Page 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

Writing for PR (การเขียนสไตล์ PR) คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ? ที่ไม่สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยากรโดย กรกนก จึงภักดี ที่ปรึกษาอิสระด้านประชาสัมพันธ์

เวลา 9.30-17.00 น. http://thaiprconsult.wordpress.com

ณ รร. แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน พระราม9 แนวคิดหลัก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปรับรู้เป็นภาระกิจที่ สำคัญของฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการสื่อสารประเภท หนึ่งที่จำเป็นมากๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง เสริมสร้างภาพลักษณ์ และแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น คือ การเขียนเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันคนทำงานประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ยังเขียน งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงประเด็น บางครั้งก็ยาวเกิน ไป จนนักข่าวไม่สามารถนำไปลงข่าวให้ได้ รวมทั้งกลุ่มเป้า หมายอ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือบางครั้งก็สั้นเกินไปจนไม่ทราบ ว่าต้องการสื่อสารในประเด็นใด การเรียนรู้เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ วิธีการฝึกทักษะการเขียน จะช่วยให้ ผู้ที่ทำงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ต้องเขียนงานทุกท่าน สามารถสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม

หัวข้อการอบรม • • • • • • • • •

!

หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การเขียนสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ การเขียนบทความประชาสัมพันธ์ การเขียนบทสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน การเขียน Photo Caption การเขียนคำกล่าว การเขียนรายงานผล (Report for PR)

Workshop

เตรียมการเขียนเพื่อการจัดงานแถลงข่าว 1 งาน

• เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการเขียนเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน • สามารถเขียนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ได้รับทักษะการเขียนและสามารถนำไปฝึกฝน เพื่อพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ • ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร  • ผู้ที่ผ่านหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว

อัตราค่าอบรม ท่านละ 4,500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำรองที่นั่งติดต่อคุณชยุต โทร 089-691-8438

Writing for PR 2014  

หลักสูตร การเขียนสไตล์พีอาร์ สำหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ (มีค่าใช้จ่าย)