Page 1


เดวิด แพกการ์ด (David Packard)

วิลเลียม ฮิวเล็ตต์ (William Hewlett)

-บัณฑิตหนุม่ 2 คน เพิ่งจบจาก Stanford University - ใช้โรงรถแคบ ๆ สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทาให้วิถีชีวิตของ มนุษยชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป - ปี 1939 ก่อตั้ง HP (Hewlett Packard) - HP ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งซิลิคอนวัลเลย์


2. เจอร์รี หยาง (Jerry Yang)

เดวิด ฟิโล (Devid Filo)

อีก 60 ปีถัดมา (1994) สองคู่หู่ คนหนึ่งไต้หวัน อีกคนอเมริกัน นาม ว่า เจอร์รี หยาง (Jerry Yang) และเดวิด ฟิโล (Devid Filo) จบการศึกษา จาก Stanford University หลั ง จากที่ ทั้ ง คู่ ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ โลกของ อินเตอร์เน็ต แต่เห็นว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ นั้นยาก เหมือนเขาวงกต


3. Apple จอบส์ ผู้ผลิผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมอย่าง iPod, iPhone, MacBook, iTune กลายเป็นมหาเศรษฐีและเป็นนักธุรกิจที่ ทรงอิทธิพลที่สุดในปี 2007 ทั้ง 2 ก็คือ 1) สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) และ สตีฟ วอซนิแอค (Steve Woxniak)

วอซ


4. แลร์รี เพจ (Larry Page) และเซอร์กี บริน (Sergey Brin) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้ก่อตั้ง Google


-เป็นบริษัทสือ่ และโฆษณา โดยมีเสิร์ซเอ็นจิน้ เป็น “หัวใจ” -บริเวณด้านขวา และด้านบน จะเป็นส่วนของ “Sponser Search” - ได้จากการชนะการประมูล “Keyword” โดยจ่ายตาม จานวนครั้งที่คลิก “Cost per click”


- ซื้อกิจการ Youtube (VDO Sharing) ด้วยราคา 1.6 พันล้าน US - ซื้อกิจการ dMarc ธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุ - เป็นพันธมิตรกับ MySpace ด้วยเงิน 9 ร้อยล้านเหรียญ เพื่อให้ Google Search Box เข้าไปปรากฏในหน้า MySpace - กิ จ การ “มื อ ถื อ ” เจ้ า ของระบบปฏิ บั ติ ก ารบนมื อ ถื อ แอนดรอยด์ Android


5. Facebook

- มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) และดัสติน มาสโควิตซ์ (Dustin Moskovitz) ทั้งสองเป็น Roommate - 4 ก.พ. 2004 วันเปิดตัว Facebook ในชื่อ thefacebook.com สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง ฮาร์วาด (Harvard) ไม่มี ระบบหนั ง สื อ รุ่ น ออนไลน์ มาร์ ค จึ ง น าไอเดี ย เข้ า ไปเสนอ แต่ ถู ก ปฏิเสธ แก้เผ็ดด้วยการเจาะระบบ ดัสติน มาสโควิตซ์ (Dustin Moskovitz)

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)


ดึ ง รู ป สาวๆ มาท าเป็ น เกมให้ เพื่อนๆ โหวด “Hot or Not” ภายใน 4 Hr มีจานวนคลิกกว่า 22,000 ครั้ง) ทาให้เห็นถึงพลัง ของ Social Network ลาออก จาก Harvard ตามอย่างรุ่นพี่ “บิลล์ เกตส์” (Bill Gates) แห่ง Microsoft

“บิลล์ เกตส์” (Bill Gates)


• Mark ถูกจัดให้เป็นบุคคลแห่งปี Time 2008 ขณะ อายุ 23 ปี • Yahoo! เสนอซื้อ 1 พันล้าน US • ถูกนักศึกษา Harvard 4 คนฟ้องร้อง “ขโมยไอเดีย” เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง The Accidental Billionaires (The Social Network) • ทาไม Facebook จึงต้องเป็นสีฟ้า?

Silicon Valle  

Silicon Valle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you