Page 1

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

Novas calhas articuladas da igus® repelentes de limalhas eĹŅƴ±č±ĵ±ÚåŞųŅÚƚƋŅŸÚ±ŸæųĜåƖţŎƴŅĬƋŅƚ±ŸåųåƻޱĹÚĜÚ±×ü´ÏĜĬŞųååĹÏĘĜĵåĹƋŅØčų±Ó±ŸºŸƋ±ĵޱŸŧƚåŞŅÚåĵ±ÆųĜųÚå±ĵÆŅŸŅŸĬ±ÚŅŸţ

IWX«HMWTSR¸ZIPRYQEZIVW­SGSQXEQTEWUYI TSHIQWIVEFIVXEWESPSRKSHSVEMSMRXIVMSV4W XEQERLSWGSQEPXYVEMRXIVREHIQMP¸QIXVSW SYHIQMP¸QIXVSWXEQF³QIWX­SHMWTSR¸ZIMW IQ ZIVWÀIW UYI TSHIQ WIV EFIVXEW ES PSRKS HS VEMS I\XIVMSV )IZMHS E IWXE I\TERW­S HE KEQEHITVSHYXSWMKYW®SWYXMPM^EHSVIWTSHIQ STXEVWIQTVITIPEJSVQEHIGSPSGE±­SHIGSR HYXSVIWQEMWEHIUYEHE5SVIWXEVE^­SEQSR XEKIQ SY S TSWXIVMSV TVIIRGLMQIRXS TSHIQ WIVIJIXYEHSWGSQQYMXEVETMHI^

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS PARA UM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM MOVIMENTO, SILENCIOSO E QUE NÃO DANIFIQUE OS CABOS

N

E*24EMKYW®ETVIWIRXSYEW³ VMIHIGEPLEWEVXMGYPEHEWXETEHEW7 HMWTSR¸ZIMWHIMQIHMEXSIQRSZSWXE QERLSWIEMRHEGSQQEMWEGIWW¾VMSW9QXIW XI VIEPM^EHS RS PEFSVEX¾VMS HE MKYW® QSWXVSY UYI EW GEPLEW XETEHEW HE W³VMI 7 IRGSR XVEQWIIRXVIEWQIPLSVIWGEPLEWEVXMGYPEHEW XETEHEW TEVE YXMPM^E±­S IQ ETPMGE±ÀIW GSQ QSZMQIRXS 4 XIWXI GSQ QSZMQIRXS TIVQE RIRXIII\TSWM±­SGSRWXERXIEPMQEPLEWRYQE GEPLEGSQUYMPSWHITIWSXSXEPWSQIRXI KVEQEWHIPMQEPLEWTIRIXVEVEQRSWIYMRXIVMSV ET¾W   GMGPSW &TIWEV HI WIVIQ XETE HEWEWGEPLEWEVXMGYPEHEWHEW³VMI7TSHIQ WIVEFIVXEWQYMXSJEGMPQIRXISUYIJEGMPMXEEMR HEQEMWSXVEFEPLSHIQSRXEKIQ )YTPEQIRXIJ«GMPIWXI³SsloganTEVEEW³ VMIHIGEPLEWEVXMGYPEHEWXETEHEW7HEIWTI GMEPMWXEIQQSXMSRTPEWXMGWMKYW®+«GMPTSVUYI SWIPSWHEWGEPLEWUYIVITIPIQEWPMQEPLEWW­S GSRWXMXY¸HSWTSVETIREWHYEWTI±EWYQIPSI YQE XVEZIWWE UYI JYRGMSRE GSQS YQE XEQTE IRGEM\«ZIP+«GMPTSVUYIEWXEQTEWTSHIQWIV EFIVXEWQYMXSJEGMPQIRXIHIEQFSWSWPEHSWI EKSVEMWWSTSHIWIVJIMXSESPSRKSHSVEMSMRXI VMSV SY HS VEMS I\XIVMSV 4W YXMPM^EHSVIW TSHIQ IWGSPLIVSXMTSUYIQEMWWIEHIUYEªWWYEWRI GIWWMHEHIWSUYIJEGMPMXEEMRHEQEMWSXVEFEPLS HIQSRXEKIQSYQERYXIR±­S “As calhas articuladas tapadas à prova de limalhas da igus são interessantes sobretudo

96

MANUTENÇÃO 136

na indústria de máquinas-ferramenta, como ƣķƐ åĮåķåĻƒŇƐ Ā´ƽåĮƐ ÚåƐ ƒŹ±ĻžŤŇŹƒåƐ ÚåƐ åĻåŹďбƐ num ambiente onde as limalhas são uma constanteƹ I\TPMGE 1YOEW (^ENE VIWTSRW«ZIP TIPE MRHÅWXVME HI Q«UYMREWJIVVEQIRXE RE MKYW® “)žƒ±ƐĞĻÚƥžƒŹĞ±ƐåĻüŹåĻƒ±ƐŇƐåĻŇŹķåƐÚåž±ĀŇƐÚåƐü±zer face à crescente pressão dos preços aliada ao rápido crescimento dos requisitos técnicos. A série de calhas R2.1 oferece uma excelente proteção contra limalhas, pode ser montada de üŇŹķ±ƐŹ´ŤĞÚ±ƐåƐåĀÏĞåĻƒåƐåƐÚ垃±Ï±ĝžåƐŤåĮ±Ɛžƣ±Ɛ ótima relação preço/desempenho.ƹ3SXIWXIHI PMQEPLEWIJIXYEHSRSPEFSVEX¾VMSHIXIWXIWHE MKYW®GSQQIXVSWUYEHVEHSWZIVMǻGSY WI UYI EW GEPLEW EVXMGYPEHEW XETEHEW HE W³ VMI7IWX­SIRXVIEWGEPLEWEVXMGYPEHEWQEMW LIVQ³XMGEWHSQIVGEHS)YVERXIIWXIXIWXIRS PEFSVEX¾VMS E GEPLE XVEFEPLSY GSRXMRYEQIRXI RYQXEQFSVGLIMSGSQHSMWUYMPSWHIPMQEPLEW HI XEQERLSW I JSVQEW QYMXS ZEVMEHEW &T¾W GMGPSWEGEPLEEVXMGYPEHEHSXEQERLS  HE W³VMI 7 HIM\SY ETIREW EGYQYPEV  KVEQEWHIPMQEPLEWRSWIYMRXIVMSV

EXPANSÃO DA GAMA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM EXTREMAMENTE RÁPIDA E PERSONALIZADA 3E*24EMKYW®ETVIWIRXSYSWRSZSWXE QERLSWHEW³VMI79QXEQERLSGSQTPIXE QIRXIRSZSGSQEPXYVEMRXIVREHIQMP¸QIXVSW

&W XEQTEW HI XSHEW EW ZIVWÀIW HE W³VMI 7 TSHIQWIVEFIVXEWIR­STVIGMWEQHIWIVGSQ TPIXEQIRXI VIQSZMHEW HYVERXI E GSPSGE±­S HSWGSRHYXSVIW4WGSRXSVRSWW­SEVVIHSRHE HSWIWYEZIWIEWXSPIV¬RGMEWHIJEFVMGSETIV XEHEWKEVERXIQUYIEWPMQEPLEWR­SWIEGYQY PEQIRXVISWFEXIRXIW&P³QHMWWSSWGSRXSVRSW MRXIVRSWWYEZIWHEW³VMI7ISWWITEVEHSVIW EVVIHSRHEHSWJIMXSWRSQIWQSQEXIVMEPEWWI KYVEQUYIRSMRXIVMSVSWGEFSWR­SWINEQHERM ǻGEHSWIXIRLEQQYMXSFEM\SHIWKEWXI 4 HIWIRLS GSQ VERLYVEW MRXIKVEHEW REW XVEZIWWEWXEQF³QKEVERXIEGSPSGE±­SǻVQI HE WITEVE±­S MRXIVMSV QIWQS IQ ETPMGE±ÀIW GSQQSRXEKIQPEXIVEP4XVEZ­SRSFEXIRXIHI GEHE IPS HE GEPLE TSVXE GEFSW EVXMGYPEHE EW WIKYVEYQJYRGMSREQIRXSGSRWMHIVEZIPQIRXI QEMW WMPIRGMSWS 2IRSW ZMFVE±ÀIW WMKRMǻGEQ YQ QSZMQIRXS QEMW TVIGMWS RE Q«UYMRE 4W FEXIRXIW HYTPSW EWWIKYVEQ XEQF³Q UYI S XYFS TSVXE GEFSW EVXMGYPEHS ³ GETE^ HI WY TSVXEVIPIZEHSTIWSMRXIVMSVEHMGMSREPIEX³HI EKYIRXEVKVERHIWGSQTVMQIRXSWWIQWYTSVXI (SQ SW IPIQIRXSW XIVQMREMW HI PMKE±­S YRM ZIVWEMWHEW³VMI7EXIRW­SRSWGEFSWTSHI WIVEPMZMEHEHIRXVSIJSVEHEWIG±­SHEGEPLE M igus®, Lda. Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321 info@igus.pt · www.igus.pt /company/igus-portugal /IgusPortugal

Novas calhas articuladas da igus® repelentes de limalhas  

Autor: igus®, Lda.; Revista: "Manutenção nº136

Novas calhas articuladas da igus® repelentes de limalhas  

Autor: igus®, Lda.; Revista: "Manutenção nº136

Advertisement