__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

E RS I EB VE W

Cliëntenraad zorgcentrum Ave Maria


De cliëntenraad

E

Vanaf 1 juni 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen, betekent dit dat ze onder andere een cliëntenraad dienen in te stellen.

RS I

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies Wil het management iets wijzigen dat met zorg en welzijn van de cliënten te maken heeft, dan wordt advies gevraagd aan de cliëntenraad.

EB VE

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om zaken als: • beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging; • bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg; • vaststellen of wijziging van de klachtenregeling en aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten.

In uw belang

W

Inspraak van cliënten over de gang van zaken binnen onze zorgcentra is van belang voor een goede afstemming van zorg en diensten op wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. 

2


Vertegenwoordiging

Een cliëntenraad:

RS I

E

Onder cliënten wordt verstaan iedereen aan wie de zorginstelling zorg en/of diensten verleent: cliënten (bewoners) van zorgcentrum Ave Maria. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De leden van de cliëntenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen. Ieder zorgcentrum van Cicero Zorggroep heeft zijn eigen cliëntenraad.

EB VE

• fungeert als “doorgeefluik” van wensen, behoeften, suggesties en knelpunten van de cliënten naar het management over de zorg- en dienstverlening; • komt op voor de algemene belangen van de cliënten; • woont bijeenkomsten bij, om te weten wat er leeft onder cliënten en familieleden; • kan deelnemen aan de themabijeenkomsten over actuele zaken en Regionale Overleggen Cliëntenraden (ROC), die georganiseerd worden door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), waarbij de cliëntenraad van zorgcentrum Ave Maria is aangesloten.

Aandachtspunten

W

De cliëntenraad vergadert eenmaal per maand met de locatiemanager over de lopende zaken binnen het zorgcentrum. Hierbij kunnen tevens, afhankelijk van het agendapunt, in- of externe deskundigen aanwezig zijn.

3


Meer informatie

RS I

E

Om goed te kunnen verwoorden wat er in het zorgcentrum leeft, zijn de leden van de cliëntenraad sterk betrokken bij het leven in het zorgcentrum. Zo maken ze bijvoorbeeld deel uit van commissies en werkgroepen. Naast de lokale cliëntenraad is er een Cicerobrede Centrale Cliëntenraad (CCR), waarin een vertegenwoordiger van elke lokale cliëntenraad zitting heeft. De Centrale Cliëntenraad verdiept zich in zaken die de locatie overstijgen, zoals het meerjarenbeleid, begroting en jaarrekening, organisatie, het integrale huisvestingsplan, veiligheidsbeleid, het calamiteitenplan, de personele bezetting en het opnamebeleid.

EB VE

Bij vragen, opmerkingen of voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntenraad van Ave Maria, bereikbaar via de receptie, T 043 364 10 10 of per mail: E clientenraad.avemaria@cicerozorggroep.nl

W

Versie juni 2020

Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 6243 AG GEULLE T 043 364 10 10 F 043 306 87 34

Profile for Cicero Zorggroep

Cliëntenraad zorgcentrum Ave Maria  

Cliëntenraad zorgcentrum Ave Maria  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded