Page 1

3ODWDIRUPDVWHFQROÎJLFDV*ORVH ($0,QHUJ\H&RQWUROR

M

56

2*ORVH($0ÄXP6RIWZDUHGH*HVW¾R,QWHJUDGDGH6HUYLÂRV DVVLVWLGRSRUFRPSXWDGRU

VRVGRV6HUYLÂRVGH+DUGH6RIW6HUYLFHV DWUDYÄV GH PÎGXORV SUÎSULRV LQWHUGH SHQGHQWHVLQFOXLQGRRSODQHDPHQWRD SURJUDPD¾RFDOHQGDUL]D¾R DV $XWR UL]DÂÐHVGH7UDEDOKRHDJHVW¾RJOREDO GRVUHFXUVRVKXPDQRVHGRVPHLRVWÄF QLFRV GLVSRQÈYHLV DIHWRV D HVWDV WDUH IDVSHUPLWLQGRDVXDWRWDORWLPL]D¾R (VWDPRV DVVLP SHUDQWH XP LQV WUXPHQWR GH WUDEDOKR TXH SHUPLWH DXPHQWDU D GLVSRQLELOLGDGH GRV HTXL

7'*,s7HFQRORJLDGH*HVW¾RGH,PÎYHLV6$ 7HO’)D[ WGJL#WGJLFRP’ZZZWGJLZRUOGFRP

DOSSIER › Sistema de controlo na manutenção industrial

121 122

SDPHQWRVGHSURGX¾RRXGDH[SORUD ¾RHGHRWLPL]DURVFXVWRVGHPDQX WHQ¾RHDLQGDDXPHQWDUDƬDELOLGDGH GH WRGD D SURGX¾R 7UDWDVH GH XPD IHUUDPHQWDTXHSRVVLELOLWDDRJHVWRUD WRPDGD GH GHFLVÐHV VXVWHQWDGDV FRP EDVH QDV LQIRUPDÂÐHV WÄFQLFDV QRV SURFHGLPHQWRV GH WUDEDOKR H GH VH JXUDQÂD QRV KLVWÎULFRV H QDV DQ¼OLVHV HVWDWÈVWLFDVGHFXVWRVWHPSRVDYDULDV HQWUHRXWURV

(VWH VRIWZDUH IRL GHVHQYROYLGR SHOD

W¾R GRV VHXV HTXLSDPHQWRV H GRV

*ORVH HP SDUFHULD FRP D 7'*, SDUD D

UHVWDQWHV VHUYLÂRV HP SDUWLFXODU

JHVW¾R H FRQWUROR GDV DWLYLGDGHV GH

REWHUHVWDWÈVWLFDVUHODWLYDPHQWHDR

+DUG H 6RIW 6HUYLFHV GDV ,QVWDODÂÐHV H

QÕPHUR GH SHGLGRV GH WUDEDOKR

,1(5*<

HTXLSDPHQWRV$WUDYÄVGDXWLOL]D¾RGR

WLSRGHLQWHUYHQÂÐHVVHUYLÂRVFRP

2 ,QHUJ\ Ä XP VLVWHPD GH PRQLWRUL]D

*ORVH($0ÄSRVVÈYHO

PDLV UHTXLVLÂÐHV WHPSRV GH UHV

¾RHJHVW¾RGHHQHUJLDGHVHQYROYLGR

s &RQWURODU D H[HFX¾R GD PDQX

SRVWDHQWUHRXWUDV

LQWHJUDOPHQWH SHOD HTXLSD GH , ' GD

WHQ¾R SUHYHQWLYD H FRUUHWLYD GRV

s *HULU H FRQWURODU FXVWRV GH PDWH

7'*,TXHGLVSRQLELOL]DLQIRUPD¾RTXH

DWLYRVTXHUHVWDVHMDUHDOL]DGDSRU

ULDLV H P¾RGHREUD DVVRFLDGRV »V

SHUPLWH DRV VHXV XWLOL]DGRUHV D HODER

PHLRV LQWHUQRV TXHU VHMD VXEFRQ

GLYHUVDVDWLYLGDGHVGHPDQXWHQ¾R

UD¾R GH HVWUDWÄJLDV H D H[HFX¾R GH

WUDWDGD

RXVHUYLÂRV

PHGLGDV GH UHGX¾R GH FRQVXPRV H D GLPLQXL¾RGRVFXVWRVDVVRFLDGRV

s $XWRPDWL]DU RV SHGLGRV GH WUDED OKRHFRQWURODUDVXDH[HFX¾R

'HXPDIRUPDJHUDOR*ORVH($0SHU

(VWH VLVWHPD PHGH H UHJLVWD HP

s *HULU RV FRQWUDWRV GH PDQXWHQ¾R

PLWH D LQWHJUD¾R GH WRGRV RV SURFHV

WHPSR UHDO R FRQVXPR HOÄWULFR JOREDO

GRVHTXLSDPHQWRVHGHVHUYLÂRV s *HULU H FRQWURODU R LQYHQW¼ULR H D JDUDQWLDGRVHTXLSDPHQWRV s 5HJLVWDURFRQWURORGHFRQVXPÈYHLV HSHÂDVGHUHVHUYDHHIHWXDUDJHV W¾RGHVWRFNV s 5HJLVWDU LQIRUPDWLFDPHQWH WRGRV RV SHGLGRV GH WUDEDOKRRUGHQV GH WUDEDOKRDVVRFLDGDVDFDGDHTXLSD PHQWRRXVHUYLÂR s *HULUKLVWÎULFRVGHDWLYLGDGHVLQWHU YHQÂÐHV H DQRPDOLDV DVVRFLDGDV D FDGDHTXLSDPHQWRRXVHUYLÂR s (ODERUDU UHODWÎULRV SHULÎGLFRV GH DWLYLGDGHQRTXHGL]UHVSHLWR»JHV

Plataformas tecnológicas: Glose EAM, Inergy e Controlo 24  
Plataformas tecnológicas: Glose EAM, Inergy e Controlo 24  

Autor: TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.; Revista: Manutenção nº121 e 122

Advertisement