Page 1

Wzrastając w Chrystusie

„Człowiek dziełem Boga” Sobotnie studium biblijne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

LEKCJA TRZECIA

ASBSG-SE-4Q-3-2012 ASBSG-TE-4Q-3-2012

Wydawnictwo Christ Media® NADARZYN 2012 www.christmedia.pl ISBN 978-83-63668-09-9


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

NA PO DST AWI E O PRACO WANI A

Kwabena Donkor T YT UŁ O RYGI NAŁU

Adult Sabbath School Bible Study Guide (Standard & Teachers Edition) 4/2012: Growing in Christ T Ł U MACZE NI E

Klaudia Głowacka-Walaszczyk T Ł U MACZE NI E I O PRACO WANIE B I B LI J NYCH T E K STÓ W O RYGI NALNYCH

Adam Gołębiewski K O RE KT A

Arkadiusz Piętka RE DAK CJ A, T YPO GRAFI A I SK Ł AD

Arkadiusz Piętka T a wers ja podręcz ni ka, w z wi ąz ku z cofni ęci e m z gody prz ez Offi ce of Adul t Bi bl e Study G ui de prz y Gene ral Confe renc e of S eve nth-day Adventi st C hur ch , ki edy trwał y już prace nad tym kwa rtał em , będz i e kontyn u owana wył ącz ni e do końca grud ni a 2012 roku. Prz epras z amy ws z ys tki ch, którz y prz yz wycz ai l i si ę do taki ej nowators ki ej metody s tudi um bi bl i jnego, al e moż emy dz i ał ać tyl ko z akres i e o bowi ąz ującego prawa autors ki ego – Wydawcy.

Na podstawie Przewodnika Szkoły Sobotniej przygotowanego przez Biuro Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako standardowy podręcznik dla wszystkich ogólnoświatowych Szkół Sobotnich Lekcji Biblijnych. Opublikowany tekst odzwierciedla wkład zespołowej pracy specjalnego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów, a zatem nie musi wyłącznie odzwierciedlać intencji autora (-ów). Cytaty biblijne na podstawie przekładów:

Biblii Warszawskiej (BW) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 2004 r., Biblii Tysiąclecia (BT), wyd. V – Wydawnictwo „Pallottinum”: 2005 r., Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) – „Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej: 2001 r., Biblii Gdańskiej (BG) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1989 r. (1632), oraz w tekstach pamięciowych: Septuaginty (LXX) i Textus Receptus (TR). Sobotnie Studium Biblijne zawiera uzupełniające materiały do studiowania, zaznaczone przypisami. W opracowaniu wykorzystano program e-Biblia dla cytatów biblijnych oraz grafikę Larsa Justinena. Numerację anglojęzycznych wydań książek Ellen G. White oparto o www.egwwritings.org. Wszelkie uwagi do tego opracowania prosimy zgłaszać pod: lbss@christmedia.pl.

Niniejszy przekład (public domain) można publikować i rozpowszechniać bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła pochodzenia, np. www.christmedia.pl.

Strona |2|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Skróty nazw ksiąg biblijnych Rdz Wj Kpł Lb Pwt Joz Sdz Rt 1 Sm 2 Sm 1 Krl 2 Krl 1 Krn 2 Krn Ezd Ne Est Hi Ps Prz Koh Pnp Iz Jr Lm Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

Księga Rodzaju1 2 Księga Wyjścia 3 Księga Kapłańska 4 Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa5 Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Hioba6 Księga Psalmów Księga Przysłów7 Księga Koheleta (Eklezjastesa)8 Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje9 Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza

1

Także: 1 Księga Mojżeszowa. Także: 2 Księga Mojżeszowa. 3 Także: 3 Księga Mojżeszowa. 4 Także: 4 Księga Mojżeszowa. 5 Także: 5 Księga Mojżeszowa. 6 Także: Księga Joba. 7 Także: Przypowieści Salomona. 8 Także: Księga Kaznodziei Salomona. 9 Także: Treny. 10 Także: List św. Pawła do Galacjan. 11 Także: Objawienie św. Jana. 2

Strona |3|

Mt Mk Łk J Dz Rz 1 Kor 2 Kor Ga Ef Flp Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tm 2 Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Św. Pawła 1 List do Koryntian Św. Pawła 2 List do Koryntian Św. Pawła List do Galatów10 Św. Pawła List do Efezjan Św. Pawła List do Filipian Św. Pawła List do Kolosan Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan Św. Pawła 1 List do Tymoteusza Św. Pawła 2 List do Tymoteusza Św. Pawła List do Tytusa Św. Pawła List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana11


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

LEKCJA 3: 13 października – 19 października*

CZŁOWIEK DZIEŁEM BOGA POPOŁUDNIE SZABATOWE

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-27; Mk 12,13-17; Rdz 2,19-25; Dz 17,26; Rz 5,12-19 TEKST PAMIĘCIOWY: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy (…)” (Ps 100,3) BT BWP BG LXX12

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością (…). Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością (…). Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie (…). γνωτε POZNAJCIE οτι ŻE κυριος PAN αυτος ON εστιν JEST ο θεος BOGIEM αυτος ON εποιησεν UCZYNIŁ ημας NAS και A ουχ NIE ημεις MY (…).

MYŚL PRZEWODNIA: Bóg stworzył ludzkość na swój obraz, ale grzech wypaczył to podobieństwo. Boży plan zakłada odnowienie w nas Jego odbicia.

D

ziewiętnastowieczny myśliciel Arthur Schopenhauer, pogrążony w rozmyślaniach o istocie ludzkiej tożsamości, niechcący potrącił przechodnia na ulicy. Człowiek, z którym się zderzył, gniewnie zapytał: — Za kogo się pan uważa? — Za kogo się uważam? – odparł Schopenhauer. – Też chciałbym to wiedzieć. Kim jesteś? Kim jesteśmy jako rasa? Co tutaj robimy? Jak się tutaj dostaliśmy i dlaczego? Są to odwieczne pytania, nad którymi ludzie zastanawiają się do dnia dzisiejszego. Jednakże Pismo Święte odpowiada na każde z nich. Jest tak, ponieważ istnieje nierozerwalny związek pomiędzy naszą tożsamością a nauką o stworzeniu. Tam można znaleźć odpowiedź na wszystkie powyższe pytania. Żadna inna nauka biblijna nie jest 12

Tekst starotestamentowej greckiej Septuaginty (LXX) oparto o edycję Rahlsfa-Hanharta z 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Origenis Hexaplorum z 1875 r. Fryderyka Fielda (przyp. tłum.).

Strona |4|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

tak kluczowa dla naszego zrozumienia ludzkości, jak nauka o stworzeniu, ponieważ koncentruje się ona na naszym pochodzeniu, a nie tylko na naszym początku. Początek może jedynie odnosić się do faktu zaistnienia, natomiast pochodzenie nadaje mu konkretny cel. Z tego względu biblijna nauka o stworzeniu ludzkości pozostaje w całkowitej sprzeczności z ewolucjonizmem, który twierdzi, że nasza egzystencja tutaj nie żadnego celu (znaleźliśmy się w tym miejscu przez przypadek). Rzadko pojawiają się tak skrajne i nie dające się ze sobą pogodzić koncepcje naszego życia, a także naszej tożsamości jako istot ludzkich. * – Przestudiuj w bieżącym tygodniu wszystkie lekcje, aby przygotować się na szabat, 20 października.

Strona |5|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Niedziela – 14 października

STWORZENIE I POCHODZENIE CZŁOWIEKA

I

stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich (Rdz 1,27). Czego na temat naszego pochodzenia uczy ten werset i w jaki sposób różni się to, a nawet jest całkowicie sprzeczne z innymi koncepcjami pochodzenia człowieka, takimi jak teoria ewolucji? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Niemożliwe jest, aby przeoczyć fakt, że za stworzeniem ludzkości jako świadomym aktem dokonanym przez Boga, musiał kryć się jakiś cel. W Piśmie Świętym nie ma miejsca na przypadek. Zostaliśmy stworzeni w określonym celu i od samego początku zostaliśmy obdarzeni szczególnym charakterem z wszczepioną istotą prawa. Wyrażenie „na obraz Boga” w sposób bardzo wyraźny i konkretny dotyka istoty sprawy, czyli celu, dla którego człowiek został powołany do istnienia. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ niektórzy myśliciele twierdzą, że przychodzimy na świat bez żadnego konkretnego celu i sensu, i dlatego powinniśmy sami nadać swojemu istnieniu jakieś znaczenie i wyznaczyć mu określone cele. Gdyby, na przykład, teoria ewolucji okazała się prawdziwa, moglibyśmy uznać to twierdzenie za zasadne, ponieważ uczy ona, że nie przychodzimy na świat w żadnym konkretnym celu (jakże mogłoby być inaczej, skoro powstaliśmy przez przypadek?), ale musimy sami nadać sens naszemu życiu. W przeciwieństwie do tej koncepcji, Biblia mówi, że zostaliśmy powołani do istnienia, uczynieni na obraz Boga i stworzeni, aby przynieść Mu chwałę. Pochodzenie wiąże się z historią. Przeczytaj Jud 14; Rz 5,12-21; 1 Kor 15,20-22. W jaki sposób te wersety pomagają nam zrozumieć historyczność postaci Adama przedstawionej w 1. i 2. rozdziale Księgi Rodzaju? Dlaczego postrzeganie Adama jako postaci historycznej jest dla nas tak ważne?

Strona |6|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ To zdumiewające, jak wielu badaczy Biblii odrzuca historyczność postaci Adama. Twierdzą, że jego historia to mit, a on sam stanowi jedynie symbol całej ludzkości, nie jest jednak rzeczywistym, realnym człowiekiem. Możemy podtrzymywać takie poglądy, jedynie przekręcając znaczenie tekstów biblijnych pochodzących zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. Zastanów się nad tym, że zostałeś stworzony na obraz Boga. W jaki sposób ten fakt powinien wpłynąć na twoje poczucie własnej wartości, niezależnie od twoich upadków, wad i słabości?

Strona |7|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Poniedziałek – 15 października

OBRAZ BOGA (część 1)

J

ak zauważyliśmy podczas wczorajszego studium, Adam i Ewa byli realnymi ludźmi – nie symbolami lub mitami, ale rzeczywistymi istotami z krwi i kości stworzonymi „na obraz Boga”. Oczywiście, być stworzonym na obraz Boga wiąże się z czymś dobrym, świętym, co nadaje nam samym nieodłączną wartość. Co jednak tak naprawdę to oznacza? Przeczytaj uważnie Rdz 1,16. Jaka deklaracja dotycząca intencji wiąże się ze stworzeniem człowieka na obraz Boga? Bóg mówi, że ludzkość ma zostać stworzona na Jego obraz, a po tych słowach natychmiast pojawia się określony rezultat. Co to jest i w jaki sposób pomaga nam w zrozumieniu pojęcia „na obraz Boga”? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Werset z Rdz 1,26 zawiera Boże oświadczenie dotyczące Jego intencji. Bóg stwarza człowieka na swój obraz, a następnie nakazuje mu coś uczynić. Wydaje się, że stworzenie przez Boga jest konieczne dla pełnienia pewnej funkcji – w tym przypadku chodzi o panowanie nad resztą stworzenia Bożego. Dlatego wyrażenie „na obraz Boży” wskazuje na fizyczne, intelektualne, społeczne i duchowe wyposażenie konieczne do wypełnienia zadania, jakie Bóg powierzył ludzkości. Niezależnie od tego, co oznacza panowanie nad resztą stworzenia, z całą pewnością wiąże się ono z szacunkiem, opieką i dobrym zarządzaniem. Ludzkość miała prawdopodobnie dynamicznie współdziałać ze stworzeniem niższego rzędu w sposób odzwierciedlający Boże relacje z samymi ludźmi. Być stworzonym na obraz Boga oznacza również, że ludzie powinni reprezentować Boga w świecie. Tak więc, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność! Przeczytaj Mk 12,13-17. W jaki sposób te wersety pomagają nam zrozumieć, co to znaczy być stworzonym na obraz Boga?

Strona |8|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Wydaje się, że praktyczna rada Jezusa brzmi: „Oddajcie wasze pieniądze cesarzowi, bo noszą one obraz cesarza, a więc należą do niego. Siebie samych zaś oddajcie Bogu, bo nosicie Jego obraz i należycie do Niego”13. Jak przekłada się to na praktykę? Zapewne chodzi o to, abyśmy poprzez naszą miłość, poświęcenie i lojalność wobec Niego, a także sposób, w jaki traktujemy innych, pokazywali, że nosimy obraz Boga. Niezależnie od tego, co jeszcze oznacza stworzenie na obraz Boga, objawia się ono poprzez nasze uczynki.

13

Millard J. Erickson, Christian Theology, 1998, s. 515.

Strona |9|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Wtorek – 16 października

OBRAZ BOŻY (część 2)

N

iezależnie od tego, co jeszcze oznacza być „stworzonym na obraz Boga”, na pewno to wyrażenie pokazuje nam, że zostaliśmy uczynieni, aby żyć w więzi. Jakie są to więzi i relacje i w jaki sposób my, stworzeni w taki właśnie sposób, mamy w nich uczestniczyć? Przeczytaj Rdz 2,19-20. Co te wersety mówią nam o związkach ludzkości ze światem? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Zwróć uwagę na autonomie i wolność, jaka otrzymał tutaj Adam. Miał nadać imiona uczynionym przez Boga stworzeniom. Bóg nie uczynił tego sam, ale pozostawił to zadanie Adamowi. Tekst biblijny sugeruje, że Pan zamierzał zaakceptować nazwy nadane przez Adama. Przeczytaj Rdz 2,20-25. W jaki sposób te wersety świadczą o tym, że ludzie zostali stworzeni do życia w więzi? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Na przestrzeni wieków napisano wiele komentarzy dotyczących znaczenia tych wersetów. Fascynująca jest, między innymi, bliskość i intymność, która miała istnieć między Adamem i Ewą. Adam został stworzony z ziemi, a Ewa z Adama (jest to coś, co wyróżnia ją spośród wszystkich innych stworzonych istot ziemskich). Stworzenie na obraz Boga z pewnością pociąga za sobą zdolność do bliskich i pełnych miłości relacji (co odzwierciedla więzi panujące pomiędzy osobami Trójcy Świętej). Przestudiuj teraz Rdz 1,27 w połączeniu z Rdz 3,20 i Dz 17,26. W jaki sposób jedność pierwszej pary ludzkiej rozciąga się, aby objąć cały rodzaj

S t r o n a | 10 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

ludzki? Co jedność ludzkości ma nam do powiedzenia w kwestiach etycznych, takich jak sprawiedliwość, rasizm itp.?

S t r o n a | 11 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Środa – 17 października

ZAMAZANY OBRAZ

J

edną z wielu przeszkód, dla tych, którzy próbują włączyć ewolucję do biblijnego opisu stworzenia jest kwestia upadku. W Piśmie Świętym czytamy, że kiedy świat i ludzkość zostały stworzone, były idealne, co zaprzecza teorii ewolucji na najbardziej podstawowym poziomie. Cierpienie i śmierć mogły pojawić się na świecie tylko w wyniku występku, a to przekonanie jest całkowicie sprzeczne z modelem ewolucyjnym, który zakłada, że cierpienie i śmierć są po prostu środkami stworzenia. Wyobraź sobie, jak świadczyłoby to o charakterze Boga, gdybyśmy zostali stworzeni w taki sposób, o jakim naucza ewolucja. Oznaczałoby to, że On wykorzystał przemoc, egoizm i dominację silnych nad słabymi, aby stworzyć nieskazitelną moralnie i niesamolubna istotę, która następnie popadłaby w stan przemocy, egoizmu i dominacji silniejszych nad słabszymi – stan, z którego musiałaby zostać odkupiona, gdyż w przeciwnym razie spotkałaby ją ostateczna kara. Pomyśl także o tym, w jaki sposób ewolucja przedstawia plan zbawienia. Pan wciela w pochodząca od małpy istotę, która została stworzona w wyniku okrutnego, bolesnego i morderczego cyklu naturalnej selekcji, a robi to, aby pokonać śmierć, „ostatniego wroga” (1 Kor 15,26)? Jednak jak śmierć może być wrogiem, skoro była jednym z narzędzi, które Bóg wykorzystał podczas stwarzania ludzi? Pan musiałby poświęcić mnóstwo martwych homo erectus, homo heidelbergensis i homo neanderthalensis, aby w końcu stworzyć istotę na swój własny obraz (homo sapiens). Tak więc Jezus przychodzi na świat, aby wyratować ludzi od tego samego procesu, który Bóg wykorzystał najpierw, stwarzając świat? Cała ta koncepcja jest niemądra i niebiblijna. Przeczytaj Rz 5, 12-19 i Kol 3,10. Jak te wersety pomagają nam zrozumieć, co grzech uczynił ludzkości? W jaki sposób koncepcja wielkiego boju wpasowuje się w cały ten obraz? Zob. 1 Jana 3,8. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Grzech dotknął wszystkich aspektów życia człowieka, a nawet samej Ziemi jako planety. Ellen White mówił o „potrójnym” przekleństwie, które spadło na świat: pierwsze wynikało z upadku Adama, drugie – z zabójstwa, jakiego Kain dopuścił się na Ablu, trzecie – ze szkód spowodowanych przez potop. Teolodzy mówią także o „całkowiteS t r o n a | 12 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

go zepsucia”, co oznacza, że każdy aspekt człowieczeństwa, życia i osobowości ludzkiej został uszkodzony przez grzech. Trudno jest tego nie dostrzec, kiedy rozglądamy się po otaczającym nas świecie albo nawet, gdy spoglądamy na samych siebie. Niektórzy uważają, że przemoc, cierpienie i śmierć stanowiły część procesu, w wyniku którego Bóg stworzył ludzkość. Inni z kolei wierzą, że poprzez te trzy elementy szatan stara się zniszczyć stworzoną przez Boga ludzkość. Zastanów się nad tym, w jak różny sposób te dwie koncepcje przedstawiają charakter Stwórcy.

S t r o n a | 13 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Czwartek – 18 października

ODNOWIENIE BOŻE

S

kutki grzechu okazały się tak głębokie i powszechne, że nasze trudne położenie jest nieodwracalne. Biblia mówi jednak o możliwości odnowienia i przywrócenia w nas właściwego obrazu Boga, przynajmniej do pewnego stopnia.

Przestudiuj uważnie następujące fragmenty: Rz 8,29; 2 Kor 3,18; Ef 4,2324. Jaka nadzieja została w nich przedstawiona? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Biblia wyraźnie trzyma się nadziei na to, że obraz Boga w nas zostanie odnowiony. Temu odnowieniu obrazu Boga w ludzkości towarzyszy zmniejszenie skutków, jakie grzech wywołał w nas i w naszych relacjach. Nie wynika to jednak z jakichkolwiek ludzkich osiągnięć. Pismo Święte wskazuje na Chrystusa jako podstawę nadziei na odnowienie człowieka. Niezależnie od tego, jakie zmiany dokonają się w naszym życiu, nasza nadzieja na zbawienie musi zawsze opierać się na tym, co uczynił dla nas Chrystus, oferując nam zbawienie oparte na Jego, a nie naszej własnej sprawiedliwości. W jaki sposób 2 Kor 5,17 odnosi się do ponownego stworzenia człowieka na obraz Boga? Czy stanie się nowym stworzeniem stawia człowieka poza zasięgiem grzechu i jego wpływu na ludzkie doświadczenie? W jaki sposób twoje osobiste doświadczenie pomaga ci odpowiedzieć na to pytanie? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Ogólnie mówiąc, dowody Pisma Świętego prowadzą nas do wniosku, że odnowa duchowa wymaga czujności w duchowej walce. Jest to walka pomiędzy ciałem i duchem (Ga 5,16-17). Osoby, które zostały odnowione na podobieństwo Boże, uświadamiają sobie, że ta walka jest w ludzkim doświadczeniu realna i rzeczywista i w mocy Pana podejmują wyzwanie (Ef 6,10-13). Wybierając odnowienie na obraz Boga, stajemy tym samym po Jego stronie w wielkim boju. Pisząc o tych, którzy doświad-

S t r o n a | 14 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

czyli odnawiającej mocy Chrystusa, Ellen White zauważyła: „Mając takie doświadczenie, chrześcijanin nie może siedzieć z założonymi rękami, zadowolony z tego, co zostało dla niego dokonane. Ten, kto postanowił wkroczyć do duchowego królestwa, przekona się, że wszystkie siły i namiętności nieodrodzonej natury, wsparte siłami królestwa ciemności, będą występować przeciwko niemu. Każdego dnia będzie musiał odnawiać swoje poświęcenie i toczyć walkę ze złem. Stare nawyki i odziedziczone skłonności do zła będą się domagać panowania, a chrześcijanin będzie się ich musiał wystrzegać, dążąc do zwycięstwa w mocy Chrystusa”14.

14

Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 263 (AA 476.3).

S t r o n a | 15 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Piątek – 19 października

DO DALSZEGO STUDIUM Przeczytaj: Przeczytaj rozdział Stworzenie, w: Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2006, wyd. V, s. 28-34.

„N

początku człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boże. Był w doskonałej harmonii z przyrodą i prawem; zasady sprawiedliwości miał wypisane w sercu. Ale grzech oddzielił człowieka od Boga i uczynił go niepodobnym do swego Stwórcy; serce stało się wrogie zasadom Bożego prawa. »Zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może« (Rzym./Rz 8,7). A jednak »tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał« (Jan/J 3,16), aby człowiek mógł pojednać się z Bogiem. Przez zasługi Chrystusa może grzesznik odnowić wspólnotę ze swoim Stwórcą. Jego serce musi być odnowione łaską Bożą, musi otrzymać z nieba nowe życie. Ta przemiana jest właśnie nowonarodzeniem, bez którego — jak mówi Jezus — nikt »nie może ujrzeć królestwa Bożego«”15. „Prawdziwym celem wychowania powinno być odnowienie w duszy obrazu Boga. Na początku Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, obdarzył Go szlachetnymi przymiotami. Jego umysł był zrównoważony, a wszystkie siły jego istoty były w harmonii. Upadek człowieka i jego następstwa wypaczyły te dary. Grzech zeszpecił i nieomal zatarł obraz Boży w człowieku. Ażeby go odnowić, był obmyślony plan zbawienia, a człowiekowi zostało przyznane życie próby”16.

Pytania: 1. W jaki sposób teoria ewolucji wpasowuje się w ogólny scenariusz wielkiego boju? Jak szatana wykorzystuje tę koncepcję, aby podważyć wiarę w Biblię? 2. Przestudiuj wszystkie nowotestamentowe wersety, mówiące o Adamie. Czy jasno z nich wynika, że wszyscy autorzy Nowego Testamentu wierzyli, iż Adam był postacią realną? Dlaczego ta kwestia jest tak ważna dla naszego zrozu-

15 16

Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2011, wyd. XV, s. 248 (GC 467.2). Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2006, wyd. V, s. 449 (PP 595.2).

S t r o n a | 16 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

mienia, kim jesteśmy, w jaki sposób znaleźliśmy się w obecnej sytuacji i jaka nadzieję mamy w Chrystusie? 3. Zastanów się nad ideą odnowienia obrazu Boga. W jaki sposób powinniśmy ją rozumieć, zwłaszcza jako istoty, które podlegają starzeniu się, chorobom i śmierci? 4. Dwie najbardziej fundamentalne koncepcje w fizyce – teoria kwantowa i ogólna teoria względności – są ze sobą całkowicie sprzeczne. Co powinno nam to uświadomić w kwestii ostrożności w przyjmowaniu czegoś za fakt tylko dlatego, że tak twierdzi nauka?

S t r o n a | 17 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Uwagi dla nauczyciela17

LEKCJA W SKRÓCIE Kluczowy tekst: Ps 100,318 Student powinien: Wiedzieć: Zestawić i porównać biblijny i ewolucyjny pogląd na pochodzenie człowieka, jego naturę i cel istnienia. Doświadczyć: Uświadomić sobie zaszczyt, jaki spotkał człowieka poprzez stworzenie na podobieństwo Boże i jakie wynikają z niego obowiązki wobec Stworzyciela. Wykonać: Przyjąć łaskę, którą oferuje Chrystus, aby prowadzić nowe życie w Nim i współpracować z Nim w zwalczaniu pokusy. Schemat nauczania: I. WIEM: Boski projekt A. Jaką koncepcję natury ludzkiej i celu istnienia człowieka pociąga za sobą wiara w teorię ewolucji? B. Jaka koncepcja natury ludzkiej i celu istnienia człowieka wiąże się z wiarą w boski projekt i stworzenie? II. DOŚWIADCZAM: Obraz Boga A. Jakie uczucia wywołuje przekonanie, że człowieka został stworzony na podobieństwo Boże? B. Jak musi czuć się Bóg, widząc, że Jego obraz w człowieku został w wyniku grzechu tak poważnie zniekształcony? C. Jakie obowiązki dotyczące służby i relacji z innymi nakłada na nas zrozumienie właściwego sensu boskiego dziedzictwa?

17

Opracowano na podstawie Adult Sabbath School Bible Study Guide (Teachers Edition) 4/2012: Growing in Christ autorstwa Kwabena Donkor (sygnatura ABSG-TE-4Q-3-2012). Materiał wydania dla nauczycieli, w sekcji „Lekcja w skrócie” został napisany przez Cheryl Des Jarlais, niezależną pisarkę z Ringgold w stanie Georgia, USA; natomiast „Cykl nauki” został napisany przez Marię Ovando-Gibson, również niezależną pisarkę z Columbia ze stanu Maryland, USA (przyp. tłum.). 18 Pełny tekst biblijny znajdziesz w tekście pamięciowym (przyp. red.).

S t r o n a | 18 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

III. WYKONUJĘ: Nowe stworzenie A. Chociaż żaden człowiek nie może sam stworzyć się na nowo, tak jak nie mógł stworzyć się na samym początku, na czym polega nasza rola w Bożym planie odnowienia? B. W jaki sposób chrześcijanie, którzy są „nowym stworzeniem”, mogą zmierzyć się z pokusami i złymi skłonnościami odziedziczonymi po przodkach?

Podsumowanie: Przekonanie, że ludzie zostali stworzeni na obraz Boga, pociąga za sobą uznanie nałożonych na nas przez Niego obowiązków. Chociaż upadek zniekształcił obraz Boga, Jego celem jest przywrócenie i odnowienie tego podobieństwa – Jego dzieci muszą przyjąć zasługi Chrystusa i współpracować z Nim w walce z pokusami.

S t r o n a | 19 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

CYKL NAUKI Krok 1:

MOTYWACJA Kluczowe pojęcie dla duchowego wzrostu: „Na początku stworzył Bóg (...)” (Rdz 1,1,). Słowa te deklarują pochodzenie ludzkości. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju opisują również, w jaki sposób grzech pojawił się w historii ludzkości, a także pokazują nadzieję, na przywrócenie tego wszystkiego, co zostało utracone.. Dla nauczyciela: Lekcja tego tygodnia podkreśla zagadnienie stworzenia, pojawienie się grzechu w doświadczeniu człowieka oraz Boży plan odbudowy. Twoim celem w Kroku 1. jest zachęcenie członków klasy do zastanowienia się nad znaczeniem tej wiedzy w kontekście tego, co mówi nam ona o Bogu i o nas samych. Podziel się z klasą następującymi informacjami, a następnie wspólnie je przedyskutujcie. Dzisiaj wiemy, że genetyka wpływa nie tylko na nasz wygląd fizyczny, ale także na nasz temperament, nasze talenty i predyspozycje, a nawet na skłonność do pojawiania się pewnych dziedzicznych czynników chorobotwórczych, takich jak wysoki poziom cholesterolu. Dlatego też, mając świadomość naszego pochodzenia i odziedziczonych po przodkach skłonności, powinniśmy zdać sobie z nich sprawę i podjąć rygorystyczne środki w celu uniknięcia lub wyeliminowania tego, co negatywne.

Rozważ: Zastanów się nad jedną szczególna cechą, która dominuje w twojej rodzinie i którą naprawdę cenisz. Jakie znaczenie ma wiedza o tym, że wszystkie pokolenia, które istniały w przeszłości i te, istniejące w teraźniejszości, mają ten sam początek i tego samego Boga Stwórcę? Co pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi nam o tym Bogu? Czego możemy nauczyć się o nas samych w odniesieniu do pierwszych stworzonych istot?

S t r o n a | 20 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Krok 2:

BADANIE Komentarz biblijny Dla nauczyciela: Współcześnie odczuwamy głęboka potrzebę, aby rozmyślać o Bogu, obserwować Jego działanie i zastanawiać się nad konsekwencjami, jakie ta potrzeba pociąga za sobą w dziedzinie codziennej więzi z Nim i sposobu, w jaki powinniśmy postrzegać siebie jako nosiciele Jego obrazu. Czytanie historii stworzenia to dopiero początek. Musimy bardziej zagłębić się w teologiczne rozważania na temat grzechu, sądu i łaski. W jaki sposób te wszystkie kwestie łączą się z obietnicą odnowienia oraz ewangeliczną opowieścią? Zwróć szczególną uwagę na to, aby podczas studiowania pierwszej sekcji Komentarza biblijnego pt. Na początku Bóg… uważnie i powoli przeczytać wersety z Rdz 1,1 – 2,3. Zaproś członków klasy, aby czytali i słuchali tej opowieści, tak jakby robili to po raz pierwszy. Poproś, aby zapisywali nowe spostrzeżenia na temat Biga-Stwórcy, które nasuną im się podczas studium tego fragmentu. Zaproś ich, aby zastanowili się nad tym, jak mógł czuć się Bóg, kiedy doświadczył więzi z pierwszymi ludźmi.

I. Na początku Bóg…

(Przeczytajcie razem Rdz 1,1–2,3)

N

ie ma nic lepszego niż rozpoczęcie od samego początku, a Księga Rodzaju sięga właśnie do początków. Pierwszy werset Biblii, zawierający słowa „Na początku Bóg…”, stanowi jedno z najbardziej treściwych i głębokich zdań, ponieważ stawia nas twarzą w twarz z Bogiem-Stwórcą, który jest także Bogiem, dzięki któremu oddychamy i jesteśmy zbawieni. Dowiadujemy się, że Bój jest od początku i stoi za wszystkim, co istnieje. Pastor i biblista, James Montgomery Boice, komentuje pierwsze wersety Biblii w następujący sposób: „Pod względem gramatycznym w tych wersetach istnieje tylko jeden podmiot: sam Bóg. Wszystko inne to tylko dopełnienia. (…) Światło, powietrze, woda, suchy ląd, roślinność, słońce, księżyc, gwiazdy, ryby, ptaki, zwierzęta lądowe –

S t r o n a | 21 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

wszystkie te elementy są dopełnieniami/przedmiotami w procesie twórczym, którego podmiotem jest Bóg. W tych wersetach czytamy, że Bóg „widział” (w.4.10.12.18.21.25), „oddzielił” (w.4.7), „nazwał” (w.5.8.10), „uczynił” (w. 7.16.25), „umieścił” (w.17), „stworzył” (w.21.27), a na koniec wyjaśnił mężczyźnie i kobiecie, co uczynił (w.28-30). Ponadto wcześniej Bóg „rzekł” (w. 3.6.9.14.20), w wyniku czego powstało wszystko inne” (Genesis, an Expositional Commentary, vol. 1, Genesis 1–11, Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1998, pp. 81, 82). I właśnie z tego pierwszego opisu Boga dowiadujemy się, jak wielką wartość przypisuje On swojemu stworzeniu, kiedy czytamy wypowiedziane przez Niego słowa: „i to było bardzo dobre”.

Rozważ: Początkowe rozdziały Księgi Rodzaju przedstawiające tydzień stworzenia malują portret naszego Boga-Stwórcy. Jak wygląda ten portret? Co mówi on nam o tym, kim jest Bóg?

II. Stworzony na obraz Boga

(Przeczytajcie razem Rdz 1,22.28; 2,3)

P

ierwsze rozdziały Księgi Rodzaju tak pięknie pokazują, że na początku stworzenie było otoczone boskim błogosławieństwem. Zwierzęta, ludzie i sabat zostały szczególnie pobłogosławione przez Stwórcę. Księga Rodzaju daje nam również wgląd w doświadczenia pierwszych istot ludzkich, stworzonych na obraz Boga i mających panować nad innymi stworzeniami na ziemi. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak mogło wyglądać świętowanie szabatu, zanim grzech pojawił w historii? Cóż za błogosławiony początek! Księga Rodzaju w barwny sposób opisuje także doświadczenie szatańskiego pokuszenia, pojawienie się grzechu i upadek rasy ludzkiej. To tutaj znajdujemy bez żadnych upiększeń zapis utraty obrazu Boga przez ludzkość, kiedy Adam i Ewa odeszli daleko od tego, co pierwotnie przeznaczył dla nich Bóg. Rozważ: W tym momencie powinniśmy się zatrzymać i zastanowić się nad działaniami Adama i Ewy, które doprowadziły do grzechu. Jakie to były działania? W jaki sposób rozważanie tego, co doprowadziło do upadku, może pomóc nam uświadomić sobie własną skłonność do nieposłuszeństwa Bogu-Stwórcy? Co

S t r o n a | 22 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

mówi nam to na temat naszych relacji z Bogiem i tego, w jaki sposób moglibyśmy odzwierciedlać obraz Boga? Co wypowiedziane przez Boga przekleństwa dotyczące grzechu mówią nam o tym, jak bardzo grzech Go obraża? Co mówią nam na temat natury samego grzechu?

III. Grzech

(Przeczytajcie razem Rdz 13,1-15)

D

zisiaj mamy tę przewagę, że możemy spojrzeć wstecz do historii stworzenia w odniesieniu do grzechu. Dowiadujemy się, że w doświadczeniu Adama i Ewy, i w ich spotkaniu ze złem i grzechem, pojawiła się w nich postawa, która wskazuje na to, że pragnęli oni poznać „dobro i zło”, a nie tylko „dobro”. Dowiedzieli się z własnego doświadczenia, że poznanie dobra i zła zaprzepaszcza błogosławieństwa, które Bóg przeznaczył dla człowieka podczas stworzenia. Pierwsi ludzie pragnęli być mądrzy, a skończyło się tym, że w strachu ukryli się przed Stwórcą. Dzisiaj wiemy, że teologiczna mądrość zaczyna się od bojaźni Pana i posłuszeństwa Jego Słowu. Nasi pierwsi rodzice zostali zwiedzeni pięknością i dobrym smakiem zakazanego owocu. Pismo Święte naucza, że powinniśmy być zadowoleni z tego, co otrzymujemy od Boga i co On nazywa dobrym. Rozważ: Czego wynikiem jest grzech i co jest w nim takiego, co skłania nas do „ukrywania się” przed Bogiem? Na czym polega różnica pomiędzy strachem wynikającym z chęci ukrycia się przed Bogiem a „bojaźnią Pana”, która prowadzi do mądrości? Co stanowi jedyne źródło mądrości i prawdziwego zrozumienia? W jaki sposób opis upadku, który zawiera Księga Rodzaju, może służyć jako ostrzeżenie przed fałszywą ideą, że znajomość zła lub grzechu jest konieczna, aby w pełni zrozumieć, co jest dobre?

S t r o n a | 23 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

IV. Wyrok

(Przeczytajcie razem Rdz 13,14-19)

P

ierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mówią nam, że klątwa grzechu stworzyła stałą nieprzyjaźń pomiędzy ludzką rasą i złem. Ta wrogość przejawia się w bezpośrednich skutkach, które przyniosły ból przy porodzie, a także codzienny trud i znój dla tych, którzy pracują na roli. Biorą pod uwagę starość i śmierć, perspektywa życia człowieka i obraz Boga w istotach ludzkich zostały zniszczone przez nieustające konsekwencje grzechu. Jednakże wraz z wyrokiem przedstawiona została nadzieja i obietnica, że ostatecznie dobro zatriumfuje nad złem. Dlatego chociaż ludzka rasa będzie nadal trwała i brała udział w zmaganiach wielkiego boju, część jej doświadczenia stanowi także nadzieja i boska obietnica. Rozważ: W jaki sposób grzech wpłynął na ziemię i ludzkość? Co to znaczy, że ziemia została przeklęta? Co się stało z obrazem Boga w człowieku po upadku? Jaką nadzieję daje upadłej rasie ludzkiej Boża obietnica ratowania człowieka od upadku?

V. Wyrok

(Przeczytajcie razem Rdz 13,21)

M

iłość Boga-Stwórcy i Jego troska o ludzkość przejawiła się w tym, że po upadku Adama i Ewy zapewnił im ubrania ze skór zwierzęcych. Jak boleśnie musiał odczuwać ich odejście z domu w ogrodzie Eden. Jakąż niezgłębioną miłość wyraził, zapewniając winnym boskie zabezpieczenie. Rozważ: Jakie zabezpieczenie Bóg zapewnił upadłym ludziom? Co mówi nam ono o tym, co utraciliśmy przez grzech? W jaki sposób zwierzęce skóry SA zapowiedzią Bożej obietnicy zbawienia? Jak ten symbol pokazuje Bożą miłość do ludzkości?

S t r o n a | 24 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Krok 3:

ZASTOSUJ Dla nauczyciela: Po głębokich rozważaniach pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju w Kroku 2. członkowie Twojej klasy będą mieli swoje pomysły, koncepcje i odczucia, które być może będą chcieli przedyskutować. Mając to na uwadze, pozwól im pracować nad poniższymi ćwiczeniami i pytaniami. Zapewnij im odpowiednią ilość czasu na głębszą dyskusję na teologiczne tematy Księgi Rodzaju i konsekwencje, jakie przyniosą one dla ich życia.

Ćwiczenie: Niech dwóch lub trzech uczniów w Twojej klasie sparafrazuje własnymi słowami historię stworzenia. Potem poproś trzy inne osoby o uczynienie tego samego z historią kuszenia, upadku i obietnicy z Rdz 3,15.

Pytania do przemyślenia: 1. Jakie podkreślone przeciwieństwa lub słowa kluczowe możemy znaleźć w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju? 2. Co to znaczy być stworzonym na podobieństwo Boga i odzwierciedlać Jego obraz?

S t r o n a | 25 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

Krok 4:

TWORZENIE Dla nauczyciela: Czytanie, rozmyślanie i rozważanie nad tym, kim jest Bóg, budzi wdzięczność i uznanie dla naszego Stwórcy. Historia stworzenia mówi o tym, w jaki sposób grzech pojawił się w historii ludzkości, zawiera jednak także obietnicę, że przez Jezusa Chrystusa obraz Boga w człowieku zmoże zostać przywrócony, a nasza więź ze Stwórcą odnowiona. Ta obietnica sama w sobie jest powodem do chwały i dziękczynienia i kieruje naszą uwagę do Boga łaski i miłości, który jest również naszym Stwórcą. Przeznacz odpowiednią ilość czasu na następujące ćwiczenie (ok. 15 minut na wykonywanie zadania i ok. 10 minut na dzielenie się wynikami pracy z resztą grupy uczniów).

Do wykonania: Podziel uczniów swojej klasy na trzy grupy. Niech każda z nich napisze psalm lub wiersz, który oddaje chwałę Bogu-Stwórcy, a także uwielbia Go za Jego dar łaski i nadziei odtworzony w i przez Jezusa Chrystusa. Powróćcie do jednej grupy i niech każda mała grupa podzieli się z innymi swoim psalmem lub wierszem.

S t r o n a | 26 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 3 – Człowiek dziełem Boga: 13 października – 19 października

S t r o n a | 27 |

Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 4/2012 - lekcja 3  

Podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wersja polska, z materiałami dodatkowymi i uzupełnieniami. Pu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you