Page 1

13s&HUWLƬFD¾R GD3UHVWD¾RGH6HUYLÂRV GH0DQXWHQ¾R

M

50

$PDQXWHQ¾RQDVXDHVVÅQFLDUHPRQWD»VSULPHLUDV&LYLOL]DÂÐHV RQGHM¼VHSRGHPHQFRQWUDUYHVWÈJLRVGHTXHR+RPHPGDYDRV SULPHLURVSDVVRVQHVVHVHQWLGR

3UHVWD¾RGH6HUYLÂRVGH0DQXWHQ¾R HODERUDGDSHOD&RPLVV¾R7ÄFQLFD&7 p0DQXWHQ¾Rq 6XEFRPLVV¾R 6&  p6LV WHPDVGHJHVW¾RGDPDQXWHQ¾RqVRED FRRUGHQD¾RGD$30, $VVRFLD¾R3RU

0DUOHQH1XQHV)LOLSH *HVWRUDGH3URGXWR 6*63RUWXJDO6$ 7HOr)D[ ZZZVJVSW

DOSSIER › Sistema de controlo na manutenção industrial

121 122

([LVWHP WHVWHPXQKRV DR ORQJR GR

SURGXWR ƬQDO DVVHQWD HP P¼TXLQDV

WHPSR VREUH HVWH WLSR GH VHUYLÂRV

HTXLSDPHQWRV SDU½PHWURV H FRQWUR

WXJXHVDGH0DQXWHQ¾R,QGXVWULDO 

H H[HPSOR GLVVR V¾R DV UHIHUÅQ

ORV GHVLJQDGRV SRU qSURFHVVRq $V HWD

SDUDRVVHJXLQWHVREMHWLYRV

FLDV HQFRQWUDGDV VREUH D 5HFRQV

SDV GH SODQHDPHQWR H UHDOL]D¾R GH

s 'HƬQLU RV UHTXLVLWRV SDUD TXH RV

WUX¾R GDV PXUDOKDV GH -HUXVDOÄP

SURFHVVRV¾RDEDVHSDUDDVVHJXUDUTXH

SUHVWDGRUHV GH VHUYLÂRV GH PDQX

)LJXUD   SDVVDQGR SHORV 3ODQRV GH

RPHVPRYDLFXPSULURVUHTXLVLWRVJD

WHQ¾R RIHUHÂDP DRV VHXV FOLHQWHV

0DQXWHQ¾R GRV $TXHGXWRV H GLVWUL

UDQWLQGRDVVLPDVDWLVID¾RGRFOLHQWH

VROXÂÐHV TXH VH DOLQKHP FRP DV

7UDWDVH GH XPD 1RUPD RULHQWDGD

EXL¾RGH¼JXDD5RPD )LJXUD DWÄ

$PDQXWHQ¾RUHDOL]DGDSRUPHLRV

VXDVQHFHVVLGDGHVHREMHWLYRVDWUD

»5HYROX¾R,QGXVWULDO )LJXUD RQGH

LQWHUQRVGDRUJDQL]D¾RRXDWUDYÄVGH

YÄV GH XPD JDUDQWLD GH GHVHPSH

RFRQFHLWRGHPDQXWHQ¾RFRPHÂRXD

SUHVWD¾RGHVHUYLÂRSRUIRUQHFHGRUHV

QKRPDQWHQGRRDWLYRRSHUDFLRQDO

DVVHPHOKDUVH PDLV FRP R FRQKHFLGR

H[WHUQRV HVSHFLDOL]DGRV WHP XP SD

H Ƭ¼YHO UHGX]LQGR DVVLP R WHPSR

QRVGLDVGHKRMH

SHO IXOFUDO QR VXFHVVR GD RUJDQL]D¾R

RFLRVRGRPHVPR

&RP D HYROX¾R GRV WHPSRV H D

FDSDFLWDQGR RV HTXLSDPHQWRV GR SUR

s &RQVWLWXLU XP UHIHUHQFLDO FRP YLV

DXWRPDWL]D¾R LQGXVWULDO DV DWLYLGD

FHVVRSDUDRGHVHPSHQKRDRQÈYHOTXH

WD » FHUWLƬFD¾R GH SUHVWDGRUHV

GHV OLJDGDV » PDQXWHQ¾R FRPHÂDUDP

OKHVÄH[LJLGR

GH VHUYLÂRV GH PDQXWHQ¾R H VHX

D WHU FDGD YH] PDLV LPSDFWR QDV RUJD

3RU RXWUR ODGR D IDOWD GR GRPÈQLR

FRQWUROR SHULÎGLFR SRU DXGLWRULDV

QL]DÂÐHV R TXH FRQVHTXHQWHPHQWH

GRHVWDGRGDDUWHGHDOJXQVFRPSUDGR

HIHWXDGDV SRU XPD HQWLGDGH FUH

DXPHQWRXRVFXVWRVGHRSHUD¾RDVVR

UHVGHVHUYLÂRVGHPDQXWHQ¾RHDIDOWD

FLDGRV

GHTXDOLGDGHGHDOJXQVSUHVWDGRUHVGH

s $SRLDU RV SUHVWDGRUHV GH VHUYLÂRV

$JOREDOL]D¾RHDFRPSHWLWLYLGDGH

VHUYLÂRV GH PDQXWHQ¾R FRQWULEXHP

GH PDQXWHQ¾R IRUQHFHQGROKHV

HPHUJHQWH QRV PHUFDGRV DWXDLV ODQ

SDUD R LQVXFHVVR GDV LQWHUYHQÂÐHV H

XP PHLR TXH SHUPLWD UHFRQKHFHU

ÂDPXPGHVDƬRFDGDYH]PDLVH[LJHQWH

DJUDYDPRULVFRGDDWLYLGDGHGHPDQX

RV VHXV HVIRUÂRV GLVWLQJXLQGRRV

HUHDOSDUDDVRUJDQL]DÂÐHV$HQWUHJD

WHQ¾R

GHQFLDGD

GRVVHXVFRQFRUUHQWHV

GRSURGXWRRXVHUYLÂRVDRFOLHQWHFRP

3DUD ID]HU IDFH D LVWR H FRP EDVH

s )D]HU GD TXDOLGDGH GRV VHUYLÂRV

TXDOLGDGHJDUDQWLGDHQRSUD]RDFRUGD

QDSHUFH¾RGRLPSDFWRTXHHVWDDWLYL

GH PDQXWHQ¾R XP FULWÄULR SHU

GRÄFDGDYH]PDLVXPDTXHVW¾RGHVR

GDGH WHP QR GHVHPSHQKR JOREDO GDV

PDQHQWH H WUDQVSDUHQWH SDUD R

EUHYLYÅQFLDHFDGDYH]PHQRVXPIDWRU

HPSUHVDVVXUJLXHP3RUWXJDODQHFHV

FRPSUDGRU LQFHQWLYDQGR D LPSOH

GHGLIHUHQFLD¾R

VLGDGH GD FHUWLƬFD¾R GH SUHVWDGRUHV

PHQWD¾RGRFRQFHLWRGH&XVWRGR

$ UHDOL]D¾R GH WRGD D FDGHLD GH

GH VHUYLÂRV GH PDQXWHQ¾R DWUDYÄV

&LFOR GH 9LGD HP VXEVWLWXL¾R GR

YDORU GHVGH D PDWÄULDSULPD DWÄ DR

GD1RUPD135HTXLVLWRVSDUDD

&XVWRGH$TXLVL¾RHXPYHWRUGH

)LJXUD0XUDOKDVGH-HUXVDOÄP

)LJXUD$TXHGXWR5RPDQR

)LJXUD)¼EULFDGXUDQWHD5HYROX¾R,QGXVWULDO

NP 44 92 - Certificação da prestação de serviços de manutenção  

Autor: Marlene Nunes Filipe; Revista: Manutenção nº121 e 122