Page 1

®OHRVHFRPEXVWÈYHLVSDUD HTXLSDPHQWRVPÎYHLV

M 121 122

3HGUR9LHLUD 5HVSRQV¼YHO7ÄFQLFRGD/XEULJUXSR /XEULJUXSR 7HO’7OP ZZZPRELOLQGXVWULDOFRP’ZZZOXEULJUXSRSW

ESPECIAL › Angola

$LPSRUW½QFLDGDREVHUY½QFLDSRUSDUWHGROXEULƬFDQWH GDV1RUPDVHHVSHFLƬFDÂÐHVSUHFRQL]DGDVSHORV IDEULFDQWHVÄFDGDYH]PDLRUGHYLGR»PDLRU HVSHFLƬFLGDGHGRVHTXLSDPHQWRV3DUDLOXVWUDUHVWH LPSRUWDQWHDVSHWRGRSDQRUDPDDWXDOYDPRVGHEUXÂDU QRVVREUHDVDWXDLV1RUPDVHHVSHFLƬFDÂÐHVSDUDRV YHÈFXORVOLJHLURVHSDUDRVYHÈFXORVSHVDGRV

UDPR DXWRPÎYHO SDUD DOÄP GRV FRQV WUXWRUHVV¾R s $&($ $VVRFLD¾R GRV &RQVWUXWR UHV(XURSHXVGH$XWRPÎYHLV s $3, $PHULFDQ3HWUROHXP,QVWLWXWH s -$62 -DSDQHVH $XWRPRWLYH 6WDQ GDUGV2UJDQL]DWLRQ $ &RPXQLGDGH (XURSHLD FRPHÂRX SRU

$ HQRUPH HYROX¾R GDV 1RUPDV SDUD RV YHÈFXORV OLJHLURV H SHVDGRV WHP WLGR XPDJUDQGHUHSHUFXVV¾RQDVJDPDVGHOXEULILFDQWHVSURSRVWDVSHORVIDEULFDQ WHVGHÎOHRV'HIDFWRKRXYHXPDHYROX¾RGRVOXEULILFDQWHVDRORQJRGRWHP SRMXQWDPHQWHFRPDDGDSWD¾RGRVFRPEXVWÈYHLVXWLOL]DGRVSDUDVHDWLQJLUHP RVREMHWLYRVTXHOHYDUDP»DOWHUD¾RGDV1RUPDVHHVSHFLILFDÂÐHVDRORQJRGRV ÕOWLPRVDQRV &RPDQHFHVVLGDGHLPSRVWDSDUDRFRQWURORGDVHPLVVÐHVSRUSDUWHGDVLQV WLWXLÂÐHV LQWHUQDFLRQDLV DRV IDEULFDQWHV DXWRPÎYHLV DV 1RUPDV H HVSHFLƬFDÂÐHV VRIUHUDPXPDJUDQGHHYROX¾RSULQFLSDOPHQWHDSDUWLUGRDQRGH2VSULQ FLSDLVRUJDQLVPRVTXHHVWDEHOHFHPDV1RUPDVHHVSHFLƬFDÂÐHVSDUDRVÎOHRVGR

HVWDEHOHFHU FRP D 1RUPD (XUR , HP RVOLPLWHVGHHPLVVÐHVGHSROXHQ WHV 12[&2+&H3DUWÈFXODV 'DÈDWÄ DRSUHVHQWHDHYROX¾RWHPVLGRPXLWR DFHQWXDGDFRPRVHSRGHYHUQRVJU¼Ƭ FRVGDV)LJXUDVHUHIHUHQWHVDYHÈ FXORVFRPPRWRUHV'LHVHO 30H12[ H FRPPRWRUHVDJDVROLQDUHVSHWLYDPHQ WH 30H12[ 'HQRWDUTXHRVFRPEXVWÈYHLVWLYH UDPWDPEÄPXPDJUDQGHHYROX¾RQDV VXDVHVSHFLƬFDÂÐHVSDUDVHDGDSWDUHP

68

»V H[LJÅQFLDV GH HPLVVÐHV GRV PRWR

30 JNP

/LPLWHVGHHPLVV¾RGH12[HGH3DUWÈFXODV 30 SDUDYHÈFXORV 'LHVHO

UHVQRPHDGDPHQWH *DVROLQD s IRL IHLWD D VXEVWLWXL¾RGR WHWUDHWLO FKXPER 7(& FRPR DQWLGHWRQDQWH SRU FRPSRVWRV R[LJHQDGRVSDUD SRGHU VHU XVDGD QRV FDWDOLVDGRUHV H IRL UHGX]LGD VLPXOWDQHDPHQWH DTXDQWLGDGHGHHQ[RIUH*DVÎOHR s UHGX¾R GD TXDQWLGDGHGH¼JXDHHQ[RIUHSDUDVHSRGHUHPXWL

 12[ JNP

OL]DUVLVWHPDVGHLQMH¾RPDLVHƬFLHQWHV HRVƬOWURVSDUDDUHGX¾RGDHPLVV¾R GHSDUWÈFXODV '3) &RPRVHSRGHREVHUYDUHPœIULFD

)LJXUD/LPLWHVGHHPLVV¾RGH12[SDUDYHÈFXORVDJDVÎOHR 'LHVHO 

DSOLFDPVH PDLRULWDULDPHQWH DV 1RU PDV(XUR

30 JNP

/LPLWHVGHHPLVV¾RGH12[HGH3DUWÈFXODV 30 SDUDYHÈFXORV D*DVROLQD

(P UHOD¾R D œIULFD HP JHUDO H QHVWH FDVR PDLV HVSHFLƬFDPHQWH HP$QJROD YHULƬFDVH XPD QHFHVVLGDGHGH PHOKRUDU R WHRU GH HQ[RIUH QRVFRPEXVWÈYHLV GH PRGR D VHU SRVVÈYHODSURYHLWDU WRGDV DV SRWHQFLDOLGDGHVGRVQRYRVPRWRUHVHGRVQRYRVOXEULƬ

 

FDQWHVRTXHSHUPLWLULDXPDPHOKRULDVLJQLƬFDWLYD DR QÈYHO GD ƬDELOLGDGH H

 

12[ JNPGDHFRQRPLDGHRSHUD¾RGHWRGRVRV HTXLSDPHQWRVUHFHQWHV YHÈFXORVOLJHL URV SHVDGRV H P¼TXLQDV TXH HVW¾R D

)LJXUD/LPLWHVGHHPLVV¾RGH12[SDUDYHÈFXORVDJDVROLQD

RSHUDUQRPHUFDGRDQJRODQR


EURRN 3URYLQJ *URXQG /WG QR 5HLQR

(VWHVYHÈFXORVIRUDPVXEPHWLGRVDXPD

8QLGR

VÄULHGHWHVWHVVREFRQGLÂÐHVGHFRQGX

7(67('(&$032Ǖ(&2120,$ '(&20%867¨9(/Ǔǔ

2V WHVWHV IRUDP UHDOL]DGRV HP

¾RHPHVWUDGDHPDPELHQWHFRQWUROD

&RPRREMHWLYRGHUHDOL]DUXPWHVWHGH

HVWUDGD QR FDPSR GH SURYDV GD 0LOO

GR PHVPR SHUFXUVR PHVPR FRQGX

HFRQRPLDGHFRPEXVWÈYHOHQJHQKHLURV

EURRN TXH Ä XP GRV FHQWURV GH WHF

WRUPHVPDVFRQGLÂÐHVDWPRVIÄULFDV 

GH FDPSR GD ([[RQ0RELO GHVHQYROYH

QRORJLD OÈGHU QD (XURSD QD FRQFH¾R

(VWDWLVWLFDPHQWH IRUDP REVHUYD

UDP XP SURWRFROR SDUD LPSOHPHQWDU

HQJHQKDULDWHVWHVHGHVHQYROYLPHQWR

GRVEHQHIÈFLRVVLJQLƬFDWLYRVGHHFRQR

XPDDERUGDJHPHVWUXWXUDGDSDUDSUR

GH VLVWHPDV DXWRPÎYHLV H GH SURSXO

PLD GH FRPEXVWÈYHO TXDQGR FRPSDUD

SRUFLRQDU XPD 3URYD GH 'HVHPSHQKR

V¾R2ORFDOGHHQVDLRIRUQHFHDFHVVR

GRVSURGXWRVVLQWÄWLFRVFRPPLQHUDLV

323 GR OXEULƬFDQWH HVFROKLGR (VWD

D LQVWDODÂÐHV GH FODVVH PXQGLDO TXH

 JDQKRV PÄGLRV GH QRV PR

DERUGDJHP HVSHFLƬFD D PHWRGRORJLD

WRUHV9ROYR

HVW¾R HQWUH DV PHOKRUHV GLVSRQÈYHLV QR PHUFDGR HP WRGD D (XURSD FRP

DFRPSDQKDPHQWR GDV PXGDQÂDV GH

FHUFD GH NP SDUD WHVWHV QRV PDLV

WRUHV,YHFRHPFRQGLÂÐHVGHFRQ

ÎOHRGHIRUPDDDWHVWDUTXHRUHODWÎULR

YDULDGRV WLSRV GH HVWUDGD LQFOXLQGR

GX¾RFLWDGLQDVHHPDXWR

ƬQDOSRGHVHUHPLWLGRFRPRUHVXOWDGR

DXWRHVWUDGD SDUD DOWD YHORFLGDGH 

HVWUDGD

ƬQDOGRWHVWH

PRQWDQKDHIRUDGHHVWUDGD0LOOEURRN

2 0RELO 'HOYDF /( : DO

(VWH SURFHVVR IRL LPSOHPHQWDGR

WHPXPDUHSXWD¾RPXQGLDOGHFRQƬFDQÂRXDVVLPXPDPÄGLDGHHFR

MXQWRGHGRLVFOLHQWHVFRPROXEULƬFDQ

GHQFLDOLGDGHVHUYLÂRHFRPSHWÅQFLDH

QRPLD GH FRPEXVWÈYHO FRP XP

WH0RELO'HOYDF/(:

WUDEDOKDHPSDUFHULDFRPRVSULQFLSDLV

JDQKR PÄGLR GH PXGDQGR

FRQVWUXWRUHVIRUQHFHGRUHVJRYHUQRV

DSHQDVRÎOHRGHPRWRU

ESPECIAL › Angola

H LQVWLWXLÂÐHV DFDGÄPLFDV K¼ PDLV GH DQRV$VLQVWDODÂÐHVSDUDGHVHQYRO

 'HVHPSHQKR FRPSURYDGR FRP DWHFQRORJLD:GHHFRQRPLD

 0HOKRULDVGH(&GHSHQGHPGRWLSR

GH FRPEXVWÈYHO HP FDPLÐHV 0$1

YLPHQWR H WHVWH GH YHÈFXORV DXWRPÎ

GHYHÈFXORHTXLSDPHQWRWHPSHUD

VXEVWLWXLQGR XP SURGXWR FRQFRUUHQWH

YHLV IRUQHFHP SUDWLFDPHQWH WRGRV RV

WXUD H[WHULRU FRQGLÂÐHV GH FRQGX

)(:WHVWHV YDOLGD¾R H KRPRORJD¾R GH VHUYLÂR SDUD WRGDV DV DWXDLV H[LJÅQ

¾RHYLVFRVLGDGHGRÎOHR )RUDPDSOLFDGDVFRUUHÂÐHVTXDQGR

 'HVHPSHQKR FRPSURYDGR FRP

FLDV ¤ DVVLP SRVVÈYHO VLPXODU XPD

PXGDQÂDVQRDPELHQWHGRWHVWHWL

D WHFQRORJLD : GH HFRQR

JUDQGHYDULHGDGHGHWLSRVGHHVWUDGD

YHUDP XP LPSDFWR VLJQLƬFDWLYR QD

PLDGHFRPEXVWÈYHOHPFDPLÐHV'$)

LQFOXLQGR RV WHUUHQRV PDLV GLIÈFHLV GR

HFRQRPLDGRFRPEXVWÈYHO

VXEVWLWXLQGR XP SURGXWR FRQFRUUHQWHPXQGR SURSRUFLRQDQGR YDOLRVRV WHV

72

GD UHFROKD GH GDGRV GR UHJLVWR H GR

 JDQKRV PÄGLRV GH QRV PR

)(:

WHV DSHQDV FRP UHFXUVR D XP ÕQLFR ORFDO HP WRWDO VHJXUDQÂD H FRP XP

7(67(20)(

H[FHOHQWHDSRLR2VWHVWHVGHHVWUDGD

$DGPLQLVWUD¾R)UDQFHVDGD([[RQ0R

EXVWÈYHO HVW¾R GHSHQGHQWHV GR

HVW¾R GLYLGLGRV HP WUÅV ¼UHDV SLVWD

ELO GHFLGLX HIHWXDU XP WHVWH SDUD YDOL

WLSR GH YHÈFXORHTXLSDPHQWR GD

WÄFQLFDV H IRUD GH HVWUDGD 2V WHVWHV

GDUDFDSDFLGDGHGH(FRQRPLDGH&RP

WHPSHUDWXUD H[WHULRU GDV FRQGL

GHHVWUDGDDJRUDLQFOXHP3(06 6LVWH

EXVWÈYHO GH XP OXEULƬFDQWH GH IRUPD

ÂÐHVGHFRQGX¾RHGDYLVFRVLGDGH

PD GH 0HGL¾R GH (PLVVÐHV 3RUW¼WLO 

D REWHU R &HUWLƬFDGR )UDQFÅV GH (FR

TXHTXDQWLƬFDPHUHSURGX]HPGDGRV

QRPLD GH &RPEXVWÈYHO 2 OXEULƬFDQWH

 'HVHPSHQKRFRPDIRUPXOD¾RDQ

GH DMXGD DRV 2(0V IDEULFDQWHV IRU

WHVWDGRIRLR0RELO'HOYDF/(:

WHULRUGR0RELO'HOYDF/(:

QHFHGRUHV HPSUHVDV GH FRPEXVWÈYHO

2 WHVWH HVFROKLGR IRL R 20)(

7HVWHVHPFXUVRFRPRVPDLVUHFHQ

H DJÅQFLDV JRYHUQDPHQWDLV FRP VROX

WHVWDQGR R EHQHIÈFLR GH HFRQRPLD GH

ÂÐHVUHDLVGHHPLVVÐHV

FRPEXVWÈYHO DSHQDV HP UHOD¾R DRV

 $ PHGL¾R GDV GLVW½QFLDV PHQVDLV

OXEULƬFDQWHV GH PRWRU PDQWHQGR RV

SHUFRUULGDV H FRPEXVWÈYHO FRQ

HFRQRPLDGHFRPEXVWÈYHOHP

OXEULƬFDQWHV GD WUDQVPLVV¾R H GR HL[R

VXPLGR QRV 0$1 7*6 WHVWDGRV

 GRLVFDPLÐHV9ROYR)0(XUR9

WUDVHLURLQDOWHUDGRV(VWHWHVWHIRLUHDOL

PRVWUDP XPD SRXSDQÂD GH 

FDUUHJDGRVD DSUR[LPDGDPHQ

]DGRSRUXPODERUDWÎULRLQGHSHQGHQWH

YHUVXV R FRQVXPR GR DQR DQWHULRU

WH  NJ  IRL XVDGR R 0RELO

GHDFRUGRFRPDVLPSRVLÂÐHVOHJDLV

SHUÈRGR WHVWDGR GH PHVHV $V

)RUDP UHDOL]DGRV GRLV WHVWHV GH

 0HOKRULDV GH HFRQRPLD GH FRP

GRÎOHR

WHV

'HOYDF v /( : QR PRWRU R

1HVWHWHVWHSDUDVDWLVID]HURVUHTXL

FRQGLÂÐHVGHRSHUD¾RHFRQGLÂÐHV

0RELOXEHv6+&:QRHL[RH

VLWRV GH (FRQRPLD GH &RPEXVWÈYHO GR

DWPRVIÄULFDVIRUDPHVWDWLVWLFDPHQ

R0RELO'HOYDFv6\QWKHWLF7UDQVPLV

&HUWLƬFDGR)UDQFÅVGH(& 75$(4 

VLRQ2LO9QDWUDQVPLVV¾R

H SDUD VH REWHU R UHVSHWLYR FHUWLƬFD

 $ PHGL¾R GDV GLVW½QFLDV PHQVDLV

 GRLV FDPLÐHV ,YHFR (XURFDUJR

GR R OXEULƬFDQWH Ä FRPSDUDGR FRP

SHUFRUULGDV H FRPEXVWÈYHO FRQVX

( ((9 (XUR 9 FDUUHJDGRV D

XP ÎOHR GH PRWRU : $&($ (

PLGRQRV'$)PRVWUDPXPDSRX

 FHUFD GH WRQHODGDV  IRL

GHYHQGR D (FRQRPLD GH &RPEXVWÈYHO

SDQÂDGHYHUVXVRFRQVXPRGR

XVDGRR0RELO'HOYDFv/(:

DWLQJLGDH[FHGHU

DQRDQWHULRU SHUÈRGRWHVWDGRGH

QR PRWRU R 0RELOXEH v 6+& 

WHFRPSDWÈYHLV

PHVHV $V FRQGLÂÐHV GH RSHUD¾R

:QRHL[RHR0RELOXEHv6+&

0RELO'HOYDF70/(:H[FHGHX

HFRQGLÂÐHVDWPRVIÄULFDVIRUDPHV

:QDWUDQVPLVV¾R

RVUHTXLVLWRVGRWHVWH20)(

WDWLVWLFDPHQWHFRPSDWÈYHLV M

Óleos e combustíveis para equipamentos móveis  
Óleos e combustíveis para equipamentos móveis  

Autor: Pedro Vieira; Revista: Manutenção nº121 e 122

Advertisement