Issuu on Google+

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 1 van 64


Inhoud 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

Aanpak .............................................................................................................................................................................. 4 1.1. Kader waarbinnen InZicht plaatsvond .................................................................................................................... 4 1.2. Thema’s zoeken ...................................................................................................................................................... 4 1.3. Onderdelen............................................................................................................................................................. 4 1.4. Procedure ............................................................................................................................................................... 6 1.5. 100 geselecteerde groepen .................................................................................................................................... 6 Promotie ........................................................................................................................................................................... 7 Deelnemende groepen ..................................................................................................................................................... 8 3.1. Bruikbaarheid gegevens ......................................................................................................................................... 8 3.2. Beschrijving steekproef .......................................................................................................................................... 8 Resultaten groepsleidingsenquête.................................................................................................................................. 11 4.1. Inleiding ................................................................................................................................................................ 11 4.2. Gestelde vragen.................................................................................................................................................... 11 Resultaten stellingenspel ................................................................................................................................................ 27 5.1. Inleiding ................................................................................................................................................................ 27 5.2. Overzicht stellingen .............................................................................................................................................. 27 5.3. Gemiddelde score per stelling .............................................................................................................................. 27 5.4. Discussie ............................................................................................................................................................... 28 5.5. Resultaat per stelling ............................................................................................................................................ 28 5.6. Profielen van groepen .......................................................................................................................................... 38 Resultaten open vragen .................................................................................................................................................. 40 6.1. Inleiding ................................................................................................................................................................ 40 6.2. Waar zijn jullie trots op? (296 antwoorden) ........................................................................................................ 40 6.3. Wat is voor jullie de grootste uitdaging in de komende 10 jaar? (292 antwoorden) .......................................... 43 6.4. Hoe kan Chirojeugd Vlaanderen jullie ondersteunen? (273 antwoorden) .......................................................... 45 6.5. Waarom blijven jullie je inzetten voor jullie Chirogroep? (291 antwoorden)...................................................... 47 Terugkoppeling resultaten .............................................................................................................................................. 50 Zijn Chirogroepen veranderd van mening sinds 2008? ................................................................................................... 51 8.1. Een ondersteunend gewest is (zou) een meerwaarde voor onze werking (zijn). ................................................. 51 8.2. Het is belangrijk dat leiding cursus of vorming volgt. ........................................................................................... 51 8.3. We vinden het belangrijk om de ouders van onze leden te leren kennen. .......................................................... 51 8.4. We vinden het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen te onderhouden. ...................................................................................................................................................................... 51 8.5. Hoeveel je drinkt op bivak maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat. ....................................................... 51 8.6. We vinden het belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben. ......................................... 51 8.7. We zijn meer bezig met de nevenactiviteiten dan met de activiteiten voor onze leden. .................................... 51 8.8. Onze groep is een afspiegeling van de buurt. In onze groep kan iedereen terecht. ........................................... 51 8.9. Wij vinden het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid. .................... 51 8.10. De (een) Volwassen Begeleid(st)er is (zou) een meerwaarde voor onze groep (zijn). ......................................... 52 Vergelijking Jeugdbewegingsonderzoek & InZicht .......................................................................................................... 53 9.1. Ledenwerving ....................................................................................................................................................... 53 9.2. Lokalen ................................................................................................................................................................. 53 9.3. Eigenaar? .............................................................................................................................................................. 53 9.4. Huren? .................................................................................................................................................................. 54 9.5. Staat lokalen? ....................................................................................................................................................... 54 9.6. Brandveilig? .......................................................................................................................................................... 54 9.7. Eigen lokalen voor elke afdeling? ......................................................................................................................... 54 9.8. Toekomst? ............................................................................................................................................................ 55 9.9. Handicap/armoede? ............................................................................................................................................. 55 9.10. Netwerkpartners .................................................................................................................................................. 55 9.11. Bezinnende momenten? ...................................................................................................................................... 55

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 2 van 64


APPENDICES ............................................................................................................................................................................. 56 Appendix 1: Test representativiteit steekproef ................................................................................................................... 56 Appendix 2: Multivariate analyse vormingsattesten ........................................................................................................... 56 Appendix 3: Toelichting van de effecten ............................................................................................................................. 58

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 3 van 64


1.

Aanpak

1.1.

Kader waarbinnen InZicht plaatsvond

Om de drie jaar peilen we naar wat er leeft bij onze groepen. Die peiling dient als inspraakinstrument om de volgende beleidsnota te onderbouwen. Voorgaande edities van dit inspraakmoment waren: • Groot Onderhoud II (2000-2001) • Palaver (2004-2005) • InZicht (2007-2008) Bij de evaluatie van InZicht 2007-2008 beslisten de PL en de NR dat er een instrument moest komen dat herbruikbaar is in de volgende jaren, zodat de toekomstige werkgroep op één jaar tijd de bevraging én verwerking van de resultaten kan doen. Tot nog toe gebeurden de voorbereidingen en oplevering van resultaten gespreid over een periode van twee werkjaren. De doelstellingen bleven overeind (NR 08/09.04): • Te weten komen wat er bij de groepen leeft, zodat we daarop kunnen inspelen • Input krijgen om mee te nemen in het opmaken van onze beleidsnota • De groepen laten nadenken over Chiro De werkgroep startte in september 2009 met de ontwikkeling van een nieuw instrument en voorbereidingen van InZicht 2010-2011. De werkgroep bestond uit: Jeroen Vermeulen, Merijn Gouweloose, Dieter Verhaest, Jiska Eelen, Sarah Van Maercke en Jonas Raats (2009-2010). Deze groep werd versterkt met een aantal freelancers bij opstelling van de vragenlijst: Karen Delcour, Leontine D’Hont, Demian Kasiers, Tim Mallezie, Liesbeth De Donder, Jeroen Stragier en Karolien Frederickx. Voor het werkjaar 2010-2011 werd de werkgroep nog versterkt met: Claire Gastmans, Karolien Frederickx, Hanne Vandesompele en Sofie Vandenbogaerde. Joost Carette, Piet Verwilligen, Jeroen Vermeulen, Karlijn Franck, Maaike Bruwaert, Stefanie Gheysen, Jasper Truyens, Katrien Verschoren, Bart Van Audenrode, Matthias De Maeyer en Leen Van Vaerenberg stonden in voor het contact tussen de werkgroep en de verbonden.

1.2.

Thema’s zoeken

De werkgroep gaf een voorzet van een aantal thema’s die in het verleden al bevraagd werden: Grote Chiro, netwerk en omgeving, werking, diversiteit, beleid, visie, grote wereld en leidingsploeg. Dat werd voorgelegd aan de verschillende verbonden. Na feedback van de PL en de verbonden bleven de voorgestelde thema’s overeind, aangevuld met een aantal vragen over vorming. De problematiek op het gebied van fuifruimte en het thema ‘combinatie Chiro met school of werk’ werden niet opgenomen in de vragenlijst, om de volgende redenen: • Fuifproblematiek: bij de feitenbevraging van groepsleiding peilen we al naar de nevenactiviteiten van Chirogroepen. • Combinatie van Chiro met school en werk: we denken dat we uit een stelling niet genoeg informatie halen. Het is meer iets voor een open vraag, of – beter nog – ineens een hele kwalitatieve bevraging van leiding.

1.3.

Onderdelen

De werkgroep koos voor een vernieuwde aanpak om alle thema’s aan bod te laten komen. Het bevragingsinstrument zou uit drie delen bestaan. • Een vast gedeelte voor groepsleiding waarin we feitelijke informatie opvragen. • Een vast gedeelte voor de leidingsploegen waarin we peilen naar het belang van specifieke thema’s. In dit gedeelte wordt gepeild naar de attitudes/waardeoordelen van de leidingsploegen. • Een variabel gedeelte met open antwoorden, waarin groepen thema’s kunnen aanbrengen die niet door Chirojeugd Vlaanderen in het inspraakmoment verwerkt werden. Dat gedeelte sluit aan bij de bevraging van de leidingsploeg. Die nieuwe aanpak werd voorgesteld op de PL van 21 januari 2010 en op de nationale Planning van 2010. 1.3.1.

Groepsleidingsenquête

Vroeger werd er bij de aansluiting van een Chirogroep in het begin van het werkjaar gepeild naar enkele feiten. We merkten echter op dat er de voorbije jaren weinig reactie kwam op die vragen. Daarom namen we ze op in een apart groepsleidingsgedeelte van de enquête. Voor dat gedeelte stelde de werkgroep meerkeuzevragen op. Zo hoefde de groepsleiding enkel vakjes aan te vinken. De vragen gingen ook over feiten, zodat groepsleiding in staat was om dit gedeelte voor hun rekening te nemen zonder naar de mening van de groep te hoeven vragen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 4 van 64


We hebben dat gedeelte van de vragenlijst uitgetest op het Groepsleidingsweekend in 2010, in Heibrand. De deelnemers daar hadden niet veel moeite om de vragen te beantwoorden. Dat deed ons besluiten dat het groepsleidingsgedeelte in deze vorm mee opgenomen kon worden in de grote bevraging. 1.3.2.

Stellingenspel

Naast het groepsleidingsgedeelte maakten we net als bij de vorige edities een stellingenspel om de groepsmening over een aantal onderwerpen te weten te komen. De methodiek en het format van InZicht 2007 bleven overeind voor het leidingsploeggedeelte. Groepen kregen een aantal stellingen voorgeschoteld waar ze de individuele scores en de groepsscore moesten aangeven. We peilen op die manier naar de attitudes en waardeoordelen van leidingsploegen. In januari 2010 gingen we met een kleine groep aan de slag met de thema’s om tot eenduidige stellingen te komen. Via de verbonden gingen we op zoek naar testers die het zagen zitten om in februari 2010 samen met een leidingsploeg de eerste versie van het stellingspel uit te testen. Ook de werkgroep bevroeg enkele Chirogroepen. In totaal werd het spel getest bij tien groepen, verspreid over de tien verbonden. Bij elke stelling gingen de testers de volgende zaken na: • Was de stelling duidelijk? • Was er iets aan de stelling dubbelzinnig? Zo ja, wat? • Waren de bijvragen handig ter discussie? Waarom wel/niet? • Was er veel discussie? We vroegen ook naar de algemene indruk van de testers: • Zou je dit instrument met de leidingsploeg kunnen invullen? Waarom wel/niet? • Wat vind je van het aantal vragen en de tijd die je ervoor nodig had? Eventueel suggesties om in te korten? • Was er een ‘geen mening’-optie bij jouw testmoment? • Zo ja, zorgde dat voor verwarring? Werd er veel ‘gevlucht’ naar deze antwoordcategorie? Nog opmerkingen hierover? • Zo nee, was dat een gemis? Nog opmerkingen hierover? • Waren de bijvragen in het algemeen zinvol? Gaven ze diepgang aan de discussie? Waarom wel/niet? Na de testfase werden de 24 stellingen gereduceerd tot 19. We sleutelden aan de formulering van stellingen en bijvragen op basis van alle opmerkingen. In tegenstelling tot InZicht 2007 kozen we voor een ‘neutraal’-optie bovenop niet akkoord, eerder niet akkoord, eerder akkoord en akkoord. Uit de testfase bleek dat die antwoordcategorie niet als een gemakkelijkheidsoptie werd beschouwd om niet te hoeven discussiëren. We namen de methodiek van het vorige inspraakmoment over, die er kort samengevat als volgt uitziet. De groepen kregen een pakket met: • enveloppen waarop de stellingen staan (één stelling per enveloppe) • een invulaffiche met een overzicht van de stellingen • vijf verschillende kleuren scheurkaartjes met smileys op (die symboliseren de volgende waardeoordelen: akkoord, eerder akkoord, neutraal, eerder niet akkoord, niet akkoord) Tijdens het spel geven alle leiders en leidsters afzonderlijk hun mening over een stelling door in de overeenkomstige enveloppe een overeenkomstige smiley te steken. Per stelling worden de meningen geteld en genoteerd op de invulaffiche. Vervolgens discussieert de groep over de stelling, eventueel aan de hand van bijvragen, en bepaalt ze een groepsstandpunt dat ook op het invulblad genoteerd wordt. Deze methodiek laat toe om zowel de spreiding in een groep als – na een discussiemoment – een groepsstandpunt te bepalen. Er zijn bijvragen en gesprekstechnieken voor de moderator om de discussie in de groep op gang te trekken. Op bijgevoegde blanco bladen kunnen groepen opmerkingen over de besproken thema’s formuleren. Bij dit gedeelte zitten er ook quizvragen, zodat groepen eventueel ontspannende momenten kunnen toevoegen. Het is de bedoeling om in de toekomst de resultaten uit verschillende inspraakmomenten te vergelijken en zo evoluties in kaart te brengen. De vragen uit het vaste gedeelte zullen daarom in toekomstige edities grotendeels gerecupereerd worden. 1.3.3.

Open vragen

Afwijkend van de vorige editie wilden we ook met een variabel gedeelte werken. Dat zou bestaan uit open vragen waarmee we kunnen peilen naar actuele thema’s. Op die manier zijn ad-hocvragen mogelijk en wordt het stellingenspel aangevuld dat vast blijft over de jaren heen. Groepen die deelnamen aan het stellingenspel konden dat uitbreiden met de open vragen. Daarvoor waren er vier grote affiches voorzien die ze in het lokaal konden ophangen. Terwijl de leiding hun mening bepaalde over elke stelling, konden ze bij die open vragen ook hun ideeën opschrijven. Sommige groepen kozen ten slotte samen wat hun antwoord was op een open vraag. Andere groepen bezorgden ons alle individuele antwoorden.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 5 van 64


1.3.4

Kipadmin-gegevens

Uit het stellingengedeelte halen we welk belang een groep hecht aan een bepaald onderwerp. We peilen dus naar attitudes van leiding. Uit de antwoorden kunnen we niet meteen opmaken of hun gedrag hiermee overeenstemt (bv. dat een leidingsploeg het belangrijk vindt om deel te nemen aan cursussen, betekent dat niet automatisch dat ze dat ook doen). Daarom haalden we ook enkele gegevens uit de Kipadmin, het programma voor ledenadministratie. Zo kunnen we die (gedrags)informatie vergelijken met de antwoorden op de stellingen. Informatie die we uit Kipadmin kunnen halen en kunnen linken aan de bevraging: • Aantal aspi’s die effectief in leiding stappen • Gestopte leiding en aantal jaren in leiding • -16-jarigen in leiding • Doet de groep wel/niet een beroep op het Solidariteitsfonds? • Geografische informatie: bv. verbond, verstedelijkingsgraad, enz. • Aantal leden versus leiding, GTP-cijfer • Deelname aan vorming: Startdag, IK, SB, enz. • Aantal leiding van de groep die in het gewest zit

1.4.

Procedure

Bij vorige edities werden de InZicht-pakketten rechtstreeks aan de groepen bezorgd via de post. Om de kosten te drukken en de Chirostructuur optimaal te benutten, verdeelden we de pakketten dit jaar via de verbonden en de gewesten. De InZicht-pakketten werden eind augustus via de regionale secretariaten aan alle verbonden bezorgd. De verbonden bezorgden ze op hun beurt aan de gewesten. Tegen midden september hadden bijna alle gewesten hun InZichtpakketten gekregen. De verdeling van de gewesten naar de plaatselijke groepen verliep iets minder vlot. Het was de bedoeling dat alle groepen midden oktober hun pakket kregen. Voor enkele gewesten was dat niet haalbaar. Sommige groepen kregen hierdoor hun pakket pas in november of december. Bij enkele gewesten gingen de pakketten verloren. Normaal gezien was de deadline voor het terugsturen 1 december. Door de laattijdige verdeling werd dat verplaatst naar 9 januari.

1.5.

100 geselecteerde groepen

Net als bij de vorige editie selecteerden we 100 groepen, verspreid over de verschillende verbonden, waar we extra inspanningen deden om hun resultaten te krijgen. Verbonden gaven namelijk aan dat dit ook voor hen een stimulans was om betrokken te blijven bij het grotere gebeuren van InZicht. Die 100 groepen vormden geen representatieve steekproef van alle Chirogroepen. We kozen voor groepen die we moeilijk(er) bereiken met (vormings)acties van Chirojeugd Vlaanderen. Op die manier verzekeren we ons ervan dat heel uiteenlopende Chirogroepen deelnamen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 6 van 64


2.

Promotie

Tabel 1: overzicht promotie Maand Wat

Kanalen

Juli 2010 Augustus 2010 september 2010

Aankondiging Aankondiging Promo

De Mix Kadergrasduiner Dubbelpunt

Promo Affiche A1: herkenbaarheid Alle informatie online

De Mix Startdagen www.chiro.be (01/09)

Promopakketten gewesten Promo Uitleg

Via verbonden, op cursus Op cursus (wc, affiches) Mail naar educatief medewerk(st)ers

Promo Promo Oproep Oproep

Kaderbrief Dubbelpunt www.chiro.be Snelbericht groepsleiding

Belronde werkgroep

Oproep

Telefonisch contact met verbondelijke verantwoordelijke Nationale Raad Mails naar verbondelijke verantwoordelijke en educatief medewerk(st)ers De Mix

Oproep Oproep: nieuwsbericht Oproep

Dubbelpunt www.chiro.be (16-30/11) Facebook (17 en 30/11)

Stand van zaken Stand van zaken

Nationale Raad Mails naar verbondelijke verantwoordelijke en educatief medewerk(st)ers Telefonisch contact met groepen www.chiro.be (2-16/12) Facebook (02/12)

Oktober 2010

Stand van zaken Stand van zaken

November 2010

December 2010

Maart 2011

Belronde werkgroep (steekproef) Oproep met film: InZicht wacht! Oproep met film: InZicht wacht! Kaartjes: ofwel ‘bedankt’, ofwel ‘herinnering’ Rechtzetting kaartje bedankt/herinnering Belronde werkgroep

Aparte zending per groep Snelbericht groepsleiding (14/12) Telefonisch contact met verbondelijke verantwoordelijke

Stand van zaken Stand van zaken

Nationale Raad Mails naar verbondelijke verantwoordelijke en educatief medewerk(st)ers Pedagogische Leiding Nationale Raad

Presentatie eerste resultaten Presentatie eerste resultaten

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 7 van 64


3.

Deelnemende groepen

3.1.

Bruikbaarheid gegevens

De groepen vulden de verschillende onderdelen online in of stuurden ze per post terug naar het nationale secretariaat. Het stamnummer is de unieke identificatiecode van de groep en was dus een vereiste om de gegevens bruikbaar te maken voor verdere analyses. De vragenlijsten en de gegevens uit Kipadmin worden namelijk aan de hand van het stamnummer aan elkaar gekoppeld. We merkten tijdens de eerste weken waarin reacties binnenkwamen dat sommige groepen het nummer op de terugstuur-enveloppe overnamen als stamnummer. Helaas was dat voor elke groep hetzelfde, het was enkel voor De Post bedoeld. Op de Chirowebsite en op de online-module om InZicht in te vullen, verduidelijkten we de instructies. Op die manier werd het aantal onbruikbare enquêtes beperkt.

3.2.

Beschrijving steekproef

In tabel 2 beschrijven we de groepen die deelnamen aan de verschillende onderdelen. Wanneer het stamnummer ontbrak, konden we de observatie niet aan de Kipadmin koppelen (zie ‘observaties zonder achtergrondinfo’). De percentages in de tabellen zijn telkens uitgedrukt ten opzichte van het totaal aantal deelnemende groepen. De representativiteit van de steekproef hebben we op de volgende variabelen statistisch getest: • Samenstelling van de groep: gemengd, jongens- of meisjesgroep • Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg • Urbanisatie: centrumsteden, sterke morfologische en/of functionele verstedelijking, geen morfologische of functionele verstedelijking. • GTP-cijfer (Gezond Toekomstperspectief) Enkel op het vlak van regio bleek er een duidelijk probleem, voornamelijk door een oververtegenwoordiging van Antwerpen en een ondervertegenwoordiging van Limburg en West-Vlaanderen. De spreidingsanalyses die we hiervoor uitvoerden, zijn terug te vinden in Appendix 1, tabel 3. Om eventuele vertekeningen tegen te gaan, berekenden we wegingsfactoren voor analyses van de stellingen (variabele wegings) en van de data uit de groepsleidingsenquête (var wegingg), en voor analyses waarbij die twee gecombineerd werden (var wegingsg). Die wegingsfactoren werden berekend als de verhouding van het aandeel van de regio in de populatie op het aandeel van de regio in de steekproef. Tabel 2: Deelnemende groepen Deelname groepsleidingsenquête

Deelname stellingenspel

Deelname groepsleidingsenquête en stellingenspel

Alle Chirogroepen (Kipadmin 2009-2010)

345

304

268

951

25

29

7

n.v.t.

Gemengd

39 %

40 %

41 %

41 %

Jongens

26 %

24 %

25 %

27 %

Meisjes

35 %

36 %

34 %

32 %

Groepen met VB

55 %

56 %

54 %

54 %

Groepen zonder VB

45 %

44 %

46 %

46 %

Koppeling met Kipadmin Aantal observaties met achtergrondinfo Aantal observaties zonder achtergrondinfo

Samenstelling groep

Volwassen begeleiding

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 8 van 64


Proost Groepen met proost Groepen zonder proost

9%

10 %

10 %

10 %

91 %

90 %

90 %

90 %

4%

4%

4%

4%

GTP < 60

20 %

20 %

21 %

22 %

60 <= GTP < 100

42 %

41 %

42 %

41 %

GTP >= 100

38 %

39 %

37 %

37 %

Jonge leiding Groepen met leiding < 16 j

GTP-cijfer

Urbanisatie * Centrumsteden 14 % 12 % 12 % 17 % Sterke morfologische en/of functionele 45 % 44 % 44 % 44 % verstedelijking Geen sterke morfologische en/of 42 % 44 % 44 % 39 % functionele verstedelijking * Ter verduidelijking: naarmate bevolkingsdichtheid en dichtheid van bebouwde percelen stijgen, neemt de morfologische verstedelijking toe. De handels-, onderwijs-, en tewerkstellingsfunctie bepalen de mate van functionele verstedelijking. Aan de hand van de postcode van elke gemeente en informatie van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) kon voor elke groep een urbanisatiegraad bepaald worden.

Verbond Antwerpen

6%

8%

6%

7%

Kempen

23 %

25 %

25 %

11 %

Mechelen

12 %

14 %

13 %

11 %

Roeland

5%

5%

5%

7%

Reinaert

11 %

11 %

12 %

7%

Heuvelland

5%

4%

5%

6%

Brussel

11 %

9%

9%

11 %

Leuven

8%

7%

7%

7%

Limburg

7%

7%

7%

15 %

West-Vlaanderen

12 %

11 %

11 %

20 %

Antwerpen

41 %

47 %

44 %

29 %

Oost-Vlaanderen

21 %

20 %

21 %

19 %

Vlaams-Brabant

19 %

16 %

17 %

18 %

Limburg

7%

7%

7%

15 %

West-Vlaanderen

12 %

11 %

11 %

20 %

Regio

We selecteerden per verbond tien groepen en vroegen de verbonden om zeker voor die groepen een extra inspanning te leveren om ze te laten deelnemen. We kozen met opzet voor groepen die moeilijker te bereiken zijn, omdat we ook hun mening erg waardevol vinden. In tabel 4 is te vinden hoeveel van de geselecteerde groepen ook effectief deelnamen aan ĂŠĂŠn van de onderdelen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 9 van 64


Opmerking: enkele groepen gebruikten bij het indienen van de enquête een fout stamnummer. Ontbrekende of foute stamnummers werden in de mate van het mogelijke handmatig achterhaald. Bij enkele groepen was dat echter onmogelijk. Tabel 4: Deelname van geselecteerde groepen Deelname groepsleidingsenquête

Deelname stellingenspel

Deelname groepsleidingsenquête en stellingenspel

Deelname aan 1 van beide

Antwerpen

6

8

6

8

Kempen

8

8

7

9

Mechelen

6

5

5

6

Roeland Reinaert Heuvelland

4 8 8

4 8 6

4 7 6

4 8 8

Brussel

5

5

5

5

Leuven

7

5

5

7

Limburg

3

3

2

4

West-Vlaanderen

4

4

4

4

Verbond

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 10 van 64


4.

Resultaten groepsleidingsenquête

4.1.

Inleiding

We vroegen groepsleiding naar feiten over hun leidingsploeg en Chirogroep. We geven hier per vraag het resultaat weer. Bij de meeste vragen maken we geen onderscheid tussen regio’s of types van groepen. Voor die vragen gebruikten we dan ook alle observaties, ook die waarvan we het stamnummer niet kenden. De observaties waarvan we het stamnummer kenden, werden in de steekproef gewogen, zodat de over- of ondervertegenwoordiging per regio gecorrigeerd wordt. De meeste vragen waren niet verplicht, dus geven we per vraag aan hoeveel reacties er waren. Merk ten slotte op dat we alle vragen aan groepsleiding stelden. We doen alsof dat ‘feitelijke’ informatie is, maar uiteraard kan de groepsleiding bepaalde zaken over- of onderschatten.

4.2.

Gestelde vragen

4.2.1.

In welke periode vinden jullie ledenwervingsacties plaats?

Aantal groepen in steekproef = 358 De meeste groepen (90,16 %) doen wervingsacties in september. 12,81 % werft ook tijdens de grote vakantie. 1,97 % werft in juni, en 1,17 % houdt geen ledenwervingsacties. In de commentaren wordt vaak ‘vriendjesdag’ opgegeven als wervingsactie, en ook na de nieuwjaarsstop worden er nog acties ondernomen.

Percentage groepen

100%

90%

80% 60% 40% 13%

20% 2%

1%

0% juni

september

grote vakantie

geen acties

Wervingsmomenten

4.2.2.

Waar vindt jullie ledenwerving plaats?

Aantal groepen in steekproef = 362 De meeste groepen die wervingsacties op touw zetten, gaan daarvoor naar de lagere school (90,18 %). 15,52 % van de groepen werft in kleuterscholen en 12,47 % van de groepen doet acties in middelbare scholen. Ook evenementen (30,27 %) en ‘op straat’ (23,19 %) worden aangegeven als belangrijk wervingsterrein. Muziek- en tekenscholen (3,41 %) en bij andere verenigingen (3,94 %) zijn minder populair. Folders zijn ook een populair middel om mee te werven. Ze worden ter beschikking gesteld op openbare plaatsen of op kermissen en andere feestelijkheden, en rondgedragen in bepaalde wijken. Ook huisbezoek bij potentiële leden op basis van lijsten van de gemeente en de parochie wordt vermeld.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 11 van 64


Percentage groepen

90%

100% 80% 60% 40% 20%

30% 16%

12%

23% 4%

3%

0%

Wervingsplaatsen 4.2.3.

Voor welke doelgroepen ondernemen jullie specifieke ledenwervingsacties?

Aantal groepen in steekproef = 359 7- tot 12-jarigen zijn voor de meeste groepen (80,93 %) dĂŠ doelgroep voor wervingsacties. 6-jarigen vormen een belangrijke doelgroep voor 65,13 % van de Chirogroepen. Er zijn veel minder acties voor +12-jarigen (18,03 %). Slechts 3,59 % van de groepen richt specifieke wervingsacties op kansarmen.

Percentage groepen

100% 80%

81% 65%

60% 40% 18%

20%

4%

0% 6 jarigen

7 tot12 jarigen

+12 jarigen

kansarme kinderen

Doelgroep wervingsacties

4.2.4.

Hoe doen jullie aan ledenwerving?

Aantal groepen in steekproef = 359 79,63 % van de groepen verspreidt folders om leden te werven. Ook jongeren aanspreken (64,98 %) en spelactiviteiten organiseren voor niet-leden (61,10 %) zijn vaak gebruikte wervingsmethodes. 34,38 % van de groepen spreekt ouders aan, en 24,19 % van de groepen houdt een opendeurdag. Heel wat groepen geven aan dat ze affiches ophangen in de buurt om reclame te maken en dat ze een vriendjesdag organiseren. Verder wordt langsgaan in scholen (en er spelletjes doen) genoemd als promomiddel.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 12 van 64


Percentage groepen

100%

80%

80%

65%

60%

61%

34%

40%

24%

20% 0%

Type wervingsactie

4.2.5.

Heeft jullie Chirogroep lokalen ter beschikking?

Aantal groepen in steekproef = 367 98 % van de groepen heeft lokalen ter beschikking. 4.2.6.

Wie is eigenaar van jullie lokalen?

Aantal groepen in steekproef = 343

Percentage groepen

De lokalen van 24,54 % van de groepen zijn eigendom van de parochie. 20,91 % is eigendom van de kerkfabriek. 23,67 % van de groepen heeft lokalen die van de gemeente zijn. 21,05 % is zelf eigenaar via een vzw. 5 % van de groepen beweert dat ze zelf rechtstreeks eigenaar zijn. 3,19 % van de groepen is volgens hen zelf eigenaar maar weet niet precies hoe. 1,6 % geeft aan dat ze niet weten wie de eigenaar van de lokalen is.

100% 80% 60% 40% 20%

25%

21% 5%

21%

3%

0%

24% 2%

Eigenaar van de lokalen 4.2.7.

Als jullie NIET de eigenaar zijn van de lokalen, hoe is jullie huurovereenkomst dan geregeld?

Aantal groepen in steekproef = 215 76,31 % van de groepen heeft een gebruiks- of huurovereenkomst en 23,69 % heeft de lokalen in erfpacht. 4.2.8.

In welke staat zijn jullie lokalen?

Aantal groepen in steekproef = 360 40,05 % van de groepen geeft aan dat hun gebouwen in behoorlijke staat zijn. 22,93 % heeft lokalen in perfecte staat. 17,3 % van de gebouwen zijn in matige staat, en 13,06 % geeft aan dat hun gebouwen in slechte staat zijn.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 13 van 64


Percentage groepen

100% 80% 60% 40%

43% 25%

19%

20%

14%

0% Perfecte staat

Behoorlijke staat

Matige staat

Slechte staat

Staat van de lokalen 4.2.9.

Is het lokaal brandveilig?

Aantal groepen in steekproef = 358 57,91 % van de groepen heeft brandveilige lokalen. 35,24 % geeft aan dat hun lokalen niet brandveilig zijn, maar dat ze eraan werken. 6,85 % heeft geen brandveilige lokalen en werkt daar ook niet aan.

Percentage groepen

100% 80% 60%

58% 35%

40% 20%

7%

0% Brandveilig

Niet brandveilig, wordt aan gewerkt

Niet brandveilig, wordt niet aan gewerkt

Brandveiligheid van de lokalen 4.2.10.

Heeft elke afdeling een eigen lokaal?

Aantal groepen in steekproef = 360 78,58 % van de groepen geeft aan dat elke afdeling een eigen lokaal ter beschikking heeft. 4.2.11.

Is er een leidingslokaal?

Aantal groepen in steekproef = 358 79,97 % van de groepen beschikt over een leidingslokaal. 4.2.12.

Hoeveel ruimte is er om materiaal op te bergen?

Aantal groepen in steekproef = 359 De meeste groepen (50,55 %) hebben voldoende bergingsruimte voor materiaal. 31,37 % van de groepen vindt dat de bergingsruimte beperkt is. 2,84 % heeft zelfs géén ruimte voor materiaal. 15,24 % van de groepen geeft aan dat ze zelfs véél ruimte ter beschikking hebben.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 14 van 64


Percentage groepen

100% 80% 60%

51%

40% 20%

31% 15%

8%

0% Geen ruimte

Beperkte ruimte

Voldoende ruimte

Veel ruimte

Ruimte ter beschikking 4.2.13.

Verwachten jullie dat de beschikbaarheid van lokalen in de toekomst zal veranderen?

Aantal groepen in steekproef = 368 66,79 % verwacht geen verandering. Bij de groepen die veranderingen verwachten (33,21 %) zijn er veel positieve reacties over nieuwbouw, maar er is ook slecht nieuws over verkavelingen en kerkfabrieken die willen verkopen. 4.2.14.

Welke buitenruimte hebben jullie ter beschikking?

Aantal groepen in steekproef = 393 51,01 % van de groepen heeft een voldoende groot grasveld ter beschikking. 33,95 % geeft zelfs aan dat ze een zeer groot grasplein hebben. 6,9 % heeft een klein grasveld, en 8,14 % heeft geen gras om op te spelen. (366 reacties) 37,62 % van de groepen heeft een plein dat groot genoeg is. 19,39 % heeft een zeer groot plein. 24,06 % heeft een klein plein, 18,93 % heeft geen plein ter beschikking. (353 reacties). 35,77 % heeft een voldoende grote speelplaats. 14,60 % heeft een kleine speelplaats. 39,64 % heeft er geen. (353 reacties) Opmerking: Bij deze vraag was het niet mogelijk om te achterhalen of groepen ‘grasveld en plein’ en ‘plein en speelplaats’ als dezelfde locatie beschouwden. 38,8 % heeft geen bos om in te spelen. 30,49 % heeft een groot, en 20,36 % heeft een zeer groot ter beschikking. 10,35 % heeft een klein bos. (343 reacties) Voetbalvelden en speeltuinen/-tuigen in de buurt worden in de commentaren vaak genoemd als speelruimte.

Percentage groepen

100% 80% 60% heel groot

40%

voldoende groot

20%

kleine ruimte

0%

niet

Buitenruimte ter beschikking

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 15 van 64


4.2.15.

Verwachten jullie dat de beschikbaarheid van buitenruimte in de toekomst zal veranderen?

Aantal groepen in steekproef =366 72,74 % van de groepen geeft aan dat er in de toekomst niets zal veranderen aan de beschikbaarheid van de buitenruimte. In de reacties is te lezen dat een aantal groepen meer plaats krijgen doordat ze gaan verhuizen, andere verliezen terreinen door verkavelingen en de bouw van appartementen. Enkele keren wordt ook aangegeven dat het speelterrein eigenlijk een parking is waarop soms dus ook op zondagmiddag autoâ&#x20AC;&#x2122;s staan. 4.2.16.

Zijn er onder de leden kinderen of jongeren met een handicap?

Aantal groepen in steekproef = 362 39,63 % van de groepen vermeldt dat ze kinderen of jongeren met een handicap onder hun leden hebben. Uit de reacties blijkt dat het meestal gaat om kinderen en jongeren met ADHD, autisme of een lichte mentale beperking. Weinig groepen hebben leden met een fysieke handicap. 4.2.17.

Zijn er onder de leden kinderen of jongeren die in armoede leven?

Aantal groepen in steekproef = 364 39,81 % van de groepen geeft aan dat ze leden hebben die in armoede leven. Verder stelt 28,25 % dat ze de thuissituatie van de leden onvoldoende kennen om de vraag te kunnen beantwoorden. Vaak wordt aangegeven dat het moeilijk is om een exact aantal te bepalen. 4.2.18.

Zijn er onder de leden kinderen of jongeren van wie de thuistaal niet het Nederlands is?

Aantal groepen in steekproef = 362 53,26 % van de groepen heeft leden van wie de thuistaal niet het Nederlands is. 2,87 % geeft aan dat ze de thuissituatie onvoldoende kennen om de vraag te kunnen beantwoorden. Meestal gaat het om niet meer dan een tiental leden, maar in een beperkt aantal gevallen betreft het de meerderheid van de leden. 4.2.19. Welke maatregelen nemen jullie om financiĂŤle drempels weg te werken voor kinderen uit armere gezinnen?

Aantal groepen in steekproef = 360 70,22 % heeft een tweedehandssysteem voor Chirokleren (247 reacties), terwijl 55,10 % een vermindering van de bivakprijs voorziet (340 reacties). Verder voorziet 52,24 % nog andere tegemoetkomingen (258 reacties). Hierbij wordt een brede waaier aan maatregelen opgesomd. Vaak voorkomend is onder meer een vermindering van het lidgeld. Verder wordt er samengewerkt met het OCMW of worden de ouders geĂŻnformeerd over eventuele terugbetalingen via het ziekenfonds. Sommige groepen werken ook met een spaarplan.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 16 van 64


Percentage groepen

100% 80%

70% 55%

60%

52%

40% 20% 0%

Maatregelen financiële drempels . 4.2.20.

Hoe wordt jullie Chirowerking gefinancierd?

(Duid voor elke mogelijke geldstroom aan of dat voor jullie een bron van inkomsten is. Zo ja, geef aan hoe belangrijk die bron van inkomsten is voor jullie werking. Meerdere inkomsten zijn mogelijk.)

Aantal groepen in steekproef = 360

Bijna alle groepen doen een beroep op subsidies (99,03 %), lidgeld (93,47 %) en/of financiële acties (98,35 %). Verhuur van gebouwen en materiaal zorgt voor inkomsten bij respectievelijk 36,62 % en 33,14 % van de groepen. Verder doet slechts 23,39 % beroep op giften.

Percentage groepen

Een kleine groep van 19,75 % doet een beroep op andere financieringskanalen. Uit de antwoorden blijkt dat het hier evenwel vaak om kanalen gaat die onder één van de bovenstaande kanalen geplaatst kunnen worden: sponsoring, fuiven, verhuur tenten, enz.

100%

99%

93%

98%

80% 60% 40%

23%

33%

37%

20%

20%

0%

Financiering van de Chirowerking Verder werd gevraagd in welke mate de bron belangrijk is voor de werking. Hieruit blijkt dat groepen sterk afhankelijk zijn van financiële acties. 79,29 % van de groepen die hier een beroep op doen, geeft aan dat ze er sterk of heel erg afhankelijk van zijn. Subsidies blijken voor ongeveer de helft van de groepen (50,5 %) cruciaal.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 17 van 64


Percentage groepen

100% 80% 60% 40% 20% 0%

79% 51% 23%

14%

28%

36%

10%

Mate waarin groep afhankelijk is van... 4.2.21.

Heeft jouw groep financiële problemen?

Aantal groepen in steekproef = 369 13,85 % van de groepen geeft aan dat ze af en toe problemen hebben. 2,73 % heeft vaak of voortdurend te kampen met financiële problemen.

Percentage groepen

100% 80% 60% 40%

43%

40%

14%

20%

3% 0% nooit

zelden

af en toe

vaak of altijd

Mate waarin groep last heeft van financiële problemen 4.2.22.

Kent jouw groep het Solidariteitsfonds?

Aantal groepen in steekproef = 367 Ongeveer 63,18 % van de groepen geeft aan dat ze het Solidariteitsfonds niet kennen. 4.2.23.

Hoe bereiden jullie aspi's voor op leiding worden?

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Aantal groepen in steekproef = 376

Aspi’s worden het vaakst voorbereid op leiding worden door hen af en toe een spel te laten maken (74,25 %) of door hen soms in leiding te laten staan (67,88 %) mét coaching door ervaren leiding. Slechts 1,48 % van de groepen blijkt de aspi’s op geen enkele manier voor te bereiden.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 18 van 64


Percentage groepen

100% 80%

74%

68%

60%

42%

40%

19%

20% 0%

7%

1%

aspi’s aspi’s zijn aspi’s aspi’s aspi’s we hebben maken af (soms) staan soms staan soms worden geen aspi’s & toe een aanwezig in leiding in leiding niet spel op LK met coach zonder voorbereid coach

Voorbereiding van aspi's 4.2.24.

Op wie kan jouw groep rekenen voor ondersteuning?

(Noteer voor elke mogelijke netwerkpartner of die jullie al dan niet ondersteunt, en in welke mate.)

Aantal groepen in steekproef = 365

Percentage groepen

71,92 % van de groepen geeft aan dat ze ondersteuning krijgen van een VB. Ook de oud-leidingsploeg wordt vaak vermeld (80,56 %). 95,89 % van de groepen wordt ondersteund door een kookploeg.

100% 80% 60% 40% 20% 0%

81%

72% 23%

96%

22%

19%

39%

26%

28%

Ondersteuning door... 4.2.25.

Wie doet wat in jullie leidingsploeg?

Aantal groepen in steekproef = 334 In 77,54 % van de groepen zijn er mensen van de leidingsploeg die in het secundair onderwijs zitten. In 90,11 % van de groepen is er leiding die hoger onderwijs volgt. 22,75 % van de groepen heeft leiding die werkzoekend is en 72,75 % van de groepen heeft leiding die werkt. 21,46 % van het totaal aantal leiders en leidsters in deze enquête volgt secundair onderwijs. 62,2 % volgt hoger onderwijs. 2,53 % is werkzoekend en 13,76 % gaat werken.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 19 van 64


Percentage groepen

100% 80%

62%

60% 40% 20%

21%

14% 3%

0% Secundair

Hoger onderwijs

Werkzoekend

Werkend

Leiding 4.2.26.

Aantal bezinnende momenten

Aantal groepen in steekproef = 365 43,73 % van de groepen houdt enkele keren per jaar een bezinnend moment. 30,12 % organiseert jaarlijks een bezinning. Hier staat tegenover dat 20,78 % van de groepen nooit een bezinnend moment organiseert.

Percentage groepen

100% 80% 60%

44%

40% 20%

30% 3%

0%

21%

2%

Wekelijks Maandelijks

Enkele keren per jaar

Jaarlijks (Bijna) nooit

Aantal bezinnende momenten 4.2.27.

Eucharistievieringen bijwonen

Aantal groepen in steekproef = 364 28,22 % van de groepen woont enkele keren per jaar een eucharistieviering bij. 39,7 % doet dit eens per jaar. 30,57 % woont nooit een eucharistieviering bij.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 20 van 64


1 0,8 0,6 40%

0,4

31%

28%

0,2 0 Enkele keren per jaar

Eén keer per jaar

Nooit

Eucharistieviering bijwonen

4.2.28.

Duidelijk subsidiereglement in de gemeente?

Aantal groepen in steekproef = 356 90,11 % vindt het subsidiereglement van de gemeente duidelijk. 4.2.29.

Gebruik van andere subsidiemogelijkheden?

Aantal groepen in steekproef = 360 33,95 % van de groepen krijgt gemeentelijke subsidies. 13,61 % maakt er geen gebruik van, maar weet wel dat ze bestaan. 52,44 % kent die subsidies niet.

Percentage groepen

100% 80% 52%

60% 40%

34% 14%

20% 0% Gebruiken gemeentelijke subsidies

Gebruiken ze niet, kennen ze wel

Kennen gemeentelijke subsidies niet

Gemeentelijke subsidies 4.2.30.

Vormingsattesten

In de enquête werd per attest gevraagd hoeveel leiding het heeft, en hoeveel van hen dat in de Chiro behaald hebben. Er zijn vier attesten, en we wilden ook weten hoeveel mensen er géén hebben: (1) geen attest, (2) animator, (3) hoofdanimator, (4) instructeur, en (5) hoofdinstructeur. Bij de verwerking van die gegevens traden een drietal problemen op. Ten eerste wordt er in het databestand geen onderscheid gemaakt tussen ontbrekende waarden en nulwaarden, in beide gevallen werd niets ingevuld. Daarom gaan we ervan uit dat er sprake is van een nulwaarde als op minstens 1 van de andere attestcategorieën een positieve waarde werd ingevuld. Als geen enkele categorie ingevuld werd, gaan we ervan uit dat het om een ontbrekende waarde gaat. Verder wijkt het totaal van alle categorieën vaak af van hoeveel leiding er voor die groep in Kipadmin zit. We kiezen ervoor om het aantal attesten uit te drukken als percentage van het totaal aantal leiding zoals afgeleid uit deze vraag. Tot slot kan niet achterhaald worden of sommige leiding een lager attest hebben behaald in de Chiro als het

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 21 van 64


hoogst behaalde attest niet werd behaald in de Chiro. Daarom wordt het hoogst behaalde attest in de Chiro allicht onderschat. In tabel 5 gevel we de verdeling van het hoogst behaalde attest weer voor alle leiding. Ongeveer 57 % heeft geen attest behaald. 37 % heeft een animatorattest. Een relatief klein percentage (4,5 %) is hoofdanimator. Het aantal instructeurs en hoofdinstructeurs is verwaarloosbaar. Het aantal animatoren lijkt substantieel onderschat te worden als we ons enkel baseren op attesten die in Chiroverband behaald werden. Tabel 5: Hoogst behaalde attest per leid(st)er Alle attesten Enkel Chiro Geen attest 57,2 % 73,3 % Animator 37,4 % 24,1 % Hoofdanimator 4,5 % 2,3 % Instructeur 0,7 % 0,3 % Hoofdinstructeur 0,1 % 0% Aantal leiders en leidsters in steekproef = 4371 In tabel 6 staan verschillende cijfers per groep. Hieruit blijkt dat gemiddeld de helft van de leidingsploeg minstens over het attest van animator beschikt. Verder blijken de attesten vrij goed gespreid te zijn over de verschillende groepen. In ongeveer 9 % van de gevallen beschikt niemand in de leidingsploeg over een attest van animator. In ongeveer 35 % van de groepen is er minstens één leider of leidster die over het attest van hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur beschikt. Tabel 6: Hoogste behaalde attesten per groep Gemiddeld aantal Gemiddeld % van de leiding Hoogst behaalde attest per groep ( %) Geen attest 7,13 49,8 % 8,9 % Animator 5,05 42,9 % 56,4 % Hoofdanimator 0,53 5,6 % 27,8 % Instructeur 0,07 1,1 % 5,2 % Hoofdinstructeur 0,02 0,5 % 1,6 % Aantal groepen in steekproef = 324; Gewogen cijfers op basis van regio. Tot slot bekijken we in welke mate de attesten gerelateerd zijn aan de kenmerken van de groepen. We bekijken hier twee variabelen: (1) het percentage in een groep dat minimaal het attest van animator heeft behaald, en (2) het hoogst gehaalde attest in de groep. We onderzoeken in welke mate de volgende variabelen hierbij een rol spelen: samenstelling, urbanisatie, GTP en regio. De analyses hiervoor zijn terug te vinden in Appendix 2 (tabel 7). De samenstelling van de groep blijkt geen effect te hebben op de attesten binnen een groep. Wel vinden we een effect van de urbanisatiegraad: groepen in centrumsteden blijken een groter aandeel leiding te hebben dat over een animatorattest beschikt 1. Verder vinden we een effect van het GTP-cijfer: groepen die hierop modaal scoren, hebben een lager aandeel animatoren dan groepen die relatief zwak of relatief sterk scoren. Tot slot vinden we een duidelijk effect van de regio 2. Limburgse groepen blijken een substantieel hoger aandeel animatoren te hebben. Verder merken we dat het aantal per hoogst behaalde attest binnen een groep substantieel lager ligt in West-Vlaanderen dan in de andere regio’s 3. 4.2.31.

Beoordeling van de jeugddienst

Aantal groepen in steekproef = 364 46,67 % van de groepen vindt de ondersteuning vanuit de jeugddienst goed. 24,24 % vindt ze zelfs zeer goed. 6,42 % van de groepen vindt de ondersteuning slecht, 1,72 % zelfs zeer slecht. Een kleine minderheid van 1,59 % kan de ondersteuning niet goed beoordelen.

Dit effect is statistisch significant tot op 5 % als de categorieën ‘sterke verstedelijking’ en ‘andere’ samengeteld worden. Enige voorzichtigheid is hier wel aangewezen aangezien de gegevens op het vlak van regio niet representatief zijn. Als de groepen die niet deelnemen op het vlak van attesten substantieel verschillen van degene die wel deelnemen, dan kan dit tot vertekende conclusies leiden. 3 We komen tot dezelfde conclusie als we het aandeel analyseren dat minimaal een brevet van hoofdanimator heeft. West-Vlaanderen blijkt dus vooral op het vlak van hoofdanimatorattesten relatief zwak te scoren. 1 2

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 22 van 64


Percentage groepen

100% 80% 60%

47%

40% 20% 0%

24%

19% 6%

2% Heel slecht

Slecht

2% Niet slecht, niet goed

Goed

Heel goed Weet niet

Ondersteuning van de jeugddienst 4.2.32.

Medewerking Jeugdbeleidsplan 2011-2013

Aantal groepen in steekproef = 361 67,55 % van de groepen werkte mee aan het Jeugdbeleidsplan voor 2011-2013. 4.2.33.

Doorgeven van informatie Chirojeugd-Vlaanderen

Aantal groepen in steekproef = 357 30,67 % van de groepsleiding brengt álle informatie van Chirojeugd Vlaanderen op de leidingskring, 65,65 % selecteert zelf wat interessant is. 3,69 % van de groepsleiding geeft aan dat alle info in de vuilnisbak verdwijnt. Eén respondent geeft aan dat we ‘te veel papier’ opsturen, een andere respondent laat weten dat de administratie van Chirojeugd Vlaanderen traag wordt aangepast zodat hij/zij nog niets ontvangen heeft.

Percentage groepen

100% 80%

66%

60% 40%

31%

20%

4%

0% Alle info op LK

Selectie

Info in papiermand

Info van Chirojeugd Vlaanderen op de leidingskring 4.2.34.

Ervaren jullie concurrentie van andere (jeugd)bewegingen?

Aantal groepen in steekproef = 186 33,37 % van de groepen die concurrentie ervaren, geeft aan dat die van andere Chirogroepen komt. 37,82 % heeft het over concurrentie van scouts. 7,66 % voelt concurrentie van KSA-KSJ-VKSJ en 11,49 % van KLJ.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 23 van 64


Percentage groepen

100% 80% 60% 40% 20% 0%

33%

38% 11%

8%

1%

9%

Als jullie concurrentie ervaren, van welke vereniging is dat dan? 4.2.35.

Deelname aan gewestactiviteiten

Aantal groepen in steekproef = 362 17,69 % van de groepen geeft aan dat ze zelden deelnemen aan gewestactiviteiten. 3,54 % neemt er zelfs nooit aan deel. 37,94 % gaat af en toe naar gewestactiviteiten. 27,86 % gaat vaak en 12,96 % altijd.

Percentage groepen

100% 80% 60% 38%

40% 20%

28% 18%

13%

4%

0% Nooit

Zelden

Af en toe

Vaak

Altijd

Deelname aan gewestactiviteiten 4.2.36.

Publicaties

Aantal groepen in steekproef = 360 We vroegen de groepsleiding om op een lijst van 70 publicaties aan te geven welke in hun leidingsploeg gekend waren, en welke er ook gebruikt worden.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 24 van 64


53,264

53,525

53,786

60

57,180

74,151

75,457

75,718

75,718

77,546

78,851

78,851

79,112

82,245

85,117

80

58,225

Percentage van groepen

100

40 20 0

Gekende publicaties In de bovenstaande figuur geven we de publicaties weer die in meer dan 50 % van de groepen zijn gekend. Het betreft 15 publicaties. In die top 15 onderscheiden we verschillende categorieën: • Dubbelpunt, De Mix en Kramp • De afdelingsboeken, het Bivakboek en het Groepsleidingsboek • De website • Zakagenda, Chiroaffiche, bekendmakingsfolder • De Naakte Waarheid

52,480

52,742

52,742

67,363

67,885

72,324

53,003

60

55,352

Percentage van groepen

80

78,851

100

81,462

Als we bekijken welke publicaties door meer dan 50 % van de groepen gebruikt worden, blijft er een lijst van tien over (De Mix viel hier net buiten met 48 %). Enkele opvallende resultaten (in vergelijking met hoe gekend de publicaties zijn): • Dubbelpunt is de onbetwiste nummer 1 (81 %). • De website is een veel gebruikt medium (79 %). • Kramp geeft enkele plaatsjes prijs (68 %), misschien omdat de ‘gebruikswaarde’ voor leiding minder voor de hand ligt. • De affiche en zakagenda worden in meer dan de helft van de groepen gebruikt. • Alle afdelingsboeken staan in de top 10 en worden dus door meer dan de helft van de ploegen gebruikt. Het Bivakboek (29 %) en Groepsleidingsboek (28 %) zijn goed gekend, maar worden minder gebruikt.

40 20 0

Gebruikte publicaties Tot slot nog een figuur die een overzicht biedt voor de 20 publicaties die bij meer dan 50 % van de groepen gekend zijn.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 25 van 64


Percentage van groepen

100 80 60 40 20 Gekend 0

Gebruikt

Publicaties - overzicht 20 meest gekende publicaties

4.2.37.

Anonimiteit

Ruim 90 % van de groepen laten het verbond en het gewest meekijken in hun resultaten.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 26 van 64


5.

Resultaten stellingenspel

5.1.

Inleiding

We vroegen leidingsploegen om hun mening te geven over 19 stellingen. Bij elke stelling hoorden enkele bijvragen voor de moderator van het gesprek om meningen te confronteren. Ploegen konden over de stellingen discussiëren en gaven ten slotte hun groepsstandpunt weer op een vijfpuntenschaal (1 = niet akkoord, 5 = akkoord). • Bij elke stelling zetten we een histogram op basis van de scores die gewogen werden in functie van regio (zie beschrijving steekproef). • Voor elke stelling bekeken we welke variabelen de verschillende attitudes van ploegen verklaren. De variabelen die we structureel opnamen in de variantie-analyse 4 van elke stelling zijn: o Samenstelling groep (3 groepen: jongens, meisjes, gemengd) o Regio (5 groepen: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg) o Urbanisatie (3 groepen: centrumsteden, gemeenten met sterke morfologische en/of functionele verstedelijking, gemeenten zonder morfologische of functionele verstedelijking). o GTP-cijfer (continue variabele tussen 8 en 349, gemiddelde of M = 96, standaarddeviatie of SD = 45) Een bespreking van die analyses vind je in appendix 3. We bespreken de analyse enkel wanneer er variabelen zijn die een statistisch significante bijdrage leveren om de verschillen in attitudes te verklaren. •

5.2.

Merk op dat we geen variabelen opnemen die zowel oorzaak als gevolg van een attitude kunnen zijn. Bijvoorbeeld: bij ploegen die een VB hebben, zorgt hij of zij er misschien voor dat ze het contact met ouders goed onderhouden en belangrijk vinden; anderzijds kan het ook zijn dat ze door hun goede contacten met ouders gemakkelijker een VB hebben gevonden. Aangezien het de eerste keer is dat we deze stellingen aan leidingsploegen voorleggen, kunnen we nog geen vergelijking maken met vroeger. Vaak gaan alle ploegen sterk akkoord of helemaal niet akkoord met een stelling. Toch kunnen er zich binnen een drietal jaar al verschuivingen voordoen voor bepaalde thema’s.

Overzicht stellingen

Omdat we in dit document met de nummers van de stellingen werken, geven we hier even een overzicht: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5.3.

Voor ons is 'Chiro nationaal' ver van ons bed. Een ondersteunend gewest is (zou) een meerwaarde voor onze werking (zijn). Het is belangrijk dat leiding cursus of vorming volgt. We vinden het belangrijk om de ouders van onze leden te leren kennen. We vinden het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/ of andere verenigingen te onderhouden. Hoe de buurt naar ons kijkt, vinden we belangrijk. Hoeveel je drinkt op bivak maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat. Een jointje in Chiroverband moet kunnen. We vinden het belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben. We zijn meer bezig met de nevenactiviteiten dan met de activiteiten voor onze leden. Als we onze tradities veranderen, gaat een stukje van onze Chirogroep kapot. We geven onze leden – naast steengoede activiteiten – ook waarden mee. Onze groep is een afspiegeling van de buurt. In onze groep kan iedereen terecht. We vinden het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid. We hebben in onze groep aandacht voor wat er leeft in de wereld. We vinden dat we met te weinig leiding zijn voor onze Chirowerking. De (een) Volwassen Begeleid(st)er is (zou) een meerwaarde voor onze groep (zijn). We vinden het belangrijk om een aspi-afdeling te hebben. In onze leidingsploeg hebben sommigen meer te zeggen dan anderen.

Gemiddelde score per stelling

De grafiek hieronder geeft voor elke stelling weer in welke mate Chirogroepen gemiddeld genomen akkoord gingen. Scores liggen tussen 1 en 5. De zwarte lijn in elk balkje geeft de spreiding in de antwoorden weer. Hoe groter de lijn, hoe minder eensgezindheid er is tussen de verschillende groepen die deelnamen.

Voor de variantie-analyse gebruikten we een veralgemeend lineair model dat rekening houdt met zowel categorische als continue voorspellende variabelen.

4

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 27 van 64


Gemiddelde score (1-5)

6 5 4 3 2 1 8

16 10 15 19 11 14

7

1

2

17

3

13

9

5

12

4

6

18

Nr stelling

5.4.

Discussie

Over heel wat stellingen was er discussie. In de grafiek hieronder staan de stellingen in volgorde van ‘mate van discussie’. Over elke stelling heeft ten minste 9 % van de ploegen gediscussieerd. Het minste discussie was er over: • Stelling 18 (9 %): We vinden het belangrijk om een aspi-afdeling te hebben. • Stelling 12 (12 %): We geven onze leden – naast steengoede activiteiten – ook waarden mee. • Stelling 5 (13 %): We vinden het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen te onderhouden.

Proportie groepen waarin gediscussieerd werd

Het meeste discussie was er over: • Stelling 19 (42 %): In onze leidingsploeg hebben sommigen meer te zeggen dan anderen. • Stelling 7 (40 %): Hoeveel je drinkt op bivak maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat. • Stelling 11 (39 %): Als we onze tradities veranderen, gaat een stukje van onze Chirogroep kapot. ,500 ,387 ,398

,400

,336

,300

,264

,200 ,100

,416

,093

,142 ,120 ,134

,192 ,200 ,201 ,177 ,188 ,162 ,172

,279 ,292

,226

,000 18

12

5

9

4

2

6

1

17

14

16

15

13

8

3

10

11

7

19

Nr stelling

5.5.

Resultaat per stelling

5.5.1.

Voor ons is ‘Chiro nationaal’ ver van ons bed

Aantal groepen in steekproef = 267, discussie = 19 %, M = 3,92, SD = 1,11 Een meerderheid van 72 % van de groepen gaat akkoord met de stelling dat Chirojeugd Vlaanderen ver van hun bed is.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 28 van 64


1. Voor ons is 'Chiro nationaal' ver van ons bed 100 90 Percentage groepen

80 70 60 50 40

37

35

eerder akkoord

akkoord

30 20 10

4

8

niet akkoord

eerder niet akkoord

15

0

5.5.2.

neutraal

Een ondersteunend gewest is (zou) een meerwaarde voor onze werking (zijn).

Aantal groepen in steekproef = 271, discussie = 17 %, M = 4,04, SD = 0,98 Een meerderheid van 76 % van de groepen vindt een ondersteunend gewest een meerwaarde voor de werking.

2. Een ondersteunend gewest is meerwaarde voor werking 100 90 Percentage groepen

80 70 60 50 40 30

38

eerder akkoord

akkoord

17

20 10

38

2

6

0 niet akkoord

5.5.3.

eerder niet akkoord

neutraal

Het is belangrijk dat leiding cursus of vorming volgt.

Aantal groepen in steekproef = 263, discussie = 29 %, M = 4,16, SD = 0,92 Een ruime meerderheid van groepen (79 %) vindt het belangrijk om vorming te volgen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 29 van 64


3. Belangrijk dat leiding cursus of vorming volgt 100 90 Percentage groepen

80 70 60 50 30

16

20 10

42

37

40

2

3

niet akkoord

eerder niet akkoord

0

5.5.4.

neutraal

eerder akkoord

akkoord

We vinden het belangrijk om de ouders van onze leden te leren kennen.

Aantal groepen in steekproef = 268, discussie = 16 %, M = 4,56, SD = 0,64 De groepen die deelnamen, zijn het er bijna unaniem over eens (94 %) dat het belangrijk is om de ouders van leden te leren kennen. Slechts 6 % antwoordt neutraal op de stelling. Geen enkele groep vindt dit thema onbelangrijk.

4. Belangrijk om ouders van leden te leren kennen 100 90 Percentage groepen

80 70

62

60 50 40

32

30 20 10 0

0

0

niet akkoord

eerder niet akkoord

6 neutraal

eerder akkoord

akkoord

5.5.5. We vinden het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen te onderhouden.

Aantal groepen in steekproef = 268, discussie = 13 %, M = 4,44, SD = 0,69 Onze groepen vinden het belangrijk om het contact te houden met hun netwerk. Van alle groepen vindt 90 % dat belangrijk, terwijl 9 % neutraal reageert. Tabel 8 in de appendix 3 toont dat Limburg marginaal significant lager scoort dan West-Vlaanderen. Hoe hoger het GTP-cijfer, hoe meer de groepen akkoord gaan met de stelling.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 30 van 64


Percentage groepen

5. Belangrijk contacten met gemeente, parochie, school, verenigingen te behouden

5.5.6.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

54 36

9 0

0

niet akkoord

eerder niet akkoord

neutraal

eerder akkoord

akkoord

Hoe de buurt naar ons kijkt, vinden we belangrijk.

Aantal groepen in steekproef = 266, discussie = 18 %, M = 4,61, SD = 0,64 De ploegen die deelnamen, vinden het heel belangrijk hoe de buurt naar hen kijkt. Ruim 96 % van de ploegen gaat eerder akkoord tot helemaal akkoord. Hoe hoger het GTP-cijfer, hoe meer belang de groepen eraan hechten. (Zie appendix 3 tabel 9)

6. Hoe de buurt naar ons kijkt, vinden we belangrijk 100 90 Percentage groepen

80

67

70 60 50 40

29

30 20 10 0

5.5.7.

0

1

2

niet akkoord

eerder niet akkoord

neutraal

eerder akkoord

akkoord

Hoeveel je drinkt op bivak maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat.

Aantal groepen in steekproef = 262, discussie = 40 %, M = 3,87, SD = 1,25 Over deze stelling werd fel gedebatteerd. Ongeveer 41 % vindt dat het echt niet uitmaakt hoeveel je drinkt, zolang je fris voor je leden staat. Nog eens 27 % gaat eerder akkoord. 16 % van de groepen reageert neutraal, nog eens 16 % gaat niet akkoord. In centrumsteden vinden groepen het minder verantwoord om eender hoeveel te drinken dan in gemeenten met sterke verstedelijking. Het verschil tussen centrumsteden en gemeenten zonder verstedelijking is kleiner en net niet significant. Er zijn geen significante verschillen in attitude tussen gemeenten met of zonder verstedelijking. Meisjesgroepen scoren veel lager dan gemengde en jongensgroepen op deze stelling. Er zijn geen verschillen tussen jongens- en gemengde groepen. (Zie appendix 3 tabel 10)

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 31 van 64


Percentage groepen

7. Hoeveel je drinkt op kamp maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat

5.5.8.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

41 27 7

9

niet akkoord

eerder niet akkoord

16

neutraal

eerder akkoord

akkoord

Een jointje in Chiroverband moet kunnen.

Aantal groepen in steekproef = 263, discussie = 28 %, M = 1,55, SD = 0,13 86 % van onze Chirogroepen vindt dat een jointje in Chiroverband niet kan. Ongeveer 6 % reageert neutraal. Het valt op dat 7 % van de groepen vindt dat een jointje in Chiroverband wĂŠl moet kunnen. De spreiding in het histogram toont duidelijk twee verschillende strekkingen: een meerderheid is tegen, maar een niet-verwaarloosbare minderheid gaat akkoord met de stelling. In regio Antwerpen zijn groepen het significant meer eens met de stelling dan in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. (Zie appendix 3 tabel 11 voor details en tabel 12 voor de gemiddelden per betrokken verbond)

8. Een jointje in Chiroverband moet kunnen 100 90 Percentage groepen

80

74

70 60 50 40 30 20

12

10

6

7

1

0 niet akkoord

5.5.9.

eerder niet akkoord

neutraal

eerder akkoord

akkoord

We vinden het belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben.

Aantal groepen in steekproef = 266, discussie = 14 %, M = 4,39, SD = 0,78 De groepen hebben hier nauwelijks over gediscussieerd, ze zijn het er grotendeels mee eens (90 %) dat het belangrijk is om activiteiten voor de leden goed voor te bereiden.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 32 van 64


Percentage groepen

9. Belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

5.5.10.

53 37

1

1

niet akkoord

eerder niet akkoord

8 neutraal

eerder akkoord

akkoord

We zijn meer bezig met de nevenactiviteiten dan met de activiteiten voor onze leden.

Aantal groepen in steekproef = 262, discussie = 34 %, M = 2,79, SD = 1,24 Ongeveer een derde van de Chirogroepen bleef ruim stilstaan bij deze stelling. Bijna de helft van de groepen (44 %) gaat niet akkoord. Toch scoort ook 28 % gemiddeld en vindt 29 % van de groepen dat ze mĂŠĂŠr met nevenactiviteiten bezig zijn dan met activiteiten voor de leden.

Percentage groepen

10. Meer bezig met nevenactiviteiten dan met activiteiten voor leden 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

27

niet akkoord

5.5.11.

28 18

17

eerder niet akkoord

neutraal

eerder akkoord

11

akkoord

Als we onze tradities veranderen, gaat een stukje van onze Chirogroep kapot.

Aantal groepen in steekproef = 259, discussie = 39 %, M = 3,55, SD = 1,17 Dit is een stelling waarover vele groepen discussieerden. 17 % van hen besloot dat tradities veranderen hun Chirowerking niet drastisch verandert. Ongeveer een derde van de groepen blijft neutraal. 41 % geeft aan dat er wel degelijk een stukje van hun groep kapotgaat als ze aan hun tradities raken. Een controversiĂŤle stelling, dus. In regio Antwerpen gaan groepen meer akkoord met de stelling dan in Limburg. (Zie appendix 3 tabel 13 voor details en tabel 14 voor gemiddelde per betrokken verbond).

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 33 van 64


Percentage groepen

11. Als we onze tradities veranderen, gaat een stukje van onze Chirogroep kapot 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

32

5 niet akkoord

5.5.12.

24

27

eerder akkoord

akkoord

12

eerder niet akkoord

neutraal

We geven onze leden â&#x20AC;&#x201C; naast steengoede activiteiten â&#x20AC;&#x201C; ook waarden mee.

Aantal groepen in steekproef = 262, discussie = 12 %, M = 4,44, SD = 0,75 Een ruime meerderheid van 90 % van de groepen vindt dat ze waarden meegeven aan hun leden. 3 % vindt dat ze dat eerder niet doen. In centrumsteden vinden Chirogroepen meer dat ze waarden meegeven dan in gemeenten zonder verstedelijking. Meisjesgroepen vinden meer dat ze waarden meegeven dan gemengde groepen. Naarmate het GTP-cijfer van een groep stijgt, vindt de leiding duidelijker dat ze waarden meegegeven aan de leden. (Zie appendix 3 tabel 15)

Percentage groepen

12. Leden naast steengoeie activiteiten ook waarden meegeven 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

5.5.13.

56 34

0

3

niet akkoord

eerder niet akkoord

7 neutraal

eerder akkoord

akkoord

Onze groep is een afspiegeling van de buurt. In onze groep kan iedereen terecht.

Aantal groepen in steekproef = 266, discussie = 26 %, M = 4,23, SD = 0,92 Ongeveer 81 % van de groepen vindt dat hun groep een afspiegeling is van de buurt en dat iedereen er terecht kan. Merk op dat slechts 48 % daar volmondig mee akkoord gaat, de andere 33 % houdt het bij eerder akkoord. 5 % van de groepen vinden dat ze geen afspiegeling zijn van de buurt. 14 % blijft neutraal. Naarmate het GTP-cijfer van een groep stijgt, wordt de groep minder een afspiegeling van de buurt. (Zie appendix 3 tabel 16)

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 34 van 64


13. Groep is afspiegeling van de buurt. Iedereen kan in onze groep terecht.

Percentage groepen

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

48 33 14 1

4

niet akkoord eerder niet akkoord 5.5.14.

neutraal

eerder akkoord

akkoord

We vinden het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid.

Aantal groepen in steekproef = 263, discussie = 20 %, M = 3,82, SD = 0,98 Ongeveer 62 % is het er volledig (29 %) of gedeeltelijk mee eens (33 %) dat het belangrijk is om via de jeugdraad inspraak te hebben in het gemeentelijk jeugdbeleid. Toch blijft ook 30 % neutraal bij deze stelling, en gaat 8 % niet akkoord. In centrumsteden vinden ze het minder belangrijk dan in gemeenten. Tussen de twee types gemeenten zijn er geen verschillen. (Zie appendix 3 tabel 17)

Percentage groepen

14. Belangrijk om via jeugdraad aan gemeentelijk beleid deel te nemen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1 niet akkoord

5.5.15.

30

33

neutraal

eerder akkoord

29

7 eerder niet akkoord

akkoord

Wij hebben in onze groep aandacht voor wat er leeft in de wereld.

Aantal groepen in steekproef = 261, discussie = 23 %, M = 3,20, SD = 1,05 Slechts (of: al) een derde van de groepen heeft tijdens de Chirowerking aandacht voor wat er leeft in de wereld, terwijl 24 % aangeeft dat ze daar geen aandacht voor hebben. 42 % reageert neutraal of gemiddeld op deze stelling. De verschillen die we verder beschrijven, zijn erg klein en maar marginaal significant. In centrumsteden besteden ze iets meer aandacht aan de wereld dan in gemeenten zonder verstedelijking. In meisjesgroepen gebeurt dat ook iets meer dan in gemengde groepen. (Zie appendix 3 tabel 18)

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 35 van 64


15. Wij hebben aandacht voor wat er leeft in de wereld 100 90 Percentage groepen

80 70 60 50

42

40 30

21

19

20 10

15

3

0 niet akkoord

5.5.16.

eerder niet akkoord

neutraal

eerder akkoord

akkoord

We vinden dat we met te weinig leiding zijn voor onze Chirowerking.

Aantal groepen in steekproef = 258, discussie = 20 %, M = 2,57, SD = 1,59 Ook hier weer een stelling waarbij de spreiding van het histogram aangeeft dat er twee strekkingen zijn: leidingsploegen die met voldoende volk zijn om het werk op te knappen (57 %) en leidingsploegen die het niet echt gebolwerkt krijgen (33 %). 11 % bengelt wat tussenin. Naarmate groepen een lager GTP-cijfer hebben, vinden ze vaker dat ze met te weinig zijn voor hun werking. (Zie appendix 3 tabel 19)

Percentage groepen

16. We vinden dat we met te weinig leiding zijn voor onze werking 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

39 18

niet akkoord

5.5.17.

eerder niet akkoord

21 11

11

neutraal

eerder akkoord

akkoord

De (een) Volwassen Begeleid(st)er is (zou) een meerwaarde voor onze groep (zijn).

Aantal groepen in steekproef = 261, discussie = 19 %, M = 4,08, SD = 1,32 57 % van de groepen is het ermee eens dat een VB een meerwaarde is of kan zijn voor de groep. Samen met 19 % van de groepen die eerder akkoord gaan, is dat een ruime meerderheid (76 %). 9 % van de groepen is neutraal. Toch zijn er ook groepen die (eerder) niet akkoord gaan (samen 15 %) en een VB niet als een meerwaarde zien.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 36 van 64


17. Een VB is een meerwaarde voor de groep 100 90 Percentage groepen

80 70

57

60 50 40 30 20 10

19 8

7

9

niet akkoord

eerder niet akkoord

neutraal

0 eerder akkoord

akkoord

Merk op dat van de groepen die het stellingenspel invulden 56 % een VB heeft. We keken na of de reacties op de stelling ervan afhing of ze al dan niet een VB hebben. In tabel 20 in appendix 3 geven we de spreiding van de antwoorden weer voor enerzijds groepen met VB en anderzijds groepen zonder VB. Een significante Chi-kwadraattest geeft aan dat de spreiding van de observaties niet gelijkloopt. Groepen die geen VB hebben, gaan vaker niet akkoord met de stelling (29 %) dan groepen met een VB (4 %). Toch is zowel van groepen zonder (58 %) als van met VB (92 %) een meerderheid gewonnen voor het idee dat een VB een meerwaarde is voor de groep. In regio Antwerpen wordt significant hoger gescoord op die stelling dan in Limburg en Oost-Vlaanderen. Er zijn grote regionale verschillen in het aantal Chirogroepen dat een VB heeft â&#x20AC;&#x201C; zie tabellen 21 en 22 in appendix 3. 5.5.18.

We vinden het belangrijk om een aspi-afdeling te hebben.

Aantal groepen in steekproef = 265, discussie = 9 %, M = 4,81, SD = 0,51 Deze stelling lokte het minste discussie uit van allemaal. De meeste groepen waren het ermee eens (95 %). Daarvan ging 86 % zelfs helemaal akkoord. We konden echter niet nagaan of de reactie op die stelling verschilt tussen groepen met of zonder aspi-afdeling. Groepen in centrumsteden vinden het belangrijker om een aspi-afdeling te hebben dan groepen in gemeenten zonder verstedelijking. Naarmate groepen een hoger GTP-cijfer hebben, vinden ze het belangrijker om een aspi-afdeling te hebben. De andere verschillen zijn niet significant. (Zie appendix 3 tabel 23)

18. We vinden het belangrijk om een aspi-afdeling te hebben 100

86

90 Percentage groepen

80 70 60 50 40 30 20 10 0

5.5.19.

0

0

niet akkoord

eerder niet akkoord

5 neutraal

9

eerder akkoord

akkoord

In onze leidingsploeg hebben sommigen meer te zeggen dan anderen.

Aantal groepen in steekproef = 256, discussie = 42 %, M = 3,40, SD = 1,25 Over deze stelling discussieerden de Chirogroepen het hevigst. Een kleine meerderheid (54 %) vindt dat in hun ploeg sommigen meer te zeggen hebben dan anderen. 22 % van de ploegen is neutraal. 23 % van de ploegen gaat niet akkoord met de stelling. Naarmate groepen een hoger GTP-cijfer hebben, vinden ze vaker dat niet iedereen evenveel te zeggen heeft in hun leidingsploeg. (Zie appendix 3 tabel 24)

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 37 van 64


Percentage groepen

19. In onze leidingsploeg hebben sommigen meer te zeggen dan anderen

5.6.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

35 10

13

Niet akkoord

Eerder niet akkoord

22

Neutraal

19

Eerder akkoord

Akkoord

Profielen van groepen

Op basis van een factoranalyse 5, creëerden we vier profielen van Chirogroepen. Die groepen verschillen van elkaar in de mate waarin ze buurtgericht werken (contacten met parochie, gemeente, jeugddienst, ouders, enz.) en waarden doorgeven, en de mate waarin ze het grotere Chironetwerk (gewest, nationaal) belangrijk vinden en nadenken over de manier waarop hun werking functioneert. Mate van buurtgerichtheid en belang van waarden

Afgesloten van buurt

Niet procesgericht Gericht op eigen Chirowerking Mate van gerichtheid op groter Chironetwerk en belang van processen

Procesgericht (in vraag stellen wat gebeurt) Gericht op groter Chironetwerk

Lokale inbedding – buurtgericht, waarden doorgeven

KLUIZENAAR Blijft binnen. Heeft geen contact met de buurt of de rest van de wereld. Doet de dingen volgens gewoonte.

BUURTCOMITÉ Heeft veel contact met de buurt, maar niet met de rest van de wereld. Doet de dingen volgens gewoonte.

[126 groepen, 46 %]

[55 groepen, 20 %]

ZWERVER Verkent graag onbekend terrein en zoekt contact met de wereld. Keert niet terug naar thuisplek. Stelt zich vragen bij de manier van werken.

ONTDEKKINGSREIZIGER Verkent graag onbekend terrein, maar keert altijd terug naar de thuisbasis. Zoekt contact met de buurt en de rest van de wereld. Stelt zich vragen bij de manier van werken.

[45 groepen, 17 %]

[49 groepen, 18 %]

De samenstelling van de groep hangt samen met de mate van buurtgerichtheid en het belang van waarden. Gemengde groepen zijn minder sterk op de buurt gericht en zijn dus vaker kluizenaars of zwervers dan jongens- en meisjesgroepen. Groepen met een hoger GTP-cijfer zijn sterker gericht op hun buurt en op waarden doorgeven dan groepen met een laag GTP-cijfer. De samenstelling van de groep hangt ook samen met de mate waarin de groep gericht is op het grotere Chironetwerk en in vraag stelt hoe de werking functioneert. Meisjesgroepen scoren hier hoger op dan gemengde en jongensgroepen. Ook urbanisatie heeft een impact: in centrumsteden scoren groepen hoger dan in gemeenten met of zonder verstedelijking. Ten slotte heeft ook de regio een impact: in West-Vlaanderen wordt hoger gescoord dan in regio Antwerpen. (De effecten worden verder toegelicht in tabel 25, 26 en 27 in appendix 3.) We konden twee mogelijke factoranalyses kiezen: (a) op basis van eigenvalues > 1 ontstond een factoroplossing met 7 factoren, (b) op basis van een ‘scree plot’ konden we 2 factoren selecteren die het grootste deel van de samenhang tussen de stellingen kunnen verklaren. De laatste factoroplossing interpreteerden we verder. 5

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 38 van 64


Ten slotte blijkt dat groepen met een zwerversprofiel of ontdekkingsreizigersprofiel vaker op IK en SB gaan dan kluizenaars en buurtcomitĂŠs. Groepen die sterker gericht zijn op het grote Chironetwerk gaan vaker op Chirocursus. We kunnen net zo goed stellen dat groepen die vaak op cursus gaan sterker gericht zijn op het grote Chironetwerk. De causale band is hiermee immers niet aangetoond. We vergeleken de profielen ook met heel wat andere variabelen, maar konden geen verdere (significante) verbanden vaststellen. De waarde van de profielen is dus eerder beperkt. 5.6.1.

Overzicht samenhangende stellingen

De profielen opstellen gebeurde op basis van twee grote clusters in de stellingen. Stellingen die tussen haakjes staan, dragen iets minder sterk bij tot de samenhang per cluster. De stellingen werden allemaal opnieuw geformuleerd, in de positieve richting. Mate van buurtgerichtheid en belang van waarden Het is belangrijk om contacten te onderhouden met parochie, gemeente, school en verenigingen. Hoe de buurt naar ons kijkt, vinden we belangrijk. Het is belangrijk om via jeugdraad te participeren aan gemeentelijk jeugdbeleid. We geven ook waarden mee aan onze leden. Het is belangrijk om ouders te leren kennen. Een aspi-afdeling is belangrijk. (We zijn een afspiegeling van onze buurt, iedereen is welkom.) (Het is belangrijk om goede activiteiten te hebben.) (Het is belangrijk om cursus of vorming te volgen.) (Tradities afschaffen maakt een stukje onze groep kapot.) Mate van gerichtheid op grote Chironetwerk en procesgericht werken Het speelt een rol hoeveel je drinkt op kamp als je fris voor je leden wilt staan. Binnen onze leidingsploeg heeft iedereen evenveel te zeggen. Tradities afschaffen maakt niet per se een stukje van onze groep kapot. Chiro nationaalâ&#x20AC;&#x2122; is niet ver van ons bed. Een ondersteunend gewest is een meerwaarde. (We zijn minder bezig met nevenactiviteiten dan met activiteiten voor leden.) (Een jointje in Chiroverband kan niet.) Zie tabel 25, 26 en 27 in appendix 3 voor toelichting van de effecten.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 39 van 64


6.

Resultaten open vragen

6.1.

Inleiding

Naast de stellingen en de groepsleidingsvragen legden we ook vier open vragen voor aan onze groepen: • Waar zijn jullie trots op? • Wat is voor jullie de grootste uitdaging in de komende tien jaar? • Hoe kan Chirojeugd Vlaanderen jullie ondersteunen? • Waarom blijven jullie je inzetten voor je Chirogroep? Waarom ‘open’ vragen? Omdat de antwoorden daarop niet op voorhand gestructureerd zijn. Er zijn geen categorieën waaruit groepen kunnen kiezen. Dat betekent dat hun antwoorden ‘spontaan’ zijn, ze komen er zelf mee af. Dat betekent ook meteen dat er veel verschillende antwoorden zijn, het ene niet minder belangrijk dan het ander. Ze zijn allemaal het beluisteren waard, en dat hebben we dan ook gedaan. De InZicht-groep ging per vraag enkele keren door alle antwoorden. Algauw tekenden zich bepaalde patronen af. De verschillende antwoorden kregen nu labels. Op de vraag "Waar zijn jullie trots op?" kwamen veel antwoorden die iets met de leden te maken hadden. Al die antwoorden kregen dan het label ‘leden’. Zo konden we gaan tellen: 60 % van alle groepen is trots op hun leden. Dat konden we dan weer verder te analyseren: 41 % is bijvoorbeeld trots op hun ledenaantal. Gemiddeld kregen we 288 antwoorden op de open vragen, al verschilt dat wel van vraag tot vraag. “Waar ben je trots op?” leverde de meeste reacties op: 296. Het is ook de leukste vraag van de vier, natuurlijk. Laten we daar dan ook maar mee beginnen.

6.2.

Waar zijn jullie trots op? (296 antwoorden)

Percentage groepen

100% 80% 60%

60%

50%

40%

42%

41%

40% 25%

24%

20%

20%

14%

14%

4%

0%

Waar zijn jullie trots op? 6.2.1.

Leden

Leden zijn de trofeeën van onze Chirogroepen. Meer dan de helft van alle groepen (60 %) ziet hun leden als hun grote trots. Ze zijn trots op het ledenaantal, maar ook op hun leden als personen. 41 % van de groepen is trots op hun ledenaantal: “We zijn trots op het feit dat we 80 leden hebben in een dorp van 800 inwoners.” Een groot ledenaantal is wel relatief: groepen vergelijken met andere organisaties, met de grootte van het dorp, met de hoeveelheid jeugdbewegingen in de buurt. De meeste groepen halen ook aan dat het groeiend aantal leden belangrijk is: ze zijn trots op de stijgende evolutie. Sommigen zijn ook trots op hun hoge aantal “ondanks hun jonge of kleine leidingsploeg”.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 40 van 64


Bijna één op de vijf groepen is trots op hun leden om wie ze zijn. En die leden zijn meestal enthousiast, fantastisch, geweldig, cool, leuk en zelfstandig. Enkele groepen zijn ook trots op hun aspi’s, speelclubbers of tito’s in het bijzonder. Eén groep is trots op hun ‘grote’ leden.

6.2.2.

De activiteiten

De helft van de groepen is trots op de activiteiten die ze organiseren: op de zondagnamiddag en de goed voorbereide spelen, op het jaarlijkse bivak en alles wat daarbij hoort. Verder zijn ze heel trots op de succesvolle fuif, op de mossel- , breugel- en andere Chirofeesten. “We zijn er trots op dat onze kindjes de activiteiten altijd leuk vinden.” Of nog: “We zijn er trots op dat we de leden elke week een leuke namiddag kunnen.” Als het gaat om de ‘rechtstreekse’ Chiroactiviteiten (16 %), dan valt op dat het

plezier en de tevredenheid van de leden voorop staat. Ook op de kwaliteit van de programma’s zijn heel wat groepen trots. En dan is er natuurlijk het jaarlijkse bivak. 15 % van de groepen is trots op hun toffe en grave bivakken, op hun tentenkampen, kampthema’s en kampdecors en een enkele groep ook op hun buitenlands bivak.

Behalve op de zondagnamiddag en het jaarlijkse bivak zijn groepen ook heel trots op de nevenactiviteiten (18 %). Dat ‘fuiven’ daarbij op één staat, is niet verwonderlijk. Eetfestijnen allerhande zijn een mooie tweede. En ook groepsfeesten, bonte avonden, verkopen en meerdaagse evenementen zijn een bron van trots. 6.2.3.

Werking

Maar liefst 42 % van de groepen is trots op hun Chirowerking. Ze zijn trots op hun werking tout court, op hun organisatiecultuur, op de ‘openheid’ van hun werking en op de onderlinge samenwerking. Trots ook door het realiseren van bepaalde zaken. “Wij zijn trots op onze goede Chirowerking!”, dat is het letterlijke antwoord van bijna 10 % van de groepen. Verder ook veel trots als het gaat over de manier van organiseren, afspraken en structuur (7 %). En ook: “Trots op de manier waarop we er elk jaar in slagen alle activiteiten tot een goed einde te brengen. “ Trots dus, die ontstaat door het realiseren van dingen, het slagen en lukken daarvan. Dat werd trouwens meer dan eens gevolgd door “ondanks de jonge/kleine leidingsploeg”. Interessant: enkele groepen zijn ook trots op hun diversiteit of hun inzet daarvoor. Daarnaast zijn er enkele trots op de meerwaarde die ze bieden, zowel aan jongeren als – in mindere mate – aan de maatschappij. Ook de onderlinge samenwerking, type “wij zijn trots op onze samenwerking met de Chirojongens”, wordt enkele keren vernoemd. 6.2.4.

Leidingsploeg

Naast de leden en de werking is ook de leidingsploeg iets om trots op te zijn. 41 % is trots op hun ploeg en wat die zoal vermag. “Wij zijn trots op onszelf!” Iets meer dan 15 % is trots op de leidingsploeg zonder meer, maar veel vaker nog op de ‘goede’, ‘hechte’ en ‘fantastische’ ploeg. Sommigen zijn ook trots op de werking die ze realiseren en op de inzet die daarbij hoort. Een aantal groepen zijn trots op hun groepsleiding. Verder worden er specifieke personen genoemd, de grootte van de ploeg, de medeleiding en de voorbeeldfunctie voor de leden. 6.2.5.

De sfeer

“Wij zijn trots op de goede sfeer in onze Chiroploeg: één grote vriendengroep.” 40 % is trots op de goede sfeer in hun groep. 13 % van de groepen vermeldt ‘sfeer’ tout court. Dat gaat dan meestal over de sfeer in de leidingsploeg, maar heel wat groepen breiden dat uit tot de hele groep. Ook de vele vriendschapsrelaties binnen de groep zijn voor velen iets om trots op te zijn. Eén adjectief scoort hier erg hoog: ‘hecht’. Trots op de “hechte” vriendschappen, op de “hechte” band tussen de leiding op de “hechte” sfeer. 6.2.6.

De infrastructuur

Eén vierde van de groepen is trots op hun infrastructuur: van hun speelterrein en nieuwe lokaal tot hun nieuwe zetel en trampoline. “Wij zijn trots op de zalige en mooie locatie van ons Chiroheem!” Qua infrastructuur zijn de meeste groepen trots op de ligging (‘superlocatie!) van hun lokalen en op hun mooie speelterrein. Een kleiner deel haalt hun trots dan weer uit het feit dat de lokalen (of toch delen daarvan) nieuw zijn. Ook populair in de categorie “nieuw”: zetels, een koelkast, verwarming en ramen. Enkelen zijn ook trots op hun tenten, hun toog, hun koelkast, hun beamer, hun IKEA-kast en hun trampoline. Slechts vier groepen zijn trots op hun ‘propere’ lokalen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 41 van 64


6.2.7.

Continuïteit

Bijna 25 % van de groepen is trots op het feit dat ze nog bestaan. “Trots op de lange weg die we al hebben afgelegd, op het feit dat we Chiro staande houden, enz.” Ze benoemen het allemaal ongeveer hetzelfde, maar soms treden ze ook in detail over de oorzaken. Zo zijn er groepen die er vooral trots op zijn dat ze volhouden hoewel hun werking in een klein dorp ligt, of dat ze nog bestaan ondanks tegenslagen en problemen. Ook een grote bron van trots: “Wij bestaan x-aantal jaar!” 6.2.8.

Eigenheid, symbolen en tradities

Eén op de vijf is trots op ‘hun’ Chirogroep. Op hun eigen Chirokleren, hun eigen vlag, hun eigen waarden en tradities. Vooral kleren zijn een bron van trots, als uiting van de eigenheid van de groep: truien, T-shirts, uniformen, shorts, enz. Het is niet altijd duidelijk of het hier om de ‘officiële’ Chirokleren gaat, dan wel om zelfgemaakte zaken. In de categorie “stoffen voorwerpen” is ook de vlag iets waar heel wat groepen trots op zijn. Verder zijn ze trots op hun waarden en tradities. Bijvoorbeeld op het feit dat ze (nog) geen gemengde Chirogroep zijn, op de manier waarop ze op bivak gaan of op hun omgangsvormen. Wat opmerkelijk vaak terugkomt, is het ‘echte’: “wij

spelen nog echte Chirospelen, nog een echt programma”.

6.2.9.

Ouders, kookploeg en VB

Bijna 15 % van de groepen is trots op hun ouders, hun kookploeg en hun VB. Liefde gaat door de maag: “Wij zijn trots op onze kookouders”. Ook de band en het goede contact met de ouders wordt genoemd. Enkelen vermelden hun oudercomité. Ten slotte is ook de VB een bron van trots – al is er één groep die trots is op het feit dat ze géén VB nodig hebben. 6.2.10.

De goede naam

“Wij zijn trots op onze goede naam in het dorp en in omstreken.” Iets minder dan 15 % van de groepen is begaan met hun reputatie. Meestal zijn ze trots op hun ‘goede’ naam en reputatie. Ze vermelden dat ook zo. Maar er zitten wel wat ‘geuzen’ tussen die hun ‘rebelse reputatie’ als bron van trots zien. 6.2.11.

De financiële situatie

Amper 4 % van de groepen is trots op hun financiële situatie. Deze antwoorden zijn op te splitsen in ‘goede financiële situatie’, ‘geslaagde kasactiviteiten’ en ‘uit een put gekropen’.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 42 van 64


6.3.

Wat is voor jullie de grootste uitdaging in de komende 10 jaar? (292

antwoorden)

Percentage groepen

100% 80%

66%

60%

46%

40% 20%

20%

15%

15%

14%

11%

9%

0%

Wat is voor jullie de grootste uitdaging?

6.3.1.

Continuïteit

‘Het voortbestaan van de Chirogroep’ blijkt veruit de belangrijkste bekommernis van de ondervraagde groepen. Maar liefst 2/3 van de groepen ziet in die continuïteit de grootste uitdaging voor de komende 10 jaar. Het overgrote deel (43 %) is vooral bezig met de continuïteit van hun groep . Hoe behouden we onze leden en hoe werven we nieuwe leden? Nog meer leden werven, meer dan 100 leden, de kaap van 100 leden bereiken, ledenaantal

verdubbelen, enz.

Een kleiner deel (20 %) ziet ook in het voortbestaan van de leidingsploeg een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De focus ligt hier vooral op het behoud van leiding, de draagkracht van de ploeg en op een leidingstekort voorkomen:

gemotiveerde leiding vinden om het voortbestaan van de groep te verzekeren, een sterke leidingsploeg behouden, leidingstekort overbruggen.

Evenveel groepen (20 %) hebben het over ‘blijven bestaan tout court’: 70 jaar bestaan, als Chirogroep blijven bestaan, als

Chirogroep overleven, de goede Chirowerking blijven behouden.

Elf groepen (3 %) vermelden de financiële continuïteit als een uitdaging: stabiel zijn op financieel gebied, behoud

financiële zekerheid, enz. 6.3.2.

Infrastructuur

Ook infrastructuur blijkt een van de grote uitdagingen te zijn. Bijna de helft van de groepen (46 %) ziet nog veel werk op het vlak van hun lokalen, terreinen en materiaalarsenaal. Vooral de bouw van nieuwe lokalen scoort hier hoog, bijna 1/5 van de bevraagde groepen ziet daar een belangrijke uitdaging in: nieuwe gebouwen en infrastructuur, bouw nieuw lokaal, het realiseren van onze bouwplannen, een

tweede verdieping of een nieuw lokaal.

Verder zijn er heel wat verbouwingen gepland. 15 % van de respondenten schetst een toekomst met renovatie- en verbouwingswerken: renoveren van ons oude Chirolokaal, een nieuw dak, sanitaire voorzieningen in orde brengen, veiligheid van de lokalen in orde brengen, enz. 10 % van de ondervraagden wil hun lokaal gewoon kunnen behouden en onderhouden. Ten slotte zijn er nog zes groepen die hun tenten- en materiaalarsenaal willen uitbreiden en nog eens evenveel groepen die de komende tien jaar hun terreinen graag zien uitbreiden.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 43 van 64


6.3.3.

Motivatie

Na het materiële voortbestaan (leden, leiding en lokalen) wordt ook motivatie als grote uitdaging voor de toekomst beschouwd. 1/5 van de groepen ziet engagement, motivatie, enthousiasme en Chirospirit doorgeven als een belangrijk project voor de Chirowerking. Hoewel heel wat groepen droogweg motivatie als grootse uitdaging zien, zijn de meesten toch geneigd om de klemtoon te leggen op het doorgeven ervan. Typevoorbeelden: onze nieuwe leiding motiveren, leden blijven motiveren en opleiden tot goede leiding, genoeg aspi’s motiveren om in de leidingsploeg te stappen, alles blijven geven, enz. Verder meldt ook 5 % van de bevraagde groepen ‘de Chiro- en groepssfeer’ als erg belangrijk. Ook hier weer ligt de nadruk op behouden en doorgeven: groepssfeer behouden, één groep vormen, werken aan de teamgeest binnen de

leidingsploeg, de toffe sfeer behouden, enz. 6.3.4.

Randevenementen

Iets meer dan 15 % van de bevraagde groepen ziet nog wel een uitdaging in de activiteiten naast de Chirozondag. Daarbij worden fuiven en buitenlandse kampen het meest vernoemd. Bijna 10 % van de bevraagde groepen wil in de toekomst een fuif of eetfestijn met meer succes: betere fuif organiseren, nog betere Chirofeesten, ons feestjaar goed afsluiten, enz. Een kleine minderheid wil ook een buitenlands kamp op

poten zetten en vier groepen geven mee dat ze bezorgd zijn over het evenwicht activiteiten-Chirozondag. 6.3.5.

Netwerk

Ook in het uitbreiden en verbeteren van het netwerk zien de ondervraagde groepen nog een kans. Ongeveer 15 % wil daar in de toekomst werk van maken. Vooral de relatie Chiromeisjes-Chirojongens biedt uitdagingen: zowel om samen te werken (betere samenwerking met de Chiromeisjes), als om een aparte werking te behouden (geen fusie met de jongens). Verder willen ze werk maken van een oud-leidingswerking, willen ze de communicatie met de ouders verbeteren en goede relaties met de gemeente en de parochie onderhouden. 6.3.6.

Tradities en waarden

Iets minder dan 15 % van de bevraagde groepen ziet in de tradities en waarden een uitdaging voor de komende tien jaar. De overgrote meerderheid wil ze behouden en doorgeven, een kleine minderheid wil ze net in vraag stellen. Waarden en tradities behouden en doorgeven kan hier ruim opgevat worden: van het behouden van waarden en normen, over op tentenkamp blijven gaan, tot zoveel mogelijk liedjes blijven aanleren aan de kinderen. Al zijn er ook enkele groepen die een evenwichtige balans tussen traditie en vernieuwing willen installeren. In het kader van die vernieuwing zijn er een tiental groepen die werk willen maken van ecologie (een milieuvriendelijke Chirogroep zijn) en diversiteit (allochtonen aantrekken). Dat zijn twee waarden die toch vooral de laatste jaren op het voorplan zijn getreden. 6.3.7.

Kwaliteit

“We willen onze kwaliteit in het algemeen behouden”, - een dikke 10 % van onze groepen ziet in kwaliteit een uitdaging. Ze willen vooral het niveau op peil houden, kwaliteit in de zondag steken en vorming volgen. Het niveau op peil houden, heeft alles te maken met het garanderen van een goede werking: een goede groep worden en blijven, alsmaar beter worden, onszelf blijven overtreffen, enz. De groepen die vooral kwaliteit in de zondag willen steken, hebben het eerder over goede programma’s, originele activiteiten, enz.

Met vorming gaat het hier vooral over het begeleiden van de leden tot goede leiding (toppers, kerels en aspi’s kweken tot goede leiding), niet zozeer over Chirocursussen. 6.3.8.

Imago

Ten slotte ziet een kleine 10 % van de bevraagde groepen een grote uitdaging in het behouden en verbeteren van hun imago. Dat kan gaan over naambekendheid creëren, het positieve imago behouden, de reputatie verbeteren en populariteit uitstralen (“dat Chiro Gaverke de natte droom wordt van iedereen!”).

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 44 van 64


6.4.

Hoe kan Chirojeugd Vlaanderen jullie ondersteunen? (273 antwoorden)

Percentage groepen

100% 80% 60%

43%

40%

25% 25%

20%

20%

15% 15% 14% 13% 10% 10%

7%

5%

14% 12%

0%

Hoe kan Chirojeugd Vlaanderen jullie ondersteunen? 6.4.1.

Financieel

‘Subsidies’, ‘geld’ en ‘financiële steun’ zijn de meest gegeven antwoorden op de vraag naar gepaste ondersteuning. Het gaat hier om bijna de helft van de groepen (43 %). Eén op de drie specifieert dat antwoord niet verder. Degene die dat wel doen, vragen subsidies voor hun lokalen, spelmateriaal of om op kamp te gaan. Daarnaast vraagt bijna 10 % van de groepen om onze eigen diensten en producten goedkoper aan te bieden: goedkopere Chirokleren, korting in De Banier, prijs verzekering drukken,

goedkoper spelmateriaal, gratis Dubbelpunt, enz.

6.4.2.

Informatie

Eén op de vier groepen ziet ‘informeren’ als een belangrijke bron van ondersteuning. Al blijft dat ‘informeren’ wel heel algemeen: informatie sturen, infobrochures blijven uitgeven, infomomenten organiseren, enz. Waar die info dan precies over moet gaan en hoe die doorgegeven moet worden, is minder eenduidig. Qua communicatie verkiezen sommigen gedrukte publicaties (3 %), anderen kiezen dan weer voor de digitale variant (2 %). Dubbelpunt wordt gesmaakt en als goede informatiebron gezien door 7 % van de groepen. Verder willen sommige groepen meer, maar andere dan weer minder informatie. Er is werkelijk geen lijn te trekken in hoe we onze groepen het best informeren. 6.4.3.

Ondersteuning

Bijna één op de vier groepen vraagt om hen te ondersteunen, raad of advies te geven. ‘Help ons door tips te geven, vragen te beantwoorden, te ondersteunen en raad te geven.’ Opnieuw is het helemaal niet zo duidelijk waarvoor die ondersteuning precies nodig is. Groepen die wel in detail treden, geven aan dat ze ondersteuning willen bij problemen die ze zelf niet opgelost krijgen (6 %): ondersteuning bij grote problemen, hulp aanbieden bij noodsituaties, Chirogroep in moeilijk tijden helpen. Daarnaast verwachten sommige groepen (7 %) ondersteuning bij bepaalde thema’s. Ledenwerving en leidingstekort zijn de belangrijkste. Verder is er vraag naar praktische ondersteuning in de vorm van draaiboeken voor evenementen, activiteiten en de organisatorische kant van een Chirojaar. Enkele groepen zoeken ondersteuning bij juridische zaken.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 45 van 64


6.4.4.

Vorming

1/5 van onze groepen ziet vorming als een goede vorm van ondersteuning. Vorming, cursussen, workshops: onze groepen ervaren vorming als een goede manier van ondersteuning. Daarbij geven ze duidelijk aan dat er al een aanbod is en dat dat behouden moeten blijven: IK en SB blijven geven, goede vorming blijven organiseren, verder allerlei cursussen en begeleidend materiaal aanbieden, enz.

Enkele groepen stellen voor meer op maat te werken en ook (losse) workshops aan te bieden (2 %). 6.4.5.

Materiaal

15 % van de groepen zou baat hebben bij een beetje materiële ondersteuning. Vooral spelmateriaal is nodig, zo blijkt. Een deel van de groepen houdt het algemeen bij ‘materiaal’: materiaalbonnen, gratis materiaal, een

‘materiaaluitleendienst’.

Een ander deel treedt wel in detail en verwacht vooral ‘spelmateriaal’. Ze willen dat kunnen ontlenen of huren bij Chirojeugd Vlaanderen, of het goedkoop kunnen aankopen: spelmateriaal aanbieden tegen voordelige tarieven,

spelmateriaal uitlenen, een dienst die speciaal spelmateriaal verhuurt, enz. 6.4.6.

Promotie

Chirojeugd Vlaanderen kan haar groepen ook ondersteunen op het vlak van promotie (15 %). Onder meer door ‘Chiro’ zelf in de spotlights te zetten, maar ook door hen te helpen met promo op lokaal niveau. De helft van de groepen die ‘promotie’ als antwoord gaf, vindt het een taak van de koepel om heel de beweging in beeld te brengen en bekend te maken: Chiro meer in beeld brengen, nationale promo (tv-spot), Chiro meer op een positieve manier in de media doen komen, enz. Ze verwachten dat zo’n positieve campagne ook zal afstralen op hun eigen groep. Daarnaast is het voor groepen belangrijk om voldoende (meer dan nu) bekendmakingsmateriaal ter beschikking te hebben (7 %): ons meer promomateriaal toesturen, grootschalige distributie promomateriaal, effectief promo voorzien

voor de groepen, enz. 6.4.7.

Lokalen en speelruimte

“Hulp bij het vinden van een geschikt lokaal en terrein”. Een kleine 15 % van de groepen kan wel wat ondersteuning gebruiken als het op lokalen en speelruimte aankomt. Enkele groepen vragen expliciet om ‘nieuwe lokalen’, maar het overgrote deel wil vooral bij Chirojeugd Vlaanderen terecht kunnen met vragen en bezorgdheden over lokalen. Dat gaat dan over technische en praktische kennis en ondersteuning, maar ook over zoeken naar financiële middelen en lobbyen bij parochie of gemeente voor aandacht voor hun lokalenprobleem. 6.4.8.

Spelaanbod

Chirojeugd Vlaanderen zou een kleine 15 % van de groepen kunnen ondersteunen door meer kant-en-klare spelen of spelideeën aan te bieden. “Meer spelletjes verspreiden!” klinkt het bij die groepen unaniem. De manier waarop dat moet gebeuren, ligt wel minder voor de hand. Zo zien sommige groepen dat graag gebundeld in een uitgave: een spelletjesmap, speluitgaven, een groot spelenboek. Anderen willen graag nog meer digitaal aanbod: spelendatabank, website met spelletjes, enz. Hoe het ook zij, inspiratie voor een zondagmiddag met de afdeling is heel welkom, net als uitgewerkte en makkelijk uitvoerbare spelen. 6.4.9.

Activiteiten

Eén op de tien groepen ziet heil in grote nationale acties en activiteiten. Om de twee jaar Krinkel, meer grote dingen organiseren zoals Olé Pistolé, alle Chirojeugd van Vlaanderen bijeenbrengen: onze nationale activiteiten worden gesmaakt en mogen meer herhaald worden. Leiding samenbrengen bij grote activiteiten werkt motiverend.

6.4.10.

Contact

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 46 van 64


Meer betrokkenheid en een nauwer contact met de nationale koepel ziet één op tien groepen als een goede vorm van ondersteuning. Eens langskomen op onze activiteiten, meer rechtstreeks contact, dichterbij staan, persoonlijke benadering via het gewest: allemaal manieren waarop Chirojeugd Vlaanderen meer kan inspelen op noden en vragen van groepen. 6.4.11.

Administratie

7 % van de groepen zijn geholpen met meer administratieve ondersteuning. Het doel is hetzelfde: maak administratieve taken eenvoudiger en dus makkelijker. 6.4.12.

Kamp

Iets meer dan 5 % van de groepen geeft aan dat Chirojeugd Vlaanderen hen bij hun jaarlijkse bivak kan ondersteunen. Die ondersteuning kan op verschillende manieren: door materiaal en tenten ter beschikking te stellen, door te ijveren voor goedkope kampplaatsen, door ze goed bekend te maken en te evalueren. 6.4.13.

Geen ondersteuning gevraagd

Opmerkelijk: een kleine 15 % van onze groepen zegt dat ze geen ondersteuning nodig hebben. Omdat ze er geen behoefte aan hebben, omdat ze geen idee hebben wat ze van Chirojeugd Vlaanderen zoal kunnen verwachten of omdat ze tevreden zijn met de situatie zoals die nu is. 6.4.14.

Andere

Ten slotte is er nog een kleine restcategorie (12 %) van groepen die andere vormen van gewenste ondersteuning aanhalen. Een greep uit de antwoorden! Meer liefde en complimentjes geven, massaal alle corrupte mensen neerhalen, het grote Chiro-EHBO-boek, Chiro hip houden, tombolaprijzen voor ’t mosselfeest voorzien, een vervangleidingslijst opstellen per regio, ondersteuning bij vuilnis, enz.

Waarom blijven jullie je inzetten voor jullie Chirogroep? (291 antwoorden)

6.5. 100%

86%

80% 60% 40%

40%

39%

31%

30%

26% 15%

20%

10%

0%

Waarom blijf je je inzetten?

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 47 van 64


6.5.1.

Amusement en sfeer

‘Amusement en sfeer met een groep vrienden’ is dé belangrijkste reden waarom leiding zich voor de Chiro blijft inzetten. Voor maar liefst 86 % van de groepen vormt dat de belangrijkste motivatie om week na week het beste van zichzelf te geven. Meer dan de helft van de groepen (56 %) geeft aan dat ze in de Chiro blijven omdat het er simpelweg leuk is. De meeste groepen specifiëren dat antwoord niet. Chiro is gewoon tof en plezant. 15 % heeft het over de leuke, plezante activiteiten met leden of leiding. Bijna de helft van de groepen (45 %) heeft het over vriendschap. Leidingsploegen vinden zichzelf een plezante, leuke vriendengroep. Chiro doe je met vrienden. 3 % gaat nog een stapje verder en ziet de Chirogroep bijna als familie:

Chirovrienden zijn vrienden voor het leven; Maten, makkers, CHIRO!

Verder vermeldt 1/3 de sfeer als belangrijke motivator. Die positieve sfeer zorgt ervoor dat leiding zich goed voelt en zich moeiteloos blijft inzetten. Voor 5 % van de groepen zijn de onvergetelijke momenten die je in de Chiro beleeft – zoals het kamp, een weekend en kampvuurmomenten – een motivatie om te blijven. Ten slotte is het groepsgevoel voor heel wat groepen belangrijk (28 %): omdat het leuk is dat iedereen samenwerkt, voor

de toffe bende, samen één nooit alleen, enz.

6.5.2.

De leden

Voor 40 % van de groepen zijn de leden een belangrijke factor om telkens weer nieuwe energie te vinden. Daarvan zegt één op de drie dat ze in de Chiro blijven om hun leden zondag na zondag een toffe namiddag te bezorgen:

de lach op het gezicht van de leden, kinderen zich laten amuseren, met onze leden is het elke zondag een feest, enz.

Anderzijds geeft 8 % van de groepen aan dat ze zich niet enkel inzetten voor de leden die al naar de Chiro komen, maar dat ze ook iets willen doen voor de jeugd in het algemeen. Ze willen kinderen en jongeren van de gemeente kansen geven. 6.5.3.

Voldoening

“Het is een fantastische hobby waar je veel voldoening uit haalt.” Bijna 40 % van de Chiroleiding geeft aan dat ze veel genoegen scheppen in activiteiten aanbieden. Waarin die voldoening precies ligt? Leden die zich te pletter amuseren, complimentjes van ouders, leden, vrienden en medeleiding, de algemene appreciatie. Je geeft veel als leiding, maar je krijgt er ook enorm veel voor terug. 6.5.4.

Continuïteit

1/3 van de groepen zet zich in voor de Chiro opdat hun groep zou blijven voortbestaan. Dat kan door leiding te worden (of te blijven als er een tekort is) en door een toekomst voor de groep uit te bouwen. 20 % van de groepen geeft aan dat ze het een logische stap vinden om na een aantal jaren als lid dan ook leiding te worden. Op die manier willen ze hun ervaringen doorgeven en de leden een Chirotijd bezorgen zoals ze die zelf gekend hebben: als ‘wederdienst’, om de leden dezelfde superjaren te geven die wij hebben gehad, enz. Ze motiveren hun leden bovendien om het later van hen over te nemen. Enkelen geven aan dat hun groep kampt met leidingstekort en dat ze zich daarom nog een jaartje als leiding engageren. 15 % wil vooral aan een mooie toekomst voor hun groep werken en de traditie voortzetten: om die lange traditie in

stand te houden, om de erfenis in stand te houden, enz. 6.5.5.

Leerrijk

Nog een stimulans voor 1/3 van de groepen: je leert veel in de Chiro. Van samenwerken in groep, tot je creativiteit aanscherpen. Eén op de vijf vindt dat de Chiro een meerwaarde biedt in het algemeen: je doet heel wat ervaringen op die later goed van pas komen. Of iets concreter: je leert samenwerken in groep, neemt verantwoordelijkheid op, organiseert dingen,

ontwikkelt je sociale vaardigheden en verlegt je grenzen. Chiro is kortom een goede levenservaring – die ook nog eens goed op je cv staat (4 %). Verder ziet de leiding voor zichzelf een pedagogische taak weggelegd: kinderen waarden en normen bijbrengen, de

jeugd van straat houden, mee helpen opvoeden, enz.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 48 van 64


6.5.6.

Passie

“Chiro is een verslaving.” Voor één op vier groepen blijkt Chiro een echte passie te zijn . Een greep uit de antwoorden: Chiro zit in je hart, zit in je bloed, is een deel van je leven, zit onder je vel, is een manier van leven, is een droom, is gewoon fantastisch! 6.5.7.

Netwerk

In de Chiro bouw je een groot netwerk uit en dat werkt motiverend. Dat zegt ongeveer 15 % van onze groepen. De Chirogroep betekent iets voor haar stad, haar gemeente of haar dorp. Als leiding in de Chiro beteken jij dus iets voor je stad, je gemeente of je dorp: het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving en je buurt. Chiro biedt een sociale meerwaarde en dat motiveert. 6.5.8.

Nuttige vrije tijd

10 % van de groepen blijft zich inzetten voor de Chiro omdat ze het een leuke en nuttige hobby vinden. Chiro houdt je bezig en laat je iets positiefs doen met je vrije tijd.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 49 van 64


7.

Terugkoppeling resultaten

In maart 2011 werden de voorlopige resultaten gepresenteerd op de Pedagogische Leiding en de Nationale Raad. Er kwamen weinig vragen die bijkomende analyses vroegen. Na de finale verwerking van de resultaten werden die op verschillende manieren teruggekoppeld naar onze kadervrijwilligers en onze groepen. • Op basis van de resultaten werden leuke wist-je-datjes opgesteld. Ze werden verspreid op de nationale Planning in mei en in een quiz gegoten als wekmomentje. Later zullen ze ook op Facebook en in Dubbelpunt gebruikt worden bij relevante thema’s. • De werkgroep werkt in juni een Dubbelpuntartikel af over de resultaten. Het wordt volgend werkjaar gepubliceerd. • Het eindverslag wordt ter beschikking gesteld van alle kadervrijwilligers. • Elk verbond krijgt een dataset waarin de gegevens staan van hun groepen (die toestemming gaven). Daarbij wordt ook een codeboek verspreid met de nodige informatie over alle variabelen. Verbonden kunnen die gegevens op hun beurt ter beschikking stellen aan de gewesten. • Per commissie wordt bekeken welke informatie uit het eindrapport specifiek voor hen relevant is. Die informatie wordt gebundeld en aan hen bezorgd, zodanig dat ze het in hun werking gemakkelijk kunnen gebruiken. • Op basis van het eindverslag worden één of meerdere thema’s gekozen waarmee we naar buiten willen treden. Er wordt een perstekst opgemaakt die we op een gepast tijdstip naar buiten brengen. • De resultaten zullen ook dienen als input voor de denkdag over de nieuwe beleidsnota. Karolien Frederickx en Jiska Eelen organiseren die mee.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 50 van 64


8.

Zijn Chirogroepen veranderd van mening sinds 2008?

De vorige resultaten van InZicht dateren van 2008. Hoewel de stellingen in deze editie veranderd zijn, is er toch nog genoeg stof om te vergelijken. Hieronder vind je de belangrijkste stellingen uit de huidige bevraging die ook in de vorige editie voorkwamen.

8.1.

Een ondersteunend gewest is (zou) een meerwaarde voor onze werking (zijn).

76 % van de groepen gaat ermee akkoord dat een ondersteunend gewest een meerwaarde is of kan zijn. In 2008 polsten we eerder naar het contact met het gewest. Dat zat toen goed bij 64 % van de groepen. 19 % ging graag naar gewestactiviteiten, 37 % eerder graag.

8.2.

Het is belangrijk dat leiding cursus of vorming volgt.

Cursussen en vorming worden door 79 % van de groepen als belangrijk aangeduid. En o wonder: dat is exact evenveel als in 2008.

8.3.

We vinden het belangrijk om de ouders van onze leden te leren kennen.

94 % van de groepen vindt het belangrijk om de ouders van de leden te leren kennen. Dat vroegen we in 2008 wel anders. Toen polsten we wat voor de groepen het zwaarst woog: de mening van de ouders of de mening van de leden? Onze groepen bleken toen ook al de mening van de ouders belangrijk te vinden.

8.4. We vinden het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen te onderhouden. 90 % van de groepen vindt het belangrijk om de contacten met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen te onderhouden. Vorige keer polsten we enkel naar de contacten met de jeugddienst en het engagement in het opmaken van het jeugdbeleidsplan. De jeugddienst was voor driekwart van de groepen een hulp, maar de jeugdraad scoorde minder goed. Amper de helft denkt aan de jeugdraad om iets in gang te zetten.

8.5.

Hoeveel je drinkt op bivak maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat.

68 % van de groepen vindt dat het niet uitmaakt hoeveel je drinkt op kamp, zolang je maar fris voor je leden staat. 16 % staat neutraal tegenover die stelling. 16 % gaat niet akkoord. Omdat we de stelling vorige keer iets scherper formuleerden, is het moeilijk te vergelijken. Toen vroegen we of het moest kunnen dat leiding â&#x20AC;&#x2122;s avonds op kamp ladderzat is. 23 % vond (eerder) van wel.

8.6.

We vinden het belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben.

90 % van groepen vindt het belangrijk om elke week een goed voorbereide activiteit te hebben. In 2008 vond 94 % van de groepen dat hun programmaâ&#x20AC;&#x2122;s goed voorbereid werden.

8.7.

We zijn meer bezig met de nevenactiviteiten dan met de activiteiten voor onze leden.

Bijna 30 % van de groepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten dan met activiteiten voor de leden zelf. Bijna 30 % van de groepen staat neutraal tegenover die stelling, 45 % gaat niet akkoord. In 2008 gaven we bijna exact dezelfde stelling. Toen ging 73 % van de groepen (eerder) niet akkoord. 29 % ging akkoord.

8.8.

Onze groep is een afspiegeling van de buurt. In onze groep kan iedereen terecht.

80 % geeft aan dat de groep een afspiegeling is van de buurt, waar iedereen dus terechtkan. 14 % van de groepen staat neutraal ten opzichte van die stelling. Vorige keer vroegen we enkel of ze moeite deden om financiĂŤle drempels weg te werken. 91 % van de groepen vond dat ze dat deden.

8.9. Wij vinden het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid. 62 % van de groepen vindt het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid. 30 % geeft aan dat ze neutraal staan tegenover die stelling. In 2008 ging amper de helft van de Chirogroepen ermee akkoord om via de jeugdraad te gaan om iets in de gemeente te veranderen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 51 van 64


8.10.

De (een) Volwassen Begeleid(st)er is (zou) een meerwaarde voor onze groep (zijn).

76 % van de groepen vindt dat een VB een meerwaarde heeft voor de groep. Bijna 10 % staat neutraal ten opzichte van de meerwaarde van de VB. 15 % geeft aan dat een VB weinig meerwaarde heeft. In 2008 vond 73 % van de groepen een VB ‘belangrijk voor je Chirogroep’.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 52 van 64


9.

Vergelijking Jeugdbewegingsonderzoek & InZicht

In 2010 voerde UGent in opdracht van de Afdeling jeugd een jeugdbewegingsonderzoek uit. We legden de resultaten van de groepsleidingsenquête naast die van dat jeugdbewegingsonderzoek en bespraken enkele opvallende gelijkenissen en contrasten.

9.1.

Ledenwerving

Tabel 1 Verdeling respons naar gebieden waar groep leden rekruteert - meerdere antwoorden mogelijk Jeugdbewegingsonderzoek

School Buurt/wijk/parochie (Fusie)gemeente Meerdere parochies/buurten Verschillende gemeenten

Chiro % of Cases 100 % 56 % 12 %

S&GV % of Cases 100 % 73,3 % 30 %

KSJ % of Cases 92 % 72 % 48 %

KLJ % of Cases 76,2 % 81 % 9,5 %

FOS % of Cases 87,5 % 50 % 12,5 %

Groep 2010

8%

23,3 %

28 %

23,8 %

4%

26,7 %

12 %

9,5 %

Groep 1991

% of Cases

N

% of Cases

92,3 % 67,5 % 23,9 %

108 66,5 % 79 71,5 % 22 20,9 %

6,3 %

18,8 %

28

28,8 %

50 %

18,8 %

22

14,4 %

Deze tabel bevestigt dat Chirogroepen in de eerste plaats op scholen terugvallen voor rekrutering. Het onderzoek maakt geen onderscheid tussen lagere, middelbare of kleuterscholen, in tegenstelling tot InZicht.

9.2.

Lokalen

98 % van de groepsleiding zegt in InZicht dat ze over eigen lokalen beschikken. In het jeugdbewegingsonderzoek werd gevraagd naar “een speciaal voor je groep opgericht gebouw”. 80 % van de Chirogroepen heeft zo’n lokaal. Voor de rest zitten Chirogroepen blijkbaar vooral in delen van een jeugdcentrum of cultureel centrum. Tabel 2 Verdeling respons naar aard van lokaal/lokalengebouw ** - Jeugdbewegingsonderzoek

Speciaal voor groep opgericht gebouw Omgebouwd(e) woning/gebouw Deel van schoolgebouw Deel van jeugdcentrum/cultureel centrum Deel van parochiehuis Andere Totaal N

9.3.

Chiro 79,3 % 3,4 % 3,4 % 10,3 % 3,4 % 0% 100 % 29

S&GV 64,5 % 25,8 % 3,2 % 0% 0% 6,5 % 100 % 31

KSJ-KSA-VKSJ 56,5 % 8,7 % 4,3 % 0% 0% 30,4 % 100 % 23

KLJ 40,9 % 18,2 % 13,6 % 4,5 % 9,1 % 13,6 % 100 % 22

FOS 66,7 % 16,7 % 0% 0% 0% 16,7 % 100 % 18

Algemeen 62,6 % 14,6 % 4,9 % 3,3 % 2,4 % 12,2 % 100 % 123

Eigenaar?

Het jeugdbewegingsonderzoek bevestigt grofweg dat ongeveer een derde van de lokalen eigendom is van de parochie. Het aandeel vzw’s is wat hoger in InZicht dan in het jeugdbewegingsonderzoek. Het aandeel groepen dat zelf eigenaar is, ligt dan weer wat lager. Het aantal lokalen waarvan de gemeente eigenaar is, lijkt in het jeugdbewegingsonderzoek veel hoger te zijn (bijna het dubbel) dan in InZicht. Tabel 3 Verdeling respons naar eigenaar lokalen NS - Jeugdbewegingsonderzoeke

Onze groep zelf Vzw aan groep/groep als vzw Parochie Gemeente/paragemeentelijke vzw Ander type vzw School Particulier Andere Geen idee Totaal N

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Chiro 6,9 % 13,8 % 31 % 37,9 % 0% 0% 3,4 % 3,4 % 3,4 % 100 % 29

S&GV 9,7 % 29 % 16,1 % 35,5 % 3,2 % 0% 3,2 % 3,2 % 0% 100 % 31

KSJ-KSA-VKSJ 8,3 % 29,2 % 8,3 % 37,5 % 4,2 % 4,2 % 0% 8,3 % 0% 100 % 24

KLJ 13,6 % 4,5 % 13,6 % 50 % 4,5 % 0% 13,6 % 0% 0% 100 % 22

FOS 11,1 % 27,8 % 0% 22,2 % 5,6 % 5,6 % 0% 27,8 % 0% 100 % 18

Algemeen 9,7 % 21 % 15,3 % 37,1 % 3,2 % 1,6 % 4% 7,3 % 0,8 % 100 % 124

p. 53 van 64


9.4.

Huren?

Deze vraag is moeilijk te vergelijken: in het Jeugdbewegingsonderzoek is de vraag niet opgesplitst per organisatie, en is ze aan iedereen gesteld. Wat we kunnen zeggen, is dat binnen de overeenkomsten de vruchtgebruikovereenkomst hoger scoort dan de huurovereenkomst. Maar dat is een uitspraak over de verschillende jeugdbewegingen heen. Tabel 4 Verdeling respons naar type overeenkomst voor lokalen -- Jeugdbewegingsonderzoek

Eigendomsakte/aankoopakte Huurovereenkomst Gebruiksovereenkomst Vruchtgebruikovereenkomst Recht van erfpacht Andere Geen idee Totaal N

9.5.

Algemeen 1,7 % 27,6 % 34,5 % 6,9 % 8,6 % 6,9 % 13,8 % 100 % 58

Staat lokalen?

De bevragingen zijn op dit punt moeilijk te vergelijken. Wat uit het jeugdbewegingsonderzoek wel blijkt, is dat er een verband is tussen de grootte van een groep en de bouwfysische staat van hun lokalen: hoe kleiner, hoe slechter.

9.6.

Brandveilig?

Tabel 5 Verdeling respons naar mate van eens zijn met stellingen over lokaal - Jeugdbewegingsonderzoek

1. Lokaal altijd betreedbaar 4,1 % 2. Lokaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers 48,4 % 3. Voldoende vrije speelruimte 5,8 % 4. Toiletten goed & hygiënisch 19,7 % 5. Voldoende isolatie 32 % 6. Dak, vloeren en muren in goede staat 19,7 % 7. Elektriciteit degelijk en veilig 14,8 % 8. Brandveilig 12,3 % 9. voldoende maatregelen tegen inbraak en vandalisme 30,3 % 10. Spaarzaam met water en energie 21,5 %

+/3,3 % 23,8 % 13,1 % 23 % 19,7 % 29,5 % 17,2 % 16,4 % 37,7 % 33,9 %

+ 92,6 % 27,9 % 81,2 % 57,4 % 48,4 % 50,8 % 68,1 % 71,3 % 32 % 44,6 %

Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N 122 122 122 122 122 122 122 122 122 121

In InZicht zegt 58 % van de groepsleiding dat hun lokalen brandveilig zijn. Dat is minder dan het cijfer over alle jeugdbewegingen heen zoals het uit het jeugdbewegingsonderzoek kwam. Zijn onze lokalen minder brandveilig dan die van de andere jeugdbewegingen? Of welke criteria stellen groepsleiding om hun lokalen ‘brandveilig’ te noemen?

9.7.

Eigen lokalen voor elke afdeling?

79 % van de groepen heeft voor elke afdeling een lokaal volgens InZicht. In het jeugdbewegingsonderzoek is dat 72,4 % voor Chirogroepen. Het ligt in elkaars buurt. Tabel 6 Verdeling respons naar al dan niet apart lokaal voor elke leeftijdsgroep *** - Jeugdbewegingsonderzoek

Ja Nee Totaal N

Chiro 72,4 % 27,6 % 100 % 29

S&GV 74,2 % 25,8 % 100 % 31

KSJ 50 % 50 % 100 % 24

KLJ 13,6 % 86,4 % 100 % 22

FOS 83,3 % 16,7 % 100 % 18

Algemeen 59,7 % 40,3 % 100 % 124

80 % van de groepen heeft ook een eigen leidingslokaal, in het jeugdbewegingsonderzoek wordt dat 74 % over alle jeugdbewegingen heen. Ruimte om materiaal op te bergen is er volgens InZicht voldoende bij 51 % van onze groepen, en meer dan genoeg bij 15 %. Daarmee sluiten we ons aan bij de conclusies uit het jeugdbewegingsonderzoek (cijfers over alle jeugdbewegingen heen).

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 54 van 64


Tabel 7 Verdeling respons naar capaciteit lokalen – Jeugdbewegingsonderzoek

Lokaal: Ruim genoeg Voldoende bergruimte

9.8.

18,8 % 19,7 %

-/+ 13,9 % 17,2 %

+ 67,3 % 63,1 %

N 122 122

Toekomst?

Hoe zeker is het dat een groep nog in de lokalen kan blijven zitten? Onzeker over ... (N=124) Behoud lokalen Behoud speelterrein

20,2 % 15,3 %

Jeugdbewegingsonderzoek

9.8.1.

Onzekerheid over lokalen

Meer dan een vijfde van de groepen weet niet met zekerheid of ze de lokalen in de toekomst nog kunnen gebruiken. Die onzekerheid neemt toe naarmate de groep kleiner is en landelijker gelegen is. De meest opgegeven reden voor die onzekerheid is de sterk vervallen toestand van het lokaal (20 %). In InZicht verwacht 67 % geen veranderingen in de beschikbaarheid van hun lokalen. 9.8.2.

Onzekerheid over het speelterrein aan de lokalen

Ook over het behoud van de speelterreinen heerst heel wat onzekerheid bij de groepen, meer bepaald bij 15,3 %. 6,5 % heeft zelfs geen speelterrein. De voornaamste redenen voor onzekerheid liggen bij de eigenaar, die de grond een andere bestemming wil geven (27,8 %), en het feit dat de speelterreinen soms gedeeld worden met of zelfs ingenomen worden door anderen (22,2 %). Volgens InZicht ziet 73 % van de Chirogroepen in de toekomst niets veranderen aan de beschikbaarheid van hun terrein. En die andere 27 %?

9.9.

Handicap/armoede?

Deze gegevens zijn moeilijk te vergelijken. InZicht meet of er jongeren met een handicap lid zijn in de groep. Het jeugdbewegingsonderzoek peilde naar het aandeel jongeren met een handicap. De cijfers kunnen moeilijk met elkaar vergeleken worden. Hetzelfde geldt voor kinderen die in armoede leven.

9.10. Netwerkpartners In het jeugdbewegingsonderzoek staan oud-leiding, ouders van leiding en ouders/oudercomité in de top drie. Bij InZicht zijn dat de kookploeg, de oud-leidingsploeg en de volwassen begeleiding.

9.11. Bezinnende momenten? Als we een ‘bezinnend moment’ beschouwen als een viering of een bezinning, dan komen de cijfers van InZicht en het jeugdbewegingsonderzoek verrassend goed overeen. In beide onderzoeken zou een vijfde van onze groepen (bijna) nooit een bezinnend moment organiseren. Over vieringen op zich is het moeilijker om iets te zeggen. In InZicht vroegen we of ze een eucharistieviering bijwonen met de groep, in het jeugdbewegingsonderzoek vroegen ze of ze er zelf een organiseren. Tabel 8 Verdeling respons naar het houden van een groepsmis/alternatief bezinningsmoment voor de groep ** Jeugdbewegingsonderzoek

Chiro Ja, een groepsmis 46,2 % Ja, een alternatief bezinningsmoment 26,9 % Ja, allebei 7,7 % Geen van beide 19,2 % Totaal 100 % N 26

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

S&GV 29 % 12,9 % 3,2 % 54,8 % 100 % 31

KSJ-KSA-VKSJ 32 % 24 % 16 % 28 % 100 % 25

KLJ 31,8 % 22,7 % 9,1 % 36,4 % 100 % 22

FOS 0% 10,5 % 0% 89,5 % 100 % 19

Algemeen 29,3 % 19,5 % 7,3 % 43,9 % 100 % 123

p. 55 van 64


APPENDICES Appendix 1: Test representativiteit steekproef De Chi-kwadraattest geeft aan of de spreiding van groepen die wel/niet deelnamen gelijk is voor de betreffende variabele. Bijvoorbeeld: namen er evenveel gemengde, jongens- en meisjesgroepen WEL en NIET deel aan het stellingenspel? Wanneer de Chi-kwadraattest significant is (aangegeven met *), is minstens 1 cel oververtegenwoordigd, en is het beter om met gewogen scores te werken. Tabel 3: Representativiteit van de steekproef Stellingenspel

Groepsleidingsenquête

Deelname aan InZicht?

Stellingenspel én groepsleidingsenquête Nee Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

27,8 % 30,7 % 41,5 % 2,5

24,4 % 35,6 % 39,9 %

27,3 % 30,6 % 42 % 2,1

25,6 % 35,2 % 39,2 %

27,5 % 31,5 % 41 % 1,1

24,6 % 34,3 % 41 %

20,8 % 18,5 % 18,2 % 18,2 % 24,2 % 87,5***

46,9 % 16,2 % 6,6 % 19,8 % 10,6 %

22,2 % 17,3 % 18,6 % 17,3 % 24,5 % 67,3***

41,3 % 18,6 % 7,3 % 21,2 % 11,6 %

23,4 % 18,2 % 17,4 % 17,7 % 23,3 % 56,9***

43,7 % 16,8 % 7,1 % 21,3 % 11,2 %

21,6 % 41,8 % 36,6 % 0,5

20,3 % 40,9 % 38,9 %

22,1 % 41 % 37 % 0,8

19,6 % 42,4 % 38 %

21,4 % 41,5 % 37,1 % 0,1

20,7 % 41,4 % 38 %

17,3 % 40,4 %

12,2 % 43,6 %

16,6 % 39,7 %

14 % 44,5 %

17 % 40,6 %

12,3 % 43,7 %

42,3 %

44,2 %

43,7 %

41,6 %

42,5 %

44 %

Samenstelling groep Gemengd Jongens Meisjes Chi²

Regio Antwerpen Vlaams-Brabant & Brussel Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Chi²

GTP GTP<60 60<=GTP<100 GTP>100 Chi²

Urbanisatie Centrumsteden Sterke morfologische en/of functionele verstedelijking Geen sterke morfologische en/of functionele verstedelijking Chi²

4,1

2,4

3,2

Appendix 2: Multivariate analyse vormingsattesten We bekijken in welke mate de attesten gerelateerd zijn aan de kenmerken van de groepen. We bekijken hier twee variabelen: (1) het percentage in een groep dat minimaal het attest van animator heeft behaald, en (2) het hoogst gehaalde attest in de groep. We onderzoeken in welke mate de volgende variabelen hierbij een rol spelen: samenstelling, urbanisatie, GTP en regio. Om rekening te houden met eventuele correlatie tussen die factoren voeren we een multivariate analyse uit: we meten het effect van een kenmerk gegeven een constante waarde van de andere variabelen. Het percentage in een groep dat minimaal het attest van animator heeft behaald, wordt onderzocht aan de hand van een tobitmodel 6. Voor het hoogst behaalde attest in de groep maken we gebruik van een ordinaal probitmodel 7.

Een tobitanalyse is een regressieanalyse die rekening houdt met het feit dat de waarden van de afhankelijke variabele begrensd zijn; in dit geval is het aandeel met minstens een animatorattest begrensd tussen 0 en 1. De coëfficiënten meten hier het effect op het aandeel van diegenen met minstens een animatorattest. 6

Een ordinaal probitmodel is een regressiemodel dat rekening houdt met het categorische en ordinale karakter van de afhankelijke variabele. De coëfficiënten zijn niet direct interpreteerbaar; een positieve (negatieve) waarde komt overeen met een positief (negatief) effect. 7

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 56 van 64


Tabel 7: Attesten binnen groepen: verklarende analyse % in een groep dat minimaal animatorattest bezit (Tobit) CoĂŤf

St.fout

P>|t|

Hoogst behaalde attest in een groep (Ordinaal probit) CoĂŤf

-

-

-

-

-

-

- 0,013 0,057

(0,070) (0,064)

0,851 0,377

- 0,224 - 0,107

(0,159) (0,146)

0,160 0,465

-

-

-

-

-

-

- 0,159 - 0,169

(0,088) (0,089)

0,072 0,058

- 0,130 - 0,069

(0,200) (0,203)

0,517 0,732

-

-

-

-

-

-

- 0,159 - 0,052

(0,075) (0,077)

0,034 0,506

- 0,217 - 0,133

(0,171) (0,177)

0,205 0,451

-

-

-

-

-

(0,077) (0,109) (0,072) (0,088)

0,475 0,004 0,918 0,349

- 0,083 0,112 - 0,037 - 0,588

(0,175) (0,242) (0,164) (0,207)

0,634 0,644 0,821 0,004

St.fout

P>|z|

Samenstelling Gemengd (ref. categorie) Jongens Meisjes

Urbanisatie Centrumstad (ref. categorie) Sterke verstedelijking Andere

GTP GTP < 60 (ref. categorie) 60<= GTP <100 GTP >= 100

Regio Antwerpen (ref. categorie) Vlaams-Brabant + Brussel 0,055 Limburg 0,319 Oost-Vlaanderen - 0,007 West-Vlaanderen - 0,082 Aantal groepen in steekproef = 325

In tabel 7 zijn de voornaamste schattingsresultaten te vinden. De resultaten werden al in de tekst beschreven.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 57 van 64


Appendix 3: Toelichting van de effecten Als een variabele significant bijdraagt tot verschillen in attitude, dan geven we voor die variabele geschatte waarden weer die een indicatie geven van het verband. Voor discrete variabelen geven we de gemiddelde attitude weer. Voor het GTP-cijfer geven we een simulatie weer met geschatte attitudes voor een groep met een laag GTP-cijfer (nl. M – 1 SD = 51) versus een groep met een hoog GTP-cijfer (nl. M + 1 SD = 141).  Het significantieniveau dat we hanteerden bij de beschrijving van de effecten duidden we aan met enkele tekentjes: † p < 0,10. Het effect is marginaal significant. De kans dat het gevonden effect op toeval berust, is kleiner dan 10 %. We beschrijven die effecten met enige terughoudendheid. De tendens is het vermelden waard, maar is niet erg sterk. * p < 0,05. Alle effecten kleiner dan 0,05 zijn van belang. De kans dat het gevonden effect op toeval berust, is kleiner dan 5 %. ** p < 0,01. De kans dat het gevonden effect op toeval berust, is kleiner dan 1 %. *** p < 0,001. De kans dat het gevonden effect op toeval berust, is kleiner dan 0,1 %. **** p < 0,0001. De kans dat het gevonden effect op toeval berust, is kleiner dan 0,01 %. Tabel 8: Toelichting effecten stelling 5: ‘We vinden het belangrijk om contacten te onderhouden met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

2,30

4,250

0,06†

0,47

2,250

0,63

2,02

2,250

0,14

2,43

1,250

0,02*

4,35 4,43 4,23 4,52 4,61

0,00231 4,33 4,54

Tabel 9: Toelichting effecten stelling 6: ‘Hoe de buurt naar ons kijkt, vinden we belangrijk.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

β

0,0020

F

df

p

0,36

4,247

0,84

0,21

2,247

0,81

1,96

2,247

0,14

4,41

1,247

0,04*

4,51 4,69

p. 58 van 64


Tabel 10: Toelichting effecten stelling 7: ‘Hoeveel je drinkt op kamp maakt niet uit, zolang je fris voor je leden staat.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

0,16

4,246

0,97

4,03

2,246

0,02*

7,97

2,246

0,0004***

2,20

1,246

0,14

3,30 4,01 3,88 3,99 3,89 3,31

Tabel 11: Toelichting effecten stelling 8: ‘Een jointje in Chiroverband moet kunnen.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

3,76

4,245

0,006**

1,23

2,245

0,29

0,52

2,245

0,60

1,88

1,245

0,17

1,87 1,26 1,68 1,19 1,40

Tabel 12: Stelling 8: Gemiddelde per betrokken verbond Antwerpen 1,83 Mechelen 1,88 Kempen 1,86 Roeland 1,48 Reinaert 1,06 Heuvelland 1,22 Tabel 13: Toelichting effecten stelling 11: ‘Als we onze tradities veranderen, gaat een stukje van onze Chirogroep kapot. ‘

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

β

F

df

p

2,96

4,242

0,02*

1,44

2,242

0,24

3,75 3,53 3,12 3,73 3,23

p. 59 van 64


Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

1,33

2,242

0,27

1,33

1,242

0,25

Tabel 14: Stelling 11: Gemiddelde per betrokken verbond Antwerpen 3,94 Mechelen

3,57

Kempen

3,76

Roeland

3,93

Reinaert

3,77

Heuvelland

3,42

Leuven

3,39

Brussel

3,59

Tabel 15: Toelichting effecten stelling 12: ‘We geven onze leden – naast steengoede activiteiten – ook waarden mee.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

P

1,26

4,243

0,29

3,43

2,243

0,03*

2,93

2,243

0,06†

8,15

1,243

0,005**

4,67 4,53 4,33 4,40 4,47 4,66 0,0031 4,37 4,66

Tabel 16: Toelichting effecten stelling 13: ‘Onze groep is een afspiegeling van de buurt. In onze groep kan iedereen terecht.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

β

-0,0032

F

df

p

0,81

4,247

0,52

0,01

2,247

0,99

0,66

2,247

0,52

5,74

1,247

0,02*

4.36 4.07

p. 60 van 64


Tabel 17: Toelichting effecten stelling 14: ‘We vinden het belangrijk om via de jeugdraad deel te nemen aan het gemeentelijk jeugdbeleid.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

1,21

4,244

0,31

8,82

2,244

0,0002***

0,97

2,244

0,38

1,40

1,244

0,24

3.18 3.88 4.00

Tabel 18: toelichting effecten stelling 15: ‘We hebben in onze groep aandacht voor wat er leeft in de wereld.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

1,31

4,244

0,27

2,74

2,244

0,07†

2,74

2,244

0,07†

2,02

1,244

0,16

3,60 3,32 3,11 3,13 3,41 3,47

Tabel 19: Toelichting effecten stelling 16: ‘We vinden dat we met te weinig leiding zijn voor onze Chirowerking.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • •

Laag Hoog

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

β

- 0,01

F

df

p

0,99

4,242

0,42

2,12

2,242

0,12

0,89

2,242

0,41

16,41

1,242

< 0,0001****

3,05 2,14

p. 61 van 64


Tabel 20: Toelichting effecten stelling 17: ‘Een VB is (zou) een meerwaarde voor onze groep (zijn).’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

F

df

p

4.14

4,242

0,002**

0,04

2,242

0,96

1,40

2,242

0,25

0,85

1,242

0,36

4,41 3,95 3,45 3,80 4,29

Tabel 21: Spreiding van observaties voor groepen zonder of met VB Niet Eerder niet Neutraal Eerder akkoord akkoord akkoord Groepen zonder VB Groepen met VB

18 % 1%

11 % 3%

13 % 4%

Akkoord

17 % 17 %

41 % 75 %

Totaal aantal observaties 111 141

Tabel 22: Toelichting effecten stelling 18: ‘We vinden het belangrijk om een aspi-afdeling te hebben.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • •

Laag Hoog

β

df

P

0,60

4, 245

0,66

3,49

2,245

0,03*

0,31

2,245

0,73

19,10

1,245

< 0,0001****

4,97 4,87 4,73

0,0033 4,72 5

Tabel 23: Percentage groepen met of zonder VB per verbond Groepen Groepen met Groepen zonder zonder VB in VB in VB volgens stellingenspel stellingenspel Kipadmin Antwerpen 37,5 62,5 33 Mechelen 14 86 25 Kempen 44 56 46 Brussel 67 33 57 Leuven 52 48 43 Roeland 43 57 49 Reinaert 58 42 61 Heuvelland 46 54 57 Limburg 60 40 51 West-Vlaanderen 37,5 62,5 44

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

F

Groepen met VB volgens Kipadmin 67 75 54 43 57 51 37 43 49 56

p. 62 van 64


Tabel 24: Toelichting effecten stelling 19: ‘In onze leidingsploeg hebben sommigen meer te zeggen dan anderen.’

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

0,0040

F

df

P

1,43

4,238

0,22

1,39

2,238

0,25

1,45

2,238

0,24

4,79

1,238

0,03*

F

df

p

0,66

4,211

0,62

0,03

2,211

0,97

3,33

2,211

0,04*

5,45

1,211

0,02*

F

df

p

2,68

4,211

0,03*

3,39

2,211

0,04*

4,66

2,211

0,01*

1,07

1,211

0,30

3,11 3,47

Tabel 25: Toelichting effecten buurtgerichtheid en belang van waarden

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

β

- 0,22 0,18 0,12 0,0039 - 0,14 0,21

Tabel 26: Toelichting effecten Chironetwerkgerichtheid en procesgerichtheid

M Regio • Antwerpen • Vlaams-Brabant • Limburg • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen Urbanisatie • Centrumsteden • Gemeenten met sterke verstedelijking • Gemeenten zonder verstedelijking Samenstelling groep • Gemengd • Jongens • Meisjes GTP • Laag • Hoog

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

β

0,14 - 0,17 - 0,25 0,03 - 0,44 - 0,50 0,05 0,03 0,02 -0,02 -0,42

p. 63 van 64


Tabel 27: Gemiddelde per verbond Antwerpen 0,21 Mechelen - 0,02 Kempen 0,18 Roeland 0,39 Reinaert Heuvelland Leuven Brussel

- 0,13 0,11 - 0,17 - 0,20

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

p. 64 van 64


Rapport inzicht 2010 - 2011