__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Α΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α

2015-2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η πρώτη μου Ιστορία

http://www.christodoulou-n.eu/ http://christodouloufro.blogspot.gr  Λεωφ όροσ Γεωργίου Παπανδρζου

Δρ Νικόλαοσ Στ. Χριςτοδοφλου Έξω Παναγίτςα, 34.100 Χαλκίδα Διδάκτωρ Μαθηματικών (Ανάμεςα Intersport & Mini Market Τερτίπησ) Διευθυντήσ Σπουδών  2221 302 266 & 6939 588 769 Email: christodouloufro@gmail.com Skype: christodouloufro

Επιμέλεια: Περιβολάρη Ματίνα (Φιλόλογος)

www.christodoulou-n.eu 1


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

΢ημείωμα Οι πάρα κάτω ανέκδοτες και αδημοσίευτες ιστορίες είναι γραμμένες από τους μαθητές της Α Γυμνασίου του Υροντιστηρίου ΦΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΟΤ τα οποία μετά από παρότρυνση του διευθυντή σπουδών και του Υιλολογικού τμήματος του Υροντιστηρίου έγραψαν την σχολική χρονιά 2015-2016. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια αυτή των μαθητών μας αλλά και του ειδικά επιστημονικά καταρτισμένου Υιλολογικού τμήματος του Υροντιστηρίου ΦΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΟΤ

Οποιαδήποηε ομοιόηηηα με πρόζωπα και καηαζηάζεις είναι ζσμπηωμαηική

Φαλκίδα 22 Δεκεμβρίου 2015

Δρ Νικόλαος ΢τ. Φριστοδούλου Διδάκτωρ Μαθηματικών Διευθυντής ΢πουδών

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η θαλασσοταραχή ......................................................................................................... 3 Ένα τρομακτικό αστείο ................................................................................................... 4 O νεραιδόκοσμος ............................................................................................................ 5 Ένα αλλιώτικο παραμύθι.................................................................................................. 6 Περιπέτεια στη ζούγκλα .................................................................................................. 7 Ένας μεγάλος εφευρέτης ................................................................................................. 9 Το στοιχειωμένο χωριό .................................................................................................. 11

Επιμέλεια: Φιλολογικό τμήμα

www.christodoulou-n.eu 2


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η θαλασσοταραχή ΋ια έγηλαλ έλα βξάδπ ζηε Μάδεξγνπει. Έλα πινίν πνπ κεηέθεξε πθάζκαηα πεξίκελε λα αλάςεη ν θάξνο γηαηί ππήξρε θίλδπλνο λα έπεθηαλ πάλσ ζηα βξάρηα. ΋ζν πεξίκελαλ άθνπζαλ κηα θξαπγή λα ιέεη «ζα πεζάλεηε». Ακέζσο όιν ην πιήξσκα παληθνβιήζεθε, θαη άξρηζε λα θσλάδεη. Σν πινίν βπζίζηεθε θαη ν θαπεηάληνο ιίγν πξηλ πεζάλεη έγξαςε έλα γξάκκα πνπ έιεγε όηη ζα έπαηξλε εθδίθεζε κεηά από 100 ρξόληα. Μετά από 100 τρόνια ΋ηαλ πέξαζαλ αξθεηά ρξόληα από απηή ηελ ηξαγσδία 2 λαύηεο βξήθαλ ην πινίν κέζα ζηε ζάιαζζα. Μεηά από ιίγν ήξζαλ νη δύηεο θαη εμεξεύλεζαλ ην πινίν. Απηνί βξήθαλ ηνλ θαπεηάλην λα θάζεηαη ζηε θαξέθια ηνπ θαη λα θξαηάεη έλα κπνπθάιη πνπ κέζα ηνπ είρε έλα γξάκκα. Μόιηο βγήθαλ ζηελ αθηή έδσζαλ ζηνπο αζηπλνκηθνύο ην κπνπθάιη θαη ζπλέρηζαλ λα ςάρλνπλ. Σν βξάδπ είρε δηνξγαλσζεί έλα πάξηη, πήγε όιε ε πόιε πεξλνύζαλε σξαία, δηαζθέδαδαλ, ρόξεπαλ ώζπνπ κηα ζηηγκή είδαλε ηα ηξαπέδηα λα πεηάλε. Φνβήζεθαλ, ηξνκνθξαηήζεθαλ, κε ιίγα ιόγηα δελ ήμεξαλ ηη λα θάλνπλ. Ξαθληθά κηα κπιε ζπίζα πεηάρηεθε πάλσ ζε έλα ηξαπέδη θαη από απηή ηελ ζπίζα εκθαλίζηεθε ην θάληαζκα ηνπ θαπεηάληνπ. Σνπο είπε ή ζα γίλεηε δνύινη κνπ ή ζα πεζάλεηε. Οη πνιίηεο αλαγθαζηηθά ηνλ άθνπζαλ θαη έγηλαλ νη δνύινη ηνπ. ΋ηαλ πέξαζαλ ηξεηο κήλεο έλαο άληξαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ, έθηαζαλ ζηε Μάδεξγνπει γηα λα ειεπζεξώζνπλ ηνπο αλζξώπνπο. Ο άληξαο όκσο ηελ πξώηε θνξά πνπ πήγε λα αληηκεησπίζεη ην θάληαζκα εηηήζεθε αιιά δελ ηα παξάηεζε. ΢πλέρηζε λα πνιεκάεη ώζπνπ κηα κέξα πνπ ην θάληαζκα ζα πήγαηλε ζηα ρσξάθηα λα δεη ηη θάλνπλ νη δνύινη ηνπ. Ο άληξαο κπήθε ζην θάζηξν πνπ δνύζε ην θάληαζκα. Έςαρλε λα βξεη πσο κπνξεί λα μεθνξησζεί ην θάληαζκα. Σν βξάδπ όηαλ γύξηζε ην θάληαζκα είδε ηνλ άληξα λα ςάρλεη ηα βηβιία ηνπ. Απηόο πήξε κηα ζθνύπα, ηελ έβαιε ζε ιεηηνπξγία θαη ξνύθεμε ην θάληαζκα. Ακέζσο όιν ην ρσξηό ηνλ επραξίζηεζε θαη έθαλαλ κηα γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ. Καη αο ειπίζνπκε πσο δελ ζα μαλαγίλεη θάηη ηέηνην. Σσγγραυέας: Θανάσης . Λ Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 3


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ένα τρομακτικό αστείο ΋ια έγηλαλ κηα ειηόινπζηε κέξα, έμσ από έλα θαηαζθόηεηλν, παξαηεκέλν ζπίηη. Δθεί έπαηδε κηα παξέα. Άθνπζαλ κηα θσλή «βνήζεηα». ΋ινη θαηαηξόκαμαλ θαη έθπγαλ. Σειεθσλήζεθαλ ην απόγεπκα θαη είπαλ λα μαλαπάλε γηα λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη. Σελ επόκελε κέξα, μαλαπήγαλ θαη όια ήηαλ θπζηνινγηθά, ην ζπίηη ήηαλ θαζαξό ηα παξάζπξα αλνηρηά θαη ε πόξηα επίζεο. Μπήθαλ κε θόβν θαη αγσλία, θώλαμαλ «είλαη θαλείο εδώ». Σόηε μαλά άθνπζαλ ηελ ίδηα θσλή λα νπξιηάδεη. Σα παηδηά ηξόκαμαλ θαη έθπγαλ πάιη. Σν βξάδπ μαλαηειεθσλήζεθαλ θαη είπαλ λα πάλε ηελ επόκελε κέξα απνθαζηζκέλνη ζε απηό Σελ άιιε κέξα πήγαλ, ζηάζεθαλ έμσ από ην ζπίηη θαη είπαλ όηη δελ ζα μαλαθύγνπλ. ΋ινη ζπκθώλεζαλ, κπήθαλ θαη ήηαλ όια εληάμεη. Πήγαλ ζηνλ πάλσ όξνθν. Έπεηηα ζηνλ παξαπάλσ όξνθν θαη δελ ζηακαηνύζαλ νη όξνθνη. Σόηε ράζεθαλ ό έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Κάπνηνη ηνπο έπαηξλαλ θαη δελ κπνξνύζαλ λα δνπλ πνηνη είλαη. Σνπο έθιεηζαλ ζε μερσξηζηά δσκάηηα. Μπόξεζαλ λα ηνπο δνπλ θαη ηόηε θαηάιαβαλ όηη ήηαλ κηα θάξζα από ηνπο θίινπο ηνπο. ΋ινη αλαθνπθίζηεθαλ θαη έλησζαλ πνιύ θαιύηεξα. Σσγγραυέας: Νάνσσ . Τ

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 4


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

O νεραιδόκοσμος ΋ια έγηλαλ ζηελ ρώξα ησλ ζαπκάησλ κε πξσηαγσληζηέο ηξία κηθξά θνξίηζηα.Έλα κηθξό θνξίηζη πνπ νλνκαδόηαλ Αγάπε καδί κε ηηο θίιεο ηεο, ηελ Αιίθε θαη ηελ Διέλε έθαλαλ κηα βόιηα ζηελ γεηηνληά. Οη ηξεηο απηέο θίιεο ήηαλ πνιύ αγαπεκέλεο θαη επηπρηζκέλεο πνπ ήμεξε ε κία ηελ άιιε. Έηζη όπσο θάλαλε ηελ όκνξθε βόιηα ηνπο άθνπζαλ μαθληθά έλα πεξίεξγν ζόξπβν. Ο πεξίεξγνο απηόο ζόξπβνο αθνπγόηαλ από ηα ρόξηα. Οη ηξεηο κηθξέο θίιεο θνβόληνπζαλ λα πιεζηάζνπλ γηαηί λόκηδαλ πσο ππήξρε θάηη θαθό. Η Αιίθε όκσο ήηαλ ε πην ζαξξαιέα από όιεο ηνπο θαη πιεζίαζε πεξηζζόηεξν. Μόιηο ε όκνξθε Αιίθε έθηαζε ζε εθείλν ην ζεκείν είδε όηη ήηαλ έλα κηθξό θνπηάβη πνπ ρξεηαδόηαλ ηελ βνήζεηά ηνπο. Η Αγάπε θαη ε Διέλε ζθέθηεθαλ λα ην πάξνπλ καδί ηνπο γηα λα ην θξνληίζνπλ γηα ιίγεο κέξεο. Κάπνηεο κέξεο κεηά άθεζαλ ην θνπηάβη ζην ίδην ζεκείν θαη έθπγαλ. Μηα βδνκάδα αξγόηεξα νη ηξεηο θίιεο έδσζαλ ξαληεβνύ πάιη ζην ζπίηη ηεο Αγάπεο. Σα θνξίηζηα από πεξηέξγεηα θαη κόλν πήγαλ ζην κέξνο πνπ είραλ βξεη ην θνπηάβη, αιιά δηαπίζησζαλ όηη εθείλν δελ ήηαλ εθεί. Δίδαλ όκσο θάηη πεξίεξγν. Μηα κεγάιε ηξύπα ζην έδαθνο θαη από κέζα ηεο λα βγαίλεη ρξπζόζθνλε. Η Αγάπε ήηαλ ε πξώηε πνπ πήδεμε κέζα ζηελ ηξύπα θσλάδνληαο θαη ηα δύν άιια θνξίηζηα. Η αιήζεηα είλαη όηη είραλ ηξνκάμεη πνιύ αιιά ην έθαλαλ. Οη ηξεηο κηθξέο είραλ βξεζεί ζε έλα άγλσζην κέξνο πνπ είρε πνιιά δέληξα, ππέξνρα ηξηαληάθπιια θαη ην πην εληππσζηαθό ήηαλ γεκάην κε γιεηθηηδνύξηα θαη λεξάηδεο. Η Αγάπε θαη νη θίιεο ηεο παξαηεξνύζαλ ηηο λεξάηδεο πνπ κε ηα ξαβδηά ηνπο εκθάληδαλ θαη άιια ,πην πνιιά θαη πνιύρξσκα γιεηθηηδνύξηα. Έιεγαλ όηη απηό ην κέξνο ζα ην ήζειαλ γηα ζπίηη ηνπο γηαηί είραλ αξγήζεη . ΢ηελνρσξήζεθαλ πνιύ γηαηί ήηαλ ην όλεηξό ηνπο .Υαηξέηεζαλ ινηπόλ όιεο ηηο λεξάηδεο θαη έθπγαλ . Οη κηθξέο λεξατδνύιεο ηόηε θαηάιαβαλ όηη ηειηθά ππάξρεη καγεία!!! Σσγγραυέας: Γεωργία. Τ

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 5


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ένα αλλιώτικο παραμύθι Πξηλ από πνιιά ρξόληα ππήξρε κηα καγηθή πόιε, όπνπ δνύζαλ εθεί μσηηθά .΋ια εθεί ήηαλ δσληαλά . Σα πάληα ήηαλ πξάζηλα θαη ηα ζπίηηα ήηαλ θηηαγκέλα από γιεηθηηδνύξηα θαη από θαξακέιεο . Απηή ε πόιε είρε ην δηθό ηεο πνιηηηζκό θαη ην δηθό ηεο βαζηιηά. ΢ε κηα ζθνηεηλή πόιε ππήξρε έλαο άιινο πνιηηηζκόο . Πάλσ ζε έλα ιόθν, έιεγαλ πσο όπνηνο παηνύζε ην πόδη ηνπ εθεί ,πέζαηλε κέζα ζε κηα εκέξα.Οη δύν πόιεηο είραλ έρζξα ε κηα κε ηελ άιιε θαη νη κάγηζζεο πνπ δνύζαλ εθεί ήζειαλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ πόιε ησλ μσηηθώλ . Μηα κέξα ,ελώ ηα παηδηά ηεο πόιεο ησλ μσηηθώλ ,πήγαηλαλ ζρνιείν εκθαλίζηεθε κπξνζηά κηα λεξάηδα, γλσζηή θαη σο «κεηέξα θύζε». Σνπο είπε όηη κπνξνύλ λα ιύζνπλ ηελ θαηάξα απηή αλ βξνπλ έλα άζπξν θιεηδί ζακκέλν ζην πην ςειό βνπλό ηνπ θόζκνπ. Με ηε βνήζεηα ,ιέεη ,ηνπ καγηθνύ θιεηδηνύ ζα μεθιεηδώζεηο ηελ πύιε ησλ ζπλόξσλ απηήο ηεο πόιεο . Καη ηόηε νη κάγηζζεο ζα γίλνπλ γνξγόλεο θαη όια ζα γίλνπλ θσηεηλά μαλά. Σα παηδηά ην είπαλ ζηα άιια μσηηθά θαη ηόηε μεθηλά ε πεξηπέηεηα . Σόηε ε λεξάηδα μαλαεκθαλίζηεθε θαη έδσζε ζε όια ηα μσηηθά από έλα βξαρηόιη, ζε πεξίπησζε πνπ είραλ θάπνην πξόβιεκα λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο . Σνπο έδσζε θαη κηα άκαμα κε κνλόθεξνπο ,ώζηε λα ηελ έρνπλ σο κεηαθνξηθό κέζν. Ξεθίλεζαλ θαη ζε πέληε εκέξεο έθηαζαλ θνπξαζκέλα θαη πεηλαζκέλα. Έηζη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα βξαρηόιηα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε λεξάηδα γηα λα ηνπο δώζεη ιίγν θαγεηό. Απηή ηνπο εκθάληζε έλα κεγάιν ηξαπέδη κε λόζηηκα εδέζκαηα .Δλώ έθαγαλ άξρηζαλ λα ςάρλνπλ γηα ην θιεηδί . ΋κσο ηόηε εκθαλίζηεθε ε θαθηά κάγηζζα θαη ηνπο έθαλε όινπο βαηξάρηα. Γηα θαιή ηύρε ησλ μσηηθώλ εκθαλίζηεθε ε λεξάηδα θαη πνιέκεζε κε ηε κάγηζζα. Δλώ απηή ήηαλ έηνηκε λα ζθνηώζεη ηε «κεηέξα θύζε», εκθαλίδεηαη από ην πνπζελά ν …Πίτερ Παν κε ην ζπαζί ηνπ θαη ηε ληθά. Η λεξάηδα έθαλε ηα βαηξάρηα μαλά μσηηθά. Μεηά όια καδί βξήθαλ ην θιεηδί θαη έιπζαλ ηελ θαηάξα Σσγγραυέας: Αννίκα. Ν

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 6


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιπέτεια στη ζούγκλα ΋ια μεθίλεζαλ κηα θαινθαηξηλή εκέξα ηνπ Απγνύζηνπ ,όηαλ ν κηθξόο Νίθνο θαη ε Αηκηιία έθηαζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Ακαδνλίνπ. Δθεί ηνπο πεξίκελε γηα λα ηνπο θηινμελήζεη ν ζείνο ηνπο , Κώζηαο . Πεξηκέλνληαο ζην ιηκάλη ,παξαηήξεζαλ έλα θνπηί κε ηξύπεο θαη ν Νίθνο πήγε λα δεη ηη έρεη κέζα. Ξαθληθά, όκσο άθνπζε έλαλ άλδξα λα ηνπ θσλάδεη λα θύγεη . Ο ζείνο ηνπο είρε κόιηο θηάζεη θαη ηνπο είπε λα πάλε γξήγνξα ζην απηνθίλεην. ΢ε ιίγν ηνπο άθεζε ζε κηα θαθεηέξηα θαη ηνπο είπε όηη ζα έξζεη λα ηνπο πάξεη όηαλ ηνπ ηειεθσλήζνπλ. Δθεί είδαλ άιια δύν παηδηά, ηνλ Ρόκπη θαη ηελ Κέηη, πνπ δνύζαλ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή θαη έθαλαλ παξέα ηα θαινθαίξηα . Αθνύ θάζηζαλ παξαηήξεζαλ ζην δηπιαλό ηξαπέδη ηνλ άλδξα πνπ ήηαλ ζην ιηκάλη.Ξαθληθά ν πεξίεξγνο άλδξαο έβγαιε έλα δέκα ραξηνλνκίζκαηα θαη άξρηζε λα ηα κεηξάεη. Σα παηδηά παξαμελεύηεθαλ θαη απνθάζηζαλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. Ο άληξαο έθπγε από ηελ θαθεηέξηα θαη άξρηζε λα πεγαίλεη πξνο ηε δνύγθια. Σα παηδηά ζεθώζεθαλ θαη άξρηζαλ λα αθνινπζνύλ ηνλ πεξίεξγν άλδξα. Απηόο κπήθε ζε κηα απνκαθξπζκέλε θαιύβα θαη βγήθε κε άιινπο δύν άλδξεο θξαηώληαο θινπβηά ζηα ρέξηα κε δώα. Αθνύ ηα άθεζαλ θάησ κπήθαλ πάιη κέζα ζηελ θαιύβα. Σα παηδηά έηξεμαλ, απειεπζέξσζαλ ηα δώα θαη έθπγαλ όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ. ΋ηαλ απηά έθηαζαλ πίζσ ζηελ θαθεηέξηα ν Ρόκπη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ηνπ είρε πέζεη ην θηλεηό ηειέθσλν ζηε δηαδξνκή. Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα πάλε ηελ επόκελε εκέξα ην πξσί λα βξνύλε ην ηειέθσλν, επεηδή είρε ήδε λπρηώζεη. Σν άιιν πξσί ηα παηδηά μεθίλεζαλ γηα λα βξνύλε ην ηειέθσλν . ΋κσο όηαλ έθηαζαλ θνληά ζηελ θαιύβα ,άθνπζαλ ηνλ πεξίεξγν εθείλν άλδξα λα ηνπο θσλάδεη . «Ρόκπη Γνπίιζνλ, ζα ην κεηαληώζεηο ». Σόηε ηα παηδηά θαηάιαβαλ όηη εθείλνη νη άλδξεο είραλ βξεη ην ηειέθσλν ηνπ Ρόκπη. Ξαθληθά ε πόξηα ηεο θαιύβαο άλνημε θαη βγήθαλ νη ηξεηο άληξεο αληηθξίδνληαο ηα παηδηά. Ακέζσο άξρηζαλ λα ηξέρνπλ ,όκσο έπηαζαλ ηνλ Ρόκπη . Ο Νίθνο , ε Αηκηιία θαη ε Κέηη πξόιαβαλ λα θξπθηνύλ ζε κηα κηθξή ζπειηά ιίγν πην πέξα θαη πεξίκελαλ λα βγνπλ κέρξη λα θύγνπλ νη άλδξεο πνπ ηνπο θπλεγνύζαλ .

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 7


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μόιηο απηνί έθπγαλ ηα παηδηά έηξεμαλ πξνο ην ζπίηη ηνπο. Μόιηο έθηαζαλ είπαλ ζην Θείν Κώζηα ηα πάληα .Απηόο ξώηεζε πνπ ήηαλ ε θαιύβα απηή πνπ ηνπ αλέθεξαλ. ΢ε ιίγν ν ζείνο Κώζηαο ήηαλ πνιύ θνληά ζηελ θαιύβα κε κεξηθνύο αζηπλνκηθνύο . Καηέβεθαλ από ην απηνθίλεηό ηνπο πξνζεθηηθά γηα λα κελ ηνπο αθνύζνπλ θαη θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηελ θαιύβα . ΢ηάζεθαλ έμσ από απηήλ θαη άθνπζαλ ηνπο ηξεηο θαθνπνηνύο λα ιέλε : «Θα κεηαληώζεηο γη’ απηό πνπ έθαλεο ,ην θαηάιαβεο ;» Ξαθληθά ε πόξηα άλνημε θαη κπήθαλ νη αζηπλνκηθνί. ΢πλέιαβαλ ηνπο ηξεηο άλδξεο θαη ηνπο είπαλ : «΢αο ςάρλακε πνιύ θαηξό θαη ηώξα πνπ ζαο βξήθακε ,ζα πιεξώζεηε γηα όιεο ηηο απαηεσληέο ζαο». Ο ζείνο Κώζηαο κπήθε κέζα θαη έιπζε ηνλ Ρόκπη από ηε θαξέθια . Ο ζείνο ηνπο είρε ζπκώζεη πνιύ πνπ ηνπ έθξπςαλ ηελ αιήζεηα, αιιά θαη ραξνύκελνο πνπ όινη πάιη ήηαλ θαιά

Σσγγραυέας: Γιάννης. Μ

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 8


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ένας μεγάλος εφευρέτης ΋ια άξρηζαλ όηαλ κηα κέξα ν Βεξλίιηνπο ΢λάηξαπ αλαθάιπςε έλαλ ηξόπν γηα λα κπνξεί λα πεηάμεη ρσξίο θάπνηα κεραλή λα ηνλ ππνζηεξίδεη Έθαλε πνιιέο ελώζεηο κε παξάμελα θίιηξα πάλσ ζε δώα θαη αληηθείκελα, κα ην κόλν πνπ θαηάθεξλε ήηαλ λα ζηελνρσξηέηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ απνηπρία ηνπ. Μα είρε δπλαηή πίζηε θαη ζπλέρηδε . Ώζπνπ κηα κέξα ην αληηθείκελν ζην νπνίν δνύιεπε θαη έθαλε ην πείξακά ηνπ δηαιύζεθε .Έηζη έθξπςε ην εξγαζηήξη ηνπ θαιά θαη ην αζθάιηζε κε παγίδεο ,ώζηε θαλείο λα κελ έρεη πξόζβαζε ζε απηό. Έηζη πήγε ζιηκκέλνο ζην ζπίηη ηνπ θαη θαζόηαλ όιε ηε κέξα ζηνλ θαλαπέ ηνπ δηαβάδνληαο έλα βηβιίν κε όιεο ηηο αλαθαιύςεηο πνπ είραλ γίλεη από ηελ αξραηόηεηα σο ηελ επνρή ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πεξλνύζαλ νη εκέξεο ηνπ θαη κε ην όλεηξό ηνπ ζηγά ζηγά λα ζβήλεη. Μηα κέξα έλα θαιόθαξδν θνξηηζάθη ηνπ ρηύπεζε ηελ πόξηα από πεξηέξγεηα . Ο παηέξαο ηεο , ηεο είρε πεη όηη ν άλζξσπνο απηόο είρε πξνζπαζήζεη λα θάλεη κηα ζπνπδαία αλαθάιπςε. Έηζη ζθέθηεθε, αλ ήηαλ αιήζεηα απηό, λα ηνλ βνεζήζεη λα ηα θαηαθέξεη. Ο Βηξγίιηνπο άλνημε ηελ πόξηα θαη πξόζθεξε ζην θνξηηζάθη λεξό, ρπκό θαη ό,ηη άιιν ήζειε. ΢ηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα κηιάλε γηα ηελ απνηπρεκέλε ηνπ αλαθάιπςε. Σν θνξηηζάθη έπεηηα από πνιύ πξνζπάζεηα θαηάθεξε λα ηνλ πείζεη ,αλ ήζειε βέβαηα θαη ν ίδηνο, λα ηνλ βνεζήζεη. Έηζη ν Βηξγίιηνπο άλνημε ην εξγαζηήξη ηνπ θαη άξρηζαλ καδί ηα πεηξάκαηα .Μεηά από πνιύ ζθέςε θαηάιαβαλ όηη απηό πνπ θξαηνύζε ζηε γε όια ηα δώα θαη ηνπο αλζξώπνπο ήηαλ κόλν επηά θύηηαξα . Ο Βηξγίιηνπο ηα νλόκαζε Μπέηη ,από ην όλνκα ηνπ θνξηηζηνύ πνπ ηνλ βνήζεζε. Μεηά από πνιύ ζθέςε θαη δνθηκέο θαηάθεξε λα αθαηξέζεη ηα θύηηαξα απηά από έλα ιαγό θαη έηζη απηόο πέηαμε. Δθείλε ηε ζηηγκή ν Βηξγίιηνπο θαη ε Μπέηη είραλ θάλεη ηε κεγαιύηεξε αλαθάιπςε ζηνλ θόζκν. Θεώξεζαλ όκσο ζσζηό λα κελ ην κάζεη θαλείο γηα λα κε δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα. Γελ ήζειε από ζξύινο ησλ αλαθαιύςεσλ λα γίλεη ερζξόο παγθόζκηαο θιίκαθαο. Έηζη έθξπςαλ κε ππεξζύγρξνλα όξγαλα ηελ αλαθάιπςε ηνπο ζην εξγαζηήξη. Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 9


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

΢ήκεξα αλ ππάξρεη ην εξγαζηήξην ηνπο ζα είλαη 200 εηώλ θαη πάλσ. Καλείο όκσο δελ κπνξεί λα ην βξεη θαη έηζη ε ηζηνξία ηνπ Βηξγίιηνπ θαη ηεο Μπέηη παξακέλεη ζξύινο. Ίζσο θάπνηα ζηηγκή ζην καθξηλό κέιινλ λα ηελ αλαθαιύςεη θαη πάιη θάπνηνο. Αθόκα θαη ηώξα, ινηπόλ, ππάξρνπλ θαη πόιεηο αθόκα κε ηα νλόκαηά ηνπο. Αθόκα πην ζεκαληηθό ,ην θίιηξν πνπ αλαθάιπςαλ πξνζέθεξε θαη αζαλαζία. Καη πνπ μέξεηε, ίζσο θάπνηνο κπνξεί λα ζπλαληήζεη ην ιαγό εθείλν, αθνύ αθόκα… είλαη δσληαλόο.

Σσγγραυέας: Δημήτρης. Μ

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 10


Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σο στοιχειωμένο χωριό ΋ια έγηλα όηαλ ήκνπλ ζην ρσξηό ηνπ παππνύ κνπ ,όηαλ μαθληθά όινη εμαθαλίζηεθαλ .Τπήξραλ κόλν θηήξηα θαη θάπνηα παξάμελα πξάγκαηα θάησ ζην έδαθνο . Ξέξεηε εκέλα κε ιέλε Δπαγγειία θαη έρσ ην ίδην όλνκα κε ηνλ παππνύ κνπ .Δίρακε γηνξηή ζηηο 12 Οθησβξίνπ θαη ζήκεξα ,πνπ έρνπκε 13 , απνθαζίζακε λα πάκε ζην ρσξηό ηνπ . Ξαθληθά δελ ππήξρε ηίπνηα ,παξά κόλν θάπνηα πηώκαηα πνπ κάιινλ ήηαλ θαληάζκαηα θαη είραλ ζηνηρεηώζεη ηελ πόιε .Δγώ δελ έβιεπα θαλέλαλ άλζξσπν .΢ηγά ζηγά όια εμαθαλίδνληαλ .Μόλν ηα θαληάζκαηα έκελαλ . Δγώ πξνζπαζνύζα λα βξσ θάηη λα θξπθηώ ,κα δελ ππήξρε θάηη γύξσ κνπ .Μόλν έλα θσο ,αιιά θαη απηό ήηαλ πνιύ καθξηά γηα λα ην θηάζσ . Δθείλε ηε ζηηγκή άθνπζα κηα θσλή λα κνπ ιέεη : «Δη , μύπλα ππλαξνύ , ήξζε ε ώξα ηνπ θαγεηνύ »!Ήηαλ ε θσλή ηεο γηαγηάο κνπ . Έλησζα αλαθνύθηζε εθείλε ηε ζηηγκή .Ακέζσο ζεθώζεθα κε πεξηζζόηεξε όξεμε γηα λα θάσ . Σσγγραυέας: Μαίρη. Γ

Επιμέλεια: Φιλολογικό Τμήμα

www.christodoulou-n.eu 11

Η 1η μου ιστορια  

Οι πάρα κάτω ανέκδοτες και αδημοσίευτες ιστορίες είναι γραμμένες από τους μαθητές της Α Γυμνασίου του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ τα οποία μ...

Η 1η μου ιστορια  

Οι πάρα κάτω ανέκδοτες και αδημοσίευτες ιστορίες είναι γραμμένες από τους μαθητές της Α Γυμνασίου του Φροντιστηρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ τα οποία μ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded