Page 1

mezinárodní festival umûní a nov˘ch technologií international festival of art and new technologies


program festivalu / festival programme entermultimediale 31. 5.–3. 6. 2000 31. kvûtna stfieda

sekce

1. ãervna ãtvrtek

2. ãervna pátek

3. ãervna sobota

Divadlo Archa foyer

multimediální umûní

dennû 11.00 – 20.00 Galerie CD-ROMÛ Chris Marker – Immemory, Tom Draho‰ – Opium, Stelarc – Metabody, ZKM – Artintact 1–5, Tamás Walicky – Focusing, Piotr Kowalski a Jean-Marie Dallet – Information Transcript, Actualizing the virtual, Muntadas – Media Architecture Installations

Divadlo Archa sál

multimediální performance

20.00 Zahajovací veãer Isabelle Choiniére – Transformace andûla

Palác Akropolis pfiízemní ãást

umûní na internetu

dennû 11.00 – 20.00 Internetová Galerie Open Video Archive (OVA), Video Commune: The Video Collaborations of Nam June Paik, Génération littéraire par ordinateur, Walkerart, CyberAtlas, projekt Guggenheimova virtuálního muzea, Grammatron, Narcisse, Helicopter House, Tfii ramena (Third rivens), ORLAN, David Larcher, Fakeshop, ETOY, Toywar, Netomat™, Entropy

Palác Akropolis sál

multimediální performance

Francouzsk˘ institut kinosál

videoart a experimentální £lm

PraÏsk˘ hrad románské podlaÏí pod Vladislavsk˘m sálem

multimediální umûní

20.00 Anonymus Bosch – Ritualizace vefiejného Ïivota

20.00 Agon Orchestra: Miroslav ·imáãek – Buchary Elliot Sharp – SyndaKit

20.00 C. I. T. – Mythe de Babel

12.00–13.00 Zahájení Petr Vrána (Media Archiv) Pierre Bongiovanni (CICV) Joel S. Bachar (Blackchair Productions) Axel Wirthz (235 Media)

12.00–13.00 Prezentace Blackchair Productions

12.00–13.05 Prezentace 235 Media: Marcel Odenbach – Keep in View, Standig auf dem Sprung Sein, Ulrike Rosenbach – Die Schlacht der Baume Michael Langoth – Retracer, Video Scating Norbert Meissner – Filmfax/Artfax George Snow – Motoway

12.00–13.35 Re-prezentace slavn˘ch dûl videoartu: David Larcher – Ich tanK, Videovoid – Text

13.00–14.30 Prezentace CICV: Nicole a Norbert Corsino – Captives 2nd mouvement, Totempol, Sandra Kogut – Parabolic People, Adiu monde

13.30–14.30 Prezentace Media Archivu: Bill Viola – Selected works

13.30–14.35 Ko Nakajima – Mt. Fuji Akiko Hada – The Leap (No Leap) Atsuschi Ogata – Otakiage, Kiri No Uta

13.45–15.15 Sandra Kogut – Parabolic People, Adiu monde Cathy Vogan – The Synchronizer

14.50–16.20 Cathy Vogan – The Synchronizer Cyrile Carmesnil de De Laleu – Un rien mobile Lydie Jean-Dit-Pannel – 7 chants Gianni Toti – Gramsciategui

15.00–17.00 Bill Viola – I don’t know what it is I am like, Hatsu Yume

15.00–16.30 Kain Karawahn – Pyromanien, Tod einer Videokamera II Irit Batsry – Traces of a Presence to Come

15.25–16.30 Ko Nakajima – Mt. Fuji Atsuschi Ogata – Otakiage, Kiri No Uta Akiko Hada – The Leap (No Leap)

16.40–18.25 Zhao Liang – Nizao Beijing Patrick De Geetere – Stupa Jean-Michel Bruyere – Poems to Filth

17.30–18.35 Gavin Hodge – Zygosis TomበMa‰ín a Sebastian Milaszewski – Hotel Niké Papadopulosová – Polednice Petr Vrána – Angels are wired Petr Skala – Jen Smrt

17.00–18.20 Juan Pueyo – It's Me Beriou – Digitaline, Limbs Shelly Silver – Former East/Former West

18.40–20.10 David Larcher – Ich tank, Videovoid – Text

19.00–20.15 Harry Smith – Early abstractions Martin Stejskal – âtení mezi fiádky Digital Dreams – Peter Callas, Simon Biggs, John Butler, George Barber

18.45–21.45 GaryHill – Site Recite GaryHill – Solstice d’Hiver Hull Time Based Arts: Selected video works Media Archiv: Bill Viola – Passing

20.25–22.00 Francisco R. De Infante – Les loups

20.30–21.30 Bill Viola – Passing

17.00 Zahájení za pfiítomnosti v‰ech umûlcÛ n koncert skupiny TATA BOJS

dennû 10.00 – 18.00 Interaktivní instalace Djamel Achour – Anonymal, Pavel Smetana – Zrcadlo (kybernetick˘ portrét Doriana Graye), Milan Cais – p3D-01, Bruno Cohen – Ale, Andûl; Frederico Diaz – E-Area, Lucie Svobodová – Yonisféra, Ivan Chabanaud – Ikarus, Pascal Silondi – Zóna, Tamás Waliczky – Cesta, Rybáfi a jeho Ïena, Krajina; Jean Pierre Phan – Obrazy po obrazech, Silver – Rezident, Guillaume Stagnaro – Face Al, Stanley Douglas – Asymptote

dennû 12.00 – 24.00 Instalace robotÛ LOEIL – E-REX (virtuální realita), Yo-yo, Scriptambule, Mulot

17.00 Prezentace skupiny LOEIL Performance pro 4 roboty

n

Památník Vítkov

multimediální umûní

PraÏsk˘ hrad Míãovna

multimediální performace

Doprovodné akce

Internetová galerie – pfiízemní ãást Paláce Akropolis, 2. 6., 8.00–11.00 workshop pro dûti – poãítaãová animace na téma „âím budu v síti“ (PraÏsk˘ Golem) Galerie CD-ROMÛ, 31. 5.–3. 6., 11.00–20.00 – prezentace evropsk˘ch CD-ROMÛ ze soutûÏní pfiehlídky Europrix

20.00 Závûreãn˘ veãer Alexander Mihaliã, Klára Nováková – Pedalofon C. I. T. – Mythe de Babel


entermultimediale mezinárodní festival umûní a nov˘ch technologií international festival of art and new technologies


2 | 3 OBSAH

entermultimediale VYDAL TEXT

© 2000 ENTER multimediale

© 2000 Ivan M. Havel, Jarmila Poláková, Jana Semerádová, Pavel Smetana, Markéta Uhlífiová

PÍSMO TRIPSANS A TRIPSERIF

© 2000 Page42 – Matûj Syxra & Jan Moravec

V‰echna práva vyhrazena. Pfietisk, pfiepracování, pfieklad do jiného jazyka a jiné uÏití díla nebo jeho ãásti, jakoÏ i zafiazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jin˘m, zafiazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány. Autorské právo ke katalogu a navazujícím elektronick˘m publikacím vykonává vydavatel. ENTER multimediale je registrovaná ochranná známka.

SAZBA A DESIGN

Page42

ENTER MULTIMEDIALE 2000


obsah / contents Jitro kyberkultury / The Dawn of Cyber-culture | Ivan M. Havel....................................................6

Muntadas | Media Architecture Installations ................................................................................34

Kyberumûní / Cyberart | Pavel Smetana...............................................................................................8

ZKM – Center for Art and Media Karlsruhe Centrum pro umûní a média Karlsruhe ..........35 Jean-Louis Boissier | Florra petrinsularis .........................................................................................36 Eric Lanz | Manuskript ..........................................................................................................................36

Multimédia / Multimedia .........................................................................................................10

Bill Seaman | The Exuisite Mechanism of Shivers ........................................................................36

Interaktivní instalace / Interactive installation.................................................................................10

artintact 2.................................................................................................................................................37

Djamel Achour | Anonymal..................................................................................................................12

Luc Courchnese | Portrait One ............................................................................................................37

Milan Cais | P3D-01.................................................................................................................................13

Miroslav Rogala | Lovers Leap.............................................................................................................37

Bruno Cohen | Mais...l'ange.................................................................................................................14

Tamas Waliczky | The Forest...............................................................................................................37

Federico Díaz | E-Area............................................................................................................................15

artinact 3 ..................................................................................................................................................38

Federico Díaz | Holofonní prostor ......................................................................................................15

Ken Feingold: JCJ-Junkman.................................................................................................................38

Federico Díaz | Centrum E-AREA.........................................................................................................15

Perry Hoberman: The Sub-Division of the Electric Light.............................................................38

Douglas Edric Stanley | Asymptote ...................................................................................................16

George Legrady: Slippery Traces .......................................................................................................39

Ivan Chabanaud | Ikarus .......................................................................................................................17

artintact 4................................................................................................................................................39

Jean-Pierre Phan | Obrazné obrazy....................................................................................................18

Marina Grzinic a Aina Smid se Steffenem Ruyl Cramerem

Pascal Silondi | La Zone ( Zóna) .........................................................................................................19

Troubles with Sex, Theory & History ...............................................................................................39

Silver | Resident ....................................................................................................................................20

Artintact 5 ...............................................................................................................................................40

Pavel Smetana | Zrcadlo .......................................................................................................................21

Forced Entertainment a Hugo Glendinning | Frozen Palace ......................................................41

Guillaume Stagnaro | Hlava AI...........................................................................................................22

Agnes Hegedüs | Sprache der Dinge.................................................................................................41

Lucie Svobodová | Yonisféra................................................................................................................23

Tamas Waliczky | Focusing..................................................................................................................41

Tamás Waliczky | Rybáfi a jeho Ïena.................................................................................................24 Tamás Waliczky | Cesta........................................................................................................................24

Multimediální performance / Multimedia Performance........................................................42

Tamás Waliczky | Krajina.....................................................................................................................24

Agon Orchestra / Miroslav ·imáãek | Buchary ..............................................................................44 Agon Orchestra / Elliott Sharp | SyndaKit ......................................................................................44

Roboti / Robots ..........................................................................................................................................26

Bohu‰ Získal ............................................................................................................................................45

LOEIL – LABORATOIRE OBJET ESPACE INTELLIGENT LANGAGE ..................................................28

Anonymus Bosch | Ritualizace vefiejného Ïivota ..........................................................................46

E-REX – ECRAN ROBOT EXPLORER (ROBOT – PRÒZKUMNÍK VIRTUÁLNÍ REALITY)................28

C. I. T. Cellule d'intervention transformat | Babylonsk˘ m˘tus ................................................48

Scriptambule ..........................................................................................................................................29

Isabelle Choiniere | Corps indice .......................................................................................................50

YoYO..........................................................................................................................................................29

Isabelle Choiniere | Promûna andûla ...............................................................................................50

Le Mulot ...................................................................................................................................................29

Alexander Mihalic | Pédalophone ......................................................................................................51

CD-ROM .......................................................................................................................................................30

Umûní a Internet / Art and the Internet ..................................................................................52

STELARC | Metabody .............................................................................................................................32

David Blair | Waxweb ...........................................................................................................................54

Piotr Kowalski + Jean-Marie Dallet | Information Transcript.....................................................32

Judy Malloy | l0ve0ne ..........................................................................................................................54

Chris Marker | Immemory...................................................................................................................33

Muntadas | The File Room ..................................................................................................................54

Tom Drahos | Opium.............................................................................................................................33

Shin'ichi Takemura | Sensorium ........................................................................................................54

Actualité du virtuel = Actualizing the virtual ................................................................................34

Kunstradio ...............................................................................................................................................54

ENTER MULTIMEDIALE 2000


4 | 5 OBSAH

Gordon Selley, Rycharde Hawkes a Jane Prophet | TechnoSphere...........................................54

Entropy .....................................................................................................................................................59

Robert Adrian | Familie Auer...............................................................................................................55

form ..........................................................................................................................................................59

Amy Alexander | Recycler ....................................................................................................................55

servo..........................................................................................................................................................59

Open Video Archive (OVA)...................................................................................................................55 Involuntary Reception ..........................................................................................................................55

Videoart a experimentální £lm / Videoart and Experimental Film ......................................60

Video Commune: The Video Collaborations of Nam June Paik ................................................55

Úvod..............................................................................................................................................................62

Personne...................................................................................................................................................55

Introduction................................................................................................................................................62

Walkerart.................................................................................................................................................56 CyberAtlas, projekt Guggenheimova virtuálního muzea...........................................................56

CICV – Mezinárodní centrum pro video tvorbu – Pierre Schaeffer ..............................................62

D1g1tal f1lmfest1val ...............................................................................................................................56

Patrick De Geetere | Stupa ..................................................................................................................63

Mark Amerika | Grammatron.............................................................................................................56

Cathy Vogan | The Synchronizer .......................................................................................................63

Narcisse....................................................................................................................................................56

Sandra Kogut | Adiu monde ou l'histoire de Pierre et de Claire ...............................................63

Helicopter House ...................................................................................................................................56

Zhao Liang | Nizao Beijing...................................................................................................................63

Tfii ramena / Three Branches.............................................................................................................56

Jean-Michel Bruyere | Poems to Filth...............................................................................................63

ORLAN .......................................................................................................................................................57

Cyrile Carmesnil de Laleu | Un rien mobile ....................................................................................63

David Larcher ..........................................................................................................................................57

David Larcher | Ich tank .......................................................................................................................63

FAKESHOP ................................................................................................................................................57

David Larcher | Videovoid Text..........................................................................................................64

ETOY ..........................................................................................................................................................57

Lydie Jean-Dit-Pannel | 7 chants .......................................................................................................64

TOYWAR ...................................................................................................................................................57

Nicole a Norbert Corsino | Captives 2nd mouvement.................................................................64

Dislocation of Intimacy ........................................................................................................................57

Nicole a Norbert Corsino | Totempol ...............................................................................................64

STELARC....................................................................................................................................................58 DeCSS Uncensored Art Show .............................................................................................................58

Blackchair Productions ............................................................................................................................64

Amoeba ....................................................................................................................................................58

Paul Catanese | Two Minutes on a Subway Train ........................................................................64

Crypto .......................................................................................................................................................58

Ellen Ugelstad a Alfonso Alvarez | Flip Film...................................................................................64

Sirius..........................................................................................................................................................58

Sandra Gibson | Edgeways .................................................................................................................64

Postmasters ............................................................................................................................................58

Shanti Thakur | Two forms .................................................................................................................64

The Flash Challenge - presented by Shock.. ...................................................................................59

Martin Koscielniak a Olivier Boulanger | Tiny Sunbathers ........................................................64

glob ...........................................................................................................................................................59

Nate Ford | The Tyrant .........................................................................................................................64

Praystation ..............................................................................................................................................59

Janene Higgins | Hairless ....................................................................................................................64

CHMAN ....................................................................................................................................................59

Nicole Koschmann | Fishing for Brad...............................................................................................64

Teorie umûní na internetu (Theory of Art on the Internet) .......................................................59

Jon Tojek | Let's get medical ...............................................................................................................65

Ctheory.....................................................................................................................................................59

Zoran Dragelj | Simulacra....................................................................................................................65

Digicult.....................................................................................................................................................59

Sheri WillsNocturne (The Untitled Film) .........................................................................................65

IDEA on line.............................................................................................................................................59

Joyce Ventimiglia | Lena ......................................................................................................................65

Laboratoire d'Art de l'Université Paris 8..........................................................................................59

Mark O'Connel | Hitchcock vs.The Martian ....................................................................................65

Médiatheque du Musée d'Art Contemporain de Montréal .......................................................59

Serge V. Gregory | Flow........................................................................................................................65

ENTER MULTIMEDIALE 2000


Media Archiv...............................................................................................................................................65

Atsushi Ogata | Kiri no uta .................................................................................................................68

Harry Smith | Early Abstractions .......................................................................................................65

Shelly Silver | Former East/Former West ........................................................................................68

Bill Viola | Migration ............................................................................................................................66

George Snow | Motorway...................................................................................................................69

Bill Viola | The Reflecting Pool...........................................................................................................66

Juan Pueyo | It's Me..............................................................................................................................69

Bill Viola | Ancient of Days .................................................................................................................66

Beriou | Digitaline .................................................................................................................................69

Bill Viola | Chott el-Djerid ...................................................................................................................66

Beriou | Limbs ........................................................................................................................................69

Bill Viola | I do not Know What it is I am like ................................................................................66

Akiko Hada | The Leap (No Leap) ......................................................................................................69

Bill Viola | The Passing.........................................................................................................................66

Ulrike Rosenbach | Die Schlacht der Baume..................................................................................69

Bill Viola | Hatsu-Yume........................................................................................................................66

Irit Batsry| Traces of a Presence to Come .......................................................................................69

Gavin Hodge | Zygosis, John Heartfield and the Political Image .............................................66 TomበMa‰ín a Sebastian Milaszewski | Hotel.............................................................................66

Hull Time Based Arts................................................................................................................................69

Niké Papadopulosová | Polednice / Noonday Witch ...................................................................66

Mike Stubbs............................................................................................................................................69

Petr Vrána a Daryush Shokof | Andûlské spojení/Angels are wired ......................................66

LifeWater.................................................................................................................................................69

Petr Skala | Jen Smrt / Only Death....................................................................................................67

Sweatlodge.............................................................................................................................................69 Homing....................................................................................................................................................69

Digital Dreams ...........................................................................................................................................67

Gift ............................................................................................................................................................69

Peter Callas | Night’s High Noon.......................................................................................................67

Little England .........................................................................................................................................69

Peter Callas | Neo-Geo: An American Purchase.............................................................................67

Youth Action...........................................................................................................................................69

Simon Biggs | A New Life.....................................................................................................................67

Resistor ....................................................................................................................................................69

Simon Biggs | The Temptation of St. Anthony ..............................................................................67 Simon Biggs | The Rosenbach Variations – Mass Violin Suicide...............................................67

Doprovodné akce / Accompanying Activities .........................................................................70

Simon Biggs | Pandemonium.............................................................................................................67

PraÏsk˘ Golem – umûní a v˘chova v nov˘ch médiích .....................................................................70

John Butler | World Peace Through Free Trade .............................................................................67

EuroPrix MultiMediaArt ..........................................................................................................................70

George Barber | 1001 Colours Andy Never Thought Of ..............................................................67 Organizace festivalu / Organisation of festival.......................................................................72

235 Media ....................................................................................................................................................68 Gary Hill | Site Recite............................................................................................................................68

Slovo k festivalu:

Kain Karawahn | Pyromanien ............................................................................................................68

podûkování fieditelky Jany Semerádové a producentky Jarmily Polákové ................................72

Kain Karawahn | Tod einer Videokamera II....................................................................................68 Michael Langoth | Retracer ................................................................................................................68

âestn˘ v˘bor / Honorary Committee ...................................................................................................73

Michael Langoth | Video Skating......................................................................................................68

Pofiadatelé festivalu / Organizers of Festival.....................................................................................74

Meissner | Filmfax/Artfax...................................................................................................................68

Partnefii / Partners.....................................................................................................................................74

Ko Nakajima | Mt. Fuji .........................................................................................................................68

Adresy pofiadatelsk˘ch organizací / Addresses of the Organizers ...............................................75

Marcel Odenbach | Keep in View......................................................................................................68

Organizaãní t˘m / Organization Team................................................................................................76

Marcel Odenbach | Standig auf dem Sprung Sein .......................................................................68 Atsushi Ogata | Otakiage....................................................................................................................68

Index...........................................................................................................................................78

ENTER MULTIMEDIALE 2000


6|7

jitro kyberkultury Jedno z ãast˘ch diskusních témat je pro svou aktuálnost, a to zrovna na vûjífi alternativ pro rozhodování v reálném Ïivotû. JiÏ existují i hypertextové romány. To ov‰em mÛÏe na pfielomu tisíciletí, zcela oprávnûné. Je to nástup nové kultury, znamenat revoluci v literatufie: nedoãítání, vracení se a ãtení napfieskáãku, to v‰e jednou bude nejen kultury informaãní ãi pfiímo internetové. Ze v‰ech civilizaãních dovolené, ale dokonce samozfiejmé a nutné, bude to zámûrem autora a potûchou ãtenáfie. Ten se bude vymoÏeností je právû rozvoj celosvûtové informaãní a komunikaãní „brouzdat“ pfiíbûhem dle své nálady a tvofiivosti a bude do nûj vná‰et dal‰í – svou – ãasovou dimenzi. sítû tak prudk˘, Ïe jeho dÛsledky se mohou projevit jiÏ v nejbliωích RÛzní ãtenáfii tak proÏijí rÛzné pfiíbûhy, pfiiãemÏ nikdy nebudou vyãerpány v‰echny moÏnosti, podobnû letech. Zdalipak tato nová kultura, slibující rychlou, v‰estrannou jako nikdy nebudou sehrány v‰echny ‰achové partie. a ob‰írnou komunikaci kohokoliv s k˘mkoliv na svûtû a umoÏÀující Zajímav˘m mentálním experimentem mÛÏe b˘t srovnání kyberprostoru s lidsk˘m mozkem. V poslední pfiístup k netu‰enému mnoÏství informací, ovlivní Ïivot lidí, komunit, dobû se nûktefií teoretici zab˘vají pozoruhodnou my‰lenkou, Ïe na celou lidskou spoleãnost lze pohlíÏet národÛ, lidstva? Úvahy na toto téma jsou jednou plny obav ze ztráty jako na jak˘si mnohobunûãn˘ superorganismus, jehoÏ „buÀky“ nejsou buÀky, n˘brÏ my, lidé. Internet lidské i mezilidské pfiirozenosti, jindy jsou to naopak hrdinné (speciálnû web) by pak mohl b˘t jakousi zárodeãnou fází nervového systému tohoto superorganismu, pfiedpovûdi revoluãního a dalekosáhlého zu‰lechtûní lidské jeho „globálním mozkem“, kter˘ by umoÏnil slévání v‰ech dílãích inteligencí uÏivatelÛ do jedné globální spoleãnosti. V obavách jednûch druzí shledávají pfiehnan˘ pesi- inteligence. Tfieba by se pak mohl dále vyvíjet sám k my‰lení a vûdomí vy‰‰ího fiádu. My‰lenka je to mismus, k pfiedpovûdím druh˘ch tfietí jsou skeptiãtí. V˘sledek: atraktivní, z jistého pohledu dokonce pfiirozená. stfiídají se nálady. Francouzsk˘ sociolog a £losof Pierre Lévy vymezuje Fantazii nelze klást meze. Je myslitelné, Ïe v kyberprostoru se zprávy prÛbûÏnû kopírují a Ïe ty, které jsou kyberkulturu jako souhrn ve‰ker˘ch technik (materiálních zajímavûj‰í (je o nû vût‰í zájem, aÈ uÏ ze strany úãastníkÛ nebo ze strany jin˘ch zpráv), se doãkají vût‰ího a intelektuálních), praktik, postojÛ, mínûní a hodnot, které provázejí poãtu kopií. U nûkter˘ch z nich mÛÏe náhodnû (a ov‰em téÏ zámûrnû) docházet k men‰ím ãi vût‰ím nové komunikaãní a informaãní prostfiedí – takzvan˘ kyberprostor.

obmûnám, které pak mohou zpûtnû ovlivnit jejich zajímavost. Takové prostfiedí by se bezpochyby (dílem

Pfiedstavte si obrovskou knihovnu, v níÏ je obsaÏeno v‰e, co si lze samovolnû a dílem fiízenû) vyvíjelo a – nebojme se fiíci – i zdokonalovalo. pfiedstavit. To, co budete ãíst, v‰ak není obyãejn˘ lineární text, n˘brÏ Jistû by bylo naivní si myslet, Ïe v‰echny údaje v kyberprostoru musí b˘t vzájemnû konzistentní (neodporovat hypertext: hustá síÈ textÛ vzájemnû propojen˘ch rozmanit˘mi si). KaÏd˘ z nás si pfiece také pûstuje rÛzné domnûnky, hypotézy, odhady, touhy a obavy, pfiiãemÏ ‰Èastnû odkazy, které vám umoÏní se kdykoliv vydat cestou, kterou si zapomíná neosvûdãené a obmûÀuje ovûfiené. A tak nemusí b˘t nic nepatfiiãného na tom, Ïe nûkteré zvolíte, – tak jako tulák se na rozcestích vydá cestou, která se mu fragmenty znalosti v kyberprostoru budou v rÛzné mífie jen zkusmé a prozatímní. Zde je i ãásteãná odpovûì právû zamlouvá. Nemusí to b˘t jen texty, mohou to b˘t i obrázky, na v˘‰e zmínûnou otázku po eliminaci v‰eho nekvalitního, neovûfieného a nepravdivého: staãí si uvûdomit, hudba, mluven˘ text, video ãi v‰echno dohromady: multimediální Ïe v‰echny tyto nepatfiiãnosti se bûÏnû vyskytují i v mysli kaÏdého z nás (ost˘chám se poãítat i vûci neslu‰né objekty. Klasické metody kfiíÏov˘ch odkazÛ, rejstfiíkÛ a citací – ale téÏ a nebezpeãné). Poradí-li si s tím ‰edá kÛra, mohl by si poradit i globální mozek. princip kinoautomatu – jsou tak dovedeny k dokonalosti.

Myslím si, Ïe podobnû jako vynález bot nebo knihtisku, kyberkultura jako taková není nûjak˘m

âtenáfi si sám vybírá cestu hypertextem, coÏ jej zatahuje do hry tak v˘stfielkem a nemá smysl se jí dûsit. Bez vynálezu kvalitních bot by se milovníci pfiírody k mnoh˘m jejím trochu jako spoluautora. Tuto jeho roli mÛÏeme dále dom˘‰let krásám stûÏí dostali a bez vynálezu knihtisku byste právû teì nemûli v rukou tento katalog. A já bych a prohlubovat. Místa pro odboãky lze zhu‰Èovat, na totéÏ místo lze tuto staÈ, vybaven jen husím brkem, asi neslíbil. vloÏit více odkazÛ (se znám˘m nebo neznám˘m cílem) – vzpomeÀme

IVAN M. HAVEL

TEXT IVANA M. HAVLA V JEHO ÚPLNÉ A NEZKRÁCENÉ VERZI SI MÒÎETE P¤EâÍT V âASOPISU HOST â. 6, KTER¯ VYCHÁZÍ NA ZAâÁTKU âERVNA 2000.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


the dawn of. cyber-culture The frequency with which this particular theme is discussed is entirely justi£ed considering its human beings. The internet (in particular, the web) might be a kind of topical relevance, especially now at the turn of the millenium: the arrival of a new culture, an embryonic phase of the nervous system of this super-organism, its ‘global information or internet culture. Of all the achievements of civilization, the development of the brain’, which might facilitate the linking up of all the partial intelligences of worldwide information and communication network is so powerful that its consequences may the users into a single global intelligence. Perhaps it could then develop become apparent in the next few years. Will this new culture, promising a rapid, diverse and further on its own to ideas and a consciousness of a higher order. The idea is extensive communication for anyone with anyone in the world and facilitating access to an attractive and even natural, from a certain perspective. unsuspected wealth of information, influence the lives of people, communities, nations, humanity? One cannot impose limits on the imagination. It is conceivable that in cyberReflections on this theme are sometimes full of fears for the loss of natural interaction between space, pieces of information are constantly being copied and that the more people; and sometimes, by contrast, reflections heroically predict the revolutionary and far- interesting information (there is greater interest in it, either from the reaching re£nement of human society. One group regards the fears of the others as exaggerated participants or from the other pieces of information), will be copied in pessimism; a third group is skeptical of grand predictions. The result: moods alternate.

greater numbers. Some of these may be altered to a greater or lesser degree,

The French sociologist and philosopher Pierre Lévy de£nes cyber-culture as the totality of all by chance (and, of course, intentionally), and these changes may in turn technologies (material and intellectual), practices, positions, opinions and values that accompany influence the interest they awaken. This kind of environment would certainly the new communication and information environment—the so-called cyber-space.

(partly on its own and partly under direction) develop and—let’s not be

Imagine an enormous library that includes everything conceivable. What you will read, however, is afraid to say it—perfect itself. not an ordinary linear text, but a hypertext: a dense network of texts linked to one another by It would certainly be naive to imagine that all the accounts in cyber-space diverse cross-references that enable you to set out at any time on whatever path you choose—just must be consistent (and not contradict one another). Each of us also like the wanderer at the crossroads sets out on whatever path appeals to him at that moment.

cultivates different suppositions, hypotheses, guesses, longings and fears,

They don’t all have to be texts; they might be pictures, music, spoken text, video or all of these while happily forgetting those that are discredited and modifying those that together: multimedia objects. The classical methods of cross-references, indexes and citations—but are veri£ed. And thus it is not inappropriate for some fragments of likewise the principle of the £lm-vending machine—are thus brought to perfection.

knowledge in cyber-space to be, to a certain extent, only tentative and

The reader chooses a path through the hypertext, which draws him/her into the game as a kind of temporary. Here one £nds a partial answer to the above-mentioned question co-author. We can reflect further on the role of the reader. The places for digressions can become concerning the elimination of all that is of poor quality, unveri£ed and false: concentrated; more references (with a known or unknown goal) can be inserted on the same spot— it is enough to remember that all these phenomena appear regularly in the let us recall the array of alternatives in making decisions in real life. Hypertext novels already exist. minds of all of us (I am ashamed to include as well the indecent and This, of course, may mean a revolution in literature: not reading through to the end, but rather dangerous phenomena). If a gray cortex can cope with this, a global brain returning and reading at random—one day this will not only be permitted, but even a matter of should be able to cope as well. I think that, like the invention of boots or the course and necessary. It will be the intention of the writer and the pleasure of the reader. The reader printing-press, cyber-culture as such is not some kind of aberration and it will ‘paddle’ through the story according to his/her mood and creativity, and will bring to it does not make sense to fear it. If it weren’t for the invention of good quality another—his/her—temporal dimension. Different readers will experience different stories, but the boots, lovers of nature would hardly be able to reach many of its beauties, possibilities will never be exhausted, just as all the possible chess games will never be played.

and if it weren’t for the invention of the printing-press, you wouldn’t have

The comparison of cyber-space with the human brain can be an interesting mental experiment. this catalogue in your hands right now. And, equipped with only a goose Recently, some theorists have focused on the remarkable idea that all of human society can be quill, I probably wouldn’t have promised to write this essay. regarded as a kind of many-celled super-organism, the ‘cells’ of which are not cells but rather us,

ENTER MULTIMEDIALE 2000

IVAN M. HAVEL


kyberumûní 8|9

„Stejnû jako srdce je naprogramováno, aby pumpovalo krev, mÛj vypracovan˘ mozek je teì pfiipraven vystfielovat, odpalovat,

vysílat a vyzafiovat my‰lenky elektronick˘m oknem do Kybérie. Poãítaãová obrazovka jsou otáãivé sklenûné dvefie, kter˘mi mÛj

mozek pfiijímá i odesílá své signály.“ – TIMOTHY LEARY, CHAOS A KYBERKULTURA, 1994

„Albert Einstein na konci svého Ïivota fiíká v jednom rozhovoru: Ve dvacátém století vybuchly tfii veliké bomby – atomová bomba, demogra£cká bomba a bomba telekomunikaãní.“ – PIERRE LÉVY, KYBERKULTURA – ZPRÁVA PRO RADU EVROPY, 1997

ENTER multimediale (ENTER – vstup, brána) vzniká snad symbolicky právû v roce 2000,

k urãit˘m zmûnám v pfiístupu k sochafiskému materiálu a práci s prostorem. Tato

na prahu tfietího milénia a kyberneticko-technologické revoluce, s cílem uvést ãeské

vize „mírného pokroku v mezích zákona“ je v‰ak stále pod vlivem globálního trhu

publikum do umûlecké tvorby pouÏívající nové technologie. Souãasn˘ videoart,

s umûním: jednoduchá rovnice dílo = objekt = produkt je nadále utvrzována

interaktivní roboti, multimediální instalace ãi digitální performance mají jednoho

galeriemi a veletrhy, jeÏ se pfiirozenû snaÏí ubránit „opravdové“ a „stálé“ hodnoty.

spoleãného jmenovatele – opravdovou spoleãnou fieã – digitální (ãíselnou) podstatu

Momentálnû dominantní „souãasné umûní“ (anglicky Contemporary Art), které je

binárního poãítaãového jazyka. âíslice nula a jedna v miliónech moÏn˘ch kombinací

neúprosnû bránûno nûkter˘mi teoretiky jako jediné pravé, do jisté míry pokraãuje

vytváfiejí poãítaãové, interaktivní, hudební i gra£cké programy, stejnû jako virtuální

v modernistick˘ch m˘tech o umûní urãeném jedinû pro elitní publikum a privi-

realitu ãi umûlou inteligenci. Toto elektronické, poãítaãové ãi digitální umûní, pro které

legované roli umûlce ve spoleãnosti.

se v poslední dobû vÏil souhrnn˘ název kybernetické umûní, se neustále vyvíjí, a jen

Tento tvrdo‰íjnû ontologick˘ pohled v‰ak dlouho zakr˘val otázku zpÛsobÛ

obtíÏnû se vãleÀuje do klasick˘ch muzeálních sbírek a galerií, které jsou málo pruÏné na

fungování umûleckého díla a jeho vztahÛ ke svému médiu ãi k technologii samotné.

to, aby mohly tento pohyb sledovat a dokumentovat.

Radikálnû nové zpÛsoby tvorby, napfi. kinetické umûní ãi videoart a postupnû i dal‰í,

Mezinárodní festival kyber-umûní umoÏÀuje jiÏ svou formou, kterou je ãasovû omezená

které se zaãaly objevovat v posledních tfiiceti letech, ukazují na zrod nové estetiky.

(nûkolikadenní) nezávislá pfiehlídka, mladé kybernetické umûní zmapovat a prázdnou

Tato estetika se zaãala zajímat i o vnímání ãasu a prostoru, které je pfiímo ovlivnûno

mezeru alespoÀ ãásteãnû zaplnit. V‰ech pût míst v Praze, kde festival ENTER multimediale

pouÏíváním nov˘ch technologií.

probíhá, bylo programovû vybráno právû pro svÛj netradiãní charakter. Buì to jsou místa

Vznikly a stále vznikají nové zpÛsoby jak sebe-vyjadfiování, tak i komunikace

kulturnû velice Ïivá (Palác Akropolis, divadlo Archa a Francouzsk˘ institut), anebo naopak

s okolním fyzick˘m a sociálním svûtem. Umûní, multimédia a nové technologie ve

dodávají jinou dimenzi konfrontací s historick˘m dûdictvím minulosti (PraÏsk˘ hrad,

svém vzájemném propojení poãaly nejen ovlivÀovat vlastní umûleckou scénu, kde

Památník Vítkov). V neposlední fiadû se ENTER multimediale stává pfiíleÏitostí pro

do‰lo ke ‰tûpení na nûkolik ãástí, ale zaãaly pfietváfiet i ‰ir‰í scénu kulturní. Dá se

pfiedstavení soudobé ãeské tvorby v souvislosti s kybernetickou tvorbou svûtovou

mluvit o rozkladu aesthesis , kter˘ je doprovázen epistemologick˘m otfiesem

a zapojuje se tak do diskuse o smyslu umûní jako takového.

v informaãních oborech, ve vûdû a i v umûní obecnû. V nûkter˘ch dílech (na

Pro mnoho lidí je souãasná situace v umûleckém svûtû, z níÏ tato diskuse vychází,

Internetu viz napfi. Sensorium – http://www.sensorium.org/) se jiÏ otevfienû mluví

naprosto nepfiehledná a matoucí. I nûktefií umûleãtí kritici a £lozofové se rozcházejí

o kyber-vnímání umûleckého díla.

v názoru, co se dá za umûní je‰tû povaÏovat a co uÏ umûním není. Otevfienû se mluví o krizi umûní a s urãitou nadsázkou i o jeho existenãním konci. Na druhé stranû

Tyto a dal‰í otázky o je‰tû neprozkouman˘ch souvislostech nov˘ch technologií

do‰lo k posunÛm v akceptování nejrozmanitûj‰ích forem a postupÛ umûlecké

s kybernetick˘m umûním si klade dnes mezinárodní festival ENTER multimediale

tvorby. JiÏ zavedené obrazové techniky 20. století (malba, gra£ka, koláÏ, asambláÏ

v Praze.

apod.) byly v poslední dobû obohaceny zejména o fotogra£i. Stejnû tak do‰lo

ENTER MULTIMEDIALE 2000

PAVEL SMETANA, UMùLECK¯ ¤EDITEL FESTIVALU


cyberart “Just as the heart is programmed to pump blood, my complex brain is now prepared to shoot, blast off, transmit and radiate

thoughts through the electronic window into Cyberia. Computer screens are revolving glass doors through which my brain accepts

and sends out its signals.”—TIMOTHY LEARY, CHAOS AND CYBER-CULTURE, 1994

“At the end of his life Albert Einstein says in one interview: in the twentieth century three great bombs went off—the atom bomb, the demographic bomb and the telecommunications bomb.”—PIERRE LÉVY, CYBER-CULTURE—ACCOUNT FOR THE COUNCIL OF EUROPE, 1997

ENTER multimediale (ENTER – admission, gate) has arisen, symbolically perhaps in the year

(painting, graphic art, collage, assemblage and so on) have been enriched by photography in

2000, on the threshold of the third millenium and a cybernetic-technological revolution, as an

particular. Likewise there have been certain changes in the approachs to sculptural material and

introduction of art works and new technology to the Czech public. Contemporary video art,

work with spaces. This vision of ‘moderate progress within the limits of the law’ is, however,

interactive robots, multimedia installations and digital performances have one common

constantly under the influence of the global art market: the simple equation ‘work = object =

denominator—a truly common language—the digital (numerical) essence of a binary

product’ continues to be con£rmed by galleries and trade fairs which naturally try to resist ‘true’

computer language. The numerals zero and one, in millions of possible combinations, create

and ‘permanent’ values. The ‘contemporary art’ which is dominant for the moment and

the computer, interactive, musical and graphic programs, just as they do virtual reality and

inexorably defended by some theorists as the only one, to a certain extent continues in the

arti£cial intelligence. This electronic, computer or digital art, which has recently been

modernist myths of art for an elite public and of the privileged role of the artist in society.

designated generally as cybernetic art, is constantly developing. For this reason, it can only be

This stubbornly ontological perspective, however, for a long time concealed the question of

placed with dif£culty in the classical museums and exhibition institutions, which do not have

the methods of functioning and of the relations of the art work to its medium and to

the flexibility to follow and document this movement.

technology itself.

The international festival of art and new technology, in its very form—a four-day display—

The radically new methods of creation, for example, kinetic art and video art and others as well

enables one to map out the contours of the young cybernetic art and £ll in, at least in part, the

that began to appear in the last 30 years, point to the birth of a new aesthetic. This aesthetic

empty gaps. All £ve locations in Prague where the ENTER multimediale festival is taking place

began to be concerned with the perception of time and space, which is directly influenced by

were speci£cally chosen for similar reasons. They are either places that are very active and

the use of new technology, in addition to the art work. There arose, and continue to arise, new

vibrant culturally (Akropolis Palace, Archa Theater and the French Institute), or, on the

methods of self-expression, as well as of communication with the surrounding physical and

contrary, they add another dimension, a comparison and confrontation with the historical

social world. On becoming interconnected, art, multimedia and the new technology began to

heritage of the past (Prague Castle, the Vítkov Monument). Last but not least, ENTER

influence not only the art scene, which was fragmented into several parts, but also to shape the

multimediale constitutes an opportunity to present contemporary Czech art work in the

wider cultural scene. One can speak of the disintegration of aesthesis, which is accompanied by

context of cybernetic creation from all over the world, and thus engages in the discussion

an epistemological shock in the information £elds, in science and in art generally. In some works

about the meaning of art as such.

(on the internet, for example, Sensorium—http://www.sensorium.org/) there is already open

For many people, the contemporary situation in the art world and the discussion that follows

discussion about the cyber-perception of the art work.

on from it are completely opaque and confusing. Even art critics and philosophers diverge in their views of what can still be considered art and what cannot. On the one hand, there is open

These and other questions of the as yet unexplored connections between the new technology

talk about the crisis in art and, with a certain exaggeration, about the end of its existence. On

and cybernetic art are posed today by the international ENTER multimediale festival in Prague.

the other hand, shifts have occurred in the acceptance of the most diverse forms and approaches in artistic creation. The well-established pictorial techniques of the 20th century

ENTER MULTIMEDIALE 2000

PAVEL SMETANA, ART DIRECTOR OF THE FESTIVAL


MULTIMÉDIAInteraktivníinstalace MULTIMEDIAINTERACTIVEINSTALLATION

Jedná se o vyuÏití jednoho ãi více poãítaãÛ coby „umûlé inteligence“ pilotující umûlecké instalace (objekty, prostory i celé místnosti), které dokáÏí nejen na diváka samostatnû reagovat, ale zároveÀ s ním i komunikovat. Po umûlecké stránce je interaktivita povaÏována za jednu z úplnû nov˘ch formálních strategií, která stírá prastaré oddûlení diváka od umûleckého díla.Typick˘m rysem interaktivního umûní je jeho velice ãasté propojování s jin˘mi kategoriemi – videa s poãítaãi, matematiky s hudbou, psychoanal˘zy s divadlem, scénogra£í ãi literaturou v jeden nedûliteln˘ celek. Za speci£ckou odnoÏ interaktivního umûní se dají povaÏovat práce nûkter˘ch umûlcÛ s roboty. Tyto projekty jsou velice ãasto kolektivního charakteru a potvrzují moÏnost spolupráce mezi umûlci a vûdci ãi poãítaãov˘mi inÏen˘ry. Interactive multimedia installations independently react to and communicate with the viewer. Usually they make use of one or more computers as a kind of “arti£cial intelligence” that controls and directs other heterogeneous objects and spaces, or even the entire room. From the artistic perspective, interactivity is considered one of the entirely new formal strategies that blur the traditional division between the viewer and the work of art. A typical feature of interactive multimedia art is its frequent connection with other categories: video with computers, mathematics with music, psychoanalysis with theater, set design or literature in one indivisible unit.


12 | 13 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

DJAMEL ACHOUR

anonymal

e

„Dûlat video tak, aby mi umoÏÀovalo Ïít nezávisl˘ Ïivot.“

“To make video in such a way that it enables me to live an independent life.”

ÎIVOTOPIS

„Dát dohromady spousty lidí, které zajímá obraz, a vyhnout se jeho

“To put together a handful of people who are interested in the image and to avoid the

Narozen 11. 11. 1972 ve Francii

obvyklé, pfiedÏv˘kané televizní podobû.“

usual, predigested television form.”

1998 vy‰‰í státní diplom v oboru v˘tv.

„ShromáÏdit názory obyvatel sídli‰È a nabídnout jim zasvûcení do rÛzn˘ch

“To collect the views of the residents of housing estates and to offer them initiation into

umûní na Akademii v˘tvarn˘ch umûní

technik videa.“

the various techniques of video.”

v Aix-en-Provence

„Hotové realizace pak promítat v tak rozliãn˘ch prostorách, jako jsou bary

“To project the £nished products in such diverse spaces as bars and the entrance lobbies

2000 státní diplom v oboru v˘tv. umûní

a vstupní haly budov…, ãímÏ do obecenstva dostanu i lidi, ktefií nepfii‰li

of buildings … in this way I will acquire an audience of people who did not come to

na Akademii v˘tvarn˘ch umûní

proto, aby vidûli £lm, a ktefií budou nutnû reagovat jinak.“

watch a £lm and who will have to react in a different way...”

v Aix-en-Provence

„Rozjet televizní vysílání ‰ífiením videokazet.“

“To start up a television broadcast expanded with video cassettes.”

„Vysílat videosnímky po internetu via altern.org.“

“To broadcast video clips over the internet via altern.org.”

VIDEOPROJEKTY / V¯STAVY

„Trpûlivû ãekat na uvolnûní pfienosov˘ch vln, zaloÏit obrazovou banku, kde

“To wait patiently for the freeing up of transmission waves, to found an image bank

1999–2000 „live“ videoperformance, AlÏír

by lidé byli aktéry svého vlastního vidûní.“

where people would be the actors of their own vision.”

1998–1999 videoperformance const’art

SAMOâINNù OBNOVOVAN¯ FILM

THE AUTOMATICALLY REGENERATED FILM

1995 závûreãné vystoupení na festivalu

Film, v nûmÏ se pfii projekci samoãinnû obnovuje obraz a zvuk: „PÛvodnû jde

A £lm in which the image and sound are automatically regenerated during the projection:

8. videomomenty v Manosque, Francie.

o místopisn˘ £lm o sídli‰tním komplexu Jas de Bouffan v Aix-en-Provence,

“Originally this concerned a topographic £lm about the housing estate complex Jas de

od 1994 116 videosnímkÛ o sídli‰ti

kde jiÏ 5 let toãím své videosnímky. Soubor tûchto videosnímkÛ – s nese-

Bouffan in Aix-en-Provence, where I have been shooting video clips for 5 years now. The

v Aix-en-Provence

stfiíhan˘mi zábûry navíc – vytváfií originální pohled na zmínûnou ãtvrÈ.“

set of these video clips—with unedited shots—create an original perspective on the

Jednalo by se tedy o obrazovou banku zapracovanou do programu, kter˘ by

above-mentioned quarter.”

BIOGRAPHY

rozeznal spojovací momenty jednotliv˘ch videosekvencí a v závislosti na

Thus it would concern an image bank prepared in the form of a program that would

Date of Birth: 11 November 1972

tûchto spojích by je pak vzájemnû kombinoval. „Spoje mezi jednotliv˘mi

distinguish the connecting moments of the individual video sequences and would then

1998 higher state degree in the fine arts

sekvencemi budou stanoveny na základû rÛzn˘ch kritérií spjat˘ch

combine them, in connection with these links. “The links between the individual

at the Academy of Fine Arts in

s chováním pfiisouzen˘m kaÏdé z nich...“ „Tato instalace by se pfii kaÏdém

sequences will be built on the basis of various criteria connected to the behavior

Aix-en-Provence

pfiemístûní mohla rozrÛstat o nové sekvence natoãené na rÛzn˘ch místech,

attributed to each of them...” “With every relocation, this installation could grow to

2000 state degree in the fine arts in

a to aÏ do vyãerpání její pamûÈové kapacity. S kaÏdou novou sekvencí by se

include a new sequence shot at various places, exhausting their memory capacity. With

Aix-en-Provence

tak otevíraly nové kombinaãní moÏnosti...“

each new sequence, new combination possibilities would open up...”

INSTALACE – VIDEOPROJEKCE V POHYBU

INSTALLATION—VIDEO PROJECTION IN MOTION

1999—2000 „live“ videoperformance,

„Promítat svá videa pomocí pohyblivého zafiízení, které by umoÏnilo dostat

“To screen my videos with the help of movable equipment, which would make it possible

Algiers

se na rÛzná místa konání festivalu, ãehoÏ bych vyuÏil pro £lmování dal‰ích

to reach various locations of the festival. I would make use of these to £lm more people

1998—1999 const’art videoperformance

lidí a v tvorbû dal‰ích videosnímkÛ…“ Instalace by byla v provozu coby

and create more video clips...” The installation would operate as a kind of evening

1 and 2 with Algerian artist K. Sergoua

veãerní pfiedstavení v barech a na dal‰ích místech… (v závislosti na

performance in bars and other locations... (depending on the accessibility of a source of

1995 the closing performance at

dostupnosti zdroje elektrické energie…)

electrical energy...)

8th videomoment in Manosque, France

PouÏité zafiízení: buì videoprojektor nebo monitor. Tento film je cestou

Equipment used: either a video projector or a monitor. This film is a journey

skrz sídli‰tû v Aix-en-Provence, kde v‰echny reklamní panely obsadili

through a housing estate in Aix-en-Provence, where the residents of the quarter

obyvatelé ãtvrti ve snaze vzbudit pozornost.

filled up all the advertising panels in an attempt to attract attention.

1 a 2 s alÏírsk˘m v˘tvarníkem K. Sergoua

WORK

od 1994 116 videos about

ENTER MULTIMEDIALE 2000

Aix-en-Provence housing estate complex


MILAN CAIS

p3D-01 TROJROZMùRN¯ PROTOTYP S PO¤ADOV¯M âÍSLEM 01 INTERAKTIVNÍ HI-TECH ZPOVùDNICE AUTOMATICKÁ SAMOOBSLUHA ÎIVOTOPISN¯CH ZÁZNAMÒ

ÎIVOTOPIS

BIOGRAPHY

Milan Cais, narozen dne 25. 5. 1974 v Praze

Milan Cais, born 25 May 1974 in Prague

studia: V letech 1988–1992: SO·V, Hollarovo námûstí

education: from 1988—1992, SO SV, Hollarovo Square in

Vytvofiil jsem svÛj prototyp, dvojníka, bratra, kamaráda, interaktivní

v Praze a od roku 1992 studoval na AVU v Praze

Prague; from 1992 he studied at the Academy of Fine Arts in

zvût‰eninu sebe sama a naplnil ho informacemi, které jsou fiezem

(sochafiské ateliéry: H. Demartiniho, J. Zeithammela

Prague (sculpture studios of H. Demartini and J.

nûkter˘ch více ãi ménû dÛleÏit˘ch záÏitkÛ ãtvrtstoletí mého bytí.

a ateliér vizuální komunikace J. Davida)

Zeithammel, and J. David’s studio of visual communication)

a smûje se.

v˘stavy:

exhibitions:

p3D-01 reprodukuje chvílemi velmi intimní a osobní informace, které

1988 KfiiÏánky 88

1988 KfiíÏánky 88

jsem je‰tû nikomu neprozradil. Pfiíchozí posluchaã a divák má moÏnost

1992 Bohnice 92, areál Psychiatrické léãebny v Praze

1992 Bohnice 92, site of the Psychiatric institution in

si nasadit sluchátka, coÏ jenom podporuje vûdomí intimity sdûlení

1992 Kulturní dÛm Delta Praha (samostatná

PropÛjãil jsem mu svÛj hlas a dal mu svou tváfi, která mluví, mrká

a v˘luãnost komunikace. V tom okamÏiku pfiestává sly‰et ruch okolí

v˘stava)

a otevírají se pfied ním brány jednoho soukromého svûta. Na monitoru

1993 Bohnice 93, areál Psychiatrické léãebny v Praze

má moÏnost vidût fotogra£e, které autenticky doprovázejí vyprávûní.

1993 âeské velvyslanectví v Helsinkách (samostatná

Pomocí dvou ovládacích tlaãítek je moÏné pfiepínat mezi jednotliv˘mi

v˘stava)

etapami Ïivota (dûtství, milostné dopisy, pÛsobení ve skupinû Tata Bojs

1993 Hugo Demartini a ateliér Socha II, Galerie

nebo operace ledvinov˘ch kamenÛ, atd.)

Médium, Bratislava

Prague 1992 Delta Prague Culture Building (solo exhibition) 1993 Bohnice 93, site of the Psychiatric institution in Prague 1993 Czech Embassy in Helsinki (solo exhibition) 1993 Hugo Demartini and the Sculpture studio II, Medium Gallery, Bratislava

1994 Bohnice 94, areál Psychiatrické léãebny v Praze

1994 Bohnice 94, site of the Psychiatric institution in Prague

THREE-DIMENSIONAL PROTOTYPE WITH THE SERIAL NUMBER 01 INTERACTIVE HI-TECH CONFESSIONAL AUTOMATIC SELF-SERVICE OF BIOGRAPHICAL RECORDS

1995 Divadlo Archa, Festival FAMU Praha

1995 Archa Theater, FAMU (Film Academy) Festival, Prague

1996 Bohnice 96, areál Psychiatrické léãebny v Praze

1996 Bohnice 96, site of the Psychiatric institute in Prague

1996 Bienále mladého umûní, Zvon 96 v Praze

1996 Youth Art Biennale, Zvon (Bell) 96 in Prague

I created my prototype, double, brother, friend, interactive

1997 Bienále mladého umûní, Poprad

1997 Youth Art Biennale, Poprad

enlargement of myself and £lled it with pieces of information that

1998 Umûní ve vefiejném prostoru ve vestibulu

1998 Art in public spaces in the vestibules and trains of the

are a cross-section of some of the more or less important

a vagónech metra v Praze

Prague metro

experiences of the quarter century of my existence. I lent it my

1998 Public art, Praha

1998 Public art, Prague

voice and gave it my face, which speaks, winks and laughs.

1999 Diplomanti AVU 1999, Galerie Karolinum,

1999 Graduates of the Academy of Fine Arts 1999,

p3D-01 repeatedly reproduces very intimate and personal

Praha

Karolinum Gallery, Prague

information that I have not yet con£ded to anyone. The

1999 Tfiiteãky…, Univerzální prostor NO D, Praha

1999 Threedots ..., Universal space NO D, Prague

approaching listener/viewer has the opportunity to put on

2000 Hnízda her, Galerie Rudolfinum, Praha

2000 Nests of Games, Rudolfinum Gallery, Prague

intimacy of the information and the exclusiveness of

Milan Cais je autorem so‰ky ceny Maxim 99, kterou

Milan Cais created the statuette for the Maxim 99 prize,

communication. At that moment, he/she ceases to hear the

udûluje kaÏdoroãnû FAMU u pfiíleÏitosti svého

which the Film Academy (FAMU) awards during its annual

surrounding bustle and the gates of one private world open up

festivalu. Je autorem leto‰ní hudební ceny – Îlutá

festival. He created the award for this year’s musical prize -

before him/her. He/she has the opportunity to see on the monitor

ponorka 99.

Yellow Submarine 99.

photographs that authentically accompany the narration.

Dále pÛsobí jako v˘tvarn˘ scénograf hudební

He continues to work as the set designer for the Tata Bojs

With the use of two control buttons, it is possible to switch between individual stages in life (child-

skupiny Tata Bojs.

music group.

headphones, which only intensi£es his/her awareness of the

hood, love letters, the period in the group Tata Bojs or the kidney stone operation, and so on).

ENTER MULTIMEDIALE 2000


14 | 15 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

BRUNO COHEN

mais... l'ange Instalace je postavena na tématu „lehkosti“, které je popsáno jako nestál˘ stav… jako promûnlivost, jeÏ ob˘vá území

ÎIVOTOPIS

mezi zemí a éterem. To je domovské území andûla. Andûla, jehoÏ úkol zprostfiedkovatele je dnes zmafien. Od doby,

v˘tvarník, reÏisér, scénograf

kdy Adam okusil zakázané ovoce v rajské zahradû, neumí uÏ andûl vyfiídit lidské slovo Bohu; aniÏ ãlovûku slovo boÏí,

e-mail: bcohen@wanadoo.fr

neboÈ On ãlovûka opustil bûhem smrtícího ‰ílenství ‰oa (holocaustu), andûlÛv dech dnes pouze tvofií bezv˘znamné vzduchové bubliny. Andûl tak není skuteãn˘m andûlem, je pouze obrazem andûla. Je prázdnou, nesmyslnou ikonou, která, tak jako v‰echny obrazy, potfiebuje ke své existenci hranici rámu. Andûl opustil jevi‰tû, které po dlouhou dobu pfiedstavovalo svût, a pfiesunul se do rámce svût reprodukujícího poãítaãe, kde zaujal svou pózu. Bezduch˘ andûl, spí‰e loutka ãi £gurína. … andûl mûní intenzitu svého dechu. Ve stfiedu obrazovky plavou virtuální bubliny, ti‰e a spofiádanû, bez pfiekvapení. Nicménû, kdyÏ uniknou z rámu, vezmou na sebe novou lehkost a umoÏní nám uvolnûnû vydechnout.

1999 realizace optického divadla pro multimediální pfiedstavení „Cesta vûtru“, Nimes 1996/97 scénografie a realizace interaktivního optického divadla „Camera virtuosa“, produkce ZKM, MCL Méty, ENBA Nancy 1997 scénografie a dramaturgie lyrické tragédie „Perseus“ (Lully/Quinault), divadelní soubor „Drobn˘ch radostí“ z Roy, Festival barokní hudby v Ambronay 1997 a 1998 reÏie „·trasové noci“, ·trasburk – Ponts Couverts (Kryté mosty), JFZ 1994 scénáfi a reÏie „Noc zázrakÛ“, Divadlo/Performance, Pierres de Culture (Kulturní kameny) 1993 scénáfi a reÏie „KníÏecí prsten“, Divadlo/Performance, Pierres de Culture (Kulturní kameny) 1992 scénografie, scénáfi a reÏie „Imaginární rozhovory v dobû Jacquese Callota“, Nancy 1992 scénáfi, scénografie a realizace „Cesta k obnovení verdunské citadely“ 1991 scénáfi a reÏie „âarodûj Zorn“, Divadlo/Saverne

BIOGRAPHY artist, director, set designer e-mail : bcohen@wanadoo.fr

1999 creation of an optical theater for the multimedia performance “Journey of the Wind”, Nimes 1996/97 set design and creation of the interactive optical theater “Camera virtuosa”, production ZKM, MCL Méty, ENBA Nancy

Built on the theme of “lightness”, this installation designs it as an unstable state... the instability which occupies a territory placed between the earth and the ether. This is the territory of the angel. An angel whose function as

1997 set design and dramatic conception of the lyrical tragedy “Perseus” (Lully/Quinault), theatrical group of ‘Small Pleasures’ from Roy, Festival of Baroque music in Ambronay

mediator is thwarted today. No longer able to carry the word of man to God after Adam tasted the forbidden fruit in

1997 and 1998: direction of “Strass Night”, Strasbourg – Ponts Couverts (Covered Bridges), JFZ

the Garden of Eden, nor the word of God to men after He abandoned them in the destructive folly of Shoa (the

1994 set design and direction of “Night of Miracles”, Theater/Performance, Pierres de Culture

Holocaust), the angel’s breath now only blows insignificant air bubbles. The angel is thus not really an angel, but the image of an angel. An empty senseless icon, it must, as all images do, be surrounded by a frame in order to really exist. The angel left behind the stage, which had for a long time represented the world, and shifted into the framework of the computer, which reproduced the world; the angel installed itself and took up its pose. An angel without a soul, like a dummy or a puppet... the angel varies the intensity of its breath. At the center of the screen,

(Culture Stones) 1993 script and direction “Princely Ring”, Theater/Performance, Pierres de Culture (Culture Stones) 1992 set design, script and direction “Imaginary Conversations in the time of Jacques Callot”, Nancy

virtual bubbles float, smooth and orderly, without any surprises. However, when they escape from the frame, they

1992 script, set design and creation of “Path to the Revival of the Verdun Citadel”

take on a new lightness and allow us to breathe more freely.

1991: script and direction of “The Sorcerer Zorn”, Theater/Saverne

ENTER MULTIMEDIALE 2000


FEDERICO DÍAZ

e-area HOLOFONNÍ PROSTOR

HOLOPHONIC SPACE

FEDERICO DÍAZ

Pfiíkladem spojení experimentálního sálu ãi laboratofie je tzv. „holofonní prostor“ – koncertní

The so-called “holophonic space” is an example of the combi-

se narodil 18. 7. 1971. V letech 1990 aÏ 1997

hala ve tvaru koule o prÛmûru 20 metrÛ, na jejímÏ vnitfiním povrchu jsou umístûny

nation of an experimental hall or laboratory—a concert hall in

studoval na praÏské Akademii v˘tvarn˘ch

reproduktory. Zvuk a 3D obraz jsou v reálném ãase fiízeny poãítaãem, kter˘ generuje jeho

the shape of a sphere—20 meters in diameter, the inner surface

umûní. Ve své tvorbû vyuÏívá nejnovûj‰ích

vícerozmûrn˘ – holofonní – pohyb kolem ãlovûka. Tím je moÏné docílit takového vjemu, Ïe

of which is covered with speakers. The sound and 3D vision are

technologií. Jeho dílo je zastoupeno ve

ãlovûk, nacházející se uvnitfi objektu, ztrácí pojem prostoru a bûÏného vnímání. Díky autorské

controlled in real time by a computer, which generates its

sbírkách Národní galerie, Galerie hl. mûsta

technologii E-area je moÏné uvnitfi koule simulovat analytické procesy, jako napfiíklad

multidimensional—holophonic—movement around a person.

Prahy nebo ve sbírce Jany a Milana

strukturální anal˘zu tûles a prostfiedí, jádro pohybujícího se cyklónu nebo pocity v matefiském

In this way it is possible to achieve such a degree of awareness

Jelínkov˘ch, ·v˘carsko. Samostatné v˘stavy:

lÛnû. Jde o matematick˘ interaktivní prostor, generovan˘ podle urãit˘ch pravidel. Tento

that the person inside the object loses his/her sense of space

v roce 1997 v Galerii hl. mûsta Prahy, v roce

záÏitek je bezpochyby pfiínosn˘ pro emocionální, mentální, fyzick˘ a du‰evní rÛst ãlovûka.

and ordinary perception. Thanks to the artist’s E-area

1998 v Galerii Václava ·pály. Od roku 1991

Pilotní projekt „holofonního prostoru“ je za podpory primátora hlavního mûsta Prahy

technology, it is possible to simulate analytical processes such as

se zúãastnil okolo dvou desítek kolektivních

projektován na západní konec Letenské plánû (Na ·pejcharu) v Praze 6.

structural analysis of bodies and environments, the eye of

v˘stav v âeské republice i v zahraniãí (napfi.

a moving hurricane or the feelings experienced in the womb.

N. E. C. Videofestival, Tokio, 1992;

CENTRUM E-AREA

This is a mathematical interactive space, generated according to

International Contemporary Art Forum,

Centrum E-AREA je situováno pod zemí. Tato poloha zaji‰Èuje pfiirozené klima a men‰í

certain rules. An experience such as this is surely beneficial to

Arco, Madrid, 1993; Art In The World ’98,

nároãnost na celkovou spotfiebu vyuÏitelné energie (chlazení, teplo…). Svûtlovod ve tvaru

a person’s emotional, mental, physical and intellectual growth.

PafiíÏ). Informace o projektu E-Area jsou téÏ

matematického modelu ãerné díry, zprostfiedkovává dostatek svûtla pro univerzitní laboratofie

With the support of the Mayor of Prague, the construction of

na Internetu (www.e-area.cz).

v patrech pod zemí. Budova je ãásteãnû energeticky sobûstaãná, ãehoÏ se dosahuje vyuÏitím

a “holophonic space” pilot project is planned for the west end of

napfiíklad solární a vûtrné energie a dal‰ích voln˘ch energetick˘ch zdrojÛ. Ve stavbû jsou

Letná in Prague 6.

instalovány fotovoltaické ãlánky, nastavené podle solární geometrie, a dále fotoelektrické

FEDERICO DÍAZ was born 18. 7. 1971. From 1990 until 1997

mûfiiãe, zaji‰Èující pohyb lamel, které ovlivÀují svûtelnost uvnitfi budovy; intenzita svûtla je

E-AREA CENTER

he studied at the Prague Academy of Fine

kontrolována luxmetry. Dvojit˘ plá‰È centra zaji‰Èuje pfiirozené klima uvnitfi budovy, je Ïiv˘m

The E-AREA Center is situated underground. This location

Arts. He makes use of the newest

organismem centra. Nadbyteãné teplo je skladováno v nádrÏích v zemi pod budovou

ensures a natural climate and reduces demands on the overall

technology in his art work, which is

a následnû vyuÏíváno v zimním období roku.

consumption of energy (cooling, heating, etc.). A light duct in the

represented in the collections of the

shape of a mathematical model of a black hole allows sufficient

National Gallery and the Prague City

light for the university laboratories in the underground

Gallery, as well as the collection of Jana and

levels.The building is partially self-sufficient with regard to

Milan Jelínek, Switzerland. Solo exhibitions:

power, which is acquired, for example, by using solar and wind

in 1997 at the Prague City Gallery; in 1998

energy and other free energy sources. Photovoltaic elements are

in the Václav ·pála Gallery. Since 1991, he

installed in the building which are set according to solar

has taken part in about two dozen group

geometry. There are also photoelectric measuring instruments

exhibitions in the Czech Republic and

ensuring the movements of the plates, which influence the

abroad (for example, N.E.C. Videofestival,

amount of light inside the center. The intensity of light is

Tokyo, 1992; International Contemporary

controlled by light meters. The double shell of the center ensures

Art Forum, Arco, Madrid, 1993; Art In The

a natural climate inside the building; it is the living organism of

World ’98, Paris). Information about the

the university. Extra heat is stored in underground reservoirs and

E-Area project is also available on the

is used during the winter.

Internet.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


16 | 17 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

asymptote

DOUGLAS EDRIC STANLEY

Termín „asymptote“ popisuje jak v matematickém, tak

In both its mathematical and £gurative uses, the term

ÎIVOTOPIS

i obrazném smyslu paradox: dva prvky, svou povahou

“asymptote” describes a paradox: two elements, by nature

Douglas Edric Stanley se narodil v srdci Silicon Valley v r. 1969.

nesourodé, se pfiesto upínají k bodu v nekoneãnu, kde

incompatible, extend themselves nevertheless towards an

Do sv˘ch 13 let se pfieváÏnû zajímal o síÈ, comunity trees

se mÛÏe uskuteãnit jejich nemoÏné setkání. Instalace

in£nite point at which their impossible contact can take place.

a rané formy hackerství. V ‰estnácti zaãal pracovat v kabelové

Asymptote byla inspirována vyprávûním – esejí

The installation Asymptote takes its point of departure from the

televizi, kde koprodukoval, editoval a fiídil soutûÏní program

O loutkovém divadle Heinricha Kleista z r. 1810. O dvû

narrative-essay On the Marionette Theater, written by Heinrich

pro mladé. KdyÏ uÏ mûl dost Silicon Valley i Spojen˘ch státÛ,

století pozdûji získává drát nov˘ v˘znam ve svûtle

von Kleist in 1810. Two centuries later, this wire necessarily takes

pfiestûhoval se do Francie, kde sídlí od r. 1991. V posledních

souãasné prostetiky umoÏnûné poãítaãovou interakcí

on new signi£cance in light of the contemporary prosthetics

ãtyfiech letech se zcela vûnuje poãítaãov˘m formám tvorby,

a slouÏí jako ústfiední rozhraní instalace.

offered by computer interaction, and serves as the central

pfiiãemÏ se soustfiedí hlavnû na umûleck˘ a univerzitní v˘zkum

interface of the installation.

rÛzn˘ch druhÛ interaktivního a generativního videa. Vyvinul

INSTALACE

ãetné experimentální a komerãní programy a rozhraní,

Ve stfiedu temné místnosti je mal˘ cylindrick˘

INSTALLATION

spolupracoval na nûkolika instalacích a umûleck˘ch

podstavec. Na vrcholu cylindru je mnoho tenk˘ch

In the center of a darkened room: a small cylindrical pedestal.

CD-ROMech, vãetnû: La Revue Virtuelle pro stfiedisko George

drátÛ spojen˘ch s ovladaãi. Dráty vedou do tfií

A series of thin wires connected to pulleys sit atop the cylinder,

Pompidou; s kanadsk˘m choreografem Andrea Davidsonem

poãítaãÛ, které jsou v místnosti umístûny a jsou

which in turn connect up to three computers lying in the

vytvofiil interaktivní balet; s Laboratoire LOEIL v Aix-en-

viditelné skrze horní prÛhledné sklo. Dráty jsou pevnû

cylinder chamber, and which are visible through the transparent

Provence pracoval na robotovi E-Rex; a „Jeu de mots“.

napnuty a pfii zatáhnutí cítíme zpûtn˘ odpor. KdyÏ jimi

glass of the top surface. The wires are tightly stretched and offer

náv‰tûvník muzea manipuluje, ovlivÀuje tím fiadu

a force-feedback resistance when pulled. When the museum

BIOGRAPHY

interaktivních videoobrazÛ, které jsou promítány na

visitors pull these strings, a series of interactive video images

Douglas Edric Stanley was born in the heart of Silicon Valley,

stûny instalace: zjevují se, mizí a rozvíjejí v souladu

projected onto the walls of the installation react to these

in 1969. By the age of 13, he was heavily involved in networks,

s rytmem uÏivatelov˘ch gest. Napfiíklad pfii prudkém

interventions: appearing, disappearing and evolving according

comunity trees and primordial forms of telecommunications

zatahání za jeden z drátÛ se objeví ruka loutky,

to the rhythm of the interactor’s gesture. By pulling on one of

hacking. At sixteen, he began working in cable-access

freneticky vífií dokola a pfii kaÏdé rotaci se uhodí. Pfii

the strings violently, for example, the hand of a marionette

television, where he co-produced, edited and directed an

dal‰ím, jemnûj‰ím zatahání, ruka jiné loutky nûÏnû

appears, spinning in circles frenetically, hitting itself with each

award-winning program for teens. Bored of Silicon Valley and

hladí vlasy loutky tfietí. Tak, jak náv‰tûvník tahá

rotation. With another, softer, pull of the string, another

the United States, he moved to France where he has been

a pou‰tí dráty, rozvíjí se postupnû interaktivní

marionette’s hand gently caresses a third marionette’s hair.

a resident since 1991. For the past four years, Douglas Edric

vyprávûní, zaloÏené na pfiíbûzích z Kleistova textu.

Slowly, as the visitors pull and release the wires, an interactive

Stanley has devoted himself entirely to computer-based

A tak jako v textu jsou tyto pfiíbûhy spojeny

narrative develops, based on stories from Kleist’s text. These

forms of creation, concentrating most of his artistic and

rozhovorem mezi vypravûãem a slavn˘m taneãníkem,

stories are related, as in the text, through a dialogue that takes

university research on forms of interactive and generative

kterého vypravûã náhodou potkal v parku. Tento

place between the narrator and a renowned ballet dancer the

video. He has developed numerous experimental and

rozhovor se rozvíjí tak, jak uÏivatel aktivuje rozhraní

narrator happens to meet in a public park. As the interactor(s)

commercial programs and interfaces, and collaborated on

drátÛ, nabírá neãekané zvraty, pfiípadnû se ‰tûpí pfii

activate the wire interface, this dialogue develops, takes

several installations and artistic CD-Roms, including: La Revue

sledování odboãek zpÛsoben˘ch divákovou

unexpected turns, and eventually bifurcates to follow the

Virtuelle for the Centre Georges Pompidou; La Morsure, an

manipulací. Cylindr je dostateãnû velk˘, aby umoÏnil

digressions of the interactor’s interventions. The cylinder is large

interactive dance piece he co-authored with the Canadian

uÏívání instalace nûkolika náv‰tûvníkÛm souãasnû,

enough to allow multiple visitors to interact with the piece

choreographer Andrea Davidson; E-Rex, a robot-screen-

av‰ak tak mal˘, aby i jednotliv˘ náv‰tûvník mohl

simultaneously, however small enough to allow a single user to

explorer with the Laboratoire LOEIL at Aix-en-provence; and

pouÏívat drátky, jako by hrál na strunn˘ nástroj.

pull the various strings as if it were a stringed instrument

“Jeu de mots”.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


IVAN CHABANAUD

icarus

Ikarus je instalace virtuální reality, která umoÏÀuje ponofiit se do

Icarus is a virtual reality installation permitting immersion in an

ÎIVOTOPIS

prostoru, kde náv‰tûvník mÛÏe létat na sv˘ch vlastních kfiídlech.

environment where the visitor can fly with his own wings. This

Narozen 26. kvûtna 1954 v Bordeaux (Francie). Po

Instalaci vytvofiil návrháfi virtuálního prostfiedí Ivan Chabanaud ve

installation, conceived by the virtual environment designer Ivan

období stráveném v oblasti tak fieãeného „uÏitého“

spolupráci s poãítaãov˘m inÏen˘rem Bruno Herbelinem

Chabanaud, assisted by the computer engineer, Bruno Herbelin,

umûní a tradiãní malby se jiÏ nûkolik let vûnuje hlub‰ímu

a s pouÏitím zvuku a hudby Rolanda Cahena. Produkce CICV –

incorporates Roland Cahen’s sound and musical composition. It is

zkoumání tématu pfiechodÛ, setkávání známého

mezinárodní stfiedisko videotvorby – Pierra Schaffera

produced by Pierre Schaffer’s CICV, the international center of

s neznám˘m, vûdomého s nevûdom˘m. Jeho papírová

(Hérimoncourt/Doubs).

research and creation (Hérimoncourt/Doubs).

díla, realizovaná vût‰inou z deníkÛ, trhan˘ch ãi

Náv‰tûvník instalace Ikarus je zván k prozkoumávání virtuálního

The visitor at the Icarus installation is invited to enter a virtual

pfiechody. Jeho sochy v základních formách znázorÀují

prostfiedí za pouÏití speciální helmy s pohybov˘mi senzory pro

environment with an immersion helmet for visualisation and aural

oblouky, luky, symboly boha Januse, stráÏce bran,

vizualizaci a audici (to jsou pak jeho kfiídla pro vzdu‰nou pouÈ). Tuto

sensation, with motion sensors (his wings for travel in the air). This

pfiechodÛ, zaãátkÛ a koncÛ, jehoÏ chrámy se otevírají

jeho cestu pak mohou sledovat dal‰í náv‰tûvníci na obrazovce.

travel in the air can be followed on a screen by other people.

pouze v dobû války. V posledních letech se jeho práce

IKARÒV SVùT

ICARUS' WORLD

a syntézov˘ch obrazÛ, kter˘m se vûnuje prÛbûÏnû. Od

Na podlaze prostoru jsou statické pfiedmûty. Úãast v instalaci je

There are static objects on the floor and the enviroment. The

ledna 1999 je systémov˘m administrátorem internetové

jednoduchá a od náv‰tûvníka vyÏaduje pouze normální chÛzi.

observation of the process is simple and only requires a normal walk

podoby CICV.

Obãas se v krajinû objeví obrazy, kter˘ch lze dosáhnout pouze

from the visitor. Once in a while pictures appear in the landscape,

letem. Nejprve se musíte vznést do vzduchu a pak se zastavit

attainable only if one flies. You £rst have to go up in the air, and then

BIOGRAPHY

a krouÏit uprostfied tûchto obrazÛ. Tyto obrazy jsou dynamické

keep still by soaring in the middle of these pictures. The pictures are

Born 26 May 1954 in Bordeaux (France)

a pohybují se tím, Ïe se k nim náv‰tûvník blíÏí. To je ona snová ãást,

dynamic and are brought into motion by the approach of the visitor.

After a period in which he concentrated on the so-

stav beztíÏe. Bûhem této ãásti videoobrazovka zpûtnû pfiená‰í

This is the dream part, the weightlessness. During this phase there is

called ”applied“ arts and traditional painting, Chabanaud

obrazy venkovního svûta a tím náv‰tûvníkovi umoÏÀuje orientovat

also a video screen retransmitting pictures of the outside world,

has devoted himself for serveral years now to a more

se v reálném svûtû. V nejvy‰‰ím bodû tohoto svûta je „slunce“:

allowing the visitor to situate himself in the real world. In the highest

profound investigation of the theme of transitions,

ohniv˘ kotouã, kter˘ se rozpadá, kdyÏ se k nûmu blíÏíme. Zevnitfi

part of this world there is the “sun”: a £reball disintegrating when

encounters of the familiar with the unfamiliar, the

tohoto ohnivého kotouãe se oz˘vá tfiesk a náv‰tûvník brzy ztrácí

approached. Inside this £reball there are crackling sounds and, very

conscious with the unconscious.

schopnost létat.

soon, the visitor looses his ability to fly.

His paper works, taken for the most part from journals,

INTERAKTIVNÍ HUDBA

INTERACTIVE MUSIC

transitions. In their basic forms, his sculptures represent

Náv‰tûvník se volnû pohybuje umûl˘m svûtem a je tak zároveÀ

Moving around freely in the arti£cial world, the visitor is both

arches, bows, symbols of the Janus god, the guardian of

performerem i divákem. Spolu se zmûnou pozice se mûní jeho

a performer and a spectator. His point of view on the work and his

the gates, of transitions, beginnings and endings, whose

pohled na dílo a jeho vnímání hudby. Zvukové a vizuální pfiedmûty

perception of the music change depending on his position.The

temples open only during times of war. In recent years,

jsou prostorové, hlasitost zvuku se mûní v závislosti na vzdálenosti

acoustic and visual objects are spatial; the volume of the sound

his work has been oriented towards installations making

a pozici aÏ o 360 stupÀÛ, podle náv‰tûvníkova pohybu. Nûkteré

changes depending on distance and position—up to 360°—according

use of video and synthesized images.From January 1999

pohyblivé zvukové pfiedmûty mají prostorov˘ zvuk. Zde konãí

to the visitor’s movement. Some movable acousitc objects are also

he has been the system administrator for the internet

samozfiejmá závislost mezi zvukem a obrazem. Prostorov˘ zvuk se

spatial. The obvious mutual dependence of sound and image stops

form of CICV.

takto nachází v celém virtuálním prostfiedí: 6 aÏ 8 nezávisl˘ch

there. A spatial sound can thus be found throughout the virtual

zvukov˘ch systémÛ.

environment: from 6 to 8 independent sound systems.

vystfiihovan˘ch kusÛ papíru, pfiedstavují právû tyto

zamûfiují na instalace prostfiednictvím videa

torn or cut pieces of paper, present these very

ENTER MULTIMEDIALE 2000

http://www.cicv.fr/creatin_artistique/projets/icare


18 | 19 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

JEAN - PIERRE PHAN

obrazné obrazy symbolic images ÎIVOTOPIS 8. bfiezna 2000, Aix-en-Provence, FRANCIE Performance – video/zvuk: spolu s K. Sergouou , C. I. T. a D. Achourem 3. bfiezna 2000, Aix-en-Provence Performance – video/zvuk: spolu s C. I .T. a D. Achourem 10. února 2000, Aix-en-Provence Performance – video/zvuk: spolu s C. I. T. a D. Achourem 31. prosince 1999, AlÏír Performance – video/zvuk: spolu s K. Sergouou, C. I. T. a D. Achourem, AlÏírsko 24. prosince 1999 do 14. ledna 2000 Vedení videoateliéru, Akademie v˘tvarn˘ch umûní v AlÏíru listopad 1999 Videointervence na festivalu Video momenty v Manosque 3 + 1, 29. ãervna 1999, Aix-en-Provence Performance spolu s K. Sergouou, C. I. T. a skupinou Base kvûten 1999 Videoinstalace Písniãka prosinec 1998, Marseille, Francie Video Pohlazení

Narodil jsem se v zemi, kde lidská tváfi je zásadním v˘povûdním

I was born in a country where the human face is a fundamental feature for

prvkem pro poznání lidské povahy. ¤íká se, Ïe kaÏd˘ se rodíme

an understanding of human character. It is said that each of us is born with

s jinou osobností a Ïe její obraz nosíme ve tváfii. Ten, kdo se umí

a different character and that we carry the image of that character in our

BIOGRAPHY

dívat, dokáÏe osobnost zachytit i sám v sobû. KaÏdé setkání je

faces. Whoever knows how to see can grasp the personality within his/her

8 March 2000, Aix-en-Provence, France Performance—

stfietnutím, které vyvrcholí poznáním druhého a sebe sama. Hra

own self. Every meeting is an encounter that culminates in recognition of

video/sound: together with K. Sergoua , C.I.T. and D. Achour

pokraãuje a v˘raz se stává pánem situace s dvojím v˘chodiskem.

the other as well as of oneself. The game continues and expression becomes

3 March 2000, Aix-en-Provence Performance—

UmisÈuji své zafiízení a uvádím tváfie do kontextu tak trochu

master of the situation with two kinds of starting points. I place my

video/sound: together with C.I.T. and D. Achour

reálného pro jedny a neskuteãného pro druhé, kde na sebe obû

equipment and I introduce faces into a context that is real for one person

10 February 2000, Aix-en-Provence Performance—

strany hledí, pátravû se pozorují a pokou‰ejí se pochopit, proã. V˘raz

and unreal for another, where both parties look on one another, observe one

video/sound: together with C.I.T. and D. Achour

obliãeje je fieãí tûla, která ve svém aktivním projevu mÛÏe odhalovat,

another closely and attempt to understand why. The expression of the face

31 December 1999 Performance—video/sound: together

ãi naopak zamlÏovat, mÛÏe b˘t zdrojem kontaktÛ, ãi naopak

is the language of the body which, in its active manifestations, can reveal or

with K. Sergoua, C.I.T. and D. Achour, Algiers, Algeria

rozchodÛ. Podobnû jako u Becketta se i moje postavy nacházejí

obscure, can be a source of contacts or of partings. As do those in Beckett’s

24 December 1999 to 14 January 2000 Direction of video

v nemoÏné situaci, zahrabaní aÏ po krk v zemi, pfiiãemÏ jedin˘m

works, my characters £nd themselves in an impossible situation, buried up

studio, Academy of Fine Arts in Algiers

znakem Ïivota je v˘raz v obliãeji, známka touhy upoutat na sebe

to their necks in the ground; the only sign of life is the expression on the

November 1999 Video intervention at the festival Video

pozornost. Obrázek, kter˘ chováme o sobû i o druh˘ch, je nakonec

face, the sign of longing to attract attention to oneself. The image that we

Moments in Manosque

jen obrazem, kter˘ se odráÏí na rozliãn˘ch podkladech, jak˘mi jsou

have of ourselves and of others is, in the end, only an image that is reflected

3 + 1, 29 June 1999, Aix-en-Provence Performance

malba, sochafiství, literatura ãi video. A pokud zrovna nûkterá z tûch

on diverse foundations such as painting, sculpture, literature and video. And

together with K. Sergoua, C.I.T. and the group Base

mûÀav˘ch plo‰ek nezapadá do kontextu, neznamená to nutnû, Ïe

if one of these changing surfaces does not £t in with the context, does that

May 1999 Video installation: Song

musí b˘t fale‰ná.

mean that it has to be false?!

December 1998, Marseilles, France Video: Caress

ENTER MULTIMEDIALE 2000


zóna zone

PASCAL SILONDI

KDYBYMOJEOâIMOJEU·INEBYLYUSK¤ÍPNUTÉVMÉPUSE...

IFMYEYESMYEARSWERENOTJAMMEDINMYMOUTH…

ÎIVOTOPIS

(Prostor VRML, Audio, Video, robot s dálkov˘m ovládáním –

(Space VRML, Audio, Video, robot with remote control—telerobotics,

2000 pfiíprava DNSEP (vy‰‰í státní diplom v oboru

telerobotika, hlasové rozhraní – interface)

voice boundary—interface)

v˘tvarného umûní) na Akademii v˘tvarn˘ch umûní

POPIS PROJEKTU

PROJECT DESCRIPTION

1999 úãast na projektu EREX pofiádaném LOEIL

Vystavûní interaktivního trojrozmûrného numerického prostoru ve

Description of the project: the construction of an interactive, three-

(Laboratoire Objet Espace Intelligent Language)

VRML, sestávajícího z videosekvencí a zvukov˘ch fragmentÛ, zákla-

dimensional, numerical space in VRML, consisting of video sequences and

v rámci ateliéru NOMADE na Akademii v˘tvarn˘ch

dov˘ch molekul pro dynamickou audiovizuální stavbu. Hlasové

sound fragments, founding molecules for the dynamic audio-visual

umûní v Aix-en-Provence

rozhraní (interface) umoÏÀuje pilotování mechanického modulu,

construction. The voice boundary (interface) facilitates the piloting of

1999 v˘stava MUONS v galerii Autrep’Art v Marseille

jakési drezíny, v reálu, a promûn v prostoru VRML. Mechanick˘

a mechanical module, a kind of trolley, in the location and

spolu s J. Marietti a S. Dacosta

modul s dálkov˘m ovládáním se pohybuje po zemi, na niÏ jsou

transformations in the VRML space. The mechanical module with remote

1998 DNAP (státní diplom v oboru v˘tvarného

promítány obrázky, jakási zorná zona urãená k prozkoumání. Modul

control moves over the ground, on which pictures are projected, a kind of

umûní) na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Aix-en-

prostfiednictvím vln sdûluje nûkteré své stavy. Je vybaven˘

zone designated for investigation. By means of waves, the module

Provence

pfiipevnûnou kamerou, svût˘lkem charakterizujícím jeho pfiesuny

communicates some of its states. It is equipped with an af£xed camera,

1997 úãast na projektu IMUTE pofiádaném LOEIL

v prostoru a zafiízením pro audiovysílání, které mu umoÏÀuje

a little light marking its shifts in the space and equipment for an audio

ve spolupráci s asociací CYPRES

odpovídat na zvukové pokyny vydávané jedním ãi více diváky. Je to

broadcast that enables it to respond to the acoustic instructions given by

1997, záfií performance IMUTE v Imperia, Itálie

historie systému bloudícího ve svûtlech numerického my‰lenkového

one or more handlers. It is the history of a system wandering in the lights

performance IMUTE v Aix-en-Provence

trÏi‰tû, zahlceného spoustami znakÛ a pohybliv˘ch obrazÛ, které

of a numerical, intellectual market-place, congested with many signs and

1995 DEUG (diplom ze v‰eobecn˘ch univerzitních

dráÏdí zvûdavost a jitfií citlivost zvlá‰tnû rozfázovan˘m chvûním

moving images that awaken curiosity and exacerbate sensitivity with

studií) na filmové fakultû univerzity Paris 3

hlasÛ. Je to cesta vytyãená stíny, zrcadlo vûdomí tvofiené pokaÏdé

a sequenced trembling of voices. It is a path demarcated with shadows,

nov˘mi asambláÏemi, trhanû zdÛrazÀovan˘mi mruãiv˘m vrnûním

a mirror of consciousness created anew with new assemblages,

BIOGRAPHY

poslu‰ného strojku, jenÏ svûfiuje svá du‰evní rozpoloÏení svému

alternately emphasized by the grumbling and purring of an obedient

2000 preparation for DNSEP (higher state degree in

navigátorovi.

machine that entrusts its mental frame of mind to its navigator.

the fine arts) at the Academy of Fine Arts in Aix-en-

v Aix-en-Provence

Provence 1999 participation in the EREX project organized by LOEIL (Laboratoire Objet Espace Intelligent Language) at the NOMADE studio at the Academy of Fine Arts in Aix-en-Provence 1999 MUONS exhibition at the Autrep’Art Gallery in Marseilles, together with J. Marietti and S. Dacosta 1998 DNAP (state degree in the fine arts) at the Academy of Fine Arts in Aix-en-Provence 1997 participation in the IMUTE project organized by LOEIL in cooperation with the CYPRES association 1997 performance of IMUTE in Imperia, Italy; performance of IMUTE in Aix-en-Provence 1995 DEUG (degree for general university studies) at the film faculty of the Paris 3 university


20 | 21 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

SILVER

resident Virtuální bytost, vytvofiená technologií virtuální reality, uzavfiená

The virtual being, created by virtual reality technology, shut in a container

v ãemsi, co pfiipomíná inkubátor ãi sarkofág. Reaguje na lidskou fieã

resembling an incubator or sarcophagus. It responds to human speech with

pohybem, zvuky a zmûnami tvaru. Pozorovat ji mÛÏeme úzk˘m

movement, sounds and shape changes. Observation is possible through

prÛzorem s ústy na mikrofonu. Instalace Resident se vztahuje

a narrow visor with a mouth in the microphone below. The Resident

k m˘tÛm a legendám o stvofiení umûlého Ïivota. Podoba je

installation is related to myths and legends about the creation of arti£cial

inspirována alchymick˘mi technikami. Podoba tûla, nehmotné

life. The manner of design was inspired by the methods of alchemy. The

svûtelné pole a chování stvofiení jsou pfiesnû numericky de£novány

form of the body, the immaterial £eld of light, and the behavior of the

(klíãová ãísla jsou jedna, dva, ãtyfii a sedm). Hlas pozorovatele je

creature are precisely de£ned numerically (key numbers are: one, two, four

snímán citliv˘m mikrofonem umístûn˘m pod náv‰tûvníkem.

and seven). The voice of the observer is picked up by a sensitive microphone

Parametry jeho fieãi jsou mûfieny speciálním hardware. Software PC

below the visor. The parameters of the visitor's speech are measured by the

AT 286 analyzuje mûfiená data a provádí a fiídí proces vizualizace

special hardware. The software PC AT 286 analyzes the measured data and

reálného ãasu na SGI Onyx Reality Station (mÛÏe se rovnûÏ pouÏít SGI

runs and controls the process of the visualization of real time on the SGI

Indigo 2 High Impact nebo Maximum Impact). Reakce virtuální

Onyx Reality Station (SGI Indigo 2 High Impact or Maximum Impact can also

postavy jsou závislé na parametrech fieãi. Poãítaãe jsou spojeny pfies

be used).The reactions of the virtual body depend on the parameters of

sériové porty. Signál video z Onyxu je projektován projektorem LC

speech. Computers are connected via serial ports. The video signal from the

ÎIVOTOPIS

uvnitfi skfiínû tak, aby vznikla iluze pohybujícího se svûtelného pole.

Onyx is projected by the LC projector inside the container to create the

jméno ................................................................Silver

Model virtuální bytosti byl vytvofien ve Studiu Alias Auto V.7,

illusion of a moving £eld of light. The model of the virtual being was created

datum narození ..................................neznámé

konvertován na Open Flight Format Clarusem Interactive

in the Alias Auto Studio V.7, converted into the Open Flight Format by Clarus

národnost ......................................................Ïádná

a texturován. Reáln˘ ãas je simulován Performerem. Software pro

Interactive and textured. The real time is simulated by Performer. Software

pohlaví.............................................................Ïádné

fiízení simulace byl napsán v C++, stejnû jako software pro anal˘zu

for the control of the simulation was written in C++, as well as software for

stav............................................................svobodn˘

hlasu.

the analysis of voice.

vzdûlání ................................................autodidakt vyznání ............................................................Ïádné zamûstnání ................................................umûlec

V¯STAVY

EXHIBITIONS

adresa..............................................194.108.201.1

Hermit ’95 – Meridian’s Crossing .....................................................................Plasy, 1995

Hermit ’95 – Meridian’s Crossing........................................................................................Plasy, 1995

fax................................................+420-2-4718767

Hi-Tech Art .................................................................................Mûstská galerie Brno, 1995

Hi-Tech Art ............................................................................................................Brno City Gallery, 1995

e-mail................................................silver@avu.cz

Kunst im Werk.................................................................................Siemens, Amberg, 1995

Kunst im Werk...................................................................................................Siemens, Amberg, 1995

Orbis Fictus ........................................................................................................NG, Praha, 1995

Orbis Fictus .......................................................................................................................NG, Prague, 1995

BIOGRAPHY

Interior vs Exterior.............................................................................SCSU, Bratislava, 1996

Interior vs Exterior ...............................................................................................SCSU, Bratislava, 1996

name..................................................................Silver

Dawn of Magicians........................................................................................NG, Praha, 1996

Dawn of Magicians.......................................................................................................NG, Prague, 1996

date of birth .........................................unknown

HI-TECH/ART....................................................................................DÛm umûní, Brno, 1996

HI-TECH/ART...................................................................................................House of Arts, Brno, 1996

nationality .......................................................none

Shadows of Flames.........................................................................G. h. m. P., Praha, 1996

Shadows of Flames........................................................................................G. h. m. P., Prague, 1996

sex........................................................................none

Selest Art ’97....................................................................................F. R. A. C., Selestat, 1997

Selest Art ’97 ......................................................................................................F. R. A. C., Selestat, 1997

status ................................................................single

Umûní ve volném prostoru ......................................................................NG, Praha, 1997

Art in Public Space .......................................................................................................NG, Prague, 1997

education............................................autodidact

Reduced Budget .....................................................................................Mánes, Praha, 1998

Reduced Budget ....................................................................................................Mánes, Prague, 1998

confession.......................................................none

Umûní ve volném prostoru.............................................rÛzné prostory, Praha, 1998

Art in Public Space..............................................................................Various spaces, Prague, 1998

occupation ......................................................artist

Laterne Magique ................................................................La Laiterie, Strasbourg, 1998

Laterne Magique ..................................................................................La Laiterie, Strasbourg, 1998

home address.............................194.108.201.1

ENTER MULTIMEDIALE 2000


rorrim eht zrcadlo

PAVEL SMETANA

Kybernetick˘ portrét Doriana Graye The cyber portrait of Dorian Gray

Programátor / Programmer: Jan Vorlíãek

V¯BùR Z V¯STAV 2000 Brusel, Belgie – Bruxelles 2000: The Mirror 1999 Lisabon, Portugalsko: The Room of Desires, The Mirror 1993–1998 v˘stavy v Belfortu, Karlsruhe, ·trasburku, Bruselu, Dillí (Indie), Hérimoncourt – CICV, Terezínû a Sarajevu, Metz, Locarnu, Kodani, Bratislavû, PafiíÏi atd. Jeho práce získaly ãetná mezinárodní uznání, vãetne Grand Prix de Locarno (1996) a Prize of UNESCO (1996). Náv‰tûvník vstoupí do znaãnû velké, av‰ak ponuré místnosti, kde bodové svûtlo lampy, umístûné na stropû, tvofií svûteln˘

SELECTION OF EXHIBITIONS

kruh na podlaze. KdyÏ si stoupne do tohoto kruhu, uvidí svÛj velmi jasn˘ obraz v zrcadle umístûném ve v˘‰ce jeho oãí na

2000 Brussels, Belgium—Brussels 2000: The Mirror

protûj‰í stûnû. Jeho obraz v zrcadle je jednoduch˘m odrazem jeho zevnûj‰ku. AlespoÀ tak se mu to zpoãátku jeví. Pak, po

1999 Belfort, France + Lisbon, Portugal: The Room of Desires, The Mirror 1993—1998 Exhibitions in: Karlsruhe, Strasbourg, Brussels, New Delhi,

nûkolika sekundách ãi minutách, se jeho obraz poãíná mûnit; jeho obliãej i tûlo se pfietváfiejí. KÛÏe na jeho tváfiích a ãele se

Hérimoncourt—CICV, Terezín and Sarajevo, Metz, Locarno, Copenhagen,

pomalu zaãíná h˘bat. Pokou‰í se porozumût. Je dezorientován. Vidí ale, Ïe v‰echny zmûny vycházejí z nûho samotného a ze

Bratislava, Paris etc.

signálÛ, které vysílá do zrcadla. „Ten druh˘“, ten v zrcadle, se stává ãím dál nezávislej‰ím na svém originálu. Dokonce

His works have won numerous international awards, including the Grand Prix de Locarno (1996) and the Prize of UNESCO (1996).

odpovídá na jeho hlas i jeho pohyby.

Zrcadlo je instalace, která pouÏívá videokameru spojenou se dvûma poãítaãi pro generování interakce s divákem v reálném ãase. Zafiízení je skryto za oboustrann˘m zrcadlem (pseudohologra£ck˘m systémem). Divákovo 2D video (snímané videokamerou za zrcadlem) je digitalizováno a pak modi£kováno pfies 3D – virtuálnû klonovaného diváka.

A single spectator enters into a rather large but somber room where the light coming from a spotlight located on the ceiling creates a circle of light on the floor. By placing himself in this circle, he will see his image very clearly in a large mirror placed at eye-level in front of him on the wall. The image of the viewer in the mirror is a simply a reflection of his appearance. This is what he thinks at £rst. Then, after several seconds or minutes, his image begins to change; his face and body are slowly modi£ed. The skin on his cheeks and forehead begins to move slowly. He tries to understand. He is disoriented. But he sees that all the changes are coming from himself and the signs that he is transmitting to the mirror. The “other”, the one in the mirror, becomes increasingly independent of his original. He even responds to the voice as well as the movements of the viewer. The spectator makes a brusque movement with his hand. The “other” does not make the same movement, but moves his head. The spectator speaks, and the “other” responds.

The Mirror is an installation, which uses a video camera hooked up to two computers to generate real time interaction with the spectator. The equipment is hidden behind a two-way mirror or a pseudo holographic system.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


22 | 23 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

hlava ai head ai

Umûlá inteligence / Artificial Intelligence GUILLAUME

STAGNARO

Tato instalace pozorovateli umoÏÀuje pohovofiit si s poãítaãovû vytvofienou

ÎIVOTOPIS

osobou. Hlava AI je umûlá inteligence pouÏívající normální fieã. Pozorovatel

1999–00 Pobyt v ZKM v Nûmecku

stojí ve tmavé místnosti pfied poãítaãovou klávesnicí. Na velkou nástûnnou

1999–00 Úãast na v˘stavû Net condition v Media

obrazovku je promítán obliãej pfiedstavující umûlou inteligenci (UI). Komunikace s UI se dûje pfies poãítaãovou klávesnici jako v chatov˘ch systémech. Pozorovatel napí‰e text na klávesnici a UI odpoví tak, Ïe

Muzeum, ZKM, Nûmecko 1999 Práce na interaktivní instalaci Asymptote pro Douglase Stanleyho, ICC Japonsko

odepí‰e pfies obrazovku. ZároveÀ je UI gra£cky zpodobena promítan˘m

ZaloÏení umûlecké skupiny Esc to Begin

pohybliv˘m obliãejem tvofien˘m písmem ASCII, kter˘ vyjadfiuje rÛzné

v ZKM

emocionální stavy. City UI se fiídí tím, co a jak˘m zpÛsobem pozorovatel

Práce s Jill Scot pro akci Fusion II ve Weimaru

fiíká, a pohybují se mezi hnûvem, ‰tûstím, strachem, znechucením,

Spolupráce na interaktivní instalaci Intruder

pfiekvapením a smutkem. Systém Ascii-video umoÏÀuje vytváfiet obrazy a tvofiit pohyby pomocí textov˘ch písmen namísto pixelÛ, zpÛsobem podobn˘m kaligra£ckému umûní. Pixely jsou nahrazeny písmeny Ascii v závislosti na jejich svûtelné hodnotû. V˘sledkem je text, kter˘ je zároveÀ obrazem, ale pfiesto zÛstává dosti ãiteln˘. Cílem instalace je ukázat, Ïe

s Berndem Diemerem, produkce ZKM 1997 Spolupráce s Dominikem Barbiere na interaktivní videoinstalaci Le Veilleur, studio Fearless Marseille 1997–98 DNAP, umûlecká ‰kola v Aix-en-Provence

jestliÏe fieã umoÏÀuje pfiístup k subjektu, sama také subjekt tvofií. V˘mûnou s poãítaãem umoÏní divák UI stát se subjektem. Touto v˘mûnou se pozorovatel dostane k pfiíhodám, které systém tvofií z jeho obsesí. Tyto

BIOGRAPHY

pfiíbûhy existují pouze díky tomuto rozhovoru, subjektivita systému

1999—00 Participation in the exhibition Net

existuje pouze v rozhovoru zapfiedeném divákem.

condition at the Media Museum, ZKM Germany.

This installation invites the spectator to engage in a conversation with

how the spectator speaks to it. The different emotions are: anger,

1999—00 Residency at the ZKM in Germany.

an Arti£cial intelligence computer program, via natural language. In

happiness, fear, disgust, surprise and sadness. The ascii-video system

1999 Work on the interactive installation

a dark room, the spectator stands in front of a computer keyboard. On

makes it possible to draw images and to make moves using text

Asymptote for Douglas Stanley, ICC Japan.

a big screen on a wall a face is projected representing the arti£cial

characters instead of pixels, in a method close to that of calligraphy

Creation of the art group Esc to Begin at the

intelligence (AI). Communication with the AI is done via the computer

art. The pixels are replaced by Ascii characters depending on their

ZKM.

keyboard, as in chat systems. The spectator enters a text via the

luminosity value. The result is a text that becomes an image, but still

Work with Jill Scot for the Fusion II event in

keyboard and the AI answers by writing back a text on the screen. This

somehow remains readable. The purpose of the installation is to show

Weimar.

arti£cial intelligence system simulates human paranoiac behavior,

that if language allows access to a subject, it also constructs a subject

Collaboration on the interactive installation

focusing the conversation on its phobias and obsessions. Whatever the

on its own. By conversing with the computer, the spectator allows the

Intruder with Bernd Diemer, produced at the

spectator tries to say to the system, the AI will always redirect the

AI to become a subject. Through this conversation the spectator

topic of conversation back to its obsessions, forcing the user to hear its

acquires access to the stories the system generates from its

stories. At the same time, the AI is graphically represented by a video-

obsessions. These stories only exist through the conversation, and the

interactive video installation Le Veilleur,

projected moving face made of ASCII characters, illustrating its

subjectivity of the system exists only through the dialogue engaged in

studio Fearless, Marseilles

different emotion states. The AI emotional states depend on what and

by the spectator.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

ZKM. 1997 Collaboration with Dominik Barbier on the

1997—98 DNAP, art school of Aix-en-Provence


yonisférayonisphere

LUCIE SVOBODOVÁ

Spolupracovníci / Collaborators: Igor Pataky, Michal Klodner a Stanislav Filip Foto / Photo: Hynek Pakosta

ÎIVOTOPIS Lucie Svobodová (nar. 1963) Ïije a pracuje v Praze. Po absolvování Vysoké ‰koly umûlecko-prÛmyslové se zab˘vá elektronick˘mi médii. Vytvofiila fiadu poãítaãov˘ch animací, pût krátk˘ch filmÛ animovan˘ch pomocí poãítaãe a klasické malby. V jednom z filmÛ vznikl fraktální neohraniãen˘ prostor na principu geometrické rostliny. Dva roky pracovala na virtuální realitû ovládané mozkov˘mi vlnami s tématem duálního vidûní svûta. S Michalem Gabrielem spolupracovala na virtuální so‰e, tvofiila 3D prostorové grafiky. Cílenû smûfiuje od statick˘ch obrazÛ k obrazÛm prostorov˘m a pohybliv˘m, vyuÏívá interaktivní prvky k umocnûní dojmu. Experimentuje s rÛzn˘mi druhy elektronick˘ch médií, hledá nástroje k vyjádfiení a zobrazení umûlé existence, vztahÛ a krajin. Jednotící linií její tvorby je hledání nového prostoru a reality, nezávisl˘ch na vnûj‰ích okolnostech. V tvofiení paralelního svûta neuznává hranice technického omezení. PouÏívá poãítaãové technologie, internet, laser, 3D animaãní softwary a dal‰í aplikace, ale i programování a novû vyroben˘ hardware. V souãasné dobû se zab˘vá tvorbou interaktivní webové stránky a 3D laserového zobrazování. Svobodová vystavuje skupinovû i samostatnû po cel˘ch âechách i v zahraniãí. Kromû zmínûn˘ch prací vystavovala také kresby a interaktivní malby. Vyuãovala poãítaãovou animaci na praÏské FAMU a v souãasné dobû vyuãuje multimediální tvorbu na FaVU v Brnû. Vydala hudební CD s animacemi, kresbami a poezií.

BIOGRAPHY Lucie Svobodová (born 1963) lives and works in Prague. Since she graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, she has been working with electronic media. She has made a number of computer animations, five short animated films using a computer and classical painting technique. In one of the films a fractal unlimited space was created on the principle of the geometrical plant. For two years she worked on a virtual reality controlled by brain waves with the theme of the dual perception of the world. She worked with Michal Gabriel on a virtual sculpture and created 3D spatial

Yonisféra je chladn˘ a uzavfien˘ prostor naplnûn˘ svûteln˘m záfiením. Paprsek svûtla tvofií novou

graphics. She tends away from static pictures to pictures that are spatial and moving; she makes use of

bytost, reagující na vnûj‰í podnûty a podléhající plynutí ãasu. Pfiedstava, která je zhmotnûná do

interactive features to augment an impression. She experiments with various types of electronic media

urãitého tvaru a existuje, protoÏe ji vidíme, zároveÀ neexistuje, protoÏe se jí nemÛÏeme dotknout.

and seeks instruments to express and depict artificial existences, relationships and landscapes. The

Je závislá na nás, na na‰í energii a na na‰í pfiítomnosti. Je nezávislá na nás, protoÏe nevnímá na‰í

unifying line in her work is the search for a new space and reality, independent of external

pfiítomnost a chová se podle vlastní logiky. Je to Ïensk˘ princip, kter˘ pohlcuje a zároveÀ dává.

circumstances. In the creation of a parallel world she disregards the borders of technological delimitation. She makes use of computer technology, the internet, laser, 3D animation software and

Yonisphere is a cold and closed space £lled with lighting equipment. A ray of light creates a new

other applications, as well as programming and newly produced hardware. At present, she is

being, reacting to external stimuli and succumbing to the course of time. The conception, which is

concentrating on the creation of interactive web pages and 3D laser depiction. Svobodová has

materialized in a certain form and which exists because we see it, at the same time does not exist

exhibited in group and solo shows in the Czech Republic and abroad. In addition to the above-

because we cannot touch it. It is dependent on us, on our energy and our presence. It is independent

mentioned works she has also exhibited drawings and interactive paintings. She studied computer

of us because it does not perceive our presence and behaves according to its own logic. It is the

animation at the Prague FAMU (Film Academy) and at present is studying multimedia creation at FaVU

feminine principle, which devours and gives at the same time.

in Brno. She has released a music CD with animation, drawings and poetry.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


24 | 25 MULTIMÉDIA INTERAKTIVNÍ INSTALACE

TAMÁS WALICZKY

rybáfi a jeho Ïena the fisherman and his wife ÎIVOTOPIS

Jedná se o tfiicetiminutovou poãítaãovou animaci, inspirovanou

This is a 30 minute computer animation, based on a German folk-tale. The

Narozen v r. 1959

nûmeckou pohádkou. Vizuální svût animace je zaloÏen na principu

visual world of the animation is based on that of shadow-theater. Every

stínového divadla. KaÏdá virtuální loutka, strom, kvûtina ãi budova jsou

virtual puppet, tree, flower or house is hand-drawn, scanned in and used

ruãnû malované, skenované a pouÏité jako texture-mapy na 2D

as a texture-map on a 2D polygonal form positioned in 3D space. First the

polygonální formu umístûné v 3D rozmûru. Nejprve jsou scény nasvíceny

scenes are lighted with a single light source, but as the story continues,

1968–83 kreslené seriály, malífi, ilustrátor a fotograf

pouze jedním svûteln˘m zdrojem, ale jak se pfiíbûh rozvíjí, víc a více

more and more puppets have their own light sources, and cast the

1983 zaãal pracovat s poãítaãi jako stál˘ umûlec

loutek má své vlastní svûtelné zdroje a vrhá stíny na ostatní loutky ãi

shadows of the other puppets or objects on the scene. The work uses light

v ZKM Instututu pro Vizuální Média

pfiedmûty na scénû. Dílo pouÏívá svûtlo a stín pro znázornûní vztahÛ

and shadows to visualize relations between humans, between reality and

ãlen v˘zkumného ‰tábu Institutu

mezi lidmi, realitou a virtualitou, realitou a pfiáním, realitou a sny.

virtuality, reality and wishes, reality and dreams.

1998/99 IAMAS v Gifu, Japonsko, si vybralo Waliczkeho jako stálého umûlce

nyní hostující profesor na HBK Saar, Saarbrucken Jeho práce získaly ãetná mezinárodní uznání,

cesta the way

vãetnû Zlaté Niky Prix Ars Electronica, Linz a byly

Je to trojrozmûrná poãítaãová animace spojená s Ïiv˘m videem. Na

This is a 3D computer animation mixed with live video. Three runners

vystavovány na mnoha svûtov˘ch v˘stavách, jsou

mlhavé silnici nûmecké vesniãky mÛÏeme pozorovat tfii bûÏce,

can be seen on the foggy street of a small German village followed by

v rÛzn˘ch vefiejn˘ch sbírkách, vãetnû Center George

sledované kamerou. Typické nûmecké domky a stromy jsou vytvofieny

a camera. The typical German houses and trees of the village are

Pompidoua v PafiíÏi, Oppenheimerovy kolekce,

poãítaãem. Tito tfii bûÏci jsou klony jedné osoby. Abych znázornil

computer generated. The three runners are clones of one person. To

Bonn ãi Muzeum moderního umûní, New York.

„Cestu", obrátil jsem obvykl˘ centrální zpÛsob perspektivy. âím je

visualize “The way”, I've inverted the usual central perspective system.

pfiedmût blíÏe pozorovateli, tím je men‰í. ProtoÏe na‰e kamera sleduje

The closer an object is to the viewer, the smaller it is. Inverting the

BIOGRAPHY

bûÏce, jejich velikost zÛstává stejná po celou dobu videa. Pfievrácení

perspective system creates a very strong effect. Since no one has the

Born in 1959

perspektivy má velmi siln˘ úãinek. ProtoÏe nikdo nemá moÏnost

opportunity to see this kind of effect in the real world, the

pozorovat stejn˘ efekt v reálném svûtû, nበmozek se neustále snaÏí

viewer’s brain continuously wants to invert what he/she sees on the

pfievrátit to, co na obrazovce vidíme. V˘sledkem je napjatá rovnováha,

screen. The result is a strained balance, a balance £lled with tension,

rovnováha plná napûtí, a to bylo m˘m zámûrem.

and this was my intention.

1998/99 The IAMAS in Gifu, Japan, has chose Waliczky as artist-in-residence. 1968—83 cartoon films, painter, illustrator and photographer 1983 began working with computers as an artistin-residence at the ZKM Institute for Visual Media member of the Institute’s research staff and now has guest professorship at the

krajina landscape Tato trojrozmûrná poãítaãová animace byla pÛvodnû vytvofiena pro

This 3D computer animation originally was designed for an opera

operní pfiedstavení. Hlavním problémem opery bylo, jak pojmout ãas.

performance. The main question of the opera was how time is perceived.

His works have won numerous international

Animace je o malé nûmecké vesnici za de‰tivého dne a pfiedstavuje

The animation is about a small German village on a rainy day, and

awards, including the Golden Nica of Prix Ars

kouzeln˘ moment, kdy se znenadání zastavil ãas. Proto v‰echny kapky

visualises the miraculous moment when all of a sudden time has been

Electronica, Linz, have been shown in several

zamrzly ve vzduchu a vytvofiily organickou trojrozmûrnou prostorovou

stopped. Therefore, all the raindrops are frozen in the air, generating an

exhibitions worldwide, and are in different public

mfiíÏ (síÈ). Jedin˘m prvkem Ïivota v animaci je virtuální kamera, která

organic, 3 dimensional grid of the space. The only living element in the

collections, including the Centre Georges

se pohybuje vesnicí.

animation is the virtual camera, which is moving through the village.

HBK Saar, Saarbrucken.

Pompidou, Paris, the Oppenheimer Collection, Bonn or the Museum of Modern Art, New York.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


Tamás Waliczky patfií mezi nûkolik málo umûlcÛ, ktefií s poãítaãem pracují

Tamás Waliczky is among the few artists who have been working with and thinking about

a pfiem˘‰lejí o nûm jiÏ po mnoho let, dávno pfiedtím neÏ se stal moderním – a tuto

the computer for many years, long before it became fashionable—and this depth of

hloubku lze z jeho dûl jasnû vidût. V nov˘ch dílech – Krajina, Sochy a Ohnisko – jsou

involvement can be clearly seen in his works. In the new pieces—Landscape, Sculptures and

dále rozvíjeny strategie, které byly ústfiední pro Zahradu (1992), Les (1993) a Cestu

Focus—the strategies which were already central to The Garden (1992), The Forest (1993)

(1994), a jsou pouÏity strategie nové, pfiesto spoleãnû vzato vypadá tûchto ‰est prací

and The Way (1994) are further developed and the new ones are being deployed, yet, taken

jako odli‰né experimenty provedené v rámci jednoho v˘zkumného paradigmatu. To

together, these six works look like different experiments undertaken within a single

jest, v‰echny Waliczkyho práce jsou v˘sledkem tímto umûlcem systematicky

research paradigm. That is to say, all of Waliczky works are the result of a single aesthetic

provádûného jednoho estetického bádání.

investigation systematically being pursued by the artist.

Poãítaã nás nutí znovu vymyslet kaÏdou z tradiãních estetick˘ch koncepcí, forem

Computer forces us to re-invent every one of the traditional aesthetic concepts, forms and

a technik. Co b˘valo dobfie zmapovan˘m územím, se nyní stalo jedním velk˘m bíl˘m

techniques. What used to be a well-mapped territory now became one big white spot.

místem. Zobrazení a divák, pfiíbûh a montáÏ, iluze a znázornûní, prostor a ãas – v‰e je

Image and viewer, narrative and montage, illusion and representation, space and time—

tfieba znovu de£novat. Ve sv˘ch pracích Waliczky systematicky mapuje dÛleÏitou

everything needs to be rede£ned again. In his works Waliczky systematically maps out an

ãást nového post-poãítaãového estetického prostoru. Je to ãást, kde se setkávají nové

important part of the new post-computer aesthetic space. It is the part where new ways to

zpÛsoby uspofiádání svûta a nové zpÛsoby vidûní. Interakce mezi virtuální kamerou

structure the world and new ways to see it meet. The interactions between the virtual

a virtuálním svûtem – to je hlavní objekt estetického v˘zkumu Waliczkyho.

camera and the virtual world—this is the main subject of Waliczky’s aesthetic research.

V kaÏdé z nov˘ch prací fungují kamera a svût jako ãásti jednoho celku (gestalt)

In each of the new works, the camera and the world similarly function as parts of a single

vytváfiející efekt, kter˘ je vût‰í neÏ souãet jednotliv˘ch ãástí. A je‰tû více neÏ dfiíve

gestalt, creating an effect which is larger than the sum of the individual parts. And even

funguje virtuální kamera Waliczkyho nejen jako nástroj vnímání ale také jako nástroj

more than before, Waliczky’s virtual camera operating not only as a tool of perception but

gnozeologie kladoucí svého autora do moderní umûlecké tradice, která zahrnuje

also as a tool of epistemology, putting its author within a modern artistic tradition which

takové £lmové tvÛrce jako Sergeje Eisensteina a Dzigu Vartova. Ve skuteãnosti by

includes such £lmmakers as Sergei Eisenstein and Dziga Vertov. In fact, without the

nám bez pÛsobení kamery zÛstala struktura svûta skrytá. Kosmologie Waliczkyho

operations of the camera, the structure of the world would remain hidden for us. Thus,

jsou zfietelnû post-£lmové: jejich struktura mÛÏe b˘t odhalena pouze ãinností

Waliczky’s cosmologies are distinctly post-cinematic: their structure can only be revealed by

virtuální kamery. V Krajinû bychom bez pohybu kamery nebyli schopni objevit to, Ïe

actions of a virtual camera. In Landscape, without camera’s movement we would not be

kdyÏ je ãas zastaven, v˘sledkem není pouze pfieru‰ení známé struktury na‰eho svûta,

able to discover that when time is stopped, the result is not simply an interruption in the

ale vytvofiení svûta nového, zfietelnû odli‰ného. A koneãnû v Ohnisku získáváme nad

familiar structure of our world but a creation of a new one, distinctly different. And £nally,

kamerou kontrolu my samotní (zamûfiení a hloubka pole), abychom odhalili prostor,

in Focus, we ourselves are handed over camera’s controls (focus and depth of £eld) to

jehoÏ topologie odpovídá síti lidsk˘ch vztahÛ. Ve Walitczkyho estetickém vesmíru

uncover the space whose topology corresponds to a network of human relations. In

nemohou kamera a svût existovat bez sebe a v˘sledkem jejich interakcí jsou vÏdy

Walitczky’s aesthetic universe, the camera and the world can’t exist without each other,

nové a pfiekvapivé objevy.

and their interactions always result in new and surprising discoveries. CITACE LVA MANOVICHE:

CITATION FROM LEV MANOVICH:

KAMERA A SVùT: NOVÉ PRÁCE OD TAMÁSE WALICZKYHO

THE CAMERA AND THE WORLD: NEW WORKS BY TAMÁS WALICZKY

ENTER MULTIMEDIALE 2000


MULTIMÉDIAROBOTI MULTIMEDIAROBOTS

Dosud pravdûpodobnû nejménû známá a prozkoumaná oblast multimediálního umûní se t˘ká vyuÏití robota coby samostatného umûleckého díla. Tito roboti mají vlastní inteligenci, sami se pohybují v prostoru a jsou plnû interaktivní – reagují na diváky i na rÛzné jiné podnûty. Samotné slovo robot je ãeského pÛvodu – vymyslel ho Karel âapek a poprvé pouÏil ve své hfie R. U. R. (Rozumovi Univerzální Roboti). V této podobû se dodnes pouÏívá ve v‰ech zemích svûta. The use of the robot as an independent work of art is probably one of the least familiar and least researched areas of multimedia creation. Robots have their own intelligence; they move on their own in space and are fully interactive, reacting to viewers and various other stimuli.

PHOTO © Production LOEIL


E-REX

Scriptambule

YoYO

Mulot


28 | 29 MULTIMÉDIA ROBOTI

loeil

LABORATOIRE OBJET ESPACE INTELLIGENT LANGAGE LABORATO¤ INTELIGENTNÍCH OBJEKTÒ A KOMUNIKACE V PROSTORU

Skupina LOEIL byla zaloÏena na letní univerzitû Umûní a vûdy v ãervenci 1992, která se konala pod

manipulací ramenem robota E-REXe, kter˘ funguje jako gigantická lupa. PouÏitím fiídících laserov˘ch

vedením CYPRES pfii Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Aix-en-Provence.

paprskÛ si mÛÏeme VR objekty pfiiblíÏit, vzdálit ãi zmûnit. V‰echna vizuální a zvuková pole se objevují

LOEIL – je prostor k v˘zkumu v podobû experimentální laboratofie zkoumající vztahy mezi umûním,

v reálném ãase. Prostorovost zvuku je tvofiena ruchy a hlubok˘mi tóny. Tyto zvuky doprovázejí pfiesuny

vûdou a technologiemi.

obrazovky, zobrazení virtuálního svûta a dal‰ích doprovodn˘ch efektÛ.

LOEIL je interaktivní propojení nûkolika nezávisl˘ch ateliérÛ, které se orientují na aktivity, jako jsou

Zjednodu‰ená verze celého tohoto systému se bude nacházet na internetu s pfiím˘m vstupem na bázi

robotika, telerobotika, virtuální realita, video, zvuk, obraz, 3D, www…

programu Cosmoplayer ãi Cortona, které slouÏí k prohlíÏení virtuálních svûtÛ.

LOEIL je místo, kde se setkávají my‰lenky rÛzn˘ch smûrÛ. Neustál˘ vzájemn˘ kontakt tûchto ateliérÛ

E-REX - ECRAN ROBOT EXPLORER— (ROBOT—EXPLORER OF VIRTUAL REALITY)

vytváfií prostfiedí podporující experimenty. Stál˘ t˘m je tvofien umûlci, inÏen˘ry i profesory, a je pravidelnû obohacován o hosty z celého svûta.

E-REX is a moving robot that reveals images in space and is independent of its surroundings, while at The LOEIL group was founded at the summer university of Arts and Sciences in July 1992, which took

the same time it can be controlled from without by a navigator (according to the program chosen).

place under the direction of CYPRES at the Academy of Fine Arts in Aix-en-Provence.

E-REX turns around in a darkened and circular space with a diameter of 9 meters min. and a height of

LOEIL—is a space for research in the form of an experimental laboratory investigating the relations

5 meters min. The viewers stand beyond the bounds of this moving part of the robot.

between art, science and technology. LOEIL—is an interactive linking of several independent studios that are oriented towards subjects such

THE NAVIGATION SITE—is located outside the sphere of the robot’s movements. It consists of

as robotics, tele-robotics, virtual reality, video, sound, image, 3D, www…

a transparent ball turning on a pedestal and two laser beams. The object that serves to control the

LOEIL—is a place of encounter for the ideas of different trends. The constant contacts between the

entire system was designed in a way that would give the user access to the direction of the virtual

studios create an environment that supports experimentation. The permanent team includes artists,

world. When the user turns the ball or tilts it, the movement is transferred to the arm and through it

engineers and professors and is regularly enriched by guests from all over the world.

to the screen as well.

E-REX – ECRAN ROBOT EXPLORER – (ROBOT – PRÒZKUMNÍK VIRTUÁLNÍ REALITY)

THE ROBOT—movement is limited to the movement of the arm with the projection screen and, from

E-REX je pohybující se robot, kter˘ odhaluje v prostoru obrazy a kter˘ je nezávisl˘ na okolí a zároveÀ

the other side, the video-projector (in a vertical direction at an angle up to 60˚; in a horizontal

mÛÏe b˘t i ovladateln˘ zvnûj‰ku navigátorem (podle zvoleného programu).

direction it can turn without restriction 360˚).

E-REX se otáãí v zatemnûném kruhovitém prostoru o prÛmûru min. 9 metrÛ a o v˘‰ce min. 5 metrÛ.

THE ACOUSTIC SYSTEM consisting of 8 loudspeakers placed on the periphery of the turning E-REX is

Diváci stojí za vnûj‰ími okraji této pohybující se ãásti robota.

harmonized with the virtual program in such a way that it serves the movement of sound in the entire space.

NAVIGAâNÍ MÍSTO – nachází se mimo oblast pohybu robota. Skládá se z prÛhledné koule otáãející se na podstavci a dvou laserov˘ch paprskÛ. Tento objekt slouÏící k ovládání celého systému byl navrÏen tak, aby uÏivatel mûl pfiístup k fiízení virtuálního svûta. KdyÏ

THE VIRTUAL REALITY PROGRAM: “PLANETS”

uÏivatel touto koulí otáãí nebo ji naklání, pohyb se pfiená‰í na rameno a pfies nûj i na obrazovku.

The interactive robot is directed with the help of an expert system. The programs created, which are

ROBOT – pohyb je omezen pohybem ramene s projekãním plátnem a z druhé strany videoprojektorem

interactive virtual worlds in 3D, can be seen on the projection screen. One can discover these

(ve smûru vertikálním v úhlu aÏ 60˚, v horizontálním smûru se otáãí bez omezení v 360˚).

imaginary worlds through manipulating the arm of the E-REX robot, which functions as a gigantic

AKUSTICK¯ SYSTÉM skládající se z 8 reproduktorÛ umístûn˘ch na periférii otáãení E-REXe je sladûn

magnifying glass. Using the control laser beams, one can approach, draw back from or change the VR

s virtuálním programem tak, aby slouÏil ‰ífiení zvuku v celém prostoru.

objects. All of the visual and acoustic £elds appear in real time. The spatial quality of the sound is created by activities and deep tones. These sounds accompany the shifts of the screen, the depiction

PROGRAM VIRTUÁLNÍ REALITY: „PLANETY“

of the virtual world and other accompanying effects.

Interaktivní robot je fiízen pomocí expertního systému. Vytváfiené programy, coÏ jsou interaktivní

A simpli£ed version of the entire system will be located on the internet with direct access on the

virtuální svûty v 3D, je moÏné vidût na projekãním plátnû. Objevovat tyto imaginární svûty mÛÏeme

basis of the program Cosmoplayer or Corton, which facilitate the investigation of virtual worlds.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


SCRIPTAMBULE

YOYO

Je to inteligentní objekt, kter˘ se pomalu pfiemisÈuje. Za pomoci vestavûné kamery je schopn˘ pozorovat

YoYO is a robot that shifts along a vertical axis between two points and is constructed in such a way that

své bezprostfiední okolí a zaznamenávat svou momentální pozici. Základní úloha „Scriptambule“ je

it can move along the rope from which it hangs. Its main task is to observe the surroundings with the

pomocí zaznamenávajícího pfiístroje nakreslit na podloÏku svoji trasu a vytvofiit tak graf podobn˘ textu.

help of in-built cameras.

Tento robot byl vyroben na základû jehliãkové tiskárny. Pfiíkazy k pohybu se zadávají prostfiednictvím

Grips permit YoYO to roll up and down to the furthest point of suspension. When some intruder,

textu psaného na poãítaãi nebo pfiedem daného protokolu. Ze slov, ze kter˘ch se tento text skládá, se pak

however, disturbs the space in which it moves, YoYO modi£es its route and changes direction.

tvofií jednotlivé pfiíkazy pro pohyb objektu. Robot sám je nezávisl˘ a není s niãím spojen. Vozí si s sebou

The arm carrying the support for the camera is mounted on a joint that allows the arm to move in all

baterii, která mu zaruãuje fungování po dobu nûkolika hodin. V horní ãásti má tabulku s fotoãlánky.

directions. This enables the camera to take shots previously unheard of, and to make use even of vertical

Nûkolik lidí pfiipojen˘ch na internet mÛÏe fiídit na dálku více scriptambulí pohybujících se na jednom

movement and a mechanical zoom. The pictures taken are projected on the television screen.

místû.

As soon as one of the viewers approaches the equipment and enters into its £eld of vision, he/she turns up on the screen in unusual shots with very diverse and bizarre focal points.

SCRIPTAMBULE It is an intelligent object that slowly changes location. With the help of built-in cameras it is capable of observing its immediate environment and recording its momentary position. The basic task of

MULOT

“Scriptambule” is to sketch its route on a pad with the help of a recording instrument and thus to create

Princip pohybu se v tomto pfiípadû inspiruje fungováním poãítaãové my‰i, kde pohyblivá ãást – „koule“

a graph similar to a text. This robot was produced on the basis of a needle printer.

(basketbalov˘ balón) – zároveÀ pohání robota. Celkovû se Mulot fiídí podle svûtla – buì pfied ním prchá,

Commands for movement are given by means of a text written on the computer or a protocol arranged

anebo naopak kuÏel svûtla následuje a snaÏí se k nûmu pfiiblíÏit.

beforehand. The individual commands for the movement of the object are created from the words that

Divák ãi performer mÛÏe jednodu‰e „pilotovat“ robota tím, Ïe rÛznû pohybuje kuÏelem svûtla, Ïe tlumí

constitute this text.

jeho intenzitu, ãi naopak ho zesiluje. Robot má mnoho rÛzn˘ch reakcí – nûkdy reaguje velice pfiekotnû

The robot itself is independent; it is not connected up to anything. It carries its own battery that

jindy se pfiibliÏuje jen zlehka a pomalu. Celek pÛsobí jako nûjaká zvlá‰tní choreogra£e, tanec mezi

guarantees it operation for several hours. In its upper part it has a table with photocells.

divákem a robotem. Inteligentní robot komunikuje sv˘m vlastním pohybem se sv˘m okolím a diváky…

Several people linked up to the internet can control from a distance more than one scriptambule moving

MULOT

on the same location.

The principle of movement is in this case inspired by the functioning of the computer mouse, where the

YOYO

moveable part—“the ball”—(a basketball) at the same time censures the robot. Generally Mulot is

YoYO je robot, kter˘ se pfiesunuje po vertikální ose mezi dvûma body a je sestrojen tak, aby se mohl

directed by light—either it flees in front of it or it follows the cone of light and tries to approach it.

pfiemisÈovat po provaze, na kterém je zavû‰en. Jeho hlavním úkolem je pozorovat okolí pomocí vestavûné kamery. Úchytky dovolují YoYO navinout se a odvinout aÏ k bodu zavû‰ení, nahoru i dolÛ. KdyÏ v‰ak

The viewer or the performer can “pilot” the robot easily by moving about with the cone of light,

nûjak˘ vetfielec naru‰í prostor, ve kterém se pohybuje, YoYO modi£kuje svou traÈ a zmûní smûr.

subduing its intensity or strengthening it. The robot has many diverse reactions—sometimes it reacts

Rameno nesoucí nosiãe kamery je namontováno na kloub, kter˘ umoÏÀuje ramenu pohyb v‰emi

very hastily, while at other times it draws near gently and slowly. All in all, it creates the impression of

moÏn˘mi smûry. To dovoluje kamefie snímat zábûry pfiedtím neznámé, a vyuÏívat i vertikální pohyby ãi

a kind of strange choreography, a dance between the viewer and the robot. The intelligent robot

mechanick˘ zoom. Snímané obrazy jsou promítány na obrazovku televizoru. Jakmile se nûkdo z divákÛ

communicates by means of its own movement with its surroundings and the viewers…

více pfiiblíÏí k zafiízení a dostane se do jeho zorného pole, ocitne se v obraze na nezvykl˘ch zábûrech s velice rozliãn˘mi a neobvykl˘mi ohnisky.

MEMBERS OF LOEIL

âLENOVÉ LOEIL fieditel projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Soucaret

director of the project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Soucaret

vedoucí programu v˘tvarného zpracování robota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérard Boyer

head of the program for the artistic elaboration of the robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérard Boyer

vedoucí programu produkce videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franc¸ois Lejaoult

head of the program for the production of video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franc¸ois Lejaoult

vedoucí programu produkce zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Sinclair

head of the program for the production of sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Sinclair

vedoucí programu produkce interaktivního 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Smetana

head of the program for the production of the interactive 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Smetana

vedoucí programu interaktivního poãítaãového zpracování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Holeãko

head of the program for the interactive computer treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Holeãko

vedoucí programu komunikace web – multimédia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douglas Stainley, Antoine Bollasina

heads of the program for web—multimedia communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douglas Stainley, Antoine Bollasina

vedoucí programu robotiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Pierre Mandon, Laurent Costes

heads of the robotics program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Pierre Mandon, Laurent Costes

ENTER MULTIMEDIALE 2000


MULTIMÉDIACDROM MULTIMEDIACDROMS

Digitální médium roz‰ifiující se bûhem posledních pûti let po celém svûtû – CD ROM – mÛÏe bûhem nûkolika dal‰ích let nahradit knihy a papír. âistû umûlecké kreace na tomto nosiãi se vyznaãují ‰irok˘m vyuÏíváním zvuku, computerové gra£ky a videa. Na rozdíl od klasické fotogra£e a gra£ky má computerová gra£ka a digitální fotogra£e v urãitém ohledu blíÏe ke koláÏi, volné malbû a kresbû. It can’t be ruled out that the book, as the traditional medium of the transfer of information, will be gradually pushed out of its position in the near future by the now rapidly spreading digital medium of the CD-ROM. The CD-ROM has become an important area for contemporary art, in addition to its dominant application in the education-entertainment sphere. Work with this medium is distinguished by the potential of complex exploitation of sound, computer graphics and video. In contrast to the classical graphic techniques, including photography, digitalization of the image brings with it entirely new manifestations that in many respects are closer to collage, painting and drawing.


32 | 33 MULTIMÉDIA CD-ROM

STELARC

metabody Metabody asambláÏ je animovaná (oÏivená) mapa území vzájemného vztahu mezi strojem a ãlovûkem: avatar ãi golem, robot ãi automat (dfiíve cyborg, nyní symborg) procházejí staletími; a lidské tûlo jako webová stránka s performanãní

Virtuální tûlo a Îaludeãní

The Metabody assemblage is an animated mapping of the territory of the human-machine interface: the

instalací spojená s dal‰ími tûly a stránkami po celém svûtû.

skulptura. Zkoumal tûlo

avatar or golem, the robot or automaton (recently cyborg, now symborg) through the ages; and the body as

Projekt Metabody byl pÛvodnû vytvofien laboratofií MERLIN

akusticky i vizuálnû tím, Ïe

performance installation site connected to other bodies and sites around the world.

(Media and Education Research Lab and Interactive Network)

ampli£koval mozkové vlny,

The Metabody project was originally created by MERLIN (the Media and Education Research Lab and Interactive

na poãátku roku 1996 jako spoleãná sonda a dokumentace

prÛtok krve a svalové

Network) in early 1996 as a collaborative exploration and documentation of the interface of the human and the

vztahu mezi strojem a ãlovûkem, zamûfiená na post-humánní

signály a £lmoval vnitfiek

machine, addressing the post-human and digital self-representation and replication.

a digitální sebereprezentaci a replikaci.

sv˘ch plic, Ïaludku

Stelarc is an Australian artist who has performed extensively in Japan, Europe and the USA—including new

Stelarc je australsk˘ umûlec, kter˘ ãasto performuje (úãinkuje)

a tlustého stfieva, pfiibliÏnû

music, dance festivals and experimental theater. He has used medical instruments, prosthetics, robotics, Virtual

v Japonsku, v Evropû a v USA – vãetnû nové hudby, taneãních

dva metry vnitfiního

Reality systems and the Internet to explore alternate, intimate and involuntary interfaces with the body.

festivalÛ a experimentálního divadla. Aby probádal

prostoru. Vytvofiil dvacet pût

He has performed with a Third Hand, a Virtual Arm, a Virtual Body and a Stomach Sculpture. He has

alternativní, intimní a bezdûãné vztahy mezi strojem

tûlov˘ch zavû‰ení se vpichy

acoustically and visually probed the body- having ampli£ed brainwaves, bloodflow and muscle signals and

a lidsk˘m tûlem, pouÏívá Stelarc zdravotnické pfiístroje,

do kÛÏe, v rÛzn˘ch pozicích

£lmed the inside of his lungs, stomach and colon, approximately two metres of internal space. He has done

prostetiku, robotiku, virtuální realitu i Internet.

a situacích a v odlehl˘ch

twenty-£ve body suspensions with insertions into the skin, in different positions and varying situations in

Jeho performance se jmenují Tfietí ruka, Virtuální paÏe,

Francouzsk˘ch exteriérech.

remote locations.

information transcript

PIOTR KOWALSKI + JEAN-MARIE DALLET

Toto experimentální internetové dílo usiluje o zprÛchodnûní jazykov˘ch

This experimental work, originally prepared for the internet, strives to clear away

bariér snaz‰í komunikací na svûtové síti; v‰echno, co bylo fieãeno nebo

language barriers and facilitate communication on the worldwide web. Everything

napsáno francouzsky, se automaticky pfieloÏí do angliãtiny a naopak.

that was said or written in French is automatically translated into English and vice

CD-ROM Information transcript je pojednáním o této práci.

versa.

Je to archiv, ve kterém jsou utfiídûny a sefiazeny dokumenty nasbírané

The CD-ROM Information Transcript concerns this work. It is an archive in which the

pfied a v prÛbûhu v˘stavy, a souãasnû rozvíjí my‰lenku, Ïe CD-ROM je

documents collected before and during the exhibition are arranged and classi£ed;

místem, kde lze oÏivit interaktivní pfiístupy k dílu v pÛvodní podobû.

at the same time it develops the idea that the CD-ROM is a place where it is possible

Sv˘m zámûrnû didaktick˘m pojetím se snaÏí ukázat, jak instalace

to revive interactive approaches to the work in its original form. With its

funguje a z ãeho sestává.

intentionally didactic conception, it attempts to show how the installation

Jean-Marie Dallet je v˘tvarník, vysoko‰kolsk˘ pedagog a vûdec pÛsobící

functions and what it consists of.

na univerzitû Paris 8. V souãasné dobû pracuje na disertaãní práci

Jean-Marie Dallet is an artist, a university professor and scholar working at the Paris

o interaktivním obraze.

8 university. At present he is working on a dissertation about interactive depictions.

Piotr Kowalski je architekt, absolvent M. I. T. Jeho práce soustavnû

Piotr Kowalski is an architect, a graduate of M.I.T. His work systematically makes

vyuÏívá »korpus vûdeck˘ch pokusÛ«, které pfievádí do tvarÛ, jeÏ pojímá

use of ‘a corpus of scienti£c trials’, which he conveys into shapes, conceived as

jako akce, jako stroje na rozebírání nabyt˘ch poznatkÛ.

actions, as machines for collecting information.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


CHRIS MARKER

immemory Tento CD-ROM není ani dokumentem, ani £kcí, vysmívá se hranicím a de£nicím. Je hercem nebo divákem zapojen˘m do sociální a politické reality ve v‰ech zemích svûta. Chris Marker se snaÏí prostfiednictvím tohoto díla sloÏit jednotlivé ãásti, které tvofií puzzle jeho Ïivota. Poãátek Immemory One mÛÏeme vystopovat ve vûtû citované ze Sans soleil: „totální pamûÈ je anestetikovaná pamûÈ.“ Immemory One je rozdûlena na osm zón odvozen˘ch vût‰inou z jeho osobních archivÛ. Toto rozdûlení se pfiekr˘vá se stfiedobody jeho zájmÛ: cestováním, fotogra£í, kinem, pamûtí, muzeem, válkou, poesií, smrtí atd… A náv‰tûvník je zván na co nejsvobodnûj‰í cestu tûmito zónami, coÏ pfiedpokládá urãit˘ poãet vnitfiních ‰tûpení a následn˘ch vzájemn˘ch spojení. This CD-ROM is neither documentary, nor £ction, it laughs at frontiers and de£nitions. An actor or spectator involved in social and political reality in all the countries of the globe. Chris Marker through this work endeavours to bring together the fragments of the puzzle of his life. One can detect the origin of Immemory One in a sentence taken from Sans soleil; “total memory is anaesthetised memory”. Immemory One is divided up into eight zones drawn most of the time from his personal archives. This division matches up with his centers of interest: travel, photography, cinema, memory, museums, war, poetry, death, etc... And the visitor is invited to travel as freely as possible within these zones which presume a certain number of internal bifurcations and inter-connections.

TOM DRAHOS

opium

Tom Drahos pracoval v 80. letech jako fotograf a své obrazy prezentoval

Tom Drahos worked as a photographer in the 1980s and presented his pictures in

formou citlivû sestavovan˘ch instalací. Dnes jiÏ jako nosiã pouÏívá CD-ROM. carefully arranged installations. Today the only medium he uses is the CD-ROM. In Drahos neilustruje, ale instrumentuje, transponuje, rozvádí, oÏivuje. Text

his works, Drahos does not illustrate, but rather instruments, transposes,

(Thomas de Quincey: Opium) se na obrazovce objevuje podle pofiadí kapitol elaborates, enlivens. The text (Thomas de Quincey’s Opium) appears on the screen ãi básní, zasazen˘ do zafiízení chrlícího obrazy. Vidût toto dílo je jako klouzat according to the order of the chapters or poems; it is set into the equipment of the od odezvy k odezvû, od jednoho podnûtu k druhému sloÏit˘m, bohatû

gushing picture. To see this work is to slide from one echo to another, from one

rozvûtven˘m systémem, s mnoÏstvím rychlostí, zvukov˘ch pozadí a kódÛ.

stimulus to another, by means of a complex, branching system, with great speed, background sounds and codes.

T. de Quincey: Opium Je tomu uÏ tak dávno, co jsem poprvé poÏil opium, Ïe b˘t to pouhou bezv˘znamnou pfiíhodou v mém Ïivotû, moÏná bych byl zapomnûl datum, kdy T. de Quincey: Opium It is so long since I £rst took opium, that if it had been a trifling incident se tak stalo; ale stûÏejní události se nezapomínají; a podle urãit˘ch s tím spojen˘ch

in my life, I might have forgotten its date: but cardinal events are not to be forgotten; and from

okolností si pamatuji, Ïe to muselo b˘t na podzim roku 1804. Sezónu toho roku jsem

circumstances connected with it, I remember that it must be referred to the autumn of 1804.

trávil v Lond˘nû, kde jsem pob˘val poprvé od vstupu na kolej, a s opiem jsem se se-

During that season I was in London, having come thither for the £rst time since my entrance at

známil následujícím zpÛsobem. Od nejútlej‰ího dûtství jsem byl zvykl˘ m˘t si hlavu

college. And my introduction to opium arose in the following way. From an early age I had

studenou vodou nejménû jedenkrát dennû: a kdyÏ jsem byl náhle stiÏen bolestí zubÛ,

been accustomed to wash my head in cold water at least once a day: being suddenly seized

pfiiãítal jsem to náhodnému opominutí tohoto zvyku; vyskoãil jsem z postele; strãil

with toothache, I attributed it to some relaxation caused by an accidental intermission of that

hlavu do umyvadla se studenou vodou; a s vlasy takto mokr˘mi jsem usnul. Ani

practice; jumped out of bed; plunged my head into a basin of cold water; and with hair thus

nemusím fiíkat, Ïe následujícího rána jsem se probudil s prudk˘mi rheumatick˘mi

wetted went to sleep. The next morning, as I need hardly say, I awoke with excrutiating rheu-

bolestmi hlavy a obliãeje, od nichÏ se mi témûfi neulevilo po následujících dvacet dnÛ.

matic pains of the head and face, from which I had hardly any respite for about twenty days.

Myslím, Ïe to bylo dvacátého prvého dne, a to v nedûli, vy‰el jsem do ulic, spí‰e abych

On the twenty-£rst day, I think it was, and on a Sunday, that I went out into the streets; rather

prchl pfied sv˘mi mukami neÏ za nûjak˘m urãit˘m cílem. Náhodou jsem potkal svého

to run away, if possible, from my torments, than with any distinct purpose. By accident I met a

známého z koleje, kter˘ doporuãil opium. Opium, stra‰n˘ vyslanec nepfiedstaviteln˘ch college acquaintance who recommended opium. Opium dread agent of unimaginable pleasure and pain!...

potû‰ení i bolestí...

ENTER MULTIMEDIALE 2000


34 | 35 MULTIMÉDIA CD-ROM

actualité du virtuel actualizing the virtual PARIS: CENTRE GEORGES POMPIDOU, 1996 Multimediální CD-ROM doplnûn˘ 43stránkovou publikací.

Multimedia CD-ROM, supplemented by a 43 page publication.

Tento CD-ROM pfiedstavuje bilanci Revue Virtuelle (Virtuální revue), která

This CD-ROM presents the balance of Revue Virtuelle (Virtual revue), which was

byla programem pfiedná‰ek a v˘stav zamûfien˘ch na moÏnosti a dopad

a program of lectures and exhibitions concentrating on the potential and impact

nov˘ch numerick˘ch technologií (syntézové obrazy, virtuální realita,

of new digital technologies (digital images, virtual reality, hypermedia and the

hypermédia a sítû) – zde nazvan˘ch virtuálnem – na souãasnou umûleckou net)—here referred to as virtual—on contemporary art work. In many respects, this tvorbu. Tento CD-ROM je v mnoha ohledech novinkou. Interface vytvofien˘

CD-ROM is a novelty.

Jean-Louis Boissierem umoÏÀuje propojení textÛ 25 pfiedná‰ek se 150

The interface created by Jean-Louis Boissier facilitates the linking up of the texts of

interaktivními videosnímky a 80 úryvky rozhovorÛ. Texty navíc obsahují

25 lectures with 150 interactive video clips and 80 fragments of conversation. In

ãetné hypertextové linky sk˘tající pfiístup k údajÛm v rejstfiíku, slovníku

addition, the texts include numerous hypertext links offering access to

a biogra£ím teoretikÛ a v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Dal‰í linky fungují jako most

information in the index, the dictionary and the biographies of artists and

mezi jednotliv˘mi pfiedná‰kami a umoÏÀují seskupení segmentÛ

theoreticians. Other links function as a bridge between individual lectures and

pfiedná‰ek se stejnou tématikou. A nejen to, ke kaÏdému segmentu

facilitate a grouping together of segments of lectures on the same theme. And not

pfiedná‰ky (1) lze promítnout krátk˘ úryvek s videov˘m záznamem

only that—for every segment of a lecture (1) a short fragment with a video

pfiedná‰ejícího.

recording of the lecturer can be projected.

muntadas: media architecture installations Tento CD-Rom Muntadas oznaãuje jako »interom«, neboli CD-ROM umoÏÀující pfiím˘ pfiístup na

Muntadas describes this CD-ROM as an ‘interom’, a CD-ROM facilitating direct

nûkterou internetovou adresu. Pohled do archivÛ sdruÏen˘ch kolem jeho dûl – video, instalace,

access to an internet address. A glimpse into the archives associated with the

edice, intervence do vefiejného prostoru – ukazuje míru Muntadasova kritického pohledu na

works of Muntadas—video, installations, editions, interventions into public

funkci médií v na‰í spoleãnosti od zaãátku sedmdesát˘ch let.

space—indicates the extent of his critical perspective on the function of media in

Vycházeje z v˘bûru dvanácti dûl, která zásadním zpÛsobem pojednávají o architektufie a médiích,

our society since the beginning of the seventies. It proceeds from a selection of

dvou nejdÛleÏitûj‰ích oblastech umûlcovy práce, zájemce mÛÏe získat pfiehled o díle Antoniho

twelve works that comprehensively treat architecture and media, two of the most

Muntadase v jeho celku, od poãátkÛ umûlcovy tvorby. Je zde zpfiístupnûno sto padesát ‰est

important areas of the artist’s work. With this CD-ROM, one can gain an overview

prezentaãních souborÛ a lze nahlédnout do více neÏ 140 kritik, rozhovorÛ a Muntadasov˘ch

of the work of Antoni Muntadas in its entirety. Here 156 presentation collections

autorsk˘ch textÛ. Zmínûn˘ch dvanáct instalací a intervencí do vefiejného prostoru je

are made accessible, as well as more than 140 critical studies, interviews and texts

prezentováno v jejich fyzick˘ch, konceptuálních a kontextuálních dimenzích. K jejich pfiesnému

by Muntadas. The above-mentioned twelve installations and interventions in the

popisu se zájemce dostane poté, co projde mûstem, kde dílo bylo pfiedvedeno, prohlédne si

public space are presented in their physical, conceptual and contextual

pfiedbûÏné plány ãi je‰tû vyvolá soubor termínÛ, jeÏ dílo de£nují a usouvztaÏÀují s ostatními díly.

dimensions. One arrives at a precise description of a work after passing through

Pohled do archivÛ sebran˘ch kolem Muntadasov˘ch dûl – video, instalace, edice, intervence do

the city in which the work was carried out, looking over the preliminary plans or

vefiejného prostoru – udává míru jeho kritického pohledu na funkci médií v na‰í spoleãnosti.

calling up the set of terms that de£ne the work and put it in the context of the

Muntadas jako jeden z vÛbec prvních umûlcÛ, kter˘ realizoval návrhy pro internet, zde rozvíjí

other pieces. Muntadas, as one of the £rst artists to realize designs for the

nov˘ projekt kolem pojmu hybridních prostorÛ.

internet, here develops a new project around the concept of hybrid spaces.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


ZKM Karlsruhe Centrum pro umûní a média Karlsruhe / Center for Art and Media Karlsruhe Centrum bylo zaloÏeno v roce 1989 a je nejvût‰í institu-

ZKM founded in 1989, is a major institutional initiative

cionální iniciativou pro podporu v˘roby a prezentace

to promote the production and presentation of media

mediálního umûní. Profesionální mediální umûlci

art. Professional media artists are invited from all over

z celého svûta jsou srdeãnû zváni vyuÏít moÏností

the world to take advantage of the intellectual and

intelektuálního a technického zázemí, které se zde

technical resources offered here.

nabízí.

In 1994, the Center for Art and Media (ZKM) in

V r. 1994 zaãalo Centrum pro umûní a média (ZKM)

Karlsruhe, in collaboration with the German publisher

v Karlsruhe, ve spolupráci s nûmeck˘m nakladatelstvím

Cantz, began producing a CD-ROM magazine as a way

Cantz, s v˘robou CD-ROM magazínu, jehoÏ prostfied-

of distributing the works of media artists. They wanted

nictvím distribuovalo produkty mediálních umûlcÛ.

to present these works, usually seen only in the form of

Chtûli pfiedstavit tato díla, která obvykle vídáme pouze

print or video documentation, through a medium that

ve formû ti‰tûné nebo videové dokumentace, skrze

provided for participation. Their magazine, artintact, is

médium, jeÏ by umoÏÀovalo spoluúãast. Jejich ãasopis,

interested in exploring the grammars of CD-ROM as a

artintact, zkoumá mluvnici CD-ROMu jako nové umû-

new art form, by delving into the secrets of interactive

lecké formy, nofií se do tajÛ interaktivní a multimediální

and multi-media semiotics, and summarizing research

sémiotiky, shrnuje v˘sledky v˘zkumu v estetice, ãímÏ

results in aesthetics, to demonstrate the value of the

dokazuje hodnotu CD-ROMu jako média.

CD-ROM as a medium.

Doprovodná kniha obsahuje eseje uznávan˘ch mediál-

The accompanying book contains essays by renowned

ních kritikÛ. Tímto zpÛsobem je ‰irokému publiku nabí-

media critics. In this way multimedia art and a concep-

zeno multimediální umûní a koncepãní diskuse. Kom-

tual discourse is offered to a large public.

binace CD-ROMu a knihy poprvé umoÏÀuje nejen vydá-

The combination of CD-ROM/book makes it possible for

vání umûlecké dokumentace, ale zároveÀ samotn˘ch dûl

the £rst time not only to issue an art documentation

interaktivního umûní. Interaktivní umûní se v posledních

but also the interactive art works themselves.

nûkolika letech rychle rozvinulo. Tím se problém jeho

Interactive media art has developed rapidly in the last

pfiimûfiené prezentace stal dÛleÏit˘m jak pro organizá-

few years. Thus the problem of a commensurate

tory, tak pro muzea. Umûlecká díla obvykle umoÏÀují

presentation is a constantly relevant aspect both for the

pouze jednomu, ãi pfiinejlep‰ím omezenému poãtu

organizers and the museums. The works of art usually

náv‰tûvníkÛ stát se uÏivateli interaktivním zpÛsobem –

enable only one or, at best, a limited number of visitors

urãitá intimita, které nelze na vefiejném místû dosáh-

to become users through interaction—a certain

nout, je pfiedpokladem. Prostfiednictvím artintactu se

intimacy not afforded in a public space is requisite.

ZKM snaÏí pfiedstavovat interaktivní umûlecká díla ve

With artintact the ZKM endeavours to present

zcela novém rámci. KaÏd˘ uÏivatel mÛÏe v klidu, u svého

interactive works of art in a totally new framework.

domácího poãítaãe, komunikovat prostfiednictvím

Released on the potential mass media CD-ROM,

potenciálního masového média CD-ROM, kter˘ je

distributed via the book trade, each purchaser can

distribuován kniÏním trhem.

communicate at his/her leisure by means of his/her home computer.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


36 | 37 MULTIMÉDIA CD-ROM

zkm artintact1:

flora petrinsularis

JEAN-LOUIS BOISSIER F 1993/94

Jean-Louis Boissier nám umoÏÀuje prolétnout dvûma knihami Jean-Jacques

Jean-Louis Boissier allows us to flick through two books by Jean-Jacques Rousseau:

Rousseaua: Erotické zku‰enosti jeho vyznání stojí v kontrastu s rostlinami

The erotic experiences of his confessions stand in contrast to the plants from his

z jeho herbáfie, intimní fieã se setkává s tichou vegetací. Boissier kombinuje

herbarium, the intimate language encounters the silent vegetation. Boissier

tyto dvû Rousseauovy knihy tak, aby vytvofiily virtuální knihu, jejíÏ krátké

combines these two books by Rousseau to form a virtual book whose short video

videosekvence byly ãásteãnû £lmovány v pÛvodních exteriérech. Ilustrace,

sequences were partially £lmed on location at the original site. The illustration,

které pfieklenují staletí od doby vzniku pÛvodního textu ke vzniku virtuální

bridging the centuries from the origin of the text to the origin of the virtual book,

knihy, zdÛrazÀují, Ïe kaÏdá ti‰tûná a vázaná kniha je koneãnû také

points out that each printed and bound book is ultimatly an interactive medium

interaktivním médiem, jeÏ se pozorovateli otevírá pfii listování.

which discloses itself to the observer as he/she leafs through it.

the exquisite mechanism of shivers

BILL SEAMAN USA/AUS 1991/94

jemn˘ mechanismus chvûní

Bill Seaman dosahuje komplexního, vzájemného uspofiádání slov

Bill Seaman achieves a complex, reciprocal ordering of words and images

a obrazÛ, kter˘m se z pozorovatele stává tvÛrce nov˘ch obrazovo/

which transforms the observer into a composer of new image/word/sound

slovnû/zvukov˘ch sekvencí, a dovádí my‰lenku otevfieného umûleckého

seguences, and carries the idea of an open work of art to a fusion of poetry,

díla aÏ k fúzi poezie, hudby a videa.

music and video.

manuscript

ERIC LANZ CD/M 1994

Eric Lanz vytváfií kryptickou symboliku pomocí nástrojÛ, jejichÏ indivi-

Eric Lanz develops a cryptic notation out of tools, whose individual

duální elementy mohou b˘t reorganizovány, pouze pokud jsou právû

elements can be reorganized only when they are actually in use. With

pouÏívány. S urãitou dávkou ironie si mÛÏeme vybavit Wittgen-

a certain amount of irony we can recall Wittgenstein's dictum that the

steinovu pouãku, Ïe smysl jazyka spoãívá v jeho uÏívání. Stejn˘m

meaning of language lies in its use. In the same way as Wittgenstein

zpÛsobem, jak˘m Wittgenstein pouÏívá mnoho pfiíkladÛ z oblasti

employs many examples from the £eld of simple acts and tools, Lanz

jednoduch˘ch ãinÛ a nástrojÛ, Lanz se pfiidrÏuje prezentace reality,

sticks to presentation of the factual without deriving a general theory.

aniÏ by vyvozoval zobecÀující teorie. To, co se zdá b˘t tajemn˘m

What appears to be a cryptic sign language consists ultimately of images

znamením, sestává nakonec pouze z obrazÛ a pfiíkladÛ.

and examples.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


zkm artintact2:

portrait one

LUC COURCHNESE CD 1990/95

Portrait One umoÏÀuje prostfiednictvím obrazovky intimní diskusi mezi (skuteãn˘m) pozorovatelem

Portrait One affords an intimate—on screen—discussion between the (real) observer and a “slyly

a „lstivû pfiátelskou dívkou“ (Chr. Blase). CourchesneÛv interaktivní dialog je £ktivní, neboÈ moÏnosti

amicable girl” (Chr. Blase). Courchesne's interaction dialogue is £ctional, because the possibilities

(otázky, odpovûdi, témata, názory) byly urãeny umûlcem. Hranice interakce jsou de£novány

(questions, answers, topics, viewpoints) have been speci£ed by the artist. The limits of interaction are

predeterminovan˘m spojením mezi rÛzn˘mi moÏn˘mi diskusními reÏimy, které si mÛÏe uÏivatel

de£ned by the pre-determined connection between the various possible discussion modes that can

zvolit.

be selected by the viewer.

lovers leap

MIROSLAV ROGALA PL/USA 1994/95

Námût k tomuto projektu poskytlo místo zvané Lovers Leap na cestû mezi Chicagem a Jamajkou, kde

The location—Lovers Leap—on the route from Chicago to Jamaica, with a military radar station at the

je umístûna vojenská radarová stanice pfiesnû v dûji‰ti tragické lásky. Fotogra£e ru‰né chicagské

very spot of tragic love provided the incentive for the project. Photographs of a busy street crossing in

kfiiÏovatky byly zpracovány speciálnû vyvinut˘m softwarem tak, Ïe vznikla zcela nová perspektiva. CD-

Chicago were processed with a specially developed software to create a totally novel perspective. The CD-

-ROM verze interaktivní instalace umoÏÀuje kontinuální 360stupÀovou navigaci ve v‰ech smûrech

ROM version of the interactive installation enables a continuous 360-degree navigation in all directions

odcizené chicagské mûstské krajiny. Je moÏno zvolit rÛzné „cestovní“ rychlosti. Pfii zastavení se

within Chicago’s alien cityscape. Various speeds of “traveling” are possible. On stopping, a random video

objevují náhodné videosekvence Jamajky. Pohyb v perspektivû je mentální strukturou, která reflektuje

sequence of Jamaica appears. Movement in perspective is a mental structure that reflects leaps and free

skoky a volné asociace v procesu my‰lení. Lovers Leap umoÏÀuje nové zku‰enosti na obou úrovních.

associations in the cognition process. Lovers Leap affords new experiences on both levels.

the forest les

TAMÁS WALICZKY H/D 1993–95

Dílo zavede diváka na cestu ãernobíl˘m mlÏn˘m lesem,

The work takes the viewer on a journey through the black and

kter˘ se do nekoneãna rozprostírá mezi osami x, y a z.

white foggy forest that stretches endlessly along x, y and z axis.

Divák mÛÏe bloudit lesem dle libosti – nikdy nenalezne

Meandering within the forest is left to the discretion of the

cestu ven. Cesta nemá zaãátku ani konce. Nejsou zde

viewer—he will never £nd a way out. There is no starting point

nebesa ani zemû, Ïádn˘ horizont. Orientaci neusnad-

and no destination. There is no sky, no ground, no horizon. No

Àuje Ïádná smûrovka, Ïádné znamení. Ty samé nudné

facility exists, no sign, to £nd an orientation. Only the same

stromy znovu a znovu – vizuální ztvárnûní

trees, again and again—the visual expression of an impasse.

bezv˘chodnosti.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


38 | 39 MULTIMÉDIA CD-ROM

zkm artintact3:

jcj-junkman

KEN FEINGOLD

Ken Feingold: „Ústfiední postavou na obrazovce je obraz hlavy bfiichomluvecké loutky, kterou jsem pouÏil ve své dfiívûj‰í práci Jimmy Charlie Jimmy (1992), om‰elá památka se sklenûn˘ma oãima a oloupanou pletí. Nejprve na obrazovce tato hlava plave proti ãernému pozadí, obklopena vífiiv˘m tornádem stále se mûnících, vynofiujících se a zase mizících ‚knoflíkÛ‘ v‰ech podob. Pokud se vám podafií kliknout na jeden z knoflíkÛ, usly‰íte zlomek konkrétního zvuku a hlava loutky zaãne mluvit, pohybuje ústy a opakuje fráze. Nûkdy ji dal‰í klik umlãí. Není zde zaãátku ani konce, Ïádné dal‰í roviny, nesbíráte Ïádné body. Je to interaktivita redukovaná na nulu, jak se tisíce útrÏkÛ hovorÛ mísí, pohánûny základním pfiáním nûco získat...“ Ken Feingold: “The central £gure on the screen is the image of the ventriloquist puppet-head I used in an earlier work, Jimmy Charlie Jimmy (1992), a worn-out relic with a glazed eye and peeling skin. The initial screen reveals this head floating against a black background, surrounded by a whirling storm of ever-changing, appearing and disappearing ‘buttons’ of many varieties. If one manages to click on one of the buttons, a fragment of concrete sound is heard, and the puppet head begins to speak, moving his mouth and repeating phrases. Sometimes a click will silence him. There is no beginning and no end, no other levels, no score. It is

interactivity reduced to a zero-degree, as thousands of narrative fragments displace each other, fueled by a raw desire to get something...”

the sub-division of the electric light subdivize elektrického svûtla V rámci archeologie médií, abychom pfievzali v˘raz Erkkiho Huhtarna,

Within the framework of archaeology of the media, to borrow Erkki

Hoberman uvádí na scénu staré projektory a pfiístroje, které nám pfiipadají

Huhtarn’s expression, Hoberman presents on the scene old projectors and

neskuteãnû zastaralé a pfieÏité. ·ífií diapozitivy ãi rodinné £lmy, vzpomínky

machines that seem unbelievably old-fashioned to us. He distributes slides or

z prázdnin, kfiehké, ne vÏdy identi£kovatelné zábûry. Obraz není nikdy

family £lms, memories from holidays, fragile shots that are not always

pfiedveden ve své celistvosti, ani ve své pravoúhlosti, ale je pfiehnut˘, chybí mu

identi£able. The image is never presented in its entirety, or from its right

roh, je zahnan˘ do kouta, jako by projektor mífiil do jednoho rohu místnosti.

angle, but rather is doubled over, is missing a corner, or driven into a corner,

Obãas se mÛÏeme pokusit projekci upravit ve snaze obraz znovu nastavit

as if the projector were aiming at one corner of the room. Sometimes one can

a shlédnout £lm, ale nikdy se nám to nepodafií docela, pfiípadnû se £lm spustí

attempt to £x the projection, in order to set the picture right again and watch

pozpátku.

the £lm, but one is never completely successful in this and sometimes the

Animovan˘ obraz je prostorovou projekcí, ale je také ãasem, zapouzdfien˘m

£lm runs backwards. The animated image is a spatial projection, but it is also

ãasem, kter˘ ubíhá. Ve své The Sub-Division of the Electric Light si Hoberman

encased by the time that is passing. In The Sub-Division of the Electric Light,

hraje s dialektikou mezi obûma v rámci prostorového ztvárnûní ãasu

Hoberman plays with the dialectic between them as part of the spatial

a ãasového ztvárnûní prostoru.

shaping of time and the temporal shaping of space.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

PERRY HOBERMAN


slippery traces

GEORGE LEGRADY

Projekt Slippery Traces se skládá z 230 pohlednic z 50. a 60. let, rozãlenûn˘ch do 24 kategorií (pfiíroda/

The project Slippery Traces consists of 230 postcards from the 1950s and 1960s, divided into 24

kultura, kolonialismus, budoucnost, prÛmysl atd) a odvíjejících se, mimoto, od mnoÏství témat. Aktivní

categories (nature/culture, colonialism, the future, industry and so on) and developing, in addition,

zóny (zhruba 5 na jednu pohlednici) propojují pohlednice mezi sebou podle témat a kategorií.

from a great number of themes. The active zones (approximately 5 on one postcard) link the

âlovûk tak smûfiuje od pohlednice k pohlednici bez v˘raznûj‰ích odkazÛ, neÏ pfiedstavuje to, co ho na

postcards up according to theme and category. A person thus moves from one postcard to another

daném obrázku zaujme. Obãas je dodrÏeno sémantické spojení: ãervená barva, obl˘ tvar atd.

without more distinct references than what interests him/her in a given picture. Sometimes

Za odlehãen˘m aspektem cesty kolem svûta, podniknuté mezi ãtyfimi stûnami vlastního pokoje

a semantic link is adhered to: the color red, an oval form, and so on. Behind the light-hearted aspect

(...ãi kanceláfie), se ve Slippery Traces skr˘vá nesmírnû bohaté dílo, sestávající z provázan˘ch

of the journey around the world carried out within the four walls of a person’s room (... or of£ce),

v˘znamov˘ch vrstev a otazníkÛ kolem informaãní ãi informatické spoleãnosti a kolem role obrazu.

there hides in Slippery Traces an unbelievably rich work constructed from the accompanying layers of meaning and questions concerning the information society and the role of the image.

zkm artintact4:

troubles with sex, theory & history MARINA GRZINIC, AINA SMID & STEFFEN RUYL CRAMER SLO 1997 Dílo zaãíná naprosto náhodnû (uÏivatel je tím, kdo si zvolí mezi

The work begins with pure chance or contingency (the user is the agency that chooses between the numbers 1 or 2). The user is a gambler. The

ãísly 1 ãi 2). UÏivatel je gamblerem. âísla 1 ãi 2 diváka spojují

numbers 1 or 2 are connectors that link up with different images, texts and interactions derived from the video, £lm and theoretical work of

s rÛzn˘mi obrazy, texty a interakcemi odvozen˘mi z videa,

Grzinic & Smid (in the period between 1982 and 1997), and

£lmu a teoretick˘ch prací Grzinické a Smidové (z období mezi

now classi£ed on four levels of values ranging from – – to

1982 aÏ 1997), nyní roztfiídûn˘mi na ãtyfii hodnotové úrovnû od

– +, and from + – to ++. The images and interactions

– k –+ a od +– k ++. Obrazy a interakce vyjadfiují na jedné

express function and redundancy on the one hand, and

stranû funkãnost a zbyteãnost, na stranû druhé smysl, nesmysl,

meaning, nonsense, chance, destiny and void on the other

náhodu, osud a prázdnotu. Není moÏné pohybovat se mezi

hand. It is not possible to travel through the four structures

tûmito ãtyfimi strukturami, aniÏ bychom je mûnili v souladu

without changing them in accordance with our particular

s na‰í vlastní historií, intimitou, pfiedsudky a stereotypy.

history, intimacy, prejudices and stereotypes. Marina

Marina Grzinic se narodila v r. 1958. Pracuje jako v˘zkumnice ve

Grzinic was born in 1958. She works as researcher at the

Vûdeckém a v˘zkumném stfiedisku Slovinské akademie vûd

Scienti£c and Research Center of the Slovenian Academy of

a umûní v Lublani.

Science and Art, Ljubljana.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


40 | 41 MULTIMÉDIA CD-ROM

zkm artintact4:

continue

trance machine

DIETER KISSLING D

ANJA WEISE D

Continue je minimalistickou, konceptuální prací, která opakovanû staví stále stejnou otázku po

trance machine sestává z pravoúhlého pole o 32

trance machine consists of a rectangular £eld of 32

odvíjení se interaktivního procesu.

kruzích pfiipomínajících magnetofonové kotouãe

circles resembling tape reels and rotating clockwise.

„Aãkoliv zdánlivû pracujeme s odboãkami (subdivize moÏn˘ch voleb), je to ve skuteãnosti

a rotujících ve smûru hodinov˘ch ruãiãek. KaÏd˘

Each reel contains the fragment of a sentence.

jednosmûrka: mÛÏeme pouze znovu a znovu zaãínat na poãátku, a cesta, kterou jdeme, je vÏdy

kotouã obsahuje fragment vûty. KdyÏ uÏivatel klikne

When the user clicks a tape reel, the fragment of

pfiesnû stejná. Continue nás vede na opaãn˘ konec, ãi chcete-li na poãátek: k binárnímu kódu

na kotouã, útrÏek vûty je nejprve sly‰iteln˘ a potom

a sentence becomes audible then slowly fades away.

stupnû nula.“ – SOMMER

se zvuk postupnû vytrácí. Jakmile je jednou vyvolán,

Once called up, the fragment of one sentence

Narozen 1957. Soustavnû se vûnoval pfiedev‰ím zkoumání tvorby a playbacku obrazÛ

útrÏek vûty se pfiifiadí k ostatním fragmentÛm na

allocates itself to other fragments in the fashion of

(analogov˘mi) technick˘mi médii, videokamerou, £lmov˘m projektorem.

zpÛsob pamûÈov˘ch her.

a memory game.

Continue is a minimalist, conceptual work that repeatedly poses the same question about the

„Trans je velmi stará metoda jak získat odstup sám

“Trance is a very ancient method of gaining distance

continuation of the interactive process.

od sebe, jak se zbavit zakofienûn˘ch my‰lenkov˘ch

from oneself, of departing from ingrained habits of

“Although we are dealing apparently with branches (the subdivisions of the options), it is in fact

návykÛ, podmínûn˘ch vzorcÛ my‰lení, jak je

thought, conditioned patterns of meaning, for

a one-way street: we can only start over from the beginning, again and again, and the route we

relativizovat a umoÏnit vznik nov˘ch.“

relativising them and making new ones possible.”

follow will always be exactly the same. Continue takes us to the other end, or, if one chooses, the

BARBARA KÖHLER

BARBARA KÖHLER

beginning: to the binary code degree zero.”—ASTRID SOMMER Born in 1957. He has consistently devoted himself primarily to questioning and investigating the

Narozena 1962. Anja Wiese pracuje s nov˘mi

Born in 1962. Anja Wiese works with new and

generation and playback of images by (analog) technical media: television, video camera, slide

i tradiãními médii v trojrozmûrném prostoru.

traditional media in three-dimensional space.

projector.

impalpability japan

zkm artintact5:

Detailní obrazy ãástí lidské pokoÏky tvofií povrch míãe, kter˘m divák mÛÏe

Detailed images of sections of human skin form the surface of a ball that the viewer can

podle libosti pomocí my‰i pohybovat. Abstraktní a pfiece fyzicky-smyslov˘

rotate at will by manipulating the mouse. The abstract yet physical/sensorial impression

dojem vyvolan˘ míãem staví znepokojující otázku, ãeho se vlastnû divák

roused by the ball disturbingly raises the question of what, exactly, one is touching—

dot˘ká – my‰i ãi obrazu? Obrazu ãi tûla?

mouse or image? Image or flesh?

Masaki Fujihata se narodil v Tokiu v r. 1956, kde Ïije a tvofií. Studoval na

Masaki Fujihata, born in Tokyo in 1956, lives and works in Tokyo. He studied at the Tokyo

Tokijské umûlecké univerzitû a v r. 1990 se stal profesorem na Fakultû

University of Arts, and in 1990 became Associate Professor at the Faculty of Environmental

Ïivotního prostfiedí univerzity v Keio, Kanagawa. Jeho díla získala nûkolik

Information, Keio University, Kanagawa. His works have won several prizes, including the

ocenûní, vãetnû Zlaté Niky Prix Ars Electronica, Linz. V r. 1998 Fujihata pracuje

Golden Nica of Prix Ars Electronica, Linz. Since 1998 Fujihata has been working as a

jako stál˘ ãlen Institutu vizuálního umûní ZKM.

permanent member of the ZKM-Institute for Visual Media.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

MASAKI FUJIHATA


FORCED ENTERTAINMENT & HUGO GLENDINNING

zkm artintact5: ANNA HEGEDÜS

H/D

sprache der dinge

frozen palace Série scének odehrávajících se v opu‰tûném domû, kde se ãas zastavil. Ledov˘ palác

¤eã vûcí je archiv osobních upomínkov˘ch pfiedmûtÛ prezentovan˘ na „polici“

je dílem, které zkoumá, jak se vzájemnû prolínají místo, identita a pfiedstavivost: jak

podobné dopravnímu pásu, na ãerné obrazovce monitoru, kter˘ je moÏno upravit

místo mÛÏe jak ovlivnit, tak uchovat sny a události. Tvofií £ktivní dûjiny – je pfiepisem

podle mnoha objektivních kritérií. KaÏd˘ pfiedmût je doprovázen asociativním

skuteãného domu s fotogra£emi podivn˘ch událostí, které se nikdy skuteãnû nestaly.

mluven˘m textem, hyperlinky v rámci tohoto textu vedou k náhodn˘m propojením

Hugo Glendinning je umûleck˘ fotograf, kter˘ spolupracoval na mnoha dÛleÏit˘ch

mezi pfiedmûty a vyprávûním. Agnes Hegedüs se narodila v Budape‰ti v r. 1964, Ïije

performancích a s tvÛrci v˘tvarného umûní a dokumentoval je. Jeho fotogra£e jsou

a pracuje v Karlsruhe. Od poãátku roku 1990 pracovala na interaktivních instalacích,

uvefiejÀovány mnoha britsk˘mi ãasopisy a novinami. Forced Entertainment je

které ãasto za pomoci herních struktur nebo ohlasÛ historick˘ch modelÛ tematizují

skupina umûlcÛ se sídlem v Shef£eldu, VB, která spolupracuje od r. 1984.

základní aspekty vnímání a koncepce virtuální reality.

A series of scenes playing in a deserted house where time has stopped. Frozen

Sprache der Dinge is an archive of personal memorabilia presented on a conveyor

Palaces is an exploration of how place, identity and the imagination interact;

belt-like shelf on the monitor screen, it can be arranged according to numerous

about how place might both influence and preserve dreams and events. It is the

objective criteria. Associative spoken texts accompany each object, hyperlinks within

creation of a £ctitious history—an overwriting of a real house with photographs of

these texts lead to chance encounters between the objects and the narratives.

strange events that have never really taken place. Hugo Glendinning is an arts

Agnes Hegedüs, born in Budapest in 1964, lives and works in Karlsruhe. Since the

photographer who has documented and collaborated with a wide range of leading

early 1990s, Agnes Hegedüs has been developing interactive installations that, often

performance and £ne art practitioners. His editorial photography appears in many

through the deployment of game structures or echoes of historical models,

British magazines and newspapers. Forced Entertainment is an ensemble of artists

thematize fundamental aspects of perception and concepts of virtual reality.

based in Shef£eld, UK, working together since 1984.

focusing zaostfiování

TAMÁS WALICZKY H/D

Tak, jak divák kliká na rÛzné ãásti kompozice, zaostfiuje se pfiíslu‰ná ãást

As the viewer clicks on different part of the composition, the actual part of the picture

obrazu (osoby ãi domy) a v‰e se na ni soustfiedí. Jakmile je urãit˘ prvek

(persons or houses) will be sharpened, that part will be in focus. Once an element is

zaostfien, mÛÏe b˘t také fotografován, tím, Ïe se klikne na ãerven˘ knoflík

focused, it can be photographed too, by clicking on the red button in the right lower

v pravém dolním rohu obrazovky. Tím divák získá velkou fotogra£i zvolené

corner of the screen. With this action, the viewer calls up a large photograph of the

osoby ãi domu. Pod obrazem jsou na obrazovce ãísla, která pfiedstavují

selected person or house. Under the picture on the screen there are numbers,

obvyklé hodnoty clony fotoaparátu. Zvolí-li divák vy‰‰í hodnoty, zvût‰uje se

representing the usual aperture values of a camera’s aperture ring. By selecting larger

hloubka pole obrazu a sousedící prvky se zaostfiují. Kruh clony spojuje rÛzné

numbers on the aperture ring, the viewer broadens out the depth of £eld of the image,

prvky obrazu. Focusing je moÏno chápat jako metaforu pro zkoumání,

causing the neighboring elements to become sharp. The aperture ring makes

vybírání, spojování a nalézání kofienÛ. Jedineãn˘m zpÛsobem vizualizuje

connections between different elements of the image.

proces pamûti. Focus je rovnûÏ metaforou mé osobní zku‰enosti s Evropou.

Focusing can be seen as a metaphor for searching, selecting, making connections, and £nding origins. It is a unique way of

Tyto osoby jsou mí pfiátelé, kolegové a pfiíbuzní, ktefií Ïijí nebo pracují

visualizing the workings of memory. Focus is also a metaphor for my personal experience of Europe. These people are my friends,

v rÛzn˘ch evropsk˘ch zemích, budovy této kompozice jsou jejich domy.

colleagues or relatives, living or working in different European countries, and the houses in the composition are their houses.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


MULTIMEDIÁLNÍPERFORMANCE MULTIMEDIAPERFORMANCE

Tato kategorie zahrnuje pod sebou nûkolik rÛzn˘ch umûleck˘ch variant, které v‰ak mají jednoho spoleãného ãinitele – ohraniãen˘ ãas své existence. ENTER multimediale pfiedvede nûkolik ukázek z oboru souãasné experimentální hudby, která b˘vá velice ãasto spojena s pfiímou performancí na pódiu. Hudební skladatel – multimediální umûlec vyuÏívá naplno digitálních vlastností zvukové tvorby, a tím pádem mÛÏe objevovat novû otevfiené horizonty. Podobn˘m a moÏná je‰tû více pfiekvapujícím zpÛsobem je ovlivnûn nov˘mi technologiemi souãasn˘ tanec. This section of multimedia creation includes several distinct artistic categories that, however, have one thing in common: the limited duration of their existence. Electronic contemporary music, which is linked with an immediate visual performance on the stage, has set out, for example, in a relatively radical direction. The musical composer / multimedia artist makes thorough use of the digital qualities of sound creation and thus can discover newly opened horizons. Contemporary dance has been influenced by the new technologies in a similar, and perhaps even more surprising, manner.


44 | 45 MULTIMEDIÁLNÍ PERFORMANCE

buchary hammers

agon orchestra MIROSLAV ·IMÁâEK

PRO DVA P¤EDSTAVITELE, POâÍTAâ A KAMERU (1995 – 2000)

FOR TWO PERFORMERS, A COMPUTER AND A CAMERA (1995-2000)

BUCHARY vycházejí z ãásti jinak vût‰ího projektu CARDUELIS, kter˘ vznikl na základû spolupráce

HAMMERS developed as part of another larger project called CARDUELIS, created on the basis of

Agon Orchestra s Petrem Kfieãanem jako portrét legendy ãeské alternativní scény z pfielomu

cooperation between Agon Orchestra and Petr Kfieãan as a portrait of the legend of the Czech alternative

70. a 80. let, nebo v souãasném provedení jako spojení industriálu s tradiãním rituálem

scene at the end of the 1970s and beginning of the 1980s. In its current form, it treats the connection

sebeobûtování – zámûr vypl˘vá prÛbûÏnû z procesu realizace a de£nitivní podoba kaÏdého

between industry and the traditional ritual of self-sacri£ce. At the same time the aim and the de£nite

chystaného pfiedstavení také. Video k projektu natoãil a sestfiíhal spoleãnû s Janem DaÀhelem.

form of each performance follow on from the process of the realization. Jan DaÀhel £lmed and edited the video for the project.

MIROSLAV ·IMÁâEK (1956), povolání neuvádí, studoval elektrotechniku a hru na klasickou kytaru. Od poloviny 80. let

MIROSLAV ·IMÁâEK

úãinkuje a v 90. letech i skládá hudbu pro Agon Orchestra (CD Red and Black, Audio Ego, 1997).

(1956) studied both electrical engineering and classical guitar. From the mid-1980s he contributed to, and

Jeho skladby byly uvedeny na koncertech a festivalech v fiadû zemí a byly natoãeny pro rÛzné

from the 1990s he has composed music for, Agon Orchestra (CD Red and Black, Audio Ego, 1997). His

rozhlasové a televizní spoleãnosti. V poslední dobû také realizuje na základû interaktivních

compositions have been performed at concerts and festivals in a number of countries and have been

konceptÛ multimediální projekty, formálnû vycházející z principÛ post-cageovského

recorded for various radio and television companies. Recently he has, together with Martin BlaÏíãek,

indeterminismu spolu s Martinem BlaÏíãkem, Janem DaÀhelem, Stanislavem DoleÏalem,

Jan DaÀhel, Stanislav DoleÏal, Petr Kfieãan and the members of Agon Orchestra, also created multimedia

Petrem Kfieãanem a ãleny Agon Orchestra.

projects on the basis of interactive concepts; these follow on from the principles of post-Cage indeterminism.

agon orchestra Agon Orchestra (pÛvodnû Agon Ensemble) vznikl v letech 1983/85 jako platforma pro tehdy nastupující generaci

Agon Orchestra (originally the Agon Ensemble) emerged during the years

mlad˘ch ãesk˘ch skladatelÛ, jejichÏ ãinnost se vyvíjela nezávisle na tehdej‰ím kulturním establishmentu (Petr KofroÀ,

1983/85 as a platform for the new generation of young Czech composers,

Martin Smolka, Miroslav Pudlák a dal‰í). Kromû tûchto kmenov˘ch autorÛ Agon uvádûl fiadu ãesk˘ch premiér stûÏejních

whose work developed independently of the contemporary cultural

dûl v˘znamn˘ch souãasn˘ch skladatelÛ ze zahraniãí (napfi. John Cage, Morton Feldman, Arvo Pärt, Steve Reich, Giacinto

establishment (Petr KofroÀ, Martin Smolka, Miroslav Pudlák and others). In

Scelsi). V devadesát˘ch letech pak Agon Orchestra realizoval postupnû fiadu tematick˘ch projektÛ mapujících souãasnou

addition to these founding artists, Agon presented a number of Czech

ãeskou i svûtovou váÏnou hudbu od avantgardy 60. let aÏ po aktuální postmodernistické tendence. Realizoval fiadu

premiers of the key works of important contemporary foreign composers (for

nahrávek pro rozhlasové, televizní a nahrávací spoleãnosti (m.j. 6 CD na ãesk˘ch labelech Arta Records a Audio Ego).

example, John Cage, Morton Feldman, Arvo Pärt, Steve Reich, Giacinto Scelsi).

Vedle ãistû koncertní ãinnosti se Agon Orchestra vûnuje rovnûÏ hudebnímu divadlu (balet ITHAKA 2888 podle gra£cké

In the nineties, Agon Orchestra worked on a number of thematic projects

partitury A. Logothetise ODYSSEIA, premiéra PraÏské jaro 1996, opera Philipa Glasse PÁD DOMU USHERÒ podle povídky

mapping contemporary classical music by musicians of all nationalities, from

E. A. Poea, premiéra PraÏské jaro 1999 ) a ãasto uvádí díla, pro nûÏ je typické vyuÏívání souãasn˘ch zvukov˘ch ãi

the avant-garde of the 1960s to the current post-modernist tendencies.

obrazov˘ch technologií (napfi. zvukové samplery ve spojení s klasick˘mi hudebními nástroji ve skladbách J. Adamse,

It produced a number of recordings for radio, television and recording

S. Reicha a H. Goebbelse, nebo vyuÏití audiovizuální techniky v pfiedstaveních maìarského multimediálního tvÛrce

companies (including 6 CDs for the Czech Arta Records and Audio Ego).

T. Szemzö a domácího M. ·imáãka). V posledních letech nalezl Agon Orchestra zázemí v praÏském Divadle Archa,

In addition to concert activity, Agon Orchestra has also devoted itself to

kde uvedl s velk˘m ohlasem sérii koncertÛ, vûnovan˘ch stylovû spfiíznûn˘m skladatelÛm z prostfiedí newyorského

musical theater (the ballet ITHACA 2888, based on the graphic score by

downtownu. V souãasné dobû vystupuje Agon Orchestra v obsazení 12 – 35 hráãÛ a disponuje tak v‰emi druhy

A. Logothetise for ODYSSEUS, premier Prague

dostupn˘ch klasick˘ch i elektronick˘ch hudebních nástrojÛ, jejichÏ vzájemná kombinace (ãasto s pomocí ampli£kace)

Spring 1996; the opera by Philip Glass FALL OF THE HOUSE OF USHER, based

dodává orchestru charakteristick˘ „sound“, dosahující nûkdy aÏ agresivity rockové kapely.

on the short story by E. A. Poe, premier Prague Spring 1999) and often

ENTER MULTIMEDIALE 2000


syndakit

ELLIOTT SHARP

PRO 12 HRÁâÒ + VIDEO (BOHU· ZÍSKAL A JI¤Í HORNYCH) (1998) SyndaKit je nejmodernûj‰í algorytmickou kompozicí pro ORCHESTRA CARBON a mûla premiéru v newyorské Tonic v pátek 20. listopadu 1998. SyndiKat je stále se mûnící rytmickou matricí, utvofienou ze 144 komponovan˘ch muzikálních jader

bohu‰ získal

a souboru jednoduch˘ch pravidel pro jejich projevení a ovládání. Je pulsem sr‰ícím vibrujícími detaily inspirovan˘mi ‰umem houfujících se ptákÛ, sbory africk˘ch bubínkÛ, lovícími smeãkami a pfiekombinovan˘mi amino acidy. SyndaKit mûla svou evropskou premiéru v lednu 1999 v Podewilu v Berlínû spolu s performancí Berlínského souboru Zeitkratzer se Sharpem jako úãinkujícím hostem. Znovu byla pfiedstavena v kvûtnu v ORF Radiokulturhaus sborem 11 rakousk˘ch

V souãasnosti vedoucí Gra£ckého centra v âeské televizi, ‰éfredaktor PIXEL PRO,

hudebníkÛ opût se Sharpem jako hostem a orchestrem Agon v praÏském divadle Archa v ãervnu 1999. © Elliott Sharp

zab˘vá se hlavnû tvorbou videa v návaznosti na hudbu a na Ïivá vystoupení, z realizovan˘ch projektÛ napfiíklad Îivot v bludi‰ti ve spolupráci s taneãní

ELLIOTT SHARP

skupinou Simony Assione, spolupráce na obrazové fantazii na hudbu Steve

Skladatel/multiinstrumentalista/producent Elliott Sharp vede skupiny CARBON, TECTONICS a TERRAPLANE. Premiéry

Reicha Electric counterpoint a klipu pro skupinu Mare Nigrum.

zahrnují RACING HEARTS orchestru Spit Orchestra at The Kitchen, COCHLEA, pro 30 hudebníkÛ, Festival Vnitfiní ucho v Linci, LUMEN se smyãcov˘m kvartetem Meridian v Carnegie Hall, X-TOPIA, pro smyãcov˘ kvartet Soldier a Ïivou

At present, head of the Graphic Center at Czech Television and editor-in-chief of

elektroniku na Ars Electronica 1994. Jeho smyãcov˘ kvintet TESSALATION ROW (1986) byl uveden v dubnu 1999

PIXEL PRO, he concentrates mainly on the creation of video, linked with music

frankfurtsk˘m Ensemble Modern. Mezi Sharpov˘mi posledními CD jsou RHEO-UMBRA s orchestrem Carbon, kolekce

and life performance. His projects include, for example, Life in the Labyrinth, in

soundtrackÛ FIGURE GROUND a TECTONICS: FIELD and STREAM. Mezi ostatní aktivity patfií pofiady „Night Music“

cooperation with the dance group of Simona Assione; cooperation on a pictorial

v televizi NBC a Ïivé vysílání se zpûvákem Nusrat Fateh Ali Khanem z Quawwali.

fantasy set to music by Steve Reich, Electric counterpoint; and a clip for the

Spolupráce s violoncelovou virtuózkou Frances-Marií Uitti, bluesovou legendou Hubertem Sumlinem a Bachirem

group Mare Nigrum

Attarem, vedoucím MASTER MUSICIANS z JAHJOUKY. V r. 1978 zaloÏil hudební vydavatelství zOaR Records, aby mohl vydávat hudbou svou a dal‰ích extremistick˘ch hudebníkÛ a produkovat zavrhované i uznávané kompilace STATE OF THE UNION a PERIPHERAL VISION.

FOR 12 PLAYERS + VIDEO (BOHU· ZÍSKAL AND JI¤Í HORNYCH) (1998) SyndaKit is the most recent algorithmic composition for ORCHESTRA CARBON and premiered at NYC's Tonic on Friday Nov. 20, 1998. Constructed of 144 composed cores and a set of simple instructions for their manifestation and presents works characterized by the use of contemporary acoustic or image

manipulation by the players, SyndaKit creates an ever-shifting rhythmic matrix, a pulse bristling with vibrating detail

technology (for example, sound samplers in connection with classical musical

based on the activities of flocking birds, African drum choirs, hunting packs, and recombinant amino acids. SyndaKit had

instruments in the compositions of J. Adams, S. Reich and H. Goebbels, or the

its European premiere in January 1999 at the Podewil in Berlin with a performance by the Berlin ensemble Zeitkratzer

use of audio-visual technology in the performances of the Hungarian

with Sharp as featured guest. It was performed again in May at the ORF Radiokulturhaus by an ensemble of 11 Austrian

multimedia artist T. Szemzö and the Czech artist M. ·imáãek). In recent years,

musicians with Sharp again as guest and by the Agon Orchestra in Prague's Archa Theater in June 1999. © Elliott Sharp

the Agon Orchestra has found a base at the Prague Archa Theater, where it presented a series of concerts that were very well received, devoted to

ELLIOTT SHARP

stylistically similar composers from the New York downtown milieu. At present,

Composer/multi-instrumentalist/producer Elliott Sharp leads the groups CARBON, TECTONICS, and TERRAPLANE.

Agon Orchestra includes 12-35 musicians in its performances and makes use of

Premieres include RACING HEARTS by the Spit Orchestra at The Kitchen; COCHLEA, for 30 musicians, Inner Ear Festival in

all kinds of classical and electronic musical instruments, which, when combined

Linz; LUMEN by the Meridian String Quartet at Carnegie Hall; X-TOPIA, for Soldier String Quartet and live electronics at

(often with the use of ampli£cation) give the orchestra its characteristic

1994 Ars Electronica. His string quintet TESSALATION ROW (1986) was performed in April 1999 by Frankfurt's Ensemble

“sound”, sometimes with an aggressive impact similar to that of a rock band.

Modern. Sharp's recent CD releases include RHEO~UMBRA with Orchestra Carbon, the soundtrack collection FIGURE GROUND, and TECTONICS:FIELD & STREAM. Other activities include a featured performance on NBC-TV's “Night Music”; a live broadcast with Qawwali singer Nusrat Fateh Ali Khan; collaborations with cello virtuoso Frances-Marie Uitti, blues legend Hubert Sumlin, and Bachir Attar, leader of the MASTER MUSICIANS OF JAHJOUKA. He formed zOaR Records in 1978 to release his own and other extreme music and produced the critically-acclaimed compilations STATE OF THE UNION and PERIPHERAL VISION.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


46 | 47 MULTIMEDIÁLNÍ PERFORMANCE

anonymus bosch

RITUALIZACE VE¤EJNÉHO ÎIVOTA THE RITUALIZATION OF PUBLIC LIFE

AB je mezinárodní, otevfiené a variabilní seskupení v˘tvarníkÛ (objekty, obrazy, montáÏe, kresby, instalace, fotogra£e, koláÏe, videoart, AB is an international, open and variable grouping of artists (objects, pictures, montage, drawings, installations, photography, collage, video art, koncepty, akce) zab˘vající se moÏnostmi vzájemného propojení uvedeného spektra a propagací v˘tvarného svûta jako takového. concepts, actions) pursuing the possibilities of linking up the above-mentioned spectrum and the promotion of the art world as such. Inspirováni hudbou Steva Reicha (Music for 18 Musicians) vytvofiili seriální vizuální vzorec. Inspired by the music of Steve Reich (Music for 18 Musicians), they created a serial visual model. Základem pfiedstavení je diapozitivní projekce sestavená kombinací vybran˘ch objektÛ, obrazÛ, svûteln˘ch prostorov˘ch instalací The performance is based on a slide projection constructed from combinations of selected objects, pictures, light and spatial installations and natural a pfiírodních strukturálních motivÛ. Vznikl˘ vizuální vzorec je v˘sledkem procesu manuálního prolínání snímkÛ promítan˘ch ze tfií diapozitivÛ structural motifs. The visual model that emerges is the result of a process of manual intermingling of the shots projected from three slides souãasnû na jedinou plochu plátna, pfiiãemÏ ruce prolínajících se osob sledují vibrace Reichovy skladby. Dochází tak k jednoduché animaci simultaneously on a single screen, during which the hands of the intertwined individuals follow the vibrations of Reich’s composition. Thus a simple metamorfujících obrazÛ, které se odvíjejí v symbióze s dan˘m hudebním podkladem a vnitfiními pocity prolínajících se osob. animation of the changing pictures occurs; the images develop in symbiosis with the given musical foundation and with the inner impressions of the Vzhledem k velkému mnoÏství moÏn˘ch variací hraje pfii v˘bûru kombinací jednotliv˘ch motivÛ, vedle subjektivních asociací, intuice intertwined individuals. a svûteln˘ch dispozic, nezanedbatelnou roli také náhodn˘ proces. Considering the many possible variations, chance also plays a considerable role in the selection of combinations of individual motifs, in addition to Cílem pfiedstavení je zastavení vnitfiního dialogu diváka, jeho uvolnûní a vtaÏení do svûta vzniklého spojením seriálnû navrstven˘ch subjective associations, intuition and lighting measures. pulzujících obrazÛ a hudby. ZároveÀ jde o vytvofiení atmosféry, která pfiinese nové impulzy jeho fantazii. The aim of the performance is to arrest the inner dialogue of the viewers, to relax them and draw them into the world which emerges as a result of the STOP – TIME linking of the serially layered pulsing pictures and music. At the same time, the aim is also to create an atmosphere that introduces new impulses to RELAX the imagination of the viewers. ATMO-SFERA STOP – TIME F.A.T.A.M.O.R.G.A.N.A. RELAX WELCOME TO THE ANONYMUSBOSCH WORLD ATMO-SPHERE THANKS TO ALL OF YOU F.A.T.A.M.O.R.G.A.N.A. V˘tvarná skupina ANONYMUS BOSCH funguje na principu nekoneãného kruhu, formou v˘tvarného samplingu propaguje v˘tvarn˘ svût WELCOME TO THE ANONYMUSBOSCH WORLD

ENTER MULTIMEDIALE 2000

THANKS TO ALL OF YOU

The art group ANONYMUS BOSCH functions on the principle of the in£nite circle through the form of the art sample it promotes the art world


ANONYMUS BOSCH HISTORIE (ÚRYVKY)

ANONYMUS BOSCH HISTORY (FRAGMENTS)

1984 Idea zaloÏit v˘tvarnou skupinu na principu nekoneãného kruhu

1984 Idea to found an art group on the principle of the infinite circle

1990 V˘tvarná skupina ANONYMUS BOSCH zahajuje ãinnost / Ritualizace vefiejného Ïivota /

1990 the art group ANONYMUS BOSCH begins its activity / The Ritualization of Public Life /

Oficiální zvefiejnûní loga naplánováno na rok 1997

Official release of the logo planned for 1997

1. 2. 1990 Koncept – FORMÁLNE ZOSKUPENIE PRE NIâ ZA NIâ

1. 2. 1990 Concept — FORMAL GROUPING ‘FOR NOTHING AT ALL’

1. 2. 1990 AKâNÁ BRIGÁDA âIN ZA âIN realizuje seriální instalaci

1. 2. 1990 ACTION BRIGADE DEED FOR A DEED implements serial installation

FORMÁLNE ZOSKUPENIE PRE NIâ ZA NIâ „EL MANIFESTO“

FORMAL GROUPING ‘FOR NOTHING AT ALL’ “EL MANIFESTO”

1. 12.–3. 12. 1990 DIVADLO ÎIADNEHO HERCA vypisuje konkurz

1.12.–3.12. 1990 THEATER WITHOUT AN ACTOR put out to tender

.......................

.......................

9. 6. 1992 V˘roãí oficiálního oznámení Slovenské televizi o zaloÏení

9. 6. 1992 Anniversary of the official announcement of Slovak Television about the founding of

FAN CLUBU SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

the SLOVAK TELEVISION FAN CLUB

AKâNÁ BRIGÁDA âIN ZA âIN zasílá Slovenské televizi:

ACTION BRIGADE DEED FOR A DEED sends to Slovak television:

OZNÁMENIE O VYROâÍ OFICIÁLNEHO OZNÁMENIA

ANNOUNCEMENT OF THE ANNIVERSARY OF THE OFFICIAL ANNOUNCEMENT

SLOVENSKEJ TELEVÍZII O ZALOÎENÍ

OF SLOVAK TELEVISION ABOUT THE FOUNDING

FAN CLUBU SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

OF THE SLOVAK TELEVISION FAN CLUB

Kontaktované bylo studio K o n t a k t

the C o n t a c t studio is contacted

ãervenec–srpen 1992 DIVADLO ÎIADNEHO HERCA – divadelní prázdniny

July–August 1992 THEATER WITHOUT AN ACTOR — holidays

1. 9. 1992 Zaãátek divadelní sezóny DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

1. 9. 1992 Beginning of theatrical season for THEATER WITHOUT AN ACTOR

1992 E.P.N.Z. / ELITA POZOROVATELOV NEZVYâAJN¯CH ZÁBEROV /

1992 E.P.N.Z. ( ELITE OBSERVERS OF UNUSUAL SHOTS )

E.P.N.Z. / ELITA POSLUCHAâOV NEZVYâAJN¯CH ZVUKOV /

E.P.N.Z. ( ELITE LISTENERS OF UNUSUAL SOUNDS )

1993 E.P.N.Z. & E.P.N.Z. Propaganda VIDEO ARTU & AUDIO ARTU

1993 E.P.N.Z. & E.P.N.Z. Propaganda of VIDEO ART & AUDIO ART

1. 2. V˘roãí REPREZENTAâNÉHO PLESU DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

1. 4. Anniversary of the REPRESENTATIVE BALL of THEATER WITHOUT AN ACTOR

1. 3. NECH ÎIJE FAN CLUB SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

1. 5. LONG LIVE THE SLOVAK TELEVISION FAN CLUB

1993 DIVADELNÉ PRÁZDNINY DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

1993 HOLIDAYS OF THEATER WITHOUT AN ACTOR

1. 9. 1993 ZAâIATOK DIVADELNEJ SEZÓNY DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

1. 9. 1993 BEGINNING OF THEATRICAL SEASON OF THEATER WITHOUT AN ACTOR

1994 ROK KULT KULTU

1994 YEAR OF THE CULT OF THE CULT

Bûhem celého roku 1994 AKâNÁ BRIGÁDA âIN ZA âIN realizuje

For all of 1994 the ACTION BRIDAGE DEED FOR A DEED implements

seriální instalace konceptu OBDIVOVATEL FZPNZN

a serial installation of the concept ADMIRER OF FZPNZN

13. 3. 1994 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA JE MŸTVA – NECH ÎIJE FAN CLUB SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

13. 3.1994 SLOVAK TELEVISION IS DEAD — LONG LIVE THE SLOVAK TELEVISION FAN CLUB

7. 7. 1994 Koncept INDIÁNSKE LETO 1994 ZNOVUVYKOPANIE VOJNOVEJ SEKERY

7. 7. 1994 Concept INDIAN SUMMER 1994 THE RE-EXCAVATION OF THE HATCHET OF THE TRIBE

KMENA INIâOV PROTI KOMANâOM / bol‰evikom, tla‰kalom .../

OF THE INICH AGAINST THE KOMANCH

INIâART & AUDIOART – SIOUXSIE & THE BANSHEES

INICHART & AUDIOART — SIOUXSIE & THE BANSHEES

PRE NIâ ZA NIâ LAND 1900

FOR NOTHING AT ALL LAND 1900

ãervenec–srpen 1994 DIVADELNÉ PRÁZDNINY DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

July–August 1994 HOLIDAYS OF THEATER WITHOUT AN ACTOR

1. 9. 1994 ZAâIATOK DIVADELNEJ SEZÓNY DIVADLA ÎIADNEHO HERCA

1. 9. 1994 BEGINNING OF THEATRICAL SEASON OF THEATER WITHOUT AN ACTOR

1995 Koncept : HEROES DEL SILENCIO / Hrdinové ticha /

1995 Concept : HEROES DEL SILENCIO / Heroes of Silence /

1996 Projekt : LAST REBELS / Empírové divadlo Hlohovec – LIVE – /

1996 Project : LAST REBELS / Empire Theater Hlohovec — LIVE — /

1997 Rok oficiálního zvefiejnûní loga v˘tvarné skupiny ANONYMUS BOSCH

1997 Year of the official release of the logo of the art group ANONYMUS BOSCH

30. 11. 1997 DIVADLO ANDREJA TLA·KALA

30. 11. 1997 THEATRE OF ANDREJ TLA·KAL

1998 VIDEOARTSCENOGRAFIABIELYBALET / VISUALORGAZMUS /

1998 VIDEOART STAGEDESIGN WHITEBALLET / VISUALORGASM /

AUDIOART – STEVE REICH MUSIC FOR 18 MUSICIANS –

AUDIOART — STEVE REICH MUSIC FOR 18 MUSICIANS —

3. 7.–7. 7. 1998 Retrospektiva v˘tvarné skupiny ANONYMUS BOSCH

3. 7.–7. 7. 1998 Retrospective of the art group ANONYMUS BOSCH

Dizajnérska dílna INIâ dozerala na antibol‰evickou IMIâ

Designer workshop INICH supervises the anti-Bolshevik IMICH

STEVE REICH MUSIC FOR 18 MUSICIANS NON STOP

STEVE REICH MUSIC FOR 18 MUSICIANS NON STOP

K o n c e p t – VIDEOART & AUDIOART / O.R.G.A.Z.M.U.S. / E.P.N.Z.& E.P.N.Z.

C o n c e p t — VIDEOART & AUDIOART / O.R.G.A.S.M. / E.P.N.Z. & E.P.N.Z.

K o n c e p t – HRDINOVIA TICHA – ,, N I â N I E J E D Ô L E Î I T E J · I E A K O N I â “

C o n c e p t — HEROES OF SILENCE — “NOTHING IS MORE IMPORTANT THAN NOTHING”

1999 VIDEOARTSCÉNOGRAFIABIELYBALET / VISUALORGAZMUS /

1999 VIDEOARTSTAGEDESIGNWHITEBALLET / VISUALORGASM /

2000 EURO ,,FAN CLUB HOLLAND FOOTBALL SCHOOL“

2000 EURO “FAN CLUB HOLLAND FOOTBALL SCHOOL”


48 | 49 MULTIMEDIÁLNÍ PERFORMANCE

C. I. T. cellule d'intervention transformat HISTORIE VZNIKU SKUPINY

THE GROUP WAS FORMED 3 YEARS AGO AND IS INVOLVED IN OUT-LINE AND ON-LINE WORKS USING THE MOST DIVERSE METHODS.

Skupina vznikla pfied tfiemi lety a nejrÛznûj‰ími zpÛsoby zasahuje jak do out-line, tak do on-line tvorby.

IT CONSISTS OF: TVO¤Í JI:

Guillaume Blanchard (performer)

Guillaume Blanchard (performer)

RE-NO Courvoisier (web master, DATA resistance)

RE-NO Courvoisier (web master, DATA resistance)

Yann Goulm (performer)

Yann Goulm (performer)

Julien Ho Kim (sound designer)

Julien Ho Kim (sound designer)

Julien Lod’s (experimental DJ)

Julien Lod’s (experimental DJ) CELLULE (Cell) is £rst and foremost a place of encounter for diverse orientations and points of CELLULE (BuÀka) je pfiedev‰ím místem setkávání rÛzn˘ch zamûfiení a hledisek, nezbytn˘m pro

view, necessary for actions that attempt to de£ne the speci£c rhythm of the present day.

akce, jeÏ se pokou‰ejí vymezit speci£ck˘ rytmus na‰í doby. Doãasné propojení schopností

The temporary linking-up of the capabilities of all its members makes it possible to produce

v‰ech jejích ãlenÛ umoÏÀuje vytváfiet souvztaÏnosti, cirkulaãní mody v samotném prÛbûhu

correlations, circulation modes, in the very course of creation. For “Cell”, presentation in

tvorby.

a given time is not so important (objects, performances or INTERVENTIONS in the public

Pro BuÀku není ani tak dÛleÏitá pfiíznaková prezentace v daném ãase (objekty, performance

space). What is more important is the interactive process itself, carrying with it a constant

ãi INTERVENCE do vefiejného prostoru) jako samotn˘ interaktivní proces, kter˘ s sebou nese

TRANSFORMATION of exchange among the participants, which includes this approach within

nepfietrÏitou PROMùNU v˘mûny mezi úãastníky, jiÏ v sobû tento postup zahrnuje.

itself. It facilitates the arrangement of the fragmentary cultural signs that are accessible to

UmoÏÀuje uspofiádávat fragmentární kulturní znaky pfiístupné subjektivnímu vnímání

the subjective perception of every individual. These signs, presented within the framework of

kaÏdého jednotlivce. Tyto znaky pfiedstavené v rámci urãité akce ztûlesÀují databázi, na

a given action, embody the database on the foundation of which the viewer can then develop

jejímÏ základû pak pozorovatel mÛÏe rozvinout své vlastní interpretace. Takov˘ pfiístup

his/her own interpretation. This approach, involving the personal unveiling of meanings, can

osobního rozkr˘vání v˘znamÛ mÛÏe v divákovi probudit urãité pocity nejistoty, zmatku

awaken in the viewer certain feelings of uncertainty, confusion or skepticism, which,

ãi skepse, coÏ mu v‰ak zaruãuje kritick˘ odstup nezbytn˘ pro svobodné zhodnocení.

however, guarantees him/her the critical distance necessary for an independent evaluation.

PERFORMANCE NAVRÎENÁ PRO FESTIVAL: BABYLONSK¯ M¯TUS

PERFORMANCE DESIGNED FOR THE FESTIVAL: THE MYTH OF BABYLON

Intervence uskuteãnûná v rámci festivalu je zamy‰lením nad babylonsk˘m m˘tem,

The intervention realized at the festival is a reflection on the myth of Babylon, formed in the

formátováním v oblasti jazykové a kulturní, sjednocováním jazykÛ do „jazykového stroje“,

linguistic and cultural sphere, the uni£cation of languages into a “language machine”,

nad problémy svázan˘mi s mnohojazyãnou verbální komunikací.

a reflection on the problems connected with multilingual verbal communication. The

Vystoupení pozvolna pfiejde do druhé intervence, nûkolikahodinové „live“ produkce, kde se

performance gradually merges into the second intervention, a ‘live’ production that is several

úvahy pfiesunou do „muzikálnûj‰ího“ rámce. Náhlé spu‰tûní neustále se promûÀujícího

hours long, in which the reflections shift into a “more musical” framework. A sudden release

zvukového proudu soustavnû Ïiveného soubûÏn˘m pfiehráváním 4 r˘hovan˘ch CD diskÛ,

of the constantly changing sound current of the systematically sustained, simultaneous

vzorkování a rozãlenûní do sekvencí v reálném ãase.

playing of 4 grooved CD discs, the designing and dividing into sequences in real time.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


PHOTO © Katy Valverde

ENTER MULTIMEDIALE 2000


50 | 51 MULTIMEDIÁLNÍ PERFORMANCE

Corps indice – Isabelle Choinie`re: Promûna andûla Corps Indice—Isabelle Choinie`re: La Mue de l'Ange Umûlecká fieditelka: Isabelle Choiniere ve spolupráci s Thierry Fournierem a Francoisem Roupinianem

Artistic director: Isabelle Choinie`re in collaboration with Thierry Fournier and

Multidisciplinární choreografie a performance (hlavní scéna): Isabelle Choinie`re

Franc‚ ois Roupinian

PÛvodní hudební doprovod a zvuk: Thierry Fournier

Multidisciplinary choreographer and performer (main stage): Isabelle Choinie`re Original music and sound: Thierry Fournier

Promûna andûla, nová performance skupiny „Corps Indice“ spojuje v jedno elektronické umûní s umûním Ïiv˘m, v kyberprostoru (prostorovû-ãasovém experimentu), kter˘ nutí pfiítomnost, minulost a budoucnost sou-

La Mue de l'Ange, a new choreographic performance of “Corps Indice”, integrates new

Ïít v jednom povrchovém vztahu. Na dvou vzdálen˘ch postech, pfii snímání zvuku v pfiímém pfienosu,

media in order to reflect upon the transformation of the real body in its projection into

vzájemnû pÛsobí pohybov˘ i hlasov˘ projev obou interpretÛ pfiímo na v‰echny dimenze scény. V˘sledkem je

cyberspace. These new spatio-temporal experimentations lead to the co-existence of

sloÏitá choreogra£e, kde si tûlo a technika vzájemnû odpovídají a stimulují se ve vícero rovinách: formální,

the present, past and future in a single epidermal interplay. This live performance will

organické a £loso£cké. Pulzace, vlnûní, pfiesahy, pfienos a souvislé pfiechody v‰ech tfií tûlesn˘ch rovin, smyslo-

unite two dancers situated in distant geographical spaces integrating contemporary

v˘ proud, hybridní tûla: to v‰e jen dosvûdãuje, jak si mediální tûlo se skuteãn˘m tûlem odpovídají a jak hmo-

dance, video, digital imaging and sound. The result is a composed choreography, where

ta a prostor pfiekraãují své vlastní hranice v tomto oslavném rituálu hodném 21. století. Úspûch prvního pfied-

body and technique create a dialogue that stimulates both on formal, organic and

stavení skupiny „Corps Indice“ nazvaného „Communion“ (Pfiijímání), které jiÏ bylo pfiedvedeno na 3 konti-

philosophical levels. A continuous media pulsation, a signi£cant broadening of concepts

nentech, v 10 zemích a ve více neÏ 30 mûstech, nepoãítaje nedávné turné po Evropû, jiÏ pfiedem dával tu‰it

such as time, space, identity, corporal limits; hybrid body: all these witness the commu-

kvality druhé kreace úspû‰ného mladého tûlesa.

nication between the real and the mediated body, as well as space and matter reaching

„Promûna andûla“ jiÏ byla pfiedstavena v rámci mûsíce multimediálního umûní v centru Méduse v Québeku,

beyond themselves in this ritual worthy of the 21st century.

17., 18. a 19. února 2000. Evropská prémiéra 31. 5. 2000 na ENTER multimediále zahajuje evropské turné toho-

LE CORPS INDICE

to pfiedstavení.

The mandate of Le Corps Indice is centred upon the creation and diffusion of theoretical

CORPS INDICE

research within the realm of electronic arts, relating to performance art. Given that the

Hlavním cílem „Corps Indice“ je samotná tvorba, ‰ífiení a hledání v oblasti elektronického umûní ve spojení

mandate explores the links between the performing arts and modern technology, we

s umûním Ïiv˘m. ‘...S odhodláním nalézt styãné momenty, které k sobû váÏí scénická a elektronická umûní,

have engaged ourselves toquestion these hybrid forms and to stimulate research in this

jsme se pustili do zkoumání tûchto hybridních forem a snaÏíme se oÏivit zájem o tuto oblast. Na úsvitu no-

£eld. With the dawn of a new comprehension of the body, dance is being presented to

vého chápání organicity se nám tanec jeví jako nejvhodnûj‰í entita, která se dokáÏe zcela otevfiít onomu svû-

us as an entity most likely to open up a world of new possibilities.

tu nového vnímání a nové citlivosti...’ Vedle samotné tvorby a jejího ‰ífiení se Corps Indice vûnuje rovnûÏ redakãní ãinnosti v klasick˘ch i elektro-

ISABELLE CHOINIE`RE

nick˘ch médiích a spolupráci na mezinárodních informaãních sítích.

In 1989 she obtained her bachelor's degree in choreography and was then introduced to Deborah Hay’s new dance concepts. Choreographer, performer, analyst and

ISABELLE CHOINIE`RE

artistic director, Isabelle Choinière explores the physical and psychic limits of the na-

Absolventka klasického tance Isabelle Choinière proniká spolu s Deborou Hay do koncepcí „nového tance“.

tural and the synthetic body. Due to the hybrid nature of her artistic evolution, her

Od roku 1992 se její zájem pfienesl rovnûÏ do oblasti elektronick˘ch médií. Ve své roli choreografky, perfor-

actual choreographic language took its source from a multitude of movements ran-

merky, analytiãky a umûlecké poradkynû proniká mezní fyzické a psychické moÏnosti pfiirozeného a umûlého

ging from a codi£ed vocabulary to new gestural approaches. She integrates vocal

tûla, a to formou reflexe v Ïivém umûní a kritick˘ch textech.

techniques and a wider conception of the body, which includes a reflection on time

Jako umûlkyni a fieditelce tûlesa, které sama v roce 1994 zaloÏila, se jí podafiilo „Corps Indice“ s jeho prvním

and space. Isabelle has brought Le Corps Indice, and its £rst creation Communion,

pfiedstavením „Communion“ maximálnû zviditelnit na mezinárodní scénû.

to international attention.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


ALEXANDER MIHALIâ

pédalophone pedalophone nástroj:

EQUIPMENT FOR THE PROCESSING OF SIGNALS BY MEANS OF PEDALS FOR A SOLO MUSICAL INSTRUMENT:

Alexander Mihaliã (skladatel) ve spolupráci s Klárou Novákovou

Alexander Mihaliã (composer) in cooperation with Klára Nováková (flute)

(flétna)

INFORMATION:

Zafiízení pro zpracování signálÛ pomocí pedálÛ pro sólov˘ hudební

www.mygale.org/mihalic/pedalophone/presentation.html Pedalofon je zafiízení o osmi pedálech, které sólovému hudebníkovi

The pedalophone is a piece of equipment with eight pedals that offers the

sk˘tá pfiístup k parametrÛm zpracování signálÛ v reálném ãase

solo musician access to the parameters of the processing of the sound signal

prostfiednictvím gest. Cílem tohoto projektu je dát hudebníkÛm

in real time by means of gestures. The aim of this project is to make available

k dipozici jednoduch˘ a úãinn˘ prostfiedek, kter˘ by jim umoÏnil tvofiit

to musicians a simple and effective means that would enable them to create

tzv ‚live-electronic‘ hudbu pfiímo u sebe doma a hrát tuto hudbu

so-called ‘live-electronic’ music in their own homes and to play this music just

stejnû, jako by to ãinili s klasick˘m hudebním nástrojem; s moÏností

as they would a classical musical instrument, with the potential for

improvizace a formou zábavy. KaÏd˘ pedál je propojen˘ s jedním

improvisation and entertainment. Each pedal is connected with one of the

z parametrÛ zpracování zvuku. Neustále se stfiídající pedály vydávají

parameters for the processing of sound. The constantly alternating pedals give

pokyny parametrÛm jako jsou ‚delay‘, transpozice ‚feed-back‘,

instructions to the parameters, such as ‘delay’, ‘feedback’ transposition,

‚decay‘ a dal‰í. Zvuk nástroje se transformuje zásahem hudebníka,

‘decay’ and others. The sound of the instrument is transformed by the

kter˘ mûní nastavení pedálÛ, a bohatství úprav spoãívá

musician, who changes the adjustment of the pedals; the richness of the

v kombinacích jednotliv˘ch parametrÛ. Hudebník tak zÛstává vûrn˘

arrangement consists in the combination of individual parameters. The

svému nástroji a souãasnû mu dodává nov˘ rozmûr v barvitosti zvuku

musician thus remains faithful to his/her instrument and at the same time

a efektech. Hráã na pedalofon nepotfiebuje zvlá‰tní technické

gives it a new dimension in terms of the color of the sound and the effects.

znalosti. Uãí se jej obsluhovat pfii hraní tím, Ïe zkou‰í rÛzné polohy

The pedalophone player does not need any special technical knowledge. He

pedálÛ; muzikant se tak uãí obsluhovat pedalofon, jakoby se uãil hfie

learns to use it by playing and testing the various positions of the pedals; the

na jak˘koliv jin˘ nástroj. Stejnû jako u klasick˘ch nástrojÛ mÛÏe

musician thus learns to use the pedalophone in the same way that he/she

skladatel zachytit zvukové jevy vypl˘vající z rÛzn˘ch úkonÛ a interpret

learns to play any other instrument. Just as with classical instruments, the

musí nástroj ovládat tak, aby mohl zvuk pfiedepsan˘ skladatelem

composer can capture the acoustic phenomena proceeding from various

reprodukovat.

operations, and the interpreter must master the instrument in order to reproduce the sound intended by the composer.

ÎIVOTOPIS: Narodil se v âeskoslovensku v r. 1963, v r. 1982 studoval kompozici na

BIOGRAPHY

ko‰ické konzervatofii u profesora Jozefa Podprockeho. Pokraãoval ve

Born in the former Czechoslovakia in 1963, he studied composition at the

studiu skladby v Bratislavû s Iljou Zeljenkou v letech 1985 aÏ 88.

Conservatoty of Ko‰ice in 1982 under Jozef Podprock˘. He continued

V r. 1987 obdrÏel stipendium pro studia v PafiíÏi u Yoshisia Taira na

composition studies in Bratislava with Ilja Zeljenka from 1985 to 1988. In 1987

„Ecole Normale de Musique de Paris“ (léta 1987 aÏ 88). V r. 1998 se

he received a scholarship to study in Paris under Yoshihisa Taïra at “École

pfiestûhoval do Francie, aby studoval elektroakustickou skladbu

Normale de Musique de Paris” (from 1987 to 1988). In 1988 he moved to France

u Michele Zbara do r. 1990. Ve stejném roce obdrÏel doktorát

to study electro-acoustic composition with Michel Zbar until 1990. In this

na „Université de Paris VIII“ u Horacia Vaggioneho a v r. 1991

same year he received his Master's degree from the “Université de Paris VIII”

nastoupil v DEA na programu „20th Centrury Music and Musicology“

under Horacio Vaggione, and in 1991 he entered the DEA in the “20th century

(hudba a hudební vûda 20. století). Pracoval na Encycklopaedia

Music and Musicology” program. He has been working on “Encyclopaedia

Musicalis od 1991.

Musicalis” since 1991.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


UMùNÍAINTERNET

ARTANDTHEINTERNET

Jedná se o rÛzná a velice mnohotvárná umûlecká díla vyuÏívající komunikaãních technologií – ve velké vût‰inû internetu – jako v˘razového prostfiedku. Tato tvÛrãí aktivita je prakticky obsahovû neomezena, jedin˘m omezením je rychlost poãítaãe, kvalita a rychlost jeho pfiipojení na internetovou síÈ ãi velikost jeho obrazovky. Enter Multimediale pfiedstaví jak hypertextové experimenty, interaktivní romány ãi poezii automaticky generovanou poãítaãem, tak i pfiímou „On-Line“ tvorbu vyuÏívající dne‰ních moÏností pfienosu zvuku, videa a virtuální reality (na internetu – VRML2). This concerns diverse and often ambiguous art works making use of the newest communications technology—for the most part, on the internet—as a medium of expression. This creative activity is practically limitless in terms of content. It is restricted only by the speed of the computer, the quality and speed of its connection to the internet web, and the size of the screen. In the wide sphere of internet art, one £nds hypertext experiments, interactive novels, political activism, poetry generated automatically by computer, as well as direct “on-line” creation making use of the present possibilities of the transfer of sound, video and virtual reality in real time.


54 | 55 UMùNÍ NA INTERNETU

waxweb DAVID BLAIR

sensorium SHIN'ICHI TAKEMURA

http://jefferson.village.virginia.edu/wax/

http://www.sensorium.org/

Je to jeden z nejstar‰ích umûleck˘ch projektÛ na Internetu. V roce 1991

SENSORIUM je soubor nûkolika projektÛ pod vedením japonského

D. Blair zaãal tvofiit £lmov˘ pfiíbûh, na nûmÏ spolupracovalo vice neÏ

umûlce Shin'ichi TAKEMURY.

25 autorÛ. Dodnes je tento projekt ve v˘voji. V˘sledn˘ £lm je moÏno

Napfiíklad v projektu Net Sound Takemura pfiipodobÀuje internetovou

shlédnout pouze prostfiednictvím internetu.

síÈ k „lidskému nervovému systému“, kde jednotlivé informace putují

This is one of the oldest artistic projects on the internet. In 1991, D. Blair

k rÛzn˘m „orgánÛm“. SENSORIUM dovoluje poslouchat tuto cirkulaci

began to create a £lm story on which more than 25 people worked. The

informací sítí jak˘msi virtuálním „stetoskopem“.

project continues to develop up to the present. The resulting £lm can only

SENSORIUM is a set of several projects under the direction of the

be seen by means of the internet.

Japanese artist Shin'ichi TAKEMURA.

the file room MUNTADAS

For example, in the project Net Sound, Takemura assimilates the web to the “human nervous system”, where individual pieces of

http://www.cd.sc.ehu.es/FileRoom/documents/homepage.html

information roam to various “organs”. SENSORIUM enables one to

The File Room je ilustrovan˘ archiv cenzury na celém svûtû. Muntadas

listen to the circulation of the information of the web through a kind

vytvofiil nástroj, kter˘ je v neustálém v˘voji a doplÀování. The File Room je

of virtual “stethoscope”.

dnes produkován galerií Randolph Street Gallery v Chicagu (USA). The File Room is an illustrated archive of censorship all over the world.

kunstradio

Muntadas created the instrument that is constantly being developed and

http://kunstradio.at/

supplemented. The File Room is today produced by the Randolph Street

Kunstradio je umûlecké multimediální dílo mlad˘ch (nejen) rakousk˘ch umûlcÛ aktivní v reálném ãase.

Gallery in Chicago (USA).

Kunstradio is an artistic multimedia work by young Austrian (among others) artists active in real time.

l0ve0ne JUDY MALLOY

technosphere G. SELLEY, R. HAWKES A J. PROPHET

http://www.eastgate.com/malloy/

http://www.technosphere.org.uk/

Judy Malloy je jedním z prÛkopníkÛ hypertextového románu, kter˘ existuje

Umûl˘ Ïivot od G. Selleyho, R. Hawkese a J. Propheové – TechnoSphere – je vlastní svût modelovan˘ v 3D, kter˘ je

jiÏ nûkolik let. L0ve0ne je „nekoneãn˘“ román, podmínûn˘ vlastní existencí

ob˘ván umûl˘mi bytostmi, jeÏ byly vytvofieny webov˘mi (WWW) uÏivateli. Îijí tam tisíce rÛzn˘ch stvofiení, která se

internetu, kter˘ tento princip hypertextu umoÏÀuje (kromû nûkolika verzí

snaÏí dennû o pfieÏití.

na CD ROMu je pouze na síti) .

Arti£cial Life by G. Selley, R. Hawkes and J. Prophet—TechnoSphere—is a world unto itself modeled in 3D, a world

Judy Malloy is one of the pioneers of the hypertext novel that has existed for

that is inhabited by arti£cial creatures who were created by web (WWW) users. There are thousand of diverse

several years now. l0ve0ne is an “unending” novel, conditioned by its own

creatures living there and struggling for survival daily.

existence on the internet, which makes the principle of the hypertext possible (except for several versions on CD-ROM, this is available only on the net).

ENTER MULTIMEDIALE 2000


familie auer ROBERT ADRIAN

involuntary reception

http://thing.at/orfkunstradio/AUER/

http://www.eai.org/involuntary/

FAMILIE AUER je projektem celé skupiny umûlcÛ kolem Roberta Adriana. Paroduje televizní seriály (sitcomy) za vyuÏití

V tomto prvním projektu EAI se pfiedstavuje Kristin Lucas jako mladá Ïena

hypermédií pro web.

s enormnû vysok˘m elektromagnetick˘m pulzaãním polem (EPF). Video

FAMILIE AUER is the project of an entire group of artists around Robert Adrian. It parodies TV series (sitcoms) for using

z Involuntary Reception mÛÏe b˘t prohlíÏeno za pouÏití Real Player.

hypermedia for the web.

In this, EAI's premiere Artist Web Project, Kristin Lucas performs as a young woman with an enormously high electro-magnetic pulse £eld (EPF). The video

recycler AMY ALEXANDER

element of Involuntary Reception may be viewed in its entirety using Real Player.

http://shoko.calarts.edu/~alex/recycler.html Multikulturní kritick˘ pohled na rozmnoÏování webov˘ch kamer (webcams) na internetu a jejich vyuÏití k umûlecké „koláÏi“. A multicultural critical perspective on the multiplication of web cameras (webcams) on the internet and their exploitation for artistic “collage”.

video commune: the video collaborations of nam june paik http://videocommune.eai.org/

open video archive (ova)

Pfii pfiíleÏitosti The Worlds of Nam June Paik se Electronic Arts Intermix

http://on1.zkm.de/ova/

a Guggenheimovo muzeum inspirovali Paikov˘m vlastním pracovním procesem

Projekt OVA byl zahájen v r. 1999. OVA bude distribuovan˘m archivem, coÏ znamená, Ïe video-obsah mÛÏe b˘t publikován

a otevfieli tuto spojenou webovou stránku s cílem pfiedstavit toto spoleãné

na rÛzn˘ch serverech. OVA pfiedstavuje novou generaci videoarchivu. Na rozdíl od konvenãních videoarchivÛ, které pracují

dûdictví videotvorby vefiejnosti.

pouze na principu vysílaã/pfiijímaã, je OVA otevfien˘m archivním systémem zaloÏen˘m na internetu. KaÏd˘ umûlec z oblasti

On the occasion of The Worlds of Nam June Paik, Electronic Arts Intermix and

videa, nezávisl˘ £lmov˘ producent, distributor, jakoÏ i v˘robce poãítaãov˘ch animací se mÛÏe stát spokojen˘m

the Guggenheim Museum have taken a cue from Paik's own working process

pfiispûvovatelem OVA. OVA tak není médiem pouze one-to-many (jeden k mnoha) ale many-to-many (mnoho k mnoha).

by inaugurating this joint Web site with the goal of bringing this collaborative

OVA – infrastruktura pro videodata na internetu.

video heritage to public attention.

The OVA project was launched in 1999. OVA will be a distributed archive, which means that video content can published on different servers. OVA represents a new generation of video archive. Unlike the conventional video archives that only work

génération littéraire par ordinateur

with transmitter/receiver broadcasting, OVA is an open video archive system based on the internet.. Any video artist,

http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/personne

independent £lm producer or distributor, as well as producers of computer animations can become content contributors

Kdo je autorem – spisovatelem v pfiípadû, kdy poãítaã generuje své texty úplnû

with OVA. OVA thus is not a one-to-many-, but a many-to-many medium. OVA — an infrastructure for video data on the

sám, a jaké bude jeho postavení?

internet.

Who is the artist, the writer, when the computer generates texts on its own, and what is her/her position?

ENTER MULTIMEDIALE 2000


56 | 57 UMùNÍ NA INTERNETU

cyberatlas PROJEKT GUGGENHEIMOVA VIRTUÁLNÍHO MUZEA

grammatron MARK AMERIKA

http://cyberatlas.guggenheim.org/home/index.html

http://www.grammatron.com

CyberAtlas, projekt Guggenheimova virtuálního muzea a Guggenheimova

„GRAMMATRON je posedl˘ my‰lenkou spirituality ve vûku elektroniky.“ The New York Times

magazínu je soustfiedûn˘m úsilím o zmapování této „terra incognita“.

„Kolosální hypertextová vodíková puma svrÏená na literární krajinu...“ Time-Warner’s Path£nder

Cílem CyberAtlasu je získat sbírku map cyberprostoru, se zvlá‰tním

“GRAMMATRON grapples with the idea of spirituality in the electronic age.” The New York Times

dÛrazem na stránky vizuálního umûní a kultury.

“A colosssal hypertext hydrogen bomb dropped on the literary landscape...” Time-Warner's Path£nder

CyberAtlas, a project of the Guggenheim Virtual Museum and Guggenheim magazine, is a concerted effort to chart this “terra incognita”. The aim of

narcisse

CyberAtlas is to commission and collect a series of maps of cyberspace, with

http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/speculum_vulgum/index.html

a particular focus on sites related to visual art and culture.

d1g1tal f1lmfest1val

helicopter house http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/helicomaison/evenement/indexgb.html

http://www.d£lm.com

„Helicopter House je smí‰en˘m umûleck˘m projektem, kter˘ spojuje díla souãasn˘ch umûleck˘ch technik s rozhraními

D.FILM Digital Film Festival je putovní a onlinovou pfiehlídkou £lmÛ

nejmodernûj‰ích vûdeck˘ch a technologick˘ch v˘zkumÛ...“

vytvofien˘ch touto skvûlou novou £lmovou technologií. Cílem festivalu je

“Helicopter House is a mixed artistic project which entangles products of contemporary artistic techniques with

zárovûÀ pobavit obecenstvo pfiedstavením nejlep‰ích prací vytvofien˘ch

interfaces of the most recent scienti£c and technological research...”

dne‰ní novou generací digitálních £lmov˘ch tvÛrcÛ, a zárovûÀ publikum inspirovat aktivním návodem k vlastní tvorbû.

tfii ramena (three branches)

The D.FILM Digital Film Festival is a traveling and online showcase of £lms

http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/3rives/home/index.html

made using this powerful new £lmmaking technology. The goal of the

„Tfii ramena: utopick˘ prostor pro experimenty s jin˘mi pfiáními, jin˘mi moÏnostmi: tato krajina jako hranice, tato dvû

festival is both to entertain, by showing audiences the very best work done

ramena fieky, která je sama ramenem, dva jednotlivci a dal‰í, které neznáme, uÏ je nepoznáváme. Radûji nás

by today's new breed of digital £lmmakers, and to inspire, by actively

poznávejte neÏ vyhánûjte...“

teaching them how they can do it themselves.

“Three branches: a utopian space for experiments with other desires, other possibilities: this landscape, like a border,

walkerart

these two branches of a river which is itself a branch, two individuals and others that we do not know, do not recognize any more. Welcome the absence rather than exorcise it...”

http://adaweb.walkerart.org/ JEKOT, KDYÎ BOLEST UDE¤Í BùHEM V¯SLECHU. PONO¤ SE DO TEMN¯CH VùKÒ A NAJDI ZVUK, JENÎ JE TEKUTOU HRÒZOU, ZVUK NA ROZHRANÍ MÍSTA, KDE P¤ESTÁVÁ âLOVùK A ZAâÍNÁ ZVͤE... PROSÍM, ZMù≈TE VÍRU SHRIEK WHEN THE PAIN HITS DURING INTERROGATION. REACH INTO THE DARK AGES TO FIND A SOUND THAT IS LIQUID HORROR, A SOUND AT THE BRINK WHERE MAN STOPS AND THE BEAST AND NAMELESS CRUEL FORCES BEGIN. ... PLEASE CHANGE BELIEFS

ENTER MULTIMEDIALE 2000


orlan http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/orlan/ ...Zkrátka, bûhem v‰ech sv˘ch pfiedstavení jsem ãetl následující v˘Àatek z její knihy La Robe (·aty), kter˘ v zásadû fiíká toto: „PokoÏka klame... bûhem Ïivota má kaÏd˘ jen jednu kÛÏi... lidé se ve sv˘ch vztazích m˘lí, protoÏe ãlovûk nikdy není tím, co má... mám andûlskou pleÈ, ale jsem ‰akal... krokod˘lí kÛÏi, ale jsem ‰tûnû... ãernou kÛÏi, ale jsem bíl˘, pleÈ Ïeny, ale jsem muÏ; nikdy nejsem ve své vlastní kÛÏi. Z tohoto pravidla nejsou Ïádné v˘jimky, protoÏe nikdy nejsem tím, co mám...“ ...In short, during all my operation-performances I read the following extract from her book La Robe (The dress) which in the résumé says this: “The skin is deceptive... in life one only has one's skin... there is an error in human relations because one is never what one has... I have an angel's skin, but I am a jackal... a crocodile's skin but I am a puppy, a black skin but I am white, a woman's skin but I am a man; I never have the skin of what I am. There is no exception to the rule because I am never what I have...”

david larcher

hra toywar http://www.toywar.com „...obranná hra TOYWAR. com byla zahájena, aby chránila etoy pfied

http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/david_larcher/

agresivními pokusy o pfievzetí a aby vítûznû vybojovala historickou bitvu

„ProtoÏe tvorba je pro nûj (Valéry) nekoneãn˘m prostfiedkem, kdy umûlec, aãkoliv ji nemÛÏe dokonãit, pfiesto mÛÏe vymezit

o jméno domény mezi etoy.CORPORATION (legendární obr internetového

ãást nekoneãného úkolu, jehoÏ nedokonãenost podporuje mistrovství mysli, vyjadfiuje toto mistrovství, vyjadfiuje je tím, Ïe

umûní, zaloÏen˘ v r. 1994) a eToy Inc. (jedna z nejvût‰ích e-komerãních

je formuje do podoby síly.“

spoleãností, zaloÏená v r. 1996)...“

“ That the work is in£nite means, for him, (Valéry) that the artist, though unable to £nish it, can nevertheless make it the

“...the TOYWAR.com resistance game was launched to protect etoy from

delimited site of an endless task whose incompleteness develops the mastery of the mind, expresses this mastery,

aggressive take-over attempts and to win the historic domain name battle

expresses it by developing it in the form of power.”

between the etoy.CORPORATION (legendary internet art giant, incorporated

fakeshop

1994) and eToys Inc. (one of the biggest e-commerce companies, incorporated 1996)...”

http://www.fakeshop.com/ „Genetické zkou‰ky a odhad rizika nám pomáhají uãinit lep‰í investice do na‰eho zdraví a ‰tûstí po dobu celého Ïivota. DNA

http://www.this.is/etoyteach/

by mûla b˘t zasílána noãním kur˘rem, nejlépe na ledu. Kvalita DNA bude potvrzena agarosní elektroforézou...“

„...Nበproblém je formát, na‰e formáty.na‰e práce je vzpourou proti

“Genetic testing and risk assesment helps us make better investments in our health and happiness for a lifetime. DNA should

formátÛm... a ucho je prvním formátovan˘m smyslem.do království oka

be sent via overnight carrier, on ice if possible. The quality of the DNA will be con£rmed by agarose electrophoresis...”

musíme umístit nûkolik klíãov˘ch slov uvnitfi zvukového pohybu.a iniciovat

etoy

proces okouzlení, spojení s magick˘m voláním abychom získali nezformátovan˘ mozek, abychom poskytovali transformovanou inteligenci...“

http://www.etoy.com

“...Our problem is format, our formats.our works are rebellion against

„...etoy manipulující kulturní kód. CORPORATION láká stále víc a více vefiejného zájmu, kaÏd˘ den o nûm sly‰íme od

formats.and the ear is the £rst formated sense.in the eye kingdom, we have to

recenzentÛ webov˘ch stránek a médií, zatímco etoy.MEDIA-VIRUS obchází svût: a realitu nechává za sebou...“

place some key words inside the sound movment.and initiate the process of

“...the culture-code manipulating etoy.CORPORATION is attracting more and more public interest, hits on its web site and

charming, the link with the magic calling so that we can acquire an unformated

media coverage every day while the etoy.MEDIA-VIRUS is travelling the world: leaving reality behind...”

brain, so that we can offer a transformed intelligence...”

dislocation of intimacy http://dislocation.net/index.html Dislocation of Intimacy se skládá ze zapeãetûné ocelové skfiíÀky (Marcel Duchamp) spojené bezdrátov˘m modemem s Internetem. UÏivatelé mohou pomocí Internetu komunikovat obsahem skfiíÀky. Dislocation of Intimacy consists of a sealed steel box (Marcel Duchamp) connected by a wireless modem to the Internet. Users may interact with the interior of the box through the Internet.


58 | 59 UMùNÍ NA INTERNETU

stelarc

netomat™

http://www.stelarc.va.com.au/pingbody/ping.html

http://www.netomat.net/

STELARC je performer se sídlem v Austrálii, jehoÏ práce zkoumá a roz‰ifiuje

Netomat™ je meta-browser, kter˘ pracuje s jin˘m

koncept lidského tûla a jeho vztahu k technologii prostfiednictvím rozhraní

Internetem – s inteligentním Internetem, a ne s pouhou

zahrnujícího Internet a web, zvuk, hudbu, video a poãítaãe.

velkou databází statistick˘ch informací. Netomat™ vede se

STELARC is an Australian-based performance artist whose work explores

sítí rozhovor, aby získal informace v nezprostfiedkované

and extends the concept of the body and its relationship with technology

a nezávislé podobû. Je prohlíÏeãem pouze podle jména. Nበsouãasn˘ zpÛsob mechanické „klikající“ navigace, rigidní

through human/machine interfaces incorporating the Internet and Web,

distribuce informací a pasivního prohlíÏení „ovûfien˘ch“ informací vám nebude pfiíli‰ platn˘, pokud budete pouÏívat

sound, music, video and computers.

Netomat™.

decss uncensored art show

Netomat™ is a meta-browser that engages a different Internet—an Internet that is an intelligent application and not simply a large database of static £les. Netomat™ conducts a dialogue with the net to retrieve information that is

http://www.plagiarist.org

unmediated and independent in form. It is a browser only by name. Our current point-and-click navigation, rigid

Naughty Bits — The DeCSS Uncensored Art Show

information distribution, and passive browsing of “authored” information in today's interactivity will be of little use when

Forbidden DeCSS Graphic Design Shocking DeCSS Interactive Art The

using Netomat™.

DeCSS Song — Full-length AOR Cut! DeCSS Uncensored Credits

amoeba

postmasters http://www.postmastersart.com

http://funk.co.nz/java/amoeba/amoeba/html

http://www.postmastersart.com/digit/

Amoeba je variací na star˘ dobr˘ „Ïivotní“ algoritmus. Zaãíná modfie

Postmasters se specializuje na pfiedstavování mlad˘ch i uÏ zaveden˘ch umûlcÛ v‰ech médií. Umûlecká díla jsou vût‰inou

a roste aÏ do ãerné „‰píny“. Jak postupnû sílí, zaãíná se zelenat, aÏ se

orientována na obsah, jsou koncepãní a odráÏejí na‰i dobu.

nakonec stane „jedovatou“ a umírá.

Postmasters is committed to showing young as well as established artists of all media. The artworks are generally content-

The Amoeba is a variation on the old “life” algorithm. It starts out blue,

oriented, conceptually based, and reflective of the times.

and grows into black “£lth”. As it gets stronger, it begins to turn green, before becoming “toxic” and dying.

crypto http://www.io360.com/crypto/

sirius http://www.sirius.com/~shag/ Webové stránky vyuÏívající pop-artovou koncepci obrazu i zvuku. Neustál˘ vír hudby a barev... (Web pages making use of the pop-art conception of the image and sound. A constant whirl of music and color ...)

Kompoziãní uspofiádání, které se skládá z layoutu, materiálÛ, estetick˘ch hodnot, obrazÛ a forem, je jak symbolick˘m, tak doslovn˘m uÏitím kryptogra£ck˘ch prvkÛ. The compositional arrangement, consisting of layout, materials, aesthetic values, images and forms, is both a symbolic and literal use of the elements of cryptography.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


umûlci na internetu

artists on the internet

v˘tvarná témata art themes

REYNALD DROUHIN – F http://www.ensba.fr/alteraction/ http://www.incident.net/metaorigine/

12 notes

globz

http://perso.cybercable.fr/koltes/

http://www.globz.com/

ERIC SÉRANDOUR – F

Vizuální hypertextová báseÀ na téma lidské tûlo.

GlobZ chce dûlat originální interaktivní vûci: hry,

http://perso.wanadoo.fr/eric.serandour

A visual hypertext poem on the theme of the human body.

hraãky, kreslené seriály, zvlá‰tní zku‰enosti, smû‰né

the flash challenge—presented by shock..

nástroje. V˘robky GlobZ jsou tedy na GlobZ

ANTOINE SCHMITT – F

pfiedstavovány, anebo distribuovány prostfiednictvím

http://www.fdn.fr/~aschmitt/avectact/

http://www.flashchallenge.com/Revolution.asp

na‰eho velkého internetu...!

Webové stránky, kde diváci hlasují kaÏdodennû pro nejzajímavûj‰í internetové a hlavnû

GlobZ wants to produce original intaractive web content:

LUC COURSCHENE – CANADA

animované sity.

games, toys, cartoons, stranges experiences, silly tools ...

http://www.din.umontreal.ca/courchesne/

Web pages—where the viewers vote every day—summarizing the most interesting

GlobZ productions are then displayed on GlobZ.com

internet sites, animated sites in particular.

and/or distributed through the vast internet ...!

form

praystation

http://www.c3.hu/collection/form/

http://www.praystation.com/antiweb/CHAOS.html

EDUARDO KAC – USA

Alexei Shulgin vytváfií soustavu nekoneãn˘ch dotazníkÛ, které se vyplÀují pomocí rÛzn˘ch

PrayStation.com je v˘zkumná a v˘vojová stránka

http://ekac.org

rubrik a tlaãítek. Kafkovská atmosféra na internetu...

jediného ãlovûka. Jejím úãelem je pouÏít design

Alexei Shulgin creates a system of in£nite questionnaires that are £lled in with the help of

a technologii ve sbírce mal˘ch, nûkdy i jednodenních

DON RITTER – USA

various columns and buttons. A Kafka-esque atmosphere on the internet ...

modulÛ.

http://www.users.interport.net/~ritter/

pixeljunkies

KEN FEINGOLD – USA http://www.kenfeingold.com

PrayStation .com is a one-man research and development web-site. Its objective is to apply design

STELARC – AUSTRALIA

http://www.pixeljunkie.com/

and technology in a collection of small, sometimes

http://www.stelarc.va.com.au

„Chci b˘t symbolem tvÛrãího vyjádfiení a moÏná pfiedev‰ím symbolem pro ty hravé, na

even one-day, modules.

design zamûfiené a pro oko pfiitaÏlivé vûci, které nás obklopují na Internetu a v Ïivotû vÛbec. A kdo to tedy je, kdo je pixeljunkie? ¤eknûme, Ïe jsem ten kluk, kter˘ má opravdu rád

entropy

design a má tak trochu pfiání viditelnû se vyjádfiit a moÏná souãasnû i nûkoho inspirovat.

http://www.entropy8.com

A skoro jsem zapomnûl – pracuju také v Razor£sh ve ‰védském Stockholmu.“

teorie umûní na internetu

theory of art on the internet

“I want it to be a symbol for creative expressions and maybe most of all a symbol for some

servo

CTHEORY

of that playful, design-oriented and visually appealing stuff that surrounds us on the

http://www.selenite.com/servo

http://www.ctheory.com

passion for design and a desire to express myself visually and hopefully inspire other people

chman

DIGICULT

at the same time. Oh, I almost forgot—I also work at Razor£sh in Stockholm, Sweden.”

http://195.114.67.67/index.htm

http://digicult.org

internet and in life in general. Who really is the pixeljunkie? Let's say I'm a guy with a real

IDEA ON LINE http://www.nunc.com

LABORATOIRE D'ART DE L'UNIVERSITÉ PARIS 8 http://www.labart.univ-paris8.fr

MÉDIATH_QUE DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL http://media.macm.qc.ca/siteart.htm


VIDEOARTAEXPERIMENTALNÍ£LM VIDEOARTANDEXPERIMENTAL£LM Posledních tfiicet let dvacátého století bylo poznamenáno v˘vojem nejvíce pouÏívaného média – televize a videa. Nûktefií umûlci (pfieváÏnû v USA na konci ‰edesát˘ch let) objevili velice brzy speci£cké moÏnosti tohoto elektronického pohyblivého obrazu. Díla, která byla vytvofiena pro tento dnes jiÏ plnû digitální nosiã, jsou uznávána pro svÛj plnohodnotn˘ umûleck˘ v˘raz a kaÏdé vût‰í muzeum souãasného umûní se dnes neobejde bez oddûlení „Videoartu“. Pfiesto pfieváÏná vût‰ina slavn˘ch svûtov˘ch tvÛrcÛ videoartu zÛstává ãeskému publiku neznámá. Paralelnû s v˘vojem profesionální televize a stále se zvy‰ující konzumací domácího videa dochází k zpfiístupnûní tohoto média komukoliv. Opravdovou nezávislou umûleckou tvorbu v âeské republice, mimo reklamu a mimo o£ciální televizní vysílání, nikdo nezná. Jeden z úkolÛ ENTER Multimediale je otevfiení této skoro „tajné“ spoleãnosti nej‰ir‰ímu publiku. The last thirty years of the twentieth century were marked by the development of the most commonly used media—television and video. Some artist (in particular in the USA at the end of the sixties) discovered very early on the speci£c potential of the electronic moving image. The works that were created for this—now fully digital—medium are recognized as having a valuable artistic expression and no world-class museum of contemporary art can today make do without a permanent exposition of “video art”. None the less, the Czech public still has no knowledge of the great majority of the famous artists in this genre. With the development of professional television and the increasing consumption of home videos, this medium has become accessible to anyone. No one is familiar with the creation of independent art videos made in the Czech Republic, standing as they do outside the sphere of advertisement and outside of£cial television broadcasts. One of the tasks of ENTER multimediale is the opening up of this almost “secret” society to the widest possible public.


62 | 63 VIDEOART A EXPERIMENTÁLNÍ FILM

Videoart byl v 90. letech ãesk˘mi galeriemi, muzei a ‰kolami automaticky pfiijat jako jiÏ zaveden˘

Video art appeared in Czech galleries, museums and schools in the nineties as an already

umûleck˘ Ïánr, coÏ ãásteãnû zavinilo nedostatek kritické debaty na toto téma uvnitfi i vnû tûchto institucí.

established artistic genre, which was perhaps one of the reasons for the lack of critical debate on

Hlavním dÛvodem v‰ak byla neexistence stálé muzeální sbírky ãi pravidelného mezinárodního festivalu,

this theme both inside and outside these institutions. The main reason, however, was the absence

jeÏ by ãeskému divákovi umoÏnily znalost z první ruky, stejnû jako moÏnost srovnání star‰í i souãasné

of a permanent museum collection or an international festival that would provide first-hand

domácí a svûtové tvorby. První roãník festivalu ENTER multimediale pfiedstavuje v sekci videa celkem pût

knowledge and the opportunity to compare works from at home and around the world. The first

produkãních, distribuãních ãi archivních center z Evropy a Ameriky: CICV (Aix-en-Provence, Francie),

year of ENTER multimediale presents in the video section altogether five production, distribution

Blackchair Productions (Seattle, USA), Media Archiv (Praha, âeská republika), 235 Media (Kolín n/R.,

and archive centers from Europe and America: CICV (Aix-en-Provence, France), Blackchair

Nûmecko) a Hull Time Based Arts (Kingston Upon Hull, Velká Británie). Skrze vlastní v˘bûr tûchto

Productions (Seattle, USA), Media Archiv (Prague, Czech Republic), 235 Media (Cologne, Germany)

organizací je zde formou velkoplo‰né projekce prezentována ‰iroká ‰kála dûl bez tematického ãi

and Hull Time Based Arts (Kingston Upon Hull, UK). Through each center‘s own selection, a wide

formálního vymezení. Program mÛÏe b˘t chápán jako jak˘si prÛfiez oboru za posledních 20 let s dÛrazem

range of works outside any thematic or formal frames is shown on a cinema screen. The program

na zcela odli‰né pfiístupy k médiu videa, o nichÏ podrobnûji informuje následující ãást katalogu.

can be understood as a cross-section of the field over the past 20 years. There is an emphasis on

Souãástí festivalu je pfiehlídka tvorby b˘val˘ch i souãasn˘ch studentÛ ateliérÛ videa a nov˘ch médií na

the diverse approaches to the video medium about which the following part of the catalogue

FAVU (Brno), AVU a FAMU (Praha).

provides further information. Markéta Uhlífiová Kurátorka sekce videoartu a experimentálního £lmu

The works of former and current students of video art and new media at FAVU (Brno), AVU a FAMU (Prague) are also included in the festival. Markéta Uhlífiová Curator of the video art and experimental video section

CICV – Mezinárodní centrum pro videotvorbu – Pierre Schaeffer CICV je centrum pro umûní a nezávislou tvorbu s mezinárodní orientací, jehoÏ hlavním zamûfiením

The CICV is a center for art and independent creation with an international orientation, placing questions

jsou otázky obrazu, zvuku, médií a sítí. Vytváfií nekomerãní terén pro umûlce, vûdce a filozofy.

of image, sound, media and networks at the heart of its activity. It creates a non-commercial terrain for

Otázky t˘kající se rozvoje v˘zkumu a inovativních pfiístupÛ mají mezinárodní platnost. CICV se

artists, scientists and philosophers. Issues of innovation and research development are raised on an inter-

pravidelnû úãastní meetingÛ a konferencí po celé Evropû a Americe. Pobyty v CICV umoÏÀují umûl-

national level. The CICV regularly participates in meetings and conferences all over Europe and America.

cÛm experimentování, produkci i vzdûlávání. Umûlci, ktefií se pohybují v oblasti nov˘ch technologií

The CICV residencies allow artists to experiment, produce or learn. Artists, utilizing New Technologies for

pro informatiku a komunikaci (NTIC), zde naleznou ‰irokou ‰kálu vybavení. Centrum seznamuje

Information and Communication (NTIC), discover here the widest range of facilities. The center gives ar-

umûlce s moÏnostmi ‰piãkov˘ch technologií a zároveÀ poskytuje ‰kolení nezbytné pro dal‰í rozvoj.

tists an idea of the state-of-the-arts technological possibilities and provides the training required for their

Politikou CICV se stal dÛraz na roli umûlce jako experimentátora, kter˘ má dostat ‰anci rozvíjet

further development. The CICV’s policy is to emphasize the role of artists as experimenters who must be

svÛj talent, kriticky konfrontovat své vize a participovat na spoleãenské debatû.

given a chance to exercise their talent, confront their visions critically and participate in social debate.

Prudk˘ rozvoj digitálních technologií hluboce otfiásl dosavadními postupy v oblasti záznamu, post-

The boom in digital technologies has profoundly shaken the procedures of recording, post-producti-

produkce a vysílání. Umûlci mají nyní moÏnost pracovat s formami vizuality, jeÏ byly doposud ne-

on and broadcasting. Artists are able to work with forms of visual treatment that have been impos-

myslitelné. V˘razové moÏnosti se podstatnû obohatily, a to i pfiesto, Ïe v˘sledná díla ãasto zÛstá-

sible until now. The range of expression has been considerably expanded, even though the results

vají z hlediska estetiky problematická. Nové technologie se v narÛstající mífie stávají pfiirozenou

often remain problematic in aesthetic terms. New technologies are increasingly integrated into the

souãástí „scénické ma‰inérie“ performaãních umûní. Scéna, jaksi zneãi‰tûna filmem, televizí ãi

“scenic machinery” of the performing arts. Somewhat defiled by cinema, television and multimedia,

multimédii, se ocitá v situaci, kdy musí ãelit ko-existenci Ïiv˘ch a virtuálních hercÛ, taneãníkÛ

the stage finds itself confronted with new challenges with the arrival of virtual actors, dancers and

a hudebníkÛ. Jednou z nejv˘znamnûj‰ích oblastí rozvoje se jeví b˘t experimenty s hypertextem

musicians blended in performances with “real” ones. The Hypertext experiments and Interactive en-

a interaktivní instalace. Lze je chápat jako syntézu instalací, klasick˘ch environmentÛ v souãasném

vironments appear to be a major growth area. They can be seen as a synthesis of installations, classi-

umûní a souãasného vûdeckého v˘zkumu interaktivity mezi ãlovûkem a strojem. Zvlá‰tnost tohoto

cal contemporary art “environments”, and current scientific research on human/machine interacti-

v˘zkumu spoãívá v novû vzniklé „problematické“ situaci, jeÏ pracuje s divákem, jeho/jejím tûlem

on. The special quality of this research lies in the new-found “problematical” situation confronting

a sociálním prostorem, které jsou jádrem umûleckého procesu.

the spectator, his/her body and the social space lying at the heart of the artistic process.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


Patrick De Geetere / Stupa / 1996 / 50:00

Sandra Kogut / Parabolic People / 40:19

„V kfii‰Èálovém paláci není intelekt. Chápe‰, co je kfii‰Èálov˘

V˘chozim materiálem pro Parabolic People se staly tfiicetivte-

palác? Je prÛhledn˘. Je v‰ude. Není co skr˘t, nic nepfiekáÏí. Je to

fiinové vstupy obyvatel velkomûst PafiíÏe, New Yorku, Tokya,

kfii‰Èálov˘ palác.“ Fiktivní dokument Stupa je procesem

Moskvy, Ria a Dakaru. Ve speciálnû sestrojené kabinû s kame-

sebeidentifikace skrze fieã druhého.

rou nechala autorka demokraticky vstoupit do dialogu v‰echny

“In the crystal palace there is no intellect. Do you understand

ty, ktefií neodolali lákadlu mít svého dvojníka v univerzální

the crystal palace? It is transparent. It is everywhere. There is

mediální realitû.

nothing to hide, there is no obstacle. It is a crystal palace.” The

Thirty-second spots of the inhabitants of Paris, New York,

fictitious documentary Stupa is a process of self-identification

Tokyo, Moscow, Rio and Dakar constitute the raw material for

through the speech of another.

Parabolic People. Those who could not resist the lure of having

SANDRA KOGUT – PARABOLIC PEOPLE

their double in the universal media reality were able to enter Cathy Vogan / The Synchronizer / 1996 / 19:05

into a dialogue democratically in a specially mounted cabin

Neither fiction, nor documentary, this film is based on

Pfiesnû naãasovaná vizuální provokace je vtipnou dekonstrukcí

equipped with a camera.

a selection of texts composed by Ibrahima Konaté (11 years) and Amadou Ba (14 years). A group of eleven kids from the

muÏsk˘ch a Ïensk˘ch stereotypÛ tak, jak jsou pfiesvûdãivû prezentovány masmédii. The Synchronizer vyuÏivá nejen

Francisco Ruiz de Infante / Les loups / 1995 / 1:32:00

milieu of a Dakar factory are the actors in a film that

tempo a technické triky, ale i vtíravou komerãní estetiku

Tento básnick˘ snímek je mistrnou ukázkou elegantní práce

doesn’t aim to focus on the social aspects of these street kids,

comicsov˘ch reklamních spotÛ.

s elektronick˘m obrazem. Les loups vytváfií vlastní vyprávûcí

but rather on their unusual imagination.

The brilliantly timed visual provocation is a witty

postupy zaloÏené na mnohoznaãném spojení obrazu a textu,

deconstruction of male and female stereotypes as they are

jeÏ jsou v bûÏném filmovém jazyce zkroceny zákonem

Cyrile Carmesnil de Laleu / Un rien mobile / 1996 / 5:00

convincingly presented by the mass media. The Synchronizer

kauzality.

Fotografie zasnûÏené a zamlÏené cesty. Moment je zmrazen

makes use of pacing and technical tricks, as well as the

This poetic picture is a masterful example of the elegance that

v ãase jako nepohyblivá vzpomínka.

intrusive aesthetics of comics-like TV commercials.

can be achieved in the realm of electronic images. Les loups

A photo of a snow-covered and misty road. The moment is

creates autonomous narrative strategies based on the

frozen in time, just like a motionless memory. In a camera,

Sandra Kogut /

ambivalent union of images and texts, which in traditional

movement re-starts. Memory is revived in arabesques of

Adiu monde ou l'histoire de Pierre et de Claire / 1997 / 27:30

film language are habitually curbed by the law of cause and

clouds.

Film Adiu monde se zab˘vá pouty, jeÏ si umûle vytváfiejí lidé

effect. Gianni Toti / Gramsciategui / 1999 / 55:00

vÛãi prostfiedí, v nûmÏ Ïijí. Toto pseudo-dokumentární video, natoãené v panenské, leã turistické vesniãce v Pyrenejích, se

Zhao Liang / Nizao Beijing / 1999 / 11:00

Druh˘ zpûv videobásnické opery následující po Tupac Amauta.

odvíjí kolem vyfabulovaného milostného pfiíbehu Pierra

Terãem filmu Nizao Beijing se stávají vefiejné parky Pekingu,

Film vychází z historick˘ch návratÛ od Antoni Gramsciho ke

a Claire, kter˘ se ‰ífií v ústním podání mezi místními.

kde probíhají ranní gymnastická cviãení. Lidé sem pfiicházejí

kolektivnímu svûdomí. Tato „sonáta“ je zabarvena do ruda

The film Adiu monde is an investigation into the ties that

„relaxovat“ rÛzn˘mi zpÛsoby: masáÏe, protahování, zpûv,

a chce b˘t jak˘msi v˘kfiikem elektrické poezie.

people construct in relation to the environment they live in.

skákání, chÛze pozadu… v‰echny tyto ãinnosti mohou snadno

The second part of a video-poetic opera which follows Tupac

This quasi-documentary, shot in a virgin—yet touristed—spot

pfiipomínat blázinec.

Amauta. The film proceeds from the historical returns from

of the Pyrenees, focuses on the fabled love story of Pierre and

Nizao Beijing focuses on the morning gymnastics excercises

Antoni Gramsci to a collective consciousness. This “sonata” is

Claire that is passed on by the oral tradition of the locals.

that take place in the public parks of Beijing. People come to

in red and aims to be a kind of cry of electric poetry.

“relax” in different ways: massage, stretching, song, jumping, CATHY VOGAN – THE SYNCHRONIZER

walking backwards… all these activities can easily remind one

David Larcher / Ich tank / 1998 / 58:50

of a psychiatric hospital.

Podle Larchera se mûla délka videa pÛvodnû shodovat s délkou psychoterapeutického sezení. Ich tank zaãalo jako slovní hfiíãka

Jean-Michel Bruyere / Poems to Filth / 1977 / 45:00

s nûmeck˘m zájmenem já – „ich“: umûlec zde plave s rybami

Film, kter˘ není ani fikcí, ani dokumentem, vznikl na motivy

(ichthys ve starofieãtinû) v bazénku ichtyologick˘ch projekcí.

poetick˘ch textÛ Ibrahimy Konaté (11 let) a Amadoua Ba

According to Larcher, the video was originally created to run

(14 let). Hlavními hrdiny se stane skupina jedenácti dûtí

the same length of time as a psychotherapy session. Ich Tank

z prostfiedí dakarské továrny. Film se nesoustfiedí na sociální

began as a pun on the German pronoun for I, “Ich”: the artist

aspekty pouliãních dûtí, n˘brÏ na v˘jimeãn˘ zpÛsob my‰lení

swims here with the fish (“ichthys” in Ancient Greek) through

a fantazii, jíÏ jsou dûti vybaveny.

a lagoon of ichthyological projections.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


64 | 65 VIDEOART A EXPERIMENTÁLNÍ FILM

»

Blackchair Productions David Larcher /

V roce 1992 zaloÏil Joel S. Bachar v Seattlu £rmu Blackchair Productions. Od roku 1996 kurátoruje a produkuje Blackchair Productions Independent

Videovoid Text / 1994/96 / 35:24

Exposure, mûsíãní promítání tzv. Microcinema, jeÏ po dobu svého pÛsobení zafiadilo do svého programu témûfi 400 dûl nezávisl˘ch umûlcÛ

„Video – drop (nedostatek informací) se

z celé fiady zemí. Hnutí Microcinema Movement, jehoÏ koncept vznikl poãátkem 90. let v San Franciscu, hraje klíãovou roli na seattleské £lmové

stává pixelem (informaãní jednotkou)…

scénû. Je mal˘m kinem, jeÏ prezentuje krátkometráÏní i dlouhometráÏní alternativní, avantgardní, experimentální a undergroundové produkce,

Znovu zaãínám z niãeho/ze ‰krábání,

které „radar“ stfiednûproud˘ch ani klubov˘ch kin zpravidla nezachytí.

(operátor) vytváfií obraz z hluku, odezvy,

Joel S. Bachar founded Blackchair Productions in Seattle in 1992. Since 1996, Blackchair Productions has curated and promoted Independent

dropÛ.“

Exposure, a monthly Microcinema screening which has included in its program nearly 400 works by independent video, £lm and digital artists

“The drop-out (lack of information) becomes

from a number of countries. In 1993 Microcinema originated as a small venue or cinema that presented short and feature-length alternative,

the pixel (unit of information)... I start again

avant-garde, experimental and underground productions that didn’t show up on the “radar” of the mainstream cinemas and/or art-house

from scratch, (the operator) creating image

cinemas.

from noise, feedback, drop-outs.” Lydie Jean-Dit-Pannel / 7 chants / 1997 / 2:48

Paul Catanese / Two Minutes on a Subway Train / 1999 / 7:12

The £lm ironizes the extreme positivism of the socialist mentality in-

Dûjiny jednoho konce, zpûv o nevinnosti,

Cesta vlakem, jeÏ je motivem tohoto digitálního videa, je chápána

doctrinated en masse in schoolchildren. It is a gentle, yet disconcer-

kruté lásce, uÏitku, zadku, Ïivotû?

v ‰ir‰ím smyslu jako procházení simultánními vzpomínkami. Paula

ting, critical picture of Chinese propaganda of the 60s.

The history of one ending, a song of

Catanese zajímá poãítaã jako „destruktivní £ltr pro informace, kter˘

innocence, of cruel love, of profit, a bum,

vytváfií neãekané v˘sledky uvnitfi pfiedem daného rámce“.

Nate Ford / The Tyrant / 1998 / 7:00

egocentrism, life?

The motif of a train journey in this digital video is used in a broader

Film inspirovan˘ surrealistickou estetikou a pfiedev‰ím sochami/insta-

sense to suggest a passage through simultaneous memories. Paul

lacemi Eda a Nancy Kienholzov˘ch je fantaskním pohledem na odcize-

Nicole a Norbert Corsino /

Catanese is interested in the computer as a “destructive £lter for infor-

ní a ‰ílenství.

Captives 2nd mouvement / 1999 / 12:17

mation that produces unexpected results within a given framework”.

Inspired by the Surrealist aesthetic and particularly by the sculpture/installation art of Ed and Nancy Kienholz, this £lm is

Tfii Ïeny mají spoleãnou vlastnost: umûjí fiíci

a whimsical look at alienation and madness.

ne. Jejich pohyb v prostoru a jejich

Ellen Ugelstad a Alfonso Alvarez / Flip Film / 1999 / O:65

gestikulace jsou zároveÀ pfiená‰eny na

Mûstská krajina San Francisca je vidûna formou animovaného klipu.

jejich virtuálního dvojníka. Film byl

KaÏdodenní pfiíval obrazÛ na konci 20. století je zv˘raznûn zrychlenou

Janene Higgins / Hairless / 1995 / 3:45

realizován ve 3D.

koláÏí mûstsk˘ch fragmentÛ.

Abstraktní a ponûkud melancholická dobrodruÏsví Ïenské epilace ztrá-

Three women share the power to say no.

The urban landscape of San Francisco is perceived by means of an ani-

cejí svÛj voyeuristick˘ anekdotismus.

Their movements and their gestures are

mated photo-flip book. The everyday flux of images in the late 20th

Abstract and somewhat melancholy adventures in a woman’s hair re-

applied to their respective clones. This film

century is emphasized by the accelerated collage of urban fragments.

moval lose their voyeuristic anecdotism.

was made in 3D. Sandra Gibson / Edgeways / 1999 / 4:00

Nicole Koschmann / Fishing for Brad / 1998 / 6:00

Nicole a Norbert Corsino /

Experimentování s kompozicemi, vzorci, barvou, rytmem a zvukem.

Spojení dvou kontrastních obrazÛ (rybafiení a stript˘z) je provo-

Totempol / 1994 / 8:00

An experiment with compositions, patterns, color, rhythm and sound.

kativním pohledem na sexualitu a zpochybnûním „muÏského pohledu“.

Virtuální taneãnící a jejich kon£gurace ve virtuálním prostoru této fiktivní choreografie

Shanti Thakur / Two forms / 1988 / 4:10

odráÏí dualismus v my‰lení a otevfienost, jeÏ

Tato detailní podívaná na gesta, tvarové a pohybové varianty dvou

jsou neustále pfiítomny u obyvatel Britské

vzájemnû kontaktujících se rukou zkoumá otázky pohlaví a sexuality.

Kolumbie.

This close-up show of the formal, gesture and movement variations of

Virtual dancers and their configuration in

two communicating hands explores notions of gender and sexuality

the virtual space of this fictitious choreography reflect the dualism in thought

Martin Koscielniak a Olivier Boulanger / Tiny Sunbathers / 1998 / 2:05

and the openness typical of the inhabitants

Film ironizuje extrémní pozitivismus socialistické mentality hromadnû

of British Columbia.

uplatÀovan˘ na dûtech ve ‰kolce. Je nûÏn˘m, av‰ak znepokojiv˘m kritick˘m pohledem na ãínskou propagandu 60. let.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

MARTIN KOSCIELNIAK A OLIVIER BOULANGER – TINY SUNBATHERS


This merging of two contrasting images (£shing and the strip

Joyce Ventimiglia / Lena / 1998 / 4:00

show) is a provocative look at human sexuality as well as a ques-

V experimentálním sociálním dokumentu odhaluje energická sta-

tioning of the “male gaze”.

rá dáma své vzpomínky a zku‰enosti. Ze speci£cké manipulace se

PAUL CATANESE

TWO MINUTES ON A SUBWAY TRAIN

zvukem a kamerou, jeÏ se vymyká bûÏnému dokumentárnímu Jon Tojek / Let's get medical / 1999 / 2:45

schematu, vystupují na povrch fieãové a obrazové znaky, jakési

Film o chirurgovi Dr. Scottovi animovan˘ ve 3D.

„konvenãní atributy“ stáfií.

A 3D animated £lm about Dr. Scott, a surgeon.

An experimental social documentary in which an energetic elderly woman shares her memories and experiences. Speech and ima-

Zoran Dragelj / Simulacra / 1998 / 2:00

ge signs that are like “conventional attributes” of old age are re-

Serge V. Gregory / Flow / 1998 / 6:00

Malífiská manipulace s £lmem se stává sledem linií, tvarÛ a barev-

vealed with a manipulation of sound and camera that surpasses

Tento £lm je „walkmanovou náladou“ ãi „autorádiov˘m záÏit-

n˘ch explozí.

the usual documentary formulas.

kem“, které pfiíznaãnû posouvají neustál˘ pohyb dûní (tam venku) smûrem k rytmickému psychickému stavu... Skrze ambiente elek-

A painterly manipulation of £lm stock is turned into a progression Mark O'Connel / Hitchcock vs. The Martian / 1999 / 4:00

tronické hudby Jeffa Greinkeho vytváfií £lm vlastní pojetí ãasného

Hitchcock se ocitá v konfrontaci s marÈanem! Následuje ‰ílen˘

rána v Seattlu.

Sheri Wills / Nocturne (The Untitled Film) / 1999 / 6:00

souboj o elektronick˘ prostor, kter˘ sv˘m jazykem nápadnû pfiipo-

This £lm is a “walkman mood” or “music in the car experien-

Tuto lyrickou animaci lze vnímat jako vizualizaci nûkter˘ch moti-

míná poãítaãové hry.

ce” that typically shifts the constant flux of things (outside)

vÛ klasické hudby.

Hitchcock £nds himself confronted with a Martian! There follows

in the direction of a rhythmic mental state... It creates an im-

This lyrical animation can be seen as a visualization of classical

a battle for the electronic space that, in its diction, strikingly re-

pression of an early morning in Seattle through the ambience

music motifs.

calls computer games.

of Jeff Greinke’s electronic music.

of lines, shapes and explosions of color.

Media Archiv Cílem praÏského Media Archivu bylo vytvofiit promítací centrum

The aim of the Prague-based MEDIA archive was to create a pro-

Harry Smith / Early Abstractions / 1939–1956 / 23:00

urãené pro ãeskou vefiejnost s profesionálním i neprofesionál-

jection center for the Czech public with both a professional and

Filmafi, antropolog, sbûratel, malífi, lingvista a okultista (...) Harry

ním zájmem o video a rÛzné jiné formy nov˘ch médií, jak˘mi

amateur interest in video, as well as various other forms of new

Smith byl nezávisle na Len Lyeovi jedním z prvních umûlcÛ, ktefií

jsou poãítaãová gra£ka, elektronická animace, hologra£e, expe-

media, like computer graphics, electronic animation, holography

experimentovali s ruãnû malovan˘m £lmem. Filmy se soundtrackem

rimentální elektronická hudba aj. Media Archiv byl zaloÏen po-

or experimental electronic music. The Media Archive originated

Beatles pÛvodnû vznikly jako nûmé – jejich rytmus byl odvozen

ãátkem roku 1992, v dobû naprosté absence muzeálních sbírek,

in 1992, when there were no permanent museum collections, pub-

z rytmu tepu srdce a dechu.

vefiejn˘ch projekcí, knihoven, festivalÛ, televizních pofiadÛ ãi

lic screenings, libraries, festivals, television programs or publicati-

Filmmaker, anthropologist, collector, painter, linguist and occultist

publikací vûnovan˘ch této v˘znamné oblasti souãasné umûlec-

ons devoted to this increasingly important area of contemporary

(...) Harry Smith was, independently of Len Lye, one of the £rst artists

ké tvorby. Díky pravideln˘m projekcím domácího i svûtového vi-

artistic practice. With its regular screenings of Czech, as well as in-

to experiment with hand-painted £lm. Originally made as silent

deoartu se archiv stal prvním místním zdrojem, ze kterého mûli

ternational, video tapes it became the very £rst local reference

£lms, with a rhythm derived from the rhythm of the heartbeat and

pfiíleÏitost tûÏit pfiedev‰ím umûlci hledající zde moÏnost pfiímé

source, primarily used by artists seeking direct confrontation with

of breathing, his abstractions now have a Beatles soundtrack.

konfrontace s vlastní tvorbou.

their own work.

Vedle hlavního iniciátora Petra Vrány stáli u jeho zaloÏení

The £gures who stood by its foundation in the basement of the

v podzemních prostorách budovy na Národní 20 Michal Pacina,

Národní 20 building included the chief organizer Petr Vrána toget-

Radek Pilafi, Petr Skála, Michael Bielick˘, Ivan Bok, Pavel Scheuf-

her with Michal Pacina, Radek Pilafi, Petr Skála, Michael Bielick˘,

ler, Milan Vobofiil, Stanislav Miler a Pavel Zvolensk˘. Otevfiení

Ivan Bok, Pavel Scheufler, Milan Vobofiil, Stanislav Miler and Pavel

archivu se téÏ zúãastnili Steina a Bohuslav Woody Va‰ulka, svû-

Zvolensk˘. The internationally recognized pioneers of video art

tovû uznávaní prÛkopníci videoartu a souãasnû zakladatelé

Steina Va‰ulka and Bohuslav Woody Va‰ulka, founders of the now

dnes jiÏ legendárního centra pro elektronické umûní a perfor-

legendary center of electronic art and performance The Kitchen in

manci v New Yorku The Kitchen. Za dobu jeho trvání vystoupila

New York, also attended the archive's opening. MA has also had

v MA fiada v˘znamn˘ch osobností, z nichÏ lze jmenovat alespoÀ

performances by a number of important £gures, such as Jan Ham-

Jana Hammera, Zbiga Rybczynskeho a Petera Weibela.

mer, Zbig Rybczynsky and Peter Weibel, to name only a few.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

CMYK

HARRY SMITH – EARLY ABSTRACTIONS


66 | 67 VIDEOART A EXPERIMENTÁLNÍ FILM

transformations in the moving image correspond to the medium of this artistic expression. TomበMa‰ín a Sebastian Milaszewski / Hotel / 1995 / 12:30 Autoritu „velkého £lmového pfiíbûhu“ muÏe a dívky z jeho snu sebeironizuje a dekonstruuje sloÏité vrstvení nûkolika rÛzn˘ch, zcela autonomních realit. Sen, obãasné blikající konzumní ikonky, poãítaãová animace, reklamní vstupy, hodiny, televize opakující sen a pfiedev‰ím poãítaãová hra, jeÏ ve skuteãnosti zprostfiedkuje divákovi záÏitek z £lmu... The complex layering of several distinct autonomous “realities” ironizes and deconstructs the authority of a “great £lm story” of a man and a girl from his dreams. The heterogeneous, BILL VIOLA – THE REFLECTING POOL

BILL VIOLA – MIGRATION

flashing consumer icons, the computer animation, advertisements, television, the recurring dream or the computer game that gives the viewer an experience of £lm...

Bill Viola / Selected Works:

birth and death, The Passing provides insight into the

Migration / 1976 / 7:00

mysterious dream time of human existence. It is undoubtedly

Niké Papadopulosová /

The Reflecting Pool / 1977–79 / 7:00

one of Viola's most important works.

Polednice (Noonday Witch) / 1999/2000 / 6:00 Souãasn˘ pfiíbûh matky a dítûte neztrácí na ponurosti své

Ancient of Days / 1977-81 / 13:00 Bill Viola / Hatsu-Yume / £rst Dream / 1981 / 56:00

literární pfiedlohy ani svou „rÛÏovou“ vydesignovanou estetikou

Tento £lm natoãil Viola v dobû svého umûleckého pobytu

jakéhosi snového videoklipu, jehoÏ se matka a její vinou i dítû

Bill Viola / I do not Know What it is I am like / 1986 / 56:00

u £rmy Sony v Japonsku. Jeho název se odvolává na japonskou

stávají obûtí. Multimediální dílo vyuÏívající nejnovûj‰ích

Osobní zkoumání vnitfiních stavÛ a vztahÛ se zvífiecím

tradici, podle které hraje dÛleÏitou roli, co se dûlá v novoroãní

animaãních technologií transformuje tragickou, drsnou notu

vûdomím, jeÏ je souãástí nás v‰ech. V toku obrazÛ s v˘jimeãnou

den. Hatsu-Yume je charaktreistick˘ polaritou mezi svûtlem

Erbenovy Polednice ve vizuálnû atraktivním prostfiedí.

jasností, hloubkou a krásou, vpletenou do jemné tkaniny zvukÛ

(lidsk˘ svût) a tmou (svût vody a ryb), které jsou tradiãním

The contemporary story of a mother and her child is as gloomy

pfiírody, Viola evokuje nadãasov˘ pohled na pfiírodu a na‰e

alegorick˘m zpodobením Ïivota a smrti.

as the original poem it is based on, despite the slick “rosy”

místo v ní.

This £lm was made in Japan while Viola was artist-in-residence

aesthetics of a rather dreamy music video, of which the mother

A personal investigation of the inner states and the connections

at the Sony Corporation. The title refers to Japanese folklore,

and child become victims. This multimedia piece uses state of

we all possess to the consciousness of animals. In a stream of

which regards actions taken on the £rst day of a new year as

the art animation technology to transform the tragic, coarse

images of striking clarity, depth and beauty, woven into the

signi£cant. Characteristic of Hatsu-Yume is a polarity between

note of Erben’s ‘Polednice’ into a visually attractive

subtle fabric of natural sound, Viola evokes a timeless view of

light (the world of man) and darkness (the world of water and

environment.

the natural world and our place in it.

£sh), a traditional allegorical representation of life and death.

Bill Viola / The Passing

Gavin Hodge /

Andûlské spojení/Angels are wired / 15:00

Violova kamera se v Passing stává okem v procesu proÏívání

Zygosis, John Heart£eld and the Political Image / 1991 / 26:00

Kontrastní stfiídání videosekvencí v ironickém pojetí k˘ãe. Film

dûje v ãase, kter˘ se vymyká na‰emu vûdomému pojetí

Zygosis je dokumentem, kter˘ sleduje v˘voj fotomontáÏe od

pouÏívá oblíbenou videoartovou techniku paralelního klíãování

ãasovosti. S autobiogra£ck˘mi obrazy vlastní rodiny, jeÏ se toãí

prÛkopnick˘ch dûl Johna Heart£elda aÏ po souãasné vyuÏití

do obrazov˘ch rámÛ a jejich vzájemného prolínání, v nichÏ jsou

kolem narození a smrti, je Passing pohledem do tajemství

techniky v reklamû a videu. Vlastní Hodgeovy radikální

banalizovány tradiãní principy, symboly a polarity (muÏ/Ïena,

snového ãasu lidské existence. Je bezpochyby jedním

a humorné transformace pohyblivého obrazu odpovídají

ãerná/bílá, andûl/ìábel).

z Violov˘ch nejv˘znamnûj‰ích dûl.

prostfiedkÛm tohoto umûleckého v˘razu.

A contrasting sequence of images in an ironic conception of

Viola's camera in The Passing is like an eye in the process of

Zygosis is a documentary that traces the development of

kitsch. The £lm makes use of the favorite video-art technique of

experiencing action in a time that is liberated from our

photomontage from John Heart£eld’s pioneering work up

parallel coding in the picture frames and their intermingling;

conscious conception of temporality. By incorporating

to the present application of this technique in advertising

this results in the banalization of traditional principles, symbols

autobiographical images of Viola’s family revolving around

and video. Hodge’s own radical and humorous

and polarities (man/woman, white/black, angel/devil).

Chott el-Djerid (A portrait in Light and Heat) / 1979 / 28:00

Petr Vrána a Daryush Shokof /

ENTER MULTIMEDIALE 2000


NIKÉ PAPADOPULOSOVÁ – POLEDNICE

Petr Skala / Jen Smrt (Only Death) / 4:30

young woman. This suggestive poetic piece is probably

Variace elektronického zpracování naprostého minima

Skala’s most powerful work.

£lmového materiálu – pouh˘ch ústfiiÏkÛ, jeÏ zbyly z jinak ztraceného £lmu o zemfielé dívce. Tato sugestivní básnická

Martin Stejskal /

v˘povûì je patrnû Skalov˘m nejpÛsobivûj‰ím dílem.

âtení mezi fiádky (Reading Between the Lines) / 1999 / 10:00

Variations in the electronic processing of the very minimum of

KoláÏ computerovû generovan˘ch klipÛ na téma textÛ, abeced

£lm material—mere fragments of a lost £lm about a deceassed

a písem je pfiekvapiv˘m stfietnutím surrealistické estetiky se speci£ckou estetikou nov˘ch technologií. Druhá ãást, nazvaná „Snûdené texty“, vizuálnû interpretuje fragmenty básnick˘ch textÛ nûkolika ãesk˘ch surrealistÛ. The collage, made of computer-generated images dealing with text, alphabets and writing, is a surprising encounter between two speci£c aesthetics, that of Surrealism and that of the new technologies. The second part, entitled “Eaten Texts”, is a visual

NIKÉ PAPADOPULOSOVÁ – POLEDNICE

interpretation of texts by several Czech Surrealist poets.

Digital Dreams (prezentace v˘znamn˘ch osobností poãítaãové a video-grafiky / the presentation of important personalities in computer and video graphics) Poãítaãová a video-gra£ka patfií k nejzajímavûj‰ím oblastem

Simon Biggs / A New Life / 1989 / 4:00

Inspired by John Milton’s 17th century poem, this work explores

práce s elektronick˘m obrazem. âtvefiice Peter Callas, Simon

Mantegnovy obrazy jsou transformovány do nov˘ch obrazov˘ch

the relationship between people and the world as they re-make

Biggs, John Butler a George Barber se fiadí k nejplodnûj‰ím

kompozic.

it in their own image.

a nejinovativnûj‰ím umûlcÛm v tomto oboru.

Pictures by Mantegna are transformed into new

Computer and video graphics are one of the most exciting

compositions.

John Butler / World Peace Through Free Trade / 1989 / 4:00 Vtipná parodie techno-thatcherovského modelu spoleãnosti.

areas of work in electronic imaging. Peter Callas, Simon Biggs, John Butler and George Barber are four of the most proli£c and

Simon Biggs / The Temptation of St. Anthony / 1990 / 5:00

innovative artists working in this £eld.

Souãasná poãítaãová gra£ka a montáÏní technologie digitálního

A witty parody of the techno-Thatcherite model society.

videa jsou vyuÏity k vytváfiení pfiedmûtÛ, jeÏ jsou souãástí

George Barber /

tohoto svûta.

1001 Colours Andy Never Thought Of / 1989 / 4:00

State of the art computer graphics and digital video editing

Îánr ‰krábání (scratch) doveden do postmoderního extrému

technology are employed to create the objects that are part of

úpravou a pfiebarvováním Warholovy Marylin.

our world.

The scratch genre, taken to a post-modern extreme by processing and coloring Andy Warhol’s Marilyn.

Simon Biggs / The Rosenbach Variations – Mass Violin Suicide / 1991 / 2:00 Ironické pfiepracování dûjin hudby v poãítaãové gra£ce. Peter Callas / Night's High Noon / 1989 / 8:00

An ironic re-working of musical history in computer

Sublimované vzpomínky na souãasnou australskou identitu.

graphics.

The sublimated memories of contemporary Australian identity. Simon Biggs / Pandemonium / 1992 / 5:00 Peter Callas / Neo-Geo: An American Purchase / 1989 / 10:00

Dílo inspirované básní Johna Miltona ze 17. století se zab˘vá

Film pracuje se symboly novodob˘ch v˘dobytkÛ USA.

vztahem mezi lidmi a svûtem, kter˘ si uzpÛsobují svému

The £lm works with the symbols of the modern gains of the USA.

vlastnímu obrazu.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

PETER CALLAS – NIGHT'S HIGH NOON


68 | 69 EXPERIMENTÁLNÍ FILM A VIDEOART

235 MEDIA 235 MEDIA zastupuje pfiibliÏnû 150 umûlcÛ z patnácti zemí, ktefií pracují s elektronick˘mi médii. Ve svém katalogu má pfies 600

Ko Nakajima / Mt. Fuji / 1986 / 20:00

videí a fiadu instalací a interaktivních poãítaãovû generovan˘ch dûl. 235 Media publikovalo ãetná videa ve dvou vydáních na VHS,

Tradice zobrazování Mt. Fuji existuje v Japonsku jiÏ po celé

jeÏ se zamûfiují na problémy v oblasti médií, umûní a kultury. Díla videoartu jsou za zvlá‰tních podmínek zpfiístupÀována

generace. Video Ko Nakajimy, jeÏ je pokusem o zúãtování

vefiejnosti a soukrom˘m sbûratelÛm.

s touto tradicí v prostfiedí elektronického obrazu, se odvolává

235 MEDIA represents approximately 150 media-artists from 15 countries with over 600 video-works and many interactive

na známé pohledy na horu od legendárního japonského

computer-based art-works and installations. 235 MEDIA has published numerous videos in two editions on VHS, which focus on

krajináfie Hokusaie.

topics in the £eld of media, art and culture. Video Art works are offered on special conditions to make these accessible to the

The tradition of depicting Mt. Fuji has existed in Japan for

public and private collectors.

generations. Ko Nakajima’s video is an attempt to challenge this tradition in the realm of the electronic image. It refers

Gary Hill / Site Recite / 1989 / 4:05

the intrusion of the camera into his private sphere, Hill’s focus

back to the famous images of the mountain by Hokusai,

Sekvence beze‰v˘ch stfiihÛ dává prÛchod plynulému toku

is on absence and solitude.

a legendary Japanese landscapist.

pohybuje po povrchu stolu – hfibitovû pfiedmûtÛ. Kosti, mot˘lí

Kain Karawahn / Pyromanien / 1984–86 / 46:00

Marcel Odenbach / Keep in View / 1994 / 10:00

kfiídla, skofiápky od vajec, lebka... demonstrují, jak se vûdomí

Karawahn spojuje ve sv˘ch performancích tradiãní médium

otiskuje do materiálních projevÛ a jak je pamûÈ sestavena ze

ohnû a nové médium videa. „Otevfien˘ oheÀ byl ve vefiejn˘ch

sbírky prázdn˘ch nádob.

prostorách zakázán... V‰ichni víme, Ïe hofiení je známkou

A series of seamless edits that present a continuous flow

reality, okamÏikem pravdy. Lidé jsou ohnûm fascinováni od

Atsushi Ogata / Otakiage / 1989 / 16:00

of detailed close-ups. With startling precision, Site/Recite moves

narození.“

„Otakiage“ je slavnostní hranice, která se v japonské tradici

across and around a tabletop graveyard of objects—bones,

In his performances Karawahn brings together the traditional

zapaluje na konci roku. Má oãistit, osvobodit od ne‰tûstí

butterfly wings, eggshells, a skull... that come to model how

£re medium with the “new” medium of video. “The open £re

minulého roku, pfiipravit na nov˘ rok, nov˘ zaãátek.

consciousness af£xes itself to material manifestations and how

was forbidden in public enviroments... We all know that

“Otakiage” is a ceremonial bon£re that in the Japanese

memory is constituted from the collection of empty vessels.

burning is a sign of reality, a moment of truth. As a human

tradition takes place at the end of the year. It is believed to

being, one has an inbred fascination with £re.”

purify, to free one from the misfortunes of the past year, to

detailních zábûrÛ. Se zaráÏející pfiesností se Site/Recite

prepare for the new year and a new beginning.

Gary Hill / Solstice d'Hiver (Winter Solstice) / 1993 / 60:00 Nesestfiíhané video, jeÏ vzniklo na objednávku francouzské

Marcel Odenbach / Standig auf dem Sprung Sein / 1995 / 5:41

Kain Karawahn / Tod einer Videokamera II / 1991 / 3:20 Atsushi Ogata / Kiri no uta / 1991 / 6:00

televizní stanice La Sept, je o sledování, kde se „objektivní“ kamera obrací k autorovu kaÏdodennímu Ïivotu

Michael Langoth / Retracer / 1991 / 3:45

„Díky zpomalení a monotónnímu soundtracku má Kiri no uta

a bezprostfiednímu okolí. I pfiesto, Ïe kamera zasahuje do jeho

Postupnû se zrychlující smyãka, jeÏ je nekoneãná pouze

(píseÀ mlhy) transformovat mou osobní zku‰enost v univer-

soukromé sféry, hlavním Hillov˘m motivem je nepfiítomnost

teoreticky.

zální zku‰enost, jeÏ podnûcuje divákovy smysly a promûÀuje

a osamocení.

A gradually accelerating loop, which is endless only in theory.

jeho/její vnímání ãasu.“ “Through the use of slow motion and a monotonous sound

The unedited piece commisioned by the French TV channel La Sept is about observation, turning an “objective” camera onto

track, Kiri no uta (song of the mist) is intended to transform

Michael Langoth / Video Skating / 1991 / 3:15

my personal experience into a universal experience that

the artist’s everyday life and immediate environment. Despite Norbert Meissner / Filmfax/Artfax / 1989/94 / 10:00

stimulates the viewer’s senses and alters his/her perception of time.”

The Festival of Genre. Thriller: The Third Man. Western: High Noon. Drama: Casablanca. Adventures: King Kong and the

Shelly Silver / Former East/Former West / 1994 / 63:00

White Woman.

Video natoãené v Berlínû dva roky po jeho sjednocení je

Festival toho nej. Nejrychlej‰í, nejkrat‰í a nejlevnûj‰í festival

úvahou o národní identitû v Nûmecku po konci studené války.

v dûjinách £lmu. KaÏd˘ £lm je zárukou úspûchu. Nûco pro

Rozhovory na ulicích mûsta dokumentují, jak se li‰í osobní

kaÏdého.

a ideologické pfiedstavy lidí ve dvou b˘val˘ch ãástech Berlína.

The Festival of the superlative. The quickest, shortest and

Shot in Berlin two years after the reuni£cation, this video is

cheapest festival in the history of cinema. Each movie is

a reflection on national identity in post-Cold War Germany.

a guarantee of success. There is something for everyone.

Street interviews made throughout the city document how

ENTER MULTIMEDIALE 2000 MARTIN STEJSKAL – âTENÍ MEZI ¤ÁDKY


people’s personal and ideological concepts differ in the

A pseudo-clinical portrait of the £ve phases of an ironic love

a vykolejenost jsou podstatn˘mi prvky videa, které vrství

formerly divided parts of Berlin.

story between male and female £ngers, with highly

krásné obrazy pfiírody skrze obrazy Ïen pfii lehkém sado-

sophisticated computer effects. The concept of “digitalizing”

masochismu.

George Snow / Motorway / 1992 / 19:35

(digitus, Lat. = £nger) is traced back to its origins.

The changes a female body goes through from girlhood to

Juan Pueyo / It's Me / 1995 / 5:15

Beriou / Limbs / 1995 / 5:40

Dissatisfaction and uneasiness are key elements in a video

„Video je (sebe-regulovan˘m) autoportrétem. Smûsicí a deliriem

Kolem deseti sekvencí je o vzpomínkách dítûte v dûloze. Pfiíbûh

layering beautiful images of nature together with images of

nápadÛ, pocitÛ, vjemÛ, zvífiat, lidí, vûcí... Slepá uliãka a ãas hnije.

poãetí nám dovoluje – skrze virtualitu – nahlédnout do

women in soft sado-masochism.

Pût nekoneãn˘ch a samozfiejm˘ch minut.“

konceptu materializace, procesu, ve kterém dochází

“This video is a (self-regulated) self-portrait. A mixture and

k formování.

Ulrike Rosenbach / Die Schlacht der Baume / 1983/95 / 10:00

delirium of ideas, feelings, sensations, animals, people, things...

Approximately ten sequences recount the memories of a baby

Irit Batsry / Traces of a Presence to Come / 1993 / 39:00

Dead-end and time rots. Five in£nite and commonplace minutes.”

in the womb. The story of initiation invites us—through

Zamy‰lení nad samotn˘m charakterem tvorby, identitou tvÛrce

virtuality—to reflect upon the concept of materialization, the

a komunikací mezi jednotlivcem a spoleãenstvím. Video se snaÏí

process by which things take form.

evokovat na‰i pfiedstavu budoucnosti.

womanhood are inevitable but not always desired.

Beriou / Digitaline / 1991 / 1:30

A reflection on the very nature of creation, the identity

Pseudo-klinick˘ portrét pûti fází ironického milostného pfiíbûhu mezi muÏsk˘mi a Ïensk˘mi prsty s ra£novan˘mi

Akiko Hada / The Leap (No Leap) / 1992 / 22:31

of the creator and communication between the individual

poãítaãov˘mi efekty. Je to cesta zpût ke kofienÛm konceptu

Zmûny, kter˘mi prochází Ïenské tûlo v období dospívání, jsou

and the community, this video tries to evoke our conception

digitalizace (digitus = lat. prst).

nevyhnutelné, av‰ak ne nutnû chtûné. Nespokojenost

of the future.

Hull Time Based Arts Umûleci vedená organizace Hull Time Based Arts, jeÏ vznikla v roce 1982 v prÛmys-

Hull Time Based Arts was formed in 1982 in Kingston Upon Hull, an industrial

lovém pfiístavu na severov˘chodním pobfieÏí Anglie – Kingston Upon Hull –, je dnes

port on the North East coast of England, as an artist-led organization, and is

jedním z nejdÛleÏitûj‰ích evropsk˘ch producentÛ umûleck˘ch projektÛ souvisejících

now one of Europe's leading commissioners of new technology art. It supports

s nov˘mi technologiemi. Díky svému vybavení pro digitální produkci a postprodukci,

the development of innovative work through its digital production and post-

technické a administrativní pomoci a putovním v˘stavním programÛm je v˘znam-

production facilities, technical and administrative assistance, exhibition and

nou podporou pro inovativní tvorbu. Zamûfiuje se na multi- a inter-disciplinární

touring program. Its area of interest is multi- and inter-disciplinary work using

tvorbu s pouÏitím £lmu, videa, zvuku a hudby, performance, instalace a nov˘ch

£lm, video, sound and music, performance, installation and new media. Many

médií. Mnoho projektÛ HTBA se zab˘vá místní komunitou (centra pro mládeÏ,

of HTBA’s projects involve the local community, (Youth Centers,

Ïenské skupiny, místní umûlci, postiÏení apod.). Tyto projekty ãasto otevírají

Women’s groups, local artists, people with disabilities, etc.). These projects

spoleãenské a politické otázky, jeÏ se zab˘vají konkrétními lidmi a jejich Ïivotním

often address social and political issues relating to people and their

prostfiedím.

environment.

Stubbsovy £lmy se zab˘vají sociální problematikou, jeÏ byla ve vût‰inû vefiejn˘ch

Stubbs £lms deal with those social issues which had been of minor importance

debat ve Velké Británii v prÛbûhu 80. a 90. let znaãnû opomíjena. Otázka

in most public debates in the UK throughout the 80s and 90s. The notion of

„odli‰nosti“ nebyla konzervativní vládou brána na vûdomí. Ta se místo toho za

“difference” was generally not acknowledged under the conservative

pomoci médií soustfiedila na konstruování obrazu Velké Británie jako homogenního

government, which focused on constructing, with the help of the media, an

národa, jehoÏ základ spoãívá v heterosexuální, zdravé rodinû, pfiíslu‰ející ke stfiední

image of the UK as a homogeneous nation of middle-class, white, heterosexual,

tfiídû a bílé rase. Stubbsovy £lmy, z nichÏ nûkteré vznikaly ve spolupráci s britsk˘mi

“able-bodied” families. Stubbs £lms, some of which were supported by British

Mike Stubbs / LifeWater / 1990 / 5:00

televizními stanicemi, pfiedstavují alternativu k této koncepci (jeÏ se v tomto období

TV channels, create an alternative to this conception (also reflected in the

Sweatlodge / 1991 / 7:00

zároveÀ odráÏela i v ponûkud konvenãní televizní dokumentární tvorbû) a zdÛrazÀují

rather conventional TV documentaries of this period), with a much greater

Homing / 1994 / 11:00

sebevyjádfiení jednotlivcÛ ãi konkrétních komunit a jejich skuteãné problémy. Na

emphasis on self-expression by individuals or particular communities and their

Gift / 1995 / 14:00

druhé stranû mohou b˘t tyto £lmy chápány v pozici alternativy i vÛãi pfievaÏujícím

real concerns. It can, on the other hand, be perceived as an alternative to the

Little England / 1998 / 5:00

umûleck˘m strategiím 90. let a s nimi související globálnû se ‰ífiící image „Cool

90s’ prevailing artistic strategies related to the globally expanding image of

Youth Action / 1999 / 10:00

Britania“ tak, jak ji pomáhají propagovat kulturní instituce zemû.

“cool Britania” as promoted by the country’s cultural institutions.

Resistor / 2000 / 8:00

ENTER MULTIMEDIALE 2000

MIKE STUBBS – HOMING

MIKE STUBBS – HOMING


70 | 71 DOPROVODNÉ AKCE / ACCOMPANYING ACTIVITIES

EuroPrix MultiMediaArt je iniciativa ãlensk˘ch zemí EU, tû‰ící se podpofie Generálního fieditelství pro

EuroPrix MultiMediaArt is an EU Member State’s initiative supported by the DG Information Society

informaãní spoleãnost Evropské komise a francouzského pfiedsednictví v druhé polovinû roku 2000.

of the European Commission and the French presidency in the second half of 2000.

Iniciativa EuroPrix vybírá a podporuje nejlep‰í multimediální produkty a programy v celé Evropû.

The EuroPrix selects and promotes the best multimedia products and applications in all of Europe.

Vyz˘vá v˘robce z 33 zemí Evropy, aby se zúãastnili soutûÏe v kategoriích t˘kajících se vyuÏití jejich

Producers from 33 countries of Europe are invited to compete in categories linked to the usefulness of

produktÛ a programÛ speci£ck˘mi skupinami uÏivatelÛ i podle konkrétních poÏadavkÛ na programy.

their products and applications for specific user groups and application requirements. Quality is

Jejich kvalita se mûfií podle toho, jakou mají pro uÏivatele multimediálních produktÛ pfiidanou hodnotu.

judged in terms of the value added through multimedia for the users.

Tím, Ïe poskytuje pfiehled o roãní evropské produkci v multimediální oblasti a Ïe vybírá nejlep‰í

It creates transparency in the market for users and producers by providing an overview of the

produkty, vytváfií transparentní trh pro uÏivatele a v˘robce. V˘robcÛm poskytuje obchodní platformu

European multimedia content production of the year and by distinguishing the best. It provides

t˘kající se licenãních práv.

producers with a trading platform for licence rights.

Zamûfiuje se na obsah a nikoli na technologie, uznává v˘znam informaãních a komunikaãních produktÛ

The focus is placed on content and not technologies, recognising the importance of information and

a programÛ pro vytváfiení trvale udrÏitelné informaãní spoleãnosti.

communication products and applications for the formation of a sustainable information society.

Termín pro podávání pfiihlá‰ek: 30. ãerven 2000 KONTAKT

Deadline for entries: June 30, 2000

EuroPrix Secretariat, Jakob-Haringer-Straße 5/III, A-5020 Salzburg, Rakousko

CONTACT

EuroPrix Secretariat, Jakob-Haringer-Straße 5/III, A-5020 Salzburg, Austria

E-MAIL secretariat@europrix.org WEB www.europrix.org

E-MAIL

secretariat@europrix.org WEB www.europrix.org

Spolupofiadatelem prezentace nejlep‰ích evropsk˘ch multimediálních produktÛ

Coorganiser of presentation best europeen multimedias EuroPrix MultiMediaArt Award is studio

EuroPrix MultiMediaArt Award je studio TRIMEDIA, www.trimedia.cz.

TRIMEDIA, www.trimedia.cz.

PraÏsk˘ Golem – umûní a v˘chova v nov˘ch médiích

The Prague Golem—art and education in the new media

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR PRO UMùLECKOU TVORBU A VZDùLÁNÍ V MULTIMÉDIÍCH

AN EXPERIMENTAL SPACE FOR ARTISTIC CREATION AND EDUCATION IN MULTIMEDIA

„… jde nám zejména o v˘tvarn˘ projev dûtí na poãítaãích, gra£ku, tvorbu animovan˘ch programÛ,

“... we are concerned in particular with the children’s creative work on computers, graphics, creation of

videa a interaktivních multimediálních aplikací na Internetu a CD-ROM. Tato ãinnost vyvolává u v‰ech

animated programs, video and interactive multimedia applications on the internet and CD-ROM. This

mimofiádn˘ zájem, podporuje vztah nastupující generace k nov˘m informaãním technologiím a rozvíjí

activity has attracted considerable interest; it supports the relation of the young generation to the new

jejich vizuální gramotnost,“ fiíká Jaroslav Vanãát, autor projektu PraÏsk˘ Golem.

information technology and develops their visual literacy,” says Jaroslav Vanãát, creator of the Prague

Projekt v sobû zahrnuje informaãní a soutûÏní server na Internetu, internetov˘ ãasopis OBRAZ,

Golem project.

workshopy pro dûti, multimediální pfiehlídku v˘tvarn˘ch prací (26. 6.–2. 7. v Praze – Rock Café, Národní

The project includes an information and competition server on the internet, the internet journal OBRAZ

technické muzeum, Národní Galerie) a dal‰í aktivity pro uãitele a odborníky. Projekt byl zafiazen do

(picture), workshops for children, a multimedia display of art work (26. 6.—2. 7. in Prague, the Rock Cafe,

festivalu Praha 2000 – Evropské mûsto kultury.

the National Technical Museum, the National Gallery) and other activities for teachers and professionals.

Na festivalu ENTER multimediale bude dûtsk˘ workshop na téma âím budu v síti ve foyer Paláce

The project has been included as part of the festival Prague 2000—European City of Culture.

Akropolis, 2. 6. 8.00–11.00. Dále se mÛÏe kaÏdé dítû ãi student sám pfiihlásit do pfiehlídky se sv˘mi

The children’s workshop on the theme What I Will Be On The Net, as part of the ENTER multimediale

v˘tvarn˘mi pracemi (témata: âím budu v síti, Co mám v oku a Blízko a daleko) – uzávûrka je 16. 6.

festival, will be held in the foyer of Palace Akropolis, 2. 6. 8.00—11.00. Furthermore, every child or student

Pfiihlásit se lze na internetové adrese http://www.prague-golem.cz/register.

will be able to enter his/her art works in the display (themes: What I Will Be On The Net, What I Have In My Eye, and Near and Far)—the deadline is 16. 6. To enter works, contact the internet address:

KONTAKT

PraÏsk˘ Golem, SDIMENSION, Nekázanka 10, 110 00 Praha 1 WEB www.prague-golem.cz

http://www.prague-golem.cz/register.

ENTER MULTIMEDIALE 2000


This page is intentionally left blank.


VáÏení pfiátelé,

Dear Friends,

právû drÏíte v ruce katalog 1. roãníku festivalu ENTER multimediale. Tento festival si

You hold in your hands right now the catalogue for the 1st year of the ENTER multimediale

vzal za cíl pfiedstavit v âeské republice souãasné svûtové umûní v nov˘ch médiích

festival. This festival set itself the goal of introducing contemporary art from all over the

v kontextu nejzajímavûj‰ího tuzemského umûní, které si jako svÛj v˘razov˘ prostfiedek

world made in the new media to the Czech Republic, and that in the context of the most

osvojilo nová média.

interesting local art which has adopted the new media as a means of expression.

Je pro nás velkou ctí b˘t na tomto poli v âeské republice první, kdo se pokusí ukázat

For us it is a great honor to be the first in this field in the Czech Republic to attempt to show

umûní multimédií v tak ‰iroké ‰kále a mezinárodním rozsahu. Je to pro nás –

such a broad—and international—spectrum of multimedia art. For us—the organizers—it

organizátory – velká v˘zva. Festival jsme pfiipravovali od ledna 1999, je v nûm vloÏena

is a great challenge. We began to prepare the festival in January 1999; it has involved the

práce mnoha lidí a mnoho ãasu, ktefií tito lidé jeho pfiípravû vûnovali.

work of many people who devoted a great deal of time to its preparation.

Na‰í ambicí není pouze jedenkrát za rok pfiedstavit v âeské republice pfiehlídku umûní

Our aim is not only to present an overview of the art in the new media in the Czech Republic

v nov˘ch médiích, ale rádi bychom, aby na na‰ich stránkách www.enter-m.cz festival

once a year; rather, we hope that the festival will continue on our web pages www.enter-m.cz.

pokraãoval. Chceme se bûhem roku podílet i na jednotliv˘ch akcích, tematicky

During the year we would also like to take part in individual activities thematically linked to

podobn˘ch tomuto festivalu.

the festival.

Takto rozsáhlá pfiehlídka by se nikdy neuskuteãnila bez partnerÛ, ktefií byli ochotni

This extensive presentation would never have been realized without the partners who were

investovat do této události své peníze, ãas, vûdomosti a zájem. Nበvelk˘ dík patfií

willing to invest their money, time, knowledge and interest in the event. Our special thanks

zejména spoleãnosti âESK¯ TELECOM, a. s. a INTERNET OnLine, která se stala

are due in particular to the CZECH TELECOM a.s. £rm and to INTERNET OnLine, which

generálním partnerem festivalu. V‰em na‰im partnerÛm patfií nበsrdeãn˘ dík a obdiv.

became general partners of the festival. Our sincere thanks and admiration are due to all of

Dûkujeme také Evropskému kulturnímu mûstu Praze 2000, Hlavnímu mûstu Praze

our partners. We would also like to thank the European Cultural City Prague 2000, the City

a Ministerstvu kultury âeské republiky za podporu, kterou jiÏ prvnímu roãníku na‰eho

of Prague and the Ministry of Culture of the Czech Republic for the support they have

festivalu vûnovali.

contributed to the very first year of the festival.

Jana Semerádová

Jarmila Poláková

Jana Semerádová

fieditelka festivalu

producentka festivalu

director of the festival

ENTER MULTIMEDIALE 2000

Jarmila Poláková producer of the festival


ãestn˘ v˘bor / honorary committee

festival enter multimediale by se neobe‰el bez pomoci tûchto lidí the enter multimediale festival would not have happened without the help of the following people

pfiedseda / chair doc. ing. Ivan M. Havel, CSc., PhD.

Josef Alan Zby‰ek Bahensk˘

ãlenové / members

Jan Bubeník

Peter A. Bruck • GENERÁLNÍ ¤EDITEL SOUTùÎE EUROPRIX

Michal BroÏa

Zby‰ek Bahensk˘ • PREZIDENT SDRUÎENÍ SPIS

Milan âesk˘

prof. Michael Bielick˘ • AVU

Daniel Holman

Laurent Coulon • FRANCOUZSK¯ INSTITUT

Mária Gálová

A AUDIOVIZUÁLNÍ ODDùLENÍ FRANCOUZSKÉHO VELVYSLANECTVÍ

20

Serge Grimaux

Pavel Dostál • MINISTR KULTURY âR

Jaroslav Hubata-Vacek

RNDr. Jifií Grygar CSc. • FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV âR

Zbynûk Chalupníãek

Vladimír Hanzel • TAJEMNÍK PREZIDENTA REPUBLIKY

LukበJankÛ

mgr. Du‰an Chmelíãek • GENERÁLNÍ ¤EDITEL, âESKÁ TELEVIZE

Ditta Jifiiãková

ing. Václav Kasík • GENERÁLNÍ ¤EDITEL, âESK¯ ROZHLAS PRAHA

LukበJifiiãka

ing. Jan Kasl • PRIMÁTOR HL. MùSTA PRAHY

Jan Juna

Karel Kochman • DùKAN FAMU

Martin Junek

ing. Marie Kopecká • ¤EDITELKA OPEN SOCIETY FUND

Ladislav Kantor

Ivo Lukaãoviã • SEZNAM

Vít Komrz˘

ing. Jan Mühlfeit • GENERÁLNÍ ¤EDITEL, MICROSOFT, S. R. O.

Michal Knor

Andreas Nicklisch • ¤EDITEL INFORMAâNÍHO CENTRA OSN V PRAZE

Stanislav Miler

RNDr. Ivan Novotn˘, CSc. • GENERÁLNÍ ¤EDITEL IDG

Bohumil Nekoln˘

ing. TomበPardubick˘ • ¤EDITEL, EXPANDIA BANKA, A. S.

Petra Oktábcová

Marek Pekárek • ¤EDITEL SPOLEâNOSTI BIG BOARD PRAHA

Karel Papík

Jakub Puchalsk˘ • ZÁSTUPCE ·ÉFREDAKTORA NEDùLNÍCH NOVIN

TomበPrá‰ek

doc. akad. sochafi TomበRuller • DùKAN FAVU

Mike Stubbs

doc. ing. akad. arch. Jifií Suchomel • DùKAN, TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

hudební skupina Tata bojs

prof. Petr Vrána • ¤EDITEL, MEDIA DESIGN

Bohdan Tetiva

doc. Stanislav Zippe • PRODùKAN, TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

Alena Wildová

ENTER MULTIMEDIALE 2000


74 | 75 ORGANIZACE FESTIVALU

partnerˇi / partners

porˇadatelé / organizers HLAVNÍ PO¤ADATELÉ

/ MAIN ORGANIZERS

NA FESTIVALU SPOLUPRACUJÍ

COOPERATING ON THE FESTIVAL

Pro£l Media s. r. o.

Francouzsk˘ institut

C. I. A. N. T. – Mezinárodní centrum pro

a audiovizuální oddûlení

umûní a nové technologie

Francouzského velvyslanectví

SPOLUPO¤ADATELÉ

/ CO-ORGANIZERS

/ GENERAL PARTNER âESK¯ TELECOM, a. s. a INTERNET OnLine GENERÁLNÍ PARTNER

/

AFiS – Asociace Film & Sociologie

/ MAIN PARTNERS TelSource SUN Microsystems AV Media Elmet HLAVNÍ PARTNE¤I

Universal Production Partners

Praha 2000 – Evropské mûsto kultury

Page 42

Správa PraÏského hradu

xland.cz

Divadlo Archa

ZÁ·TITU V PROSTORÁCH PAMÁTNÍKU VÍTKOV P¤IJAL

PRODUKCE FESTIVALU

/

/ PARTNERS Ateliér Spektrum Expandia Banka Czech Data Systems, s. r. o., Apple Computer IMC Philips âeská republika, s.r.o. Universal Production Partners COOP – Svaz ãesk˘ch a moravsk˘ch spotfiebních druÏstev PARTNE¤I

Palác Akropolis /

SPONSORSHIP IN THE SPACES OF THE VÍTKOV MO-

PRODUCTION OF THE FESTIVAL

NUMENT ACCEPTED BY

Palác Akropolis – ÎiÏkovská hudební a

Milan âesk˘ – starosta Mûstské ãásti

divadelní agentura, s. r. o.

Praha 3

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNE¤I

âeská televize âesk˘ rozhlas – RadioÏurnál Game Star Centrum.cz Big Board MEDIÁLNÍ PARTNE¤I

/ MEDIA PARTNERS

PC World Radio 1 Dotyk Umûlec M. I. P.

Festival je souãástí akce Praha 2000 – Evropské mûsto kultury / The Festival is part of Prague 2000 – European city of culture. Festival se koná za podpory Ministerstva kultury âeské republiky / The Festival takes place with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic. Festival se koná za podpory Hlavního mûsta Prahy / The Festival takes place with the support of the city of Prague.

ENTER MULTIMEDIALE 2000

/

MAIN MEDIA PARTNERS


adresy porˇadatelsk˘ch organizací / addresses of the organizers

P

O ¤ A D A T E L É O R G A N I Z E R S

F E S T I V A L U O F

T H E

F E S T I V A L

Divadlo Archa

Studio KF, s. r. o.

Na Pofiíãí 26, 110 00 Praha 1

Mr‰tíkova 18, 100 00 Praha 10

HLAVNÍ PO¤ADATEL / MAIN ORGANIZER

TEL.

AFiS – Asociace Film & Sociologie

E-MAIL

Pod Zvonafikou 10, 120 00 Praha 2

WEB

TEL.

(+420 2) 232 25 77, 232 75 70, FAX (+420 2) 232 20 89 ticket@archatheatre.cz

+ FAX (+420 2) 2256 1680

E-MAIL

jkrasa@atlas.cz

www.archatheatre.cz

+ FAX (+420 2) 25 06 40 61

E-MAIL

TEL.

Page 42 – Matûj Syxra, Jan Moravec

fas@login.cz, WEB www.a£s.cz

PlzeÀská 66, 150 00 Praha 5 S

Pro£l Media, s. r. o.

P O L U P O ¤ A D A T E L

A

C O O R G A N I Z E R

P R O D U C T I O N

A N D

P R O D U K C E

TEL.

+420 2 5731 1797

E-MAIL

syxra@syxra.cz, moravec@wwx.cz

V jámû 1, 110 00 Praha 1

Palác Akropolis

TEL.

ÎiÏkovská divadelní a hudební agentura, s. r. o.

SdruÏení Xland.cz

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3

Pavel Francírek

TEL.

MOBIL

0603 41 87 82

E-MAIL

franci@xchat.cz

(+420 2) 2416 2305, FAX (+420 2) 2416 2306

E-MAIL

pro£le@spika.cz

(+420 2) 2271 0147, FAX (+420 2) 2272 1180

C. I. A. N. T. –

E-MAIL

Mezinárodní centrum pro umûní a nové technologie

WEB

agentura@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

WEB

www.xland.cz

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 TEL.

(+420) 602 278 009

E-MAIL

TRIMEDIA, Futurola, s. r. o.

ps@terminal.cz

N

A

F E S T I V A L U

C O O P E R A T I N G

S P O L U P R A C U J Í O N

T H E

F E S T I V A L

Institut Franc¸ais de Prague S

P O L U P O ¤ A D A T E L É C O O R G A N I Z E R S

O F

F E S T I V A L U T H E

F E S T I V A L

Charkovská 12, 101 Praha 1 TEL.

(+420 2) 7174 2800, FAX (+420 2) 7174 1322

E-MAIL

info@trimedia.cz WEB www. trimedia.cz

Francouzsk˘ institut a audiovizuální oddûlení francouzského velvyslanectví

PraÏsk˘ Golem – SDimension

Praha – Evropské mûsto kultury roku 2000, o. p. s.

·tûpánská 35, 111 21 Praha 1, Box 850

Nekázanka 10, 110 00 Praha 1

Box 57, 110 01 Praha 1

TEL.

(+420 2) 2223 3101, 2223 2997, 2223 2998

TEL.

FAX

(+420 2) 2223 0579

E-MAIL

TEL.

(+420 2) 2200 2383, FAX (+420 2) 2200 2388

E-MAIL WEB

praha2000@praha-emk2000.cz

www.praha-emk2000.cz

E-MAIL WEB

culture@ifp.cz

WEB

(+420 2) 2421 8424 info@sdimension.cz

www.prague-golem.cz

www.ifp.cz TICKETPRO, a. s.

Správa PraÏského hradu,

Universal Production Partners

poãítaãová síÈ pro prodej vstupenek

pfiíspûvková organizace

Îitomírská 9, 101 00 Praha 10

Salvátorská 10, 110 00 Praha 1

Kanceláfie prezidenta republiky

TEL.

TEL.

119 08 Praha-Hrad

E-MAIL

TEL.

WEB

(+420 2) 2437 2207, FAX (+420 2) 2437 2255

(+420 2) 7172 2121, FAX (+420 2) 7172 0330 info@upp.cz

www.upp.cz

ENTER MULTIMEDIALE 2000

(+420 2) 84 01 1150, FAX (+420 2) 2481 6021

E-MAIL WEB

orders@ticketpro.cz

www.ticketpro.cz


organizaãní t˘m / organization team 1 2 3

4

5 6 7

fieditelka / director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jana Semerádová producentka / producer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarmila Poláková umûleck˘ fieditel / artistic director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Smetana kurátor sekce video art a experimentální £lm / curator of the section video art and experimental £lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markéta Uhlífiová koordinátorka / coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrea P◊imp◊ová komunikace www, scénáfi znûlky / www communication, script of theme music . . . . . . . . . . . Jan Drbohlav konzultant koncepce a organizace / conception and organization consultant . . . . . . . . . . . Alena Müllerová

14

koordinace produkce/ production coordinator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaroslav Rau‰er hlavní produkãní / main production assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miroslav Mencl produkce / production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Krása produkce / production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Lederer produkce / production – Palác Akropolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lubomír Schmidtmajer produkce / production – Památník Vítkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel V˘born˘ produkce / production – Divadlo Archa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbynûk Ondfiich produkce / producion – PraÏsk˘ hrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veronika Osladilová

15

koncepce a redakce katalogu / conception and editing of catalogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Smetana ãestn˘ v˘bor, redaktor katalogu / Honorary Committee, editor of catalogue . . . . . . . . . . . . . . Naìa Dvorská

8 9 10 11 12 13

public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pro£l Media s. r. o. v˘roba znûlky / production of theme music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vít Komrz˘ LukበFi‰árek reÏie znûlky / direction of theme music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Sís 16

pfiehlídka dûtsk˘ch prací / display of children’s works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaroslav Vanãát koordinace pfiehlídky EuroPrix / coordination of EuroPrix show . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanislav Miler

17

gra£ka / graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matûj Syxra Jan Moravec www . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Francírek gra£ka / graphics www . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET NETERA s. r. o.

18

19

pfieklad / translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathleen Hayes Alena Kuklová Hana Zahradníãková dekorace / decoration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-sign INC. s. r. o. fotograf / photographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michal Hladík Hana Jakrlová akreditace / accreditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanka Kulová punker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Svatu‰ka

CONTACT

info@enter-m.cz tel. (+420 2) 24162225, 24162305 fax (+420 2) 22241637

FOTO

MICHAL HLADÍK


10

12

6 7

14

9

8 20

3

19

13

11

17

4

18 16

1 2

5

16

maru‰ka


78 | 79

rejstrˇík / index 235 Media •64, 73

Carmesnil de Laleu •65

Feingold •40

Chott el-Djerid •70

7 chants •67

Catanese •67

File Room •56

Chris Marker • 35

CD-ROM •32

Filmfax/Artfax •73

A

Cellule d'intervention transformat•50

Fishing for Brad •68

I

A New Life •72

Centrum E-AREA •17

Flash Challenge •61

I do not Know What it is I am like •70

ACCOMPANYING ACTIVITIES • 7, 75

Cesta•26

Flip Film •67

IDEA on line •61

Actualité du virtuel •36

CICV •19, 23, 64

Florra petrinsularis •38

Ich tank •66

Actualizing the virtual •36

C.I.T. • 14

Flow •69

Ikarus •19

Adiu monde ou l'histoire de Pierre et de Claire •65

Corps indice •52

Focusing •43

Immemory •35

Adresy pofiadatelsk˘ch organizací • 7, 80

Corsino •67

Forced Entertainment •43

Information Transcript •34

Adrian •57

Courchnese •39

Ford •67

Installations •36

AFiS • 7, 2

Crypto •60

Forest •27, 39

Interaktivní instalace •12

Agon Orchestra •46

Ctheory •61

form •11, 29, 61

Involuntary Reception •57

Achour •14

CyberAtlas •58

Former East/Former West • 7, 73

Isabelle Choiniere • 52

Frozen Palace •43

Ivan Chabanaud • 19

G

J

Gibson •67

JCJ-Junkman •40

Alvarez •67 Amoeba •60

â

Ancient of Days •70

âestn˘ v˘bor • 7, 78

Andûlské spojení •70 Angels are wired •70

D

Gift • 7, 74

Jean-Dit-Pannel •67

Anonymal •14

Dallet •34

Glendinning •43

Jean-Marie Dallet • 34

Anonymus Bosch •48, 49

Dawn of Cyber-culture •9

Grammatron •58

Jemn˘ mechanismus chvûní •38

Architecture •36

De Geetere •65

Gregory •69

Jen Smrt •72

Art and the Internet•54

DeCSS Uncensored Art Show •60

Grznic •41

Jitro kyberkultury •7

Artinact 3 •40

Die Schlacht der Baume • 7, 74

Guillaume Stagnaro • 24

Artintact •37, 39, 41

Digicult •61

Artintact 2 •39

Digital Dreams •72

H

Karawahn •73

Artintact 4 • 41

Digitaline • 7, 74

Hada • 7, 74

Keep in View •73

Artintact 5 •42

Dislocation of Intimacy •59

Hairless •67

Kiri no uta • 7, 73

Asymptote •18, 24

Djamel Achour • 14

Hatsu-Yume •70

Kogut •65

Díaz •17

Havel •7, 9, 78

Koscielniak •67

B

Doprovodné akce • 7, 75

Hawkes •56

Koschmann •68

Babylonsk˘ m˘tus •50

Douglas Edric Stanley • 18

Heartfield •70

Kowalski •34

Barber •72

Dragelj •69

Hegedüs •43

Krajina •26

Batsry • 7, 74

Drahos •35

Helicopter House •58

kunstradio •56

Beriou • 7, 74

K

Higgins •67

Biggs •72

E

Hill •73

L

Blackchair Productions •64, 67

E-Area •17

Hitchcock vs. The Martian •69

l0ve0ne •56

Blair •56

Edgeways •67

Hlava AI •24

La Zone (Zóna) • 21

Boissier •38

Elliott Sharp • 46

Hodge •70

Langoth •73

Boulanger •67

Entropy •61

holofonní prostor •17

Lanz •38

Bruyere •65

E-REX •30, 31

Homing • 7, 74

Larcher •59, 66, 67

Buchary •46

ETOY •59

Honorary Committee • 7, 78, 81

Le Mulot • 31

Butler •72

EuroPrix • 7, 75, 78, 81

Hotel •70

Leap (No Leap) • 7, 74

Experimentální film • 62

Hull Time Based Arts • 7, 64, 74

Legrady •41

C

Exuisite Mechanism of Shivers •38

Cohen •16

Lena •69 Ch

Liang •65

Cais •15

F

Chabanaud •19

LifeWater • 7, 74

Callas •72

Fakeshop •59

CHMAN •61

Limbs • 7, 74

Captives 2nd mouvement •67

Familie Auer •57

Choiniere •52

Little England • 7, 74

ENTER MULTIMEDIALE 2000


LOEIL •18, 21, 30

P

Selley •56

TOYWAR •59

Lovers Leap •39

P3D-01 •15

Semerádová • 77, 81

Traces of a Presence to Come • 7, 74

Lucie Svobodová • 25

Pandemonium •72

Sensorium •10, 11, 56

Troubles with Sex, Theory & History •41

Papadopulosová •70

servo •61

M

Partners • 7, 79

Sharp •46

Mais... l’ange •16

Partnefii • 7, 79

Shokof •70

Malloy •56

Pascal Silondi • 21

Silondi •21

Manuskript •38

Passing •70

Silver • 7, 22, 73

Mark Amerika •58

Pavel Smetana • 10, 11, 23, 30, 81

SIRIUS •60

Marker •35

Pédalophone •53

Site Recite •73

U

Ma‰ín •70

performance •44

Skala •72

Ugelstad •67

Media •24, 34, 36, 37, 64, 69, 73, 78, 79, 81

Perry Hoberman •40

Slippery Traces •41

Umûní a Internet •54

Media Archiv •69

Personne •57

Slovo k festivalu • 7, 77

Un rien mobile •65

Meissner •73

Phan •20

Smetana •10, 11, 23, 30, 81

Members: • 78

Piotr Kowalski • 34

Smid •41

Metabody •34

podûkování • 7, 77

Smith • 69

Migration •70

Poems to Filth •65

Snow • 7, 74

Mihalic •53

Poláková • 77, 81

Sprache der Dinge •43

V 235 Media • 73

Milan Cais • 15

Polednice •70

Stagnaro •24

Ventimiglia •69

Milaszewski •70

Political Image •70

Standig auf dem Sprung Sein • 7, 73

Videoart •49, 62

Motorway • 7, 74

Portrait One •39

Stanley •18

Video Commune •57

Mt. Fuji •73

Pofiadatelé festivalu • 7, 79

STELARC •5, 34, 60

Video Skating •73

Mulot •31

Postmasters •60

Stubbs • 7, 74

Videovoid Text •67

Multimédia •12, 28, 32

Praystation •61

Stupa •65

MultiMediaArt • 7, 75

PraÏsk˘ Golem • 7, 75

Sub-Division of the Electric Light •40

Muntadas •36, 56

Profil Media • 7, 79, 81, 2

Sunbathers •67

projekt •4, 17, 34, 36, 56, 58

Svobodová •25

Vorlíãek •23

N

Promûna andûla •52

Sweatlodge • 7, 74

Vrána •70

Nakajima •73

Prophet •56

SyndaKit •46

Nam June Paik •57

Pueyo • 7, 74

Synchronizer •65

Narcisse •58

Pyromanien •73 · R

Noonday Witch •70

Recycler •57

Two forms •67 Two Minutes on a Subway Train •67 Tyrant •67

Untitled Film •69 V

Viola •70 Vogan •65

W Waliczky •26, 27, 39, 43

Neo-Geo: An American Purchase •72 Nizao Beijing •65

Tfii ramena •58

·imáãek •46

Walkerart •58 Waxweb •56 WillsNocturne •69

Reflecting Pool •70

T

O

Resident •22

Takemura •56

Obrazné obrazy •20

Resistor • 7, 74

Tamás Waliczky •26, 27, 39, 43

Odenbach •7, 73

Retracer •73

TechnoSphere •56

Y

Ogata • 7, 73

Ritualizace vefiejného Ïivota •48

Temptation of St. Anthony •72

Yonisféra •25

Only Death •72

Robot •2, 30

Teorie umûní na internetu •61

Youth Action • 7, 74

Open Video Archive (OVA) •57

Rogala •39

Thakur •67

YoYO •31

Opium •35

Rosenbach •7, 72, 74

The Dawn of Cyber-culture • 9

Organisation of festival • 7, 77

Rosenbach Variations – Mass Violin Suicide •72

Theory of Art • 61

Organizace festivalu • 7, 77

Rukopis •38

Theory of Art on the Internet •61

Organizaãní t˘m • 7, 81

Rybáfi a jeho Ïena •26

Three Branches •58

Organization Team • 7, 81

Tod einer •73

World Peace Through Free Trade •72

Z Zaostfiování •43 Získal •46, 47

Organizers of Festival • 7, 79

S

Tojek •69

ZKM •16, 24, 26, 37, 42

ORLAN •59

Scriptambule •31

Tom Drahos • 35

Zrcadlo • 23

Otakiage • 7, 73

Seaman •38

Totempol •67

Zygosis •70

ENTER MULTIMEDIALE 2000


80 | 81 ORGANIZACE FESTIVALU PO¤ADATELÉ

AFiS – Asociace Film & Sociologie je obãanské sdruÏení zaloÏené v roce 1998. Navazuje na práci AFiS—Association for Film & Sociology is a civic association founded in 1998. It follows on from Nadace Film & Sociologie v oblasti v˘roby a podpory dokumentárních £lmÛ, vydávání the work of the Film & Sociology Foundation in the £elds of the production and support of publikací a sociologick˘ch studií. Na‰í snahou je zachytit spoleãenské události na osudech documentary £lms and the publication of books, including sociological studies. Our aim is to konkrétních lidí.

present social events and their impact on the fates of concrete individuals.

Na‰e £lmy mapují Ïivoty poslancÛ, nezamûstnan˘ch, RomÛ, ministrÛ, narkomanÛ, delikventÛ, Our £lms map out the lives of government representatives, the unemployed, the Roma, podnikatelÛ, minul˘ch i budoucích prezidentÛ...

ministers, drug addicts, delinquents, entrepreneurs, past and future presidents...

...nikdy nevíte, kdy se objektem na‰eho zájmu stanete i vy!

… you never know when you might become the focus of our attention!

A jak vidíte – www.enter-m.cz – rádi se pou‰tíme do v‰eho nového.

And as you can see—www.enter-m.cz—we like to plunge into everything new.

AFiS – Asociace Film & Sociologie

ADRESA

Pod Zvonafikou 10, 120 00 Praha 2

TEL.+FAX

(+420 2) 2506 4061 E-MAIL fas@login.cz

WEB

www.a£s.cz

Pro£l Media, s. r. o. je agentura public relations, která vznikla v roce 1998. Kromû bûÏné ãinnosti Pro£l Media, s. r. o. is a public relations agency created in 1998. In addition to the usual activities PR agentury jsme od roku 1998 spoluorganizovali pfiehlídku Umûlci v nov˘ch médiích ve undertaken by a PR agency, in 1998 we co-organized the display of Artists in the New Media at the VeletrÏním paláci a v roce 1999 jsme také pfiivezli Stelarca s robotem Exoskeleton na Památník Great Exhibition Palace and in 1999 we also brought Stelarc with the Exoskeleton robot to the Vítkov.

Vítkov Monument.

Nová média nás tedy provázela od na‰eho vzniku, a proto jsme se také pustili do pofiádání Thus the new media have accompanied us from the beginning and it was for this reason that we festivalu ENTER multimediale. Pro£l Media s. r. o.

ADRESA

undertook to organize the ENTER multimediale festival.

V Jámû 1, 110 00 Praha 1

TEL.

(+420 2) 2416 2305, 2416 2364

FAX

(+420 2) 2416 2305 E-MAIL profile@spika.cz

CIANT – Mezinárodní centrum pro umûní a nové technologie je obãanské sdruÏení zaloÏené v roce CIANT—International Center for Art and New Technology is a civic association founded in 1998 that 1998, které se stalo transversálním stfiediskem orientovan˘m na v˘zkum, produkci a prezentaci became a transversal center oriented towards research, production and the presentation of artistic umûleck˘ch a kulturnû-vûdeck˘ch projektÛ zamûfien˘ch na nové technologie.

and cultural-scienti£c projects focused on the new technology.

CIANT je aktivním ãlenem jiÏ existujících sítí sdruÏujících podobné instituce po celé Evropû (napfi. CIANT is an active member of an already existing network of associations of similar institutions all Centres d'Innovations, Art en Réseau atd.).

over Europe (for example, Centres d'Innovations, Art en Réseau etc.).

CIANT je díky sv˘m aktivitám kontaktním místem, kde organizátofii manifestací a v˘stav o umûní CIANT is, on account of its activities, a contact place where organizers of manifestations and a nov˘ch technologiích mohou najít souãasné multimediální umûlce Ïijící nejen v âeské republice, exhibitions concerned with art and the new technology can locate contemporary multimedia artists ale i v Evropû, v USA, Japonsku ãi jinde na svûtû. CIANT

ADRESA

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3

TEL.

living not only in the Czech Republic, but also in Europe, the USA, Japan or anywhere else in the world. (+420) 602 278 009, (+420 2) 22 72 10 31 l.26

E-MAIL

ps@cicv.fr

ENTER MULTIMEDIALE 2000


emk2000


E-BUSINESS Pfiicházíme s vizemi. Vize mûníme

na realitu!

www.sun.cz


Náš náskok zvyšuje vaše pohodlí ochrana účtu Elektronickým klíčem

Neztrácejte čas chozením do banky a čekáním u přepážek. Přes Internet či mobilní telefon můžete kdykoli a odkudkoli bezpečně nakládat se svými penězi. Inteligentní řešení účtu vám zajistí okamžitý a úplný přehled o všech operacích. Naši pracovníci vám ochotně poradí, jak nejlépe využít všech výhod přímého bankovnictví.

přístup k účtu přes Internet přístup k účtu přes mobilní telefon

přístup k účtu přes WAP

platební karta zdarma k účtu

Klientská centra Expandia Banky: • Praha, Václavské nám. 43 • Brno, Jánská 1/3 • Ostrava, Dlouhá 3 • Plzeň, Šafaříkovy sady 5 • Olomouc, Karolíny Světlé 2

w w w. e b a n k a . c z • 0 8 0 0 1 2 4 1 0 0


centrum.cz


adresa Lond˘nská 67, 120 00 Praha 2 obchodní oddûlení (02) 2425 5725, 2425 2965, 2252 1520 sekretariát (02) 2425 7104 ka nceláfi ( 02) 2252 1542, 2252 2297 stu dio (02) 2425 2524 fax (02) 2252 0236 e-mail radio1@r adio1.c z


UNITED NATIONS WORKS!

OSN: KdyÏ je tfieba jednat Nové technologie pro v‰echny Generální tajemník OSN Kofi Annan pfiednesl v dubnu v New Yorku zásadní prohlá‰ení o své vizi Organizace spojen˘ch národÛ v novém miléniu. Nastínil ãtyfii nové iniciativy, jimiÏ se kromû dal‰ích témat budou zab˘vat nejvy‰‰í politiãtí pfiedstavitelé v‰ech 188 ãlensk˘ch zemí na Miléniovém summitu OSN v záfií v New Yorku: • Dobrovolnické jednotky nazvané UN Information Technology Service / UNITeS (Servis OSN v oblasti informaãních technologií), jejichÏ úkolem bude provádût v rozvojov˘ch zemích ‰kolení o práci s internetem a informaãními technologiemi. • Health InterNetwork, informaãní síÈ, jejímÏ cílem bude zfiízení 10 000 on-line internetov˘ch stránek pro nemocnice a kliniky v rozvojov˘ch zemích, které by umoÏÀovaly pfiístup k nejnovûj‰ím informacím v medicínû. • Iniciativa pro poskytování pomoci postiÏen˘m oblastem „First on the Ground“, která poskytne humanitárním pracovníkÛm v oblastech postiÏen˘ch pfiírodními katastrofami mobilní a satelitní telefony a krátkovlnné vysílaãky. Tento projekt je zastfie‰ován spoleãností Ericsson, partnery jsou OSN a âerven˘ kfiíÏ a âerven˘ pÛlmûsíc. • Global Policy Network, celosvûtová síÈ umoÏÀující v˘zkum nov˘ch Ïivotaschopn˘ch pfiístupÛ k problému nezamûstnanosti mládeÏe.

Miléniov˘ summit Organizace spojen˘ch národÛ, New York, 6. – 8. záfií 2000

www.hostbrno.cz OSOBNOSTI

n KRITIKA n ESEJE n ROZHOVORY n POLEMIKY n RECENZNÍ PŘÍLOHA n POEZIE n POVÍDKY n PŘEKLADY n AKTUÁLNÍ INFORMACE n ANKETY

Literární

mûsíãník

HOST

>

V‰e, co potfiebujete vûdût o literatufie

HOST vychází 10× roãnû / cena 59 Kã / cena pro pfiedplatitele 49 Kã I n f o r m a c e a p fi e d p l a t n é n a a d r e s e / H O S T, K o p e ã n á 3 7 , 6 0 2 0 0 B r n o / t e l e f o n a f a x ( 0 5 ) 4 3 2 3 7 0 9 4 / e - m a i l : h o s t b r n o @ s o f t h o m e . n e t


místa konání festivalu / festival venues


film

hlas slovo divadlo Jedinečný svět divadla a filmu si zaslouží víc než jen slova chvály a uznání. Pomáháme rozvíjet komunikaci mezi lidmi. Pomáháme české kultuře.

porozumění

V Í C N E Ž J E N S L O VA

Entermultimediale  

Festival Entermultimediale 2000, pRAGUE

Advertisement