Page 1

Pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan

„Prowadzenie świętego życia” Sobotnie Studium Biblijne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego LEKCJA SIÓDMA ASBSG-SE-3Q-07-2012 ASBSG-TE-3Q-07-2012

Wydawnictwo Christ Media® NADARZYN 2012 www.christmedia.pl ISBN 978-83-63668-01-3


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

NA PODSTAWIE OPRACOWANIA

Jon Paulien (i inni) TYTUŁ ORYGINAŁU

Adult Sabbath School Bible Study Guide (Standard & Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians TŁUMACZENIE

Klaudia Głowacka-Walaszczyk TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE BIBLIJNYCH TEKSTÓW ORYGINALNYCH

Adam Gołębiewski KOREKTA

Arkadiusz Piętka REDAKCJA, TYPOGRAFIA I SKŁAD

Arkadiusz Piętka PRZEKŁAD POLSKI ZA ZGODĄ

Seventh-day Adventist Church Office of Adult Bible Study Guide, USA

Na podstawie Przewodnika Szkoły Sobotniej przygotowanego przez Biuro Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako standardowy podręcznik dla wszystkich ogólnoświatowych Szkół Sobotnich Lekcji Biblijnych. Opublikowany tekst odzwierciedla wkład zespołowej pracy specjalnego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów, a zatem nie musi wyłącznie odzwierciedlać intencji autora (-ów). Cytaty biblijne na podstawie przekładów:

Biblii Warszawskiej (BW) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 2004 r., Biblii Tysiąclecia (BT), wyd. V – Wydawnictwo „Pallottinum”: 2005 r., Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) – „Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej: 2001 r., Biblii Gdańskiej (BG) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1989 r. (1632), Septuaginty (LXX), Textus Receptus (TR). Sobotnie Studium Biblijne zawiera uzupełniające materiały do studiowania, zaznaczone przypisami. W opracowaniu wykorzystano program e-Biblia dla cytatów biblijnych oraz grafikę Larsa Justinena. Numerację anglojęzycznych wydań książek Ellen G. White oparto o www.egwwritings.org. Wszelkie uwagi do tego opracowania prosimy zgłaszać pod: lbss@christmedia.pl.

Niniejszy przekład (public domain) można publikować i rozpowszechniać bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła pochodzenia, np. www.christmedia.pl.

Strona |2|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Skróty nazw ksiąg biblijnych Rdz Wj Kpł Lb Pwt Joz Sdz Rt 1 Sm 2 Sm 1 Krl 2 Krl 1 Krn 2 Krn Ezd Ne Est Hi Ps Prz Koh Pnp Iz Jr Lm Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

Księga Rodzaju1 2 Księga Wyjścia 3 Księga Kapłańska 4 Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa5 Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Hioba6 Księga Psalmów Księga Przysłów7 Księga Koheleta (Eklezjastesa)8 Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje9 Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza

1

Także: 1 Księga Mojżeszowa. Także: 2 Księga Mojżeszowa. 3 Także: 3 Księga Mojżeszowa. 4 Także: 4 Księga Mojżeszowa. 5 Także: 5 Księga Mojżeszowa. 6 Także: Księga Joba. 7 Także: Przypowieści Salomona. 8 Także: Księga Kaznodziei Salomona. 9 Także: Treny. 10 Także: List św. Pawła do Galacjan. 11 Także: Objawienie św. Jana. 2

Strona |3|

Mt Mk Łk J Dz Rz 1 Kor 2 Kor Ga Ef Flp Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tm 2 Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Św. Pawła 1 List do Koryntian Św. Pawła 2 List do Koryntian Św. Pawła List do Galatów10 Św. Pawła List do Efezjan Św. Pawła List do Filipian Św. Pawła List do Kolosan Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan Św. Pawła 1 List do Tymoteusza Św. Pawła 2 List do Tymoteusza Św. Pawła List do Tytusa Św. Pawła List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana11


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

SPIS TREŚCI: Skróty nazw ksiąg biblijnych – Bożą wolą jest uświęcenie… Szabatowe popołudnie – Niedziela – Poniedziałek – Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek – Uwagi dla nauczyciela –

dodatek 11 sierpnia 12 sierpnia 13 sierpnia 14 sierpnia 15 sierpnia 16 sierpnia 17 sierpnia dodatek

3 4 8 10 18 20 22 29 31 33

Bożą wolą jest uświęcenie ludzi12 Apostoł Paweł wprowadza w wierszu pamięciowym na ten tydzień nowe uzasadnienie potrzeby czystości. Łączy się ono z poprzednimi: wolą Bożą (w. 3) i groźbą sądu (w. 6) oraz następującym później uzasadnieniem: nawiązaniem do daru Ducha Świętego (w. 8). Tym razem uzasadnieniem jest powołanie do świętości, które dla Tesaloniczan powinno posiadać decydujące znacznie. Gramatycznie trzeba przyjąć, że stwierdzenie posiada podwójne znaczenie w strukturze całości: dołącza nową motywację do pierwszej, którą stanowi wola Boża, aby ludzi doprowadzić do świętości oraz wyjaśnia występującą bezpośrednio wcześniej motywację: wzmiankę o potępiającym sądzie Pana. W każdym razie powołanie do świętości jest nową motywacją, aby wykluczyć wszelką nieczystość. Paweł powraca do dominującego w listach tematu powołania przez Boga. Pojawił się on już na początku listu (1 Tes 1,4). Bardzo często w listach apostoła występuje rzeczownik powołanie (klesis) (9 razy na 11 w Nowym Testamencie) oraz przymiotnik powołany (kletos) (7 razy u Pawła na 10 w Nowym Testamencie) albo, jak w naszym wypadku, czasownik powołać. Apostoł podkreśla często, że osobiście został powołany, aby być apostołem Jezusa Chrystusa (1 Kor 1,1), ale stwierdza także, że wszyscy chrześcijanie zostali ogólnie powołani (1 Kor 1,24), albo że są powołani do świętości (Rz 1,7; 1 Kor 1,2). Powołanie to zaś decyduje o ich tożsamości. Z tego względu w omawianym wersecie nie pisze wy, ale my, włączając także siebie w przekazywane nauczanie. Tym samym podkreśla również, że w Kościele nie ma miejsca na podziały. 12

Rozdział, którego nie ma w oryginalnej wersji podręcznika, został opracowany na podstawie: Michał Bednarz, Nowy Komentarz Biblijny: 1-2 list do Tesaloniczan, Edycja Świętego Pawła, 2005, s. 294-298 (przyp. red.).

Strona |4|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Apostoł zwraca się więc do czytelników w perspektywie zbawienia. Pisał już o tym wcześniej w związku z nauczaniem apostolskim (1 Tes 2,12). Obecnie proponuje także Tesaloniczanom określone zachowania etyczne. Uzasadnia, dlaczego styl postępowania, jaki im proponuje, zasługuje na uwagę i aprobatę. Odpowiada najpierw Bożemu wezwaniu. Inicjatywa Boża wyrażona jest w formie apelu. Nowy styl postępowania został tutaj przedstawiony jako nowe wezwanie Izraela, które rozciąga się na ludzi wszystkich narodów. Dokonuje się poprzez głoszenie apostolskie (2 Tes 2,14), i z tego względu powoływać, wzywać (kaleo) jest u Pawła zwykle w czasie przeszłym (por. 1 Tes 4,7; 2 Tes 2,14; Rz 8,30; 9,24; 1 Kor 1,9; 7,18.20.21.22.24; Ga 1,6.15; 5,13; Kol 3,15; Ef 4,1.4). Czasownik ten podkreśla to, co dzieje się między Bogiem a Jego ludem. Wskazuje na czynność Boga, który wzywa, aby człowiek wyszedł z pewnej sytuacji czy stanu poprzez dobrowolne zawierzenie Chrystusowi, aby uczestniczyć w dobrach zbawczych z Nim związanych. Już wcześniej Paweł wspomniał, że Bóg powołuje swój zbór (1 Tes 2,12). Ostateczną inspiracją powołania jest miłość (por. 1 Tes 1,4). Chrześcijanie mieli miejsce w planach Bożych jeszcze przed stworzeniem świata (por. Ef 1,5-6). Już wtedy zostali wybrani w Chrystusie. Bóg powziął bowiem decyzję zbawienia ludzi przez Chrystusa, przewidując jednocześnie Jego Wcielenie i nasze uczestnictwo w Jego zasługach. Boże wezwanie dociera do człowieka, a człowiek odpowiada na nie wspaniałomyślnie, ale z pomocą Boga (1 Tes 5,24). Kto jest powołany do królestwa i do chwały (por. 1 Tes 2,12, a także 5,24), wcześniej wezwany jest do świętości i powinien oddać życie Bogu, będąc wiernym Jego woli. Tutaj, podobnie jak w innych listach Pawła, chodzi o powołanie przez Boga, który jest suwerennym twórcą historii zbawienia. Zakłada ono włączenie w proces historyczno-zbawczy. Podkreśla związek między powołaniem a celem ostatecznym (Rz 8,28-30), którym jest uwielbienie, a nie potępienie. Chodzi o wspólnotę z Synem Bożym (1 Kor 1,9); o życie w pokoju (1 Kor 7,15); w wolności (Ga 5,13); w łasce (Ga 1,6). To powołanie jest nieodwołalne, gdyż Bóg pozostaje wierny swej decyzji (por. Rz 11,29; 1 Kor 1,9; 1 Tes 2,15; 5,24). Tutaj Paweł ukazuje w sposób negatywny i pozytywny konsekwencje powołania Bożego. Wskazują na to przyimki (epi – do i en – do), które mają identyczne znaczenie i określają cel. Nie do życia w nieczystości powołał nas Bóg, czyli wszystkich chrześcijan, w tym Pawła i jego zbór, ale do świętości. Dwa rzeczowniki: nieczystość i świętość połączone są z czasownikiem powoływać dwoma różnymi przyimkami (epi i en). Jest to zjawisko często występujące w listach Pawła, gdy pisze o powołaniu. Nie dzieje się to przypadkiem, gdyż w jego pismach przyimki spełniają zawsze określoną rolę. W tym wypadku pierwszy wskazuje na trwanie w pewnej sytuacji, której Tesaloniczanie winni zawsze unikać. Drugi natomiast sugeruje nową sytuację, w której chrześcijanie powinni obecnie żyć, gdyż zostali do niej powołani. Mogą to być synonimy. Obydwa przyimki łączą się bowiem z tym samym czasownikiem. Podobnie jak en, które zastępuje eis (Rz 1,23.25-26; 2 Kor 1,22; 8,16), szczególnie gdy występują w zestawieniu z powoływać (1 Kor 7,15). Strona |5|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Chrześcijanie nie zostali powołani do nieczystości (akatharsia). Nie jest jasne znaczenie tego słowa. W literaturze świeckiej rzeczownik ten określa nieczystość fizyczną, rytualną i moralną. Często w Biblii w ten sposób określa się nieczystość rytualną: brak wymaganych warunków, aby zbliżyć się do tego, co boskie (do świętości) i wykonać czynności kultyczne. Ale może chodzić także o nieczystość moralną, jak ma to miejsce w księgach prorockich. W ten sposób określona jest sytuacja religijna i, konsekwentnie, moralna człowieka, który nie jest posłuszny Bogu (por. Iz 6,6; Prz 6,16). Fałszywych proroków inspirował duch nieczysty (Jr 19,13; Ez 7,20; 36,17; Za 13,2; Ap 16,13) i z tego względu bałwochwalstwo, do którego zachęcali, było nieczystością (por. Rz 1,24). W wielu wypadkach wspomniany rzeczownik występuje u Pawła w znaczeniu seksualnym (1 Tes 4,7; Rz 1,24; 2 Kor 7,1; 13,21; Ga 5,19; Ef 5,3; Kol 3,5). Pojawił się już w 1 Tes 2,3, gdzie posiada ogólne znaczenie, w sensie złego, niegodziwego motywu postępowania. W w. 7 sens słowa nieczystość nie stwarza jednak specjalnych trudności. Nic chodzi o nieczystość o charakterze rytualnym albo zewnętrzną, ale moralną i wewnętrzną. A konkretnie cały kontekst wypowiedzi wskazuje, że Paweł ma na myśli nieczystość seksualną. Tej właśnie nieczystości sprzeciwia się powołanie przez Boga do świętości. Dla Pawła jest ona wykroczeniem typowym dla świata pogańskiego, w którym Tesaloniczanie tkwili przed nawróceniem i przyjęciem Ewangelii (por. 2 Kor 12,21). Można wyciągnąć wniosek, że apostoł utożsamia świętość, o której tutaj pisze, z chrześcijańską cnotą czystości. Również w innych tekstach Pawłowych rzeczownik ten występuje często w kontekście nauki o chrześcijańskiej cnocie czystości (por. Rz 6,19.22). Wydaje się jednak, że nie można stosować uproszczenia i tylko do tego sprowadzać świętość. Cały Nowy Testament, nie wyłączając listów Pawła, w ślad za Starym Testamentem pojmuje świętość znacznie szerzej. Jeżeli w omawianym wersecie pojawia się w kontekście pouczeń na temat czystości, wnosić stąd można jedynie, że zdaniem apostoła, czystość stanowi co najwyżej jeden z istotnych elementów świętości. Na końcu wersetu Paweł podaje pozytywny skutek powołania, a jest nim świętość (hagiasmos). Świętość ludzi jest pierwszym zamierzeniem woli Boga. W Biblii jest bezpośrednio związana z Bogiem, gdyż stanowi Jego zasadniczy najbardziej charakterystyczny przymiot. W Jego wypadku podkreśla, że jest wyjątkowy i różni się On całkowicie od wszelkiego stworzenia, zgodnie z hebrajskim słowem kadosz (święty), czyli że jest transcendentny. Temat ten poruszaliśmy w tym miejscu w poprzedniej lekcji. Jednak warto pamiętać, że święty Bóg objawił się ludziom, gdyż pragnie, aby mieli udział w Jego świętości. Dlatego uroczyście zachęcał Izraelitów: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44 BT). Świętość jest stałym obowiązkiem Hebrajczyka, który pragnie żyć w jedności z Bogiem.

Strona |6|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Pierwotna wspólnota Kościoła, a wraz z nią Paweł, nie przejęła judaistycznego pojęcia nieczystości rytualnej złączonego z niedoskonałościami fizycznymi lub biologicznymi, które czyniły człowieka niezdolnym do wypełniania praktyk oddawania czci Bogu. Jezus Chrystus, jedyny, prawdziwy Baranek bez skazy, święty Boga w sensie ścisłym, zmienił całkowicie pojęcie świętości. O tym również wspominaliśmy w lekcji poprzedniej. Tesaloniczanie winni zdawać sobie sprawę z tego, że fakt, iż zostali uświęceni przez Boga, wymaga od nich wypełnienia konkretnych czynów wynikających z woli Boga. Ich postawa moralna powinna odpowiadać świętości, którą otrzymali. Dla Pawła cały Kościół, i poszczególni wierzący, jest świątynią świętą (1 Kor 3,17), ale całe ich życie powinno być ofiarą żywą, świętą, Bogu miłą (Rz 12,1; 15,16). Tesaloniczanie winni więc zdawać sobie sprawę z tego, że fakt, iż zostali uświęceni przez Boga, wymaga od nich wypełnienia konkretnych czynów wynikających z woli Boga. Ich postawa moralna powinna odpowiadać świętości, którą otrzymali. W powołaniu do świętości mieści się zatem imperatyw moralny wskazujący na etyczne zachowania wynikające z faktu zbawienia. Jeżeli temu nie odpowiemy, wskazując czynami, iż należymy do kręgu zbawionych, zasłużymy na sąd (por. w. 6).

Strona |7|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

LEKCJA 7: 4 sierpnia – 10 sierpnia*

PROWADZENIE ŚWIĘTEGO ŻYCIA Popołudnie szabatowe

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Tes 4,1-12; Mt 25,34-46; Rdz 39,9; J 13,34-35 TEKST PAMIĘCIOWY: „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7 BW) BT BWP BG TR13

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Powołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości. Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. ου NIE γαρ BOWIEM εκαλεσεν POWOŁAŁ ημας NAS ο θεος BÓG επι DO ακαθαρσια NIECZYSTOŚCI αλλ ALE εν NA αγιασμω UŚWIĘCENIE

MYŚL PRZEWODNIA: Chociaż ludzka seksualność jest darem od Boga, podobnie jak i inne dary, może być nadużywana.

T

rzy pierwsze rozdziały 1 Listu do Tesaloniczan skupiają się głównie na przeszłości. Jednak w rozdziale czwartym i piątym Paweł zwraca się ku przyszłości. W wierze Tesaloniczan istniały pewne braki (1 Tes 3,10) i apostoł chciał pomóc im je uzupełnić. List stanowi początek tego procesu, ale skuteczniejsza praca mogła zostać wykonana dopiero przy osobistym spotkaniu Pawła z wierzącymi w Tesalonice. 1 Tes 3,10 BW

We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. BT Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. BWP Nadal modlimy się gorąco we dnie i w nocy, abyśmy mogli wreszcie zobaczyć was osobiście i uzupełnić to, czego jeszcze niedostaje waszej wierze. 13

Nowotestamentowy tekst grecki oparto o Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ z 1957 r. z aparatem krytycznym ze szczególnym uwzględnieniem zapisu Textus Receptus (przyp. tłum.).

Strona |8|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia BG TR

W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej. νυκτος NOCĄ και I ημερας DNIEM υπερ εκπερισσου Z NADMIERNYM NACISKIEM14 δεομενοι PROSZĄC εις KU το ιδειν UJRZENIU15 υμων WASZEJ το προσωπον TWA16 RZY και I καταρτισαι NAPRAWIENIU τα υστερηματα POTRZEBY17 της πιστεως WIARY υμων WASZEJ

Począwszy od 1 Tes 4,1 apostoł powołuje się na przyjaźń, która została potwierdzona w pierwszych trzech rozdziałach, aby udzielić Tesaloniczanom praktycznych porad dotyczących ich codziennego życia. W przeznaczonych na bieżący tydzień wersetach biblijnych tym głównym – chociaż nie jedynym – przedmiotem troski jest zmaganie się z niewłaściwymi zachowaniami seksualnymi. Chociaż nie zostało powiedziane, czego konkretnie dotyczy jego napomnienie, Paweł bardzo wyraźnie podkreśla potrzebę unikania wszelkiej nieczystości i niemoralności seksualnej. Posługuje się tutaj mocnym i dosadnym językiem, mówiąc, że ci, którzy odrzucają jego pouczenia, w rzeczywistości odrzucają samego Pana. Aby zrozumieć, dlaczego Bóg w tak ostrych słowach przemawia przez Pawła w tej kwestii, wystarczy przyjrzeć się temu, jak dużo cierpienia powodują niewłaściwe zachowania seksualne w życiu wielu ludzi. * – Przestudiuj w bieżącym tygodniu wszystkie lekcje, aby przygotować się na szabat, 18 sierpnia.

14

Także: „ponad miarę” (przyp. tłum.). Dosłownie: „ujrzeć” (przyp. tłum.). 16 Kontynuacja myśli: „δεομενοι PROSZĄC εις KU” (przyp. tłum.). 17 Także: „braku, biedy, niedostatku” (przyp. tłum.). 15

Strona |9|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Niedziela – 12 sierpnia

ABYŚCIE TYM BARDZIEJ OBFITOWALI (1 Tes 4,1-2)

P

rzeczytaj 1 Tes 3,11-13 i 4,1-18. W jaki sposób treść rozdziału czwartego rozwija poszczególne części modlitwy zawartej w 1 Tes 3,11-13? Jaki jest związek pomiędzy modlitwą Pawła a jego natchnionymi słowami skierowanymi do Tesaloniczan? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1 Tes 3,11 BW

A sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus, niechaj utoruje naszą drogę do was! BT Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus! BWP Obyż drogę do was utorował nam sam Bóg Ojciec nasz i Pan nasz Jezus! BG Lecz sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus Chrystus, niech wyprostuje drogę naszę do was; TR αυτος SAM δε ZAŚ ο θεος BÓG και I πατηρ OJCIEC ημων NASZ και I ο κυριος PAN ημων NASZ ιησους JEZUS χριστος NAMASZCZONY κατευθυναι OBY WYPROSTOWAŁ18 την οδον DROGĘ ημων NASZĄ προς DO υμας WAS

1 Tes 3,12 BW

Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy, BT A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; BWP Pan niech też sprawia, aby było was coraz więcej, aby miłość – ta wasza wzajemna i miłość do wszystkich ludzi – stawała się coraz większa i aby była wreszcie taka jak nasza miłość do was; BG A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam, TR υμας WAS δε ZAŚ ο κυριος PAN πλεονασαι OBY POWIĘKSZYŁ19 και I περισσευσαι OBY PRZEDŁUŻYŁ20 τη αγαπη MIŁOŚCIĄ21 εις KU αλληλους JEDNI DRUGIM και I εις KU παντας WSZYSTKIM καθαπερ TAK JAK και I ημεις MY εις KU υμας WAM

18

Także: „oby pokierował/poprowadził” (przyp. tłum.). Także: „oby zaś Pan przyczynił się do wzrostu waszego” (przyp. tłum.). 20 Także: „oby dał w obfitości” (przyp. tłum.). 21 Zastosowano tu tzw. dativus modi. Dosłownie: „miłości” (przyp. tłum.). 19

S t r o n a | 10 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia 1 Tes 3,13 BW

Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi. BT aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. BWP aby umacniały się coraz bardziej wasze serca, iżbyście byli doskonali i bez zarzutu wobec Boga Ojca naszego w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi, którzy do Niego należą. BG Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego. TR εις KU το στηριξαι WZMOCNIENIU22 υμων WASZYCH τας καρδιας SERC αμεμπτους NIENAGANNYCH εν W αγιωσυνη ŚWIĘTOŚCI εμπροσθεν PRZED του θεου BOGIEM και I πατρος OJCEM ημων NASZYM εν W τη παρουσια PRZYBYCIU του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO μετα Z παντων WSZYSTKIMI των αγιων ŚWIĘTYMI αυτου JEGO

1 Tes 4,1 BW

A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. BT Na koniec więc, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! BWP Na koniec, bracia, prosimy was i polecamy wam bardzo stanowczo w imię Pana Jezusa, abyście – zgodnie z waszym dotychczasowym postępowaniem – stawali się coraz bardziej doskonałymi, stosownie do pouczeń, które otrzymaliście od nas w sprawie doskonalenia się duchowego i przypodobania się Bogu. BG A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, (), abyście tem więcej obfitowali; TR το λοιπον NADAL23 ουν WIĘC αδελφοι BRACIA ερωτωμεν PROSIMY υμας WAS και I παρακαλουμεν ZACHĘCAMY εν W κυριω PANU ιησου JEZUSIE καθως TAK JAK παρελαβετε WZIĘLIŚCIE παρ OD ημων NAS το TO πως JAK δει TRZEBA υμας περιπατειν ABYŚCIE SIĘ WY ZACHOWYWALI και I αρεσκειν ZADOWALALI θεω BOGA ινα ABYŚCIE περισσευητε OBFITOWALI μαλλον BARDZIEJ

1 Tes 4,2 BW BT BWP BG TR

22 23

Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Wiecie przecież, jakie to zalecenia przekazaliśmy wam przez Pana Jezusa. Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. οιδατε NADAL WIECIE γαρ BOWIEM τινας JAKIE παραγγελιας POLECENIA εδωκαμεν DALIŚMY υμιν WAM δια PRZEZ του κυριου PANA ιησου JEZUSA

Dosłownie: „wzmocnić” (przyp. tłum.). Także: „ODTĄD” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 11 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia 1 Tes 4,3 BW

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, BT Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, BWP Otóż Bóg chce, żebyście byli świętymi, to znaczy, żebyście unikali rozpusty, BG Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa; TR τουτο TO γαρ BOWIEM εστιν JEST θελημα WOLĄ του θεου BOGA ο αγιασμος UŚWIĘCENIE υμων WASZE απεχεσθαι ABYŚCIE TRZYMALI SIĘ Z DALEKA υμας WY απο OD της πορνειας PROSTYTUCJI24

1 Tes 4,4 BW

Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, BT aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, BWP by każdy z was umiał utrzymać swe ciało w świętości i czci, BG A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości, TR ειδεναι ABY POTRAFIŁ εκαστον KAŻDY υμων Z WAS το εαυτου SWOJE σκευος NACZYNIE κτασθαι NABYWAĆ SOBIE25 εν W αγιασμω UŚWIĘCENIU και I τιμη WARTOŚCI26

1 Tes 4,5 BW Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, BT a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. BWP a nie poddawał się pożądliwym namiętnościom, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. BG Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga; TR μη NIE εν W παθει UCZUCIU επιθυμιας POŻĄDANIA καθαπερ TAK JAK και I τα εθνη POGANIE τα μη NIE ειδοτα ZNAJĄCY τον θεον BOGA

1 Tes 4,6 BW

Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. BT Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, bo jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Pan jest mścicielem tego wszystkiego. BWP W tych sprawach niech nikt nie dopuszcza się żadnych wykroczeń ani nie próbuje oszukiwać swego brata, gdyż powiedzieliśmy wam to już i przestrzegaliśmy was z całą stanowczością, że Pan sam wymierzy surową karę za wszystkie takie występki. BG I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. TR το μη ABY NIE υπερβαινειν WYKRACZAŁ27 και I πλεονεκτειν OSZUKIWAŁ εν W τω πραγματι DZIELE28 τον αδελφον BRATA αυτου JEGO29 διοτι PONIEWAŻ εκδικος

24

Od słowa πορνεια (wym. pornija); m.in. od tego słowa pochodzi wyraz pornografia (przyp. tłum.). Także: „pozyskiwać sobie” (przyp. tłum.). 26 Także: „szacunku” (przyp. tłum.). 25

S t r o n a | 12 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia MŚCICIELEM30 ο κυριος PAN περι NAD παντων WSZYSTKIM τουτων TYM καθως TAK JAK και I προειπαμεν MÓWILIŚMY WCZEŚNIEJ υμιν WAM και I διεμαρτυραμεθα DALIŚMY ŚWIADECTWO

1 Tes 4,7 BW BT BWP BG TR

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Powołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości. Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. ου NIE γαρ BOWIEM εκαλεσεν POWOŁAŁ ημας NAS ο θεος BÓG επι DO ακαθαρσια NIECZYSTOŚCI αλλ ALE εν NA αγιασμω UŚWIĘCENIE

1 Tes 4,8 BW

Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. BT A więc kto [te słowa] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. BWP Tak więc kto odrzuca to pouczenie, odrzuca nie tylko człowieka, lecz Boga, który jest dawcą Ducha Świętego. BG A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego. TR τοιγαρουν ZATEM ο αθετων ODRZUCAJĄCY ουκ NIE ανθρωπον CZŁOWIEKA αθετει ODRZUCA αλλα ALE τον θεον BOGA τον TEGO και I δοντα DAJĄCEGO31 το πνευμα DUCHA αυτου JEGO το αγιον ŚWIĘTEGO εις DLA ημας NAS

1 Tes 4,9 BW

A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować; BT Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. BWP Nie muszę wam pisać o potrzebie miłości braterskiej, gdyż przez samego Boga zostaliście pouczeni, jak powinniście miłować jedni drugich. BG A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać; boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. TR περι O δε ZAŚ της φιλαδελφιας MIŁOŚCI BRATERSKIEJ ου NIE χρειαν POTRZEBĘ εχετε MACIE γραφειν ABY PISAĆ υμιν WAM αυτοι SAMI γαρ BOWIEM υμεις WY θεοδιδακτοι NAUCZENI PRZEZ BOGA εστε JESTEŚCIE εις το αγαπαν ABY MIŁOWAĆ MIŁOŚCIĄ AGAPE αλληλους JEDNI DRUGICH

1 Tes 4,10 BW BT

To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii.

27

Kontynuacja myśli: „εκαστον KAŻDY υμων Z WAS” z 1 Tes 4,4. W rozumieniu: „wykraczał przeciwko”; także: „grzeszył, górował” (przyp. tłum.). 28 Także: „czynie, rzeczy, interesie, potrzebie” (przyp. tłum.). 29 W rozumieniu: „swego” (przyp. tłum.). 30 Także: „obrońcą” (przyp. tłum.). 31 W rozumieniu: „który dał” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 13 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia BWP Zgodnie zresztą z tym pouczeniem darzycie miłością wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś ograniczymy się już tylko do zachęcenia was, abyście się w tej miłości doskonalili coraz bardziej. BG Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii; ale was napominamy, bracia! iżbyście tem więcej obfitowali, TR και I γαρ BOWIEM ποιειτε CZYNICIE αυτο TO εις DLA παντας WSZYSTKICH τους αδελφους BRACI τους TYCH εν W ολη CAŁEJ τη μακεδονια MACEDONII παρακαλουμεν ZACHĘCAMY δε ZAŚ υμας WAS αδελφοι BRACIA περισσευειν ABYŚCIE OBFITOWALI μαλλον BARDZIEJ

1 Tes 4,11 BW

I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, BT Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy, BWP Starajcie się zachować spokój, wypełniać wasze obowiązki i pracować własnymi rękami zgodnie z naszymi uprzednimi zaleceniami. BG I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali; TR και I φιλοτιμεισθαι STARAĆ SIĘ ησυχαζειν ŻYĆ W POKOJU και I πρασσειν ZAŁATWIAĆ τα ιδια SWOJE SPRAWY και I εργαζεσθαι PRACOWAĆ ταις ιδιαις SWOIMI χερσιν RĘKAMI υμων WASZYMI καθως JAK υμιν WAM παρηγγειλαμεν NAKAZALIŚMY

1 Tes 4,12 BW

Tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. BT żebyście wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz, postępowali szlachetnie, a nie będziecie potrzebować nikogo. BWP Zachowujcie się też godnie wobec tych, którzy nie należą do społeczności chrześcijańskiej, i nie bądźcie dla nikogo ciężarem. BG Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku. TR ινα ABYŚCIE περιπατητε ZACHOWYWALI SIĘ ευσχημονως PRZYZWOICIE προς CO DO τους TYCH εξω NA ZEWNĄTRZ και I μηδενος χρειαν εχητε NIE ODCZUWALI ŻADNEGO BRAKU32

1 Tes 4,13 BW

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. BT Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. BWP Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają; [nie chcielibyśmy], żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei. BG A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają.

32

Ciąg dalszy myśli „ινα ABYŚCIE”. Dosłownie: „μηδενος ŻADNEJ χρειαν POTRZEBY εχητε MIELI” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 14 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia TR

ου NIE θελω CHCEMY δε ZAŚ υμας αγνοειν ABYŚCIE BŁĄDZILI33 αδελφοι BRACIA περι O των κεκοιμημενων TYCH, KTÓRZY NADAL ZASYPIAJĄ ινα ABYŚCIE μη NIE λυπησθε MARTWILI SIĘ καθως TAK JAK και I οι λοιποι POZOSTALI οι CI μη NIE εχοντες MAJĄCY ελπιδα NADZIEI

1 Tes 4,14 BW

Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. BT Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. BWP Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus [nie tylko] umarł [lecz także] i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli [w Jezusie], przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia. BG Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim. TR ει JEŻELI γαρ BOWIEM πιστευομεν WIERZYMY οτι ŻE ιησους JEZUS απεθανεν ZMARŁ και I ανεστη POWSTAŁ ουτως TAK και I ο θεος BÓG τους κοιμηθεντας TYCH, KTÓRZY ZASNĘLI δια PRZEZ του ιησου JEZUSA αξει PRZYPROWADZI συν WRAZ Z αυτω NIM

1 Tes 4,15 BW

A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. BT To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. BWP Otóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach Pańskich, że my, pozostawieni przy życiu do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli. BG Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. TR τουτο TO γαρ BOWIEM υμιν WAM λεγομεν MÓWIMY εν W λογω SŁOWIE κυριου PANA οτι ŻE ημεις MY οι ζωντες ŻYJĄCY οι περιλειπομενοι OSTAJĄCY SIĘ εις NA την παρουσιαν PRZYBYCIE του κυριου PANA ου μη NIE φθασωμεν WYPRZEDZIMY τους κοιμηθεντας TYCH, KTÓRZY ZASNĘLI

1 Tes 4,16 BW

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, BT Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. BWP Na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi. BG Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. TR οτι ALBOWIEM αυτος SAM ο κυριος PAN εν W κελευσματι ROZKAZIE εν W φωνη GŁOSIE αρχαγγελου WODZA POSŁAŃCÓW και I εν W σαλπιγγι TRĄBIE θεου BOGA καταβησεται ZSTĄPI απ Z ουρανου NIEBA και I οι νεκροι UMARLI εν W χριστω NAMASZCZONYM αναστησονται POWSTANĄ πρωτον NAJPIERW

33

Także: „abyście nie wiedzieli/poznali, abyście mylili się” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 15 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia 1 Tes 4,17 BW

Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. BT Potem my, żywi, [tak] pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. BWP Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. BG Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. TR επειτα NASTĘPNIE ημεις MY οι ζωντες ŻYJĄCY οι περιλειπομενοι OSTAJĄCY SIĘ αμα JEDNOCZEŚNIE συν WRAZ Z αυτοις NIMI αρπαγησομεθα ZOSTANIEMY SCHWYTANI εν W νεφελαις CHMURACH εις KU απαντησιν SPOTKANIU του κυριου PANA εις W αερα POWIETRZE και I ουτως W TEN SPOSÓB παντοτε ZAWSZE συν WRAZ Z κυριω PANEM εσομεθα BĘDZIEMY

1 Tes 4,18 BW BT BWP BG TR

Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Właśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem. Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy. ωστε DLATEGO παρακαλειτε POCIESZAJCIE SIĘ αλληλους NAWZAJEM εν W τοις λογοις SŁOWACH τουτοις TYCH

Modlitwa Pawła z 1 Tes 3,11-13 zawiera wiele kluczowych słów, które znajdują odzwierciedlenie w treści 1 Tes 4,1-18. Modlitwa mówi o „obfitowaniu” w „świętości” i „wzajemnej miłości” w świetle powtórnego przyjścia Chrystusa. Wszystkie te punkty znajdują swoje odniesienie w poszczególnych fragmentach rozdziału czwartego. W tekście na dzisiaj (1 Tes 4,1-2) Paweł dotyka tematu „obfitowania” z 1 Tes 3,12, chociaż jest to powiązanie, które w większości współczesnych tłumaczeń Biblii nie zostało wyrażone tak jasno i wyraźnie. Chwalebny cel współczesnych przekładów polega na tym, aby uczynić przekaz biblijny łatwiejszym do zrozumienia i dostosować go do dzisiejszego języka; może to jednak prowadzić do przypadkowego ukrycia powiązań, które w oryginale są bardzo wyraźne. W starszych tłumaczeniach (np. King James Version, pol. Biblia Króla Jakuba) pararela pomiędzy 1 Tes 3,12 i 1 Tes 4,1 jest jednoznaczna i bardzo widoczna. W obydwu miejscach Paweł namawia Tesaloniczan do tego, aby „tym bardziej obfitowali” w miłości do siebie nawzajem, a także do wszystkich ludzi. Paweł rozpoczął pracę budowania ich chrześcijańskiej struktury w czasie, gdy przebywał wśród nich, ale teraz Duch Święty natchnął go, aby uzupełnił ich braki (1 Tes 3,10) oraz poszerzył ich zrozumienie. Skutkiem tej pracy miało być jeszcze większe

S t r o n a | 16 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

obfitowanie w tym, co już próbowali robić, czyli w życiu zgodnym z Bożym powołaniem. Apostoł rozpoczyna rozdział czwarty słowami: „A poza tym (...)”. W rozdziałach czwartym i piątym opiera się na poprzednich rozdziałach, ukazujących jego przyjaźń z Tesaloniczanami, na bazie której może udzielić im teraz praktycznych rad. Ich chrześcijańska droga rozpoczęła się bardzo dobrze. Teraz chce, aby nadal wzrastali w prawdach, których się od niego nauczyli. Szczególnie interesujące w tym fragmencie są dwa odniesienia do Jezusa (1 Tes 4,1.15). Wskazują one na to, że Paweł przekazywał te prawdy, opierając się na słowach samego Chrystusa (które później zostały zachowane w czterech Ewangeliach). Apostoł oferuje coś więcej, niż tylko dobrą radę. Postępowanie, do którego zachęcał Paweł, zostało nakazane osobiście przez Jezusa. Paweł, jako sługa Chrystusa, dzielił się prawdami, których się od Niego nauczył. Przeczytaj jeszcze raz 1 Tes 4,1. Co to znaczy postępować tak, aby „podobać się Bogu”? Czy Stwórca wszechświata naprawdę troszczy się o nasze postępowanie? W jaki sposób nasze czyny mogą rzeczywiście „podobać się Bogu”? Jakie wnioski wypływają z twoich odpowiedzi na powyższe pytania? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

S t r o n a | 17 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Poniedziałek – 13 sierpnia

BOŻA WOLA: UŚWIĘCENIE (1 Tes 4,3)

P

ierwszy List do Tesaloniczan 4,3-8 stanowi kompletny ciąg myślowy. Wolą Bożą wobec każdego wierzącego w Tesalonice jest „świętość” lub „uświęcenie” (1 Tes 4,3.4.7). Dwa poniższe wyrażenia wyjaśniają, co Paweł rozumie pod pojęciem uświęcenia. Każdy wierzący jest zobowiązany do „powstrzymywania się od wszeteczeństwa” oraz do „utrzymywania swego ciała w czystości i w poszanowaniu” (1 Tes 4,3-4). Paweł kończy ten ciąg myślowy trzema motywacjami do świętego życia (1 Tes 4,6-8): 1) „Pan jest mścicielem tego wszystkiego”, 2) On powołał nas do uświęcenia, 3) zesłał Ducha Świętego, aby nam pomóc. W lekcji dzisiejszej, a także przez dwa kolejne dni, będziemy studiować ten fragment bardziej szczegółowo. Przeczytaj 1 Tes 4,3.7. W jaki sposób te dwa wersety są ze sobą powiązane? Jak brzmi ich podstawowe przesłanie i jakie dzisiaj ma ono znaczenie dla nas? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Werset 1. opiera się na wersecie 3., w którym Paweł przypomina Tesaloniczanom, w jaki sposób mają postępować w codziennym życiu – dosłownie zostało tutaj użyte słowo „chodzić”, co w koncepcji hebrajskiej oznaczało codzienne moralne i etyczne postępowanie. W wersecie 3. apostoł wykorzystuje inną hebrajską koncepcję, aby opisać życie i rozwój duchowy – jest to koncepcja „świętości” lub „uświęcenia”. Typowa definicja świętości mówi, że jest to oddzielenie do świętego użytku. Ale w swoim liście Paweł nadaje temu określeniu szczególne znaczenie. Zgodnie z jego słowami świętość to stan, w jakim powinni znajdować się Tesaloniczanie podczas powtórnego przyjścia Jezusa (1 Tes 3,13). Jednak w rozdziale czwartym Paweł wybiera taką formę tego słowa, która kładzie nacisk na sam proces, a nie na jego wynik. Jest to rzeczownik oznaczający działanie: bardziej „uświęcanie” niż „uświęcenie”. Wolą Boga jest, abyśmy byli zaangażowani w ten proces (1 Tes 4,3). Paweł wyraźnie nie popiera koncepcji ewangelii wolnej od prawa. Istnieją pewne wymagania dotyczące postępowania tych, którzy są w Chrystusie. W wersecie 7.

S t r o n a | 18 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

przeciwieństwem „uświęcenia” jest „nieczystość”. W wierszu 3. Paweł wyjaśnia: „żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa” (1 Tes 4,3). W języku greckim słowo przetłumaczone tutaj jako „wszeteczeństwo” to porneia – jego współczesne znaczenie obejmuje wszystkie niewłaściwe zachowania seksualne, począwszy od pornografii, poprzez prostytucję, aż do każdej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. Chociaż zbawienie jest nam dane z łaski przez wiarę, życie chrześcijańskie ma być życiem wzrostu i rozwoju oraz ciągłego dążenia do doskonałości, która została nam obiecana w Chrystusie. Dar seksualności stanowi silny dowód Bożej miłości do nas. Niestety jest on tak nadużywany, że dla wielu stał się przekleństwem oraz przyczyną cierpienia i smutku. Jakich wyborów powinniśmy dokonywać, aby uchronić się przed potencjalnymi szkodami i krzywdami, które może wyrządzić złe wykorzystywanie tego daru?

S t r o n a | 19 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Wtorek – 14 sierpnia

NIE JAK POGANIE (1 Tes 4,4-5)

P

rzeczytaj 1 Tes 4,4-5. Jakie przesłanie znajdujesz w tych wersetach? Co mówią one tobie osobiście?

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Chociaż filozofowie moralności, o których mówiliśmy w lekcji trzeciej, atakowali wiele form nadużyć seksualnych, społeczeństwo pogańskie w czasach Pawła na ogół wcale lub prawie wcale nie zwracało uwagi na wstrzemięźliwość w zakresie zachowań seksualnych. Według znanego pogańskiego mówcy, Cycerona, „gdy ktoś uważa, że młodym powinno się zakazać romansowania, nawet z kurtyzanami, uchodzi niemal powszechnie za dziwaka. (...) Jego pogląd jest przeciwny nie tylko swobodzie panującej w naszych czasach, ale także zwyczajom i przyzwoleniom naszych przodków. Kiedyż bowiem coś takiego nie było powszechną praktyką? Kiedy spotykało się z napiętnowaniem? Kiedy było zakazane?”34 W dzisiejszym świecie wielu ludzi również uważa jakiekolwiek ograniczenia w sferze seksualności za niedopuszczalne. Ich zdaniem fragmenty, takie jak 1 Tes 4,4-5, były ważne i miały istotne znaczenie w innym miejscu i czasie. Ale świat starożytny nie był bardziej wstrzemięźliwy w dziedzinie seksualności niż świat współczesny. Przesłanie Pawła wcale nie było przyjmowane chętniej wtedy, niż teraz. Pawłowe rozwiązanie problemów nadużyć seksualnych brzmi: „A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać” (1 Tes 4,4 BG). Słowo przetłumaczone tutaj jako „władać” w języku greckim zazwyczaj brzmi „posiadać”. Jednak wyrażenie „posiadać swoje naczynie” nie jest wystarczająco jasne i zrozumiałe. Jeśli przez „naczynie” Paweł rozumie „kobietę”, „żonę” (w starożytności było to popularne słowo na określenie kobiety; zob. 1 P 3,7 BG), oznacza to, że każdy mężczyzna powinien mieć swoje małżeństwo w poszanowaniu, aby uniknąć rozwiązłości seksualnej.

34

Cytat za: Abraham Malherbe, The Letters to the Tessalonians, The Anchor Bible, t. XXXII B, Nowy Jork 2000, s. 235-236.

S t r o n a | 20 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia 1 P 3,7 BW

Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. BT Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które razem z wami są dziedzicami łaski, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. BWP Wy, mężowie, również powinniście być rozumni we współżyciu ze swymi małżonkami, pamiętając o tym, że są one istotami słabszymi. Odnoście się do nich z całym szacunkiem, gdyż jest im przyobiecana tak jak wam łaska przyszłego życia. Postępujcie tak, by nic nie stało na przeszkodzie waszym wspólnym modlitwom. BG Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały. TR οι ανδρες MĘŻOWIE ομοιως PODOBNIE συνοικουντες ŻYJĄC WSPÓLNIE35 κατα WEDŁUG γνωσιν WIEDZY36 ως TAK JAK ασθενεστερω SŁABSZEMU σκευει NACZYNIU τω γυναικειω KOBIECEMU απονεμοντες ROZDZIELAJĄC37 τιμην WARTOŚĆ38 ως TAK JAK και I συγκληρονομοι WSPÓŁSPADKOBIERCY χαριτος ŁASKI ζωης ŻYCIA εις το μη εκκοπτεσθαι τας προσευχας υμων ABY WASZE MODLITWY NIE ZOSTAŁY ODCIĘTE

Większość współczesnych przekładów Pisma Świetego odnosi jednak słowo „naczynie” raczej do ciała ludzkiego. W tym przypadku wyrażenie „posiadać swoje naczynie” powinno być interpretowane jako „kontrolowanie swojego ciała”. Niezależnie od tłumaczenia Paweł jasno i wyraźnie występuje przeciwko rozwiązłości seksualnej, jaka panowała w jego czasach. Chrześcijanie nie powinni zachowywać się tak jak poganie. Normy obowiązujące w społeczeństwie, nie powinny stanowić normy dla wierzących. Seks jest święty, oddzielony dla małżeństwa pomiędzy kobietą i mężczyzną. Jak wskazuje Paweł w 1 Tes 4,6 seks nigdy nie powinien być kwestią przypadku. Jeśli pobłażamy sobie w tej dziedzinie, łamiąc zasady ustanowione przez Boga, będzie to miało niewątpliwie negatywne skutki. Kto z nas nie widział w życiu innych, a może i we własnym, jak niszczący wpływ może mieć ten dar, jeśli jest nadużywany?

35

Także: „żyjąc w małżeństwie” (przyp. tłum.). Także: „mądrości, poznania” (przyp. tłum.). 37 Także: „podzielając, przydzielając (przyp. tłum.). 38 Także: „szacunek (przyp. tłum.). 36

S t r o n a | 21 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Środa – 15 sierpnia

ZGODNIE Z BOŻYM PLANEM (1 Tes 4,6-8)

P

rzeczytaj 1 Tes 4,6-8. Co Paweł mówi tutaj o niemoralności seksualnej?

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Pewien mężczyzna, aktywny seksulanie poza małżeństwem, powiedział do pastora:

Jako młody człowiek nauczyłem się traktować seks i miłość jako jedno i to samo. Kiedy się ożeniłem, odkryłem jednak, że seks przedmałżeński niszczy nie tylko ciało (mam chorobę weneryczną), ale również umysł. Chociaż teraz ja i moja żona jesteśmy chrześcijanami, cały czas zmagamy się z umysłowymi i emocjonalnymi nawykami, które wniosłem do naszego małżeństwa z przeszłości. Ograniczenia biblijne nie zostały ustanowione przez Boga po to, aby uniemożliwić nam korzystanie z rzeczy, które przynoszą radość i przyjemność. Wręcz przeciwnie, ograniczenia mają nas chronić przed fizycznymi i emocjonalnymi szkodami, które powstają w wyniku niemoralności seksualnej. Powściągamy naszą seksualność, ponieważ zwracamy uwagę na to, jaki wpływ nasze życie wywiera na innych. Każdy człowiek jest istotą, za którą umarł Chrystus; dlatego nikt i w żaden sposób nie może być wykorzystywany seksualnie. Czynienie tego jest grzechem nie tylko przeciwko tej osobie, ale także przeciwko Bogu (zob. Rdz 39,9). Nasze podejście do sfery seksualności nie świadczy tylko o tym, jak traktujemy innych, ale także o tym, jak traktujemy Chrystusa w osobie otaczających nas ludzi (zob. Mt 25,34-46). Rdz 39,9 BW

BT

On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?

S t r o n a | 22 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia BWP On sam nie czuje się w tym domu większy ode mnie i niczego nie zatrzymuje tylko dla siebie, prócz ciebie jednej, gdyż ty jesteś jego żoną. Jakżeż więc mógłbym dopuścić się tak wielkiej niesprawiedliwości [względem niego] i grzechu wobec Boga? BG I nie masz nikogo w domu tym nad mię przedniejszego, i nie wyjął mi nic z mocy, prócz ciebie, przeto żeś ty jest żona jego; jakoż bym tedy miał uczynić tę wielką złość, i grzeszyć przeciwko Bogu? LXX39 και I ουχ NIE υπερεχει ISTNIEJE εν W τη οικια DOMU ταυτη TYM ουθεν NIC εμου MOJEGO ουδε ANI υπεξηρηται (2) NADAL ZABIERANE JEST40 απ' (3) ODE εμου MNIE ουδεν (1) NIC πλην OPRÓCZ σου CIEBIE δια PRZEZ το σε CIEBIE γυναικα ŻONĄ αυτου JEGO ειναι JESTEŚ41 και I πως JAK ποιησω UCZYNIŁBYM το ρημα TO42 το πονηρον CZYN NIEGODZIWY τουτο TEN και I αμαρτησομαι ZGRZESZĘ εναντιον PRZED του θεου BOGIEM

Mt 25,34 BW

Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. BT Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! BWP A potem powie Król do tych, co są po prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, które dla was było przygotowane od początku świata. BG Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. TR τοτε WTEDY ερει POWIE ο βασιλευς KRÓL τοις TYM εκ δεξιων PO PRAWICY αυτου JEGO δευτε NUŻE οι ευλογημενοι NADAL BŁOGOSŁAWIENI του πατρος OJCA μου MOJEGO κληρονομησατε ODZIEDZICZCIE την ητοιμασμενην NADAL PRZYGOTOWYWANE υμιν WAM βασιλειαν KRÓLESTWO απο OD καταβολης POCZĄTKU κοσμου ŚWIAT

Mt 25,35 BW

Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, BT Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; BWP Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem obcy, a przyjęliście Mnie. BG Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem gościem, a przyjęliście mię; TR επεινασα ZGŁODNIAŁEM γαρ BOWIEM και I εδωκατε DALIŚCIE μοι MI φαγειν ZJEŚĆ εδιψησα ZAPRAGNĄŁEM43 και I εποτισατε NAPOILIŚCIE44 με MNIE ξενος GOŚCIEM45 ημην BYŁEM46 και I συνηγαγετε UGOŚCILIŚCIE47 με MNIE 39

Tekst starotestamentowej greckiej Septuaginty (LXX) oparto o edycję Rahlsfa-Hanharta z 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Origenis Hexaplorum z 1875 r. Fryderyka Fielda (przyp. tłum.). 40 Także: „nadal niszczone jest, nadal wyciągane potajemnie jest, nadal przywłaszczane jest, nadal zabierane potajemnie jest” (przyp. tłum.). 41 Dosłownie: „być” (przyp. tłum.). 42 Dosłownie: „słowo, temat rozmowy” (przyp. tłum.). 43 W rozumieniu: „zachciało mi się pić” (przyp. tłum.). 44 W rozumieniu: „daliście pić” (przyp. tłum.). 45 Także: „obcy” (przyp. tłum.). 46 Kontynuacja myśli: „ημην BYŁEM” z Mt 25,35 (przyp. tłum.).

S t r o n a | 23 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia Mt 25,36 BW

Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. BT byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. BWP Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a nawiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście do Mnie. BG Byłem nagim, a przyodzialiście mię; byłem chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. TR γυμνος NAGIM και I περιεβαλετε OKRYLIŚCIE με MNIE ησθενησα BYŁEM SŁABY48 και I επεσκεψασθε ODWIEDZILIŚCIE με MNIE εν W φυλακη WIĘZIENIU ημην BYŁEM και I ηλθετε PRZYSZLIŚCIE προς DO με MNIE

Mt 25,37 BW

Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? BT Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? BWP Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? BG Tedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie! kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy cię? albo pragnącym, a napoiliśmy cię? TR τοτε WTEDY αποκριθησονται ODPOWIEDZĄ αυτω MU οι δικαιοι SPRAWIEDLIWI λεγοντες MÓWIĄC κυριε PANIE ποτε KIEDY σε CIEBIE ειδομεν UJRZELIŚMY πεινωντα ZGŁODNIAŁEGO και I εθρεψαμεν NAKARMILIŚMY η LUB διψωντα PRAGNĄCEGO49 και I εποτισαμεν NAPOILIŚMY50

Mt 25,38 BW

A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? BT Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? BWP Kiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, nagim i przyodzialiśmy Cię, BG I kiedyśmy cię widzieli gościem, a przyjęliśmy cię? albo nagim, a przyodzialiśmy cię? TR ποτε KIEDY δε ZAŚ σε CIEBIE ειδομεν UJRZELIŚMY ξενον GOŚCIEM51 και I συνσυνηγαγομεν UGOŚCILIŚMY52 η LUB γυμνον NAGIM53 και I περιεβαλομεν OKRYLIŚMY

Mt 25,39 BW

I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? BT Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? BWP albo chorym i w więzieniu i poszliśmy Cię odwiedzić? 47

Także: „przyjęliście” (przyp. tłum.). Także: „w potrzebie, w niedostatku” (przyp. tłum.). 49 W rozumieniu: „chcącego się napić” (przyp. tłum.). 50 W rozumieniu: „daliśmy pić” (przyp. tłum.). 51 Także: „obcym” (przyp. tłum.). 52 Także: „przyjęliśmy” (przyp. tłum.). 53 Kontynuacja myśli: „ποτε KIEDY δε ZAŚ σε CIEBIE ειδομεν UJRZELIŚMY” (przyp. tłum.). 48

S t r o n a | 24 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia BG TR

Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie? ποτε KIEDY δε ZAŚ σε CIEBIE ειδομεν UJRZELIŚMY ασθενη SŁABEGO54 η LUB εν W φυλακη WIĘZIENIU και I ηλθομεν PRZYSZLIŚMY προς DO σε CIEBIE

Mt 25,40 BW

A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. BT A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. BWP A Król odpowie im tak: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu. BG A odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiekieście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. TR και I αποκριθεις ODPOWIADAJĄC ο βασιλευς KRÓL ερει POWIE αυτοις IM αμην AMEN55 λεγω MÓWIĘ υμιν WAM εφ οσον TAK WIELE εποιησατε UCZYNILIŚCIE ενι JEDNEMU τουτων Z TYCH των αδελφων BRACI μου MOICH των ελαχιστων Z NAJMNIEJSZYCH εμοι MNIE εποιησατε UCZYNILIŚCIE

Mt 25,41 BW

Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. BT Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! BWP A potem powie do tych z lewej strony: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. BG Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i Aniołom jego. TR τοτε WTEDY ερει POWIE και I τοις TYM εξ ευωνυμων PO LEWICY πορευεσθε WYRUSZAJCIE απ ODE εμου MNIE οι κατηραμενοι (WY) NADAL ZŁORZECZĄCY56 εις W το πυρ το αιωνιον OGIEŃ WIECZNY57 το ητοιμασμενον NADAL PRZYGOTOWYWANY τω διαβολω DIABŁU58 και I τοις αγγελοις POSŁAŃCOM59 αυτου JEGO

Mt 25,42 BW

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. BT Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; BWP Byłem bowiem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. BG Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić; TR επεινασα ZGŁODNIAŁEM γαρ BOWIEM και I ουκ NIE εδωκατε DALIŚCIE μοι MI φαγειν ZJEŚĆ εδιψησα ZAPRAGNĄŁEM60 και I ουκ NIE εποτισατε NAPOILIŚCIE61 με MNIE 54

Także: „w potrzebie, w niedostatku” (przyp. tłum.). Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.). 56 Także: „(wy) nadal rzucający przekleństwa, przeklęci” (przyp. tłum.). 57 Por. Jud 1,7 „ως JAK σοδομα SODOMA και I γομορρα GOMORA (...) προκεινται PRZEDSTAWIAJĄ δειγμα PRZYKŁAD πυρος OGNIA αιωνιου WIECZNEGO δικην SPRAWIEDLIWOŚCI υπεχουσαι DOZNAJĄC” (przyp. tłum.). 58 Także: „oszczercy, potwarcy, szatanowi” (przyp. tłum.). 59 Także: „aniołom (przyp. tłum.). 60 W rozumieniu: „zachciało mi się pić” (przyp. tłum.). 55

S t r o n a | 25 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia Mt 25,43 BW

Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. BT byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. BWP Byłem bez domu, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i uwięziony, a nie przyszliście do Mnie. BG Byłem gościem, a nie przyjęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; chorym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mię. TR ξενος GOŚCIEM62 ημην BYŁEM και I ου NIE συνηγαγετε UGOŚCILIŚCIE63 με MNIE γυμνος NAGIM και I ου NIE περιεβαλετε OKRYLIŚCIE με MNIE ασθενης SŁABY64 και I εν W φυλακη WIĘZIENIU και I ουκ NIE επεσκεψασθε ODWIEDZILIŚCIE με MNIE

Mt 25,44 BW

Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? BT Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? BWP A wtedy ci znów zapytają Go: Panie, kiedyż widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, bezdomnym albo nagim, chorym lub uwięzionym, a nie przyszliśmy Ci z pomocą? BG Tedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie! kiedyśmy cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służyliśmy tobie? TR τοτε WTEDY αποκριθησονται ODPOWIEDZĄ αυτω MU και I αυτοι CI λεγοντες MÓWIĄC κυριε PANIE ποτε KIEDY σε CIĘ ειδομεν UJRZELIŚMY πεινωντα ZGŁODNIAŁEGO η LUB διψωντα PRAGNĄCEGO65 η LUB ξενον (JAKO) GOŚCIA η LUB γυμνον NAGIM η LUB ασθενη SŁABYM66 η LUB εν W φυλακη WIĘZIENIU και I ου NIE διηκονησαμεν USŁUŻYLIŚMY σοι CI

Mt 25,45 BW

Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. BT Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. BWP A On im odpowie: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i Mnie. BG Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegościekolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili. TR τοτε WTEDY αποκριθησεται ODPOWIE αυτοις IM λεγων MÓWIĄC αμην AMEN67 λεγω MÓWIĘ υμιν WAM εφ οσον TYLE ουκ NIE εποιησατε UCZYNILIŚCIE ενι JEDNEMU τουτων Z TYCH των ελαχιστων Z NAJMNIEJSZYCH ουδε ANI εμοι MNIE εποιησατε UCZYNILIŚCIE 61

W rozumieniu: „daliście pić” (przyp. tłum.). Także: „obcy” (przyp. tłum.). 63 Także: „przyjęliście” (przyp. tłum.). 64 Także: „w potrzebie, w niedostatku” (przyp. tłum.). 65 W rozumieniu: „chcącego się napić” (przyp. tłum.). 66 Także: „w potrzebie, w niedostatku” (przyp. tłum.). 67 Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.). 62

S t r o n a | 26 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia Mt 25,46 BW BT BWP BG TR

I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego. I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. και I απελευσονται ODEJDĄ ουτοι CI εις KU κολασιν ODCIĘCIU68 αιωνιον WIECZNEMU οι CI δε ZAŚ δικαιοι SPRAWIEDLIWI εις KU ζωην ŻYCIU αιωνιον WIECZNEMU

Seks wpływa także na nasze relacje z Bogiem (1 Tes 4,5). To nieznajomość Boga powoduje niemoralne zachowania. Ci, którzy ignorują biblijne nauczanie w tej kwestii, odrzucają nie tylko te nauki, ale także Boże powołanie, a nawet samego Boga (1 Tes 4,8). Z drugiej strony, gdy postępujemy zgodnie z Bożym planem, seks staje się piekną ilustracją ofiarnej miłości, którą Bóg wylał na nas w Chrystusie (J 13,34-35). Jest to dar od Boga i jeśli będzie wykorzystywany zgodnie z Jego wolą, może stać się wspaniałym i przekonującym symbolem miłości Boga wobec ludzkości i bliskości, którą pragnie On posiadać ze swoim ludem. J 13,34 BW

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. BT Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. BWP Daję wam nowe przykazanie: Miłujcie się nawzajem; jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. BG Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali; jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. TR εντολην POLECENIE καινην NOWE διδωμι DAJĘ υμιν WAM ινα ABYŚCIE αγαπατε MIŁOWALI MIŁOŚCIĄ AGAPE αλληλους JEDNI DRUGICH καθως TAK JAK ηγαπησα UMIŁOWAŁEM MIŁOŚCIĄ AGAPE υμας WAS ινα ABYŚCIE και I υμεις WY αγαπατε MIŁOWALI MIŁOŚCIĄ AGAPE αλληλους JEDNI DRUGICH

J 13,35 BW

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. BT Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. BWP Jeżeli będziecie miłować jedni drugich, to wszyscy poznają, żeście moimi uczniami. 68

Rzeczownik κολασις pochodzi od czasownika κολαζω, który oznacza „ob/od-cinać (np. gałęzie)”. Również przymiotnik κολος oznacza „obcięty, nadłamany”, a inny czasownik κολουω, etymologicznie związany z κολαζω, oznacza „obcinać, skracać, podcinać, pomniejszyć, powalić, obezwładnić”. Inne znaczenia czasownika κολαζω to „powstrzymać (np. rozwój drzewa), ukrócić”, stąd też tłumaczy się go jako „karać, karcić”. Na tej podstawie rzeczownik κολασις posiada kolejne znaczenie, jako „karanie, karcenie”, jednak pierwotnym jego znaczeniem jest „ob/od-cinanie (np. gałęzi)” i takie też zastosowałem w swoim tłumaczeniu (przyp. tłum.).

S t r o n a | 27 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia BG TR

Stądci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeźli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. εν W τουτω TYM γνωσονται POZNAJĄ παντες WSZYSCY οτι ŻE εμοι MOIMI μαθηται UCZNIAMI εστε JESTEŚCIE εαν JEŚLIBYŚCIE αγαπην MIŁOŚĆ AGAPE εχητε MIELI εν WŚRÓD αλληλοις WAS WZAJEMNIE

W 1 Tes 4,7 zostało powiedziane, że mamy żyć w uświęceniu. Jak rozumiesz te słowa? Czy chodzi tutaj o coś więcej niż tylko zachowania w sferze seksualności? Jeśli tak, czego jeszcze dotyczy ten nakaz? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

S t r o n a | 28 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Czwartek – 16 sierpnia

WYPEŁNIAJ SWOJE OBOWIĄZKI (1 Tes 4,9-12)

P

rzeczytaj 1 Tes 4,9-12 oraz 3,11-13. Jakie kwestie wspomniane we wcześniejszym fragmencie listu Paweł potwierdza w wersetach z czwartego rozdziału?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

W języku greckim istniało kilka słów na określenie miłości; dwa z nich możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Eros (nie występuje w Nowym Testamencie) to greckie słowo, od którego pochodzi wyraz erotyka. Odnosi się ono do fizycznego aspektu miłości. Najczęściej używane w Nowym Testamnecie jest słowo agape, ponieważ dotyczy ofiarnej strony miłości. Często pojawia się w kontekście miłości Chrystusa do nas, która objawiła się w Jego śmierci na krzyżu. Z naszym dzisiejszym fragmentem biblijnym wiąże się inne greckie słowo filia. Paweł przypomina Tesaloniczanom to, czego już nauczyli się na temat „braterskiej miłości”. Od greckiego słowa oznaczającego braterską miłość pochodzi nazwa miasta Filadelfia. W świecie pogańskim słowo filadelfia odnosiło się do miłości pomiędzy krewnymi. Kościół rozszerzył jego znaczenie, określając nim miłość do współwierzących, czyli rodziny chrześcijańskiej, do której wchodzimy z własnego wyboru. Tego rodzaju rodzinnej miłości naucza nas Bóg i gdziekolwiek się ona przejawia, świadczy o działaniu Jego cudownej łaski. Przeczytaj 1 Tes 4,11-12 . Własnymi słowami opisz skierowane do Tesaloniczan napomnienie Pawła w kwestii pracy i zatrudnienia w warunkach miejskich. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

S t r o n a | 29 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Wydaje się, że w zborze w Tesalonice znajdowali się ludzie leniwi i zakłócający spokój. Być może entuzjazm wywołany oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa spowodował, że niektórzy członkowie zboru porzucili pracę i w ten sposób uzależnili się od swych pogańskich sąsiadów. Jednak ciągła gotowość do wydawania świadectwa nie oznacza awanturniczości, wścibstwa czy lenistwa w miejscu pracy i w sąsiedztwie. Dla niektórych ludzi z zewnątrz najważniejszym czynnikiem, przybliżającym lub oddalającym ich od zboru, jest postępowanie chrześcijan, których znają w ich codziennym życiu. Rozwiązaniem Pawła dla Tesaloniczan było zachęcanie ich do tego, aby byli ambitni („gorliwie się starali”) nie po to, aby zdobyć władzę i wpływy, ale aby „prowadzić żywot cichy” (1 Tes 4,11), a wiązało się to z pełnieniem swoich obowiązków i pracą własnymi rękami. W świecie starożytnym praca fizyczna była głównym środkiem mającym zapewnić utrzymanie. Zapewne w dzisiejszych czasach Paweł powiedziałby: „Utrzymuj siebie i swoją rodzinę, ale staraj się też oszczędzać, aby pomóc tym, którzy znaleźli się w uzasadnionej potrzebie.” W jaki sposób możemy zastosować zawarte w tych wersetach słowa Pawła w bezpośrednim kontekście naszego własnego życia?

S t r o n a | 30 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Piątek – 17 sierpnia

DO DALSZEGO STUDIUM

„M

iłość jest czystą i świętą zasadą, natomiast zmysłowa żądza nie znosi ograniczeń i nie poddaje się rozumowi. Jest ślepa na konsekwencje i nie pozwala rozumować od przyczyny do skutku”69.

„Miłość jest czysta i święta. Natomiast namiętność nieodrodzonego serca to coś zupełnie innego. Podczas gdy czysta miłość uwzględnia Pana we wszystkich swoich planach i jest zupełnie zgodna z Duchem Bożym, namiętnośc jest uparta, porywcza, nierozsądna i buntownicza wobec ograniczeń, a ze swojego wybranego obiektu czyni bożka. W postępowaniu tego, kto ma prawdziwą miłość, widoczna będzie łaska Boża”70. Ci, którzy nie chcą paść ofiarą knowań szatana, muszą dobrze strzec dróg duszy – muszą unikać czytania, oglądania i słuchania tego, co może budzić nieczyste myśli. Umysł nie może zostać pozostawiony bez opieki i zajmować się bezkrytycznie każdym tematem, jaki podsunie mu wróg ludzkości. Serca należy wiernie strzec, gdyż w przeciwnym razie zło z zewnątrz obudzi zło wewnątrz, a dusza pogrąży się w ciemności”71. Pytania: 1. W cytowanym fragmencie z książki Działalność apostołów Ellen White pisze o „strzeżeniu dróg duszy”. W jaki sposób wierzący mogą to czynić w praktyce? Jakie znaczenie ma ta zasada dla naszych wyborów w zakresie rozrywki i edukacji? 2. W 1 Liście do Tesaloniczan Paweł często używa wyrażenia „tym bardziej”, aby opisać wzrost chrześcijańskiego charakteru i postępowania. Co mogą zrobić zbory, aby zachęcić do takiego rozwoju? 3. Co i dlaczego odpowiedziałbyś, gdyby młody człowiek poprosił, abyś podał dwa praktyczne powody, dla których powinien poczekać z rozpoczęciem aktywności seksualnej do czasu, gdy zawrze związek małżeński? 69

Ellen G. White, Mind, Character, and Personality, t. I, s. 222 (1MCP 222.4). Ellen G.White, [w:] The Advent Review and Sabbath Herald, 25 IX 1888 (RH September 25, 1888, par. 11; także w: AH 50.5; MYP 459.2; 1MCP 223.1; PH048 23.1) 71 Ellen G. White, Działalność apostołów, s. 287 (AA 518.2). 70

S t r o n a | 31 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Podsumowanie: W pierwszych dwunastu wersetach rozdziału czwartego Paweł porusza kilka najtrudniejszych problemów, które występowały w większości zborów, a w szczególności w zborach miejskich. Seksualność to bardzo intymna i najbardziej prywatna sfera naszego życia; kiedy jednak wśród wierzących pojawia się niemoralność seksualna, może to przynieść Kościołowi nieprzyjemne i poważne skutki. Bardzo ważne jest, w jaki sposób wyznawcy zboru są postrzegani w miejscu pracy i w sąsiedztwie. Wskazówki Pawła w tej kwestii są równie istotne dzisiaj jak w czasach, w których żył apostoł.

S t r o n a | 32 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Uwagi dla nauczyciela72

LEKCJA W SKRÓCIE Kluczowy tekst: 1 Tes 4,1-1273 Student powinien: Wiedzieć: Zaakceptować fakt, że Boży plan dla jego życia zawiera wezwanie do świętości, które dotyczy wszystkich sfer życia, w tym również aktywności seksualnej. Doświadczyć: Pozwolić Bogu przejąć kontrolę zarówno nad publiczną, jak i prywatną sferą swojego życia. Wykonać: Podjąć niezbędne kroki, aby odwrócić się od zła i pozwolić, aby w każdej dziedzienie jego życia przejawiała się wola Boża. Schemat nauczania: I. WIEM: Wezwanie do świętości A. Nie ma chyba takiego listu Pawła, który nie zawierałby ostrzeżenia przed niemoralnością seksualną. Dlaczego ten konkretny grzech zasługuje na tak szczególną uwagę? B. Paweł dwukrotnie zachęca Tesaloniczan do tego, aby prowadzili życie, które „tym bardziej” podoba się Bogu. Co to, powtarzające się wyrażenie, mówi nam na temat doświadczenia samych Tesaloniczan, a także charaktertu życia chrześcijańskiego w ogóle? II. DOŚWIADCZAM: Prawdziwa miłość wobec innych A. Paweł wiele razy ostrzega przed łamaniem zasad i wyrządzaniem krzywdy w zakresie moralności seksualnej. Jakie grzechy i krzywdy apostoł ma na myśli? W jaki sposób możemy uniknąć ich popełniania? B. Dlaczego niemoralność seksualna i prawdziwa miłość nie mają ze sobą nic wspólnego i nie mogą ze sobą współistnieć?

72

Opracowano na podstawie Adult Sabbath School Bible Study Guide (Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians autorstwa Jona Paulien’a (sygnatura ABSG-TE-3Q-07-2012). Materiały wydania dla nauczycieli, w sekcjach „Lekcja w skrócie” i „Cykl nauki”, zostały napisane przez Carla P. Cosaert'a, adiunkta Nowego Testamentu i Wczesnego Chrześcijaństwa, na wydziale teologii Uniwersytetu Walla Walla w College Place w Waszyngtonie w USA (przyp. tłum.). 73 Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 33 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

III. WYKONUJĘ: Powstrzymywanie się od rozpusty A. Wezwaniu do powstrzymywania się od rozwiązłości seksualnej towarzyszy zachęta do tego, aby zachowywać swoje ciało w świętości i poszanowaniu. Jakiej rady udzieliłbyś komuś, kto tego potrzebuje, aby pomóc mu postępować w taki właśnie sposób?

Podsumowanie: W świecie, w którym panuje niekontrolowane pożądanie seksualne, a perwersja jest na porządku dziennym, Bóg pragnie, aby jego uczniowie prowadzili święte życie, czyste pod względem seksualnym i będące wzorem do naśladowania dla innych.

S t r o n a | 34 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

CYKL NAUKI Krok 1:

MOTYWACJA Kluczowe pojęcie dla duchowego wzrostu: Chrześcijanami nie powinny kierować namiętności seksualne, ale pragnienie podobania się Bogu poprzez święte życie naznaczone powściągliwością seksualną i czystością. Dla nauczyciela: Delikatny i bardzo osobisty temat bieżącej lekcji może wprawić w zakłopotanie wielu członków klasy, a także – być może – samego nauczyciela. Jednak bez względu na to nie możemy unikać poruszania problemu seksualności tylko dlatego, że dotykając tej kwestii, nie czujemy się komfortowo. Słowo Boże ma wiele do powiedzenia na ten temat, a jego rady są nam bardzo potrzebne. Młodzi i starzy, samotni i małżonkowie, wierzący i niewierzący – wszyscy toczą walkę w tej dziedzinie. Nie przegap okazji, którą daje lekcja tego tygodnia, aby przynieść przekonanie, uzdrowienie i nadzieję ludziom, którzy walczą na tym polu bitwy.

L

udzka seksualność to jedna z najpiękniejszych i najpotężniejszych, a zarazem tajemniczych, sił we wszechświecie. Może związać kobietę i mężczyznę w jedno, tworząc unikalną więź miłości i bliskości, trwającą przez całe życie. Może jednak spowodować także długotrwały ból i cierpienie, kiedy staje się środkiem do wykorzystywania innych w celu zaspokojenia własnych namiętności. Niestety, karty historii pełne są opisów przeżyć kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli raczej zła, niż piękna i dobra wynikającego z seksualności. Skoro seks jest tak piękny i potężny, gdy właściwie korzystamy z tego daru, ale tak niszczycielski, gdy go nadużywamy, gdzie powinniśmy się udać, aby otrzymać właściwe wskazówki i rady w tej kwestii? Niektórzy zwracają się do popularnych gwiazd czy osobowości telewizyjnych; inni czytają kolorowe czasopisma, przeszukują internet lub zasięgają porady znajomych i przyjaciół. Niestety bardzo niewiele osób sięga do Biblii, biorąc na poważnie jej rady i zalecenia. Podczas sondażu przeprowadzonego niedawno wśród studentów Uniwersytetu Yale, 71% badanych stwierdziło, że ich poglądy religijne nie mają żadnego wpływu na ich zachowania seksualne. 19% powie-

S t r o n a | 35 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

działo, że poglądy religijne mają niewielki wpływ na tę sferę ich życia, a tylko 10% przyznało, że religia bardzo mocno oddziałuje na nich w tej kwestii74. Wyniki tej ankiety sugerują, że wielu studentów uważa, iż biblijne zasady dotyczące seksualności świadczą o tym, że Bóg jest przeciwny aktywności seksualnej i nie chce, abyśmy się nią cieszyli. Niestety sam Kościół przyczynił się do takiego postrzegania tej sfery, przez wiele wieków traktując seks jako zanieczyszczony i bezbożny. Nic jednak nie może być dalsze od prawdy. Bóg stworzył seks. Powód, dla którego dał w tej dziedzinie tak wiele zasad, leży w tym, że przypisuje mu ogromną wartość. Wie również, że z powodu grzechu ten dar jest często zniekształcany i nadużywany. Pragnieniem Boga jest, abyśmy doświadczyli seksu w najpełniejszym i najpiękniejszym znaczeniu tego słowa, a może się tak stać tylko wtedy, gdy będziemy z niego korzystać zgodnie z Bożym planem i zamierzeniem.

Rozważ: Co mogą zrobić rodziny chrześcijańskie i zbory, aby pomóc młodym i starszym dostrzec zarówno wartość, jak i ogromne znaczenie wskazówek w kwestii seksualności, jakie Bóg przekazał nam za pośrednictwem Biblii?

Krok 2:

BADANIE Komentarz biblijny I. Sytuacja w czasach Pawła

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 4,1-3) 75

J

ednym ze szczególnych wyzwań stojących przed Pawłem, jako apostołem pogan, był problem moralności seksualnej w świecie starożytnym. Jak wskazuje nasza lekcja, niemoralność seksualna jest tłumaczeniem greckiego słowa porneia, odnoszącego się do każdej formy dewiacyjnych zachowań seksulanych, które są sprzeczne z wolą Boga, w tym seksu przedmałżeńskiego, cudzołóstwa, prostytucji, pornografii, itd. Poganie byli głodni ewangelii; wielu z nich starało się zdystansować od praktyk seksualnych akceptowanych w kulturze, w której żyli. Zastanów się nad 74 75

Patrz: http://www.yaledailynews.com/news/2010/feb/11/for-faithful-few-a-balancing-act/. Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 36 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

słowami F. F. Bruce’a, który podsumowuje relacje międzyludzkie panujące w świecie pogańskim: „Mężczyzna może mieć kochankę (…) [hetaera], która zapewni mu także towarzystwo intelektulane; instytucja niewolnictwa ułatwiła mu posiadanie żony (…) [palace], natomiast chwilowej satysfakcji dostarczała mu nierządnica [pornē]. Zadaniem żony było zarządzanie gospodarstwem domowym oraz bycie matką dla uznanych przez niego dzieci i prawowitych spadkobierców”76. W tym kontekście Paweł musi nieustannie przypominać wywodzącym się z pogan wierzącym, że nawet jeśli świat nie widzi nic złego w takim postępowaniu, z całą pewnością nie podoba się ono Bogu. I nie chodzi tylko o to, że nie powinni z tego korzystać – Paweł radzi im, aby „powstrzymywali się” (1 Tes 4,3) od tego. Słowo „powstrzymywać się”, którego używa Paweł, oznacza „unikać wszelkiego kontaktu” z wszeteczeństwem, „trzymać się z dala” od niego. W Liście do Koryntian Paweł wzywa wierzących do „ucieczki przed wszeteczeństwem” (1 Kor 6,18). Apostoł nie chce, abyśmy zlekceważyli jego ostrzeżenie. Z grzechem natury seksualnej nie można igrać i się bawić. Kiedy raz złapie kogoś w swoje ręce, trudno jest uciec od jego śmiertelnego uścisku. 1 Kor 6,18 BW

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. BT Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię], kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. BWP Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię, że] kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. BG Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy. TR φευγετε UCIEKAJCIE PRZED την πορνειαν PROSTYTUCJĄ77 παν WSZELKI αμαρτητημα GRZECH78 ο KTÓRY εαν ποιηση UCZYNI ανθρωπος CZŁOWIEK εκτος NA ZEWNĄTRZ του σωματος CIAŁA εστιν JEST ο δε ZAŚ πορνευων UPRAWIAJĄCY PROSTYTUCJĘ εις KU το ιδιον WŁASNEMU σωμα CIAŁU αμαρτανει GRZESZY

76

Word Biblical Commentary, 1 and 2 Thessalonians, Waco, Texas: Word Books 1982, vol. 45, p. 82. Od słowa πορνεια (wym. pornija); m.in. od tego słowa pochodzi wyraz pornografia. Por. Pwt 23,17 „ουκ NIE εσται BĘDZIE πορνη PROSTYTUTKI απο Z θυγατερων CÓREK ισραηλ IZRAELA και I ουκ NIE εσται BĘDZIE πορνευων UPRAWIAJĄCEGO PROSTYTUCJĘ απο Z υιων SYNÓW ισραηλ IZRAELA ουκ NIE εσται BĘDZIE τελεσφορος CZAROWNICY απο Z θυγατερων CÓREK ισραηλ IZRAELA και I ουκ NIE εσται BĘDZIE τελισκομενος SPEŁNIAJĄCEGO KAŻDĄ PROŚBĘ απο Z υιων SYNÓW ισραηλ IZRAELA” (przyp. tłum.). 78 Także: „przewinienie” (przyp. tłum.). 77

S t r o n a | 37 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

Rozważ: W jaki sposób chrześcijanie powinni przyjąć wolę Bożą tak, aby z jednej strony zachować seksualną czystość, a z drugiej nie traktować tej sfery jako brudnej i nieczystej?

II. Boży plan dla aktywności seksualnej

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 4,1-12)79

M

ądry rodzic wie, że sam zakaz dotyczący pewnego rodzaju zachowania nie wystarczy. Rodzic musi zapewnić dziecku pozytywną instrukcję, jak postępować we właściwy sposób. Paweł podąża tą samą drogą. Zamiast zwyczajnie powiedzieć nowym wierzącym, aby trzymali się z dala od rozwiązłości seksualnej, daje im pozytywne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pragnienia seksualne mogą zostać spełnione. Zamiast pozwolić im przenosić swoje namiętności z jednej osoby na drugą, pokazuje im, że właściwy kontekst dla seksu stanowi małżeństwo i nawet pomiędzy małżonkami powinna panować samokontrola i wzajemne poszanowanie w tej kwestii (1 Tes 4,4-5). Jak wskazuje lekcja, werset 4. mówi dosłownie, że Tesaloniczanie powinni umieć „władać swoim naczyniem”. Chociaż to wyrażenie nie jest jednoznaczne, można wskazać trzy czynniki, które wskazują na to, że najlepiej jest traktować je jako odniesienie do małżeństwa. Po pierwsze, słowo „naczynie” jest często używane w Nowym Testamencie jako metaforyczne określenie człowieka (por. Dz 9,15 BG; 2 Kor 4,7; 1 P 3,7 BG). Po drugie, grecki czasownik przetłumaczony jako „władać” pojawia się także w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu w odniesieniu do procesu nabywania żony (Rt 4,10). Wreszcie, Paweł mówi właściwie to samo, chociaż w znacznie bardziej przejrzystych okolicznościach, do wierzących pogan w Koryncie. Zachęca ich, aby „uciekali przed wszeteczeństwem”, a potem dodaje: „Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża (1 Kor 7,2). Nie oznacza to jednak, że seks stanowi jedyny powód zawarcia związku małżeńskiego. W innych miejscach apostoł wiele mówi na temat miłości małżeńskiej. Tutaj chodzi mu po prostu o to, że seks powinien być zarezerwowany tylko i wyłącznie dla kobiety i mężczyzny, którzy związali się ze sobą na całe życie świętym węzłem małżeńskim. 79

Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 38 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia Dz 9,15 BW

Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; BT Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. BWP Lecz Pan rzekł ponownie: Idź gdyż właśnie ten człowiek, będzie moim szczególnym narzędziem. To on zaniesie wieść o moim imieniu do pogan, do ich władców i do całego Izraela. BG I rzekł do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten jest naczyniem wybranem, aby nosił imię moje przed pogany i królmi, i przed syny Izraelskimi. TR ειπεν POWIEDZIAŁ δε ZAŚ προς DO αυτον NIEGO ο κυριος PAN πορευου WYRUSZ οτι PONIEWAŻ σκευος NARZĘDZIEM80 εκλογης WYBRANIA μοι MOIM εστιν JEST ουτος TEN του βαστασαι ABY WYNIEŚĆ81 το ονομα IMIĘ μου MOJE ενωπιον PRZED82 εθνων NARODAMI83 και I βασιλεων KRÓLÓW υιων SYNÓW τε ισραηλ IZRAELA

2 Kor 4,7 BW

Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. BT Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. BWP Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. BG A mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. TR εχομεν MAMY δε ZAŚ τον θησαυρον SKARB τουτον TEN εν W οστρακινοις GLINIANYCH σκευεσιν NACZYNIACH ινα ABY η υπερβολη NADMIAR84 της δυναμεως MOCY85 η BYŁ του θεου BOGA και A μη NIE εξ Z ημων NAS

1 P 3,7 BW

Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. BT Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które razem z wami są dziedzicami łaski, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. BWP Wy, mężowie, również powinniście być rozumni we współżyciu ze swymi małżonkami, pamiętając o tym, że są one istotami słabszymi. Odnoście się do nich z całym szacunkiem, gdyż jest im przyobiecana tak jak wam łaska przyszłego życia. Postępujcie tak, by nic nie stało na przeszkodzie waszym wspólnym modlitwom. BG Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały. TR οι ανδρες MĘŻOWIE ομοιως PODOBNIE συνοικουντες ŻYJĄC WSPÓLNIE86 κατα WEDŁUG γνωσιν WIEDZY87 ως TAK JAK ασθενεστερω SŁABSZEMU σκευει NACZY80

Także: „naczyniem” (przyp. tłum.). Także: „wysławiać, podnieść, unieść, wznieść” (przyp. tłum.). 82 Także: „wobec” (przyp. tłum.). 83 Także: „poganami” (przyp. tłum.). 84 Dosłownie: „rzut/rzucenie dalej (od innych)” (przyp. tłum.). 85 Także: „potęgi, siły” (przyp. tłum.). 86 Także: „żyjąc w małżeństwie” (przyp. tłum.). 81

S t r o n a | 39 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia NIU τω γυναικειω KOBIECEMU απονεμοντες ROZDZIELAJĄC88 τιμην WARTOŚĆ89 ως TAK JAK και I συγκληρονομοι WSPÓŁSPADKOBIERCY χαριτος ŁASKI ζωης ŻYCIA εις το μη εκκοπτεσθαι τας προσευχας υμων ABY WASZE MODLITWY NIE ZOSTAŁY ODCIĘTE

Rt 4,10 BW

Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. BT A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy. BWP że nadto wziąłem za żonę Moabitkę Rut, żonę Machlona, aby ożywić na nowo imię zmarłego na jego dziedzictwie; żeby imię owo nie znikło spośród jego braci i z bram miejsca jego zamieszkania. Was biorę dziś na świadków. BG Do tego Rutę Moabitkę, żonę Machalonowę, wziąłem sobie za żonę, abym wzbudził imię zmarłego w dziedzictwie jego, iżby nie zginęło imię onego zmarłego między bracią jego, i z bramy miejsca jego; tego wyście dzisiaj świadkami. LXX και I γε90 ρουθ RUT την μωαβιτιν MOABITKĘ την γυναικα ŻONĘ μααλων MAALONA κεκτημαι εμαυτω NADAL NABYWAM SOBIE εις γυναικα NA ŻONĘ του αναστησαι ABY POWSTAŁO91 το ονομα IMIĘ του τεθνηκοτος BĘDĄCEGO NADAL ZMARŁYM επι NA της κληρονομιας DZIEDZICTWO αυτου JEGO και I ουκ NIE εξολεθρευθησεται ZOSTANIE ZGŁADZONE το ονομα IMIĘ του τεθνηκοτος BĘDĄCEGO NADAL ZMARŁYM εκ Z των αδελφων BRACI αυτου JEGO και I εκ Z της φυλης PLEMIENIA λαου NARODU αυτου JEGO μαρτυρες ŚWIADKAMI υμεις WY σημερον DZISIAJ

1 Kor 7,2 BW

Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. BT Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. BWP Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. BG Ale dla uwarowania się wszeteczeństwa niech każdy ma swoję własną żonę, a każda niech ma swego własnego męża. TR δια PRZEZ δε ZAŚ τας πορνειας PROSTYTUCJE92 εκαστος KAŻDY την εαυτου SWOJĄ γυναικα KOBIETĘ εχετω NIECH MA και I εκαστη KAŻDA τον ιδιον WŁASNEGO ανδρα MĘŻA εχετω NIECH MA

Końcowa wskazówka Pawła dotyczy tego, że nawet w małżeństwie aktywność seksualna powinna być wyrażana w świętości i wzajemnym poszanowaniu. Nie daje ono małżonkom prawa do realizowania własnych potrzeb seksualnych kosztem współtowarzysza. Małżeństwo ma być świętym węzłem, dzięki któremu mężczyzna i kobieta 87

Także: „mądrości, poznania” (przyp. tłum.). Także: „podzielając, przydzielając” (przyp. tłum.). 89 Także: „szacunek” (przyp. tłum.). 90 Partykuła enklityczna wyrażająca wzmocnienie albo wyrazu albo całego wyrażenia (przyp. tłum.). 91 Także: „aby podnieść” (przyp. tłum.). 92 Od słowa πορνεια (wym. pornija); m.in. od tego słowa pochodzi wyraz pornografia (przyp. tłum.). 88

S t r o n a | 40 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

spotykają się w intymności seksualnej, która wielbi Boga i buduje ich wzajemną bliskość. Rozważ: Ankieta dotycząca satysfakcji seksualnej pokazała, że badane pary małżeńskie doświadczyły o wiele większego zadowolenia z tej sfery swojego związku, niż osoby, które utrzymywały kontakty seksualne poza małżeństwem (72% do 31%). Jakie czynniki – twoim zdaniem – prowadzą do większej satysfakcji seksualnej w małżeństwie, niż poza nim?

Krok 3:

ZASTOSUJ Do przemyślenia: 1. Jakie historie ze Starego Testamentu dostarczają pozytywnych lub negatywnych ilustracji zachowań seksualnych? Czego możemy się z nich nauczyć? 2. W jakim sensie podobanie się Bogu stanowi lepszą motywację do właściwego postępowania, niż jedynie chęć wypełniania reguł i zasad, które ktoś przedstawił nam do naśladowania? Pytania do zastosowania: 1. Biblijne ostrzeżenie przed rozwiązłością seksualną jest bardzo wyraźne – mamy się powstrzymywać od niewłaściwych i niemoralnych zachowań w tej dziedzinie. W świetle tego nakazu, jakie kroki powinieneś podjąć w zakresie relacji, w które jesteś zaangażowany lub w kwestii niewłaściwych rzeczy, które czytasz albo oglądzasz? 2. Czy i w jakikolwiek sposób zostałeś wykorzystany seksualnie lub skrzywdzony przez kogoś, kto zachowywał się niemoralnie i niewłaściwie? Czy słowa Pawła: „Pan jest mścicielem tego wszystkiego” (1 Tes 4,6) pomagają ci poczuć się lepiej? 3. Wielu z nas ma na swoim koncie postępowanie, które jest przeciwne seksualnej czystości i prawości, której wymaga od nas Bóg. Jaką nadzieję możemy

S t r o n a | 41 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

znaleźć w historii strasznego grzechu cudzołóstwa, popełnionego przez Dawida, i jego pieśni pokuty zawartej w psalmie 51?

Krok 4:

TWORZENIE Do wykonania: Podziel się ze swoją klasą opisaną poniżej hipotetyczną sytuacją i wykorzystaj ją jako podstawę do rozpoczęcia dyskusji na temat studiowanej w tym tygodniu kwestii: Twój przyjaciel twierdzi, że w naszym społeczeństwie istnieje wiele purytańskich przesądów na temat seksu. Uważa, że nasze problemy w tej dziedzinie skończą się dopiero wtedy, gdy zaczniemy traktować seks jako każde naturalne pragnienie porównywalne do potrzeby wypicia szklanki wody. Mówi, że jeśli usuniemy wszelkie religijne tabu w zakresie seksualności, przestaniemy wywoływać w ludziach poczucie winy i pozwolimy na wolne związki seksualne, wszyscy poczujemy się lepiej. W jaki sposób odpowiedziałbyś na jego słowa?

S t r o n a | 42 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 7 – Prowadzenie świętego życia: 11 sierpnia – 17 sierpnia

S t r o n a | 43 |

Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 3/2012 - lekcja 7  

Podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wersja polska, z materiałami dodatkowymi i uzupełnieniami. Pu...