGRVGH

GR,VWRÄIXQGDPHQWDOHVSHFLDOPHQWH

PRQLWRUL]D¾R GD FRQGL¾R GR HTXLSD

SDUD ]RQDV UHPRWDV RQGH R WHPSR GH

PHQWR UHFROKLGRV SHORV UHVSRQV¼YHLV

GHVORFD¾R HQWUH HTXLSDPHQWRV SRGH

&21&/86ž2

GHPDQXWHQ¾RTXHSHUPLWHXPDYLV¾R

VHUVXSHULRUDRWHPSRSODQLƬFDGRSDUD

$VSUHVVÐHVGRPHUFDGRQ¾RPRVWUDP

PDLVFRPSOHWDGRHVWDGRGRVDWLYRVGH

FRPSOHWDU D URWD (P ÕOWLPD LQVW½QFLD

VLQDLV GH UHWURFHVVR H K¼ TXH H[SOR

SURGX¾R )LJXUD 

FDGD URWD GHYHU¼ VHU SODQHDGD GH IRU

UDUWRGDVDVRSRUWXQLGDGHVGHRIHUHFHU

PDDDVVHJXUDUTXHRVRSHUDGRUHVSRV

XP SURGXWR GD PHOKRU TXDOLGDGH DR

VDP FRPSOHWDU DV URWDV DVVLJQDGDV

PHQRUFXVWRSRVVÈYHO$ƬDELOLGDGHGRV

,03/(0(17$¢ž2'22'5

PDQWHQGRDVVXDVIXQÂÐHVDWXDLV'HYH

DWLYRVGHSURGX¾RM¼VHHQFRQWUDLGHQ

$ 6.) GHVHQYROYHX XP FRPSOHWR SUR

WDPEÄPVHUFRQWDELOL]DGRRWHPSRQH

WLƬFDGDFRPRXPDFRPSRQHQWHFKDYH

JUDPD GH LPSOHPHQWD¾R TXH IDFLOL

FHVV¼ULRSDUDDXWLOL]D¾RGDVIHUUDPHQ

TXDQGR HVWDPRV D HTXDFLRQDU FXVWRV

WD D XWLOL]D¾R HƬFD] H HƬFLHQWH GHVWD

WDVGHDQ¼OLVH'HLQÈFLRDXWLOL]D¾RGDV

HÄVLPSOHVFRPSUHHQGHUTXHDƬDELOL

WHFQRORJLD $ LPSOHPHQWD¾R GR 2'5

QRYDV IHUUDPHQWDV SRGH VLJQLƬFDU D

GDGHFHQWUDGDQRRSHUDGRUGHYHVHULQ

ÄRULHQWDGDSDUDDVGLYHUVDVPXGDQÂDV

DORFD¾RGHXPSHUÈRGRGHWHPSRVLJ

FOXÈGDQDHVWUDWÄJLDJOREDOGHPDQXWHQ

FXOWXUDLV H SURFHVVRV TXH V¾R QHFHV

QLƬFDWLYRPDVHVWHGLPLQXLU¼»PHGLGD

¾RGDLQVWDOD¾RIDEULO&RPIRFRQXP

V¼ULRVRXFRQYHQLHQWHVSDUDRVXFHVVR

TXH R RSHUDGRU VH IDPLOLDUL]H FRP RV

SODQHDPHQWR GH PDQXWHQ¾R RQGH

GHVWHSURJUDPD

HTXLSDPHQWRVHIHUUDPHQWDV

SDUWLFLSHP DV GLYHUVDV ¼UHDV GD LQVWD OD¾RIDEULODƬDELOLGDGHGRVDWLYRVGH SURGX¾RWHU¼XPLPSDFWRGLUHWRHSR VLWLYRVREUHREDODQÂRƬQDOGDHPSUHVD HRVVHXVREMHWLYRVHVWUDWÄJLFRV

5()(5¥1&,$6 >@ 6.) s /D JXÈD $(2 SDUD OD UHQWDELOLGDG GH ORVHTXLSRV >@ 6.)s(O2'5HQOD,QGXVWULD3DSHOHUD >@ ZZZVNIFRP s 5HOLDELOLW\ 3ODQW 0DQDJH )LJXUD$GDSWDUDPDQXWHQ¾RDRVSUREOHPDVGHWHWDGRV

PHQW M

Fiabilidade centrada no operador (ODR) na indústria de pasta e papel  
Fiabilidade centrada no operador (ODR) na indústria de pasta e papel  

Autor: Gilberto Serrano; Revista: Manutenção nº121 e 122

Advertisement