Page 1

RESTAREAL VED CARL BERNERS PLASS LAA116 Introduksjon til landskapsarkitektur Individuell oppgave, Christian Grønn Våren 2011

S1


INNHOLD

Lokalitet s3 Omr책det idag s4 Visuell analyse s6 Kvaliteter, utfordringer, visjon s13 Fra visjon til konsept s17 Illustrasjon s26 Denne presentasjonen er en sammensetning av individuelle deloppgaver

S2


LOKALITET

RESTAREAL

CARL BERNERS PLASS

OSLO

S3


OMRĂ…DET IDAG Boliger

Elektronikk vareutsalg

Tomten

Matbutikk NĂŚring og kontorbygg

S4


Oppbevaringsplass, Parkeringsplass

Bilselger

Bolighus

S5


VISUELL ANALYSE

S6


S7


S8


STEDETS PROPORSJONER

ROM OG STRUKTUR

Areal: ca 2000m2

Rom 3 og 4:

8 rettvinklede rom i rommet

Smale rom, rektangulær og avlangt i formen, rette linjer, åpent i begge ender, vest/øst orientert

N 6

5

7 8 4 2

3

1

45m 45m

Rom 5: Relativt smalt, avlangt rom , tydelig avgrenset av bygninger og vegetasjon, øst/vest orientert, åpent i begge ender

Rom 1: Åpent, avlangt rom, relativt tydelig avgrenset av bygninger og vegetasjon, sørvest/nordøst orientert

15m

6,5m Rom 6:

3,5m

Relativt åpent, rektangulært rom, tydelig avgrenset av bygninger og vegetasjon, øst/vest orientert Rom 2:

Rom 7:

Tydelig avgrenset av bygningene, rette linjer, mange vinkler og retninger, relativt lukket rom

Stort sammensatt rom (inneholder mindre rom), lukket, tydelig avgrenset av bygninger og vegetasjon, rektangulært, ingen dominerende orientering Rom 8: Relativt åpent sentralt plassert rom, lukket og omsluttet av bygninger, men med tilslutninger mot mange andre rom, ingen dominerende orientering av rommet, rette linjer, mange vinkler.

S9


HORISONTER

NORDØST

ØST

S 10


TEKSTURER, OVERFLATER, MATERIALER

S 11


LYSFORHOLD

Bildet er tatt om morgenen om sommeren (når døgnet sannsynligvis er på sitt lengste) og viser sola som kommer inn nesten rett øst. Om sommeren vil det være gode lysforhold nesten hele dagen. Om vinteren vil hele området ligge i skygge den første del av dagen, pga av lav sol og åspartiet i øst/sørøst.

S 12


UTFORDRINGER / KVALITETER / VISJON

Planstatus (ubrukt areal)

Handel og næring

TOMTEN

Carl Berners Plass

Meget høy utnyttelsesgrad: Tomten ligger umiddelbart utenfor Carl Berner-krysset og er omgitt av handel og næring. På tomta er det kun en mindre bilforhandler i dag, og det er stort potensial i å utnytte tomta næringsmessig.

Meget lav utnyttelsesgrad:

S 13


Kulturminner/kulturmiljø

I det gule området er det registrert fem bygninger på byantikvarens Gule liste. To er oppført tidligere enn 1900 og definert som verneverdige.

Bebyggelsesstruktur

Bygningene på tomten er sammensatt, lukket og småskala. Det er bebyggelse rundt som er eldre industribygninger, mer åpent og renlinjet.

S 14


Park og grøntstrukturer

Områder markert i grønt fremstår noenlunde helhetlig med vegetasjon og er grønne drag i bybildet. Her finnes skog, parker og privathager. Tomteområdet markert i gult viser et brudd i noe som ellers kan bli en helhet.

S 15


TOMTENS UTFORDRINGER

TOMTENS KVALITETER

Tomta ligger på et ”left over space” i form av en lite brukt og lite vedlikeholdt parkeringsplass. Tomten er innrammet med høye vegger og gjerder, da det drives et bilsalgsfirma der, og fremstår derfor veldig lukket og privat. Det er satt opp tilbygg på en tilfeldig måte uten å ta hensyn til stilen til de autentiske trehusbygningene bakenfor. Fasadene ser i tillegg ”slitne” ut. Området som helhet (tomta og parkeringsplassen) har lav arealutnyttelse og fremstår uestetisk og ufunksjonell. Området ligger i umiddelbar nærhet til Carl Berner-krysset og Trondheimsveien og det er overraskende hvor lite utnyttet tomta er i forhold til sin kontekst.

Tomta ligger åpent og solrikt til, svakt hellende mot sør. Den har en tilbaketrukket posisjon fra Trondheimsveien, men ligger samtidig veldig sentralt til med tanke på nærhet til Carl Berner-krysset. Tomta har en egenart og sjarm og vitner om et spesielt bymiljø fra det forrige århundre. Området er delvis omgitt av industribygninger som er på gul liste hos riksantikvaren og derfor bevaringsverdige. De tre bygningene mot Hasleveien er også på gul liste og er kategorisert som ”eldre forstadsbebyggelse i tre”. Derfor er det kultur og tradisjoner i området som kan og bør være med i en transformasjonsprosess.

VISJON Tomta skal bli en viktig brikke i knutepunktprofilen til Carl Berner. I et ellers så travelt og støyende Carl Berner skal grøntstruktur, serveringssteder, kunst og kultur gjøre tomta til et sosialt og trivelig værested for allmennheten. Der man nede ved krysset haster forbi i en stressa tilstand, skal tomta etterstrebe det motsatte. S 16


FRA VISJON TIL KONSEPT

Konseptutvikling gjennom oppdagelse og romlig eksperimentering. Skissering i tre dimensjoner. Utforskning av materialer, plantebruk, fargevalg osv. Transformasjon til fysisk rom.

S 17


S 18


Raske ideskisser

S 19


S 20


Alternative utforminger

S 21


S 22


S 23


Hovedgrep i modell S 24


S 25


ILLUSTRASJON Plan 1:1000

Eksisterende alle

Et parkrom som skal være et sted for møter, opphold og gjennomfart. Parken blir et bindeledd mlllom to større områder preget av grønn vegetasjon, og kan på den måten også få å en økologisk betydning.

S 26


Plan 1:200

A

A’

S 27


Plan 1:100

S 28


S 29


S 30


S 31

LAA116 Introduksjon til landskapsarkitektur  

Fag i LA-studiet UMB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you