Page 1

POTENTIAL นิตยสารสรางเสริมศักยภาพคนไทยใหเกงขึ้น

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 www.se-edlearning.com

y p o C ree

F

Meeting Room :

SE-ED LEARNING CENTER สถานที่จัดประชุมสัมมนาคุณภาพ

Facilitator Comment:

อ.ศรัณย เรื่องจากปก

จันทพลาบูรณ กับความคิดสรางสรรคในการรักษาลูกคา ระบบจั ดการรายงาน A3 สุดยอดเครื่องมือสำหรับพัฒนาผูจัดการ ใหทำงานไดตามเปาหมาย

ENVIRONMENT

กระแส CSR สากล

PR & MARKETING

IT& TECHNOLOGY

8 ปจจัยแหงความสำเร็จ Social Networking

ติดตามวิวัฒนาการของ CSR จากอดีตสูปจจุบัน งานพีอารสำหรับเอสเอ็มอี สิ่งที่เจาของ กิจการตองรูและทำเพื่อความรุงเรือง และอนาคตจะเปนอยางไร

เมื่อสังคมออนไลนกลายเปนปจจัยสำคัญใน การสื่อสารถึงลูกคา ตองปรับอยางไร


From The Editor บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-ED มีความยินดีที่จะแจงขาวสำหรับผูอานทุกทานวา ทางบริษัท ไดจัดทำ วารสาร POTENTIAL ขึ้นเพื่อสงเสริมใหคนไทยเกงขึ้นในทุกดาน ออกเปนรายเดือนและที่สำคัญเปนรูปแบบใหม e-magazine ที่ทุกทานทั่วโลกที่อานภาษาไทยได สามารถหาอานไดฟรี

เรามุงมั่นที่จะ ทำใหคนไทย เกงขึ้น ชยุต จึงภักดี

chayut@se-ed.com

CONTENTS

แนวเนื้อหาของวารสาร POTENTIAL นี้ ทีมงานกองบรรณาธิการ ไดออกแบบโดยมองจากสภาพการใชชีวิตของ ผูคน แบบรอบดาน ทั้งดานการทำงาน ครอบครัว และจิตใจ โดยเนื้อหาจะมีคอลัมนตางๆ ที่ตอบโจทยสำหรับทุก คน เชน กลุมคนทำงาน เรามีคอลัมนพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เชนการทำงาน การเงิน การบริหารจัดการ การ บริการลูกคา สวนเรื่องของครอบครัว เรามีแนวทางการสงเสริมเด็กและเยาวชน กีฬา สถานที่พักผอน นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรฝกอบรมใหทุกทานไดเลือกเขาอบรม เพื่อพัฒนาดานที่ยังออนอยู โดยไดรับความรวม มือจากวิทยากรชั้นนำ ออกแบบหลักสูตรใหทันสมัย อบรมแลวใชงานไดจริง และทุกหลักสูตรจะมีใบประกาศผาน การอบรมใหเพื่อประโยชนตอผูเรียน วารสาร POTENTIAL จะออกเปนประจำทุกเดือน โดยทานสามารถดาวนโหลดไฟล pdf ไดฟรีที่ www.se-ed.com หรือ www.se-edlearning.com และอานฉบับ e-Magazine บนอินเทอรเน็ตไดที่ www.issuu.com/chayut8165 หรือหากทานไดรับอีเมลสงตรงถึงทาน ก็สามารถเชื่อมตอผานลิงคเขามาผานได ทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวา วารสาร POTENTIAL จะสามารถชวยเพิ่มศักยภาพของทานใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงลดชองวางในการทำงานใหเหลือนอยที่สุด และที่สุดเมื่อทุกทานเกง ประเทศชาติเราก็จะเกงขึ้นดวยเปนเงา ตามตัว ขอบคุณทุกทานที่ติดตามวารสาร POTENTIAL และหากทานผูอานตองการติชมสามารถสงมาที่ chayut@se-ed.com ไดตลอด เราจะไดนำมาเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหารูปเลมตอไป

12 ! !

เรื่องจากปก Cover Story

24

! ระบบการจัดการดวยรายงาน A3 !

IT & TECHNOLOGY

Social Networking ผูพลิกโฉม เครื่องมือนำทางที่สำคัญที่จะชวยพัฒนาความสามารถ วงการสื่อสาร สังคมออนไลนกลายเปนปจจัยที่

ในการจัดการของผูบริหารใหเกงขึ้น หากนำมาใชอยาง ขับเคลื่อนรูปแบบการสื่อสารแบบใหม ซึ่งสงผลให จริงจัง เขียนโดย ฤทธ์ิ ธีระโกเมน กรรมการผูจัดการ บริษัทโทรคมนาคมจำเปนตองดำเนินการปฏิรูปธุรกิจ MK Restaurants ครั้งใหญ เขียนโดย ชนิกานต โปรณานันท์ รอง กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจโทรคมนาคมและการ ! PR & MARKETING สื่อสาร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

20 !

8ปจจัยแหงความสำเร็จงานพี

อารสำหรับเอสเอ็มอี เผยปจจัยสำคัญที่จะชวย งานประชาสัมพันธเชิงรุก เขียนโดย ชยุต จึงภักดี ผู จัดการโครงการหลักสูตรบริหารจัดการ ซีเอ็ดเลิรนนิ่ง เซ็นเตอร

30 ! !

PR & MARKETING กระแส CSR สากล

อดีตจนถึงปจจุบันการทำ CSR มีพัฒนาการอยางไร และยุคตอไป รูปแบบการทำควรจะเปนอยางไร เพื่อ ความสำเร็จอยางยั่งยืน เขียนโดย ดร.เวน วิสเสอร์

ผูกอตั้ง CSR international

26 ! !

IT & TECHNOLOGY

GOOGLE INSIGHT เครื่องมือ เจาะลึกการคนหาของกูเกิลเวอรชั่นไทย

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ บรรณาธิการ หรือ ศูนยซีเอ็ดเลิรนนิ่งเซ็นเตอร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร : 0-2657-6003-4 แฟกซ : 0-2657-6030 อีเมล : slc@se-ed.com เปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.30 น.-19.30 น.


PRESS RELEASE by Editorial staff เมอรเซเดส-เบนซเปดตัว SLS AMG - Gullwing Super Sports Car ในงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว

• พบกับสุดยอดยนตรกรรมระดับซุปเปอรสปอรต คาร SLS AMG เปนครั้งแรก • เปดตัวยนตรกรรมใหมพรอมกันถึง 6 รุนในทุก เซ็กเมนท • พบกับเครื่องยนตใหมเพื่อสิ่งแวดลอม CGI BlueEFFICIENCY ใน 6 รุน • เปดตัวชุดแตง MercedesSport ในรุน E-Class โฉมใหม

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จำกัด สานตอความเปนผูนำแหงวงการอุตสาหกรรมยานยนต ดวยการนำขบวนยนตรกรรมระดับหรูทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชยรวมทั้งสิ้น 16 คัน จัดแสดงในงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนลมอเตอรโชว ครั้งที่ 31 ภายใตแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่ง แวดลอมอยางยั่งยืน โดยยังคงไวซึ่งสมรรถนะในการขับขี่ และความปลอดภัย อันเปนเอกลักษณของเม อรเซเดส-เบนซไวอยางครบถวน ที่ทำให SLS AMG นั้นมีเสนหเหนือคูแขงอื่นๆ ในดานของแนวคิดของ โครงสรางรถนั้น SLS AMG เปนรถที่ผลิตรวมกันเปนครั้งแรกระหวางเมอรเซ เดส-เบนซ และ AMG โดยตัวถังและแชสซีสทำจากอลูมิเนียมทำใหสามารถลด น้ำหนักรถไดอยางมาก โดย SLS AMG มีน้ำหนักเพียง 1,620 กก. เทานั้น หัวใจของ SLS AMG ก็คือขุมพลังวี 8 ขนาด 6.3 ลิตรซึ่งสามารถผลิตกำลังได 571แรงมาที่ 6,800 รอบตอนาทีและแรงบิด 650 นิวตัน-เมตรที่ 4,750 รอบตอ นาที ดวยแรงมาและแรงบิดที่มหาศาลของเครื่องยนตวี8 ของ SLS AMG นั้น จึงสามารถเรงจาก 0-100 กม/ชม. ในเวลาเพียง 3.8 วินาที่ ความร็วสูงสุดที่ 317 กม/ชม. X The new E-Class เปนอีกรุนหนึ่งที่เมอรเซเดส-เบนซนำมาแสดงในงาน “ไฮไลทพิเศษของบริษัทเมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) ในปนี้ คือการเปดตัว ประกอบดวย E 300 AVANTGARDE, E 200 CGI BlueEFFICIENCY สุดยอดยนตรกรรมระดับซุปเปอรสปอรตคาร Mercedes-Benz SLS AMG ซึ่ง ELEGANCE, E 250 CGI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE และ E 250 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการพัฒนารถยนตขั้นสูงสุดของเมอรเซเดสCGI BlueEFFICIENCY Coupé ELEGANCE โดย the new E-Class ไดชื่อวา เบนซ อันประกอบไปดวย ดีไซนที่ล้ำสมัยแบบหมดจด โดยทำใหโครงสรางรถมี เปนผูนำดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม น้ำหนักเบาแตแข็งแกรงพรอมมีแฮนดดลิ่งแบบไดนามิกที่เหนือชั้น จึงนับไดวา เมื่อเทียบกับรถรุนอื่นๆ ในเซ็กเมนทเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบชวยขับ SLS AMG เปนที่สุดของรถระดับซุปเปอรสปอรตคารแหงยุคนี้” ดร. เพาฟเลอร driver assistance systems ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยตอผูขับขี่ ผูโดยสาร และผู เสริม ที่เดินทางบนทองถนน X Mercedes-Benz SLS AMG มีตนแบบการดีไซนมาจากรุน 300 SL X Gullwingในยุค1950 โดยมีจุดเดนอยูที่ประตูเปดแบบปกนกซึ่งเปนเอกลักษณ

แอลจีเปดตัว PK950 สุดยอดพลาสมาระดับพรีเมี่ยม ดีไซนสวยเพรียวบางผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด เปดตัว PK950 พลา สมา ทีวีที่ถูกออกแบบดวยดีไซน BORDERLESS™ ใหความละเอียด ภาพระดับ Full HD บนกรอบจอบางเพียง 2 นิ้ว ซึ่งไดรับการออกแบบให เรียบเปนแผนเดียวดวยดีไซน BORDERLESSTM ของแอลจี X พลาสมาทีวี PK950 ใหภาพคมชัด สีสันสมจริงดวยนวัตกรรม TruBlack Filter ที่ภาพจะถูกปรับใหมีความคมชัดสูงสุด โดยปราศจากแสงสะทอนและ สิ่งรบกวนจากสภาพแวดลอมภายนอก และดวยการใชเทคโนโลยี Protective Skin Glass ของแอลจีที่สามารถลดชองวางระหวางแผนกระจกกับพาเนล แสดงภาพจึงทำใหไมเกิดภาพซอน นอกจากนี้ ชิปประมวลผล Dual XD Engine ภายในยังชวยปรับภาพความละเอียดระดับ standard definition ใหมี ความคมชัดใกลเคียงภาพระดับ high definition และใหสีสันที่ชัดเจน มีอัตรา คอนทราสตและโทนสีดูเปนธรรมชาติ คมชัด อีกทั้งเทคโนโลยี 600Hz Max Sub-Field Driving ซึ่งทำงานประสานกับ TruBlack Filter และ Dual XD Engine ยังทำใหภาพแสดงผลไดอยางไหลลื่น ปราศจากการเบลอ ที่สำคัญ PK950 ยังประหยัดพลังงานไดมากกวาพลาสมาทีวีรุนเกาถึง 20%

04 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

X ดี ไ ซน เ พรี ย วบาง รวมถึ ง การใช ก ระจกเรี ย บเพี ย งแผ น เดี ย วแบบ BORDERLESSTM บนหนาจอชวยเพิ่มความหรูหรา แอลจียังออกแบบใหกรอบ จอของ PK950 มีขนาดแคบลง สงผลใหหนาจอแสดงผลโดดเดน รับชมภาพได เต็มตามากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้นแอลจียังออกแบบลำโพงซอนไวในตัวเครื่อง อยางแนบเนียน ชวยเพิ่มความหรูหราและสวยงามใหกับหองนั่งเลนไดเปน อยางดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ตัวแทนจำหนายสินคาแอลจีทั่ว ประเทศไทย หรือ www.lg.com/th


PRESS RELEASE บ.ชินวุธฯ ปลื้มยอดขายดีเกินคาด คืนกำไรสูสังคม ผุดโปรเจ็กต “iBoard Creative Contest #1”

X ผูนำเขาและจัดจำหนายกระดาน Interactive แบรนด iBoard Razr รุกกิจกรรม CSR จุดประกายโครงการ”iBoard Creative Contest” เล็งปน นั ก คิ ด รุ  น ใหม ส ง ผลงานประกวดสื ่ อ สร า งสรรค ท ี ่ ใ ช ง านร ว มกั บ Interactive board ชิงรางวัลมูลคารวมกวา 3 แสนบาท ขณะที่แผนการ ตลาดปหนา เตรียมจัดทีมเทรนนิ่งลงพื้นที่ หวังสรางจุดแข็งชู Service มัดใจลูกคา X นายสนฉัตร วรวุฒิวิทยารักษ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ชินวุธ มารเก็ตติ้ง จำกัด ผูนำเขาและจัดจำหนายเครื่องโปรเจกเตอรคุณภาพ ภายใต แบรนด Optoma และจอรับภาพ, เครื่องฉายภาพทึบแสงและกระดาน Interactive แบรนด Razr เปดเผยวา หลังจากที่บริษัทฯ เปดตัวกระดาน Interactive ยี่หอ เรสซ ไอบอรด (Razr iBoard) เมื่อ 3 ปทีผานมา ถือวาไดรับ การตอบรับอยางดีจากลูกคาทั้งจากสวนราชการ,สถานศึกษาและเอกชน และ เพื่อเปนการตอบแทนสังคม ทางบริษัทฯ ไดจัดโครงการ ”iBoard Creative Contest ครั้งที่ 1” ชิงรางวัลกระดานอัจฉริยะ Razr iBoard และทุนการศึกษา รวมมูลคากวา 3 แสนบาท เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนที่จะเปนกำลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศ มีความคิดสรางสรรค และสามารถใชเทคโนโลยีควบคูกับ การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ X ทั้งนี้ โครงการดังกลาว เปนการประกวดสื่อสรางสรรคที่ใชงานรวมกับ Interactive board ที่ไมจำกัดรูปแบบ โดยผูแขงขันตองนำเนื้อหาในหลักสูตร กลุมวิชาตางๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มาประยุกตผาน กระดานอัจฉริยะนี้ ซึ่งผูเขาแขงขันไมจำเปนตองมีกระดาน iBoard ก็ได โดย เยาวชนที่สนใจจะตองสมัครเปนทีมๆ ละ 3 คน ประกอบดวยนักเรียน 2 คน และอาจารยที่ปรึกษา 1 คน และสามารถสงผลงานไดโดยตรงที่บริษัทฯ และ ตัวแทนจำหนายทั้ง 500 แหงทั่วประเทศ ตั้งแตวันนี้ถึง 15 มกราคม 2553 และ จะประกาศผล10ทีมสุดทายในวันที่ 27 มกราคม และประกาศผลรอบชิงชนะ เลิศในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 X สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะไดรับทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท พรอมกระดา นอัจฉริยะเรสซ ไอบอรด (Razr iBoard) หนาจอ 75 นิ้ว มูลคา 1.2 แสนบาท รางวัลที่สอง ทุนการศึกษา 2 หมื่นบาท พรอมกระดานอัจฉริยะเรสซ ไอบอรด

นายสนฉัตร วรวุฒิวิทยารักษ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ชินวุธ มารเก็ตติ้ง จำกัด

(Razr iBoard) ขนาดหนาจอ 56 นิ้ว มูลคา 7.5 หมื่นบาท และรางวัลที่ สาม รับทุนการศึกษา 1.5 หมื่นบาท พรอมกับกระดานอัจฉริยะเรสซ ไอ บอรด (Razr iBoard) ขนาดมินิ มูลคา 9,900 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ สำหรับทีมที่ถูกโหวตมากที่สุดดวย www.se-edlearning.com

05


PRESS RELEASE ไอบีเอ็มเปดตัว ‘สมารท โซลูชัน’ ชวยธุรกิจเอสเอ็มอีเพิ่มศักยภาพการทำงาน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป ด ตั ว โซลู ช ั น หลากหลายเพื ่ อ ช ว ย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอส เอ็มอี) เพิ่มศักยภาพการทำงาน ตอบ สนองความต อ งการทางธุ ร กิ จ ที ่ ตองการใชไอทีเปนเครื่องมือประมวล ผลขอมูลในองคกรใหเกิดประโยชน สู ง สุ ด รวมทั ้ ง ใช โ ซลู ช ั น ไอที เ พื ่ อ สนั บ สนุ น ความสามารถในการ สรางสรรคนวัตกรรมและการทำงาน รวมกันในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ ศักยภาพการทำงานใหพรอมรับตอการแขงขันระดับสากล X ปจจุบัน ธุรกิจเอสเอ็มอีถือไดวามีบทบาทอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของ ประเทศ โดยมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวม (จีดีพี) ของประเทศถึง 38 เปอรเซ็นต* หรือหากเทียบกับความสำคัญของธุรกิจเอสเอ็มอีตอเศรษฐกิจใน ระดับโลกแลว ถือไดวามีสัดสวนถึง 65% ตอจีดีพีของโลก** เลยทีเดียว นอกจากนั้น ดวยการแขงขันแบบไรพรมแดนในปจจุบัน ทำใหธุรกิจเอสเอ็มอี จำตองพัฒนาผลผลิต ประสิทธิภาพการทำงานขององคกรและเพิ่มขีดความ สามารถใหพรอมรับกับการแขงขันในระดับสากล ทามกลางขอจำกัดทั้งในเรื่อง งบประมาณ บุคลากร หรือทรัพยากรทางดานไอที ในขณะที่ลักษณะความ ตองการใชงานโซลูชันไอทีเพื่อประโยชนตอธุรกิจก็ไมแตกตางไปจากธุรกิจ ขนาดใหญแตอยางใด X จากรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผูบริหารในกลุมธุรกิจขนาด กลางและขนาดยอมที่ผานมาในปนี้และจัดทำโดยไอบีเอ็มโดยเฉพาะกับผู บริหารในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซีไอโอ) กวา 2,500 คน ซึ่งรวมถึงผู บริหารจากธุรกิจขนาดกลางดวย (จากรายงาน 2009 Global CIO Study – Perspectives for Midsize Organizations) ซึ่งไดผลลัพธที่นาสนใจ ดังตอไป นี้ • ความตองการใชไอทีเปนเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมใน องคกร โดยใชขอมูลที่มีอยูเปนตัวขับเคลื่อนเพื่อบรรลุจุดประสงคดังกลาว– จากผลการสำรวจ เปนที่นาสนใจวามีซีไอโอมากกวา 2 ใน 3 ของผูตอบ แบบสอบถามทั้งหมดใหความสำคัญกับเรื่องดังกลาว • ความตองการบรรลุผลลัพธสูงสุดจากการใชไอที – ความตองการดังกลาว รวมถึงความตองการใชไอทีเพื่อลดคาใชจายและสรางผลลัพธสูงสุดทาง ธุรกิจ ซึ่งจากผลการสำรวจ มีซีไอโอใหความสำคัญกับเรื่องดังกลาวถึง 61% • ความต อ งการเครื ่ อ งมื อ ที ่ ช  ว ยสนั บ สนุ น การทำงานร ว มกั น อย า งมี ประสิทธิภาพในองคกร จากผลการสำรวจ ซีไอโอสวนใหญถือวาเรื่องดัง กลาวเปนหนึ่งใน 4 เรื่องที่องคกรตองใหสำคัญ นอกเหนือจากเทคโนโลยี เสมือนหรือเวอรชวลไลเซชั่น เทคโนโลยีการจัดการขอมูลอัจฉริยะ และการ บริหารจัดการความเสี่ยง X โซลูชันจากไอบีเอ็มเพื่อตอบโจทยความตองการของธุรกิจเอสเอ็มอี ใน ดานตาง ๆ ไดแก • ซอฟตแวร ค็อกโนส เอ็กซเพรส (Cognos Express) ซอฟตแวรเพื่อ สนับสนุนการจัดการและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจที่ชวยตอบโจทยความ ตองการการใชขอมูลในองคกรมาประมวลผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำคัญ ๆ ซอฟตแวร คอกโนส เอ็กซเพรส ออกแบบมาเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ มีลักษณะการใชงานที่งาย สะดวกในการติดตั้ง และราคา

06 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

ยอมเยา เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีที่อาจมีขอจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณ หรือ ทรัพยากรในดานอื่น ๆ โดยคอกนอส เอ็กซเพรสมีจุดเดนและความสามารถ มากมาย อาทิเชน ความสามารถในการดึงขอมูลจากไฟลหลายฟอรแมต และขอมูลอื่น ๆ ขององคกรในแบบเรียลไทมเพื่อการประมวลผลกลาง สามารถทำรายงาน วิเคราะหแนวโนม ประเมินผลประกอบการ และแสดง ผลดวยรายงานในรูปแบบตาง ๆ เชน แดชบอรด หรือกราฟ ตาราง ฯลฯ เพื่อ เปดโอกาสใหผูบริหารสามารถใชขอมูลดังกลาวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ทางธุรกิจไดอยางฉับไวและมีประสิทธิภาพ • ซอฟตแวร ทิโวลี ฟาวนเดชันส แอพพลิเคชัน แมเนเจอร (Tivoli Foundations Application Manager -TFAM) ซอฟตแวรที่ชวยตอบโจทย ความตองการของเอสเอ็มอีตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานระบบ ไอทีเพื่อลดคาใชจาย โดยซอฟตแวรทิโวลีฯ (TFAM) สามารถบริหาร จัดการ ติ ด ตามสถานะ ความพร อ มใช ง านของระบบ และช ว ยองค ก รเพิ ่ ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานระบบไอทีในองคกร ไมวา จะเปนระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชัน อีเมล ระบบจัดการฐานขอมูล เน็ตเวิรก หรือเซิรฟเวอร ฯลฯ เปนตน อีกทั้ง TFAM ยังมีเครื่องมือที่ชวยแจง เตือนผูบริหารกอนที่จะเกิดเหตุการณใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบตอระบบอีก ดวย • ซอฟตแวร โลตัสไลฟ (LotusLive) บริการทางดานซอฟตแวรรูปแบบใหม จากไอบีเอ็ม (Software as a Service) ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมกันในองคกร โดยโลตัสไลฟมาพรอมกับเครื่องมืออันทรงพลังมากมาย เพื่อทำใหการทำงานรวมกันในองคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปน อีเมล การประชุมผานเว็บ เครื่องมือออนไลนที่สนับสนุนการประสานงาน รวมกันในรูปแบบตาง ๆ เชน ฟอรม แผนภูมิ อินสแตนท เมสเสจจิ้ง หรือการ แชรไฟล เปนตน ซึ่งเครื่องมือดังกลาวนี้เอง เปดโอกาสใหธุรกิจสามารถใช โซลูชันเพื่อสนับสนุนการทำงานรวมกัน โดยไมจำเปนตองลงทุนในดาน ระบบหรือคาไลเซนสซอฟตแวรแบบเดิมแตอยางใด นอกจากนั้นโลตัสไลฟ ยังใชงานงาย โดยองคกรสามารถเลือกเสียคาใชจายเฉพาะสวนของบริการที่ ใชไดอีกดวย X ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดตัวซอฟตแวรโซลูชันของไอบีเอ็มเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ไอบีเอ็มจึงเชิญชวนใหผูสนใจสามารถทดลองดาวนโหลดหรือใชงานซอฟตแวร ตาง ๆ ไดฟรี 30 วัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ X ค็ อ กโนส เอ็ ก ซ เ พรส สามารถเข า ไปดาวน โ หลดได ท ี ่ http:// www-01.ibm.com/software/data/cognos/products/cognos-express/ X โลตัสไลฟ สามารถเขาไปทดลองใชไดที่ http://www.lotuslive.com รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันหลากหลายของไอบีเอ็มเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเขาไปที่ http://www-304.ibm.com/businesscenter/smb/us/en/ newexpress/?ca=express&me=pressrel&re=0909 X รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผูบริหาร ในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 2009 Global CIO Study – Perspectives for Midsize Organizations สามารถเขาไปที่ http://www-304.ibm.com/businesscenter/cpe/html0/183234.html X หมายเหตุ *อางอิงจากรายงานของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาไปที่ http://cms.sme.go.th/files/whitepaper/whitepaper2551/chapter-1.pdf X ** อางอิงจากรายงานประจำปของกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 (Year-End 2008 International Monetary Fund Report) รายละเอียด เพิ่มเติมสามารถเขาไปที่ http://www.imf.org


PRESS RELEASE อีเลคโทรลักซ ดีไซนแล็บ ประจำป 2553- The 2nd Space Age “นวัตกรรมดีไซน สูยุคอวกาศแหงอนาคต ค.ศ. 2050”

X อีเลคโทรลักซ ดีไซนแล็บ ประจำป 2553 โครงการประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑระดับโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา รวมสงผลงานเขาแขงขันชิงเงิน รางวัลและฝกงานกับทีมนักออกแบบในศูนยการออกแบบของอีเลคโทรลักซ เปนระยะเวลา 6 เดือน ภายใตหัวขอนวัตกรรมดีไซนที่คำนึงถึงความสะดวก สบายและความกะทัดรัดในการใชงานในพื้นที่จำกัด สำหรับวิถีชีวิตแหง อนาคต ทั้งดานการประกอบและถนอมอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผา ตลอดจนการทำความสะอาดภายในบาน เพื่อตอบสนองกับความตองการของ ประชากรในยุคป ค.ศ. 2050 หรือ อีก 40 ปขางหนา ที่กวารอยละ 74* ของ ประชากรทั่วโลกจะอาศัยอยูในชุมชนเมือง X “การประกวดครั้งนี้นับเปนปที่ 8 แลว ที่ทางอีเลคโทรลักซ ดีไซนแล็บ ได เปดโอกาสใหนักออกแบบรุนใหมไดทดสอบฝมือของตนเอง ตลอดจนเพิ่มพูน ความรูและประสบการณในการออกแบบเชิงพาณิชย โดยในปนี้ เรากำลังมอง หาผลงานที่จะมากำหนดรูปแบบการใชพื้นที่ภายในบาน โดยงานดีไซนจะตอง

สื่อใหเห็นถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เขากับสถานการณและยุคสมัย ตลอดทั้งมีความโดดเดนในเชิงความคิดสรางสรรคของนักออกแบบ” เฮนริค ออตโต หวหนาฝายออกแบบผลิตภัณฑ บริษัท อีเลคโทรลักซ กลาว การแขงขันรอบสุดทายในเดือนกันยายน ที่กรุงลอนดอน X ผูเขารอบ 8 คนสุดทาย จะไดรับเกียรติรวมเดินทางไป เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อรวมงานประกาศผลรอบสุดทาย และนำเสนอผลงานใหกับ คณะกรรมการผูสงคุณวุฒิและนักออกแบบระดับโลก ในชวงปลายเดือน กันยายน 2553 ซึ่งเกณฑการตัดสินในครั้งนี้พิจารณาจากการออกแบบ ผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงถูกตองตามหลักการออกแบบของอีเลค โทรลักซ โดยผูชนะเลิศระดับโลกจะไดรับเงินรางวัลมูลคา 5,000 ยูโร (หรือ ประมาณ 250,000 บาท) และไดรับโอกาสในการฝกงานกับทีมนักออกแบบใน ศูนยการออกแบบระดับโลกของอีเลคโทรลักซเปนระยะเวลา 6 เดือน รองชนะ เลิศระดับโลกอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัลมูลคา 3,000 ยูโร (หรือประมาณ 150,000 บาท) และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จะไดรับเงินรางวัลมูลคา 2,000 ยูโร (หรือประมาณ 100,000 บาท) ”การทำงานกับคนรุนใหม นักออกแบบผูมี พรสวรรคจะใหแรงบันดาลใจเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑและวิธีการแกไขใหมๆ และยังเปนการชวยอีเลคโทรลักซเฟนหาผูมีพรสวรรคอีกดวย” คุณออตโต กลาว เสริม X สำหรับประเทศไทย ผูที่สนใจสามารถสมัครและสงผลงานเขารวมการ แขงขันรายบุคคลไดตั้งแตวันนี้จนถึง 1 พฤษภาคม 2553 ผานทางเว็บไซต www.ElectroluxDesignLab.com การคัดเลือกเพื่อเขาสูรอบสุดทายจะดำเนิน การเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีเพียงผูเขารอบสุดทายจำนวนหนึ่ง เทานั้นที่จะไดรับคัดเลือกและไดรับเชิญไปเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษใน ชวงปลายเดือนกันยายน 2553 เพื่อนำเสนอผลงานในรอบสุดทายใหกับคณะ กรรมการจากวงการออกแบบในระดับสากล รวมทั้งรับฟงผลการตัดสินและรวม ในพิธีมอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศ

ครั้งแรกของเมืองไทย โรดสเตอรพลังงานทางเลือกกาซโซฮอล E20 BMW Z4 sDrive23i E20 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยเตรียมเปดตัว BMW Z4 sDrive23i E20 ซึ่งเปน โรดสเตอรพลังงานทางเลือกกาซโซฮอล E20 คันแรกของเมืองไทย (BMW Z4 sDrive23i ราคา 4,399,000 บาท และ BMW Z4 sDrive23i Highline ราคา 4,799,000 บาท) ที่งานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชวครั้งที่ 31 ระหวางวันที่ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายน นี้ มร. คารล รูดิเกอร ผูอำนวยการฝายขายและการตลาด กลาววา “ดวยความมุง มั่นของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยในการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่สนับสนุนนโยบายการใชพลังงานทางเลือก เราจึงได ขยายไลนผลิตภัณฑพลังงานทางเลือกกาซโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น ซึ่ง BMW Z4 sDrive23i E20 จะเปนโรดสเตอรพลังงานทางเลือกรุนแรกของเมืองไทย ใน ขณะนี้ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย มีไลนผลิตภัณฑที่แข็งแกรง เพียบพรอม ดวยเทคโนโลยี BMW EfficientDynamics ที่เหนือชั้นทั้งในดานสมรรถนะ ความประหยัดน้ำมัน และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสนับสนุน

พลังงานทางเลือกดวย สำหรับรุนเครื่องยนตดีเซลในรถยนตของบีเอ็มดับเบิลยู ทุกรุนที่มีจำหนายในขณะนี้ สามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซล B5 ได และในครั้งนี้ เราไดนำเสนอรถยนตเบนซินพลังงานทางเลือกกาซโซฮอล E20 สำหรับกลุมผู บริโภคที่สนับสนุนนโยบายการใชพลังงานทางเลือกถึง 5 รุน ไดแก BMW 730Li, BMW Z4 sDrive23i, BMW 325i Sport, BMW 320i SE และ BMW 318i เพิ่มเติมจากไลนรถยนตเครื่องยนตเบนซินของบีเอ็มดับเบิลยูที่มีจำหนาย ในขณะนี้ ซึ่งเติมน้ำมันกาซโซฮอล E10” www.se-edlearning.com

07


Team Performance การขับเคลื่อนผลงานของทั้งทีมเพื่อความสำเร็จขององคกร วิทยากรโดย อาจารยวีระวัฒน พงษพยอม หลักการและเหตุผล

เนื้อหาการสัมมนา

ในองคกรประกอบดวยทีมงานหลายๆทีมที่ทำงานเกี่ยวของสัมพันธกัน ผลงานของแตละทีมรวมกันยอมกลายเปนผลงานขององคกร ในทาง กลับกัน การกระจายเปาหมายขององคกรไปสูผูปฏิบัติงานแตละคนจึง ตองจัดสรรเปาหมายใหสอดคลองกันในทุกทีมและตางฝายตาง สนับสนุนเปาหมายซึ่งกันและกัน การสรางตัวชี้วัดผลงานของทีมจึงมี ความสำคัญเพราะจะตองเชื่อมโยงระหวางเปาหมายของสวนรวมกับ ของสวนตัวในลักษณะความสัมพันธตอกันใหได ในหลักสูตรนี้จะเนนการสรางทีมที่เปนรูปธรรมชัดเจนโดยกำหนดผล งานที่คาดหวังของแตละทีมในองคกรรวมถึงมาตรฐานปฏิบัติงานของ แตละคนและสามารถจัดสรรเปาหมายดังกลาวไปจนถึงผูทำงานจริง โดยใชแนวคิดในดานPerformance Management

[ •[ [ •[

วัตถุประสงค [ •[ [ •[ [ •[

ผูเขาสัมมนาสามารถเชื่อมโยงเปาหมายของทีมกับองคกร และเห็นความสัมพันธระหวางเปาหมายของทีมแตละทีมที่ เกี่ยวของกัน ผูเขาสัมมนาสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงานของทีมและ จัดสรรไปยังผูปฏิบัติงานแตละคนภายในทีมไดอยางครบ ถวน ทำใหเปาหมายของทีมไดรับการปฏิบัติอยางแทจริง ผูเขาสัมมนาสามารถกำหนดเครื่องมือในการประเมินผลงาน ของทีมแตละทีมไดอยางเชื่อถือไดวาจะใหผลตอบแทนทีม งานแตละคนไดอยางเปนธรรมและจูงใจ

In-House Training ยินดีรับจัดบรรยายเฉพาะกลุมภายใน องคกร เหมาจายวันละ 30,000 ไมรวมคา เดินทาง อาหารวาง และเอกสาร จำนวน ผูฟงไมเกิน 30 ทานตอครั้ง

[ [ [ [ [

•[ •[ •[ •[ •[

วิวัฒนาการของระบบการประเมินผลงาน Review Organization objective ประยุกตใชBalanced scorecard ในการกำหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดระดับองคกร ความสัมพันธระหวางKPIของทีมกับทีมอื่นๆ การกระจายภารกิจของทีมไปยังสมาชิก(Mission Deployment) การกำหนดตัวชี้วัดของทีมและสมาชิก การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Performance Standard) การพัฒนาทีมงานโดยIndividual Development Plan

รูปแบบการอบรม

บรรยาย , อภิปราย, Role play , Learning game ,Grop discussion โดยเนนผูเขาอบรมเปนสำคัญ( Learner oriented) อัตราค่าสัมมนา

3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารยวีระวัฒน พงษพยอม จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523 ปริญญาโทบริหารงานบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2530 ปจจุบันดำรงตำแหนง ผูจัดการฝาย พัฒนาทรัพยากรมนุษย เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป บริษัทในเครือ เซ็นทรัล และเปนผูเรียบเรียง หนังสือ เรื่อง การทำงานเปนทีม สำนัก พิมพซีเอ็ดยูเคชั่น/บทความดานบริหารทีมในwww.siamhr.com

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


ชี้ชองทางรวยดวยธุรกิจ ซื้อ-ขาย-ประมูล ของสะสม เชื่อหรือไม!!!งานอดิเรกอาจสรางรายไดมหาศาลใหคุณได ไมวาคุณจะอายุเทาไหร โอกาสดีๆ กำลังรอคุณอยู เราขอเชิญทานมาเปดโลกทัศนและรับฟงกลยุทธเชิงลึกในธุรกิจซื้อขายประมูลของสะสม และเขารวมชมงาน ประมูลของสะสมจริงกับ วิทยากรผูเชี่ยวชาญ คุณทัตต วรรณศิลป ผูคร่ำหวอดในธุรกิจนี้มากวา 30 ป ใน การสัมมนา ทานจะไดฟงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับของสะสม การแสวงหาของสะสม การหาผูซื้อและเคล็ดลับสู ความสำเร็จในธุรกิจ พรอมภาคปฏิบัติดวยการสัมผัสของสะสมจริง วิธีเก็บไมใหเสื่อมคา ประโยชนที่ไดรับหลังเขาอบรม

• สรางและเพิ่มความสามารถในการเลือกของสะสม เพื่อเปนทรัพยสิน • รูวิธกี ารแสวงหาของสะสม การเสนอขายใหไดกำไร • มีเครือขายที่จะชวยในการใหคำแนะนำขั้นตนในการเริ่มเปนอาชีพเสริม

อยาพลาด!โอกาสนี้อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณได หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักลงทุนทั่วไปที่ตองการมีทางเลือกในการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง พนักงานบริษัทฯ ที่ตองการสรางรายไดพิเศษ และผูสนใจทั่วไป ไมจำเปนตองมีประสบการณหรือมีของสะสมมากอน อัตราคาสัมมนา

3,500 บาทตอทาน

(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) วิทยากรโดย: ทัตต วรรณศิลป การศึกษา Los Angeles, Pierce Collage, USA, Business administration. St. Paul’s school darjeeling, India. การศึกษาพิเศษ บิดาของวิทยากร อดีตเปนนายไปรษณีย ในสมัยรัชกาลที่ 7-8 ไดให ขอมูลเกี่ยวกับของสะสมไวมากมาย เขารวมพัฒนาบุคคลากรการขายและการตลาดระดับผูจัดการภาคพื้น Asia ของกลุมบริษัท BMW ที่ Singapore เขารวมสัมมนางาน พัฒนา การบริหารจัดการ พนักงานระดับ ผู จัดการ ในกลุมบริษัท BMW Asia, ยุโรป ตอนกลาง ที่ กรุงเทพฯ

รวมสัมมนาที่ London, United Kingdom, Sales and Marketing Manager of Orange Mobile Group, United Kingdom การทำงานในปจจุบัน Consultant brokerage for Antique Auction Company. การทำงานในอดีต ผูจัดการฝายขาย Fleet Sales, Hotel Sales, BMW Thailand ผูจัดการ ลูกคา VIP, TA Orange ผูจัดการฝายขาย, Direct Sales, Star TV, Thailand

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


Calendar of Events ปฏิทินกิจกรรม

19 พ.ค. 2553 เวลา 9.30-16.30 น. ปรับแตงเว็บไซตใหติดอันดับดวยเทคนิค SEO รุนที่ 2

วิทยากรโดย อ.ธฤษณุ ทองเนียม ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จีเอ็ม แอดวานซมีเดีย จำกัด เหมาะสำหรับ เจาของกิจการ ผูบริหาร ฝายการตลาด และผูสนใจที่ตองการ ปรับแตงเว็บไซตใหปรากฎในอันดับตนๆ ของ search engine. อัตราคาอบรมทานละ 3,000 บาท​(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

25 พ.ค. 2553 เวลา 9.30-16.30 น. Team Performance การขับเคลื่อนผลงานของทั้งทีมเพื่อความ สำเร็จขององคกร วิทยากรโดย อ.วีระวัฒน พงษพยอม ผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป บริษัทในเครือเซ็นทรัล เหมาะสำหรับ เจาของกิจการ ผูบริหาร ฝายขาย/การตลาด และผูสนใจ อัตราคาอบรมทานละ 3,500 บาท​(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

26 พ.ค. 2553 เวลา 9.30-16.30 น. Google Adwords Pay Per Click Online Advertising รุนที่ 6

วิทยากรโดย อ.ธฤษณุ ทองเนียม ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จีเอ็ม แอดวานซมีเดีย จำกัด เหมาะสำหรับ เจาของกิจการ ผูบริหาร ฝายการตลาด และผูสนใจที่ตองการ เพิ่มยอดขายดวยตนทุนโฆษณาที่คุมไดดวยตนเอง อัตราคาอบรมทานละ 3,000 บาท​(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

28 พ.ค. 2553 เวลา 9.30-16.30 น. ความคิดสรางสรรคในการรักษาลูกคา รุนที่ 2

วิทยากรโดย อ.ศรัณย จันทพลาบูรณ CLO (Chief Learning Officer) บ.37.5 องศาเซลเซียส จำกัด เหมาะสำหรับ เจาของกิจการ/ผูบริหาร/ผูจัดการฝายการตลาด/ ผูสนใจ ทั่วไป ที่ตองการฟนฝามรสุมเศรษฐกิจ อัตราคาอบรมทานละ 3,500 บาท​(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

30 พ.ค. 2553เวลา 9.30-16.30 น. ชี้ชองทางรวยดวยธุรกิจซื้อขายประมูลของสะสม รุนที่ 2 วิทยากรโดย อ.ทัตต วรรณศิลป

Consultant brokerage for Antique Auction Company.

เหมาะสำหรับ นักลงทุนทั่วไปที่ตองการมีทางเลือกในการลงทุนอีกรูปแบบ หนึ่ง พนักงานบริษัทฯ ที่ตองการสรางรายไดพิเศษ และผูสนใจทั่วไป ไมจำเปนตองมีประสบการณหรือมีของสะสมมากอน อัตราคาอบรมทานละ 3,500 บาท​(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

10 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

HOT LINE CALL 089-691-8438 www.se-edlearning.com


Search Engine Optimization (SEO) ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ถูกใจ Search Engine เพื่อเพิ่มอันดับในผลการค้นหาให้ดีขึ้น เรียนรู้หลักการในการจัดลําดับผลการค้นหาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีอันดับสูงขึ้น..."

อัตราค่าสัมมนา

3,000

บาทต่อท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก และมีจํานวนเว็บไซต์ทั้งหมด มากกว่า 50 ล้านเว็บไซต์การเข้าถึง เว็บไซต์เหล่านั้นได้ทั้งหมดเป็นเรื่องยาก แต่ ณ ปัจจุบัน การเข้าถึง เว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้ในการ ค้นหา หรือ Search Engineที่พัฒนาผลการค้นหาได้ถูกต้อง และ แม่นยํามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ Search Engine ชื่อดังที่ครองตลาด มากกว่า 98%ในไทยตอนนี้ อย่าง Google ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์ของท่านติดอันดับ 1-10 หรือบนหน้าแรก ก็จะมี โอกาสในทางธุรกิจมากกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับต่อ ๆ ไป ซึ่งหลัก การเรียงลําดับของแต่ละ Search Engine ก็แตกต่างกันไป แต่ หลักการโดยรวมก็จะคล้ายๆ กัน สิ่ง ๆ ต่างเหล่านี้ ท่านสามารถ วางแผน จัดการ และทําได้ด้วยตัวเอง ด้วยหลักสูตร SEO นี้จะ ช่วยให้ท่านสามารถ ทําการปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีอันดับดีๆ ใน Search Engine ด้วยตัวท่านเอง คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ มั้ย ?  มีเว็บไซต์แต่ไม่มีคนเข้าเว็บ  ค้นหาเว็บจาก Search Engine แล้วไม่เจอเว็บตัวเอง  ค้นหา Keyword ที่ต้องการแต่เว็บไซต์ของเราไม่อยู่ใน หน้าแรก  คู่แข่งมีลูกค้ามากมายติดต่อผ่านจากเว็บไซต์ แต่เราไม่มี ลูกค้าติดต่อผ่านเว็บไซต์เข้ามา  ต้องเสียเงินลงโฆษณามาก ๆ เพื่อให้มีคนเข้าเว็บ  เสียเงินค่าโฆษณาเดือนละเป็นหมื่น ๆ จะดีมั้ย ถ้าหากว่า ?  ค้นหาเว็บ แล้วเว็บของคุณอยู่หน้าแรก  กําหนด Keyword ที่ต้องการทําโฆษณาได้  มีคนคลิ๊กเข้าเว็บไซต์จํานวนมาก แต่ไม่ต้องเสียเงินจาก การคลิ๊ก  ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ได้ลูกค้ากลับมาจํานวนมาก “ทั้งหมดนี้ คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเอง”

วิทยากรโดย:

ธฤษณุ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จีเอ็ม แอดวานซ์ มีเดีย จํากัด หัวข้อการอบรม ภาคเช้า • แนะนํา Search Engine กับการค้นหาข้อมูล • ความสําคัญของ Rank หรือ อันดับการแสดงผล • การวิเคราะห์ Keyword ที่ต้องการ ภาคบ่าย • หลักการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการ SEO • Step by Step การ Optimize หน้าเว็บ html • กลยุทธการ link และการหา link เพื่อเพิ่มอันดับเว็บ • เรียนรู้เรื่องความสําคัญของ Page Rank • แนะนําการใช้เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์คู่แข่ง • เรียนรู้ Supplemental Index และ SandBox

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม SEO  สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามหลักการ SEO  เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอันดับของเว็บไซต์  เรียนรู้เทคนิคและ วิธีการ Optimize หน้าเว็บ html แบบ Step by Step  รู้เทคนิคและกลยุทธในการสร้าง Link ให้กับ เว็บไซต์  เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยวิเคราะห์ เว็บไซต์ เพื่อนํามาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้ สนใจทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ให้ติดอันดับ หมายเหตุ รับจํานวนจํากัด รุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น (คอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง) หรือสามารถนําเครื่อง ส่วนตัวมาได้ ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


Cover Story

ระบบการจัดการดวยรายงาน A3 เขียนโดย ฤทธ์ิ ธีระโกเมน กรรมการผูจัดการ MK Restaurants

ปญหาสำคัญที่ทำใหผูบริหารไมสามารถจะทำงานที่ไดรับมอบหมายมาใหสำเร็จไดตรงตามเปาหมายทันเวลา และวัดผลไดชัดเจนแมนยำก็คือ ผูบริหารขาดเครื่องมือที่สำคัญที่จะชวยนำทาง มักจะทำกันไปแบบลูกทุง ขอมูลและเหตุผลอางอิงลวนแตคิดๆ และเดาๆ เอาเองทั้งสิ้น เปรียบเหมือนจะตอกตะปูแตไมมีคอนเลยใชอะไรก็ไดที่อยูใกลมือเชน รองเทา กอนหิน มาตอกตะปูแทน ผลที่ไดก็จะเปนตะปูที่บิดเบี้ยว ไมสามารถจะจับยึดอะไรอยูไดอยางมั่นคง ฉะนั้นในระบบจัดการดวยรายงาน A3 นี้จึงเปนเครื่องมือนำทางที่สำคัญที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการ จัดการของผูบริหารใหเกงขึ้น หากนำมาใชอยางจริงจัง

อะไรคือ A3

6 หลายคนคงจะรูจักกระดาษขนาด A4 กันแลว A3 ก็คือกระดาษ ขนาดใหญกวา A4 เทาตัวนั่นก็คือ เทากับ A4 สองแผนมาตอเรียงกัน นั่นเอง ดังรูป ซึ่งจะมีขนาดรวมเทากับ 14 x 11 นิ้ว

ภาพประกอบ 1 A3 = 2 A4

12 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

6 รายงาน A3 นี้มีหลักการไมตางจากหลักวงจร PDCA (Plan-DoCheck-Act) นั่นก็คือ การจะแกปญหาใดก็ตามเราจะเริ่มจาก 6 Plan คือขั้นตอนศึกษาใหเขาใจปญหาในหลายๆ มุมมอง วิเคราะห วาสาเหตุรากมาจากอะไร แลวคิดแกปญหานำมาประกอบเปนแผนงาน เพื่อรับการปฏิบัติตอไป 6 Do คือรีบปฏิบัติตามแผนในทันทีดวยความรอบคอบถี่ถวน 6 Check คือการวัดผลของการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบกับเปา หมายที่คาดหวังไว 6 Act คือ กำหนดวิธีการใหม หรือเช็ตระบบใหม หากผลการปฏิบัติ งานไมเปนที่นาพอใจ เพื่อเปนมาตรฐานใหมแทนที่ของเดิมหรือหา มาตรการแกไขปองกันหากผลที่ออกมาไมเปนที่นาพอใจ 6 พูดกันเลนๆ วา บริษัททั่วไปมักจะใชเวลาวางแผน 3 เดือน อีก 3 เดือนปฏิบัติตามแผน และอีก 6 เดือนปรับแตงแกไขตรงนั้นทีตรงนี้ที ลากยาวไปเรื่อยๆ สรุปไมไดซักที แตบริษัทที่รอบคอบจะใชเวลาในการ วางแผนนานกวา แตจะสามารถปฏิบัติไดผลดีในเวลาเพียงเดือนเดียว ที่ เปนเชนนั้น เพราะขั้นตอน Plan นี้สำคัญที่สุดตอการเรียนรู


Cover Story

6 ความสำคัญก็คือ เราอยากใหแนใจวา ผูวางแผนมีความเขาใจถึง ปญหาและขอมูลความจริงของสถานการณอยางลึกซึ้ง กอนที่จะกาวตอ ไปตองคนหาสาเหตุที่เปนรากใหใกลเคียงที่สุด ซึ่งก็จำเปนตองมีมุมมอง หลายๆ ดาน ไมใชใชแตมุมมองของตนเองเทานั้น และยังใชการวิเคราะห ขอมูลตัวเลขเขามาชวยใหนาเชื่อถือ 6 ในขั้นตอนวางแผน ยังตองกำหนดดวยวาการปฏิบัติงานจะมีกี่ขั้น ตอน ใครจะเปนคนนำไปทำและเมื่อไหร เพื่อเปนที่ตกลงรวมกันของทุกๆ คนที่เกี่ยวของ6 6 ผูที่ผานกระบวนการ PDCA นี้ไปแลวจะไดเรียนรูถึง 1.ความสามารถในการขุดคนเรื่องราวตาง ๆ จนกระจางชัดเปนเหตุ เปนผล 2.สามารถวิเคราะหสถานการณและขอมูลตัวเลขตางๆ ไดดี 3.รูจักกำหนดเปาหมายและวิธีการวัดผลที่เปนรูปธรรม 4.เขาใจถึงส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของตั้งแต What How Who When Where 5.มองสิ่งตางๆ อยางเปนระบบ 6 การรายงานแบบ A3 ก็คือการทำให PDCA มาอยูบนกระดาษเพียง แผนเดียวนั่นเอง และความคิดที่ตองใชในการทำรายงาน A3 นี้เราจะ เรียกวา ความคิด A3

การแกปญหาในทางปฏิบัติ 6 ขบวนการคิดแบบ A3 นั้นจะมีขั้นตอนการแกปญหาในทางปฏิบัติ รวมอยูดวย ซึ่งมีขั้นตอนดังรูป 1.จับทางสถานการณใหรูเรื่อง 6 บอยครั้งที่ผูจะแกปญหาไมสามารถจับทางไดถูกตอง อาจเพราะ ปกใจเชื่อเพียงมุมมองของตนเอง และไมไดถกเถียงอยางกวางขวาง ทำใหอาจขาดขอมูลหรือมุมมองอื่นๆ ที่เปนประโยชน 6 ยกตัวอยางเชน ในโรงงานแหงหนึ่ง เครื่องจักรที่ใชงานอยูหลาย เครื่องมักจะเสียและตองหยุดซอมอยูบอยๆ ทุกๆ คนในโรงงานก็รับรูถึง ปญหานี้ แตฝายผลิตก็ตำหนิวา ฝายซอมบำรุงมาซอมลาชา ฝมือก็ไมดี และไมกระวีกระวาด ฝายซอมบำรุงก็ตอบกลับบางวา ก็ฝายผลิตเอง ไม หมั่นลางทำความสะอาดทุกๆ วัน ไมใหเวลาเขามาทำ PM (Preventive Maintenance) และพอเห็นสัญญาณผิดปกติก็ไมแจงมากอน วิ่งงานจน เครื่องพังแลวคอยมาแจงซอม ตางฝายตางก็มีเหตุผลของตนเอง และใช อารมณเปนที่ตั้ง ซึ่งทำใหทั้งสองฝายตาบอดและอาจไมสามารถเขาใจ ปญหานี้ไดอยางถองแท 6 วิธีคิดแบบ A3 จะทำใหผูแกปญหา ถอยหลังหางออกมาจาก ปญหาอีกสักเล็กนอย และมองภาพแบบระบบกวาง (System Thinking) และตั้งขอสังเกตหรือถามคำถามพื้นฐานหลายๆ ประการกอน ยก ตัวอยางเชน 6 ในจำนวนเครื่องจักรทั้งหมด 100 เครื่องนั้่น ที่เสียเปนประจำจะมี อยู 7 เครื่องเทานั้น และจากการสืบคนตอ ปรากฎวามีอยู 5 เครื่องซึ่งเสีย

อยูนาน เพราะรออะไหลบางชิ้นอยู ซึ่งอะไหลก็กำลังจัดซื้อมาอยู แตพอ ตามไปดูที่แผนกจัดซื้อปรากฎวา สเปกของอะไหลไมถูกตอง เรื่องเลยติด อยูที่แผนกจัดซื้อ ตกลงไปๆมาๆ ปญหากลับกลายเปนไมใชเปนอยางที่ คิดในตอนแรก 6 อันนี้เปนตัวอยางแบบงายๆ ใหเราเขาใจถึงสถานการณของปญหา นั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองยอมละทิฐิของความคิดดั้งเดิมของตนเองลง ดวย แลวเดินทางเขาไปดูตัวปญหาจริงๆ (gemba-ไปที่ๆ มีปญหา) สังเกตอยางถี่ถวน พูดคุยกับคนที่ใกลชิดกับปญหานั้นวา สภาพการณ ของการเกิดปญหานั้นเปนอยางไรบาง ทำตัวเหมือนนักสืบที่ตองไปดูที่ เกิดเหตุ กรณีมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น ดูใหเห็นกับตาตนเองวาสภาพ ความเปนจริงเปนอยางไร อยาฟงแคคำบอกเลาเทานั้น ภาพจริงที่ไดจะ แตกตางจากภาพที่ไดรับการบอกเลามามากนัก 2.คนหาสาเหตุราก 6 เมื่อเขาใจสถานการณปญหาไดแมนยำแลว สวนใหญสาเหตุของ ปญหา ก็จะปรากฏขึ้นมาใหเราเห็นแตสาเหตุนี้อาจจะไมใชสาเหตุราก www.se-edlearning.com

13


Cover Story

(root cause) เราตองใชคำถาม 5 ทำไม ถามเจาะลึกลงไปเรื่อยๆ จนถึง สาเหตุราก ซึ่งเมื่อพบแลวจะทำใหเขาใจปญหาและวิธีแกไปไดอยางลึก ซึ้งมีบางครั้งเหมือนกันที่ถามทำไมไปแลวก็หาสาเหตุรากไมพบสักที อาจจำเปนตองทำการทดลองดูกันจริงๆ เพื่อขจัดสาเหตุที่ไมใชออกไป 3.สรางมาตรการปองกันและสรางมโนภาพในอนาคต 6 เมื่อรูสาเหตุราก สิ่งที่ตองทำตอมาก็คือ ตองออกแบบสราง มาตรการปองกัน(counter measure) เพื่อมาจัดการไมใหสาเหตุรากนี้ กอปญหาไดอีก ฟงดูก็ตรงไปตรงมางายดี แตอยาคิดแบบงายๆ เด็ดขาด เชน หาเจอแลวที่เครื่องทำงานติดๆ ดับๆ ก็เพราะสวิทชมันบกพรอง ฉะนั้นงายๆ ก็คือเปลี่ยนสวิทชก็จบ แตที่จริงแลวตองคิดตอวาอะไรทำให สวิทชเสีย วันหนาวันหลังสวิทชตัวใหมนี้จะไดไมเสียอีก สรุปคือ นึกวา คนรากเจอแลวแตก็ยังมีรากที่ลึกกวาลงไปอีก และพยายามสราง มโนภาพถึงสิ่งท่ีเราตองการใหชัดเจนจะไดสามารถนำมาเปนแนวทาง ชวยกำหนดเปนเปาหมายตอไปได 4.เขียนแผนปฏิบัติการ 6 ความคิดทั้งหมดที่คิดมาจะไรประโยชนไปเลย หากไมมีการนำไป ปฏิบัติและการจะนำไปปฏิบัติใหไดดีนี้จำเปนตองมีการวางแผนที่ดีดวย เชนกัน ในที่นี้ก็คือ การเขียนแผนตามหลักการ 5W1H เพื่อใหเกิดความ ชัดเจนวา Who จะเปนคนทำ What และทำที่ Where และเมื่อ When และทำไป Why และทำ How การเขียนแผนจะทำใหไมมีความกำกวม วา ใครจะรับผิดชอบไปดำเนินการ ทำเมื่อไหร เสร็จเมื่อไหร วิธีทำ ทำ อยางไร เปนตน 6 งานหลายๆ อยางในอดีตที่ไดรับมอบหมายดวยวาจาแตเพียงอยาง เดียวไปทำ มักจะมีแนวโนมที่จะลมเหลว ลาชา กำกวม และขาดความ เขาอกเขาใจระหวางกัน ฉะนั้นครั้งตอไปที่คุณจะมอบหมายงานใหใคร ก็ตาม กรุณาเขียนแผนงานที่ครอบคลุม 5W1H ดวย

5.สรางแผนติดตามตรวจสอบงาน 6 เพื่อใหไดความมั่นใจวา ผูที่รับแผนไปปฏิบัติจะไดผลงานที่ดี จึง จำเปนจะตองมีแผนในการติดตรวจสอบวา ผลลัพธจริงๆ จากการปฏิบัติ งานนั้น เทียบกับที่เราตั้งเปาหรือคาดเดาไวกอนลวงหนานั้นเปนอยางไร บาง จุดประสงคของการทำแผนติดตามนี้ก็คือ •เพื่อดูวาการปฏิบัติงานนั้น ไดขจัดปญหานั้นลงจริงหรือไม ถาไม จะไดศึกษาปญหากันใหม •ทำใหไดเรียนรูเพิ่มเติมมากขึ้น เพราะตองติดตามดูความคืบหนา ของการปฏิบัติงานทุกๆ ระยะ •เปนการแสดงออกวาหนวยงานของเราใหความสำคัญกับการแก ปญหานั้นๆ จริงๆ ไมใชประชุมเสร็จก็จบ แตมีการติดตามดูความคืบ หนาอยางใกลชิด 6.ประชุมหารือกับผูเกี่ยวของ 6 ตองไมลืมวา เราไมไดทำงานในองคกรเพียงคนเดียว งานและ ปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้น มักจะกระทบการทำงานของหลายๆ ฝาย พรอมๆ กันฉะนั้นการจะแกปญหาใหไดดี และไดรับความรวมมืออยาง ยินดี จำเปนที่จะตองใหทุกฝายมีโอกาสรับรูและไดแสดงความคิดเห็น แมบางครั้งการทำเชนนี้อาจเสียเวลาเพิ่มขึ้นบาง แตในระยะยาวจะคุม กับเวลาที่เสียไปมาก และจะทำใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีชึ้นระหวางหนวย งานตางๆ อีกดวย 7.ขอใหอนุมัติแผน 6 ถาทุกคนที่ทำงานไมตองใหอนุมัติแผน ดำเนินการเอาเองไปเลย อาจกอใหเกิดความไมเรียบรอยได เพราะผูบังคับบัญชามิไดรับรูเรื่อง แลว เขาจะรับผิดชอบไดอยางไร ฉะนั้น วัตถุประสงคของการใหอนุมัติ แผนก็คือ • ใหผูบังคับบัญชาไดรวมรับผิดชอบตอแผนปฏิบัติงานที่เขียนไว ในฟอรม A3 หากทานจะติดตามงานหรือถามประเด็นก็สามารถ รับรูได เปดโอกาสใหทานเปนโคชไดดวย • การอนุมัติทำใหแผนมีน้ำหนักมากขึ้น วาจะตองทำใหเสร็จสม ความตั้งใจ ไมลอยไปลอยมา เพราะมีหัวหนาติดตามดูอยู ซึ่ง ทานอาจตั้งคำถามตางๆ ในระหวางดำเนินการเชน • นี่คุณลงไปดูที่ๆ จริงหรือยัง • แลวไอสาเหตุที่วานั่นนะ ถึงรากลึกแลวหรือ • แลวจะปองกันยังไงไดละ • แผนที่เขียนมา ปฏิบัติไดจริงๆ เรอะ • ฯลฯ

14 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553


Cover Story

6 แมวาหัวหนาจะไมมั่นใจ 100% กับแผนก็ตาม แตโดยปกติแลวก็ จะอนุมัติแผนให เพราะถึงอยางไรก็ตาม การเดินหนาปฏิบัติก็จะมีความ คืบหนา เพราะหากสำเร็จก็เปนที่นายินดี แตหากไมสำเร็จ อยางนอยก็ จะรูวาวิธีที่ทำไปตามแผนนี้เปนวิธีที่ไมไดผล วันหนาวันหลังจะไดไมตอง เสียเวลากลับมาทำอีก 8.ดำเนินงานตามแผน 6 สำคัญที่สุด คือ ผูปฏิบัติตองพยายามปฏิบัติใหใกลเคียงกับแผนให มากที่สุด ไมใชแผนเขียนอยาง คนทำไปอีกอยาง มั่วไมรูเรื่องไปเลย ถา ไมอยากทำตามแผนที่เขียนมา ใหกลับไปแกแผนเสียใหมจะดีกวา 6 เพราะการปฏิบัติตามแผน อยางไรก็ตาม เราก็ไมรูวามันจะสำเร็จ หรือเปลา เพราะมันเปรียบเสมือนกับการทดลอง ซึ่งเราจะรูผลก็เมื่อ ทดลองเสร็จแลว และอยาลืมวาการทดลองอะไรก็ตาม เรากลับไปทดลอ ใหมไดอยูเสมอๆ ดวยเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจากเดิม 10.กำหนดมาตรฐานใหมตอไป 6 เมื่อทำไดตามเปาหมายสำเร็จ เราก็จะนำวิธีการใหมนี้ มากำหนด เปนมาตรฐานใหมแทนที่ของเกา ก็ถือเปนการจบขบวนการแกปญหาใน 1 รอบ

การจัดทำรายงาน A3 6 บริษัท โตโยตาไดใชแบบฟอรมรายงาน A3 มานานจนถึงระดับที่ เรียกวา เยี่ยมยอด จากในชวงเริ่มตนที่เปนเพียงเครื่องมือสื่อสารเทานั้น ตอ ๆมาก็เปนเครื่องมือพัฒนาความชำนาญงาน และชวยฝกอบรมบม เพาะผูจัดการทุกระดับอีกดวย 6 ระบบของฝรั่งเองก็ไดมีการใชรายงานตางๆ ในองคกรมายาวนาน ซึ่งก็ไมใชของใหมที่เราไมเคยไดยิน ไดฟงมากอน ความแตกตางอยูที่วา แบบรายงาน A3 นี้ ละเอียดครบถวนมากกวา และชวยในการแกปญหา แบบเบ็ดเสร็จมากกวานั่นเอง 6 ไทอิชิ โอโนะ ผูริเริ่มระบบโตโยตาไดรับการกลาวขานวา เขาจะไม อานรายงานที่มีความยาวเกิน 1 หนาเลย และถาเขามีคำถาม เขาจะ ยืนยันที่จะไปที่หนางานที่ปญหานั้นเกิดดวยตัวเอง

การแบงพื้นที่บริเวณที่จะบันทึกรายงาน A3 นั้นแสดงไวดังรูป

www.se-edlearning.com

15


Cover Story

6 ทางดานซีกซาย จะเปนสวนของการวางแผน (Plan) สวนทางดาน ซีกขวาจะเปนสวนของ Do, Check และ Act กรอบที่แบงเอาไวทั้งสิ้น 7 กรอบ ไมจำเปนที่จะตองมีขนาดตามตัวอยาง อาจจะเล็กใหญตาม เนื้อหาที่จะเขียนไดตามความเหมาะสม แตการเขียนจะตองไมเยิ่นเยอ ใหมีแตใจความขอมูลหรือกราฟที่สำคัญเทานั้น กรอบทั้ง 7 สวน ประกอบดวย • ภูมิหลัง (background) • สภาวะปจจุบัน (Current Condition) • เปาหมาย(Goal) • การวิเคราะหหาสาเหตุราก (Root-cause analysis) • มาตรการปองกัน (Counter measures) • การยืนยันผลลัพธ (Effect Confirmation) • ปฏิบัติการติดตามงาน (Follow-up Actions) 6 เอาละมาถึงตรงนี้ ทานอาจเริ่มไมมั่นใจแลววา จะทำรายงาน A3 ไดหรือ ใจเย็นๆ ครับคอยๆ อานบทความนี้ไปตลอด ผมจะคอยๆ สอน การเขียนรายงานในแตละกรอบ ๆ อยางละเอียดตอไป อยาลืมวาเราไม ไดเนนรูปแบบในการเขียนรายงานนี้ แตเราเนนใหผูเขียนไดใชความคิด อยางถี่ถวนรอบคอบเปนสิ่งสำคัญ 6 หัวเรื่อง ทุกรายงานควรตองมีหัวเรื่องวา เปนเรื่องอะไรกัน เพื่อใหผู อานรูกอนอื่นใด หัวเรื่องจะพูดถึงปญหาที่ตองการขจัดหรือปรับปรุง สำนวนที่ใชมักจะเนน Action เชน 6หัวเรื่อง ลดความสูญเสียจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หัวเรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผสมน้ำจิ้มใหดีขึ้น หัวเรื่อง ลดเวลาของการรอคอยที่หนาราน หัวเรื่อง เพิ่มยอดขายของการสงถึงบาน หัวเรื่อง ยืดอายุบนชั้นชองลูกชิ้นปลาใหยาวนานขึ้น หัวเรื่อง เพิ่มความถี่ในการยิ้มของพนักงาน เปนตน

16 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

6 ภูมิหลัง เมื่อตั้งหัวเรื่องไดถูกใจแลว ก็ตองเลาภูมิหลังของเรื่องวามี ความสำคัญอยางไร สรางโอกาสที่ดีอยางไรบาง มีความสอดคลองกับ เปาหมายหรือคุณคาขององคกรอยางไรบาง สำนวนตองใหอานเขาใจได งาย และควรใหขอมูลที่นาสนใจ เชน ขอมูลอดีต วันที่ตางๆ หรือชื่อคนที่มี สวนชวยใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้น [ สภาวะปจจุบัน การเขียนกรอบนี้มีความสำคัญยอดยิ่งที่สุด เพราะ จะเปนตัวบอกอยางแมนยำวา สภาพของปญหาในปจจุบันเปนอยางไร และทำใหเกิดแรงจูงใจที่จะแกไขปญหา การแสดงสภาวะปจจุบันจะไม ใชคำพูดที่กำกวมหรือประเภทครอบจักรวาลเด็ดขาด ตองพยายามที่จะ เฉพาะเจาะจงลงไปใหชัดเจนดวย ตัวเลข กราฟ หรือ ภาพ หรือ ตาราง ขอมูล หรือ flow chart ที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย อาจใชเวลาบางในการ หาขอมูลตางๆ ก็เปนสิ่งที่จำเปนตองทำ 6 เชนสมมติวา ปจจุบัน พนักงานมักจะไมคอยยิ้มกับลูกคา เราได ขอมูลจากคำติชมของลูกคาดังนี้ 6 การแสดงตองพยายาม highlight กุญแจสำคัญที่อยากจะใหมอง เห็นดวย อยามีแตกราฟเฉยๆ แลวปลอยใหผูอานเดาเอาเอง 6 จุดประสงคของการเขียนกรอบนี้ ไมใชจะหาคำตอบ หรือแสดง ความคิดเห็นของผูเขียนเกี่ยวกับปญหานี้ แตเปนที่ๆ เราตองการลอม กรอบปญหาใหชัดเจน ไมกระจัดกระจายจนเกินไป และควรบงบอก สถานที่ของปญหานั้นใหชัดเจนดวย สรุปคือผูอานๆ แลวรูรายละเอียด เกือบทุกอยางของปญหาอยางทะลุปุโปรงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 6 เปาหมาย จำเปนที่จะตองตั้งขึ้นเพื่อจะไดรูวา โครงการนี้สำเร็จหรือ ไม หลังจากไดดำเนินการตามแผนไปแลว และจะเปนฐานในการเปรียบ เทียบกับผลที่ไดรับวาใกลหรือไกลจากเปาหมายเพียงใด ในการตั้งเปา หมายจำเปนจะตองบอกวิธีการวัดผลไดดวยวา จะวัดอยางไร ใหแมนยำ รวมทั้งวิธีการเก็บขอมูลขนาบไปกับการดำเนินงานดวย ตัวอยางเชน “ลด การใชน้ำลงอีก 10% ตอเดือน ซึ่งจะดูมิเตอรน้ำทุกๆ วันในชวงดำเนิน งาน


Cover Story

[ การวิเคราะหหาสาเหตุราก จากประสบการณของนักวิเคราะหหา สาเหตุรากมืออาชีพแลว คำถามแรกที่คนเจอหรือคิดแกปญหาได มักจะ ไมใชคำตอบสุดทาย แตจะตองอาศัยวินัยในการคนหาตางๆ ไปจนกวา จะไปถึงรากของปญหา จึงจะสามารถแกไดหายขาด เราอาจใช pareto chart หรือชารตกางปลา มาชวยในงานนี้ไดเชน ตัวอยางตอไปนี้ 6 มาตรการปองกัน เราใชคำวามาตรการปองกัน แทนที่จะใชคำวา คำตอบ(solution) เพราะจะไดสามารถที่จะเปลี่ยนใหดีขึ้นเรื่อยๆ ได ใน ตารางเปนตัวอยางของลำดับขั้นตอนการทำงาน 6 ในขั้นตอนตางๆ ที่ดำเนินงานนี้อาจมีบางขั้นตอนที่ไมทีผลชวยใน การแกปญหานี้ก็ได ก็ไมเปนไร เพราะอยางนอยก็จะทำใหเรารูไดวา สาเหตุที่สงสัยบางขอนั้นไมเกี่ยวของ แตอยางนอยเราตองมีการดำเนิน การอยางใดอยางหนึ่งกับทุกสาเหตุที่สงสัยเสมอ และจัดลำดับใหดี เอาที่ เราสงสัยมากที่สุดขึ้นกอน 6 การยืนยันผลลัพธ บางทีเราก็เผลอดำเนินไปแลวก็ไมไดเกินผล ดู วามันไดแกปญหาของเราหรือเปลา บางคนจะไปดำเนินการขั้นตอไปเลย หากทำเชนนั้นไปเรื่อยๆ เราจะงงวา อะไรมีผลตอการแกปญหาจริงๆ มากกวากัน ใหทำทีละขั้นๆ แลววัดผลของแตละขั้นดังรูป

What

How

Who

When

Where

สาเหตุที่สงสัย

การดำเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ทำเมื่อ

สถานที่

1.ฮีทเตอรสกปรก

ทำความสะอาดทุกวัน

สมชาย

11/2

เตายางปลา

2.อุณหภูมิตั้งสูงเกิน

ทำล็อคไมใหอุณหภูมิเกิน

สมนึก

11/3

หนาปทม

3.คนใชงานไมเปน

สอนวิธีที่ถูกตอง

สมพงษ

11/4

หนาครัว

4.ใสชิ้นงานเขามากไป

ดัดแปลงพื้นที่ใหจำกัด

สมสวน

11/5

ในครัว

5.น้ำมันเยิ้มมากไป

เจาะรูระบาย

สมทรง

11/6

ในเตา

6.พัดลมระบายอากาศไมทัน

เพิ่มความเร็วพัดลม

สมทบ

11/7

ในเตา www.se-edlearning.com

17


Cover Story

6 ขั้นตอนที่ 1 ลดจำนวนบกพรองไดประมาณ 20 สวนขั้น ตอนที่ 2 ลดจำนวนบกพรองลงไดอีก 60 สวนขั้นตอนที่ 3,4,5,6 ชวยลดความบกพรองไดอีก 30 จะเห็นวาวิธีนี้เราจะเขาใจ ความเปนมาเปนไปของการแกปญหาไดลึกซึ้ง ไมใชเพียงแก ปญหาไดเทานั้น ยังไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากขึ้นอีกมากมาย

รายงานติดตามผลงาน

ผูรับผิด ชอบ

ทำเมื่อ

สถานะ

1.ตรวจตราล็อกของเตาทุกตัว

สมพล

14/8

ทำเสร็จแลว

2. ประชุมกับหนวยงานที่หวังผล

สมศรี

14/8

ทำเสร็จแลว

6 ปฏิบัติการติดตามงาน หัวขอนี้เพิื่อ สมชาย 14/8 ทำเสร็จแลว 6 1.ตองทำอะไรตอไปหลังจากนี้ เพื่อใหผลลัพธที่ตองการนี้ 3.ทำการวัดความเร็วลม อยูคงนานไปตลอด ไมกลับไปสรางปญหาเหมือนเดิม 6 2.ตองใหใครมารับรูเรื่องนี้บาง เพื่อนำไปขยายผลหรือปรับปรุงใหกาวหนาตอไป เพราะสิ่งที่เราคนพบอาจชวยฝายงานอื่นๆ ที่ประสพปญหาแบบ เดียวกันกับเราได 6 6 ก็หวังเปนอยางยิ่งวา ระบบการจัดการดวยรูปแบบ A3 นี้ จะมีประโยชนในการชวยทุกคนที่ทำโครงการใหสำเร็จลุลวงไดเปนอยาง ดี และมีสวนในการพัฒนาความสามารถในการจัดการใหเกงย่ิงๆ ขึ้นไป

18 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553


se-edlearning center รวมกับ 37.5องศาเซลเซียส เปดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการแบบวันเดียวจบ การตลาดเชิงสรางสรรค

! นักการตลาดอาจจะใหเอเยนซี่ทำแคมเปญโฆษณาที่แสนจะสรางสรรค...สรางความนาสนใจ...สรางความแปลกใหม...สรางความตื่นเตนแก กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี...แตยังมีโอกาสอื่นอีกบางไหม...ในการสรางความแปลกใหมใหกับงานดานอื่นทางการตลาด? การสัมมนาในคอรสนี้....ไม เนนทฤษฎีทางการตลาดใดๆ แตมีรายงานทางการตลาดใหมๆเชน....รายงานแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคตจาก Popcornn’s Report ซึ่งถูกตั้งฉายานามวาเปน นอสตราดามุสทางการตลาด เพื่อเปนขอมูลทางการตลาดที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม ! การสัมมนาในคอรสนี้....มีตัวอยางของกลเม็ดทางการตลาดแปลกๆที่ไดถูกนำไปใชจริงมากมาย เพื่อเปนการจุดประกายความคิดที่นอก กรอบออกไปจากเดิม และในการสัมมนาในครั้งนี้...จะมีการนำกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking Process) ซึ่งออกแบบโดย Alex Osborn ปรมาจารยดานความคิดสรางสรรคผูริเริ่มการทำการระดมสมอง (Brain Storming) รวมกับสถาบันการแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving Institute) มาเปนแนวทางใหผูสวมสัมมนารวมกันคิดจริง เพื่อใหไดกลยุทธทาการตลาดที่แปลกใหมและเหมาะสมกับสภาวะ ทางการตลาดของผูรวมสัมมนาแตละคน อันจะนำไปสูการปฏิบัติไดจริง หัวขอการอบรม •ผสมผสานกับตัวอยางกลยุทธทางการตลาดที่ ภาคทฤษฎี ไมธรรมดาจากนานาประเทศ -ทำความรูจักภาพรวมของกระบวนการคิดเชิง •การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 5: สรางสรรคทั้ง3 ขั้นตอนหลัก คัดเลือกและพัฒนาความคิดใหมไปสูการปฏิบัติ -ทำความเขาใจในวิธีการทั้ง 6 ขั้นตอนยอยของ •การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 6: การะบวนการคิดสรางสรรค วางแผนการปฏิบัติที่จะนำไปสูกลยุทธและ -ผสมผสานวิธีการคิดแบบ Divergent Thinking กิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหมและแตกตาง และ Convergent Thinking เขากับกระบวนการ ไปสูความสำเร็จ วิทยากรโดย:! คิดสรางสรรคในแตละขั้นตอน ภาคปฎิบัติ อ. ศรัณย จันทพลาบูรณ -การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 1: Workshop เพื่อประยุกตทฤษฎีเขากับการ สถานที่อบรม คิดหาเปาหมายทางการตลาดที่ตางไปจากเดิมๆ ปฏิบัติในการทำงานจริง -การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 2: ชั้นสอง ซีเอ็ดเลิรนิ่งเซ็นเตอร อาคารจัตุรัสจามจุรี เปดมุมมองรับขอมูลทางการตลาดแหงอนาคต ประโยชนที่ไดรับหลังเขาอบรม -การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 3: คนพบกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางไปจาก อัตราคาสัมมนา ระบุประเด็นในการคิดสรางสรรคที่อาจแตกตาง เดิม และแตกตางจากคูแขงขัน 3,500 บาทตอทาน จากคูแขงขัน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) -การคิดสรางสรรคทางการตลาดขั้นตอนที่ 4: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนหาความคิดใหมๆดวยหลากหลายวิธีคิดที่ เจาของกิจการ ผูบริหารและผูจัดการฝายการ สวนลดพิเศษ 10% ออกนอกกรอบเดิม ตลาด และผูสนใจทั่วไป สำหรับทานไดรับอีเมล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณชยุต จึงภักดี โทร 089-691-8438 อีเมล chayut@se-ed.com หรือดูรอบการสัมมนาที่ www.se-edlearning.com


PR & MARKETING

8

เขียนโดย ชยุต จึงภักดี บรรณาธิการจัดการ

ปจจัยแหงความสำเร็จ งานพีอารสำหรับ SME

! ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน หลายๆ ทานก็คงไดเรียนรู กับบทเรียนทางธุรกิจหลายบทกันถวนหนา มากบาง นอย บาง แตไมวาจะเรียนกันไปกี่บทเรียน ก็สามารถนำมาเปน บทเรียนใหสู ๆ กันตอไป ดวยภาวะการณปจจุบันแบบนี้ กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณคือ การตลาด เชิงรุกและกลยุทธการประชาสัมพันธ 7 เรามาเริ่มทำแผนงานรณรงคการตลาดและการประชาสัมพันธ แบบเชิงรุกกันเลยดีกวา แลวคุณจะรูวาทุกสิ่งทุกอยางสามารถเรียน รูและทำใหสำเร็จไดดวยตัวคุณเอง

1

นิยามเปาหมายและกลุมเปาหมายทางการตลาด รวมทั้งขอมูลของคุณ 7 กอนที่จะเริ่มตนทำกิจกรรมการประชาสัมพันธ คุณตอง กำหนดเปาหมายของแผนรณรงคเพื่อการประชาสัมพันธไวแลว เชน คุณตองการเติบโตไปจุดใด สินคาหรือบริการตัวไหนที่คุณตองการ โปรโมท และระบุกลุมเปาหมายของคุณดวยวา คุณตองการให กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธของคุณเขาถึงใคร รวมทั้งตอง รูวากลุมเปาหมายคิดอยางไรกับบริษัทของคุณ 7 ซึ่งเราสามารถหาคำตอบในเรื่องนี้จากการสอบถามพูดคุยกับ ลูกคา ผูเกี่ยวของกับบริษัท และกลุมผูขายสินคา เมื่อคุณมีเปา หมายของงานและพบกลุมเปาหมายของคุณแลว ขั้นตอนตอไปคือ ปรับปรุงเนื้อหาตาง ๆ ที่เปนกุญแจหลักของคุณ แลวเนนเนื้อหา เหลานั้นในสื่อและกิจกรรมทั้งหมด ดวยรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจงาย และอยาลืมเนื้อหาเรื่องผลประโยชนที่จะมอบใหลูกคา และผูบริโภคที่แตกตางจากคูแขงของคุณ

20 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

2

นำเสนอภาพลักษณที่โดดเดน

7 7 บริษัทตองการแบรนดที่เขมแข็งที่ลูกคาสามารถจดจำไดงาย ดังนั้นจึงควรออกแบบวัสดุสิ่งพิมพตาง ๆ อยางมืออาชีพดวย ขอความที่สนับสนุนแบรนดและความนาเชื่อถือของบริษัท ซึ่ง แบรนดและสโลแกน หรือ คำขวัญ ควรปรากฏในสิ่งพิมพทั้งหมด คือ นามบัตร โบรชัวร แฟม เว็บไซต และสื่อ e-marketing

3

ใช Direct marketing ที่สะดุดตา 7 การสื่อสารกับตลาดเปาหมายสม่ำเสมอ ดวยวิธีการเผยแพร แบบ direct marketing วิธีการนี้เปนโอกาสที่ดีเยี่ยมในการ โฆษณาสินคาและบริการ รวมทั้งนำเสนอความสามารถพิเศษและ ความสำเร็จของบริษัท ในปจจุบันมีบริการ email marketing มากมายที่ทำใหการโฆษณาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสงายมากขึ้น สิ่ง พิมพที่สงทาง direct mail สามารถทำไดหลายรูปแบบ ตั้งแต โปสการดเรียบ ๆ ไปจนถึงแฟมงานและโบรชัวรที่ออกแบบอยาง ประณีตสวยงาม 7 หัวขอหลักใน email ประกอบดวย ✴โครงการที่ประสบความสำเร็จ สินคาหรือบริการใหม ๆ ✴สินคาและบริการที่จัดรายการสงเสริมการขาย ✴Event การเปดที่ทำการใหม งานครบรอบป ชวงเวลา สำคัญของบริษัท


PR & MARKETING

4

ใหขอมูลขาวสารที่มีประโยชนแกลูกคา

7 การจัดทำ e-newsletter เปนวิธีการทิ่ดีในการวางตำแหนง ของบริ ษ ั ท ในฐานะผู  ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญในวงการอุ ต สาหกรรม พรอมทั้งสามารถโปรโมทสินคาและบริการ การทำจดหมายขาว (newsletter) ควรนำเสนอขอมูลที่ทันสมัยและมีความเกี่ยวของกับ ผูอาน จึงจะทำใหผูรับสนใจอานอยางตอเนื่อง อยานำเสนอเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท7 7 การออกแบบ newsletter ควรใหกราฟคดีไซนเนอรเปนผู ออกแบบ เพื่อใหสามารถนำมาใชในงานบริการ online email marketing ซึ่งบริการแบบนี้มีความหลากหลายมากและงายตอ การใชงาน นอกจากนี้ควรมีกำหนดการสง e-newsletter อยาง สม่ำเสมอ

5

เปนผูจัด event แกลูกคา

7 7 การจัด event เปนวิธีการที่ดีในการสรางความโดดเดนของ บริษัทในฐานะผูเชี่ยวชาญและมืออาชีพของวงการ 7 โดยการจั ด แบบ Group Seminar หรือจัดแบบ Panel Discussion การจัด งานรูปแบบนี้จะสรางโอกาสในการพบปะกันระหวางผูซื้อกับผูขาย ซึ่งมีความคาดหวังจะติดตอกันแบบ face-to-face 7 เรื่องสำคัญที่สุดในการจัดงานแบบนี้คือ “หัวขอ”ที่จะนำเสนอ แกผูมารวมงาน event ของคุณจะตองจุดประกายลูกคาดวย hot issue ที่ตรงกับภาวะปจจุบัน ขอมูลขาวสารที่มีคุณคาในแวดวง ของบริษัท หรือเกี่ยวกับกฏระเบียบใหมที่สำคัญ

6

นำเสนอผลงานอยางรวดเร็ว 7 นำเสนอผลงานของบริษัทอยางรวดเร็วดวยผลการดำเนินงาน ระดับมืออาชีพจะชวยสรางใหบริษัทของคุณโดดเดนและเพิ่ม โอกาสเครือขายทางธุรกิจ Trick ของกุญแจดอกนี้คือ คัดสรรหนวย งานทั้งหมดในแวดวง แลวมุงตรงไปที่หนวยงานซึ่งกลุมลูกคาเปา หมายของคุณมีสวนรวมอยูในตลาดนั้น 7 นำเสนอถึงการรับงานของบริษัทใน 1 - 2 ปขางหนา จะเปน โอกาสที่ดีเยี่ยมในการยกระดับผลงานของบริษัท และกำหนดการ แผนงานในอนาคตเรื่องการรับงาน การประชุม การจัด event ใน แวดวงอุตสาหกรรมของบริษัท และตรวจสอบดวยวาคูแขงไปนำ เสนอผลงานและแนวคิดในงานไหนบาง 7 7 การชนะการประกวดเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถเขาถึงกลุม เปาหมายได ดังนั้นจึงควรสืบเสาะหาสมาคม สถาบันตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเพื่อเสนอโครงการเขาชิงรางวัล โดยควรเปนรางวัลที่ดี และเหมาะสมกับรูปแบบงานของบริษัท

www.se-edlearning.com

21


PR & MARKETING

7

เผยแพรเว็บไซตของคุณใหมากที่สุดเทาที่ทำได

7 7 Internet เปนเครื่องมือที่สำคัญและเปนสื่ออันดับแรกสุดที่ ลูกคา ผูบริโภค และธุรกิจจะสามารถติดตอและหาขอมูลเกี่ยวกับ บริษัทของคุณได เว็บไซตจึงเปนเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในยุคนี้ สำหรับนำเสนอโครงการ สินคาและบริการของคุณ 7 เว็บไซตของบริษัทตองดูเปนมืออาชีพ เพราะเปนสวนหนึ่งของ ภาพลักษณแบรนดทั้งหมด และเว็บไซตที่ดูเปนมือสมัครเลนจะ ทำลายความนาเชื่อถือของบริษัท ดังนั้นการนำเสนอบนเว็บไซต ควรเปนรูปแบบที่จับตองไดและมีความเกี่ยวของกับบริษัท 7 เพื่อความมั่นใจวาเว็บไซตจะเปนไกดนำทางที่งายและชัดเจน แกผูเขาเยี่ยมชม (visitor) ในการคนหาขอมูลขาวสาร คุณตองเนน ในเรื่องเหลานี้ • นำเสนอโครงการและผลิตภัณฑของคุณ • เรื่องที่คุณโดดเดนจากคูแขง • ผลประโยชนที่จะใหแกลูกคาและผูบริโภคตองชัดเจน เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซตควรถูกตองแมนยำ เชื่อถือได ภาษาเขียน สละสลวย และทันสมัย

8

การไดเปนขาวในสื่อ

7 7 ในแผนประชาสัมพันธควรมีสื่อทั้งหมดที่เหมาะสมและตรง กับเนื้อหาของเรื่องที่จะประชาสัมพันธ ซึ่งขั้นตอนที่จะไดเปนขาวนี้ คุณควรดูแลอยางใกลชิด เพราะการไดเปนขาวนั้นเปนเรื่องที่ยาก มากแตขณะเดียวกันก็มีศักยภาพมากตอการรับรูของกลุมเปา หมายดวยเชนกัน 7 ขั้นแรกตองอัพเดทรายชื่อสื่อ (Media List) ตลอด และรายชื่อ สื่อควรประกอบดวยสื่อหนังสือพิมพ วารสารธุรกิจ จดหมายขาวที่ แพรหลาย แหลงขาวออนไลน ที่กลุมเปาหมายของคุณอาน 7 ขั้นตอไปสรางสรรค Media Kit ใหสวยงามและนาสนใจ Media Kit จะรวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและเปนแหลง ขอมูลของนักขาว ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน ประวัติผลงาน ราย ละเอียดสินคาและบริการ ประวัติของผูบริหารระดับสูง และขาวที่ เกี่ยวของ นอกจากนี้ Media Kit จะมีประโยชนมากทางการตลาด สามารถชวยสรางศักยภาพของบริษัทในกลุมลูกคา ผูลงทุน และ คนทั่วไป 7 งานสื่อมวลชนสัมพันธครอบคลุมงานการเขาถึงสื่อทุกวิธีการ ประกอบด ว ยการเขี ย นข า วส ง ให ส ื ่ อ มวลชน จดหมายถึ ง บรรณาธิการ การสงขอคิดเห็นไปยังคอลัมนตางๆ การเปนคอลัม นิ ส ต ร ั บ เชิ ญ บทความสารคดี ในการส ง งานเขี ย นถึ ง กอง บรรณาธิการ อยาลืมวาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตองคำนึงถึงเรื่องที่กลุม ผูอานสนใจ

22 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

7 ขาวสำหรับสื่อมวลชนที่ดี ประกอบดวยสวนสำคัญ 3 ประการ คือ ! 1.นักขาวสนใจวาสินคาและบริการหรืออีเวนทมีความ สำคัญอยางไรในขณะนี!้ ! 2.นักขาวตองการรูวาขาวสารนั้นมีความเกี่ยวของอยางไร กับผูอานขาว ! 3.นักขาวจะนำเสนอขอมูลขาวสารดวยความชัดเจนและ ทันสมัย ผลตอบรั บ ของจดหมายถึ ง บรรณาธิ ก ารคื อ จะได พ ิ ม พ ใ น หนังสือพิมพ ดังนั้น จึงควรเขียนใหสั้นกระชับและมีเนื้อหาเฉพาะ ใจความสำคัญ หากไดเขียนเรื่องลงในคอลัมนของหนังสือพิมพควร เขียนแสดงความคิดเห็นดวย เพราะเปนเรื่องจำเปน และควรเชื่อม โยงกับประเด็นที่นาสนใจในแตละวัน การไดเปนคอลัมนิสตรับเชิญหรือไดเขียนบทความลงสื่อสิ่ง พิ ม พ เ ป น หนทางที ่ ด ี ใ นการเน น ถึ ง บทบาทของคุ ณ ในฐานะผู  เชี่ยวชาญในวงอุตสาหกรรม ถาคุณมีผลิตภัณฑ โครงการ หรือ สถานที่ในการทำงานที่นาสนใจหรือไมเหมือนใคร คุณจะไดรับ ความรวมมืออยางดีจากสื่อ ในการนำเสนอแนวคิดหลักที่โดดเดน ของคุณโดยการพาดหัวคอลัมนและบทความบนสื่อ


3 55 3 2 ม 55 าค ม 2 ห ค ิง 0 ส สิงหา 1 ่ ี ท 8 วัน ที่ 2 9 น ั ่ ี ว ท รุ่น ี่ 10 ท รุ่น

PR อยางไรใหเปนขาว

! !

เทคนิคสุดยอด !!! ที่จะชวยคุณลดตนทุนการโฆษณา สินคาและบริการอยางนาทึ่งในยุควิกฤตเศรษฐกิจ

อัตราค่าสัมมนา

3,500

บาทต่อคน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แนวคิดหลัก • สําหรับผู้คนที่อยู่ในยุคนี้ รอบ ๆ ตัวท่านจะมีข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน มีทั้งข่าวที่ตั้งใจจะให้เป็นข่าวและไม่ตั้งใจให้เป็นข่าว แต่....ในจํานวนข่าวสารที่ตั้งใจจะให้เป็นข่าว กลับไม่มีโอกาสได้เป็นข่าวสมความปรารถนาของคนทํา PR ทุกเรื่องไป “เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า เพราะเหตุใด ?” • การหาคําตอบของคําถามนี้ ขอบอกว่า...ไม่มีคําตอบที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ TACTIC และ TRICK ของ PR ที่รับผิดชอบงานนั้น เชื่อหรือไม่ ว่า ? ทั้ง TACTIC และ TRICK ที่เคยใช้ได้ผลในงานหนึ่ง แต่กลับใช้ไม่ได้ผลในอีกงานหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกัน...เพราะเหตุใด ? • การทํา PR ให้เป็นข่าว จึงต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ปฏิภาณไหวพริบของ PR รวมทั้ง ฐานข้อมูลสื่อมวลชนชั้นนําของเมืองไทย และการสร้างความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนกับสื่อมวลชนตลอดไป

หัวข้อการอบรม ภาคทฤษฎี · ความหมายของการ PR และวัตถุประสงค์ · ทําไมจึงต้องเป็นข่าว · คุณลักษณะของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี · เนื้อหาแบบไหนโดนใจสื่อมวลชน CSR (Corporate Social Responsibility) · · ส่วนประกอบและการเขียนข่าว บทความทางการประชาสัมพันธ์ · สื่อต่าง ๆ ช่องทางสู่การเป็นข่าว และการวางแผนสื่อ · สื่อมวลชนสัมพันธ์ · งานแถลงข่าว และการหาพันธมิตรการตลาดประชาสัมพันธ์ ภาคปฎิบัติ • การเขียนข่าวสําหรับสื่อมวลชน • การตั้งคําถามสัมภาษณ์ และ Spot ทางรายการวิทยุ • ฝึกการจัดงานแถลงข่าวแบบมืออาชีพ o การวางแผน ตั้งงบประมาณ o การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน o เทคนิคการเลือกสื่อให้เหมาะสม o กระบวนการติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด o รายงานผลการดําเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม · รู้และเข้าใจถึงการหาประเด็นที่สามารถเป็นข่าว · รู้ถึงวิธีการทําประชาสัมพันธ์ที่โดนใจสื่อมวลชน · เข้าใจวิธีการทํางานประชาสัมพันธ์ที่มีแบบแผน · รู้และเข้าใจวิธีการติดต่อกับสื่อมวลชน · สามารถจัดงานแถลงข่าวด้วยตนเอง หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้จัดการฝ่าย เจ้า หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร และผู้สนใจทุก ท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อ

วิทยากรโดย:

พิเศษ ฟรี ฐานข้อมูลสื่อมวลชนชั้นนําของเมืองไทย

วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ บริษัท เดอะ คอนเทนต แมเนจเมนต คอรปอเรชั่น จำกัด

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


IT & TECHNOLOGY

Social Networking ผูพลิกโฉมวงการสื่อสาร เรื่องโดย ชนิกานต โปรณานันท รองกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

[ ปจจุบันผูคนสื่อสารกันมากขึ้นกวาเดิมอยางมหาศาล และ ไมใชแคเพียงการติดตอสื่อสารผานทางโทรศัพทเทานั้น หากแต การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตกำลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอ เนื่อง ซึ่งแนนอนวายอมสงผลกระทบตอผูใหบริการโทรคมนาคม แบบเดิม อาทิ ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน หรือโทรศัพท เคลื่อนที่ ในการปรับปรุงกลยุทธและมองหาโอกาสใหมๆ ในการ ขยายธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะตองทำความเขาใจเทคโนโลยีใหมๆ แล ว ผู  ใ ห บ ริ ก ารโทรคมนาคมเหล า นี ้ ย ั ง ต อ งรั บ มื อ กั บ ความ เปลี่ยนแปลงใน “พฤติกรรมการสื่อสาร” ของคนอีกดวย [ [ พฤติกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนไปคือ ปจจุบันผูคนเขาสูสังคม ออนไลน (Social Network) กันมากขึ้น โดยขอมูลจาก Comscore ระบุ วา ประมาณ 2 ใน 3 ของผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกเขาใชสังคมออนไลน เปนประจำ สังคมออนไลนจึงกลายเปนหัวใจสำคัญในโลกอินเทอรเน็ต และกลายเปนศูนยกลางของการสื่อสารอยางรวดเร็ว [ ปจจุบันจึงมีผูใหบริการโทรคมนาคมในหลายประเทศที่ตอบสนอง ตอความทาทายและโอกาสของสังคมออนไลน ผูใหบริการหลายราย กำลังริเริ่มโครงการตางๆ ตั้งแต การรองรับเวบไซตสังคมออนไลนเดิม ไปจนถึงการขยายบริการใหครอบคลุมถึงการสื่อสารบนมือถือ หรือ แมแตการสรางสังคมออนไลนขึ้นมาใหมเอง อาทิ สปรินท (Sprint), เอที แอนดที (AT&T) และโวดาโฟน (Vodafone) อนุญาตใหสมาชิ กมายสเปซ (MySpace) และเฟซบุก (Facebook) สามารถเขาถึง โปรไฟลของตนเองไดจากมือถือ เปนตน วิวัฒนาการแหงการสื่อสาร [ อาจกลาวไดวา การขยายตัวอยางรวดเร็วของสังคมออนไลน สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเปลี ่ ย นแปลงในระยะยาวของแนวโน ม การ สื่อสารที่สำคัญใน 2 ดาน ไดแก [ 1. รูปแบบการสื่อสาร ที่เปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดตอจุด (point-to-point) และสองทาง (two-way) ไปสูการสื่อสารระหวางผูใช หลายคน (many-to-many) มากขึ้น และมีการใชลิงก, วิดีโอ, ภาพถาย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น โดยกลุมคนรุนใหมที่เรียกวา Net Generation คือปจจัยสำคัญที่ทำใหรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุมนี้ชื่นชอบการแลกเปลี่ยนเนื้อหา การใชเทคโนโลยีใหมๆ และ

24 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

“สังคมออนไลนกลายเปนปจจัยที่ขับเคลื่อนรูปแบบการ สื่อสารแบบใหม ซึ่งสงผลใหบริษัทโทรคมนาคมจำเปนตอง ดำเนินการปฏิรูปธุรกิจครั้งใหญ” เติบโตมาพรอมกับแนวคิด “ความฉลาดของฝูงชน” (Wisdom of Crowds) อาทิ การทำหนาที่ใหคะแนน จัดอันดับผูใชคนอื่นๆ รวมถึงจัด อันดับสินคาและบริการ เปนตน สังคมออนไลนจึงกลายเปนชองทางการ สื่อสารหลักสำหรับคนกลุมนี้ ซึ่งสามารถทดแทนอีเมล หรือแมกระทั่ง โทรศัพทได [ 2. การควบคุมการสื่อสาร ที่เปลี่ยนจากระบบที่ครอบครองโดยผู ใหบริการโทรคมนาคมแบบเดิม ไปสูผูใหบริการบนแพลตฟอรมเปดบน อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นและมี ราคาถูกลง รวมถึงการใชบรอดแบนด และเครือขายไรสายเพิ่มมากขึ้น สงผลใหแพลตฟอรมแบบเปด เชน เวบไซตสังคมออนไลน กลายเปน แพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับบริการสื่อสาร และผูบริโภค ก็ตอบสนองตอแนวโนมนี้อยางกวางขวาง ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมการสื่อสาร [ จากการรายงานของ IBM Institute for Business Value ได วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงทั้งในแงของรูปแบบและการควบคุมการ สื่อสารที่สงผลกระทบตอภาวะการแขงขันในตลาด ดังแสดงในรูป [ การสื่อสารแบบเดิม (Traditional communication) ซึ่งหมายถึง การสนทนาระหวางคูสนทนาสองฝายภายใตการควบคุมของผูใหบริการ


IT & TECHNOLOGY โทรคมนาคม โดยปจจุบันถึงแมจะเปนสัดสวนรายไดที่ใหญที่สุดใน ตลาดในแงของรายไดและผูใช แตก็เริ่มมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ใน ขณะที่การสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดย ขอมูลจากการทเนอร (Gartner) ระบุวา รายไดจากบริการโทรศัพทพื้น ฐานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สวนรายไดจากบริการโทรศัพทมือถือ แมจะมีอัตราการเติบโต 7.6 เปอรเซ็นตในชวงป 2007-2012 แตพบวา ฐานผูใชมือถือก็ถึงจุดอิ่มตัวแลวในตลาดสำคัญๆ [ ระบบเปดที่ใชงานไดฟรี (Open and Free) การสื่อสารในรูปแบบนี้ นำเสนอทางเลือกบนแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตแบบเปดเพื่อทดแทน บริการโทรคมนาคมแบบเดิม เชน VoIP โดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคา บริการในอัตราที่ถูกมาก อาทิ Skype, GoogleTalk และ Windows Live Messenger ซึ ่ ง บริ ก ารเหล า นี ้ ก ำลั ง มาแรงและทำให ผ ู  ใ ห บ ริ ก าร โทรคมนาคมแบบเดิม เชนโทรศัพททางไกล ตองรอนๆ หนาวๆ ไปตามๆ กัน [ อยางไรก็ตาม ปจจุบันเริ่มมีผูใหบริการโทรคมนาคมบางรายกำลัง ปรับรูปแบบการใหบริการ โดยรวมมือกับผูใหบริการในกลุมนี้ ตัวอยาง เชน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ “3” (Three) ในออสเตรเลียและสหราช อาณาจักร รวมมือกับ Skype ในการเปดตัว 3 Skypephone เพื่อ เปนการดึงดูดลูกคารายใหมๆ และรักษาฐานลูกคาที่มีอยู [ ระบบชุมชน (Gated Communities) รูปแบบนี้มุงเนนการสื่อสาร กันภายในกลุมของผูใหบริการโทรคมนาคม โดยไดรับความนิยมจากผูใช และองคกรที่ตองการการสื่อสารที่ไวใจได ปลอดภัย และอยูภายใตการ ดูแลของผูใหบริการโทรคมนาคม ตัวอยางของกรณีนี้คือ การขยายสังคม ออนไลนไปสูมือถือ โดยที่ผูใหบริการมือถือยังสามารถผูกขาดบริการได ในระดับหนึ่ง อาทิ สังคมออนไลน Mixi ในญี่ปุน ซึ่งปจจุบันมีจำนวนเพจ วิว (Page view) ผานมือถือ แซงหนาเพจวิวบนเวบไซตปกติไปเรียบรอย แลว

IBM Institute for Business Value ไดวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงทั้งใน แงของรูปแบบและการควบคุมการสื่อสารที่สงผลกระทบตอภาวะการ แขงขันในตลาด

[ ระบบสังคมเปด (Shared Social Spaces) เปนสังคมที่เปดใหผูใช งานสามารถทำงานหรือสังสรรครวมกันบนระบบอินเทอรเน็ตแบบเปด ตัวอยางผูใหบริการนี้ไดแก ผูใหบริการแอพพลิเคชั่นเสริม (Over The Top - OTT) เชน MySpace, YouTube และ Facebook หรือ Second Life เปนตน [ จะเห็นไดวาผูใหบริการเหลานี้มีศักยภาพที่จะนำเสนอการสื่อสาร แบบครบวงจร ดวยการผนวกรวมบริการโทรศัพทเขากับบริการเสริม ตางๆ อาทิ สังคมออนไลน, อีเมล, การรับสงขอความตางๆ ซึ่งกำลังเปน รู ป แบบธุ ร กิ จ ที ่ ก ำลั ง ได ร ั บ ความสนใจอย า งมากจากผู  ใ ห บ ริ ก าร โทรคมนาคมเนื่องจากเปนชองทางการขยายลูกคาใหมๆ อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่งบริการเสริมเหลานี้ถือเปนความทาทายครั้งสำคัญของผูให บริการโทรคมนาคม เพราะบริการเสริมอาจเปนการเพิ่มภาระใหแก โครงสรางพื้นฐานของเครือขายที่มีอยู และสงผลใหตนทุนในการให บริการเพิ่มขึ้น ผูใหบริการโทรคมนาคมควรทำอยางไร? [ ปรากฏการณ ส ั ง คมออนไลน เ ป น การเปลี ่ ย นแปลงครั ้ ง ใหญ ใ น วงการสื่อสาร อาจเรียกไดวาเปนการพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่มีมายาวนานกวาหนึ่งศตวรรษ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำใหผูให บริการโทรคมนาคมเดิมอาจเสียเปรียบในเวทีการแขงขันนี้ แตในอีกดาน หนึ่ง นี่คือโอกาสสำคัญของผูใหบริการโทรคมนาคม ที่จะตองปรับตัวให สอดคลองกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ซึ่งหมายถึง [ การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนบนมือถือ โดยใชความ สามารถที่มีอยู เพื่อตอบสนองความตองการในการสื่อสารในขอบเขตที่ กวางขวางมากขึ้น [ การหาพันธมิตรหรือเขาซื้อกิจการของผูใหบริการสังคมออนไลนที่มี อยู เพื่อพัฒนาความสามารถที่จำเปนตอความสำเร็จ อาทิ การรวมมือ กับผูใหบริการเสริมตางๆ อาทิ Content Delivery Network (CDN) เพื่อ ลดคาใชจายในการนำเสนอเนื้อหาที่ใชแบนดวิธสูง เชน วิดีโอ เพลง ซึ่ง สามารถตอยอดกลายเปนโมเดลธุรกิจใหมๆ ได [ การส ง เสริ ม ให ธ ุ ร กิ จ อื ่ น ๆ สามารถใช ป ระโยชน จ ากบริ ก าร โทรคมนาคมไดมากขึ้น อาทิ บริการระบุตำแหนงที่ตั้ง การแจงสถานะ ของผูใช บริการรับสงขอความ/มัลติมีเดีย ซึ่งจะชวยสรางรายไดแกผูให บริการไดอีกทางหนึ่ง [ ในระยะยาว ผูใหบริการโทรคมนาคมควรขยายขอบเขตของบริการ Voice ใหครอบคลุมทั้งรูปแบบการสื่อสารแบบจุดตอจุด (point-topoint) และการสื่อสารระหวางคูสนทนาหลายฝาย (many-to-many) โดยอาศัยการสื่อสารดวยเสียงผานอินเทอรเน็ต ตลอดจนการปรับเปลี่ยน รูปแบบธุรกิจใหสอดคลองกับบริการใหมๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ [ อาจกลาวไดวา สังคมออนไลนกลายเปนปจจัยที่ขับเคลื่อนรูปแบบ การสื่อสารแบบใหม ซึ่งสงผลใหบริษัทโทรคมนาคมจำเปนตองดำเนิน การปฏิรูปธุรกิจครั้งใหญ ซึ่งถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงยอมจะมีความ เสี่ยงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได แตถาหากผูใหบริการไมปรับตัว ก็จะกอใหเกิด ความเสียหายอยางมากตอธุรกิจ เนื่องจากทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นคือ ราย ไดจากบริการโทรคมนาคมแบบเดิมจะลดลงอยางตอเนื่อง [ ในขณะที่ผูใหบริการขอมูลบนอินเทอรเน็ต และบริษัทไอทีที่มี ทรัพยากรพรอมสรรพ จะสามารถขยายธุรกิจดานการสื่อสารและ เพิ่มสวนแบงตลาดไดอยางเปนรูปธรรม www.se-edlearning.com

25


IT & TECHNOLOGY

เรื่องโดย พรทิพย กองชุน ผูจัดการฝายการตลาดของกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต

Google Insights

เครื่องมือเจาะลึกการคนหาของกูเกิลในเวอรชั่นภาษาไทย การคาดเดาและคาดหวังวาแคมเปญการตลาดของคุณจะใชการไดดีกลายเปนเรื่องลาสมัยไปเสียแลว

“สังคมออนไลนกลายเปนปจจัยที่ขับเคลื่อนรูปแบบการ D เครื่องมือเจาะลึกการคนหาของกูเกิล (Google Insights) เวอรชั่นภาษาไทย จะชวยใหคุณสามารถเปรียบเทียบแบบแผน ปริมาณการคนหาขอมูลสำหรับแตละจังหวัดและแตละชวงเวลา โดยทั้งหมดนี้จะแสดงผลเปนภาษาไทย กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ คุณจะสามารถตรวจสอบความคิดของลูกคาไดอยางแทจริง และ คุณจะสามารถใชขอมูลสถิติดังกลาวเพื่อปรับเปลี่ยนแคมเปญและ ธุรกิจของคุณไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง โดยไมตองใชวิธีคาด เดาอีกตอไป อะไรคือสิ่งที่ลูกคาสนใจในตอนนี้ แตไมไดรูสึกสนใจในชวง เดือนที่แลวหรือปที่แลว? D ขาวสารตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมและแนวโนมของผูบริโภคใน เมืองไทยในขณะนี้เปนอยางไร? คุณจะไดเห็นภาพสะทอนที่ปรากฏ อยูในรายการขอความคนหายอดนิยม เพราะทุกวันนี้ การคนหา ขอมูลคือหนาตางที่เผยใหเห็นทัศนะของประชาชนทั่วไป และเปน ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมของผูบริโภค 26 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

D คุณสามารถตรวจสอบขอมูลที่วานี้ไดฟรีจากกูเกิล และที่ สำคัญก็คือ ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางมากหากคุณ ตองการเขาถึงกลุมผูบริโภคและโนมนาวใหผูบริโภคตัดสินใจเลือก ซื้อสินคาและบริการจากคุณ ตัวอยางเชน คนไทยหันมารัดเข็มขัด กันมากขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาลง ดังจะเห็นไดจากสถิติการคนหาคำ วา “ลดราคา” ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการคนหาวิธีการตางๆ เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่จะชวยลดคาน้ำมันสำหรับรถยนต เชน


IT & TECHNOLOGY

พรทิพย กองชุน ผูจัดการฝายการตลาดของกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต

มีการคนหาคำวา “NGV” เพิ่มมากขึ้นในชวงหลายเดือนที่ผานมา เปรียบเทียบกับคำวา “แกสโซฮอล” ซึ่งเปนพลังงานที่มีราคาแพง กวา NGV D ขอมูลเชิงลึกเหลานี้จะชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญ ดานการตลาดไดอยางฉับไวและสอดรับกับแนวโนมและความ สนใจของผูบริโภคในตลาด ยอดขายสินคาของฉันมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ตามฤดูกาล ฉันจะ สามารถตรวจสอบระดับความสนใจสำหรับปนี้ไดอ ยา งไร รวมถึงชวงเวลาที่มีความสนใจมากเปนพิเศษ? D ในประเทศไทย ในชวงวันหยุดสงกรานตในเดือนเมษายน แรงงานจากตางจังหวัดมักจะเดินทางกลับบานกันเปนจำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนอีกสวนหนึ่งก็เดินทางไปพักผอนในชวงวันหยุด ยาวตามสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง แบบแผนการคนหาขอมูล ตลอดทั ้ ง ป แ สดงให เ ห็ น ว า กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ เทศกาลสงกรานตจะเริ่มปรับระดับสูงขึ้นในชวงตนเดือนมีนาคม โดยจะมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน เชน การ จองตั๋วรถบัส [ดูหนาจอทางดานซาย] และการซื้อของขวัญสำหรับ นำไปฝากญาติพี่นอง D ขอมูลดังกลาวจะชวยใหเจาของรานคา รานอาหาร ผูใหบริการ คมนาคมขนสง และโรงแรมสามารถคาดการณเกี่ยวกับความ ตองการและดำเนินการตัดสินใจโดยอางอิงขอมูลที่ถูกตองแมนยำ เพื่อรองรับการจัดสรรทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม ตั้งแตงบ โฆษณา เรื่อยไปจนถึงบุคลากร และสินคาคงคลัง D สถิติขอมูลนี้จะเปนประโยชนหากธุรกิจของคุณไดรับผลกระทบ จากวันหยุดพิเศษ เชน วันเด็ก วันหยุดยาว หรือแมกระทั่งงาน

ประเพณีในทองถิ่น เชน งานบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย งาน ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ผลการดำเนินงานของฉันเปนอยางไรบางเมื่อเทียบกับคูแขง? D ตรวจสอบอยางรวดเร็ววาคูแขงสามารถเอาชนะคุณไดหรือไม ในประเด็นเรื่องความรับรูของผูบริโภค ผูใชมักจะคนหาชื่อบริษัท ของคุณ บริษัทคูแขง หรือวาคำศัพททั่วไป (เชน “plasma TV”) หรือ คุณจะไดรับประโยชนจากแคมเปญการตลาดของคูแขงหรือไม หากวาแคมเปญดังกลาวชวยยกระดับการรับรูสำหรับตลาดโดย รวม เชน ยี่หอสินคาประเภทเครื่องกีฬาจะไดรับประโยชนมากนอย เพียงใดจากการแขงขันโอลิมปกส? ฉันเขาถึงกลุมเปาหมายที่ถูกตองในสถานที่ที่เหมาะสมหรือ ไม? มีโอกาสอื่นที่ดีกวานี้หรือไม? D ระบุตลาดใหมดวยการตรวจสอบวาลูกคาสนใจสินคา/บริการ ที่คุณนำเสนอในที่ใดบางD D ตัว แทนจำหนา ยโทรศัพ ท มื อถื อที่ต อ งการขยายธุรกิจ ไปสู ตลาดใหมๆ สามารถปอนชื่อของสมารทโฟนรุนนั้นๆ หรือปอนคำวา “โทรศัพทมือถือ” และเปรียบเทียบขอมูลในหลายๆ จังหวัด เชน กรุงเทพฯ ภูเก็ต อยุธยา ขอนแกน เชียงใหม เพื่อตรวจสอบวา จังหวัดใดมีความระดับสนใจสูงสุด D นอกจากนี้ คุณอาจตรวจสอบวาตนเองลงทุนมากเกินไปหรือ เปล า ในจั ง หวั ด หรื อ เมื อ งที ่ ผ ู  ค นไม ส นใจในไวน /กาแฟ/สมูทตี้/ กอลฟ/ธุรกิจของคุณ และคุณควรจัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่อื่น แทนT หากทานสนใจสามารถตรวจสอบเครื่องมือเจาะลึกการ คนหาของกูเกิลไดที่ http://www.google.co.th/insights/search/

www.se-edlearning.com

27


Google Adwords Pay Per Click Online Advertising "เพิ่มลูกคาจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกใหเว็บไซตของคุณ โดยการโฆษณาเว็บไซตบน Google คุณสามารถทำเองไดอยางงายดายและรวดเร็ว จากที่ บานของคุณ..."

วิทยากรโดย: ธฤษณุ ทองเนียม ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จีเอ็ม แอดวานซ มีเดีย จำกัด อัตราค่าสัมมนา

3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Google AdWords คือ การลงโฆษณาเว็บไซต เพื่อ ขายสินคา และบริการของคุณบน Google เมื่อคุณทำตามเทคนิคที่แนะนำ อยางถูกตองแลว จะชวยใหโฆษณาของคุณปรากฏขึ้นทันทีที่มี คนคนหาสินคาของคุณบน Google ซึ่งเปนขณะที่เขากำลัง ตองการซื้อพอดี ทำใหเขาตัดสินใจสั่งซื้อ สินคา โดยไมรอชา และนี่เองคือจุดที่จะสรางรายไดจำนวนมหาศาลใหกับคุณทันที เชนกัน \ ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันวา Google AdWords คือ สุด ยอดสื่อโฆษณาล้ำยุค ในราคาตนทุนที่ต่ำกวาสื่ออื่น ๆ เขาถึง กลุมเปาหมายไดตรงมากที่สุด เหนือสื่อโฆษณาทุกประเภท เพราะขอดีมากมายที่สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อขายของผู บริโภคแหงยุคสื่อสารไรพรมแดน ที่ตองการสินคาใหมๆ ตลอด เวลาจากทุกมุมโลก ในเวลาอันรวดเร็ว Google Adwords จึง กลายเปนเครื่องมือสำคัญในการชวยใหคุณทำกำไรมหาศาลจาก ชองทางธุรกิจออนไลนอยางงายดาย \ ในประเทศไทย พบวา คนไทยใช Google ในการคนหา ขอมูลสินคาและบริการตางๆถึง 98% ดังนั้นถาหากโฆษณา เว็บไซตสินคาของคุณไปปรากฏบน Google ได ก็จะชวยเพิ่ม ลูกคาอยางมากมาย ถาหากคุณเพิ่มลูกคาเขาสูเว็บไซตได 100 คนตอวัน และทำกำไรได 1,000 บาทตอคน คุณก็จะมีกำไรเพิ่ม ขึ้นถึง 100,000 บาทตอวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนผูที่ใช Google ในการคนหาสินคาและบริการในประเทศไทยแลว คุณ จะ มี ลูกคาเพิ่มไดถึง 1,000 คน หรือ 10,000 คน ตอวันเลยทีเดียว ทำ โฆษณาเว็บไซตของคุณใหปรากฏบน Google ภายใน 15 นาที สรางแบรนดเว็บไซตของคุณบนเว็บไซตระดับโลกอยาง Google เพิ่มจำนวนลูกคาและกำไรใหกับเว็บไซตของคุณภายในขามคืน ประหยัดเงินโฆษณา แตไดลูกคาเขาเว็บไซตมากขึ้น

หัวขอการอบรม ภาคทฤษฎี • แนะนำ กูเกิ้ล แอดเวิรด (Introduction to AdWords) • ขอกำหนดเบื้องตนของกูเกิ้ล แอดเวิรด (AdWords Policies) • การแสดงขอความโฆษณา (Ad Distribution) • ราคาและอันดับการแสดงผลโฆษณา (Pricing and Ranking) ภาคปฎิบัติ • เริ่มสรางแอคเคาท (Creating an Account) • เริ่มตนสรางโฆษณา (Creating Ads) • การเลือกและกำหนดคียเวิรด (Keyword Matching) • การกำหนดภาษาและเปาหมายของการแสดงผล (Language & Location Targeting) • การจายเงิน (Billing) • รายงาน (Report) ประโยชนที่ไดรับหลังเขาอบรม Google AdWords • คุณเริ่มตนทำการโฆษณาบน Google AdWords ไดอยางถูก ตอง • คุณหาลูกคาใหมๆ ไดภายในเวลา 15 นาที • คุณจายเงินคาโฆษณานอยลง แตเพิ่มจำนวนคนเขาเว็บไซตได มากขึ้น • คุณไมจำเปนตองไปเสียเงินจางบริษัทโฆษณาแพงๆ เพื่อ ทำการโฆษณาให หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจาของกิจการ/ผูบริหาร/ ผูจัดการฝายการตลาด/ ผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเพิ่มยอดขายผานโฆษณาบนเว็บไซต Google.com

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


Make Money with Google AdSense "สร้างรายได้บนเว็บไซต์ของท่านเองด้วย Google Adsense สร้างรายได้ มหาศาลจากการคลิ๊กโฆษณาบนเว็บของคุณเองด้วยวิธีง่าย ๆ" วิทยากรโดย: ธฤษณุ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จีเอ็ม แอดวานซ์ มีเดีย จํากัด

Google Adsense คือ บริการของ Google ที่เปิดโอกาสให้ เจ้าของเว็บไซต์ที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา บนเว็บไซต์ของตัวเองง่ายๆ เพียงแค่สมัครบริการแล้วนํา Code ไปวาง ในตําแหน่งพื้นที่ว่าง สําหรับเป็นพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โฆษณาจะถูก ส่งมาจาก Google มาแสดงในเว็บไซต์ของท่าน โดยที่จะเป็นโฆษณาที่มี ความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่านโดยที่เจ้าของเว็บไซต์จะได้ รายได้จากการที่มีคนคลิ๊ก โฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์ของเรา ในรูปแบบ Pay Per Clickซึ่งเราได้จะได้เงินต่อเมื่อมีการ คลิ๊ก ที่โฆษณาของเรา รูป แบบของโฆษณาจะมีทั้งที่เป็น Text Ads คือ โฆษณาที่เป็นข้อความ หรือ Image Ads คือ โฆษณาที่เป็นรูปภาพ คุณเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้บ้างมั๊ย ? • มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแต่ไม่มีรายได้จากเว็บไซต์ • ขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์แต่ไม่มีคนมาลงโฆษณา • ติดต่อหาผู้สนใจลงโฆษณาในเว็บได้ยาก • โฆษณาที่มาลงไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บของเรา • มีคนมาลงโฆษณา แต่รายได้ไม่มากพอสมควร ปัญหาทั้งหมดนี้เราช่วยคุณได้ ! • เรียนรู้วิธีการสมัครเปิด Account กับ Google Adsense เพื่อนํา โฆษณามาแสดงบนเว็บเรา • มีรายได้จากค่าโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราเอง • นําโฆษณาจาก Google มาโชว์บนเว็บเราได้เพียงนําCodeมาแปะ ไว้บนเว็บของเรา • ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อผู้สนใจลงโฆษณาด้วยตัวเอง • เรียนรู้เทคนิคในการวางตําแหน่ง โฆษณา ที่จะทําให้โฆษณาแสดง ได้โดดเด่น และมีอัตราการคลิ๊กเพิ่มมากขึ้น • เรียนรู้เทคนิคที่จะทําให้ ได้ราคา ค่าโฆษณาต่อคลิ๊กสูง ๆ • ได้รับเงินจากการคลิ๊กโฆษณาจาก Google

อัตราค่าสัมมนา 3,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อการอบรม ช่วงเช้า • แนะนํา Google AdSense • วิธีการสมัครเปิด Account Google AdSense • การรอรับ Pin Code จาก Adsense • เรียนรู้ และ กําหนด รูปแบบโฆษณา ช่วงบ่าย • เริ่มสร้าง Ads โฆษณา และการนํา Code ไปใส่ใน เว็บไซต์ตามตําแหน่งที่ต้องการ • เรียนรู้เมนู และ เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Adsense • การเรียกดู Report • เรียนรู้เรื่องการจ่ายเงิน และ เงื่อนไขการจ่ายเงิน • เรียนรู้เทคนิคการตําแหน่งโฆษณาและกําหนดรูป แบบ โฆษณาให้โดดเด่นเพิ่มอัตราการคลิ๊ก • เรียนรู้เทคนิคที่จะทําให้ได้ราคาต่อคลิ๊กสูงขึ้นข้อมูล การอบรม ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม Google Adsense • เรียนรู้วิธีการสมัครเปิด Account กับ Google Adsense เพื่อนําโฆษณามาแสดงบนเว็บเรา • สามารถนํา Code จาก Google Adsense มาแปะ บนเว็บเราเพื่อแสดงโฆษณาได้ • สร้างรายได้จากการคลิ๊กโฆษณาบนเว็บไซต์ของ ท่าน หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้สนใจ ทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการนําโฆษณาของกูเกิลมา ปะบนเว็บไซต์ของท่าน

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


PR & MARKETING

เขียนโดย ดร.เวน วิสเสอร ผูกอตั้ง CSR international

กระแส CSR สากล จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ

สิ่งที่ทาทายของภาคธุรกิจตอกระแสธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่จะเปลี่ยนผานจากการทำความเขาใจใน เบื้องตน ทดลองทำ ทบทวน และกาวสูความเขาใจที่มากขึ้น และเริ่มปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยสำคัญคือ การคนหาขอมูลใหมๆ ที่ จะนำมาปรับใชที่จะนำไปสูการกำหนดตำแหนงคุณคาของ CSR ในการดำเนินธุรกิจ จนนำไปสูการพัฒนาธุรกิจ ไปพรอมกับการดูแลเอาใจใส และ รวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ดังนั้น การจัดสัมมนาเรื่อง “กระแส CSR สากล จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ (CSR Global Movement: From Theory to Implementation)” โดย ดร.เวน วิสเสอร ผูกอตั้ง CSR International และเปนผูทรงคุณวุฒิ และดำรงตำแหนงอาจารยจากมหาวิทยาลัยเคม บริดจ ทั้งยังเปนผูเขียนหนังสือ A-Z of CSR และ CSR Version 2.0 โดยในครั้งนี้ จะเปนเวทีการนำเสนอภาพการดำเนินงาน CSR ในระดับสากล ใน ดานพัฒนาการของความหมาย องคประกอบ CSR การเรียนรู และการปรับใชขององคกรธุรกิจในสากล และอนาคตของ CSR จะเปนอยางไร ผูจัดมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนำเสนอ ทิศทางและขอมูลใหกับผูบริหาร และผูที่ดูแลงาน CSR ทุกทาน ไดมีโอกาสไดรับรูและนำไปปรับใชในองคกรของ ตนเอง พรอมกับรวมแลกเปลี่ยนวา การพัฒนา CSR ในสังคมไทย มีความเหมือนและแตกตางอยางไร ในการพัฒนาบทบาทของธุรกิจสูการสราง คุณคาและบทบาทในการพัฒนาคุณคารวมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ทำไม CSR จึงสำคัญ​?

6 ภาพที่ปรากฏในสังคม สะทอนใหเราเห็นอยางชัดเจนวา ทำไมธุรกิจถึง ตองมีความรับผิดชอบของสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) พฤติกรรมการอุปโภค บริโภค และการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การตอสู เพื่อเรียกรองความยุติธรรมในการดำรงชีพของประชาชนในประเทศที่ถูกเอารัด เอาเปรียบ ทางดานทรัพยากร ตลอดจนการไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตางๆ จากการดำเนินธุรกิจ เชน การปลอยสารเคมีที่เปนพิษสูชุมชน แมกระทั่ง ความพยายามในการตอสูกับภาวะโลกรอนที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันเองกับ ความตองการเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 6 โดยสรุปในระหวางที่เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประชากรโลกไมวาจะ ยากดีมีจนกลับกำลังเผชิญปญหาตางๆ ไมวาจะเปนการกระจายรายไดที่ไม เทาเทียมกัน การเพิ่มจำนวนทรัพยากรที่มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับทรัพยากรที่ถูกทำลายลดลง อยางรวดเร็ว ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ปญหาคอรัปชั่น การบริโภคที่ไมยั่งยืน ปญหาการขาดแคลนน้ำซึ่ง นับวันจะทวีคูณ ซึ่งหากพิจารณาดูจะพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ สวนหนึ่ง เปนผลพวงมาจากการขาดความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอยางแทจริง

30 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

จากทฤษฎีวาดวย CSR คืออะไร

6 จนถึงปจจุบันกวา 30 ป นิยามของ CSR ก็ยังคงมีความหลากหลาย หาก แตความหมายนั้นไมไดมีความสำคัญไปกวาการเขาใจ CSR รูถึงวิธีการใชให เกิดสูงสุดในทุกมิติที่เกี่ยวของ 6 ดังนั้น CSR จึงมิใชทำไปเพียงการประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณ หรือเพื่อสรางความมั่งคั่งขององคกรเพียงเทานั้น หากแตองคกรธุรกิจที่มีความ เขาใจ และตั้งใจจริงจะอาศัยแนวทางการพัฒนา CSR จนนำไปสูการยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนในองคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย สังคมและสิ่งแวดลอม สราง ความเชื่อมโยง ความมีสวนรวมซึ่งกันและกัน จนเปนการขับเคลื่อนแบบองค รวมอยางแทจริง 6 หากมองยอนกับไปในอดีตถึงบทบาทของภาคธุรกิจที่มีตอสังคมและสิ่ง แวดลอม ตั้งแตป 1850 เปนตนมา ลวนเกิดจากการหันมาดูแลสังคมของธุรกิจ ที่อาจจะมีผลกระทบตอสังคมโดยตรง หรือเปนการคืนกำไรใหสังคมดวยการ ตั้งกองทุนตางๆ จนสูป 1950 ไดเกิดการเคลื่อนไหวและการจัดการความรูถึง กระบวนทัศน และแนวคิดที่ตกผลึกในการกำหนดบทบาทธุรกิจตอสังคม โดย แบงออกเปนสองกระแสทางเลือกคือ


PR & MARKETING

1.สายที ่ เ น น การส ง เสริ ม พั ฒ นาแนวความคิ ด ให เ ป น กลยุ ท ธ แ ละ นวัตกรรมในการบริหารธุรกิจ และบริหารการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการดำเนินธุรกิจ เชน การทำ CSR ผนวกเขากับกลยุทธการตลาด ทฤษฎีผูมี สวนไดสวนเสีย 2.อีกสายหนึ่งเนนการนำเสนอแนวคิดกระบวนทัศนการดำเนินธุรกิจใหม ที่สรางความสมดุลของฐานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่เรียกกันวา CSR Pyramid, Triple bottom line เปนตน ดังนั้น องคประกอบ CSR จึงหลากหลาย ซึ่งลวนแตมีเจตนาที่ดี ไมวาจะ เปนการทำตามกฎหมาย ใหการบริจาค ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และการ สรางความยั่งยืนทางธุรกิจ ในขณะที่การตอบสนองตอกระแส CSR นั้นขึ้นอยู กับความสามารถของบริษัท (Corporate Social Responsiveness) ที่จะ เลือกตอบสนองในรูปแบบตางๆ ตอสถานการณความกดดัน ความพรอมและ สิ่งแวดลอมตางๆ ที่ลายลอมบริษัท เชน •ธุรกิจจะหาวิธีตอบโตหากเกิดแรงกดดันตอการดำเนินธุรกิจ (Reaction) •ธุรกิจจะใชวิธีการปกปองตัวเองหากไดรับการคุกคามในการดำเนิน ธุรกิจ (Defenses) •ตอบสนองในสิ่งที่ชุมชนตองการเมื่อถูกเรียกรอง (Accommodations) •ทำงานเชิงรุกในการพัฒนาธุรกิจและดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม( ProActive) โดยไมตองรอใหเกิดปญหาขึ้นกอน (Carroll. Wood, Frederick) 6 โดยธุรกิจควรยึด กรอบความคิดและการดำเนินการ(Corporate Social Performance-CSP) ไดแก 1.หลักการทำ CSR 2.กระบวนการและขั้นตอนการตอบสนองกระแสและแรงผลักดัน CSR 3.ผลลัพธของพฤติกรรมของบริษัทในดานนโยบายสังคม กิจกรรมดาน สังคม และผลกระทบทางสังคมในการดำเนินงานดาน CSR 6 ดังนั้น ทฤษฎีหรือคำนิยามที่ตายตัว จึงไมมีความสำคัญเลย หากอยูที่ การหาจุดสมดุลในการทำ CSR ของแตละองคกรซึ่งมีความแตกตางกันไป ตามลักษณะของธุรกิจเชน •Business Ethic คุณธรรมของธุรกิจ •Business & Human Rights ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน •Corporate Accountability ความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ •Corporate Citizenship ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ •Corporate Governance ธุรกิจกับธรรมภิบาล •Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ •Corporate Sustainability ธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน •Environmental Management การบริหารสิ่งแวดลอม •Occupational Health & Safety ระบบสาธารณสุขในอาชีพและความ ปลอดภัย •Stakeholder engagement การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวน เสีย •Social Enterprise กิจกรรมเพื่อสังคม

ประชาสัมพันธอยางเดียว เมื่อมีการทบทวนแลวก็คนพบวา ไมสรางผลกระทบ อันเปนประโยชนตอองครวมไดอยางยั่งยืนจริง หรือยังไมสามารถเกิดการ ดำเนินการแบบบูรณาการที่จะสามารถนำไปสูการแกไขปญหาสังคมไดจริง บริ ษ ั ท ไม ส ามารถเข า ถึ ง การเกาะติ ด การแก ไ ขป ญ หาสั ง คมหรื อ ชุ ม ชนได ยาวนาน เหลานี้อาจเกิดคำถามขึ้นวา ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการ ทำ CSR นั้นควรพิจารณาที่ ภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นตอธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร ทั้งๆ ที่ธุรกิจมีกรอบการดำเนินธุรกิจที่ตองมี คุณธรรม ตองดูแลสมดุลของสังคมและสิ่งแวดลอมมาชานานแลว โลกใบนี้ก็ ยังไดรับความเสียหายจากผลกระทบดานลบของการดำเนินธุรกิจ คำถามคือ “ทำไมจึงเปนเชนนี้” 6 เมื่อทบทวนดู ผลการพัฒนาของ CSR เวอรชัน 1.0 ในรอบ 10 ปที่ผาน มา บริษัทเลือกที่จะทำ CSR เพียงเพื่อเปนการตอบสนองสถานการณตางๆ ที่ เกิดขึ้นกับบริษัท หรือทำตามกระแสเทานั้น CSR จึงไมทำใหสังคม สิ่ง แวดลอมและธุรกิจเองประสบความสำเร็จเทาที่ควร หากจะหาคำตอบ ก็ตอง กลับมาดูวิธีการเลือกที่จะทำ CSR ของบริษัทเปนอยางไรบางและเกิดผลอะไร ตามหลักการทำ CSR ที่ผานมาดังนี้ 1.Incremental CSR การทำ CSR ทีละเล็กละนอย และทำกันเปนเพียง กิจกรรมยอยๆ เฉพาะบางสวนบางแผนกของบริษัท จึงทำให การทำCSR ไม สรางผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงไดจริง 2.Peripheral CSR การมอบหนาที่ CSR ใหกับบางแผนก เชน แผนก CSR หรือรายงานดานCSR เพียงเพื่อเปนการทำตามมาตรฐานหรือกฎ CSR ตางๆ การทำเพียงเทานี้อาจไมสามารถตอบโจทยความเสื่อมถอยของสิ่ง แวดลอม หรือความลมเหลวของสังคมได 3.Uneconomic CSR การทำตามกระแส การเรียกรองใหมาดูแลสิ่ง แวดลอม จากภาพยนตรเรื่อง The Inconvenient truth ทำใหบริษัทหันมา เลือกที่จะทำสิ่งที่งายและประหยัด เชน Eco-Efficiencies การจัดการขยะ

CSR 2.0 ยุคแหงการสราง DNA ใหมของธุรกิจ

6 ไมวาการพัฒนา CSR ในโลกนี้จะเปลี่ยนแปรไปตามสภาพแวดลอมของ สังคมอยางไรในรอบ 10 ปที่ผานมา คงไมมีใครยอมรับงายๆ วา “เราอาจไป กันไมถึงไหน” หรือบางธุรกิจอาจจะลมเหลวจากการทำ CSR ดวยซ้ำ CSR มี วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บริษัทที่ทำ CSR ในดานการตลาด www.se-edlearning.com

31


PR & MARKETING

และพลังงาน แตกิจกรรมเหลานี้ก็ยังไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมเชิงกล ยุทธ ซึ่งตองการการลงทุนที่มากมาย แตไมเปนที่ตองการของตลาด จะทำให CSR ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดวยหลักการสำคัญของ CSR 2.0 (Five Principles of CSR 2.0) 6 จากกาวแรกในการทำ CSR 1.0 ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา จาก ผลลัพธ การประเมิน สูการทบทวน และกาวสูการพัฒนาดวยการลงลึกสูวิธี การดำเนินธุรกิจทั้งระบบ ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ดวย แนวคิด 5 หลักการ ทำให CSR ซึ่งมีความหมายถึง Corporate Sustainability and Responsibility หรือการฝง DNA ของ CSR 2.0 ในองคกรธุรกิจ ดังนี้ 1.Creativity (C) ปญหาของการทำ CSR ที่กำหนดโดยกฏและ มาตรฐานสากลตางๆ รวมทั้ง ISO 26000 คือการกำหนดใหมีเพียง Check List ที่ตองทำ หากแตการแกปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมนั้นมีความซับซอน และจำเปนอยางยิ่งในการใชความสรางสรรคหารูปแบบ Model ในการแกไข ปญหาและเกิด impact และเกิดกลไกสามารถดำเนินไดอยางตอเนื่อง 2.Scalability (S) มีการศึกษาของการทำ CSR ที่ประสบความสำเร็จ มากมายและแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดมาก เทาที่ควร แตปญหาของโครงการเหลานี้ คือไมสามารถตอยอด และการทำซ้ำ ที่อื่นไมได ตัวอยางโครงการดีๆ ที่ทำไดเชน โครงการไรฝายปลอดสารพิษของ วอลมารค รถ Eco-Efficient Nano ของ TaTa โครงการธนาคารเพื่อคนยากจน Grameen Bank ของ Muhammad Yunus 3.Responsiveness (R) ธุรกิจตองมองหาแนวรวม โดยการสรางความ รวมมือกับภาคสวนอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม เขาถึงในทุกระดับ นอกจากนั้น ธุรกิจตองกลับมาพิจารณายังทุกกระบวนทัศนในการดำเนินธุรกิจ ตอประเด็น ปญหาที่อาจสงผลตอสังคมสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง เพื่อสรางความสามารถใน การตอบสนองตอเหตุการณจากปจจัยตางๆ ที่อาจคาดไมถึง บางธุรกิจที่เปน

32 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทั้งคำตอบและปญหาใหกับสังคมหรือสิ่งแวดลอม โดยอาจเกิดกระบวนการที่ ตองคิดเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ Business Transformation ในที่สุด 4.Glocality (2) คำวา Think Global, Act Local ยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนนี้ ที่บริษัทตองคิดวิธีการผสมผสานวัฒนธรรม สากล กับบริบทของวัฒนธรรมทองถิ่น ที่ไมใชวาผลิตมาหนึ่งอยาง อยากใหทั้ง โลกไดใชสิ่งเดียวกันมาเปนรวมพลังสากล และทองถิ่นที่เปดรับความหลาก หลายได 5.Circularity (0) วันนี้หลายคนคงเห็นความบกพรองเชิงพื้นฐานของ ระบบเศรษฐกิจ และการคา ซึ่ ง ทำเสมื อ นว าไม มี ข ี ดจำกั ด ของทรั พยากร ปริมาณการบริโภค และการกำจัดขยะของเสีย ถึงเวลาที่เราควรหาวิธีลดขั้น ตอนในกระบวนการผลิต การออกแบบ ผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานที่ยาวนาน ขึ้น ผลิดนอยแตดีมีคุณภาพ ซึ่งดีกวาผลิตใหมาก แตดอยคุณภาพ

ที่มา เอกสารประกอบงานสัมมนา กระแส CSR สากล จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ (CSR Global Movement: From Theory to Implementation) โดย ดร.เวน วิสเสอร ผูกอตั้ง CSR international วันที่ 2 เมษายน 2553 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันธุรกิจ เพื่อสังคม (CSRI) และ The Network. www.csri.or.th ณ. อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก


รุ่น

รุ่น ท่ี 6 ที่ 7 วันท วัน ี่ 14 ที่ 24 สิงห สิง าค หา ม คม 25 25 53 53

ทำวารสารสัมพันธใหถูกใจผูให…โดนใจผูรับ !

!

เทคนิคสุดยอด !!! ที่จะชวยคุณสรางมูลคาเพิ่มใหกับวารสารสัมพันธ วิทยากรโดย:

ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งพิมพ

Business Development Manager (ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ) The Content Management Corporation Co.,Ltd. แนวคิดหลัก ! วารสารสัมพันธเปนสื่อที่มีศักยภาพอีกตัวหนึ่งที่แสดงถึงภาพลักษณขององคการ และเปน “กระบอกเสียง” สำคัญในการสื่อสาร Content & Activities ขององคการไปสูผูรับสารเปาหมายไดอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคขององคการ ! ในขณะที่องคการหรือ “ผูให” ก็อยากนำเสนอ Content & Activities ขององคการมาก ๆ แต “ผูรับ” ก็อยากได Content & Activities ที่นา สนใจและเกิดประโยชนตอตนเองมาก ๆ เชนกัน แลวจะทำอยางไรใหความตองการที่สวนทางกันนี้ สามารถตอบสนองความตองการของทั้งสองฝายได ลงตัวและพึงพอใจทั้งสองฝาย ! ถึงเวลาแลว !!! ที่ผูรับผิดชอบการทำวารสารสัมพันธควรปรับรูปแบบการทำวารสารสัมพันธของตนเอง ใหนาอานและนาเก็บรักษาไว เหมือน ดั่งวารสารชั้นนำทั่วไป หัวขอการอบรม ประโยชนที่ไดรับหลังเขาอบรม ภาคทฤษฎี · รับรูถึงความสำคัญ ประโยชน และบทบาทของวารสารสัมพันธ · บทบาทของวารสารสัมพันธตอองคการ ตอการสื่อสารองคการ · วารสารสัมพันธประเภทไหนเหมาะสมกับองคการ · สามารถจัดทำวารสารสัมพันธไดเหมาะสมกับภาพลักษณของ · ขอไดเปรียบเสียเปรียบของวารสารสัมพันธ องคการทั้งในดานเนื้อหาขอมูลและการออกแบบรูปเลม · การสัมภาษณผูบริหารและบทสัมภาษณ · เขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธทั้งระบบ · การหาขาวและเขียนขาวในวารสารสัมพันธ · สามารถประมาณการตนทุนการผลิตวารสารสัมพันธ และมี · โฆษณาและบทความ Advertorials แนวทางการหาคาสนับสนุนการผลิต · การถายภาพและหาภาพประกอบใหเหมาะสมกับเนื้อหา · นำวารสารสัมพันธมาใชเปนกลยุทธการประชาสัมพันธและการ · การวาง Lay Out และ Design รูปเลมใหนาสนใจ ตลาดเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอองคการสูงสุด · การเขียนบทบรรณาธิการ · การหาคอลัมนและเนื้อหาใหสอดคลองกับองคการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ · การจัดคอลัมนของวารสารสัมพันธ ! ! เจาของผลิตภัณฑ ผูประกอบการ SMEs ผูจัดการฝาย และ · ขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ การตลาด และการสื่อสารองคการ · การกระจายวารสารสัมพันธสูผูรับ และผูสนใจทุกทานที่ตองการใชวารสารในการโฆษณา · การคิดราคาคาผลิตวารสารสัมพันธ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ · การคิดคาโฆษณาและหาคาสนับสนุน · การใชวารสารสัมพันธใหเกิดประโยชนตอองคการสูงสุด ภาคปฎิบัติ • การจัดคอลัมน และวิธีการหาแหลงที่มาของขอมูลในคอลัมน อัตราคาสัมมนาทานละ บาท • การคิดราคาคาผลิตวารสารสัมพันธ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) • การตั้งราคาคาโฆษณาสำหรับวารสารสัมพันธ

3,500

สนใจสํารองที่นั่ง/รอบการสัมมนา/ขอใบสมัครได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี (chayut@se-ed.com) โทร 089-691-8438 SE-EDUCATION PLC. 1858/87-90 Nation Tower Bldg., 19th Floor Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok 10260 T:0-2739-8165


PHOTO RELEASE by Editorial staff คืนกำไรผูบริโภค

มอบรางวัลชนะเลิศ

นายฐิตพล บุญประสิทธิ์ (ขวา) ผูจัดการฝายพัฒนาการตลาด กลุม ผลิตภัณฑเลเซอรเจ็ท และเอ็นเตอรไพรซโซลูชั่น บริษัท ฮิวเลตต-แพค การด (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัลใหนายยุทธ ชัย ปรัชญาพิพัฒน (ซาย) หนึ่งในผูโชคดีในรายการสงเสริมการตลาด “HP Color LaserJet Printer เอาใจคนชอบพิมพสี” เพื่อคืนกำไรใหกับผู บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ HP Color LaserJet ซึ่งไดรับการตอบรับเปน อยางดีจากผูบริโภค ทั้งนี้ รายการดังกลาวถือเปนการตอยอดการนำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละโซลู ช ั ่ น การพิ ม พ ข องเอชพี ใ ห ผ ู  บ ริ โ ภคได ม ี ประสบการณรวมโดยตรง

นางพรรณี ชมภูชัยเกิด Marketing Program Manager กลุมธุรกิจเพ อรซัลแนล ซิสเต็มส บริษัทฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จำกัด เปน ตัวแทนจากเอชพี มอบโนตบุค Compaq 40 แกนายปุญญพัฒน ธีระรังสิ กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ผูชนะเลิศโครงการประกวด Blog Cyber Share รวมรักษโลก หัวขอ “คนรุนใหมรักไอที ใสใจสิ่งแวดลอม” ณ ทีโอที สำนักงานใหญ

จับมือรวมกัน

เสริมสมรรถนะใหกับธุรกิจ

อึ้ง เทียน ชอง (ที่ 3 จากซาย) รองประธานและผูจัดการทั่วไป กลุมธุรกิจ เพอรซัลแนล ซิสเต็มส ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไตหวัน และ เกาหลี บริษัท ฮิวเลตต – แพคการด เปดตัวแนวทางการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีอยางชาญฉลาดที่ชวยใหองคกรตางๆ ดำเนินธุรกิจไดอยางมี ประสิทธิภาพ เชน ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค ตระกูล EliteBook และ ProBook และผลิตภัณฑ HP Thin Clients ในงาน HP 2010: ELEVATE ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

34 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอฟเอ็กซเอ จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จับมือรวมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ นำรองการใชเทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารตามมาตรฐาน EPCIS ของสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ (มกอช.). ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย อาศัยแอพพลิเคชันระบบฐานขอมูล ออปสมารท (OpsSmart) ของ บริษัท เอฟเอ็กซเอ โซลูชันเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนระบบการตรวจสอบยอนกลับของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


PHOTO RELEASE “ดาตาเซ็นเตอรสีเขียว”

CISCO TECHNOLOGY BRIEFING CENTER

ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT) บริษัทผูใหบริการดาตาเซ็นเตอรชั้นนำ ในประเทศไทย วางใจเลือก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริหาร โครงสรางพื้นฐานสำหรับศูนยดาตาเซ็นเตอรและระบบภายใน ผลักดัน การเปนผูบุกเบิกดาตาเซ็นเตอรสีเขียวอนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Data Center) ชั้นแนวหนาในประเทศไทย มุงชวยลูกคาเพิ่มประสิทธิภาพดาน การใชพลังงาน และสรางความตอเนื่องทางธุรกิจรองรับการเติบโตใน อนาคต โดยดาตาเซ็นเตอรแหงใหมของ TCCT ไดรับการออกแบบ โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพจากทีมวิศวกรผูออกแบบระบบประหยัด พลังงานของไอบีเอ็ม เพื่อใหตรงตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะทำให ดาตาเซ็นเตอรแหงนี้เปนดาตาเซ็นเตอรสีเขียวที่ประหยัดพลังงานไดมาก ที่สุดของ TCCT

อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ป ระเทศไทย ร ว มมื อ กั บ ซิ ส โก ซี ส เต็ ม ส (ประเทศไทย) จัดทำโครงการสงเสริมการประยุกตใชระบบเครือขาย สารสนเทศแปลงโฉมธุรกิจ SMB ฝาวิกฤติที่ทาทายดวยการจัดตั้ง “ศูนย ถายทอดเทคโนโลยีระบบเครือขายสารสนเทศ”(Cisco Technology Briefing Center) ขึ้นเปนแหงแรกในรูปแบบนิทรรศการเทคโนโลยีเชิง สาธิต พรอมใหคำปรึกษา ออกแบบระบบ รวมทั้งจัดอบรมเพื่อพัฒนา แนวคิดและทักษะใหไดมาตรฐานวิชาชีพระบบสากล จุดเดนคือ ศูนยดัง กลาวจะจัดแสดง ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยถึงสิ้นป

เอ็กซไอวี สตอเรจ โซลูชัน เพิ่มผลผลิต โซลูชัน เอ็กซไอวี สตอเรจ (XIV Storage

d บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกันในความรวมมือนำเสนอโซลูชัน เอ็กซไอวี สตอเรจ (XIV Storage) เทคโนโลยีดานสตอเรจขั้นสูงจาก ไอบีเอ็ม เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ชวยองคกรเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูล และลดคา ใชจาย

d ในภาพ นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ ผูชวยผูอำนวยการกลุม ผลิตภัณฑฮารดแวร บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซาย) และนายธนพงษ อิทธิสกุลชัย รองกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจ คอมพิวเตอร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (ขวา) จับมือรวมกับ นายมารุต แสงศาสตรา Vice President บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (กลาง) ในความรวมมือเพื่อนำโซลูชัน เอ็กซไอวี สตอเรจจาก ไอบีเอ็มไปใชสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) www.se-edlearning.com

35


PHOTO RELEASE Bosch Green Party บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ภายใต คอนเซ็ปต “Bosch Green Party” ในภาพจากซายไปขวา ประกอบ ดวย นายษมิทธิ์ ศิลตระกูล ผูจัดการอาวุโสผลิตภัณฑระบบกลอง โทรทัศนวงจรปด ฝายผลิตภัณฑระบบรักษาความปลอดภัย,นายชัย พร รัตนเชตกุล ผูจัดการทั่วไป ฝายเครื่องมือไฟฟา มร.ยอคเฮน ไรค กรรมการผูจัดการ และนายยิ่งยวด หวังประโยชน ผูจัดการทั่วไป ฝายอะไหลรถยนต จัดขึ้น ณ รานอาหารนครคารา เมื่อเร็วๆนี้ มี สื่อมวลชนเขารวมงานอยางคับคั่ง

ลุยน้ำปลูกปาโกงกาง

d บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการปาชายเลนฟนฟูธรรมชาติ ณ. จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสานตอ โครงการ “รอยรักษสังคมไทย รอยใจเพื่อสิ่งแวดลอม” นำทีมโดยผูบริหารระดับสูงคุณ ทาคาโอะ แอนดี้ ชิมา กรรมการผูจัดการ พรอมผูบริหารบราเดอร ทั้งสามทาน คุณธีรวุธ ศุภพันธภิญโญ ฝายการขายและการตลาด คุณวรศักดิ์ ประดิษฐกุล ฝายบริการลูกคา และคุณสมชาย ศรีโหมด ฝายการเงินและ บริหาร และพนักงานบราเดอร รวมลุยน้ำเพื่อปลูกปาโกงกาง ภายใตแนวคิดการพัฒนาปาชายเลนเพื่อฟนฟูธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่นอกเหนือจากการ ปลูกตนโกงกางเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน ยังเสริมดวยวิธีการปกไมไผชะลอคลื่นจากชายฝงทะเล เพื่อลดการกัดเซาะแนวฝง และชลอความแรงคลื่น ให ตนโกงกางที่ปลูกขึ้นใหมมีอัตราการอยูรอดและเติบโตสูงดวย โครงการนี้ถือเปนการสานตอนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสราง ประโยชนอยางยั่งยืนใหกับชุมชนและสิ่งแวดลอม d “กิจกรรมการปลูกปาในครั้งนี้ มีเปาหมายในการเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและเปดโอกาสใหพนักงานได มีสวนรวมในกิจกรรมที่มี คุณประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการรวมปลูกปาโกงกาง ซึ่งมีความสำคัญในการปองกัน การกัดเซาะแนวชายฝงและน้ำทวม รวมถึงเปน แหลงอนุบาลพืชและสัตวน้ำ คืนความสมบูรณใหกับระบบนิเวศนในอันดับตอไป” คุณแอนดี้ กลาว

POTENTIAL Magazine ยินดีประชาสัมพันธขาวสารจากทุกองคกร เรียนทานผูอานและผูสนใจทุกทาน ทางทีมงานวารสาร POTENTIAL ยินดีรับภาพขาว ขอมูลสินคาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยไมเสียคาใชจาย หากทานเปนเจาของผลิตภัณฑ/บริการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธองคกร สามารถสงขาวมาไดที่อีเมล chayut@se-ed.com

36 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553


PHOTO RELEASE ชวนพนักงานปลูกปา บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดย ธันวา เลาหศิริวงศ กรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวยผูบริหาร ตลอดจนพนักงานและ ครอบครัวกวา 200 คน รวมกันจัดกิจกรรม “ไอบีเอ็ม กรีน แรลลี่” ซึ่งเปน กิจกรรมปลูกปาประจำป โดยพนักงานไอบีเอ็มชวยกันปลูกตนกลาลงบน พื้นที่กวา 4 ไร ณ บริเวณปาเขาหินดาด - เขาไผ ซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติ ในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้กิจกรรมปลูกปาดังกลาวเปนหนึ่งในนโยบายความ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของไอบี เ อ็ ม ประเทศไทย ในด า นการรั ก ษาสิ ่ ง แวดลอม เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement

www.se-edlearning.com

37


PHOTO RELEASE เปดตัวโครงการ WebsiteSpark

Microsoft Experience Gallery

(จากซาย) ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดร.สุพัทธ พูผกา รองผูอำนวยการ ศู น ย บ ริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาวปฐมา จันทรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด และนาย อาทิตย วุฒิคะโร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในงานเปดตัวโครงการสงเสริมโอกาสดานอาชีพใหกับนักออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต หรือ WebsiteSpark

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด เปดตัว Microsoft Experience Gallery เปนแหงแรกในประเทศไทยที่ไอทีมอลล ฟอรจูนทาวน โดยหลัง จากนี้จะเปดอีกหลายแหงในศูนยการคาไอทีที่สำคัญๆ ในกรุงเทพฯ และ เชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายสำคัญที่จะใกลชิดกับลูกคาและคูคาใหมาก ยิ่งขึ้น

แกรมมี่รุกหนักตลาด ดิจิตอล คอนเทนต

มจพ. จัดงานคืนสูเหยาครบรอบ 51 ป

มหาวิทยาลัยรวมกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ และชมรมศิษยเกาในภูมิภาคตาง ๆ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะสถาปนาครบ 51 ป ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เพื่อรำลึกถึงการกอตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อ สงเสริมความสามัคคีระหวางคณาจารย ศิษยเกาและบุคลากร และเพื่อเผย แพรผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพรอมกับประกาศ เกียรติคุณศิษยเกาดีเดนและผูปฏิบัติงานดีเดนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู ทำคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยดานตางๆ

38 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บุกตลาด ดิจิตอล คอนเทนต ป 53 ดวยการจับมือผูให บริการโทรศัพทมือถือทุกราย เปดตัวบริการใหมลาสุด * 1234 มิวสิค คิวปด บริการสงความรูสึกถึงคนพิเศษ ผานเสียงเพลงหรือขอความฟรี พรอมบทเพลงอวยพรวันเกิดเวอรชั่นพิเศษ จากศิลปนชื่อดัง ที่รองใหม สำหรับบริการนี้โดยเฉพาะ บริการนี้ ถือเปนบริการใหมในตลาด ใชงาน งาย มีจุดเดนอยูที่ ความรูสึกของผูรับ ที่จะได ยินเสียงจริงจากผูสง ตาม ดวยบทเพลงของศิลปน ในอารมณที่ผูสงอยากใหผูรับไดยิน เชน การ ขอโทษ การขอบคุณ การอวยพรวันเกิด ทำใหผูรับเกิดความประทับใจ และมีความรูสึกที่ดีขึ้น จึงเหมาะสำหรับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย


PHOTO RELEASE ครูไทยควารางวัลระดับโลกEducators’ Choice

หัวเหลียนจัดสัมมนา

ไมโครซอฟท ประกาศผลการประกวด Innovative Teacher Awards ระดับ โลกที่จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีครูตัวแทนจากกวา 60 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเขารวมการแขงขัน ทั้งนี้ ครูจันทรจิรา พงษชู จากโรงเรียน ปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนจากประเทศไทย ควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Educators’ Choice ดวยผลงาน MS Excel Game Building Techniques

นายธนภัทร เฉียน กรรมการผูจัดการ บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร จำกัด ผู จัดจำหนายอุปกรณคอมพิวเตอรคุณภาพสูง ภายใตแบรนด GVIEW, CHI-LA และ SAN ไดนำทีมผูบริหารและพนักงาน สาขากรุงเทพฯ จัดอบรมสัมมนา ประจำป 2553 พรอมทั้งออกเยี่ยมลูกคาในเขตภาคตะวันออก และแตงตั้ง ตัวแทนจำหนายถึง 62 รานคา เพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคาในการเรียกใช บริการหาสินคาเทคโนโลยีคุณภาพสูงของ GVIEW ณ โรงแรมเซ็นทรัล พัทยา การเดนรีสอรท

ไซแมนเทคเปดตัวเน็ตแบ็คอัพ 7

โซลูชั่นไอทีแนวคิด ‘The New Efficiency’

ไซแมนเทค คอรปอเรชัน (Nasdaq: SYMC) เปดตัวเน็ตแบ็คอัพ (NetBackup) 7.0 รุนใหมลาสุดมาชวยในการปกปอง จัดเก็บ และกูคืนขอมูล ใหแกบริษัท ดวยโซลูชันระดับองคกรที่ใหประสิทธิผลที่ดีกวาพรอมความนา เชื่อถือสูงสุดภายใตแพลตฟอรมหนึ่งเดียว เพื่อใหองคกรสามารถจัดการ สารสนเทศที่มีอยูไดอยางสะดวกดวยเน็ตแบ็คอัพ ในขณะที่ชวยลดพื้นที่ใน การจัดเก็บขอมูลและปริมาณการสื่อสารขอมูลดวยการลดความซ้ำซอนของ ขอมูลในทุกจุด ทั้งในสวนไคลเอนต มีเดียเซิรฟเวอร และบนอุปกรณฮารดแวร จากบริษัทอื่น ทำใหตนทุนโดยรวมลดลง นอกจากนี้เน็ตแบ็คอัพยังมาพรอม กับการปกปองเครื่องเสมือนแบบเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มความเร็วในการสำรอง และกูคืนขอมูลภายใตสภาพแวดลอมเสมือน พรอมเพิ่มคุณสมบัติในการทำ ซ้ำขอมูลสำรองเพื่อกระบวนการปกปองสารสนเทศจากภัยพิบัติที่รวดเร็วและ ประหยัดคุมคามากยิ่งขึ้น

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด เปดตัวซอฟตแวรโซลูชั่นส ภายใต คอนเซ็ปต The New Efficiency เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีใน การเรงใหเกิดการฟนตัวทางเศรษฐกิจใหเร็วยิ่งขึ้น โซลูชั่นสทางธุรกิจดังกลาว จะชวยพลิกโฉมไอทีใหกลายเปนทรัพยสินสำคัญที่จะชวยใหธุรกิจสามารถลด ความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และลดคาใชจายลง โดยที่ไมตองลดการ บริการใหกับลูกคา หรือ จำกัดกรอบความคิดสรางสรรคในการทำงานของ พนักงาน หรือลดประสิทธิภาพการทำงานลง

www.se-edlearning.com

39


PHOTO RELEASE CPF SHE Management เทียบชั้นมาตรฐานสากล

เปดตัว DTAC iPHONE

นายวีรชัย รัตนบานชื่น รองกรรมการผูจัดการบริหาร บริษัท เจริญ โภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมยินดีกับหาหนวย งานของบริษัท ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หรือ CPF SHE Management ประจำป 2552 ไดแก โรงงานแปรรูปเนื้อไกมีนบุรี 1, โรงงานอาหารสัตว กม.21, ฟารมไกกระทง อวยชัย2, ฟารมเพาะเลี้ยงกุง ทะเล ระยอง 3 และโรงเพาะฟกลูกกุง เจอาร 2,3 โดยมี นายมนตรี ตั้ง เติมสิริกุล ผูจัดการแผนกรับรองระบบงานและบริการ บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนผูตรวจประเมิน รวมยินดีดวย

ดีแทคประกาศเปดตัว dtac iPhone เสริมศักยภาพการเติบโตของตลาด สมารทโฟน พรอมมอบประสบการณใหมในการใชโทรศัพท iPhone ดวย คุณภาพและประสิทธิภาพในการสื่อสารและรับสงขอมูลที่เหนือกวาภาย ใตมาตรฐานการบริการและเครือขายความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเปดจำหนายเปนครั้งแรกในวันที่ 13 – 14 มีนาคมนี้ ณ ลานพารค พา รากอน พรอมสิทธิประโยชนและโปรโมชั่นพิเศษมากมาย

CAT เปดงานแสดงศักยภาพบริการโครงขายสื่อสารขอมูล “CAT Datacom Network Showcase”

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปดงานแสดงศักยภาพบริการโครง ขายสื่อสารขอมูล “CAT Datacom Network Showcase” นำเสนอนวัตกรรมการให บริการโครงขายสื่อสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกรงในโลก ธุรกิจของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

40 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

โดยภายในงาน “CAT Datacom Network Showcase” แบงออกเปน 4 โซน ประกอบดวย • Center Zone นำเสนอ Application ของ VoIP • CAT Private Line Zone แสดงการประยุกต ใชงาน CCTV บนโครงขาย CAT Private Line ดวยการถายทอดภาพจากสถานที่จริง • CAT MPLS Zone นำเสนอ Video Streaming Application และระบบโทรทัศนภายในองคกร ซึ่งมีการจำลองหองขาวและใหรวมกิจกรรม อานขาวได • CAT Ethernet Zone มีการจำลองการประชุม ทางไกล (Video Conference) ที่ใชประชุมได อยางมีประสิทธิภาพแมวาจะอยูหางไกลคนละ ประเทศ


หลักสูตร สรางเว็บแบบสําเร็จรูปดวย Joomla ! CMS วิทยากร อ.อาณัติ รัตนถิรกุล การศึกษา ปริญญาโท สายคอมพิวเตอรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เจาของ เว็บไซต http://www.CMSThailand.com ผลงานหนังสือมากมาย : สราง Mind Map ดวย MindManager (ภาคปฎิบัต)ิ , สรางเว็บสําเร็จรูปดวย PostNuke, กาวสูอาชีพผูดูแลระบบเครือขาย คอมพิวเตอรในองคกร (ภาคปฏิบัต)ิ ฯลฯ

อบรม 1 วัน เวลา 9.00 น. – 17 17.00 น. ณ อาคาร จตุรัส จามจุรี ชั้น 2 สถานีรถไฟฟาใตดิน สามยาน ราคาปกติ 2,700 บาท (ยังไมรวม VAT) มี Coffee Break 2 ครั้ง/วัน ( กําหนดสัมมนา วันที่ 8 พ.ค., 10 ก.ค., 11 ก.ย., 13 พ.ย.53) Joomla ! CMS คืออะไร หลาย ๆ ทานที่สนใจจะสราง เว็บไซตดวยตนเองคงเคยไดยินชื่อเสียง ของ Joomla ! CMS กันมาบางแลว หรือ บางทานอาจจะยังไมเคยรูจักเลย วันนี้ เราจะพาทุกทานมาทําความรูจก ั กับ Joomla ! CMS กันเลย เนื่องจาก Joomla! CMS เปนระบบที่นํามาชวยใน การสรางและบริหารเว็บไซตแบบ สําเร็จรูป หรือที่เรียกกันวา CMS (Content Management System) นอกจากนี้ยังเปนซอฟตแวรที่สามารถ ใชกันไดอยางกวางขวาง และที่สําคัญ ทุกทานสามารถใชได ฟรี ! ไมมี คาใชจาย เนื่องจากเปน Open Source มีลิขสิทธิ์แบบ GPL ทานที่สนใจเลือกการใชงานดวย โปรแกรม Joomla! นั้น ทานสามารถใช งานไดทันที โดยแทบจะไมตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสรางเว็บไซตไดระดับมือ อาชีพไดทันทีแบบไมยากเย็นอะไร โปรแกรม Joomla ! CMS ไดจัดเตรียมระบบมากมายใหผูใชสามารถสรางระบบที่ตองการไดดังใจ นึก ตัวอยางเชน ระบบจัดการบทความและขาวสาร (News and Story) ระบบจัดการสมาชิก (Member) ระบบสืบคนขอมูล (Search) ระบบจัดการไฟลมเี ดียตางๆ (Media) ระบบปฏิทินขาวกิจกรรม (Calendar) ระบบรวมรูปภาพเปนแกลอรี่ (Web Gallery) ระบบจัดการเอกสาร (Document Management) เปนตน Joomla! CMS จึงมีความเหมาะสมมากมายสําหรับการทําเว็บไซตองคกร หรือเว็บไซตทา, ใชทํา เว็บไซตซื้อขายออนไลน, ทําเว็บไซตองคกรธุรกิจขนาดเล็ก, ทําเว็บไซตชมรม สมาคม, ทําเว็บไซตระบบ อินทราเน็ตหรือเอ็กซทราเน็ต, ทําเว็บไซตสถาบันการศึกษา, ทําเว็บไซตสวนตัว, เว็บไซตนิตยสาร หนัง หรือพิมพ และอื่น ๆ อีกมากมาย หลาย ๆ ทานคงจะเห็นประโยชนอันมากมายมหาศาลของโปรแกรม Joomla ! CMS กันแลว คงไม พลาดทีจ ่ ะดาวนโหลดและนํามาสรางเว็บไซตกันดู หากสนใจรายละเอียดของโปรแกรม Joomla ! CMS ที่ มากกวานี้ ขอเรียนเชิญทุกทานมารวมอบรมสัมมนากับทางซีเอ็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร ไดทันที สนใจติ ด ต อ สมั ค รได ที่ SE-ED Learning Center โทร. 02 -6576003-4 หรื อ โทรสอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ บริ ษั ท ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น จํา กั ด (มหาชน) โทร. 02 -7398213, 02-7398211 เนื้อหาหลักสูตร ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต www.se-edlearning.com


PRODUCT RELEASE by Editorial staff กลองวงจรปดบนเครือขายทรงโดมขนาดกะทัดรัด

! แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น แนะนำกลองวงจรปดบนเครือขายทรงโดมขนาด กะทัดรัดรุนใหม ที่ออกแบบมาสำหรับตรวจการณธุรกิจคาปลีกโดยเฉพาะ กลองวิดีโอวงจรปดบนเครือขาย AXIS รุน M32 ใหภาพที่คมชัด คุณภาพดี เยี่ยม ทั้งยังสนับสนุนภาพระดับ HDTV และติดตั้งไดอยางรวดเร็วและงายดาย R กลองวิดีโอวงจรปด AXIS รุน M32 ใหคุณภาพของภาพในความ ละเอียดสูงมากกวากลองวงจรปดระบบอนาล็อคแบบดั้งเดิม กลองประกอบไป ดวยเลนสแบบวาริโฟคัล (varifocal) และมีทางเลือกอื่นดวยความละเอียดภาพ ระดับเมกะพิกเซลและ HDTV ซึ่งทำใหกลองนี้ทำงานไดดีและเหมาะสมกับ สภาพแวดลอมของธุรกิจคาปลีก AXIS รุน M3203-V และ AXIS รุน M3204-V เปนรุนที่ทนทาน ออกแบบมาสำหรับการใชงานในสิ่งแวดลอมที่ยากลำบาก กวานี้ เชน ในโกดัง R AXIS รุน M3203-V มาพรอมกับความละเอียดระดับ SVGA ในความ ละเอียดภาพแบบครบสมบูรณ AXIS รุน M3204 และ AXIS รุน M3204-V ให ความละเอียดระดับ HDTV วิดีโอ ในความละเอียดภาพแบบครบสมบูรณ AXIS รุน M3203 และ AXIS รุน M3204 นั้นวางจำหนายในรูปลักษณภายนอก สีดำอีกดวย

R กลองวิดีโอวงจรปด AXIS รุน M32 มีคุณสมบัติที่ใหการติดตั้งอยาง งายดาย ระบบพิกเซลเคาทเตอร ชวยตรวจสอบวาความละเอียดของวัตถุ หรือ หนาบุคคลนั้นตรงตามมาตรฐานหรือความตองการเฉพาะของลูกคาหรือไม การจายไฟฟาจากสายเคเบิลโดยตรงผานเครือขาย (PoE) ชวยทำใหไฟฟาและ วิดีโอสงผานสายอีเธอรเน็ตไดในเพียงเสนเดียว จึงชวยทำใหการติดตั้งเปนไป อยางงายดายและลดคาใชจายในการติดตั้งอีกดวย การรองรับการบีบอัดภาพ ดวย H.264 ยังชวยประหยัดเงินไดโดยความตองการที่ลดลงของการใชพื้นที่ เก็บขอมูลและลดปริมาณความตองการใชระบบเครือขาย R กลองวิดีโอวงจรปดบนเครือขาย AXIS รุน M32 นั้นไดรับการสนับสนุน จากซอฟตแวรการบริหารจัดการวิดีโอรายใหญในอุตสาหกรรมผานโครงการ พัฒนาโปรแกรมใหคูคาของแอ็กซิส (Axis Application Development Partner) ตลอดจนซอฟทแวรบริหารจัดการของแอ็กซิส (AXIS Camera Station) กลองจะวางจำหนายในไตรมาสที่สองของป 2553 ผานตัวแทน จำหนายของแอ็กซิส ขอมูลเพิ่มเติมดูที่ www.axis.com

Compaq Presario สองรุนใหม ดีไซนล้ำ R Compaq Presario CQ42 และ CQ62 – โนตบุคประสิทธิภาพสูง โดดเดนดวยความโคงมน ที่ เบาบาง พรอม imprint ลายใหมสลักลงบนตัวเครื่องที่งดงาม ใชขุมพลังจากโปรเซสเซอร Intel® Core™ ลาสุดทำใหการทำงานที่เปยมดวยประสิทธิภาพ และคุมคา R CQ42 หนาจอแบบ High-Definition HP LED Brightview Widescreen ขนาด 14 นิ้ว มีน้ำหนัก เริ่มตนที่ 2.2 กิโลกรัม และ Compaq Presario CQ62 หนาจอ High-Definition HP LED Brightview Widescreen ขนาด 15.6 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มตนที่ 2.5 กิโลกรัม จึงเปนความลงตัวระหวางประสิทธิภาพ การทำงานและความคลองตัวอยางมีดีไซน โดยมีใหเลือกระหวางสีน้ำตาลอมเทา หรือ สีดำดาน อันนา หลงใหล ลวดลายที่สลัก ลงบนตัวเครื่องนอกจากจะชวยเพิ่มความสวยงามแลว ยังชวยลดการเกิดรอย นิ้วมือ ซึ่งงายตอการทำความสะอาดและดูแลรักษา R ความจุของฮารดไดรฟสูงถึง 500 GB รองรับออปติคัลไดรฟ และ built-in 5-in-1 integrated Digital Media Reader ชวยใหคุณเก็บและรักษาระบบและขอมูลที่มีคาไดอยางงายดาย R นอกจากนี้ คุณจะไดเพลิดเพลินกับคุณภาพการรับชมภาพที่เหนือกวาบนโนตบุคทั้งสองรุนดวย Blu-ray optical drive ลำโพง built-in Altec Lansing stereo optional ATI Mobility Radeon™ HD 5430 หรือ ATI Mobility discrete graphics card(9) และรองรับ Microsoft DirectX® 11 อยาง สมบูรณแบบ เหมาะสำหรับผูที่ตองการใชโนตบุคเครื่องแรก ในราคาที่จายได เริ่มตนที่ 23,900 บาท ไม รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.hp.com

42 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553


PRODUCT RELEASE

Hutch EC 150 อุปกรณรองรับ 3G EV-DO บนเครือขาย CDMA 2000 1x EV-DO เน็ตไรสายไฮสปดตัวจริง

R Hutch EC 150 เปนอุปกรณตอเชื่ออินเทอรเน็ตไรสายที่สามารถรองรับเทคโนโลยีเครือขายระบบซีดีเอ็มเอไดทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวย เครือขายเทคโนโลยี CDMA 2000 1X โดยใหความเร็วที่ 153 kbps บนเครือขาย CDMA 2000 1x EV-DO Rev. 0 ซึ่งใหความเร็วสูงสุด 2.4 Mbps นอกจากนี้ Hutch EC 150 ยังสามารถรองรับการใชงานบนเครือ ขาย CDMA 2000 1x Rev. A โดยใหความเร็วสูงสุดถึง 3.1 Mbps Hutch EC 150 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7, MAC OS และ Linux อีกดวย Hutch EC 150 ใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรโนตบุคและคอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop) ยังใชเปน Micro SD Card ที่รองรับความจุไดถึง 4 GB อีกดวย R ในการคิดคาใชบริการ ผูใหบริการสวนใหญ คิดคาบริการ 3G แยกออกจากเครือขาย 2G โดยคิดตามจำนวนการ ใชงานเปนเมกะไบต (Mbyte) สำหรับ ฮัทช เสนอรูปแบบการคิดคาใชบริการ ทั้งเครือขาย 2G และ 3G รวมอยูใน แพ็คเกจเดียวกัน โดยคิดตามชั่วโมงการใชงาน เพื่อใหผูใชงานไดรับความสะดวก สามารถเขาใจและควบคุมคาใช จายไดงายขึ้น R Hutch EC 150 มาพรอมโปรโมชั่นสุดคุมทั้งแบบรายชั่วโมงและแบบเหมาจาย ใหลูกคาเลือกใชบริการไดตาม ความตองการ เริ่มตนคาบริการเพียงชั่วโมงละ 1.30 บาท สำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจรายเดือน 790 บาท ใชงานได 600 ชั่วโมง คาอุปกรณ 1,790 บาท หรือเลือกแพ็กเกจรายเดือน 490 บาท ใชงานได 300 ชั่วโมง คาอุปกรณ 2,190 บาท หรือเลือกแพ็กเกจ 999 บาทตอเดือน ใชงานไดไมจำกัด คาอุปกรณเพียง 999 บาท R ทั้งนี้เครือขาย CDMA 2000 1x EV-DO เปนเครือขายที่รองรอบการใหบริการ 3G EV-DO อยูแลว โดยที่ผานมา ฮัทชไดใหบริการ EV-DO กับลูกคาองคกรธุรกิจที่อยูในเขตพื้นที่ให บริการ EV-DO ซึ่งขณะนี้ฮัทชไดติดตั้งเทคโนโลยีนี้ ไปแลวกวา 80 ไซต ในบริเวณที่เปนยานธุริกจสำคัญ ครอบคลุมตั้งแตกรุงเทพฯ และเมืองสำคัญๆ อาทิ ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และหัวหิน R สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hutch EC 150 และแพคเกจบริการไดที่รานฮัทชทุกสาขา หรือที่หมายเลข โทรศัพท 0-2263-8555 หรือที่เว็บไซต www.hutch.co.th

เครื่องพิมพ HP Deskjet Ink Advantage R เครื่องพิมพ HP Deskjet Ink Advantage มอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยการสรางสรรคเอกสารที่มีขอความคมชัดและภาพที่มีสีสันสดใส โดย สามารถพิมพงานไดเร็ว ทั้งเอกสารขาวดำและเอกสารสี มอบความประหยัด สุดคุมดวยคาใชจายตอแผนอยูที่ 0.53 สตางคสำหรับเอกสารขาวดำ และ 1.28 สตางคสำหรับเอกสารสี โดยเครื่องพิมพรุนดังกลาวทำงานรวมกับตลับ หมึกพิมพสีดำและหมึกพิมพสามสีรุน HP 703 ที่มีราคาประหยัดเพียง 320 บาท/ตลับ ทำใหเครื่องพิมพรุนนี้มีความประหยัดและมีประสิทธิภาพเมื่อใช พิมพงานปริมาณมากเปนประจำ ดวยคุณภาพและความไววางใจไดของตลับ หมึกพิมพแทเอชพีในราคาประหยัด ลูกคาจึงไมตองพิจารณาเลือกใชตัวเลือก รุนอื่นๆ หรือระบบการพิมพของแบรนดอื่นๆ เพื่อชวยลดคาใชจาย นอกจากนี้ โดดเดนดวยดีไซนสวยงาม ขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะอยางยิ่งสำหรับวางบน โตะทำงานสำหรับทุกบานหรือสำนักงานทุกแหง R เครื่องพิมพในกลุม HP Deskjet Ink Advantage ไดแก เครื่องพิมพรุน HP Deskjet Ink Advantage Printer K109a ราคา 2,900 บาท (รวมภาษี มูลคาเพิ่ม) และเครื่องพิมพ HP Deskjet Ink Advantage All-in-One K209a ราคา 3,900 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

เครื่องพิมพ HP Officejet J4660 All-in-One R เอชพีนำเสนอเครื่องพิมพ HP Officejet J4660 All-in-One เพื่อความคุม คาสูงสุดสำหรับธุรกิจขนาดยอมดวยฟงกชั่นการใชงานที่ครบครันทั้งการพิมพ การสแกน การทำสำเนา และแฟกซ มอบผลการพิมพดวยคุณภาพระดับมือ อาชีพดวย Dual Drop Volume Technology ใหความเร็วในการพิมพขาวดำ 28 แผนตอนาที และงานพิมพสี 22 แผนตอนาที สามารถยอขยายงานสำเนา เอกสารขนาด 25-400% และมีหนวยความจำสำหรับแฟกซถึง 16 เม็กกะไบท อำนวยความสะดวกในการใชงานดวยปุมคำสั่งดานหนาตัวเครื่อง เหมาะอยาง ยิ ่ ง สำหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดย อ มที ่ ต  อ งการความคล อ งตั ว ในการทำงานและ ประสิทธิภาพของผลงานที่ยอดเยี่ยม ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลผลิตภัณฑ เพิ ่ ม เติ ม และราคาจั ด จำหน า ยได ท ี ่ HP Contact Center โทรศั พ ท 0-2353-9500 ตอ 1 www.se-edlearning.com

43


PRODUCT RELEASE DCP–375CW เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น

R R สุดยอดเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่นจากบราเดอร ใหคุณใชงานพิมพ ถาย เอกสาร สแกน ไดในเครื่องเดียว พรอมระบบเน็ตเวิรคแบบไรสายจากที่มอบ ความสะดวก รวดเร็ว ใหทุกการทำงานของคุณ สามารถสั่งงานที่ไหนๆ ภายใน บาน หรือ โฮมออฟฟศได โดยไมจำเปนตองเชื่อมตอสาย ใหยุงยาก ในราคาที่ ไมวาใครก็สามารถเปนเจาของได ใหประสิทธิภาพการทำงาน ที่ตอบโจทยได ครบครัน ดวยโหมดการพิมพทั้งสีและขาวดำ ความละเอียดถึง 1,200 x 6,000 dpi ใหคุณภาพงานพิมพที่สวยคมชัดทั้งภาพและตัวอักษร สแกนคุณภาพ เยี่ยมดวยความละเอียดสูงสุด 19,200 x 19,200 dpi ไดทั้งแบบรูปภาพ OCR, อีเมล ไฟล การด ไดอีกดวย นอกจากนี้ DCP – 375CW ยังสามารถสั่งพิมพ ภาพโดยตรงจากเมมโมรีการด และการเชื่อมตอสาย USB จากโทรศัพทมือถือ

ที่ใหความสะดวกรวดเร็วทันใจโดยไมตองผานคอมพิวเตอร พรอมรับประกันถึง 2 ป ประสิทธิภาพขนาดนี้ ในราคาเพียง 3,690 บาท เทานั้น R สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ Brother Contact Center 02 665 7777 หรือที่ www.brother.co.th

เมาสไรสายใหมลาสุด รุน M215

R ลอจิเทคเปดตัวเมาสไรสายใหมลาสุด รุน M215 ทางเลือกใหมสุดฮิป แทนแผนรองสัมผัสของเครื่องแลปท็อปที่ใชงานไดไมสะดวกและเชื่องชา ชวย ใหการเลื่อนดูขอมูลและการเลือกขอความเปนไปอยางราบรื่นโดยไมตองใช แรง     สำหรับหลายๆ คนแลว การใชเมาสกับคอมพิวเตอรโนตบุคเปนการใช งานที่ดูเปนเรื่องปกติมากกวา และยังสามารถควบคุมการทำงานโดยรวมไดดี กวาดวย เมาสไรสายรุน M215 ของลอจิเทคทำงานไดอยางรวดเร็วและตั้งคา ไดอยางงายดาย เพียงแคเสียบแบตเตอรี่ที่ใหมาดวย จากนั้นเสียบตัวรับ สัญญาณเขากับพอรต USB แคนี้เมาสก็พรอมใชงานแลว โดยไมตองติดตั้ง ซอฟตแวรใดๆ         เมาสไรสายรุน M215 ของลอจิเทคใชเทคโนโลยีขั้นสูงความถี่ 2.4 GHz ของลอจิเทค เพื่อใหคุณไดอิสระอยางเต็มที่กับระบบไรสายที่เชื่อถือไดและ เปยมดวยประสิทธิภาพ และยังพรอมใชงานตลอดเวลาดวยคุณสมบัติ Plugand-Forget Nano-receiver ซึ่งเปนตัวรับสัญญาณขนาดเล็กจิ๋ว ถึงขั้นที่วาเมื่อ คุณเสียบตัวรับสัญญาณนี้เขากับโนตบุคแลว คุณอาจลืมไปไดเลยวากำลังใช งานอยู ตัวรับสัญญาณขนาดจิ๋วนี้จะวางแนบเนียนไวที่ดานขางเครื่องจน เหมือนเปนเนื้อเดียวกับโนตบุค (ยื่นออกมาเพียง 8 มม.) ดังนั้น จึงไมตองดึง ออกเมื่อคุณจะจัดเก็บโนตบุคของคุณ แตหากคุณตองการดึงออก ก็สามารถที่ จะจัดเก็บตัวรับสัญญาณนี้ไวในเมาสไดอยางสะดวกเพื่อปองกันการสูญหาย R การใชงานแบบเคลื่อนที่ที่เพิ่มมากขึ้นยอมกอใหเกิดความวิตกเกี่ยวกับ เรื่องอายุการใชงานของแบตเตอรี่ไปดวย คุณสมบัติการจัดการแบตเตอรี่แบบ อัจฉริยะ อยางเชน โหมดสลีปแบบอัจฉริยะ สวิตชเปด- ปด จำนวนเดือนที่ระบุ อายุการใชงานแบตเตอรี่ขนาด AA หนึ่งกอน และไฟแสดงแบตเตอรี่ต่ำทำให คุณรูไดขณะเดินทางวาเมื่อไหรที่แบตเตอรี่หมด เมาสไรสายรุน M215 ของลอจิ เทคมีวางจำหนายสามสีคือ สีดำ ฟา และแดง เพื่อตอบสนองไลฟสไตลและ ความชอบของผูใชงาน  ราคาเบาๆ ที่ 850 บาทเทานั้น     

44 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

อินเตอรเน็ต@ทีวี R นวัตกรรมที่พัฒนาไปอีกขั้นที่สามารถเปลี่ยนทีวีใหเปนมากกวาทีวี จุด เดนอยูที่ การทำใหทีวีสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็วและ งายดาย สามารถติดตามขาวสาร สาระบันเทิงจากทั้งในและตางประเทศโดย ไมพลาดรายการทีวีโปรด ซัมซุง อินเตอรเน็ต@ทีวี ใหผูบริโภคอัพเดท สถานการณไดตลอด 24 ชั่วโมงผานทาง Online Widget บนทีวีโดยอัตโนมัติ ซึ่งสั่งงานไดอยางงายดายจากช็อตคัทที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเขาถึงเว็บไซตยอด นิยม อาทิ วิดีโอสุดฮิตจากทั่วโลกบน YouTube ตรวจเช็คสภาพอากาศผาน ทาง AccuWeather.com อัพเดทขาวสารจาก USA Today News รวมทั้ง วิเคราะหสาระขาวสารและสถานการณในประเทศจาก Nation Group และยัง สามารถดาวนโหลดเพิ่มหรือสราง Widget ขึ้นไดเองในอนาคตอีกดวย ! ซัมซุง อินเตอรเน็ต@ทีวี เชื่อมตออินเตอรเน็ตไดงายดายผานสาย LAN หรือ Wi-Fi นอกจากนี้ยังเปดมิติใหมของการชมใหมีความหมายมากกวาเดิม ดวยเทคโนโลยี Media 2.0 ดวยความสามารถในการสงผานคอนเทนตสูกลุม ผลิตภัณฑตางๆ ดวยเทคโนโลยี Wireless DLNA ใหทุกการเชื่อมตอ อาทิ การ เชื่อมตอจากคอมพิวเตอรสูโทรทัศนโดยตรงเปนไปไดงายไรขีดจำกัด เทคโนโลยี ชองตอ USB 2.0 ใหทุกการสงผานขอมูลมัลติมีเดียสะดวกยิ่งขึ้นไมวาจะเปน จากกลองดิจิตอล วิดีโอ หรือเครื่องเลนเพลงสงผานกันไดทันที นอกจากนี้ Content Library ยังชวยจัดเก็บเนื้อหาขอมูลความบันเทิง ไมวาจะเปน คลัง ภาพ เกมส และโปรแกรมผูชวยตางๆ ที่สามารถดาวนโหลดไดตามความ ตองการใชงานที่แตกตาง โทรทัศนซัมซุงที่รองรับการทำงานอินเตอรเน็ต@ทีวี ไดแก แอลอีดีทีวี ซัมซุง B8000 และ B7000, แอลซีดีทีวี ซัมซุง B750 และ B650, พลาสมาทีวี ซัมซุง B850 และ B650


PRODUCT RELEASE กลองวงจรปดบนเครือขาย AXIS M1054 AXIS รุน M1054 ใชคุณสมบัติเดนแบบเดียวกันกับ AXIS รุน M1031-W ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก (ยกเวนการสงสัญญาณ ไรสาย) ตัวอยางเชนพาสสีฟอินฟราเรดเซ็นเซอร (PIR) สำหรับตรวจ จับความเคลื่อนไหวแมในความมืด และไฟ LED สีขาวที่จะสองสวาง ทันทีที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวไดหรือเมื่อผูใชตองการจะใชงาน กลอง ยังรองรับระบบเสียงสองทางและมีลำโพงและไมโครโฟนในตัว ซึ่ง ทำใหผูใชงานนอกสถานที่สามารถฟงเหตุการณในพื้นที่ได และ สื่อสารกับผูมาเยือนหรือผูบุกรุกได นอกจากนั้นแลวไฟลเสียงที่ถูก อัพโหลดและบันทึกไวยังสามารถเรียกออกมาใชงานไดเพื่อโตตอบ เมื่อมีสัญญาณเตือน ยิ่งไปกวานั้น กลองยังมีชองเชื่อมตอภายใน และภายนอก (I/O) ไวสำหรับเชื่อมตออุปกรณ เชน เซ็นเซอรและการ สงสัญญาณไปสูภายนอกเพื่อสั่งการใชงานไฟฟาหรือการเปดปด ประตู R AXIS รุน M1054 รองรับ H.264 ในหลายรูปแบบรวมไปถึง Motion JPEG ดวย การบีบอัดภาพ H.264 ทำใหสามารถใชงาน หนวยจัดเก็บขอมูลและความถี่คลื่นวิทยุไดอยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยการลดบิทเรทลงเฉพาะสวนที่จำเปน และการใช

เทคโนโลยีการสแกนภาพแบบโปรเกรสซีฟ สแกน ทำใหกลองใหภาพ HDTV ที่มีวัตถุ เคลื่อนไหวไดดวยภาพที่คมชัด ปราศจากภาพเบลอ R กลองวงจรปดบนเครือขาย AXIS รุน M1054 ไดรับการสนับสนุนจากซอฟตแวร บริหารจัดการวิดีโอรายใหญ ๆ ในอุตสาหกรรม ผานโครงการพัฒนาโปรแกรมใหคูคาของ แอ็กซิส (Axis Application Development Partner) ตลอดจนซอฟทแวรบริหารจัดการของ แอ็กซิส (AXIS Camera Station) กลองจะวางจำหนายในไตรมาสที่สองของป 2553 ผาน ตัวแทนจำหนายของแอ็กซิส

LG LED E40 Series จอมอนิเตอรลาสุด R สุดยอดจอมอนิเตอรที่ใหคุณมากกวาจอแสดงผล ดวยเทคโนโลยีลาสุด ที่มาพรอมคุณสมบัติการแสดงผลภาพที่เหนือกวาดวยอัตราคอนทราสตระดับ Mega contrast ratio ใหภาพบนจอมีสีสันสดใส คมชัดทุกรายละเอียด อัตรา การตอบสนองภาพ 5 MS ปราศจากการเบลอของภาพ และใหคาความสวาง ถึง 250 nits ชองตอสัญญาณภาพแบบอนาล็อกและดิจิตอล สะดุดตาดวย ดีไซนที่เพรียวบางเพียง 17.5 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาเพียง 1/3 เมื่อเทียบกับจอ มอนิเตอรทั่วไป และดวยเทคโนโลยีแอลอีดีจึงชวยประหยัดพลังงานไดสูงถึง 40% ทั้งยังผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสารฮาโลเจนและสารตะกั่ว จึงไมเปน อันตรายตอสิ่งแวดลอม R นอกจากนี้ LG LED E40 Series มีฟงกชั่นพิเศษ FUN package คือ ปุม ลัดสำหรับการชมภาพหรือเกมไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพิ่มลูกเลนความสนุก ดวยฟงกชั่น Photo effect ที่สามารถปรับรายละเอียดและสีสันของภาพเปน โหมดตางๆ เชน Gaussian Blur, Sepia และ Monochrome การปรับแตง อัตราสวนภาพแบบ 16:9 และ 4:3 เปนตน ผูใชงานยังสามารถเขาถึงทุกเมนู หลักไดอยางรวดเร็วกับ EZ Control OSD ปุมคำสั่งที่อยูบนหนาจอถึง 6 ปุม คือ Fun, Menu, Auto, Source, Exit และ Power โดยมีการแสดงตัวอักษรบน หนาจอแบบ on screen ที่ชัดเจน ทำใหใชงานงายและสะดวก

RLG LED E40 Series มีใหเลือกตั้งแตขนาด 18.5, 20 และ 21.5 นิ้ว LG LED E40 Series มีจำหนายแลวในราคา 4,700 บาทสำหรับขนาด 18.5 นิ้ว, 5,000 บาท สำหรับขนาด 20 นิ้ว และ 6,200 บาท สำหรับ 21.5 นิ้ว (รวมภาษี มูลคาเพิ่ม)

Norton 2010 ปกปองผูใชคอมพิวเตอรใหปลอดภัยจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร R ไซแมนเทคเปดตัวผลิตภัณฑใหม Norton 2010 ที่ประกอบดวย Norton Internet Security 2010 และ Norton AntiVirus 2010 กับระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจจับมัลแวร (Malware) ใหมๆ และรองรับการใชงานทั่วไปไดอยางงายดายกับเทคโนโลยี ในตระกูล Norton Insight ที่ใชระบบขอมูลขาวกรองทางออนไลนเพื่อปกปองเครื่องคอมพิวเตอรและ แจงใหผูใชรับทราบถึงผลกระทบดานความปลอดภัยในแตละวัน ราคาขายปลีกของ Norton Internet Security 2010 อยูที่ 1,799 บาทสำหรับใบอนุญาตใชงานบนพีซีสามเครื่อง และ 799 บาทสำหรับใบ อนุญาตใชงานบนพีซีหนึ่งเครื่อง สวนราคาขายปลีกของ Norton AntiVirus 2010 อยูที่ 1,399 บาท สำหรับใบอนุญาตใชงานบนพีซีสามเครื่อง และ 599 บาทสำหรับใบอนุญาตใชงานบนพีซีหนึ่งเครื่อง www.se-edlearning.com

45


PRODUCT RELEASE

All-in-One เดสกทอป ดุจเฟอรนิเจอรสุดหรู เกตเวย โชวโฉม All-in-One Desktop Multi Touch Screen ในคอลเลคชั่นใหมลาสุด The Summer Touch (ZX4830) หนาจอขนาด 20 นิ้ว widescreen 16:9 รองรับระบบปฏิบัติใหมลาสุดจาก Microsoft Windows7 กับสุดยอดการออกคำสั่งเสมือนการทำงานจริงดวยมือของคุณเอง โดยรวมเอาเทคโนโลยีของโน็ตบุก และ จอแอลซีดี มอนิเตอร ระบบสัมผัส ไวในเครื่องเดียวกัน ดวยดีไซนหรู บอดี้สีดำคลาสิค ดานหลังโคงมนอยางมีสไตล เหมาะกับการตกแตงและจัดวางไดทุกสถานที่ ไมวาจะเปนที่ทำงาน หรือในมุมสบายๆ ที่บานคุณ ประดุจเฟอรนิเจอรสุดหรู สามารถใหคุณสัมผัสกับความบันเทิงไดอยางเต็มอารมณ พรอมจอ TFT ระบบสัมผส แสดงผลแบบ Full High Definition ความละเอียด 1600 x 900 พิกเซล เวปแคมและไมโครโฟนในตัว รองรับเทคโนโลยี Intel® Core™2 Duo processor ฮารดดิสก แบบ SATA รองรับสูง สุดถึง 750GB และหนวยความจำ DDR3 RAM รองรับสูงสุดถึง 4GB แรงเต็มที่กับการดจอแยก ATI RadeonTM HD4570 512MB เต็มอิ่มกับ สุดยอดระบบเสียงชั้นเยี่ยม High Definition Audio รองรับระบบ 5.1 Channels สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คอลล เซ็นเตอร ที่เบอรโทรศัพท 0 2685 4311 หรือ คลิกไปที่ www.th.gateway.com

ไลฟบุก T4410 ,T4310 แทปเลตตพีซีใหมลาสุด R ฟูจิตสึเปดทางเลือกใหมใหกับผูที่กำลังมองหาโนตบุกแทปเลตตพีซีดวย ฟูจิตสึไลฟบุก T4410 และฟูจิตสึไลฟบุก T4310 ที่พรอมตอบสนองผูใชงาน ระดับองคกรและผูใชงานที่ตองการความแตกตาง ดวยประสิทธิภาพที่ใหความ รูสึกถึงความคุมคาคุมราคาที่สุดในตลาดโนตบุกเมืองไทย R ไลฟบุก T4410 มาพรอมประสิทธิภาพ Intel® Core 2 Duo T9600 ดวย ความเร็ว 2.80GHz, 6MB L2 Cache and 1066 MHz ในขณะที่ไลฟบุก T4310 เปนโนตบุกที่ใหความคุมคาใชโปรเซสเซอร Intel® Core 2 Duo T6600 processor บน 2.2GHz, 2MB L2 Cache and 800 MHz. R ในดานการออกแบบดีไซนนั้น ไลฟบุกไดถูกออกแบบดวยวัสดุภายนอก เนื้อแมตตสีดำ สะทอนถึงบุคลิกภาพและความมั่นใจของผูใชงานอยางแทจริง จึงเหมาะอยางยิ่งกับกลุมผูใชงานระดับองคกร ในขณะที่ไลฟบุก T4310 ไดรับ การออกแบบมาในสีดำเงาเหมือนพื้นผิวเปยโน มอบความรูสึกโดดเดนนำสมัย ใหกับผูเปนเจาของ ทั้งสองรุนมีความเหมือนกันในเรื่องของขนาดที่เทากัน โดย ในรุน T4410 หนาจอ 12.1 นิ้ว มอบประสบการณการรับชมภาพที่กวางขึ้น สามารถมองได 160 องศา ในทุกทิศทาง ตัวเครื่องมีพอรตในการเชื่อมตอมาก ขึ้น เพื่อการการเชื่อมตอที่หลากหลาย R ไลฟบุก T4410 และไลฟบุก T4310 ยังนำเสนอ Hot-swappable modular ที่เปน สลอตสำรองสำหรับใส Hard Disk Drive หรือ แบตเตอรี่ หรือ DVD writer ได ทำใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแทปเลตตพีซีไดตาม ความเหมาะสมเพื่อตอบสนองทุกการใชงานอยางไรขีดจำกัด R ไลฟบุก T4410 และไลฟบุก T4310 ยังมาพรอมกับระบบปฏิบัติการใหม ลาสุด Windows® 7 Professional ทำใหผูใชงานมั่นใจในประสิทธิภาพของ โนตบุคทั้งสองรุน อีกทั้งไลฟบุกทั้งสองรุนยังมาพรอมกับกลอง 2 ลานพิกเซล ลำโพงสเตอริโอและดิจิทัลไมโครโฟน ชวยใหการติดตอสื่อสารที่ดีกวา จึง เหมาะกับการใชงาน พรีเซนเทชั่น แบบการประชุมกลุมหรือแบบ Boardroom ดวยหนาจอที่สามารถหมุนพับได 2 ทิศทาง และดวยเทคโนโลยี หนาจอ WXGA TFT และ Dual Digitizer ที่ใหภาพการมอง 1280x800 pixel ซึ่งทั้ง 2 รุนใหภาพมุมมองความสวางที่ 200nits contrast ratio ที่ 600:1

46 Potential, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

พรอมกับหนาจอที่ปองกันแสงเขาตามากเกินไป ทำใหไดรับชมภาพที่คมชัดทุก มุมมอง ในสวนความจุฮารดดิสกมีสูงถึง 320GB ในรุน T4310 และ 500GB สำหรับรุน T4410 อีกดวย ไลฟบุก T4410 และไลฟบุก T4310 ยังตอบสนอง ความตองการของผูใชงานดานความปลอดภัยในระบบการรักษาขอมูลเปน อยางดี โดยฟูจิตสึไดพัฒนาใหโนตบุกทั้ง 2 รุนมีระบบ BIOS ล็อค ระบบรหัส ผาน 2 ที่สำหรับฮารดดิสก ไลฟบุกล็อค ที่ล็อกสายกันขโมย และระบบสแกน ลายนิ้วมือ เพื่อเพื่มความมั่นใจใหกับลูกคาถึงความปลอดภัย R ฟูจิตสึมีนโยบายที่จะสงมอบผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหแกผูบริโภคดวยการ ปฏิบัติตามกฎของ European Union’s Restriction of Hazardous Substances directive (RoHS) ที่ฟูจิตสึนำมาใชกับผลิตภัณฑทุกชนิดของ บริษัท นอกจากนี้ฟูจิตสึยังไดตั้งขอปฏิบัติที่สูงกวามาตรฐานที่ RoHs กำหนดไว เพื่อประโยชนของลูกคาของฟูจิตสึอยางแทจริง และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ฟูจิตสึไดปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสีเขียวอยางเครงครัด โดยการผลิต เครื่องที่ประหยัดพลังงาน ฟูจิตสึยังไดเขารวมขบวนการตอสูเพื่อรักษโลกโดย การเปนสมาชิกของ Climate Savers Computing Initiative อีกดวย R ทั้งนี้ไลฟบุก T4410 และไลฟบุก T4310 มีวางจำหนายแลวในราคา 79,900 บาท และ 59,900บาท ตามลำดับ (ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) พรอมกับการรับประกันเครื่อง 1 ป พิเศษสุดสำหรับลูกคาฟูจิตสึ รับประกันเพิ่ม 2 ปมูลคา 3,990 บาท


หลักสูตร LAN, Fiber Optics และการจัดการ Network ขนาดใหญ วิทยากร อ.พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

 . ก  ก  

การศึกษา ปริญญา

อบรม 2 วัน เวลา 9.30 น. – 16 16.00 น. ณ อาคาร จตุรัส จามจุรี ชั้น 2 สถานีรถไฟฟาใตดิน สามยาน ราคาปกติ 5,600 บาท (ยังไมรวม VAT) มี Coffee Break 2 ครั้ง/วัน ( กําหนดสัมมนา วันที่ 13-14 พ.ค., 22-23 ก.ค., 29-30 ก.ย., 25-26 พ.ย.53)

รายละเอียด -หลักสูตร ปฏิบัติการ LAN, Fiber Optic เขาหัว FIBER จริง , ระบบ SWITCH VLAN , ROUTER , การจัดการ NETWORK ขนาดใหญ, ทํา Lab การ config อุปกรณ ROUTER , SWITCH CISCO ทุกคน

เนื้อหาหลักสูตร

- ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขาย - ทําความรูจักกับอุปกรณและระบบเครือขายพื้นฐาน - เรียนรูการเดินสายและการเขาหัว RJ-45 - การเชือ ่ มตอระบบเครือขาย - การ SHARE FILE และ INTERNET - การติดตั้ง ADSL ROUTER - การแชร PRINTER และ การติดตั้ง PRINT SERVER - รูจักกับเครือขายและการติดตั้ง Fiber Optic - หลักการสื่อสารดวย Fiber Optic - โครงสรางและชนิดของสาย Fiber Optic - ชนิดของ Connector สําหรับ Fiber Optic - ชนิดอุปกรณรับและอุปกรณสง - วิธีการเขาหัวสาย Fiber - LAB การเขาหัว Fiber Optic จริงๆ - วิธีการทดสอบ การตรวจวัด หลังจากติดตั้ง Fiber Optic - การดูสญ ั ญาณ Fiber Optic - วิธีการคํานวณการเดินสายสัญญาณ Fiber Optic - เปรียบเทียบระหวาง MULTI MODE กับ SINGLE MODE

- สรุป การรวมการเชือ ่ มตออุปกรณหลายอยางภายใน เครือขายทั้งหมด - การจัดการ บริหาร NETWORK ขนาด ใหญ - การใช โปรแกรม จําลองการตอ NETWORK เพื่อ เรียนรู NETWORK ตางๆ - ดูการวิ่งของ สัญญาณ ตางๆ ภายใน NETWORK - SWITCH VLAN ประโยชนที่จะไดรับจาก การทํา VLAN สแตติก และ ไดนามิค VLAN ทฤษฏีของ Trunk Port และ Access Port ในสวิตซ รูปแบบการ Encapsulation ของ VLAN Virtual Trunking Protocol (VTP) - ทํา Lab การ config อุปกรณ ROUTER CISCO , SWITCH CISCO ทุกคน

สนใจติ ด ต อ สมั ค รได ที่ SE-ED Learning Center โทร. 02 -6576003-4 หรื อ โทรสอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ บริ ษั ท ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น จํา กั ด (มหาชน) โทร. 02 -7398213, 02-7398211 ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต www.se-edlearning.com


POTENTIAL MAGAZINE No.2 ,May 2010  

by Se-ed Learning Center

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you