Page 1

,PSRUW½QFLDGDPDQXWHQ¾R QXPDHPSUHVDGHDEDVWHFLPHQWR GH¼JXDVSÕEOLFDV

M 123

8

-R¾R)&DODLV-R¾R&20DWLDV-R¾R36&DWDO¾R 8QLYHUVLGDGHGD%HLUD,QWHULRUs'HSDUWDPHQWRGH(QJHQKDULD(OHWURPHF½QLFD MRDRƮJFDODLV#JPDLOFRP PDWLDV#XELSW FDWDODR#XELSW

ARTIGO CIENTÍFICO

 …3DUWH

5(6802

WDPHQWR GH ¼JXD UHDOL]DGR QD (7$$

IDVHV GR SURFHVVR GH WUDWDPHQWR GH

2 SUHVHQWH DUWLJR SUHWHQGH GHPRQV

HQFRQWUDVH WRWDOPHQWH DXWRPDWL]DGR

¼JXDUHDOL]DGRQD(7$$

WUDU D LQƮXÅQFLD GR VHWRU H D DWLYLGD

H LQWHJUDGR QXP VLVWHPD GH FRQWUROR

GHGHPDQXWHQ¾RQXPDHPSUHVDTXH

HJHVW¾RFHQWUDOL]DGRGHWRGDDLQVWDOD

3UÄR[LGD¾RH5HPLQHUDOL]D¾R

GHGLFD D VXD DWLYLGDGH DR WUDWDPHQ

¾RPRQLWRUL]DGRSRUXPVLQÎSWLFRGH

(VWD IDVH UHSUHVHQWD R LQÈFLR GR SUR

WRHDEDVWHFLPHQWRGH¼JXDVSÕEOLFDV

SURFHVVRFRQIRUPHPRVWUDPRVH[HP

FHVVR GH WUDWDPHQWR GHVHQYROYLGR QD

SRUIRUPDDTXHHVWDFRQVLJDDWLQJLURV

SORV GD )LJXUD 2 IXQFLRQDPHQWR H

(7$$$TXLD¼JXDSURYHQLHQWHGDUHV

VHXVREMHWLYRVHHPSDUWLFXODUDTXHOH

FRQWURORDXWRP¼WLFRGD(7$$SRVVLEL

SHWLYDFDSWD¾RHPDOEXIHLUDÄVXMHLWDD

TXH IXQGDPHQWD D VXD H[LVWÅQFLD RX

OLWDQ¾RVÎXPDPHOKRUHPDLVHƬFLHQ

XPWUDWDPHQWRLQLFLDOFRPR]RQRSHU

VHMDJDUDQWLURDEDVWHFLPHQWRGH¼JXD

WH RSHUD¾R GH WRGR R VLVWHPD FRPR

PLWLQGR D R[LGD¾R GD PDWÄULD RUJ½QL

HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH » SRSXOD

WDPEÄPDVXSHUYLV¾RHJHVW¾RGHDODU

FDHDHOLPLQD¾RGHPLFURRUJDQLVPRV

¾R'HVWDIRUPDDWUDYÄVGDDQ¼OLVHDR

PHVDOHUWDVGRSURFHVVRHHTXLSDPHQ

HDOJDVH[LVWHQWHVQDPHVPD$SÎVHVWD

VHWRU GH PDQXWHQ¾R GD HPSUHVD HP

WRVDVVLPFRPRXPDU¼SLGDUHVSRVWDD

IDVHÄLQLFLDGRRSURFHVVRGHUHPLQHUD

IRFRSUHWHQGHVHGHPRQVWUDUDLPSRU

TXDOTXHU VLWXD¾R TXH VDLD GR VHX HV

OL]D¾RFRPDDGL¾RGHGLÎ[LGRGHFDU

W½QFLD GD LPSOHPHQWD¾R H H[HFX¾R

WDGRSDGU¾RDRORQJRGDVKRUDVGR

ERQRHOHLWHGHFDOQD¼JXD2GLÎ[LGR

GHSU¼WLFDVGHPDQXWHQ¾RDGHTXDGDV

VHXIXQFLRQDPHQWR3DUDDDWLYLGDGHGD

GHFDUERQRDTXLXWLOL]DGRÄDUPD]HQD

SDUD SURPRYHU DV VLQHUJLDV RUJDQL]DWL

PDQXWHQ¾RHVWHVLVWHPDUHYHODVHUGH

GRQXPUHVHUYDWÎULRH[LVWHQWHQDLQVWD

YDVDVXVWHQWDELOLGDGHHPSUHVDULDOHR

H[WUHPDXWLOLGDGHQDPHGLGDTXHSHU

OD¾RFRPFDSDFLGDGHSDUDPHWURV

VXFHVVRQDH[HFX¾RGRSODQRGHLQYHV

PLWH DXPHQWDU D GLVSRQLELOLGDGH GRV

FÕELFRV VHQGR D VXD DGL¾R QD ¼JXD

WLPHQWRDWXDOPHQWHHPYLJRUSDUDHVWH

2SHUDGRUHVSDUDDUHDOL]D¾RGDVWDUH

FRQWURODGD DWUDYÄV GH XP FRQYHUVRU

VHWRUGHDWLYLGDGH

IDVGHPDQXWHQ¾RTXHOKHVHVW¾RDGV

GH FDXGDO HOHWUÎQLFR 1DV )LJXUDV VH

WULWDV VHP D FRQVHTXHQWH H HPLQHQWH

JXLQWHV SRGHPRV REVHUYDU R HTXLSD

SUHVV¾R VREUH R HQFDUJR FRP DV WDUH

PHQWRGHR]RQL]D¾RHRWDQTXHGHUH

IDVSURGXWLYDV

FH¾RGH¼JXDEUXWDFRPDLQVWDOD¾R

352&(6626((48,3$0(1726 ,167$/$'26(0(7$

GRVFRQWURODGRUHVGH3+HWXUYD¾RGD ¼JXD

5HVXOWDQWH GD WLSRORJLD H GR YDVWR QÕPHUR GH LQVWDODÂÐHV TXH LQFRUSR UDPD(PSUHVDœJXDVD…3DUWHGHV WH DUWLJR LU¼ LQFLGLU VREUH D GHVFUL¾R GR SURFHVVR H HTXLSDPHQWRV DVVRFLD GRV D XPD GDV HVWDÂÐHV GH WUDWD PHQWRGH¼JXDVSHUWHQFHQWH»HPSUH VD GRUDYDQWH GHQRPLQDGD SRU (7$$ $ HVFROKD SDUD DQ¼OLVH GD UHIHULGD LQV WDOD¾R UHVXOWD GD LPSRUW½QFLD TXH D

)LJXUD2]RQL]DGRU

PHVPDUHSUHVHQWDSDUDDDWLYLGDGHGD HPSUHVDQDTXDORVHWRUGDPDQXWHQ ¾R GHGLFD HVSHFLDO DWHQ¾R $ (7$$ HVW¼ SUHSDUDGD SDUD WUDWDU OLWURV GH ¼JXD SRU VHJXQGR SURGX]LQGR XP WRWDOGHPHWURVFÕELFRVGH¼JXD

)LJXUD6LQÎSWLFRGRVLVWHPDGHJHVW¾RH

SRU GLD SRVVLELOLWDQGR R DEDVWHFLPHQ

FRQWURORGD(7$

WRDPLOKDELWDQWHVGLVWULEXÈGRVSH ORVFRQFHOKRVGH0XQLFÈSLRVQDUHJL¾R

3DVVDPRVGHVHJXLGDDDQDOLVDUDVHWD

)LJXUD7DQTXHGH¼JXDEUXWDFRP

RQGHHVWDVHLQVHUH2SURFHVVRGHWUD

SDV H RV HTXLSDPHQWRV DVVRFLDGRV »V

HTXLSDPHQWRVGHPHGL¾R


ARTIGO CIENTÍFICO 12

1D JUDQGH PDLRULD GDV HWDSDV GR SUR

TXHRVHWRUGDPDQXWHQ¾RUHSUH

YL 3RUÕOWLPRDDWLYLGDGHHRVHWRUGD

FHVVR GH WUDWDPHQWR GHVHQYROYLGR QD

VHQWDSDUDDDWLYLGDGHGDHPSUHVD

PDQXWHQ¾RUHYHODVHUXPSDUFHLUR

(7$$ DWU¼V UHIHULGDV YHULƬFDVH TXH

&RQVLGHUDQGR TXH DV LQVWDODÂÐHV

HVWUDWÄJLFR QR FXPSULPHQWR GDV

RV HTXLSDPHQWRV LQVWDODGRV VH HQFRQ

IXQFLRQDPQDVXDJUDQGHPDLRULD

PHWDV HVWDEHOHFLGDV FRP R M¼ UH

WUDPVREUHGLPHQVLRQDGRVHPQÕPHUR

HP PRGR DXWRP¼WLFR Q¾R GLVSRQ

IHULGR SURJUDPD GH LQYHVWLPHQWR

RX VHMD IXQFLRQDP FRPR UHVHUYDV DWL

GR HP DOJXQV FDVRV GH PRQLWRUL

DWXDOPHQWH HP FXUVR QD (PSUHVD

YDVXQVGRVRXWURV7DOIDFWRÄMXVWLƬFD

]D¾R SUHVHQFLDO GRV SURFHVVRV H

œJXDV 'HVWD IRUPD IDFLOPHQWH

GRSHOD(PSUHVDœJXDVFRPRDIRUPD

HWDSDVSURGXWLYDVDHƬF¼FLDGDPD

ƬFD SURYDGD D LQƮXÅQFLD H FRQWUL

GHHVWDJDUDQWLUTXHRSURFHVVRGHWUD

QXWHQ¾RUHSUHVHQWDXPDJDUDQWLD

EXWRGLUHWRGDPDQXWHQ¾RQRVRE

WDPHQWRHDEDVWHFLPHQWRQ¾RÄFRQGL

SDUD D FRQƬDELOLGDGH GD DWLYLGDGH

MHWLYRVSURSRVWRVSDUDDH[HFX¾RH

FLRQDGRHPFDVRGHDYDULDGHTXDOTXHU

RSHUDFLRQDOGDHPSUHVD

FRQFUHWL]D¾RGHVWHSODQRDWUDYÄV

HTXLSDPHQWR HVVHQFLDO DR SURFHVVR

LLL $ UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO VREUH D

GDVVHJXLQWHVPHWDVDXPHQWRGRV

3DUDRVHWRUGDPDQXWHQ¾RHVWDSU¼

VDÕGHKXPDQDHDSUHVHUYD¾RDP

QÈYHLV GH TXDOLGDGH H VHUYLÂR SUHV

WLFD FRQWULEXL IDYRUDYHOPHQWH SDUD D

ELHQWDO LQHUHQWHV DR VHWRU HPSUH

WDGRLPSOHPHQWD¾RGHWDULIDVDR

VXDDWLYLGDGHQDPHGLGDHPTXHRSOD

VDULDO GD (PSUHVD œJXDV GHYH VHU

FRQVXPLGRU MXVWDV FRPSDWÈYHLV

QHDPHQWR H H[HFX¾R GDV WDUHIDV GH

HQWHQGLGDQ¾RVÎFRPRXPREMHWL

FRP D VXD FDSDFLGDGH HFRQÎPL

PDQXWHQ¾R Q¾R VH HQFRQWUDP FRQGL

YRPDLVVLPFRPRXPDSUHPLVVDLQ

FD UHQRYD¾R H UHDELOLWD¾R GDV

FLRQDGRV QD VXD WRWDOLGDGH SHODV DWL

FRQGLFLRQDOGDDWLYLGDGHGDHPSUH

LQVWDODÂÐHV HOLPLQDU FXVWRV GH

YLGDGHV SURGXWLYDVRSHUDWLYDV R TXH

VD 3HUDQWH R H[SRVWR YHULƬFDVH

LQHILFLÅQFLD DXPHQWDU D SURGXWL

IDYRUHFH DV UHODÂÐHV HQWUH RV GRLV VH

TXH R VHWRU GH PDQXWHQ¾R GHYH

YLGDGH H FRPSHWLWLYLGDGH GR VH

WRUHVGHDWLYLGDGHSURPRYHQGRDPR

VHU DVVXPLGR FRPR XP GRV SULQFL

WRU FRP VROXÂÐHV TXH SURPRYDP

WLYD¾RGRVVHXVFRODERUDGRUHVSHUDQ

SDLVDJHQWHVTXHFRQWULEXHPSDUDD

D HƬFLÅQFLD GD HPSUHVD JDUDQWLU D

WH DV DWLYLGDGHV TXH GHVHQYROYHP QD

TXDOLGDGHH[LJLGDQRUHVXOWDGRGRV

SUHVHUYD¾RHFRQWURORGDSROXL¾R

RUJDQL]D¾R

SURFHVVRV SURGXWLYRV $ DGHTXDGD

SURYRFDGDSHORVSURFHVVRVHLQVWD

DWXD¾R GR VHWRU GH PDQXWHQ¾R

ODÂÐHVSURGXWLYDV

SHUDQWH RV HTXLSDPHQWRV H LQVWD

&2175,%872'$0$187(1¢ž2 3$5$$(035(6$(0)2&2

ODÂÐHV SURGXWLYDV JDUDQWH TXH R DEDVWHFLPHQWR GH ¼JXD SÕEOLFR Ä

&216,'(5$¢°(6),1$,6

&RQVLGHUDQGR TXH R VHWRU SÕEOLFR GH

IHLWRFRPHOHYDGRVSDGUÐHVGHTXD

$YDULDVHIDOKDVQRVHTXLSDPHQWRVSUR

WUDWDPHQWR H DEDVWHFLPHQWR GH ¼JXD

OLGDGH H TXDQWLGDGH FRQWULEXLQGR

GXWLYRVJHUDPSHUGDVULVFRVGHDFLGHQ

HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH GHYH VHU

GLUHWDPHQWHSDUDDPDQXWHQ¾RGD

WHVHGDQRVDRPHLRDPELHQWHDOÄPGH

HQWHQGLGRFRPRXPGHYHUSDUDDVHP

FHUWLƬFD¾RREWLGDGRVHX6*,

LQƮXHQFLDUHP QHJDWLYDPHQWH RV FXV

SUHVDV TXH RSHUDP QHVWH VHWRU H XP

LY )DFH»UHOHYDQWHFRQWHQ¾RHFRQÎ

WRV H FRQVHTXHQWHPHQWH D SRVL¾R

GLUHLWR IXQGDPHQWDO SDUD RV FLGDG¾RV

PLFDDWXDOQRQRVVRSDÈVRVHWRUGD

FRPSHWLWLYD GH TXDOTXHU HPSUHVD 2

SDVVDPRVDDSUHVHQWDUXPUHVXPRGRV

PDQXWHQ¾RFRQFUHWDPHQWHQHVWD

SUHVHQWH DUWLJR SUHWHQGHX GHPRQV

FRQWULEXWRVTXHGHPRQVWUDPDLPSRU

DWLYLGDGH HPSUHVDULDO UHYHOD VHU

WUDU D LPSRUW½QFLD TXH UHSUHVHQWD R

W½QFLDGRVHWRUHDWLYLGDGHGDPDQXWHQ

XPDOLDGRIXQGDPHQWDOQDPHGLGD

VHWRU H DWLYLGDGH GD PDQXWHQ¾R QD

¾RSDUDTXHD(PSUHVDœJXDVSRVVDDO

HP TXH SHUPLWH D RWLPL]D¾R GRV

SURPR¾RGDƬDELOLGDGHHƬF¼FLDHGLV

FDQÂDURVREMHWLYRVDTXHVHSURSÐHH

HTXLSDPHQWRV SURGXWLYRV DGH

SRQLELOLGDGH GRV HTXLSDPHQWRV H SUR

TXHIXQGDPHQWDPDVXDH[LVWÅQFLD

TXDQGRRV»VVXDVQHFHVVLGDGHVHV

FHVVRVSURGXWLYRVFRPRIRUPDGHJD

L $ DGHTXDGD JHVW¾R H DWLYLGDGH

SHFÈƬFDV1HVWDPHGLGDRVHWRUGD

UDQWLUDVXVWHQWDELOLGDGHHFUHVFLPHQWR

GR VHWRU GH PDQXWHQ¾R SDUWLFX

PDQXWHQ¾R SHUPLWH UHGX]LU FXV

GD HPSUHVD HP IRFR VHP D TXDO Q¾R

ODUPHQWH FRP D LQWHQVLƬFD¾R GH

WRVH[FHGHQW¼ULRVQRPHDGDPHQWH

Ä SRVVÈYHO DOFDQÂDU RV REMHWLYRV D TXH

DÂÐHV GH PDQXWHQ¾R SODQHDGD H

FRP LQYHVWLPHQWRV HP WRUQR GH

VH SURSÐH QR FRQWH[WR FRPSHWLWLYR H

DV SU¼WLFDV GH PDQXWHQ¾R DXWÎ

QRYRV HTXLSDPHQWRV DVVLP FRPR

GH FRQWHQ¾R RUÂDPHQWDO GD DWXDOLGD

QRPD SURPRYHP GH XPD IRUPD

DWUDYÄV GD LPSOHPHQWD¾R GH VR

GH 'HVWD IRUPD HVSHUDVH SRGHU YLU D

GLUHWD D VXVWHQWDELOLGDGH GD HP

OXÂÐHVTXHSHUPLWDPDUHGX¾RGH

FRQWULEXLU GH XPD IRUPD DWLYD H SU¼WL

SUHVDQDPHGLGDTXHSHUPLWHPD

FXVWRVFRPDXWLOL]D¾RGHUHFXUVRV

FD SDUD D GLQDPL]D¾R GD DWLYLGDGH GD

FRQWÈQXD RSHUDFLRQDOLGDGH H GLV

HQHUJÄWLFRV

PDQXWHQ¾R GHQWUR GHVWH VHWRU HP

SRQLELOLGDGH GDV LQVWDODÂÐHV RSH

Y $ PDQXWHQ¾R DGHTXDGD H UHJX

SUHVDULDO EHP FRPR UHIRUÂDU D FRQV

UDWLYDV SRVVLELOLWDQGR R DXPHQWR

ODU UHYHODVH HVVHQFLDO SDUD PDQ

FLHQFLDOL]D¾R GH WRGRV RV DJHQWHV LQ

GRFLFORGHYLGDGRVHTXLSDPHQWRV

WHU D VHJXUDQÂD H ƬDELOLGDGH GRV

WHUYHQWLYRV SDUD TXH D PDQXWHQ¾R

LQVWDODGRV

HTXLSDPHQWRVQDPHGLGDHPTXH

VHMD UHVSRQVDELOLGDGH GH WRGRV SHOR

LL $HOHYDGDFRPSRQHQWHWHFQROÎJLFD

SHUPLWH GHWHWDU H HOLPLQDU VLWXD

TXHWRGRVWHU¾RGHDHQFDUDUFRPRXP

H D IRUWH DXWRPDWL]D¾R GRV SUR

ÂÐHVGHSHULJRTXHSRVVDPSURYR

SDUFHLUR HVWUDWÄJLFR D FXUWR PÄGLR H

FHVVRV GH WUDWDPHQWR H DEDVWHFL

FDU DFLGHQWHV HRX SUREOHPDV GH

ORQJRSUD]RVHPDTXDODVXDYLDELOLGD

PHQWRLQVWDODGRVFRQGX]HP»LQH

VDÕGH DRV DJHQWHV LQWHUYHQWLYRV

GHHVXVWHQWDELOLGDGHƬFDU¼FHUWDPHQ

TXÈYRFDQHFHVVLGDGHHLPSRUW½QFLD

GDHPSUHVD

WHFRPSURPHWLGD M

Importância da manutenção numa empresa de abastecimento de águas públicas (2ª parte)  

Autor: João F. Calais, João C. O. Matias, João P. S. Catalão; Revista: Manutenção nº123