Page 1

%DFNJURXQGHU 0HGL¾RGHSRWÅQFLDHHQHUJLD

M 123

FLGR FRPR pHQHUJLDq 2 VHUYLÂR GH IRUQHFLPHQWR GD UHGH FREUD FÅQWL PRVSRUN:K  )DWRUGHSRWÅQFLDSRWÅQFLDUHDWLYD 3LFRGHFRQVXPR

x

+DUPÎQLFRV

x

'HVHTXLOÈEULRGHIDVHV

x

)OLFNHU

2TXHSURFXUDP" 4XDQGRDYDOLDPRFRQVXPRGHHQHUJLD RVHOHWULFLVWDVSURFXUDP x

2FRQVXPRGHN:KTXHH[FHGDRV SDGUÐHV GH GHVHPSHQKR GR HTXL SDPHQWR

x

N:K GXUDQWH SHUÈRGRV LUUHJXODUHV GRGLD

¾RGHSRWÅQFLDHHQHUJLD" x

x

GRUHVFRPSUHVVRUHVLOXPLQD¾R

x

)DWRUGHSRWÅQFLDEDL[R

&RQWURODGRUHV HOHWUÎQLFRV FRPR

x

3LFRGHFRQVXPR

(OHWULFLVWDVFRPHUFLDLVHLQGXVWULDLV

YDULDGRUHVGHIUHTXÅQFLDGLVMXQWR

HIRUQHFHGRUHVGHVHUYLÂRVHHTXL

UHVFRQWURORVGHPRWRUHV3/&V

x x x

6H HVWLYHUHP D GHWHWDU DYDULDV RV HOH WULFLVWDVSURFXUDPLQWHUUXSÂÐHVQDIRQ

SDPHQWRHOÄWULFR 7ÄFQLFRV H HPSUHVDV GH LQVWDOD¾R

3DUDTXHVHUYHPDVIHUUDPHQWDV"

WH GH DOLPHQWD¾R TXH SRVVDP FDXVDU

GH$9$&

 4XDQWLƬFDURFRQVXPRGHXPDLQV

DYDULDV QR HTXLSDPHQWR TXHEUDV RX

3URƬVVLRQDLV UHVSRQV¼YHLV SHOD

WDOD¾RXPFLUFXLWRRXXPDFDUJD

VXELGDV QDV ƮXWXDÂÐHV GD YROWDJHP

JHVW¾RGHLQVWDODÂÐHV

0HGLGRHPTXLORZDWWKRUD N:K 

VXEWHQV¾R VREUHWHQV¾R SLFRV WUDQVL

,QVWDOD¾R GH HTXLSDPHQWR HOHWUR

 'HWH¾R GH DYDULDV FDXVDGDV SRU

WÎULRVHKDUPÎQLFRVHVSHFÈƬFRV

PHF½QLFRHWÄFQLFRVGHDVVLVWÅQFLD

GLVWRUÂÐHV QD IRQWH GH DOLPHQWD

x

(QJHQKHLURVHOHWURWÄFQLFRV

¾R UHLQLFLDOL]DÂÐHV H EORTXHLRV

7LSRV GH IHUUDPHQWDV GH PHGL¾R GH

x

)RUQHFHGRUHV GH VHUYLÂRV GH $OWD

LQWHUPLWHQWHVGHHTXLSDPHQWRGD

SRWÅQFLDHHQHUJLD

7HQV¾R

GRVFRUURPSLGRVDYDULDSUHPDWXUD

x

x

&RQVXOWRUHVGHHQHUJLD

QR HTXLSDPHQWR H VREUHDTXHFL

GHXPGLVSOD\GHJUDQGHGLPHQV¾R

x

7ÄFQLFRV GH FDPSR GH VHUYLÂRV GH

PHQWRGRVFRPSRQHQWHVVHPPR

TXH SHUPLWH DR XWLOL]DGRU YHULƬ

IRUQHFLPHQWRDRFOLHQWH

WLYRDSDUHQWH

FDURVYDORUHVGH9ROWV$PSHUHVH

x

$QDOLVDGRUHV GH HQHUJLD 'LVSÐHP

+HUW]HPVLPXOW½QHR»PHGLGDTXH

(QJHQKHLURVGHVLVWHPDVXWLOLW¼ULRV

DIHUUDPHQWDHIHWXDDPHGL¾R

2TXHPHGHP" x

5HJLVWDGRUHV GH HQHUJLD 5HJLV

(PTXHWLSRGHHTXLSDPHQWRVHVLVWH

$V IHUUDPHQWDV GH SRWÅQFLD H HQHUJLD

PDVXWLOL]DPDVIHUUDPHQWDV"

PHGHP

WDPYDORUHVGHWHQV¾RFRUUHQWHH

x

x

7HQV¾R FRUUHQWH H IUHTXÅQFLD HP

IUHTXÅQFLDTXHSRGHPVHUWUDQV

(TXLSDPHQWRGHSURGX¾RHGLVWUL EXL¾RGHHQHUJLDHOÄWULFD

VLPXOW½QHR R PXOWÈPHWUR PHGH

IHULGRV SDUD XP FRPSXWDGRU

x

0HFDQLVPRVGHFRPXWD¾R

XPDGHFDGDYH] 

SDUDXPDDQ¼OLVHSRVWHULRU8WLOL

x

7UDQVIRUPDGRUHV

(PXPDRXWUÅVIDVHVHQHXWUR PR

]DGRV SDUD DYDOLDU R FRQVXPR GH HQHUJLD H GHWHWDU SHUWXUEDÂÐHV

x

x

8QLGDGHV836

QRI¼VLFD QR FRPÄUFLR WULI¼VLFD QD

x

*HUDGRUHV

LQGÕVWULD 

x

4XDGURVHOÄWULFRV

x

&RQGHQVDGRUHV

&RPHVWHVGDGRVDIHUUDPHQWDGHSR

JLD 0RQLWRUL]D¾R D ORQJR SUD]R

x

,QYHUVRUHV

WÅQFLD H HQHUJLD HIHWXD F¼OFXORV LQWHU

HRX SHUPDQHQWH SDUD JDUDQWLU D

x

&DUJDV HOHWURPHF½QLFDV GH JUDQGH

QRVSDUDGDUDRXWLOL]DGRURVYDORUHVGH

ƬDELOLGDGH GD HQHUJLD H XPD XWLOL

GLPHQV¾RFRPRPRWRUHVUHIULJHUD

x

]D¾RHƬFLHQWHGDPHVPD M

HUU¼WLFDV x

:DWWV N: N:K WDPEÄP FRQKH

0RQLWRUHVHUHJLVWDGRUHVGHHQHU

51

4XHP XWLOL]D DV IHUUDPHQWDV GH PHGL

$UHV$JDQWH/GD 7HO’)D[ JHUDO#DUHVDJDQWHSW’ZZZDUHVDJDQWHSW

SRWÅQFLDDSDUHQWH x

DOSSIER › Manutenção Elétrica e Eletrónica

x

Backgrounder: medição de potência e energia  

Autor: AresAgante, Lda; Revista: Manutenção nº123

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you