Page 1

([SHULÅQFLDSU¼WLFD FRPDORFDOL]D¾RDFÕVWLFD GDV'HVFDUJDV3DUFLDLV '3  HPWUDQVIRUPDGRUHV

M 121 122

8PQRYRVLVWHPDGHPHGL¾RWRUQDDORFDOL]D¾R'3HP WUDQVIRUPDGRUHVGHSRWÅQFLDGHXPDIRUPDPDLVIDFLOLWDGDGHYLGR »FRPELQD¾RGDWÄFQLFDGHPHGL¾RHOÄWULFD'3HGDYLVXDOL]D¾R LQWXLWLYD'GRREMHWRGHWHVWH

PDFRQVLGHU¼YHOHQWUHRVY¼ULRVPDWH ULDLV EDVWLGRUPDGHLUDSDSHODÂRSH WUÎOHR HQWUH RXWURV  2 VLQDO GH VRP SRGHDWLQJLURVHQVRUGHVGHDIRQWH'3

6WHIDQ+RHN 3ÎV*UDGXD¾RHP(QJHQKDULD  *HVWRUGH3URGXWR 20,&5217HFKQRORJLHV(VSDÌD6/ 7HO’)D[ ZZZRPLFURQDW

CASE STUDY

DRORQJRGHY¼ULDVWUDMHWÎULDVsGHGLIH UHQWHVYHORFLGDGHVsFRPRRUHVXOWDGR GRUHVGHFDPSR1HVWHFDVRRVSURFH

GHIHQÎPHQRVGHUHƮH[¾RHUHIUD¾R

GLPHQWRV GH GHWH¾R H ORFDOL]D¾R '3

&RPR UHVXOWDGR XP HYHQWR '3

V¾RJHUDOPHQWHLQLFLDGRVFRPRRUHVXO

SRGHVHUGHWHWDGRLQÕPHUDVYH]HVSHOR

WDGRGDVLQGLFDÂÐHVFRUUHVSRQGHQWHVQD

PHVPRVHQVRU$)LJXUDPRVWUDXPD

DQ¼OLVHJ¼VHPÎOHR8PSURFHGLPHQWR

VREUHSRVL¾RGHVWHWLSRFRPEDVHQRV

HVWDEHOHFLGR SDUD D ORFDOL]D¾R GH GH

WUDMHWRVGHSURSDJD¾RGHPRQVWUDGRV

IHLWRV '3 QRV WUDQVIRUPDGRUHV HQYRO

QD)LJXUD

)LJXUD3RVVÈYHLVWUDMHWÎULDVGHSURSDJD¾R

YH D ORFDOL]D¾R DFÕVWLFD GRV VLQDLV '3

GRVLQDOVRQRUR

XWLOL]DQGR PXLWRV VHQVRUHV SLH]RHOÄWUL

74

FRV TXH RSHUDP QD JDPD GHVGH PÕOWL $VGHVFDUJDVSDUFLDLVV¾RUHVWULWDVORFDO

SORVGHGH]DDOJXPDVFHQWHQDVGHN+]

PHQWH D IHQÎPHQRV GH GHVFDUJD TXH

HHVW¾ROLJDGRV»SDUHGHGRUHVHUYDWÎULR

SRGHPRFRUUHUHPORFDLVGHIDOKDVQRV

DWUDYÄVGRH[WHULRU>@$DSOLFD¾RGHV

VLVWHPDV GH LVRODPHQWR &RPR UHVXOWD

WHSURFHGLPHQWRÄGHVFULWDHPVHJXLGD

GRGDURWD¾RGHHQHUJLDQRORFDOGD'3

DWUDYÄV GD DQ¼OLVH GH DOJXQV H[HPSORV

SRGHRFRUUHUXPDGHJUDGD¾RGRPDWH

SU¼WLFRV

ULDOGHLVRODPHQWR,VWRSRGHOHYDUDXPD UHGX¾RGRWHPSRGHYLGDÕWLOGHWRGDV

)LJXUD$IRUPDGHVLQDOGRVHQVRUFRPR UHVXOWDGRGDVREUHSRVL¾RGHVLQDLVDSDUWLUGH

LQHVSHUDGD 1HVWDV FRQGLÂÐHV QRPHD

3523$*$¢ž2'( 6,1$,6$&µ67,&26126 75$16)250$'25(6

GDPHQWH QRV WUDQVIRUPDGRUHV H[LVWH

$V'HVFDUJDV3DUFLDLVGHQWURRXQDVX

1R HQWDQWR XPD YH] TXH R SHUFXUVR

XPULVFRGHLJQL¾RGRÎOHRLVRODQWHTXH

SHUIÈFLH GH XP PHLR GH LVRODPHQWR

GHƬQLGRGHSURSDJD¾RGHVLQDLVÄGHV

GHYHVHUHYLWDGRDWRGRRFXVWR$GHWH

HPLWHP SDUWH GD HQHUJLD TXH HOHV OL

FRQKHFLGRQ¾RSRGHPVHUWLUDGDVFRQ

¾RSUHFRFHGHIHQÎPHQRV'3HDU¼SL

EHUWDPFRPRXPDRQGDDFÕVWLFDHVIÄ

FOXVÐHVGLUHWDVGHVGHDDPSOLWXGHHD

GDFRQFOXV¾RGDVUHSDUDÂÐHVÄSRUWDQ

ULFD(VWDÄLQLFLDOPHQWHSURSDJDGDGH

IRUPDGHVLQDLVJUDYDGRVVREUHRWLSR

WR GHYHUDV LPSRUWDQWH 4XDQWLƬFDU DV

IRUPDXQLIRUPHHPWRGDVDVGLUHÂÐHV

HDH[WHQV¾RGDIDOKDRXDLQWHQVLGDGH

PHGLÂÐHVGH'HVFDUJD3DUFLDOVHJXQGR

$ YHORFLGDGH GH SURSDJD¾R GHSHQGH

GRVHYHQWRVGH'HVFDUJD3DUFLDOQROR

D,(&ÄXPSURFHGLPHQWRHVWDEH

GRPHLRGHWUDQVPLVV¾RGDVXDWHPSH

FDOGDIDOKD

OHFLGRHPWRGRRPXQGRSDUDJDUDQWLUD

UDWXUDHGDIUHTXÅQFLDGRVRP$TXDQ

TXDOLGDGHGRVWUDQVIRUPDGRUHVHÄFRQ

WLGDGH GH HQHUJLD GR VLQDO DFÕVWLFR

FOXÈGDFRPRSDUWHGDVWDUHIDVGHPHGL

QHFHVV¼ULDSDUDDWLQJLUDSDUHGHGRUH

¾RGHURWLQDQDVI¼EULFDVGRVUHVSHWLYRV

VHUYDWÎULR Ä GHWHUPLQDGD HP JUDQGH

IDEULFDQWHV6HGXUDQWHXPDPHGL¾RÄ

SDUWH DWUDYÄV GD WUDMHWÎULD GH SURSD

/2&$/,=$¢°(66(*81'2 27(032'((;(&8¢ž2'( )217(6'(3'

HVWDEHOHFLGRTXHR'3HVW¼SUHVHQWHQR

JD¾RGHTXHDRQGDQHFHVVLWD$FRQ

3RU H[HPSOR R QRYR VLVWHPD GH ORFD

WUDQVIRUPDGRUHVWHGHYHVHUORFDOL]DGR

FH¾R GDV HVWUXWXUDV GHQWUR GR WUDQV

OL]D¾RGD20,&5213'/PHGHVL

W¾R U¼SLGR H SUHFLVR TXDQWR IRU SRVVÈ

IRUPDGRU DWHQXD R VRP SDVVDEDL[R 

QDLV DFÕVWLFRV XWLOL]DQGR Y¼ULRV VHQVR

YHO2PHVPRVHDSOLFDDRVWUDQVIRUPD

$H[WHQV¾RGDDWHQXD¾RYDULDGHIRU

UHV HVSDOKDGRV SHOR WUDQVIRUPDGRU $

DV SHÂDV GR HTXLSDPHQWR R TXDO HVW¼ UHODFLRQDGR FRP R ULVFR GH XPD IDOKD

Y¼ULRVWUDMHWRVGHSURSDJD¾R


FLRQDGRV HP SULPHLUR OXJDU MXQWR GR

QD SRVL¾R GHVFULWD $ VHF¾R GDQLƬ

HQURODPHQWR X H Y GR ODGR GH %DL[D

FDGD GR LVRODPHQWR RFRUUHX QXP FUX

7HQV¾R GR WDQTXH 2 SRVLFLRQDPHQWR

]DPHQWRHQWUHDVIDVHVGHVDÈGDVHRV

LGHDOGRVVHQVRUHVIRLUHVWULWRFRPRUH

FRUUHVSRQGHQWHV LQWHUUXSWRUHV SDVVR

VXOWDGRGRVUDGLDGRUHVGHDUUHIHFLPHQ

D SDVVR ,VWR FRUUHVSRQGH DRV UHVXOWD

WRTXHM¼WLQKDPVLGRLQVWDODGRV$¼UHD

GRV GD PHGL¾R HOÄWULFD '3 $ VHF¾R

HQWUHRVGRLVHQURODPHQWRVQ¾RHVWDYD

GH LVRODPHQWR IRL VXEVWLWXÈGD DWUDYÄV

DFHVVÈYHO

GH XP SURFHVVR DPSOLƬFDGR GH IRUPD

1RHQWDQWRWRGRVRVTXDWURVHQVR UHVXWLOL]DGRVIRUDPFDSD]HVGHJUDYDU

GLHOÄWULFDHDIDOKDQD'3Q¾RGHFRUUHX QRYDPHQWHQHVWHSRQWR

VLQDLV DFÕVWLFRV QÈWLGRV $V LQGLFDÂÐHV LQLFLDLV GR VLVWHPD GH ORFDOL]D¾R Q¾R LQGLFDP XPD IDOKD '3 HQWUH RV HQUR )LJXUD2WUDQVIRUPDGRUQDI¼EULFD

ODPHQWRVPDV QD ¼UHD HQWUH DV VDÈGDV

$VIDVHVXHYGRODGRGHN9IRUDP

W¾R UHSRVLFLRQDGRV SDUD RV DSUR[LPDU

DIHWDGDV $ )LJXUD  PRVWUD RV VLQDLV

SDUD R ORFDO VXVSHLWR GD IDOKD 1HVWD

HOÄWULFRV '3 GDV WUÅV IDVHV GH %DL[D

QRYDFRQƬJXUD¾RÄSRVVÈYHOFRQƬUPDU

7HQV¾R QDV OLJDÂÐHV GH PHGL¾R GDV

RV UHVXOWDGRV GD ORFDOL]D¾R LQLFLDO H

EXFKDV

WRUQ¼ORV DLQGD PDLV SUHFLVRV 3DUD YH

¤ QRWÎULR TXH DV IDVHV X H Y PRV

ULƬFDURVUHVXOWDGRVRVVHQVRUHVIRUDP

)LJXUD6LQDOGD'3SUHWRQDVHF¾R

WUDPXPPRGHOR'3PXLWRVHPHOKDQWH

SRVLFLRQDGRVPDLVGXDVYH]HVHPFRQƬ

GDQLƬFDGDGRLVRODPHQWR

TXHLQGLFDFODUDPHQWHD'3LQWHUQDHQ

JXUDÂÐHVRWLPL]DGDV $)LJXUDPRVWUDDRWLPL]D¾RGH

7RGRRSURFHVVRGHORFDOL]D¾RIRLFRQ

ƬFDGRXPDFRSODPHQWRSDUDDWHUFHLUD

Y¼ULRV HVW¼JLRV GH SRVLFLRQDPHQWR GR

FOXÈGRQXPDPDQK¾$SUHFLV¾RGDORFD

IDVH $ UHSUHVHQWD¾R 3$5' FRUUHV

VHQVRU H DV SRVLÂÐHV GH IDOKD '3 GH

OL]D¾R QHVWH FDVR IRL PHQRU GR TXH

SRQGHQWH 'LDJUDPD GH 5HODÂÐHV GH

PRQVWUDGRV QR SURFHVVR 2V VHQVRUHV

ŒPHWURV2VVLQDLVGHHQWUDGDHOÄ

$PSOLWXGHGH)DVHV WDPEÄPPRVWUD

DFÕVWLFRV GR VLVWHPD 3'/  HVW¾R

WULFDXWLOL]DGRVSDUDGHVHQFDGHDURVLV

FODUDPHQWH TXH D IDOKD '3 HVW¼ FODUD

FRGLƬFDGRV SRU FRUHV H V¾R H[LELGRV

WHPDGHORFDOL]D¾RYDULDPHQWUHS&

PHQWHQDVIDVHVXHY

HP FRQIRUPLGDGH QR VRIWZDUH GH OR

HQ&

77

TXDQWRUDUDPHQWHQ¾RSRGHVHULGHQWL

FDOL]D¾R2VUHVXOWDGRVGDORFDOL]D¾R V¾RPRVWUDGRVFRPRFÈUFXORVD]XLVHQR ƬQDOGDVHF¾RGD)LJXUDFRPRXPSRQ

5(6802

WRFDVWDQKR

$ ORFDOL]D¾R GH GHVFDUJDV SDUFLDLV DFÕVWLFDV SRGH VHU XP SURFHGLPHQWR HƬFD] SDUD D ORFDOL]D¾R GH IDOKDV QR LVRODPHQWR GRV WUDQVIRUPDGRUHV 2 DFLRQDPHQWR HOÄWULFR Ä PXLWDV YH]HV XPD YDQWDJHP TXDQGR HVWH SURFHGL PHQWRÄXWLOL]DGR$PRGHOD¾R'GR WUDQVIRUPDGRUUHDOL]DGRSHORVRIWZDUH 3'/SURYRXVHUÕWLOQDORFDOL]D¾R PDLVIDFLOLWDGDGHIDOKDV

 )LJXUD2WLPL]D¾RGHPÕOWLSORVHVW¼JLRV

5()(5¥1&,$6

GHSRVLFLRQDPHQWRGRVHQVRUHDVSRVLÂÐHVGH

>@ &  p,(((*XLGHIRUWKH'HWHF

IDOKD'3DSUHVHQWDGDVFRPRXPUHVXOWDGR

CASE STUDY

HRFRPXWDGRU2VVHQVRUHVIRUDPHQ

WLRQ DQG /RFDWLRQ RI $FRXVWLF (PLVVLRQV IURP 3DUWLDO 'LVFKDUJHV LQ 2LO,PPHUVHG

$V FRRUGHQDGDV GD IRQWH '3 IRUDP Ƭ

3RZHU 7UDQVIRUPHUV DQG 5HDFWRUVq 7KH

)LJXUD6LQDLV'3JUDYDGRVGDVIDVHV

QDOPHQWHGHWHUPLQDGDVFRPRXPDDO

,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLFV(QJL

GH%DL[D7HQV¾RHUHSUHVHQWD¾R3$5'

WXUD GH  PHWURV D SDUWLU GR IXQGR

'LDJUDPDGH5HODÂÐHVGH$PSOLWXGH

GRWDQTXHPHWURVDSDUWLUGRFDQ

>@ +RHN 60 .¿VWQHU % .UDHWJH $ p(LQ

GH)DVHV 

WRHVTXHUGRGRWDQTXHHDWU¼VGD

I×KUXQJ LQ GLH DNXVWLVFKH 7HLOHQWODGXQ

SDUHGH

JVPHVVXQJ XQG sRUWXQJ PLW GHP 3'/

QHHUV,QF1HZ<RUN86$

&RP EDVH QHVWD LQIRUPD¾R RV VHQ

2WUDQVIRUPDGRUIRLDEHUWRHXPD

q 20,&521 HOHFWURQLFV $SSOLFDWLRQ

VRUHV DFÕVWLFRV XWLOL]DGRV QXPD VXE

SODFDGHLVRODPHQWRFRPDVPDUFDV'3

1RWH $13BB'(8 ZZZRPLFURQDW

VHTXHQWH ORFDOL]D¾R '3 IRUDP SRVL

PRVWUDGRVQD)LJXUDIRLHQFRQWUDGR

  M

Experiência prática com localização acústica das descargas parciais (DP) em transformadores  

Autor: Stefan Hoek; Revista: Manutenção nº121 e 122

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you