Page 1

NR. 09 – SEPTEMBER 2008 23. ÅRGANG

CHILINET.DK

Test dig selv:

BOLD OG BØLLEBANK

VERDENS VILDESTE HOOLIGANS

HVOR SLUTTY ER DU?

DOPEDE ROCKSTJERNER

TI PLADER LAVET PÅ NARKO

MAKSIMER FESTBUDGETTET

GUIDE TIL BILLIGE STUDIEBØGER

SEXPANELET:

TABUER

(Hvorfor taler vi ikke om pigeprutter og små dillere?)

LIVSFARLIG FANGST FØLG FISKER-CHRIS PÅ JOB

UFO YEPHA: NU MED STRAMME BUKSER HOMOER TIL HETEROER: SKRID FRA VORES FEST! NY BY-NYT STUDIE: SÅDAN FÅR DU NYE VENNER PASTATEST: BEDRE MAD PÅ S.U. TA’ MED UD OG FISK: CHILIS STORE FISKERISPIL PIMP DIN CYKEL: FRA LIG TIL LIR KAMILLA ER BLIND: MEDLIDENHED ER DET VÆRSTE


41

September 2008

50

BXd`ccXbXe e´jk\e`bb\j\ Æd\e[\kYi\d$ j\i_\e[\`bb\%

STJERNER

M\i[\ej m`c[\jk\]Xej Yil^\iY‚[\ be`m\f^bµcc\i g‚jkX[`fe%

)) 8DPN@E<?FLJ<8DFB 

 ; \e^´m\8dp$g`^\\iXck`[bcXid\[\ejbXe[Xc\\cc\i]\d Æm`_XijXdc\k[\Y\[jk\%

/,M@C;<JKF=GC8;<I 

 J kf]]\i\ijb`[k9XjkXD\eef^c\X]dlj`b_`jkfi`\ejjkµijk\ blejkm´ib\i\ijkX[`^cXm\k`\efi[\ekc`^bf^\i%

-. ?@G?FG$>¥>C<I<ÆELJFDMFBJE< 

 L ]ff^P\g_X_XicX^k[\k_µa\_‚if^[\^µ^c\[\k\bjk\ig‚ _pc[\e%El\i[\_\ckmfbje\f^j\i`µj\Æj‚[Xe[X%=fi[\i \ijkfi]fijb\cg‚[\kf[i\e^\%

BAGGRUND

+(B8D@CC8<I9C@E; 

 B Xd`ccXbXe`bb\j\Æd\e[\kjkfgg\i_\e[\`bb\%;\kj`[jk\# _lem`c_Xm\#\ie\dc`^d\[c`[\e_\[%

,'=L:B<;LG=8EJ 

 > c\dXckfd9iµe[Ypjlggfik%M\i[\ejjp^\jk\]Xej^‚i`bb\ X]m\a\e]fibe`mfm\i]Xc[#k´mf^i\e[pib\kk\iifi%M`_Xi]le$ [\k[\Xcc\im´ijk\%

,) J¥<EJ?wI;<JK<AF9 

 D \ej[ljkl[\i\i#_`m\i)'$‚i`^\:_i`j_ldd\i\fg]iX Efi[jµ\ej`jbfc[\mXe[%Jµme\i\edXe^\cmXi\#d\e]pj`jb _‚i[kXiY\a[\f^Ôjb\i[\iefbX]%:_`c`j\ac\[\d\[_Xd\e l^\g‚XiY\a[\%

52 :_i`jËafY\i Y‚[\_‚i[k#m‚[k# bfc[kf^cXe^k]iX cXe[%

TEST & LIR

(0 G@DG;@EG8JK8 

19

 ; lb\e[\ibcXjj`b\ie\%B\kZ_lg#klef^Xe[\k^f[k]iX[\ Y`cc`^jk\[‚j\i%D\e[\k\i`bb\^f[kefbÆ;\eJbXc[\[\Bfb g`dg\iJL$bcXjj`b\i\f^^µi[\dk`c´^k\bfe^\]µ[\%

J\ogXe\c\kkµi jeXbb\fdXcc\kXYl\i Æj\cmÔjj\gilkk\i%

*, C¥JGwKIw;<E 

;\eJbXc[\[\ Bfbg`dg\iJL$ m\ec`^gXjkX%

56

 < i[\ijg`e[\cm´m\cc\ijm`e^[µi`[`e\kiljj\i6 K\jk_mfijclkkp[l\ig‚j`[\*,%

-' ;<KJKFI<=@JB<JG@C 

 ? mX[jbXc[lcXm\#e‚i[lb\[\i[`^69Xkkc\[`e\m\ee\ik`c jµj`:_`c`jjkfi\f^gXk\ek\i\[\Ôjb\jg`c%>`Ëcfj#jb`gg\i¿

SEX & KÆRLIGHED

0- ;8K<J=I8?<CM<;< 

 < e[Xk\bXem´i\jµ[dlj`bf^k´e[k\cpj¿<cc\i[\ebXe `emfcm\i\b`bj\kkµaf^d\ej$gc\kk\ig‚cX^e\k%>´kj\cm _m`cb\e\eX]jcX^j\e:_`c`jbcldd\jbi`Y\ek_Xi_X]k%

,- J<OG8E<C<K 

 J ___¿M`jeXbb\i`bb\fd[\k%KXYl\i#Xckj‚%9‚[\e‚i[\k ^´c[\ijd‚k`jj\i\#bcXdd\]XekXj`\if^gilkk\]iX]!!!\e%

62 Df[\

70 >X[^\kj

81

90 =`cd

Dlj`b

L;>@M<I1D\[`\]ficX^\k:_`c`>iflg#9`jg\m\a+#)+''BµY\e_XmeEM›Kc]1***/-***›=Xo1***/-*''&&I<;8BK@FE<EJ<D8@C1Z_`c`YcX[\k7Z_`c`^iflg%[b&&:?@C@E<KJ<D8@C1Z_`c`e\k7Z_`c`^iflg%[b&&FEC@E<1nnn%Z_`c`e\k%[b &&8EJM% :?<=I<;8BK¥I1BXie\Cpbb\Yf$bc7Z_`c`^iflg%[b&&I<;8BK@FEJ:?<=1C`e[X>aXc[Y´b?Xej\e$c^_7Z_`c`^iflg%[b&&AFLIE8C@JK<I1#8e[i\Xj>ilYY\B`ib\cle[$X^b7Z_`c`^iflg%[b&&8IK;@I<:KFI1DXik`eAljk\j\e $da7Z_`c`^iflg%[b&&8;8JJ@JK<EK1C`e\9iXe[\eYli^&&E<KI<;8BK¥I1JljXee\Dµcc\iE`\cj\e$jde7Z_`c`^iflg%[b&&=FIJ@;<=FKF1DXik`eJkXdg\9@CC<;<D8E@GLC8K@FE8==FIJ@;<1I8DJ>88I;@D8><C89&& J8C>J;@I<BK¥I1A\jg\iIX]]\eY\i^$ai7Z_`c`^iflg%[b&&D8IB<K@E>8JJ@JK<EK1:_i`jk`eXBif^$Zb7Z_`c`^iflg%[b&&J8C>J:?<=9`i^`kk\M`e[\cµm$Ym7Z_`c`^iflg%[b&&GIF;LBK:?<=1Jlq`\>XYi`\cp?fm\$j^_7Z_`c`^iflg%[b &&J8C>1KXeaX9fck$kYf7Z_`c`^iflg%[b#D`Z_X\cGXg\$d_g7Z_`c`^iflg%[b#Jk`eXBa\ij^XXi[IXjdljj\e$jb7Z_`c`^iflg%[b#G\ie`cc\JbXkCXij\eÆgjc7Z_`c`^iflg%[b#:Xi`eXJkXiZbÆZXj7Z_`c`^iflg%[bAXZfY:%8e[\ij\eÆaZX7Z_`c`^iflg%[b&& GIF;LBK@FEJ:?<=1KfiY\eJk`^8e[\ij\e$kjX7Z_`c`^iflg%[b&&;@JKI@9LK@FE1:_i`jk`eXJk\ejYifÆZjk7Z_`c`^iflg%[b#C\eX9aµibcle[CXij\eÆcYc7Z_`c`^iflg%[b&&BFEK8BK:?<=1AXe$Lci`Z_Fkkf$alf7Z_`c`^iflg%[b&&;@I<BK¥I1I`bb`Jµcc`e^$ ij7Z_`c`^iflg%[b&&:_`c`kX^\i]fiY\_fc[]fikipb]\ac%8ik`bc\i`:_`c`d‚Z`k\i\j#e‚i[\kjb\id\[kp[\c`^Xe^`m\cj\X]:_`c`DX^Xq`e\jfdb`c[\jXdkd‚e\[f^‚i#f^e‚i[\kjb\i`e[\e]fiZ`kXki\^c\ie\&&;B@JJE'0')$/.,.&&I<GIF1K\Xd Gi\gi\jjX&j&&KIPB19\i^\iGclj&&FGC8>1/,%'''&&C¤J<IK8C1)(*%'''&&89FEE<D<EK1+''bife\i]fi()d‚e\[\i%K`cd\c[[`^g‚XYfee\d\ek7Z_`c`^iflg%[b&&I<>C<I=FIJDJ$BFEBLII<E:<I1?m\iJDJbfjk\i)bi%"Xcd%jdj$kXbjk%9\kXc\jm`Xdf$ Y`cbfekf\e&$i\^e`e^\e%Ka\e\jk\el[Yp[\jX]:_`c`#9`jg\m\a+#)+''BµY\e_XmeEM%M\[gifYc\d\id\[JDJka\e\jk\ej‚bfekXbkjlggfikXcc\_m\i[X^\d\cc\d(*f^(-g‚kc]%.')'.,0)%;l_Xi(+[X^\j]fikip[\cj\ji\kam]%]fiYil^\iX]kXc\cfm\e% M\[[\ckX^\cj\^`m\idXejXdk`[`^jXdkpbb\k`c#Xk:_`c`>iflgd‚j\e[\^iXk`j`e]fidXk`fe\im`Xjdj%8=D<C;1:?@C@JKFGk`c()--&&:_`c`\ik`cd\c[k;XejbFgcX^jbfekifc%(%bfekifcg\i`f[\(%_Xcm‚i)'')%

J<GK<D9<I)''/

,


bagom

FJGw:?@C@

@Xec\[e`e^X] jkl[`\jkXik$k\dX\k%

HVAD ER DET PINLIGSTE, DU HAR GJORT PÅ DIN RUSTUR? B8IE<:?<=I<;8BK¥I8EJM% D`eiljkli%%% ;\ebXea\^`bb\_ljb\#d\e a\^m\[#Xka\^\iEµii\>j lbife\[\kµab´[\$[ifee`e^% =LCCEL;@KPIF:BJ

C@E;8I<;8BK@FEJ:?<= A\^mXi]lc[f^`e[^`b\km´[$ [\d‚cd\[\e]pi]iXd`k_fc[ fd#_mfim`[ka\^kli[\bpjj\ \eXe[\eg`^\%;\ki\jlck$ \i\[\`m`c[kdXe^\jgµi^jd‚c d_k%d`ej\bjlXc`k\kk`c[\ \]k\i]µc^\e[\]i\[X^jYXi\i% F^[\i^`bcXe^k`[#]µiXcc\g‚ ‚i^Xe^\emXifm\iY\m`jkfd# Xka\^Xckj‚\i_\k\if¿

8E;I<8JAFLIE8C@JK =fi\k]\ac]i`kd\ee\jb\jfd d`^bXe[\km´i\jm´ikXk bfdd\`kXeb\fdef^\kg`e$ c`^kfm\i_fm\[\k%A\^_ljb\i# Xka\^[iXbdXe^\jkfi\]X[µc g‚\ed\^\k]\ac]i`d‚[\% ;\i\]k\ijXe^a\^jfc[Xk\i$ jXe^\#`e[k`ca\^_Xm[\m\e[k miXe^\el[g‚d`ecle^\i Æ`^\e#_\ck]\ac]i`k%

JLJ8EE<:?@C@E<KFI8B<C A\^jgiXe^ilj$kli\efm\i% A\^mXid\^\kj\i`µjf^ jpek\j#Xkj‚[Xeef^\kd\[ Xk[i`bb\j`^]lc[f^Yfcc\ g‚bip[jf^km´ijmXief^\k gaXk%A\^_Xij`[\e]le[\k l[X]#Xk[\km`jkXcc`^\m\c\i d\^\kjafmk%

:?I@JK@8EN<9D8JK<I AXd\e¿A\^kifi[X`bb\# a\^_XicXm\kef^\kg`ec`^k6 D‚jb\mXi[\ief^\kd\[ XkYi´bb\j`^g‚\e\cc\i Xe[\ejk$j_`ik%D\e[\k\iaf `e^\ek`e^`]fi_fc[k`cXcc\[\ Xe[i\lXejmXic`^\k`e^#a\^ _XicXm\kj`[\e%

HØRT SEPTEMBERBLADET VEDE

˜MENSVILA

på redaktionen A\^jc`bb\ij\cmg‚[\k`e^#a\^ jbXc_Xm\`gXe[\e $:?I@JK@8E ;ljbXcXc[i`^j´c^\[`^j\cm Y`cc`^\i\#\e[_mX[kXoX\e_a\d bfdd\ik`cXkbfjk\ $C@E;8

A\^m\[`bb\#fd[\k\ij´[ \cc\i^cXjli#[\ic`^^\ig‚d`k ^lcmk´gg\¿ $:?I@JK@8E A\^\i_\c\bfekfi\kjÕl]]\i $8E;I<8J

Ki´e^\i[l`bb\k`cXk]‚ef^\k `dle[\e6 $JLJ8EE< BXie\jbXcc`^\fi[e\ef^\kd\[ \e_‚e[m´ib\i#j‚jbXc_leefb i`e^\k`cYX^\k`c[`^ $C@E;8

CHILIS UDDELER-BATTLE M´ijµ[\m\[a\i\jZ_`c`l[[\c\i\%;\b´dg\ie\dc`^]fia\i\j´i\%@[\ee\d‚e\[ YXkkc\iDXk_`Xj]iX;XcldL[[Xee\cj\jZ\ek\idf[?\kXm]iXBfe^j_fcd >pdeXj`ldf^?=%

DXk_`Xj]iX ;XcldL[[Xee\cj\jZ\ek\i

;Xcld L[[Xee\cj\jZ\ek\i MJ% Bfe^j_fcd >pdeXj`ldf^?=

?\kXm]iX Bfe^j_fcd>pdeXj`ldf^?=

;<EJ<A<JK<LE;<IM@J<IGwA<I<JJBFC<6 DXk_`Xj1Mfi\jdXk\dXk`b$f^]pj`bc´i\i9aXie\ :_i`jk\ej\e\ii`^k`^^f[f^X]jcXgg\k%?Xe\i jlg\i`ek\cc`^\ekf^^`m\iXc[i`^fgfm\i]fi\e\c\m% C`^\^pc[`^k_mfi[Xe#j‚jbXc_Xeefb]‚c´ik]iXj`^% =\[kefbÆk_ldYjlgk`c9aXie\%;\ejcX^jblee\m` ^f[kYil^\Õ\i\X]Æ(gf`ek

?\kXm1;\kd‚m´i\8Xj\D%;\_c\e[fi]]#[\ile$ [\im`j\i`dXk\dXk`b%?le\ig‚\ef^jXdd\k`[kf$ kXckl]fijk‚\c`^f^Zffc%?le\i^f[k`cXkX]Yip[\j`^ j\cmd`[k`\ej´ke`e^%;\jl[\e\i[\kjm´ik`bb\Xk Yc`m\[`jkiX_\i\kX]_\e[\j\c\^Xek\dfljkXZ_\% ;\kmi`dc\id\[c´i\i\#[\i\il]fijk‚\c`^\f^_Xi fm\ijb´^Æ'gf`ek

A<I<JM@C;<JK<KI8;@K@FE6 DXk_`Xj1@ekif]\jk\eg‚jbfc\e\ii\k]\[%;\k jkXik\id\[#Xk[\i\ikfkXcj\im`Z\fm\i]fi(%^Ë\ie\% D\ej\e\i\g‚X]k\e\ejbXc[\efbÔe[\l[X]#Xk[\ \i[\ep\g‚jbfc\e% ?dd%D\i\Ylbj\mXe[#d`e[i\d\[d\ee\jb\$ c`^_\[Æ'gf`ek

?\kXm1<c\mi‚[jn\\b\e[\e\ii\km`c[k%;\k\i\e ^f[le[jbpc[e`e^]fiXk[i`bb\j`^jk`mg‚c´i$ \im´i\cj\k% ;\k\ig‚k`[\#Xkc´i\im´i\cj\kYc`m\iYil^kk`c ef^\k]fiel]k`^kÆ(gf`ek

;<K9<;JK<DwCK@;@A<I<JB8EK@E<6 DXk_`Xj1;\i\idXe^\^f[\k`e^%<eX][\k`e^# [\iXck`[\igfglc´i\#\i\ejkfi^f[]ifbfjkYfcc\ d\[Xckdlc`^k`%G\ijfec`^bXea\^^f[kc`[\[\jd‚ Yfcc\i#[\id´kk\i^f[k% 9fcc\ifgf^Yfcc\ie\[Æ(gf`ek

?\kXm1A\^kifi#[\\ke`jb\Yli^\i\\i[\kY\[jk\% ;\kd`e[\ic`[kfdef^\kjcfggpaf\#f^j\ii\k bcXdkl[%D\e[\kjdX^\ij^ld\^\k^f[kÆ`_m\ik ]Xc[`]fi_fc[k`cj‚d\^\kXe[\k`bXek`e\e ;\kcp[\ij^l`bb\j‚jb`[\c´bb\ik%J‚\i[\kc`^$ \^pc[`^#_mfi]\[kjcfggpaf\cp[\iÆ'gf`ek

?MFI=FI?8I;@EJBFC<=FIKA<EK8KM@E;<6 DXk_`Xj1=fi[`m`\ijlg\i_p^^\c`^\%;\k\i\k d\^\kc`cc\jk\[#_mfiXcc\b\e[\i_`eXe[\e%=fi[`m` \ij‚]‚#Xkm``bb\\imXekk`cXkm`e[\#e‚im`jk`cc\i fgdf[Xe[i\^pdeXj`\i`]fijb\cc`^\bfeblii\eZ\i% D\[c`[\e_\[jgf`ek¿Kjb#kjb%Fb?mXË]XË\eÆ(gf`ek

?\kXm1A\^kifiYXi\#Xk[\km`cm´i\^f[k]fi8c$ Y\ikjcle[d\[\ej\ai\e^Xe^`d\cc\d% JkXbb\cj8cY\ikjcle[Æ[\jbXc_XËgf`ekf^dXjj\i X]bcXgg‚jblc[\i\eÆ(d`cc`Xi[gf`ek

DXk_`Xjf^?\kXmb´dg\iY\^^\d\[e´Yf^bcµi%?\kXmjd`[\i8cY\ikjcle[$kild]\eg‚ [`jb\e#f^j‚\i[\kjm´ikXk^µi\ef^\k%;\k\i\kY\jb`[kbe\YÆd\e[\km`ib\i%DXk_`Xj ]figifgj]fiXk_fc[\YXkkc\eZc\XeÆ[\i]fiYc`m\im`eµ[kk`c^`m\iY\^^\ i\gg\i\\eYfod\[bfd\[`\j\i`\eJZilYjf^Y`f^iX]Y`cc\kk\ik`cÔcd\eJZi\\e`e^Qf_Xe%

VIL DU REPRÆSENTERE DIN SKOLE?

Klik ind på www.chilirepnet.dk og læs mere om fordelene ved at være Chili-uddeler.

- 

J<GK<D9<I)''/


TDC Butik

Nå sporten live uanset hvor du er med mobilt bredbånd fra TDC Vind Bredbånd-2-GO Send GO12 til 1940, vind mobilt bredbånd fra TDC og oplev hvor meget du kan nå. Vi trækker lod hver uge! Konkurrencen gælder fra uge 32-41. Alm. sms-takst. Datatrafikken er nultakseret for TDC’s mobilkunder

Bredbånd-2-GO

299

kr. / abonnement / md.

3 Mbit/s

1.994

kr. / mindstepris i 6 mdr.

Bredbånd-2-GO Basic

229 kr. / abonnement / md.

1 Mbit/s

1.574

kr. / mindstepris i 6 mdr.

10030s

Prisen på USB-modemmet gælder ved samtidig oprettelse af et nyt Bredbånd-2-GO abonnement, der er uopsigeligt i 6 mdr. Bredbånd2-GO inkluderer maksimalt 10 GB forbrug i Danmark. Overskrides denne grænse, vil dette forbrug ikke blive takseret, men TDC vil rette henvendelse til kunden. USB-modemmet er operatørlåst, og ophævelse inden for de første 6 mdr. koster 500 kr. Hastigheden afhænger bl.a. af hvor mange personer der bruger samme mast samtidig. Læs mere på tdc.dk/bb2go

Med Bredbånd-2-GO fra TDC kan du nu følge sporten live uanset hvor du er. Sæt USB-modemmet i din bærbare pc og nå mere. På tdc.dk/naamere kan du købe Bredbånd-2-GO, og se fem film, som giver dig et helt nyt syn på, hvordan du kan nå mere med mobilt bredbånd fra TDC. Du kan købe også købe Bredbånd-2-GO i TDC Butik, Elgiganten eller hos Kundeservice på 80 80 80 20.

E 170 USB-modem med Bredbånd-2-GO

1 kr.

Mindstepris i 6 mdr.

1.994 kr.

Nå mere


hotspot

MÅNEDENS WWW jgXZ\$`emX[\ij%Zfd <e]iXejb^X[\blejke\i d\[\e]fib´ic`^_\[ ]fi^Xdc\Zfdglk\ijg`c jfdGXZdXef^JgXZ\ @emX[\iji\aj\iile[k` _\c\m\i[\ef^l[jdpb$ b\i^X[\_aµie\id\[ jd‚Ô^li\i]iXZfdgl$ k\ijg`cc\e\jYXie[fd% ?XecXm\ij`e\Ô^li\i d\[]Xim\[\bXbc\i%<k ^f[k\bj\dg\cg‚_mX[ [\ibfdd\il[X]\e eµi[\k`ek\i\jj\f^]fi d\^\k]i`k`[%

TRE

HIGHSCHOOL-FILM DU SKAL SE:

E‚i[l_Xij\k<em`c[ga´bb\[X^Æ\cc\i=\ii`j9l\c$ c\iËj;XpF]]jfd[\ei`^k`^k_\[[\iÆd‚[lf^j‚YXi\ j\[\d_\i1

(

=8JKK@D<J8KI@;><DFEK?@>?

JkXZpf^DXib\ig‚l[b`^\]k\ib´ic`^_\[%;\Yc`m\i_alcg\kX][\i\j ´c[i\bXdd\iXk\i#[\i_Xijkpig‚jX^\ie\%:\ekild`Ôcd\e\iJ\Xe G\eejfdJg`Zfc`%<ebfejkXekjb´mjli]\i#[\i^µi#_mX[_XebXe]fiXk le[^‚XkYc`m\fg[X^\kX]j`ec´i\i%

)

;8Q<;8E;:FE=LJ<;

*

J`[jk\jbfc\[X^g‚\k^pdeXj`ld`\ec`cc\Yp`K\oXj`(0.-%;\ ^Xdc\\c\m\i`e[m`\i[\ep\`#_mfi[XedXe^`m\i[\e^Xj%F^Xcc\ ^µi[\i\jY\[jk\]fiXkYc`m\jk`m\#jb´m\f^]‚ef^\kg‚[\e[ldd\% 

K?<9I<8B=8JK:CL9

=\dbcXjj`jb\jk\i\fkpg\iÆjgfikj`[`fk\e#eµi[\e#[\ei`^\g`^\#YXccX[\$ dX^\i\ef^[\e[fme\dµ[\jg‚^pdeXj`\kk`c\e\]k\ij`[e`e^#_mfi[\ ip^\i\eildZ`^Xif^jeXbb\ifd#_mfid\^\k[\\^\ekc`^_Xik`c]´cc\j%

MÅNEDENS LOOK-A-LIKE (,‚i`^\8dXc`\Al\cEfi[\e$ kf]k]iXF[\ej\c`^e\i8dXe[X J\p]i`\[]iXDXddXD`X$Ôcd\e ]fim`c[k%;\kjpe\j`_m\ik]Xc[ 8dXc`\jjµ[\b´i\jk\DXk_`Xj Æf^m`^`m\i_Xdi\k%D\e\i[\k efbk`cXkm`e[\bfeblii\eZ\e6 M`e[\i\eb‚i\jk`cfbkfY\i%J‚ _m`j[l\i_lik`^Æf^c`^e\i;Xm`[ 9\Z__Xd#_Xejbfe\\cc\i[\i\j YµieÆj‚j\e[fj\kY`cc\[\`e[\e ('%j\gk\dY\i%J\e[k`c1jde7 Z_`c`^iflg%[bf^m`e[\kc´bb\ik E`bfeBXd\iX%

65%

X]a\ig‚:_`c`e\k%[b jpe\j#XkXcc\]fd\i ]fibifgjY\_‚i`e^ \im`c[kbcXdk% =`e[Õ\i\gfccj g‚:_`c`e\k%

HVAD-HAR-VI-SPIST-QUIZZZZ!

AX#c´bb\ikj\i[\kafl[$f^jgXjk\i[\kf^j‚%F^elm\[[lXck`[#_mX[[lbXele[\i_fc[\d\[`bXek`e\e

Hvad er det? A: Æg og tomat B: Tunsalat

Hvad er det? A: Fiskefilet med remoulade B: Karrysild

Hvad er det? A: Svensk pølseret B: Paprikagryde Svar: 1:a 2:a 3:b

/ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


L AD DIN HUD VÆLGE DIN CREME GŒ i dybden med ditapoteks hudanalyse og fŒ en gennemgang af dine personlige hudplejebehov. ditapoteks hudplejescanner kan give dig en professionel mŒling, der bl.a. fort¾ller om din huds elasticitet, pH-v¾rdi og fugtindhold. Ring og bestil tid.

Se hvor du Þnder ditapotek pŒ www.ditapotek.dk


hotspot

BITCHERIET

SLANG FRA DA MORMOR VAR UNG 

9FCC<D¤CB $?m`j[l`bb\^`m\ifgj‚c\k#jk`bb\i [l`bb\fg]fiYfcc\d´cb

JKPIMFCK

M8EB<CDF;

DFIF

$<e#[\i`bb\bXeY\jk\dd\j`^% ?Xe\i`mXeb\cdf[

$?m`j[l^µief^\k#Xe[i\^i`e\iX]#j‚ jbXY\i[ldfif

EFC< $;lbXejka´c\\cc\iefc\$[\kY\kp[\i [\kjXdd\

=FKF1JO:%?L

;l_µi\id\[^XiXek`ble[`jj\fi[#e‚i[lY\jµ^\i[`e\ Y\[jk\]fi´c[i\%:_`c`]fibcXi\i#_mX[[\^Xdc\d\e\i%

$<e#[\i`bb\bXejcXgg\X]\cc\i]Xc[\ k`cif%;\eg\ijfe\ijkpimfck

?m\id‚e\[]‚ii\[Xbk`fe\e ]i`kXÕµY]fi[\]iljkiXk`fe\i# [\i_Xifg_fY\kj`^%@[\ee\ d‚e\[^`m\im`\ejm`e\ik`c1

Ew#Ew#?8EJK@BB<I@BB<FG =FI9FCC<D¤CB

Gamle kammerater

49%

55- I am in the beginning of my period33

ÆK@;C@><I<=FID8E;=FI;<I8;@B8C<# D8I@8EE<A<CM<;

HVORDAN $=a\ie\idXeYi´bcl^k]iX\eY`c6 Du er stiv, du er syg og kaster op. Desværre er du i en taxa- her er en guide til, hvad du så gør:

R

\ejfdi‚[\k%;\kj`^\ij`^j\cm1 =a\iej‚d\^\kfgbXjkjfddl$ c`^k#f^^µi[\i\]k\ii\ekg‚cXe[`e^j$ fdi‚[\kd\[\kXddfe`Xb$YXj\i\k i\e^µi`e^jd`[[\c%<cc\i\efgcµje`e^ X]jXcd`Xbjg`i`kljf^mXe[%GXjg‚[l `bb\Yi´bb\i[`^`^\e%JXcd`Xbjg`i`klj cl^k\im`c[kbcXdk%

S

bilYfdi‚[\k%E‚iYi´bgc\kk\e \im´b#cXm\i[l\eYcXe[`e^X] eXkifef^mXe[%EXkife_Xi[`edfi j`bb\ik`bµbb\e\k%;\k\ie\dc`^[\k# _leYil^\ijfd_´m\d`[[\c`[\a% D\e[\i\if^j‚i\k^f[kk`cXk]a\ie\ bcXdd\cl^k\%

(' 

J<GK<D9<I)''/

N

\lkiXc`j\i%;\ej`[jk\i\jk X]Yi´bcl^kbXe]a\ie\j d\[^i`ccblc%C´^\kgXiblc fm\eg‚fdi‚[\k`\kgXi[X^\% ;\jblcc\^\ie\fgjl^\[\k j`[jk\%Le[^‚cl]k]i`jb\i\#[X [\`bb\]a\ie\icl^k#d\eYcfk k`c]µa\i\eepcl^k#[\i]fijm`e[\i \]k\i\kjkpbb\k`[Æf^j‚\i Yi´bcl^k\e[\ijkX[`^% ?\c[f^cpbb\d\[Xkfm\iY\m`j\ kXoXZ_Xl]]µi\efdXk[ljX^k\ej bXe^µi\i\ekj\cm%F^_ljbÆ[feËk [i`ebXe[[i`m\%

X]a\ig‚:_`c`e\k%[b \im`c[\d\[ µcjkX]\k% =`e[Õ\i\gfccj g‚:_`c`e\k%

GifYc\d\kd\[=XZ\Yffb\i#XkXcc\ [`e\^Xdc\bcXjj\bXdd\iXk\i]iX ]fcb\jbfc\egcl[j\c`^]‚idlc`^_\[ ]fiXkÔe[\[`^\]k\iXcc\[`jj\‚i%;l b\e[\i[\d^f[kÆ[\[\ij\cmjdXik\ `[`fk\i#[\iXc[i`^jcXgm´b#f^el jkX[`^jk‚if^i‚[e\ifgYX^[`jb\e `\e\cc\iXe[\e‚e[jjmX^AXZb Afe\j$]fii\ke`e^g‚^‚^X[\e`9iµe$ [\ijc\m%;\kmXijdXik]fi(+‚ij`[\e Æel\i[\kYXi\kXY\iX^k`^k%F^j‚m`c [lm´i\m\ed\[d`^g‚=XZ\Yffb6 ?mfi]fi6;lblee\`bb\l[jk‚d`^ ]fi(+‚ij`[\eÆ_\p#a\^\i`bb\j‚ jb`[\Xe[\ic\[\jel#[`eeXi%:_i`jk J`[\e_mfie‚i\i=XZ\YffbYc\m\k\k kX^$j\cm$Yfi[]fi^Xdc\gcX^\‚e[\i6 ?fc[a\im´b#Yfe[\iµm\<cc\ijjbXc @]Xe[d\]‚d\[@^efi\=i`\e[I\$ hl\jk$beXgg\e#j‚_Xkk\egXjj\i


hotspot

PAT KRYDS & TVÆRS

Bifgjm´jb\$hl`q

BLOD, SVED OG TÅRER ;l\i]pc[kd\[Õp[\e[\m´jb\i`g´e\]Xim\i% D\e_mfi^f[kb\e[\i[l\^\ekc`^[\kÕp[\e[\jkX[j6

;\k\i[\em´jb\#[\ibfdd\il[X]g`^\ij

Yipjk\i#_m`j[\_Xijg`jk]fid\^\kdXbi\c

<ek`c_XcmXe[\ec`k\i

G@EC@>?<;J =8BKFI

:`ibXki\c`k\i

(''

;\jm´ii\_Xim\[bfdd\e[\\eb´i\jk\

Æ@EJKILBK¥IF>JBL<JG@CC<INFF;P8CC<E

)'

;l_Xi]le[\kdXe[\e&bm`e[\e`[`kc`m

>> Jeg agter at blive udødelig. Ikke ved at gøre noget stort, men ved ikke at dø <<

;lj´kk\iXck`e[g‚[`e_Xdd\ic´bi\j`[\dXe[

JM8I1(1Y#)1X#*1Y%

+'

;lj\e[\i\kÕ`ik\e[\Yc`bf^Ôe[\il[X]#Xk[\k\i[`ebfdd\e[\c´i\i

-'

JZ_b‚c

DXm\jpi\ Jgpk

$f^Ôe[\il[X]#Xk[lblejk‚i`le[\ikµa

K`j

;lm`e[\ikµab´[\$c\^\e#Y´cc\i\e[el\eYXa\i

/'

;`ej`[\dXe[\i_Xdd\ic´bb\i

Fgk`c]\dc`k\i

?m`cb\ebifgjm´jb\d\[\eg?$m´i[`fdbi`e^kf k`cki\Y\jk‚igi`d´ikX]jXckjpi\6

X% Y% Z%

PÅ DIT NYE STUDIE

Jb‚c

3

X% Y% Z%

FØRSTE FEST

;l]fik´cc\i\eafb\#jfd]fcb^i`e\iX]

2

K`j\iX]]Xc[jjkf]]\i]iX[`ebifgfgcµjk`mXe[#d\e _mfid\^\kk`jgif[lZ\i\i\kmfbj\ek#iXjbkd\ee\$ jb\Z`ibX`[µ^e\k6

B@C;<19F;@<JL[jk`cc`e^\e

;lkX^\iÔi\]i`bX[\cc\i]iXYl]]\k\eÆXcc\[\Xe[i\kX^\idXo`dXckkf

Z%

 \k\i[\ekpbkÕp[\e[\f^]Xim\cµj\m´jb\#[\i ; bfdd\il[X]g\e`j#e‚i]pi\e\ij\bjl\ckfg_`[j\k ;\k\i\ed\^\kc`cc\d´e^[\m´jb\#[\ibfd$ d\il[X]Xelj`e[\eX]]µi`e^

;lb\e[\i`e^\e#f^[l\ibfdd\kk`cXkjg`cc\m\cbfdjk$Ôclie\[X[kiµa\e

Y%

M@;JK<;L%%%% %%%Xk[lgif[lZ\i\ifm\i+,%'''c`k\i li`e`[`ec\m\k`[6

;l_Xm[\^c\dk#XkdXeXck`[bfdd\id`e[jkk`d`elkk\i]fij\ek

X%

J\cµje`e^g‚j`[\(+

=fim\eke`e^\ej^c´[\\iXck`[[\ejkµijk\

1

Gi´\aXblcXk\i_m\ib\e\ed\^\kjk´ibcXbi`[j \cc\ief^\k#[lbXeÔe[\`eXkli\e%;\kbfdd\il[ X]bifgg\e#d\e_mX[\i[\k6

K@;

(.1,' (/1'' (/1(, (/1+, (01(, (01*' )'1*' )(1*' )(1*, ))1'')*1'' '(1'' '(1*' ')1'' ')1(,

() 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


hotspot

LIGE NU

Ned i akvariet og op igen 8=1IXZ_\cKi\q`j\

?M8;1Jfd ((‚i`^Yc`m\iI\$ Y\ZZXmfc[kX^\k X]j`ejk\[]Xi% D`jYil^\k ]fikj´kk\i#`e[k`c _leef^c\‚i j\e\i\jk`bb\iX] _a\dd\]iX%I\$ Y\ZZXm´ck\ij`^ `jgilk#jkf]]\if^]pi\]fiXk^c\dd\ fm\i^i\Y\e\#f^c´j\i\e\id\[_\c\ m\a\e%9f^\e\ig‚`e^\ed‚[\k\iX$ g\lk`jb#d\e]fik´cc\i‚Y\ekf^´ic`^k fd#_mfi[Xed`jYil^\kg‚m`ib\i I\Y\ZZX^\ee\d_\e[\jfgm´bjk%

BERØMTE BLOWJOBS

@bb\Xcj\o\id`e[\m´i[`^k%D\e\eb\ck\YcfnafYj\i^‚\kfm\i`_`jkfi`\eÆf^e\a# [„k#[l_µik\fdg‚kf`c\kk\kk`c]\jk\e`]i\[X^j#\i`bb\\kX][\d% ?L>?>I8EKf^;`m`e\9ifne

9@CC:C@EKFE

?XemXi\e^\cjbÔcdj]µijk\\cjb\if^b´i\jk\d\[c´bi\ C`q?lic\p%?lemXi\ek`c]´c[`^^X[\cl[\i%;\iµ^Y\^^\kf `Yildd\e#[Xgfc`k`\kfg[X^\[\[\i\jfiXc\Xbk`m`k\k\i`\e gXib\i\kY`c%?Xed`jk\[\b´i\jk\e#f^_leÔb\ebXii`\i\ jfdi\Xc`kp$jka\ie\%

f^Dfe`ZXC\n`ejbp

C@E;8CFM<C8:<`Ôcd\e;\\gK_ifXk C`e[Xjg`cc\i\ele^bm`e[\#[\ifg[X^\i#Xk_\e[\j^$glebk c`^^\icXe^ke\[\`_Xcj\e%?\c[`^m`j]file^dµ\e\i[\i\e Õfk#dXe[c`^c´^\#[\ibXei\^e\l[#_mfi[Xe_lejkX[`^ bXe]‚fi^Xjd\%;\kcp[\iZfiepÆd\e.'\ibcXjj`b\i\e\i m\i[\ejd\jkj\k\gfiefÔcd%F^[X[\e_Xm[\gi\d`\i\` j`ek`[#mXi[\ej‚dX`ejki\Xd#Xkj\cmAXZb`\B\ee\[pj‚ [\e`Y`f^iX]\e%

=µijk_Xm[\_Xe`bb\_X]kj\o d\[_\e[\%J‚mXi[\ief^\k d\[\eZ`^Xic\^#f^\e[\c`^ `e[iµdd\[\[\#XkDfe`ZX _Xm[\m´i\kg‚be´`[\k fmXc\m´i\cj\%9`cc:c`ekfe d`jk\[\e´jk\ej`kgi´j`[\ek$ \dY\[\Æd\efm\ic\m\[\% =iµb\eC\n`ejbp\iXc[i`^ bfdd\kc´e^\i\#\e[k`cXk m´i\É_\e[\#[\i^`be\[g‚ gi´j`[\ek\eÉ%

=FKF1JO:%?L

DEN SEJESTE BOG

Cµje`e^g‚gXkbip[jf^km´ij\e1

;LB8ËC@Ë9F><E#?M@J1;ljpe\j# Xkm`ib\c`^_\[\e\im`c[\i\\e[Ôbk`fe% =fij\cmfd_fm\[g\ijfe\e_\[$ [\iI\Y\ZZX#f^]fi]Xkk\i\e_\[[\i IXZ_\c#\i_`jkfi`\ej\cmY`f^iXÔjb% F^[\k\im`c[kbcXdkXkk´eb\g‚#Xk [\i_m\i[X^\iXe[i\le^\#[\i\i l[jXk]fi[\jXdd\fm\i^i\Y#jfd I\Y\ZZX&IXZ_\c_Xim´i\k%

LE;<IC@>< =8:<9FFB$>ILGG<I ;lYil^\ij`bb\ikXck]fidXe^\k`d\ig‚=XZ\Yffb# d\em`_‚Y\iXckj‚`bb\#Xk[laf`e\i\eX][\_\i^ilgg\i%

(%?XcYXc`>i`Yjbfm_Xcc\e`/'Ë\ie\ )%=fcb#[\i^‚id\[jb\#\i`[`fk\i *%;lm\[#[l\i]iXEµii\Je\[\#e‚i[l¿

8ED<C;<I1C@E;8>A8C;9¤B?8EJ<E

Væddemål:

HVORNÅR DØR AMY WINEHOUSE? Du har sikkert overvejet spørgsmålet – og nu kan du vædde om det.

G‚nnn%n_\en`ccXdpn`e\_flj\[`\%Zfdjg`cc\j[\icpjk`^kg‚ jka\ie\ejYfik^Xe^%Ef^c\X]Yl[\e\\i1 ),%j\gk\dY\i`‚i#)*%dXae´jk\‚if^\e\eb\ck^`m\i8dp_\ckk`c(% aXelXi)'(*%;\jbldc\]fil[j`^\cj\iYc`m\i]lc^kX]]fijb\cc`^\ gi\$bfe[fc\eZ\ijfd]fi\bj\dg\c1

55?Xk\kfj\\pfl^f# Ylkcfm\kfnXkZ_pflc\Xm\%33 55N`eN`eN`e PflnfeËke\\[i\_XY`e_\cc33 55?Xk\kfjXpn\kfc[pfljf%33 @e[k`cm`[\i\_Xifdbi`e^)/%'''g\ijfe\iX]^`m\k[\i\jYl[#j‚[\i \ibXdgfd[\e`Gf[#[\i\iYc\m\kl[cfm\k[\e#[\iiXdd\ii`^k`^k%

(+ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


Farverigt filmslik k

BBDO

Ogs책 til science fiction


studieliv

FÅ FERIEHJERNEN gjort studieklar

<]k\i\ecXe^jfdd\i]\i`\d\[jfc#jafmf^mf[bX$jaljj\id‚[lel k`cYX^\k`c[\cldi\le[\im`je`e^jcfbXc\i%;`e_a\ie\jcldi\ijkX[`^ Æd\e[lbXejX^k\ejb`ZbjkXik\[\e%:_`c`m`j\i[`^_mfi[Xe% JG@JFI;<EKC@>K 8kg`qqX#`jf^Yi\\q\ij`bb\\i^f[k]fi_a\ie\Z\c$ c\ie\#bXe[\]c\jk\i\^e\l[%@jk\[\kYµi[lbXjk\[`^ fm\i\eYcXe[`e^X]eµ[[\i#ifj`e\if^Xe[\kkµii\k ]il^k%Kpjb\jkl[\i\e[\bXc[\i YcXe[`e^\eJkl[\ek\e]lkk\i Jkl[\ek\i$]f[[\i f^_Xi` ‚i\m`jjeXZb\k[\i\j_a\ie\i` kfg]fid% G‚[\ebfik\YXe\j´kk\i eµ[[\jeXZb\e[`e\e\i^`` m\ai\kÆf^g‚[\ecXe^\YXe\ g‚m`ib\i[\dXe^\Fd\^X* ]\[kjpi\i`jeXZb\e[`e_a\ie\j \me\k`cXkgi´jk\i\% L[fm\ikpjb\ie\j_\dd\c`^\ eµ[[\m‚Y\e\i[\dXe^\bfjk$ \bjg\ik\i\e`^\fd#Xk]i`jb ]il^kf^^iµekjX^\i\i^f[kk`c Xkj´kk\^Xe^`_a\ie\Z\cc\ie\% =‚d\i\`e]fidXk`fefd]il^k\ejfdm`[le[\id`[[\c g‚bfjk\bjg\ikC\e\?Xejfej_a\dd\j`[\ nnn%e\kjg`i\e%[b

jfm\j‚j\ek#jfdm`^µi%Mfi\jbifgg\_´e^\ijkX[`^ ]Xjk`[\e^Xe^#dXejkf[fgf^^`b`j\e^d\[bµ\ie\ Æ Xckj‚ ]µi [\k \c\bki`jb\ cpj Yc\m fg]le[\k% Le[\ijµ$ ^\cj\i_Xim`jk#Xk[l]‚id\jk\e\i^`k`c_a\ie\e#e‚i[l jfm\id\cc\dbcfbb\e))%'' f^ bcfbb\e j\bj% J‚ j\cmfd [\k d‚jb\ \i jafm\i\ Xk j\ [‚ic`^\ j\i`\i# [i`bb\ [i`ebj \cc\i]c\kk\k´\id\[[`el[$ b‚ie\# \i [\k Xckj‚ ]fiYl[k# _m`j [l m`c _Xm\ \e jbXig _a\ie\% K`[c`^k ` j\e^# jclb cpj\kÆf^_´e[\ie\fm\i[p$ e\e%Jfm^f[k%

55?XimXi[gif]\j$

jfi\eAf_eIXk\pj ]fijbe`e^m`j\i#Xk bfejkXekdfk`fei\ek ]Xbk`jbµ^\i XekXcc\kX]Xbk`m\ _a\ie\Z\cc\i%33

K8><EC¥9<KLI Dfk`fe\i^f[k%AX#[\k_Xim`]Xkk\k%D\edfk`fe\im`i$ b\c`^#m`ib\c`^#m`ib\c`^^f[k#e‚i[ljbXc_Xm\[`e_a\ie\ k`cXkgi´jk\i\fgk`dXck%=fibcXi`e^\e\ij`dg\c%Dfk`fe ^`m\i`ckk`c_a\ie\e%@ck^µi#Xk[lk´eb\i_lik`^\i\%F^ j‚c´i\i[l`j`[jk\\e[\d\i\% D\e _mfi d\^\k d\i\6 <i [\k c`[\cj\e f^ jm\[\e m´i[6AX#d\e\i\bjg\ik\i%F^[\_Xibfebi\k\Y\m`$ j\ik`cXkYXbb\[\i\jl[jX^efg%@LJ8_Xi\e_\c_`^_ jZ_ffc#EXg\im`cc\?`^_#[ifgg\kdXe^\X][\bcXjj`jb\ Yf^c`^\ ]X^ k`c ]fi[\c ]fi ^pdeXjk`bk`d\i% I\jlckXk\k6 <e dXibXek ]i\d^Xe^ ` bXiXbk\i^\ee\dje`kk\k% Jbf$ c\ej XiY\a[\ \i Yp^^\k g‚ ?XimXi[ gif]\jjfi\e Af_e IXk\pj ]fijbe`e^# [\i m`j\i# Xk bfejkXek dfk`fe i\ek ]Xbk`jbµ^\iXekXcc\kX]Xbk`m\_a\ie\Z\cc\i% ?m`j[lelk´eb\i#Xk\eiXjbklifgX]kiXgg\ie\\cc\i \eklig‚Zpbc\em`c^µi\[`^k`c[\ee´jk\<`ejk\`e#kX$ ^\i[l[\jm´ii\]\ac%=fiXkfge‚m`ibe`e^\eX]dfk`fe bi´m\i [\k d`e`dld [X^c`^k -' d`elkk\ij `ek\ej`mk jm\[% ;\k\e\jk\jgµi^jd‚c#[\ijk‚ik`cYX^\#\i1?mfi]fi\i dXe^\jgfikj]fcbj‚lY\^Xm\[\Xk_µi\g‚6;\Yli[\ afm´i\[\jbXig\jk\be`m\`jbl]]\e¿

>wK@;C@>K@J<E> Fi[\ekc`^ jµme \i \e X] [\ m`^k`^jk\ ]Xbkfi\i# e‚i [\k ^´c[\i\ejbXig_a\ie\%D`e`dlde`k`d\iÆf^^\ie\ d\i\%Mfi\jbifgg\\ie\dc`^jc\k`bb\`e[i\kk\kk`cXk

(- 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;18EE<8E;<IJ<EI<;8BK@FE<E=FKF1><KKP@D8><J%:FD

><EM<AD<;EwC< ?m`j[l`bb\]µc\i[`^bXc[\kk`c\kc`md\[^iµekjX^\i# dfk`fe f^ k`[c`^ eXkk\jµme# \i [\i Xe[i\ dlc`^_\[\i% 8blglebklibXe_a´cg\d\[Y‚[\ip^\jkfgf^ip^gif$ Yc\d\i%D\e[\e^Xdc\b`e\j`jb\e‚c\k\iXg`bXef^j‚ _a´cg\[`^d\[bfeZ\ekiXk`fe\e%Fde‚c\e\m`ib\i_\ck c`^\ j‚ ^f[k jfd \e ]fiel]k`^ c\m\m`j# ]`e[\j [\i `bb\ ]fijbe`e^# [\i le[\iYp^^\i% D\e ` _m\ik ]Xc[ bXe [l d\[e‚c\e\^‚`^Xe^d\[jkl[`\‚i\kf^jkX[`^j\=iX$ j`\ifdeXkk\e#jg`j\Yli^\i\f^Y\^i´ej\[`edfk`fe k`c[Xejg‚Yfi[\e\cµi[X^eXk% J\d\i\fdbfeZ\ekiXk`fej$Xblglebklig‚ nnn%dXeaXj$jle[_\[jbc`e`b%[b%


Biografpremiere 12. september SOFIE LASSEN-KAHLKE ROBERT HANSEN MIRA WANTING KARL BILLE JONAS GÜLSTORFF JOACHIM KNOP JAN GINTBERG TOMMY KENTER JOHANNES LILLEØRE BIRGITTE HJORT SØRENSEN VICKI BERLIN CARSTEN BANG LILY WEIDING CHRISTINA SEDERQVIST INSTRUKTØR OG MANUSKRIPT

SØREN FRELLESEN EFTER DENNIS JÜRGENSENS KARAKTERER

FOTOGRAF RASMUS ARRILDT, DFF SCENOGRAF VIGGO BENTZON, NFS CHEFKLIPPER MY THORDAL TONEMESTER RUNE PALVIG R EGNER G RASTEN F ILM P RODUKTION MED STØTTE FRA D ET D ANSKE F ILMINSTITUT I SAMARBEJDE MED TV2 D ANMARK

KOMPONIST

SIMON RAVN

PRODUCER

REGNER GRASTEN


mad

PIMP MIN PASTA

- med Den Skaldede Kok :_`c`_Xibfbb\i\i\kki\bcXjj`jb\ ]Xkk`^iµmj$i\kk\if^]‚\kFcj\e#;\eJbXc[\[\ Bfb#k`cXk^µi\[\dc`[kY\[i\%

P

XjkX%8cc\]Xkk`^\jkl[\i\e[\jgi`d´i\]µ[\% Jkµibe\kmXe[f^d\c%@[\Õ\jk\k`c]´c[\Y`cc`^\i\ \e[^iljÆf^\ejdX^#[\ible\idXi^`eXck Y\[i\%;\i]fi_Xe[c\i[\kfd#_mX[[lglkk\ig‚% F^[\kY\_µm\i_m\ib\eXkbfjk\bXjj\e\cc\ikX^\\k‚iXk g`dg\j`egXjkX%:_`c`_Xi^`m\k;\eJbXc[\[\Bfb\el[]fi$

DEN KLASSISKE

e: Reglernal kunne

e sk r Rettern minutte m e f å p n af laves kogetide de r e v o d (u pe ). De pim pastaen max. koste å retter m r ekstra to krone

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1:8IJK<EJ<@;<C#JO:%?L

[i`e^#jfd_Xel[\eXkYc`eb\kf^fg%D\[\ek`[j^i´ej\ g‚dXbj]\dd`elkk\if^\kYl[^\kg‚kfbife\ig\ii\k# _XiFcj\ecXm\kef^c\m`ib\c`^\jg`kq\i\kk\i%

DEN PIMPEDE

PASTA MED KETCHUP

PASTA MED KETCHUP

BcXjj`b\i\efm\i[\dXcc\%=fcb#[\i`bb\ _Xijg`jkgXjkXd\[kfdXkb\kZ_lg#m\[ `bb\#_mfi[Xe[\k\iXkm´i\jkl[\i\e[\%;\ee\i\k\i f^j‚bcXik[\eY`cc`^jk\ÆZ`ibXgi`j1=\dbife\i% Fcj\ej[fd1 $A\^_Xij\cmc\m\kX][\ee\i\k#d\eja\^mXibfb$ b\\c\m%;\k\i\ebcXjj`b\iÆ[\iYcXe[kbfbb\bXc[\j gXjkXd\[JXlZ\?\`eq%;\e\i^f[b\e[k#d\ed\jk ]fiefjkXc^`$m´i[`\e%

$>ile[`[\\ed\[[\ee\_\i\ij‚[Xej\kÔeefb%;\k \iefbf^j‚[\i]fi#[\k\i[\ed\jkgfglc´i\%;\k \e\jk\#a\^_Xi^afik#\iXk^`m\[\e\ec`cc\_‚e[]lc[ YXZfe`k\ie#c`[k_Xbb\kg\ij`cc\f^jXckf^g\Y\i%9X$ Zfe`k\iebXe]‚jfm\i[\k_\c\f^bfjk\i`bb\j´ic`^ d\^\k%;\kbXe_fc[\j`^`cXe^k`[#f^[lbXefm\e` bµY\k_XËjk\^k[\kg‚]fi_‚e[#j‚[\kYXi\jbXcbXjk\j g‚%K`cj`[jki`m\ia\^c`[kfjkfm\eg‚%

J<GK<D9<I)''/

 (0


mad test DEN KLASSISKE

Den Skaldede Kok

$@m`ib\c`^_\[\e_\[[\i_Xe:Xijk\eFcj\e#d\e[\k \ible_Xejdfi#[\ibXc[\i_Xd:Xijk\e#e‚i_le\i jlig‚_Xd%8cc\Xe[i\bXc[\i_XdYXi\Fcj\e%?Xe Y\^pe[k\j`ebfbb\$bXii`\i\g‚?fk\c[¡8e^c\k\ii\ jfd(-$‚i`^%@[X^[i`m\i_Xe;\eJbXc[\[\Bfb :Xk\i`e^#_mfi_XecXm\idX[l[\e[`bb\[Xi\i%

Deluxe

opskrift

Olsens hjemmelavede ketchup • 500 gram solmodne tomater • 100 gram æbler • Et løg • En halv rød peberfrugt • 1/2 dl æblecider eddike • 100-200 Gram sukker • Salt og peber • Chili (kan undværes) • Atamon til at skylle glas i Rens og skær tomat, æbler, løg og peberfrugt i tern og sauter i olie. Når det er mørt, tilsættes sukker og eddike, lad det simre i nogle minutter. Blendes til den er ensartet, smag til med salt, peber og eventuelt chili. Du kan smage til med mere eddike, sukker, salt og peber. Derudover kan du også smage til med hvidløg, paprika, kanel, muskat, allehånde, kardemomme, spidskommen og så videre. Hæld ketchuppen på et glas, der er skoldet og skyllet i atamon – så holder det sig bedre. Låg på og så i køleskabet.

)' 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /

DEN PIMPEDE

PASTA MED GRØN PESTO

PASTA MED GRØN PESTO

<eep$bcXjj`b\ik`ccX[\im`fjXkbXc[\[\e ^iµee\m\ij`feX]gXjkXd\[g\jkf%G\jkf\ej\if^j‚c`[k d\i\]XeZpl[\e[iµ[b\kZ_lgÆZ`ibXgi`j1Fkk\bife\i% Fcj\ej[fd1 $;\e\ibc´^f^`bb\j´ic`^`e[Yp[\e[\`jdX^\e% D‚jb\j\i[\ed\i\]XeZpl[#d\e[\e_fc[\iXckj‚ `bb\%;\k\i]fiY`kk\ik#e‚i[\ible\ig\jkfg‚Æf^j‚ j\cmfdg\jkf\e\ifb%

$G\jkf\ij‚[Xej\kÔekefb#[\kjbXcYXi\_XËc`[kXk XiY\a[\d\[%A\^_Xijd`[k\ekfdXk`k\ie#\kgXi jb`m\iÔekjb‚i\kcµ^f^jhlXj_g‚\egXe[\`c`[kfc`\% Jm`kj\k[\k_lik`^kjXdd\ed\[gXjkX\e%;\i\]k\i _Xia\^^`m\k[\ejXckf^g\gg\i#_Xbb\kg\ij`cc\f^ k`d`Xe#gclj\ec`cc\_‚e[]lc[YXZfe]fic`[kclbjlj%

DEN KLASSISKE

DEN PIMPEDE

PASTA MED TUN I VAND

PASTA MED TUN I VAND

<e\jk\i\kd\[bµ[`%GXjkXd\[[‚j\kle \id\jk#_m`j[l\i`gifk\`e$le[\ijbl[%JXdk`[`^\i[\k f^j‚[\e[pi\jk\`k\jk\eÆZ`ibXgi`j1((bife\i% Fcj\ej[fd1 $;\ee\_\i\ie´jk\eljg`j\c`^%;ljbXcm`ib\c`^#m`ib\c`^ m´i\jlck\e]fiXk]‚[\k_\ie\[%;\e\ikµi#f^j‚[li [‚j\kleXckj‚YXi\`bb\#e‚i[\k\imXidk%

$;\ee\_\iYc`m\ia\^eµ[kk`cXkbµc\c`[kX]%Kleg‚ [‚j\\i`bb\j´ic`^iXik#e‚i[\k\imXidk%J‚je`kk\i a\^c`[kZ_`c`#iµ[cµ^f^\kgXijlbb\i´ik\if^m\e[\i `%;\e]‚if^j‚c`[kX][\e^iµee\g\jkf#m`_Xm[\` ]fim\a\e%GcljjXckf^g\Y\i% $G\Y\if^gXjkX^‚ii`^k`^^f[kjXdd\e%;\k\im´i[ Xk_ljb\k`cXcc\i\kk\ie\%K`cj`[jk^`m\ia\^[\ec`[k ifjdXi`eÆ^\ie\]i`jb%D\ekµii\kbXef^j‚^‚%

Gode pasta-kognings-råd:

- Kog altid i rigeligt med vand. - Husk salt i vandet. - Kog uden låg. - Hæld ikke olie i gryden, vent til pastaen er oppe af vandet og hæld det direkte på. - Skyld den færdige pasta med koldt vand fra hanen, så den ikke koger videre og bliver blød.


do you fancy a working day at full speed? As an NNE Pharmaplan trainee you get the opportunity to qualify as an administrative assistant, a financial assistant or a technical designer.

NNE Pharmaplan is the worldâ&#x20AC;&#x2122;s leading engineering and consulting company focused exclusively on the pharma and biotech industries. We employ close to 1500 people at over 20 locations around the world.

nnepharmaplan.com


top 5

AMY-ANEKDOTER

;\e\e^\cjb\jbXe[Xc\$jXe^\i`e[\8dpN`e\_flj\\i`ebXieXk`fe\eX] j\o#[il^jf^n\cc¿jflc%:_`c`_XijXdc\k[\Y\[jk\8dp$Xe\b[fk\i%

2

AMY I SLÅSKAMP MED KÆRESTEN

1

AMY PÅ CRACK

;\k\e^\cjb\jcX[[\iYcX[K_\JlealYc\[\#[X [\`aXelXiÔbÔe^i\e\`\em`[\ffgkX^\cj\X] 8dpN`e\_flj\#[\iip^\iZiXZb%D\[X]Yc\^\k _‚ijeXbb\i8dp`k\c\]fed\[\em\e`e[\# d\ej_le^µi\eZiXZb$g`Y\X]^cXjbcXi f^l[Yip[\iÉ:iXgÉ#[X_\e[\jc`^_k\i^‚il[% <]k\i]µc^\e[\cpbb\j[\k[f^[\eX]dX^i\[\ jXe^\i`e[\Xk]‚`c[g‚g`Y\e%@]µc^\K_\Jle _Xm[\8dpbfik]fi`e[\ekX^\kY‚[\\ZjkXjp f^bfbX`e% IfZbËeËifcc$]Xbkfi1KfgbXiXbk\i JbXe[Xc\gfk\ek`Xc\1('l[X](' Jµ^\fi[g‚pflklY\%Zfd18dpN`e\_flj\ "ZiXZb

=‚[`k[X^c`^\^fjj`gÔo g‚

:_`c`e\k%[b

)) 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /

Ef^c\X][\d\jkZ_fb\i\e[\Y`cc\[\iX]8dpN`e\_flj\ [lbb\[\fg`Xl^ljkj`[jk\‚i%9`cc\[\ie\m`jk\\e]fijc‚\k f^Ycµ[\e[\8dpN`e\_flj\\]k\i\kmfc[jfdkjcX^jd‚c d\[_\e[\jdXe[#9cXb\=`\c[\i$:`m`c%JcX^jd‚c\kfgjkf[ Xe^`m\c`^k\]k\i#Xk9cXb\mXibfdd\k`e[g‚\k_fk\cm´$ i\cj\#_mfi8dpmXim\[XkkX^\jkf]]\if^jb´i\j`^` Xid\e`j\cjbXYd\[\eZXcc^`ic%9cXb\l[Yiµ[1 $;l\i`bb\^f[efbk`cd`^ F^j‚^`b8dp\cc\ijk`cXe^i\Yf^jbXi_Xdd\[\kYXi$ Y\iYcX[`Xej`^k\k%;\k\e[k\d\[\ejkµii\jc‚jbXdg#f^ 8dpYc\m\]k\i]µc^\e[\jgfkk\kg‚m\al[X]_fk\cc\kd\[ \kYcf[`^kj‚ig‚be´\kf^dXjZXiXf^j‚i`_\c\Xej`^k\k% IfZbËeËifcc$]Xbkfi10l[X](' JbXe[Xc\gfk\ek`Xc\1('l[X](' Jµ^\fi[g‚pflklY\%Zfd18dp"9cXb\"=`^_k

4

AMY TAGER COKE PÅ SCENEN

5

AMY OG DE MANGE MUS AMY SLÅR EN FAN GLASTONVURY FESTIVAL 8dpN`e\_flj\_Xik`[c`^\i\Xe^i\Y\kY‚[\gXgXiXqq`\i f^]Xej#j‚Õ\i\]Xej_Xm[\bXd\iX\kgXiXk#[X8dp ^\ekX^e\^Xe^\jcf^\edXe[c`^]Xe`_fm\[\kg‚[\e \e^\cjb\>cXjkfeYlip$]\jk`mXc`alc`%@]µc^\8dpmXi[\i „e#[\ie\m_\e[\`iµm\e#f^j‚jcf^_leXckj‚`^\e Æ[f^l[\eg‚ef^\kk`[jglebkXkbfdd\l[X]kXbk%;\e ]fijc‚\[\]Xe_Xi[f^`bb\k´ebkj`^Xk^‚k`cgfc`k`\k#]fi jfd_Xej`^\i1 $;\k\iaf\e[\cX]fgc\m\cj\em\[\e8dpN`e\_flj\$ bfeZ\ik IfZbËeËifcc$]Xbkfi1('l[X](' JbXe[Xc\gfk\ek`Xc\1/l[X](' Jµ^\fi[g‚pflklY\%Zfd18dp"gleZ_\j]Xe

3

=ib%N`e\_flj\_XiÕ\i\^Xe^\m´i\kkp[\c`^g‚$ m`ib\kg‚jZ\e\e#d\e_lefm\i^`bj`^j\cmle[\i\e bfeZ\ik`Cfe[fe`efm\dY\i#_mfi_le_\ck‚Y\ecpjk kf^Zfb\g‚jZ\e\e%D\ej_\c\YXe[\kf^_\e[\j kf\e\i^`jb\bfijXe^\i\^`m\i[\e^Xj#if[\i8dp c´e^\d\[Y\^^\_´e[\iY\^iXm\k`[\kjkfi\ _‚i#_mfi\]k\i_le_`m\i\ec`cc\gfj\l[%F^j‚ Yc`m\i[\i\cc\ijje`]]\k`^\ee\dc`^\]fiµae\e\X] glYc`bld%IfZbfe IfZbËeËifcc$]Xbkfi10l[X](' JbXe[Xc\gfk\ek`Xc\1.l[X](' Jµ^\fi[g‚pflklY\%Zfd18dp":fb\

<ed\^\kd´ib\c`^m`[\f[lbb\[\`]fi‚i\kfg g‚_a\dd\j`[\ePflKlY\%;\em`j\i8dpN`e\$ _flj\f^m\ee\eG\k\;f_\ikp#Y\^^\kp[\c`^k g‚m`ib\[\#`_Xejc\ac`^_\[jXdd\ed\[*'dlj% ;\kfjXe^\i\#[\ij\cm_Xi[µYkm`[\f\e]fiN`e\$ dflj\#c\^\id\[dlj\e\#d\ej[\jpe^\i1 $@kËjXe\n[Xne#`kËjXe\n[Xp#`kËjXe\nc`]\% ;\ekfd`elkk\icXe^\Ôcde‚ij`k_µa[\glebk#[X 8dpkXc\id\[\eX]dlj\le^\ie\f^j`^\i#Xk[\e _Xi\eY\jb\[k`c_\e[\jdXe[#9cXb\%;\i\]k\i _fc[\i_ledlj\efgdf[bXd\iX\kf^j`^\id\[ _´jjk\dd\1 $9cXb\#[ld‚`bb\cX[\[`^jb`cc\]iX_\e[\%?le \cjb\i[`^]fi\m`^k IfZbËeËifcc$]Xbkfi1,l[X](' JbXe[Xc\gfk\ek`Xc\1-l[X](' Jµ^\fi[g‚pflklY\%Zfd18dp"G\k\"D`Z\


VIND den nye iPhone ja, den der er umulig at få fat på Den nye iPhone fra Apple er landet. Et teknologisk mirakel kalder nogen den – årets musthave kalder alle den. Fik du heller ikke fat i den, så tør øjnene. Du kan nemlig vinde sommeren største hit – den nye iPhone.

Sådan vinder du! Klik dig ind på www.BlueCow.dk og deltag i konkurrencen. Det eneste det kræver er, at du kører med bus og, at du deltager inden den 15 september.

Hvaffor en blå ko? BlueCow er en trafikservice til dig. Via sms eller mail er du altid opdateret på trafiksituationen (smart, så du ikke kommer for sent til en vigtig eksamen) Men ikke nok med det. Blue Cow giver dig også fordelagtige rabatter på alt fra fodboldbilletter og studierejser til pizza og fitness.

BlueCow er en GRATIS service til dig fra Movia. Check alle fordelene og meld dig til på www.BlueCow.dk


Indsamling

HJÆLP BØRN I A EN KONCERT ?m\i`e[jXdc\ik`cIµ[\Bfij$ `e[jXdc`e^\e[\e,%fbkfY\i jXdc\i`^\ee\dje`kfm\i('''bife\i `e[Æf^[\kbXed´ib\j1

Bfeblii\eZ\e @em`k\D\\i;Xejb Iµ[\Bfij¡jbfc\$ jkX]\k]fiXcc\ cXe[\kj^pdeXj`\i f^m`[\i\^‚\e[\ l[[Xee\cj\i% )+ 

J<GK<D9<I)''/

›=fi(''bife\ibXeIµ[\BfijY\jbpkk\,' d\ee\jb\idf[bfc\iXf^Y\_Xe[c\[\d#_m`j [\Yc`m\ijp^\% ›=fi)''bife\ibXeIµ[\Bfij^`m\\kjlck\ek YXiedX[`fm\i\ed‚e\[% ›=fi,''bife\ibXeIµ[\BfijY\jbpkk\), d\ee\jb\idf[dXcXi`X%


AFRIKA OG VIND T MED VETO

indsamling

J\d\i\ eZ\e fdbfeblii\ b gÂ&#x201A;nnn%lib%[

El_Xi[lZ_XeZ\e ]fiXkYc`m\jbfc\ej gfglc´i\jk\d&b% ;lbXee\dc`^jbX]]\M\kfk`ce´jk\]\jkgÂ&#x201A;^pd$ eXj`\kĂ&#x2020;f^jXdk`[`^]Â&#x201A;[\ei\e\jk\jXdm`kk`^_\[% ;\k\e\jk\#[ljbXc^Âľi\#\i#Xk]Â&#x201A;[`e\bXdd\iXk\i k`cXkdÂľ[\fgk`c;XejbIÂľ[\BfijĂ&#x2039;cXe[j`e[jXdc`e^ jÂľe[X^[\e,%fbkfY\i% BfeZ\gk\k\i\eb\ck1;lk`cd\c[\i[`^gÂ&#x201A;`em`k\$ d\%[b\cc\im`X\e\$dX`c#jfd[l]Â&#x201A;im`[\i\j\e[k ]iX\ebcXjj\bXdd\iXk%EÂ&#x201A;i[l\ik`cd\c[k#j\e[\i [ljkX]\kk\em`[\i\k`c\eXe[\ejbfc\bXdd\iXk% GÂ&#x201A;`em`k\$[bbXe[lcÂľY\e[\j\_m\df^_mfi dXe^\#[\i_Xik`cd\c[kj`^gÂ&#x201A;[`e\^\ef^Xcc\ [\Âľmi`^\jbfc\i%;\ejbfc\#[\i]Â&#x201A;ik`cd\c[kĂ&#x2022;\jk ]i`m`cc`^\#m`e[\ibfeZ\ik\ed\[M\kf%

co + høgh

J<GK<D9<I)''/

'

% 

'! 

  

3)8 $ --01 ',-+)+"/)/

'" !##!# !!$ 2/$.))#, 37/"')/

#"-2!&'+-,"$/ $9/"2#,02.#/$#"-%012"'# 3#,*'%+- '*+#"01-/0)7/+2&/*1'",#11#1*'%#3#" &9,"#,52,0#1&3-/"2#/8%&(7*..9')'.#"'-%%--%*# 1(#)"',#+'*0#**#/0*.$'.20#,+#"4-212 #-%$!# --) 8 #/"2,2090+'"#/3'#,+9,#"0$/'02/$.))#-3#,'

"# &! &! ! &! !  

  

  

#$8/01#+"/ ',"#/"2"'%1'*+','+2+0$-/ /2%#10-+&#/#$1#/$*"#/1'* )/./+" -,,#+#,1#1$-/2"0711#/ #1*',%3'#**#/0-.)/73#0#1$)12/%# 4/.9 )/./+"','+2+0$-/ /2%+"/$ )/  )/-./#11#*0#)/'+-," )/ )/#$8/01# +',"%8/#+',2/$.))#,',)*2"#/#/$/'1',1#/,#1$-/ /2%',+/)-%.9 60#%#1,#137/)'03#/'%#2"*,"#11)0#/#0#$1#/2"*,"01)01#/

'* 2""#1%7*"#/1'* -)1- #/ 

 ),


#JMMÂ&#x2026;XXXEFUOZUFBUFSEL

)7035*5'a3%6&/$)"/$&5*-

4VDDFTFOGPSUTÂ&#x2019;UUFSGSBTFQUFNCFS Annoncesponsor: British American Tobacco


o-høj! INGEN SØVN – MASSER AF FISK

HAVETS HÅRDESTE JOB :_i`j\i`c´i\jfdÔjb\i%<kafY#[\iYp[\i g‚kle^\e\k#m‚[kkµaf^l^\ik`c_Xmjl[\e d\^\kjµme%:_`c`kiXb`i\^ekµa\kf^kf^ d\[\el^\g‚Efi[jµ\e%

C

_i`jY`[\ik´e[\ie\jXdd\efd\e iµ[Gi`eZ\f^_`m\i`e\kk\k#j‚jm\[\e jgi`e^\i]i\dg‚gXe[\eX]_Xd% Cl^\ek`ccXjkildd\k\i‚Y\e#f^[\k l[jg´e[k\e\k\ie\kfgYc\m\k_\ajk fgX]_Xm\k#j‚[\k_´e^\ifm\i[´bb\k%MXe[f^ dl[[\i]iX_XmYle[\ek´jb\ie\[X]j`[\ie\%?Xej dXbb\i=c\dd`e^‚Ye\ie\kk\k#f^[\]c\i\_le[i\[\ b`cf]`jbf^_ldd\i\Ylc[i\ie\[`cXjk\e%C_i`j\i c`^\]pc[k)'#f^`e[k`c]fiepc`^k_Xm[\_XeXc[i`^`j`e m`c[\jk\]XekXj`kif\k#Xk_Xem`cc\jk‚g‚\e_ldd\i$ kiXnc\id`[k`Efi[jµ\ed\[fm\i)''b`cfd\k\ik`c cXe[%?Xej]Xij]Xd`c`\_Xi`]c\i\^\e\iXk`fe\im´i\k

`ejkild\ekdX^\i\#f^:_i`jYli[\\^\ekc`^j`[[\`j`e ]Xijm´ibjk\[f^Yp^^\bcXm\i\i%D\e_m\ib\eg\e^\ \cc\ic\[`^\afYj\ief^\k#[\i_´e^\ig‚ki´\ie\#e‚i dXeYp^^\i`ejkild\ek\i%J‚[X:_i`jj\i#_mfi[Xe _XejbXdd\iXk=c\dd`e^bfdd\i_a\d]iXEfi[jµ\e d\[cfdd\e]lc[#\i[\ke\dkXk]‚_Xdfm\iY\m`jk fdXkYc`m\]`jb\i%F^j‚[Xe^‚i[\kk`c#Xk:_i`jjk‚i d`[kl[\g‚Efi[jµ\ed\[_ldd\i\`kXeb\ie\f^ Y`[\ijXdd\efd\ejdµ^%

C8E;BI8GG<GwJ¥<E :_i`jkX^\i\kj`[jk\_m´jX]j`ejdµ^f^^‚ijXdd\e d\[[\ki\Xe[i\]`jb\i\e\[le[\i[´bb\k%;\k\i

\]k\i_‚e[\eYc\m\kj\eX]k\e#f^_m`j:_i`j`bb\_Xm[\ m´i\kg‚jµ\e#m`cc\_Xeefbc´^^\j`^k`cXkjfm\el% D\e]fiXec`^^\ikf$ki\k`d\i#_mfil[Ypkk\kjbXci\e$ j\jf^gXbb\j`bXjj\i%;\]`i\]`jb\i\_Xi]Xjk\gcX[j\i m\[kiXejgfikY‚e[\k#_mfikfijb#dµibj\af^_ldd\i\ Yc`m\ijfik\i\k%=`jb\e\Yc`m\ijb‚i\kfg%@e[mfc[\e\ Yc`m\i_\m\kl[f^bXjk\kk`cYX^\g‚kiXejgfikY‚e[\k# _mfi[\kjXdd\ed\[µ[\cX^k\_ldd\i\#jµgµcj\i f^Xe[\k#[\i`bb\\ig\e^\`#Yc`m\ibµikl[X]\k_lc` j`[\eX]Y‚[\e%?\il[\b´dg\i_le[i\[m`jX]_Xmd‚$ ^\ifd]µijk\gXib\kk`c]`jb\^`c[\k%

$=FIKJ¤KK<J J<GK<D9<I)''/

 ).


o-høj!

LØN JfdÔjb\i\i[l`bb\j`bb\ig‚[`ecµe%Fm\i_fm\$ [\k%;\k_\c\bfdd\iXeg‚#_mfid\^\k@]Xe^\i% G‚[\Õ\jk\Y‚[\[\c\iÔjb\ie\f^jb`gg\i l[^`]k\if^`e[k´^k\i%;\km`cj`^\#Xk[l\id\[ k`cXkY\kXc\]fiYi´e[jkf]#]figc\ae`e^f^Xe[\k g‚kli\e%K`c^\e^´c[[\c\i@f^j‚`gfik\e#e‚i Ôjb\e\Yc`m\ijfc^k%G‚i`^k`^^f[\kli\bXe\e Ôjb\ika\e\fgk`c),%'''bi%g‚\el^\%

C

_i`jk´e[\i\ejdµ^d\i\% $@jkXik\emXi[\k_\ckbcXikg\e^\e\j jbpc[#Xka\^fm\i_fm\[\kfm\im\a\[\Xk Yc`m\]`jb\i#]fik´cc\i:_i`jf^]fikj´kk\i1 $D\ea\^jpe\j]Xbk`jb#[\k\ijafmk%F^ e‚ief^\k\ijafmkk`cXkjkXik\d\[#j‚\ia\^j`bb\ig‚# Xk[\kbleYc`m\iY\[i\d\[k`[\e% F^k`[\i[\iefbX]%Efi[jµ$kiXnc\i\e?D))/Gfe[lj [iX^\ijfdi\^\ck`cjµj`d`e`dld\el^\X[^Xe^\e% ;\km`cj`^\\el^\l[\ecXe[`j`^k\%<el^\#_mfi m\ail[j`^k\eg‚kmbXeYc`m\[\el_p^^\c`^jk\^pj\i#[l _Xij\k%<el^\l[\eXe[\kgi`mXkc`m\e[]fi_´e^\kk`c \ejbµa\%

)/ 

J<GK<D9<I)''/

$D`eb´i\jk\jpe\j`bb\Xck`[#[\k\ijafmk#Xka\^\i m´b`j‚cXe^k`[X[^Xe^\e%Ef^c\^Xe^\j`^\ia\^k`c _\e[\#Xka\^jbXcm´i\m´b`c´e^\i\k`[#\e[a\^jbXc% J‚Yc`m\i_lej‚^cX[#e‚ia\^bfdd\ik`[c`^\i\_a\d# \e[_lekif\[\#]fik´cc\i:_i`jd\[\k^i`e%

?¥A<9¥C><I ?XebXeip^\e´jk\ekfgXbb\iZ`^Xi\kk\ifd[X^\e% ;\kkX^\ikfgg\eX]jµjp^\e#jpe\j_Xe%?Xe_Xi[f^ f^j‚jµjp^\g`cc\id\[#_m`jYµc^\ie\jblcc\Yc`m\Xck ]fijkfi\%Fgk`cjpm\e_Xcmd\k\i_µa\]fiXkm´i\ _\ckgi´Z`j%?m`jYµc^\_µa[\ebfdd\i[\ifg#\i[\i ]i`k]Xc[]iXYµc^\kfgk`cYµc^\[Xc`\kjb`Yg‚))'kfe%

<e]ficpjk\cj\#[\ibXe]‚j\cm[\j\a\jk\]`jb\i\k`cXk jk`]k\Y\b\e[kjbXYd\[[\i\jdXm\`e[_fc[% :_i`j_Xic´ikXkjk‚ef^\ecle[\]Xjk#j\cmfd[\k^pe$ ^\i%?XeY\_µm\i`bb\c´e^\i\Xk_fc[\]Xjk`jkfcg\i f^m´^^\]fiXkle[^‚Xk]Xc[\%;\kbXe[f^jkX[`^ m´i\eµ[m\e[`^kle[\i[´b#_mfi[\jfik\i\i]`jbf^ _ldd\i\%?\i\i`e^\em`e[l\i#f^ildd\k\i[\ckfg X]_m`[\d\kXcjkfcg\i%D\cc\def^c\X]jkfcg\ie\\i [\iki´gcX[\i#[\i]fid\ibmX[iXk`jb\ild#_mfi[\ jfik\i\[\]`jbYc`m\ibXjk\k_\e#]µi[\Yc`m\igXbb\k` bXjj\i%D`[k`ildd\kcµY\i\kkiXejgfikY‚e[g‚km´ij X]Y‚[\ejYi\[[\%>lcm\k\im‚[k#f^[\ic`^^\i]`jb fm\i[\k_\c\%


O-HØJ f^[\id\[f^j‚\i_Xd#[\ijbXcjµi^\]fidX[g‚ Yfi[\k#\i^‚\k`e[`bXYpjj\e]fiXki`^^\]ifbfjkk`c% ;X:_i`j\i]´i[`^d\[XkY´i\bXjj\iX]µ[\cX^k\ _ldd\i\fg]iX]ipj\ildd\k#f^=c\dd`e^f^9f _Xijglc\k[´bb\ki\ek#bfdd\i[\ki\]`jb\i\`e[ k`c]ifbfjk%9f#[\i\i[\ed\jk\i]Xie\fdYfi[#\i kp[\c`^m`j`bb\k`c]i\[j% $;ld‚j\cm]fik´cc\G\k\ifd[`keldd\i#j`^\i_Xe k`c:_i`j#[\ib`^^\il[`cl]k\ef^e`bb\i% ;XG\k\ibfdd\ilm`[\e[\e\[X[kiXgg\e#bXe9f Xcc`^\m\c`bb\_fc[\[\kk`cYX^\% $:_i`j_Xim´ck\k_ldd\ie\e\[\`]ipj\ildd\k# j`^\i_Xe% $?mXË_Xi[l6#j`^\iG\k\if^m\e[\ij`^df[:_i`j% $AXd\e#\i[l]lc[jk´e$ [`^kXeb\cµj6#j`^\i_Xe% ;\Xe[i\j`^\i`bb\\k fi[% :_i`j]fik´cc\i#Xk_Xe \ibfdd\kk`cXkjkXYc\ bXjj\ie\]fi_µak% G\k\iipjk\ig‚_fm\[\k% ?Xe\i^Xc% D\e_Xej`^\i`bb\ d\i\%?Xej´kk\ij`^`e[ k`cYfi[\kf^cXe^\il[\]k\i\kjkpbb\il^Yiµ[% ;\i\i]lc[jk´e[`^jk`cc\m\[Yfi[\k%<e\jk\cp[\ijb`$ Y\kjdfkfi#[\i]le^\i\ijfd\kdfefkfekcp[k´gg\ k`c[\ekXmj\mi\[\% $AXd\e#_mfi[Xe]Xe[\ebXe[\ke´jk\ecX[\j`^ ^µi\#l[Yip[\iG\k\i% :_i`jb`^^\ikXmjke\[g‚j`ejg\^\gµcj\dX[#[\ic`^$ ^\ig‚kXcc\ib\e\e%;\i\i`bb\j‚d\^\kXkj`^\%?Xe m\[#Xk[\k\i[\Xe[i\]`jb\i\jcµe#[\ic`^^\iµ[\cX^k l[\g‚[´bb\k% <]k\i]ifbfjk\i[\kcp[cµj\lm\aim\[Yfi[\kc\kk\k% @^Xdc\[X^\_Xm[\:_i`j]‚\k\e]cX[%@[X^]Xc[\i jkiX]]\em\iYXck%D\e[\i\ibfekXekX]i\^e`e^% G‚_Xm\kY´i\idXe`bb\eX^%

El\i[\kYXi\jbX[\ie\g‚_ldd\icXjk\e#[\ijbXc ^µi\jfg%;\ijbXcjfik\i\jf^i\[[\jj‚dXe^\jfd dlc`^k%G‚_Xm\kY\jk\dd\i]`jb\ie\j\cmbled\^\k ]‚k`e^%;\\iX]_´e^`^\X]m\ai\kf^_Xm\kj^lejk% ;\i]fid‚[\i\[[\#_mX[[\ii\[[\jbXef^_‚Y\g‚ [\kY\[jk\%

C8E;@J@>K< ?\c[`^m`j]fi:_i`j\ijbX[\ie\d`e[i\\e[]µijkXe$ kX^\k%?mX[[\ic`^e\[\\kkXYg‚fdbi`e^('%'''bif$ e\i#\ijbildg\kk`c\kgXiklj`e[\#\]k\i[\µ[\cX^k\ _ldd\i\\iYc\m\kjfik\i\k]iX%;\e\]k\i]µc^\e[\ ]Xe^jk_Xif^j‚m´i\k`fi[\e%D\e[\i\i`e^\ekm`mc fd#Xk[\i\ij`[jk\^Xe^#:_i`j_XijkXYc\k_ldd\i\ ]fi_µak% ;\e´jk\[X^\^‚i`jXdd\ Z`ib\cjfd[\]fi\^‚\e[\# f^l^\ecXbb\idf[\e[\e% G‚m´^^\e_´e^\i\e jkfi#ep`e[bµYk]cX[jb´id% D\e[\i\i`ek\kj`^eXck`c jXk\cc`kk\e%Jb´id\e\ijfik% 8cc`^\m\cj`[[\i:_i`jf^[\ Xe[i\]`jb\i\f^jk`ii\i`e[ `]a\iejpe\k%;\m\ek\ig‚Xk kX^\[\kj`[jk\ki´bg‚[\el^\cXe^\kli%L[\e]fic`^$ ^\iEfi[jµ\e%MXe[j‚cXe^kµa\ki´bb\i%9c‚#^iµee\ f^^i‚elXeZ\iX]\m`^_\[%KiXnc\i\eml^^\i\ejfdk g‚_Xm\kjYµc^\kfgg\%@\k_aµie\X]bµbb\e\kc`^^\i \ebcXj\YXeXe\i#[\i`l^\ejcµY\iYc\m\kd\i\f^ d\i\Yile\%@bµc\jbXY\kc`^^\ikfX^lib\i#[\i\ij‚ Ycµ[\#Xk[\bleYc`m\i_fc[kjXdd\eX]gcXjk`b`e[gXb$ e`e^\e%=`jb\i\Yc`m\i`bb\d´kk\X]]il^kf^^iµek% ?\ijg`j\jbµ[% :_i`ji\aj\ij`^fg%CXe^\il[\]k\ij`e\jdµ^\i%<]k\i \el^\\i_Xefgg\g‚`_m\ik]Xc[()gXbb\i%?XekiX$ jb\ijµme`^k_\ek`cj`e\iµaj\i\f^^‚il[\e]fi%@[\k

55@^Xdc\[X^\ _Xm[\:_i`j]‚\k \eÕX[%@[X^]Xc[\i jkiX]]\em\iYXck33

 e[i\Xj :_`c`j8 Gfe[lj d\[ j\ac\[\ m[X^\% `jp kli\e ]iX j\Ôcd ;lbXe k%[b \ `e g‚Z_`c

*' 

J<GK<D9<I)''/

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1D8IK@EJK8DG<

DET FARLIGE HAV $=`jb\ie\g‚Efi[jµ\eÆ\cc\iM\jk\i_Xm\kjfd ef^\ef^j‚bXc[\i#cXe[\i]fie´jk\ekfd`cc`Xi$ [\ibife\ifd‚i\k% $>\ee\dje`kj[pY[\e\iZ`ibX(''d\k\i#f^ dXbj`dld[pY[\e\ig‚.''d\k\i% $9µc^\ie\g‚Efi[jµ\e\id‚ckfgk`cjpm\e_Xcm d\k\i% $Efi[jµ\e\i,.,%'''bmX[iXkb`cfd\k\iÆ\cc\i Z`ibX(*^Xe^\;XedXibjjkµii\cj\%

jXdd\jkXik\i[\eje\ii\e[\cp[X]kiXnc\k#[\iki´b$ b\jfg%;\i^‚i\kc\kk\cj\ejjlb^\ee\d]`jb\ie\% J`[jk\ki´b`e[\e_Xme%;\Xe[i\m‚^e\ifgf^]µc^\i :_i`jl[g‚[´bb\k% K`k`d\ijj\acX[jk`c?Xejk_fcd?Xme%@_fi`jfek\e YX^l[\k\^e\ijfc\e\kdXc\i``iµ[\]Xim\i%=fil[\ m\ek\i]XjkcXe[le[\i]µ[[\ie\%?\c\]Xe^jk\ejbXc g‚Xlbk`fe%F^Xck\]k\i_mfi[Xegi`j\ie\Xik\ij`^# bfdd\iGfe[lj`cXe[d\[fdbi`e^*''%'''bife\ij ]`jbf^_ldd\i\%;lejk\e#[l]k\e\cc\ijkXeb\eX] ]`jbYc`m\ik`c\ecl^kX]g\e^\%D\e]fi:_i`jYc`m\i[\i `bb\k`[k`cXkYil^\ef^\kX]_pi\e%Gfe[ljj\ac\il[ `^\e`dfi^\e#f^:_i`jjbXcd\[%


O-HØJ f^[\id\[f^j‚\i_Xd#[\ijbXcjµi^\]fidX[g‚ Yfi[\k#\i^‚\k`e[`bXYpjj\e]fiXki`^^\]ifbfjkk`c% ;X:_i`j\i]´i[`^d\[XkY´i\bXjj\iX]µ[\cX^k\ _ldd\i\fg]iX]ipj\ildd\k#f^=c\dd`e^f^9f _Xijglc\k[´bb\ki\ek#bfdd\i[\ki\]`jb\i\`e[ k`c]ifbfjk%9f#[\i\i[\ed\jk\i]Xie\fdYfi[#\i kp[\c`^m`j`bb\k`c]i\[j% $;ld‚j\cm]fik´cc\G\k\ifd[`keldd\i#j`^\i_Xe k`c:_i`j#[\ib`^^\il[`cl]k\ef^e`bb\i% ;XG\k\ibfdd\ilm`[\e[\e\[X[kiXgg\e#bXe9f Xcc`^\m\c`bb\_fc[\[\kk`cYX^\% $:_i`j_Xim´ck\k_ldd\ie\e\[\`]ipj\ildd\k# j`^\i_Xe% $?mXË_Xi[l6#j`^\iG\k\if^m\e[\ij`^df[:_i`j% $AXd\e#\i[l]lc[jk´e$ [`^kXeb\cµj6#j`^\i_Xe% ;\Xe[i\j`^\i`bb\\k fi[% :_i`j]fik´cc\i#Xk_Xe \ibfdd\kk`cXkjkXYc\ bXjj\ie\]fi_µak% G\k\iipjk\ig‚_fm\[\k% ?Xe\i^Xc% D\e_Xej`^\i`bb\ d\i\%?Xej´kk\ij`^`e[ k`cYfi[\kf^cXe^\il[\]k\i\kjkpbb\il^Yiµ[% ;\i\i]lc[jk´e[`^jk`cc\m\[Yfi[\k%<e\jk\cp[\ijb`$ Y\kjdfkfi#[\i]le^\i\ijfd\kdfefkfekcp[k´gg\ k`c[\ekXmj\mi\[\% $AXd\e#_mfi[Xe]Xe[\ebXe[\ke´jk\ecX[\j`^ ^µi\#l[Yip[\iG\k\i% :_i`jb`^^\ikXmjke\[g‚j`ejg\^\gµcj\dX[#[\ic`^$ ^\ig‚kXcc\ib\e\e%;\i\i`bb\j‚d\^\kXkj`^\%?Xe m\[#Xk[\k\i[\Xe[i\]`jb\i\jcµe#[\ic`^^\iµ[\cX^k l[\g‚[´bb\k% <]k\i]ifbfjk\i[\kcp[cµj\lm\aim\[Yfi[\kc\kk\k% @^Xdc\[X^\_Xm[\:_i`j]‚\k\e]cX[%@[X^]Xc[\i jkiX]]\em\iYXck%D\e[\i\ibfekXekX]i\^e`e^% G‚_Xm\kY´i\idXe`bb\eX^%

El\i[\kYXi\jbX[\ie\g‚_ldd\icXjk\e#[\ijbXc ^µi\jfg%;\ijbXcjfik\i\jf^i\[[\jj‚dXe^\jfd dlc`^k%G‚_Xm\kY\jk\dd\i]`jb\ie\j\cmbled\^\k ]‚k`e^%;\\iX]_´e^`^\X]m\ai\kf^_Xm\kj^lejk% ;\i]fid‚[\i\[[\#_mX[[\ii\[[\jbXef^_‚Y\g‚ [\kY\[jk\%

C8E;@J@>K< ?\c[`^m`j]fi:_i`j\ijbX[\ie\d`e[i\\e[]µijkXe$ kX^\k%?mX[[\ic`^e\[\\kkXYg‚fdbi`e^('%'''bif$ e\i#\ijbildg\kk`c\kgXiklj`e[\#\]k\i[\µ[\cX^k\ _ldd\i\\iYc\m\kjfik\i\k]iX%;\e\]k\i]µc^\e[\ ]Xe^jk_Xif^j‚m´i\k`fi[\e%D\e[\i\i`e^\ekm`mc fd#Xk[\i\ij`[jk\^Xe^#:_i`j_XijkXYc\k_ldd\i\ ]fi_µak% ;\e´jk\[X^\^‚i`jXdd\ Z`ib\cjfd[\]fi\^‚\e[\# f^l^\ecXbb\idf[\e[\e% G‚m´^^\e_´e^\i\e jkfi#ep`e[bµYk]cX[jb´id% D\e[\i\i`ek\kj`^eXck`c jXk\cc`kk\e%Jb´id\e\ijfik% 8cc`^\m\cj`[[\i:_i`jf^[\ Xe[i\]`jb\i\f^jk`ii\i`e[ `]a\iejpe\k%;\m\ek\ig‚Xk kX^\[\kj`[jk\ki´bg‚[\el^\cXe^\kli%L[\e]fic`^$ ^\iEfi[jµ\e%MXe[j‚cXe^kµa\ki´bb\i%9c‚#^iµee\ f^^i‚elXeZ\iX]\m`^_\[%KiXnc\i\eml^^\i\ejfdk g‚_Xm\kjYµc^\kfgg\%@\k_aµie\X]bµbb\e\kc`^^\i \ebcXj\YXeXe\i#[\i`l^\ejcµY\iYc\m\kd\i\f^ d\i\Yile\%@bµc\jbXY\kc`^^\ikfX^lib\i#[\i\ij‚ Ycµ[\#Xk[\bleYc`m\i_fc[kjXdd\eX]gcXjk`b`e[gXb$ e`e^\e%=`jb\i\Yc`m\i`bb\d´kk\X]]il^kf^^iµek% ?\ijg`j\jbµ[% :_i`ji\aj\ij`^fg%CXe^\il[\]k\ij`e\jdµ^\i%<]k\i \el^\\i_Xefgg\g‚`_m\ik]Xc[()gXbb\i%?XekiX$ jb\ijµme`^k_\ek`cj`e\iµaj\i\f^^‚il[\e]fi%@[\k

55@^Xdc\[X^\ _Xm[\:_i`j]‚\k \eÕX[%@[X^]Xc[\i jkiX]]\em\iYXck33

 e[i\Xj :_`c`j8 Gfe[lj d\[ j\ac\[\ m[X^\% `jp kli\e ]iX j\Ôcd ;lbXe k%[b \ `e g‚Z_`c

*' 

J<GK<D9<I)''/

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1D8IK@EJK8DG<

DET FARLIGE HAV $=`jb\ie\g‚Efi[jµ\eÆ\cc\iM\jk\i_Xm\kjfd ef^\ef^j‚bXc[\i#cXe[\i]fie´jk\ekfd`cc`Xi$ [\ibife\ifd‚i\k% $>\ee\dje`kj[pY[\e\iZ`ibX(''d\k\i#f^ dXbj`dld[pY[\e\ig‚.''d\k\i% $9µc^\ie\g‚Efi[jµ\e\id‚ckfgk`cjpm\e_Xcm d\k\i% $Efi[jµ\e\i,.,%'''bmX[iXkb`cfd\k\iÆ\cc\i Z`ibX(*^Xe^\;XedXibjjkµii\cj\%

jXdd\jkXik\i[\eje\ii\e[\cp[X]kiXnc\k#[\iki´b$ b\jfg%;\i^‚i\kc\kk\cj\ejjlb^\ee\d]`jb\ie\% J`[jk\ki´b`e[\e_Xme%;\Xe[i\m‚^e\ifgf^]µc^\i :_i`jl[g‚[´bb\k% K`k`d\ijj\acX[jk`c?Xejk_fcd?Xme%@_fi`jfek\e YX^l[\k\^e\ijfc\e\kdXc\i``iµ[\]Xim\i%=fil[\ m\ek\i]XjkcXe[le[\i]µ[[\ie\%?\c\]Xe^jk\ejbXc g‚Xlbk`fe%F^Xck\]k\i_mfi[Xegi`j\ie\Xik\ij`^# bfdd\iGfe[lj`cXe[d\[fdbi`e^*''%'''bife\ij ]`jbf^_ldd\i\%;lejk\e#[l]k\e\cc\ijkXeb\eX] ]`jbYc`m\ik`c\ecl^kX]g\e^\%D\e]fi:_i`jYc`m\i[\i `bb\k`[k`cXkYil^\ef^\kX]_pi\e%Gfe[ljj\ac\il[ `^\e`dfi^\e#f^:_i`jjbXcd\[%


Studie

DINE STUDIEFÆRDIGHEDER OP Bfd[l_m\ib\e`e[g‚gjpbfcf^`\cc\i[`e\Xe[i\kf[iµdd\jkl[`\i6JcXgX]# ]fi[\i\idXjj\iX]]fiel]k`^\d‚[\iXkfg^iX[\i\[`e]X^c`^_\[g‚#d\ej[l m\ek\ig‚e´jk\jkl[`\jkXik%:_`c`_Xi]le[\kki\X][\Y\[jk\%%% K8>Gw?¥AJBFC<

JGIF>JBFC<@L;C8E;<K

?µajbfc\cl^k\idlc`^m`jc`[kX]]´cc\jjXe^f^^µ^c% D\ej‚[Xe\i[\k`bb\%;\]c\jk\X]cXe[\kj_µajbfc\i _Xi\ebcXigif]`cd\[]fbljg‚\bj\dg\cm`jbfddl$ e`bXk`fe#[\j`^e\cc\i]`cfjf]`%;iµdd\i[lfdXkYc`m\ ^iX]`jb[\j`^e\i\cc\iXib`k\bk#j‚_XiBiXYY\j_fcdf^ ;\eJbXe[`eXm`jb\;\j`^e_µajbfc\d‚jb\\kblijlj ]fi[`^%?Xi[l\eaflieXc`jk`dXm\e#bXe[l]fiY\i\[\ [`^k`cAflieXc`jk_µajbfc\eg‚<jYa\i^D\[`\jbfc\#Ip f^MXcc\b`c[\?µajbfc\i%  M8I@>?<;1;\]c\jk\_µajbfc\i_XiY‚[\cXe^\f^ bfik\blij\i%;\bfik\jk\blij\imXi\i\el^\#d\ej[\ c´e^jk\jki´bb\ij`^fgk`c++l^\i%Ka\bmXi`^_\[\e g‚[\]fijb\cc`^\_µajbfc\ij_a\dd\j`[\i% ;<KC¤I<I;L1;lgiµm\ibi´]k\id\[\k]X^# jfd[lk´e[\ig‚#[lYc`m\ibcf^\i\g‚c`m\kf^d\i\ df[\e%F^j‚]‚i[ld\[^XiXek`\efgc\m\cj\]fic`m\k% JL$9<I<KK@><K1E\a%;ljbXcj\cmY\kXc\]fifg_fc$ [\k#d\e[lbXejµ^\jkµkk\^\ee\dbfddle\e% D<I<@E=F1Jµ^g‚nnn%]fcb\_fajbfc\i%[b]fiXkj\ _m`cb\blij\i#[\]fijb\cc`^\_µajbfc\il[Yp[\i% 9FELJ@E=F1?m`j`bb\[lXcc\i\[\_Xi\e#\i[\i\e ^f[Z_XeZ\]fi#Xk[l]‚i\eb´i\jk\\cc\i`_m\ik]Xc[ \eepY\[jk\m\e%

?mfi[Xecp[\i\kfg_fc[`LJ8#_mfi[l]‚i\k`e[^‚$ \e[\b\e[jbXYk`c\e^\cjb#\cc\i\kfg_fc[`:fjkXI`ZXj jfc#_mfi[lc´i\i[\kjgXejb\jgif^]cp[\e[\6<cc\i _mX[d\[Xkjkl[\i\]iXejb`Yp\ie\jYp#GXi`j%D\[ \kjgif^blijlj`l[cXe[\kbXe[ll[[Xee\[`^#d\ej [lc´i\i\kXe[\kcXe[jblckliXkb\e[\%;lbXe\ek\e c´j\\k‚ig‚Zfcc\^\\cc\iYXi\kX^\\kgXil^\ij `ek\ej`mjgif^jbfc\]fiXkc´i\\kepkjgif^fi[\ekc`^k% G‚\e[\cjbfc\iX]jclkk\jblij\ie\d\[\e\bjXd\e \cc\igiµm\%

JLGGC<I;@EL;;8EE<CJ<M8I@>?<;1=iXkfl^\ik`c\k‚i%;\il[fm\ijbXc [li\^e\d\[Xkjblcc\Y\kXc\]fifg_fc[\kX]\^\e cfdd\#d\e[\i]`e[\j\e[\cc\^Xk\i#[lbXejµ^\% ;<KC¤I<I;L1;lYc`m\i]cp[\e[\`[\kjgif^#[l le[\im`j\j`#f^[lc´i\iXkbcXi\[`^Xc\e\`\kXe[\k cXe[%F^j‚]‚i[l\edXjj\]\[\fgc\m\cj\i% JL$9<I<KK@><K1E\a%Gi`j\ie\g‚\kfg_fc[mXi`\i\i Xck\]k\i[\jk`eXk`fe\ef^fg_fc[\kjc´e^[\% D<I<@E=F1nnn%l[`m\i[\e%[b 9FELJ@E=F1;l]‚i\k[`gcfd]fi[`kfg_fc[g‚[\ ]c\jk\jgif^jbfc\i%DXe^c\i[lc```^\b\d`g‚9$e`m\Xl]fiXkbfdd\`e[ g‚Y`fcf^`$jkl[`\k6<cc\i_Xm[\[l`bb\c`^\k´ebkfm\i# Xk[l]Xbk`jbjblcc\Yil^\[Xejbg‚8$e`m\Xlf^dX$ k\dXk`bg‚9$e`m\Xl]fiXkc´j\jkXkjble[jbXY69Xi\ ifc`^%;lbXekX^\jlggc\i\e[\ML:$blij\i`jgif^# ]`cfjf]`#dXk\dXk`b\cc\iXe[i\]X^#[ldXe^c\ig‚l[$ [Xee\cj\jZ\eki\fm\i_\c\cXe[\k%  M8I@>?<;1Blij\ie\bXe\ek\ekX^\j`ek\ej`mkg‚\e d‚e\[jk`[\cc\ifm\i\k‚i% ;<KC¤I<I;L1;lYc`m\i^Xejb\\eb\ckY\[i\k`c\k ]X^#jfd[ld‚jb\`bb\jb´eb\[\[\ejkfi\fgd´ib$ jfd_\[`^pdeXj`\k%F^j‚bXe[\km´i\\e]fi[\cXk kX^\[\k`ek\ej`mk#]fi[`[lg‚[\ed‚[\bfeZ\eki\i\i [`^_le[i\[\gifZ\ekfd]X^\k% JL$9<I<KK@><K1;\kbfdd\iXeg‚#_mfidXe^\ le[\im`je`e^jk`d\i#[l_Xifdl^\e%Ka\bi\^c\ie\g‚ nnn%jl%[b% D<I<@E=F1nnn%^j[XedXib%[b#nnn%mlZ%[bf^ nnn%l^%[b 9FELJ@E=F1L[fm\iXkYc`m\bcf^\i\]‚i[l_µajk jXe[jpec`^kf^j‚ef^c\ep\m\ee\i%   

=fikm`mc`bb\1;l_XidXjj\iX]dlc`^_\[\i]fiXkYc`m\ bcf^\i\#j‚[lbXebfdd\`e[g‚[iµdd\jkl[`\kk`ce´jk\‚i% *) 

J<GK<D9<I)''/

FI;1E8EE898CJC<M=FKF1><KKP@D8><J%:FD


VTB Bvtusbmjfo Ofx![fbmboe Csbtjmjfo Gsbolsjh Uztlmboe! Jubmjfo Tupscsjuboojfo Dbobeb Tzebgsjlb Nfyjdp Ljob Kbqbo fo"! !s! e s f ¦!Ubh!bg!tufe!fu!ifmu!s-!fu!tfnftufs!fmmfs!ntlf!cbsf!j!tpnnfsgfsjfo/!! fkt!ve!j!wfn!25.29 S nfmm ¦!Cfhs¿otfu!boubm!qmbetfs!.!nfsf!qfstpomjh!tfswjdf" jh! e ! s p G

¦!Dbnqt!j!Ofx!Zpsl-!Tzeofz-!Dbqf!Upxo-!Npousfbm-!Qfljoh!ph!Uplzp" !!M¿t!nfsf!q!xxx/fyqmpsjvt/el!fmmfs!sjoh!81!37!31!13/!!

1 2 0 : 1 1 3


FRA INSTRUKTØREN AF ”FRACTURE” OG ”PRIMAL FEAR”

����

”Intelligent og nervepirrende thriller” Berlingske Tidende

����

”En beundringsværdig original lm” Urban

����

”Neglebidende thriller” Politiken

����

”Untraceable er for dig, som elsker en skrækindjagende gyser” alt for damerne

����

”en uhyggelig, tankevækkende og spændende lmisk oplevelse” 24 Timer

PÅ DVD 23. SEPTEMBER


test

HVOR

SLUTTY ER DU? Ef^c\[ljb\i^cX[[\il[X[_m\in\\b\e[#Xe[i\m`c_\cc\i\m\ek\g‚[\e\e\jk\\e\% <i[l`bXk\^fi`\ebpjb#be`Yjb\cc\ibcXig‚XkbeXc[\Xck#[\iiµij`^6:_\Zb[\k_\i%

DU SKAL TIL POOLPARTY. HVILKEN AT DISSE SCOREREPLIK4 HVORDAN KLÆDER DU DIG? 1 KER PASSER BEDST TIL DIG? £ £ 8%?\a#bfdd\i[lk`k_\i6

£9%?\a#[lj\ijµ[l[#_Xi[l\eb´i\jk\6 £:%?\a#[lc`^e\i„e#[\iYli[\c`^^\d\cc\dd`e\ Y\eÆjbXcm`^‚6

FINDES DER KONDOMER I DIN 2 PUNG? £

8%8ck`[#d\eµ_¿j`[jk\_fc[YXi_\[j[Xkf\ifm\i$ jbi\[\k% £9%E\a#a\^_Xi]XjkgXike\if^jbXc[\i]fi`bb\  Yil^\^ldd`k`cef^\k% £:%Ble_m`ja\^_Xie‚\kXk]pc[\ep\]fijpe`e^\i  g‚j`[\e`^‚i%

3

HVOR LANGT GÅR DU PÅ FØRSTE DATE?

£8%?Xija´c[\ekcpjkk`cXe[\k\e[Xk_fc[\`_‚e[  f^bpjj\%

£9%;\k\i[Xjb\k#[\k\iYc\m\kk`cc`[kg\kk`e^% £:%?\c\m\a\e#jbXkk\iÆf^a\^Y\_µm\i`bb\\e [Xk\]µijk%

8%G´ekf^d\[jmµdd\kµa`kXjb\eÆa\^_Xi[\k Y\[jk`YX[\[iX^k&cXe^\j_fikj% £9%A\^kX^\iYX[\kµag‚`e[\ijkf^d`kj´[mXe$  c`^\]\jkkµal[\eg‚% £:%?mfi]fifm\i_fm\[\kkX^\kµag‚k`c[\ejcX^j  jXdd\ebfdjk\i6 

ET FLOT PAR INVITERER DIG 5 EFTER EN FEST MED HJEM TIL LIDT SENGESJOV – ER DU PÅ?

£8%E\a=fid`^\ij\o]fiY\_fc[k[\e#a\^\cjb\i% £9%D‚jb\#_m`j`e^\eb`^^\i#a\^_Xiafd`k^f[\

68%@bb\]fid`^#a\^m`c^\ie\_ljb\#_m\da\^Ypkk\i  bifgjm´jb\id\[% £9%?d#[\i]`b@d`^1`gi`eZ`gg\ke\a#d\ea\^  _XiXcc`^\m\ck`km´i\kjk`m#e‚ia\^mXijXd$  d\ed\[„e% £:%AX#]fiki`ec`^kAf]lc[\i\]fcb\i#afc\kk\i\\i  [\XkjZfi\% 

DU GÅR HJEM MED ÉN EFTER EN 8 BYTUR OG OPDAGER, AT VEDKOMMENDE ER UFATTELIGT DUM AT HØRE 

 ip^k\Xkm´ie\fd% £:%K`c\e_m\ik`[%K_\dfi\k_\d\ii`\i#j`^\i  a\^YXi\%

PÅ. HVORDAN PÅVIRKER DET DIG? £8%;\k\ifm\i_fm\[\k`bb\i\Xc`jk`jb#Xka\^^‚i 

 d\[ef^\e_a\d\]k\i\eYpkli%

£9%A\^d`jk\icpjk\e#_m`jef^\em`j\ij`^Xk 

HVOR GÅR GRÆNSEN MELLEM POPULÆR OG BILLIG?

£8%<eepgXike\i_m\id‚e\[\ifbÆ\eep_m\i

PASSER SEX OG ALKOHOL 7 SAMMEN? £

 m´i\ljpdgXk`jb#j‚a\^jbpe[\id`^Xk^‚%

£:%El\i[\kaf`bb\m\[bfdd\e[\j_a\ie\#a\^ 

 jbXcYil^\¿ n\\b\e[\iY`cc`^k%

£9%;l\iY`cc`^#_m`j[l\ilbi`k`jbd\[#_m\d

 [l^‚i`j\e^d\[% £:%?m`cb\e^i´ej\6J`bb\\eefee\X^k`^kXeb\^Xe^%

FI;1J8I8JB88ILG=FKF1><KKP@D8><J%:FD

$=FIKJ¤KK<J

J < G K <JD< 9G <K I< D) 9' <' I/

*, *,


test

SVAR >

FLEST A’ER

>

FLEST B’ER

>

FLEST C’ER

=ifdf^]fiel]k`^ ;lY\_µm\iY\jk\dk`bb\Y\bpdi\i[`^fd[`k^f[\ eXmef^ip^k\%;\k\e\jk\#]fcb_Xi^ile[k`cXkjcX[i\ fd#\ie\dc`^#_mfi\e^c\X^k`^[l\i%;l^‚ik`cj\oc`m\k jfdk`c\e\bjXd\e`jbi`]kc`^[Xejb#Xck`[]fiY\i\[kf^ m\cfm\im\a\k%D\[d`e[i\Xckj‚[`eX]_fc[\e_\[[´bb\i fm\i#Xk[lYXi\`bb\bXeÔe[\ef^\eXkcXm\jclkkpk`e^ d\[Æ`j‚]Xc[1;ifg[\_µa\jkXe[Xi[\ie\#j‚dpc[i\i dlc`^_\[\ie\]i\d%

;p[jdµejk\id\[[´dfek\e[\ej ;l\ic`[kX]\e[fYY\ckj`[\k]´kk\i#e‚i[\kbfdd\i k`c\ifk`bb\e%K`cjpe\cX[\e[\_Xi[li`^k`^^f[k]Xk` [`e\\^e\dfiXcY\^i\Y\i%;\kY\kp[\iYcXe[kXe[\k# Xk[l`bb\be\gg\ik`c_µai\f^m\ejki\Æ[\Õ\jk\[X^\% @e[`d\cc\dkX^\i]Xe[\ee\dc`^m\[[`^#f^j‚cX[\i [l[`e\bµej[\c\]µi\[`^ile[k`dXe\^\ek`c\eiXjb fd^Xe^l`^\ee\dk´ebkc`i%;\k\i[\ejcX^j#dXe f]k\]fikip[\iYX^\]k\iÆd\ed\ej[\kjk‚ig‚#\i[\k j^l]\[k#`bb\6

13

HÅNDEN PÅ HJERTET HAR DU NOGENSINDE INDGÅET – HVOR MANGE HAR DU ET VÆDDEMÅL A LA ”HUNDREDE VÆRET SAMMEN MED? KRONER PÅ, AT HAM/HENDE DER SNA£8%A\^bpjj\[\\e^Xe^„e]iXYµie\$ VER MED MIG INDENFOR EN HALV TIME”? _Xm\bcXjj\e¿;Xa\^j\cm^`b`Yµie\bcXjj\e# £8%Blee\Xc[i`^]Xc[\d`^`e[% Xckj‚% £9%E\a[X%;\km`cc\f^j‚m´i\[ldk#]fi[\kbXe £9% ?m`jm`kXc\ifdÉjXdd\eÉjfd`^\ee\d]µik

10

 a\^afldlc`^k_fc[\%%

£:%Jblcc\[\ielm´i\ef^\k^Xckd\[[\k6 

 ;\k\iafYXi\jle[bfeblii\eZ\d\ekXc`k\k

11

DU ER INTERESSERET I DEN SAMME PERSON SOM DIN VEN/ VENINDE. HVORDAN FORESLÅR DU, I AFGØR SAGEN? £8%M`m`cefbY\^^\[ifgg\kXeb\e]fiXkY\mXi\ m\ejbXY\k%

£9% ;\k\ieXklic`^m`j[\e#mfi\jl[b‚ie\Y\[jk bXec`[\#[\i]‚im\[bfdd\e[\%

£:%M\[giXbk`jbbXgg\jki`[Æd‚[\eY\[jk\ dXe[&bm`e[\m`e[\

HVOR LANG TID TAGER DET DIG 12 AT SCORE? £ 8%8ckj‚#j‚[Xek´eb\ia\^jc\k`bb\¿;\i^‚i l^\i#]µia\^\ifgi`^k`^`ek\i\jj\i\k`ef^\e% £9%?dd¿_m`ja\^YX^\i`ek\ejk\e_\cX]k\e# ]‚ia\^Y`[`e[`d\cc\d% £:%Ki\j\ble[\i%A\^m`j\iYXi\k\^e\Yf^\e& Yipjk\ie\k`c[\el[mXc^k\%

*- 

J<GK<D9<I)''/

 jXdc\a\c`^^\ikXcc\kd\cc\d($('%

£:%N_f¡jZflek`e^6

Jclkkpd\[jkfikJ ;l\iDXjk\iX]Jclkj#Hl\\e&B`e^f]?f¡jÆk`ccpbb\ d\[[\k%;ld‚_Xm\_‚i[_l[g‚[`e\bµejfi^Xe\i# \cc\if^j‚]‚i[l[\kd\^\kjeXik#j‚[Xejfd[l]Xi\i ]i\d%;`ekµak\X^k`^\k`c^Xe^k`cj\o_fc[\i[`^bfejkXek fgg\`fd[i\ae`e^\i#jXe[jpec`^m`j\i\kd\[c\djbXY X]Ôke\jj%[bfm\iÕµ[`^k%D\eclifj#fd`bb\j\oXgg\$k`k$ k\e^µi[`k]fi_fc[k`c[`k\^\kbµec`[kXejki\e^kÆd\[ d`e[i\[\kXckj‚f^j‚ \i[\d#[lbelcc\icµjd\[%

ER PRÆVENTION DIT ELLER 14 DIN PARTNERS ANSVAR? £

8%D`kÆ\cc\i\^\ekc`^mfi\jY\^^\j#d\ea\^\i Xck`[Y\i\[k% £9%8ejmXi\k\i]´cc\j#d\ea\^_Xi[Xfgc\m\k#  Xk[\kb`bj\[\¿ £:%;\kkX^\ia\^`bb\j‚eµa\Æ_liiX]fi ]fikip[\cj\jg`cc\i

DU ER PÅ FESTIVAL OG OM15 GIVET AF FOLK, DER KUN ER DIN NYE KLASSEKAMMERAT TÆNINTERESSERET I AT PULE. HVILKET 16 DER DIG FOR VILDT, MEN HAR FAST ORDSPROG STØTTER DU DIG TIL? KÆRESTE. HVAD SÅ? £8%=fi[\ei\e\\iXck`e^i\ek% £9% ?pcd\[[\lcm\#[l\i`YcXe[k% £:%?\cc\i\k`]l^c\`k\ck\k\e[„eg‚kX^\k%

£8%J‚´i^i\ia\^d`^^lcf^Yc‚#d\e]fcb`gXi$ 

 ]fi_fc[aX^\ia\^`bb\#glebkld%

£9% D\[d`e[i\a\^\i[pYkf^cXe^mXi`^k]fi\cjb\k# _fc[\ia\^X]jkXe[%

£:%?mX[j‚_mX[6A\^^‚ij\cm]µc^\c`^\]k\id‚c\kÆ[\ 

 bXeaf]fikj´kk\d\[Xkm´i\b´i\jk\iYX^\]k\i%


N O S Æ S 2. rsdag - to g a d n a m 30

kl. 19.

Kan du ikke se TV3, så ring 70 121 161 og få et godt tilbud. tv3.dk/2900


GUIDE

FĂĽ fingre

STUDIE

9Âľ^\i\i\keÂľ[m\e[`^kfe[\#eÂ&#x201A;i Xcc\[`e\g\e^\gÂ&#x201A;Xk]\jk\%;\i]fi Y`cc`^jk\gÂ&#x201A; KĂ&#x2DC;B BĂ&#x2DC;GERNE PĂ&#x2026; NETTET

LOAD GER DOWN [\i S E-BĂ&#x2DC; GRATÂľIi[l1JXof%Zfdk`cYkp`c^iXk`j

(

333$".)"2!

JÂ&#x201A;[Xe^Âľi[l1;\ki\nnnĂ&#x2039;\i\i [`em\e`[\e\c\bkife`jb\Yf^ale^c\% =c\i\Yf^j`[\i_XiXek`bmXi`Xkjj\bk`fe\i# _mfi[lYÂ&#x201A;[\bXebÂľY\#j´c^\f^Ypkk\% :_\Zb]fi\bj\dg\cjXof%Zfd#g\ejld%[b# ]pc[\g\ee\e%[bf^Yf^YXj\e%[b% Gclj1GÂ&#x201A;e\kk\kbXe[ljXdd\ec`^e\gi`j\i$ e\#jÂ&#x201A;[l`bb\^Â&#x201A;i^c`gX]\k]XY\cX^k`^k^f[k k`cYl[% D`elj1;lbXe`bb\j\#_mfijc`[k\YÂľ^\ie\ \iĂ&#x2020;\cc\ifd[\cl^k\iX]^Xdd\c^el%

^ i# \e[`\i JÂ&#x201A;[Xe feZÂľi\ ^bfdg Âľ^\if `^\Xee cc \ b j i i YÂ&#x201A;[\Y \i]f \_fc[\ X[%;\k i]fi`e[ \ [ ^ [fnecf f \k# c\i^`c[ [\iY\kX iXk`j cXd\i% b \ i \ [\k\i^ e i [af#Xk \$YÂľ^\ kf j i \ ckjÂ&#x201A;#[ Gclj18 [\k l_XĂ&#x2039;66 kfik#f^ \i\m`c[ d [ X `j b\jÂ&#x201A;j b ` Ă&#x2020;_m i \ g k \ i´Z \ L[mXc^ Ă&#x201D;e[\c`^ 1 k j X l k i `e \i$ D i\jm´ `e\le[ i]fim´ jfd[ i# `\ [ e bXe[\ fdg\ \if^b Â&#x201A;% [\YÂľ^ \[`^g b iX `cg b m`j\i\m

BRUGTE BĂ&#x2DC;GER JÂ&#x201A;[Xe^Âľi[l1El^Â&#x201A;im`kfkXckfc[$ jZ_ffc1:_\ZbfgjcX^jkXmc\ie\gÂ&#x201A; [`kle`%;\i\idXe^\#´c[i\jkl[\i\e[\# [\i]Xc[Yp[\i[\i\j^Xdc\YÂľ^\ik`cfbgi`j\i% ;lbXef^jÂ&#x201A;fgjÂľ^\Yf^$cfgg\dXib\[\i# _mfigi`j\ie\k`k\id\^\ki`d\c`^\Ă&#x2020;c´j1 M´c[`^Y`cc`^\% Gclj1;lbXe]fi_Xe[c\f^&\cc\iĂ&#x2022;`ik\fd gi`j\e%J`[jke´mek\m`ib\iefbY\[jk#_m`j [lbÂľY\iX]\ed\[jkl[\i\e[\Ă&#x2020;d\[d`e[i\ [lm`ce\[cX[\[`^k`cĂ&#x2022;`ik\i`d\[^Xdc\ d´e[&bm`e[\igÂ&#x201A;[`e\Y\[jk\]fi´c[i\jXc[\i% D`elj1?m`j[lj_fgg\iXdfbk`ccfgg\dXib$ \[\ie\#i`j`b\i\i[lXk\e[\d\[\edXjj\ YÂľ^\i#jfd[lXcc`^\m\cXc[i`^]Â&#x201A;ic´jk%

 9".)"2!.70/%8'/(,)"/)+$"(1./".(+!1#.&027)$"*"))"* /-" &)".&!.70/#$,$/01!&"#$1./".+"2.".#.*!.

 

0.""0*,2"*"+0*-/-,.0/("0)),!,)! !2"+01."&0+"//+/+,3,.!(&

  ,!,)!&0+"//*-/-,.0" %2,))"40.""0*,2"*"+0 4*+/0&(28*+&+$9+!,)!&+!/1.5+$,))"4)) !*&+0,+-.&+$$4*+/0&(!.70/-7!$,$&(

 //$",.05)*!.70/(!"*&(.&2"27.(/0"!1/&( "0"."!&"27.(/0"!"./,+)&$1!2&()&+$"!".1!!++")/" -,.0/-/4(,),$&!.70/(.,-/5),/,5&),/,5

 6 6 6 

 1+&((",$&+/-&."."+!"(,.0"(1./".0&)4!"/9."0.1+!0 -9".)"2!.70/%8'/(,)")&(&+!-9333$".)"2!( ,$5+!!"0(1./1//,*(+.&+$"!&$2&!"."

*/ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;1I<;8BK@FE<E=FKF1><KKP@D8><J%:FD


n e i billige

GUIDE

BØGER

[leld\^\k_\cc\i\m`cYil^\ _a´cg\i:_`c`[`^d\[XkÔe[\[\ dXib\[\k% IER LÅN OG KVOLP T) IG O (HELT L m`j[lblejbXc

? J‚[Xe^µi[l1 m`c[kXk \eYf^#\i[\k ` \i j`[ ' c´j\* _\c[`^Xk e%;lbXem´i\ bµY\_\c\Yf^\ k%D\e[lbXe b\ k\ µ^\ig‚Y`Yc`f \ Ôe[\ef^c\Y fg`\i[\i]fi[ \d]fi\m`^k%B [ k\ af`bb\c‚e\[ jj cj\ Xee\ il^\Æ[`kl[[ j`[\i[ljbXcY ik% bf g` bf k` Xe Xi ` glj_\id\[^ iY\[i\gcX[j \ig\e^\f^]‚ $ fj ]d Gclj1;ljgXi X \#[lÔb Õfkk\cpj\jkX^ i i\fc\ek`c[\e k\ fj \]k\id \alc%D\eXck m´i\ k\i8eeXj`[jk j‚m`j\j`^Xk f^ f ka [\ e bX X^ d jj eX 8e

Annonce

[\k \kd`elj% kbfg`\i\#f^ ^\icXe^k`[X e[ i\ D`elj1;\kkX `i\ Xg g j\ fc[\jkpig‚cµ l$ d l \ijm´i\i\Xk_ i\ ´ km [\ e \bjXd\e\ibX k`c g %F f^ $ Y m\ \e k`kc\i#f^XÕ\ [\gfglc´i\ `[k% c`^kXk]‚]Xk` c`m\[`kdXi\i kY c\ ed\^\k Zb _\ i`e^j]i`jk\ibX %: \e #d `^_k1D\e#d\e C`[kfdZfgpi ‚bfg`$ #[lcfmc`^kd \k \^ id mf i_ ]f e\ \i ^c m`e^% i\ ‚i`bfg`$j\cmj ^#`e[\e[l^ FGP$ : \i\]iX\eYf \[ X]kXc\d \[^XiXek`\e \c$ d ;`kle`%_Xid \ \i g` bf d‚ \kp[\i#Xk[l d\c ;8E#f^[\kY Xd i^ mf i_ ]k\ ifZ\ekÆXck\ c\dk`f^)'g c`fk\bXi\i% i^[\iXi\Y`Y Yf^\e\i%Jgµ ld‚bfg`\i\ [ \k \^ #_mfid ;\m\[j`bb\ik m\e% kfm\i_fc[\cf Æ]fijkX[`^X

rensecreme og barrierecreme Specielt velegnet til rens og pleje af huden ved de intime regioner og andre sarte og udsatte hudområder

PAS P Å LEVER I OMKO NGSSTNIN I\^c\i GER e\\i

Renser og plejer uden brug af udtørrende vand og sæbe

NE `bb\\e Xcc\[`e j#j\cmf \Yµ^\ d[lb i µY\i m `Xe\kk\ Y\kXc\i k%Ef^c\ [lgfi j kf k\ ] [\i f 8e[i\j i_m\iY k\[\i\ f^#[lb i[\i\ µ Y \i% `e[bµY k]XjkY jblim\ \cµY]f e%?fj] i _ \ic\m\ \c\ f i \bj\d i`e^\e g\cjXo ^iXk`j# \e[*' f %Z _ fd m `j [lbµY 'bife \i]fid \iÆc`cc\ GXj`j´ k`g1Bµ \i\ ig‚d\ Yjkfik [bµY] `e[% e\kj`[\ iXl[\e ijfdg cXe[jb\ cX p %Zfd\ GcXp%Zf `ek\i$ cc\iXd d_µi\ Xqfe%Z i_a\dd ]fii`j`b f%lb% \ l [ \i\i[l \e]fi< XkY\kX L#f^[ dfdj$ c\jkfi\ \i$ f^kfc[ `dgfi X]^`]k\ k$# jb\m\i i%D\ej j`feX] \ cm[\e\ 8dXqf i`e^jfd e^\c$ ebXe_ bfjke`e Xm\jkf ^\i%?\ i\c\m\ gi`j$jX c[`^m`jb $ dd\ec` Xe[ld ^e`e^j Yf^gi`j \[ j`[\ie\ \i%[bc\ g \ejld kj\#_m %[bf^ c\m\i`e X[Yf^ ^%=Xbk` \ejgi`j jb^µij \id\[ jXdd\ `[ \ i e ec`^e\f \[\ke \dkXk gdf[* k`feXc\ '[Xej Yf^_X b\f^` e[c\i\j ek\ieX ]le[\k gi`j\i% $ [\kY\[ E‚i[l j k\ _Xi k [`i\bk\ `c Y l [ # bXe[l _\ek`c bc`bb\[ Yf^\e f^bµY `^ \[\ef ec`e\% J<GK<D9<I)''/

Købes på apoteket

Nytign des www.danatekt.dk *0

INTIM HUDPLEJE


Tænk at kunne feste igennem uden, at opleve nedturen efter en vild aften. Mange ved det allerede. Kaktus-Pillen er kåret som Danmarks bedste middel mod tømmermænd. Jesper fra Århus er en af dem, der her prøvet det:

Kaktus-Pillen Fest uden

Tømmermænd

- Vi var 4 gutter der overlevede Skanderborg Festival uden at være dårlige en eneste dag. Tak kaktusPillen og SKÅL - vi tager aldrig til fest uden dem.

Kaktus-Pillen forhandles hos Matas, helsekost og via www.DenSundeLinie.dk

Sundhedsstyrelsens råd om indtagelse af alkohol bør ikke overskrides.


portræt

Kamilla er næsten blind

>>Det

er ikke synd for mig<< ))‚i`^\BXd`ccXIp[`e^ _Xim´i\kjk´ibkjpej$ _Xe[`ZXgg\k_\c\j`kc`m%Fd]‚‚i m`c_lem´i\_\ckYc`e[%D\e[\k Yi\dj\i`bb\BXd`ccX$_lec\m\i j`kc`m#jfd_lem`c%

M

`[k`jkl\e`BXd`ccXIp[`e^jc\ac`^_\[ `wi_ljjk‚i\egXbb\kbl]]\ik%G‚ ]ifek\ejk‚i[\i9\`a`e^)''/% Fdbfikk`[\i_leg‚m\ak`c;\ GXiXcpdg`jb\C\^\_Xe[`ZXg$FC # [\iY\^pe[\i-%j\gk\dY\i%?\ijbXc_le]fijmXi\[\ [Xejb\]Xim\i``[i´kj^i\e\e^fXcYXcc#[\i\i\kYfc[jg`c ]fiYc`e[\f^jmX^kj\\e[\%  $A\^\i]µ[kjpej_Xe[`ZXgg\k%D`e\]fi´c[i\fg[X^\[\ [\k#[Xa\^mXikf‚i#_m`cb\k\ii\kj\ek%;\kmXi]µijk# [Xa\^Y\^pe[k\Xkblee\^‚f^i\e[\ile[k`_lj\k#Xk [\fg[X^\[\#Xk[\imXief^\k^Xck%A\^Y\^pe[k\Xk^‚ `e[`[µibXid\f^j‚[Xeef^\k#j`^\iBXd`ccX% $A\^kifi#Xk[\kmXi\kjkfikZ_fb]fid`e\]fi´c[i\% ;\i\i`bb\Xe[i\`d`e]Xd`c`\#[\i\ijpej_Xe[`ZXg$ g\[\%D\e[\_Xim´i\k^f[\k`cXkkXZbc\[\k% <kgXi‚ij\e\i\Y\^pe[k\[\kf^j‚Xk^‚fg]fi BXd`ccX#Xk_\e[\jjpemXid\^\kXe[\ic\[\j\e[Xcc\ Xe[i\j%   $A\^kifi]fiXcmfi#Xka\^cX^[\d´ib\k`c[\k#[Xa\^ Y\^pe[k\`Yµie\_Xm\%A\^blee\`bb\c\^\d\[g‚_\ck jXdd\d‚[\jfd[\Xe[i\%E‚im`]fi\bj\dg\cjg`c$ c\[\ile[Yfc[#blee\a\^`bb\iXdd\Yfc[\e%D\ea\^ blee\cµY\`jk\[\k]fi#j‚a\^]Xe[kl[X]Xkm´i\d\[# jd`c\iBXd`ccX% 

A<>?8IGI¥M<K8K=w ¥A<EBFEK8BK<KG8I>8E>< @jk´ibk[X^jcpjbXeBXd`ccXj\bfekli\eX]k`e^f^ d\ee\jb\i#d\efdX]k\e\e\i_le_\ckYc`e[% $A\^_Xi`bb\i`^k`^ef^\kXkjXdd\ec`^e\d\[% ;„k#a\^j\i#\i`bb\jcµi\k%K`e^\e\jk‚ibcXik#d\e a\^bXe`bb\j\[\kfi[\ekc`^k%;\k\ijm´ikXk]fi$ bcXi\%?m`j\eg\ijfejk‚i]fiXed`^#bXea\^jX^k\ej j\m\[bfdd\e[\#d\ea\^bXe`bb\j\Xej`^kjki´b% =fi[\]c\jk\d\ee\jb\i\iµa\ebfekXbk\em`^k`^k`e^# d\e[\edlc`^_\[_XiBXd`ccX`bb\% $;\k\i\kgifYc\d#e‚ia\^dµ[\iep\d\ee\jb\i% A\^m`c^\ie\m´i\_µ]c`^#d\ea\^bXe`bb\]Xe^\]fcbj Yc`b#jfdXe[i\^µi%;\kbXe^f[km´i\jm´ik#]fi a\^m`caf^\ie\^`m\\k^f[k]µijk\_‚e[j`e[kipb%A\^ _Xigiµm\kXk]‚µa\ebfekXbk\kgXi^Xe^\#f^[\kmXi i`^k`^]\[k%

BXd`ccX\i\c`k\$`[i´kjbm`e[\f^i\aj\ijeXikk`c B`eXf^[\ckX^\i`_Xe[`ZXg$FC

$=FIKJ¤KK<J FI;1D@<9I8E;JKILG=FKF1E@:FC8@CFI<EQ<E

J<GK<D9<I)''/

 +(


portræt JPE<K9C@M<I;wIC@><I< M\[]µ[jc\e]le^\i\[\k`gifZ\ekX]BXd`ccXjjpe# `[X^\i[\ke\[\g‚[\k_Xcm\% $;\imXi\kgXi‚i`e[\e^pdeXj`\k#_mfia\^`bb\ _Xm[\]‚\kka\bb\kd`kjpe%;Xa\^Yc\mle[\ijµ^k`^\e# ]`ba\^Xkm`[\#Xka\^el ble_Xm[\]\dgifZ\ekX] d`kjpek`cYX^\%A\^blee\ `bb\j\cmd´ib\#Xk[\kmXi Yc\m\km´ii\#]fi[`[\kmXi jb\kcXe^jfdk#d\e[\k mXiY\jk\dk`bb\jafmkXk ]‚Xkm`[\% ;\i\i\ei`j`bf]fi#Xk BXd`ccXjjpebXeYc`m\ ]fim´ii\kp[\ic`^\i\% $A\^_‚Y\i`bb\#Xk[\k Yc`m\im´ii\#\e[[\k\iel#d\edXebXeXc[i`^m`[\ [\k%D\e[\k\i`bb\ef^\k#a\^_Xicpjkk`cXk^‚f^ k´eb\g‚% ;XBXd`ccXmXic`cc\#]fie\dd\[\_le`bb\[\ejkfi\ ]fijb\cg‚j`^j\cmf^j`e\a´meXc[i\e[\% $;\imXief^c\#[\iblee\m´i\jki`[\f^dfYY\ d`^#f^[\kj‚i\[\j\cm]µc^\c`^%D\ed`e]Xd`c`\_Xi _\c[`^m`jXck`[jkµkk\kd`^%D\ej\cmfdYµiebXem´i\ fe[jbXYj]lc[\#bXe[\f^j‚m´i\jµ[\#f^[\kmXi cXe^k[\]c\jk\_\c[`^m`j% D\e_lebXe_ljb\#Xk[\kjbXYk\gifYc\d\i]fi_\e$ [\j]fi´c[i\% $A\^bXe_ljb\#Xkd`edfid‚kk\b´dg\d\^\kd\[ bfddle\e]fiXk]‚jkµkk\#[\kmXi_‚i[k]fi_\e[\% ;\kfgc\m\ia\^j\cm`[X^%;\k\ijfdfd#Xk[\`bb\ _\ckkifig‚d`^#f^a\^jbXcXck`[i`e^\k`c[\d]c\i\ ^Xe^\]fij\cm[\d`e[jk\k`e^%;\k\ief^\k#[\ik´i\i g‚bi´]k\ie\%

\im\ee\i#_mfi]fid‚a\^`bb\_fc[\]Xjk`[`eXcYl\# e‚ia\^^‚im\[j`[\eX][`^É% D\ejXdk`[`^m`cc\a\^_\cc\i`bb\_Xm\#Xk[\jpe\j#[\k mXijpe[]fid`^%D\[c`[\e_\[\i[\km´ijk\%

55E‚im`mXik`c ]\jk#jX[a\^d\^\k ]fid`^j\cm% D\ea\^jk`cc\[\ fg_m\i\e\jk\ ^Xe^33

<I9<>PE;K 8KC¤J<

=fikf‚ij`[\e]cpkk\[\_le ]iX>\ekf]k\#_mfi_le\i ]µ[kf^fgmfbj\k#k`cwi_lj ]fiXkc´j\jkXkjble[jbXYg‚ le`m\ij`k\k% $A\^bXed´ib\#Xk]fcb\i Yc\m\k´c[i\f^d\^\kd\i\ df[e\%;\k\ief^c\Xe[i\ k`e^#]fcb^‚ifg`#\e[[Xm` ^`bg‚^pdeXj`\k%F^[\k\i i`^k`^iXik%D\[Xc[\i\e_Xi_lec´ik#_mfi[Xe_le jbXckXZbc\[\k#e‚i_ledµ[\iep\d\ee\jb\i% $Ef^c\]fcb\iYXe^\]fiXkj`^\f^^µi\ef^\k]fi$ b\ik#e‚i[\dµ[\id`^[\]µijk\^Xe^\%D\ea\^^µi d\^\k]fiXk]fibcXi\[\kd\^\kg´[X^f^`jbk`c]fcb% A\^Yil^\if^j‚d\^\k_ldfi#e‚ia\^kXc\ifd[\k% ;\i\idXe^\d‚[\i#[lbXej`^\k`e^\e\g‚#f^a\^ jpe\j#[\k\id\^\kd\i\Y\_X^\c`^k`bb\XkkX^\[\k j‚Xcmfic`^k%J\cmfd_le^µijkfikj\k[\kjXdd\jfd j`e\j\\e[\m\ee\i#]µc\iBXd`ccX[f^ef^c\^Xe^\#Xk _le^‚i^c`gX]d\^\k%

JM¤IK8K=wBFEK8BK >\ee\dYXie[fdd\ef^[\kd\jk\X]]fcb\jbfc\e k´ebk\BXd`ccX`bb\m`[\i\fm\i#Xk_le`bb\mXi_\ck jfdj`e\m\ee\i%D\e[\k´e[i\[\j`^% $;Xa\^Yc\mc`[k´c[i\#f^`ek\i\jj\e]fi[i\e^\ Y\^pe[k\Xkbfdd\#]µck\a\^gcl[j\c`^#Xka\^jc\k `bb\mXijfd[\d%C`^\jfdXe[i\g`^\im`cc\a\^f^j‚ ^\ie\m`j\d`^fm\i]fi]pi\e\f^m´i\`ek\i\jjXek% D\eXkm´i\e´jk\eYc`e[\iXckj‚`bb\\kjlg\i^f[k jZfi\ki`Zb`[\eXc[\i%El#_mfia\^\iYc\m\k´c[i\#_Xi [\k´e[i\kj`^%Eljpe\j[\#[\k\id\i\jg´e[\e[\ \e[jbi´dd\e[\#^i`e\i_le% @[\k_\c\kX^\k_XiBXd`ccX`bb\[\Y\[jk\d`e[\i ]iX‚i\e\fdbi`e^j`e^pdeXj`\k`[%?lemXi^f[k`cXk ]µc^\d\[`]X^\e\f^c‚g‚jXdd\e`m\Xljfdj`e\ m\ee\i% $BcXjj\eXZZ\gk\i\[\d`^#f^a\^kifi#Xk[\jpe\j#a\^ mXifbXp%=fcbmXijµ[\#d\e[\k\iYXi\jm´ikXkm´i\ d\[`^pdeXj`\k#_m`j[l`bb\\id\[g‚Y\Xk\k% =fig‚[\kjfZ`Xc\fdi‚[\mXi[\kd`e[i\jafmk]fi BXd`ccX% $A\^bXe`j´i_ljb\#Xke‚im`mXik`c]\jk#jX[a\^d\$ ^\k]fid`^j\cm%D\ea\^jk`cc\[\fg_m\i\e\jk\^Xe^% A\^m`cc\`bb\^‚^c`gX]ef^\k\cc\ij\e[\\kj`^eXcfd# Xka\^`bb\blee\m´i\d\[%D\ea\^jX[k`kXc\e\#]fi [\kbi´m\im`ib\c`^efjj\iXk^‚j\cm%;\km`cc\_Xm\ m´i\k]\[k#_m`j[\imXief^\e#[\imXibfdd\k_\ek`c d`^f^m`jk#Xk[\mXic`^\^cX[\d\[#Xka\^`bb\blee\ j\%D\ea\^m\[af^f[k#Xka\^`bb\mXi]\[Xk]µc^\j d\[#j‚a\^blee\^f[k]fijk‚[\d#d\ejXdk`[`^jp$ e\ja\^f^j‚#Xk[\kmXij‚‚e[jjmX^k%A\^k´ebk\1ÉM`

+) 

J<GK<D9<I)''/

55D\ejXdk`[`^ m`cc\a\^_\cc\i`bb\ _Xm\#Xk[\jpe\j# [\kmXijpe[]fid`^% D\[c`[\e_\[\i[\k m´ijk\33

$;\i\iafef^c\k`e^#jfda\^Xc[i`^bfdd\ik`cXk fgc\m\g‚jXdd\d‚[\jfdXe[i\%?m`ja\^]fi \bj\dg\c\i`k\Xki\k#]‚ia\^afblecp[\ed\[#f^[\i \ik`e^#a\^j`^\ie\ak`c#]fi[`a\^j`dg\ck_\e`bb\m`cc\ ]‚ef^\kl[X][\k%

JKFCK8=8KI<GI¤J<EK<I< J@KC8E; BXd`ccX\i^\e\i\ck]XjkY\jclkk\kg‚Xkc\m\\kc`m jfdXcc\Xe[i\%@[\ee\d‚e\[]‚i_le[f^cfm\k`c Xkfgc\m\ef^\k#[\]´ii\jk\bfdd\ik`c%?lejbXc[\c$ kX^\`;\GXiXcpdg`jb\C\^\`9\`a`e^#[\iY\^pe[\i ld`[[\cYXik\]k\iFC#`jgfikj^i\e\e^fXcYXcc% $;\kYc`m\im`c[k]\[k%A\^\ii`^k`^jkfckfm\iXkjblcc\ i\gi´j\ek\i\;XedXib#f^a\^_‚Y\id\^\kXkblee\ m´i\d\[k`cXkk`cki´bb\fgd´ibjfd_\[k`c_Xe[`$ ZXg$jgfik\e%FCYc`m\i[´bb\k`[µ^e[i`]k#d\ej;\ GXiXcpdg`jb\C\^\Yc`m\ie´mekk`cj`[jk`jgfik\e% D\e_lem`cf^j‚m`j\#Xk_\e[\j_Xe[`ZXg`bb\\i ef^\e_`e[i`e^% $A\^m`cm`j\#Xk[ljX^k\ejbXe[pib\jgfikg‚ \c`k\gcXe#]‚\e^f[l[[Xee\cj\f^c\m\\kc`mjfdXcc\ Xe[i\%A\^jbXc`bb\gXjj\jg‚#f^a\^m`c`bb\YXi\ j`[[\_a\dd\%A\^_Xid`ejk´[`^_\[#f^[\k\ia\^ ^cX[]fi%


Mitsubishi Forsikring fra kun 2.900 kr. årligt

Christian, 30 år Bilforsikring før 17.789 kr. Nu 2.900 kr. fast pris i 3 år Hassan, 25 år Bilforsikring før 26.326 kr. Nu 2.900 kr. fast pris i 3 år

Uanset alder, bopæl og skadeshistorie Skal du købe din første nye bil? Men synes du, at bilforsikringen er håbløs dyr? Så kig ind til Mitsubishi. Vi tilbyder billig bilforsikring til alle - også til dig under 30 år. Køber du en ny Mitsubishi, f.eks. den nye Colt Insport, skal du kun betale fra 2.900 kr. om året i tre år.

Colt Insport fra kr. 134.995,. . .

.

ESP 16” ALU-FÆLGE MULTIFUNKTIONSBAGSÆDER REGNSENSOR

. . .

.

6 AIRBAGS LÆDERRAT RADIO/CD M. MP3 FUNKTION SÆDEVARME

Læs mere på www.mitsubishiforsikring.dk eller på mobil.mitsubishi.dk på din telefon Alle har brug for lidt ekstra

Prisen er ekskl. metallak kr. 3.994,- og lev. omk. kr. 3.580,- Brændstofforbrug og CO2 udslip fra 11,5 til 17,5 km/l og fra 130 til 161 g/km. For at få Mitsubishi Forsikring skal 18-26 årige have monteret en Alka-boks i bilen.


Undgå ensomhed på studiet

studie

EpYp#epkjkl[`\f^`e^\em\ee\i%J‚[Xej\im`ib\c`^_\[\el[]fi dXe^\#[\iY\^pe[\iXkc´j\%D\e]fikm`mc\aÆ:_`c`bfdd\i[`^k`c le[j´ke`e^#j‚[l]fiXck`[\ij`bi\km\ee\i#jgXjf^cµa\i%

I\^\cei%

1

DELTAG I AKTIVITETER PÅ STUDIET ?M8;1L[[Xee\cj\jjk\[\ie\Yl^e\iX]k`cYl[ Æ[\i\idlc`^_\[]fiXk[\ckX^\`Xck ]iXjkl[\ek\igfc`k`jbXiY\a[\#]fijb\cc`^\]X^c`^\ ]fiXk`c]\jkl[mXc^f^jkl[`\kj_p^^\$]f[Yfc[_fc[% D‚jb\jpe\j[lld`[[\cYXik#Xk[l_Xiefb`Xkk\ig\ g\ejldÆd\ele[\ijµ^\cj\im`j\i#XkjfcfcµYf^\e$ jfd_\[bXe]‚[`^k`cXkd`jk\cpjk\ek`cjkl[`\k% ?MFI;8E1=‚bfekXbkk`cfi^Xe`jXk`fe\ie\^\e$ e\d[`e`ekif$m\ac\[\i\cc\iJkl[\ek\ii‚[^`me`e^\eg‚ [`kl[[Xee\cj\jjk\[%;\m\[gi´Z`j_m`cb\k`cYl[#[\i ]`e[\jg‚[`kjkl[`\Æf^bXe_\em`j\k`c[\g\ijfe\i#[\i jk‚i]fi[\k`cYl[#jfd[l\i`ek\i\jj\i\k`%

9FELJ1Iljkli\e\i\k`[\\ckjk\[#_m`j[l^\ie\ m`cdµ[\Xcc\[`e\jkl[`\bXdd\iXk\ile[\iX]jcXgg\[\ ]fi_fc[%D‚jb\\i[l`bb\c`^\k`c[ilbf^kµab´[\Æd\e [\k\i`bb\j\cmjbi\m\kg‚Xcc\ilj$kli\#j‚kX^\e[pY `e[‚e[`e^f^kX^d\[%

I\^\cei%

2

DU KAN IKKE KLARE DIG ALENE ?M8;1J\cm[\Y\[jk\m\ee\ibXemfbj\ ]iX_`eXe[\e%J‚j\cmfd[l\^\ekc`^jpe\j#Xk [l_Xiefb`m\ee\ie\_a\dd\]iX#\i[\km`^k`^k#Xk[l ^µi\eXbk`m`e[jXkj]fiXk]‚ep\m\ee\ig‚jkl[`\k% ?MFI;8E1CX[m´i\d\[XkkX^\_a\d`n\\b\e$

[\e]fiXk^‚k`c]\jkd\[m\ee\ie\]iX^pdeXj`\k%KX^` jk\[\kk`c]\jkg‚[`kep\jkl[`\Æ\cc\ik`c]fi\[iX^jX]k\e g‚eXYfjbfc\e% ;ljbXcf^j‚jµi^\]fiXkbfdd\`\ec´j\^ilgg\% G‚[\ed‚[\bfdd\i[lXlkfdXk`jbk´kg‚ef^c\ d\ee\jb\i]iX[`kjkl[`\%F^_m`jb´i\jk\egcl[j\c`^ jc‚ifg#\i[\ief^\ek´kg‚[`^#[\ibXe]fijk‚#_mfi]fi [l\ib\[% 9FELJ1M\ee\i]iXjkl[`\k\i[\kY\[jk\e\km´ib# [lbXek´eb\[`^#e‚i[l\e^Xe^\i]´i[`^f^jbXc_XË \kafY%

I\^\cei%

3

FIND VENNER UDENFOR STUDIET ?M8;18ckbXe_lik`^k^‚fg`jkl[`\#jkl[`\$ m\ee\i#jkl[`\bi\[j\f^jkl[`\]\jk\i%<i[lm\[ XkbXjk\fgfm\i[\k#bXem\ee\il[\e]fijkl[`\km´i\ c`^\[„k#[l_XiYil^]fi% ?MFI;8E1>‚`bclY%Fd[\kj‚\i\ejg\a[\i]fi$ \e`e^#\e`[i´kj]fi\e`e^\cc\i\ejbXbbclY\i]fi\e`e^\i ^\em\a\ek`c\em\cl[jkpi\km\ee\bi\[j%DXe^\]fi\e`e$ ^\i\ifi^Xe`j\i\k`;XejbLe^[fdj=´cc\ji‚[nnn% [l]%[b %J‚bfekXbk[\dÆ\cc\ijc‚fg`k\c\]feYf^\ef^ ]`e[ef^\e#[\igXjj\ik`cc`^\e\kfg[`^% 9FELJ1;lle[^‚iXkYc`m\]X^eµi[#e‚i[l`bb\ l[\clbb\e[\_´e^\il[d\[]fcb]iXjkl[`\k%

GODE RÅD: BO PÅ KOLLEGIUM Æ_\iYc`m\i[lXlkfdXk`jb\e[\cX]\k ]´cc\jjbXY%F^j\cmfd[l`bb\\ik`cd\^X$ jkfi\]\jk\iXcc\l^\ejjpm[X^\#bXe[l jX^k\ej]‚ef^\kl[X]]´cc\jjbXY\kÆYcXe[k Xe[\k\i[\iXck`[dlc`^_\[]fiXkjg`j\ jXdd\ed\[Xe[i\%

GODE RÅD: FÅ EN MADKLUB Æ_m`j[lm´c^\iXkYfXc\e\#bXe[lcXm\\e dX[$fi[e`e^d\[[`ec´j\^ilgg\#j‚@f^j‚ jXdc\jfdXe[\k\e[jkl[`\k%

HVOR FINDER JEG STUDENTERRÅDGIVNINGEN? wI?LJ#KC=%/-(0'+// F;<EJ<#KC=%--(+'++' B¥9<E?8ME#KC=%**()(0(( B¥9<E?8ME#:9J#KC=%*,*+*'+) CPE>9P#;KL#KC=%..+)+*., IFJB@C;<#IL:#KC=%+-.+))(0 88C9FI>#KC=%0/((+-// <J9A<I>#KC=%.,(*),** B`c[\1DXic`j;Xcc#gjpbfcf^f^X][\c`e^jc\[\i_fjJkl[\ek\ii‚[^`me`e^\e`wi_ljf^8XcYfi^# f^le[\ijµ^\cj\eJkl[`\d`caµ)''.g‚8Xi_ljLe`m\ij`k\k]iXdXa)''/

FI;1C@E;8>A8C;9¤B?8EJ<E=FKF1><KKP@D8><J%:FD

J<GK<D9<I)''/

 +,


eksplosioner

DØDBRINGENDE VÅBEN 3

DE VIL FILMEKSP

THE DARK

Vil du være bedre til at kommunikere og give god service over telefonen, så har vi jobbet til dig! Vi er danmarks største kundekontaktcenter og er centralt placeret på Frederiksberg, tæt på metro og s-tog.

VI FORVENTER AT DU:

VI TILBYDER:

• Kan arbejde 30-37 timer • Taler og skriver godt dansk • Kan li’ at give god service • Er mødestabil og engageret • Trives med at blive målt og blive bedre

• Startløn på 17.700 kr. • Mulighed for at stige i løn hvert kvartal • Grundig uddannelse og coaching • 450 engagerede og dygtige kolleger • Sociale arrangementer

DXe^\Ôcd\bjgcfj`fe\i\i`[X^ jkX[`^ef^c\#[\iYil^\ifc[jZ_ffc [\XYjfclk]\[\jk\f^]Xic`^jk\\bjg Elfd[X^\bXe\e_m\i Zfdglk\ieµi[Y\m´Ye\k d\[\eG:f^c`[km`[\e fd*;$^iX]`bcXm\\e ]XekXjk`jb\bjgcfj`feg‚ j`eZfdglk\i%;\]c\jk\X] [\\bjgcfj`fe\i#[lj\i` Y`]]\e#\i[Xf^j‚jbXYk g‚Zfdglk\iÆd\e [\kXcc\ij\a\jk\\ijkX[`^# e‚i[\ii\ek]Xbk`jbYc`m\i jgile^\kef^\k`cl]k\e% :_`c`_Xim´i\k`]`cdXi$ b`m\ie\f^]le[\k[\]\d ]\[\jk\f^´^k\ ]`cd\bj$ gcfj`fe\ief^\ej`e[\% +- 

5

;@<?8I;(  $JBPJBI89<I@=C8DD<I

=`cdj\cjbXY\k)'k_:\eklip=fol[epkk\[\# Xk[\i\jep\_fm\[bmXik\i`Cfj8e^\c\je´jk\e mXi]´i[`^Yp^^\k%;\cf[`ejkilbkµi\eAf_e DZK`\ieXeÔcd\_\c\;`\?Xi[`[\el]´i[`^\ Yp^e`e^%CXe^k[\Õ\jk\\bjgcfj`fe\i`[\ee\ Ôcd\i´^k\f^]fi\^‚iXckj‚`Ôcdj\cjbXY\kj \^\eYp^e`e^%;\ejkµijk\X][\d\i[„i#_mfi [\jgi`e^\iYp^e`e^\ejkX^`cl]k\e%<bjgcfj`fe\e blee\j\jfm\i_\c\Cfj8e^\c\j%

4

JG<<;Æ9LJ"=cp498E>

;XB\XelI\\m\jf^JXe[iX9lccfZb\e[\$ c`^bXejgi`e^\l[X]YfdY\$Yljj\e#bµi\i[\e l_\c[`^m`j`e[`\eÕpm\i#f^_\c\dfc\m`kk\e Yc`m\il[jc\kk\k`\e^`^Xek`jb\bjgcfj`fe%=`cd$ _fc[\kÔb`bb\k`ccX[\cj\k`cXkÔcd\\bjgcfj`fe\e `Cfj8e^\c\jcl]k_Xme#]fi[`cl]k_Xmejdpe[`^$ _\[\ie\]ip^k\[\#Xk[\km`cc\jbi´dd\ÕpgXj$ jX^\i\ie\%@jk\[\kYc\m\bjgcfj`fe\eÔcd\k` DfaXm\$¥ib\e\el[\e]fiCfj8e^\c\j#d\eÕp\k f^Yljj\e\i´^k\efb%

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;1:8JG<I:?I@JK<EJ<E


eksplosioner Cleanance - Specialserien til fedtet og uren hud

DIE HARD 1

BROEN OVER FLODEN KWAI

Har du fundet det perfekte match til din hud

SPEED

Annonce 1. PR

3

@Ă&#x201D;cd\ej]Âľijk\jZ\e\jgi`e^\iD\c>`Yjfef^;Xeep >cfm\im\[\kl_\c[\ejbpjbiXY\i`cl]k\e%;\kk\\i `bb\ki`Zb$]fkf^iX]\i`e^%;\´c[i\_\ii\ijgiXe^` m`ib\c`^_\[\e[\e^Xdc\iÂ&#x201A;[_ljYp^e`e^`FicXe[f` cl]k\eĂ&#x2020;[\ejblcc\elXcc`^\m\ci`m\je\[%Gfc`k`dXe$ [\e[\i\]k\i[\ejp^kjkfi\\bjgcfj`fe^Â&#x201A;ifm\ik`c >`Yjfef^>cfm\if^j`^\iYiXmf#\i]Xbk`jbFicXe[fj [Xm´i\e[\Yfi^d\jk\i#9`cc=i\[\i`Zb

2

9IF<EFM<I=CF;<EBN8@ Ă&#x2020;FKK<DwE<;<IJ8I9<A;< M¤BGw)'J<BLE;<I 

D N I V

 

 

: MIE

2. PRĂ&#x2020;

cXm\kgÂ&#x201A;Zfdglk\i%D\e[\i\i [peXd`k%:_`c`_Xil[mXc^k]\dX] cfj`fe\i#[\ief^\ej`e[\\icXm\k% ;ÂĽ;9I@E><E;<Mw9<E* Ă&#x2020;<EJBPJBI89<I=FIJM@E;<I

  DESTE LOSIONER

Ă&#x2020;M IE :Kom godt i gang - NU!

1

K?<;8IBBE@>?K Ă&#x2020;AFB<I<EJJKFI<9I8>

J\cmfd[\kj\im`c[kl[#\i[\k`bb\ki`Zb$]fkf^iX$ ]\i`e^#[XbXd\iX\kĂ&#x201D;cd\i?\Xk_C\[^\i^Â&#x201A;l[X] >fk_Xd>\e\iXc?fjg`kXcĂ&#x2020;[\i`m`ib\c`^_\[\e\i\e ^Xdd\cjc`b$]XYi`b`:_`ZX^f%8ckYX^[\eelX][Âľ[\ jbl\jg`cc\i\bjgcf[\i\i`\eX]jkXe[X]ble)'$*' d\k\i%?\Xk_^Â&#x201A;i`e[`\ejbfc\Ylj#[\i_lik`^ki´j\i m´b#d\ej\bjgcfj`fe\ie\YX^_XdYXi\Yc`m\i jkÂľii\f^jkÂľii\#`e[k`c_\c\Yp^e`e^\ek`cj`[jk\i m´b%@]Âľc^\`ejkilbkÂľi:_i`jEfcXemXi[\ee\jZ\e\ bcXik[\kd\jke\im\g`ii\e[\Âľa\Yc`bX]Xcc\Ă&#x201D;cd\ej dXe^\#m`c[\jZ\e\i%

@Ă&#x201D;cd\ekX^\i[\k[\\e^\cjb\bi`^j]Xe^\ikf dÂ&#x201A;e\[\iXkYp^^\Yif\efm\iĂ&#x2022;f[\eBnX`% D\e`m`ib\c`^_\[\ekf^[\k,''_Â&#x201A;e[m´ib\i\ f^*,\c\]Xek\ifkk\dÂ&#x201A;e\[\iXkYp^^\Yif\e% ;\ejgi`e^\i`cl]k\ec`^\[\i#_mfi \kkf^\igÂ&#x201A;m\afm\iYif\e#f^_\c\[\e m`c[\bfejkilbk`feYc\m[\jkil\i\kgÂ&#x201A;d`e[i\ \e[)'j\ble[\i%

Netop nu har apoteket et start-tilbud pü Cleanance: Køb 1 Cleanance vaskegel og fü 2 smü cremeprøver med i købet - tilbudet gÌlder sü lÌnge lager haves.

SkĂĽnsom rens og pleje af alle typer fedtet og uren hud. I serien kan du finde det perfekte match til din hud.

J<GK<D9<I)''/

 +.

Bliv klar til en tur i biffen. Deltag i konkurrencen senest 15.10.08 pĂĽ www.cleanance.dk

Avène Cleanance füs pü apoteket


FEST

HETEROER HOLDER HOMOER VÆK - fra deres egne barer.

9µjj\ikX^\i[\i\jm\e$ `e[\id\[g‚_fdfYXi\i% ?\k\if]pi\e\m`c^\ie\ jZfi\g`^\ie\#j‚[\kX^\i f^j‚g‚_fdfYXiÆf^j‚ _Xim`YXccX[\e%

H

m`j[l\i_fdfj\bjl\c#\i[\kjm´ikXk ]`e[\\kjk\[Xk^‚`Yp\e%>ile[\e6?\k\$ if\ifm\ijkiµdd\i_fdfjk\[\ie\ f^clbb\ig‚[\ed‚[\_fdf\ie\l[\% =fim`ii\k6;\k_Xe[c\iXckjXdd\efd j\o%DXe^\Yµjj\i_Xi_\k\ifj\bjl\cc\m\e`e[\i#jfd [\^\ie\kX^\id\[l[f^[Xej\g‚_fdf[`jbfk\b\iÆ f^g`^\ie\cfbb\i_\k\if]pi\k`c%)(‚i`^\DXee\Dfi$ k\ej\e\iYµjj\#f^_Xe\i^f[kki´kX]jkiX`^_k]pi\g‚ _fdfjk\[\ie\%  $9Xi\g‚jd‚jk\[\im´ck\i[\k`e[d\[_\k\if]pi\# jfdm`cjZfi\Yµjj\ie\jm\e`e[\i%;\k\id\^\kbcf^k X][\d#d\e`ii`k\i\e[\]fifj_fdfj\bjl\cc\%G`^\ie\ kX^\i`Yp\ed\[d`^]fiXk_Xm\\ejafmX]k\ef^`bb\ ]fiXkjZfi\#]fibcXi\iDXee\%;\_\k\ifj\bjl\cc\]pi\j aX^kg‚g`^\ie\_Xi^afik[\kjm´ikXkcXm\i\e[pib\[\ _fdfjk\[\i%  $E‚i[\ibfdd\idXe^\_\k\ifj\bjl\cc\g`^\i#j‚bfd$ d\i[\iaff^j‚dXe^\_\k\ifj\bjl\cc\d´e[%G‚GXe elclbb\kYµjj\[`jbfk\b`BµY\e_Xme#i\[% mXi[\i`bb\ dXe^\_fdfj\bjl\cc\k`cYX^\k`cj`[jk%;\ibfdd\ik`k\e _pg\fdbi`e^_fdf[`jbfk\b\ie\%Jk\[\ie\]‚i\k^f[k YiXe[#]fi[`[\kYc`m\id\^\kj\bjl\ck]i`^afik#]fik´cc\i EXeeXDf\#[\i\i]fidXe[]fiC9C$Le^[fd#CXe[j]fi$ \e`e^\e]fi9µjj\if^C\jY`jb\Le^[fdjX][\c`e^%    

?<EM@J<JK@CG8IB<IF>E<KK<K GXe#jfd`dXe^\‚imXicXe[\kj]µi\e[\_fdf[`jbfk\b# jkfgg\[\d\[Xkm´i\]fi_fdfj\bjl\cc\]fief^c\‚i j`[\e%GXemXiYc\m\k`emX[\i\kX]_\k\ifj\bjl\cc\#f^ k`cj`[jk\ib\e[k\GXe#Xk[\k`bb\c´e^\i\mXi\k_fdf$ [`jbfk\b%;\k\iDXee\Dfik\ej\ed\^\k´i^\ic`^fm\i% $A\^jpe\j#Xk[\k\ii`^k`^#i`^k`^´i^\ic`^k#XkGXeclb$ b\[\%GXemXi\kbµ[dXib\[#f^GXefj\[\X]j\o%?fdf$ j\bjl\cc\]pi\_Xi\e\efidkiXe^k`cXk_Xm\\kbµ[dXi$

+/ 

J<GK<D9<I)''/

b\[#

55JfdYµjj\\i[\kiXikXkbfdd\ef^c\ jk\[\i#_mfi[lbXec´^^\Xeg‚\e]pi# l[\eXk[li`j`b\i\i#Xk_XeYc`m\ijli33 jli#]fibcXi\iDXee\Dfik\ej\e% f^[\kmXi`fi[\eg‚GXe%E‚idXe_Xi\kjk\[jfdGXe# Y\_µm\i[l_\cc\i`bb\Xkdµ[\Xe[i\_fdfj\bjl\cc\` \egXib\cc\ig‚e\kk\k#j`^\i_Xe%

GIF9C<D=FI9¥JJ<I EXeeXDf\]iXC9C$Le^[fd_Xi`bb\ef^\kgifYc\d d\[#Xk[\ibfdd\i_\k\ifj\bjl\cc\g‚_fdf[`jbf$ k\b\ie\#d\e[\k\i`bb\Xck`[#Xkkfc\iXeZ\e^‚iY\^^\ m\a\%EXeeXDf\]fibcXi\i#Xkef^c\d´e[Yc`m\i]fie´i$ d\[\#e‚i[\fg[X^\i#XkX]k\e\ejl[b‚ie\\ic\jY`jb Æ\cc\i_m`j[\i\i\e]pi#[\ic´^^\iXeg‚[\d%D\e[\k ]fijk‚iEXeeXDf\`bb\%?m`j_\k\if\ie\kX^\ig‚\k _fdfjk\[#d‚[\XZZ\gk\i\jg`cc\i\^c\ie\% $?m`ja\^\ig‚\k_\k\ifjk\[#kXbb\ia\^g´eke\a#_m`j \edXe[c´^^\iXeg‚d`^%A\^jpe\j#Xk[\k_Xe[c\i fd\e_fc[e`e^j´e[i`e^_fjef^c\_\k\ifj\bjl\cc\# ]fibcXi\iEXeeXDf\% G‚dXe^\[`jbfk\b\i\i[\k`bb\m\cXej\k#Xkkf]pi\ bpjj\i_`eXe[\e%;\k\if^j‚jm´ik]fiYµjj\iXkm`[\# fdG\im`cjeXm\\cc\ijc‚j#_m`j[\Yp[\i_Xdfgk`c[Xej% ;\i]fi]fi\ki´bb\idXe^\Yµjj\i_fdf[`jbfk\b\i% $JfdYµjj\\i[\kiXikXkbfdd\ef^c\jk\[\i#_mfi[l bXec´^^\Xeg‚\e]pi#l[\eXk[li`j`b\i\i#Xk_XeYc`m\i

FI;1BI@JK@8EC<@;<IFCJ<E=FKF1><KKP@D8><J%:FD

?Xe_Xifgc\m\k#Xk]pi\_Xijm´ikm\[XkkXZbc\[\k#e‚i _Xec´^^\iXeg‚[\d%?Xe\i[f^`bb\YXe^\]fiXk]‚ k´mg‚^ile[X]j`ej\bjlXc`k\k% $A\^_XiXc[i`^m´i\kYXe^\]fiXkkX^\`Yp\ejfd Yµjj\#d\e[\kbXem´i\g`jj\`ii`k\i\e[\Xk_µi\g‚ ef^c\#jfdj`^\iYµjj\iµm\cc\ij‚[Xeef^\k#e‚i[l\i` Yp\e#]fibcXi\iDXee\Dfik\ej\e% 

HOMO-DISKOTEKER I DANMARK KØBENHAVN: CosyBar Dunkel Tease Never Mind FYN: Lambada JYLLAND: Blender (Århus) Club Eden (Aalborg)

KILDE: GAYGUIDE.DK


299,-

www.miaow.dk


sport

le J\cmfdD`ccnXccb a\ jg`cc\i`[\eki\[ i[\i Y\[jk\i´bb\#\ l[# dXjj`mkgfc`k`fgY dg% e‚i[\jg`cc\ibX

FUCKED UP

FODBOLDFANS

Dfi[#g´[fÔc`Y\jbpc[e`e^\if^k´ik\i`_fm\[\kg‚c`ea\[fdd\i\e% :_`c`_Xi]le[\k<lifgXjd\jk]lZb\[lg]f[Yfc[]Xej%

1

FARLIGE OVERFALDSMÆND

ANDRE FAN-FUCKUPS...

1.

;\e`kXc`\ejb\bclY#@EK<I#Yc\m`)''-kmle^\k k`cXkjg`cc\[\i\jj`[jk\_a\dd\bXdg]fi\kkfdk jkX[`fe#\]k\i]Xejle[\i\ebXdgdf[8kXcXekX_Xm[\ bXjk\k\ejZffk\i`e[g‚YXe\e%

2.

;\iljj`jb\L<=8$Zlg$d\jki\#Q<E@KJBK% G<K<IJ9FI>#Ôb]fiepc`^\eYµ[\g‚\e bmXikd`cc`febife\iX][\k\lifg´`jb\]f[Yfc[]fiYle[# ]fi[`bclYY\ej]XejYcXe[kXe[\k_Xm[\i‚YkXY\cp[\f^ bXjk\kYXeXe\i\]k\iDXij\`cc\jdµib\jg`cc\i\% ;\kbXebfjk\bXjj\e`bb\XkiXdd\bXjj\e` [\ej\iY`jb\bclY#I¥;<JKA<IE<9<F>I8;% BclYY\ej]Xej\ie\dc`^b\e[k]fiXkjdX[i\[\i\j \^e\jg`cc\i\jY`c\i#e‚i[\jg`cc\i[‚ic`^k%F^]fiXkY´i\ _‚e[m‚Y\e#d\e[\k\i\e_\ckXe[\e_`jkfi`\¿

3.

,' 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;1KI@E<9@IB=FKF1J:8EG@O

D@CCN8CC=:#<E>C8E;1J\cmfdD`ccnXccblejg`cc\i`[\eki\[a\Y\[jk\i´bb\`<e^cXe[#c`^^\i[\`kfg g‚_ffc`^Xec`jk\e%<e^\cjbgfc`k`_Xik`[c`^\i\Y\jbi\m\kD`ccnXcc9lj_nXZb\ijjfdÉ[\]Xic`^jk\`cXe[\kÉ% =L:B<;=FI;@1GlYY\i\iYc\m\kclbb\k#kf^k`cYX^\_fc[kf^bXdgjkXikipbb\k]fiXk]fi_`e[i\jXd$ d\ejkµ[d\cc\dD`ccnXcc9lj_nXZb\ij]i`kfm\ijXk Éfm\i]Xc[jd´e[\e\É#i\[% f^[\i\jdf[jkXe[\i\% ;\k\i`bb\lXcd`e[\c`^k#Xk[\jk`bb\ibe`m\`[\i\j df[jkXe[\i\#f^e‚ibi\Xk`m`k\k\e\i`kfg#Yc`m\i [\ibXjk\kk´ik\i\]k\ic`e`\mf^k\i\eg‚jkX[`fe% ;XD`ccnXcc`)'')kXYk\k`c9`id`e^_Xd#Yc\m+, gfc`k`d´e[j‚i\k%0''9lj_nXZb\ijbXjk\[\d\[ dlijk\e#Õ`j\i#eµ[Ycljf^]pim´ib\i`df[gfc`k`\k `\e_\ck`d\%;\il[fm\ijXkk\[\`c[k`ckfY`c\i#f^ ki\gfc`k`_\jk\Yc\mj‚i\k%Le^\i\e^f_fd\¿ 9FELJ@E=F1@)''+l[bfdÔcd\eÉK_\=ffkYXcc =XZkfipÉ#[\iYcXe[kXe[\k]fblj\i\ig‚i`mXc`j\i`e$ ^\ed\cc\d9lj_nXZb\ijf^:_\cj\Xj_ffc`^Xej# K_\?\X[_lek\ij%

;\ebcXjj`jb\D`ccnXcc]Xe


2

sport KNIVSKARPE FANS

8JIFD8#@K8C@<E1IfdXj_ffc`^Xej_µi\ik`cp[\ijk g‚[\egfc`k`jb\_µai\Õµa#f^\i[\jbXig\jk\be`m\`jbl]$ ]\e#e‚i[\kbfdd\ik`c]f[Yfc[$mfc[%F^e\kfg[\jbXig\ be`m\\i\kX][\i\jmXi\d´ib\i% =L:B<;LG=FI;@1@)''.#[XIfdXjg`cc\[\df[DXeZ_\jk\i Le`k\[#cXm\[\k`c_´e^\i\\kYX^_fc[jXe^i\Yg‚*''Le`k\[$ ]Xej#_mfi\edXeZ_\jk\i]XeYc\mjklbb\k`_Xcj\ed\[\ebe`m% wi\k]µi#[XIfdXjblcc\dµ[\D`[[c\jYifl^_`L<=8:lgË\e# Yc\mki\D`[[c\jYifl^_]Xejjklbb\ke\[% 9FELJ@E=F1@)''*#le[\i\ebXdgdf[CXq`f#jgi\[k\ IfdX_XiXck`[m´i\k_‚i[\m\[C`m\igffcj]Xej% _ffc`^Xe$^ilgg\eIfdXLckiXjip^k\ifd#Xkgfc`k`\k_Xm[\ @)''(Yc\m_\c\fkk\g\ijfe\ijklbb\ke\[% [i´Yk\kYXiele[\ibXdg\e#_mfi\]k\ibXdg\eYc\mjkfgg\k%

3

KØLLER OG KNIVSTIK

Green Street Hooligans (2005)

D\[1<c`aX_Nff[ Fd1DXkk<c`aX_Nff[ Yc`m\i jd`[kl[X]?XmXi[#\ijkXkk\i Yµ^\id\[Yµcc\YXebf^Yc`m\im\[ \kk`c]´c[\_Xi[Zfi\_ffc`^Xe]fi f^Ôe[\i]´cc\jjbXY`Æfg[`^k\[\ Æ>i\\eJki\\k<c`k\[\i`Ôcd\e jkµkk\iN\jk_Xd#Cfe[fe %

The Football Factory ( 2004)

>8C8K8J8I8PJB#KPIB@<K1 =fi>XcXkXjXiXpj]Xej\i[\k`bb\ i\c`^`fe\cc\ijfZ`XcbcXjj\#[\iY\kp[\i ef^\k`]f[Yfc[#d\e´i\e%=Xej\e\\id\^\kgXj$ j`fe\i\[\f^jµi^\iXck`[]fi\e[iXdXk`jbiXdd\ `É?\cm\[\É#jfd[\bXc[\i[\i\j_a\dd\YXe\$ jkX[`fe% =L:B<;LG=FI;@1 =L:B<;LG=FI;@1@‚i)'''dµ[k\>XcXkXjX$ iXp\e^\cjb\C\\[j`j\d`ÔeXc\e`L<=8$ZlgË\e% ?X[\kk`c\e^\cjb\bclYY\i^afi[\#Xk>XcXkXjX$ =c\i\C\\[j]Xej iXpj]Xejfm\i]Xc[kC\\[j$k`c_´e^\i\d\[a\ie$ Yc\mjklbb\ke\[ jk´e^\i#be`m\f^jd‚µbj\i%KflY\m´Ye\[\ \]k\ibXdg\edf[ C\\[j]XejYc\mjklbb\k`_a\c% >XcXkXjXiXp 9FELJ@E=F1 9FELJ@E=F1=XebclYY\eLcki8jcXe_Xid\[c\d$ d\ifm\i_\c\m\i[\e#f^YiXe[Ë\k\iYc\m\k\ki\^`jki\i\kmXi\d´ib\#[\i\]k\ij`^\e[\jblcc\_Xm\jfc^k Õ\i\kiµa\i\e[>XcXkXjXiXpjf]ÔZ`\cc\bXdgkiµa\i%

4

FILM OM HOOLIGANS

D\[1;Xeep;p\i Fd1KfddpAf_ejkfe ;%;% \i\e_ffc`^Xed`[k `)'Ë\ie\#[\iY\^pe[\iXk j´kk\jgµi^jd‚cjk\^em\[j`e dfiXc%=`cd\e]fblj\i\i`j´i g‚_ffc`^Xe^ilgg\i`e^\ie\ ?\X[_lek\ij:_\Xcj\X=%:% f^9lj_nXZb\ijD`ccnXcc=%:% %

The Firm (1988 – på DVD 2004)

BASEBALLBAT OG BRYSKE BANNERE

G8I@JJK%><ID8@E1GXi`jJk%>\idX`e_Xikf_ffc`^Xe^ilgg\i`e^\i1EpeXq`jk\ie\9flcf^e\9fpj f^[\X^^i\jj`m\#dlck`\ke`jb\K`^i\jDpjk`Z%9\^^\^ilgg\i_Xi\e]fib´ic`^_\[]fiYXj\YXccYXk f^jc‚j^\ie\df[_`eXe[\e%=L:B<;LG=FI;@1<]k\i\eL<=8$ZlgbXdgdf[`jiX\cjb\?Xgf\c K\c8m`m]fi]lc^k\(''GJ>]Xej\e]iXejb?Xgf\c$]Xef^i‚Yk\iXZ`jk`jb\k`e^\]k\i_Xd%<edµibgfc`k`dXe[Yc\m f^j‚Xe^i\Y\kf^jbµ[\eGJ>$]Xe%9FELJ@E=F19flcf^e\9fpj\ib\e[k]fi[\i\j^ifm\YXee\i\%9Xee\i\k ÈG´[fÔc\#XiY\a[jcµj\f^`e[Xmc\[\Éi\]\i\i\[\k`cYp\eC\ejË]Xkk`^\Y\]fcbe`e^#f^Ôb[\e]iXejb\ `e[\ei`^jd`e`jk\ik`cXk^i`Y\`e[f^l[\clbb\[\XejmXic`^\]iXjkX[`fe%

D\[1 D\[1>XipFc[dXe#G_`c;Xm`j Fd1 Fd1=`cd\ej`^\jXkm´i\\e X][\Y\[jk\Ôcdfd]f[Yfc[$ _ffc`^Xe`jd\f^\iYXj\i\kg‚ N\jk?XdLe`k\[j_ffc`^Xej k_\@ek\i:`kp=`id%9\o9`jj\c >%F \i\e\a\e[fdjd´^c\i f^]i\dki´[\e[\_ffc`^Xe# [\i_Xi\e[iµdfdXkjXdc\ cXe[\kj_ffc`^Xe^ilgg\i`e^\ile[\i]´cc\j]ifekk`c <D(0//%;\egcXe\i[\Xe[i\c\[\i\`bb\d\[g‚%%%

9Xee\i\d\[iXZ`jk`jb\jcf^Xejjfd1ËC´e^\c\m\[pi\j\oËf^ËN\X__Xi`bb\Yil^]fi[`^Ëfd[\e[Xm´i\e[\ Y\[jk\jg`cc\i`m\i[\e>\fi^\N\X__Xi^`m\kGXi`jJk%>\idX`e]Xej[\i\j[‚ic`^\ip%

5

FLYVENDE GRISEHOVEDER

=:98I:<CFE8#JG8E@<E1?m`j[\i\ief^\k#[\ibXe]‚=:9XiZ\cfeXj]XejÆf^ `j´i[\i\j_ffc`^XejÆfgX]jkX[`fej´[\ie\#\i[\k#e‚ik`[c`^\i\9XiZ\cfeX$jg`cc\i\ jb`]k\ibclYk`c´ib\i`mXc\eI\XcDX[i`[% =L:B<;LG=FI;@1;\egfikl^`j`jb\cXe[j_fc[jjg`cc\i#Cl`j=`^f#jb`]k\[\`)'''9XiZ\cf$ eXjiµ[$Yc‚kiµa\l[d\[I\XcDX[i`[j_m`[\%E‚i_Xejg`cc\[\g‚j`e^Xdc\_a\dd\YXe\# Yc\m_Xedµ[kX]\eg`Y\bfeZ\ik#[\i`]µc^\jkl[`\ie‚\[\\kcp[e`m\Xl#[\ijmXi\ik`c\e ]fiY`gXjj\i\e[\]cpm\dXjb`e\%?Xe]`bf^j‚bXjk\kdfY`ck\c\]fe\i#^fc]Yfc[\#Y`ccXi[bl^c\i# n_`jbp]cXjb\if^\k^i`j\_fm\[\]k\ij`^%;\kjgXejb\]f[Yfc[]fiYle[jkiX]]\[\9XiZXd\[ \eYµ[\g‚*'%'''bife\i% 9FELJ@E=F1;XD`Z_X\cCXl[ilg`(00+cXm\[\[\kmfm\[\bclYjb`]k\#Yc\m_XebXc[kAl[Xj f^]fii´[\i#f^Y`cc\[iXdd\id\[_Xej]fkfYc\mjdX[i\kÕ\i\‚i\]k\i%@e[\e[X_Xm[\ )'%''']XejcXm\k\ele[\ijbi`]k`e[jXdc`e^#[\ik`^^\[\_XdfdXkYc`m\`bclYY\e%

;XCl`j=`^f`)'''jb`]k\[\]iX9XiZ\cf eXk`c I\XcDX[i`[#mXi]Xej\e\cXe^]iXY\^\a jki\[\% ;\cXm\[\jd´[\jXe^\f^bXjk\[\Xck]i X n_`jb\p]cXjb\ik`c^i`j\_fm\[\i\]k\i[ \i\j k`[c`^\i\pe[c`e^jjg`cc\i%

J<GK<D9<I)''/

 ,(


E‚i[\ep\X]je`kX]9\m\icp?`ccj0')('`e[\ec´e^\`e[kX^\ikm$jb´id\e\#Yc`m\i[\kl[\e;feeXDXik`e >iX[lXk\j %=Xbk`jb\iB\ccpKXpcfif^9i\e[XNXcj_[\\e\jk\X][\fgi`e[\c`^\jbl\jg`cc\i\#[\i\id\[`[\e ep\j\i`\%D\e]fiXkd`e[\j[\^cX[\0'Ë\i\_Xi:_`c`fg[Xk\i\k\e^Xdd\c`[fcgcXbXk#[\i\ic`^\k`cXkbc`gg\ l[X]YcX[\kf^_´e^\fgg‚m´^^\e%

– i hvert fald dele af den

BEVERLY HILLS RE-UNITED

=FKF18CCFM<IGI<JJ

IDOLPLAKAT


10005

SKAL DU VÆRE DANMARKS BEDSTE GAMER 2008?

Danmarks Bedste Gamer præsenteres af TDC i samarbejde med

Tilmeld dig på tdc.dk/gaming eller send DBG 08 til 1940 (koster kun alm. sms- og datatakst)

Vær med i Danmarks største gaming konkurrence. Spil mod venner, familien og resten af Danmark på både mobil, pc og konsol. Alle kan deltage: Vi dyster i alt fra at skyde kyllinger og køre bil til at spille fodbold og flytte brikker på mobilen. Konkurrencen er for alle over 15 år, og der er masser af fede præmier. Spillene er gratis at downloade, og du behøver ikke være kunde hos TDC for at deltage. Se tekniske krav på sitet.

Spil mere


Retail info: +45 9634 3510

www.s2oneltd.com


sex

Chilis sexpanel diskuterer:

TABUER

=`jj\gilkk\i#\bjb´i\jk\if^Yfcc\_‚e[kX^%;\^µi[\k_\c\lkifc`^ Y\jm´ic`^k%J\ogXe\c\k[`jblk\i\ikXYl\i% <bjb´i\jk\i\iY`^ef$ef ?mX[_Xi@jm´i\jkm\[XkkXc\d\[a\i\jb´i\jk\i fd6 ?<CC<1A\^jpe\j#\bjb´i\jk\i\i\kX][\jkµijk\ kXYl\i% JK<G?8E@<1AX#_m`j[lY\^pe[\iXkYcXe[\[\d `e[`\k]fi_fc[% ?<CC<1A\^_Xi_X]k]fi_fc[#_mfia\^jc\k`bb\jblcc\ e´me\[\k%;ljbXc_\cjk`bb\m´i\m\ee\id\[[\d# f^_m`j[lj\i[\d#Yc`m\i[\eelm´i\e[\b´i\jk\ aXcflo%;\k#jpe\ja\^#\i[\kjkµijk\kXYl% JK<G?8E@<1;\kjpe\ja\^f^j‚%A\^_Xif^j‚ m´i\k`^\ee\d[\kd\[d`eb´i\jk\f^_Xej\bj$ b´i\jk\%;\k_Xijk‚\kg‚`i\kcXe^k`[%G‚\kk`[jglebk jX[a\^]fiXeZfdglk\i\e#jfdmXicf^^\kg‚_Xej dje%C`^\gcl[j\c`^jbi`m\i\bjË\e#]fi[`_le_Xief^c\ X]_Xejk`e^%J‚jgli^k\a\^#fd_XejkX[`^jeXbb\[\ d\[_\e[\#d\e[\k^afi[\_Xe`bb\%A\^m`cc\_Xm\# Xk_Xejblcc\jc\kk\_\e[\]iXdje#d\ej‚Y\^pe[k\ [\e_\ckjkfi\[`jbljj`fe%<bjb´i\jk\ijbXcYXi\m´i\ ]lc[jk´e[`^l[\%;\kjpe\ja\^m`ib\c`^% GFLC1A\^jpe\j`bb\#[\i\ief^\k`m\a\e]fi#Xkd`e b´i\jk\_XibfekXbkd\[ef^c\X]j`e\\bjb´i\jk\i# ]fi[\_Xiafc`^\jfd_X]k[\i\jk`[%?m`jYXi\[\e g\i`f[\\ifm\ijk‚\k#jpe\ja\^`bb\#[\k\ief^\k gifYc\d% A\^_Xif^j‚bfekXbkk`c[\]c\jk\X]d`e\\bjb´i\j$ k\i%;\kmfc[\i`e^\egifYc\d\i%;\k\i`bb\j‚[Xe [X^c`^[X^jbfekXbkÆ[\k\iYXi\j‚[Xe1É?\a#_mfi[Xe ^‚i[\k6É%>Xejb\Xcd`e[\c`^bfekXbk_Xia\^`bb\ ef^\k`df[%

DXm\eYc`m\i]µijkm`jk]i\dj\e\i\ JK<G?8E@<1A\^kifid\jk#Xk]pj`jb\kXYl\i\i` jkXik\eX]\k]fi_fc[%A\^_Xm[\d\^\kjm´ikd\[d`e dXm\#a\^blee\`bb\c`[\#Xk_Xeblee\j\d`edXm\

Æ[\k_Xia\^`bb\blee\kd\[ef^\eX]d`e\b´i\jk\i# ]µia\^m`ib\c`^Yc\mkip^^\m\[[\d C8JJ<1J‚^µia\^YXi\^i`ed\[[\k%ÉJ‚bfdd\i ]\[\$;fi`kÉ#f^j‚jg`c\ia\^dXm\el[%;lbXec`^\j‚ ^f[k^i`e\X[[`^j\cmÆ[\i\i`bb\ef^\e^ile[k`cXk ^‚ile[kf^jbXdd\j`^%;ld‚^\ie\_Xm\c`[kj\cm$ `ife`#f^j‚bXe[l]fblj\i\g‚ef^\kXe[\k% JK<G?8E@<1A\^kifi#a\^bfdd\i`kXeb\fd[\k jkµijk\kXYl1=`jj\gilkk\i ?<CC<1w_aX¿ JK<G?8E@<1?mX[^µi[l`[\ej`klXk`fe6 ?<CC<1;l^µi`bb\ef^\k% JK<G?8E@<1;\k\ij‚lZ_Xid\i\e[\#d\e[l^i`e\i m\cYXi\% C8JJ<1;\kgifYc\d_Xi a\^`bb\¿ B@D1A\^_Xigiµm\k#_mfi \eg`^\jcf^\e#f^_le mXi]cfmfm\i[\kÆd\ej‚ giµm\[\a\^Xkjc‚\egilk j\cm¿ GFLC1;\k\i^fËjk`c% ;\k\iYXi\Xk\ib\e[\#Xk j‚[Xe\id\ee\jb\i%

jX^k#]µi[\kYc`m\i\ki`^k`^kkXYl% JK<G?8E@<1D\e[\ibXeefb^f[km´i\dXe^\j\o$ ]XekXj`\i#jfd[l`bb\m\[#fdb´i\jk\e\id\[g‚% B@D1A\^mXi\e^Xe^jXdd\ed\[\e#jfd#kifia\^# _Xm[\\kgifYc\dd\[#_mfi[Xe_lej‚l[#d\ea\^ jpe\jYXi\#_lemXi[\ac`^%A\^_Xi\^\ekc`^`bb\_X]k ef^\ekXYl\i#f^_m`j[\Xe[i\_Xi_X]kkXYl\i#_Xi[\ `bb\[iµ]k\k[\kd\[d`^% JK<G?8E@<1;\k_a´cg\iXk]‚bfdgc`d\ek\i% B@D1AX#a\^giµm\iafYXi\Xkj`^\#Xka\^^f[kbXec`[\ [\e%=fi\bj\dg\cXkX\f^bpjj\kfgdXm\e% GFLC1;l]`e[\iXc[i`^\eg`^\#[\i`bb\jpe\j#_le _Xi\ekfgdXm\% JK<G?8E@<1D\e[\k _Xe[c\ifdXk]‚j\cmk`cc`[% E‚ia\^]‚ic`[kd\i\j\cmk`c$ c`[#jpe\ja\^_\cc\i`bb\# [\k\ij‚jc\dk%;ljbXc`bb\ m´i\j‚[Xe\ejb`eepY`kZ_% ?<CC<1;\k\if^j‚m`^k`^k Xk^µi\[\eXe[\efgd´ib$ jfdg‚#Xk@\ijXdd\e]fi [\k_\c\%;\k\i[\k_\c\# [l\im`c[d\[Æ`bb\YXi\ Æ?<CC< [\k_Xcm\% A\^jpe\j#[l\id\^Xc´bb\i C8JJ<1;ljbXcm´i\^f[k`cXkifj\%;\i\idXe^\# ?mX[bXe[l^µi\]fiXkbfdd\fm\i\kkXYl6 [\i_Xijm´ikm\[Xkifj\%;\i\idXe^\#[\iYXi\ GFLC1?m`j[lbXekX^\c`[kg`jg‚[`^j\cmf^[`e\]\ac# kX^\i[\k]fi^`m\k% j‚^‚i[\ke\dd\i\% GFLC1;\k\if^j‚\e]´c[\#e‚idXe\ijXdd\e` C8JJ<1;\ijbXc_\cc\i`bb\d\^\kk`c#Xkb´i\jk\ej`$ c´e^\i\k`[%J‚^c\dd\i[lXkj`^\[\k#]fi[`[lk´e$ ^\i1É<a#[lj\i^f[kl[É% b\i1J\cm]µc^\c`^m\[_le#Xka\^jpe\j#_le\ic´bb\i% GFLC1E‚i[lcXm\ic`[kjafm#m`j\i[lf^j‚#Xk[l^f[k Bm`e[\i\ief^c\d´ib\c`^\m´j\e\i#d\em`]pi\m`c m\[#Xk[l_Xic`[k]fid\^\kg‚j`[\Y\e\e\#\cc\ic`[k]fi j^lefbf^j‚^\ie\_Xm\[\kXkm`[\%%% jb´m\k´\i#\cc\i_mX[[\kelbXem´i\% ?<CC<1DXejbXc^`m\_`eXe[\egcX[jf^m`j\\ekl$ C8JJ<1;\k\iafYXi\Xk]‚[\kjX^k#_m`j[\i\ief$ j`Xjd\`]fi_fc[k`c]fi_fc[\k% ^\k#[\i\i]fib\ik\cc\i^µife[k#[\k\id\[Xk]‚[\k

55D`eb´i\jk\_Xi [\kf^j‚j‚[Xe#Xk g`^\i[\^‚i`bb\g‚ kf`c\kk\k%;\jb`[\i _\cc\i`bb\33

$=FIKJ¤KK<J

CHILIS SEXPANEL Blee\[lk´eb\[`^Xkm´i\d\[` :_`c`jj\ogXe\c6<i[lbcXik`cXk]fi$ k´cc\‚Y\ekf^´ic`^kfd[`e\i]Xi`e^ \cc\idXe^\cg‚jXdd\6J\e[\edX`c k`ci\[Xbk`fe\e7Z_`c`^iflg%[bf^ d´ibdX`c\eÉj\ogXe\cÉ%

,- 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;JKPI<I1G@8>CL;DLEBJ>88I;=FKF1C8IJN8?C

POUL, 23 ÅR

HELLE, 18 ÅR

9<JB¤=K@><CJ<1@k$bfejlc\ek K@C1G`^\i :@M@CJK8KLJ19fijXdd\e d\[j`eb´i\jk\^\ee\dÔi\‚i B¤I<JK<I1:`ibXjpm J<OL8CG8IKE<I<1(, J<O<I%%1]XekXjk`jbf^ _m\i[X^jX^k`^kÆXck\]k\i j`klXk`fe\e

9<JB¤=K@><CJ<1 >pdeXj`\\c\m K@C1G`^\if^]pi\ :@M@CJK8KLJ1?Xi_X]k\e b´i\jk\j`[\eepk‚i B¤I<JK<I1:`ibX]\d J<OL8CG8IKE<I<1(. J<O<I%%1eµ[m\e[`^kf^c`[k jfd\e]i`k`[jY\jb´]k`^\cj\


LASSE, 20 ÅR

KIM, 23 ÅR

9<JB¤=K@><CJ<18iY\a[\i `Ylk`b K@C1=pi\ :@M@CJK8KLJ1J`e^c\ B¤I<JK<I1Kf#[\ii`^k`^ ^´c[\i J<OL8CG8IKE<I<1Jpm J<O>¥I%%1Xk[l]µc\i#[l c\m\i 

9<JB¤=K@><CJ<18iY\a[\i `9`cbX K@C1G`^\i :@M@CJK8KLJ1J`e^c\ B¤I<JK<I1Kf J<OL8CG8IKE<I<1() J<O<I%%1>F;K

STEPHANIE, 18 ÅR 9<JB¤=K@><CJ<1 >pdeXj`\\c\m K@C1=pi\ :@M@CJK8KLJ1<ic`^\Õpkk\kjXd$ d\ed\[j`eb´i\jk\ B¤I<JK<I1=`i\ J<OL8CG8IKE<I<1(, J<O<I%%1\k]pj`jbY\_fm#d\ef^j‚ ef^\k`ek`dkd\cc\dkfd\ee\jb\i%

J<GK<D9<I)''/

 ,.


sex Kfl^\ijfgmXide`e^jgif^iXd ?mfie‚i\i[\kfbXkkXc\fd\kkXYl6 B@D1;\kkifia\^bfdd\iXeg‚#_mX[kXYl\k\i% JK<G?8E@<1A\^kifi#[\k\im`^k`^kXkm´i\kip^% B@D1AX#_m`j[\i\i\e#[\i`bb\\ij‚kip^m\[j`ebifg# bXe[ld‚jb\^µi\_\e[\kip^m\[[\e%D\e_m`j[\k\i ef^\kj\bjl\ck#m\ek\i[ld‚jb\c```^\[\]µijk\kfl^\i% GFLC1;\k_Xe[c\iaff^j‚fd#_mfi[Xe]fi_fc[\k l[m`bc\ij`^%@[\e]µijk\k`[\i[\kafc`^\jfd\kYXie# [\ic`^^\iile[\bcf[j\ie\[`\kile[k_lc%;\k\id\^\k `e[iXdd\kÆ@^µij‚[Xef^j‚[Xe%F^j‚l[m`bc\i]fi_fc$ [\kj`^#`e[k`c[lY\^pe[\iXkc`^^\g‚jf]X\ed\i\\cc\i

d`e[i\X]bc´[k%G‚\kk`[jglebkYc`m\i[\k_\c\afd\^\k e\dd\i\#d\e[\km`cc\aff^j‚m´i\d´ib\c`^k#_m`j [lY\^pe[k\Xkjgiµak\l[d\[j\o]XekXj`\i]iX]µijk\ µa\Yc`b%;\km`cc\m´i\d\^\k]i`jb¿ JK<G?8E@<1A\^kifid‚jb\#\ejgXike\im`cc\k´eb\ nfffn¿D\e_m`j[l_Xi\ej\bjl\c]XekXj`#bXe[l d‚jb\c`^^\\]k\ij\of^jeXbb\fd#_mX[[\imXi^f[k Æf^[lblee\j`^\1É;\km`cc\m´i\]i´bk#_m`j[lkf^\e jbfc\g`^\le`]fidg‚É% ?<CC<1A\^kifid‚$ jb\#[ljbXc^µi\^i`e d\[[\k%

A\^^µiXck`[^i`ed\[k`e^#a\^_\cjk`bb\m`ckXY\Xej`^k g‚% C8JJ<1<cc\ij`^\1ÉA\^m\[^f[k#[\kcp[\i_\ckm`c[k Zfiep#d\e¿Blee\m``bb\^f[kgiµm\XkkX^\ef^\k ]cµ[\$jbldd\[e´jk\^Xe^6É% ?<CC<1AX#\cc\i1É?Xi[lef^\ej`e[\giµm\k¿É F^j‚YX^\]k\ije`^\[\el[1ÉBlee\[lk´eb\[`^Xk giµm\[\k6É% GFLC1DXejbXcefbXck`[jkXik\c`[kYc`[kl[#d\e[\k bfdd\ij\cm]µc^\c`^ Xeg‚g\ijfe\i%;\k\i ef^\k#[\ibfdd\i_\e X[m\a\e% C8JJ<1;ljbXcYXi\ kX^\[\kjk`cc\f^ifc`^k% JK<G?8E@<1;ljbXc ]µijk_Xm\jkXe[Xi[gXb$ b\e#f^j‚bXe@l[m`[\ j\e\i\% GFLC1<cc\if^j‚ bXe[lkX^\^\em\a\e1 ÆGFLC 8k[i`bb\[`^jk`m% ;\kcµje\ifg% JK<G?8E@<1A\^jpe\j#d`e\fe\e`^_kjkXe[j_Xi m´i\kb\[\c`^\% GFLC1;\kY\_µm\i`bb\Xkm´i\fe\e`^_kjkXe[j%?m`j [lYXi\[i`bb\i[`^jk`mjXdd\ed\[j`eb´i\jk\#\i[\k c`^\jfdfd#Xkj\oc`m\k\bjgcf[\i\i#f^_´de`e^\ie\ \im´b%

55;\km`cc\aff^j‚m´i\ d´ib\c`^k#_m`j[l Y\^pe[k\Xkjgiµak\l[ d\[j\o]XekXj`\i]iX ]µijk\µa\Yc`b33

Gilllllllllllllllllk ?mfi[Xe_Xi@[\kj‚#e‚i@\ibfdd\kfm\i\kkXYl6 ?<CC<1;\k\i]XekXjk`jb%J‚]µc\i[l[`^kip^% JK<G?8E@<1;\k\i[\i#_mfi[lbXec`^^\eµ^\eg‚ jf]X\e% GFLC1J‚bXe[lc`^^\`Yfo\ij_fikjfdjµe[X^\ef^ c`^e\cfik%F^a\^kifiXc[i`^#[le‚ik`cYle[j%;\i\iXck`[ ef^\k#[lbXejeXbb\fd%;\kbXem´i\Xck]iXj\o#k`cXk [l^\ie\m`c]cpkk\k`cwi_lj% C8JJ<1;\k\i]\[k#e‚idXebXem´i\m`ib\c`^k´kk\% JK<G?8E@<1A\^jpe\jf^j‚#dXe\ii`^k`^k´kk\#e‚i dXebXej`[[\f^k`jj\]fiXe_`eXe[\e%;\k\ij‚[Xe \e`[„#a\^_Xi% C8JJ<1;ljbXcYXi\`bb\cXm\eldd\ikfÆj‚\i[\k m`ib\c`^[µ[k% JK<G?8E@<1AX#a\^b\e[\ief^c\kµj\i#f^[\df^ [\i\jb´i\jk\ibXe^f[kj`[[\f^jb`[\]fiXe_`eXe[\e% A\^jb`[\i`bb\\e^Xe^fm\i]fid`e\m\e`e[\i%D\ee‚i dXebXegilkk\fm\i]fi_`eXe[\e#\idXe d\^\k‚Ye\% GFLC1EljbXca\^`bb\^\e\iXc`$ j\i\#d\e[\i\id\^\k ]fijb\cg‚d´e[f^bm`e[\i% ;\i\idXe^\d´e[#[\i [`jblk \i\ij\ jpe\j#Xk[\k\i\e^f[ ogXe\c\ k _ldµijgi\[\iXkgilkk\ [\ec´e^jk\gilk`Yp\e# d\eg`^\igilkk\i`bb\#[\ ^‚i_\cc\i`bb\g‚kf`c\kk\k# L_\c[# bµejjp ^[fdd f^[\_Xi_\cc\i`bb\_‚i \f^m`c j\o$jb [\ g‚bifgg\e% X[\i ?<CC<1D`eb´i\jk\ _Xi[\kf^j‚j‚[Xe#Xkg`^\i[\ ^‚i`bb\g‚kf`c\kk\k%;\jb`[\i_\cc\i `bb\%D\eel\im`bfdd\kfm\i[\k%Elbfdd\i _Xel[d\[\kYcX[%

@E¤J K DwE< < ;

J<O#; <I>@B >8CK

M`c[lkXc\fd\kkXYl6 =‚i‚[f^m\ac\[e`e^X] j\ofcf^\eg‚

:_`c`e\k%[b

,/ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


Hvem kan få livmoderhalskræft? Alle kvinder kan få livmoderhalskræft Livmoderhalskræft er den tredjehyppigste kræftform hos kvinder mellem 15 - 44 år i Danmark 1) Livmoderhalskræft skyldes en meget almindelig virusinfektion Det virus der forårsager livmoderhalskræft hedder Human Papillomavirus (HPV) Human Papillomavirus (HPV) kan også forårsage andre sygdomme på de ydre kønsorganer 3 ud af 4 af os smittes med Human Papillomavirus (HPV) inden vi fylder 49 år 2)

Kontakt din læge hvis du vil vide mere om forebyggelse af livmoderhalskræft og andre sygedomme på de ydre kønsorganer

Læs mere på : vaccinemodkraeft.dk Ref.: 1. Cancerregisterets foreløbige tal 2003. Ref.: 2. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8


DET STORE

FISKERI-SPIL

=`jb\i``Efi[jµ\e\i_‚i[kXiY\a[\%K`c^\e^´c[bXe[lm´i\_\c[`^XkjZfi\bXj$ j\e#e‚i[lbfdd\i`_Xmed\[cXjk\e]lc[X]Ôjb%@:_`c`jjkfi\Ôjb\i`$jg`ckX^\i [l_pi\g‚\eblkk\if^jb`[\i_lc`<LËjÔjb\bmfk\i%

=@JB<$JK@D<

BFEKIFC

?¥A9¥C><>8E> KFDC8JK

REGLER

=µijkXik1?m\ijg`cc\ijkpi\i\eblkk\i#[\i[iX^\il[g‚Efi[$ jµ\e]fiXk]`jb\%;ljkXik\id\[Xkm´c^\_Xme%?\igcXZ\i\i [l[`e]`jb\blkk\i% Jg`cc\kj^Xe^1?m\ijg`cc\ijbXcj\ac\l[`Efi[jµ\ef^ile[k `Z`ibc\e#_mfi[\i\i]c\jk]`jb%<]k\i\efd^Xe^`Z`ibc\ejbXc blkk\i\e_a\d`^\eX[jXdd\blij#jfd[lbfd]iX%Le[\im\aj \i[\i]fi_`e[i`e^\i#[\i\ek\e_a´cg\i\cc\iY\jm´ic`^^µi[`k ]`jb\i`%=fi_`e[i`e^\ie\^´c[\ig‚Y‚[\l[$f^_a\dkli%E‚i blkk\i\e\i`_Xme#jbXc[\i_fc[\jXlbk`fe%;lj\ac\i[`eblkk\i d\[kfdµek\ijfd[lbXjk\i1 GcXk&bife\4(]\ck GcXk&gcXk4)]\ck\i Bife\&bife\4*]\ck\i

-' 

8lbk`fe1=`jb\gi`j\ie\^‚ifgf^e\[%;\i]fi_Xi[\kjkfi Y\kp[e`e^]fi[`efdj´ke`e^#_mfie‚i[lbfdd\i`e[d\[ [`ecXjk%;l]‚iki\]fijµ^g‚\ek\eXkjc‚gcXk&gcXk\cc\ibife\& bife\Æ_m`j[\k`bb\cpbb\j#\i[`ecXjkYc\m\ki‚[[\ef^d‚ j´c^\jjfdjb`[k]`jb% 8]^µi\cj\e1E‚iXcc\jg`cc\i\\ibfdd\k`_Xmef^_Xifm\i$ jk‚\kXlbk`fe\e#jbXc[\ik´cc\jgf`ek%J\e\[\e]fi_mfi[Xe gf`ek\e\jbXc]fi[\c\j%;\ed\[]c\jkgf`ekYc`m\i]`jb\d\jk\i% ?m`j[\i\igf`ekc`^_\[d\cc\dkfjg`cc\i\#X]^µi\j[\kd\[ Xcd`e[\c`^gcXk\cc\ibife\% (%gcX[j1,gf`ek )%gcX[j1*gf`ek *%gcX[j1)gf`ek +%gcX[j1(gf`ek

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / D8JK<IF=8CC>8D<J18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;@CCLJKI8K@FE1BC8LJG<CC<

8LBK@FE Bife\&bife\1)gf`ek GcXk&gcXk1(gf`ek Bife\&gcXk1'gf`ek

;F>><I98EB<


JK@M$BLC@E>

=FI?@E;I@E><I JK@MBLC@E> $;\k\iYc´jkfg%D\e_mfibfdd\im`e[\e]iX6 GcXk4df[m`e[#m\ek\efd^Xe^ Bife\i4d\[m`e[#\bjkiXkli ?¥A9¥C><>8E> $Jb`gg\i_XiYi´bb\kj`^l[fm\ibfdgXjj\kf^ j\ac\i]fib\ik%=cpk[`eblkk\il[g‚;f^^\iYXeb\f^ ]fikj´k[\i]iX`e´jk\fd^Xe^%

=@JB<$JK@D< $;l\ij\ac\k[`i\bk\`e[`b´dg\jk`d\]`jbf^ _Xi]‚\ke\kk\k]pc[kd\[]`jb%J\acki\]\ck\i]i\d% BFEKIFC $=`jb\i`dpe[`^_\[\ie\m`c^\ie\j\[`ecXjk\]k\i `jµdd\e\%;\kX^\ij`^^f[k`[%M\ek\efd^Xe^% KFDC8JK $;l_Xijc\k`bb\]Xe^\k]`jbefb%M\ekkffd^Xe^\%

J<GK<D9<I)''/

 -(


SPOT PÅ

GRØN KONCERT, KOLDING :i\d\eX]Bfc[`e^jle^[fdmXijXdc\kk`c>iµeBfeZ\ikÆj‚ dXejblcc\[Xm´i\\kjbXie#_m`j`bb\dXekf^Y`cc\[\iX][\d% :_`c`jDf[\i\[Xbk`fe`em`k\i\i[`^d\[g‚\eb`^^\i% DF;<I<;8BK¥I1E@<CJ<IC@E>JGFK1ALC@<CLE;

DXk`c[\g‚(0_Xm[\ kX^\k[\kg‚#jfd_le c`^\blee\Ôe[\`j`k jbXY%F^j\cmfd[\k YXi\\i^\eYil^#\i[\k ^Xejb\l[d´ib\k%

Jk`e\g‚)(mXi_fgg\k `jbf]iX8iknff[f^\e Ôec`ccXjX^]iXJ`jk\ij Gf`ek%

D`Z_\cc\g‚(0ifZb\[\ d\[k`cYcµ[\kfe\i]iX 8hlX`]µikjbf]iX>`kk\ >`m\#kµa]iXE\kk\f^ Y´ck\]iX=i``j:f%

DET HER KA’ VI OGSÅ GODT LI’:

¥bfcf^`jb\dXk\i`Xc\i \i_fkÆf^Fecp\i _fgg\kd\[g‚Yµc^\e% 9cXe[kXe[\kd\[ [\kk\b´dg\kµibc´[\ k`c(.0#0,% =`e[]fi_Xe[c\i g‚00+)*)''%

:Xd`ccXg‚)'mXi \^\ekc`^g‚m\adf[ `e[^Xe^\e#d\em` jkfgg\[\_\e[\#]fi[` m`j‚^f[kblee\c`[\ _\e[\jbafc\%;\jm´ii\ blee\_le`bb\_ljb\# _mfi[\e\i]iX%<cc\i f^j‚m`cc\_leYXi\`bb\ [\c\j`em`[\e%

>lc[f^jdfbpjk\e Æj‚bXedXe[X`bb\ µejb\j`^d\i\% +00bife\i]iX ?l^XlJdpbb\i% =`e[]fi_Xe[c\i g‚+'.)'''(%

Dµib\^iµekle`bX]iX Hl`bj`cm\iÆj‚\i[l \]k\i‚ij]Xim\bcXik`c \]k\i‚ij[X^\e\%;\e bfjk\i()''bife\i#f^ [lbXeÔe[\]fi_Xe[c\i g‚*0-(-)-,%

;\j`[[\ik`^_k Æf^[\\ic`[kj_`ep% A\Xej]iXM`cXk`c )00bife\i% =`e[]fi_Xe[c\i g‚00+)*)''%

-) 

J<GK<D9<I)''/

<]k\i‚i\kY\^pe[\iXk e´id\j`^#j‚gXjg‚ [`^j\cmg‚bµc`^\[X^\ d\[bcXjj`jb\_Xe[$ jb\i]iX9feËXgXik\k`c .0bife\i%=fi_Xe[c\j g‚nnn%YfeXgXik\%[b%

Jb`e[aXbb\]iX9feËX gXik\k`c.00bife\i% =fi_Xe[c\jg‚ nnn%YfeXgXik\%[b%


3 VIRKNINGER, 1 PRODUKT FOR AT OPNÅ DEN RENESTE HUD

1. RENS

2. SKRUB

3. MASKE

PURE 3in1 3 VIRKNINGER I 1 PRODUKT

En enkel formel, der på én gang gør huden ren og mat, samt reducerer urenheder. PURE 3in1 er beriget med zink, som er sebumregulerende, samt naturligt ler, der gør huden mat. Huden efterlades renere og mere klar.

1 Rens, gør huden ren 2 Skrub, fjerner urenheder 3 Maske, gør huden mat og klar


www.remington-europe.com

EVERY WOMAN HAS A SECRET. HERE IS MINE!

Det nye

glattejern.

Op til 70% mere beskyttelse mod splittet hår og skader* En verdens sensation udelukkende for REMINGTON: Den revolutionerende teknologi af Teflon® Woven Fibre forhindrer direkte kontakt med de varme plader. Dette giver op til 70% mere beskyttelse mod splittet hår og skader*. For et blødt, glat og glinsende resultat. * Jævnført med de 4 bedst sælgende glattejern totalt i Vest Europa baseret på GFK data, Jan 06.

Modelnr. S2004

Forhandles hos Matas


SPOT PÅ

GRØN KONCERT, KOLDING

mode drenge

:_`c`jdf[\i\[Xbk`feYil^k\[\j`[jk\jfdd\i[X^\g‚Xk kX^\\kjdlkk`c>iµeBfeZ\ik`Bfc[`e^]fiXkb`^^\e´id\i\ g‚ap[\df[\e% DF;<I<;8BK¥I1E@<CJ<IC@E>JGFK1ALC@<CLE;

D`Z_X\cg‚)'mXif^j‚ i\e[kk`c>iµeBfeZ\ik `]µikMfcZfd$k\\#CXZf$ jk\$jbf#Jfc`[$j_fikjf^ j_X[\j]iXFop[f%

Jµi\eg‚))mXilkifc`^k ^cX[]fiXkYc`m\]fkf$ ^iX]\i\k%D‚jb\]fi[` _XemXi`]µikj`epe[$ c`e^jk\\]iXI\[:licf^ j`e\:fem\ij\$jbf#jfd _Xej\cm_Xm[\g`dg\k fgd\[k\^e`e^\i%

D`bb\cg‚)(bµik\ jfdd\ijk`c\e]lc[kl[ `bcXjj`jb\:fem\ij\$ jbf#J_fikj]iX>$JkXi f^n`]\Y\Xk\i]iX9`cbX% F^j‚bXË_Xegfj\i\# bXe_Xe%

=fiXkg`dg\j`kflkÔk fg_Xm[\?lkXeg‚ )+`[X^\ejXec\[e`e^ Xcc`\i\kj`^d\[j`e m`ekX^\$jki‚_Xkf^j`e\ GiX[X$j_X[\j%

DET HER KA’ VI OGSÅ GODT LI’: >iµee\Z_`efj` d`caµi`^k`^k#µbfcf^`jb Yfdlc[]iXapjb\ Befnc\[^\:fkkfe 8ggXi\c% =`e[]fi_Xe[c\ig‚ .')'0'*(%

M`^‚ibfc[\i\k`[\i `dµ[\Æ_fc[mXid\e `[\ee\lc[aXbb\ ]iX9feËXgXik\k`c .00bife\i% =fi_Xe[c\jg‚ nnn%YfeXgXik\%[b

K_\<Xik_:flek$k\\ ]iXBefnc\[^\:fkkfe 8ggXi\c%?m\ik\\_Xi j`k\^\keldd\i#[\i Y\m`j\i#XkdXe`e[^‚i `jXdd\ek´ce`e^\eX] ]fiYil^\i\g‚afi[\e# [\ikX^\ijk`cc`e^k`cd`c$ aµ\k%;\e\ieXklic`^m`j` µbfcf^`jbYfdlc[% *''bife\iÆj\d\i\g‚ nnn%k_\\Xik_Zflek%Zfd

Jc`dÔkjbafik\ ]iX9feËXGXik\k`c ).0bife\i% =fi_Xe[c\jg‚ nnn%YfeXgXik\%[b

Kiµa\d\[j_`ep ´id\i]iX[Xejb\ ?ldd\c%;\ebfjk\i .''bife\i#f^[lbXe Ôe[\]fi_Xe[c\ig‚ /.*++/''%

;\\idfi]Xi#d\e [\\ij\a\%9lbj\i]iX ?Dk`c)+0bife\i% =`e[]fi_Xe[c\ig‚ .'(')**(%

J<G<D9<I)''/

 -,


interview

Ufo Yepha:

Rappere i parterapi UFO YEPHA

?Xil[^`m\kXcYldd\e\Lmj%P# › @e^\eJfdFjf^[\kep\B`^ D`^@¥ae\e\%

›

Ufo

L]fmXe[k]i\\jkpc\bfebli\eZ\e D:Ëj=`^_kE`^_k`)'')%

›

Yepha

=`b,'%''']iXJkXk\ejBlejk$  ]fe[`)''-]fiXcYldd\k@e^\e JfdFj% Le[\ieXme\kN_pPfl › Gif[lZk`fej_Xi[\cXm\kdlj`b

  

k`cÔcdf^kmf^gif[lZ\i\k jXe^\k`cblejke\i\jfd8eeX ;Xm`[f^8c`BXq`d%

;\e\e\\il[X[m\e[kf^\e\i^`jb#d\ej[\eXe[\e\id\i\]fiY\_fc[\e f^[pYj`e[`^#f^le[\iXiY\a[\kd\[[\i\jep\XcYldmXiiXgg\ie\L]f f^P\g_Xj]fijb\cc`^\g\ijfec`^_\[\im\[Xkjgc`kk\[\dX[% :_`c``ek\im`\n\[\[\kfiXgg\i\_m\i]fij`^]fiXkÔe[\l[X]#_mfi]fi [\kif[j[\i\j]fijb\cc\Xcc`^\m\c\iY\[jkjXdd\e%

D 

X[\e[Xejb\iXgg\iL]f]fi\kgXi‚ij`[\e _Xm[\m´i\kg‚\kblijlj_fj;XejbDlj`b\i =fiYle[fdl[m`bc`e^\eX]dlj`bjZ\e\e`B`eX# mXi_Xe`bb\`km`mc%?Xei`e^\[\jkiXbjk`cj`em\e f^dXbb\iP\g_X]fiXk]fik´cc\fd[\i\jep\ ]i\dk`[jgcXe\i%  $M`jbXck`cB`eXf^cXm\dlj`b#i‚Yk\L]f\bjXck\i\k`k\c\]fe\e% P\g_Xji\Xbk`femXid`c[\jkkXckX][´dg\k#[X_XeYX[j`em\efd c`^\XkjcXgg\X]%   $<g`jf[\eY\jbi`m\id\^\k^f[k]fijb\cc\eg‚fjkf%A\^\id\^\k \eklj`Xjk`jbf^]i\dYilj\e[\#d\ejP\g_X\id\i\afi[e´if^ ^ilYc\e[\#j`^\iL]ffdj`e^f[\m\e%  $J\cmfdm`\im\ee\i#\im`d\^\k]fijb\cc`^\jfdg\ijfe\i#f^ a\^m\[]Xbk`jb`bb\#fdm`m`cc\bc`e^\jXdd\e#_m`j`bb\m`cXm\[\ dlj`b#k`c]µa\iP\g_X\]k\ik´ebjfdk%  

98IE;FDJM<EE<I ;\kmXif^j‚dlj`bb\e#[\i]µik\[\djXdd\e]fi(*‚ij`[\e` _a\dYp\eJm\e[Yfi^#_mfiL]f#\cc\iBi`jk`Xe#jfd_Xei`^k`^k_\[$ [\i#]Xe[kl[X]#Xk_Xejm\e`e[\jc`cc\Yifi#A\gg\#iXgg\[\#c`^\jfd _Xej\cm^afi[\%;\kfY\^pe[k\Xkµm\jXdd\e_a\dd\g‚k\\eX$ ^\m´i\cj\ie\f^`e[jg`cc\[\i\j\^e\eldi\%I\jlckXk\kX][\i\j Xejki\e^\cj\il[bfd`)''*d\[XcYldd\kLmj%P#[\i`e[\_fc[k cXe[\gcX^\e?m\i;X^%Eldd\i\kYc\mmfc[jg`cc\kg‚G*f^9ff^`\ f^^afi[\_lik`^kL]fP\g_Xk`c_m\idXe[j\a\% J`[\e\i[\i^‚\k]\d‚i#f^`[\ee\d‚e\[\i[\kfiXgg\i\f^ gif[lZ\i\bcXid\[[\i\jki\[a\XcYldB`^D`^@¥ae\e\%D\ej\cm fd[\XiY\a[\ijXdd\e`jkl[`\kk`c_m\i[X^#Y\]`e[\i[\j`^`[X^` _m\i[\i\jm`ib\c`^_\[%D\ejP\g_X\ij`e^c\#YfiL]fjXdd\ed\[ b´i\jk\ef^\ij‚jd‚kY\^pe[kXkk´eb\`YXYpgcXe\i%

$=FIKJ¤KK<J

FI;1E8EE898IJC<M=FKF1:8IJK<EJ<@;<C

J<GK<D9<I)''/

 -.


interview $;\kY\kp[\i`bb\#Xka\^j`[[\id\[g`Y\e[\i$ _a\dd\f^jXdc\idf[\cjb`Y\f^`bb\^`[\iXk^‚ l[d\[d`e\m\ee\i#d\ea\^^`[\id‚jb\`bb\ jfm\_fjd`e\m\ee\i\]k\iXk_Xm\m´i\k`Yp\e% A\^m`cj^l\^\ekc`^_\cc\i\_a\dk`cb´i\jk\e%J‚ g‚[\ed‚[\\ia\^efbd\i\jXk#j`^\iL]f% $A\^\i`[\eXe[\e^iµ]k#_mfia\^\ij`e^c\c`^\ el%J‚m`\ikf_\ck]fijb\cc`^\jk\[\i#k`c]µa\iP\g_X%

98CC8;<@JKL;@<K J\cmfdL]fP\g_X_XiXiY\a[\kjXdd\e#j`[\e[\ Y\^^\Y\^pe[k\Xk]‚[leg‚fm\ic´Y\e#mXi[\i\j ep\XcYld\e_‚i[]µ[j\c%;\kfiXgg\i\blee\`bb\ ]Xc[\`e[`\e]´cc\jXiY\a[jipkd\f^Y\^pe[k\` jk\[\kd\[XkXiY\a[\g‚_m\i[\i\jeldi\%<]k\i \eg\i`f[\d\[jli\d`e\if^Yifbfm\im\a\[\[\ XkcXm\_m\ik[\i\j`jk\[\k]fi\k]´cc\jXcYld% $M`mXiefbc`[kki´kk\X]_`eXe[\eg‚[\kk`[j$ glebk%A\^Yc\m`ii`k\i\kg‚_Xd#f^_Xejpe\j j`bb\ik#Xk[\imXief^\k#[\imXi`ii`k\i\e[\m\[ d`^%E‚i[l_Xim´i\km\ee\if^bfcc\^X\i`j‚ dXe^\‚i#j‚bXe[l^f[kjc‚Xlkfg`cfk\ek`c#j‚[l kX^\i_`eXe[\e]fi^`m\k%C`[kc`^\jfd\kgXi]fi$ _fc[#j`^\iL]f% $A\^m\[\^\ekc`^`bb\#_mfi]fi[\kmXij‚jm´ik% A\^_Xm[\c`^\_X]k\k]fi_fc[#[\i^`b`jkpbb\i# d\ejBi`jk`Xe]µck\#Xk[\k_\c\mXik_\j_`kd\[ [Xd\e%J‚m`_Xm[\efbjm´ikm\[Xke‚_`eXe[\e `jkXik\e#j`^\iP\g_X% <]k\i\eXcmfic`^jeXbX]kXck\[i\e^\e\#Xk[\_m\i dfi^\ejblcc\kXc\fd#_mfi[Xe[\_Xm[\[\k# `e[\e[\^`b`^Xe^`jkl[`\k%;\i\]k\iY\^pe[k\ [\kdlj`bXcjb\jXdXiY\a[\j‚jd‚kXkYcfdjki\ fg`^\e% $D\e[Xm`]`bjeXbb\kfd[\k#\e[k\[\kd\[#Xkm`

dµ[k\j`^\e`^\ee\ddlj`bb\ef^]`bY\bi´]k\k#Xk m`\iY\[i\jXdd\e\e[_m\i]fij`^#]fibcXi\iL]f% $;Xm`]µijk]`bjeXbb\kfd[\k#j‚bµik\#[\kf^j‚ mXim`k`cYX^\k`cËm`Ë%D‚jb\mXi[\kjm´ik#]fi[`m` Xc[i`^_Xim´i\kd\i\]fijb\cc`^\#\e[m`\iel%;\k bXedXef^j‚_µi\g‚gcX[\e#k`c]µa\iP\g_X% $D\[[\k_\iXcYld\im`Yc\m\kY\[i\k`cXk^`m\ gcX[jk`c_`eXe[\ef^XZZ\gk\i\#Xkm``bb\\i\ej% F^]‚j‚d\^\kl[X]mfi\j]fijb\cc`^_\[jfd dlc`^k#j`^\iL]f%

$M`bfdd\iefb`bb\k`cXkj\j‚[Xel[`\em`[\f `^\e%D\e[lYc`m\im\cf^j‚d`e[i\^µ^c\kd\[ ‚i\e\%J‚[Xejblcc\[\kf^j‚_\cjkm´i\#j`^\i P\g_X% 8]jXdd\‚ijX^kXbb\[\[\kfiXgg\i\g´eke\a# [X[\Yc\mY\[kfdXk[\ckX^\`\kj´bb\m´[[\cµY d\[[\i\j_`g_fgYlbj\ijp\kjXdd\e`Yµie\gif$ ^iXdd\kJfdd\ijldXild% $A\^^‚iaf`bb\\e^Xe^`YX^^pgXekjd\i\%J‚ ^`[\ia\^j^l_\cc\i`bb\_fgg\ile[k`[\d`\k Yµie\gif^iXd#j`^\iL]f%

@BB<D<I<>¥>C L[m`bc`e^\e bXe kp[\c`^k _µi\j g‚ [lf\ej ep\ Xc$ J8DD<EF>?M<I=FIJ@> @cµY\kX][\j\e\jk\gXi‚i_Xi[\kfiXgg\i\`e[$ Yld%K\bjk\ie\\ijbXig\i\f^d\i\g\ijfec`^\#f^ jg`cc\k[\i\j\^e\eldi\#j‚[\k\i`bb\ljXe[jpe$ gif[lbk`fe\ie\\ikle^\i\f^k`ck`[\if^j‚[pjki\% c`^k#Xk[\i\ijfcfl[^`m\cj\ig‚m\a]iX_\e_fc[jm`j G‚ eldd\i\k Jk`cc\ f^ Ifc`^k# BeXc[ G‚ ]fik´cc\i L]ff^P\g_X`cµY\kX] L]f f^ P\g_X ]iX _m\i [\e´jk\gXi‚i%=fi[\\i [\i\j m`eb\c fd [\i\j Y\^^\\e`^\fd#Xk[\i ]fijb\cc`^_\[#jfdY‚$ jbXcm´i\gcX[jk`c[\k% [\\i^ilgg\ejkpib\f^ <bj`jk\i\iL]fP\g_Xfd l[]fi[i`e^%K`c^\e$ ]\d‚i6 ^´c[ \i [\i jbil\k e\[ $;\k_‚Y\ia\^%M`_Xi ]fi [\e j\cm`ife`jb\ f^ efbY\^^\kfcXm\k_m\i jgµ^\]lc[\ jk`c# [\i k`[$ mfi\jgifa\bk\i#d\ea\^ c`^\i\_XibXiXbk\i`j\i\k _‚Y\i#Xkm`cXm\i\egcX$ [lf\ejdlj`b% [\jXdd\e#_m\i^Xe^ $M`\id\^\kb\e[k]fi ÆL=F m`_Xicpjkk`cXkcXm\\e mfi\j_ldfif^[\k gcX[\#f^`bb\]fi[`m`jbXcka\e\g\e^\#j`^\iL]f% c`[k^µ^c\[\#f^[\i\i_\ckj`bb\ik_ldfid\[g‚ $A\^kifi#Xkm`Y\^^\]‚iXe[i\k`e^`mfi\jc`m\e[ gcX[\e#d\e[\i\iYXi\c`[kd\i\kpe^[\`[\kel% dlj`bb\e%D\em`_XiefbjkX[`^mfi\j]´cc\jjkl[`\ ;\k[\Z`[\i\[\^µ^c\[\Æjfd\bj\dg\cm`jm`[\f\e fd]\d‚if^cXm\idlj`bjXdd\e#e‚im`_Xicpjk# k`cFgD\[?‚i\k_mfiL]fP\g_X\ibc´[kl[jfd jclkk\iP\g_XX]% ]i`jµi\id\[gXipbb\if^blejk`^\k´e[\i#i\[% Æ\im`mfbj\k]iX%;\km`cc\`bb\]µc\ji`^k`^kXkcXm\ el#j`^\iL]ff^kX^\i\ek‚iX]j`ebXbXf%

55M`mXiefbc`[k ki´kk\X]_`eXe[\e g‚[\kk`[jglebk% A\^Yc\m`ii`k\i\k g‚_Xd%33

YEPHA OM UFO

?Xe\i\e^f[[\YXkkµi# \bjki\dkm\iYXcf^^f[ k`cXkjb´i\`^\ee\d% =Xbk`jbc`[k]fi^f[ef^\e ^Xe^\%D\e_Xe\id\^\k fgk`d`jk`jb#`[„i`^f^fm\i$ jbl[jX^k`^%

UFO OM YEPHA

?Xe_XiY\e\e\gcXek\kg‚ afi[\ef^k´eb\id\^\k fm\ik`e^\e\%Ef^c\^Xe^\ k´eb\i_Xe]fid\^\kfm\i k`e^\e\%?Xe\id\^\k ^ile[`^f^\eÕl\be\gg\i# _m`cb\kf]k\jki\jlck\i\i` ]\[\[\kXca\i`dlj`bb\e%

-/ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


gadgets

DIMSER TIL JERNHESTENE 

Ki´e^\i[\ekf_alc\[\k`c\efm\i_Xc`e^6 $:_`c`_Xijgfkk\k[\XYjfclkd\jklle[m´ic`^\Zpb\c$^X[^\kj%

LYS I HJULET GI@J1)00bife\i% ?m`j[l`bb\jpe\j#[l]‚iefbfgd´ibjfd_\[`kiXÔbb\e#\i?fb\pJgfb\j _\ckj`bb\ikef^\k]fi[`^%;lj´kk\i[`e^\efk\eg‚[`e\Zpb\c$\^\i#f^e‚i [lj‚Zpbc\i#j\i[\km`c[kl[%;\ebXe]‚j`Õ\i\]Xim\i#f^[lbXefm\e` bµY\k]‚[\ek`cXkjbi`m\fi[`cl]k\e#e‚i[lZpbc\i%=`[lj\e\i#Xk[\ij`[[\i \ei´bb\[`f[\cpjf^Yc`eb\i`]fijb\cc`^\k\dg`%F^e‚i_alc\k[i\a\iile[k# Yc`m\i[\ki\edX^`%J\kg‚_fb\pjgfb\j%Zfd

.' 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /

ANGORA FILM & TV


gadgets CYKEL-BĂ&#x2026;THORN

TONER I DUNKEN GI@J1(/,bife\i% ?m\djblcc\kif#Xk[`eZpb\cmXi`Gf[bfd$ gXk`Y\c6=`idX\k`?fd\_XicXm\k\e_fc[\i k`c[`edlj`bjXdc`e^#jÂ&#x201A;[lbXe_Âľi\[`e\ pe[c`e^jeldi\#d\ej[lkiXdg\i`g\[Xc\ie\% `?Xe\#jfd[\eeXklic`^m`j_\[[\i#\imXe[$ k´kf^jkÂľ[j`bb\if^j´kk\jgÂ&#x201A;[`eZpb\cgÂ&#x201A; jXdd\dÂ&#x201A;[\jfd\e[i`bb\[leb%;\i]Âľc^\i \e]a\ieY\ka\e`e^d\[#[\ibXej`[[\gÂ&#x201A;jkp$ i\k#jÂ&#x201A;[le\dk_XiX[^Xe^k`c[`edlj`b% J\kgÂ&#x201A;XdXqfe%Zfd

GI@J1(/0bife\i% JÂ&#x201A;^´c[\i[\k\[[\i_pc\d\fdXkbfdd\ X]YXe\e#]fi_\ibfdd\i[l%8`iqfle[ jblcc\\]k\ij`^\e[\m´i\[\kbiX]k`^jk\ Zpb\cYÂ&#x201A;k_fiegÂ&#x201A;dXib\[\k%8cc\gÂ&#x201A;Zpb\c$ jk`\eYc`m\iYc´jkm´bd\[((,[\Z`Y\cĂ&#x2020; ef^\ecle[\[\kjXdd\jfdcp[e`m\Xl\kk`c \eifZbbfeZ\ik%?fie\kY\jkÂ&#x201A;iX]\eY\_fc$ [\i#[\ibXegldg\jfgd\[\eXcd`e[\c`^ Zpb\cgldg\%;\e_fc[\icl]kefbk`c *'^f[\kipbgÂ&#x201A;_fie\k%9Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x201A;k_fie\k\i j\kgÂ&#x201A;[\ckXZpZc\%Zfd

PAP I HJULET GI@J1>iXk`j% M`_Xim´i\kZpb\cYl[\e\`Y\[\e\k`c\e[f$`k$pfli$ j\c]^X[^\kk`c[`eZpb\c%Jgfb\ZXi[j_\[[\i[\k#f^ fgi`e[\c`^kmXi[\kbfikd\[jkXikeldi\#[\iYc\m jklbb\k`\^\ie\#eÂ&#x201A;iZpb\cYl[\X]_fc[kbfeblii\e$ Z\i%Ef^c\cf[[\i\jjgfb\ZXi[jj`[[\#f^\]k\i$ _Â&#x201A;e[\eYc\m_alc\k]pc[kd\[]fijb\cc`^\bfik%@[X^ bÂľi\i]fcbf]k\ile[kd\[jgfb\ZXi[jd\[jkXk\$ d\ekj\cc\iblejkgÂ&#x201A;%=Xbk`jb\i[\kble]XekXj`\e# [\ij´kk\i^i´ej\i%9cX[ifdgÂ&#x201A;j`[\0,f^bc`g[`k \^\kjgfb\ZXi[l[Ă&#x2020;jÂ&#x201A;\i[ld\[gÂ&#x201A;[`cc\e%

HJELM-HAT GI@J1,00")00]fiZfm\i % ?m`j[\k`bb\\i^Â&#x201A;\kfg]fi[`^#jÂ&#x201A;\iZpb\c_a\cd\^Â&#x201A;\k_\e f^Yc\m\kdf[\ie\%D\[c`[k_a´cg]iXjbXk\im\i[\e\e\i[\k eljdXikXkY\jbpkk\j`k_fm\[%<kX][\j\e\jk\jbl[gÂ&#x201A;jkXd$ d\e\i_a\cd\e]iX[Xejb\P8BB8P%DXebÂľY\i\eYXj`j_a\cd f^Y\bc´[\i[\ed\[]fi\bj\dg\c\eYÂľcc\_Xk\cc\i\ebXjb\k% D\e]fiXkm´i\_\ck´ic`^\i_a\cd\el[\ejkf]fm\egÂ&#x201A;f^jÂ&#x201A; i\kZffc%J\kgÂ&#x201A;g\[XcXkc\k\e%[b

Annonce *$

co + høgh

FI;18EI<8J>IL99<B@IB<CLE; J < G K < D 9 < I ) ' ' /

&% %&$

%:905(30(5)3%'(3(3-?3(55,.%5+%7(%0/%3-4&('45('<-0,0*(3(0+?0'43<-0,0*5,.%..(456'(3(0'( !6-%0'67<3(10.,0(0?3'(52%44(3',*1*+713'(52%44(3',* ,*(06*,3',*(54<3.,*5456',(5,.&6' /?0('4)3,5'%5%)13&36*5,.(07<3',%)-3 "2%34%/5,',*

-3 2?$" /1'(//(5,10.,0(3%&%5

â&#x2013; 

?,0'2?888 /1&,.5&3('&%%0' '-

â&#x2013; 

(45,.%:905(30(5

â&#x2013; 

0'5%45-1'(0;456';,)(.5(5(75 -%/2%*0(-1'(),0'(460'(32(3410.,*(12.940,0*(3

)(!&$!& &% &%  $ $

&")" $+#!$$%(! %!$$%(! #$" "& $##"#(" ,%' $%!*($+#!$'(  ('&($&&)#"& $%- '#(*&"$" &

<.'(3-607('-=&2?888 /1&,.5&3('&%%0' '%0'6&(0955(4/4 )60-5,10(02?%:905(30(5-145(3'(5 =3(23 4/4 ,0 1/- /'3 >-3 -3 -3,3%&%5 -3 123(55(.4(-3 $" /1'(/-3 

-3 ,10.,0(3%&%5 -3 &100(/(05(5)136'4<55(3&(5%.,0*7,%"(..(3412-3<7(4(5 )%-563%*(&932?-3 23 /' 4#63&1 0(57<3-'<--(3%)&()1.-0,0*(0 "(713(4'<-0,0*4-1352?888 '- '<-0,0*

#,.&6''(5*<.'(35,. 1-51&(3

1*-607('-=&2?0(55(5

&'&' + +!% $&"$$'"

%#$ "!!$&

 .(


FØLG DE KENDTE PÅ

tv

AFVÆNNING

M@C;D<;I<8C@KP 9`i^`kk\E`\cj\e_Xi \]k\i_‚e[\e[\ckX^\k `Õ\i\i\Xc`kp$j_fnj \e[Ôcd%El\i_le d\[`\kepk% .) 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' / FI;1I<;8BK@FE<E=FKF1DKM

Både Britney og Lindsay gør det – og Amy trænger den grad, men hun vil jo ikke – på rehab vel at mærke. Det er der til gengæld en del andre kendisser, der gerne vil. Og nu kan du være med hele vejen.

SE STJERNERNE KASTE OP DKM\ibcXid\[\eepfd^Xe^:\c\Yi`kpI\$ _XY%F^[\i_Xij‚d´e[je\^\kj`^\e\eb\ck cfbXcb\e[kc´j2[Xejb b\e[`j`e[`]fidX] /'Ë\i$jka\ie\e9`i^`kk\E`\cj\eÆ[lm\[#_\e[\# [\imXi^`]kd\[Jpcm\jk\iJkXccfe\f^d\[ `=i´bb\i\<e[Gfc`k`\kK`ccX[\i@@`k`[\ie\j dfi^\e% Elm\e[\i_lek`cYX^\`\ki\Xc`kp$j_fn#_mfi [\eXd\i`bXejb\X]_´e^`^_\[j\bjg\ik;i% ;i\nf^i\jk\eX]_Xej_fc[jbXc]fijµ^\Xk X]m´ee\[\b\e[k\%JXdd\ed\[jpmXe[i\ jka\ie\ika\bb\i9`i^`kk\E`\cj\e`e[g‚\ebc`$ e`b#[\i\ijg´bb\kd\[bXd\iX\i#[\i`ek\ejk ]µc^\ifg$f^e\[kli\e\]fid`jYil^\ie\%

VANT TIL REALITY-VERDENEN ;\k\icXe^k]iX]µijk\^Xe^#Xk9`i^`kk\E`\cj\e [lbb\ifg`i\Xc`kp$^\ei\e%J\e\jk_Xi_le [\ckX^\k`[\kkpjb\i\Xc`kp$gif^iXd8ljXck dXZ_ke\lXkjbXY\epkX]^Xdd\ck#i\[% d\[ le[\ik`kc\e9`i^`kk\E`\cj\e`e[\iGifd`$9\Xl$ kpbc`e`b%?\iÔb_le]fi‚Y\ejb´idcXm\kep\


tv ;\b\e[k\ d`jYil^\i\]‚i _a´cgX]X]_´e^`^$ _\[j$^lil\e#;i% ;i\nf^i\jk\eX] _XejZi\n%

Yipjk\i%F^el\i_lej‚bcXik`cXkcX[\j\\ie\ ]µc^\_\e[\j]fijµ^g‚Xkbfdd\X]d\[j`e X]_´e^`^_\[X]Xcbf_fc%

DET VILDE LIV @e[_fc[\kX]]µijk\X]je`k\iXcc\i\[\Yc\m\k X]jcµi\k#f^_\i]‚i[ldlc`^_\[]fiXk]µc^\ jka\ie\ie\jm`c[\c`md\[_m`[\e´j\if^ ZiXZbiµ^`cle^\ie\#f^[\X]jcµi\e[\Y`cc\[\i _XiZ_fb\i\kXd\i`bXe\ie\%J\i`\ejjkµijk\ jka\ie\\il[\ekm`mc;Xe`\c9Xc[n`e#[\i[f^\i b\e[kjfd[\ed`e[jkjlZZ\j]lc[\X]9Xc[n`e$ Yiµ[i\e\%

REALITY ER BIRGITTES GAME ?\i_a\dd\mXi9`i^`kk\E`\cj\e`)''*d\[` M@G$l[^Xm\eX]9`^9ifk_\i#c`^\jfd_lef^j‚ _Xifgki‚[k`[\k`kXc`\ejb\i\Xc`kp$gif^iXdCX KXcgX[\b\e[k\jdf[\id´ib\i#i\[% f^[\ Xd\i`bXejb\K_\Jlii\XcC`]\]iX)''*#jXdk JkiXe^\Cfm\]iX)'',%

J<GK<D9<I)''/

FAST LØN OG FASTE BALLER Få træningen overstået, mens du er på arbejdet. Bliv CityMan og få 18.518 kr. om måneden. SMS CITYMAN til 1940 og læs mere om jobbet. www.blivcityman.nu

 .*


spil ACTION

PARTY

VIND

ROLLESPIL

SPORT

STRATEGI

KORT/BRÆTSPIL

MÅNE

?mX[_

DENS

SPIL

\[\i9 flie\k JmXi1¢ `c]fieX Z_`jg`c me6 AXjfe ¢Z_`jg ¢\cc\i `cAXel j¢k`c( )-jdjj` [\,

DENS E N Å M SPIL >>En usædvanlig dag på kontoret<<

THE BOURNE CONSPIRACY Xbox 360, Vivendi Games

I\^c\i]fiYil^X]bfekfiXik`bc\i1 !;\k\ijki\e^k]fiYl[kXkjblYY\]fcb`e[` bfg`dXjb`e\iÆ`j´i_m`jdXe[\i\]k\ijdX[$ i\i[`jj\]fcbk`cYcf[jm\[\e#kf#ki\#k`^Xe^\Xk_Xdi\ dXjb`ec‚^\ke\[`[\i\j_fm\[\i% *wYe\\c\bki`jb\bi\[jcµY\ic`mj]Xic`^\%;\k\i`bb\Æm` ^\ekX^\i@BB<Æ`fi[\eXkjblYY\Xe[i\`e[`[`jj\%<e[ `bb\d\[le[jbpc[e`e^\eÉAXd\e#a\^kif\[\#Xkjkiµdd\e mXijclbb\k%É !Kf`c\kk\iXem\e[\jk`cXk]fii\kk\j`eeµ[kµi]kg‚Æ`bb\k`cXk jbpcc\Xe[i\d\ee\jb\ij_fm\[\i`#`e[k`c[\[ilbe\i% !Kf`c\k[µi\\iÆc`^\c\[\jÆY\i\^e\kk`cXk^`m\[\e kf`c\kY\jµ^\e[\\km`jkgi`mXkc`m%@bb\k`cXkYi´bb\e´j\i#

Xid\f^Y\ed\[% !?´]k\dXjb`e\i\i`bb\c`^kfikliXggXiXk\i%Bc`gjd‚ `bb\Yil^\jk`cXkg`\iZ\Xid\f^Y\e#cXm\_a\dd\cXm\[\ f^jd\ik\]lc[\ kle^\g`\iZ`e^\i\cc\ief^\k`[\ejk`c% *F^_ljb\e[\c`^19\_Xe[c[`e\bfekfiXik`bc\i#jfd[l j\cmm`cc\Y\_Xe[c\j#_m`j[lmXi\ebfekfiXik`b\c%D\[ jdµi\cj\#fd_lf^b´ic`^_\[% 8cc\[`jj\i\^c\ibXe[f^`j´ic`^\k`c]´c[\Æ_m`j[l \bj\dg\cm`j_\[[\iAXjfe9flie\#\iaX^k\km`c[kf^ b´dg\i]fiXkfm\ic\m\Æc\dg\j% Check også: K_\:_ife`Zc\jf]I`[[`Zb1 <jZXg\]ifd9lkZ_\i9Xp B<EE<K?D:E<@C

>> At tænke inden for linjerne <<

TOP SPIN 3 PS3, 2K Games

K\ee`j\i\ejgfik#[\i_pc[\iY\m´^\cj\# gi´Z`j`fef^Æ`bb\d`e[jkÆk`d`e^%;\Y\[jk\ jg`cc\i\\i„kd\[Yfc[\ef^YXe\e%;\k]fijk‚i KfgJg`e*#_mfi[\k`bb\YXi\_Xe[c\ifdXkY\m´^\ j`^f^kipbb\g‚beXgg\e#d\efdXkgcXZ\i\j`^i`^k`^k fm\i]fiYfc[\eÆf^jc‚k`c[\e`[\ki`^k`^\jgc`kj\ble[% <em\i[\ek`c]fijb\c%;\kbi´m\i[X^\Xkd\jki\KfgJg`e *#d\e_\c[`^m`j\i[\iY‚[\ki´e`e^j[\c#bXii`\i\[\cf^ d\^\kXe[\k%;\kg\i]\bk\k\ee`jjg`c6;\k\i`_m\ik]Xc[ [\kY\[jk\`e[k`cm`[\i\% Check også:;\kf]µijk\KfgJg`e$jg`c B<EE<K?D:E<@C

ANNONCE

ER DU DANMARKS BEDSTE GAMER? <i[lc`^\j‚]\idd\[\eZfekifcc\i#jfd8dpN`e\$ _flj\\ik`cXkcXm\jbXe[Xc\i6J‚\i[lj\cmjbi\m\kk`c bfeblii\eZ\e;XedXibj9\[jk\>Xd\i)''/%F^YXi\ ifc`^1:_`c`^l`[\i[`^k`cYXkkc\$YiX^\k%

+%)(,^Xd\i\ Bfeblii\eZ\e#;XedXibj9\[jk\>Xd\i#Yc\mX]_fc[k ]µijk\^Xe^j`[jk\‚id\[`ek\kd`e[i\\e[+%)(, \eklj`Xjk`jb\[\ckX^\i\%Bfeblii\eZ\e\i]fiXcc\# [\i\i]pc[k(,‚iÆfd[l\i\e^cX[XdXkµi\cc\i\e Xc]X^Xd\iY\kp[\i`bb\ef^\k#j‚c´e^\[l\ibcXig‚ Xkjg`cc\%F^[ljg`cc\ieXklic`^m`j`bb\]fi`e^\ek`e^% ;lbXee\dc`^m`e[\[\m`c[\jk\gi´d`\ik`c\e jXdc\km´i[`X],''%'''bife\i%Ipbb\i[\k`kfd$ d\cÔe^i\e\6;\kkifim`efb#[\k^µi%

.+.+ 

 J < G KJ << D I 9)<'I'/) ' ' / G K9 << D

Bfeblii\eZ\e

;\ckX^\ie\jbXc`^\ee\d]fijb\cc`^\jg`cg‚Y‚[\ dfY`c#gZf^bfejfcÆ[\i\i`XckÔi\ile[\i#f^m`e[\i\e X]]a\i[\ile[\bXebXc[\j`^;XedXibj9\[jk\ >Xd\i)''/%@]µijk\ile[\bXeXcc\[\ckX^\# f^_Xcm[\c\eX][\ckX^\ie\^‚im`[\i\k`cXe[\e ile[\%@j\d`ÔeXc\e\i[\i,()^Xd\i\# f^`ÔeXc\e#[\iÔe[\ijk\[`efm\dY\i#\i[\iYXi\ -+[\ckX^\i\%=`eXc\em`cYc`m\X]_fc[kg‚Jkfi\kfim `Cpe^YpJkfiZ\ek\i(%f^)%efm\dY\i%

M`c[lm`e[\6 <i[l^Xd\6;\kbXem`^f[k]fijk‚%D\c[[`^k`c]iX [\e)-%8L>LJKg‚k[Z%[b&^Xd`e^


NYHED Den eneste parfume du behøver

Der findes yderligere 3 nye Date dufte. Se mere på www.date.dk


horoskop

Horoskoper for perioden 1.09.08 - 12.10.08 VÆDDEREN (20.3-19.4) ¥BFEFD@1 ;\k\im`jk[`ecfm\i#[\ij`[[\ig‚g\e^\e\]fi k`[\e%D\e_m`j[l\ijµ[#]Xc[\i[\id‚jb\ ef^\kX]%;l\ic`[kX]\eZ_Xidµi#f^g\e^\e\^‚i g‚Xk]\jk\%%%%

TYREN (20.4-20.5)

B¤IC@>?<;1 8dfi^‚iXdfb`d`[k\eX]j\gk\dY\i% ;\jm´ii\j\i[\kl[k`c#Xk[l`bb\\i_\ck Xc\e\fdXkY\jk\dd\#_mfi[Xe[\dXe^\ jZfi`e^\ibfdd\ik`cXk^‚%<em`c[]fi\cjb\cj\ \ijXe[jpec`^#d\e_ljbXk^‚g‚bfdgifd`j%

¥BFEFD@1 ?mX[jb\i[\i6;l_Xig\e^\`gle^\ef^ Y\_µm\i`bb\Xkjlck\%D\e[lbefbc\if^j‚jfd \e`mi`^_a´cg\ipkk\ig‚m\afgX[8cg\[Ë_l\q# j‚[\e^f[\µbfefd`\i[`^m\cle[k%

JKL;@<1 D‚e\[\ejk‚i`jXdXiY\a[\kjcpj#d\e[l]‚i c\kk\jk]Xk`()kXcc\ie\m\[Xkk`ckljb\[`^\e]fid`$ [XY\cc´j\dXbb\i%K`cXck_\c[bXem´c^\f^miX^\ d\cc\d]c\i\^f[\bXe[`[Xk\i%

B¤IC@>?<;1 El\i[\kel#_m`j[\ijbXcjZfi\j%8ckc`^^\i

c`^\k`c_µai\Y\e\kÆ\cc\im\ejki\#_m`j[\k\i ]Xmfi`kY\e\k%<e\jk\i‚[\i1JZfi#jZfi#jZfi% JKL;@<1 ;l\i[X\ecpbb\ejgXd]`c`ljl[`[`m\ij\ fg^Xm\if^gifa\bk\i%F^[\k\i[`ec´j\^ilgg\ cpbb\c`^]fi%B\d`\egXjj\i#f^[\]cfkk\bXiXb$ k\i\im´ck\i`e[%

KREBSEN (21.6-21.7) ¥BFEFD@1 ;l_Xi_fc[k`^\ed\[fm\i[i\m\ejgXjf^cµa\i% ;\i]fi\i[`ebfekf\e[el`bb\`d`elj%?m`cb\k \im´c[`^k%D\e^c\del`bb\Xk]\jk\%;\k\i Xcc`^\m\cjafm\i\\e[Xkj`[[\Xc\e\f^k´cc\ dfe\k\ie\%

TVILLINGERNE (21.5-20.6) ¥BFEFD@1 KaXXX#Yfd$Yfd%;\kj\i`bb\_\ck^Xckl[#d\e [\i\i_\cc\i`bb\gcX[jk`cl[jb\a\cj\i%;`eYXeb jbi`m\id‚jb\\kbeXgkj‚g´ekYi\mk`c[`^ `e[\ec´e^\#j‚jb´ie\[g‚j_fgg\kli\e\% B¤IC@>?<;1 ;ljm´m\ig‚[\eY\iµdk\f^Y\ip^k\[\ cpj\iµ[\jbp%?m`jm`_Xm[\jbi\m\k(0)'#_Xm[\

B¤IC@>?<;1 ?m`j[lYc`m\id\i\]fi\cjb\k#i\me\i[l%F^[\k cX[\ik`c#Xk[l_Xi^Xe^`ef^\kmXi`^k%<i[ljkX[`^ g‚aX^k\]k\i[\e\e\jk\\e\#\idlc`^_\[\ie\bcXik jkµijk]µijk`j\gk\dY\i%

[ld\[^XiXek`jbi\m\k\kµdk[`^k%@)''/ eµa\j[lefbd\[Xkj\e[\\eb‚[jdjk`c[`k _a\ik\jl[b‚ie\% JKL;@<1 Bc´Y\_a\ie\Æ[\k\i#_mX[[l_Xi%;\jm´ii\ ]cXbj\i[\iXcm\i[\ejm`c[\kXeb\iile[k` jbXcc\eg‚[`^#j‚[ljbXcm´i\jlg\i_‚i[]fi Xk]Xjk_fc[\Xcc\[\k`e^#[lglkk\i`e[%

JKL;@<1 ;l\ic`^\j‚XdY`k`µjjfdD`Zb\p=i\[[`\$ G\[\ij\eÆf^df[jXk[\eXc[i\e[\[Xej\kifc[ _Xi[lef^\kXk_Xm\[\k`%J‚[lc´j\if^c´j\i%

LØVEN (22.7-22.8) ¥BFEFD@1 C`^\jfd\em`jYXeb^µi[l[\k#[l\iY\[jkk`c% F^[\k\ik`cjpe\cX[\e[\XkgXjj\g‚g\e^\e\% ;l\i`bb\fm\i[i\m\ki`^#d\e[l\i_\cc\i`bb\ `m`c[kj_fgg`e^$df[\%;\k^`m\id\e`e^% B¤IC@>?<;1 ;\kmi`dc\id\[k`cYl[#f^]fi\e]i`jbj`e^c\d&b \i[\kafXcc\k`[\ij%D\ej\cmfd[lmX[\i`dlc`^$ _\[\i#Z_Xkk\i[ld\jk]fcbfg#f^cX[\i[\kYc`m\ m\[[\k%MXi[\ief^\e#[\ijX^[\eXii\]`jj\&g`b6 JKL;@<1 ;l\i`ek\kd`e[i\\e[Y\^\ajki\k]fijkl[`\k% ;l\ijµ[#[`e\d\[jkl[\i\e[\\ijµ[\f^ [`e\le[\im`j\i\\ijµ[\%8c[\ejµ[d\]‚i[`^ k`cXkm`cc\_fc[\jk`c\e#f^[l^µi[`^jlg\ildX^\ ]fiXkY\mXi\[\e^f[\jk\de`e^%

JOMFRUEN (23.8-22.9) ¥BFEFD@1 ;`eµbfefd`bcXi\ij`^Y\kp[\c`^kY\[i\\e[ Ifjb`c[\9Xebj#f^_m`j[l\i_\c[`^#]‚i[lg\e^\ ]iX\kk`[c`^\i\afY% B¤IC@>?<;1 ;`e\b´ic`^_\[jXek\ee\iYcX]i\i#f^[\i\i bfekXbkf^]c`ik`cl]k\e%D\e[\k\i]fik`[c`^kXk j`^\#fd[\kYc`m\ik`cef^\k%Le[\iXcc\fdjk´e$

[`^_\[\i]‚i[lX]giµm\k[`e\jZfi\ki`Zbj#f^ [\m`ib\i\]k\i_\ej`^k\eÆj‚jZficµj#d`em\e% JKL;@<1 ?ddd¿Ld`[[\cYXik_Xi[lc`[kjm´ikm\[ Xk]Xkk\#_mX[[\k\i#[lc´j\i%D\ejfd[\e ]fiel]k`^\g\ijfe[l\i#c´j\i[lafYXi\jkf]]\k \e^Xe^k`c%F^j\cmfd[\k\ijki´Y\iX^k`^k# jbXc[lefbYc`m\^cX[]fi[\k`j`[jk\\e[\%

8JKIFCF>1:?8ICFKK<;LE:8E@CCLJKI8K@FE1D@BB<C?<EJJ<C

J<GK<D9<I)''/

 ..


horoskop

Horoskoper for perioden 1.09.08 - 12.10.08 VÆGTEN (23.9-22.10) ¥BFEFD@1 ?m`j`bb\[lXcc\i\[\_XiY‚[\^lc[jb\#be`mf^ ^X]]\c`b´]k\e#j‚]‚i[l[\k`e[\ec´e^\%;\k\i j`dg\ck_\e[`ed‚e\[%;lkX^\ijg\e[\iYlbj\ie\ g‚f^Yil^\ig\e^\e\g‚Xk^µi\[`^c´bb\i#jg`j\ ^f[kf^]\jk\`^\ee\d% B¤IC@>?<;1 ;lf^[`eb´i\jk\\iYXi\jfffdlZ_`e cffffm\%D\e_ljbXkkXc\jXdd\e#e‚i @\eja´c[\e^Xe^_fc[\i\egXlj\]iX beXc[\i`\k?m`j[l\ij`e^c\#Yc`m\i[ld\[ jkfid\e[\]fi\cjb\k% JKL;@<1 ;\k\i]fim`c[k[\k_\i;ljZfi\i[\e\e\kfgbX$ iXbk\i\]k\i[\eXe[\e#f^[l\i]i\dd\`jbf\e\ f^kX^\ik\k\e_m\i^Xe^#[\ijbXccXm\jjkµii\ gifa\bk\ig‚jkl[`\k%

SKORPIONEN (23.10-21.11) ¥BFEFD@1 ;`ebXjj\bi\[`k_Xi`[\e^iX[fm\ijbi\[\kj`[jk\ jXc^j[Xkf%D\e[\kY\kp[\i`bb\j‚d\^\k#]fic`^\ el\i[\k`bb\[\dXk\i`\cc\^f[\i#[\iki´bb\i`[`^% D\e]fikm`mc\aÆ[\i\iY\[i\k`[\ig‚m\a`fbkfY\i% B¤IC@>?<;1 P\\\\_XXXXX=fi]`cXe[\i\i^Xe^`jZfi`e$ ^\ie\%;lm´ck\iile[k`]fid`[XYc\k`cYl[#d\e

[l\iafc`[kX]\e_ljkc\i#j‚[\k\i`bb\i`^k`^ ef^\k#[\ibfdd\i]i\d`cpj\k%D\e\e_\dd\$ c`^b´i\jk\\iafc`^\j‚]`ejfd\eXcd`e[\c`^% JKL;@<1 Bfe^b\[\c`^Æ[\k\i#_mX[[l\i%@e^\ebXe_`m\ ef^\kjfd_\cjkjgXjf^cµa\il[X][`^#d\e[\k ^`m\i[`^k`c^\e^´c[Y\[i\k`[k`cjkl[`\ie\%F^ [\kbXem`j\j`^Xkm´i\[\k_\cki`^k`^\mXc^%

STENBUKKEN (21.12-19.01) ¥BFEFD@1 AXd\e#aXd\e#aXd\eÆY‚[\[`e\]fi´c[i\# Y\[jk\]fi´c[i\#febc\if^kXek\i\ijkfck\X][`^% ;l_XikX^\k\ebfc[j_fgg\&]\jk$kpib\i#f^el \i[\i\e[\c`^jkpig‚cfik\k%

t

SKYTTEN (22.11-20.12) ¥BFEFD@1 ;`eµbfefd`\i]`e#f^[\k_Xi[\e]Xbk`jbm´i\k `cXe^k`[%D\e#d\e#d\e¿@ek\kmXi\i\m`^k#f^ [\kj\il[k`c#Xk[`kg\e^\ki´\im\[Xkm´i\ c`[km`jj\ek#j‚jgXig‚dfe\k\ie\]iXelX]% B¤IC@>?<;1 <i[\k\e]l^c6<i[\k\k]cp6E\a#[\k\i8dfi# [\i`]lc[]Xikg‚m\adf[[`^%;\i\i]\jkf^

YXccX[\_m\i[X^#f^[l_Xid\i\\e[jm´ik m\[Xkb\e[\]fijb\cg‚m\ejbXYf^b´ic`^_\[% <ek`e^\ij`bb\ik1;lbfdd\ik`cXkjZfi\% JKL;@<1 ;l\i_\ckbcXifm\i#_mfi[ljbXc_\eÆf^[\k\i `jbfc\%;lbXjk\i[`^fm\iY‚[\]iXejb\^cfj\i f^c`^e`e^\i`cXe^\YXe\id\[\e^clY\e[\Xg$ g\k`k%F^[\k\ief^\k#[`e\le[\im`j\i\bXec`Ë%

B¤IC@>?<;1 J\cmfdXcm\i[\emfc[]c`ik\id\[[`^#\i[lbfc[ f^X]m`j\e[\jfd\eXe[\eM`Zkfi`X9\Zb_Xd% ;lm`c]i\d`m\i[\e#f^[\kbfdd\i[lf^j‚%F^ j‚d‚b´ic`^_\[\eYXi\m\ek\%D\e_ljb1;\k\i `bb\j`bb\ik#Xk[\dXe^\iXi\k`cYl[bfdd\i`^\e% JKL;@<1 J`bb\e\e\i^`;lcXgg\iafc´i`e^`[`^%;`e\ bXiXbk\i\ijbp[\i]i\d#jfdYldj\i\]k\i\k l^\cXe^kjc`bf^Z_`gj$fi^`\%F^[lcX[\i[`^ `bb\cfbb\m´b]iXjkl[`\ie\X]jgXjf^cµa\i%

VANDBÆREREN (20.01-18.02) ¥BFEFD@1 C\^Xk\i\i[`em\e%;\kjXdd\\iJL#JL$c‚ef^ Xcc\Xe[i\g\e^\]iXf]]\ekc`^\`ejkXej\i%F^_m`j [\k`bb\\iefb#m`c[lf^j‚_Xm\_\c[d\[Xk jgµi^\]fi´c[i\\cc\iY\[jk\]fi´c[i\fd_a´cg% <i[lg‚aX^k\]k\i\kafY#j‚j\e[Xejµ^e`e^\eel% B¤IC@>?<;1 ?m`j[lm`cc\#blee\[ljZfi\jXdkc`^\g‚jkl[`\k% D\e[l\i`e[\`\eg\i`f[\#_mfi[l_\cc\i\m`c [`jblk\i\E`\kqjZ_\\e[E`Zfc`e\]iXGXiX[`j\?fk\c# j‚[l]`e[\ijXdd\ed\[g‚bcXjj\ej_a\ie\D&B% JKL;@<1 ;l\i]fim`c[;lbµi\ijkl[`\ie\kfkXckjfcf#f^ [\km`ib\ij^l%Jkl[`\^ilgg\ij`^\i[`^`e^\ek`e^# d\e[l_Xi‚Y\eYXik_\cc\i`bb\Yil^]fi[\d%

./ 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /

FISKEN (19.02-19.03) ¥BFEFD@1 ;l\ic`[kX]\eeXjj\iµm#d\e\ejµ[\eX] jcX^j\e%@_m\ik]Xc[_Xib´i\jk\e`bb\ef^\k `df[Xk[\c\j`e\jgXi\jb`cc`e^\id\[[`^%=`jb l[\eb´i\jk\id‚kpk`cJL$c‚e]fiXk]‚k`e^\e\ k`cXk_´e^\jXdd\e% B¤IC@>?<;1 ;l^`[\iYXi\`bb\jb´e[\jd\[[`eb´i\jk\#

j‚[l^‚i\]k\i[\ee\dd\cµje`e^ÆXckj‚# Xk_Xe\cc\i_le]‚ii\k#f^[l]‚i]i\[%F^ [\ejkiXk\^`m`ib\i\^\ekc`^]`ek% JKL;@<1 ;l_Ximle[\k`c´j\dXbb\i$kfdYfcX\e%@_Xi cX^k\ec`[kjki´Y\iX^k`^c`ea\#f^[\e]µc^\i [l#jfd_Xm[\[lXc[i`^Y\jk`ckXe[\k%@e[\e c´e^\jbXc[\kefb^`m\gfk\%


THE EMPIRE STATE BUILDING DESIGN IS A TRADEMARK OF ESBC

©DONNA KARAN COSMETICS

introducing

the new fragrance for women

uncoverthecity.com


NY CD UDE 08.09.08 FOLLOW THE SEQUENCE

CARPARKNORTH.DK MYSPACE.COM/CARPARKNORTH

CD UDE NU INKL. SOMMERHITTET

WALKMAND SAMT SINGLERNE

CENTERPUBBEN DU OG JEG GYMNASTIK VI KA’ ALT VI TO

KORTSLUTNING DEBUTALBUM

06.10.08 myspace.com/celinaree

Matematik! Hej

www.myspace.com/hejmatematik

'

'

Vi re bu rde me ses noget

www.myspace.com/celinaree


DLJ@B8ED<C;<I< LI98EEXeeX9Xcjc\m GFGBXifc`e\E\[\iYp IF:BAf_eFËJlcc`mXe

musik

Play4 4 DET SKAL DU DOWNLOADE

Det skal du ifølge Chilis anmeldere fodre din iPod med i denne måned…

>> Halvkedelige hiphoppere <<

>> Kedelig på en moderne måde <<

The Bake Sale (hiphop)

Lonely In A Modern Way (pop)

THE COOL KIDS @e[`d\cc\dbfdd\i[\i\k[\YlkXcYld#[\i\ij‚ _pg\k`dlj`bgi\jj\e#Xk[\iYli[\m´i\\ecfm`df[ [\k%;\cj]fi[`[lj`dg\ck_\e_Xic´jkXck]fid\^\k fddlj`bb\e#`e[\e[l]‚iÔe^i\`[\ej\cmf^[\cj# ]fi[`dlj`bb\ef]k\_Xijm´ikm\[Xkc\m\fgk`c_pg\e% B`[jXbX%iXgg\ie\:_lZb@e^c`j_f^D`Zb\pIfZbj\i j‚[Xe\kXcYld%?`g_fg]Xejb\e[\iXcc\i\[\eldi\e\ 9cXZbDX^j#>fc]8e[8GX^\if^//#[\ic‚e\i]iXEXjË _`kDX[\PflCffb#d\e\]k\ik`eldi\cp[\i[\j\a\ [i\e^\jd`e`dXc`jk`jb\kifdd\gif[lbk`fe\if^dfef$ kfe\iXgÕfnj`bb\j´ic`^kepjbXY\e[\d\i\% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: 9cXZbDX^j På? Så check også: :c`gj\#JgXebIfZbf^G_Xii\cc E8EE898CJC<M

KIND OF GIRL >XY%Cfe\cp@e8Df[\ieNfic[cp[\ijfd[„k#[\im`cc\ bfdd\l[X]Xk^`m\Ôi\_\ckXcd`e[\c`^\d\ee\jb\ief^c\ _\ckXcd`e[\c`^\`ejkild\ek\if^Y\[\[\dcXm\ef^\k dlj`b%;\Xcd`e[\c`^\d\ee\jb\il[]pc[\ijkXe[Xi[iXd$ d\ie\_\ckg\i]\bkÆd\ejgi´e^\i[\dg‚`ek\kk`[jglebk# j\cmfd[\^XiXek\i\kYil^\id\^\k\e\i^`g‚Xkgiµm\% :fm\i\kka\e\ijfd\e^f[`ccljkiXk`feX]#_mfi[Xe\k ]fijµ^g‚Xkm´i\ef^\kj´ic`^kc`^e\iXcc\[\Xe[i\#[\i f^j‚m`cm´i\j´ic`^\% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: Bc`bg‚\kk`c]´c[`^kf^cX[jb´Ye\ei‚[\#[\k\ic`^\a´mek% På? Så check også: =`feX8ggc\#Kfi`8dfj#=`^li`e\j# K_\9XjkXi[=X`i`\j B8IFC@E<E<;<I9P

SANGTERAPI:

SÅDAN KOMMER DU VIDERE EFTER ET BREAKUP - 5 TRIN 5 A<>$?8I$;<K$BC8IK$9<;JK$ L;<E$?8D1

?8E$M8I$J>L$;8$8CC@><M<C$ <E$C8KK<IC@>$E8I$=8J<E1

Jfle[kiXZb1;\jk`epËj:_`c[1Jlim`mfi#:_\i19\c`\m\f^ >cfi`X>Xpefi1@N`ccJlim`m\%

Jfle[kiXZb18cXe`jDfi`jj\kk\1I`^_kK_ifl^_Pfl#G`eb1 K_\i\Pfl>ff^IXp:_Xic\j1?`kK_\IfX[AXZb%

David Banner: A Girl (dirty south-hiphop) Robin Thicke: Magic (r&b) The Wong Boys: Git Ur Fuk On (elektropop) Earth Wind and Fire: September (pop)

– fordi en gammel klassiker aldrig dør.

Beck: Gamma Ray (rock The Verve: Love Is Noise (indierock)

>> Fedt cover – dårligt album <<

BETA SATAN Girls (garagerock)

>Xp;X[#?fcp=lZb#9\kXJXkXe%%%Ef^c\^Xe^\^‚i^f[\ YXe[eXme\kXYkg‚beXgj‚^f[\YXe[j% 9\kXJXkXejg`cc\i\e]fid]fi^XiX^\ifZb#[\ijbXc ]fi\jk`cc\Xkm´i\gif^i\jj`mf^X^^i\jj`mg‚jXdd\ k`[#d\e[\k\e[\id\jkd\[Xkcp[\jfd\e]afcc\k 9$j`[\]iXK_\:li\Xeef(0.0%D\[c\dd\iX]@8d 9fe\j]i´j\iX]jk\[#`d\ejd\[c\dd\iX]K`^\iKle\j ]fijµ^\iXkYcXe[\[\kfgd\[ef^c\bi\Xk`m\Yi\Xbjf^ k\dgfjb`]k#d\e[\kcp[\i]fiif[\kk`cXkblee\bfdd\ ]i\dX[%=XejX]Y\^^\YXe[jm`cefbYc`m\jbl]]\[\% Hvis jeg skulle downloade ét nummer: M`cc\[\km´i\]lc[bfdd\elY\m`[jk Minder til dels om: E`imXeXj]µijk\XcYld#[\iYc`m\i ]Xim\cX^kX][Xejb\;•i\]fij^ AF?EFËJLCC@M8E

3 A<>$<I$=L:B@E>$MI<;$EL$ =8J<E1 Jfle[kiXZb1B\c`j1@?Xk\PflJfDlZ_I`^_kEfn#8eeX ;Xm`[1=lZb[`^f^Afb\i\e1Bm`e[\[`edµ^cl[\i %

2 A<>$Dw$?8M<$;@>$K@C98><$ =8J<E1 Jfle[kiXZb1K_\9\Xkc\j1N\:XeNfib@kFlk#AXe\k AXZbjfe1:fd\9XZbKfD\f^:cXpNXcb\i1K_`e^j@ J_flc[?Xm\JX`[%

1 D@K$C@M$<I$D<E@E>JC¥JK$ =8J<E1 Jfle[kiXZb1:\c`e\;`fe18cc9pDpj\c]#Ef;flYk1;feËk Jg\Xbf^C\\8eeI`d\j1?fn;f@C`m\N`k_flkPfl6

>> Den perfekte plade – bare med ni numre for meget <<

SMALL

Teenage Cover? (elektropop) ;\k\i`bb\#]fi[`[\i\ief^\k`m\a\ed\[\c\bkife`jb\ jpek_$\]]\bk\i%D\ee‚i[\Yc`m\ijdlikfdbi`e^_m\i \eef[\jfdg‚JdXccjK\\eX^\:fm\i#bfdd\i[\i eXklic`^k\kglebk#_mfi[lY\^pe[\iXk_X[\%AX#_X[\% =fi[`dlj`bb\eYc`m\i\ej]fid`^f^Õp[\ijXdd\e# jfdmXigcX[\e\kY`gY`g$jg`c]iXjclkÔij\ie\%?Xm[\ gcX[\e_X]k„keldd\i#m`cc\a\^m´i\Y\^\ajki\k% Hvis jeg skulle downloade ét nummer: :fd`Z>`icKl\j[Xp På? Så check også:Efi[jkiµd#G\kJ_fg9fpj% B8IFC@E<E<;<I9P

4

J<GK<D9<I)''/

 /(


musik >> Ham fra Private der ikke er Thomas Troelsen <<

>> Årets lækreste chilloutskive <<

Music For Modern Man (Indiepop)

Sonatas en Dub (chillout/dub)

MUSIC FOR MODERN MAN

MÅNE DE ALBUMNS

VON DALER & LOW PRESSURE

>> Fra sød r&b-sangerinde til sexet klubsild << ?mfid‚[\k[f^m´i\jm´ikXkm´i\8j^\iKXig^XXi[ f^jk‚`jbp^^\eX];XedXibjgfgje\[b\iei%(#K_fdXj Kif\cj\e%D\[Dlj`Z=fiDf[\ieDXe_Xi_Xek`c[\cj]fi$ jµ^kXkkX^\X]jkXe[]iXGi`mXk\#j\cmfdXcYldd\kjY\[jk\ eldd\i#Df[\ieDXe#cp[\id\^\kjfd[\k%<cc\ij_Xe[c\i [\kfdgif^iXdd\i\[\Y\Xkjf^jbXig\^l`kXii`]]j#f^ j\cmfd[\kk`ck`[\i]´e^\iÆjfdg‚<c\Zki`Z>kij%f^ IfZbËeËIfccDXZ_`e\Æki´bb\i[\[‚ic`^\k\bjk\ie\[#f^ `j`[jk\\e[\cp[\iXcc\eldi\e\e´id\jkjfd_`eXe[\e% F^j‚\i9lpDpCfm\\k[`i\bk\9\Xkc\ji`g$f]]Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer:Df[\ieDXe Så check hellere: Gi`mXk\#F_EfFeff^9\Xkc\j AF?EFËJLCC@M8E

Bfd[l`bb\l[Xki\aj\`jfdd\i\e6J‚bXe[l[iµdd\ [`^m´bk`cmXid\i\_`dd\cjkiµ^d\[\kX]‚i\kjcXYi\jk\ Z_`ccflk$XcYldj]iXMfe;Xc\iCfnGi\jjli\%JfeXkXj\e ;lY#jfdY\kp[\ijXe^\`[lY#fj\iX]X]jcXgg\kjp[Xd\i`$ bXejbÔ\jkX$jk\de`e^#f^EXkXjaXf^9`cc`\Bfgg\c^`m\i\k ÔekmfbXckdf[jg`ck`c[\ml^^\e[\[lY$ipkd\i% 8cYldd\k\i[\kg\i]\bk\jfle[kiXZbk`c\ebeXc[Yc‚ j\gk\dY\i_`dd\c#m\ck\dg\i\i\kXi^\ek`ejbiµ[m`e f^\em\c]fika\ekcli`jbp^^\e% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer:I\Xc Cfm\]\Xk%EXkXjaX Så check hellere: E`^_kdXi\jFeNXo#;afjfjBifjk f^<df E8EE898CJC<M

D@BIF=FE:?<:B

=i\\jkpc\iXgg\i\eG\[\9jep\XcYld\ig‚^X[\eel%:_`c`_Xidµ[k_Xd%

CAMILLE JONES Barking Up The Wrong Tree (elektropop)

:Xd`cc\Afe\jY\^pe[k\j`ekiXej]fidXk`fe]iXgfgg\k iY$jXe^\i`e[\k`cj\o\kbclYj`c[g‚]fii`^\XcYldd\[ [\emfc[]\[\K_\:i\\gj#[\iYXe\[\m\a\e]fi\kjXd$ XiY\a[\d\[;AË\e=\[[\C\>iXe[Æ_Xdd\[GlkPfli ?Xe[jLg=fi;\kif`k%@]fi‚i\k^XmG*$_`kk\k;`]ÔZlck 9fpj\kgiXafd#Xk[\e[Xejb\jXe^\i`e[\]fiXcmfi _Xijb`]k\k[\eXbljk`jb\^l`kXif^jbµejXe^\el[d\[ jkiXdd\kifdd\dXjb`e\i#bµc`^\jpek_\j`q\i\f^\e [Xdg\e[\Ëbfd$f^$kX^$d`^$_m`j$[l$kµiË$Xkk`kl[\% 8cYldd\k\i\e]i´bc`cc\bclYg\ic\[\[`b\i\kk`c[\e ´^^\e[\[Xejfd[\kdf[jXkk\bµe%:Xd`cc\Afe\j gXjj\ig\i]\bkk`cifcc\ejfdmXdg\kbclYj`c[f^`dgfe\$ i\i`j´ig‚eldi\jfdJ_fk^lef^[\e´^^\e[\@8d% 9Xib`e^LgK_\Nife^Ki\\\]k\icX[\i`e^\ekm`mcfd#Xk ]ib%Afe\jd\[XcYldd\kjjg´e[jk`^\\c\bkifcp[_Xi ]le[\kj`ki\kk\\c\d\ek% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer:@8d På? Så check også: IfYpe#>fc[]iXggf^8ee`\ E8EE898CJC<M

>> Den gode feststarter <<

ARE WE BROTHERS? IXgg\i\eG\[\9%_Ximle[\k]i\\jkpc\$bfeblii\eZ\e D:Ëj=`^_kE`^_kkf^Xe^\#f^]iX((%j\gk\dY\ibXe _Xefgc\m\jjfd\e[\cX]C%F%:%j;XedXibjklie„% :_`c`ÔbG\[\9%k`cXk]fik´cc\fdj`eep\j`e^c\ Dµib\k=Xc[\iG‚% $Eldd\i\k\i\ebXi`bXklik\^e`e^X]BµY\e_Xmej ^‚$`$Yp\e$blckli#_mfia\^Y\jbi`m\i[\]fijb\cc`^\ jk\[\i#[\iÔe[\j`Yp\e%;\k^‚i]iXjcld$Yf[\^X\i# k`cZX]„\if^bclYY\if^[\i`^k`^]XeZpM@G$bclYY\i% ;\k_\c\\ijbi\m\kd\[\k^c`dk`µa\k#d\e[\i\i `e^\ekm`mcfd#Xka\^j\cm]fi\ki´bb\iYf[\^X_p^^\ \cc\id`e[i\bclYY\i`l[bXek\eX]Z\ekild#_mfi[l le[^‚i[\Xck]fimfc[jfdd\]fcb#[\iYXi\m`cjc‚j%

?mX[\i[\km`c[\jk\#[l_Xifgc\m\k `Yp\e6 $D`ebXdd\iXkÔb\e^Xe^jelgg\kj`e^lc[b´[\ X][µid´e[\e\g‚\k[`jbfk\b``e[i\BµY\e_Xme% F^[Xa\^mXig‚klie„d\[>iµeBfeZ\ik#Yc\mm` `em`k\i\kk`cf]ÔZ`\ckX]k\igXikpg‚[`jbfk\b9if\e `wi_lj#_mfim`jblcc\jg`cc\%D\e[Xm`bfd#m`cc\ [µid´e[\e\`bb\clbb\fj`e[#]fi[`m``bb\_Xm[\ g´ekefbkµag‚%;Xm`j‚\e[\c`^bfd`e[#kil\[\[\ fj%;\kmXii\km`c[k G\[\9jXcYldJkX[`^9\jb`[k \ie\kfgl[bfdd\k% E8EE898CJC<M

Are We Brothers? (pop)

L[fm\i[\e‚Y\ecpj\Zffc$]Xbkfi`YXjj`jk\eJ_XbX Cfm\c\jjËeXme_Xi8i\N\9ifk_\ij6f^j‚\kjlg\ijbXigk# jlg\i]\[k#jlg\ij\ak#jlg\i$Xckdlc`^kXcYld% ;\e]i\dX[jkfid\e[\\e\i^`\i`bb\k`cXkkX^\]\ac X]#f^[ljbXcm´i\cXd]iX_Xcj\ef^e\[]fi`bb\ Xkifbb\d\[g‚[\]´e^\e[\eldi\%D‚jb\`bb\ j‚[pYk`c´e^[\e#d\eg\i]\bkk`cXkg`jb\\e]\jkc`^ jk\de`e^fgÆ^XiXek\i\kf^j‚c`m\%N\c`b\% Hvis jeg skulle downloade ét nummer:Ifl^_E`^_k På? Check også andre seje Silkeborg-musikere: >pgj`\j#;\Xk_kf=iXebQ`pXeXb#9ifejfe9ifk_\ij# E\g_\n#8cg_XY\Xk#K_\Nfe^9fpj#DXe`Jg`eo% B8IFC@E<E<;<I9P

/) 

 J < G K < D 9 < I ) ' ' /


Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt prisændringer. Alle priserne er inkl. moms med mindre andet er anført. Tilbud gælder til og med 7. september 2008. Priser gælder kun ved oprettelse af et nyt abonnement.

Lynhurtigt og nemt Internet Spar 1.800 kr

Acer EX5220 + Huawei E169G USB Stick

1.999,- + 299,- = 2.298,v/køb af EazyInternet Premium

15.4” WXGA CrystalBrite Intel® Celeron® Dual Core T1400 1.73GHz Intel® GMA X3100 shared, 1x1GB DDR2 160GB-5400rpm DVD-Supermulti 802.11bg 6 cell Li-Ion Cardreader Vista Home Basic Office Ready

Min. omk. 6 mdr.: 4.191,00 kr.*

+ Fåes i sort og hvid. Vi sender computeren til dig. Tilbuddet gælder i perioden 25. august til d. 7. september 2008.

EazyInternet 7,2 Mbit/s. 384 Kbit/s. 2.192 kr. 299 kr.

Premium Download op til: Upload op til: Min.omk. 6 mdr.:** Abonnement/md. Typisk oplevet downloadhastighed : 2,0 - 5,5 Mbit/s. Frit forbrug i Danmark og på 3’s net i Sverige*. USB-modem 299 kr.

* Abonnementet forudsætter betaling via BS ellers opkræves et fakturagebyr på 35 kr. pr. md. Minimumsomkostninger: 6 x 299 = 1.794 + oprettelse 99 kr. + USB Modem 299 kr. + Acer EX5220 1.999 kr. = 4.191 kr. 3’s Turbo3G-netværk dækker 86% af befolkningen. Se vores dækningskort på www.3.dk/dækning Acer EX5220 uden køb af EazyInternet 3.799 kr.

STORKØBENHAVN E Albertslund: Ledøjevej 30 ...................... 43431337 E Brøndby: Vallensbækvej 22A ................. 45950000 E Brøndby Strand: Industrivej 12............... 43530062 P/E Bagsværd: Vadstrupvej 53 ..................... 44987766 P Christianshavn: Torvegade 51................. 32959991 P Frederiksberg: Falkoner Allé 46 .............. 35354643 P Frederiksberg: Falkoner Allé 65 .............. 38333835 P Frederiksberg: Falkoner Allé 84 .............. 38807770 E Frederiksberg: Finsensvej 39b ................ 70221514 P/E Glostrup: Hovedvejen 158 ...................... 43453453 P Greve: Hundige Storcenter 96................. 43696926 P Herlev: Herlev Torv 22 ............................ 44913439 E Hillerød Erhverv: Frederiksværksgade 89 36461033 P Hillerød privat: Hostrupsvej 25, .............. 54445555 P N København K: Frederiksborggade 27........... 33142844 P København N: Nørrebrogade 11 ............ 35103937 P København N: Nørrebrogade 63 ............ 35353442 P København N: Nørrebrogade 197 ........... 35824182 P København NV: Frederikssundsvej 16...............35838391 P København NV: Frederikssundvej 65 ........... 38341113 P/E København S: Amagerbrogade 207......... 32460015 P København V: Vesterbrogade 82 ............. 33250162 P København V: Vesterbrogade 111 ........... 33222517 P/ESENKøbenhavn Ø: Østerbrogade 105 ........... 70223335 P Skovlunde: Torvestrædet 4 ..................... 44244033

P/E P E

Søborg: Søborg Hovedgade 93 ............... 39668393 Taastrup: Taastrup Hovedgade 99........... 43505555 Taastrup Erhverv: Rugvænget 19C.......... 43320050

P/E E P E P/E P E E P PN E P/E

SJÆLLAND Frederikssund: Havnegade 28B .............. 47333230 Helsinge: Bomose Allè 9......................... 48799011 Helsingør: Bjergegade 1C ....................... 49264930 Herlufmagle: Hammervej 2.................... 55501532 Hørsholm: Hørsholm Midtpkt. 172 ......... 45761581 Køge: Nørregade 30 .............................. 56637577 Nykøbing Falster Erhverv: Nordre Ringvej 454852844 Næstved: Østergade 28 .......................... 55774740 Ringsted: Nørregade 37 ......................... 57600575 Roskilde: Københavnsvej 106 F .............. 46770200 roskilde Erhverv: Nymarksvej 3 .............. 46741741 Slagelse: Schweizerpladsen 1A .............. 58520799

P/E E P P E P P

FYN Broby: Østerågade 28 ............................. 62631262 Broby Erhverv: Østerågade 28 ................ 63206220 Middelfart: Odensevej 11A..................... 64851262 Nyborg: Korsgade 11 .............................. 65351262 Odense C: Falen 27 ................................. 63120046 Odense C: Kongensgade 59 ................... 66148144 Odense C: Vesterbro 5............................. 65951170

P P E

Odense C: Vesterbro 34........................... 63111610 Odense C: Skibhusvej 66......................... 63131262 Odense SV: Fåborgvej 4 .......................... 65908500

P

BORNHOLM Nexø: Toldbodgade 5 .............................. 56491245

JYLLAND P Aalborg: Kastetvej 36 ............................. 98136921 P/E Brande: Torvet 2 ..................................... 97182013 P/E Brønderslev: Algade 74 .......................... 72217120 P Egå: Stavneagervej 35 ............................ 86225577 P Esbjerg: Kongensgade 35 ....................... 75459599 P Frederikshavn: Skippergade 36 .............. 98424501 P Grenaa: Havnevej 10 .............................. 86323333 P Haderslev: Chr. X´s Vej 2 ......................... 74123370 P Hadsund: Ålborgvej 52-54 ..................... 98571111 E Herning: Silkeborgvej 14 ........................ 96268300 P Hjørring: Sæbyvej 12.............................. 69107444 P Hobro: Nytorv 10 .................................... 96570244 P N Holstebro: Lavhedevej 24 ....................... 97402222 P Horsens: Mars Allé 17 ............................. 70200999 P/E N Kolding: Østergade 1 .............................. 75505003 E Kolding: Vejlevej 131c ............................ 75858166 P Lemvig: Rugmarken 3A ......................... 96630006 P Nørresundby: Østerbrogade 79 .............. 26802629

P P/E P/E P/E P P P/E P/E P/E P/E P P P/E E P/E E P P/E P

Padborg: Dammen 2 .............................. 74123360 Randers: Jomfruløkken 4........................ 86438600 Ryomgård: Industrivej 30 ...................... 87741008 Silkeborg: Egeparken 2........................... 87225050 Skanderborg: Adelgade 114 ................... 86521899 Skive: Østergade 6................................. .97526177 Struer: Fælledvej 4 ................................. 96840102 Sønderborg: Elholm 2 ............................ 74123380 Tarm: Centervej 3 ................................... 97376737 Thisted: Leopardvej 32 ........................... 96198200 Tønder: Kogade 1 ................................... 70207042 Vejen: Jacob Gades Allé 2 ....................... 74123350 Vejle: Ladegårdsvej 22............................ 75858166 Viborg: Fabrikvej 7.................................. 86615480 Viborg: Livøvej 4..................................... 86626544 Viborg: Tagtækkervej 4........................... 86623444 Viborg City: Gravene 4 ............................ 86600630 Viby J: Skanderborgvej 114 .................... 87341515 Århus C: M.P. Bruunsgade 25 .................. 86180611 Telekædens Servicecenter ..........www.tkservice.dk SE SonyEricsson Servicecenter Ny butik Nokia Servicecenter P Privat forhandler E Erhvervs forhandler

www.telekaeden.dk · www.tkmobil.dk

Hos Telekæden kan du også handle lokalt på nettet - kig ind på www.tkmobil.dk


musik

10 VIGTIGE

NARKO PLADER DXe^\ifZbjka\ie\i_Xijklbb\k#je`]]\kf^´[kjkf]]\i#d\ej[\ _XicXm\kdlj`bÆf^[\k\i[\ibfdd\kef^c\X]dlj`b_`jkfi`\ej jkµijk\Y\[i`]k\il[X]%:_`c`_Xi]‚\kifZb$\bjg\ik\e#Jk\]]\e Ale^\ij\e#k`cXkÔe[\[\('Y\[jk\%

8

10

ROLLING STONES

THE DOORS – STRANGE DAYS

– EXILE ON MAINSTREETL[^`m\cj\j‚i1(0.) ?m\dmXi[\1B\`k_I`ZXi[j#D`ZbAX^^\i ?mX[kf^[\1?\if`e IfZbËeËifcc18cYldd\kYc\mfgi`e[\c`^kdf[kX^\k i\kcleb\ekX]Xed\c[\ie\%D\e`[X^\i[\k\e l[Yi\[k_fc[e`e^#Xk<o`c\FeDX`ejki\\k\i\eX] ifZb_`jkfi`\ejXcc\ijkµijk\b`cfd\k\ijk\e% <e[\cX]eldi\e\g‚XcYldd\kYc\m`e[jg`c$ c\k`Ifcc`e^Jkfe\jËjbXkk\cp`=iXebi`^%<e b´dg\m`ccXm\[eXmeE\ccZk\#[\ile[\i8e[\e M\i[\ejbi`^]le^\i\[\jfd_fm\[bmXik\i]fi >\jkXgf%?\if`e`jki`[\jkiµdd\Õµ[^\ee\d m`ccX\e]fiXkk`c]i\[j$ jk`cc\^l`kXi`jk\eB\`k_ I`Z_Xi[j[X^c`^\ d`jYil^%K`ckif[j]fi _XejX]_´e^`^_\[ Yc`m\i[\kk\XcYld Y\kiX^k\kjfdef^\k X][\kY\[jk\#_Xe _XicXm\k%

L[^`m\cj\j‚i1(0-. ?m\dmXi[\1A`dDfii`jfe ?mX[kf^[\1CJ;#BfbX`e#?\if`e#8cbf_fc IfZbËeËifcc1Jpi\$ifZb\iefb[\kfi[#[\iY\[jkY\jbi`m\i K_\;ffijËXe[\kXcYld%;\Õ\jk\jXe^\\ief^\e#[\i`bb\ bfdd\[g‚[\i\j[\YlkgcX[\%F^^ile[\eblee\l[d´i$ b\km´i\#Xk[\\ief^\kX][\kd\jkl[jpi\[\f^gjpb\[\$ c`jb\]iXK_\;ffij%F^[\kj`^\i`bb\j‚c`[k%=fijXe^\iA`d Dfii`jfemXi`bb\Yc\^]fiXkkX^\]fij`^X]i\kk\ie\#e‚i d\el\ejkf[g‚_‚i[Xcbf_fcf^jkf]]\i%JkiXe^\;Xpj\i\e k`k\c#[\igXjj\ii`^k`^^f[kg‚dlj`bb\e%

THIN LIZZY– THUNDER AND LIGHTNING

9

L[^`m\cj\j‚i1(0/* ?m\dmXi[\1G_`cCpefkk#]fijXe^\i`[\k`ijb\_Xi[ ifZbYXe[#K_`eC`qqp% ?mX[kf^[\18cbf_fc#BfbX`e IfZbËeËifcc1;\ej`[jk\gcX[\]µiK_`eC`qqp^`b` fgcµje`e^%F^j‚ef^\kX][\k_‚i[\jk\f^kle^\jk\ ]iX[\i\jj`[\%=fijXe^\if^jXe^jbi`m\iG_`cCpefkk [µ[\`(0/-jfd*-‚i`^X]\e_a\ik\]\ac\]k\iÕ\i\ ‚ij_\]k`^kjkf]d`jYil^%F^le[\i`e[jg`ce`e^\ie\ X]K_le[\iXe[C`^_ke`e^^`bCpefkkj‚d\^\kk`c [\e`jkf]]\if^jgilk#Xk[\kmXid\[m`ib\e[\k`cXk YXe[\k]Xc[k]iX_`eXe[\e`(0/+%

$=FIKJ¤KK<J J<GK<D9<I)''/

 /,


musik THE BEATLES

Ø

–SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND 

7

L[^`m\cj\j‚i1(0-. ?m\dmXi[\1GXlcDZ:Xike\p#Af_eC\eefe#I`e^f JkXii#>\fi^\?Xii`jfe ?mX[kf^[\1CJ;#?Xj_ IfZbËeËifcc18]9\Xkc\j$]XejYc`m\iJ^k%G\gg\ij f]k\kilbb\k]i\djfdd\jk\im´ib\kfm\i[\dXcc\% ;\kmXiC`m\igffc$^ilgg\ejfkk\e[\XcYld%F^_\i _Xm[\[\]fiXcmfijd`[k[\i\jg´e\`dX^\%>\fi^\ ?Xii`jfe_Xm[\m´i\k\ekli`@e[`\ef^_Xm[\kX^\k dXjj\iX]`ejg`iXk`fed\[k`cYX^\%JXe^\eClZp`ek_\ Jbpn`k_;`Xdfe[jYc\mf^j‚_lik`^kk`cCJ;Æ\kX][\ Y\m`[jk_\[jl[m`[\e[\jkf]]\i#jfdd\[c\dd\ie\X] K_\9\Xkc\jYil^k\`jkfijk`c%

6

ROLLING STONES – LOVE YOU LIVEL[^`m\cj\j‚i1(0.. ?m\dmXi[\1B\`k_I`Z_Xi[j#D`ZbAX^^\i ?mX[kf^[\1?\if`e IfZbËeËifcc1C`m\$XcYld$ d\k]iXIfcc`e^Jkfe\j mXic`[kX]\e]XiZ\%;\k Yc\m`e[jg`cc\kfm\ikf‚i% G‚Õ\i\X]eldi\e\\i ^l`kXi`jk\eB\`k_I`Z_Xi[ j‚[fg\k#Xk_Xee´jk\e `bb\bXe_´e^\jXd$ d\e%Le[\i[\ecXe^\ `e[jg`ce`e^jg\i`f[\kf^ I`Z_Xi[j_\if`eg‚\k Õp$kf`c\kf^jkXbi\jk\ie\X]jkf]]\ie\`bfe\ej_‚e[$ kXjb\%;\Yc\mjkfgg\k`kfc[\e`:XeX[X#f^j\e\i\ Yc\m_\c\[\i\j_fk\cm´i\cj\iXejX^\kX][\kZXeX[`$ jb\gfc`k`%8cYldd\k\i[\[`b\i\kk`cIfcc`e^Jkfe\j cp[k\be`b\i#[\iYc\m[i´Yk`\kY`cl_\c[Æ\]k\iXk_Xe _Xm[\kX^\kjkf]]\i%

4

GUNS ’N’ ROSES

1 K<E e G<I \ij\ K <BJeAle^ifZb`9 k$ d i]X ]]\ Jk\ jbi\m\kf id\[]f IfZb \ Æ_Xi (0//f^ ej;Xejb % j`[\e`cGfc`k`b\ ^)'') k\ik `(00.f

– APPETITE FOR DESTRUCTION L[^`m\cj\j‚i1(0/. ?m\dmXi[\18ocIfj\#JcXj_f^i\jk\eX]YXe[\k ?mX[kf^[\1BfbX`e#?\if`e#8cbf_fc IfZbËeËifcc1;\YlkXcYldd\k]iX\kX]m\i[\ej jkµijk\_\XmpYXe[j%(,^Xe^\gcXk`e`LJ8Æf^[\k ]a\i[\Y\[jkj´c^\e[\[\YlkXcYldef^\ej`e[\Æ[\k kXc\im`jk]fij`^j\cm%;\k^µieXme\kg‚XcYldd\k f^j‚#f^>lejËeËIfj\j_Xm[\\e\efidXgg\k`k]fi j\cm[\jkilbk`fe%J\cmfd[\k blemXi[\i\j]µijk\XcYld _Xm[\8oc#JcXj_f^[\Xe[i\ _X]ke´j\e^f[ke\[\` jkf]]\if^Xcbf_fc%8cc`^\m\c cpbb\[\j[\k]fi[\dXk jbil\\kcXe^k`[j_fc[YXik XcYldjXdd\e%

5

THE BEACH BOYS– PET SOUNDS

AEROSMITH – DRAW THE LINEL[^`m\cj\j‚i1(0.. ?m\dmXi[\1Jk\m\eKpc\i#Af\G\iipf^ i\jk\eX]YXe[\k ?mX[kf^[\18cbf_fc#?\if`e#BfbX`e#?Xj_ IfZbËeËifcc1;\imXi\e^Xe^#_mfi8\ifjd`k_ `bb\mXig´e\f^gfc\i\[\%K`cXcYldd\k;iXn K_\C`e\_Xm[\[\c\a\kj`^`e[`\ke\[cX^kbcf$ jk\i`e´i_\[\eX]E\nPfib%?\iYf\[\_\c\ YXe[\k#d\ej[\`e[jg`cc\[\gcX[\e%@d\cc\d fgkX^\cj\ie\m´ck\[\[\j`^`jkf]]\i#jbµ[d\[ g`jkfc\if^bµik\iXZ\`[\i\jjgfikjmf^e\%

L[^`m\cj\j‚i1(0-?m\dmXi[\19i`XeN`cjfe ?mX[kf^[\1CJ;#?Xj_ IfZbËeËifcc1<]k\ij`^\e[\ jblcc\[\e_Xm\m´i\k`ejg`$ iXk`fejb`c[\k`cJ^k%G\gg\ij Cfe\cp?\Xikj:clY9Xe[# jfdK_\9\Xkc\jl[^Xm‚i\k \]k\i%=ifekÔ^li\e9i`Xe N`cjfe\bjg\i`d\ek\i\[\ biX]k`^kd\[CJ;f^jpi\ `]i`\d´e^[\i#f^[\kmXi_Xd#[\i]Xe[kg‚XkYil^\ Zpb\cbcfbb\i#_le[\Õµak\iXe[i\le[\ic`^\[`dj\i` `e[jg`ce`e^\eX]G\kJfle[j%8cYldd\k_Xe[c\i`bb\ j‚d\^\kfd‚Ye\Y`c\if^jli]YfXi[j%K`c^\e^´c[_Xi j\cm\jk\GXlcDZ:Xike\pjX^k1 $Effe\`j\[lZXk\[dlj`ZXccpÊk`ck_\pËm\_\Xi[G\k Jfle[j%

3

OZZY OSBOURNE – DIARY OF A MADMANL[^`m\cj\j‚i1(0/( ?m\dmXi[\1FqqpFjYflie\ ?mX[kf^[\18cbf_fc#?\if`e IfZbËeËifcc1>l[]X[\i\eX]_\Xmpd\kXcYc`m\i_Xe bXc[k%F^[\imXim`ib\c`^\e^Xe^#_mfiFqqpcXm\[\ Xe[\k\e[Xkjeµmc\j`^`^\ee\d\ki\Xc`kpj_fn% D‚jb\\i[\kj\cm\^ile[\ek`cXc[\ejeµmc\e% ;\e^Xe^Fqqp_Xm[\_\c\bip[[\i\e[pYkY\^iXm\k `_\if`ef^bfbX`e%@(0/.Yc\m_Xejd`[kl[X]j`k \^\kYXe[#9cXZbJXYYXk_#g‚^ile[X]_Xejb´dg\ Xcbf_fc]fiYil^%D\eFqqpblee\kif[j\kc`mk`cjµc\k `jkf]]\ijkX[`^cXm\dlj`b%K`k\celdd\i\k]iX;X`ip f]XDX[dXe\i`_m\ik]Xc[\kX]_µa[\glebk\ie\` d\kXc$_`jkfi`\e%

MEGADETH– PEACE SELLS… BUT WHO IS BUYING

1 /- 

J<GK<D9<I)''/

2

L[^`m\cj\j‚i1(0/?m\dmXi[\1;Xm\DljkX`e\ ?mX[kf^[\18cbf_fcf^_\if`e IfZbËeËifcc18cYldeldd\ikf]iXD\kXcc`ZXj]fikXYk\ jµe#;Xm\DljkX`e\%8cYldd\kYc\mD\^X[\k_jbfd$ d\iZ`\cc\f^Xed\c[\id´jj`^\^\ee\dYil[%@[X^jk‚i [\kjfd\kX][\jkµijk\XcYldj`e[\e]fikiXj_d\kXc% >l`kXi`jk\ef^YX^dXe[\e;Xm\DljkX`e\^`b\]k\ij`^\e$ [\j‚d\^\kk`c[\e`jkf]]\if^Xcbf_fc#Xkj\cm\jk\8c`Z\ :ffg\ijd\[_Xdl[X]j`ekfliYlj%M\[\ek`[c`^\i\ c\ac`^_\[_Xm[\YXe[\kf^j‚d‚kk\]pi\[\i\jgif[lZ\i# ]fi[`[\`bb\_Xm[\g\e^\k`cXkY\kXc\_Xd%;\_Xm[\ j`dg\ck_\e[ilbb\kf^[fg\k_Xcm[\c\eX]g\e^\e\m´b%


L.O.C. NIK & JAY INFERNAL SYS BJERRE AURA MARTIN BASIM BURHAN G JOHNNY DELUXE FEAT. SZHIRLEY

TIVOLI

22. SEPTEMBER

DØRENE ÅBNES KL. 14 addLemon.com

SE MERE PÅ THEVOICE.DK


vind

CHILIS

SMS-KONKURRENCER

VIND ny duft fra Sean John J\cmfd[l_m\ib\e\i\ejka\ie\g‚\k [Xej\^lcm\cc\i\e]fople[\ijbµecX[p# m`c[l`bb\blee\m´i\`]i\[]fid\[$ kle^\e$l[$X]$_Xcj\e$_le^i\e[\]pi\# e‚i[l^`m\i[`^j\cm\kc`cc\g`]kd\[ [\eep\[l]kLe]fi^`mXYc\NfdXe]iX J\XeAf_e%;lbfdd\ik`cXkjZfi\]fi m`c[kÆf^[`k\e\jk\gifYc\dYc`m\iXk m´c^\d\cc\d[\dXe^\k`cYl[%Jbpe[ [`^[\i]fiXkjmXi\i`^k`^kg‚]µc^\e[\ jgµi^jd‚cf^[\ckX^`bfeblii\eZ\e%

?M<DK<JK<IG8JK8I<KK<I=FI:?@C@6

81E`bfcXaB`ib 91Jµi\e>\i`Zb\ :1;\eJbXc[\[\Bfb

 

jdjk`c()-- jdjk`c()-- jdjk`c()-- 

Z`ble^X Z`ble^Y Z`ble^Z

;<KBFJK<I)BIFE<I"8CD%JDJK8BJK8K;<CK8><%J<¥MI@><JDJ$@E=FGwJ@;<,

VIND frygtind- VIND sjov film på dvd gydende film

LekiXZ\XYc\\i\em`c[kl_p^^\c`^Ôcd# _mfim`]µc^\i=9@$X^\ek\eA\ee`]\i DXij_%?lejbXcÔe[\\ej\i`\dfi[\i# [\ijc‚ij`e\f]i\`_a\c$[`i\bk\g‚ e\kk\k%I‚[1?XËb´i\jk\ek´kg‚ ?M<D?8E;C<I;<EE<DwE<;J KFG,FD6

81N_`ke\p?fljkfe jdjk`c()--Z`b]ip^kX 918dpN`e\_flj\ jdjk`c()--Z`b]ip^kY :1:flike\pCfm\ jdjk`c()--Z`b]ip^kZ ;<KBFJK<I)BIFE<I"8CD%JDJK8BJK8K ;<CK8><%J<¥MI@><JDJ$@E=FGwJ@;<,

?Xi[lef^\ej`e[\giµm\kXk^i`e\ j‚d\^\kX]\eÔcd#Xk[l\im\[ XkYc`m\bmXck`[`e\gfgZfie#d\ej ZfcX\eÕpm\il[X]e´j\eg‚[`^6 J‚[Xe_Xm[\m`[\k#[Xm`j‚D\\k K_\JgXikXej%;\e\icXm\kX][\ jXdd\]fcb#[\i^XmfjJZXip

Dfm`\#<g`ZDfm`\f^;Xk\Dfm`\# j‚Xcc\i\[\elbXe[li\^e\l[#Xk [\e\i]XekXjk`jbjafm%M`e[[`k\^\k \bj\dgcXiX]Ôcd\e#[\ikX^\ikpbk g`jg‚9i`ke\p#*''f^Xcc\dlc`^\ Xe[i\%

?M8;=FI<JCwIK@;J=FI;I@M#;LG@DG<I;@E:PB<CD<;6

8%=c\i]Xim\kkXg\k`c[`eZpb\c jdjk`c()-- 9%Jgfb\ZXi[jk`c\^\ie\ jdjk`c()-- :%9cfdjk\i`Zpb\cblim\e jdjk`c()--

Z`bjgXiX Z`bjgXiY Z`bjgXiZ

;<KBFJK<I)BIFE<I"8CD%JDJK8BJK8K;<CK8><%J<¥MI@><JDJ$@E=FGwJ@;<,

VIND fede jeans J)FE<_Xibi\\i\k[\m`c[\jk\a\Xejd\[ ef^\eZiXqp$XjjYif[\i`e^\ig‚cfdd\ie\ Æf^]fi[`ec´bb\i_\[jjbpc[_Xi[\cXm\k `e[m\e[`^kgi`ek#j‚[\Yc`m\i\e[el]\[\i\# e‚i[ljdµ^\i[\dfg%J\e[\ejdjd\[ [\ki`^k`^\jmXif^_fg`[\d

 nnn%j)fe\ck[%Zfd ?M<D?8I:?@C@ =LC>K@<EL><6

81=`jb\i$:_i`j jdjk`c()--Z`bj)fe\X 919f[\^X$9\ek jdjk`c()--Z`bj)fe\Y :1C`[\ic`^\$CX`cX jdjk`c()--Z`bj)fe\Z ;<KBFJK<I)BIFE<I"8CD%JDJK8BJK8K ;<CK8><%J<¥MI@><JDJ$@E=FGwJ@;<,

J<GK<D9<I)''/

 /0


film ACTION

DRAMA

=@CD8ED<C;<I< D\kk\?µ\^

GYS

KOMEDIE

ROMANTIK

D`bb\cIp[qp

8ee\8e[\ij\e

DOKUMENTAR

MÅNE

Rumhelte-

D

FILMENS

Quiz

>\ee\dd`cc`fe\iX]cpj‚i_XiÔcd_\ck\ cXm\k]Xikjki`Y\ig‚[\eYc‚_`dd\c`bXd$ g\edf[[\_µa\i\cl]kcX^jfe[jbXY%K\jk [`eildÔcdm`[\ed\[:_`c`jild_\ck\$hl`q

(%?m`cb\eki`bfkbc´[kcl]k_\ck\i`[\ee\Xe`dXk`fejÔcd _Xme\kg‚afi[\eYcXe[kafi[m´j\e\ijfd]fi\bj\dg\c \eZfnYfpf^\ebXikf]]\cd\[cµj\bifgj[\c\6

)%

?mX[\ieXme\kg‚[\eYi\[b´Y\[\bm`e[\#[\i `\ei´bb\Ôcdd\[Y\le[i`e^jm´i[`^k‚cdf[`^_\[ Y\b´dg\i_fi[\iX]jXmc\e[\ildm´j\e\i\kjk\[ cXe^km´b]iXafi[\e6

*%

?mX[_\[[\i[\eild$[Xic`e^#[\id\[j`kn\ccX$ _‚iYcX]i\e[\`ildm`e[\e\i_fm\[g\ijfe`\kY\iµdk YcXe[\kXZk`fe$f^]Xd`c`\[iXdX6

+%

@[\ee\Ôcdj\e[\j\eYi\[jblc[i\kYc`bb\ejcX^\i d\[j`kk\Xdl[`ildd\k]fiXki\[[\afi[\e]iX[\ej le[\i^Xe^%?mX[_\[[\i_Xe6

,%

?mX[\ieXme\kg‚[\eiXgg\jfc[Xk#_m`jdf[` [\ee\Ôcdd‚jk‚j`egiµm\df[dXe^\Xid\[\ild$ m´j\e\ijm\cl[m`bc\[\k\befcf^`6 FI;1D<KK<?¥<>

55?‚ijgiXp#_ldljf^_‚e[^iXeXk\i33

SCREENING ZOHAN Premiere: 26. september

Medvirkende: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui ?MFI=FIJ<;<E1=fi[`8[XdJXe[c\i\i gfdgfe\ie\g‚[`kZ_\\ic\X[\i_fc[ ?M8;?8E;C<I;<EFD1;\e`jiX\cjb\ kfg$X^\ekf^Xek`$k\iifi`jkQf_Xe]Xb\ij`e\^\e [µ[#j‚_Xe`Xc_\dd\c`^_\[bXei\aj\k`cE\nPfib f^]fi]µc^\[iµdd\efdXkYc`m\]i`jµi`\eX]GXlc D`kZ_\ccjjXcfe\i%;\jm´ii\d‚_Xeeµa\jd\[\e c´i\gcX[j`\ec`cc\jXcfe#fdi`e^\kX]gXc´jk`e\ej\i\% D\eY\[jkjfd_Xe_Xic´ikXkjkpi\jXbj\e#Yc`m\i _Xe`e[_\ek\kX]]fik`[\e%;\k\ij‚8[XdJXe[c\iËjb# jfd[\kfm\i_fm\[\kbXeYc`m\#j‚_m`j[l`bb\\im`c[ d\[_Xd#\i[\ee\Ôcd\kXYjfclkef^f%=fiJXe[c\i ]pc[\i[\k_\c\`[\ee\_‚ii\aj\e[\jafm\gXif[`g‚ `jiX\c\i\#gXc´jk`e\ej\i\#]i`jµi\if^k\iifi`jd\% Check også::_lZbXe[CXiip#K_\NXk\iYfpf^ 9`^;X[[p 8EE<8E;<IJ<E

JM8I1(%Ê9lqqC`^_kp\XiËKfpJkfip # )%ÊI`gc\pË8c`\ej #*%ÊClb\JbpnXcb\iËJkXi NXij #+%Ê?XiipJkXdg\iË8idX^\[[fe # ,%ÊBXgkXaeJk\m\e?`cc\iË@e[\g\e[\eZ\;Xp >> Robot-romance i rummet <<

WALL-E

Premiere: 29. august Medvirkende: Stemmer af Peter Røschke, Sara Poulsen, Jarl Friis-Mikkelsen, Niels Olsen ?MFI=FIJ<;<E1?m`j[lbelj$\cjb\i ;`je\p$]`cd\cc\i_Xi\edpjk`jb]fib´ic`^_\[ ]fiifYfkk\i#m`c[lf^j‚\cjb\[\ee\]`cd% ?M8;?8E;C<I;<EFD1D\ej_\c\afi[\ejY\]fcb$ e`e^]\[\i[\eg‚\kbip[jkf^kjildjb`Y\kjk\[`

ildd\k#ip[[\i[\ec`cc\]µcjfdd\jbiXc[\ifYfkNXcc$< fgg‚afi[\e%<e[X^dµ[\i_XeifYfkk\e<mX#[\i\i j\e[kl[]fiXkc\[\\]k\ic`mg‚gcXe\k\eafi[\e#f^_Xe ]fi\cjb\ij`^_fm\[blc[j`[\e_µak\befcf^`jb\jbµe_\[% JXdd\e\e[\i[\`\k\m\ekpi#[\iX]^µi_\c\d\e$ e\jb\_\[\ejjb´Ye\%;\k\i\km`jl\ckÕfk\m\ekpi# d\e`c´e^[\ec`[kb\[\c`^kf^lfg_`[j\e[\d\[\e b´ic`^_\[jX]]´i\d\cc\dkfXe[if`[\il[\ej´ic`^ d\^\kg\ijfec`^_\[% Check hellere:KfpJkfip#K_\@eZi\[`Yc\j D<KK<?¥<>

55¥c#gfieff^ildiXb\kk\iÆ[\k\ief^\k#[\iYXkk\i33

REJSEN TIL SATURN Premiere: 26. september

Medvirkende: Stemmer af blandt andre Casper Christensen, Frank Hvam, Iben Hjejle og Simon Jul Jørgensen ?MFI=FIJ<;<E1=fi[`[\eg‚Xcc\d‚[\i c\m\ifgk`c[`e\jkfi\]fim\eke`e^\i\]k\i Y\b\e[kjbXY\kd\[K\ib\c¿ ?M8;?8E;C<I;<EFD1;XedXib\im\[XkcµY\ kµi]fiYi´e[jkf]#f^]fiXki\[[\cXe[\kjbXc\eild$ iXb\kj\e[\jk`cJXklief^_\ek\i\jjfliZ\i%D\ebfik ]µic`]kf]][µieXm`^Xkµi\eX]jXcdfe\ccX]fi^`]ke`e^#f^ XjkifeXlk\eG\id‚df[m`cc`^kki´[\`_Xejjk\[%JXd$ d\ed\[[\ekiXldXk`j\i\[\bi`^jm\k\iXe\e8ie\#dlj$ c`djb\AXd`c[\i\e[el`bb\_Xi]‚\k[XejbjkXkjYfi^\i$ jbXY f^[\eXcbf_fc`j\i\[\gfief\cjb\i#Fc\#j\e[\j _Xel[`ildd\k#d\ej;XedXibjY\]fcbe`e^bcXgg\i f^alYc\i%?`jkfi`\e\iYp^^\kg‚:cXlj;\c\liXejblck$ k\^e\j\i`\X]jXdd\eXme#[\iifZb\[\`.'Ë\ie\%=`cd$ m\ij`fe\ebfdd\i`[\e^iX[k`cXkifZb\)''/>c\d XckÆf^a\^d\e\i8CKÆfdgfc`k`jbbfii\bkfg]µij\c% ;\b`bj\[\Xib\kpg\iX]ef^c\X]j`e[`^\]´_fm\[\il[$ jk`cc\i;XedXibi‚k]filjµ[\k#jfde‚i8ie\bfej\bm\ek bXc[\iep[Xejb\i\eAXd`c]fiDi%E`e\$<c\m\e%?fc[[X fg;\e_\iÔcd\ij‚jafm#Xka\^m`c]iXi‚[\[`^Xk kX^\Xck]fidXe^\gfgZfied\[`e[`Y`]]\e#]fi[l bfdd\iXcc`^\m\ck`cXkjgpkk\[\kd\jk\l[`^\e#e‚i [l^Xe^g‚^Xe^d‚fm\i^`m\[`^kfkXckk`c[\ee\X]j`e$ [`^kdfijfdd\^\e`jki\^X]\eXe`dXk`fejÔcd% Check også:K\ib\c`Be`Y\% 8EE<8E;<IJ<E

0' 

J<GK<D9<I)''/


BELLEVUE TEATRET KENNETH BAGER’S

PREMIERE 2. OKTOBER IDÉ & INSTRUKTION KENNETH BAGER KOREOGRAF SIGNE FABRICIUS MEDVIRKENDE BL.A. KENNETH BAGER, AURA, THOMAS BANG, ULF PILGAARD, LOUISE FRIBO, TOM KRISTENSEN, A ‘SMALL’ BIG BAND & 6 ‘LIDO’ DANSERE BILLETTER 39 63 64 00 / 70 15 65 65 ELLER PÅ BELLEVUETEATRET.DK

bang_chili_225x149.indd 1

SELV EN DRÆBERMASKINE VIL

20/08/08 16:50:55

HAVE EN ORDENTLIG FRISURE!

87466/1

DU BLIVER KNALDET 26. SEPTEMBER I BIOGRAFEN

Zohan_223x145.indd 1

8/21/08 10:12:53 AM


I

ropris t n lg a Frit v . 3 stk

, 0 10 Isen alle har ventet på 1 stk. – kun hos 7-Eleven 39 95 Vi har nu, som de eneste i Skandinavien, fornøjelsen af at kunne tilbyde dig den autentiske Baskin Robbins is – isen over dem alle! Baskin Robbins er en vaskeægte amerikansk drøm. I 1945 smeltede Irv Robbins og Burton Baskin deres forkærlighed for traditionel is sammen med ønsket om at skabe et ishav af de lækreste ingredienser og fristende smagsvarianter. Drømmen gik i opfyldelse og isen er i dag amerikanernes absolutte favorit. Endelig er det lykkes os at få isen til Danmark, så du også kan få opfyldt dine vildeste is-drømme. Men kun hos 7-Eleven.

Normal pris 1 st k.

52 95

Tilbuddet gælder i perioden fra den 25. august til og med den 5. oktober

Vælg mellem 5 fantastiske varianter


film ACTION

DRAMA

GYS

KOMEDIE

ROMANTIK

DOKUMENTAR

DVD’er på vej 8=D@BB<CIP;QP

TI.9  

 C<8E<I : ÆJXdl\cC%AXZbjfe jfdYcf[`^fgip[e`e^j$ dXe[%

MAN.15+DwE<;<I#*L><I F>);8>< Æ?Xe[c\ifd\e`cc\^Xc XYfikle[\i:\Xlj\$ jZlj$jkpi\kf^mXe[k ;\>pc[e\GXcd\i% TI.16

558ek`$X^\ek`Xbk`fe33

55=iµb\e<m`^$^cX[dµ[\i?i%9XiY\iYcX[33

 

:8C@=FIE@:8K@FE# J¤JFE( ;Xm`[;lZ_fmep\i \d`e\ekjfd[\j`ccl$ j`fe\i\k[Xd\]fi]µi\i%

TI.23  

=LEEP>8D<J M´dd\c`^#d\eY\kX^$ \e[\Ôcdfd\edfiY`[ c\^d\[d\ee\jb\c`m%

Premiere: 29. august

Premiere: 12. september

Medvirkende: Steve Carrell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin

Medvirkende: Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Eddie Marsan

  

TI.23 @EK?<M8CC<P F=<C8? Æ<ejkfijg`cc\e[\ KfddpC\\Afe\jaX^\i _\dd\c`^_\[\eYX^ dfi[\kg‚_Xejjµe%

TI.23  

GI@JFE9I<8B# J¤JFE* JZfÔ\c[jaX^kg‚]i`_\[ f^i\k]´i[`^_\[]fikj´k$ k\i`GXeXdX%

TI.30 =C8DD<E F>:@KIFE<E Gi´^k`^k)%M\i[\ej$ bi`^j[iXdXfdkfX][\ jkfi\df[jkXe[j]fcb% TI.30 

?@DC<EJ?A<IK< Mfbj\ekf^mXem`kk`^k m\cjg`cc\k[iXdXfd gXi]fi_fc[%

GET SMART

?MFI=FIJ<;<E1=fi[`[l\cjb\ibfd\$ [`\i#[\ikX^\ig`jg‚''.f^Xcc\[\Xe[i\ fm\ij\i`µj\kfgX^\ek\i% ?M8;?8E;C<I;<EFD18eXcpk`b\i$eµi[\eDXo JdXik]fi]i\dd\jk`c_\dd\c`^kfgX^\ek#f^jXdd\e d\[[\ejlg\i_fkk\8^\ek00Yc`m\i_Xej\e[kg‚\e ]Xic`^d`jj`fe#[\ijbXci\[[\m\i[\e]iXXkYc`m\fm\i$ kX^\kX][\edX^kc`[\ic`^\]fiYip[\ifi^Xe`jXk`feBXfj% =`cd\ed`e[\id\^\kfdk`[c`^\i\X^\ekbfd\[`\i jfd\bj\dg\cm`j8ljk`eGfn\ij#d\ee‚i_\ckbcXik `bb\fgg‚jXdd\e`m\Xlg‚^i`e$f$d\k\i\k%;\i\i `bb\ef^\kepjbXY\e[\`Ôcd\ejfdX^\ekbfd\[`\# d\e[\e_Xij`e\jafm\_µa[\glebk\ikXbb\km´i\ Jk\m\:Xii\cc% Check også:8ljk`eGfn\ijÆk_\jgpn_fj_X^^\[ d\#?µag`jkfc]µi`e^#KfgJ\Zi\k

HAPPY-GO-LUCKY

?MFI=FIJ<;<E1=fi[`Ôcd\ej^f[\ _ldµim`cjd`kk\j‚d\^\kX]g‚[`^#Xk[lm`c fm\im\a\Xk[ifgg\cpbb\g`cc\ie\% ?M8;?8E;C<I;<EFD1Gfggp\i*'‚i#XiY\a[\i jfdYµie\_Xm\bcXjj\c´i\if^c\m\ic`m\k]lc[kl[%?le jgil[c\ij‚d\^\kX]c`mj^c´[\#\e\i^`f^d\[d\e$ e\jb\c`^_\[#Xk[\k\ic`^\g‚bXek\ek`c[\k`ii`k\i\e[\% D\eJXccp?Xnb`ejjg`cc\id\^\kfm\iY\m`j\e[\j`e bXiXbk\ijfd[\e\m`^k^cX[\g`^\d\[[\kjkfi\_a\ik\# f^[lbXe`bb\Xe[\k\e[Xk\cjb\_\e[\jbclek\[\f^ YXiec`^\m´j\e%@e[`d\cc\dbipY\i[l\e[[Xe\[ `Y`f^iX]j´[\kX]i\eg`ec`^_\[g‚_\e[\jm\^e\% <ejµ[Ôcd#[\ie´jk\e\i]fijµ[#d\ei\[[\jX] ?Xnb`ej]XY\cX^k`^\jbl\jg`c% Check også:J\Zi\kjC`\j#M\iX;iXb\ 8EE<8E;<IJ<E

8EE<8E;<IJ<E

FEM FACTS OM ADAM RICHARD SANDLER

1 2 3

Født: 0%j\gk\dY\i(0--# 9iffbcpeE\nPfib%

Ungdom: 8[Xdfg[X^\[\j`k \^\kbfd`jb\kXc\ek#[X_Xejfd (.‚i`^jgfekXekY\jk\^\ejkXe[$ lg$jZ\e\g‚\ebclY`9fjkfe% Hobbyer: 8[Xd\i\ejkfi]XeX] gif]\jj`fe\cni\jkc`e^

4

Karriere: 8[Xd_Xifgki‚[k` [`m\ij\bfd\[`\i#YcXe[kXe[\k 9`^;X[[p#f^_Xif^j‚_X]kd\i\ [iXdXk`jb\ifcc\i#jfd\bj\dg\cm`j[\e dXe`jb\\a\iX]\kkf`c\kjmlgg\i$ÔidX` GleZ_;ilebCfm\%

5 

Kæledyr: 9fbj\i_le[\eD\Xk$ YXcc#[\imXi]ficfm\ik`c8[Xdj Yipcclg%

FI;1D<KK<?¥<>

J<GK<D9<I)''/

 0*


tidsfordriv

LIR TIL DIN CYKEL @m\i[\ejjkfiYp\ibµi\ij\a\Yl[\ile[kd\[bfik`\^\ie\%ElbXe[l m´i\d\[g‚df[\e%Bc`g$bc`g$bc`g

 =‚Õ\i\ g‚ Xi[j Z \ b f g j K%;B < E @ C @ :?

Fgi`e[\c`^k\ijgfb\ZXi[jËe\Y\i\^e\kk`cXkjb\ce\Yl[\]iX_`e$ Xe[\e#e‚i[\X]_fc[\ibfeblii\eZ\i%D\e`[X^\i[\idXe^\#[\i bµi\iile[kd\[[\d#]fi[`[\kj\i]\[kl[%

Sådan gør du: Bc`g[`kjgfb\ZXi[l[d\[jXbjf^c`d[\kjXdd\eg‚d`[k\e% El\i[\k]Xbk`jbbcXik`cXkYc`m\bc\dke\[d\cc\d\^\ie\g‚[`e Zpb\c%?m`j[lm`c_Xm\[\kk`cXk_fc[\`i\^e#\i[\k\e^f[`[„Xk cXd`e\i\[\kÆj‚Yc`m\i[\kf^j‚d\i\jk`]k%

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;JGFB<:8I;;<J@>E1JLJ8EE<D¥CC<IE@<CJ<E

J<GK<D9<I)''/

 0,


klumme

DEN (U)PERFEKTE DATE ;\eg\i]\bk\[Xk\Yp[\ig‚iµ[m`e#jk\Xi`ecpjf^\kbpj \cc\ikf%;\ebeXgj‚g\i]\bk\m\ij`feY\jk‚iX]d\e$ jkilXk`fejYcf[#\bjb´i\jk\if^\e[Xk\#[\iYc`m\iYc‚% :_`c`jbcldd\jbi`Y\ek#Ki`e\#_Xigiµm\kY\^^\[\c\%

J

\^_Xim´i\kg‚\e_‚e[]lc[[Xk\j`d`kc`m%A\^_Xi[ilbb\kiµ[m`e#jg`jk jlj_`f^_fc[k`_‚e[k`cifdXek`jb\Y`f^iX]]`cd%D\ej\cmfd[Xk\jbXe m´i\efbj‚]XekXjk`jb\#bXe[\f^j‚m´i\[\ei\e\kfiklif^p[dp$ ^\cj\%D`ebXkXjkif]\[Xk\_\[Bi`jkf]]\i%=µijk\^Xe^#m`dµ[\j#\ik`c\e ]\jk#f^[\k\i]c`ikm\[]µijk\Yc`b%;\jm´ii\Yfim`)''b`cfd\k\i]iX _`eXe[\e#d\ee‚iIfd\ff^Alc`\bXe# j‚bXem`f^j‚%M`jbi`m\ijXdd\e fm\idje#k`cj`[jk]c\i\k`d\i_m\i[X^%M`j\e[\i_`eXe[\em`ikl\cc\_a\ik\if^[„e d\[g`e^m`e\e#[\ijblYY\i[\eXe[\eg`e^m`e`mXe[\k%F^\e[\c`^#\]k\i\k‚ij `ek\ejZpY\ijeXm#jbXcm`g‚[Xk\%Bi`jkf]]\ijbi`m\ik`cd`^fdbi`e^d`[eXkkfij[X^ X]k\e#Xk_Xebfdd\ik`cBµY\e_Xmee´jk\[X^#f^_\i]iX^‚iXck`e^^Xck%A\^_Xi m\ek\k\k=L:B@E>wI#f^j‚^`m\i_Xed`^\k_Xcmk[µ^ejmXij\c%=lZb#]lZb#]lZb%

0- 

J<GK<D9<I)''/

9cf[#jm\[f^k´kg‚k‚i\i A\^_Xi]i`bcfbb\e(.f^jbXc_\ek\Bi`jkf]]\ig‚?fm\[YXe\ebcfbb\e)'%Jfdg`^\f^ gcXec´^e`e^jd\ee\jb\\iki\k`d\iXck]fibfikk`[XkcµY\g‚%A\^_Xid`e[jkYil^]fi ki\[X^\1A\^jbXcmXjb\kµa#ip[[\fgf^bµY\`e[%A\^jbXc]`e[\g‚jXdkXc\\de\if^ jmXi%F^j‚jbXca\^]`e[\\eXmXeZ\i\kdX[fgjbi`]kf^µm\d`^g‚[\e#j‚[\kc`^e\i#Xk a\^Xc[i`^_XiY\jk`ckXe[\k% ;\jm´ii\m`cjb´Ye\e#Xka\^\iYcµ[k`^\ee\dd`kcX^\e#f^_m\ib\ed`edfi\cc\i _lj_fc[e`e^ji‚[bXe]a\ie\[\ejbldc\#Yile\gc\k%;\i\i`bb\Xe[\kXk^µi\2kfg$ dX[iXjj\ed‚f]i\j]fi\kgfk\ek`\ck]fi_fc[% EfidXckm´c^\ia\^[\kj`bi\[Xk\$flk]`k1JkiXdd\a\Xejf^\ekfg%D\ea\^\icµY\kkµi ]fii\ekkµaf^d‚`jk\[\kkpk`c\e^lcjfdd\iYclj\[\e#[\icl^k\id`e[jkX]jm\[ 

FI;1KI@E<9@IB=FKF1:8IJK<EJ<@;<C@CCLJKI8K@FE1BC8LJG<CC<

Alphahun eller høne Går du forrest, når det handler om at hjælpe andre mennesker? Så er du meget velkommen i hjemmeværnet. Vores opgaver er mange – og meget forskellige. Fra deltagelse i internationale opgaver i verdens brændpunkter, for eksempel Afghanistan, til støtte ved natur- eller menneskeskabte ulykker og katastrofer i samfundet. Du kan få en sjov, indholdsrig og udfordrende fritid, mens du samtidig gør verden til et bedre sted at være.

Klik ind på www.hjv.dk. Her kan du læse meget mere og søge om optagelse i hjemmeværnet


klumme f^bfdY`e\i\i[\e`\kjmX^kµa\Yc`bd\[\e^iµee\[\i[\cf^jµcm^XdXZ_\i¿ A\^\if^j‚cµY\kkµi]fi_‚e[bc´[\i#j‚\]k\iXiY\a[\jglik$`e[bµY\ia\^`Apjb1 =`i\dµib\Yc‚YX[\_‚e[bc´[\i#jfda\^jpe\jl[jki‚c\i\bjbclj`m`k\k%F^Ycfdjk\i jbXca\^[Xf^j‚e‚XkbµY\#j‚a\^m`ib\ii`^k`^fm\ijbl[jX^k`^%A\^bfdd\ij\cm$ ]µc^\c`^k`d`elkk\i]fij\ekk`ckf^\k% ;\kYc`m\i`bb\Y\[i\g‚m\a_a\d`Yljj\e% $;ldXe^c\iYXi\\eiµ[_Xk#j‚c`^e\i[l\kkiX]`bcpj#cp[\i[\k]iXd`e[Xk\% A\^kifi]Xbk`jb#Xka\^`[„kµa\Yc`b]µc\id`^[ldd\i\#\e[_m`ja\^_Xm[\_X]k\e kfdXk]Xim\k_Xkg‚%

Jdµc]g‚YX[\m´i\cj\k ?\c[`^m`j_XiBi`jkf]]\ik´ebkj`^XkYc`m\_\c\n\\b\e[\e#j‚jcX^\k\i`bb\kXYk \e[el%D`ej`dgc\nfbdX[]‚i^f[\Xed\c[\cj\i#_Xe^i`e\iX]d`ejkXe[lg$ [m[#f^m`\e[\id\[Xkm´i\jXdd\e[\e]µijk\X]k\e% E´jk\dfi^\eY\^pe[\if^j‚^f[k%Bi`jkf]]\i^‚i`YX[#d\eja\^_alcc\ie\[k`c YX^\i\e\]k\iile[jkpbb\i%A\^bµY\iElk\ccXf^bXbXf#j‚[\kYc`m\i_\ckg\i]\bk% D\e [X a\^ bfdd\i k`cYX^\# cp[\i [\k l[\]iXYX[\m´i\cj\k1 $ ?mfi]fi \i [\k c`^\# a\^ \i Yc‚6 A\^ bXjk\i [\k Yc‚ _‚e[bc´[\ ` i`e^\e f^ \ib\e[\id`ke\[\icX^%;\ej`[jk\[X^ kX^\iBi`jkf]]\ik`[c`^kX]jk\[%?XejbXc É[i`bb\bX]]\d\[„eÉ% A\^ jgµi^\i# _m\d [\k \i% ;\k \i j\cm$ ]µc^\c`^\bjb´i\jk\e% 9\_µm\i a\^ ]fik´cc\# Xk [\k `bb\ Yc\m k`cd\i\d\cc\dfj6?‚e[bc´[\ie\_Xi a\^[f^jkX[`^^c´[\X]%;\jd`kk\i_\c$ [`^m`j`bb\X]c´e^\i\%

55A\^\iYcµ[k`^\e$ e\dd`kcX^\e#f^ _m\ib\ed`edfi\cc\i _lj_fc[e`e^ji‚[bXe ]a\ie\[\ejbldc\# Yile\gc\k%33 J<GK<D9<I)''/

 0.


Ring gratis til5venner DER HAR RINGO ELLER TELIA, UDEN DET

BLIVER TRUKKET FRA DIN TALETIDSKONTO

Se hvordan på ringo.dk

0 200 45 20 35 KØB NU taletid 0 45 20 3 49 KR.

BONNEMENT

ØRE PR. MINUT

for

KR.

ØRE PR. SMS

ØRE PR. OPKALD

ABONNEMENT

ØRE PR. MINUT

Ringo et 100% online baseret taletidsprodukt. Du kan kun købe Ringo på Telias webshop via ringo.dk. Du betaler ikke noget abonnement, men der er et månedligt minimumsforbrug på 19 kr. Ingen bindingsperiode. 2 kr. pr. MMS. Data 5 kr./MB. Prisen gælder privatforbrug til danske numre i Danmark og inkluderer ikke indholdstjenester. Du skal tilmelde dig Telia Fri Familie for at ringe for 0 kr. til 5 venner. Det gælder i hele Danmark for op til 6 personer. Med 60 min. pr. samtale, 10 timer/md. pr. medlem.

ØRE PR. SMS

ØRE


voxpop

HVORDAN MISTEDE DU DIN

MØDOM?

<D@C#)'‚i ;\e^Xe^a\^^`bg‚\]k\ijbfc\#_Xm[\a\^ \ejµ[b´i\jk\%M`_Xm[\m´i\kjXdd\e` \kgXil^\i#f^\e[X^Y\jclkk\[\m`fj]fi Xk`^efi\i\jbfc\ej]fiYl[fdj\od\cc\d \c\m\ie\%;\kmXic`[kb`bj\k#]fi[`m`Y\^^\ mXiafd]il\i#d\e\cc\ijmXi[\kfbXp%A\^ kifi#Xk]fi_fc[\k_fc[k`\kgXid‚e\[\i%

9<;JK < JM8I

?%:#(/‚i D`eb´i\jk\mXiXc\e\_a\dd\#j‚eljblcc\[\i _p^^\j%M`Y\^pe[\iXkbeXc[\`e[\g‚_\e[\j m´i\cj\#d\eg‚\e\cc\iXe[\ed‚[\_Xme\im` g‚jf]X\e`e[\`jkl\e%;Xm`^‚iXcc\id\jkk`c[\e# _µi\im`_fm\[[µi\e^‚%?\c[`^m`j_Xib´i\jk\e \ebafc\c`^^\e[\#jfd_lekX^\ig‚%;Xdfi\e bfdd\i`e[`jkl\e#bXjk\ia\^d`^eµ^\efdYX^ jf]X\e%D\ejb´i\jk\e_fc[\idfi\e_\ed\[ jeXb#je`^\ia\^d`^`e[g‚m´i\cj\k%

C8LI8#(-‚i Jfd(+‚i`^mXia\^k`cc`[k_p^^\[ilbd\[ef^c\ m\ee\i%<]k\i\kjkpbb\k`[jdlkk\ikfX][\d g‚9c\e[\i]fiXkjZfi\#f^a\^mXi\]k\icX[k d\[\eZi\\gp]pig‚)(#[\i`ej`jk\i\[\g‚#Xk a\^bXc[k\_Xdfeb\c#d\ej_XecX^[\Xeg‚ d`^%;\e\e\X]g`^\ie\bfd_a\d#f^a\^mXi i\[[\k%M`mXi]lc[\Y\^^\kf#f^]Xbk`jb\e[k\ a\^`j\e^d\[_\e[\%<^\ekc`^^f[j\o#d\e _lecl^k\[\X][‚ic`^µc%

G<K<I#),‚i I@BB<#),‚i A\^mXik`c]\jkd\[ef^c\m\ee\i%;\imXii`^\c`^\ d´e^[\iX]Xcbf_fc#f^a\^Yc\mljXe[jpec`^kjk`mf^ \e[k\jXdd\ed\[\e]pi%A\^m\[`bb\_\ck#_mX[[\i jb\k\#d\ee´jk\dfi^\em‚^e\[\a\^fgd\[^`^Xe$ k`jb\Yc‚d´ib\i_\c\m\a\efgf^e\[X[`e[\ic‚i\e\% L_\c[`^m`jmXi[\k[X^\e]µi#a\^jblcc\g‚YX[\]\i`\ d\[d`e\]fi´c[i\#f^a\^d‚kk\^µi\d`^d\^\kld$ X^\]fiXkjbalc\[\k_\c\l^\e%

A\^^`bg‚@[i´kj_µajbfc\e`wi_lj%A\^mXic`[ke\[\# ]fi[`a\^`bb\_Xm[\]‚\kjZfi\k`g´ekcXe^k`[%@]i\[$ X^jYXi\ejX[ef^c\X]d`e\bXdd\iXk\if^\ejµ[ g`^\#[\i_\[I`bb\%M`jg`cc\[\µcjg`c#d\e[\ijb\k\ `bb\i`^k`^ef^\k#j‚a\^Y\jclkk\[\d`^]fiXkcµY\`e[ `\ecXdg\%G‚[\ed‚[\Yc\mI`bb\afeµ[k k`cXkkX^\j`^X]d`^Æ_m`cb\k_le^afi[\%=µijk^Xm _led`^\kYcfnafY#f^[\i\]k\iÔb_le_l^%

J<GK<D9<I)''/

 00


CHILI #09 september 2008  
CHILI #09 september 2008  

søen med Chris, giver dig tips til hvordan du pepper din pasta op (billigt) og har mødt en pige som er blind. Vi spotter mode og har fundet...