Page 1

! T N I B BINT!

|1|


Inhoudsopgave 0. Voorwoord_ ____________________________________________ 2 1. BINT in het kort__________________________________________ 3 BINT = een brugproject___________________________________________ 3 BINT = animatorentraject_ ________________________________________ 3 BINT = meisje___________________________________________________ 3 BINT = project van de Brusselse stadswerking maar met vele partners_____ 4

2. Het verhaal achter BINT___________________________________ 5 Jaar 1: 2008-2009________________________________________________ 5 Jaar 2: 2009-2010________________________________________________ 5 Jaar 3: 2010-2011________________________________________________ 7

3. WAAROM een project zoals BINT___________________________ 8 De kracht van de Brusselse jongeren________________________________ 8 Chiro in de Stad_________________________________________________ 8 Grenzen verleggen, nood aan experiment en expertise verzamelen_______ 8

4. WAT willen we bereiken met BINT?_________________________ 9 BINT-doelstellingen______________________________________________ 9 Uitwerking BINT-doelstellingen____________________________________ 9

5. In de praktijk: methode en activiteiten_ ___________________ 13 Methode_ ____________________________________________________ 13 Activiteiten___________________________________________________ 15

6. WIE wil BINT bereiken?_ _________________________________ 18 Profiel van de deelnemers________________________________________ 18 Werving deelnemers____________________________________________ 19 Behoud deelnemers_ ___________________________________________ 22

7. Begeleidingsploeg______________________________________ 25 Profiel BINT-begeleiding_________________________________________ 25 Werving van begeleiding_ _______________________________________ 26 Taken en verwachtingen van de begeleiding_ _______________________ 26 Ondersteuning van de begeleiding________________________________ 27

|2|

BINT!


8. Omkadering_ __________________________________________ 28 Beroepskracht_________________________________________________ 28 BINT-stuurgroep_ ______________________________________________ 29 Chiro_________________________________________________________ 29 Andere partners________________________________________________ 30

9. Wat hebben we geleerd uit BINT?_ ________________________ 30 Projectwerking_ _______________________________________________ 31 Doelgroep_ ___________________________________________________ 32 Chiro_________________________________________________________ 32

10. Uitdagingen, vragen en bedenkingen voor de toekomst_ ____ 35 11. Meer weten____________________________________________ 38 Contactgegevens_ _____________________________________________ 38 Gelijkaardige projecten__________________________________________ 38 Extra’s:_ ______________________________________________________ 39

12. Tot slot en bedanking_ __________________________________ 40

BINT!

|3|


0. Voorwoord Welkom, je leest BINT! Wie, wat, waar, waarom en – in hemelsnaam – HOE? Die vragen kreeg ons team de laatste jaren vaak gesteld wanneer het over BINT ging. Vol enthousiasme deelden we ons verhaal en de ervaringen met wie het maar wou weten – en soms ook met de anderen. Door de jaren heen veranderde het verhaal voortdurend. We werden ervaringen rijker en illusies armer, en groeiden mee met het project. Delen en uitwisselen met anderen bleef wel altijd essentieel. Daarom vond onze sturende groep van experts het tijd om enkele dingen op papier te zetten. Deze brochure is voor iedereen die op welke manier ook bezig is met diversiteit. Ze staat vol tips, valkuilen en achtergrondinformatie. Natuurlijk pretenderen we niet dat we het wiel uitgevonden hebben. Maar misschien bieden we net die ene spaak, velg of pomp die jouw project of vereniging nodig had. Het gaat dan weliswaar om een handpomp, want het blijft hard werken en kant-en-klare formules ontbreken. Treed binnen in ons Brussels verhaal. Het was en is een prachtig avontuur!

Floortje Thieleman | vrijwilliger die BINT ‘mee-maakte’ van bij het begin

BINT!

|5|


1. BINT in het kort . Dat kan wel veranderen. BINT Onze ouders kennen de Chiro niet: “C’est un autre monde, quoi” n naar een jeugdbeweging. Maar kan ervoor zorgen dat onze kinderen gemakkelijker de stap zette werelden. Wij kunnen dat, maar niet het is niet gemakkelijk: je moet kunnen ‘switchen’ tussen twee ingen’ als bij de ‘allochtonen’. iedereen kan dat: er zijn veel vooroordelen, zowel bij de ‘Vlam

Amina | 17 jaar, deelnemer BINT

BINT, wat is dat? C’est quoi ça? BINT = een brugproject Een brugproject wil een brug maken tussen verschillende soorten jeugdwerk en doelgroepen. De leden en leiding van jeugdbewegingen zijn overwegend afkomstig uit de blanke middenklasse. Jongeren van allochtone afkomst of met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond vinden moeilijk de weg naar die jeugdbewegingen. Omgekeerd vinden jeugdbewegingen moeilijk een pad naar die jongeren1. Onbekend is onbemind, of is er meer aan de hand? Een brugproject verkleint alvast de kloof tussen de verschillende doelgroepen zodat uitwisseling en reflectie langs beide kanten mogelijk wordt. Het gaat dus NIET om eenrichtingsverkeer. BINT is niet opgericht om jongeren zomaar ‘toe te leiden’ naar de Chiro en de jeugdbeweging. 1  “Dat de jeugdbewegingen hoofdzakelijk kinderen aantrekken uit autochtone middenklasse gezinnen is een vaak gehoorde opmerking. Deze opmerking is niet geheel onterecht: jeugdbewegingen bereiken geen doorsnede van de bevolking. Vaak komen leden en leiding uit intacte gezinnen, waarbij de ouders hoger opgeleid zijn en vaker tewerkgesteld zijn.” (2010, Jeugdbewegingen in Vlaanderen: Een onderzoek bij groepen, leiding en leden- Universiteit Gent, vakgroep Sociologie en vakgroep Sociale Agogiek)

|6|

BINT!

De BINT-deelnemers zijn ook ‘jeugd’ die ‘beweegt’, alleen doen zij dat op een manier die afwijkt van de vertrouwde jeugdbewegingsprincipes en -kaders. Het gaat dus over een wisselwerking, zoeken naar contact en naar wat wél werkt, en leren van elkaar. Een experimenteel leerproces voor ALLE betrokkenen: zowel voor de Chiro, de BINT-deelnemers, hun ouders, Chirovrijwilligers en begeleiding als voor andere jeugdorganisaties.


BINT = animatorentraject BINT is een traject van twee jaar, waarbij de deelnemers leren omgaan met kinderen, de Chiro leren kennen en uitwisselen over engagement. De BINT-meisjes krijgen de nodige bagage en inspiratie mee om na twee jaar een engagement aan te gaan in de Chiro of elders in het jeugdwerk. Als ze het hele parcours doorlopen hebben, ontvangen ze een erkend attest van Animator in het Jeugdwerk.

BINT = meisje BINT is Arabisch voor ‘meisje’. Het project richt zich op meisjes uit Brussel tussen 16 en 19 jaar. Is BINT alleen voor meisjes? Ja, we maakten die keuze heel bewust, omdat we vaststellen dat er op die leeftijd veel minder meisjes dan jongens deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. In het eerste deel van het traject krijgen de Bintsters de ruimte om in vertrouwen te groeien en zo sterker ‘hun mannetje te staan’ tijdens de gemengde, externe stages en vorming.

BINT = project van de Brusselse stadswerking maar met vele partners Het project wordt gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen verschillen organisaties. De professionele ondersteuning komt van Chiro Brussel, Foyer, D’Broej vzw, JES vzw, Brede school Molenbeek, GC de Vaartkapoen, Groep INTRO vzw en Gemeente Molenbeek. Daarnaast staat of valt een dergelijk project met een goede begeleidingsploeg. Er is een vrijwillige begeleidingsploeg die de concrete activiteiten uitwerkt en realiseert met de meisjes. Zij spelen een cruciale rol in het contact met de deelnemers en hun ouders, en nemen de rol van brugfiguur op zich bij externe activiteiten met de Chiro of andere organisaties. Chiro Brussel nam de trekkersrol van de stuurgroep en de coaching van de vrijwilligers op zich. Voor de externe vorming en stages doet BINT een beroep op het bestaande Chiroaanbod, dat de Chiro(kader)vrijwilligers organiseren.

BINT!

|7|


2. Het verhaal achter BINT Jaar 1: 2008-2009 ... gemotiveerde tienermeisjes op een wijkfeest en een Chirogroep op zoek naar leiding In mei 2008 toonden een aantal Molenbeekse tienermeisjes op een wijkfeest spontaan interesse om activiteiten met kinderen te begeleiden en animator te worden. We vingen die klank ook op van jeugdwerkers. Zo vertelde Khadija Ahmadouch, meisjeswerkster bij Centrum West in Molenbeek, dat er nood is aan een uitdagend en vormend aanbod voor tieners, in het bijzonder voor meisjes. Bovendien zat de Brusselse stadswerking in de knoop over de toekomst van Chiro Jijippeke in Molenbeek. Die groep bereikt heel wat kinderen (van allochtone afkomst) uit de wijk maar moet noodgedwongen buiten Molenbeek op zoek gaan naar leiding. Naar het voorbeeld van brugprojecten in Antwerpen en Limburg begonnen we samen met Stijn Demeulenaere, de toenmalige coördinator van Centrum West, na te denken over een animatorentraject in Molenbeek.

... begeleiding, vrouwenwerking en BINTdeelnemers springen op de kar Petra Van Hemelryk, oud-leidster van Chiro Koekelberg, en Floortje Thieleman, nieuwe Brusselaar op zoek naar een engagement, boden zich aan als vrijwillige begeleidster. Via Dar Al Amal van de vrouwenwerking van Foyer vzw vonden we de eerste geïnteresseerde meisjes. In het voorjaar van 2009 werden de mooie woorden en ideeën concreet. Op zaterdag 7 februari van dat jaar vond de eerste activiteit plaats in het meisjeslokaal van Centrum West. Er kwamen vier enthousiaste meisjes opdagen. Zij engageerden zich om mee in het traject te stappen. In de periode van februari tot juli deden we met BINT een zevental activiteiten. De BINTsters gingen ook mee op het weekend van Chiro Jijippeke en schminkten kinderen op Olé Pistolé, een grote ontbijtactie in het kader van 75 jaar Chiro.

... een actief netwerk en hulp van de Brede School Molenbeek Toen Brede School Molenbeek (BROM) een +12-werkgroep opstartte, besloot Siska Hoebeeck, de beroepskracht van Chiro Brussel, om dat prille idee daar verder uit te werken. Zo werden de eerste stappen gezet – samen met de mensen van die +12-werkgroep en enkele andere geïnteresseerden: Karolien Ory (straathoekwerk JES vzw), Malika Saissi (Caleidoscoop, vrouwenwerking Vaartkapoen), Erika Vandeplas (Foyer vzw), en Elke Lemmens (Bres, later D’Broej vzw).

BINT!

|9|


... een Brusselse stadswerking die kiest voor BINT In mei 2009 stelde Inge Loodsteen, voorzitter van de stuurgroep van Chiro Brussel, het project voor bij Chirojeugd Vlaanderen. Ze ijverde daarbij voor meer beroepskrachteninzet. We kregen het fiat om verder te gaan met dit experimentele project en zochten subsidies bij VGC.

Jaar 2: 2009-2010 ... een actieve stuurgroep en een hoop nieuwe deelnemers In september ging BINT van start met een nieuw samengestelde stuurgroep. Marie Deleener (D’Broej) , Frederik Verhaeghe (Groep INTRO vzw) en Martine Middag (Gemeente Molenbeek) waren bereid hun expertise met BINT te delen. We besloten om dat jaar vooral de doelstellingen van BINT verder uit te werken en concreet te maken (zie hoofdstuk 4). Daarnaast voelden we de noodzaak om zowel binnen als buiten de Chiro meer mensen bij het project te betrekken. In november organiseerden we een infomoment voor nieuwe deelnemers. De opkomst was een onverhoopt succes. Er kwamen veertig geïnteresseerde meisjes langs, van wie er zich vijftien inschreven. We startten een tweede BINT-groep op en gingen op zoek naar extra begeleiding. Wie zoekt, die vindt: Hanne Loots en Charlotte de Ruyver kwamen erbij. BINT moest wel even wennen aan de schaalvergroting en we voelden de noodzaak om alles wat meer gestructureerd aan te pakken.

... BINT en SWITCH In november stapte Siska Hoebeeck, de beroepskracht van BINT, mee in het project SWITCH van Uit de Marge. Dat traject moedigt jeugdwerkers aan om een ‘switch’ te maken in hun werk. Het project geeft jeugdwerkers de kans om praktijkervaring op te doen in het jeugdwerk met andere doelgroepen of werkvormen. Het bestond uit een aantal interessante vormings- en uitwisselingsmomenten, waar mensen samen nadachten over de link tussen jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk. Bovendien werd Siska lid van de stuurgroep van Switch. Het was waardevol om daarin mee te stappen om ervaringen uit BINT te delen en een kader te krijgen om een aantal gebeurtenissen te plaatsen.

| 10 |

BINT!


... BINTster op vormingscursus met de Chiro Eind november 2009 gingen de tweedejaars op animatorweekend (“de IK”) met de Chiro uit Brussel. Het werd een prachtige ervaring, zowel voor de BINTsters als de Chiroleiding. Met de eerstejaars werkten we in het begin vooral aan groepsvorming en kennismaking, de vorming volgde later. In februari 2010 gingen alle BINTsters mee op animatorweek (“het SB”), georganiseerd door Brusselse kadervrijwilligers. Een ongelofelijke ervaring en energieboost.

ders. De Pluim wordt uitgereikt aan mensen die zich met veel energie en creativiteit inzetten voor andere mensen en de samenleving. BINT ontving die prijzen vanwege haar vernieuwend en beloftevol karakter. Katrien Crispeyn van de Vlaamse Jeugdraad formuleerde het als volgt: ‘Omdat ze met het project afstappen van het hokjesdenken. De kracht van de jongeren zelf staat centraal en zo werken ze de negatieve beeldvorming die soms rond jongeren in Brussel hangt, weg.’

... BINTsters op stage en slotmoment als afsluiter Vanaf maart 2010 werden de tweedejaars klaargestoomd voor hun stage bij Chiro Jijippeke. Een grote stap, zowel voor de meisjes als voor de Chirogroep! In het voorjaar 2010 volgden nog verschillende activiteiten. Er waren ook een aantal moeilijke momenten en conflicten, maar Jitske kwam de begeleidingsploeg versterken en het weekend bij Chiro Jijippeke – maart 2010 – had een positief effect op de groep. We sloten het jaar in schoonheid af met een barbecue en een groot slotfeest (juni 2010), waarbij de tweedejaars hun animatorattest ontvingen en hun BINT-traject afrondden. Dounia engageerde zich verder in Chiro Jijippeke en Yasmina werd vrijwilliger bij het IBO (buitenschoolse opvang) in Molenbeek.

... vragen over de toekomst

... bloemen en prijzen Januari 2010 was een feestmaand voor BINT: we vielen 3 keer in de prijzen! ✸✸Het Klein Duimpje, aanmoedigingsprijs van de Vlaamse Jeugdraad. ✸✸De Sandör Szondi-prijs, uitgereikt door de Sändor Szondistichting, die jaarlijks een Nederlandstalige sociaal-culturele vereniging in Brussel ondersteunt. ✸✸Nominatie voor de Pluim, een prijs van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de regionale tv-zen-

Ondertussen rezen er ook wat vragen bij de toekomst van het project. In de loop van dat jaar bleek dat er meer beroepskrachtentijd nodig was om het project te laten draaien. Was dat mogelijk binnen Chiro Brussel of moesten we aankloppen bij andere Brusselse organisaties? Chiro Brussel was duidelijk: de Chiro moet meer investeren in het project. Chirojeugd Vlaanderen en VGC volgden die mening, want ze zagen heel wat potentieel in het initiatief en beseften ook dat meer ondersteuning en inbedding van het project noodzakelijk was.

BINT! | 11 |


Jaar 3: 2010-2011 Het derde BINT-jaar begon met een ontspannende activiteit voor de BINTsters, eind september. Het was het begin van een jaar vol uitdagingen: op zoek naar nieuwe begeleiding, een stagiaire, meer inbedding van het project, beter contact met Chirovrijwilligers, enz.

... nieuwe begeleidingsploeg en andere locatie De zoektocht loonde: Khadija Safdi, stagiaire Rabia Gazzal en Jill Marchant versterkten de begeleidingsploeg. Op basis van de ervaring van vorig jaar beslisten we om de twee groepen strikter te scheiden: voortaan maken we een duidelijk onderscheid tussen BINT 1 (eerstejaars) en BINT 2 (tweedejaars), zowel op het vlak van activiteiten als van begeleiding. Verder werd er – vooral – om praktische redenen beslist om de activiteiten te organiseren op het Chirosecretariaat in het centrum van Brussel. Het wervingsmoment in november kende een matige opkomst . Het was wel een zeer positieve ervaring, want het werd volledig georganiseerd door de BINT-deelnemers zelf. In november 2010 namen die BINTsters deel aan een IK en iets later startte de BINT1-groep onder leiding van twee kersverse maar zeer gemotiveerde begeleidsters: Jill en Khadija. Verdere wervingsacties kenden weinig succes, dus hadden we maar een kleine groep: zes deelnemers.

... goede samenwerking met Chiroploegen In december 2010 resulteerde de samenwerking met de Dienst Avontuurlijke Activiteiten van de Chiro (DAA) in een uitdagende en gezellige teambuildingsnamiddag. Alle betrokkenen vonden de samenwerking zeer goed: de deelnemers genoten van een leuke (eerste) kennismaking met de Chiro, en de begeleiding was enthousiast over de vlotte samenwerking en de uitbreiding van hun Chironetwerk. In januari 2011 werden de contacten gelegd voor de stages van BINT 2 bij Brusselse Chirogroepen, en op 26 januari was er een voorstelling van BINT en 4X4 (gelijkaardig

| 12 |

BINT!

project in Antwerpen) op de Nationale Raad, een nationale beleidsvergadering van Chirovrijwilligers.

... BINT-begeleidingsploeg vormt hechte groep en functioneert zelfstandiger De BINT-begeleidingsploeg leert elkaar beter kennen en vormt stilletjes-aan een hechte groep. De goede sfeer uit zich tijdens de activiteiten met de deelnemers en de goede communicatie bij problemen. De ploeg functioneert zelfstandiger. De beroepskracht verdwijnt dus meer naar de achtergrond en kan zich op die manier bezighouden met andere aspecten van het project – zoals deze publicatie schrijven. In maart 2011 gaat de ploeg met de eerstejaars op weekend, samen met Chiro Jijippeke – een zeer leerrijke en mooie ervaring. Ondertussen bleek dat de stage van de tweedejaars niet van een leien dakje liep. Een evaluatie met de deelnemers bracht wat klaarheid: deelnemers voelen zich niet gemakkelijk thuis in een Chirogroep en hebben heel wat vragen. We pakten dat samen met de Chiroleiding op en bekeken of we de stage volgend jaar op een andere manier kunnen aanpakken.


3. WAAROM een project zoals BINT? BINT is geleidelijk en organisch gegroeid. Toch zijn er verschillende redenen waarom we expliciet voor dit project kiezen.

De kracht van de Brusselse jongeren “Toen we bij Chiro Jijippeke langsgingen op kamp om een spel te spelen, bleef Yasmina van de speelclub de hele tijd rond mij hangen. Ik denk dat ze opkijkt naar mij, ik ben een beetje een voorbeeld voor haar. Een leidster met een gelijkaardige achtergrond en uit dezelfde buurt, dat heeft ze nog nooit meegemaakt.”

Dounia | 18 jaar, deelnemer BINT

In het verhaal van Dounia hierboven zit de essentie van BINT vervat. Het project is opgestart vanuit het idee om de kracht van de Brusselse jongeren ten volle te benutten. Jongeren uit minder kansrijke en/of allochtone milieus zetten moeilijk de stap naar een engagement in het jeugdwerk. Een groep tieners bijeenbrengen zorgt voor een dynamiek. We kunnen

veel leren door te polsen naar hun ervaringen, noden en visie op de buurt en het jeugdwerk. Sterke jongeren met leiderscapaciteiten die een voorbeeldfunctie vervullen, kunnen uitgroeien tot een bereikbaar rolmodel, zowel voor de kinderen als voor de rest van de gemeenschap.

Chiro in de Stad De Chiro kiest ervoor om aanwezig te zijn in de stad, ook in de wijken waar dat minder evident is. Dat is een bewuste keuze, omdat we willen werken aan een stad op mensenmaat, waarin sociale contacten en sociaal weefsel opnieuw aan belang toenemen. We zijn ervan overtuigd dat het ‘jeugdbewegingsmodel’ – met de nodige aanpassingen aan de diverse stadscontext – een duurzame en krachtige manier is om kinderen en jongeren te vormen tot geëngageerde en kritische burgers. Zo kunnen zij een engagement aangaan in hun eigen buurt en samenleving en zo het sociaal weefsel mee helpen versterken.

Grenzen verleggen, nood aan experiment en expertise verzamelen De Chiro vertrekt altijd vanuit de kansen en de noden die zich aandienen in een specifieke buurt. In de grootstedelijke context stoten we hierbij meermaals op onze eigen grenzen: het aanbod van een Chirogroep komt niet altijd overeen met de zeer diverse vragen en noden van de Brusselse bevolking. We beseffen dat het nodig is om platgetreden paden te verlaten, te experimenteren, en actief samen te werken met de verschillende spelers in de stad. Op die manier groeien we als jeugdbeweging: we durven onszelf in vraag stellen maar worden ons ook bewuster van onze sterktes.

BINT! | 13 |


T? IN B et m en ik re be e w en ill w T A 4. W BINT-doelstellingen BINT richt zich met drie hoofddoelstellingen op drie verschillende doelgroepen: ✸✸Jongeren uit Brussel van allochtone en minder kansrijke afkomst ✸✸Chirovrijwilligers, zowel leiding als kaderleiding ✸✸De Chiro als organisatie, jeugdbewegingen en andere jeugdwerkingen

Doelstelling 1 Jongeren van allochtone en minder kansrijke afkomst inspireren en handvatten aanbieden om een vrijwillig engagement op te nemen in de Chiro of ander jeugdwerk in hun buurt.

Doelstelling 2 Chirovrijwilligers stimuleren en handvatten aanbieden om hun werking aan te passen aan de noden van een intercultureel publiek.

Doelstelling 3 Experimenteren, expertise opbouwen en verspreiden over werken met andere doelgroepen en methodieken, zowel binnen de Chiro als bij andere jeugdorganisaties.

Uitwerking BINT-doelstellingen BINT-deelnemers (doelstelling 1) Jongeren van allochtone en minder kansrijke afkomst inspireren en handvatten aanbieden om een vrijwillig engagement op te nemen in de Chiro of ander jeugdwerk in hun buurt. Gedurende twee jaar worden de BINT-deelnemers gevormd, begeleid en geïnspireerd zodat ze aan het einde van het traject klaar zijn om zich (vrijwillig) te engageren als leidster in de Chiro of in een andere jeugdvereniging . Zo wil het traject een springplank zijn naar actievere participatie in de buurt. Om dat doel te bereiken, werken we met de BINTsters aan een aantal belangrijke pijlers: spelen, begeleiden, groepsvorming, engagement, ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en een animatorattest behalen. Bij de eerste drie punten gebruikten we als leidraad de competenties van een animator in het jeugdwerk, geformuleerd in het Cesor-onderzoek “Competenties van de jeugdwerker” (Steunpunt Jeugd, 2008). Het gaat over de kerncompetenties van een animator. Die vormen de basis van de meeste animatorcursussen. De drie volgende deeldoelstellingen zijn eigen aan de context. We gaan ervan uit dat de meeste deelnemers nog niet in contact gekomen zijn met jeugdwerk, en dat in hun culturele achtergrond het jeugdwerkprincipe niet zo evident is. Daarom willen we hen graag in contact brengen met verschillende vormen van jeugdwerk en samen met hen de discussie aangaan over jeugdwerk en engagement. Bovendien voelen we de noodzaak om te werken aan persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

BINT! | 15 |


Spelen

De deelnemers krijgen een stevige basis spelbagage en spelimpulsen mee. Door zelf te spelen, maken ze kennis met verschillende soorten spelen, spelvariaties en combinaties. Ze leren hoe ze op een creatieve manier kinderen kunnen animeren: knutselen, muziek, expressie, enz. We staan ook uitvoerig stil bij het belang van een goede speluitleg, de opbouw van een activiteit en de verschillende spelelementen (DITMUSA). Dat blijft geen saaie theorie, de deelnemers oefenen uitvoerig: eerst binnen de eigen groep, en als ze er klaar voor zijn in de praktijk bij een groep kinderen. Bovendien staan we stil bij het belang van een goede evaluatie en oefenen we met de BINTsters een aantal technieken om een activiteit op een leuke manier te evalueren.

Begeleiden

In de loop van het traject gaan we meermaals in op het belang van een goede begeleidingshouding. We vertrekken vanuit de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers om de eigenschappen van een goede begeleid(st)er aan te kaarten, en besteden voldoende aandacht aan de basisprincipes van een goede begeleidingshouding. Dat kwam onder andere aan bod tijdens sessies over straffen en belonen en over EHBO en veiligheid. Ook de leefwereld van het kind- en de jongere en de groeilijn komt uitvoerig aan bod.

Groepsvorming en plezier

Gedurende het traject besteden we veel aandacht aan groepsvorming en plezier maken in groep. De deelnemers leren elkaar kennen, elkaar vertrouwen en samenwerken. Er is plaats voor reflectie en feedback.

Engagement

We besteden heel veel aandacht aan engagement in de loop van dit traject, zowel expliciet als impliciet. We wijden er minstens één volledige activiteit aan: we vertrekken vanuit engagement in het leven van de meisjes om dan over te gaan naar een discussie over engagement in de buurt, het jeugdwerk, enz. Tijdens dergelijke discussies denken we na over jeugdbeweging/jeugdwerk en (vrijwillig) engagement in relatie met eigen cultuur en levenswijze

| 16 |

BINT!

– een oefening die zowel voor de deelnemers als voor de begeleiding heel leerrijk is. Daarnaast werken we op een impliciete manier aan engagement. Deelname aan BINT omvat al een zeker engagement, meestappen in het traject is verantwoordelijkheid opnemen. We proberen dat stap voor stap op te bouwen: dit gaat van op tijd komen, verwittigen als je er niet kan zijn en het vieruurtje verzorgen tot feedback geven op de begeleiding, een BINT-activiteit mee voorbereiden, mee nadenken over promo, helpen op een wijkfeest, stage lopen, enz. Door voldoende aandacht te besteden aan het thema proberen we enerzijds een zeker engagement bij de deelnemers te activeren en willen we anderzijds nagaan wat jeugdwerk voor hen betekent en op welke manier ze hun engagement invullen. Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn: voldoende steun en betrokkenheid van de ouders, zich goed voelen in de groep en een gevoel van verbondenheid met BINT.

Ontdekken

Een andere pijler van BINT bestaat uit het ontdekken van de Chiro en het jeugdwerk. We proberen de blik van de BINTsters te verruimen door: ✸✸ze kennis te laten maken met verschillende jeugd(organisaties) in Brussel


✸✸uit te wisselen over jeugdbewegingen en het jeugdwerk ✸✸Brussel op een andere manier te leren kennen ✸✸actief te participeren in een Chirogroep (stage)

Persoonlijke ontwikkeling

We werken expliciet aan persoonlijke ontplooiing om de meisjes sterker te maken. Zo kunnen ze groeien en voldoende vertrouwen krijgen om een engagement op te nemen. Enkele aspecten die aan bod komen: zelfkennis: kwaliteiten en talenten ontdekken ✸✸zelfreflectie ✸✸werken aan zelfvertrouwen

Animatorattest

Deze laatste doelstelling is voor velen van de deelnemers en hun ouders een motivatie om in het traject te stappen. Het is voor de deelnemers een manier om – vooral in het begin – te verantwoorden aan familie en vrienden waarom ze hun vrije tijd ‘opofferen’ aan BINT. Voor de begeleidingsploeg en de deelnemers is het een welgekomen stok achter de deur. Aan het behalen van een erkend animatorattest zijn een aantal voorwaarden verbonden: ✸✸een erkende vormingscursus volgen ✸✸60 uur stage lopen bij een jeugdbeweging/vereniging

BINT en de Chiro (doelstelling 2) Chirovrijwilligers stimuleren en handvatten aanbieden om hun werking aan te passen aan de noden van een intercultureel publiek. In Brussel (en in de andere grootsteden in België) is diversiteit een feit, ook bij Chirogroepen. Net als in scholen en andere jeugdorganisaties vraagt dat heel wat aanpassing in de houding en attitude van de leiding. Met BINT willen we aan die nood tegemoetkomen. Niet door theoretische vorming aan te bieden over het thema diversiteit, wel door uitwisseling en praktijk. De BINT-deelnemers komen op verschillende momenten in hun traject in contact met Chirovrijwilligers. Die contactmomenten zijn een leermoment voor de BINTdeelnemers maar ook voor de Chirovrijwilligers. We vragen aan hen om zich open op te stellen, hun werking in vraag te stellen en enkele aanpassingen te doen. Door persoonlijke contacten en enkele succeservaringen worden de Chirovrijwilligers meer vertrouwd met diversiteit en staan ze zekerder in hun schoenen wanneer het over omgaan met andere doelgroepen gaat. We beseffen dat dit geen gemakkelijke opdracht is. De BINT-begeleidingsploeg en de beroepskracht spelen in dat proces een belangrijke rol: ze fungeren als brugfiguren, zorgen ervoor dat die contacten op een veilige manier gebeuren en dat conflicten en misverstanden bespreekbaar gemaakt worden.

BINT! | 17 |


Enkele belangrijke contactmomenten tussen Chirovrijwilligers en de BINT-deelnemers: ✸✸Deelname van de BINTsters en de BINT-begeleiding aan Chirocursussen: Aspibivak, IK, SB, Workshopsweekend, Hoofdinstructeurcursus ✸✸Deelname aan een Chiroweekend ✸✸Stage van de tweedejaars in een Brusselse Chirogroep ✸✸Chiroleiding wordt gevraagd als BINT-begeleiding ✸✸Activiteiten door een commissie of dienst (= thematische werkgroepen van de Chiro) voor BINT Een bedenking: vanuit BINT voelen we de nood om deze doelstelling verder uit te bouwen in de toekomst. Het blijft hard zoeken op welke manier we een vrijwilligersploeg het beste voorbereiden op de komst van de BINTsters. We willen geen voorkeursbehandeling vragen maar we hebben ook ondervonden dat een iets andere aanpak nodig is. Concrete tips en tricks kunnen we hierbij niet geven. Elke groep en elke deelnemer vragen een andere aanpak. Een open houding en communicatie vormen hierbij altijd de basis.

| 18 |

BINT!

Experiment en expertise (doelstelling 3) Experimenteren, expertise opbouwen en verspreiden over werken met andere doelgroepen en methodieken, zowel binnen de Chiro als bij andere jeugdorganisaties. BINT is niet alleen opgestart vanuit een kans of gelegenheid, maar ook vanuit een noodzaak tot experimenteren en expertise opbouwen. De stad is op heel veel momenten in de Chirogeschiedenis de oorsprong van nieuwe evoluties geweest. Wat we vandaag leren in de stad, gebruiken we vaak morgen op andere plaatsen. De labofunctie van de stad komt ook bij BINT naar voren. De dynamieken binnen de Brusselse grootstedelijke context vragen een andere aanpak. Die proberen we met dit project al doende te vinden. Door echt aan de slag te gaan met andere methodieken en doelgroepen kunnen we veel leren. De expertise die we op die ervaringsgerichte manier opbouwen, willen we dan ook uitdragen en verspreiden binnen de bredere Chiro en het jeugdwerk.


Hoe pakken we dat aan bij BINT?

Experiment

BINT vertrekt niet vanuit vaste kaders, zeer afgelijnde doelstellingen en een nauwkeurig uitgestippeld stappenplan. Vaak weten we zelf niet waar we zullen uitkomen: het blijft proberen en uitzoeken wat al dan niet werkt. We laten ruimte voor input van deelnemers, hun ouders, begeleiding, Chirovrijwilligers en leden van de stuurgroep. Als we vaststellen dat iets niet werkt, sturen we bij en passen we onze manier van werken aan. Vandaar ook het belang van een beroepskracht die het overzicht en de continuïteit behoudt.

Expertise

Onze ervaringen binnen BINT verspreiden we op verschillende manieren, zowel buiten als binnen de Chiro. Ook hierbij speelt de beroepskracht van BINT een belangrijke rol. Die zorgt voor de link tussen BINT en de ‘grote’ Chiro, en stimuleert het contact met andere vrijwilligers. Bovendien vindt er onder andere via de stuurgroep kennisuitwisseling plaats met jeugd- en vormingswerkers uit het Brussels werkveld.

BINT! | 19 |


en it te vi ti ac en de ho et m : jk ti ak pr de In 5. Methode Hoe gaan we te werk om de bovenstaande doelen in de praktijk om te zetten? BINT combineert werkvormen en methodieken die eigen zijn aan jeugdbewegingen met een grote aandacht voor de specifieke noden van jongeren met minder kansen. BINT onderscheidt zich door die manier van werken van een klassieke animatorcursus. Binnen het project leggen we behalve op vorming ook de focus op een aantal andere aspecten.

Vrijwilligerswerk De begeleidingsploeg bestaat uit vrijwilligers. Ze zijn met BINT bezig tijdens hun vrije tijd. Dat zorgt voor een diverse ploeg ,verschillende achtergronden en visies. Tijdens de stage komen de BINT-deelnemers zelf in aanraking met vrijwilligerswerk. Ze draaien gedurende een half jaar mee als leidster bij de Chiro. Zo krijgen ze de kans om te proeven van vrijwilligerswerk.

Langlopend traject met regelmatige contactmomenten We werken met de BINT-deelnemers gedurende 2 jaar. Tijdens die periode zien we de deelnemers minstens twee keer per maand. Dat regelmatige contact zorgt ervoor dat de deelnemers op hun eigen tempo kunnen groeien. De lange tijdspanne heeft het voordeel dat de deelnemers zich verbonden voelen met de groep en de begeleiding en langzaam meer engagement opnemen.

| 20 |

BINT!

Aandacht voor contact met ouders, buurt en vrienden BINT is geen eiland. Ook de entourage (ouders, buurt, vrienden) van de deelnemers wordt zoveel mogelijk betrokken bij het traject. Die betrokkenheid wil ervoor zorgen dat de deelnemers steun vinden bij hun omgeving wanneer ze een engagement opnemen. We merken dat dit niet evident is in de praktijk, er is nog werk aan de winkel. Enkele stappen die we al gezet hebben: ✸✸Huisbezoeken ✸✸Discussie over jeugdwerk en kookactiviteit samen met de vrouwenwerking van Foyervzw (Dar al Amal) ✸✸Slotmoment met receptie voor ouders en vrienden

<<foto slotmoment>>


Ervaringsgericht Ervaringen die doorvoeld kunnen worden, spreken veel sterker aan. Jongeren moeten de dingen kunnen ondervinden, kunnen beleven. Liever dan erover te praten, laten we de jongeren ervaren wat spel, animator zijn en jeugdbeweging betekenen. Op een veilige manier geven we hen de kans om dat te beleven door zelf veel te spelen, rollenspelen aan te bieden, creatief bezig te zijn, samen op weekend te gaan, hen stage te laten lopen bij een Chirogroep, enz.

Competenties én inspiratie Werken aan competenties is ‘in’. Als jongeren over de nodige vaardigheden en houding beschikken, komen ze overal. We zullen niet ontkennen dat dit van zeer groot belang is. Toch werken we bij BINT niet alleen aan competenties: we zoeken bij de jongeren ook naar hun engagement. Wat drijft hen, waar willen ze echt voor gaan, waar hebben ze zin in? Die goesting, die energie willen we opwekken én vasthouden bij BINT.

VOOR en DOOR jongeren We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren wanneer we activiteiten uitwerken. We houden rekening met eigen talenten en interesses van de groep. Bijvoorbeeld: vorig jaar toonden een aantal deelnemers veel interesse voor muziek en creativiteit. We contacteerden Mooss vzw en organiseerden een workshop ‘creatief spelen met kinderen’.

te nemen aan de discussie. Ze getuigde over het belang van BINT voor haar. Het was een vergadering die de Brusselse en nationale Chirovrijwilligers niet snel zullen vergeten

Laagdrempelig maar niet vrijblijvend We doen er alles aan om de deelnemers zich thuis te laten voelen en hen bij het project te blijven betrekken: communicatie op maat, polsen naar hun noden, enz. Toch stellen we duidelijk onze grenzen. Aanwezigheid en goede medewerking op de activiteiten en stage is verplicht. We maken dat van in het begin duidelijk, ook aan de ouders.

Aandacht voor groepsproces EN individuele opvolging Een groep waar de meisjes zich thuis voelen, is zeer belangrijk voor de motivatie en het verdere verloop van het traject. We besteden hier expliciet aandacht aan. Zo lieten we de Dienst Avontuurlijke Activiteiten van de Chiro een teambuildingsdag organiseren. We volgen alle deelnemers individueel op bij BINT. We probeerden al een systeem van meterschap uit, maar dat blijft verder zoeken. Tijdens de stage in het tweede jaar worden ze individueel begeleid door een stagebegeleid(st)er uit de Chiro en door een BINT-begeleidster.

Bovendien proberen we de deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere uitbouw van het traject. We evalueren regelmatig samen en vragen hun advies bij bepaalde beslissingen en nieuwe stappen. We communiceren hier zo open mogelijk over en geven ook aan dat BINT een experiment is , een zoeken, en dat zij ons en de Chiro heel wat kunnen bijbrengen. Toen we vorig jaar op de stuurgroep van Chiro Brussel beslissingen moesten nemen over de toekomst van BINT, werd Dounia, een deelnemer van BINT, uitgenodigd om deel

BINT! | 21 |


Activiteiten Het BINT-traject duurt twee jaar. Tijdens die periode werken we op verschillende manieren met de deelnemers: ✸✸Tweewekelijkse activiteiten op woensdag ✸✸Deelname aan Chirocursussen ✸✸op weekend en op bezoek bij een Brusselse Chirogroep ✸✸Stage bij een Brusselse Chirogroep In het eerste jaar ligt de nadruk op kennismaken en groepsvorming. We scheppen een klimaat van vertrouwen. We smeden een hechte groep, maken een eerste keer kennis met de Chiro en maken al eens een spel. De begeleiding heeft hier nog veel inbreng. De eerstejaars gaan ook mee op een cursus georganiseerd door Chirovrijwilligers, zoals Aspibivak. In het tweede jaar krijgen de deelnemers veel meer verantwoordelijkheid en is er minder sturing van de begeleiding. Toch worden ze van dichtbij opgevolgd en begeleid. De tweedejaars lopen een half jaar stage bij een Brusselse Chirogroep en gaan mee op vormingscursussen van de Chiro: IK en SB. Het traject eindigt met een plechtig slotmoment.

| 22 |

BINT!

Hieronder vind je wat info over de verschillende activiteiten en werkvormen binnen het BINT-traject. Meer info vind je in de deelnemersbundel, te verkrijgen bij Chiro Brussel.

Activiteiten op woensdag De activiteiten op woensdag worden om de twee weken georganiseerd in de periode van oktober tot mei. De activiteiten duren 3 uur en worden voorbereid en begeleid door de vrijwillige begeleidingsploeg. In deze activiteiten ligt het accent op spel, begeleidingshouding en teambuilding (BINT 1) en op engagement en uitwisseling (BINT 2): Enkele voorbeelden van activiteiten: ✸✸Hoe maak je een spel? (korte theoretische inleiding + een klein spel zelf maken) ✸✸Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn de kwaliteiten van een goede begeleid(st)er? ✸✸Creatief spelen met kinderen ✸✸Koken met kinderen ✸✸Een metrospel ✸✸Soorten spelen (in theorie en praktijk) ✸✸Tocht door Molenbeek met bezoek aan verschillende organisaties: JES, Foyer, Het Huis der Culturen


Vorming en cursussen:

Op SB was de begeleiding echt super a l’aise, de begeleiding was heel open en ze hielden rekening met ons.

Amina | 17 jaar, deelnemer BINT

Stage Tijdens het tweede jaar lopen de deelnemers minimum 60 uur stage bij een Chirogroep uit Brussel. In 2010 was dat bij Chiro Jijippeke in Molenbeek. Dit jaar is de BINTgroep groter en schakelden we ook andere groepen in. De BINTsters lopen nu stage in Chiro Stanneke (Koekelberg), Chiro Oudergem en Chiro Jijippeke (Molenbeek). Voor de stage maken we een contract op waarin we beschrijven wat we van alle betrokkenen verwachten.

Afspraken voo

De deelnemers van BINT gaan verschillende keren mee op vormingscursus met de Chiro. Dat gebeurt niet onvoorbereid. Zowel de BINTsters als de Chirovrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de cursus worden op voorhand geïnformeerd. De begeleidingsploeg van BINT stemt daarna de wederzijdse vragen en verwachtingen op elkaar af. We gingen met BINT al op verschillende cursussen mee de voorbije jaren: ✸✸SB met verbond Brussel (vijfdaagse animatorcursus) - 5 BINT-deelnemers ✸✸IK met gewest Metro (animatorweekend met Brusselse Chiroleiding) – 3 BINT-deelnemers ✸✸IK met gewest Zoetgeur – 6 BINT-deelnemers ✸✸Aspibivak met verbond Leuven (vijfdaagse preleidingsvorming) – 3 BINT-deelnemers ✸✸Workshopsweekend (vormingsweekend voor leiding en kaderleiding) – 2 BINT-begeleidsters

r

de BINT-meisjes ✸✸Elke zaterdag/zo ndag op tijd aanw ezig zijn ✸✸Elke vergadering bijwonen ✸✸Activiteiten voor bereiden in samen spraak/samenwerking met de leiding ✸✸Evaluatieformuli er invullen en laten invullen door de Chirogroep waar je stage loopt ✸✸Aanwezig zijn op de maandelijkse te rugkommomenten en evaluatiefor mulier meebrenge n Afspraken voo

r

de Chirogroep ✸✸Heel duidelijke verwachtingen op lijsten ✸✸BINT-begeleiding telkens contactere n i.v.m. kalender/ planning en prob lemen ✸✸Betrek de meisjes bij de voorbereiding van activiteiten ✸✸Evaluatiestrook je invullen na elke Chiroactiviteit

Afspraken voo

r

de BINT-begelei ✸✸Drie evaluatiem ding omenten: begin-, tussentijdse en eindevaluatie ✸✸Maandelijks cont act met de BINT-m eisjes – terugkom momenten op wo ensdag

BINT! | 23 |


6. WIE wil BINT bereiken? Met BINT richten we ons op meisjes uit Brussel tussen 16 en 19 jaar. We gaan op zoek naar meisjes die interesse hebben om met kinderen te werken, een engagement willen opnemen in de buurt en een animatorbrevet willen behalen. Anderzijds richt BINT zich ook op de vrijwilligers van de Chiro en jeugdwerkers in Brussel en omgeving. BINT is pas geslaagd als ook zij meestappen in het traject (zie het onderdeeltje ‘Iedereen mee?’ in hoofdstuk 9).

Profiel van de deelnemers Onze deelnemers? Dat zijn echt sterke madammen, ongelofelijk hoeveel energie ze hebben!

Floor | 24 jaar, begeleidster BINT

Brussel? BINT is gestart in Molenbeek en was aanvankelijk heel wijkgericht. Bij de werving bereikten we via mondtot-mondreclame ook geïnteresseerde meisjes buiten Molenbeek. In september 2010 besloten we daarom om ons niet langer alleen op Molenbeek te richten maar op de hele oostelijke kant van Brussel: Molenbeek, Laken, de stad Brussel zelf en Anderlecht. Om praktische redenen vinden de activiteiten nu plaats in Brussel, op het Chirosecretariaat. Die verplaatsing vormt voor onze deelnemers geen probleem.

Alleen meisjes?

Alleen met meisjes, ik vind dat wel eens gezellig en op deze m anier maakt mijn papa zich minder ongerust.

| 24 |

BINT!

Emira | 16 jaar, deeln

emer BINT


Met dit traject richten we ons specifiek op meisjes .We zijn er ons van bewust dat meer en meer organisaties afstappen van zo’n meisjeswerking en gemengd proberen te werken. In de praktijk kan gemengd werken vooral in de puberteit een remmend effect hebben op de leden. Verschillende groepen kiezen er dan ook voor om op die leeftijd de geslachten toch weer op te splitsen. We willen benadrukken dat het gaat om een positieve keuze. Door ons specifiek op meisjes te richten, proberen we die meisjes sterker te maken en hen meer zelfvertrouwen te geven. We willen hen in alle veiligheid een aanbod aanreiken waar ze in kunnen groeien. De veiligheid in de groep zal ruimte creëren voor nieuwe ervaringen (spel, vorming, contact met de Chiro, enz.) en zal het mogelijk maken om leefwereldverbredend te werken. Op lange termijn proberen we de deelnemers ertoe aan te zetten om engagement op te nemen in de buurt, en dat zal hoogstwaarschijnlijk een gemengde werking zijn. Ook kiezen we expliciet voor een meisjestraject omdat er bij de Brusselse tieners minder meisjes dan jongens participeren aan het vrijetijdsaanbod. Vanuit de gemeenschap en/of familie worden ze vaak afgeschermd en geremd. We hechten veel belang aan een nauw contact met ouders en de gemeenschap van de deelnemers en we ondervinden dat het niet-gemengd werken zeer drempelverlagend werkt voor de eerste contacten met de ouders. Door die manier van werken winnen we direct een zeker vertrouwen. Zodra de ouders het traject en de begeleiding kennen, durven ze zelf hun dochters mee sturen op een gemengd weekend of gemengde vorming.

Allochtoon, migrant, Belg, Marokkaan, Turk, enz.? Wie willen jullie nu eigenlijk bereiken met BINT? Allochtonen, Marokkanen, moslims, Belgen, een mix? Die vraag krijgen we dikwijls bij BINT. In principe is iedereen welkom, alle Brusselse meisjes tussen 16 en 19 jaar. Wel doen we specifiek moeite om doelgroepen te bereiken die moeilijk of niet in contact komen met de Chiro en het jeugdwerk. In Brussel gaat dit onder andere over jongeren van allochtone afkomst. De jongeren die we bereiken, zijn

geboren en getogen in Brussel, spreken Nederlands (en Frans, Arabisch, enz.) en zijn van Marokkaanse, Turkse of andere vreemde afkomst.

Werving deelnemers Stappenplan

Stap 1: Korte uitleg en eerste info

De beroepskracht gaat (eventueel samen met begeleiding en/of deelnemers) langs bij de jongeren. We vertellen kort over het project en tonen foto’s. De jongeren kunnen vragen stellen. Op het einde peilen we naar interesse, en wie dat wil, laat haar contactgegevens achter. Iedereen krijgt een flyer met de contactgegevens van BINT en met een uitnodiging voor het infomoment. We benadrukken dat dit infomoment volledig vrijblijvend is. Waar? We gingen op verschillende plaatsen op zoek naar BINT-deelnemers, we gebruikten daarvoor de contacten in ons netwerk: ✸✸Vrouwenwerkingen ➠➠ Dar al Amal (Foyervzw) ➠➠ Caleidoscoop (Vaartkapoen) ➠➠ La maison de la femme ✸✸Jeugdwerkingen en WMKJ’s ➠➠ Centrum West ➠➠ Effect (JESvzw) ➠➠ Studiebox en jongerenwerking Foyer ✸✸Scholen ➠➠ De Toverfluit (Molenbeek) ➠➠ Regina Pacis (Laken) ➠➠ via contactpersoon van het onderwijscentrum ✸✸Via via ➠➠ Via deelnemers en hun ouders ➠➠ Via leden van de stuurgroep

BINT! | 25 |


Stap 2: Infomoment

Enkele dagen voor het infomoment krijgen alle geïnteresseerden een sms ter herinnering. Het infomoment vindt plaats op een toegankelijke en gekende locatie. Het wordt samen met de deelnemers van het vorige jaar voorbereid. Zij nemen het woord en vertellen over het project. Er is ruimte voor een persoonlijke babbel en er zijn hapjes en drankjes. Alle aanwezigen noteren hun contactgegevens en geven al aan of ze willen meestappen in het project. We vragen of we op huisbezoek mogen komen om in te schrijven.

Stap 3: Huisbezoeken en inschrijving

Na een telefonische afspraak gaat de begeleiding op huisbezoek. We trekken hier voldoende tijd voor uit: ongeveer een uur per bezoek. Die persoonlijke kennismaking vormt de basis voor het vertrouwen dat de ouders in het project hebben. We leggen duidelijk uit wat er van de deelnemer verwacht wordt en dat het niet vrijblijvend is. We vragen aan de ouders om hun dochter te motiveren om telkens aanwezig te zijn. Tegelijkertijd geven we aan dat de ouders altijd bij ons terecht kunnen met vragen. De ouders vullen een formulier in, ondertekenen het en betalen bij voorkeur al inschrijvingsgeld.

| 26 |

BINT!

Op huisbezoek: De vader staat mij te woord in gebrekkig Frans. Ik heb het gevoel dat hij niet helemaal mee is met wat ik vertel. Hij praat veel en klaagt. Over zijn dochter, ze doet het niet goed op school en heeft nochtans alles wat ze nodig heeft: een dak boven het hoofd en elke dag eten op haar bord. Over Brussel, de drukte en het gebrek aan natuur. Over jongeren die geen respect hebben voor hun ouders. Over zijn dochter die zich te veel laat meeslepen door haar vriendinnen, slechte invloed, enz. Over het geloof, de islam: “Chacun cro t en quelque chose. Moi, par exemple, je crois en papier, toi tu crois en la table mais a la fin nous sommes tous egaux.” Ik vind moeilijk toegang tot deze man, afkomstig van het Macedonisch platteland. Tot hij vraagt naar mijn familie: ik vertel over mijn dorp, mijn familie en mijn vader met z’n moestuin en schapen. Als ik later opnieuw over BINT begin, legt hij mij het zwijgen op door prompt het invulformulier in te vullen en 10 euro inschrijvingsgeld op tafel te werpen. Hij neemt afscheid door nog eens te verwijzen naar “mon pere et ses moutons”, ik heb het gevoel dat hij van mijn uitleg niet veel onthouden heeft. “La confiance” is er “et ca c’est le plus important”. skracht BINT Siska | beroep


Aandachtspunten: goede communicatie met de doelgroep

Vertel waarom het traject interessant is

✸✸Als je gaat werven, let dan goed op lichaamstaal en aandacht van de jongeren. Je zult direct merken wie interesse toont, spreek die jongeren nog eens individueel aan. Soms durven ze in grote groep hun interesse niet openlijk te tonen. ✸✸ Maak gebruik van de communicatiekanalen die jongeren aanspreken: sms, sociale media, enz. Doe dat op een persoonlijke manier, stuur een berichtje met persoonlijke aanspreking. Laat de jongeren voelen dat ze uniek zijn.

Elementen die we aanhalen bij de eerste voorstelling: ✸✸In een groep ✸✸Op een toffe manier leren om animator te worden (ook EHBO, enz.) ✸✸Plezante, nieuwe activiteiten ( stadsspel, avontuur, op weekend) ✸✸Kennismaken met de Chiro en andere jeugdorganisaties+ vrijwilligerswerk ✸✸Is goed voor later, staat goed op je cv ✸✸De buurt beter leren kennen ✸✸Later zelf animator worden ✸✸Iets betekenen voor de kinderen in je buurt (rolmodel)

Aantrekkelijke flyer en beeldmateriaal

Noteer contactgegevens

Communiceer op maat en persoonlijk

✸✸Zorg voor een folder met duidelijke en beknopte info. ✸✸Beelden zeggen meer dan woorden. Zorg voor sprekende foto’s. ✸✸Een folder alleen werkt niet, verspil geen geld en tijd met de verspreiding van folders op allerlei plaatsen. Gebruik een folder als aanvulling bij mondelinge communicatie. Op die manier kunnen geïnteresseerden alles nog eens rustig bekijken en hebben ze de juiste contactgegevens bij de hand.

Betrek (oud-)leden en hun netwerk bij de werving ✸✸Vraag advies aan je leden over de werving: ➠➠ Waar vind je geïnteresseerde jongeren? ➠➠ Maak je promomateriaal samen met de jongeren of vraag hen om na te lezen en opmerkingen te geven. ✸✸Geef promomateriaal mee aan je leden en vraag hen om het project bekend te maken bij hun familie en vrienden. ✸✸Misschien zijn er wel leden of ouders die mee willen op wervingstocht? Laat ze zelf hun verhaal doen, hun enthousiasme werkt aanstekelijk.

Laat een lijst rondgaan en vraag aan geïnteresseerden om hun gegevens te noteren. Zo kun je later opnieuw contact opnemen.

Maak gebruik van je netwerk

Vertel op een positieve manier over het project aan de mensen in je eigen omgeving. Wie weet kennen zij wel iemand. ‘Mond-tot-mond-enthousiasme’ werkt het best.

Laagdrempelig maar niet vrijblijvend

Neem voldoende tijd voor de werving en ga voorzichtig te werk. Geef de jongeren genoeg kansen om vragen te stellen en af te tasten of het project iets voor hen is. Maak bij de inschrijving wel duidelijk dat er een zeker engagement verwacht wordt van de deelnemers: aanwezigheid, op tijd komen, twee jaar lang, enz. Laat ze hier zelf even bij stilstaan en wijs ook de ouders duidelijk op die verwachtingen. Dat zorgt ervoor dat jongeren bewuster deelnemen en zich persoonlijk aangesproken voelen.

Tevreden deelnemers en ouders zijn de beste promo

BINT! | 27 |


Behoud deelnemers Deelnemers werven is één ding. Ervoor zorgen dat ze zich twee jaar lang blijven engageren is nog iets anders. Ook bij BINT is dat niet evident. Het is een veeleisend en intensief traject en het blijft heel hard zoeken. We hebben wel al één en ander geleerd uit die zoektocht.

Maak duidelijke afspraken

Maak van in het begin duidelijk wat je verwacht van de deelnemers. Maak in samenspraak met de groep afspraken over afwezigheid, te laat komen, inzet, enz. Zorg ervoor dat die afspraken zowel voor de begeleidingsploeg als voor de deelnemers haalbaar zijn. Maak ze officieel door ze op te schrijven, te tekenen of te schilderen. Laat ze door de hele groep ondertekenen en hang ze ergens zichtbaar op. Dat kan handig zijn om naar terug te grijpen.

Betrek de jongeren erbij

✸✸Betrek de deelnemers er op voorhand bij door samen met hen afspraken en regels te formuleren (zie hierboven). ✸✸Als je merkt dat jongeren beginnen af te haken of te laat komen, vraag hen dan wat er scheelt en wat er moet veranderen zodat ze er weer zin in krijgen – zowel bij henzelf als bij de activiteiten. De waarom-vraag is hier echt belangrijk. Als er dingen niet lopen zoals verwacht, ga dan na hoe dat komt. Waarom is een deelnemer afwezig, reageert ze niet meer op een sms? Vaak zit daar iets achter. Laat merken dat je als begeleiding dat gedrag niet apprecieert maar ga ook het gesprek aan: “Waarom reageer je niet? Wat scheelt er? Wat moet er volgens jou veranderen?”

✸✸Als jezelf moeilijk toegang vindt tot een bepaalde jongere kun je ook de andere deelnemers vragen om hierover te spreken en de afhaker opnieuw te motiveren.

Opvolging

✸✸Noteer aanwezigheden en neem contact op als je merkt dat een deelnemer aan het afhaken is. Dat kan op ver-

| 28 |

BINT!

schillende manieren: ➠➠ Sms’jes voor de activiteiten ➠➠ Telefoon ➠➠ Sociale media (Facebook e.d.) ➠➠ Huisbezoek ➠➠ Via andere deelnemers ✸✸Maak met de begeleidingsploeg voldoende tijd vrij om elke deelnemer te bespreken. Wat gaat goed, wat gaat minder goed, waar moet je op letten? Dat kan een vast puntje zijn op een begeleidingsvergadering.

Huisbezoeken

Ga op huisbezoek en betrek zo ook de ouders en de familie van de jongere erbij. Maak ook aan hen duidelijk dat het traject niet vrijblijvend is, dat er engagement gevraagd wordt en dat ze hun dochter hierin kunnen steunen en stimuleren.

Samen sta je sterker

Ik weet echt niet of we goed bezig zijn. De tweedejaars komen al enkele weken niet meer opdagen en het is echt moeilijk om hen te contacteren. Ze antwoorden niet als we bellen. Dat heeft echt geen goede invloed op mijn motivatie als begeleiding. We hebben daarover gepraat op de begeleidingsvergadering en ook van de stuurgroep hebben we wat tips gekregen. Dat geeft weer wat moed en energie om ertegenaan te gaan. BINT Jitske | 26 jaar, begeleiding


Telkens weer de energie vinden om de jongeren te motiveren en contact met hen te behouden, is niet evident. Een goede samenwerking en ondersteuning van de vrijwillige begeleiding is cruciaal op dit punt: ✸✸Maak voldoende tijd voor coaching van de begeleidingsploeg en zorg voor ontspannende momenten. ✸✸Zorg dat de begeleidingsploeg op één lijn staat wat de aanpak van de deelnemers betreft. Maak hiervoor voldoende tijd vrij op de begeleidingsvergadering. ✸✸Vraag raad en advies aan andere jeugdwerkers en aan de mensen van de stuurgroep. ✸✸Ken je andere jeugdwerkers die met dezelfde jongeren werken? Neem geregeld contact met hen op en laat weten hoe het met de jongeren gaat.

Trek je grenzen en wees realistisch

Een deel van de deelnemers zal in de loop van het traject afhaken, om persoonlijke of andere redenen. Hou dat voor ogen en laat de moed niet zakken. Om te voorkomen dat de groep te klein wordt, start je pas een nieuw traject als je voldoende deelnemers hebt. Zo kom je niet in de problemen als er enkele jongeren afhaken. Blijf de jongeren niet eindeloos opnieuw contacteren. Als je gedaan hebt wat binnen je mogelijkheden ligt en de deelnemer de kansen niet grijpt, laat dan weten dat zij of hij het traject niet kan voortzetten. Eventueel kan zij of hij zich volgend jaar wel opnieuw inschrijven. Trek een duidelijke grens en hou rekening met de draagkracht van de vrijwillige begeleiding.

Op tijd? De BINT-begeleidingsploeg worstelt heel hard met het feit dat de deelnemers anders omgaan met tijd. Ze komen vaak te laat op activiteiten. Dat wekt wrevel op want het verstoort de opbouw van de activiteiten en het zorgt ervoor dat de andere deelnemers ook minder stipt aankomen. We hebben al op verschillende manieren gereageerd: - Een rustig gesprek met de deelnemers waarin ze zelf voorstellen en beloftes formuleren - Een activiteit niet laten doorgaan omdat de helft van de groep meer dan een half uur te laat was - Kwaad worden en teleurstelling tonen - Een halfuurtje inlooptijd We zien in dat we bij BINT hun gedrag niet kunnen veranderen. De BINTsters geven aan dat ze overal te laat komen, ook op school, bijvoorbeeld. We vragen ons met de begeleidingsploeg weleens af waarom we hier zoveel aandacht aan besteden. Is dat wel zo belangrijk? Is het iets typisch ‘Belgisch’? Wat betekent het voor ons? We stellen onze eigen evidenties in vraag en proberen een andere bril op te zetten. Aan de andere kant beseffen we dat onze deelnemers dit wel moeten leren als ze later niet op dezelfde muren willen botsen. Een moeilijk maar interessant proces, waarbij iedereen wat water in de wijn doet.

BINT! | 29 |


7. Begeleidingsploeg Een animatorentraject (zoals BINT) staat of valt met een goede begeleidingsploeg echelen Bernd Smeets | coördinator animatorenvorming Thebe vzw, Maasm

Ook bij BINT is de vrijwillige begeleidingsploeg de drijvende kracht achter het project. De begeleidsters engageren zich om de ideeën in de praktijk om te zetten en staan er telkens weer om de deelnemers te motiveren en te verrassen met boeiende activiteiten.

| 30 |

BINT!

Profiel BINT-begeleiding

✸✸Ervaring in het jeugdwerk (Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ, KAJ, speelpleinwerking, enz.) ✸✸Kennis over de basisprincipes van animator zijn en/of bereidheid om hierover bij te leren ✸✸Ervoor openstaan om te werken met (allochtone) tienermeisjes ✸✸Flexibel zijn en beschikken over voldoende doorzettingsvermogen ✸✸Twee keer in de maand vrij zijn op woensdag (van 16 tot 19 uur) en ook bereid zijn om die activiteit voor te bereiden ✸✸Voldoende goed Nederlands praten om de activiteiten in het Nederlands te begeleiden

De motivatie van de vrijwilligers die bij BINT terechtkomen, is verschillend: ✸✸Op een andere manier bezig zijn met jeugdwerk ✸✸Ervaring opdoen met andere doelgroepen ✸✸Ervaring opdoen over jeugdwerk ✸✸Brussel op een andere manier leren kennen en netwerk uitbreiden ✸✸Nieuwsgierigheid naar het verloop van een project als BINT ✸✸Vriendengroep uitbreiden ✸✸Graag een steentje bijdragen aan meer diversiteit in de jeugdbeweging


(... ) Het zou inderdaad wel goed zijn voor de meisjes en voor jullie om een begeleidst er te hebben met dezelfde achtergrond. Niet dat jull ie het niet goed doen, echt niet, maar er zijn sow ieso bepaalde gevoeligheden, taboes, maatschappelijk e vraagstukken die dan gemakkelijker bespreekbaar zou den zijn. Geef mijn salaam door aan de meisjes. Ik vond ze echt super! Mail van Hanane, vriendin van BINT-beg eleidster Floor, na een bezoek aan BINT-activiteit janu ari 2010

Werving van begeleiding We maken gebruik van verschillende kanalen: ✸✸ Vrijwilligersvacature op internet: www.11.be, KifKif, enz. ✸✸ Via de Chiro ✸✸ Via via: vrienden en kennissen van de begeleidingsploeg, de stuurgroep, enz. ✸✸ Via WMKJ’s en zelforganisaties ✸✸ Hogescholen en universiteiten in Brussel

Tips

Combinatie

Het is vooral de combinatie van die wervingskanalen die werkt. Een geïnteresseerde leest de oproep op internet, informeert nog eens via via en zet dan de stap naar BINT.

Doelgericht en persoonlijk

Ook al heb je zeer dringend volk nodig: ga doelgericht en persoonlijk te werk. Je bent niet naar eender wie op zoek maar naar iemand die over de juiste houding en competenties beschikt. Ook potentiële vrijwilligers appreciëren deze aanpak, op die manier voelen ze zich erkend en persoonlijk aangesproken. Op dit moment bestaat de BINT-begeleidingsploeg uit vier vrijwilligers. Zij vullen elkaar uitstekend aan. Twee begeleidsters hebben heel wat ervaring met Chiro en ander jeugdwerk, de twee anderen zijn zelf van allochtone afkomst en hebben een sociaal-pedagogische achtergrond. We hebben de raad van Hanane hierboven dus opgevolgd en hebben uiteindelijk twee begeleidsters gevonden met ongeveer dezelfde achtergrond als de deelnemers. Dat betekent zeker een meerwaarde voor BINT.

Als iemand interesse toont, is het belangrijk dat je voldoende tijd neemt om het project voor te stellen en wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken. Maak een persoonlijke afspraak en geef de geïnteresseerde nadien nog bedenktijd. Die extra investering loont zeker op de lange termijn: de vrijwilliger weet waar hij of zij aan begint en jij weet welk vlees je in de kuip hebt. Doe hetzelfde als de vrijwilliger stopt. Je kunt veel leren uit een exitgesprek en bovendien is het een goede manier om de samenwerking af te sluiten

BINT! | 31 |


Taken van de begeleiding De vrijwilligers leiden de BINT-deelnemers door het traject. Dat betekent: ✸✸Activiteiten voorbereiden, kennismaking met Chiro, spelen, basistechnieken animator, enz. ✸✸Persoonlijk contact opbouwen met de groep meisjes ✸✸Op regelmatige basis terugkoppelen naar de stuurgroep voor input en ondersteuning ✸✸Als brugfiguur fungeren tussen Chirovrijwilligers en de deelnemers, nauwe betrokkenheid bij de deelname van de BINTsters aan een Chirocursus en begeleiding tijdens de stage De begeleidingsploeg van BINT houdt zich bezig met de activiteiten en de deelnemers. Ze kennen de praktijk en de deelnemers het beste. Vandaar dat ze heel betrokken zijn op de evoluties en ontwikkelingen van het project. Vanuit hun praktijkervaringen geven ze er mee vorm aan, ze zijn heel nauw betrokken bij de evolutie en de uitbouw ervan. Die combinatie van praktijk en mee nadenken werkt voor de begeleiding heel inspirerend. In de evaluatie komt telkens naar voren dat BINT een zwaar engagement is, maar dat het om verschillende redenen de moeite waard is: ✸✸Contact met de deelnemers en zichtbare evolutie in de loop van het traject ✸✸Samenwerking met Chiroploegen en Brussels netwerk ✸✸Eigen grenzen leren kennen en daaruit leren ✸✸Het is spannend om een nieuw experimenteel vorm te geven, voelen dat je inbreng er echt toe doet. ✸✸Telkens opnieuw naar andere en creatieve oplossingen zoeken ✸✸Leren over Brussel en interculturaliteit ✸✸Boeiende ontmoetingen en nieuwe mensen leren kennen ✸✸En ook gewoon omdat het leuk is ;-)

| 32 |

BINT!

Ondersteuning van de begeleiding: BINT is een nieuw project, een experiment. Vaak lopen zaken niet zoals verwacht. Deelnemers komen niet opdagen of reageren niet zoals verwacht, enz. Er wordt dus heel wat gevraagd van de vrijwillige begeleiding. Opdat de ploeg de moed niet laat zakken en telkens weer de energie vindt om er tegenaan te gaan, is degelijke ondersteuning noodzakelijk. Bij BINT gebeurt de directe ondersteuning door de beroepskracht van Chiro Brussel. Die opvolging is zeer divers: ✸✸Coaching en luisterend oor ✸✸Link met de Chiro en de stuurgroep ✸✸Overzicht behouden ✸✸Begeleidingsvergadering organiseren ✸✸Praktisch, administratief en organisatorisch ✸✸Helpen bij activiteiten ✸✸Werving en onthaal nieuwe begeleiding Voor advies en een bredere kijk kan de begeleidingsploeg ook terecht bij de stuurgroep, een vergadering samengesteld uit professionele jeugdwerkers of andere partners, zowel van binnen als van buiten de Chiro (zie hoofdstuk 7). Bovendien wordt de begeleiding gestimuleerd om zich te vormen. Ze krijgen de kans om vorming te volgen bij de Chiro of andere organisaties.


8. Omkadering BINT is een experimenteel project. Behalve enkele gelijkaardige projecten in andere steden hadden we weinig om ons op te baseren. Vandaar de nood om ons te omringen met een stevig netwerk en voldoende expertise. Hieronder beschrijven we de verschillende spelers die betrokken zijn bij de omkadering en het uitbouwen van het project.

Beroepskracht Momenteel wordt het project aangestuurd door een stadswerker van Chiro Brussel . BINT neemt 50% van het takenpakket in. De rol van de beroepskracht binnen BINT is divers en evolueert naargelang de noden die zich stellen: ✸✸Ondersteuning en opvolging van de begeleidingsploeg ✸✸Werving van begeleiding en deelnemers ✸✸Praktische organisatie: lokaal, inschrijvingen, enz. ✸✸Link met netwerk ✸✸Stuurgroep ✸✸Overzicht behouden ✸✸Inhoudelijke uitwerking van het project, samen met begeleiding en stuurgroep ✸✸Communicatie ✸✸Link met de Chiro ✸✸Expertise verspreiden ✸✸Enz.

| 34 |

BINT!

Er zijn momenten dat de begeleiding er echt door zat, of dat je dacht: “Nu weet ik écht nie t meer wat we moeten doen.” En dan moet je iemand hebben die niet ineens kan weglopen. Het is bijna lett erlijk zo: je kunt niet weglopen, je moet een oplossing vind en. Misschien kan het ook met een vrijwilliger die er echt veel tijd in steekt. Het is inderdaad een soort buf fer. Siska | beroepskracht BINT in intervie

w met Merijn Gouweloose, maart 201

We krijgen vaak de vraag of de beroepskrachtenondersteuning na verloop van tijd afgebouwd zal worden, zodat het project meer gedragen wordt door vrijwilligers. De praktijk wijst uit dat dit moeilijk is bij een experimenteel project. De taken van de beroepskracht veranderen wel in de loop van het project. De vrijwilligers nemen als begeleiding ook een groot deel van de taken over, maar er duiken nieuwe pijnpunten en uitdagingen op. Het is nodig dat de beroepskracht die punten aanpakt zodat het project kan evolueren en bijgestuurd worden. Het werken met de doelgroep en nieuwe methodieken vraagt ook extra tijd en ondersteuning. Ook de link behouden met de Chirogroepen en andere partners vraagt veel energie, en daar speelt de beroepskracht een belangrijke rol in.

1


BINT-stuurgroep

Chiro

De BINT-stuurgroep bestaat uit professionelen met ervaring in het Brussels (jeugd)werkveld. Momenteel zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: ✸✸Foyer vzw ✸✸D’Broej ✸✸Gemeenschapscentrum de Vaartkapoen ✸✸JES vzw ✸✸Gemeente Molenbeek ✸✸Groep INTRO vzw ✸✸Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Verschillende ploegen en structuren van de Chiro zijn betrokken bij het project. Ze volgen en ondersteunen het op verschillende manieren.

Die groep van experten komt om de twee maanden samen. De stuurgroepvergadering wordt geleid door de beroepskracht van de Chiro en voorbereid samen met een lid uit de stuurgroep. Ook is er altijd vertegenwoordiging vanuit de begeleidingsploeg. De opdracht van de stuurgroep luidt als volgt: ✸✸Doelstellingen uitwerken en concreet maken ✸✸Inhoudelijke input geven om doelstellingen te verfijnen ✸✸Project bijsturen ✸✸Communicatie over en bekendmaking van het project ✸✸Eventueel meehelpen in de praktijk ✸✸Inhoudelijke input geven bij vragen van de begeleidingsploeg en de beroepskracht ✸✸Coaching van de beroepskracht (dat gebeurt bij het opmaken van de agenda, samen met één lid van de stuurgroep) Het niet altijd evident om alle leden van de stuurgroep betrokken te houden. Ze zitten daar vanuit hun eigen organisatie en dat maakt het soms moeilijk om gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat hun aanwezigheid op de stuurgroepvergadering aan concrete input oplevert voor hun organisatie. Een evaluatie van de taken, bevoegdheden en thema’s van de stuurgroep dringt zich op.

Stadswerking Brussel en verbond Brussel

Stadslong (stuurgroepvergadering Chiro Brussel)

✸✸BINT = vast agendapunt op de maandelijkse vergadering. Inhoudelijke keuzes en belangrijke ontwikkelingen worden besproken.

Brusselse Chirogroepen

✸✸De BINTsters lopen stage bij enkele Brusselse Chirogroepen

Vrijwilligersploegen vormingscursussen ✸✸De BINTsters gaan mee op cursus met de Chiro

Chirojeugd Vlaanderen

Commissie Diversiteit (inhoudelijke werkgroep die zich bezighoudt met diversiteit binnen de Chiro)

✸✸Input en opvolging ✸✸Via verslag en beroepskracht

Agenda Pedagogische Leiding

✸✸ Jorre Biesmans (peter van BINT) komt naar stuurgroep BINT

Voorstelling van BINT op Nationale Raad en Pedagogische Leiding (vertegenwoordigingsvergaderingen die mee het nationaal beleid uitstippelen)

BINT! | 35 |


BINT kan intekenen op het aanbod van commissies en diensten van de Chiro (thematische werkgroepen) ✸✸bv. teambuilding in samenwerking met de Dienst Avontuurlijke activiteiten

Andere partners VGC ✸✸Financiële ondersteuning ✸✸Signalen doorspelen aan het beleid

Brede School Molenbeek (BROM) ✸✸Promo en communicatie ✸✸Logistieke ondersteuning

| 36 |

BINT!


T? IN B t ui d er le ge e w en bb he at W 9. Wat hebben we – met vallen en opstaan – geleerd uit het verhaal van BINT? Met welke factoren moet je rekening houden als je een dergelijk project opstart en uitwerkt? Hoe kunnen we de aanwezige diversiteit in de samenleving een plaats geven in de jeugdbeweging en het jeugdwerk? De vraag naar duidelijke tips en tricks is groot. Maar als er één ding is dat we met BINT geleerd hebben, is het wel dit: er bestaan géén kant-en-klare oplossingen, er is géén stappenplan dat je blindelings kunt volgen. Je moet telkens opnieuw de puzzel maken: elke groep, elke situatie is anders. Het kan van één ‘puzzelstukje’ afhangen of iets slaagt of niet. Wat die stukken zijn en hoe ze in elkaar passen, dat kom je alleen te weten door te luisteren naar de jongeren, de begeleiding en de vrijwilligers. En vooral door samen én telkens opnieuw de puzzel te maken.

Projectwerking Vraaggestuurd en nodig? Een traject zoals BINT is pas zinvol als het beantwoordt aan een duidelijke vraag. Voel je een noodzaak? Is er interesse voor wat je te bieden hebt? Zijn er jongeren op zoek naar een aanbod? Kun je daaraan beantwoorden? In het geval van BINT zijn we ingegaan op een dubbele vraag: de vraag van jongeren op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, jongeren die interesse toonden voor werken met kinderen, in contact wilden komen met het jeugdwerk en animator wilden worden. Daarnaast was de Chiro in Molenbeek aan het zoeken naar manieren om jongeren uit de buurt te engageren.

Denk, durf, doe

en vooral juiste puzzelstukjes “Het ineenvallen van kleine maar die verschillende kan een echte kans bieden, kelijk, anders forceer je puzzelstukjes zijn ook noodza ndeerd.” en dan faal je bijna gegara

roep Chiro Brussel

Inge | oud-voorzitter stuurg

BINT is een experimenteel project. Dat wil zeggen dat we vooral al doende expertise willen opbouwen. We hadden een idee, een plan en hebben toen een stap in het onbekende gezet. Het project heeft verder op een organische manier vorm gekregen. Het is daarbij belangrijk dat je op tijd evalueert, bijstuurt en de duidelijke doelen vooropstelt. Een stuurgroep met input van verschillende kanten, samen met voldoende inspraak van de deelnemers, begeleiding en andere betrokkenen, helpen je al een heel eind op weg. Geef jezelf daarnaast voldoende ruimte om bij te sturen, durf aanpassen maar ook gas terugnemen als je merkt dat iets niet werkt.

Omring je met de goede mensen BINT opstarten was mee mogelijk dankzij de jarenlange investering van Chiro Brussel in het Molenbeekse netwerk. Het project kreeg verder vorm gedurende vele gesprekken en vergaderingen met heel wat mensen.

BINT! | 37 |


Je hebt verschillende soorten mensen nodig om je project te doen slagen: ✸✸Mensen met expertise die je project mee vorm willen geven (= stuurgroep) ✸✸Ervaringsdeskundigen die je van dichterbij kunnen ondersteunen (= collega’s, andere jeugdwerkers, vrijwilligers, enz.) ✸✸Gemotiveerde en geëngageerde begeleiding die ideeën in concrete acties kan omzetten ✸✸Breder netwerk dat het verhaal verder verspreidt (= ouders van deelnemers, Chiro, Brede School Molenbeek, enz.) ✸✸Chirovrijwilligers die hun werking openstellen voor BINT Ga op zoek naar mensen met expertise en geloof in het project en durf hen een duidelijk engagement te vragen.

Zorg voor betrokkenheid Alleen (of in kleine groep) lijken de dingen vaak sneller vooruit te gaan. Dat is zo, alleszins voor wat de korte termijn betreft. Op lange termijn doe je er goed aan om er meerdere mensen bij te betrekken en naar hun mening te vragen. Zo zal het project breder gedragen en ondersteund worden. Aarzel niet om je netwerk te consulteren als het project even vastloopt.

Communiceer Een positieve en duidelijke communicatie over de vorderingen van het project is van groot belang. Vertel en schrijf over je project, dan krijgen mensen vanzelf zin om er meer over te weten. Verdoezel de negatieve kanten niet maar vermijd een klaagzang. Breng een realistisch maar positief verhaal.

Tijd en energie Een project vraagt tijd en energie. Vaak komen er onverwachte kapers op de kust en lopen de dingen niet zoals gepland. Wees je hiervan bewust en laat je niet afschrikken door tegenslagen. Zorg voor voldoende ruimte om hierover te praten en oplossingen te zoeken. Beschouw die tegenslagen dan ook als leermomenten, als deel van het traject. Vaak kun je uit die momenten het meeste leren.

| 38 |

BINT!

Duidelijke communicatie Werk je met mensen met een diverse achtergrond, dan is duidelijke communicatie belangrijker dan ooit. Veel misverstanden ontstaan doordat mensen hun verwachtingen evident vinden, en ze dus niet uitspreken. Bewust omgaan met diversiteit betekent zelf de verantwoordelijkheid nemen om aan anderen je verwachtingen duidelijk te maken.

Kli(n)kt het niet, dan botst het Conflicten angstvallig vermijden is niet nodig. Vaak hebben ze een positieve bijwerking. Goede opvolging is hierbij zeer belangrijk. Op weekend met Chiro Jijippeke ontstond er een conflict tussen een BINT-deelnemer en een Chiroleidster. Er vielen pijnlijke, harde woorden. Het gesprek achteraf loste niet alles op maar zorgde wel voor rust en nuance. De BINTster zag in dat de leidster ook maar een mens is met haar mindere kanten, en ze voelde heel sterk de steun van de rest van de leidingsploeg. Er heerste niet langer een wij-tegen-zij-gevoel en de band tussen de Chiro en de BINTsters werd sterker.


Als verbond Brussel vinden we het belangrijk dat we kunnen bijdragen tot dit project. Het toont aan dat de Chiro openstaat voor zijwegen en dat we daar ook actief aan meewerken. SB is ook een kwalitatief goede cursus, en die kennis en vaardigheden willen we dan ook meegeven op zo’n cursus. Samenwerken met de BINT-begeleiding en de BINTsters verruimde ook onze eigen blik!

n e e r e ied mee vriend!

Maaike | vrijwilliger verbond Brussel

Chiro Iedereen Mee? BINT heeft niet als doel de Brusselse tieners om te toveren tot ‘perfecte’ Chiroleiding. BINT is vooral ontstaan om na te gaan waar die jongeren nood aan hebben en op welke manier de Chiro aansluiting kan vinden bij hun leefwereld. Het is dus een leerproces voor alle betrokkenen: voor de BINTsters en de begeleidingsploeg, maar ook voor de vele Chirovrijwilligers en voor de Chiro als beweging. Op bepaalde momenten zullen de vrijwilligers in contact komen met de BINT-deelnemers, zoals tijdens de stage en bij de deelname aan vormingscursussen. Door die ontmoetingen worden alle betrokkenen gedwongen om uit te wisselen, samen te werken en na te denken over hun eigen werking. Een ervaring waarbij iedereen iets kan bijdragen en opsteken van de ander! BINT heeft pas zin als iedereen bereid is om eruit te leren en zichzelf in vraag te stellen.

n e e r e d ie mee BINT! | 39 |


Het ‘jeugdbewegingsmodel’ We zijn onder andere met BINT gestart om de grenzen van ‘het jeugdbewegingsmodel’ af te tasten. We stelden ons de vraag hoe we Chirogroepen moeten aanpassen zodat ze een beter antwoorden bieden op de noden van de meer en meer diverse maatschappij. Er wordt vaak over ‘het jeugdbewegingsmodel’ geschreven en gediscussieerd in termen van drempels:

Het jeugdbewegingsmodel heeft wellicht zijn grenzen. Eenzelfde vaststelling kan hier gemaakt worden als in het onderwijs. De jeugdbewegingscultuur sluit beter aan bij de waarden en normen van wat we de ‘blanke middenklasse’ kunnen noemen. Er zijn verschillende elementen die mogelijks begrenzend werken: - de vraag om regelmatig en stipt aanwezig te zijn - het dragen van bewegingskledij - vaste, gestructureerde groepen - een voorgestructureerd spelaanbod - vaak een gemengde werking - een minder masculien imago dan voorheen - een minder competitief imago - een zware inzet op groepsdynamica en jeugdig leiderschap

ée naar Herman Lauwers | in een interview met Filip Couss ot’. astap euzep uzen aanleiding van het boek ’Curie

Onze ervaringen bij BINT nuanceren die vaststelling. “Spel, jeugdig leiderschap, groepsdynamica zou enkel werken bij de blanke middenklasse”. BINT leert ons dat niets minder waar is. Ook de BINT-deelnemers amuseren zich rot tijdens een spel, willen graag een groep vormen met alles erop en eraan (Chirokleren, eigen liedjes, enz.) en voelen zich verantwoordelijk voor de jongeren uit hun buurt. Het is dus zeker niet nodig om het hele jeugdbewegingsmodel overboord te gooien. Dat model heeft zijn sterktes die al jaren werken en blijven werken. Toch stellen we vast dat een aantal van de beschreven ‘begrenzende elementen’ ook voor BINT-deelnemers moeilijk liggen: regelmatig en stipt aanwezig zijn, een gemengde werking, enz. Met vallen en opstaan hebben we geleerd dat die elementen niet noodzakelijk een probleem hoeven te vormen als er voldoende vertrouwen en openheid is, en dat zo een gemeenschappelijke oplossing mogelijk wordt. Dat is niet eenvoudig, er is geen pasklare oplossing: de elementen die begrenzend werken zomaar aanpassen, helpt niet. Het enige wat werkt, is de bereidheid om samen naar antwoorden te zoeken op de problemen die zich stellen. Dat ‘samen met’ is essentieel. Het is telkens weer het gesprek aangaan, luisteren en conflicten niet uit de weg gaan. Of zoals Erwin Jans het zegt: “Intercultureel werken is geen inhoud maar een houding. Het gaat niet alleen over dingen aanpassen maar over samen zoeken.”

In de praktijk? We beseffen dat het té tijdsintensief is om overal BINTprojecten op te starten. Toch kunnen jeugdbewegingen, jeugdorganisaties en vrijwilligers stappen zetten. We geven enkele suggesties1 aan de Chiro en aan andere jeugdbewegingen om op een zinvolle manier intercultureel2 te werken.

1  Bij het formuleren van deze suggesties worden ervaringen uit de BINTpraktijk theoretisch onderbouwd aan de hand van het werk van Erwin Jans: ‘Interculturele intoxicaties’. 2  Intercultureel werken wordt hier heel breed geïnterpreteerd. We verstaan hieronder: de aanwezige diversiteit in een bepaalde groep of wijk zo goed mogelijk benutten. Dat gaat over verschillende doelgroepen: jongeren van allochtone afkomst, maatschappelijk kwetsbare jongeren, enz.


Een alledaagse en ervaringsgerichte aanpak Niet alleen praten over diversiteit maar samen doen: op een veilige en nuchtere manier ontmoetingen en uitwisseling stimuleren. Bv.: niet-Chiroleden laten deelnemen aan een Chirocursus, Chiroleiding in contact brengen met doelgroepenorganisaties. Hiervoor moeten we bewust op zoek gaan naar samenwerkingen en partnerschappen bij organisaties die door hun expertise de nodige ondersteuning kunnen bieden, om zo een netwerk uit te bouwen voor de thema’s toegankelijkheid en diversiteit.

Een integrale en creatieve aanpak

Diversiteit is niet één thema dat we nauwkeurig kunnen afbakenen. Het valt niet onder te brengen in één project, werkgroep of document binnen een organisatie. De diversiteit dwingt tot een herdefinitie van de eigen beweging. Waar staan we voor, waar geloven we in, tot hoever willen we gaan? We moeten vertrekken vanuit onze eigenheid, onze sterktes als beweging, maar ook durven

de geëffende paden te verlaten. Voldoende openheid en expertise zijn nodig om dat proces op een diepgaande manier te doorlopen. Een voorbeeld: binnen de Chiro bestaat de Diversiteitsbril, een handleiding met diversiteitstips voor als je een nieuwe cursusbundel of publicatie samenstelt.

Een persoonlijke aanpak

Als we omgaan met doelgroepen is het van groot belang om te beseffen dat iedere ontmoeting er één is met een persoon, met een uniek individu. Die persoon vertegenwoordigt zijn of haar cultuur niet. ‘De Marokkaan’ bestaat net zo min als ‘de Belg’ of ‘de Chiroleid(st)er’. Dat klinkt evident maar in de praktijk moeten we hier altijd alert voor blijven. Bewust op zoek gaan naar vrijwilligers én personeel uit verschillende doelgroepen stimuleert die persoonlijke aanpak.

BINT! | 41 |


Een realistische aanpak

Intercultureel werken is nooit af, we hebben het ook niet allemaal in de hand. Er zijn veel processen waar we niets aan kunnen veranderen. Bepaalde sociale en economische processen voltrekken zich nu eenmaal op een anonieme manier. Nuchter blijven maar de moed niet laten zakken bij één mislukking is de boodschap. Hierbij moeten we altijd rekening houden met de grenzen van de ploeg of groep. In Chirotermen wordt dat aangeduid met draagkracht . Hiermee bedoelen we dat groepen voldoende draagkracht moeten hebben om hun werking te blijven garanderen. De Chiro blijft boven alles een vrijwilligersbeweging met de dynamiek die dat met zich meebrengt. Het is een heel engagement om vrijwilliger te zijn. Vrijwilligers die nog een stapje extra kunnen zetten naar bepaalde doelgroepen toe zijn niet dik gezaaid. Voldoende kennis van zaken, een open houding, tijd, geduld en de nodige vorming zijn noodzakelijke voorwaarden om diversiteit op een goede manier aan te pakken.

Een positieve aanpak

Diversiteit is een feit, geen probleem dat we zo snel mogelijk moeten wegwerken. Er zijn trouwens al heel wat stappen gezet. Groepen en vrijwilligers moeten hierin erkend worden. Het is belangrijk om kleine, positieve verhalen en successen in de verf zetten.

| 42 |

BINT!

Waarom willen/moeten we als Chiro inzetten op diversiteit?

Niet vanuit een idealistische en naïeve opvatting: “Iedereen heeft recht op spel en vrije tijd”. Jeugdbeweging zal ‘hen’ vooruit helpen in het leven. Inzetten op diversiteit betekent niet iedereen kost wat kost ‘naar de jeugdbeweging toeleiden’. Wel omdat diversiteit een feit is, geen keuze. We kunnen er niet onderuit, zeker in de steden niet. Elke Chirogroep, elke Chirovrijwilliger wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Diversiteit is een kenmerk van onze leefwereld geworden. Dus we moeten wel positie innemen. Diversiteit heeft minder te maken met harmonie-in-verschil, wel met conflict, discussie en permanente onderhandeling. Die complexe onderhandelingssituaties vragen van alle deelnemers nieuwe competenties – ook van onze Chiroleiding! Door diversiteit een waardige plaats te geven in de Chirowerking creëren we kansen voor nieuwe talenten en andere visies. Bovendien daagt dit ons uit om het Chiromodel, onze begeleidingshouding en ons aanbod continu in vraag te stellen. Dat proces is nodig om te kunnen beantwoorden aan de vragen en noden van de jongeren van vandaag en morgen.


n ge in nk de be en en ag vr n, ge in ag td Ui . 10 voor de toekomst Na drie jaar BINT hebben we veel geleerd maar er komen ook voortdurend nieuwe uitdagingen en bedenkingen opduiken. Een grondige evaluatie bij alle betrokkenen is nodig. Hieronder alvast een aantal vragen voor de toekomst.

Wat met BINT op de lange termijn?

Doelgroep Blijven we alleen met meisjes werken? Of gaan we gemengd werken? Starten we een parallel jongenstraject op? Streven we naar een grotere, sociale mix? Betrekken we ook Chiroleden (aspi’s) in het traject?

Uitbreiding van BINT in verschillende wijken in Brussel?

‘k vind BINT een prachtig project, kleinschalig om op maat te zijn van de kansen en uitdagingen in Molenbeek – daarin ligt ook het fragiele, vermoed ik: twee jaar is kort om continuïteit te verzekeren.

In welke Brusselse wijken is hier vraag naar? Is dit realistisch?

Els van Doren | nationale proost Chiro

Samenwerken met andere partners loont. Bij BINT hebben we dat meermaals aan den lijve ondervonden. Zo is er een nauw contact met de jongerenwerkster van Foyer vzw en doen we vaak een beroep op het netwerk bij twijfels en problemen. Met BINT hebben we – net zoals bij andere organisaties – vaak de neiging om op ons eiland te blijven, deels uit schrik om onze eigenheid en leden te verliezen. Toch is het zeer belangrijk om niet terug te plooien op onszelf maar te denken in het belang van de jongeren. Waar hebben zij nood aan? Hoe kunnen we hen dat het beste bieden?

BINT vraagt veel tijd, engagement en personeelskracht. Tot op vandaag blijft het heel hard zoeken en proberen. Een fragiel en experimenteel proces dat heel wat vraagt van de ondersteunende beroepskracht en de begeleidingsploeg.

Nazorg van de BINT-deelnemers Wat gebeurt er met de deelnemers na het traject? Hoe worden ze verder begeleid en opgevolgd? Is dat nodig?

Samenwerking met andere organisaties

BINT! | 43 |


Vrijwillig versus betaald engagement Deze discussie komt vaak terug. Op het speelplein en bij andere jeugdwerkingen worden de jongeren betaald. Gezien de socio-economische realiteit van de Brusselse jongeren is dat geen overbodige luxe: de meesten kunnen dat extra zakgeld goed gebruiken. Hoe staan we hier als Chiro tegenover? Wat doen we hiermee? Die vraag gaat trouwens verder dan BINT.

Resultaten versus doelstellingen? Wanneer is BINT geslaagd? Dat is een moeilijke oefening. Is BINT enkel geslaagd als er deelnemers doorstromen naar Chiro of ander jeugdwerk? Nee, BINT is zeker niet louter een toeleidingsproject. Maar wanneer zijn we dan wel tevreden? Moeten we de doelstellingen dan aanpassen? In de loop van het traject stootten we op een aantal essentiĂŤle pijnpunten.

Stage bij een lokale Chirogroep

We ondervinden dat de stage bij de lokale Chirogroepen niet altijd vlot verloopt. Bij sommige deelnemers loopt ze momenteel zelfs heel moeizaam. Ze geven aan dat de Chiroleiding heel hard hun best doet maar dat ze zich niet thuisvoelen in de groep. Ze voelen weinig aansluiting en zijn vooral heel onzeker. Aan de andere kant geeft de Chiroleiding aan dat sommige BINTsters weinig betrokkenheid tonen en bij afwezigheid niet altijd op tijd verwittigen. Er duiken een aantal gekende drempels op die er wel vaker voor zorgen dat jongeren afhaken. Dat geldt niet voor alle deelnemers maar toch willen we evalueren hoe we de stage in de toekomst vlotter kunnen laten verlopen. Hebben we de lat te hoog gelegd, het verkeerd aangepakt? BINT zorgt ervoor dat beide partijen hun verhaal kwijt kunnen maar blijkbaar is dat niet genoeg. We blijven evalueren en oplossingen zoeken. Hoe gaan we hier volgend jaar mee verder? Hoe kunnen we de stage anders invullen? Wat is de rol van de BINT-begeleiding?

| 44 |

BINT!

Een piste om verder te verkennen: Chiroactiviteiten op woensdag in het kader van Brede School. Een Chiroleider of -leidster bereidt samen met BINTsters een activiteit voor kinderen voor, op een school in de buurt van de Chirogroep.

Hoe Chirovrijwilligers nog sterker bij BINT betrekken?

Uit de evaluatie van de stage komt naar voren dat de Chirogroepen niet voldoende voorbereid zijn op de komst van de BINT-deelnemers. Ook als de deelnemers op Chirocursus gaan, komen die vragen naar boven. Hoe kunnen we die vrijwilligers op een betere manier voorbereiden en vormen? Hoe kunnen we de Chiroleiding beter inschakelen en de communicatie vlotter laten verlopen? Wat is hiervoor nodig? Hoe kan de BINTbegeleiding haar taak als brugfiguur nog beter opnemen? Een idee is om enkele aspiâ&#x20AC;&#x2122;s (Chiroleden van 16 tot 18 jaar) mee te laten stappen in BINT om zo de uitwisseling te bevorderen. Ook zij kunnen leren uit het project. Meer nog: BINT kan enkel slagen als de Chirogroepen volledig mee zijn in het verhaal.

Invulling van de activiteiten

Moeten we de nadruk leggen op het vormingsaspect, of rekenen we daarvoor op de Chirocursussen en leggen we tijdens de BINT-activiteiten vooral de nadruk op plezier en groepsvorming? Is het nodig om de activiteiten vast te leggen en op te bouwen volgens een vooropgestelde structuur of laten we dat over aan de improvisatie van het moment en de dynamiek binnen de begeleidingsploeg?


11. Meer weten Contactgegevens E-mail: bint1080@gmail.com Of Chirobrussel@chiro.be Facebook: BINT Brussel Tel.: 02-505 00 80 Gsm: 0492-73 04 64 Kom langs op het Brusselse Chirosecretariaat: Kolenmarkt 85, 1000 Brussel. Chirojeugd Vlaanderen vzw Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen [ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62 [ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

Gelijkaardige projecten 4x4 in Antwerpen Enkele jaren geleden werd in Antwerpen Noord het project 4*4 (spreek uit: viermaalvier) opgestart, een samenwerkingsverband tussen Chiro, Scouts en Kras, een werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. 4*4 voorziet een traject waarbij jongeren vanaf 16 jaar kunnen kennismaken met verschillende vormen van vrijwilligersjeugdwerk. Na dat traject van 1 à 2 jaar kunnen de jongeren een engagement opnemen in een plaatselijke jeugdbeweging. Het eerste deel focust op groepsvorming en op een aantal basiscompetenties ontwikkelen. De groep jongeren komt tweewekelijks bijeen onder begeleiding van vrijwilligers met ervaring als begeleid(st)er in een jeugdbeweging of jeugdwerking. Af en toe steken de jongeren zelf een activiteit in elkaar voor leden van een bestaande groep uit de buurt. Het tweede deel van het traject bestaat uit een stage bij een lokale Chiro- of scoutsgroep. De jongeren worden daarbij individueel gecoacht en opgevolgd door de vrijwilligers van 4*4. Een halftijdse beroepskracht coördineert de werking en coacht de vrijwilligers. Zij vormt samen met de stadswerkers van Chiro en scouts, een stafmedewerker van Kras en de steunpuntcoördinator van Kras-Noord de stuurgroep van 4*4, die de krijtlijnen van het project uitzet. Voor meer info, contacteer Aïcha Belorf of Jonas Raats: aicha.belorf@krasjeugdwerk.be of jonas.raats@chiro.be.

BINT! | 45 |


Monitorenopleiding vzw Thebe (Maasmechelen) Die opleiding bestaat al meer dan 15 jaar en is gestart vanuit een jeugdhuis in Maasmechelen. De monitorenopleiding is er voor jongeren vanaf 16 jaar. Omdat hun jongeren zelden tot nooit een jeugdbewegingsverleden hebben, duurt de opleiding een schooljaar. Ze leren de jongeren op een speelse en nietschoolse manier allerlei spelen en vaardigheden aan die ze daarna kunnen gebruiken tijdens hun stage. De opleiding omvat zowel theoretische als praktische vorming. Ook gaan ze enkele keren op meerdaagse om de jongeren daarmee te laten kennismaken en hun kampgevoel aan te wakkeren. Na de opleiding moeten de jongeren 60 uur stage doen. Dat gebeurt in bestaande jeugdwerkingen met ondersteuning op maat door de ervaren medewerkers van vzw Thebe. De opleiding is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Dat wil zeggen dat de jongeren een attest van Animator in het Jeugdwerk krijgen na de opleiding en hun stage. Voor meer info kun je terecht bij Bern Smeets en Mieke Dus: 089-763513 – info@thebe.be http://www.thebe.be

| 46 |

BINT!

Extra’s Dit extra materiaal is te verkrijgen bij Chiro Brussel ✸✸Interview met Siska Hoebeeck, beroepskracht van BINT ( februari 2011 door Merijn Gouweloose) ✸✸Deelnemersbundel met activiteiten ✸✸Promomateriaal ✸✸Wervingsfolder voor begeleiding ✸✸Wervingsfolder voor deelnemers ✸✸BINT-powerpoint ✸✸Foto’s ✸✸BINT in de pers ➠➠ 21/01/2010: artikel in Brussel Deze Week naar aanleiding van Sändor Szondi-prijs ➠➠ 25/01/2010: artikel in De Standaard naar aanleiding van Klein Duimpje – Vlaamse Jeugdraad ➠➠ maart 2010: Radiofragment Radio 1 op weekend Chiro Jijippeke (Molenbeek) en BINT ➠➠ 25 juni 2010: artikel in Brussel Deze Week naar aanleiding van BINT-slotmoment.


12. Tot slot en bedanking Laten we streven naar een tijd waarin BINT ”history” is en dat het o zo vanzelfsprekend zou zijn om met gemengde leiding in de jeugdbeweging te staan en dat die mentaliteitsverschillen, en je niet welkom voelen op basis van aanvoelen, heel ver achter ons gaan liggen J Rabia Gazzal | stagiaire en begeleidster BINT

Deze tekst is een leidraad, een structuur – meer niet. Want het is nodig dat BINT blijft evolueren, dat we blijven nadenken, zoeken en proberen. We schreven geen draaiboek of strikt te volgen stappenplan. Deze publicatie vertrekt vanuit een specifieke context. De bevindingen zomaar kopiëren naar een andere praktijk is geen garantie op succes. Werken in een diverse context is per definitie telkens opnieuw jezelf en je manier van werken in vraag stellen. Intercultureel werken is nooit af. Gebruik de tips en de ervaringen maar vergeet niet telkens opnieuw de puzzel te maken, samen met mensen die je omringen. Alleen maar door goed te luisteren, vragen te stellen en samen te werken, kun je ervoor zorgen dat die puzzel klopt. Iedereen die de BINT-puzzel elke dag mee mogelijk maakt, wil ik graag bedanken. BINT is een verhaal van samenwerken, bestaande kaders loslaten, kennis uitwisselen. Een project dat tot stand kwam met hulp van het Molenbeekse (Brede School-) netwerk, uit de ervaring met gelijkaardige projecten3 en vooral dank zij de input, steun en ongelofelijke inzet van vele Chirovrijwilligers, BINT-begeleidsters, deelnemers, hun ouders, stuurgroepleden en sympathisanten. Ook dank aan VGC om dit project financieel te ondersteunen. Verder wil ik een speciale dank richten aan mijn collega’s op de Kolenmarkt voor hun geduld, aanmoedigingen en welkome ontspanning. Ten slotte een grote merci aan allen die hun steentje bijdroegen aan deze publicatie door na te lezen en waardevolle opmerkingen door te geven. Bedankt, merci, choekran! Siska Hoebeeck, 5 april 2011, Brussel 3  4x4 in Antwerpen – Monitorenopleiding vzw Thebe – Leiderschapsvorming D’Broej vzw

BINT! | 47 |


Bint  
Bint  

Brochure over het project Bint in Brussel

Advertisement