Page 1


เชก–ออสเตรีย–ฮังการี Original Bohemia – Original Mozart & Habsburg – Original Magyar

Czech-Austria-Hungary [ปราก-คาร์โลวี วารี-เชสกี้ ครุมลอฟ-อินส์บรูก-ซาลส์บวร์ก-ฮัลล์สตัชท์เวียนนา-บูดาเปสต์]

19-31 October, 2010


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

Czech-Austria-Hungary, 2010 เตรียมตัวก่อนเดินทาง ข้อมูลประเทศ Czech Republic, Austria, Hungary และคู่มือท่องเที่ยว - Lonely Planet: Central Europe - Top 10 Prague โดย สานักพิมพ์ DK - รักน฾องต฾องไปเช็ก โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - สิบสุดสุด ยุโรป-รัสเซีย โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - สิบสุดสุด รักหวาน โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - 12 เมืองเล็กน฽าฮันนีมูน โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และพชร สมุทวาณิช - ตะวันหยุดตก ยุโรปตะวันออก โดย เหมียวแบ็คแพ็ค - Budapest ดนตรียิปซี... ปาปริก฾าหรือกูยาช? โดย Picike - การวางแผนท฽องเที่ยว เดินทางและตัว๋ ใน Prague http://board.trekkingthai.com/board/print.php?forum_id=2&topic_no=199000&topic_id=201541& mode=lite - Prague Tourist Information and Travel Guide http://www.pragueexperience.com/maps/map.asp - Hallstatt online http://www.hallstatt.net/index.php?lang=en-iso-8859-15 - เชก ออสเตรีย ฮังการี 3 ประเทศ 17 วัน Beamer http://www.wutkatefanclub.com/webboard/webboard/viewtopic.php?f=6&t=525 - CAHS Family Trip by Amber http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/12/E7364722/E7364722.html

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[1]


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

แผนการเดินทาง

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[2]


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน วางแผนก฽อน ซื้อตัว๋ ก฽อน ย฽อมได฾ตั๋วราคาดีและมีทางเลือกมากกว฽าแน฽นอน เวลาที่เหมาะสมในการเริ่มซื้อ ตั๋วเครื่องบินคือประมาณ 3-5 เดือนก฽อนเดินทาง เราซื้อตั๋วขาไปจากกรุงเทพ - เวียนนา - ปราก ส฽วนขากลับนั่งจาก เวียนนา - กรุงเทพ ใช฾บริการของ Abacus Travel http://www.goholidaynow.com ราคาตั๋วคนละ 34,325 บาท สายการบินออสเตรียนแอรแไลนแ ราคานี้ถือว฽าไม฽แพง แต฽ถ฾าอยากได฾ราคาต่ํากว฽านี้นิดหน฽อย แนะนําให฾วางแผน วันไป-กลับให฾ไม฽ตรงกับวันศุกรแ-เสารแ-อาทิตยแ หรือวันหยุดนักขัตฤกษแ น฽าจะได฾ราคาถูกกว฽านีป้ ระมาณ 500 - 1,000 บาท หลายคนเลือกที่จะใช฾แพคเกจตัว๋ เครื่องบิน+ที่พักของสายการบินออสเตรียนแอรแไลนแเหมือนกัน ราคา ประมาณ 48,880 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เวียนนา และภายในออสเตรียหรือระหว฽างออสเตรียกับประเทศ ที่มีพรมแดนติดกันอีก 1-2 ครั้ง ที่พัก 3 คืนในออสเตรีย ตั๋วรถไฟ rail pass 3 วัน แต฽เราว฽าไม฽คุ฾ม เพราะจากการ คํานวณค฽าตั๋วและทีพ่ ักที่เราหาเองแล฾ว ประหยัดกว฽าเยอะแถมยังเดินทางสะดวกตามที่เราต฾องการด฾วย แต฽ถ฾าใคร ต฾องการแพคเกจแบบที่วา฽ นี้ ให฾ถามที่แทรเวลเอเจนซี่ได฾ แต฽ละที่ราคาไม฽ต฽างกันเท฽าไหร฽นัก พาสปอร์ต-วีซ่า เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศที่จะไปในครั้งนี้เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้นการขอวีซ฽าจึง สามารถใช฾เชงเก฾นวีซ฽าครอบคลุมได฾ทั้ง 3 ประเทศ การเลือกขอวีซ฽าจากสถานทูตประเทศใดนั้นให฾ดูจากแผนการ เดินทางของเราว฽าจะอยู฽ที่ประเทศใดนานที่สุด ซึ่งตามแผนการเดินทางของเราในครั้งนี้ เราอยู฽ที่ออสเตรียนานที่สุด ถึง 6 วัน เราจึงเลือกขอวีซ฽าเชงเก฾นของประเทศออสเตรีย ซึ่งก็ไม฽ทําให฾ผิดหวังเลยจริงๆ สะดวกสบายและเป็นระบบ มาก เพราะเท฽าทีอ่ ฽านผ฽านๆ จากบางที่ การขอเชงเก฾นวีซ฽าของเชกและฮังการียุ฽งยากใช฽ยอ฽ ย หลายๆ คนก็เจอกับ ประสบการณแไม฽ดีมาก็มี รายละเอียดการขอเชงเก฾นวีซ฽าประเทศออสเตรียให฾อ฽านและดาวนแโหลดใบคําขอได฾ที่ http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html สถานทูตจะรับทําการพิจารณาแค฽ละวันละ 30 คน เท฽านั้น เพราะฉะนั้นจะต฾องไปจองคิวก฽อนล฽วงหน฾าที่สถานทูตผ฽านคุณยามที่สถานทูตโดยตรง คุณยามจะถือสมุดจอง คิวอยู฽เล฽มหนึ่ง คุณยามคนนี้แกเจเงมาก เพราะนอกจากจะเป็นคุณยามเฝูาสถานทูตแล฾ว ยังสามารถรับจองคิวทําวีซ฽า ได฾ด฾วย แล฾วพอวันที่เรามาทําวีซ฽า คุณยามคนนี้ก็ยังคอยบริหารจัดการเรียกคิวได฾อีกด฾วย มารยาทดี พูดรู฾เรื่อง ให฾ คําแนะนําและความช฽วยเหลือได฾เป็นอย฽างดี แนะนําอีกซักนิด เนื่องจากการขอเชงเก฾นวีซ฽าจะต฾องแนบเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเกินประกัน อย฽างน฾อย 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท รายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานทูตยอมรับจะแนบอยู฽กับเอกสาร ชี้แจงการกรอกใบคําขอวีซ฽าด฾วย เราเลือกโปรแกรม smart traveller จากบริษัทแอกซ฽า http://www.axa.co.th/21/th/retail-insurance/travel/smarttraveller เนื่องจากราคาถูกที่สุดจากหลายๆ บริษัทที่ลองสุ฽มเลือกดู Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[3]


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

European East Pass Eurail Pass แบบหนึ่งที่ใช฾เดินทางโดยการรถไฟแห฽งชาติ 5 ประเทศได฾แก฽โปแลนดแ เชก สโลวัก ออสเตรีย และฮังการีได฾ไม฽จํากัดจํานวนครั้งตั้งแต฽ 5 - 10 วันโดยไม฽จาํ เป็นต฾องเป็นวันติดต฽อกัน ตัว๋ รถไฟมีทั้ง 1st class และ 2nd class ราคาตั๋ว 2nd class สําหรับ 5 วันอยู฽ที่ 143 ยูโร http://www.raileurope-world.com/railproducts/rail-passes/article/european-east-pass ซื้อตั๋วได฾ที่ดีทแฮลแมทราเวล http://www.diethelmtravel.com/ โทร 02-6607000 อยู฽ทอี่ าคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ อาจซื้อตั๋ว Eurail Pass แบบอื่นๆที่เหมาะสมกับแผนการเดินทาง รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.raileuropeworld.com ระบบขนส่งสาธารณะ ตารางรถไฟ รถบัส เรือ - ตารางรถบัส รถไฟและเรือในเชก http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ - การเดินทางในปรากและบริเวณใกล฾เคียง http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ - รถตู฾เอกชนที่เชสกี้ ครุมลอฟ http://www.shuttlelobo.cz/shuttle/index.php?lang=en - Austrian Rail http://www.oebb.at/en/ - เรือข฾ามฟากที่ Hallstatt http://www.hallstattschifffahrt.at/english/ - การเดินทางในเวียนนาและบริเวณใกล฾เคียง http://www.wienerlinien.at/wl/ep/home.do?tabId=0 - การเดินทางในบูดาเปสตแและบริเวณใกล฾เคียง http://www.bkv.hu/en/ - Vienna City Airport train http://www.cityairporttrain.com/default.aspx?lang=en-US แผนที่เมือง-แผนที่ไปที่พัก - Prague http://www.pragueexperience.com/maps/map.asp - นอกจากนี้ค฾นหาจาก google map ได฾เลย มีครบทุกที่ ที่พัก - Prague Square Hostel http://www.praguesquarehostel.com/ - Traveller’s Hostel http://www.travellers.cz/en/hostel-apartments-cesky-krumlov.php - Pension Adlerhof http://www.gosalzburg.com/ - Johann Hoell, Hallstatt http://www.hallstatt.net/accomodation/action/view/frmArticleID/546/ - Wombat’s City Hostel http://www.wombats-hostels.com/vienna/the-lounge/ - Astoria City Hostel http://astoriacityhostel.com/

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[4]


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

- ที่พักอื่นๆ สามารถหาได฾จาก google map ลองซูมแผนที่ดูรายชื่อที่พักบริเวณใกล฾สถานีรถไฟ รถไฟใต฾ดินที่ เดินทางสะดวก หรือใกล฾แหล฽งท฽องเที่ยวที่เราต฾องการไป หรือใช฾บริการจากเว็บไซตแ Agoda ควบคู฽ไปกับ google map เงินเชกคราวน์ ยูโร และฮังกาเรียนฟลอรินท์ แลกเงินยูโรตามที่ต฾องการ ต.ค. 53 อยูท฽ ี่ประมาณ 41 บาทต฽อ 1 ยูโร เมื่อไปถึงเชกหรือฮังการีค฽อยแลกเงิน ยูโรเป็นคราวนแหรือฟลอรินทแที่สนามบินหรือสถานีรถไฟเท฽าจํานวนที่พอให฾โดยสารรถเมลแ+รถไฟใต฾ดินให฾เข฾าไปยังตัว เมืองได฾เท฽านั้น ย้ํา!!! แลกให฾พอเข฾าไปในเมืองได฾เท฽านั้นนะคะ!!! เพราะเรทแลกเงินทั้งขายและซื้อที่สนามบินนั้นแย฽ มาก...เข฾าขั้นห฽วยเลยทีเดียว พอเข฾าไปในเมืองค฽อยหาร฾านแลกเงินที่มีปูายบอกชัดเจนดูน฽าเชื่อถือ ซึ่งเรียงรายอยู฽สอง ข฾างทางในแหล฽งท฽องเที่ยว ไม฽ต฾องกลัวว฽าจะไม฽มีเงินใช฾ แต฽ห฾ามแลกเงินกับคนที่มาเดินเร฽ตามท฾องถนน เพราะ นอกจากอาจจะถูกหลอกแล฾วยังถือว฽าผิดกฏหมายด฾วย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[5]


เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

สารบัญ Original Bohemia วันที่ 1: BKK - Praha via Wien วันที่ 2: Karlovy Vary - Praha วันที่ 3: Cesky Krumlov Original Mozart วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg วันที่ 5: Salzburg วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt Original Habsburg วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien วันที่ 8: Wien วันที่ 9: Wien Original Magyar วันที่ 10: Budapest วันที่ 11: Budapest - Wien - BKK

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

.......... [7] ………. [22] ………. [39] ………. [56] ………. [70] ………. [85] ………. [100] ………. [119] ………. [139] ………. [159] ………. [185]

[6]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

Original Bohemia (1) วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[7]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ทริปนี้เป็นทริปที่วางแผนยาวนานเกือบปี และทิ้งระยะห฽างจากทริปล฽าสุดที่เกาหลีถึง 1 ปีครึ่ง (ไม฽นับทริป ฉุกละหุกทัวรแที่สิงคโปรแนะ) ส฽วนตัวแล฾วรู฾สึกดีใจมากที่ในที่สุดก็จะได฾ไปทริปนี้เสียที เพราะประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นประเทศที่อยู฽ในแผนการเดินทางตั้งแต฽ 7 ปีที่แล฾ว ตอนนั้นสัญญากับตัวเองว฽าจะกลับมาเยี่ยมทวีปยุโรปอีกครั้งใน อีก 2 ปีข฾างหน฾าโดยการมาเที่ยวที่เชก แต฽จนแล฾วจนรอดเวลาล฽วงเลยผ฽านไปมากกว฽า 2 ปี จน 5 ปีก็แล฾วก็ไม฽ได฾มา ยุโรปอีก พอได฾โอกาสมาเที่ยวยุโรปจนได฾ในปี 2008 ก็กลับกลายเป็นเที่ยวสวิสเซอรแแลนดแไปซะ สุดท฾ายพอครบ 7 ปี ก็ได฾โอกาสทําตามสัญญาใจของตัวเองเสียที... Czech Republic… here I come. จุดหมายปลายทางแห฽งแรกของเราคือกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเชก แต฽เนื่องจากยังไม฽มีเที่ยวบิน ตรงจากกรุงเทพฯ ไปปราก เราจึงใช฾วธิ ซี ื้อตั๋วขาไปจากกรุงเทพฯ – เวียนนา แล฾วต฽อเครื่องจากเวียนนาไปปราก ส฽วน ขากลับถึงกลับจากเวียนนาสู฽กรุงเทพฯ โดยตรง เพราะฉะนั้น ตอนเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กระเป฻าของเราจะถูกส฽ง ต฽อไปที่ปรากโดยตรงเลย เราออกเดินทางจากสุวรรณภูมิด฾วยเที่ยวบินจาก ออสเตรียนแอรแไลนแ OS 026 เวลา 23:55 น. ถึงเวียนนาแต฽ เช฾าตรู฽ ตี 5 ครึ่ง ผ฽านตม. รอสักพัก เครื่องบินลําเล็กแบบใบพัด ก็นําเราไปสู฽ปราก (Prague) หรือปราฮา (Praha) เมืองหลวง แห฽งแคว฾นโบฮีเมีย โดยใช฾เวลาจากเวียนนาสู฽ปรากไม฽ถึง 1 ชม. เท฽านั้น อากาศที่เวียนนารวมทั้งปรากวันนีห้ นาวมากกกก เสื้อผ฾าที่ตระเตรียมใส฽กระเป฻าเปูถึงกับเอาไม฽อยู฽เป็นบางทีเมื่อมี ลมแรงๆ ตีเข฾ามา พอถึงสนามบินที่ปราก เราก็จัดแจงเสียรู฾ ตั้งแต฽เหยียบเท฾าลงบนแผ฽นดินเค฾ากันเลยทีเดียว นั่นก็คือการ เสียรู฾แลกเงินยูโรเป็นเงินเชกคราวนแด฾วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ ห฽วยมากถึงมากที่สุด แถมยังแลกไปซะหมดหน฾าตัก คือหมด เท฽าที่คิดว฽าจะใช฾ในเชกซะด฾วย หึหึหึ น฾องๆ หนูๆ อย฽าได฾เลียนแบบ คราวหน฾าถ฾ามาเชก (รวมทั้งฮังการี) ให฾แลกเงินที่ สนามบินหรือสถานีรถไฟเท฽าทีพ่ อจะโดยสารให฾มาถึงใจกลางเมือง แล฾วค฽อยหาที่แลกเงินที่น฽าเชื่อถือได฾ซึ่งตั้งเรียงราย อยู฽ทั่วไป หาไม฽ยากค฽ะ เมื่อแลกเงินเรียบร฾อยแล฾ว เดินมาถึงทางออกสนามบินก็ซื้อตั๋วรถบัสเข฾าเมืองได฾ที่เคาทแเตอรแ Metro - Tram - Bus Public Transport Information มองหาเคาทแเตอรแไฟแดงๆ ล฽ะก็ใช฽เลย วิธีเดินทางจาก สนามบินเข฾าสู฽ตัวเมืองปรากนั้นถึงทําได฾หลายวิธี ทั้งโดยสารรถประจําทางหรือขึ้น Airport limousine bus หรือ ง฽ายสุดๆแต฽อาจแพงที่สุดอย฽างแท็กซี่ เราเลือกวิธีที่ถูกที่สุดนั่นก็คือโดยสารรถประจําทาง รถเมลแหรือรถบัสสาย 119 เส฾นทาง Ruzyne Airport – Dejvicka (สุดสาย) จากนั้นให฾ต฽อรถไฟใต฾ดินหรือ Metro A สายสีเขียวไปลงยัง เปูาหมาย ซึ่งในที่นี้เปูาหมายของเราคือสถานี Mustek Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[8]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ตั๋วโดยสารระบบขนส฽งสาธารณะของปรากมีหลากหลายแบบแล฾วแต฽แผนการเดินทาง ขอรวบรวมสรุปจาก http://board.trekkingthai.com/board/print.php?forum_id=2&topic_no=199000&topic_id=201541& mode=lite และ http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ ตามนี้เลย ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Limited ticket (20/30 mins) 18 CZK - สําหรับ tram และ bus ใช฾ได฾ภายใน 20 นาทีนับจากเวลาที่ validate ห฾าม ต฽อข฾ามพาหนะ สําหรับเมโทร ใช฾ได฾ภายใน 30 นาทีและ ระยะทาง 5 สถานี (ไม฽รวมสถานีตั้งต฾น) นับจากเวลาที่ validate สามารถข฾ามเปลี่ยนสายเมโทรได฾ ซึ่งสถานีที่เปลี่ยน สายนั้นจะนับเป็น 1 สถานีด฾วยเช฽นกัน 2. Basic ticket (75 mins) 26 CZK - สําหรับ tram + bus + metro จะเปลี่ยนสาย ต฽อข฾ามระบบพาหนะกันกี่รอบก็ได฾ ภายในระยะเวลา 75 นาที นับจากเวลาที่ validate 3. 1 day (24 hrs) 100 CZK - เหมือน basic ticket แต฽ใช฾ได฾ 24 ชม. นับจากเวลาที่ validate 4. 3 days (72 hrs) 330 CZK - ไหงแพงกว฽า 1 day ticket บันไดเลื่อนที่เมโทร... ชันมาก 3 ใบก็ไม฽รู฾เนี่ย เราซื้อ 1 day ticket ซึ่งถ฾าเป็นตั๋วตั้งแต฽ 1 วันขึ้นไป จะครอบคลุมค฽ากระเป฻าเดินทางใบใหญ฽ที่เรานําขึ้น พาหนะด฾วย แต฽ถา฾ ซื้อตั๋ว limited และ basic จะต฾องจ฽ายค฽ากระเป฻าด฾วยอีก 13 CZK การซื้อตั๋วโดยสารเมื่อเข฾าไป ในตัวเมืองปรากแล฾ว สามารถซื้อผ฽านตูข฾ ายตั๋วอัตโนมัติ ตู฾สีส฾มๆ เหลืองๆ ที่อยูท฽ ี่ปูายรถบัส รถรางหรือภายในเมโทร ได฾ ตู฾ขายตั๋วมีเมนูภาษาอังกฤษค฽ะ ก฽อนขึ้นเมโทรต฾อง validate ตั๋วก฽อนทีช่ ฽องผ฽านทางก฽อนเข฾าภายในสถานี (เหมือนรถไฟฟูา BTS และ MRT บ฾านเรา) ส฽วนรถบัสหรือรถรางให฾ validate เมื่อขึ้นรถแล฾ว Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[9]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

บันไดเลื่อนเมโทรที่ปรากนี่ชันมากกกกก ขุดกันลงไปลึกได฾อีก ลื่นพลาดหกล฾มกันทีนึงคงต฾องหยุดเที่ยว เพราะต฾องไปอยู฽ที่รพ.แทน

แผนที่การเดินรถไฟใต้ดิน (Metro) ในปราก Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[10]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ที่พักในปรากของเราคือ Prague Square Hostel http://www.praguesquarehostel.com/ ห฾อง double room with shared bathroom ราคาคืนละ 24.9 EUR ต฽อคน โฮสเทลตั้งอยู฽ในกลางเขต old town หรือเขตเมืองเก฽าของปราก เดินทางสุดแสนจะง฽ายและใกล฾กับทุกๆแหล฽ง ใช฾เวลาจากสนามบิน ขึ้นรถบัส 119 ต฽อเม โทร A ทั้งหมดประมาณ 40-50 นาที พอออกจากสถานี Mustek ให฾เดินตามแผนที่ ตรงไปอย฽างเดียวผ฽าน 2 สี่แยก โฮสเทลจะอยู฽ทางขวามือ อยู฽ในหลืบหน฽อยๆ ข฾างๆ กันมีร฾านสะดวกซื้อและร฾านขายของที่ระลึกอยู฽ (เห็นเดินง฽ายๆ อย฽างนี้ ของจริงก็ยังเดินหลงเดินเลยมาแล฾ว :P)

Route to go: Mustek to Prague Square Hostel

Astronomical clock Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

เริ่มต฾นวันแรกของการเดินทาง อากาศก็ไม฽เป็นใจ เท฽าไหร฽ เพราะว฽าพอฝากกระเป฻าทีโ่ ฮสเทลเสร็จ (ยังไม฽ได฾ เช็คอินเนื่องจากต฾องรอถึงบ฽าย 2 โมงตามเวลาเช็คอินที่เขา กําหนด) เดินออกมานอกโฮสเทล เม็ดฝนก็ตกลงมา เปาะแปะๆ ฮึ่มๆๆ กรอดๆๆ (เสียงกัดฟัน) หนาวก็หนาว ลมก็ มี ไม฽หนําใจฝนยังตกอีก เราเดินเลี้ยวขวาตรงไปยังจุด tourist attraction แรกของปรากนั่นก็คือจัตุรัสเมืองเก฽า (Old town square) ซึ่งมีหอคอยเมืองเก฽า (Old town hall) และนาฬิกา ดาราศาสตรแ (Astronomical clock) เดินจากโฮสเทลไป ประมาณ 50 เมตรเท฽านั้น ขณะนั้นเวลาใกล฾ 10 โมงเช฾าพอดี ผู฾คนก็หลั่งไหลมายืนรอชมนาฬิกาดาราศาสตรแตีบอกเวลา พอ 10 โมงตรง นาฬิกาก็ดังขึ้น รูปปั้นนักบวชเล็กๆ โผล฽ออกมา จากช฽องเหนือนาฬิกา หมุนวนกันเป็นวงกลมพร฾อมมีเสียง ระฆังดังขึ้น ทําท฽าเล฽นเครื่องดนตรีกัน ขณะเดียวกันก็มีเสียง เครื่องเปุาจริงๆ ดังมาจากบนยอดหอคอยที่มีเจ฾าหน฾าที่คน หนึ่งสวมชุดทหารสีส฾มยืนเปุาแตรอยู฽ [11]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

Old town hall และ astronomical clock เป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของปราก ได฾โดยรอบ ว฽าแล฾วเราก็ตัดสินใจหนีฝนที่ตกลงมาเปาะแปะๆ ขึ้นไปชมวิวบนหอคอยซะเลย ซื้อบัตรที่ใต฾หอคอยติด กับนาฬิกาดาราศาสตรแราคาคนละ 100 CZK แต฽เวลาขึ้นให฾เดินไปขึ้นที่ทางเข฾าที่อยู฽ถัดไปข฾างๆ กัน ขึ้นลิฟตแไปชั้น บนสุดก็จะพบกับจุดชมวิว เนื่องจากตอนที่เราไปนั้นฝนลงเม็ด ลมก็เลยแรงตามไปด฾วยช฽วยเพิ่มความหนาวเป็น ทวีคูณ แต฽ภาพที่ปรากฏอยู฽ตรงหน฾าก็คุ฾มค฽าแก฽การฝุาลมหนาวไปยืนชม ภาพเมืองเก฽าหลังคาสีส฾มอิฐเรียงราย ล฾อมรอบตัวเรา 360 องศา เบื้องล฽างกลางจัตุรัสกรุงเก฽าเป็นอนุสาวรียยแ าน ฮุส ผู฾อุทิศตนเพื่อต฽อสู฾กับการฉ฾อราษฎรแ ในคริสตจักร (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก) มองไกลออกไปเป็นภาพหอคอยคู฽ของ Tyn cathedral และ Church of St. Nicholas (คนละที่กับ Tower of St. Nicholas ที่อยู฽ที่ฝั่ง lesser town ที่เราวางแผนจะไปในวันต฽อไปค฽ะ) และยังภาพปราสาทปรากที่สามารถมองเห็นได฾จากระยะไกล ทําให฾นึกถึงเมืองเทพนิยายในฝันได฾เลย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[12]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ลงมาจากหอคอย เราเดินเล฽นไปรอบๆบริเวณนั้น ผ฽าน Tyn cathedral เดินตรงไปตามถนน Celetna ไป เรื่อยๆ จนไปถึงหอคอยดินปืน (Powder tower) และศาลาประชาคม (Municipal house) ที่อยู฽ใกล฾ๆ กัน ระหว฽าง ทางก็ผ฽านร฾านค฾าน฽ารักๆ มากมาย ทั้งร฾านขายของเล฽น ร฾านขายขนม เราเดินผ฽านศาลาประชาคมไปทางสถานีเมโทร Namesti Republiky แวะเข฾าห฾างสรรพสินค฾า Palladium เพื่อหยิบเสบียงที่ตนุ มาได฾จากบนเครื่องบินมากินเป็นมื้อ กลางวันมื้อแรกของทริปนี้ พร฾อมกับหาที่เข฾าห฾องน้ําด฾วย เนื่องจากห฾องน้ําทีย่ โุ รปนี่ส฽วนใหญ฽เสียเงินทั้งนั้น ถ฾าแวะ ห฾างได฾ต฾องรีบแวะเพื่อหาห฾องน้ําฟรี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[13]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

หอคอยดินปืน (ซ้าย) และศาลาประชาคม (ขวา)

ออกจาก Palladium เรานั่งเมโทรสาย B สีเหลืองจากสถานี Namesti Republiky ไปสถานี Mustek แล฾ว เปลี่ยนเป็นเมโทรสาย A สีเขียว ไปลงที่สถานี Malostranska เพื่อมุ฽งสู฽ปราสาทปราก วิธกี ารเข฾าปราสาทปรากนั้น ทําได฾หลายวิธี อาจจะเข฾าจากด฾านหน฾าหรือด฾านข฾างปราสาท จะเลือกวิธีเดินทางขึ้นไปแบบเหนื่อยขาลากหรือจะ เลือกเครื่องทุ฽นแรงแบบนั่งรถรางขึ้นไปก็ได฾ (ดูวิธีการเข฾าปราสาทปรากได฾ที่เว็บไซตแของปราสาท http://www.hrad.cz/en/prague-castle/prague-castle-tourist-information/how-to-get-to-praguecastle.shtml) เราเลือกวิธีที่ 1 ซึ่งเป็นวิธีที่ง฽ายที่สุดตามที่เค฾าว฽าไว฾ พอออกจากเมโทรสถานี Malostranska จะ มองเห็นปูายรถรางอยู฽หน฾าทางออก ให฾ข฾ามถนน เพื่อไปขึ้นรถรางสาย 22 ที่อีกฝั่ง รถรางจะพาเรา ขึ้นเขาไปจอดที่ปูาย Prazsky hrad (Prague castle) ลงจากรถราง กลับหลังหันจะมองเห็น ทางเข฾าปราสาทอยู฽ตรงหน฾าที่ถนนฝั่งตรงข฾าม เดินข฾ามถนนแล฾วเดินต฽อไปอีกนิดก็จะเจอ Royal garden อยู฽ทางซ฾ายมือ ส฽วนทางเข฾าปราสาทอยู฽ ตรงไปข฾างหน฾าอีกประมาณ 200 เมตร เรียก ทางเข฾าด฾านนี้ว฽าทาง Second courtyard Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[14]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ปราสาทปรากหรือ Prague castle ได฾ชื่อว฽าเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ฽ที่สุดในโลก เริ่มก฽อสร฾างขึ้นตั้งแต฽ ศตวรรษที่ 9 แต฽บริเวณปราสาทและพื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณที่มีการอยูอ฽ าศัยมาตั้งแต฽สมัยก฽อนประวัติศาสตรแเสีย อีก ปัจจุบันปราสาทปรากเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชก (ข้อมูลจากป้ายแสดงที่ Old town hall) การเดินชมปราสาทปรากนั้นถ฾าอยากให฾ทั่วและครบถ฾วนคงต฾องใช฾เวลาทั้งวัน ตัว๋ เข฾าชมมีให฾เลือกหลายแบบ ตามระยะเวลาและความสนใจของเรา เราเลือกตั๋วแบบ short tour 250 CZK + map 5 CZK สามารถเข฾าชม Old Royal Palace, St. Vitus cathedral, permanent exhibition "The Story of Prague Castle", St. George's Basilica, และ Golden Lane with Daliborka Tower ฝั่งตรงกันข฾ามกับอาคารที่ซื้อตั๋วเข฾าชมคือ Third courtyard เมื่อเดินตรงไปจะพบกับสถานที่แรกที่เราเข฾า ชมนั่นคือมหาวิหารเซนตแวีตุส (St. Vitus cathedral) มหาวิหารที่ใช฾เวลาก฽อสร฾างยาวนานถึงเกือบ 700 ปี (จ฿ากกก ระยะเวลาก฽อสร฾างยาวนานกว฽าสมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทรแเลยนะนั่น) ด฾วยศิลปะแบบโกธิคใหม฽ (New Gothic) ผสมด฾วยเรเนอซองสแในช฽วงปลายของการก฽อสร฾าง ภายในมหาวิหารมีภาพ stained glass รายล฾อมอยู฽ มากมาย อีกทั้งมีโบสถแ สถานที่เก็บมงกุฏและคทาของกษัตริยโแ บฮีเมีย หีบพระศพและพระศพของกษัตริยแโบฮีเมีย หลายพระองคแฝังอยู฽ใต฾มหาวิหารนี้ (ข้อมูลจากหนังสือ Top 10 ปราก)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[15]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ออกจากมหาวิหารเดินวนซ฾ายจะเจอ Old Royal Palace ถัดไปคือ permanent exhibition "The Story of Prague Castle" ส฽วนโบสถแที่อยู฽ตรงกันข฾ามกับด฾านหลังของมหาวิหารเซนตแวีตุสคือโบสถแหลังน฾อยสีชมพูอมส฾ม St. George's Basilica โบสถแที่มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 2 ของปราสาทปราก

อาคารด้านหลังสีชมพูคือ St. George’s Basilica

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[16]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

เดินผ฽านทางเดินข฾างๆ St. George’s Basilica ไปอีกหน฽อยจะเจอ Rosenberg Palace อยู฽ทางขวามือและ Golden lane อยู฽ทางซ฾ายมือ ถนนสายเล็กๆ ที่เรียงรายไปด฾วยบ฾านของช฽างทองหลากหลายสีสันติดกับกําแพงของ ปราสาทปราก น฽าเสียดายและน฽าเสียใจมากๆ ที่ช฽วงนี้ Golden lane ปิดซ฽อมแซมอยู฽ เลยอดถ฽ายรูปกับบ฾านสี ลูกกวาดเลย เราเดินผ฽านถนนสายเล็กที่ว฽านีอ้ อกมาเรื่อยๆ จนออกจากปราสาทปรากทีป่ ระตูทางออกทางทิศใต฾ (Southern gate) จากทางออกด฾านนี้จะมีจุดชมวิวที่ทาํ ให฾เราสามารถมองเห็นปรากในมุมพาโนรามาได฾ดีที่สุดอีกมุม หนึ่ง นักท฽องเที่ยวหลายสิบคนรุมเกาะขอบกําแพงปราสาทเพื่อแย฽งกันถ฽ายรูปเต็มไปหมด

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[17]


Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

[18]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

เราออกจากปราสาทปรากโดยเดินย฾อนกลับไปทางเดิมที่เราเข฾ามา (Second courtyard) ตอนประมาณ บ฽ายสามโมงครึ่งเพื่อกลับไปขึ้นรถรางสาย 22 สายเดิม ปูายเดิม (Prazsky hrad) ไปยังจุดหมายต฽อไปนั่นคือ Strahov monastery จาก Prazsky hrad นั่งต฽อไปอีก 2 ปูายลงที่ Pohorelec จากนั้นเดินตรงขึ้นไปจนเจอทาง โค฾งให฾ข฾ามถนนจะเจอปูายบอกว฽าถึง Strahov monastery จุดมุ฽งหมายที่เรามาที่นี่ไม฽ใช฽แค฽มาดูสํานักสงฆแคาทอลิก ที่เก฽าแก฽ที่สุดแห฽งหนึ่งในโลก แต฽มาเพื่อชมห฾องสมุดโบราณที่เก฽าแก฽ที่สุดแห฽งหนึ่งเช฽นกัน เนื่องจากเราเคยได฾ดู ห฾องสมุดโบราณที่เก็บเอกสารเก฽าแก฽ที่สดุ แห฽งหนึ่งที่เมือง St. Gallen ที่สวิสเซอรแแลนดแแล฾วเกิดความประทับใจมาก เหลือเกินมาแล฾ว พอศึกษาข฾อมูลมาว฽าที่ปรากนีก่ ็มีห฾องสมุดโบราณเหมือนกันก็เลยไม฽พลาดที่จะมาขอชม แล฾วที่ Strahov monastery ก็ไม฽ทําให฾ผิดหวัง เอกสารเก฽าแก฽ที่เราอ฽านก็ไม฽ออก บอกไปก็ไม฽รู฾เรื่อง ถูกจัดเรียงเป็นระเบียบ ภายในห฾องสมุดที่ออกแบบและตกแต฽งอย฽างสวยงาม หลังคาโค฾งของห฾องสมุดมีภาพวาดอันวิจิตรทําให฾ห฾องสมุดแห฽ง นี้ดูขลังเป็นอย฽างมาก จะผิดหวังอยูอ฽ ย฽างเดียวก็คือเขาไม฽ให฾ถา฽ ยภาพนั่นเอง เราก็เลยต฾องเสียเงินซื้อโปสการแดเพื่อ เก็บไว฾เป็นความทรงจําแทน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[19]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

Strahov monastery

ห้องสมุดโบราณภายใน Strahov monastery

ออกจาก Strahov monastery ประมาณเกือบ 5 โมงเย็น เรากลับไปโฮสเทลเพื่อเช็คอิน ขึ้นรถรางสาย เดิมเบอรแ 22 ที่ฝั่งตรงกันข฾ามกับที่เราลงมา รถรางจะ ย฾อนเส฾นทางกลับไป ให฾ลงที่ปูาย Malostranska เพื่อ ต฽อเมโทร A สายสีเขียวไปสถานี Mustek เมื่อเช็คอิน เรียบร฾อยแล฾ว เราออกจากโฮลเทลเดินขึ้นไปทาง สถานีเมโทร Museum เพื่อไปยัง Wenceslas square ซึ่งอยู฽ในเขตเมืองใหม฽ แต฽เดิมแถบนี้เป็น สถานที่ค฾าม฾าในยุคกลาง ต฽อมาได฾รับการตั้งชื่อใหม฽ว฽า จัตุรัสเวนเซสลัส (Wenceslas square) เพื่อเป็น ภายในห้องพักที่โฮสเทล เกียรติแก฽นักบุญผู฾อุปถัมภแ (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก) เราเดินตรงไปเรื่อยๆ จนพบพิพธิ ภัณฑแสถานแห฽งชาติและอนุสาวรียแเซนตแเวนเซสลัสอยู฽ตรงหน฾า ระหว฽าง ทางสองข฾างทางมีร฾านค฾า ร฾านเสื้อผ฾า แบรนดแดังๆ ร฾านอาหารและโรงแรมอยู฽เรียงรายเต็มไปหมด ร฾านอาหารแบบ รถเข็นขายอาหารพวกพิซซ฽า แฮมเบอรแเกอรแ ฮอทด็อกก็มีเยอะจนเสียงคร฾ากๆ จากกระเพาะของเราเริ่มร฾องประสาน เสียงกันใหญ฽ ขากลับโฮสเทลเราก็เลยซื้อพิซซ฽าจากร฾านใกล฾ๆ โฮสเทลที่เปิดตลอด 24 ช.ม. ปิดท฾ายเป็นอาหารเย็น Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[20]


Original Bohemia (1)

วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

อนุสาวรีย์เซนต์เวนเซสลัส

คืนแรกในทริปนี้เรานอนเอาแรงกันยาวนานแบบมินิฮาลแฟมาราธอน น้ําแร฽และสีพาสเทล... คารแโลวี วารี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

พรุ฽งนี้ต฾องตื่นแต฽เช฾ามืดไปเมืองแห฽ง

[21]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

Original Bohemia (2) วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[22]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

เริ่มต฾นวันใหม฽หลังจากนอนหลับยาวอย฽างเต็มอิ่ม เช฾าวันนี้เราตื่นนอนและออกจากโฮสเทลกันเช฾ามาก เพราะเรามีโปรแกรมจะออกไปเที่ยวนอกปรากที่เมือง Karlovy Vary (คารแโลวี วารี) ซักครึ่งวันแล฾วค฽อยกลับมาเก็บ ตกบรรยากาศในปรากอีกครั้งในช฽วงบ฽าย คารแโลวี วารีเป็นเมืองพักตากอากาศ เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของสปาและการดื่มน้ําแร฽ซึ่งตลอดทั่วทั้งเมืองจะ มีน้ําพุร฾อนซึ่งมีแร฽ธาตุสูงให฾รองดื่มกันทั่วไป นอกจากนี้ตกึ รามบ฾านช฽องในเมืองคารแโลวี วารียังเต็มไปด฾วยรูปลักษณแ และสีสันที่น฽ารักสดใสน฽าเดินทอดน฽อง สมกับที่เป็นเมืองพักผ฽อนเป็นที่สุด การเดินทางจากปรากมายังคารแโลวี วารีนั้นสามารถเลือกได฾ทั้งรถบัสและรถไฟ แต฽ถ฾าเดินทางด฾วยรถบัสจะ รวดเร็วกว฽ารถไฟพอสมควร เราจึงเลือกเดินทางโดยรถบัสของ Student Agency บริษัทขนส฽งสาธารณะชื่อดังแห฽ง หนึ่งในยุโรป http://jizdenky.studentagency.cz/ จริงๆแล฾วมีบริษัทรถบัสหลายบริษัทที่ให฾บริการ ซึ่งก฽อนอื่นเรา สามารถตรวจสอบเวลาเดินทางได฾ที่เว็บไซตแนี้ http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ ในเว็บไซตแ จะแสดงเวลาเดินรถตลอดวันที่เราเลือกรวมทั้งบริษัทเดินรถที่รับผิดชอบเดินรถในเวลานั้นๆ ด฾วย รู฾สึกว฽าตอนนี้ทุก บริษัทจะสามารถให฾เราซื้อตั๋วผ฽านเว็บนี้ได฾เลย แต฽เราเลือก Student Agency เพราะว฽าได฾เข฾าไปหน฾าเว็บของ Student Agency แล฾วรู฾สึกว฽าหน฾าเว็บสวยดี รูปรถบัสที่เห็นก็ดูใหม฽ สะอาดมาก และระบบการซื้อตั๋วผ฽านเว็บก็ทํา ได฾ดี สามารถตรวจสอบจํานวนที่นั่งคงเหลือและสามารถเลือกที่นั่งได฾ด฾วย เราจึงซื้อตั๋วไปคารแโลวี วารี รอบ 7.30 น. ปริ๊นทแตวั๋ มาเก็บไว฾ตั้งแต฽ที่เมืองไทย ราคาคนละ 5.1 EUR ต฽อเที่ยว โดยต฾องไปขึ้นรถที่สถานี Florenc ซึ่งเป็นทั้งเม โทรและสถานีรถบัสด฾วยในที่เดียวกัน เราออกจากโฮสเทล ขึ้นเมโทร B สายสีเหลือง (ส฾ม) จากสถานี Mustek ไปอีก 2 สถานีเท฽านั้นก็ถึงสถานี Florenc เดินขึ้นจากเมโทรก็จะเห็นบริเวณขายตั๋วรถบัสและลานจอดรถบัสอยู฽ด฾านนอก อากาศวันนี้หนาวแสบไส฾ กว฽าเมื่อวานซะอีก ยังโชคดีที่เราอัดเสื้อผ฾ามาเต็มเหนี่ยว มองจากหน฾ารถบัสที่มีจอแสดงอุณหภูมภิ ายนอกวัดได฾ 6 องศาตอนเวลาประมาณ 8 โมงเช฾า ฮือๆๆ พอไปถึงคารแโลวี วารี ชั้นจะรอดมั้ยเนี่ย บนรถโดยสารจอง Student Agency จะมีบัสโฮสเตสใจดีพูดอังกฤษได฾คอยบริการเราอยู฽ตลอดทาง ทั้งบริการเครื่องดื่มพวกชา กาแฟ โกโก฾ฟรี อยากอ฽านหนังสือพิมพแก็มีให฾อ฽าน (เฉพาะภาษาเชกอะนะ) อยากดูหนังก็มีฉายให฾ดู รอบที่ไปคารแโลวี วารีนี่จําได฾วา฽ เป็นหนังของสองสาวฝาแฝดสุดดังของอเมริกา แมรี่เคทและแอชลี่ โอลเซ฽น สนุกดีเหมือนกัน รถบัสใช฾เวลา 2 ชม. 15 นาทีกพ็ าเราไปถึงสถานีรถบัส (และรถไฟ อยู฽ที่เดียวกัน) ที่คารแโลวี วารี อากาศ ยังคงหนาวเหน็บและขะมุกขมัวได฾อีก ลงจากรถบัสมองไปรอบๆ สถานีก็ทาํ เราเหวอมากๆ เพราะรอบๆ สถานีดูไม฽ เหมือนว฽าจะมีน้ําแร฽หรืออาคารสีพาสเทลตามที่เราได฾อ฽านมาเลยนี่นา แผนที่ที่โหลดเก็บมาก็กิ๊กก฿อกซะเหลือเกิน ระหว฽างที่เรากําลังคิดว฽าจะหาทางไปยังไง เราก็เลยซื้อแซนวิชกับขนมขบเคี้ยวนิดหน฽อยที่ร฾านค฾าบนสถานีรถบัส แล฾ว ค฽อยออกเดินทางตามแผนที่กัน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[23]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

แผนที่เมืองคาร์โลวี วารี Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[24]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

จากสถานีรถบัสให฾เดินข฾ามถนนเดินเข฾าไปฝั่งที่มีบ฾านเรือนเยอะๆ เดินตรงขึ้นไปพอเจอถนนขวางก็ให฾เลีย้ ว ซ฾ายแล฾วเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มเจออาคารรูปทรงสมัยเก฽าสีสันสดใส หวานๆ แบบสีพาสเทลอยู฽สองข฾างทาง เดินตามทางไปเรื่อยๆ เมื่อเจอสี่แยกให฾ชิดขวา เดินลงเนินหน฽อยๆ ระหว฽างทางนี้จะเริ่มมีร฾านค฾าสองข฾างทาง ให฾เดิน ตามทางไปเรื่อยๆ จนเจอแม฽น้ํา Tepla ค฽อยเลี้ยวขวา ทีนี้ก็จะเริ่มเจออาคารสีสวยๆ เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ จากจุดนี้ เราก็เริ่มเดินตรงอย฽างเดียวโดยไม฽ต฾องอาศัยแผนที่เลยก็ได฾ (คุณผู฾อ฽านจะเข฾าใจมัย้ เนี่ย ถ฾าไม฽เวิรแคล฽ะก็ ให฾ยื่นแผนทีก่ ิ๊ก ก฿อกที่เรามีให฾คนแถวนั้นดูเลยละกัน แล฾วก็ชี้ๆๆ ที่ที่เราอยากไป คนแถวนี้ใจดี อาจพูดอังกฤษไม฽ได฾แต฽ภาษามือไม฽ เป็นสองรองใคร)

อย฽างที่บอกไปแล฾วว฽า คารแโลวี วารีเป็นเมืองสปาและน้ําแร฽ เราจะพบก฿อกน้าํ แร฽อยู฽เรื่อยๆ พร฾อมกับซุ฾มขาย แก฾วที่ใช฾ดื่มน้ําแร฽อยู฽เต็มไปหมด แก฾วดื่มน้ําแร฽ไม฽ใช฽แก฾วน้าํ รูปทรงปกติแบบที่เราใช฾ดื่มน้ํากันทั่วไป แต฽เป็นแก฾ว พอรแซเลนลายสวยทีห่ ูจับจะมีปลายเปิดเหมือนหลอด ให฾เราจิบน้ําแร฽ผ฽านปลายเปิดนี้ เนื่องจากน้าํ แร฽จริงๆ นั้นชื่อก็ บอกอยู฽แล฾วว฽าคือน้าํ แร฽ เพราะฉะนั้นแร฽ธาตุสารพัดชนิดย฽อมมีอยู฽มากมายมากกว฽า น้ําดื่มทัว่ ไปที่เราดื่มกันใน ชีวิตประจําวัน รสชาติของน้ําแร฽จึงย฽อมไม฽เหมือนกับน้ําดื่มทั่วไปเช฽นกัน จะให฾ดมื่ เอิ๊กๆ รวดเดียวแบบน้ําดื่มทั่วไปคง ไม฽ไหว นั่นคือน้ําแร฽นั้นเค็มๆ เปรี้ยวๆ แปร฽งๆ เหมือนน้ํากรองที่ผ฽านไส฾กรองที่ตันแล฾วยังไงยังงั้น คิดๆ อยู฽วา฽ นี่ชั้นดื่ม แล฾วจะเป็นบาดทะยักมั้ยเนีย่ ทําไมมันเหมือนรสสนิมได฾ขนาดนี้ แต฽ถึงรสชาติจะแย฽ได฾โล฽ แต฽ผู฾คนที่มาที่นี่ทุกคนก็มา เพื่อจิบน้ําแร฽รสเฝื่อนๆ พร฾อมกับเดินเล฽นเย็นๆ ใจ มองวิวสองข฾างทางด฾วยความเพลิดเพลิน แค฽นี้ก็เหมือนช฽วยยืด อายุตวั เองให฾ยาวนานขึ้นได฾อีกหลายปี Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[25]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

ก๊อกน้ําแร่ หาได้ทั่วไปทั้งเมือง

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[26]


Original Bohemia (2)

รสชาติน้ําแร่ อร่อยไหมให้ดูจากสีหน้า?!?@?

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

แก้วจิบน้ําแร่ที่ถูกต้อง

ผู้คนต่างเดินจิบน้ําแร่กัน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[27]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

เราผ฽าน Mlynska Kolonada (Mill Colonnade) ระเบียงที่มีเสาต฽อกันเป็นแถว ภายในทางเดินมีก฿อก น้ําพุร฾อนอุณหภูมิต฽างๆ กัน อยู฽หลายที่ เดินตรงไป เรื่อยๆ เรายังเจอ Sadova Kolonada (Park Colonnade) ระเบียงไม฾ ลวดลายฉลุหวานๆ สไตลแ วิคตอเรียที่มีสวนเล็กๆ อยู฽ ข฾างๆ แต฽สถานที่ที่เป็นที่ นิยมในการดื่มน้ําแร฽ที่สุดคง อยู฽ที่ Trzni Kolonada (Thermal Spring Colonnade) ที่อยู฽ตรงกัน ข฾ามกับ Church of St. Mary Magdalene ที่ Thermal Spring Colonnade นี้มีสายน้ําพุร฾อนอยูห฽ ลายสายมาก สายหนึ่งที่คิดว฽าเป็นสายที่ใหญ฽ที่สุดตั้งอยู฽ใจกลางอาคาร ซึ่งเขาสร฾างห฾องล฾อมรอบครอบไว฾ สายน้ําพุร฾อนนี้พุ฽งจากพื้น สูงขึ้นไปซะเกือบติดเพดาน ในขณะที่หอ฾ งด฾านนอกก็มีสายน้ําพุร฾อนที่อุณหภูมิตา฽ งๆ กันตั้งแต฽ 50-70 องศา อยู฽อกี 4 สาย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[28]


Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

[29]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

ว฽ากันว฽าการจะดื่ม น้ําแร฽ที่มีรสเฝื่อนให฾คล฽องคอ ขึ้น จะต฾องกินคู฽กับขนมเว เฟอรแแผ฽นกลมใหญ฽ยกั ษแ เหมือนจานข฾าว เราก็เลย ลองซื้อมาลิ้มลองซะ 1 แผ฽น ราคา 7 CZK ที่ร฾านภายใน Thermal Spring Colonnade รสชาติอร฽อย กว฽าที่คิดมากเพราะว฽ามันมี รสต฽างๆ ให฾เลือกซื้อ เรา เลือกรสวานิลลาซึ่งเป็นรส ขนมเวเฟอร์ เอาไว้กินกับน้ําแร่ ดั้งเดิม ภายในเวเฟอรแกจ็ ะมี ครีมวานิลลาบางๆ สอดไส฾อยู฽ ทําให฾เวเฟอรแมีรสชาติหวานนิดๆ อร฽อยดี อากาศวันนี้หลังจากที่บ฽นอุบอยู฽คนเดียว ตั้งแต฽เช฾าว฽าสงสัยวันนี้คงซวยเหมือนเมื่อวาน แต฽ พอเดินเล฽นไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเห็นแดดมากขึ้น เมฆ เริ่มหายมากขึ้น แต฽เดี๋ยวแดดก็หุบ เมฆก็โผล฽ มาๆ หายๆ ทําเอาใจตุ฿มๆ ต฽อมๆ อยู฽หลายรอบว฽ามันจะ เอาไงกันแน฽ แต฽สุดท฾ายก็ไม฽มีฝน ดีใจจริงๆ เดินต฽อไปเรื่อยๆ เราก็พบอีกเปูาหมาย หนึ่งในการมาเยือนคารแโลวี วารีในครั้งนี้ นั่นก็คือ โรงแรม Grand Hotel Pupp โรงแรมสุดหรูที่เป็น สถานที่ถ฽ายทําภาพยนตรแเรื่อง James Bond 007 ตอน Casino Royale นั่นเอง (แต฽คุณบอนดแภาค นี้เราแอบไม฽ปลื้มอย฽างแรง คุณลุงท฽านแก฽มาก แถมไม฽เท฽เอาซะเลย >_<) หลังจากเดินเพลิดเพลินเข฾าออกตามสปา และสายน้าํ แร฽ตามที่ต฽างๆ เราก็ได฾เวลาต฾องบอก ลาเมืองสีหวานเมืองนี้ซะแล฾ว คารแโลวี วารีเป็น เมืองที่น฽ารักเมืองหนึ่ง เหมาะสําหรับคนที่อยากมา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[30]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

พักผ฽อน ชีวิตไม฽รีบร฾อนและไม฽ต฾องการแสงสีสังเคราะหแ จะมีก็แต฽แสงแดดจากธรรมชาติ สีอาคารหวานๆ ชวน หลงใหล แค฽นี้ก็เพียงพอทีจ่ ะเติมความสุขให฾กับชีวิตแล฾ว รถบัสรอบขากลับของเราออกจากคารแโลวี วารี เวลาบ฽ายโมงตรง ถึงปรากตอน 15.15 น. เรายังคงมี ภารกิจเก็บเกี่ยวสถานที่ทอ฽ งเที่ยวในปรากอยู฽อีก 2-3 ที่ ที่แรกก็คือ St. Nicholas Cathedral ที่อยู฽ที่ Lesser town (คนละที่กับที่อยู฽ที่ Old town square ที่บอกไป แล฾วเมื่อวาน) พอถึงสถานีรถบัส Florenc เราก็ต฾องไปซื้อ ตั๋วรถแบบ limited ticket คนละ 18 CZK นั่งจากเม โทร Florenc สาย B สีเหลืองไปลงสถานี Mustek จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย A สีแดงไปลงที่สถานี Malostranska สถานีเดิมกับที่เราลงเพื่อต฽อรถรางไป ปราสาทปรากนั่นเอง หรือจะเลือกนั่งเมโทรสาย C สีแดง จาก Florenc ไปลงที่สถานี Museum จากนั้น เปลี่ยนเป็นสาย A สีแดงไปลงที่ Malostranska ก็ได฾ ทั้ง 2 แบบใช฾เวลาเดินทางประมาณ 10 กว฽านาทีเท฽ากัน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[31]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

ออกจากสถานี Malostranska พอเจอปูายรถรางเหมือนเมื่อวาน ไม฽ต฾องข฾ามถนนเพื่อขึ้นรถรางนะคะ ก฽อน อื่นให฾แหงนหน฾ามองรอบๆ ตัวก฽อนว฽าพอมองเห็นโบสถแเซนตแนิโคลาสไหม เพราะว฽าตามแผนที่ที่ปริ๊นทแมาจากกูเกิ้ล มันจะงงๆ เล็กน฾อย สวนทางกับความเป็นจริงตรงบริเวณที่เรายืนอยู฽ คิดว฽าน฽าจะเกิดจากว฽าเราเลือกออกทางออกเม โทร exit ไหน เพราะฉะนั้นถ฾ารู฾สึกว฽าทิศทางเริ่มไม฽เป็นไปตามพี่กูเกิ้ล ก็ให฾แหงนหน฾ามองหาเปูาหมายที่เราจะไปคือ โบสถแเซนตแนิโคลาสแทน แล฾วค฽อยๆ ดูชอื่ ถนนตามแผนที่ไป ใช฾เวลาเดินจาก Malostranska ประมาณ 10 กว฽านาที ก็ถึงโบสถแแล฾ว โบสถแเซนตแนิโคลาสที่ Lesser town นี้เป็นโบสถแศิลปะแบบบารอก สร฾างขึ้นในศตวรรษที่ 18 หลังจากสร฾างโบสถแแรกที่เขตเมืองเก฽าแล฾ว 2 ปี เข฾าชมภายในเสียค฽าเข฾าคนละ 70 CZK ภายในโบสถแตกแต฽งอย฽าง สวยงาม มีทั้งงานแกะสลัก รูปปั้น ภาพวาดสีน้ํา ผนัง เพดานที่ตกแต฽งได฾อย฽างวิจิตรบรรจง สามารถเดินขึ้นบันไดวน ที่อยู฽ข฾างๆขึ้นไปชมงามสวยงามของประติมากรรมและจิตรกรรมเหล฽านี้ได฾อย฽างใกล฾ชิดขึ้น โบสถแเซนตแนิโคลาสเปิด ทุกวันเดือนมี.ค. - ต.ค. 10.00 - 17.00 น. พ.ย. - ก.พ. 10.00 - 16.00 น.

ภายในโบสถ์เซนต์นิโคลาส Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[32]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

ออกจากโบสถแเซนตแนิโคลาส เราเดินย฾อนขึ้นมา ทางสะพานชารแลสแ (Charles bridge) จะเจอ Lesser town bridge tower ค฽าขึ้น tower คนละ 70 CZK เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ ที่นี่เราได฾เจอคุณคนเปุาแตรคน เดียวกับที่ Old town hall อีกแล฾วด฾วย ซึ่งคุณคนเปุา แตรก็จําเราได฾ด฾วยเหมือนกัน 55+ ทางการเชกนี่เค฾าใช฾ คุ฾มจริงๆ วันนี้เข฾าเวรเปุาแตรที่หอนี้ พรุง฽ นี้เข฾าเวรไปเปุา อีกหอหนึ่ง วิวจากบน Lesser town bridge tower เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สวยงามไม฽แพ฾มุมจาก Old town hall ที่เราขึ้นเมื่อวาน ต฽างกันทีบ่ นหอ Lesser town เราจะสามารถมองเห็นสะพานชารแลสแอยู฽เบื้องหน฾า มองเห็นแม฽น้ําวัลตาวา (Valtava) พาดผ฽าน มองเห็น ผู฾คนคราคร่ําบนสะพานชารแลสแกําลังเดินเลือกซื้อของ ฝาก เลือกชมดนตรีจากนักดนตรีนักแสดงอิสระอย฽าง เพลิดเพลิน ข฾อแนะนํา: หอคอยสะพานฝั่ง Lesser town เหมาะแก฽การขึ้นชมในยามบ฽าย เปิดทุกวันช฽วงเดือนเม.ย. - ต.ค. 10.00 - 18.00 น.ในขณะที่หอคอยสะพาน ฝั่งเมืองเก฽า (Old town bridge tower) เหมาะแก฽การขึ้นชมในยามเช฾า Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[33]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

บรรยากาศสะพานชาร์ลส์ มองจาก Lesser town bridge tower

ออกจาก Lesser town bridge tower ก็จะพบสะพานชารแลสแอยู฽ตรงหน฾าเลย สะพานชารแลสแเป็นสะพาน ข฾ามแม฽น้ําวัลตาวาระหว฽างฝั่ง Old town กับ Lesser town มีอายุกว฽า 600 ปี ผ฽านร฾อนผ฽านหนาวจากสงครามและ เหตุการณแต฽างๆ มากมาย สองข฾างทางของสะพานชารแลสแเต็มไปด฾วยรูปปั้นจําลองนักบุญและบุคคลสําคัญทางศาสนา ต฽างๆ 30 รูป มีจุดประสงคแเพื่อให฾คริสตศาสนิกชนหวนกลับไปทําพิธีมิสซา (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก) นักบุญคน หนึ่งที่เป็นหนึ่งในตํานานของสะพานชารแลสแคือเซนตแจอหแน เนปอมุก (St. John Nepomuk) กล฽าวกันว฽าเซนตแจอหแน เนปอมุกเป็นนักบวชที่มีคุณค฽าควรแก฽การสรรเสริญยิ่งแห฽งวงการสงฆแในขณะนั้น เซนตแจอหแน เนปอมุกถูกทรมานจน เสียชีวิตโทษฐานโน฾มน฾าวให฾คณะสงฆแจัดการเลือกตั้งเจ฾าคณะสงฆแรูปใหม฽โดยไม฽ได฾รับความเห็นชอบและถูกพระเจ฾า เวนเซสลัสที่ 4 สั่งให฾โยนร฽างท฽านจากสะพานชารแลสแลงน้ํา (ข้อมูลจาก http://www.prague.net/st-johnnepomuk) บริเวณที่เซนตแจอหแน เนปอมุกถูกโยนลงน้ําคือบริเวณที่มีรูปปั้นรูปกางเขนตั้งอยู฽ประมาณกลางๆสะพาน มีความเชื่อกันว฽าหากใครได฾ลูบรูปแกะสลักนูนต่ําที่ใต฾รูปปั้นเซนตแจอหแน เนปอมุก จะได฾คําอธิษฐานเป็นจริง 1 ข฾อ จึง ไม฽น฽าแปลกใจว฽ารูปแกะสลักนูนต่ํารูปขวามือที่เป็นรูปจําลองขณะที่เซนตแจอหแน เนปอมุกถูกโยนลงแม฽นา้ํ กับรูป ซ฾ายมือที่เป็นรูปหมาน฾อยจึงถูกมือของนักท฽องเที่ยวนับไม฽ถ฾วนช฽วยกันขัดถูจนเงาวับ แล฾วอย฽างนี้มีรึที่เราจะไม฽ลองขอ สัมผัสกับเขาบ฾าง ตอนจะถ฽ายรูปต฾องต฽อคิว หามุมกันอยูพ฽ ักใหญ฽เลยทีเดียว

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[34]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

รูปปั้นเซนต์จอห์น เนปอมุก Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[35]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

ประวัติ (ปรัมปรา) เกี่ยวกับสะพานชารแลสแตามที่เราได฾อ฽านจากผนังห฾องนอนทีโ่ ฮสเทลกล฽าวไว฾ว฽า “สะพานชารแลสแนั้นเป็นสะพานที่คอยปูองกันปรากจากน้าํ ท฽วมใหญ฽หลายครั้งหลายครา แต฽ตํานานจริงๆ ของสะพานชารแลสแได฾เกิดขึ้นเมื่อนักบวชเซนตแจอหแนแห฽งเนปอมุก ได฾ถูกโยนทิ้งลงจากสะพานนี้ จึงเกิดอาถรรพแทาํ ให฾ ส฽วนโค฾งส฽วนหนึ่งของสะพานที่สร฾างเท฽าไหร฽ก็พังลงมาทุกครั้งไป ไม฽มีใครสามารถสร฾างให฾สําเร็จได฾ ต฽อมาเมื่อมีช฽างคน หนึ่งตัดสินใจที่จะซ฽อมแซมสะพานนี้ เขาได฾พยายามทุกวิถีทางแต฽ก็ยังไม฽ประสบผลสําเร็จ จนกระทั่งมีปีศาจตนหนึ่ง ปรากฏกายขึ้นพร฾อมยื่นข฾อเสนอที่จะช฽วยนายช฽างคนนี้ แต฽มีข฾อแลกเปลีย่ นเป็นชีวิตของคนคนแรกที่เดินข฾ามผ฽า น สะพานหลังจากที่สะพานชารแลสแนี้ซ฽อมแซมสําเร็จเสร็จสมบูรณแ นายช฽างก็ตอบตกลง แต฽ในใจก็ไม฽อยากให฾ผู฾บริสุทธิ์ จะต฾องตกเป็นเหยื่อของข฾อตกลงในครั้งนี้ เขาจึงได฾คิดแผนการบางอย฽างเพื่อหลอกปีศาจตนนั้น ต฽อมาไม฽นาน ปีศาจก็ได฾รักษาคําพูดที่ให฾ไว฾ งานซ฽อมแซมสะพารชารแลสแเป็นไปด฾วยความเรียบร฾อย ลุล฽วงไป ด฾วยดี ก฽อนที่จะถึงวันเปิดสะพานเฉลิมฉลองอย฽างเป็นทางการ ไม฽มีใครได฾รับอนุญาตให฾เหยียบย฽างบนสะพานนี้ นาย ช฽างได฾ซ฽อนไก฽ไว฾ที่หอคอยสะพานฝั่งด฾านเมืองเก฽า เพื่อให฾ไก฽ตวั นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เดินข฾ามสะพานชารแลสแในเช฾า วันรุง฽ ขึ้นเพื่อหลอกต฾มปีศาจตนนั้น แต฽ปศี าจตนนั้นกลับฉลาดยิ่งกว฽า ปีศาจได฾ปลอมตัวเป็นผู฾ช฽วยนายช฽าง แล฾วอาศัย ช฽วงเวลาที่นายช฽างออกจากบ฾านจากฝั่ง Lesser town แต฽เช฾ามืด ปีศาจแกล฾งทําเป็นวิ่งกระหืดหระหอบมาหาภรรยา ของนายช฽างแล฾วบอกว฽าให฾ภรรยานายช฽างรีบวิ่งไปที่สะพานเพราะนายช฽างเกิดอุบัติเหตุอยู฽ที่อีกฝั่งหนึ่ง พอภรรยา นายช฽างไปถึงหอคอยสะพานฝั่ง Lesser town ยามประจําการก็รู฾จักภรรยานายช฽าง จึงปล฽อยให฾ภรรยานายช฽างวิ่ง ข฾ามสะพานไป Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[36]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

เมื่อนายช฽างที่ยืนอยู฽ที่ฝั่งเมืองเก฽ามองเห็นภรรยากําลังวิ่งข฾ามสะพานมา โลหิตในร฽างกายของเขาเย็นเฉียบ เขาตระหนักได฾ทันทีว฽าปีศาจนั้นเป็นผู฾ชนะ และได฾พรากชีวิตบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของเขาไป อะไรก็ตามที่ได฾ถูก กําหนดไว฾แล฾วไม฽สามารถแก฾ไขให฾เปลี่ยนแปลงได฾ คืนต฽อมาภรรยาของนายช฽างก็ได฾เสียชีวิตลงพร฾อมด฾วยลูกน฾อยใน ครรภแของเธอ เรื่องราวที่เล฽าขานยังคงเป็นตํานานต฽อมาว฽าวิญญาณของเด็กน฾อยยังคงวนเวียนอยู฽ที่สะพานชารแลสแใน ยามค่ําคืน ผู฾คนที่สัญจรบนสะพานคนเดียวมักได฾ยินเสียงจามของเด็กในขณะที่เขากําลังรีบข฾ามสะพาน จวบจน ชาวบ฾านคนหนึ่งที่ได฾ยินเสียงจามของเด็กน฾อย ชายผู฾นั้นก็ได฾กล฽าวไปว฽า “ขอพระเจ฾าอวยพระพรแด฽ท฽าน” ทันใดนั้นก็ มีเสียงเล็กๆ โดยที่ไม฽ปรากฏให฾เห็นตัวตอบกลับมาว฽า “พระองคแได฾อวยพระพรให฾แล฾ว” จากนั้นมา วิญญาณน฾อยๆ ก็ ถูกปลดปล฽อยให฾เป็นอิสระและโบยบินสูส฽ รวงสวรรคแ”

เย็นวันนั้นเราข฾ามสะพานชารแลสแกลับมาหาอาหารเย็นที่ฝั่งเมืองเก฽า เนื่องจากว฽าตอนที่เราไปนั้น ลานกว฾าง ที่จัตุรัสเมืองเก฽ากําลังจัดงาน spice and cheese festival พอดี ภายในงานมีขายอาหารพื้นเมืองง฽ายๆ อยูห฽ ลาย ร฾าน เราก็เลยซื้อฮอทด็อกและซุปกะหล่ําปลีเป็นมื้อเย็นซะเลย ซุปกะหล่ําปลีร฾อนๆ ให฾ความอบอุ฽นร฽างกายในยาม หนาวเหน็บแบบนี้ได฾เป็นอย฽างดี ตกดึก เรากลับออกมาที่สะพานชารแลสแอีกครั้งหนึ่งเพื่อชื่นชมความงามในยามค่ําคืนของสะพานชารแลสแที่ สามารถมองไกลเห็นปราสาทปรากที่เปิดไฟส฽องสว฽างทั่วไปหมด เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนซแ ถึงแม฾วา฽ จะ หวิวๆ เพราะกลัวความมืดอยูก฽ ็ตาม Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[37]


Original Bohemia (2)

วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

พรุ฽งนี้เราจะอําลาปรากแต฽เช฾ามืดกว฽าวันนี้เสียอีก เพื่อมุ฽งสู฽เมืองตุ฿กตาในฝันอีกหนึ่งเมืองของเชก.... เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ความประทับใจของเราจะไม฽มีวันจืดจาง Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[38]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

Original Bohemia (3) วันที่ 3: Cesky Krumlov

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[39]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

เช฾าวันที่สาม เราเช็คเอ฾าทแจากโฮสเทลตั้งแต฽ 6 โมงยังไม฽ครึ่ง เพราะรถบัสของ Student Agency ที่เราซื้อ ตั๋วไว฾จะออกจากปรากตั้งแต฽ 7 โมงเช฾า แถมยังต฾องไปขึ้นที่สถานีรถบัส Na Knizeci ไม฽ใช฽ Florenc แบบเมื่อวาน ด฾วย สถานีรถบัส Na Knizeci ตั้งอยู฽ที่หน฾าทางออกสถานีเมโทร Andel เราซื้อตั๋ว limited ticket 18 CZK นั่งเม โทรสาย B สีเหลืองไป 3 สถานีก็ถึงสถานี Andel (ที่พักที่ Prague Square Hostel นี่สะดวกสบายที่สุดจริงๆ อันนี้ ต฾องปรบมือให฾ดังๆ) พอลงจากรถไฟใต฾ดิน ทางออกจากสถานีจะมี 2 ฝั่ง ให฾ออกทางออกที่ปาู ยที่เขียนว฽า Bus และมี รูปรถบัส พอขึ้นมาจากทางออกก็จะเจอลานจอดรถใหญ฽ๆซึ่งเป็นทั้งปูายรถเมลแและปูายรถบัส ค฽อยๆหาแพลตฟอรแม ตามที่ได฾มาจากการซื้อตั๋ว สําหรับรถบัสจาก Student Agency จะอยู฽ที่แพลตฟอรแม 1 ผู฾คนที่จะไปเชสกี้ ครุมลอฟ ในวันนี้เยอะมากมายเอาการเหมือนกัน ถึงแม฾ว฽ารอบรถจะเช฾ามาก แต฽ก็มีคนต฽อคิวขึ้นรถกันตรึมเลย แถมยังมีอีก หลายคนที่ไม฽ได฾ซื้อตั๋วล฽วงหน฾าไว฾ กะมาหาที่นั่งกันดาบหน฾าที่หน฾าปูายนี้เลยก็มี

ตู้ขายตั๋วเมโทรอัตโนมัติ

จอบอกอุณหภูมิทแี่ สดงที่รถบัสวันนี้ทําเอาเราจิตตกตลอดทางไปเชสกี้ ครุมลอฟ เพราะหน฾าจอมันโชวแวา฽ อากาศภายนอก 0 องศา ณ เวลา 7.33 น. แถมระหว฽างทางหมอกก็ลงหนามากๆ จนรู฾สึกได฾ว฽าคุณคนขับรถแกขับช฾า กว฽าปกติ ซวยละ!! เชสกี้ ครุมลอฟวันนีจ้ ะเป็นไงเนี่ย มาจนวันที่ 3 แล฾วอากาศยังต฾องให฾ลุ฾นอยู฽อีกเหรอ ทําไมดวงตก อย฽างงี้ >_< … แต฽สุดท฾ายความจิตตกก็ค฽อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ฽านไปมากขึ้น แสงแดดเริ่มแผ฽ปกคลุมท฾องฟูาเรื่อยๆ เมฆขาวเริ่มเลือนหายไปจนทําให฾ท฾องฟูาเป็นสีฟูาจัดเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทาง Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[40]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

รถบัสมาถึงเชสกี้ ครุมลอฟตอนประมาณ 9.55 น. โดยเริ่มจอดแวะส฽งผู฾โดยสารตั้งแต฽เข฾าเมือง Cesky Budejovice สุดท฾ายเหลือผู฾โดยสารลงที่ครุมลอฟประมาณ 5 คน เมื่อลงจากรถบัสจะมองเห็นแผนที่เมืองครุมลอฟ อันใหญ฽มาก ให฾กลับหลังหันแล฾วเดินไปตามทางไปเรื่อยๆจนเจอถนนใหญ฽ตัดผ฽านและทางม฾าลาย ข฾ามทางม฾าลายไป ก็จะเริ่มเข฾าสู฽เขตใจกลางเมืองเชสกี้ ครุมลอฟแล฾ว ถึงแม฾ระยะทางจากปูายรถบัสที่เราลงถึงจัตุรัสสโวรแโนสติ (Svornosti square; Namesti Svornosti) หรือจัตุรัสใจกลางเมืองครุมลอฟจะใกล฾ๆไม฽ถึง 1 กม. แต฽การที่ต฾องลาก กระเป฻าใบใหญ฽บนถนนแบบโบราณที่เป็นก฾อนหินกลมๆ นูนๆ ตะปุุมตะป่า่ ก็ทําเอาท฾อใจไปเหมือนกัน กลัวว฽า Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[41]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

กระเป฻าที่รักจะมีอันต฾องจากไปก฽อนเวลาอันควร เราจึงเดินด฾วยสปีดต่ําสุด ค฽อยๆลากกระเป฻าไปเรื่อยๆ สักพักเห็นท฽า ไม฽ดีก็หันมาช฽วยกันหอบกระเป฻าแทน พอทางเริ่มพอทนได฾ก็ค฽อยกลับไปลากกระเป฻าใหม฽ เป็นอย฽างงี้ไปเรื่อยๆ จนถึง โฮสเทล

แผนที่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟที่ถ่ายจากป้ายรถบัส

ที่พักของเราในเชสกี้ ครุมลอฟคือ Traveller’s Hostel http://www.travellers.cz/en/hostelapartments-cesky-krumlov.php ตัวโฮสเทลตั้งอยู฽ที่ถนน Soukenicka ให฾เดินจากจัตุรัสสโวรแโนสติไปทางถนน Panska จนสุดทางก็จะเจอ เราเลือกห฾องพักแบบ private apartment พักสูงสุดได฾ 4 คนในราคาคนละ 23.7 EUR ซึ่งถือว฽าไม฽แพงเลย เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ โฮสเทลในสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมือนกัน เพราะ private apartment ในที่นี้เป็นห฾องที่เหมือนอพารแตเมนทแ เป็นห฾องเล฽นระดับ 2 ชั้น มี 2 เตียงเดี่ยว 1 เตียงคู฽ มี 2 ห฾องน้ํา 1 ห฾องอาบน้ํา มีบริเวณทําครัว มีจานชามพร฾อมอุปกรณแทําครัวครบครัน มีโต฿ะและโซฟาให฾นั่งพักผ฽อน แต฽ทว฽า... กว฽าที่ เราจะได฾ชื่นชมห฾องพักสุดสวย การเดินทางมาถึงและหา Traveller’s Hostel ให฾เจอก็ช฽างลําบาก (เพราะเรื่อง กระเป฻านั่นละ) และพอเจอแล฾วสภาพหน฾าทางเข฾าโฮสเทลและทางเดินไปหน฾ารีเซฟชั่นก็ทําเอาเรา (ที่เป็นคนเลือกที่ พักที่นี่หลังจากเปรียบเทียบราคาและความคุ฾มค฽าจากอินเตอรแเน็ต) หน฾าซีด หายใจไม฽ออกอยู฽ 5 วิ งั้นขอเล฽ายาวๆ หน฽อยละกันนะคะ ความรู฾สึกและสัมผัสมันยังติดอยู฽ในใจจนถึงตอนนี้ เริ่มจากสภาพหน฾าโฮสเทลนี้เข฾าขั้นโทรมมาก ถึงมากที่สุด โฮสเทลที่เปิดเป็นผับอยู฽ด฾านหน฾า ประตูไม฾ใหญ฽ๆ เก฽าๆ ดําๆ เปิดเข฾าไปข฾างในเดินผ฽านบริเวณที่เป็นผับ เท฽านั้น กลิ่นความชื้นก็เตะจมูกเข฾าจังเบ฾อเร฽อ ตอนที่เราไปถึงผับยังไม฽เปิด เขาก็เลยไม฽เปิดไฟ มืดตึ๊ดตื๋อ กว฽าจะงม ทางจนเจอประตูอีกบานที่เปิดไปเจอบันไดเพื่อให฾เดินขึ้นไปเจอห฾องที่คุณรีเซฟชั่นอยู฽เนี่ย ก็เล฽นเอาเกือบท฾อ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[42]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

เหมือนกัน ระหว฽างที่กําลังงมๆ งงๆ อยูต฽ อนนั้น เราก็ด฽าตัวเองในใจตลอดว฽าชั้นไม฽น฽างกอยากได฾ที่พักถูกเลย รู฾งี้เลือก ไปนอนอีกที่หนึ่งที่หามาแล฾วเหมือนกันดีกว฽า สุดท฾ายยังมีความโชคดีอยู฽บา฾ งที่รูปถ฽ายของห฾องพักที่ Traveller’s Hostel ที่เราเห็นจากอินเตอรแเน็ตก็ไม฽ได฾เป็นรูปที่หลอกเรา เพราะห฾องพักที่เราเลือกก็สวย สะอาดและดีเกินราคา

บรรยากาศภายในที่พัก Traveller’s Hostel สวยหรู สะอาดสะอ้านมาก

สรุปแล฾ว สําหรับทีพ่ ักในครุมลอฟนะคะ ถ฾าใครยอมเลือกทีจ่ ะนอนที่ Traveller’s Hostel แนะนําให฾เลือก ห฾อง private apartment แบบที่เราเลือกนี่ล฽ะค฽ะ อย฽าไปเลือกห฾องแบบ dorm หรือ double room ปกตินะคะ เพราะเท฽าที่ลองสแกนด฾วยตาคร฽าวๆ แล฾ว ไม฽เวิรแคค฽ะ ดูโทรมๆ ให฾ยอมจ฽ายแพงหน฽อยแล฾วไปนอนที่ Svambersky Dum ดีกว฽าค฽ะ เป็นที่ที่เราไปกินอาหารค่ํากันในคืนนี้ เขาเปิดร฾านอาหารอยูช฽ ั้นล฽าง และแบ฽งห฾องให฾พกั อยู฽ชั้นบน ของจริงดูดีเหมือนในเว็บไซตแทุกประการ http://www.svamberskydum.cz/?&lang=en&mode=normal หลังจากจัดแจงเรื่องที่พักเรียบร฾อยแล฾ว (แต฽ยังไม฽ได฾เช็คอินนะคะ เพราะยังไม฽ถึงเวลา) เราก็เดินออกมา สัมผัสกับเมืองเล็กๆ น฽ารักๆ ดุจเทพนิยาย ถึงแม฾อากาศวันนี้หนาวเหน็บยิ่งกว฽าสองวันที่ผ฽านมา แต฽ท฾องฟูากลับแสน จะเป็นใจให฾เรารู฾สึกแข็งแรง แข็งแกร฽งที่จะเดินชมเมืองท฽ามกลางอุณหภูมิที่เข฾าใกล฾จุดเยือกแข็ง เราเดินตามแผนที่ ออกจากโฮสเทลให฾เดินย฾อนกลับมาตรงจัตุรัสสโวรแโนสติ พอถึงหัวมุมที่จะเจอจัตุรัส ให฾มองทางซ฾ายจะเห็นสะพาน เล็กๆข฾ามแม฽น้ําวัลตาวาและเห็นหอคอยปราสาทครุมลอฟตั้งตระหง฽านอยู฽เบื้องหน฾า เดินข฾ามสะพานไป เลี้ยวขวา เดินเลียบตามทางไปเรื่อยๆ ก็จะเจอประตูทางเข฾าปราสาทครุมลอฟสีแดงที่เรียกว฽า Red Gate อยู฽ทางซ฾ายมือ จริงๆ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[43]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

มีทางลัดอยู฽ทางหนึ่งด฾วย ก฽อนทีจ่ ะถึง Red Gate ประมาณ 100 เมตร จะมีร฾านขายขนม funnel cake (ขนมรูป กรวยชิ้นยักษแ โรยน้าํ ตาลโดยรอบ) อยู฽ทางซ฾ายมือ ข฾างๆ ร฾านขายขนมจะมีบันไดทางลัดขึ้นไปโผล฽ที่ปราสาทครุม ลอฟบริเวณหน฾า 2nd courtyard

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[44]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

แผนที่ปราสาทครุมลอฟ

ถ฾ามาทางปกติ เมื่อเดินผ฽าน Red Gate (1st courtyard) เข฾าไปจนเจอทางเข฾าอีกชั้นหนึ่ง (2nd courtyard) สองข฾างของทางเข฾าคือบ฽อหมี สัตวแเลี้ยงที่คนมีฐานะในสมัยก฽อนนิยมเลี้ยงกันมาก และตอนนี้ที่บ฽อหมีนี่ ก็มีคุณหมีจริงๆ อยู฽ด฾วย เห็นแล฾วสงสารจับใจ ว฽าจะไม฽มองแล฾วเชียว แต฽ก็อดไม฽ได฾ คุณหมีคงเหงาน฽าดูที่ต฾องทนอยู฽ใน ที่อุดอู฾แคบๆ แบบนี้ เดินผ฽านทางเข฾าไปด฾ายซ฾ายมือก็คือหอคอยปราสาทปราก ตึกถัดไปที่อยู฽ทางซ฾ายมือคืออาคาร ขายตั๋วเข฾าชมปราสาท เราเลือกซื้อตัว๋ แบบ Krumlov Castle No. I guided tour ราคาคนละ 240 CZK (การเข฾า ห฾องต฽างๆ ภายในปราสาทครุมลอฟต฾องมีไกดแพาชมเท฽านั้น) น฽าเสียดายอย฽างที่สุดที่ตอนที่เราไป โรงละครของ ปราสาท (Castle theatre) ไม฽เปิดให฾เข฾าชมเพราะติดถ฽ายทําภาพยนตรแอยู฽ ฮือๆๆๆ เป็นไฮไลทแที่เราคาดหวังไว฾เลย นะนั่น Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[45]


Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 3: Cesky Krumlov

[46]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

ซื้อตั๋วเสร็จแล฾วให฾เดินตรงเข฾าไปภายในปราสาท ทัวรแจะเริ่มขึ้นที่ 3rd courtyard ทุกเวลา .00 น. พอเรา ได฾เข฾าไปใน 3rd courtyard เราก็ทึ่งกับภาพวาด Fresco (เฟรสโก฾) หรือภาพวาดปูนเปียกจํานวนมากรอบผนังทั้งสี่ ด฾านของปราสาท ภาพวาดแบบเฟรสโก฾เป็นศิลปะการวาดภาพที่ น฽าทึ่งไม฽น฾อย เนื่องจากเป็นการวาดภาพขณะที่ปูนที่ฉาบผนังยัง เปียกๆอยู฽ ศิลปินจะต฾องอาศัยทั้งความชํานาญและความรวดเร็ว ในการวาดภาพให฾เสร็จก฽อนที่ปูนจะแห฾งลง ผลงานที่สําเร็จบน ผนังปูนนี้จะทําให฾สีสันของภาพวาดยังคงอยู฽ตราบนานเท฽านาน ไม฽เลือนหายหรือซีดจางลงไปตามกาลเวลา ระหว฽างรอเข฾าชมทัวรแภายในห฾องด฾านในของปราสาทครุ มลอฟ เราก็เลยเดินไปที่ 4th courtyard ข฾ามสะพาน Threetiered bridge ไปยังโรงละครที่ 5th courtyard ด฾านข฾างจะมี จุดชมวิว ที่ขอบรั้วจะมีช฽องที่ถูกเจาะให฾โค฾งเป็นช฽องเว฾นระยะ เท฽าๆ กัน เราสามารถมองลอดช฽องนี้เห็นวิวของเมืองครุมลอ ฟรวมทั้งเห็นหอคอยปราสาทได฾ มองแล฾วน฽ารักมากๆ ยิ่งมองยิ่ง รู฾สึกว฽าเมืองนี้เหมือนไม฽ใช฽เมืองจริงๆ แต฽เป็นเมืองตุ฿กตา เมืองใน ฝัน (ได฾เห็นรูปถ฽ายที่ถ฽ายลอดช฽องโค฾งนี้ไปในวันที่ครุมลอฟถูกปก คลุมด฾วยหิมะจนกลายเป็น white Krumlov รู฾สึกเหมือนกําลังมองที่ทับกระดาษที่เป็นทําด฾วยแก฾วโค฾งๆ แล฾วพอ เขย฽าแล฾วก็มีหิมะตกลงมาเลย สวยมากๆ)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[47]


Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 3: Cesky Krumlov

[48]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

เดินเลยจากโรงละครออกผ฽านประตูใหญ฽ไปก็จะเป็นเนินที่สามารถเดินขึ้นไปสู฽สวนของปราสาทครุมลอฟได฾ (Castle garden) สวนของปราสาทในฤดูนี้ถึงแม฾จะไม฽ใช฽ช฽วงที่สวยที่สุด เพราะไม฽มีต฾นไม฾ผลิดอกออกใบ มีแต฽ใบไม฾สี ส฾มสีแดงกําลังร฽วงหล฽นลงพื้นดิน แต฽นั่นก็ไม฽ได฾ทําให฾ความสวยงามของบริเวณโดยรอบสวนนี้ลดลงเท฽าไหร฽เลย อากาศ ดีดี ฟูาใสๆ เดินได฾เพลินๆ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[49]


Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 3: Cesky Krumlov

[50]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

เดินย฾อนกลับมาทางเดิม ผ฽านโรง ละครจนถึง 3rd courtyard เพื่อรอคุณไกดแพา ทัวรแ คุณไกดแเริ่มเอากุญแจพวงเบ฾อเริ่มไขประตู หนึ่งที่อยู฽ภายใน 3rd courtyard แล฾วพาเราไป นั่งที่ห฾องสวดมนตแ (Chapel) ภายในปราสาท เพื่อเริ่มเล฽าประวัติของปราสาทครุมลอฟให฾ฟัง (ข้อมูลจากจากคุณไกด์ หนังสือตะวันหยุดตกที่ ยุโรปตะวันออก หนังสือรักน้องต้องไปเช็ก และหนังสือ Cesky Krumlov, an enchanting town in the heart of Europe ซื้อที่ร้านขายของที่ระลึกที่ปราสาทครุมลอฟ) ครุมลอฟ หรือชื่อเรียกในภาษาโบฮีเมียนว฽าเชสกี้ เป็นชื่อตําแหน฽งสมาชิกในตระกูลไวเทค (Vitek) ซึ่งเป็น เชื้อสายของชนชั้นสูงชาวเชกและเป็นเจ฾าของปราสาทครุมลอฟ ต฽อมาในปีค.ศ. 1302 เมื่อสมาชิกในตระกูลไวเท คที่อยู฽ในตําแหน฽งครุมลอฟเสียชีวิตลง ทรัพยแสินของเขาจึงตกเป็นของญาติคือท฽านลอรแดแห฽งโรเซนแบรแก (The Lords of Rosenberg) ครุมลอฟจึงกลายเป็นที่พํานักสําหรับตระกูลโรเซนแบรแกนับแต฽นั้นมา ตลอดช฽วงศตวรรษที่ 17 ตระกูลโรเซนแบรแกเป็นตระกูลชนชั้นสูงที่มีอํานาจและบทบาทที่สุดในโบฮีเมีย สมาชิกในตระกูลรุ฽นสู฽รุ฽นได฾รับ เลือกให฾ดํารงตําแหน฽งสูงสุดในแคว฾นโบฮีเมียเสมอมา สัญลักษณแของตระกูลโรเซนแบรแกเป็นดอกกุหลาบสีแดงห฾า กลีบ ตามจํานวนลูกชาย 5 คน นอกจากนี้ตระกูลโรเซนแบรแกยังนิยมเลี้ยงหมีใหญ฽สีน้ําตาลไว฾เป็นสัตวแเลี้ยง แต฽บางที ก็ถลกหนังหมีไว฾เป็นของตกแต฽งปราสาท เนื่องจากตระกูลโรเซนแบรแกสืบสายมาจากตระกูลเก฽าในอิตาลีชื่อ Orsini ซึ่งคําว฽า Orsa แปลว฽าหมีตัวเมีย คนในตระกูลอยากให฾สืบประวัติได฾จึงเลี้ยงหมีเป็นสัญลักษณแ ปราสาทครุมลอฟเริ่มก฽อสร฾างเมื่อประมาณปี 1300 จนถึงช฽วงต฾นของศตวรรษที่ 14 และอยู฽ในการ ครอบครองของตระกูลโรเซนแบรแกจวบจนทายาทผู฾ชายคนสุดท฾ายของตระกูลคือ Peter Volk เขาได฾ขายที่ดิน รวมทั้งเมืองเชสกี้ ครุมลอฟให฾กับจักรพรรดิและกษัตริยแแห฽งโบฮีเมีย Rudolf ที่ 2 แห฽ง Habsburg ในปี 1601 ต฽อมา ในปี 1622 จักรพรรดิ Ferdinand ที่ 2 แห฽ง Habsburg ได฾ยกเมืองเชสกี้ ครุมลอฟให฾เป็นของขวัญแด฽ Johann Ulrich แห฽งตระกูล Eggenberg เชสกี้ ครุมลอฟจึงเป็นที่พํานักของตระกูล Eggenberg ตั้งแต฽นั้นเป็นต฾นมาจนถึงปี 1719 จวบจนเมื่อหลานชายของ Johann Ulrich และภรรยาของเขา (Marie Ernestine) ผู฾ซึ่งครอบครองเชสกี้ ครุมลอฟได฾เสียชีวิตลง เชสกี้ ครุมลอฟจึงตกเป็นของหลานชายของ Marie Ernestine ชื่อ Adam Franz แห฽ง Schwarzenberg ซึ่งเป็นผู฾สืบทอดมรดก จึงทําให฾ตระกูล Schwarzenberg ย฾ายมาจากเยอรมันเพื่อพํานักอยู฽ใน แคว฾นโบฮีเมียอย฽างถาวร อย฽างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 18 จนถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 การเมืองการปกครองได฾ เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการบังคับใช฾กฏหมายที่ไม฽เป็นธรรมหลายอย฽าง รวมถึงการเริ่มต฾นของระบบอุตสาหกรรม Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[51]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

ส฽งผลให฾เกิดการลดจํานวนของอาคารทีม่ ีคุณค฽าทางศิลปะจํานวนมาก เช฽น Jesuit College (โรงเรียนสอนศาสนา) ได฾ถูกดัดแปลงเป็นโรงทหาร โรงเรียนคอนแวนตแและโบสถแหลายแห฽งถูกปิดลงและสร฾างเป็นโรงเรือนให฾เช฽าแทน ภายหลังปี 1850 เชสกี้ ครุมลอฟ กลายเป็นศูนยแกลางการบริหารการปกครอง ศูนยแกลางทางเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมในเขตเมืองที่ถูกสร฾างขึ้นมาใหม฽ และเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เชสกี้ ครุมลอฟเป็นเมืองที่รอด พ฾นจากการทําลายล฾างจากภัยสงคราม ปราสาทและหอคอยปราสาทครุมลอฟ ตลอดจนทรัพยแสินอื่นๆ ของตระกูล Schwarzenberg ก็ตกเป็นของรัฐบาล ปี 1992 เชสกี้ ครุมลอฟได฾รับการขึ้นทะเบียนจากองคแการยูเนสโกให฾เป็นมรดกโลก นับแต฽นั้นเมืองเชสกี้ ครุมลอฟก็เป็นที่รู฾จักของนักท฽องเที่ยวเป็นต฾นมา คุณไกดแพาเราชมห฾องต฽างๆ ภายในปราสาท น฽าเสียดายที่ไม฽สามารถถ฽ายรูปได฾ หนึ่งในห฾องที่ได฾ชมคือ Eggenberg hall ห฾องเก็บรถม฾าสีทองอร฽าม อีกห฾องคือ Masquerade hall ซึ่งเป็นห฾องที่เป็นผลงานชิ้นเอกของ ศิลปะแบบ Rococo ในเชสกี้ ครุมลอฟ ศิลปะการตกแต฽งภายในห฾องต฽างๆ มีหลายยุคหลายสมัย ทั้งบารอก เรเนอ ซองสแและร็อกโคโค฽ ทัวรแภายในปราสาทครุมลอฟใช฾เวลาประมาณ 45 นาที เราออกจาก 3rd courtyard เดินย฾อนกลับไปทาง 2nd courtyard เพื่อขึ้นหอคอยปราสาทครุมลอฟ ค฽าเข฾าชมคนละ 50 CZK หอคอยปราสาทแห฽งนี้ ภายนอกตกแต฽ง ด฾วยภาพวาดแบบเฟรสโก฾ทั้งหอ สีส฾มอิฐตัดกับโดมสีเขียวเป็นลักษณะอันโดดเด฽นและเป็นเอกลักษณแอย฽างมาก เมื่อ เดินขึ้นบันไดวนไปจนถึงจุดชมวิวซึ่งอยูป฽ ระมาณกลางๆ ค฽อนไปทางยอดหอคอย แต฽ไม฽ใช฽บนยอดหอคอยจริงๆ เรา จะสามารถมองเห็นเชสกี้ ครุมลอฟได฾ทั้งเมือง เมืองตุ฿กตา เมืองแห฽งเทพนิยายที่กลายเป็นจริงอยู฽ใกล฾เพียงสัมผัสแค฽นี้ เอง ซึ้งงงง สวยยยย ประทับใจจริงจังงงงงง

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[52]


Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 3: Cesky Krumlov

[53]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

ออกจากบริเวณปราสาทครุมลอฟ เราเดินเล฽นในเมืองอีกสักพัก (ก็เมืองเค฾าเล็กนิดเดียวนี่นา) ก็กลับไปที่ โฮสเทลเพื่อเช็คอิน จากนั้นก็กลับออกมาเดินเล฽นในเมืองต฽อ เดินไปที่จัตุรัสสโวรแโนสติ เดินชม Town hall และบ฾าน สีสันน฽ารักๆ ที่เรียงรายอยู฽รอบๆ จัตุรสั (ฝั่งหนึ่งจะเป็น information center ของเมือง) ปัจจุบันบ฾านเหล฽านี้ กลายเป็นโรงแรมบ฾าง ธนาคารบ฾าง ร฾านอาหารจีนก็มี จากนั้นเราเดินย฾อนกลับไปตรงทางที่เราเดินมาจากปูายจอด รถบัส ทางขวามือจะเจอโบสถแเซนตแวีตุส (St. Vitus Church, ชื่อนี้อีกแล฾ว) เข฾าชมฟรี ออกจากโบสถแก็เดินเล฽นๆ ไป เรื่อยๆ รอบเมืองจนกลับไปเดินรอบๆ ปราสาทครุมลอฟอีกครั้ง ยิ่งเดินมากก็ยิ่งกดชัตเตอรแไม฽ยั้ง ถึงแม฾จะถ฽ายจาก มุมเดิม คนเดิม แต฽ก็ได฾บรรยากาศไม฽เหมือนเดิม น฽าจดจําไปซะทุกช็อต มื้อเย็นวันนี้เราจะกินอาหารดีดีมีราคาซักมื้อ (มื้อก฽อนๆ ก็ไม฽ได฾ขี้ริ้วขี้เหร฽น฾า แค฽ไม฽หรูเริ่ดแบบมื้อนี้ก็แค฽นี้ เอง) เราวางแผนจะกินมื้อเย็นที่ร฾านนี้ตงั้ แต฽ก฽อนมาถึงครุมลอฟซะอีก Svambersky Dum เป็นร฾านอาหารเชกที่มี ชื่อเสียงร฾านหนึ่งในเชสกี้ ครุมลอฟ ดูจากจํานวนคนเข฾าร฾านตั้งแต฽หวั วันจนหัวค่ําแล฾วก็รู฾ได฾ว฽าร฾านนี้เขาฮอตฮิตใช฾ได฾ เลย เนื่องจากร฾านอาหารในครุมลอฟมีเยอะมากๆ แข฽งกันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แทบทุกบ฾านในครุมลอฟไม฽กลายเป็น โรงแรม โฮสเทล ก็กลายเป็นร฾านอาหาร บางที่ (ส฽วนใหญ฽ดว฾ ย) เป็นทั้งที่พักและร฾านอาหารซะด฾วยซ้ํา เพราะฉะนั้น อัตราการแข฽งขันต฾องสูงมากแน฽ๆ ร฾านที่ได฾รับความนิยมที่นั่งเต็มทุกโต฿ะก็ต฾องเป็นร฾านที่มีชื่อเสียงไม฽มากก็น฾อย ร฾าน Svambersky Dum อยู฽บนถนน Soukenicka เส฾นหลังจัตุรัสสโวรแโนสติ และเป็นถนนเส฾นเดียวกับ Traveller’s Hostel เราเลือกสั่งสลัดผัก 1 จาน สเต็กเนื้อซอสผลไม฾อะไรซักอย฽าง 1 จาน และพาสต฾าที่มีเส฾นเหมือนครองแครง 1 จาน ทั้งหมดกินคู฽กับไวนแขาว (เอ฽อ!! ได฾ข฽าวว฽าเนื้อวัวนี่เขาให฾กินคู฽กับไวนแแดงไม฽ใช฽รึ) รสชาติอร฽อยอยู฽ ถึงแม฾วา฽ พาสต฾า ครองแครงจะทําเราอิ่มอืดเนื่องจากแปูงมันแน฽นมากๆ (จําได฾ว฽าตอนอ฽านเมนูมันเขียนว฽าเป็นเส฾นฟูซิลี่นี่นา ไหง กลายเป็นครองแครงแบบนี้ !!?@#?!) ส฽วนบริการก็ดี คุณบริกรยิ้มแย฾มยินดีบริการตลอด มื้อนี้หมดค฽าอาหารไป 2 คน 400 CZK กินอิ่ม นอนหลับ แถมได฾ยินเสียงกีต฾ารแและเพลงอะคูสติกขับกล฽อมจากผับข฾างๆ เกือบทั้งคืน ไม฽ถึงกับ หนวกหูนะคะ เพราะยังไงความเหนื่อยล฾าตลอดวันก็ทาํ ให฾เราหลับสนิทตลอดคืนอยู฽ดี

อาหารเย็นวันนี้ ฝากท้องไว้กับร้าน Svambersky Dum Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[54]


Original Bohemia (3)

วันที่ 3: Cesky Krumlov

วันนี้ไม฽ได฾เช็คอีเมลและเล฽นอินเตอรแเน็ตที่ไหนเลย ทําให฾เราพลาดข฽าวสําคัญที่ส฽งผลต฽อแผนการเดินทางใน วันพรุ฽งนี้อย฽างจัง แต฽ถึงแม฾จะได฾เช็คอีเมลก฽อน ได฾รู฾ข฽าวก฽อน มันก็คงไม฽สามารถทําให฾เราแก฾ไขหรือเปลีย่ นแปลงอะไร ได฾ซักเท฽าไหร฽อยู฽ดี... ไว฾ติดตามต฽อตอนหน฾าค฽ะ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[55]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

Original Mozart (1) วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[56]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

แผนการเดินทางของวันนี้เริ่มต฾นจากการออกเดินทางจากเชสกี้ ครุมลอฟ ข฾ามประเทศไปยังออสเตรียผ฽าน ทางเมืองลินซแ (Linz) เท฽าที่ศึกษาข฾อมูลมา วิธีที่สะดวกที่สุดน฽าจะเป็นการขึน้ รถตู฾เอกชนที่ให฾บริการอยู฽หลายเจ฾า ในเชสกี้ ครุมลอฟ แต฽ละเจ฾าก็ห้ําหั่นราคาเรียกลูกค฾ากันน฽าดู เราเลือกใช฾บริการของ Lobo shuttle ซึ่งคาดว฽าน฽าจะ เป็นรายแรกที่เปิดให฾บริการในรูปแบบนี้ http://www.shuttlelobo.cz/shuttle/index.php?lang=en โลโบ ให฾บริการรถตู฾จากครุมลอฟไปยังเมืองสําคัญต฽างๆ ในออสเตรียได฾แก฽ เวียนนา ซาลสแบวรแกและลินซแ เส฾นทางที่ใกล฾ ที่สุดและราคาถูกที่สุดคือจากครุมลอฟไปลินซแ ใช฾เวลาเดินทาง 1.15 ถึง 1.30 ชม. ราคาตั๋วคนละ 390 CZK จาก เมืองลินซแ เราจะเดินทางต฽อไปยังเมืองน฾อยในหุบเขา...อินสแบรูค (Innbruck) โดยรถไฟโดยใช฾ตั๋ว European East Pass ที่ซื้อมาแล฾วจากกรุงเทพฯ การจองที่นั่งรถตู฾โลโบทําได฾โดยจองและติดต฽อผ฽านทางอีเมล เราจองรอบ 9 โมงเช฾าเพื่อให฾ไปถึงลินซแภายใน 10.30 น. และต฽อรถไฟไปถึงอินสแบรูคประมาณบ฽ายสองโมง (รถตู฾โลโบจากครุมลอฟไปลินซแมีวันละ 2 เที่ยวคือ 9 โมงเช฾าและ 11 โมง) เพราะฉะนั้นเช฾าวันนี้เราจึงไปรอที่จุดนัดพบที่รถตู฾จะมารับเราคือที่โลโบออฟฟิศ บริเวณจัตุรัสส โวรแโนสติ ใกล฾ๆ กับ information center ออฟฟิศนี้จะเป็นเหมือนคอกเล็กๆ ขนาดและลักษณะคล฾ายๆ กับเคาทแ เตอรแแลกเปลี่ยนเงินตราต฽างประเทศที่เห็นตามห฾างหรือสนามบินในบ฾านเรา ตอนที่เราไปสํารวจสถานที่ตั้งแต฽เมื่อ วานที่เรามาถึงครุมลอฟ ปูายหน฾าออฟฟิศเขียนว฽า “ตอนนี้ออฟฟิศปิดเนื่องจากเป็นช฽วงโลวแซีซั่น มีอะไรให฾เดินไป ติดต฽อที่โลโบเกสทแเฮ฾าสแ อยู฽ใกล฾ๆ เดินไปแค฽ 300 เมตรเท฽านั้น” เราไปยืนรอตั้งแต฽ 8.45 น. จน 9 โมงตามเวลาที่รถ ต฾องออก ก็ไม฽เห็นรถของโลโบซักคัน รอแล฾วรอเล฽า 9 โมงเกือบครึ่ง ก็ยังไม฽มีวแี่ วว จนเริ่มเครียด พอ 9 โมงครึ่งซึ่ง เป็นเวลาที่ information center เปิดทําการพอดี เราจึงเข฾าไปขอให฾เจ฾าที่ที่ information center ช฽วยติดต฽อ ทางโลโบให฾หน฽อย เพราะว฽าเราก็ไม฽มีเบอรแติดต฽อซะด฾วย ที่สําคัญเขาจะได฾คุยกันเองรู฾เรื่องแล฾วค฽อยถ฽ายทอดเป็น ภาษาอังกฤษให฾เราฟัง พอเจ฾าหน฾าที่ที่ information center วางสายจากโลโบ เราก็ถึงได฾รู฾ว฽ามันเกิดอะไรขึ้น คุณ เจ฾าหน฾าที่บอกเราว฽าทางโลโบบอกมาว฽าเมื่อวานเขาติดต฽อเราผ฽านทางอีเมลแล฾วเพื่อแจ฾งว฽ารถตู฾ของเขาเสีย ทําให฾ไม฽ สามารถออกรถรอบ 9 โมงได฾ ต฾องรอเป็นรอบ 11 โมงแทน เราจะว฽ายังไง ถ฾าตกลงเปลี่ยนรอบ เขาก็จะได฾จองที่รอบ 11 โมงไว฾ให฾ อ฾าวววว เอาแล฾วไงล฽ะ รอบ 11 โมง แล฾วแผนไปอินสแบรูคของช฾านจะยังไงกันละทีนี้ แต฽เนื่องจากไม฽มี ทางเลือก ไม฽มีทางเลือกเลยจริงๆ จะให฾ไปหาบริษัทรถตู฾เจ฾าอื่นก็ไม฽มีใครรู฾ และคิดว฽าคงไม฽มี หรือถ฾ามีรอบ 10 โมง เราก็คงไปไม฽ทัน เราก็เลยต฾องหิ้วกระเป฻าฝุาถนนก฾อนหินจากโลโบออฟฟิศไปทีโ่ ลโบเกสตแเฮ฾าสแ ขอย้าํ ว฽าเป็นการหิว้ กระเป฻า 2 ใบหนัก 20 กว฽ากิโลโดยผู฾ชายตัวเล็กๆ คนเดียว (ส฽วนผู฾หญิงตัวอวบอ฾วนอย฽างเราก็ได฾แต฽วิ่งกระหืด กระหอบตามหลังไป หลังจากกลับไปคุยกับทาง information center ให฾รู฾เรื่องอีกรอบ) เพราะถ฾าขืนใช฾วิธีลากละก็ เราคงต฾องจัดพิธีไว฾อาลัยให฾เจ฾ากระเป฻าทัง้ 2 ใบทันที ระยะทาง 300 เมตรจากโลโบออฟฟิศไปโลโบเกสตแเฮ฾าสแอย฽าง กับ 3 กิโลเมตร ทรมานเป็นที่สุด พอถึงหน฾าโลโบเกสตแเฮ฾าสแ เราก็เอ฿ะ!!! นัน่ มันรถตู฾นี่ เห็นตั้ง 2 คัน “ไหนว฽ารถเสียคะ แหมๆๆๆๆ คุณเพ฽โลโบ คุณเพ฽จะทําเหมือนพี่วินรถตู฾ทอี่ นุสาวรียบแ ฾านหนูก็ไม฽บอก รถไม฽เต็มไม฽ยอมออกใช฽มั้ยคะ ทํามาหลอกว฽ารถรอบ 9 โมง เสีย แต฽รถรอบ 11 โมงรอพร฾อมอยูแ฽ ล฾ว มันยังไงกันเนี่ย” แต฽ไอ฽ที่บ฽นๆ นี่ก็ได฾แต฽คิดในใจนั่นแหละ ความเป็นจริงก็คือ เราต฾องรอรถรอบ 11 โมงอย฽างเลี่ยงไม฽ได฾ เราเข฾าไปจ฽ายเงินค฽ารถพร฾อมฝากกระเป฻าไว฾ที่เกสตแเฮ฾าสแ ระหว฽างรอเวลา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[57]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

เราก็เลยได฾เล฽นอินเตอรแเน็ตและเช็คอีเมลจาก wifi ฟรีที่โลโบนั่นเลย ก็เลยได฾เห็นอีเมลจากโลโบจริงๆ ฮึ่มๆๆ แต฽ก็ทาํ อะไรไม฽ได฾อยู฽ดี ช฽างมันเหอะ

รถ shuttle bus ของ Lobo Guesthouse

10.45 น. ได฾เวลาออกเดินทางจากโลโบเกสตแเฮ฾าสแ เพื่อไปรับผู฾โดยสารจากโอสเทลหรือโรงแรมต฽างๆ โดยรอบ ปรากฏว฽าในรถตู฾คันนี้มีผู฾โดยสารถึง 5 ชาติ 10 คนด฾วยกัน มีเราซึ่งเป็นคนไทย 2 คน ผู฾ชายเกาหลี 2 คนที่ นั่งรถจากปรากมาพร฾อมกับเราเมื่อวาน คู฽คุณลุงคุณปูาชาวญี่ปุน 2 คน ผู฾หญิงคนจีน 2 คน คู฽ชาวอเมริกัน 2 คนและ อีก 2 คนน฽าจะเป็นคนเชก เพราะคุยกับคนขับรถรู฾เรื่อง รถตู฾ขับผ฽านเส฾นทางมาเรื่อยๆ จนถึงลินซแตอน 12.30 น. รถ จอดที่หน฾าสถานีรถไฟลินซแ (Linz Hauptbahnhof) ลงจากรถเราก็รีบหาเคาทแเตอรแขายตั๋ว เพือ่ ให฾เจ฾าหน฾าที่สถานี Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[58]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

validate ตั๋ว European East Pass ไม฽งั้นจะเริ่มใช฾ตั๋วไม฽ได฾ (ข฾อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ European East Pass อ฽านได฾ จากบล็อคนี้ ตอนเตรียมตัวก฽อนเดินทาง) จากนั้นก็รีบไปรอที่ชานชาลา 5AD เพื่อรอรถไฟรอบ 12.53 น. ไปยังอินสแ บรูค

รถไฟจากลินซแไปอินสแบรูคเป็นรถไฟแบบเป็นห฾องๆ ที่นั่งหันหน฾าชนกัน ระหว฽างทางเรานั่งไปกับคู฽ข฾าวใหม฽ ปลามันชาวบัลแกเรีย ซึ่งขึ้นมาจากซาลสแบวรแกกําลังจะไปอินสแบรูคเหมือนกัน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[59]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

รถไฟไปอินส์บรูค

พอถึงอินสแบรูคตอน 16.06 น. เราก็รบี ฝากกระเป฻าไว฾กับล็อคเกอรแที่สถานีรถไฟทันที เราเลือกล็อคเกอรแ ขนาดใหญ฽ กว฾าง x ยาว (ลึก) x สูง เท฽ากับ 50 x 85 x 95 ซม. ซึ่งสามารถยัดกระเป฻า 2 ใบของเราใส฽ไปได฾พอดิบ พอดี ราคา 3.50 EUR วิธีใช฾ล็อคเกอรแทําโดยเลือกล็อคเกอรแที่ยังว฽างอยู฽ ใส฽กระเป฻าสัมภาระของเราเข฾าไป ปิดตู฾ หน฾าจอควบคุมล็อคเกอรแบริเวณตรงกลางของแผงล็อคเกอรแจะแสดงราคาค฽าฝาก หยอดเหรียญตามราคาที่แสดง (หยอดเกินมีเงินทอนให฾ค฽ะ แต฽ถ฾าหยอดขาด หน฾าจอจะนับถอยหลังจนหมดเวลาประมาณ 1 นาที ประตูล็อคเกอรแก็ จะเปิดออก) เมื่อหยอดเงินครบแล฾วเครื่องจะปริ๊นทแใบฝากของให฾เราเก็บไว฾ เวลามารับกระเป฻าคืน ให฾นําใบฝาก กระเป฻าสอดเข฾าไปในช฽องที่แผงควบคุมล็อคเกอรแ ตู฾ล็อคเกอรแก็จะเปิดออกมา ระยะเวลาในการรับฝากกระเป฻าคือ 24 ชม. หากเกินกว฽านี้เวลามารับกระเป฻า เมื่อสอดใบรับประเป฻าแล฾ว เราต฾องหยอดเงินเพิ่มจนครบจํานวนเวลาที่ฝาก เกิน ล็อคเกอรแจึงจะปลดล็อคได฾ อินสแบรูคเป็นเมืองหลวงของแคว฾นทีโรล (Tirol) ประเทศออสเตรีย จุดเด฽นของเมืองนี้ก็คือทิวทัศนแที่เป็น เอกลักษณแ เมืองน฾อยกลางหุบเขาทีถ่ ูกโอบล฾อมด฾วยเทือกเขาออสเตรียน แอลป฼ (Austrian Alps) ในแง฽ความสําคัญ ทางประวัติศาสตรแ อินสแบรูคเป็นเมืองที่รุ฽งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 (Emperor Maximilian I) อัศวินคนสุดท฾ายในยุคที่อัศวินเป็นผู฾ปกครองบ฾านเมือง เพราะฉะนั้นพระองคแจึงถือว฽าเป็นกษัตริยแพระองคแแรกแห฽ง สากลหลังยุคสิ้นอัศวิน นอกจากนี้อินสแบรูคยังเป็นเมืองต฾นกําเนิดของเครื่องแก฾วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย฽างชวา รอฟสกี้ (Swarovski) อีกด฾วย เนื่องจากเรามาถึงอินสแบรูคช฾ากว฽าแผนเดิมถึง 2 ชม. และคงไม฽สามารถอยู฽ทอี่ ินสแบรูคได฾นานกว฽าที่แผนที่ วางไว฾เดิม เพราะคืนนี้เราต฾องไปพักที่ซาลสแบวรแก เราจึงเวลาเหลือเดินเที่ยวในอินสแบรูคเพียง 2 ชม.กว฽าๆ เท฽านั้น เพราะฉะนั้นคงต฾องชะโงกทัวรแกันหน฽อย ออกจากสถานีรถไฟ เราศึกษาแผนที่ซกั พัก แล฾วมุ฽งตรงสู฽สถานที่แรกในอินสแ บรูคนั่นคือ Hofkirche หรือ Imperial church ราคาค฽าเข฾าชมคนละ 4 EUR ก฽อนเข฾าไปในตัวโบสถแจะมีการฉาย Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[60]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

แผนที่ตัวเมือง Innsbruck

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[61]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

สไลดแมัลติวิชั่นแสดงถึงประวัติของเมืองอินสแบรูคและจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนประมาณ 10 นาที โบสถแนี้มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นสุสานของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 เมื่อเดินเข฾าไปจะพบกับหีบพระศพขนาดใหญ฽ตั้งอยู฽ใจกลาง ราย ล฾อมด฾วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ของอัศวินและพระญาติ ถือได฾วา฽ เป็นเอกลักษณแสําคัญ

หีบพระศพของจักรพรรดิแมกซิมิเลียน 1 Hofkirche (Imperial church)

ออกจาก Hofkirche เราเดินผ฽านพระราชวังหลวง (Imperial Palace) ไปเนื่องจากเราต฾องไปชม พระราชวังต฽างๆ ในเวียนนาจนเอียนแน฽ๆ เลยขอเก็บความเอียนไว฾ไปเอียนทีเดียวที่เวียนนาเลย แต฽สําหรับใครที่มี เวลามากพอ Imperial Palace แห฽งนี้ก็น฽าสนใจไม฽น฾อย นอกจากจะยิ่งใหญ฽และสวยงามมากแล฾วยังสามารถถ฽ายรูป ได฾ด฾วย ผิดกับพระราชวังที่อื่นๆส฽วนใหญ฽ในออสเตรีย… แก้ข่าวค่ะ มีน้องที่เพิ่งไปมาบอกว่าตอนนี้ Imperial Palace ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแล้ว แป่วววว!! เดินผ฽าน Imperial Palace ไปทางถนน Hofgasse อีกไม฽ไกลก็จะเจอสถานที่ สําคัญอีกแห฽งหนึ่งในอินสแบรูคนั่นคือหลังคาทองคํา (Golden roof หรือ Golden Dachl) ยื่นออกมาจากอาคาร คล฾ายตึกแถว 1 ห฾อง แรกเริ่มอาคารหลังนี้สร฾างขึ้นตั้งแต฽ศตวรรษที่ 15 ต฽อมาในสมัยจักรพรรดิแมกซิมิเลียน มีการใส฽ แผ฽นทองแดงผสมทองจํานวน 2,734 แผ฽น ทําให฾สถานที่นี้เป็นที่สนใจแก฽ผพู฾ บเห็นและกลายเป็นเอกลักษณแในที่สุด (ข้อมูลจากหนังสือ สิบสุดสุด ยุโรป-รัสเซีย)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[62]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

"Westie" West Highland White Terrier ผู้น่ารักที่สุด

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[63]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

Golden roof (Golden Dachl)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[64]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

หันหลังให฾หลังคาทองคํา หันหน฾าให฾ถนน Friedrich Strasse สองข฾างทางจะเต็มไปด฾วยร฾านรวงสวยๆ มากมาย ส฽วนใหญ฽เป็นร฾านค฾าของแบรนดแเนมทั้งที่เรารู฾จักและไม฽รู฾จัก เดินต฽อไปไม฽นาน เราก็จะพบกับถนนที่มี ชื่อเสียงที่สุดในอินสแบรูคนั่นคือ Maria-Theresien Strasse ถนนเส฾นนีเ้ ป็นถนนคนเดินเส฾นใหญ฽ที่สามารถเดินเล฽นได฾ อย฽างเพลิดเพลินที่สุดเล฽น มีร฾านและโชวแรูมสวารอฟสกี้ที่ใหญ฽ไม฽น฾อย (แต฽ถ฾าอยากไปดูให฾จุใจต฾องไปดูที่ Swarovski world นอกเมืองอินสแบรูค มีบริการรถรับ-ส฽งฟรีเป็นเวลาจากจุดต฽างๆ ในตัวเมืองไปยัง Swarovski world ด฾วย) นอกจากนี้กลางถนน ยังมีร฾านกาแฟน฽ารักๆ ไว฾ให฾นั่งชิลๆ อีกด฾วย ถ฾าไม฽ติดว฽าต฾องทําเวลาแบบชะโงกทัวรแแล฾วล฽ะก็ เราคงได฾นั่งเก฿กท฽ากินขนมที่ร฾านนี้แน฽ๆ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[65]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

ปุ่มกดสําหรับรอสัญญาณไฟข้ามถนน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[66]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

เดินเล฽นได฾ไม฽นาน เราก็ต฾องรีบเดินกลับสถานีรถไฟอินสแบรูคแล฾ว ทีแรกว฽าจะอยู฽ต฽ออยู฽ชวั่ โมง แล฾วนั่งรถไฟ รอบ 1 ทุ฽ม ไปถึงซาลสแบวรแก 3 ทุ฽ม แต฽สุดท฾ายก็ลงเอยด฾วยรถไฟเที่ยว 18.09 ไปถึงซาลสแบวรแก 19.59 น. ตามที่ วางแผนแต฽แรก ก฽อนขึ้นรถไฟเราซื้อแฮมเบอรแเกอรแที่ Burger King ตรงข฾ามสถานีรถไฟเป็นมื้อเย็น 2 คนราคา 5.48 EUR แปลกใจนิดหน฽อยที่ราคาดูไม฽ค฽อยต฽างจากแมคโดนัลดแเลย ทั้งๆ ที่เมืองไทย Burger King เป็นแฮมเบอรแเกอรแที่ ราคาแพงเว฽อรแ (แต฽วัตถุดิบเค฾าก็คุณภาพอยู฽นะ) แพงกว฽าแมคมากอยู฽ อินสแบรูคเป็นเมืองที่น฽ารักเกินความคาดหมายของเราไปมากทีเดียว เนื่องจากมีบางคนบอกไว฾วา฽ อินสแบรูค เหรอ ก็ไม฽มีอะไรมากหรอก เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล฾อมรอบ แล฾วก็แค฽มีหลังคาทองคําที่นักท฽องเที่ยวแห฽ไปดูกัน เยอะๆ... ก็คงจริงอย฽างที่เขาบอกว฽าอินสแบรูคไม฽มีอะไรหรอก แต฽ความไม฽มีอะไรมากหรอกของอินสแบรูคนี่แหละที่ทาํ ให฾เราติดใจเมืองนี้ซะแล฾ว เมืองอะไรก็ไม฽รู฾ ยิ่งเดินยิ่งเพลิน น฽าเสียดายที่เรามีเวลาอยู฽ที่นี่น฾อยมาก ความจริงควรเพิ่ม เวลาในทริปอีก 1 วันเพื่อนอนค฾างที่นี่ หรืออย฽างน฾อยต฾องอยู฽ที่นี่ไม฽ต่ํากว฽า 6 ชม. คงทําให฾เราเต็มอิ่มกับอินสแบรูคได฾ มากกว฽านี้ รถไฟด฽วนพิเศษของการรถไฟแห฽งชาติออสเตรียที่ชื่อว฽า Railjet พาเรามาถึงซาลสแบวรแกตรงเวลา สถานี รถไฟซาลสแบวรแก (Salzburg Hauptbahnhof) ในวันนี้กําลังซ฽อมแซมทั่วทั้งสถานี ทําให฾เรามองเห็นแล฾วผิดหวังนิด หน฽อย เพราะมันทําให฾การอ฽านแผนที่เทียบกับของจริงผิดเพี้ยนไปพอควร ขณะที่เรากําลังหาทางออกจากสถานี เรา ก็พบกับเรื่องประหลาดใจแต฽เป็นเรื่องที่ดีใจมากๆ นั่นคือเพื่อนของเราเดินทางจากมาเมือง Kassel ในเยอรมัน มา เซอรแไพรสแรอเราอยู฽ที่สถานีรถไฟซาลสแบวรแกพร฾อมบอกว฽ามาเพือ่ บริการพาเราเที่ยวในซาลสแบวรแก เพื่อนคนนี้รู฾ แผนการเดินทางของเราล฽วงหน฾าเนื่องจากเราเคยปรึกษาเรื่องทริปนี้นิดหน฽อย ก็รู฾สึกตะหงิดๆ อยู฽นิดนึงตอนที่เขา ถามย้ําว฽าเราจะมาซาลสแบวรแกวันนั้นวันนี้ใช฽มั้ย ยังตอบอีเมลไปเลยว฽าถามทําไม จะมาเจอกันเหรอ แต฽ไม฽นึกเลยว฽า เขาจะเอาจริง 55+

อัตราความเร็วในการวิ่ง (ณ บางเวลา) ของรถไฟ Railjet

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[67]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

ที่พักของเราในซาลสแบวรแกคือ Pension (ภาษาเยอรมันอ฽านว฽าพังสิโอน) Adlerhof http://www.gosalzburg.com/ เราเลือกที่นี่เพราะเห็นว฽าเป็นที่พกั ที่อยู฽ใกล฾สถานีรถไฟ จะได฾ไม฽ต฾องแบกกระเป฻า ไกล ห฾องพักจากที่เห็นในเว็บไซตแก็ น฽ารักดี แต฽ละห฾องหน฾าตาไม฽เหมือนกัน ซะทีเดียว ตกแต฽งแบบยุโรปออกเก฽าๆ หน฽อย มี wifi ให฾เล฽นฟรีทั่วทั้งพังสิโอน ห฾องน้ําก็มีในตัว อาหารเช฾าก็มี แน฽นอน ว฽าราคาย฽อมแพงกว฽า 2 เมืองในเชกที่ ผ฽านมาแน฽ๆ แต฽ถา฾ เทียบกับพังสิโอน หรือโรงแรมหลายๆ ทีท่ ี่มีสิ่งอํานวย ความสะดวกในระดับใกล฾เคียงกันใน ซาลสแบวรแกเองแล฾ว ที่นี่ถือได฾วา฽ ราคา ไม฽แพงเลย โดยเฉพาะข฾อได฾เปรียบ เรื่องใกล฾สถานีรถไฟเนี่ย ก็ทําให฾เรา ตัดสินใจได฾ไม฽ยาก วิธีการจองที่พักที่ Adlerhof ทําได฾หลายวิธี ทั้งอีเมล สอบถามและจองห฾องพักผ฽านเว็บไซตแ Route to go: Salzburg Hauptbahnhof to Pension Adlerhof โดยตรง หรือจองผ฽านเว็บ www.agoda.co.th ก็จะได฾ราคาถูกกว฽านิดหนึ่ง แต฽ทั้งสองวิธีนี้เราไม฽ต฾องจ฽ายเงินค฽ามัดจําล฽วงหน฾า ให฾มาจ฽ายตอนมา เช็คอินเลย จากสถานีรถไฟไป Adlerhof เราสามารถเลือกเดินจากถนนด฾านซ฾ายมือ (เมื่อหันหน฾าออกจากสถานีรถไฟ) จะมีปูายรถเมลแใหญ฽ๆ ที่ Sudtiroler platz ให฾เลี้ยวขวาเดินตรงตามถนน Ferdinand Porche Strasse และเลี้ยว ขวาอีกที่ที่ถนน Elisabethstrasse หรือจะเดินจากถนน Kairserschutzenstrasse ด฾านขวามือของสถานี แล฾วเลีย้ ว ซ฾ายเข฾าถนน Elisabethstrasse ก฽อนนอนคืนนี้ เราซื้อเคบับ Kebab แฮมเบอรแเกอรแสัญชาติตุรกี ที่ร฾าน Doner Kebab ใกล฾ๆ ที่พกั เป็น ครั้งแรกที่เราได฾กินเคบับหน฾าตาและรสชาติแบบนี้ อร฽อยมากๆๆๆ ชอบมากๆๆๆ ขนมปังด฾านนอกเอาไปปิ้งไฟอีก ครั้งก฽อนเสิรแฟให฾ลูกค฾า ทําให฾ขนมปังมีลักษณะกรอบๆ เนื้อไก฽หรือเนื้อแกะที่เป็นไส฾ก็แล฽เป็นชิ้นที่ไม฽บางและไม฽หนา เกินไป ให฾รสชาติเฉพาะตัว เติมด฾วยผักกะหล่ําสดหั่นฝอย โรยด฾วยพริกผงสีแดงเพิ่มสีสันและรสชาติให฾ถูกลิ้นคนไทย อย฽างเรา

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[68]


Original Mozart (1)

วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

Pension Adlerhof

Donor Kebab

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[69]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

Original Mozart (2) วันที่ 5: Salzburg

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[70]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

เช฾าวันนี้เป็นเช฾าวันแรกของทริปที่เราได฾กินอาหารเช฾าจากที่พัก (จริงๆ ที่ Prague Square Hostel ก็มี แซนดแวิชให฾เป็นอาหารเช฾า แต฽เริ่มเสิรแฟตั้งแต฽ 7 โมง ซึ่งทั้ง 2 วันที่อยู฽ที่ปราก เราออกจากโฮสเทลก฽อน 7 โมงเช฾าทั้ง 2 วัน ก็เลยต฾องอดไป) อาหารเช฾าที่ Adlerhof เป็นอาหารเช฾าสไตลแยุโรปแบบง฽ายๆ ได฾แก฽ซีเรียล โยเกิรแต นม น้าํ ส฾ม ขนมปังพร฾อมเตาปิ้ง ไข฽ต฾ม แฮม ซาลามี่ ชีส เนยแข็ง ชาและกาแฟ (อันนี้มีบริกรมาถามแต฽ละคนเลยว฽าจะรับชาหรือ กาแฟแบบไหนดี เขาจะจัดให฾ 1 กา) เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะต฾องตุนอาหารไว฾ในท฾องให฾เต็มที่ เพื่อที่จะได฾มีแรงเที่ยวตลอดวัน วิธีท฽องเที่ยวในซาลสแบวรแกอย฽างคุ฾มค฽าทีส่ ุดนั่นคือการท฽องเที่ยวพร฾อม ซาลส์บวร์กการ์ด (Salzburg Card) http://www.salzburg.info/en/sights/salzburg_card/ บัตรเดียวที่จะทําให฾คุณท฽องเที่ยวในซาลสแบวรแก อย฽างราชาคือฟรี ฟรี ฟรี หรือเกือบฟรี ราคาตั๋วแบ฽งตามระยะเวลาใช฾งานเป็น 3 แบบคือ 24 ชม. 48 ชม. และ 72 ชม. นับจากเวลาที่ validate ตั๋ว คุณสมบัติของซาลสแบวรแกการแดที่โดดเด฽นนั่นคือเป็นตั๋วที่สามารถใช฾แทนตั๋วโดยสาร ระบบขนส฽งสาธารณะภายในตัวเมืองซาลสแบวรแก (โซน S) และบางสถานที่นอกโซน S (Hellbrunn Palace และ Cable car Untersberg) ไม฽จํากัดเที่ยว สามารถใช฾แทนบัตรเข฾าชมสถานที่ท฽องเที่ยวต฽างๆ ภายในซาลสแบวรแกได฾ฟรี 1 ครั้ง นอกจากนีย้ ังสามารถใช฾เป็นส฽วนลดเข฾าชมงานจัดแสดงรวมถึงทัวรแต฽างๆภายในซาลสแบวรแกด฾วย Validity: 01/01/-04/30/2010 and 11/01/-12/31/2010 Salzburg Card: Adult, Child (6-15 years) 24 hours: 22 EUR, 11 EUR 48 hours: 30 EUR, 15 EUR 72 hours: 35 EUR, 17.5 EUR Validity: 05/01/-10/31/2010 Salzburg Card: Adult, Child (6-15 years) 24 hours: 25 EUR, 12.5 EUR 48 hours: 33 EUR, 16.5 EUR (ราคาของปี 2011 เพิ่มเป็น 34 EUR, 17 EUR) 72 hours: 38 EUR, 19 EUR (ราคาของปี 2011 เพิ่มเป็น 40 EUR, 20 EUR) ซาลสแบวรแกการแดสามารถหาซื้อได฾ที่ information office ที่สถานีรถไฟหรือภายใน city center หรือจะให฾ ง฽ายกว฽านั้นก็สามารถหาซื้อได฾โฮสเทลหรือโรงแรมที่เราพักอยู฽นั่นแหละ โดยปกติที่พักเหล฽านีจ้ ะมีซาลสแบวรแกการแด สํารองขายอยู฽บ฾าง เราก็เลือกใช฾วธิ ีซื้อการแดจากที่พักที่ Adlerhof แต฽ดวงไม฽ดีเล็กน฾อยทีก่ ารแดเหลือแค฽ใบเดียว ไม฽พอ กับเรา 3 คน เนื่องจากเมื่อวานมีคุณพีๆ่ คนไทย 4 คนเหมาเรียบไปแล฾ว (อันนี้คุณพี่คนไทยที่เป็นคนซื้อบัตรมาบอก เราเองตอนที่เรากําลังรอซื้ออยู฽ที่เคาทแเตอรแ) เราจึงต฾องเปลี่ยนไปซื้อที่ information office ที่สถานีรถไฟแทน แต฽ ออฟฟิศเขาเปิดตั้ง 9 โมงนี่สิ ทําเอาเราเสียเวลาเที่ยวอยูพ฽ ักใหญ฽

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[71]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

หลังจากซื้อการแดเรียบร฾อยแล฾วเราก็เดินมารอที่ปูายรถเมลแหมายเลข 2 หน฾าสถานีรถไฟ รอรถเมลแสาย 1 เส฾นทาง Zentrum-Europark-Stadion เพื่อไปยังจุดหมายแรกนั่นคือเนินเขา Monchsberg จุดชมวิวที่สวยงามจุด หนึ่งของซาลสแบวรแก ใช฾เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟไป Monchsberg ประมาณ 15 นาที ให฾ลงรถที่ปูาย Monchsbergaufzug ด฾านขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑแ Modern Art Salzburg และลิฟตแสําหรับขึ้นไปบน Monchsberg (Monchsberglift) ราคาค฽าขึ้นลิฟตแปกติอยู฽ที่ 2.90 EUR (ขึ้น-ลง) แต฽ด฾วยบัตรเบ฽ง ซาลสแบวรแกการแด ของเรา ก็เลยได฾ขึ้นลิฟตแฟรี

Monchsberglift พาเราไปยังจุดบนสุดที่สามารถมองเห็นเมืองซาลสแบวรแกได฾อย฽างไกลสุดลูกหูลูกตา เบื้อง หน฾าคือแม฽น้ําซาลซัค (Salzach) ที่ไหลพาดผ฽านตัวเมืองซาลสแบวรแก โบสถแเก฽าแก฽ของเมือง ที่พักของอารแคบิชอป ผู฾ปกครองเมืองซาลสแบวรแกในอดีต และปูอมปราการ Festung HohenSalzburg อันเก฽าแก฽ เพลิดเพลินกับการชม วิวและการถ฽ายรูปไม฽เท฽าไหร฽ ฝนเม็ดเล฾กกกก..เล็ก คือแบบเล็กมากๆ จนตาเกือบมองไม฽เห็น แต฽รู฾สึกและสัมผัสได฾ว฽า เป็นละอองน้ําก็ตกลงมา ทําให฾ท฾องฟูาในวันนี้ไม฽สดใสเอาซะเลยเลย >_<

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[72]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

วิวเมืองซาลส์บวร์กจากเนินเขา Monchsberg

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[73]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ออกจาก Monchberglift เราหันขวาแล฾วเดินตรงไปเรื่อยๆ จนเจอโบสถแ St. Blasius ซึ่งตั้งอยู฽บริเวณสาม แยกพอดี ถนนที่ตัดผ฽านสามแยกนี้กค็ ือถนนคนเดินที่เป็นเอกลักษณแและมีชื่อเสียงที่สุดในซาลสแบวรแกนั่นก็คือถนน Getreidegasse (เก-เทร-เด-กาส-เซ฽) โดยเอกลักษณแที่วา฽ นี้อยู฽ที่ปูายชื่อร฾านค฾าสองฝั่งถนนที่เป็นปูายเหล็กโบราณ แต฽ ละร฾านมีลวดลายและการออกแบบที่ตา฽ งกัน แม฾กระทั่งร฾านค฾าสมัยใหม฽อย฽าง ZARA และร฾านอาหารขวัญใจวัยรุ฽น อย฽างแมคโดนัลดแก็สามารถผสมผสานแบบปูายหน฾าร฾านลักษณะแบบโบราณแต฽คงลายเส฾นของยี่ห฾อสินค฾าตามที่เรา จําได฾ติดตากันได฾เป็นอย฽างดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตยแ บรรยากาศบนท฾องถนนที่ซาลสแบวรแกดูจะเงียบเหงาเป็น พิเศษ เพราะร฾านค฾าส฽วนใหญ฽ในยุโรปรวมทั้งออสเตรียและซาลสแบวรแกจะปิดทําการ ทําให฾เราขอยกยอดการเดิน เที่ยวเล฽นบนถนน Getreidegasse ไปเป็นวันพรุ฽งนี้แทน เมื่อร฾านรวงเปิดให฾บริการกันครบ เราคงได฾สัมผัส บรรยากาศสนุกๆ บนถนนเส฾นนี้กัน แต฽ถึงแม฾ร฾านค฾าส฽วนใหญ฽บนถนน Getreidegasse จะปิด แต฽บนถนนเส฾นนี้กย็ ังมีสถานที่สําคัญแห฽งหนึ่งที่ ไม฽ปิดและเราก็ไม฽พลาดที่จะเข฾าชมนั่นคือ บ฾านโมสารแทหรือ Mozart’s Geburthaus บ฾านของคีตกวีเลื่องชื่อที่สุดคน หนึ่งของโลก และคีตกวีระดับโลกผู฾นี้ก็เป็นสัญลักษณแที่สําคัญอย฽างหนึ่งของซาลสแบวรแก นักท฽องเที่ยวจํานวนไม฽น฾อย อยากมาซาลสแบวรแกเพราะอยากมาสัมผัสบ฾านเกิดของโมสารแทและอยากมีส฽วนร฽วมกับประวัติศาสตรแตอนหนึ่งในช฽วง ชีวิตของโมสารแท... และหนึ่งในนั้นก็คือเรา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[74]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

บ้านโมสาร์ท

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[75]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

วูฟกัง อมาดิอุส โมสารแท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) เกิดที่บ฾านหลังนี้เมื่อ 27 มกราคม 1756 โมสารแทซึมซับความสามารถในดนตรีมาจากพ฽อของเขา (Leopold Mozart) ซึ่งเป็นนักไวโอลิน โมสารแทมีพี่ น฾องหลายคนแต฽มีพี่สาวเพียงคนเดียวทีม่ ีชีวิตรอดจนเติบใหญ฽คือ Maria Anna หรือ Nannerl เธอคนนีม้ ี ความสัมพันธแกับโมสารแทอย฽างใกล฾ชิดและมีความสําคัญกับราชวงศแฮับสแบวรแกในฐานะพระอาจารยแสอนเปียโนให฾กับ พระราชโอรสและพระราชธิดาของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า บ฾านหลังนี้เป็นบ฾านที่ทาสีเหลืองมัสตารแดทั้งหลัง ลักษณะคล฾ายตึกแถวในปัจจุบัน เป็นอาคาร 3-4 ชั้น ภายในจัดทําเป็นพิพธิ ภัณฑแเครื่องดนตรี ภาพวาดของสมาชิกในครอบครัวและจดหมายที่สมาชิกในครอบครัวเขียน ถึงกัน ค฽าเข฾าชมบ฾านโมสารแทราคาคนละ 7 EUR แต฽แน฽นอนว฽าฟรีถา฾ เรามีบัตรเบ฽งซาลสแบวรแกการแด ออกจากบ฾านโมสารแท เราเดินอ฾อมหลังบ฾านมาทาง Universitatsplatz เพื่อมายังโบสถแ Kollegienkirche แต฽หาทางเข฾าไม฽เจอ คาดว฽าโบสถแจะปิด ก็เลยอดไป เราเดินตรงขึ้นไปตามถนนข฾างๆ โบสถแจนตัดถนน Hofstallgasse แล฾วเลี้ยวซ฾าย เดินตรงไปเรื่อยๆ จนเจอ Domplatz จัตุรัสในกลางเมืองที่เป็นสถานที่ตั้งของโบสถแ Dom โบสถแบารอกโบสถแสําคัญของเมือง ข฾างๆ กันคือ Residenz ที่พํานักของอารแคบิชอปผู฾ปกครองซาลสแบวรแกใน อดีต เราเข฾าชม Residenz กันก฽อน ราคาค฽าเข฾าชมถ฾าไม฽มีซาลสแบวรแกการแดอยูท฽ ี่คนละ 8.50 EUR (ราคารวมค฽าเข฾า ชม Residenz Gallery)

ภายใน Residenz ที่พํานักของอาร์คบิชอป Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[76]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ภายใน Residenz ที่พํานักของอาร์คบิชอป

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[77]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ภายใน Residenz จัดแสดงห฾องต฽างๆ 15 ห฾องที่ตกแต฽งดวยศิลปะหลายยุคหลายสมัยได฾อย฽างวิจิตร ทั้งเร เนอซองสแ บารอก และคลาสิซิซึ่ม เครื่องเรือนบางส฽วนยังคงเป็นชิ้นดั้งเดิมเช฽นนาฬิกาลูกตุ฾ม กางเขนงาช฾างในห฾อง สวดมนตแและกรอบประตูหินอ฽อน ระหว฽างการเข฾าชม เราสามารถฟังคําอธิบายแต฽ละห฾องได฾จาก audio guide ที่ให฾ มาด฾วย มีให฾เลือกฟังถึง 8 ภาษา (ซึ่งแน฽นอนว฽ายังไม฽มีภาษาไทย) ต฾องบอกตามตรงว฽าตอนนี้จําเรื่องราวของแต฽ละ ห฾องภายใน Residenz ไม฽ได฾เลย ขนาดดูรูปที่ถ฽ายมาแล฾วหลายรอบก็ยังหายจ฾อยหมด จําได฾แต฽ความรู฾สึกและความ ประทับใจที่ได฾เข฾ามาชมภายใน Residenz แต฽ละห฾องถูกตกแต฽งไว฾อย฽างสวยงามน฽าประทับใจ ที่สาํ คัญที่นี่อนุญาตให฾ ถ฽ายรูปได฾ แตกต฽างกับพระราชวัง ปราสาทหรือพิพิธภัณฑแส฽วนใหญ฽ที่ไม฽สามารถทําได฾ เราจึงได฾โอกาสที่จะแบ฽งปัน ความทรงจําดีดีให฾คนอื่นได฾ด฾วย เราใช฾เวลาที่ Residenz และ Residenz Gallery อยู฽ชั่วโมงกว฽า จึงเดินออกไปที่โบสถแ Dom ซึ่งเผอิญว฽า ตอนที่เราไปนี้ทางโบสถแกําลังทําพิธีทางศาสนาอยู฽ จึงไม฽อนุญาตให฾นักท฽องเที่ยวเข฾าไป เราก็เลยเดินขึ้นไปชม พิพิธภัณฑแของโบสถแที่ชั้น 2 ก฽อน (7 EUR, ฟรีด฾วยซาลสแบวรแกการแด) สักพักพอพิธีเสร็จ เราจึงเดินไปชมความงาม ภายในโบสถแได฾

ภายในโบสถ์ Dom

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[78]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ออกจากโบสถแ Dom ฝนก็ยังตกเปาะ... แปะ... เปาะ...แปะ ให฾เราหงุดหงิดใจได฾ตลอด เราเดินตามแผนที่ ย฾อนขึ้นไปจนถึงปูายรถเมลแ Rathaus ซึ่งมีแม฽น้ําซาลซัคอยู฽ด฾านหน฾า ขึ้นรถเมลแสาย 25 ไปอีกนับ 10 ปูายจนถึงปูาย Schloss Hellbrunn ก็ลงได฾ จุดหมายปลายทางของเราก็คือวังสีเหลืองมัสตารแดที่ฝั่งตรงข฾าม วังเฮลลแบรุนนแหรือวัง แห฽งน้ําพุเล฽นกล (tricky fountain) นั่นเอง ราคาเข฾าชมคนละ 9.50 EUR แต฽ฟรีเมื่อใช฾ซาลสแบวรแกการแด (ค฽าเข฾าชม สถานที่จนถึงตอนนี้นี่ดูเหมือนถึงจุดคุ฾มทุนแล฾วนะ) Hellbrunn เป็นวังฤดูร฾อนที่พักของอารแคบิชอป (สมัยนั้นเป็น สมัยที่พระอารแคบิชอปมีอิทธิพลและมีอาํ นาจในการปกครองบ฾านเมืองเป็นอย฽างมาก ดูเหมือนจะมีความสําคัญ มากกว฽ากษัตริยแเสียด฾วยซ้ํา เพราะว฽าอารแคบิชอปสามารถเป็นผู฾แต฽งตั้งกษัตริยแได฾ด฾วย) อารแคบิชอปรูปนี้จะมีอารมณแ ขันเป็นเลิศและมีความรู฾ทางด฾านเครื่องกลเป็นอย฽างดี เพราะจุดเด฽นของวังแห฽งนี้อยู฽ที่การซ฽อนน้ําพุอยู฽รอบบริเวณวัง เต็มไปหมด ไม฽ว฽าเราจะเดินไปไหนรอบๆ วัง ก็ต฾องคอยระวังว฽าอยู฽ดีดีกจ็ ะมีนา้ํ พุโผล฽ออกมาจากพุ฽มไม฾บ฾าง พื้นบ฾าง กําแพงบ฾าง พุ฽งใส฽เราให฾ตัวเปียกเล฽นๆ การจะเข฾าชมวัง Hellbrunn นี้ต฾องเข฾าชมโดยมีไกดแทัวรแด฾วยเท฽านั้น และการ เข฾าชมก็แบ฽งเป็นรอบๆ ด฾วย เราได฾รอบ 13.45 น. เมื่อเดินเข฾าไป ช฽างถ฽ายรูปก็จะถ฽ายรูปนักท฽องเที่ยวแต฽ละคนไว฾ ก฽อนเลย เอาไว฾ขายเอาตังคแตอนขาออก จากนั้นคุณไกดแที่พูด 2 ภาษาคือเยอรมันและอังกฤษ (ทําให฾เสียเวลาอยู฽ พอควร เพราะเขาต฾องรีไวดแคําพูด 2 ภาษาซ้ําเดิมไปเรื่อยๆ) จะพาเราไปเริ่มต฾นที่เวทีครึ่งวงกลมที่ด฾านหน฾าเป็นโต฿ะ อาหาร คุณไกดแจะเชิญผู฾กล฾า 1 คนมานั่งบนเก฾าอี้ แต฽ดูเหมือนคุณผู฾กล฾านั้นและคนอื่นๆ ที่ยืนดูอยูจ฽ ะรู฾ทันคุณไกดแ คุณผู฾กล฾าก็เลยหาของมารองก฾น ไม฽ให฾นา้ํ พูจากช฽องที่เจาะไว฾บนเก฾าอีป้ ล฽อยน้าํ พุให฾พุ฽งขึ้นมาทิ่มก฾น Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[79]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

Schloss Hellbrunn

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[80]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

คุณไกดแพาเราชมวังไปเรื่อยๆ ระหว฽างทางก็เจอน้ําพุพุ฽งออกมาจากสารพัดทิศเป็นระยะๆ เราได฾ชมโรงละคร หุ฽นเล็กๆ ร฽วมร฾อยตัวเห็นจะได฾ที่เคลื่อนไหวด฾วยแรงกล น฽ารักและน฽าทึ่งในความคิดของผู฾คนในสมัยก฽อนเป็นอย฽าง มาก นอกจากนี้คุณไกดแยังพาเราชมการแสดงเทคนิคสมดุลของวัตถุภายในถ้ําแห฽งหนึ่ง โดยให฾น้ําพุฉีดพุ฽งใต฾ ฝาครอบ สามเหลี่ยมอันหนึ่ง คุณไกดแเปิดวาลแวน้าํ ให฾แรงขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทําดันให฾ฝานั้นลอยอยู฽บนสายน้ําพุได฾ จากนั้น คุณไกดแก็ลดความแรงของน้ําลงให฾เห็นว฽าฝาครอบสามเหลี่ยมก็เคลื่อนลงมาต่ําลงตามความแรงของสายน้ํา ทําอย฽าง นี้สลับกันไปเรื่อยๆ ฝาครอบก็ยังอยู฽บนสายน้ําโดยไม฽ร฽วงหล฽นลงพื้น สุดท฾ายคุณไกดแจะปล฽อยให฾เราเดินชมสวนและพิพธิ ภัณฑแภายในวังด฾วยตนเอง ทีบ่ ริเวณทางออกไปสู฽สวนได฾ ตั้งรูปถ฽ายที่เขาถ฽ายเราเมื่อตอนเข฾ามากับตอนที่เรายืนอยู฽บนเวทีครึ่งวงกลม ราคาประมาณใบละ 5 EUR ไม฽แน฽ใจ เพราะว฽าไม฽ได฾ซื้อ สวน Hellbrunn มีบริเวณกว฾างขวางทีเดียว และสิ่งที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู฽ในสวน Hellbrunn อย฽าง หนึ่ง หากใครเป็นแฟนพันธุแแท฾ของหนังมนตแรักเพลงสวรรคแ (โอ฾ว!!! ชือ่ ไทย มันแจ฽มมากกก) หรือ The sound of music คงทราบว฽านั่นคือ ศาลาสีขาวที่เป็นทีพ่ บกันครั้งแรกของ Liesl ลูกสาวคนโตของกัปตัน von Trapp กับ Rolf บุรุษไปรษณียแหนุ฽มผู฾ตกหลุมรักเธอ และเป็นที่มา ของเพลง Sixteen going on seventeen (แต฽จริงๆ แล฾วขณะถ฽ายทํา ภาพยนตรแจริง ศาลาสีขาวได฾ตั้งอยู฽ที่ Leopoldskron Palace ซึ่งขณะนี้ ไม฽เปิดให฾เข฾าชมเนื่องจากมีเอกชนซื้อที่นไี่ ปแล฾ว) เราได฾โอกาสดูดีวีดีเรื่อง นี้ครั้งหนึ่งก฽อนมา นี่ดูมาเพื่อมาเที่ยวซาลสแบวรแกเลยนะเนีย่ แต฽สุดท฾าย พอมาถึงสวน Hellbrunn จริงๆ กลับลืมถ฽ายรูปกับศาลาสีขาวนี่ซะงั้น ขอโทษฝนฟูาละกัน ก็คุณเธอเล฽นตกเปาะแปะทั้งวันจริงๆ ตั้งแต฽เช฾าจน จะ 4 โมงเย็นยังไม฽มีทีท฽าจะหยุด เราก็เลยเดินชมสวนแบบไม฽มีอารมณแ เท฽าไหร฽นัก เดินยังไม฽ทันทั่วดีก็จะกลับจะกลับแล฾ว แต฽สําหรับคนที่ได฾มา Credit: http://www.hellbrunn.at Hellbrunn ในวันที่อากาศดีกว฽านี้ ควรใช฾เวลาอยู฽ใน Hellbrunn ประมาณ 2 ชม. น฽าจะกําลังดี แล฾วก็อย฽าลืมแวะไปชมศาลาสีขาวหลังนี้กันค฽ะ เดินไปจนสุดทางออกสวน หรือจะหัน หลังจากส฽วนตัววัง แล฾วเดินตรงไปผ฽านทางเดินเล็กๆ จนสุดทาง ออกจาก Schloss Hellbrunn เราข฾ามไปฝั่งไปขึ้นรถเมลแสายเดิม สาย 25 ทีป่ ูายเดิม นั่งไปอีกประมาณ 10 ปูาย (สุดสาย) ก็จะถึงสถานี Cable-car Untersberg สถานีรถกระเช฾าทีจ่ ะพาเราขึ้นไปอีก 1853 เมตรเหนือ ระดับน้ําทะเลเพื่อขึ้นไปชมวิวที่บน Untersberg ตั๋วราคาคนละ 19 EUR แต฽ฟรีถ฾ามีซาลสแบวรแกการแด เราใช฾เวลา ระหว฽างรอรอบรถกระเช฾าที่ร฾านกาแฟเล็กๆ หน฾าทางขึ้นเพื่อหาขนมเล็กๆ น฾อยๆ กิน ไม฽นานรถกระเช฾าที่แม฾จะมี ผู฾โดยสารเพียง 3 คนก็พาเราขึ้นไปถึงยอด Untersberg (ไม฽เหมือนที่ไหนในเชกน฾า...คุ฾นๆ ไหม) ระหว฽างทางขึ้น Untersberg แค฽ประมาณ 15 นาที เราก็เห็นหิมะโปรยปรายตลอดทางจนถึงยอด Untersberg เพราะฉะนั้นจึงเป็น เหตุให฾บนจุดชมวิวมีแต฽หิมะปกคลุมหนาตัวเต็มไปหมด หิมะที่กาํ ลังตกอยูก฽ ็กลายเป็นฝูาขาวปิดบังทัศนวิสยั ในการ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[81]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ชมวิวทั้งหมด เราก็เลยได฾แต฽เดินเล฽นรอบๆ ถ฽ายรูปหมาน฾อยไซบีเรียน ฮัสกี้บนนั้น เล฽นปั้นหิมะบ฾างอะไรบ฾าง ก็ได฾ บรรยากาศอีกแบบ ทริปนี้เจอทุกอย฽าง แดด ฝนและหิมะ

วิวหิมะบน Untersberg Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[82]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

ปิดท฾ายวันนี้ดว฾ ยการลงจากรถกระเช฾าประมาณเกือบ 5 โมงเย็น มารอขึ้นรถเมลแสาย 25 กลับเข฾าไปในเมือง ใช฾เวลาประมาณ 45 นาที มื้อเย็นวันนีค้ ุณเพื่อนผู฾ใจดีจากเยอรมันที่มาเทีย่ วกับเราด฾วยในวันนีจ้ ะพาเราไปกินบิ๊กมีล อาหารไทยทีห่ นึ่งในซาลสแบวรแกกัน แต฽ต฾องขอโทษจริงๆ ที่ไม฽สามารถจําเส฾นทางไปร฾านนี้ได฾ เพราะคุณเพื่อนพาเดิน หลายปูายรถเมลแ พอขึ้นรถเมลแก็พาไปอีกหลายปูายอีก รู฾แต฽ว฽าร฾านนี้ชอื่ “บางกอก” http://www.restaurantbangkok.at/ ซึ่งพอเราเปิดประตูเข฾าไป ผู฾จัดการร฾านที่ไม฽ใช฽คนไทยก็ออกมาบอกด฾วยมารยาทที่ดวี ฽าถ฾าหากไม฽ได฾จอง ไว฾ก็คงจะไม฽ได฾โต฿ะ เนื่องจากมีลกู ค฾าจองโต฿ะไว฾เต็มหมดแล฾ว อ฾าวววว!!! ทําไงล฽ะทีนี้ อุตส฽าหแเก็บท฾องไว฾ทั้งวันเพื่อการ นี้ทีเดียวเชียวนะ หิวจนน้ําย฽อยจะย฽อยกระเพาะหมดแล฾ว แล฾วนี่จะหาทีก่ ินที่ไหนดีเนี่ย ระหว฽างที่พวกเรากําลังหาที่ ไป คุณผู฾จัดการมารยาทดีก็คงจะสงสารผู฾ใหญ฽ตัวใหญ฽แต฽มีท฽าทางน฽าสงสารเหมือนเด็กๆ เขาก็เลยเปิดประตูออกมา บอกเราว฽าถ฾าเราสามารถกินให฾เสร็จทัน 19.30 น. เขาก็สามารถเคลียรแโต฿ะให฾เราได฾ เท฽านั้นละ ไม฽พูดพร่ําทําเพลง เรารีบพยักหน฾าแล฾วรีบเข฾าไปในร฾านทันที ความจริงแล฾วร฾านบางกอกนี้เป็นร฾านอาหารไทยที่ไม฽ใช฽ของคนไทย เพราะดูจากทั้งผู฾จัดการร฾านและบริกร ทุกคนของร฾านแล฾ว ไม฽เห็นจะมีคนไทยซักคนเดียว ดูท฽าน฽าจะเป็นเวียดนามซะมากกว฽า แล฾วพอได฾ดูจากคอลัมนแจาก หนังสือพิมพแที่ทางร฾านนํามาใส฽กรอบโชวแไว฾ก็ยิ่งมั่นใจว฽าร฾านนี้ไม฽มีคนไทยแน฽แม฾กระทั่งเจ฾าของร฾านเอง เขาคงอาศัย ความมีชื่อเสียงของอาหารไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกมาเปิดร฾านอาหารไทยและยังพ฽วงอาหารญีป่ ุนพวกซูชิ ซาชิมิเข฾าไป ด฾วย ก็อาหารพวกนี้ชาวยุโรปเขาชอบนักชอบหนา ถึงร฾านนี้จะไม฽ได฾ดําเนินการโดยคนไทย แต฽กอ็ ย฽าได฾ดูถูกฝีมือใน การทําอาหารไทยของพวกเขาทีเดียวเชียว เพราะทุกเมนูที่เราสั่งมา ทั้งปลาหมึกผัดกระเพรา ต฾มข฽าไก฽และปลา สามรส รวมทั้งซูชิเซ็ตที่คุณเพื่อนจากเยอรมันอยากลิ้มลองเหลือเกินนั้น ทั้งหมดมีรสชาติเข฾าขั้นอร฽อยมาก อร฽อยกว฽า ร฾านอาหารไทยในต฽างแดนบางร฾านที่มีคนไทยอยู฽ด฾วยที่เราเคยไปกินซะอีก ใครอยากไปลิ้มลองรสชาติก็ไปได฾เลย (เติมข฾าวสวยฟรีด฾วย) ร฾านอยู฽เลขที่ 33 ถนน Bayerhamerstrasse ปิดทุกวันจันทรแ

มื้อค่ําวันนี้ที่ร้านบางกอก Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[83]


Original Mozart (2)

วันที่ 5: Salzburg

คืนนี้อิ่มอืดกันอีกแล฾ว นอนหลับฝันดีเพือ่ เตรียมตัวเที่ยวต฽อในซาลสแบวรแกอีกค฽อนวัน ก฽อนมุ฽งหน฾าสู฽เมืองเล็ก ริมทะเลสาบที่งดงามราวกับภาพวาด พร฾อมผู฾คนใจดีที่น฽าอิจฉาเป็นที่สุด เสริม: สําหรับใครที่อยากตามรอย 'The Sound of Music' จนถึงตอนนี้เราได฾ตามรอยสถานทีถ่ ฽ายทํามา 3 ที่แล฾วนะคะนั่นคือ 1. จุดชมวิวที่ Monchsbergaufzug - เป็นฉากตอนที่มาเรียมองวิวของซาลสแบวรแกผ฽านสํานักชี Nonnberg Abbey และเริ่มร฾องเพลง โด เร มี ก฽อนออกจากสํานักชี แต฽ในความเป็นจริงมุมมองจาก Nonnberg Abbey ของ จริงไม฽สามารถมองเห็นวิวนี้ได฾ค฽ะ 2. Residenceplatz - เป็นฉากที่มาเรียทํากระโดดเอาขาเตะน้าํ จากน้ําพุ Residenz fountain ระหว฽าง ทางไปบ฾าน von Trapp และร฾องเพลง I have confidence in me 3. Hellbrunn Palace - ฉากศาลาสีขาวและฉากที่มาเรียมาถึงบ฾าน von Trapp

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[84]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

Original Mozart (3) วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[85]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

วันนี้เรายังคงอยู฽ในซาลสแบวรแก หลังอาหารเช฾า เราเช็คเอ฾าทแจากที่พกั ก฽อนแล฾วเอากระเป฻าไปฝากไว฾ที่ล็อค เกอรแที่สถานีรถไฟเหมือนที่เคยทํามาแล฾วที่อินสแบรูค (วันที่ 4) จากนั้นจึงค฽อยเริ่มโปรแกรมสําหรับวันนี้ วันนี้ที่ซาลสแ บวรแกฝนไม฽ตกเปาะแปะแบบเมื่อวานอีกแล฾ว... แต฽ว฽าตกหนักและอากาศหนาวจัดจนกลายเป็นหิมะแทน พอเริ่มก฾าว เท฾าออกมาจากโรงแรมก็นะจังงังกับหิมะกันเลย ใจหนึ่งก็ดีใจ฿ ดีใจที่ได฾เห็นหิมะกําลังตกต฽อหน฾าต฽อตา แต฽อีกใจก็คิด เตลิดเปิดเปิงไปว฽า นั่นไง!!! แล฾วชั้นจะเที่ยวได฾ไหมเนี่ย วิวเวิวที่ ไหนจะมองเห็นไหม ได฾แต฽ปลอบใจตัวเองว฽าเอาน฽า หิมะตกก็ น฽าจะดีกว฽าฝนตกละกัน

ตู้ลอคเกอร์ฝากกระเป๋าที่สถานีรถไฟ

สวนมิราเบล (Mirabellgarten) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[86]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

เรารอรถเมลแที่ปูายหน฾าสถานีรถไฟเหมือนเดิม ปูายหมายเลข 2 ปูายเดิม รอรถเมลแสายเดิมคือสาย 1 (เส฾นทาง Europark) หรือสาย 6 (เส฾นทาง Ludwig-Schmerderer) ก็ได฾ แล฾วลงปูาย Mirabellplatz จากนั้นข฾าม ฝั่งมาก็จะเจอทางเข฾าด฾านข฾างของสวนมิราเบล (Mirabellgarten) อีก 1 สถานที่ถ฽ายทําเรื่อง The Sound of Music เป็นฉากที่มาเรียและเด็กๆลูกของกัปตัน von Trapp ทั้ง 7 ร฾องเพลงโด เร มี กันรอบที่ 2 (หลังจากที่ฝึกร฾อง กันรอบแรกทีภ่ ูเขา) จนถึงจบฉาก

โปรแกรมในวันนี้ค฽อนข฾างสบายๆ และชิลๆ มาก เราเดินเล฽นภายในสวนมิราเบลอยู฽สักพัก ระหว฽างนั้นก็มี ทัวรแลงหลายกลุ฽ม ส฽วนใหญ฽จะเป็นทัวรแจนี แต฽ก็เจอนักท฽องเที่ยวชาวไทย 4-5 คนที่ดูเหมือนจะมากันเอง เราพยายาม จะหาทางเข฾าวังมิราเบล (Schloss Mirabell) แต฽ก็ไม฽สําเร็จ เพราะตอนนี้ Schloss Mirabell ได฾กลายเป็นสถานที่ ราชการไปหมดแล฾ว แต฽ว฽าก็เคยอ฽านมาจากเว็บการท฽องเที่ยวซาลสแบวรแกจริงๆ นะ http://www.salzburg.info/en/sights/fortress_palaces/mirabell_palace_gardens.htm ว฽าถึงแม฾ตอนนี้ Schloss Mirabell จะเป็นที่ทํางานของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล แต฽กย็ งั เปิดห฾องบางห฾องให฾ชมกันฟรีเมื่อไม฽ มีการใช฾ประชุมหรือจัดเลี้ยง น฽าเสียดายเหมือนกันที่ไม฽ได฾เข฾าไป เนื่องจากหิมะตก เราก็เลยไม฽ได฾เดินจนทั่วสวนมิราเบลเท฽าไหร฽ เพราะพื้นค฽อนข฾างเฉอะแฉะมาก เราเดิน ออกมาทางด฾านหน฾าสวนมิราเบลเพื่อเดินไปที่บ฾านโมสารแทอีกหลังหนึ่ง (Mozart’s Wohnhaus, Mozart’s Residenz) ที่ Makartplatz บ฾านโมสารแทหลังที่เราไปเมื่อวานที่ถนน Getreidegasse นั้นเป็นบ฾านเกิดของโมสารแท แต฽บ฾านหลังนี้ Mozart’s Residence เป็นบ฾านที่โมสารแทและครอบครัวใช฾ชวี ติ ช฽วงหนึ่งอยู฽ด฾วยกัน โมสารแทใช฾ชีวิต ส฽วนใหญ฽อยู฽ทบี่ ฾านหลังนี้เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต฽ปี 1773-1780 (ถ฾าไม฽นับช฽วงเวลาที่โมสารแทเดินทางไปแสดงดนตรีแทบ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[87]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

จะทั่วทวีปยุโรป) ก฽อนที่จะย฾ายไปอยู฽ที่เวียนนา Mozart’s Residence เป็นอาคารสีโอลดแโรสหลังยาวสองชั้น ดูๆ แล฾วเหมือนโรงเรียนประจํา จริงๆแล฾วบ฾านหลังนี้ถูกสร฾างขึ้นใหม฽ภายหลังถูกทําลายเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (ข้อมูล จาก http://www.mozarteum.at/en/museums/mozarts-residence.html) ปัจจุบันเป็นพิพธิ ภัณฑแประวัติ และเรื่องราวของครอบครัวโมสารแท ภายในจัดแสดงข฾าวของเครื่องใช฾ส฽วนตัวของครอบครัวโมสารแท เครื่องดนตรีจริง ที่ครอบครัวโมสารแทเป็นเจ฾าของ ทั้งเปียโน ออรแแกน ไวโอลิน นอกจากนีย้ ังแสดงจดหมายลายมือ Leopold Mozart ลายมือ Nannerl (พี่สาวของโมสารแท) และตัวโมสารแทเอง เล฽าบรรยายเหตุการณแต฽างๆ ในช฽วงชีวิต และยัง มีบทประพันธแชิ้นต฽างๆ ที่โมสารแทประพันธแขึ้นระหว฽างที่ใช฾ชีวิตอยู฽ที่ซาลสแบวรแกอีกด฾วย Mozart’s Residence ไม฽ อนุญาตให฾ถ฽ายรูป เราก็เลยบรรยายอะไรได฾ไม฽มากนัก แต฽จากการฟัง audio guide และอ฽านคําแปลจากจดหมายที่ ครอบครัวนี้เขียนถึงกันและกัน ก็ทําให฾เรารู฾จักโมสารแทในแง฽มุมที่เห็นว฽าโมสารแทนั้นมีความผูกพันกับคนในครอบครัว มากแค฽ไหน ทั้งพ฽อแม฽รวมถึงพี่สาวคนเดียวอย฽าง Nannerl บ฾านโมสารแทหลังนี้นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑแแล฾ว ยังเป็น สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ คอนเสิรแต รวมถึงการประชุมต฽างๆ ด฾วย

Mozart’s Residence

ออกจาก Mozart’s Residence ทางประตูด฾านหน฾า เราเดินข฾ามถนนไปถนน Makartplatz ที่อยู฽ด฾านหน฾า (จะเห็น Landstheatre อยู฽ตรงหน฾า) ให฾เลี้ยวซ฾ายแล฾วเดินตรงจะเจอสะพาน Makartsteg ข฾ามแม฽นา้ํ ซาลซัค ข฾าม ถนนแล฾วเดินลัดเลาะไปตามถนน Griesgasse ผ฽านตรอก Sterngasse ทะลุไป Getreidegasse วันนี้วันจันทรแ ร฾านค฾าที่ Getreidegasse เปิดกันอย฽างพร฾อมเพรียง เพราะฉะนั้นเราจะไปเดินเที่ยวเข฾าร฾านโน฾นออกร฾าน (แบบไม฽ซื้อ อะไร) กันค฽ะ ระหว฽างทางก฽อนข฾ามสะพาน Makartsteg เราเจอร฾านขายเค฾กซาเชอรแ (Original Sacher Torte) เค฾ก ช็อกโกแลตชื่อดังของออสเตรียด฾วย แต฽ไม฽ได฾ลองชิม Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[88]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

แผนที่เมืองซาลส์บวร์ก

เริ่มต฾นการเดินเที่ยวบน Getreidegasse ด฾วยการซื้อช็อกโกแลตจากร฾าน La Chocothek แล฾วก็เดินแวะ เวียนตามร฾านเสื้อผ฾าต฽างๆทั้ง Benetton, Zara, H&M (คิดถึงมากกกก ร฾านนี้), MNG และยังร฾านที่เราไม฽รู฾จักอีก เยอะแยะ ถึงหิมะจะยังตกไปเรื่อยอย฽างไม฽มีท฽าว฽าจะหยุด แต฽ผู฾คนก็ยังมาเดินบนถนนนี้อย฽างคับคั่ง พอเดินจนพอใจ เราก็เดินเรื่อยๆไปจนถึง Mazartplatz ที่มีรูปปั้นอนุสาวรียโแ มสารแทอยู฽ใจกลาง ข฾างๆ กันเป็นร฾านเบเกอรี่และ เครื่องดื่มชื่อดัง Demel แต฽เราก็ยังไม฽ได฾ชิมอีกอยู฽ดี เพราะว฽าเราจะเทเวลาให฾รา฾ นนี้ตอนที่เราอยู฽ที่เวียนนาค฽ะ อดใจ รอไปก฽อน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[89]


Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

[90]


Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

[91]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

ประมาณเที่ยงครึ่ง เราเดินไปทางโบสถแ Dom แล฾วผ฽าน Kapitelplatz จนเจอโบสถแ St. Peterskirche และ Catacombs ก็จะถึงทางขึ้นรถกระเช฾าไฟฟูา ที่จะพาเราไปยังปูอมปราการแห฽งซาลสแบวรแก (Festung Hohensalzburg, Hohensalzburg Fortress) (ราคาตั๋วรวมค฽าขึ้นรถกระเช฾าคนละ 10.50 EUR ฟรีเมื่อใช฾ซาลสแบวรแกการแด) เมื่อถึง ปูอมให฾เดินไปยังปูายหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่ม การนําทัวรแ (จริงๆ คือเดินเอง แต฽มี audio guide ให฾) ภายในปูอมปราการ ทัวรแภายในปูอมรับ นักท฽องเที่ยวจํานวนจํากัดได฾ครั้งละ 40 คนเท฽านั้น คงเนื่องจากปูองกันการรับน้ําหนักที่มากเกินไป ปูอมปราการ Hohensalzburg นี้เป็นปูอม ปราการที่เก฽าแก฽มาก สร฾างขึ้นสมัยยุคกลาง ใน ศตวรรษที่ 11 โดยความประสงคแของอารแคบิชอป รูปหนึ่ง การก฽อสร฾างกินเวลามาเรื่อย ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเรื่อย จะเห็นได฾จากรูป โมเดลจําลองของปูอมปราการในแต฽ละยุคสมัยที่ โบสถ์ St. Peterskirche และ Catacombs ตั้งอยู฽ในห฾องแรกที่เริ่มทัวรแ อย฽างที่บอกไปก฽อน หน฾านี้วา฽ ในสมัยก฽อนนั้น โดยเฉพาะอย฽างยิ่งในซาลสแบวรแกเอง อารแคบิชอปเป็นผู฾มีอํานาจในทางการเมืองการ ปกครองเป็นอย฽างสูง ดังนั้น การสร฾างปูอมปราการจึงเป็น สัญลักษณแหนึ่งในการปกปูอง และรักษาอํานาจและ ผลประโยชนแของพวกเขาเอง นอกจากปูอมปราการจะทํา หน฾าเป็นเกราะกําบังอาณา เขตแล฾ว ในครั้งหนึ่งปูอม Hohensalzburg นี้ยังเคยใช฾ เป็นคุกขังนักโทษในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 และ สมัยนาซีอีกด฾วย ป้อมปราการ Hohensalzburg Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[92]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

แผนที่ภายในป้องปราการ Hohensalzburg

ทัวรแพาชมบริเวณรอบๆ ปูอมปราการ ผ฽านห฾องต฽างๆ เช฽น ante chamber ห฾องแสดงอาวุธ ห฾องครัว และ ยังพาขึ้นไปบนยอดปูอมเพื่อชมวิวทิวทัศนแของเมืองซาลสแบวรแก แต฽เมื่อหิมะยังคงตกอย฽างไม฽หยุด ทําให฾ทั้งปูอมปก คลุมไปด฾วยหิมะสีขาวโพลน มองลงไปข฾างล฽างไม฽เห็นอะไรเลย สําหรับคนที่มาเที่ยวในวันที่ทอ฾ งฟูาเปิด สามารถมอง วิวทิวทัศนแได฾ไกลสุดลูกหูลูกตา ปูอมปราการนี้เหมาะแก฽การมาชมวิวเมืองซาลสแบวรแกในช฽วงบ฽าย แสงอาทิตยแสาด ส฽องให฾เราเห็นเมืองเป็นสีเหลืองอร฽ามน฽าประทับใจ (ข้อมูลจากหนังสือของคุณธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์) เมื่อทัวรแรอบปูอมเสร็จแล฾ว เรายังสามารถเข฾าชมพิพิธภัณฑแภายในปูอมได฾ (มองหาปูายหมายเลข 2) ใน พิพิธภัณฑแมีการจัดแสดงเครื่องไม฾เครื่องมือที่ใช฾กันในสมัยนั้น ทั้งเครื่องมือสื่อสาร เสื้อผ฾าอาภรณแที่สวมใส฽กัน Coat of Arms และตราสัญลักษณแในแต฽ละยุคสมัยการปกครอง การเที่ยวชมปูอมปราการ Hohensalzburg ให฾ เพลิดเพลินและครบถ฾วนนั้น น฽าจะใช฾เวลา 2-3 ชม. กําลังดี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[93]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

เราเดินกลับมาขึ้นรถกระเช฾าลงจากปูอม Hohensalzburg ประมาณบ฽ายสองโมงกว฽าๆ เลยคิดว฽าน฽าจะถึง เวลาที่ต฾องบอกลาซาลสแบวรแกและคุณเพื่อนจากเยอรมันเสียที ตอนแรกเราวางแผนจะขึ้นรถไฟรอบ 16.10 น. จาก ซาลสแบวรแกไปฮัลลแสตัชทแ (Hallstatt) แต฽พอมีเวลาเหลือเราก็เลยเปลี่ยนใจขึ้นรถไฟรอบ 15.10 น. แทน จะได฾ถึง Hallstatt ไม฽เย็นมาก เพราะใจหนึ่งกลัวจริงๆ ว฽าถ฾าเรือข฾ามฟากจากฝั่งไปยังเมือง Hallstatt เกิดมีปัญหาต฾องหมด รอบก฽อนหรือเราไปไม฽ทัน ทีนี้จะนอนไหนล฽ะ พอเวลาเหมาะเจาะ เราก็เลยกลับไปที่สถานีรถไฟซาลสแบวรแก เอา กระเป฻าจากล็อคเกอรแแล฾วขึ้นรถไฟ OIC 645 ออกจากซาลสแบวรแกไป ระหว฽างทางก็เห็นบ฾านเมืองที่ปกคลุมไปด฾วย หิมะตลอดทาง ได฾บรรยากาศดีจริงๆ พอนั่งรถไฟไป 48 นาที เราต฾องไปเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนที่สถานี AttangPuccheim (ได฾ยินเขาอ฽านว฽า อัตนั้ง-ปุคไฮมแ แต฽หลายคนจากหลายเว็บบอรแดชอบบอกให฾เรียก ปูเค็มดีกว฽า อ฽านง฽าย กว฽ากันเยอะ) ตอนที่นายตรวจมาตรวจตั๋วรถไฟเขาก็ถามเราว฽าจะไปไหน พอเราบอกว฽าจะไป Hallstatt ค฽ะ เขาก็รีบ บอกเลยว฽างั้นต฾องไปลงที่ Attang-Puccheim นะ แสดงว฽าเมือง Attang-Puchheim นี้เป็นชุมทางสําหรับต฽อรถไฟ ไปเมืองต฽างๆ นั่นเอง

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[94]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

On the way to Hallstatt

เรามาถึงสถานีรถไฟ Hallstatt ตอน 17.26 น. สถานีเป็นสถานีเล็กเล฾กกก มีห฾องออกตัว๋ หรือห฾องนาย สถานีอยูห฽ ฾องเดียว ชานชาลาก็เหมือนแค฽ฟุตบาทเอาไว฾ให฾ก฾าวขาลงจากรถไฟเท฽านั้น เพราะเมือง Hallstatt เป็น เมืองเล็กๆ แต฽ถึงกระนั้นก็มีธรรมชาติทสี่ วยงาม มีสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและรูปแบบการใช฾ชีวิตที่เป็นเอกลักษณแ จนได฾รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site และเป็นสาเหตุให฾นักท฽องเที่ยวมากมาย รวมทั้งเราตั้งใจที่จะมาเยี่ยมเยียนที่นี่ให฾ได฾ พอถึงสถานีรถไฟ เราจะต฾องขึ้นเรือข฾ามฟากจากฝั่งสถานีรถไฟไปยังตัว เมือง Hallstatt ที่ฝั่งตรงข฾ามทะเลสาบฮัลลแสตัชทแ (Hallstatter See) จากทีค่ ฾นคว฾ามา เรือข฾ามฟากนี้จุดประสงคแ หลักมีไว฾เพื่อบริการนักท฽องเที่ยวข฾ามฝั่งไปมาอยู฽แล฾ว เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกําหนดตารางเวลาเดินเรือให฾สัมพันธแกบั รอบรถไฟที่มาถึงสถานี Hallstatt รอบออกจากฝั่งของเรือข฾ามฟากจะช฾ากว฽าเวลาที่รถไฟมาถึงสถานีแล฾วประมาณ 7 นาที แต฽ว฽ารถไฟจาก Attang-Puccheim ของเราในวันนี้มันมาถึง Hallstatt ช฾าประมาณเวลาที่เรือจะออกเลย เรา ก็เลยรีบตาเหลือกเพราะก็ยังไม฽รู฾ว฽าท฽าเรืออยู฽ตรงไหน ต฾องถามใคร ต฾องเดินไปยังไง กลัวว฽าจะตกเรือมาก แต฽พอลง จากรถไฟปฺุบ ก็มีผู฾ชายแต฽งตัวเหมือนนายสถานีมารอรับเรา พอเราถามว฽าท฽าเรืออยู฽ไหน เขาก็บอกว฽า It’s waiting for you แล฾วก็ผายมือแล฾วเดินนําเราไปเลย ตอนนั้นเราก็คิด.... โอ฾ว!!! waiting for me เลยเหรอเนี่ย ทําไมดีอย฽างงี้ แล฾วนายสถานีรถไฟนี่ดูแลดีขนาดนี้เชียว จากสถานีรถไฟ Hallstatt เดินลงเนินตามทางเดินที่มีอยู฽ทางเดียวแค฽ ประมาณ 20 เมตรก็ถึงท฽าเรือแล฾ว บนเรือมีลูกค฾านั่งอยู฽แล฾ว 2 คน ส฽วนคุณนายตรวจสถานีที่เราคิด ก็กลับไม฽ใช฽ แต฽ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[95]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

เขาคือคนขับเรือข฾ามฟากต฽างหาก 55+ แต฽เขาน฽ารักมากมายเลยจริงๆ ถึงรถไฟเราจะเลท แต฽เขาก็ยังรอจนรถไฟ เทียบท฽า รอให฾รู฾แน฽วา฽ มีผู฾โดยสารจากรถไฟจะขึ้นเรือของเขาหรือไม฽กอ฽ นแล฾วจึงค฽อยออกเรือ (จริงๆ อาจจะรอเพื่อให฾ รู฾ว฽ามีลูกค฾าเพิ่มแน฽ๆ จะได฾รายได฾เพิ่ม คุ฾มค฽าน้ํามันหน฽อยมากกว฽า) ค฽าโดยสารเรือข฾ามฟากไปฝั่งตัวเมืองราคาคนละ 2.2 EUR ใช฾เวลาไม฽ถึง 10 นาทีเราก็ขา฾ มฝั่งมาถึงตัวเมือง Hallstatt คืนนี้เราจองที่พักเป็นลักษณะเกสทแเฮ฾าสแที่หนึ่ง ไม฽ไกลจากท฽าเรือมากนักและยังอยูบ฽ ริเวณด฾านหน฾าของถนน ทําให฾มองเห็นวิวทะเลสาบได฾ชัดเจนอีกด฾วย ที่นี่คือ Johann Hoell http://www.hallstatt.net/accomodation/action/view/frmArticleID/546/ วิธจี องที่พักให฾ จองผ฽านอีเมล johann.hoell@hallstatt.net ที่ได฾จากเว็บไซตแที่ให฾นี้ จากนั้นคุณปูาโยฮันก็จะอีเมล (aon.913007410@aon.at) ตอบกลับมาว฽าห฾องว฽างหรือไม฽ ราคาเท฽าไหร฽ วิธีการเดินทางไปที่พักไปอย฽างไร สําหรับ การเดินทางไปที่พักของคุณปูานี้ต฾องบอกว฽าถ฾าเราไม฽ได฾เส฾นทางจากที่คุณปูาบอกแล฾วมัวแต฽เชื่อตามที่พกี่ ูเกิ้ลบอก อย฽างเดียวล฽ะก็ คืนนี้คงได฾นอนอยู฽หน฾าบ฾านคุณปูาแทนที่ได฾เข฾าไปนอนในบ฾าน เพราะว฽าทางเข฾าบ฾านมันต฾องเข฾ าจาก หลังบ฾านซึ่งต฾องเดินตัดเข฾าถนนเส฾นใน ถ฾าเดินเลียบถนนเส฾นนอกตามแผนที่กูเกิ้ลมันจะผ฽านหน฾าบ฾านก็จริงแต฽เข฾า ไม฽ได฾ ไม฽มีทางเข฾า ตามเส฾นทางที่คุณปูาโยฮันบอกเราไว฾ก็คือ เมื่อเรือเทียบท฽าเราจะเห็นโบสถแ (upper church) ให฾ เลี้ยวซ฾ายแล฾วเดินเลียบถนนมาเรื่อยๆจะผ฽านอีกโบสถแหนึ่ง (lower church) จัตุรัสของเมือง (Marktplatz) และ พิพิธภัณฑแ พอเดินจนสุดพิพธิ ภัณฑแจะมีทางเลี้ยวขวา ให฾เลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวซ฾าย จะเห็นโรงแรม Hotel Weisses Lamm ให฾เดินตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 300 เมตรจะเจออุโมงคแ ประตูทางเข฾าบ฾านของคุณปูาจะอยู฽ใต฾ปากอุโมงคแนี้ เลย

แผนที่ที่ทําให้ถึงบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้จากกูเกิ้ล

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[96]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

บ฾านพัก Johann Hoell เป็นบ฾านที่คุณปูาโยฮันอยู฽กับสามี แต฽ก฽อนคาดว฽าคงอยู฽กับลูกๆ ด฾วยแต฽ตอนนี้คุณ ลูกๆ ก็แยกย฾ายกันไปมีครอบครัวหมดแล฾ว ห฾องก็เลยว฽าง คุณปูาก็เลยทําเป็นห฾องพักให฾เช฽าซะเลย คุณปูาตัวใหญ฽ใจดี แบ฽งพื้นที่ชั้นล฽างของบ฾านทั้งชั้นให฾สําหรับแขกที่มาพัก ในขณะที่คุณปูากับคุณสามีพักอยู฽ชั้นบน พื้นที่ชั้นล฽างนี้มีทั้ง ห฾องนอน ห฾องอาบน้ําใน ห฾องนอน (ที่ดูเหมือนว฽าจะ ทําขึ้นมาใหม฽) ห฾องส฾วม ห฾องรับแขกพร฾อมทีวี ห฾องครัวพร฾อมเตา ตู฾เย็น ไมโครเวฟ กาต฾มน้ําและโต฿ะ กินข฾าว และห฾องที่เป็น ระเบียงหน฾าบ฾านพร฾อมโต฿ะ นั่งเล฽นให฾นั่งชมวิวทะเลสาบ กันอย฽างโรแมนติกอีกด฾วย ตอนแรกที่คุณปูาแนะนําห฾อง ต฽างๆว฽าเป็นของเรานั้น เรา ถึงกับตาค฾าง อึ้งกับอุปกรณแ อํานวยความสะดวกที่คุณปูามอบให฾เหลือเกิน ทําไมคุณปูาถึงใจป้่าอย฽างงี้ ถึงแม฾วา฽ ราคาที่พัก ทั่วไปที่ Hallstatt จะไม฽ใช฽ถูก ราคาถึง 65 EUR ต฽อห฾อง แต฽กับสิ่งที่ได฾พร฾อมธรรมชาติสวยๆ เบื้อง หน฾าก็คุ฾มค฽าเกินราคา ก฽อนคุณปูาจะกลับขึ้นไปชั้น บน เราถามคุณปูาเรื่องอาหารเช฾า จริงๆ ตามที่คุย กับคุณปูาทางอีเมลแต฽แรก ที่นี่จะไม฽มีบริการ อาหารเช฾าให฾ แต฽ถ฾าต฾องการให฾เตรียมให฾ต฾องจ฽าย เพิ่มคนละ 5 EUR ซึ่งเราก็ตกลงกับคุณปูาไว฾แล฾ว ว฽าจะให฾คุณปูาเตรียมไว฾ให฾ แต฽พอมาเจอตัวกัน จริงๆ คุณปูากลับลืมแล฾วก็บอกว฽าไม฽ได฾เตรียมไว฾ให฾ แต฽ถ฾าหนูจะอยากให฾เตรียมล฽ะก็...เอิ่ม เอิ่ม (ทํา หน฾าอึกอัก) เราก็เลยอ฾อนคุณปูาไปว฽าถ฾าคุณปูาไม฽ รังเกียจนะคะ... เอิ่ม เอิ่ม (ทําหน฾าอ฾อนวอน) คุณ ปูาก็เลยตกลงจะเตรียมอาหารเช฾าให฾ แต฽อาจจะ ไม฽ได฾ชุดใหญ฽ ฟูลคอรแสเท฽าไหร฽ เพราะว฽าวันพรุ฽งนี้ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[97]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

26 ต.ค. เป็นวันชาติออสเตรีย ร฾านค฾าจะหยุดทําการ คุณปูาเลยจะเตรียมอาหารให฾ได฾จากวัตถุดิบในสต็อคของคุณปูา เท฽านั้น ซึ่งเราก็ไม฽คิดอะไรมากอยู฽แล฾ว แค฽ได฾กินอาหารเช฾าบนโต฿ะที่สามารถมองวิวภายนอกได฾ดีดี ได฾พักผ฽อนเย็นๆ ใจก็เพียงพอ หลังจากตกลงกับคุณปูาเรียบร฾อย ก็ถึงเวลาที่เราจะออกไปหามื้อเย็นตามแผนทีว่ างไว฾แล฾ว มือ้ เย็นวันนีอ้ ยู฽ที่ ร฾าน Gasthof Zauner http://www.zauner.hallstatt.net/index.php?lang=en ใกล฾ๆกับ Marktplatz เป็น ร฾านที่เราอ฽านมาจากบล็อคของคุณมีนา http://www.oknation.net/blog/mena/2008/05/11/entry-1 ถึงแม฾ จะรู฾มาก฽อนว฽าร฾านนี้มีชื่อเสียงและเป็นทีน่ ิยมในหมู฽คนท฾องถิ่นและนักท฽องเที่ยว แต฽ก็เพิ่งรู฾ว฽าเป็นร฾านที่คนไทยนิยมไป กินกันมาก เพราะพอเราเข฾าไปในร฾านเราก็เจอกลุ฽มคนไทยนั่งรอสั่งอาหารอยูแ฽ ล฾วอีกถึง 2 โต฿ะ เราสั่ง Zauner soup ซุปประจําร฾าน คล฾ายๆ Minestrone แต฽รสจัดจ฾านและมีไข฽ลวก จานหลักสั่งปลา Reinanke ย฽าง ซึ่งเป็นปลาท฾องถิ่น ที่จับได฾จากทะเลสาบ Hallstatt เสิรแฟพร฾อมขนมปัง มินิสลัด และครีมราดบน horse radish (horse radish หน฾าตาคล฾ายชีสแต฽มีรสและกลิ่นขึ้นจมูกมาก คล฾ายๆ วาซาบิ อร฽อยดี) ส฽วนอีกจานเป็นบารแบีคิวเสิรแฟพร฾อมข฾าวและ ผักต฾ม หน฾าตาปลา Reinanke แบบคล฾ายปลาดุกไปซะหน฽อย แต฽รสชาติตา฽ งกันมากอยู฽ อร฽อยดีเหมือนกัน สังเกตว฽า ที่ร฾านอาหารในออสเตรียนี่ เขาจะใช฾พนักงานคุ฾มมาก เหมือนลูกจ฾างร฾านบะหมี่ข฾างทางบ฾านเรา ที่เป็นทั้งคนรับออรแ เดอรแ เด็กเสิรแฟและคนคิดเงิน ทอนเงิน ไม฽เหมือนร฾านอาหารภัตตาคารทั่วไปที่เด็กเสิรแฟจะเสิรแฟอาหารทีละจาน เวลาคิดเงินก็ให฾แคชเชียรแคิดให฾ เอาบิลมาวาง รับเงินไปให฾แคชเชียรแ วางเงินทอนให฾ลูกค฾า แต฽คุณบริกรที่ Gasthof Zauner เท฽าที่เห็นมี 2 คน เวลาแบกจานอาหารทีก็ใช฾ท฽อนแขนล่ําให฾เป็นประโยชนแ แบกที 3 จานใหญ฽ พอเรียกเก็บ เงิน เขาก็จะเอาบิลมาวาง พอรับเงินไปก็หยิบเงินจากกระเป฻าผ฾ากันเปื้อนทอนเงินให฾เลย ดูเขาทํางานไปเรื่อยๆ แล฾ว เพลินดีเหมือนกัน

มื้อค่ําวันนี้ที่ร้าน Gasthof Zauner Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[98]


Original Mozart (3)

วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

หลายคนที่เราเจอที่ร฾าน Gasthof Zauner วันนี้ เราจะได฾เจอะเจอพวกเขาอีกในการเที่ยว Hallstatt อย฽าง เต็มอิ่มในวันพรุ฽งนี้ บางคนตามไปเจอกันถึงเวียนนาและบูดาเปสตแกันก็มี พอเห็นหน฾าก็ได฾แต฽ขาํ ๆ ว฽าอ฾าววว ยัง ตามมาเจอกันอีกเหรอเนี่ย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[99]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

Original Habsburg (1) วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[100]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เช฾านี้เราตื่นนอนพร฾อมรับเช฾าวันใหม฽ที่ดทู ฽าว฽าอากาศจะสดใส ท฾องฟูาเต็มไปด฾วยหมอกขาวกระจายทั่ว แต฽ก็ ขยับตัวสูงขึ้นทีละน฾อยเพื่อรอเวลาให฾ฟาู เปิดอย฽างเต็มที่ เราออกไปยืนที่ระเบียงหน฾าห฾องเพื่อชมวิวหมู฽บ฾านน฾อยริม ทะเลสาบกันแต฽เช฾า มองออกไปยังไม฽เห็นผู฾คนเท฽าไหร฽ในเวลานี้ แต฽ก็เห็นนักท฽องเที่ยวชาวไทยคู฽หนึ่งยืนถ฽ายรูปและ พูดคุยกันถึงแม฾เสียงจะเบาแต฽ด฾วยความที่ทั้งเมืองเงียบสงัดขนาดนี้เลยได฾เสียงพวกเขาชัดมาก ประมาณก฽อน 8 โมงเช฾านิดหน฽อย เราได฾ยินเสียงก฿อกแก฿กๆ บริเวณห฾องครัว ก็รู฾ได฾ว฽าเป็นเสียงคุณปูาโยฮัน กําลังเตรียมอาหารเช฾าไว฾ให฾เราแน฽ๆ อีกสักครู฽ คุณปูาก็พูดเสียงลอดเข฾ามาในห฾องเราว฽าอาหารเช฾าพร฾อมแล฾ว (แต฽ ตอนนั้นเรายังไม฽พร฾อม) เราออกมาทีห่ ฾องกินข฾าวก็พบกับอาหารเช฾าธรรมดาๆ แต฽บรรยากาศรอบๆนี่สิที่ไม฽ธรรมดา ที่ ไม฽ธรรมดานี่ไม฽ใช฽ว฽าคุณปูาแกตกแต฽งห฾องหรือจัดแจงข฾าวของใหม฽อะไรหรอก แต฽บรรยากาศที่มองออกไปนอกหน฾าที่ อยู฽ติดกับโต฿ะกินข฾าวแล฾วต฽างหาก ที่สวยงาม สดชื่น สดใสเกินบรรยาย อาหารเช฾าวันนี้คุณปูาเตรียมขนมปังก฾อนกลม แข็งเปฺกกกไว฾ 4 ก฾อน ให฾หั่นผ฽าครึ่งตรงกลางแล฾วทาเนย ทาแยม ใส฽ชีสและซาลามี่ให฾เป็นไส฾ขนมปังเข฾าไป ส฽วน เครื่องดื่ม คุณปูาเตรียมชาสมุนไพรพร฾อมเหยือกน้าํ ร฾อนตามที่เราขอไว฾ตั้งแต฽เมื่อวาน บรรยากาศอาหารเช฾าที่สุดแสน ผ฽อนคลายในวันนี้เป็นบรรยากาศที่ประทับใจที่สุดในทริปอันหนึ่งเลย

เช้าวันใหม่ที่บ้านคุณป้า Johann Hoell ราวกับอยู่ในความฝัน

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[101]


Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

[102]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

หลังจากอิ่มตื้อกับอาหารเช฾าแล฾ว (ดูเหมือนน฾อยแต฽อิ่ม ดูเหมือนอิ่มแต฽ย฽อยเร็วเหลือเกิน แปฺบเดียวก็หวิ อีก แล฾ว) เราก็ออกไปเดินสํารวจเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเมืองนี้กัน Hallstatt เป็นเมืองเล็กๆ ในแคว฾น Upper Austria เขต Salzkammergut มีประชากรไม฽ถึง 1,000 คน ตั้งอยู฽ริมทะเลสาบ Hallstatt ประวัตศิ าสตรแของเมืองมีมายาวนานตั้งแต฽สมัยยุคหินเมื่อ 7,000 ปีก฽อนเมื่อครั้งมีผู฾ พบว฽าบริเวณนี้มีเกลือธรรมชาติเป็นจํานวนมาก จึงได฾ตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพทําเหมืองเกลือตั้งแต฽นั้นมา ว฽ากัน ว฽าเหมืองเกลือที่ Hallstatt น฽าจะเป็นเหมืองเกลือแห฽งแรกในโลกและยังคงเปิดดําเนินการอยูจ฽ นถึงทุกวันนี้ ด฾วยภูมิ ทัศนแที่สวยงามราวภาพวาดและวัฒนธรรมที่เก฽าแก฽และยังคงเอกลักษณแ ทําให฾ Hallstatt ได฾รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ในปี 1997 และกลายเป็นสถานที่ท฽องเที่ยวชือ่ ดังของแคว฾น Salzkammergut และออสเตรีย การท฽องเที่ยวในภาย Hallstatt สามารถทําได฾ง฽ายที่สุดด฾วยการเดินเท฾า เราเริ่มเดินสํารวจเมืองจากจุดตั้ง ต฾นที่เราขึ้นจากเรือข฾ามฟากเมื่อวานแล฾วเดินย฾อนกลับมาทางบ฾านพัก ระหว฽างทางก็เจอนักท฽องเที่ยวชาวเอเชียหลาย กลุ฽ม ทั้งคนไทย คนญี่ปุน คนจีน แต฽ปริมาณนักท฽องเที่ยวก็ไม฽ได฾มากมายอะไรนัก เดินแล฾วก็รู฾สึกเหมือนว฽าเมืองนี้เป็น ของเราอยู฽ดี อาจเป็นเพราะยังเช฾าอยู฽มาก มองไปในทะเลสาบเห็นฝูงคุณเป็ดขนเขียวว฽ายน้าํ ในทะเลสาบที่ใสปิ๊ง เดิน เข฾าไปถ฽ายรูปก็หยุดนิ่ง โพสท฽าสวยให฾ถ฽ายตลอด มอง ไกลออกไปเห็นคฤหาสนแหลังใหญ฽ที่เป็นปราสาทย฽อมๆ อยู฽ที่ฝั่งตรงข฾าม รู฾สึกอิจฉาท฽านเจ฾าของคฤหาสนแ เหลือเกินที่ได฾อยู฽ในที่ที่สวยงามอย฽างนี้ เดินตรงไปเรื่อยๆ ก็ยังเป็นบ฾านหลังหนึ่งกางเก฾าอี้ผ฾าใบ 2 เตียงไว฾ที่สวน หน฾าบ฾านหันหน฾าชมวิวทะเลสาบ อันนี้ยิ่งตาร฾อนผ฽าว อยากจะเข฾าไปขอนอนถ฽ายรูปบนเก฾าอี้ผา฾ ใบซะเหลือเกิน คุณเจ฾าของบ฾านคนนี้คงขี้เกียจตัวเป็นขน เพราะวันๆ แค฽ ได฾เอนตัวนอนบนเก฾าอี้ผ฾าใบนีก้ ็คงทําให฾หลับเพลินได฾ ตลอดวัน เมื่อเราเดินผ฽านหน฾าบ฾านคุณปูาโยฮันก็พบว฽า บ฾านของคุณปูาโยฮันที่เราพักอยู฽ที่เป็นจุดที่นักท฽องเที่ยว หยุดถ฽ายรูปกันมากๆเลย ก็บ฾านคุณปูาออกจะมี เอกลักษณแซะขนาดนี้ ตัวบ฾านก็ยื่นออกมาเด฽นกว฽าบ฾าน หลังอื่น สีของไม฾ที่เป็นตัวบ฾านก็เป็นสีน้ําตาลอ฽อนกว฽า บ้านคุณป้า Johann Hoell หลังอื่น ลายฉลุไม฾ที่ขอบระเบียงบ฾านก็ไม฽เหมือนใคร (ซึ่ง มารู฾จากคุณปูาทีหลังว฽าจริงๆ แล฾วบ฾านหลังนี้เคยถูกไฟไหม฾ครั้งใหญ฽ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคุณปูาก็ไม฽ได฾มีเงินมากมาย อะไรแถมยังต฾องเลี้ยงดูลูกหลายคนทีย่ ังเล็กอยู฽ แต฽คุณปูาก็ซ฽อมแซมบ฾านหลังนี้จนสําเร็จ ตอนที่ซ฽อมเสร็จใหม฽ๆ ก็มี คนมาถ฽ายรูปหน฾าบ฾านคุณปูาเยอะอย฽างนี้นี่ล฽ะ คุณปูาเห็นแล฾วก็อยากจะถือปูายเก็บตังคแค฽าถ฽ายรูปซะเหลือเกินเป็น ค฽าซ฽อมบ฾าน แต฽มาถึงตอนนี้คุณปูาบอกว฽าล฾อเล฽นแล฾วนะ... แสดงว฽าคุณปูารวยแล฾ว) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[103]


Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

[104]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เมือง Hallstatt ที่สุดแห่งความงดงาม

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[105]


Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

[106]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

ป้ายบอกทางไปเหมืองเกลือ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[107]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เมื่อเดินตรงไปสุดทางจนเจอถนนใหญ฽และบริเวณที่จอดรถของเมือง ด฾านซ฾ายมือจะเป็นลานกว฾างสําหรับ ชมวิว จากจุดนี้จะทําให฾เรามองเห็น Hallstatt ได฾ครอบคลุมตลอดทั้งโค฾งน้ํา มองเห็นชุมชนที่ตั้งบ฾านอยู฽บนเขา ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ อย฽างสวยงาม ไกลสุดจะมองเห็นยอดคอหอยโบสถแประจําเมืองเด฽นเป็นเอกลักษณแ ส฽วนด฾าน ขวามือจะเป็นปูายบอกทางไปยังสถานทีท่ ฽องเที่ยวที่สําคัญซึ่งเล฽าถึงประวัติศาสตรแของ Hallstatt ได฾ดีที่สุดนั่นก็คือ เหมืองเกลือ (Salt mine, Salzwelten) เราจะไปเที่ยวที่นกี่ ัน

แผนที่เมือง Hallstatt Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[108]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เหมืองเกลือในออสเตรียมีอยู฽ 3 แห฽ง แต฽แห฽งที่เก฽าแก฽และมีชอื่ เสียงที่สุดน฽าจะอยู฽ที่ Hallstatt นี่ล฽ะ http://www.salzwelten.at/salz_en/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=6 4 เหมืองไม฽ได฾เปิดตลอดทั้งปี จะปิดระหว฽างวันที่ 27 ตุลาคมถึง 22 เมษายนของทุกปีหรือใกล฾เคียงนั้น คาดว฽าเป็น เพราะอากาศที่หนาวเหน็บ หิมะลงจัดจนไม฽สามารถขึ้นไปชมเหมืองเกลือได฾อย฽างสะดวกและปลอดภัย วันที่เราไป เป็นวันที่ 26 ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดทําการวันสุดท฾ายของปีพอดี เหมืองเกลือ Hallstatt นั้นตั้งอยู฽บนภูเขาสูง สําหรับ คนที่ชอบ hiking ก็สามารถเดินขึ้นตามทางบนแผนที่ไปที่หน฾าเหมืองเกลือได฾เลย แต฽เราขอเลือกวิธีนั่งรถกระเช฾า ไฟฟูาขึ้นไป ค฽าเข฾าชมรวมค฽าขึ้นลงรถกระเช฾าไฟฟูาอยู฽ที่คนละ 24 EUR แพงเอาการมากอยู฽ แต฽ดูจากเว็บไซตแแล฾ว รู฾สึกว฽าที่นี่น฽าสนใจดี ก็เลยอยากมาเที่ยวโดยไม฽คิดมาก แล฾วบรรยากาศข฾างบนก็ไม฽ทําให฾ผิดหวัง เมื่อรถกระเช฾าไฟฟูา นําเราจากด฾านล฽างสู฽ชั้นบน จากนั้นก็ขึ้นพาโนรามาลิฟตแ (Panorama lift) ขึ้นไปยังสะพานที่เป็นจุดชมวิวได฾โดยรอบ (Vantage-point bridge) ขวามือคืออาคารแสดงนิทรรศการ Rudolfsturm ซ฾ายมือเดินตรงไปตามทางเรื่อยๆ จะ เป็นทางไปยังเหมืองเกลือ ระหว฽างทางมีห฾องที่จัดแสดงหลุมศพของมนุษยแยุคก฽อนประวัติศาสตรแให฾เข฾าชม

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปเหมืองเกลือ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[109]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เมื่อถึงหน฾าทางเข฾าเหมืองเกลือซึ่งหน฾าตาเหมือนบ฾านหลังหนึ่ง มีระเบียงอยู฽หน฾าบ฾านซะด฾วย เจ฾าหน฾าที่นาํ เที่ยวเหมืองจะรอรวบรวมนักท฽องเที่ยวเพื่อจัดทัวรแเป็นรอบๆ การจะเข฾าไปชมเหมืองเกลือนั้นจะต฾องสวมทับเสื้อผ฾าที่ เขาจัดไว฾ให฾ด฾วย คงเพื่อปูองกันความสกปรกและกลิ่นไอความเค็มของเกลือที่จะมาติดเสื้อผ฾าของนักท฽องเที่ยว เสื้อผ฾า ที่ให฾สวมทับเป็นเสื้อและกางเกงมีสีแดงและสีเขียวให฾เลือก (จริงๆ เขาเลือกให฾) เราใส฽แล฾วรู฾สึกเหมือนนักโทษยังไงไม฽ รู฾

แผนที่ภายในเหมืองเกลือ

จุดเริ่มต฾นของทัวรแเหมืองเกลืออยู฽ที่ทางออกอาคาร (1) เดินผ฽านทางเดินตรงตามกันไปเรื่อยๆ จะเจอ ทางเข฾าอุโมงคแ Christina tunnel (2) คุณไกดแพาเราเดินลอดอุโมงคแไปยังห฾องโถง salt crystal chamber (3) อุณหภูมิภายในเหมืองอยู฽ที่ประมาณ 8-9 องศาตลอดเวลา การจะผ฽านไปยังห฾องโถงที่ลึกลงไปอีกชั้นนั้นต฾องใช฾วิธี นั่งสไลเดอรแลงไป สนุกมากกกกก สไลเดอรแที่ว฽านี้จะเป็นเหมือนสไลเดอรแที่เราเคยเล฽นตามสวนสาธารณะหรือสวน สนุกทั่วไป แต฽แทนที่จะนั่งเอาขายื่นไปข฾างหน฾า สไลเดอรแอันนี้ต฾องใช฾การนัง่ คร฽อมแล฾วค฽อยยื่นขาไปข฾างหน฾าแทน พร฾อมกับเกร็งขาด฾วย ส฽วนมือให฾วางไว฾ที่หน฾าขาไม฽ต฾องเกร็ง เขาจะปล฽อยสัญญาณไฟให฾แต฽ละคนลื่นลงจากสไลเดอรแ ได฾เพื่อไม฽ให฾คนที่ลงทีหลังไปชนกับคนที่ลงไปก฽อนหน฾า (ถึงจะเป็นสไลเดอรแก็ยังต฾องควบคุมการจราจร) ขณะที่ลื่นลง ไปให฾เอนหลังเล็กน฾อย ยิ่งเอนหลังมากเท฽าไหร฽ก็ยิ่งลื่นลงไปเร็วมากเท฽านั้น แต฽สําหรับคนที่ไม฽กล฾าลื่นผ฽านสไลเดอรแ สามารถเดินลงทางบันไดที่อยู฽ข฾างๆ สไลเดอรแได฾

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[110]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

Mega-slide

ในโถง salt crystal chamber จะจัดแสดงตัวอย฽างของผลึกเกลือในรูปแบบต฽างๆ ทั้งก฾อนเล็ก ก฾อนใหญ฽ ถัดจากโถงไปคุณไกดแก็พาเราไปนั่งที่ชมวิดีโอแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรแของเหมืองเกลือแห฽งนี้ จากนั้นก็พาเรา ไปที่ภาพแสดงที่มาของเกลือในเหมือง (4) คุณไกดแใช฾วิธีหมุนมือจับเพื่อให฾ภาพหมุนเปลี่ยนไปตามเวลาที่เขาพูด เพื่อให฾เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาตามกาลเวลาอันเป็นที่มาของกําเนิดเหมืองเกลือ เกลือที่ขุดพบใน เหมืองเกลือเป็นเกลือสมุทรที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แต฽ก฽อนบริเวณนี้เป็นท฾องทะเลอันกว฾างใหญ฽ แต฽ แล฾วเมื่อเวลาผ฽านไป เปลือกโลกก็เกิดการเคลื่อนที่มาชนกันและยกตัวขึ้นจนกลายเป็นแอ฽งทะเลสาบน้ําเค็ม เมื่อเวลา ผ฽านไปอีกนับล฾านปี บริเวณนี้กถ็ ูกทับถมโดยชั้นดินไปเรื่อยๆ น้าํ เค็มในทะเลสาบก็เหือดแห฾งลงจนสุดท฾ายก็เป็นเกลือ อยู฽ใต฾ดิน นี่ก็คือจุดเริ่มต฾นของการเกิดการค฾นพบเหมืองเกลือและการขุดทําเหมืองเกลือจนถึงทุกวันนี้ เราเดินต฽อมายังสไลเดอรแอีกอันหนึ่งซึ่งมีระยะทางยาวกว฽าสไลเดอรแอันแรกเรียก Mega-slide (6) คุณไกดแ บอกว฽าการลงครั้งนี้จะมีการถ฽ายรูปและจับอัตราเร็วในการลื่นลงมาเก็บไว฾เป็นสถิติของแต฽ละคนด฾วย เพราะฉะนั้นให฾ เตรียมตัวให฾ดี พอถึงตาของเรา เราก็เลยยิ้มแฉ฽งสู฾กล฾องมากทั้งๆ ที่ดูไม฽ทันว฽ากล฾องอยู฽ตรงไหน หันหน฾าไปคนละทิศ ละทางกับกล฾องเลย แต฽สนุกมากๆ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[111]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

ผ฽านสไลเดอรแไปก็จะพบไฮไลทแของทัวรแเหมืองเกลือนั่นคือการแสดงมัลติวิชั่นผ฽านถ้ํา Hornerwerk ที่เป็น ทะเลสาบเกลือใต฾ดิน (7) มัลติวิชั่นแสดงเรื่องราวประวัติศาสตรแการค฾นพบเหมืองเกลือทําได฾สวยงามและน฽าสนใจ มาก ในเรื่องเล฽าว฽าชาวอียิปตแถึงกับต฾องข฾ามน้ําข฾ามทะเลมาขุดเกลือกันถึงที่นี่ (อันนี้งงอยู฽ อียิปตแก็มีทะเลทําไมไม฽ไป ขุดเอาแถวบ฾าน) แสงเลเซอรแสีต฽างๆ ถูกยิงผ฽านผนังสะท฾อนลงน้ําให฾ความรู฾สึกทีน่ ฽าประทับใจ ถัดมาจะเป็นบริเวณจัด นิทรรศการถึงเหมืองเกลือในปัจจุบันว฽าได฾เปลี่ยนแปลงและแตกต฽างจากในอดีตอย฽างไร (8) วิธีการผลิตเกลือ สําเร็จรูปจากผลึกเกลือใหญ฽ที่ได฾มานั้นก็พัฒนาปรับปรุงให฾ทันสมัยและได฾ผลผลิตที่มากขึ้น กําลังการผลิตในปัจจุบัน สามารถผลิตน้ําเกลือได฾ 605,000 ลูกบาศกแเมตรต฽อปีซึ่งเป็นผลให฾ผลิตเม็ดเกลือได฾ 180,000 ตัน โดยใช฾พนักงาน 313 คน (ข฾อมูลจากเว็บไซตแเหมืองเกลือ) บริเวณถัดไปคือ The man in salt (9) มีหุ฽นจําลองเป็นรูปคนงานเหมือง แล฾วขยับปากเล฽าเรื่องราวว฽าในอดีตมีการขุดพบศพผู฾เสียชีวิตภายในเหมืองด฾วย บริเวณถัดมาอีก 2 ที่เป็นพื้นที่จัด นิทรรศการประวัติศาสตรแของเหมืองในยุค Iron age และ Bronze age (10, 11) จากนั้นคุณไกดแก็พาเรานั่งรถไฟ ในเหมืองลอดผ฽านอุโมงคแมืดที่มีแสงสว฽างเป็นระยะๆ (12) เป็นระยะทางยาวพอควรทีเดียว สนุกอีกแล฾ว จนรถไฟ ออกมาโผล฽หน฾าอุโมงคแ Maria Theresia tunnel (13) เป็นอันจบทัวรแ ก฽อนกลับมีรูปถ฽ายตอนที่ลื่นลง mega-slide พร฾อมบอกอัตราเร็วในการลื่นของเราไว฾ที่รูปด฾วย คุณคนที่ได฾อัตราเร็วสูงที่สุดในรอบของเราเป็นชายหนุ฽มที่ลื่นลงมา คนเดียว มือหนึ่งถือกล฾องถ฽ายรูปแล฾วหันกล฾องถ฽ายรูปตัวเองซะด฾วย ขนาดต฾องทําท฽าอย฽างงี้ไปด฾วยยังได฾สปีดเร็วที่สุด อีก ขอคารวะ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[112]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

Mine Train Gateway (12)

ระหว฽างลงจากเหมืองเกลือก็ประมาณเที่ยงกว฽าๆ แล฾ว ตอนนั้นแดดเริ่มสาดส฽องเต็มที่ วิวจากสะพานบน เหมืองเกลือทําให฾เราเห็นทิวทัศนแรอบ Hallstatt ได฾อย฽างเต็มตา หิมะที่ปกคลุมยอดเขา ใบไม฾ที่เปลี่ยนสี แสงแดดที่ สะท฾อนกับน้ําในทะเลสาบที่ใสบริสุทธิ์เป็นภาพที่ชา฽ งน฽าประใจเหลือเกิน เราได฾แต฽บอกกับตัวเองว฽าโชคดีแค฽ไหนที่เรา มา Hallstatt วันนี้ โชคดีแค฽ไหนที่ฝนและหิมะตกไปก฽อนหน฾านี้ที่ซาลสแบวรแกแล฾ว ฟูาถึงได฾เปิดและเป็นใจกับเราเป็น ที่สุด

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[113]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

วิวบนเหมืองเกลือ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[114]


Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

[115]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เราเดินกลับไปถึงที่พักเพื่อเช็คเอาทแบอกลาคุณปูาโยฮัน (ทั้งที่จริงๆ ก็ไม฽ได฾ถามคุณปูาก฽อนว฽าเวลาเช็คเอาทแ จริงนี่กี่โมง เพราะปกติต฾องประมาณ 10 โมง แต฽นี่เราก็มั่วนิ่มเอ฾อระเหยมาจนถึงบ฽ายโมง) พอมาถึงปฺุบ คุณปูาก็รีบ มารอเลย สงสัยจะมาไล฽แล฾วล฽ะ แต฽คุณปูาน฽ารักมากนะคะ ไม฽ได฾พูดหรือแสดงท฽าว฽าจะรีบขับไล฽เราแต฽อย฽างใด สําหรับใครที่จะหาที่พกั ใน Hallstatt แนะนําเลยค฽ะ ได฾โปรดรับคุณปูาโยฮัน Johann Hoell ไว฾พิจารณาด฾วยค฽ะ ทําเลที่ตั้งดี 5 ดาว บรรยากาศห฾องพักดี 5 ดาว อุปกรณแอาํ นวยความสะดวกดี 5 ดาว บริการดี 5 ดาวบวกๆ ราคาดี 4 ดาว (ขอแอบหักที่ไม฽รวมค฽าอาหารเช฾าหน฽อย แต฽ก็ยังคุ฾มค฽าอยู฽ดี) ที่นี่เหมาะสําหรับพัก 2 คนค฽ะ แต฽ถ฾ามากกว฽านั้น ลองสอบถามคุณปูาดูก฽อน เผื่อว฽าคุณปูาจะมีห฾องพักชั้นบนไว฾ให฾อกี

คุณป้า Johann Hoell

เรานั่งเรือข฾ามฟากจากฝั่งตัวเมืองเวลา 14.15 น. เพือ่ ไปขึ้นรถไฟเที่ยว 14.32 น. จาก Hallstatt ไปบ฿าด อิชเชิล (Bad Ischl) น฽าจะอ฽านอย฽างนี้นะ Bad Ischl เป็นเมืองทางผ฽านที่จะไปเวียนนา จุดหมายสุดท฾ายของวันนี้ เราก็เลยจะแวะเดินเที่ยวชมเมืองเสียหน฽อย สําหรับคนที่มีเวลา การวางแผนเที่ยวรอบๆ เขต Salzkammergut นอกเหนือจากซาลสแบวรแกอย฽าง Hallstatt, St. Gilgen, St. Wolfgang และ Bad Ischl โดยใช฾เวลาประมาณ 2-3 วัน น฽าจะเต็มอิ่ม เราใช฾เวลาประมาณ 2 ชม. ใน Bad Ischl ไปกับการเดินรอบๆ เมือง ตึกรามบ฾านช฽องและอาคาร หลายหลังในเมืองนี้สวยงามไม฽ใช฽เล฽น ที่นี่มี Kongresshaus หรือที่ประชุมสภาเทศบาลของเมืองสีชมพูอ฽อน ด฾านหน฾าสวนดอกไม฾ที่ตอนนี้ดอกไม฾โรยหมด สถานที่ท฽องเที่ยวสําคัญใน Bad Ischl (ที่เราไม฽ได฾ไปเพราะเวลาไม฽พอ ไม฽คุ฾มกับค฽าเข฾าชม) คงหนีไม฽พ฾นพระราชวัง Kaiservilla สถานที่ที่จักรพรรดิ Franz Joseph I ได฾พบกับ Elisabeth แห฽ง Bayern แล฾วตกหลุมรักเธอทันพร฾อมขอเธอแต฽งงานที่นี่ ต฽อมา Elisabeth แห฽ง Bayern ก็ได฾กลายเป็น จักรพรรดินี Elisabeth หรือ SiSi ผู฾เป็นที่รักของคนทั้งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[116]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

Kongresshaus

ได฾เวลา 16.54 น. เราออกจาก Bad Ischl นั่งรถไฟยาว 3 ชม.นิดหน฽อยไปถึงเวียนนา (Vienna, Wien) เมืองหลวงที่ร่ํารวยด฾วยประวัติศาสตรแ อารยธรรมและวัฒนธรรมที่สุดแห฽งหนึ่งของโลก รถไฟจอดที่สถานี Westbahnhof ให฾หาทางออก Gerstnerstrasse (หันหน฾าออกจะเจอร฾านอาหารจีน) เมื่อออกจากสถานีให฾เลี้ยว ซ฾ายเดินตรงไปจนเจอถนนใหญ฽ Mariahilferstrasse จากนั้นเลี้ยวขวา มองไปฝั่งตรงข฾ามก็จะเห็นที่พักที่ทาํ เลและ ราคาดีที่สุดที่หนึ่งในเวียนนาเลยก็ว฽าได฾นั่นคือ Wombat’s City Hostel http://www.wombatshostels.com/vienna/the-lounge/ อยู฽ฝั่งตรงกันข฾าม Wombat’s City Hostel เป็นโฮสเทลที่มีหลายสาขาทั้งใน เวียนนาและเมืองใหญ฽ๆ เมืองอื่นในยุโรปอย฽างมิวนิคและเบอรแลิน เยอรมันก็มี สําหรับในเวียนนาเองก็มี Wombat’s Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[117]


Original Habsburg (1)

วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

City Hostel อยู฽ 2 สาขาและกําลังจะเปิดสาขาที่ 3 ที่ Naschmarkt ประมาณฤดูใบไม฾ผลิปี 2011 ห฾องพักที่ Wombat’s City Hostel “The Lounge” ทุกห฾องมีห฾องน้ําในตัว มีห฾องตั้งแต฽ dormitory ห฾องคู฽ ห฾อง 4-6 คน แบบครอบครัว มีบริการ WiFi ฟรีตลอดทั้งโฮสเทล อาหารเช฾าสามารถหุงหาทําเองได฾ที่ห฾องกินข฾าวชั้นล฽าง เขามี อุปกรณแไว฾ให฾พร฾อมสรรพ หรือถ฾าอยากกินที่โอสเทลเตรียมไว฾ก็สามารถซื้อคูปองได฾ที่รีเซฟชั่นด฾านหน฾าราคา 3.9 EUR อาหารเช฾าเป็นบุฟเฟตแที่ค฽อนข฾างหลากหลายและมีปริมาณมากพอเกินอิ่ม นอกจากนี้ยังมีคูปอง welcome drink ให฾ ใช฾บริการที่ผับชั้นใต฾ดินของโฮสเทลด฾วย ถึงจะมีผับแต฽โฮสเทลก็ไม฽พลุกพล฽านและอึกทึกเสียงดัง เพราะเขามีการ กําหนดเวลาเปิดปิด เวลาห฾ามส฽งเสียงดังอย฽างชัดเจน วันที่ไปพักเรายังเจอครอบครัวคนไทยพ฽อแม฽ลูกและคุณน฾า 4-5 คนมาพักด฾วยเลย เพราะฉะนั้นไม฽วา฽ จะมาเป็นคู฽ มากับเพือ่ นหรือมากับครอบครัว ก็สามารถพักที่นี่ได฾อย฽างสบายใจ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[118]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

Original Habsburg (2) วันที่ 8: Wien

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[119]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

เราตื่นแต฽เช฾าเดินไปที่สถานีรถไฟ Westbahnhof เพื่อซื้อตั๋วรถสําหรับเดินทางภายในเวียนนา การเดินทาง ภายในเวียนนานั้นสะดวกสบายมาก ทัง้ รถไฟใต฾ดิน (U-bahn) ขนส฽งสาธารณะที่เป็นหัวใจของการคมนาคม ยังมี รถไฟบนดิน และรถรางมีสารพัดสายให฾เลือกขึ้น เพราะฉะนั้นถ฾ามีแผนที่ดีดสี ักใบ เราก็ใช฾ชวี ิตในเวียนนาได฾อย฽าง เพลิดเพลินแล฾ว ตั๋วโดยสารระบบขนส฽งสาธารณะในเวียนนาก็มหี ลากหลายแบบให฾เลือกตามแผนการเดินทางของเรา ตั๋ว 1 ใบสามารถใช฾ขึ้นระบบขนส฽งสาธารณะได฾ทุกประเภท ขอรวบรวมจากหลายๆ ที่รวมทั้งเว็บนี้ค฽ะ http://www.wienerlinien.at/wl/ep/channelView.do/channelId/-17256/pageTypeId/10220 ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Single Trip Ticket 1.8 EUR 2. The 24-hour Vienna Card 5.7 EUR 3. The 48-hour Vienna Card 10 EUR 4. The 72-hour Vienna Card 13.6 EUR ตั๋วประเภทที่ 2-4 สามารถใช฾กับระบบขนส฽งสาธารณะทุกประเภทในเวียนนา (แต฽ไม฽รวมรถไฟ S-bahn ที่ วิ่งออกไปนอกเมืองอย฽างสนามบิน อันนีต้ ฾องซื้อตั๋ว single trip แบบ 2 โซนราคา 3.6 EUR) ภายในระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชม.ตามลําดับ นับจากเวลาที่ระบุจากเครื่องตอกตั๋ว ซึ่งเมื่อซื้อตั๋ว บนตั๋วจะไม฽ได฾ระบุเวลาให฾ เราต฾องทํา การ validate ตั๋วโดยการนําเข฾า validate หน฾าทางเข฾าสถานีรถไฟใต฾ดินหรือหน฾าปูายรถราง ลักษณะเดียวกับการ validate ตั๋วที่ปราก 5. The Vienna Card 18.5 EUR สําหรับการเดินทาง 72 ชม. อันนี้ไม฽คุ฾มค฽ะ เพราะใช฾ขึ้นรถได฾ฟรีจริง แต฽ ค฽าเข฾าชมสถานที่ต฽างๆเป็นแค฽ส฽วนลดนิดหน฽อยเท฽านั้นเอง แต฽ยังไงลองคํานวณค฽าใช฾จ฽ายดูกอ฽ นอีกทีก็ได฾ค฽ะ 6. The 8-day Climate Ticket 28.8 EUR ตั๋ว 8 วันแบบไม฽จาํ เป็นต฾องติดต฽อกันค฽ะ เหมาะสําหรับผู฾ที่เดิน ทางเข฾าออกเวียนนาหลายๆครั้ง จากแผนการเดินทางของเรา เราเลือกซือ้ ตั๋วแบบ 48 ชั่วโมงค฽ะ ตั๋วสามารถซื้อได฾ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติที่ สถานีรถไฟใต฾ดินทุกแห฽ง เรานั่ง metro U3 สายสีส฾มจาก Westbahnhof ไปยังจุดหมายแรกของวันนี้คือโบสถแสเต ฟาน (Stephansdom) ที่สถานี Stephansplatz 5 สถานีใช฾เวลาประมาณ 10 นาที Stephansdom นี้เป็นโบสถแ ศิลปะแบบกอธิกชิ้นเอกแห฽งศตวรรษที่ 13 ด฾วยตัวโบสถแมีลักษณะรูปทรงเรขาคณิตอันโดดเด฽น ซึ่งกลายเป็น สัญลักษณแสําคัญแห฽งหนึ่งของเวียนนาในปัจจุบัน (ข฾อมูลจากหนังสือ Lonely planet; Central Europe) Stephansdom เป็นโบสถแใหญ฽ (mother church) และเป็นที่พาํ นักของอารแคบิชอปแห฽งเวียนนา น฽าเสียดายที่ ตอนนี้บางส฽วนของโบสถแกําลังซ฽อมอยู฽ เราจึงไม฽ได฾เห็นตัวโบสถแของจริงแบบเต็มๆ มีการนําภาพของโบสถแมาปิดบัง บริเวณที่กําลังซ฽อมแซมไว฾เพื่อให฾เมื่อมองจากภายนอกแล฾ว โบสถแยังคงความสวยงามอยู฽ ภายในตัวโบสถแสามารถเข฾า ชมฟรี แต฽ถา฾ จะเข฾าไปให฾ลกึ จนถึงหน฾าแท฽นสวดมนตแก็ต฾องเสียค฽าเข฾าชม นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นไปชมวิวเมือง เวียนนาบนยอด Stephansdom ได฾ เสียค฽าเข฾าชมประมาณ 4 EUR แต฽ว฽ากันว฽าวิวไม฽ค฽อยสวยเท฽าไหร฽

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[120]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

แผนที่รถไฟใต้ดินกรุงเวียนนา

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[121]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

Stephansdom บางส่วนปิดซ่อมแซม (ตลอด)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[122]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ออกจาก Stephansdom เราเดินงมๆ แผนที่อยู฽พกั ใหญ฽ กว฽าจะไปถึงสวนสาธารณะ Burggarten สวนสาธารณะที่อยู฽ติดกับพระราชวัง Hofburg สวนสาธารณะ Burggarten มีขนาดเล็กมากและไม฽มีอะไรน฽าสนใจ เลยเว฾นแต฽แปลงดอกไม฾รูปกุญแจซอลและรูปอนุสาวรียแโมสารแทที่ใครๆ ก็พากันมาที่นี่เพื่อถ฽ายรูปสิ่งนี้

Burggarten

Burggarten และด้านหลังพระราชวัง Hofburg Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[123]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ถัดไปจาก Burggarten เป็นด฾านหลังของบริเวณพระราชวังหลวง Hofburg เพราะฉะนั้นถ฾าจะเข฾าชม พระราชวังต฾องเดินอ฾อมไปเข฾าทางด฾านหน฾าที่ Michaelplatz จัตุรัสด฾านหน฾าทางเข฾าพระราชวัง

พระราชวังหลวง Hofburg Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[124]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

พระราชวัง Hofburg เป็นพระราชวังหลวงสร฾างตั้งแต฽เมื่อประมาณ 600 ปีที่แล฾ว แต฽เรื่องราวที่จัดแสดงใน ปัจจุบันจะเป็นยุคสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 และสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธแห฽ง ราชวงศแฮับสแบวรแก (Habsburg) เป็นผู฾ครอบครอง ราชวงศแฮับสแบวรแกนี้เป็นราชวงศแที่มีความสําคัญมากที่สุดราชวงศแ หนึ่งของยุโรป ถึงแม฾ว฽าปัจจุบันการปกครองประเทศโดยราชวงศแฮับสแบวรแกจะล฽มสลายแล฾ว แต฽ประวัติศาสตรแ สิ่งก฽อสร฾าง สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข฾องกับราชวงศแยังคงอยู฽อย฽างยิง่ ใหญ฽และเป็นที่จดจําของผู฾คนทั่วไป จากรุ฽นสู฽รุ฽น พระราชวัง Hofburg ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของราชวงศแฮับสแบวรแกได฾เป็นอย฽างดี จริงๆ แล฾วพื้นที่ ของ Hofburg มีขนาดกว฾างขวางมาก แต฽ปัจจุบันพื้นที่สว฽ นใหญ฽ได฾ถูกจัดเป็นพิพธิ ภัณฑแในรูปแบบต฽างๆ คงเหลือส฽วน ที่เป็นพระราชวังสําหรับให฾เข฾าชมประวัติศาสตรแรวมถึงเข฾าของเครื่องใช฾ เครื่องประดับตกแต฽งที่บอกเล฽าประวัติความ เป็นมาของราชวงศแเฉพาะส฽วนที่อยู฽ด฾านหน฾า Michaelplatz การเข฾าชมพระราชวัง Hofburg นั้น ถ฾ากลัวว฽าคนจะ เยอะ ไม฽อยากต฽อคิวก็สามารถซื้อตั๋วเข฾าชมล฽วงหน฾าผ฽านเว็บไซตแ http://www.hofburg-wien.at/en/plan-yourvisit/admission-charges.html แต฽เอาเข฾าจริงๆ วันที่เราไปนั้น คนก็ไม฽เห็นเยอะอะไรเลย ไม฽ต฾องต฽อคิวด฾วย อาจ เป็นเพราะมาแต฽เช฾าก็ได฾ ราคาค฽าเข฾าชมคนละ 9.9 EUR (เรียกว฽า Hofburg ticket) รวมค฽า audio guide ค฽าเข฾าชม คอเลคชั่นเครื่องเงิน (silver collection) และค฽าเข฾าชมพิพธิ ภัณฑแเจ฾าหญิงซิสซี่ (Sisi Museum) และห฾องประทับ ต฽างๆ ภายในพระราชวัง (Imperial Apartments) ด฾วย เราเริ่มการทัวรแภายใน Hofburg ด฾วยการชมของสะสมเครื่องเงินซึ่งส฽วนใหญ฽จะเป็นเครื่องใช฾บนโต฿ะอาหาร พวกจาน ชาม ช฾อน ส฾ม ผ฾าปูโต฿ะ ผ฾ากันเปื้อน แก฾วน้าํ เหยือกไวนแ ถาดผลไม฾เป็นต฾น เครื่องใช฾บางอย฽างบางรุ฽นไม฽ได฾ เป็นเครื่องเงินทั้งหมด อาจเป็นแก฾ว กระเบื้อง porcelain บ฾าง กระเบื้องบรรณาการจากเมืองจีนบ฾าง แต฽สวยงามไม฽ แพ฾กัน เครื่องใช฾ที่จัดแสดงมีมากมายหลายแบบ หลายรุ฽นเพื่อวัตถุประสงคแการใช฾ที่แตกต฽างกันเช฽นบางรุ฽นใช฾เมื่อแปร พระราชฐาน ในสมัยก฽อนวัสดุที่นิยมใช฾ในการทําเครื่องครัวสําหรับราชวงศแและชนชั้นสูงคือทองแดง เนื่องจาก ทองแดงมีคุณสมบัติการนําความร฾อนทีด่ ีเยี่ยม แต฽ข฾อเสียข฾อสําคัญของทองแดงก็มีเช฽นกันนั่นคือเมื่อทองแดงสัมผัส กับอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดจะเกิดปฏิกิรยิ าขึ้น ทําให฾เกิดพิษต฽อผูบ฾ ริโภคได฾ ดังนั้นเครื่องครัวในสมัยก฽อนจึงต฾องเคลือบ ด฾วยดีบุกด฾านในและมีการตรวจสอบรอยเคลือบทุกครั้งก฽อนนํามาใช฾งาน Silver collection นี้มีจํานวนมากมาย จริงๆ แต฽ละชิ้นก็ดูหรูหราอลังการมากๆ นับจํานวนห฾องที่จัดแสดงทั้งหมดมีถงึ 29 ห฾อง หนึ่งในนั้นมีการจัดแสดง เครื่องใช฾ที่ใช฾สําหรับพระราชพิธีเก฽าแก฽พธิ ีหนึ่งนั่นคือพราะราชพิธีล฾างเท฾า (The foot-washing ceremony)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[125]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

กล฽าวคือเป็นพระราชพิธีทปี่ ฏิบัติสืบต฽อกันมานับร฾อยๆ ปี โดยพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีจะทรงล฾างเท฾าชาย สูงอายุ 12 คนและหญิงสูงอายุอกี 12 คนในวัน Holy Thursday ในเทศกาลอีสเตอรแ เพื่อแสดงถึงพระเมตตาของ พระองคแดั่งเช฽นที่พระเยซูคริสตแที่ปฏิบัติต฽อสาวกของพระองคแ ในวัน Holy Thursday ชายและหญิงสูงอายุ 24 คนที่ ยืนรออยูห฽ น฾าพระราชฐานจะได฾รับเชิญเข฾าร฽วมพระราชพิธีนี้ ทั้งหมดจะได฾รับการเปลี่ยนเสื้อผ฾าให฾สะอาด ใหม฽ ได฾รับ การตรวจสุขภาพและได฾รับการพระราชทานอาหารที่จัดเตรียมด฾วยวัตถุดิบอย฽างดีบนเครื่องเรือนเฉพาะ หลังจากใช฾เวลาร฽วมชัว่ โมงกับ Silver collection เราก็เดินผ฽านบันไดที่พาเราไปสู฽ส฽วนภายในของ พระราชวังที่เล฽าเรื่องราวของราชวงศแฮับสแบวรแกผ฽านพิพิธภัณฑแซิสซี่ (Sisi Museum) ประวัติของราชวงศแฮับสแบวรแก ตาม Wikipedia สรุปได฾แบบคร฽าวๆ ที่สดุ ดังนี้ ราชวงศแฮับสแบวรแกได฾ปกครองสเปนและออสเตรีย รวมเวลาการปกครองถึง 600 ปี แต฽ที่รู฾จักกันมากที่สุด คือการปกครองในตําแหน฽งสมเด็จพระจักรพรรดิแห฽งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Emperor) และหลังจากที่มี การสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิข์ ึ้นมา ราชวงศแฮับสแบวรแกนี้ก็ได฾ปกครองรัฐและประเทศต฽างๆ ถึง 1,800 รัฐ พระบรมวงศานุวงศแได฾ทรงขยายอํานาจการปกครอง ทรงนํารัฐและประเทศต฽างๆ มาผนวกรวมกับ จักรวรรดิโดยการอภิเษกสมรสกับพระธิดาแห฽งเมืองต฽างๆ แล฾วก็ผนวกเมืองนั้นเข฾าเป็นส฽วนหนึ่งของจักรวรรดิ ราชสกุลฮับสแบวรแกแบ฽งออกเป็น 2 สายคือสายฮับสแบวรแก-ออสเตรียและสายฮับสแบวรแก-สเปน สายสกุล ฮับสแบวรแก-สเปนล฽มสลายเมื่อปี 1,700 เช฽นเดียวกับสายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรียที่ล฽มสลายจากสงครามสืบราช บัลลังกแออสเตรีย องคแรัชทายาทองคแสุดท฾ายแห฽งสายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรีย อารแคดัชเชสมาเรีย เทเรซ฽า (ต฽อมาคือ สมเด็จ พระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า) ซึ่งเป็นองคแรัชทายาทหญิงโดยพฤตินัย ได฾ทรงอภิเษกสมรสกับดยุคฟรานซิสที่ 3 สตีเฟนแห฽งลอเรน องคแพระประมุขแห฽งลอเรน (ต฽อมาคือ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1) ทั้งสองทรงเป็นพระ ญาติกันเนื่องจากทรงเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอรแดินานที่ 3 แห฽งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หลังการ อภิเษกสมรส สายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรียได฾ถูกยุบลงกลายเป็น ราชสกุลฮับส์บวร์ก-ลอเรน จวบจนปัจจุบัน ถึงแม฾ดยุคฟรานซิสที่ 3 สตีเฟนแห฽งลอเรนจะถูกสถาปนาแต฽งตั้งเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต฽พระราชอํานาจและการบริหารบ฾านเมืองยังเป็นของ สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า ในฐานะผู฾ทรงสืบราชสมบัติ ปี 1867 ประชาชนชาวฮังกาเรียนก฽อการปฏิวัติเพื่อเรียกร฾องเอกราชจากจักรวรรดิออสเตรีย สมเด็จพระ จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 ต฾องทรงไปไกล฽เกลี่ยการจลาจลด฾วยพระองคแเองจนฮังการียอมจํานน พระองคแจึงรวม ออสเตรียและฮังการีเข฾าด฾วยกันในชือ่ จักรวรรดิใหม฽ จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเจริญรุ฽งเรืองจนถึงสมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 ปี 1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเนื่องมาจาก อารค์ดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดนิ านด์แห่งออสเตรีย-เอสต์ ถูกลอบปลงพระชนมแโดยนักอนุรกั ษแนิยม ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอรแเบียโดยร฽วมมือกับเยอรมัน แต฽แพ฾ สงครามเมื่อปี 1918 สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย (สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 แห่งฮังการี) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[126]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ทรงประกาศแยกออสเตรียและฮังการีออกจากกัน ทําให฾มีการล฾มล฾างจักรวรรดิและเกิดการล฽มสลายของจักรวรรดิใน ที่สุด

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[127]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ย฾อนกลับมาที่เรื่องพิพิธภัณฑแ Sisi, Sisi เป็นชื่อเรียกกันภายในหมู฽พระญาติของดัชเชสเอลิซะเบ็ธแห฽งบาวา เรีย (Duchess Elisabeth in Bavaria) ภายหลังพระองคแทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[128]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

โจเซฟที่ 1 และได฾รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธ Sisi มีพระสิริโฉมงดงามมาก จึงเป็นที่รัก ใคร฽ของผู฾พบเห็น ภายในพิพธิ ภัณฑแ Sisi และ Imperial Apartments ไม฽อนุญาตให฾ถ฽ายรูป เราจึงต฾องใช฾รูปภายจาก เว็บไซตแมาลงไว฾เพื่อเตือนความจําแทน เริ่มต฾นด฾วยพิพธิ ภัณฑแ Sisi ที่เล฽าเรื่องราวของพระจักรพรรดินีผู฾เลอโฉม ตลอดช฽วงชีวิตของพระองคแมีทั้งช฽วงที่พระองคแมีความสุขที่สุดในฐานะพระจักรพรรดินีแห฽งออสเตรียและพระราชินี แห฽งฮังการี และมีความทุกขแที่สุดจากการสูญเสียพระโอรสอันเป็นที่รักยิ่งจากการอัตวินิตบาตกรรม พระองคแฉลอง พระองคแสีดําตลอดตั้งแต฽นั้นมาจวบจนวันสิ้นพระชนมแ และเป็นเรื่องที่น฽าเศร฾าที่สุดเรื่องหนึ่งของราชวงศแเมื่อพระ จักรพรรดินี Sisi ถูกลอบปลงพระชนมแจากพวกต฽อต฾านราชวงศแชาวอิตาเลียนทีเ่ มืองเจนีวา สวิตเซอรแแลนดแ ภายใน พิพิธภัณฑแยังจัดแสดงฉลองพระองคแ เครื่องใช฾ส฽วนพระองคแ รถพระที่นั่งจําลอง และลายพระหัตถแของพระจักรพรรดิ นี Sisi ให฾เราได฾เข฾าถึงประวัติศาสตรแมากขึ้น สุดท฾าย เราเข฾าชม Imperial Apartments ส฽วนจัดแสดงห฾องประทับบางส฽วนของสมเด็จพระจักรพรรดิ ฟรานซแ โจเซฟที่ 1 และสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 18 ห฾อง เริ่มต฾นจากห฾องประทับ ห฾องทรงงานและห฾องส฽วนพระองคแอื่นๆ ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 เช฽นห฾องรอเข฾าเฝูา ห฾องประชุม ห฾องทรงงาน ห฾องบรรทม ห฾องฉลองพระองคแ ห฾องถัดๆ มาจะเป็นห฾องส฽วนพระองคแของสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิ ซะเบ็ธ และปิดท฾ายด฾วยห฾องเสวยพระกระยาหาร แต฽ละห฾องบอกเล฽าเรื่องราวและความยิ่งใหญ฽ของราชวงศแฮับสแ บวรแกได฾เป็นอย฽างดี ทัวรแจบแล฾วเหมือนได฾เรียนหนังสือเล฽มใหญ฽

ภายในพระราชวัง Hofburg (Credit: www.hofburg-wien.at)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[129]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

เราใช฾เวลาอยู฽ที่ Hofburg นานมากถึงเกือบ 3 ชม. ทั้งๆ ที่ในเว็บไซตแเขียนไว฾ว฽าใช฾เวลาประมาณ 1 ชม. ครึ่ง เท฽านั้น นี่ขนาดเราก็รีบเดินพอสมควรแล฾วนะ แต฽เรื่องราวและจํานวนห฾องจัดแสดงเยอะมากจริงๆ ออกมาถึงกับมึน นับรวมตั้งแต฽ silver collection มาจนถึง Imperial Apartments แล฾วได฾กว฽า 76 สถานีที่มี audio guide บรรยาย นับว฽ามากที่สุดเลยก็ว฽าได฾ สําหรับคนที่ไม฽ชอบประวัติศาสตรแคงไม฽เหมาะกับที่นี่ อาจข฾ามไปเข฾าชมเฉพาะที่ พระราชวังเชินบรุนนแซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร฾อนของราชวงศแก็ได฾ ส฽วนที่นี่ให฾ถ฽ายรูปเฉพาะด฾านนอกก็พอ แต฽สําหรับเรา ถึงแม฾ความรู฾ทางประวัติศาสตรแจะน฾อยนิด แต฽ความอยากรู฾อยากเห็นเรื่องประวัติศาสตรแไม฽เป็นสองรองใคร ส฽วนจะ เก็บเกี่ยวความรู฾ได฾หรือไม฽นั้นก็เป็นอีกเรือ่ งหนึ่ง ไหนๆ มาเวียนนาเมืองแห฽งประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมแล฾ว ก็ต฾อง เข฾าถึงกันซะหน฽อย ออกจาก Hofburg เราเดิน ลัดเลาะตามแผนที่ไปยังอาคารรัฐสภา (Parliament) ตามที่อ฽านมาที่รัฐสภามี ทัวรแให฾เข฾าชมด฾วยรอบ 11 โมง ราคา 4 EUR แต฽เวลาของเรามันเลยไปเที่ยง ครึ่งแล฾ว ก็เลยได฾แต฽ถ฽ายรูปด฾านหน฾า พอเป็นพิธี อาคารรัฐสภาออสเตรีย เป็นศิลปะแบบโรมันซึ่งเดาว฽าน฽าจะเพิ่ง อาคารรัฐสภา (Parliament) สร฾างไม฽นาน ไม฽ใช฽อาคารที่มีอยู฽เดิม มี รูปปั้นเทพเจ฾าหลายต฽อหลายองคแรายล฾อมรอบอาคารเต็มไปหมด โดยมีเทพีเอเธน฽าองคแใหญ฽ที่สุดอยู฽ด฾านหน฾า

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[130]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ถัดจากอาคารรัฐสภาไปไม฽ไกล เดินผ฽าน สวนสาธารณะ (Stadtpark) ก็จะเจอศาลาว฽า การเมืองเวียนนา (Rathaus) ซึ่งเราจะต฾องรีบไป ให฾ทันทัวรแฟรีรอบบ฽ายโมง เมื่อไปถึงศาลาว฽าการ ดูเหมือนว฽าถ฾าเดินผ฽านทางสวนสาธารณะเราจะไป โผล฽ด฾านหลังศาลากลาง ให฾เดินอ฾อมอาคารไปยัง ด฾านหน฾าจะมีทางเข฾าใหญ฽ให฾เข฾าไป จากนั้นเดิน ตรงไปไม฽ไกล ให฾มองหาประตูทางเข฾าหมายเลข 8 ทางขวามือ ทัวรแจะเริ่มจากห฾องนั้น ทัวรแศาลา กลางฟรีนี้ใจดีสุดๆ มี audio guide ภาษาอังกฤษ ให฾ฟังด฾วย โดยคุณไกดแจะพูดเป็นภาษาเยอรมันแต฽ เมื่อถึงห฾องหนึ่งหรือสถานีหนึ่ง คุณไกดแก็จะยก ปูายแสดงหมายเลขใน audio guide ให฾เรากดฟัง ตาม เรารู฾สึกโชคดีและสนุกมากที่ได฾มโี อกาสเข฾า ชมอาคารและห฾องต฽างๆ ภายในศาลาว฽าการเมือง เวียนนา เพราะห฾องต฽างๆ นี้เป็นห฾องที่ใช฾ทํางาน ศาลาว่าการเมืองเวียนนา (Rathaus) จริง เราได฾เข฾าชมห฾องสําคัญต฽างๆ เช฽นประชุม สภา ห฾องจัดเลี้ยงรับรอง ห฾องแถลงข฽าว ทัวรแใช฾เวลาประมาณ 45 นาที กําลังดี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[131]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ภายใน Rathaus

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[132]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

โปรแกรมของเราในวันนี้ดําเนินไปได฾เพียงครึ่งเดียวเท฽านั้น เราก็รู฾สึกปวดเมื่อยล฾าไปทั้งตัว คงเพราะล฾า สะสมตั้งแต฽วันแรกจนถึงวันนีว้ ันที่ 8 แล฾ว วันก฽อนๆ ก็ยังแค฽เดินบ฾าง พักบ฾าง นั่งรถไฟบ฾าง แต฽วันนี้นี่เดินล฾วนๆ แถม เดินฟังเลคเชอรแที่ Hofburg แบบนอนสต฿อป ไม฽ได฾นั่งเลย ตอนนี้ก็เลยปวดเท฾าขึ้นมา แปล฿บๆ แต฽เราก็ยังต฾องทําตามแผนต฽อไปนั่น คือไปพระราชวังอีกแล฾ว พระราชวัง Belvedere วิธีไปก็คือให฾เดินจากศาลาว฽า การผ฽านสวนสาธารณะ รอรถรางสาย D ที่ ปูายหน฾าสวนสาธารณะ นั่งไป 8 ปูายไปลงที่ สถานี Schloss Belvedere ตัวพระราชวัง จะอยู฽ฝั่งตรงข฾ามปูายรถราง พระราชวัง Belvedere แบ฽งเป็น 2 ส฽วนคือ Upper Belvedere บริเวณที่เราลงรถราง และ Lower Belvedere อยู฽อกี ฝั่งหนึ่ง วิธีที่ดี ที่สุดในการเข฾าชมทั้ง 2 ส฽วนให฾เข฾าชม Upper ก฽อนแล฾วค฽อยเดินลงเนินผ฽านสวนจน ไปถึงส฽วน Lower ไม฽งั้นถ฾าเดินกลับกันก็ต฾อง กลายเป็นเดินขึ้นเนิน เมื่อยตาย พระราชวัง Belvedere สร฾างขึ้นใน Route to go: Schloss Belvedere ศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร฾อนของเจ฾าชายยูจีนแห฽งซาวอย (Prince Eugene of Savoy) แม฽ทัพผู฾ยิ่งใหญ฽ ที่สุดในออสเตรีย ปัจจุบัน Belvedere กลายเป็นสถานที่จัดแสดงพิพธิ ภัณฑแไปหมดแล฾ว โดย Upper Belvedere เป็นพิพิธภัณฑแประติมากรรมและจิตรกรรมภาพของศิลปินชื่อดังมากมายตั้งแต฽ยุคกลาง บารอกเรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน ในขณะที่ Lower Belvedere เป็นส฽วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตรงกลางระหว฽าง Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[133]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

Upper และ Lower Belvedere เป็นสวนขนาดย฽อม มีรูปปั้นผู฾หญิงอกอึ๋มดูประหลาดไม฽เข฾าพวกอยู฽เต็มไปหมด ค฽า เข฾าชมพระราชวัง Belvedere ราคาคนละ 14 EUR (combined ticket) แพงเอาการ สําหรับคนที่ไม฽ได฾มีความ สนใจทางศิลปะมากนัก ไม฽ต฾องซื้อบัตรเข฾าชมก็ได฾ ถ฽ายรูปบริเวณรอบๆ นั่งกินบรรยากาศได฾ฟรี ไม฽เสียเงิน

Schloss Belvedere

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[134]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ออกจาก Belvedere ทาง Lower Belveder เราเดินไกลประมาณกิโลกว฽า (แต฽เหมือน 5 กิโล) เพื่อไปเดิน ชมตลาดชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนาอย฽างตลาด Naschmarkt ตลาด Naschmarkt เป็นตลาด open air กลางใจ เมือง ตลาดจัดพื้นที่ขายของเป็นแนวยาวตลอดถนน ขายทั้งของกินของใช฾เต็มไปหมด แต฽ดูไปดูมาก็ขายของซ้ําๆ กัน ซะเยอะจนดูไม฽หลากหลายเท฽าไหร฽ นอกจากเป็นตลาดแล฾ว Naschmarkt ยังมีร฾านอาหารเปิดให฾บริการอยู฽เต็มไป หมดเช฽นกัน

Naschmarkt

ความจริงตามแผนวันนี้ ตอนกลางคืนเราว฽าจะไปลองฟังดนตรีคลาสสิคฝีมือการประพันธแของโมสารแท ถ฾า ราคาตั๋วพอรับได฾กับความสามารถทางโสตประสาทของเรา (นั่นคือตั๋วถูกสุดๆ นั่นเอง) เราจึงเดินย฾อนกลับทางเดิม เพื่อไปดูลาดเลาสถานที่และราคาตัว๋ ก฽อน เวียนนานอกจากจะเป็นเมืองที่ร่ํารวยด฾วยประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม การเมืองการปกครองแล฾ว เวียนนาก็ยังเป็นเองที่ร่ํารวยด฾วยวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคด฾วยเช฽นกัน สองคีตกวีชื่อก฾องที่ โด฽งดังในเวียนนาก็คือโมสารแทและโยฮัน สเตราทแ ดังนั้นการรับชมดนตรีคลาสสิคในเวียนนาเป็นเรื่องที่ทําได฾ทั่วไป Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[135]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

ทุกวันจะมีการแสดงดนตรีคลาสสิคในรูปแบบต฽างๆ ทั้งคอนเสิรแต โอเปร฽าหรือบัลเล฽ยแหมุนเวียนสลับสับเปลีย่ นกันไป ในหลายๆ ที่ ถ฾าหากอยากทราบว฽าวันนี้มีโปรแกรมที่ไหน อย฽างไรก็ไม฽ต฾องขวนขวายหาให฾ยากเย็น แค฽เดินตามท฾อง ถนนก็จะมีคนขายบัตร บ฾างก็แต฽งตัวเป็นโมสารแทมานําเสนอโปรแกรมพร฾อมโฆษณาเสร็จสรรพว฽าถ฾าซื้อตอนนี้ราคา จะเหลือเท฽าไหร฽ แข฽งขันกันน฽าดู โดยปกติแล฾วตั๋วเข฾าชมการแสดงดนตรีคลาสสิคเหล฽านี้มีหลากหลายราคามาก ราคา ตั๋วแพงสุดอาจสูงถึงหลักหลายร฾อยยูโร ส฽วนถูกสุดก็ประมาณ 40-50 ยูโร ซึ่งก็ยงั ไม฽เหมาะสมกับความสามารถในการ รับฟังดนตรีคลาสสิคของเรา (แปลว฽าต่ํามาก แต฽ยังอยากจะลองฟัง) เพราะฉะนัน้ ทางเลือกสุดท฾ายที่จะได฾ราคาตั๋วถูก ที่สุดก็คือหาตั๋วยืน ซึ่งโดยทั่วไปตั๋วยืนจะเปิดขายประมาณ 1 ชม.ก฽อนการแสดงจะเริ่มที่บริเวณหน฾าทางเข฾าจุดแสดง เลย เคยอ฽านมาจากหลายที่วา฽ บางทีตั๋วยืนที่ขายที่หน฾าโอเปร฽าเฮ฾าสแบางรอบ ราคาถูกสุดๆ เหลือแค฽ 2 EUR ก็มี เราเช็คมาจากทางอินเตอรแเน็ทว฽าวันนี้จะมีคอนเสิรแตโมสารแท http://www.mozart.co.at/index_en.htm หรือ http://www.viennaconcerts.com/ (แสดงดนตรีออเคสตร฾า อย฽างเดียว ไม฽มีโอเปร฽าและบัลเล฽ยแ ซึ่งน฽าจะดูง฽ายหน฽อย เข฾าถึงไม฽ยาก) โดยผูแ฾ สดงจะแต฽งตัวด฾วยเครื่องแต฽งกายใน ยุคโมสารแทหมดเลย มีการสวมวิกผมสีบลอนดแแล฾วผมดัดๆ เป็นลอนๆ ด฾วย การแสดงในวันนี้จะจัดขึ้นที่ Musikverein ซึ่งอยู฽ที่ถนนเส฾นใกล฾ๆ กับที่เราเดินผ฽านมาจาก Belvedere พอหาสถานที่เจอแล฾วเราก็เดินเลยและ ข฾ามถนนไปอีกฟากเพือ่ ไปกินมื้อเย็นของวันนี้ที่ร฾าน Café Schwarzenberg ร฾านนี้เป็นร฾านคาเฟุขายพวกเครื่องชา กาแฟและของหวานซะเยอะ แต฽ก็มีอาหารจานหลักขายอยู฽พอสมควร เราสั่ง Clear soup with liver dumpling, ‘Sacher sausages’ with masturd and fresh horseradish, ‘Grilled pork tenderloin’ with sautéed mushrooms and potato croquettes, Hot chocolate ‘Alt Wiener Art’ with vanilla, cinnamon, and whipped cream และน้ําแร฽ผสมโซดาแทนน้ําเปล฽า อาหารรสชาติดี คุณลุงหัวหน฾าบริกรก็ใจดี ขยันขันแข็ง บรรยากาศในร฾านก็ใช฾ได฾ คนเยอะ ดูเหมือนเวียนนาดี บางคนก็มานั่งที่นี่เพื่อดื่มกาแฟแก฾วเดียวแล฾วพูดคุยธุรกิจกัน อีกเป็นนาน

Route to go: Café Schwarzenberg

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[136]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

Café Schwarzenberg

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[137]


Original Habsburg (2)

วันที่ 8: Wien

สุดท฾ายเมื่อถึงเวลาประมาณ 1 ทุ฽ม เวลาก฽อนคอนเสิรแตจะเริ่ม 1 ชม. เราก็กลับไปที่ Musikverein อีกครั้ง ตอนนี้ผู฾คนมาจากไหนไม฽รู฾ แห฽กันมาออเต็มหน฾าโถงชั้น 1 ของอาคารเต็มไปหมด ต฽อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้อตัว๋ ยืน ในขณะที่ผู฾ชมที่ไม฽ได฾มารอซื้อตั๋วยืนก็มาถึงแล฾วจํานวนมากเหมือนกัน พอสอบถามราคาตั๋วยืนแล฾วก็ได฾ความว฽าราคา 23 EUR เอิ่มมมมม... ทําไมยังแพงอยู฽ (สุดท฾ายมารู฾วา฽ ราคาตั๋วยืนจะลดเหลือ 50% ของราคาตั๋วนั่งที่ถูกที่สุดค฽ะ ถ฾า การแสดงที่เราจะไปชมอย฽างเช฽นที่โอเปร฽าเฮ฾าสแ ลองเช็คดูมีบางการแสดงที่ราคาตั๋วนั่งต่ําสุดอยู฽ที่ 11 EUR ราคาตั๋ว ยืนก็เลยอยู฽ที่ประมาณ 5 EUR ได฾ค฽ะ) ใจหนึ่งก็อยากตัดใจเสียเงินเข฾าไปดู ไปหาประสบการณแใหม฽ ใจหนึ่งก็เสียดาย ตังคแ คิดไปคิดมาสุดท฾ายก็เลยตัดใจไม฽ดูซะงั้น โดยอ฾างว฽าเดี๋ยวเลิกดึก (ก็ประมาณ 4 ทุ฽มอะนะ แค฽ดึกนิดหน฽อยถ฾าอยู฽ เมืองไทย แต฽ถ฾าสําหรับโปรแกรมเที่ยวที่ทรหด 11 วันอย฽างงี้ การได฾นอนพักผ฽อนให฾มากที่สุดเป็นเรื่องสําคัญ.... อยากอ฾างอะไรก็อ฾างไปตอนนั้น 55+) ก็เลยไม฽ได฾เก็บเกี่ยวประสบการณแการชมการแสดงดนตรีคลาสสิคเลย จนถึง ตอนนี้ที่เมืองไทย ยังคิดเสียดายไม฽เลิก เพราะหลังจากคํานวณค฽าใช฾จ฽ายทั้งทริปปรากฏว฽าเงินเหลือเยอะกว฽าที่ตั้งงบ ไว฾เยอะอยู฽ ฮึ่มๆๆ ไม฽น฽าเลยจริงๆ

Musikverein

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[138]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

Original Habsburg (3) วันที่ 9: Wien

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[139]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เรายังคงอยู฽ในเวียนนาอย฽างเต็มอิ่มอีก 1 วัน มื้อเช฾าของเราวันนี้เป็นอาหารเช฾าของโฮสเทล ซื้อคูปองที่หน฾า รีเซฟชั่นแล฾วก็ยื่นให฾เข฾าหน฾าที่ที่หน฾าซุ฾มอาหารเช฾าได฾เลย อาหารเช฾าที่ Wombat ก็จะคล฾ายกับที่ซาลสแบวรแก มีขนม ปังปิ้ง ซีเรียล โยเกิรแต ไข฽ต฾ม แฮม ซาลามี ชีส เนยแข็ง น้ําผลไม฾ นม และผลไม฾พวกกล฾วย ส฾ม แอปเปิ้ล กินกันให฾เกิน อิ่มซักหน฽อยเพราะวันนีย้ ังอีกยาวไกล เท฽านั้นไม฽พอ เรายังเก็บไข฽ต฾ม กล฾วย ขนมปังใส฽ถุงซิปเอาไปกินเป็นมื้อกลางวัน ด฾วย

บรรยากาศภายในโฮสเทล

โปรแกรมของวันนี้เริ่มต฾นที่พระราชวังฤดูร฾อนที่ใหญ฽ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเวียนนาและออสเตรียนั่นคือ พระราชวังเชินบรุนนแ (Schloss Schonbrunn) จากหน฾าโฮสเทลจะมีปูายรถราง (ชื่อปูาย Gerstnerstrasse ชื่อ เดียวกับถนน) ให฾นั่งรถรางสาย 58 เส฾นทาง Hummelgasse (หันหน฾าเข฾าโฮสเทล รถรางจะวิ่งมาจากด฾านซ฾ายมือ ผ฽านสถานีรถไฟ Westbahnhof ก฽อนมาจอดที่ปูายที่เรารอ) นั่งไป 8 สถานีแล฾วลงที่ปูาย Schloss Schonbrunn ใช฾เวลาประมาณ 10 นาที หรือถ฾าอยากนั่งรถไฟใต฾ดิน จากสถานี Westbahnhof ให฾นั่งเมโทร U6 สายสีน้ําตาล เส฾นทาง Siebenhirten แล฾วไปเปลี่ยนขบวนที่สถานี Langenfeldgasse นั่งเมโทร U4 สายสีเขียว เส฾นทาง Hutteldorf แล฾วลงที่สถานี Schloss Schonbrunn เราเลือกนั่งรถราง พอลงปูายปฺุบ มองไปทางขวาก็จะเห็นทางเข฾าด฾านหน฾าพระราชวังเชินบรุนนแอยู฽ไม฽ไกล พระราชวังเชินบรุนนแเป็นพระราชวังฤดูร฾อนของราชวงศแฮับสแบวรแกที่ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณแและเป็นสถานที่ที่มี ชื่อเสียงที่สุดในออสเตรีย จนได฾รับการขึน้ ทะเบียนให฾เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Culture ตั้งแต฽ปี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[140]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

1996 เป็นต฾นมา ประวัติของพระราชวังเชินบรุนนแสามารถสรุปรวมได฾คร฽าวๆ http://www.schoenbrunn.at และ Wikipedia)

ดังนี้

(ข้อมูลจาก

พระราชวังเชินบรุนน์

สมัยยุคกลางช฽วงศตวรรษที่ 14 อาคารหลายหลังบนพื้นที่นี้เดิมชื่อว฽า Kutterburg ต฽อมาได฾ตกเป็นของ สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห฽งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระองคแจึงเปลี่ยนที่นี่เป็นสถานที่สําหรับเล฽นกีฬาล฽า สัตวแ ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่สําหรับล฽าสัตวแที่เป็นที่โปรดปรานขององคแจักรพรรดิของราชวงศแฮับสแบวรแกหลายต฽อ หลายพระองคแ จักรพรรดิแมททิอาส (Emperor Matthias) เป็นผู฾ตั้งชื่อที่นี่ว฽า Schon Brunnen ซึ่งแปลว฽าน้ําพุอัน สวยงาม (fair spring) พระราชวังเชินบรุนนแเป็นมรดกสืบทอดกันในราชวงศแฮับสแบวรแกจากรุ฽นสู฽รุ฽น แต฽ในฐานะสถานที่สําหรับเล฽น กีฬาล฽าสัตวแเท฽านั้น จวบจนเมื่อตกเป็นของสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า พระองคแทรงโปรดปรานที่นี่มาก จึง เป็นที่มาของความยิ่งใหญ฽ของพระราชวังเชินบรุนนแในปัจจุบัน เนื่องจากพระองคแทรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนรูปแบบ สถาปัตยกรรมและการตกแต฽งภายในของที่นี่ให฾ยิ่งใหญ฽ สวยงามดังพระราชวังอืน่ ๆ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า เป็นผู฾ทรงควบคุมการออกแบบก฽อสร฾างและรูปแบบการตกแต฽ง ภายในพระราชวังตลอดจนสวนและพื้นที่โดยรอบพระราชวังด฾วยพระองคแเองแทบทั้งสิ้นผ฽านทางสถาปนิก วิศวกร และจิตรกรเอกหลายคนในสมัยนั้น งานทั้งหมดสําเร็จโดยสมบูรณแก฽อนพระองคแเสด็จสวรรคตเพียงไม฽นาน หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า เสด็จสวรรคต ก็ไม฽มีพระบรมวงศานุวงศแพระองคแใดใช฾ที่ที่ เป็นที่ประทับ จะมีบ฾างประปรายในฐานะเป็นที่ประทับในช฽วงฤดูร฾อนเท฽านั้น Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[141]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

ปี 1830 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟทรงประสูติ เติบโตและใช฾ชีวิตครั้งทรงพระเยาวแที่นี่ เนื่องจากพระราชบิดาและพระ ราชมารดาของพระองคแทรงประทับอยู฽ทางปีกฟากตะวันออกของ พระราชวัง จนเมื่อพระองคแเสด็จขึ้นครองราชยแ พระราชวังเชินบรุนนแก็ กลับมาสู฽ยุครุ฽งเรืองอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟ ทรงโปรดปรานที่นี่มากและใช฾ชวี ิตส฽วนใหญ฽อยู฽ที่พระราชวังแห฽งนี้จวบ จนพระองคแเสด็จสวรรคต เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีล฽มสลายในปี 1918 พระราชวังเชินบรุนนแจึงตกเป็นของสาธารณรัฐออสเตรียและอยูภ฽ ายใต฾ การบริหารงานของ Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB) การเข฾าชมพระราชวังเชินบรุนนแมีให฾เลือกหลายรูปแบบตาม เวลาและงบประมาณที่มี http://www.schoenbrunn.at/en/besucherinfo/admission-charges.html เรา เลือก Classic Pass Ticket ราคาคนละ 17.9 EUR ซึ่งครอบคลุมการเข฾าชม 1) ทัวรแภายในพระราชวัง (Grand tour) 2) สวนส฽วนพระองคแ (Privy garden) 3) Panorama terrace 4) เขาวงกต 5) สาธิตการทําแอปเปิ้ลสตรูเดล (apple strudel) พร฾อมชิมตัวอย฽างฟรี (อันสุดท฾ายนี่ล฽ะที่ทาํ ให฾เราเลือกตั๋วประเภทนี้ กินฟรี ไม฽มีพลาดอยู฽แล฾ว) จุดจําหน฽ายตั๋วเข฾าเชินบรุนนแมีหลายที่ เราซื้อตั๋วที่ร฾านขายของที่ระลึกที่หน฾าทางเข฾ารั้วพระราชวัง (Main entrance) บริเวณแรกสุดที่เริ่มก฾าวเดินเข฾ามาในบริเวณเชินบรุนนแ ร฾านขายของที่ระลึกจะอยู฽ซ฾ายมือที่ใหญ฽ หรือจะ เดินลึกเข฾าไปซื้อที่จุดจําหน฽ายตั๋วทีภ่ ายในอาคารพระราชวังก็ได฾ จะมีปาู ยใหญ฽ๆ เขียนว฽า Ticket อยู฽ แต฽จุดจําหน฽าย ตั๋วนี้เป็นจุดใหญ฽ที่สุดจึงทําให฾มีผู฾คนพลุกพล฽านที่สุดด฾วย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[142]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

แผนที่ภายในพระราชังเชินบรุนน์

ทัวรแประเภท Grand tour ภายในเชินบรุนนแพร฾อม audio guide เปิดให฾เข฾าชมห฾องประทับจํานวน 40 ห฾อง (จากจํานวนห฾องทั้งหมดกว฽า 1,400 ห฾อง... กรี๊ดดดด) ในขณะที่ทัวรแขนาดย฽อมอย฽าง Imperial tour เปิดให฾เข฾า ชมห฾องจํานวนน฾อยกว฽าครึ่งหนึ่ง เริ่มต฾นที่การขึ้นผ฽านบันไดใหญ฽สีน้ําเงิน (Blue staircase) แล฾วเดินชมห฾องต฽างๆ ทางด฾านปีกขวา (ทิศตะวันตก) ของอาคาร โดยส฽วนแรกทางปีกทิศตะวันตกเป็นห฾อ งประทับและห฾องส฽วนพระองคแ ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟและสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธ มีทั้งห฾องทรงงาน ห฾องบรรทม ร฾าน ฉลองพระองคแ ห฾องรับแขก ห฾องสวดมนตแ ลักษณะไม฽ต฽างจากที่ Hofburg ที่เราไปดูมาเมื่อวานนัก เพียงแต฽พื้นที่แต฽ ละห฾องที่เชินบรุนนแมีขนาดใหญ฽กว฽าและมีจํานวนห฾องมากกว฽ามาก เดินไปเรื่อยๆ จนถึงส฽วนกลางของอาคาร (Central wing) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นห฾องประทับและห฾องส฽วนพระองคแของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽า Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[143]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เดินต฽อไปที่ปีกซ฾ายจะเป็น Franz Karl Apartments ห฾องประทับและห฾องส฽วนพระองคแของอารแคดัชเชสโซฟีและ อารแคดยุคฟรานซแ คารแลซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟ เป็นอันจบ ทัวรแ ออกจากตัวพระราชวังเราเดินไปที่สวนส฽วนพระองคแ (Privy garden) หน฾าปีกฟากตะวันออกของ พระราชวัง การมาเที่ยวชมสวนในฤดูใบไม฾ร฽วงถือเป็นการท฽องเที่ยวที่ขาดทุนมาก เพราะดอกไม฾โรยไปหมด คนสวนก็ ปล฽อยให฾ดินแห฾งกรัง ทําให฾สวนส฽วนพระองคแที่ครอบคลุมอยู฽ในค฽าตั๋วของเรานี่ไม฽สวยเอาซะเลย

จากสวนส฽วนพระองคแ เราเดินอ฾อมไปที่ด฾านหลังตัวพระราชวังเชินบรุนนแ จะเจอกับ Great Parterre สวน สไตลแบารอกขนาดใหญ฽ ที่เมื่อเรายืนแล฾วมองไปรอบๆ ก็จะสามารถมองเห็นวิวของพระราชวังเชินบรุนนแและพื้นที่ โดยรอบได฾อย฽างเต็มตา จนสวนนีก้ ลายเป็นมุมมหาชนที่ใครๆ ก็ต฾องมาถ฽ายรูปเก็บไว฾ให฾รู฾ว฽าที่นี่คือเชินบรุนนแ ถัดจาก สวน Great Parterre จะเป็นเนินเขาที่จะขึ้นไปสู฽ Panorama terrace ที่ตีนเนินเขา มี Neptune fountain น้ําพุที่ ถูกออกแบบให฾เป็นเหมือนส฽วนมงกุฏครอบเหนือสวน Great Parterre อีกชั้นหนึ่ง น้ําพุเนปจูนและสวน Great Parterre ทั้งหมดถูกออกแบบไว฾ตั้งแต฽ตั้นให฾มีความสอดคล฾องกับตัวอาคารพระราชวังเชินบรุนนแที่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็น พระประสงคแดั้งเดิมของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽า

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[144]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

Gloriette (Panorama terrace) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[145]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เราเดินขึ้นเนินเขาเพื่อไปยัง Gloriette หรือ Panorama terrace ระเบียงทางเดินที่มีเสาเรียงกันเป็นแถว (colonnade) ที่จะทําให฾เรามองเห็นเชินบรุนนแได฾จากมุมสูง รวมทั้งมองเห็นเวียนนาได฾ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด฾วย ที่ Gloriette นี้มีร฾านกาแฟให฾บริการนั่งจิบพักผ฽อนด฾วย จากนั้นเราเดินลงเนินเขาแล฾วขอย฾อนกลับไปวัยเด็กด฾วยการเข฾า ไปชมเขาวงกตที่อยู฽ดา฾ นซ฾ายของตีนเนินเขา (หันหลังให฾ Gloriette) ในเขาวงกตมีแต฽เด็กๆ วัยรุ฽นมากันเป็นหมู฽คณะ อาจจะมากับโรงเรียนหรือมากันเองก็ไม฽รู฾ แต฽ว฽ามีแต฽นอ฾ งๆ หน฾าใสๆ วิ่งหาทางเข฾าออกภายในเขาวงกตกันให฾ควัก่ ถ฾า ไม฽หลง (ซึ่งเราก็ไม฽หลง รอบเดียวผ฽าน อาศัยเดินตามช฽องที่คนเยอะๆ) ปลายทางด฾านในสุดของเขาวงกตจะเป็นบันได ขึ้นไปยังจุดชมวิวเล็กๆ เหนือยอดพุ฽มไม฾ที่สร฾างเป็นเขาวงกต นอกจากนีภ้ ายในบริเวณใกล฾เคียงยังมีเกมคล฾ายๆ เขา วงกตให฾เด็กๆ ได฾สนุกสนานหลายเกม

เมื่อได฾เวลาใกล฾เที่ยง เราต฾องรีบเดินย฾อนกลับไปทางด฾านหน฾าของพระราชวังเพือ่ ไปชมการสาธิตการทําแอป เปิ้ลสตรูเดล ขนมหวานสัญชาติออสเตรียแท฾ๆ ที่ราคาค฽าชมรวมอยู฽ในค฽าตั๋ว Classic Pass ของเราแล฾วด฾วย บริเวณ โชวแอยู฽ที่อาคาร Old bakery เยื้องไปทางขวามือของตัวอาคารพระราชวัง (เมื่อหันหลังให฾พระราชวัง) โชวแเริ่ม 10 โมง มีเป็นรอบๆ เริ่มต฾นเวลา .00 น. พอเราเข฾าไปถึงที่สาธิต เจ฾าหน฾าที่กย็ ื่นขนมแอปเปิ้ลสตรูเดลชิ้นน฾อยๆ ให฾เรา เดินถือไปนั่งที่โต฿ะด฾านหน฾า ซึ่งด฾านหน฾าโต฿ะกาแฟที่เรานั่งก็เป็นเคาทแเตอรแทําครัวที่จัดวางวัตถุดิบ เครื่องปรุงและ อุปกรณแสําหรับเตรียมสาธิตวิธีทําขนมให฾เราชมกันแล฾ว ดูแล฾วให฾ความรู฾สึกเหมือนกําลังดูหมึกแดงโชวแกันเลยทีเดียว ต฽างกันที่พ฽อครัวคนนี้ขี้เล฽นและมุกเยอะใช฾ได฾ คงทําเป็นอาชีพ พอเขารู฾วา฽ เราจะถ฽ายรูป เขาก็รีบหยุดแล฾วหันหน฾ายิ้ม ให฾ หรือตอนที่เขาเชิญตัวแทนผู฾ชมให฾ไปลองทําจริงก็มีการหยอดมุกเล็กๆ น฾อยๆ ตลอด แอปเปิ้ลสตรูเดลเป็นขนม หวานที่สว฽ นผสมหลักก็คือแอปเปิ้ล เพราะฉะนั้นรสชาติพื้นฐานของมันคือหวานม฾ากกกก เขาจะเอาแอปเปิ้ลมา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[146]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เตรียมเป็นไส฾แยกไว฾ จากนั้นก็เตรียมแปูงแผ฽ให฾เป็นแผ฽นบางๆ ที่สุด จากนั้นค฽อยเอาส฽วนไส฾มาวางบนแปูงแล฾วนําเข฾า เตาอบ เสิรแฟกับน้าํ ชาร฾อนๆ น฽าจะแก฾เลีย่ นได฾ดี

วิธีทําแอปเปิ้ลสตรูเดล

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[147]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

วิธีทําแอปเปิ้ลสตรูเดล

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[148]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

หลังจากดูโชวแแอปเปิ้ลสตรูเดล เราออกมานั่งกินมื้อเที่ยงกันที่เก฾าอี้ลานด฾านหน฾าพระราชวัง การกินไข฽ต฾ม ขนมปังและกล฾วยหอมทีห่ ยิบมาจากโฮสเทลบวกกับการนั่งมองวิวเพลินๆ ของพระราชวังเชินบรุนนแก็เป็นบรรยากาศ ที่ทําให฾อาหารมื้อนี้อิ่ม (วิว) และอร฽อยขึน้ อีกเยอะ ออกจากเชินบรุนนแ เรานั่งเมโทร U4 สายสีเขียวจาก Schloss Schonbrunn เส฾นทาง Heiligenstadt ไป ลงสถานี Stadtpark สวนสาธารณะที่ศาลาว฽าการเมืองเวียนนาที่เราผ฽านมาแล฾วเมื่อวานแต฽ยังไม฽มีโอกาสได฾เดินเที่ยว Stadtpark ก็เหมือนสวนสาธารณะอื่นทั่วไป แต฽จุดเด฽นอย฽างหนึ่ง (ที่จริงๆ ก็ไม฽ได฾เด฽นอะไร) ที่ทําให฾นักท฽องเที่ยว โดยเฉพาะทัวรแไทยมาที่นกี่ ็คือการได฾ถ฽ายรูปกับอนุสาวรียแคีตกวีเอกของโลกอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโยฮัน สเตราสแ (Johann Strauss) รูปปั้นสีทอง มือกําลังสีไวโอลินเป็นรูปที่คุ฾นตาโบรชัวรแท฽องเที่ยวจากเมืองไทย เราก็เลยขอตาม เก็บภาพตามที่เขาฮิตๆ กันหน฽อย จริงๆ แล฾วที่ Stadtpark นอกจากจะมีอนุสาวรียแของโยฮัน สเตราสแแล฾ว ก็ยังมี อนุสาวรียแแ ละรูปปั้นของบุคคลสําคัญอีกหลายต฽อหลายคนของออสเตรียอีกเช฽น Franz Schubert, Franz Lehar, Robert Stolz และ Hans Makart จึงนับได฾ว฽า Stadtpark เป็นสวนสาธารณะที่มีอนุสาวรียแและรูปปั้นบุคคลสําคัญ มากที่สุดในเวียนนา (ข้อมูลจาก Wikipedia) จาก Stadtpark เราเดินตามแผนที่ไป เรื่อยๆ ผ฽านถนน Schubertring, Karntner Ring และโอเปร฽าเฮ฾าสแ (Wienner Staatoper) ตอนที่ กําลังจะข฾ามสีแ่ ยกที่โอเปร฽าเฮ฾าสแ มีคณ ุ ยายคนหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุบางอย฽างบนรถรางที่แกโดยสารมา อาจจะไม฽สบายหรืออะไรบางอย฽าง มีหน฽วยพยาบาล รถฉุกเฉินวิ่งวีห้ ว฽อวี้หว฽อมาจอดอยู฽หน฾ารถรางเลย รถรางขบวนนั้นที่มีผู฾โดยสารอยู฽เต็มก็ต฾องหยุด แล฾ว หน฽วยพยาบาลก็พาคุณยายนอนเตียงเปลยกขึ้นรถ ฉุกเฉินไป เห็นแล฾วก็รู฾สึกประทับใจกับระบบการ จัดการของเขาดีจัง จากโอเปร฽าเฮ฾าสแ เราเดินตรงไป ที่ถนนช฾อปปิ้งของเวียนนาอย฽าง Karntnerstrasse ที่จริงเส฾นนี้เราผ฽านมาแล฾วตั้งแต฽เมื่อวานที่มาที่โบสถแ Dom ที่ถนน Karntner มีร฾านค฾าโดยเฉพาะร฾านขาย เสื้อผ฾าให฾สาวกนักช฾อปอย฽างเราได฾น้ําลายไหล (แต฽ เงินไม฽ไหลจากกระเป฻า) ได฾ตลอดเส฾น จาก อนุสาวรีย์โยฮัน สเตราส์ที่ Stadtpark Karntnerstrasse เราเปลี่ยนบรรยากาศไปหาเค฾ก กินกันที่ร฾านเค฾กชื่อดังของออสเตรียอย฽าง Demel ซึ่งร฾านนี้เราเห็นก฽อนแล฾วที่ซาลสแบวรแกแต฽เก็บความอยากไว฾มากิน ที่เวียนนาตามแผนดีกว฽า เรารู฾จัก Demel จากการอ฽านหนังสือของอ.ธรณแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ก็เลยอยากจะมาลิ้มรส ด฾วยตัวเองบ฾าง ร฾าน Demel เป็นร฾านเบเกอรี่คาเฟุชื่อดังแห฽งหนึ่ง แค฽เปิดประตูเข฾าไปเห็นจํานวนคนในร฾านก็ยิ่งมั่นใจ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[149]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

ว฽าร฾านนี้เขาดังจริง ลูกค฾าทั้งที่นั่งโต฿ะและลูกค฾าที่รอซื้อขนมกลับบ฾านมีปริมาณมากจนทําเอาร฾านที่มีขนาดเล็กอยูแ฽ ล฾ว ยิ่งคับแคบไปถนัดตา ภายในร฾านสามารถมองเห็นส฽วนครัวเบเกอรี่โดยมีกระจกกั้นไว฾ชั้นหนึ่งได฾ เรามองเห็นพ฽อครัว แม฽ครัวหลายชีวิตที่กาํ ลังขะมักเขม฾นทําขนมอบแล฾วเหมือนกําลังดูเรื่องชารแลีกับโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรยแ (Charlie and the chocolate factory) อยู฽เลย น฽ารักและน฽าสนุกมากๆ

โอเปร่าเฮ้าส์

ห้องครัวที่ Demel

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[150]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เนื่องจากไม฽รู฾จะสั่งเครื่องดื่มอะไร เพราะในเมนูมีแต฽ กาแฟแต฽ความสามารถในการดื่มกาแฟของเราเท฽าระดับเด็ก อนุบาล เราเลยเลือกสั่งเมนูโกโก฾อย฽างเดียวที่ร฾านมีนั่นคือ Choco-Bailey’s โดยเอาความรูแ฾ บบเด็กอนุบาลอีกแล฾วทําให฾ เข฾าใจไปเองว฽า Bailey เนี่ยต฾องคล฾ายๆน้ําส฾มไบเล฽ยแบ฾านเราแหง... หารู฾ไม฽ว฽ามันคือเหล฾าดีดีนี่เอง มิน฽า...พอจิบแรกเท฽านั้น กลิ่น แอลกอฮอลแหึ่งเลย แต฽ดว฾ ยความเสียดายตังคแ ก็เมนูไบเล฽นี่เล฽น แพงสุดเลยด฾วย เด็กอนุบาลก็เลยต฾องซดไบเล฽ยแจนหมด... มึนนนน สําหรับขนมหวานที่เราสั่ง ต฾องไปเลือกที่หน฾าเคาทแเตอรแ ไม฽ สามารถสั่งออเดอรแผ฽านบริกรได฾เพราะมันไม฽มีในเมนู เมื่อไปที่ เคาทแเตอรแก็ให฾เลือกขนมที่เราต฾องการแล฾วสั่งกับพนักงานหน฾า เคาทแเตอรแได฾เลย เขาจะเขียนกระดาษโน฾ตให฾เราถือไปวางที่โต฿ะ จากนั้นถึงจะมีบริกรอีกคนเดินมาเก็บกระดาษโน฾ตไปแล฾วเอาขนม มาเสิรแฟ น฽าเสียดายที่เราจําชือ่ ขนมไม฽ได฾ อ฽านยากมาก ตอนสั่งก็ ได฾แต฽ชี้ๆ จําได฾แค฽วา฽ เป็น white chocolate ที่เราชอบกับชีสและสตรอเบอรี่เปรี้ยวนิดๆ สักอย฽าง แต฽อร฽อยมากๆ ไม฽ หวาน ไม฽เลี่ยน อร฽อยนุ฽มลิ้นจริงๆ

Choco-Bailey’s

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[151]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

หลังจากเติมพลังด฾วยของหวานและแอลกอฮอลแจนอิ่มแล฾ว เวลาอีก 3-4 ชม.ที่เหลือในช฽วงเย็นถึงค่ําในวันนี้ จะหมดไปกับการเลคเชอรแชุดใหญ฽อีกชุดหนึ่งที่พิพิธภัณฑแโบราณวัตถุ สิ่งของล้ําค฽าและทรงคุณค฽าทางประวัติศาสตรแ รวมทั้งรูปปั้นและภาพเขียน 3 แห฽งในเวียนนาที่ตั้งอยู฽ใกล฾ๆ กันในบริเวณพระราชวัง Hofburg ค฽าเข฾าชมแบบ แพ็คเกจ 3 พิพิธภัณฑแรวมกันราคา 18 EUR เริ่มต฾นด฾วยพิพิธภัณฑแ Schatzkammer (Treasury) เป็นพิพิธภัณฑแ จัดแสดงสมบัติล้ําค฽าที่เป็นเอกลักษณแและสัญลักษณแของประวัติศาสตรแนับพันปีของชาวยุโรป ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑแที่จัด แสดงสมบัติล้ําค฾าของราชวงศแในยุคกลางที่สําคัญที่สุดได฾แก฽เครื่องหมาย สัญลักษณแแห฽งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เช฽นมงกุฏ เครื่องทรง Coat of Arms กระบี่ หอก ทวน เครื่องศาสตราวุธต฽างๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งสําคัญที่ เกี่ยวข฾องกับคริสตศาสนาสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม฽ถึงนั่นคือมีการจัดแสดงตะปูที่ใช฾ตอกพระหัตถแของพระเยซูคริสตแเมื่อ พระองคแทรงถูกตรึงกางเขน

พิพิธภัณฑ์ Schatzkammer (Treasury)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[152]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

ตะปูที่ใช้ตอกพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[153]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

ถัดมาที่พิพธิ ภัณฑแที่ 2 Neue Burg พิพิธภัณฑแที่จัดแสดงคอเลคชั่นพิเศษ 3 สิ่ง และยังเป็นหอจดหมาย เหตุของพิพิธภัณฑแแห฽งที่ 3 อีกด฾วย สําหรับสิ่งจัดแสดง 3 สิ่งที่พิเศษสุดนั้นได฾แก฽พิพธิ ภัณฑแจัดแสดงศาสตราวุธและ ชุดเกราะที่ใส฽ขณะออกรบ (ทําให฾เรารู฾วา฽ คนยุโรปสมัยก฽อนตัวสูงใหญ฽ขนาดไหน ยังกับเจ฾ายักษแตวั เขียวเรื่อง Hawk ไม฽ใช฽ Shrek นะจ฿ะ) พิพธิ ภัณฑแเครื่องดนตรีโบราณ และพิพิธภัณฑแ Ephesus (อันนี้ไม฽ได฾เข฾าไป)

พิพิธภัณฑ์ Neue Burg

พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีโบราณ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[154]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[155]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

ส฽วนพิพิธภัณฑแสุดท฾ายที่ทกุ วันพฤหัสฯ จะปิดช฾าถึง 3 ทุ฽ม ทําให฾เราสามารถเข฾าไปชมได฾ทันเวลา เพราะแค฽ 2 พิพิธภัณฑแแรกก็หมดเวลาไปกว฽า 2 ชม. ปาเข฾าไป 6 โมงเย็นแล฾ว ถ฾าเป็นวันอื่นก็จะไม฽ได฾เข฾าพิพธิ ภัณฑแที่ 3 แต฽โชคดีที่โปรแกรมของ เราลงตัวที่วันพฤหัสฯ พิพิธภัณฑแแห฽งที่ 3 Kunsthistorisches Museum (Museum of Fine Arts) จึงยังเปิดรอเราอยู฽ Museum of Fine Arts หรือพิพธิ ภัณฑแวิจิตรศิลป฼นี้เป็นแหล฽งรวม ประติมากรรมเก฽าแก฽ของโลกตั้งแต฽ยุคกรีก โรมัน อียิปตแและ เรื่อยมา ซึ่งงานประติมากรรมทั้งหมดนี้จัดแสดงอยู฽ที่ชั้น 1 และชั้น 2 นอกจากนี้พิพธิ ภัณฑแยังเป็นแหล฽งรวบรวมงานจิตรกรรมชั้นยอด ของศิลปินทุกยุคทุกสมัย ซึ่งงานทั้งหมดนี้จัดแสดงที่ชั้นบนขึ้นไป ของตัวอาคาร ถึงแม฾ว฽าเราจะไม฽ใช฽ผู฾ที่รู฾จักประวัติศาสตรแเป็นอย฽างดี ไม฽ใช฽ผู฾ที่หลงใหลในศิลปะการต฽อสู฾ ไม฽ใช฽นักดนตรีขั้นเทพ และไม฽ใช฽ ศิลปินใดๆ แต฽การเข฾าชมพิพธิ ภัณฑแสําคัญทั้ง 3 แห฽งนี้ก็ไม฽ได฾ทําให฾ บรรยากาศในการเดินชมพิพิธภัณฑแน฽าเบื่อแต฽อย฽างใดในทาง กลับกัน พิพธิ ภัณฑแทั้ง 3 แห฽งทําให฾เราได฾มีโอกาสทําความรู฾จัก เรื่องราวต฽างๆ ในประวัติศาสตรแมากขึ้นทีละน฾อยๆ และอยากเรียนรู฾มากขึ้นไปอีก Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[156]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

Museum of Fine Arts

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[157]


Original Habsburg (3)

วันที่ 9: Wien

เรากลับไปที่โฮสเทลด฾วยเมโทร U2 สายสีม฽วงจากสถานี Museumquartier เส฾นทาง Stadion แล฾วไป เปลี่ยนขบวนที่สถานี Volkstheatre นั่งเมโทร U3 สายสีส฾ม เส฾นทาง Ottakring แล฾วลงที่สถานี Westbahnhof พอถึง Westbahnhof หิวกันมาก ก็เลยต฾องอุดหนุน Donor Kebab หน฾าสถานีอีกครั้ง คืนนี้เก็บข฾าวของพร฾อมลุย ต฽ออีก 2 วันที่เหลือ ณ เมืองที่มีแม฽น้ําดานูบคั่นกลาง...บูดาเปสตแ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[158]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

Original Magyar (1) วันที่ 10: Budapest

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[159]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

และแล฾วก็เข฾าสู฽วันที่ 10 ของการเดินทาง เราจะข฾ามพรมแดนไปสู฽ประเทศสุดท฾ายของทริปนี้กันนั่นคือ ฮังการี เราเช็คเอาทแออกจากโฮสเทลกันเช฾ามากเช฽นเคย เดินไปที่ Westbahnhof เนื่องจากไม฽อยากแบกสัมภาระไป เยอะ เราก็เลยฝากกระเป฻าใบใหญ฽ไว฾ทลี่ ็อคเกอรแ 1 ใบ ฝากกันแบบข฾ามคืนเกิน 24 ชม. เดี๋ยวพอกลับมาจาก บูดาเปสตแค฽อยมาหยอดเหรียญเพิ่มค฽าชม.ที่เกินอีกที จาก Westbahnhof มีรถไฟตรงไปบูดาเปสตแทุก 2 ชม. โดยจะ จอดที่สถานี Budapest Keleti Palyaudvar ซึ่งเป็นสถานีรถไฟทางฝั่งตะวันออกของเมือง จากเวียนนาถึง บูดาเปสตแใช฾เวลาประมาณ 3 ชม. พอถึงบูดาเปสตแก็ต฾องหาเคาทแเตอรแแลกเงิน EUR เป็นฮังกาเรียนฟลอรินทแ (HUF) เอาให฾พอใช฾เดินทางไปที่พักก฽อน เนื่องจากเรทที่แลกแย฽มากอย฽างที่เคยบอกไว฾ จากนั้นเราเดินออกมาจากตัวสถานี รถไฟทางด฾านหน฾า (ซึ่งหน฾าตาคล฾ายหัวลําโพงบ฾านเรา) แล฾วเลี้ยวซ฾ายจะเจอทางลงไปรถไฟใต฾ดิน ระบบขนส฽ง สาธารณะที่บูดาเปสตแก็คล฾ายๆกับ 2 ประเทศที่เราไปก฽อนหน฾านี้ แต฽มีความซับซ฾อนน฾อยกว฽ามาก รถไฟใต฾ดินมี 3 สาย แต฽ละสายก็สั้นๆ นอกจากนี้ก็มีรถรางและรถเมลแเหมือนที่อื่นทั่วไป สําหรับตั๋วโดยสารก็แบ฽งเป็นประเภทต฽างๆ ได฾ดังนี้ ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Short section metro ticket 260 HUF ขึ้นรถไฟใต฾ดินในระยะทางไม฽เกิน 3 ปูาย ภายใน 30 นาที (สามารถนั่งข฾ามสายได฾ ปูายที่เป็น interchange นับเป็น 1 ปูาย) 2. Single ticket 320 HUF สําหรับรถไฟใต฾ดิน รถรางหรือรถเมลแชนิดใดชนิดหนึ่ง ห฾ามต฽อข฾ามสายหรือ ข฾ามระบบพาหนะ ยกเว฾นรถไฟใต฾ดิน สามารถนั่งข฾ามสายได฾และไม฽จํากัดจํานวนปูายภายในระยะเวลา 60 นาที นับ จากเวลาที่ validate 3. Transfer ticket 490 HUF สามารถโดยสารต฽อข฾ามสายหรือข฾ามระบบพาหนะได฾ 1 ครั้ง โดยต฾อง validate ตั๋ว 2 ครั้งเมื่อขึ้นครั้งแรกกับเมื่อขึ้นพาหนะคันที่ 2 ยกเว฾นรถไฟใต฾ดินให฾ validate แค฽ครั้งเดียวและ สามารถนั่งข฾ามสายกี่รอบก็ได฾ ภายในระยะเวลา 90 นาที นับจากเวลาที่ validate 4. Budapest 24-hour travel card 1,550 HUF สําหรับระบบขนส฽งสาธารณะทุกประเภท ข฾ามสายหรือ ข฾ามระบบพาหนะได฾ทั้งหมดและกี่รอบก็ได฾ ภายใน 24 ชม. นับจากเวลาที่ระบุในตั๋ว 5. Family ticket 2,200 HUF เหมือนข฾อ 4 แต฽ใช฾ได฾ 48 ชม. และต฾องมีผู฾โดยสารที่เป็นผู฾ใหญ฽อายุมากกว฽า 18 ปี 2 คน มาพร฾อมเด็กจํานวน 1-7 คนอายุไม฽เกิน 14 ปี 6. Budapest 72-hour travel card 3,850 HUF เหมือนข฾อ 4 แต฽ใช฾ได฾ 72 ชม.

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[160]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

แผนที่รถไฟใต้ดินในบูดาเปสต์

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[161]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

เราซื้อตั๋วแบบ 24 ชม. ตอนแรกพยายามจะซื้อจากตู฾ขายตั๋วอัตโนมัติอยู฽นานมากแต฽ไม฽สําเร็จ ตู฾มันไม฽ยอม อ฽านแบงกแที่เราสอดเข฾าไป คนหลังจากเราก็ทําไม฽สําเร็จเหมือนกัน แต฽ก็มีคนหนึ่งทําได฾แต฽ใช฾เวลานานมาก สุดท฾าย เราก็เลยต฾องซื้อจากเคาทแเตอรแขายตั๋วแทน เจ฾าหน฾าทีจ่ ะลงวันและเวลาที่ออกตัว๋ ถือเป็นการ validate ตั๋วเลย หน฾า ทางเข฾าและทางออกสถานีรถไฟใต฾ดินจะมีนายตรวจ 1-2 คนยืนสุ฽มตรวจตั๋วอยู฽ ถ฾าสถานีเล็กๆ คนไม฽เยอะก็จะตรวจ ทุกคนแต฽ถ฾าสถานีใหญ฽ๆ อย฽าง Keleti Palyaudvar นี่ก็ใช฾วิธีสุ฽มเอา

รถไฟใต้ดินที่ปูดาเปสต์ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[162]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

รถไฟใต฾ดินที่บูดาเปสตแเป็นรถไฟใต฾ดินสายแรกในภาคพื้นยุโรป นั่นคือในยุโรปแผ฽นดินใหญ฽ ไม฽นับรวมเกาะ อังกฤษ รถไฟใต฾ดินที่ยังใช฾งานในปัจจุบนั มีสภาพเก฽าใช฾ได฾ ดูแล฾วผ฽านประสบการณแชีวิตมาอย฽างโชกโชน บางขบวนก็ เก฽าจนสนิมเกรอะกรังไปหมด แต฽เขาก็ยังใช฾งานกันได฾อยูแ฽ ละถือว฽าเป็นพาหนะหลักพาหนะหนึ่งที่ใช฾สัญจรภายใน บูดาเปสตแ

เรานั่งจาก Keleti Palyaudvar ไปอีกแค฽ 2 ปูายลงที่สถานี Astoria ที่พักของเราที่บูดาเปสตแชื่อ Astoria City Hostel http://astoriacityhostel.com/ จากแผนที่ในกูเกิ้ลดูเหมือนจะหาไม฽ยาก เราก็เลยไม฽ได฾จด รายละเอียดการเดินทางจากในเว็บมา แต฽เอาเข฾าจริง แค฽พอลงจากรถไฟใต฾ดินปฺุบก็งงปั๊บ เดินหมุนเป็นวงกลมเพราะ ไม฽รู฾จากออกทางไหนดี ออกผิดไปหลายรอบจนรอบสุดท฾ายออกจากทางออกทีเ่ ขียนว฽า Buda ขึ้นบันไดจะเจอตึก ขวางหน฾าอยู฽ ทางซ฾ายมือเป็นประตูเข฾าตึกมีกริ่งให฾กดตามห฾องและชั้นที่มีคนพักอาศัย คล฾ายๆ อพารแทเม฾นทแในหลาย ที่ แต฽กว฽าที่เราจะหาโฮสเทลนี้เจอก็ใช฾เวลานานมาก และไม฽ใช฽ด฾วยความสามารถของเราแต฽ด฾วยความใจดีของชาวฮัง กาเรียนและความโชคดีของเราที่เจอนักท฽องเที่ยวที่พักอยู฽ที่โฮสเทลเดียวกันพอดี ขณะที่เราเดินวนไปวนมาหาโฮส เทล ก็มีคุณตาชาวมอยอรแ (Magyar, ชื่อชาวพื้นเมืองของฮังการี) ผู฾ใจดีคนหนึ่งเดินเข฾ามาถามเป็นภาษาอังกฤษว฽า เราพูดภาษาอังกฤษได฾ไหม จะไปไหนเหรอ เขาเห็นเราลากกระเป฻าเดินย฾อนไปย฾อนมาอยู฽หลายรอบแล฾ว พอเราเอา แผนที่กับชื่อโฮสเทลให฾คุณตาดู ก็มีผู฾ชายผิวสีคนหนึ่ง ฟังจากภาษาอังกฤษที่พูดน฽าจะเป็นคนอเมริกันเดินชะโงกหน฾า เข฾ามาดูเหมือนกันแล฾วบอกว฽าเขาพักที่นเี่ หมือนกัน เดี๋ยวเขาพาไปให฾ คุณตาก็เลยปล฽อยให฾คุณผู฾ชายคนนั้นพาเราไป เพราะคุณตาบอกว฽าคุณตาก็ไม฽รู฾เหมือนกันว฽าโฮสเทลที่ว฽าเนี่ยมันอยู฽ไหน บอกตามตรงว฽าตอนนั้นที่เราละจากคุณตา และผู฾ชายผิวสีนําทางเราไปที่โฮสเทล เรารู฾สึกกลัวๆ ยังไงบอกไม฽ถูก ดูเหตุการณแทําไมมันดูลงตัวบอกไม฽ถูก ไม฽ค฽อย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[163]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ไว฾ใจผู฾นําทางเท฽าไหร฽ แต฽สุดท฾ายเขาก็พาเราไปถูกที่ ไขกุญแจเข฾าประตูหน฾าและชี้ให฾เราขึ้นลิฟตแไปที่ชั้น 3 จนเจอโฮส เทล พอถึงที่หมายถูกต฾องปลอดภัย เราก็สํานึกผิดว฽าไม฽น฽าไปคิดกับเขาอย฽างนั้นเลย ทีหลังอย฽าตัดสินคนอื่นแบบนี้ พูดถึงเรื่องขึ้นลิฟตแที่ Astoria City Hostel นี้ ไม฽พูดไม฽ได฾ ลิฟตแที่ว฽าเป็นลิฟตแเก฽าๆ มีกลิ่นอายคอมมิวนิสตแๆ วิธีการใช฾งานก็แบบเก฽าๆ โบราณๆ ต฾องดึงเปิดประตูบานนอกก฽อน จากนั้นก็ผลักประตูด฾านในเข฾าไปอีกที พอเข฾าไป ในลิฟตแปิดประตูด฾านในให฾เรียบร฾อย กดปุุมบอกชั้น ลิฟตแก็จะยกตัวเสียงดังตึง เคลื่อนไปยังชั้นที่ต฾องการ

ลิฟต์ที่ Astoria City Hostel

ถึงแม฾เวลาที่เราไปถึงโฮสเทลยังไม฽ใช฽เวลาเช็คอิน แต฽เจ฾าหน฾าทีโ่ ฮสเทลก็ใจดีมาก เปิดห฾องให฾เราพักได฾ เนื่องจากห฾องว฽างอยู฽ ห฾องพักของเราเป็นห฾องคู฽ อยู฽ชั้นล฽างลงไปอีก 1 ชั้น แต฽ถ฾าเป็นห฾องพักแบบ dormitory จะอยู฽ที่ ชั้นเดียวกับรีเซฟชั่น อุปกรณแเครื่องอํานวยความสะดวกของ โฮสเทลค฽อนข฾างดีเหนือความคาดหมาย เพราะ โฮสเทลเมื่อมองจากภายนอกอาคารมันจะดูเก฽าๆ โทรมๆ บางคนอาจทําใจลําบาก (ถึงว฽ารูปในเว็บไซตแไม฽มีรูปด฾าน นอกอาคารเลย) แต฽พอเข฾าไปถึงห฾องพักก็สะอาดสะอ฾านดี มีหอ฾ งน้ํารวม ห฾องครัวรวมที่ใหม฽และสะอาด เครื่องครัวก็ ของ Ikea มีคอมพิวเตอรแให฾เล฽น มี wifi ฟรีให฾เล฽น แค฽นี้ก็คุ฾มค฽าราคา 32 EUR ต฽อห฾องแล฾ว โปรแกรมแรกในบูดาเปสตแของเราคือไปเดินเล฽นในตลาด Central Market Hall ตลาดมีหลังคาคล฾ายๆ ตลาดอตก. หรือกาดวโรรสเชียงใหม฽ เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ฽ 2 ชั้น ขายทั้งของกินของใช฾เต็มไปหมด เดินทาง จากโฮสเทลให฾ออกไปขึ้นรถรางที่ถนน Karoly korut ปูายรถรางอยู฽ฝั่งเดียวกับทางออกสถานีรถไฟใต฾ดิน ให฾ข฾าม ถนนไปที่เกาะกลางที่เป็นปูายรถราง ขึ้นสาย 47 เส฾นทาง Budafok, Varoshaz ter นั่งไป 2 สถานีลงที่ Fovam ter ตลาด Central Market Hall อยูท฽ างซ฾ายมือ เนื่องด฾วยเวลาจํากัด เพราะเราต฾องรีบไปต฽อคิวเข฾าทัวรแรัฐสภา (Parliament) ให฾ทันรอบเที่ยงซึ่งเป็นรอบที่มีบรรยายภาษาอังกฤษ เราก็เลยต฾องรีบๆ เดินไปหาเปูาหมายใน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[164]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

Central Market Hall นั่นคือกินข฾าวและแลกเงิน เราเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ซึ่งเป็นบริเวณที่ขายอาหารปรุงสําเร็จแล฾ว หลายร฾าน หน฾าร฾านก็จะมีเคาทแเตอรแและเก฾าอี้เล็กๆ ให฾เบียดๆ กันนั่งรับประทานอาหาร เราเลือกร฾านขายอาหารฮัง กาเรียนร฾านหนึ่งที่มีเมนูสตูวแเนื้อกูยาช (Goulash) พร฾อมกับสั่งข฾าวสวยเม็ดโตๆ แข็งๆ คล฾ายข฾าวอินเดียมา 1 จานไว฾ กินด฾วยกัน ร฾านอาหารที่ Central Market Hall นี้มีเมนูภาษาอังกฤษประกอบอยู฽ทุกเมนูทุกร฾าน เพราะฉะนั้นไม฽ ต฾องกลัวสั่งพลาด กูยาชเป็นสตูวแเนื้อตุเน นุ฽มๆ หน฽อย รสชาติออกเผ็ดเล็กๆ แต฽มันมาก จริงๆ เห็นคนข฾างๆ เขากินคู฽ กับขนมปัง แต฽เราเลือกกินกับข฾าวก็เหมือนกินข฾าวแกงซักอย฽าง เข฾ากันได฾อยู฽ อร฽อยใช฾ได฾

Central Market Hall

สตูว์เนื้อกูยาช (Goulash) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[165]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ออกจาก Central Market Hall เรานั่งรถรางสาย 2 ซึ่งปูายรถรางจะต฾องเดินลงใต฾ดินไป เมื่อออกจาก Central Market Hall ให฾เลี้ยวซ฾ายเดินตรงไปทางสะพานข฾ามแม฽น้ําจะเห็นทางลงไปใต฾ดิน ให฾ลงไปทางนั้นก็จะเจอ ปูายรถราง จาก Fovam ter นั่งรถรางสาย 2 เส฾นทาง Jaszai Mari ter นั่งไป 5 ปูายลงที่สถานี Kossuth Lajos ter ใช฾เวลาประมาณ 15 นาที จะเห็นอาคารรัฐสภา ที่มีสถาปัตยกรรมดูแปลกตา ลักษณะเป็นยอดแหลมๆ เป็นชั้นๆ หลังคาสีม฽วงเปลือกมังคุด พอลงจากรถรางได฾ เรารีบตาลีตาเหลือกไปยังประตูที่ 10 ที่เป็นจุดจําหน฽ายตัว๋ เข฾าชมทัวรแ ภายในรัฐสภา วิ่งอ฾อมไปทางซ฾าย ผ฽านด฾านหน฾ารัฐสภา ถ฾าเห็นคนยืนออกันอยูล฽ ะก็ใช฽เลย การจะเข฾าไปประตูที่ 10 เพื่อซื้อตั๋วได฾นั้นต฾องได฾รับอนุญาตจากเจ฾าหน฾าที่กอ฽ น ตอนที่เราไปถึงนั้นก็ใกล฾เที่ยงเต็มที แต฽ก็ไม฽รู฾หรอกว฽าเหตุการณแ ข฾างในมันเป็นยังไง ยังเข฾าใจว฽าเข฾าไปซือ้ บัตรได฾ถึงจะมีคนรอกันอยู฽หลายสิบคน (เฉียดๆ ร฾อยคน) แต฽ปรากฏว฽าพอ เจ฾าหน฾าที่อนุญาตให฾เราเข฾าไป 1 คน เจ฾าหน฾าที่ที่ขายตัว๋ ก็บอกว฽าทัวรแเต็มหมดแล฾วทั้งวัน เหลือแต฽รอบภาษาเยอรมัน ตอนบ฽าย 3 โมงจะเอาไหม เราก็เลยลังเล กลัวว฽าถ฾าปรับแผนการเที่ยวแล฾วจะกลับมาไม฽ทันบ฽าย 3 สุดท฾ายก็เลยตอบ เขาไปว฽าไม฽เอา... เพิ่งรู฾ว฽าทัวรแรัฐสภาที่นมี่ ันได฾รับความนิยมขนาดนี้เชียว ถ฾าอย฽างงั้นพรุ฽งนี้เช฾าเราจะรีบมาจองคิวใหม฽ ต฾องมาให฾ทันให฾ได฾ ทัวรแรอบภาษาอังกฤษมีตอน 10.00 12.00 และ 14.00 ส฽วนภาษาอื่นเช฽นเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตา เลียนก็จะมีสลับกันไป รวมๆ แล฾วทัวรแจะมีทุก 1 ชม. บางช฽วงก็มีทุกครึ่งชม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได฾ที่เว็บไซตแ http://www.parlament.hu/angol/eng/tajekoztato.htm

อาคารรัฐสภา (Parliament)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[166]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

พอเราย฾ายโปรแกรมทัวรแรัฐสภาไปเป็นวันพรุ฽งนี้เช฾า เพราะฉะนั้นโปรแกรมของพรุ฽งนี้ก็ต฾องเลื่อนมารวมใน วันนี้แทน ออกจากรัฐสภาเราจะข฾ามฝัง่ แม฽น้ําดานูบจากฝั่งเปสตแที่เราอยู฽ซึ่งเป็นฝั่งเมืองใหม฽ไปยังเขตเมืองเก฽าฝั่งบูดา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[167]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

(จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองบูดาเปสตแ) เพือ่ ขึ้นเขาไป Castle hill พื้นที่บนเนินเขาในฝั่งบูดา แหล฽งรวมสถานที่สําคัญ ทางประวัติศาสตรแของฮังการีมากมาย วิธีการไปยัง Castle hill ทําได฾หลากหลายวิธี ทั้งขึ้นรถราง รถกระเช฾าไฟฟูา และวิธีเดิน เราเลือกวิธีที่สะดวกจากการอ฽านหนังสือของคุณ Picike นั่นคือการนั่งรถราง จากปูาย Kossuth Lajos ter เรานั่งรถไฟใต฾ดิน M2 สายสีแดง เส฾นทาง Deli Palyaudvae ไปลงที่สถานี Moszkva ter (ทําไมแต฽ละชื่อมัน อ฽านยากอ฽านเย็นยังงี้ อ฽านไม฽ออก ต฾องเทียบชื่อเอาอย฽างเดียว) เมื่อออกจากสถานีรถไฟใต฾ดิน ให฾สังเกตดูอาคารหลัง ใหญ฽สีขาว-แดง มองหาบันไดที่อยู฽ละแวกนั้นแล฾วเดินขึ้นไป ข฾ามไปฝั่งตรงกันข฾ามจะเห็นรถเมลแ (รถมินิบัส) จอดอยู฽ ให฾ขึ้นรถเมลแสาย 16 ไป รถเมลแจะขับผ฽านทางไปเรื่อยๆจนลอดซุ฾มประตู Vienna Gate ให฾ลงที่ปูายรถเมลแที่ใกล฾ที่สุด (ชื่อ Becsi kapu ter) ทางซ฾ายมือจะเป็นวัดเก฽าแก฽ชื่อ Maria (Mary) Magdolna

แผนที่ Castle hill ฝั่งบูดา

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[168]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

จากวัด Maria Magdolna เดินตรงไปเรื่อยๆ ไม฽ไกลก็ จะเจอโรงแรมฮิลตัน (Hilton) โรงแรมที่สร฾างขึ้นเพื่อบดบัง ทัศนียภาพของสถานที่รอบๆ นั้นโดยแท฾ (เขาว฽ากันไว฾อย฽างนี้) ก฽อนประตูทางเข฾าโรงแรมจะมีหอคอยเก฽าๆ ที่เป็นที่บรรจุอัฐิ ของกษัตริยแแมทธิอาส (King Matthias) กษัตริยแผู฾ยิ่งใหญ฽ที่สุด พระองคแหนึ่งของฮังการี ถัดจากโรงแรมฮิลตันก็จะเจอโบสถแ แมทธิอาส (Matthias Church) อยู฽ทางซ฾ายมือในขณะที่ทาง ขวามือคือจัตุรัส Szentharomsag (Holy Trinity Square) โบสถแแมทธิอาสเป็นโบสถแคาทอลิกเก฽าแก฽สร฾างขึ้นเมื่อกว฽า 700 ปีก฽อน เคยใช฾เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริยแ ฮังการีและประกอบพิธอี ภิเษกสมรส (ข้อมูลจากหนังสือคุณ Picike) รอบๆ ด฾านนอกโบสถแดา฾ นหนึ่งเป็นปูอมปราการ ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) เราซื้อตั๋วเข฾าชมโบสถแ แมทธิอาสที่ชอ฽ งขายตัว๋ ด฾านนอกโบสถแขา฾ งๆ Fisherman’s Bastion ราคาคนละ 750 HUF โบสถแแมทธิอาสเป็นศิลปะ แบบนีโอ-กอธิก (Neo-Gothic) ชื่ออย฽างเป็นทางการคือโบสถแของพระแม฽มาเรีย (Church of Our Lady) เป็น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรแเป็นอย฽างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ที่กษัตริยแแมทธิอาสทรงใช฾จัดพิธอี ภิเษกสมรสขึ้น ถึง 2 ครั้ง และยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 แห฽งออสเตรียและสมเด็จพระจักรพรรดิ คารแลที่ 1 (Karl I) สมเด็จพระจักรพรรดิองคแสุดท฾ายแห฽งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ทรงสวมมงกุฎกษัตริยขแ ึ้นเสวย ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริยแของฮังการีอีกด฾วย (ข้อมูลจากหนังสือคุณ Picike)

ภายในโบสถ์แมทธิอาส Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[169]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ออกจากโบสถแแมทธิอาส เราเดินไปชม Fisherman’s Bastion กัน ด฾านหน฾าปูอมปราการมีอนุสาวรียแ กษัตริยแ Istvan หรือกษัตริยแ Stephen ปฐมกษัตริยแแห฽งฮังการีตั้งอยู฽ ในส฽วนของ Fisherman’s Bastion นั้นมี ลักษณะเป็นปูอมปราการสีขาว มียอดหอคอยทั้งหมด 7 ยอดซึ่งหมายถึงอดีตผูน฾ ําทั้ง 7 เผ฽า ส฽วนชื่อของปูอมปราการ ก็ได฾มาจากชือ่ กลุ฽มชาวประมงที่อาสาเป็นผู฾ปกปูองแนวกําแพงเมืองจากการรุกรานของข฾าศึกในยุคกลาง (ข้อมูลจาก หนังสือคุณ Picike อีกเช่นเดิม) จากมุมมองบนปูอม Fisherman’s Bastion จะทําให฾เรามองเห็นบูดาเปสตแด฾านฝั่ง เปสตแได฾อย฽างกว฾างไกล มองเห็นรัฐสภาได฾อย฽างเต็มตา

โบสถ์แมทธิอาสและอนุสาวรีย์กษัตริย์ Istvan ปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี (ขวา) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[170]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

Fisherman’s Bastion Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[171]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

วิวฝั่งเปสต์จาก Castle hill ฝั่งบูดา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[172]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

จากโบสถแแมทธิอาสและ Fisherman’s Bastion เดินต฽อไปเรื่อยๆ ที่ปลายสุดของถนนจะเจออาคารเก฽า หลังหนึ่งตั้งขวางหน฾าอยู฽ อาคารหลังนีม้ ีร฽องรอยของกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิดอันเนื่องมาจากสงครามโลกอยู฽เป็น จํานวนมาก เดินเบี่ยงไปทางขวาก็จะเริ่มเข฾าสู฽เขตปราสาทบูดา (Buda Castle) เราเดินอ฾อมจากด฾านหน฾าซึ่งคือทาง ซ฾ายมือก฽อน ซึ่งจากด฾านนีจ้ ะมองเห็นฝั่งเปสตแเหมือนกับที่ยืนดูที่ Fisherman’s Bastion สําหรับประวัติของ ปราสาทบูดานั้นสรุปได฾คร฽าวๆ ดังนี้

อาคารรูพรุนร่องรอยจากสงครามโลก

ปราสาทบูดาเป็นพระราชวังหลวงสร฾างขึ้นตั้งแต฽ศตวรรษที่ 13 มีการต฽อเดิมและปรับปรุงสิ่งก฽อสร฾างภายใน บริเวณพื้นที่ Castle hill เรื่อยมา ปี 1541 เมื่อบูดาถูกจักรวรรดิออตโตมานยึดครอง ชาวเติรแกที่เข฾ามาครอบครอง ปล฽อยให฾พระราชวังรกร฾าง บางส฽วนถูกใช฾เป็นค฽ายทหารและโกดังเก็บของ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[173]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ปี 1867 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 แห฽งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีได฾ขึ้นครองราชยแเป็น กษัตริยแของฮังการี พระองคแทรงใช฾พระราชวังแห฽งนี้เป็นที่ประทับในช฽วงเวลาที่เสด็จเยือนฮังการี และใช฾เป็นที่พาํ นัก ของผู฾สําเร็จราชการของอาณาจักรฮังการีเรื่อยมา หลังจากถูกโจมตีในช฽วงสงครามโลกอย฽างหนักหน฽วงจนพื้นที่บริเวณนี้ได฾รับความเสียหายอย฽างหนัก รัฐบาล ฮังการีจึงต฾องบูรณะปรับปรุงสิ่งก฽อสร฾างและพื้นที่โดยรอบอย฽างมาก ส฽วนพระราชวังมีการก฽อสร฾างขึ้นใหม฽และสําเร็จ สมบูรณแในปี 1980 ปัจจุบันพื้นที่ส฽วนต฽างๆถูกจัดให฾เป็นพิพธิ ภัณฑแและห฾องสมุดต฽างๆ แยกกันแต฽ละปีก เมื่อเราเดินจากด฾านหน฾าพระราชวังแล฾วเลี้ยวขวาอ฾อมผ฽านตัวอาคารลอดใต฾อุโมงคแมาอีกด฾านจะเจอ Museum of Contemporary Arts – Ludwig Museum Bedapest (โปรแกรมเที่ยวในบูดาเปสตแเราจะไม฽เข฾าชม พิพิธภัณฑแอีกแล฾ว เพราะอิ่มล฾นจากที่เวียนนาจนตื้อไปหมด) ด฾านหน฾าพิพิธภัณฑแจะเป็นอนุสาวรียแคนล฽าม฾า (Horse Wrangler, The statue of the Hortobagy) ด฾านซ฾ายมือเป็นอนุสาวรียแนา้ํ พุ Matthias Fountain ซึ่งเป็นรูปปั้น ของเหล฽านายพรานที่มีกษัตริยแแมทธิอาสเป็นผู฾นํา เลี้ยวซ฾ายทีอ่ นุสาวรียแน้ําพุจะเจอซุ฾มประตูลอดเข฾าไปยังจัตุรัสกลาง ปราสาทบูดา ซึ่งรอบจุตรัสก็จะเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑแต฽างๆ คือ Budapest History Museum และ Hungary National Gallery

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[174]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ปราสาทบูดา (Buda Caslte) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[175]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

Museum of Contemporary Arts – Ludwig Museum Bedapest และอนุสาวรีย์คนล่าม้า (Horse wrangler)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[176]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ขากลับ เราเดินย฾อนกลับทางเดิมผ฽าน Horse Wrangler ตรงไปยังประตูทางออก ด฾านหลังที่เป็นประตูเหล็กสีดําที่มีรูปปั้นอีกาคาบ แหวนอยู฽ กล฽าวกันว฽าอีกาตัวนี้เป็นอีกาที่ กษัตริยแแมทธิอาสทรงเลี้ยงไว฾ ก฽อนออกจาก ปราสาทบูดาเราผ฽านร฾านขายขนมกรวย funnel cake ก็เลยซื้อกิน 1 ชิ้น รสชาติอร฽อยกว฽าที่กินที่ เชสกี้ ครุมลอฟ แล฾วก็ชิ้นใหญ฽มาก อิ่มมาก

อนุสาวรีย์น้ําพุ Matthias Fountain Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[177]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

เราออกจากบริเวณ Castle hill ด฾วยการเดินลงเนิน ให฾เดินย฾อนกลับไปจนถึงอาคารที่มีรอยกระสุนและสะเก็ด ระเบิดจนพรุนไปหมดที่เราเดินผ฽านมาแล฾วเมื่อตอนก฽อนถึง ปราสาทบูดา จากอาคารนี้ให฾มองไปทางขวา จะเห็นทางเดินลง เนินเขา ให฾เดินตามทางนั้นลงเนินเขาไปเรื่อยๆ จนสุดทางจะ เจอถนนตัดผ฽าน พอถึงถนนให฾เลี้ยวขวา เดินตรงไปไม฽ไกลก็จะ เจอถนนใหญ฽ที่ด฾านหน฾าขวามือจะเป็นทางขึ้นรถกระเช฾าไฟฟูา ไปที่ปราสาทบูดา ซ฾ายมือเป็นสะพานเชน (Chain bridge) จากจุดนี้เราสามารถขึ้นรถเมลแได฾สาย 16 หรือ 105 ข฾ามไปฝั่ง เปสตแที่ปูาย Deak Ferenc ter ได฾เลย แต฽เราเลือกข฾ามไปฝั่ง เปสตแโดยเดินข฾ามสะพานเชน เพือ่ ระหว฽างทางจะได฾ถ฽ายรูปบน สะพานไปด฾วย อากาศดีแดดดีซะขนาดนี้ต฾องรีบรัวภาพ พอ ข฾ามสะพานไปถึงฝั่งเปสตแ รอที่ปาู ยรถเมลแที่อยู฽ทางขวามือ ขึ้น ทางขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าไปปราสาทบูดา รถเมลแสาย 16 ไปลงที่ Deak Ferenc ter แล฾วนั่งรถไฟใต฾ดิน M1 สายสีเหลืองไปลงที่สถานี Hosok Tere เพื่อไปจุดหมายต฽อไปคือจัตุรัสฮีโร฽ (Heros’ square) รถไฟใต฾ดินสาย M1 เป็นสายทีแ่ รกในจํานวน 3 สายที่มใี นบูดาเปสตแ เพราะฉะนั้นการตกแต฽งภายในสถานีทกุ แห฽งในสายนีจ้ ึงดูเก฽าแก฽ แต฽เป็นเอกลักษณแมาก ให฾ความรู฾สึกเหมือนอยู฽ในชานชาลา 9 ¾ ในเรื่องแฮรี่ พอตเตอรแยังไงยังงั้น

สะพานเชน (Chain bridge) Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[178]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ความเก่าแก่ของรถไฟใต้ดินสาย M1

Heros’ square เป็นลานกว฾างที่มอี าคารสถานที่สําคัญล฾อมรอบอยู฽มากมายทั้งพิพิธภัณฑแและสถานทูต ในขณะที่บริเวณกลางลานเองก็มีอนุสาวรียแและรูปปั้นของบุคคลสําคัญที่เปรียบเสมือนเป็นผู฾กล฾าเป็นฮีโร฽ของชาวฮัง กาเรียนเรียกว฽า Millennium Memorial ประกอบไปด฾วยรูปปั้นผู฾นําทั้ง 7 เผ฽าของชาวมอยอรแ บริเวณด฾านหน฾าของ อนุสาวรียแเป็นหลุมฝังศพของเหล฽าทหารหาญ ส฽วนรูปปั้นด฾านหลังที่ล฾อมรอบเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเป็นรูปปั้นของ บุคคลสําคัญคนอื่นๆของฮังการี (ข้อมูลจากหนังสือของคุณ Picike)

Heros’ square Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[179]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

จาก Heros’ square เรานั่งรถไฟใต฾ดิน M1 สายสีเหลืองย฾อนกลับมา 6 สถานี มาลงที่ Bajci Zsilinszky Ut (อ฽านว฽าอะไรเนี่ย!!) เพือ่ เข฾าชมโบสถแที่มีความสําคัญมากอีกแห฽งหนึ่งของบูดาเปสตแนั่นคือ St. Stephen’s Basilica โบสถแที่มีความใหญ฽โตที่สุดในบูดาเปสตแ โบสถแนี้เป็นโบสถแคาทอลิกศิลปะนีโอคลาสสิก ใช฾เวลาก฽อสร฾าง ยาวนานกว฽า 50 ปีเพราะประสบปัญหาหลายอย฽าง แต฽สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให฾ St. Stephen’s Basilica มี ความสําคัญและเป็นแรงดึงดูดให฾คริสตศาสนิกชนและนักท฽องเที่ยวทัว่ ไปหลั่งไหลมาที่นี่คงเป็นเพราะที่นี่เป็นสถานที่ เก็บพระหัตถแขา฾ งขวาของกษัตริยแเซนตแสตีเฟุน (The Holy Right Hand of King St. Stephen) ปฐมกษัตริยแผู฾ ก฽อตั้งประเทศฮังการี การค฾นพบและพบว฽าพระหัตถแขวาของท฽านยังคงอยู฽โดยไม฽เสื่อมสลายเป็นที่โจษจันและเลื่อมใส จากทัว่ ทั้งประเทศ แต฽กว฽าพระหัตถแขวาของกษัตริยแเซนตแสตีเฟุนจะถูกเก็บรักษาที่โบสถแเซนตแสตีเฟุนนี้ในปี 1945 ก็ ได฾ถูกเก็บรักษาและส฽งผ฽านไปในหลายๆ ประเทศตั้งแต฽เมือง Bihar ใน Transylvania เมือง Ragusa (ปัจจุบันอยู฽ที่ เมือง Dubrovnik ประเทศโครเอเชีย) จนไปถึงเวียนนา

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[180]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ภายในโบสถ์ St. Stephen’s Basilica Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[181]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ห฾องสวดมนตแเล็กๆ ในโบสถแเซนตแสตีเฟุนที่เป็นที่เก็บรักษา The Holy Right Hand นี้อยู฽ทางด฾านซ฾ายมือ ขององคแประธานของโบสถแ The Holy Right Hand ถูกเก็บรักษาในหีบกระจกเล็กๆ ซึ่งวางบนแท฽นบูชาอีกทีหนึ่ง หากดูตามปกติ ภายในหีบจะค฽อนข฾างมืดทําให฾มองเห็น The Holy Right Hand ไม฽ถนัด ต฾องหยอดเหรียญ 100 HUF ที่ตู฾รับบริจาคด฾านข฾าง เมื่อหยอดเหรียญแล฾ว หีบกระจกจะส฽องแสงสว฽างให฾เรามองเห็น The Holy Right Hand ได฾อย฽างชัดเจนเป็นเวลา 2 นาที

The Holy Right Hand of King St. Stephen

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[182]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

ออกจาก St. Stephen’s Basilica เราเดินย฾อนขึ้นไปทางสถานีรถไฟใต฾ดิน Opera เพื่อไปชมโรงละคร โอเปร฽าของบูดาเปสตแ ซึ่งจะมีการนําทัวรแภายในโรงละครทุกวันเวลา 15.00 และ 16.00 ราคาคนละ 2800 HUF แต฽ เราไปไม฽ทันก็เลยได฾แต฽ชมจากด฾านนอกและเดินเข฾าไปด฾านในแค฽บริเวณที่ขายตัว๋ เท฽านั้น

โรงละครโอเปร่าแห่งบูดาเปสต์ Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[183]


Original Magyar (1)

วันที่ 10: Budapest

มื้อเย็นวันนี้เราไปอุดหนุนคนไทยในต฽างแดนอีกครั้งที่ ร฾านอาหารไทย Bangkok House ที่ใกล฾ๆ กับ Central Market Hall เมื่อนั่งรถรางมาลงที่ปูาย Fovam ter ที่หน฾า Central Market Hall แล฾ว ให฾หันหลังให฾ Central Market Hall จะเห็นร฾าน Burger King อยู฽ขวามือ เดินตรงไปตามถนน คนเดินข฾างหน฾าที่ชื่อ Vaci utca เมื่อพ฾นมุมตึกแรกทางขวามือก็ ให฾เลี้ยวขวา จะเห็นปูายร฾าน Bangkok House ตั้งอยู฽ตรงหน฾า เลย ร฾านอยู฽ที่ชั้นใต฾ดินของโรงแรม สอบถามผู฾จัดการร฾านซึ่งเป็น คนไทยแล฾วว฽ามีพ฽อครัวคนไทย 2 คน อาหารร฾านนี้รสชาติอร฽อย อยู฽แต฽รสจัดมากกก สั่งผัดกระเพราไปเพราะอยู฽ๆ ก็อยากกิน มาก ก็เลยน้าํ มูกย฾อย น้ําตาไหลไปจนกินเสร็จ ไม฽รู฾ที่จัดให฾หนัก ผัดให฾เผ็ดขนาดนี้เพราะเขาเห็นว฽าเราเป็นคนไทยหรือเปล฽า แต฽ ถ฾าไม฽ใช฽แล฾วทํารสชาติยังงี้กับลูกค฾าต฽างชาติล฽ะก็ ลูกค฾าจะรอด ไหมเนี่ย ก฽อนนอนคืนนี้ เรากลับไปเดินย฽อยทีแ่ ถวๆ สะพานเชน อาหารค่ําวันนี้ที่ร้าน Bangkok House อีกครั้ง ยามค่ําคืนจากสะพานเชนทําให฾มองเห็นอาคารที่ Castle hill จากฝั่งบูดาสว฽างไสวด฾วยแสงไฟงดงามไม฽แพ฾ มุมมองจากสะพานชารแลสแที่ปรากเท฽าไหร฽นัก แต฽กอ็ าจจะดูมืดๆ น฽ากลัวๆ นิดหน฽อย ระหว฽างเดินเล฽น ระวังตัวไว฾ หน฽อยก็ไม฽เสียหายอะไร

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[184]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

Original Magyar (2) วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[185]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

วันสุดท฾ายของการเดินทาง เรามีโปรแกรมไปอาบน้ําแร฽กันแต฽เช฾าท฾าลมหนาวที่ Szechenyi thermal bath spa http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/szechenyi/history จริงๆแล฾วที่บูดาเปสตแมีโรงอาบ น้ําแร฽มากมายหลายที่ แต฽ที่นี่ถือได฾วา฽ เป็น “One of the largest bathing complexes in Europe” เราอยาก ลองสัมผัสบรรยากาศโรงอาบน้าํ แร฽สไตลแยุโรปท฽ามกลางตัวอาคารที่มีการออกแบบและตกแต฽งแบบศิลปะนีโอ-บา รอก แถมยังมีบ฽ออาบน้ํากลางแจ฾งดูแล฾วเหมือนกําลังเล฽นสวนน้ําที่สวนสยามซะด฾วย ท฽ามกลางอากาศหนาวแบบสุด ขั้วอย฽างนี้น฽าจะมันดี เลยต฾องไปลองกันซะหน฽อย จากสถานีรถไฟใต฾ดิน Astoria เราใช฾ตั๋ว 24-hour ticket ใบเดิม จากเมื่อวานเนื่องจากมันยังไม฽ครบ 24 ชม.จากเวลาที่เราซื้อมา นั่งเมโทร M2 สายสีแดงไปลงที่ Deak Ferenc ter จากนั้นเปลี่ยนเป็นเมโทร M1 สายสีแดงนั่งยาวไปเกือบสุดสาย ลงที่สถานี Szechenyi Furdo ออกจากสถานีกจ็ ะ เจอโรงอาบน้ําแร฽อยู฽ตรงหน฾าเลย เข฾าไปด฾านในอาคารเพื่อซื้อตั๋วสําหรับ 2 คนแต฽ใช฾ล็อคเกอรแเดียวกันราคารวม 3,250 + 3,650 = 6,900 HUF หลังจากซื้อตั๋วแล฾วทางโรงอาบน้ําจะแจกสายรัดข฾อมือที่เป็นเหมือนนาฬิกาข฾อมือ พลาสติกให฾ทุกคนรัดข฾อมือติดตัวไปตลอดการใช฾บริการที่โรงอาบน้าํ ซึ่งจริงๆ แล฾วนาฬิกาพลาสติกนีก้ ็คือคียแการแด สําหรับเปิดเข฾า-ออกห฾องล็อคเกอรแนั่นเอง ตอนแรกเมื่อได฾รับคียแการแดนี้ จะมีเจ฾าหน฾าที่คยี แรหัสห฾องล็อคเกอรแใส฽ นาฬิกาคียแการแดของเราก฽อน แล฾วก็บอกว฽าห฾องล็อคเกอรแของเราเบอรแอะไร พอเข฾าไปด฾านในจะเป็นห฾องล็อคเกอรแ เรียงรายกันเหมือนห฾องเปลี่ยนเสื้อผ฾าในโรงยิมหรือสระว฽ายน้ําสาธารณะทั่วไป แต฽หน฾าตาประตู ลักษณะการตกแต฽ง ภายในดูโบราณๆ เก฽าๆ แปลกตาดี การเปิดประตูห฾องล็อคเกอรแให฾หันหน฾าปัทมแของนาฬิกาคียแการแดเข฾ากับแผง เซ็นเซอรแที่มือจับประตู ประตูก็จะคลายล็อคออก

พร้อมแล้วสําหรับการอาบน้ําแร่ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเหน็บที่ Szechenyi thermal bath spa Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[186]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ฾าเป็นชุดว฽ายน้ํา เราก็เข฾าไปสํารวจภายในโรงอาบน้ําแร฽กัน โรงอาบน้ํามีทั้งส฽วนที่อยู฽ใน ร฽มและส฽วนที่อยูก฽ ลางแจ฾ง เราไม฽ได฾ถ฽ายรูปมาเพราะกลัวว฽าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู฾ใช฾บริการคนอื่นและยังไม฽ สะดวกสําหรับเราเองด฾วยที่ต฾องพกกล฾องไปในที่เปียกๆ ก็เลยต฾องไปหารูปจากในเว็บไซตแมาโพสตแแทน เมื่อเปิดประตู ใหญ฽ที่ห฾องล็อคเกอรแออกไปก็จะเจอโรงอาบน้ําแร฽ในร฽ม ซึ่งจะมีห฾องอาบน้ํากระจายอยู฽เป็นระยะๆ ไว฾ใช฾สําหรับ อาบน้ําก฽อนและหลังแช฽ตัวในบ฽อน้าํ แร฽ โดยโรงอาบน้าํ แร฽ในร฽มจะแบ฽งออกเป็นบ฽อน้ําแร฽ต฽างๆ ซึ่งแต฽ละบ฽อมีการปรับ อุณหภูมิต฽างๆ กัน เริ่มต฾นที่ 30 องศาต฾นๆ น้ําแร฽ที่ขุดพบที่มีมาจาก 2 บ฽อ มีอุณหภูมิ 74 และ 77 องศาเซลเซียส เราเดินลองจุ฽มตัวจากบ฽อแรก สักพักก็ย฾ายไปบ฽อที่สองไปเรื่อยๆ ลูกค฾าที่มาโรงอาบน้ําแร฽ที่เราเห็นในวันนี้ทั้งหมด 100 เปอรแเซ็นตแเป็นผู฾สูงอายุกันทั้งนั้นเลย 55+ อายุอานามแต฽ละคนไม฽ต่ํากว฽า 50 แน฽นอน คือจริงๆ คิดว฽าถ฾าเป็น ช฽วงเวลาอื่นที่ไม฽เช฾ามากขนาดนี้กอ็ าจจะมีคนหนุ฽มสาวหรือมากันแบบครอบครัวมาใช฾บริการก็ได฾

ภายในโรงอาบน้ํา (Credit: http://www.hungary.com)

หลังจากที่เราลองเดินดูรอบๆ โรงอาบน้ําในร฽มหลายรอบ ก็ยังไม฽เห็นว฽าโรงอาบน้ํากลางแจ฾งมันจะอยู฽ ตรงไหน ทันใดนั้นก็มีคุณยายคนหนึ่งซึ่งพูดอังกฤษไม฽ได฾เลย แกสบสายตากับเราแล฾วก็ยิ้มแฉ฽ง ร฽ายภาษาฮังกาเรียน ยาวเฟือ้ ยประหนึ่งว฽าพูดกับคนฮังกาเรียนด฾วยกันพร฾อมกับชีโ้ บ฿ชี้เบ฿ไปทางซ฾ายใหญ฽เลย เราก็ได฾แต฽พยักหน฾าหึหึ สงสัย คุณยายจะทักทายเฉยๆ มั้ง...อ฽า ค฽ะๆ คุณยาย ที่นี่สวยค฽ะ หนูลงไปทุกบ฽อแล฾วค฽ะ... อีกสักพักไม฽นานหลังจากเรา ยังคงเดินวนไปวนมา คุณยายคงเห็นว฽ากะเหรี่ยงนี่ไม฽เข฾าใจที่แกพูดแน฽ แกก็เลยเดินมาจูงเราไปที่ด฾านขวาสุดของโรง อาบน้ําในร฽มซึ่งจะมีทางออกทางหนึ่งอยู฽ พอเราเดินไปถึงทางออกนั้นก็ถึงได฾เข฾าใจที่คุณยายแกต฾องการจะสื่อสาร นั่น Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[187]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

ก็คือคุณยายอยากให฾เราเดินออกไปดูโรงอาบน้ํากลางแจ฾งนั่นเอง โรงอาบน้าํ กลางแจ฾งมีลักษณะเหมือนสระว฽ายน้าํ ร฾อนที่เป็นวงกลมหลายๆ ขนาดหลายๆ สระอยู฽รวมกัน รายล฾อมด฾วยอาคารศิลปะนีโอ-บารอกสีเหลืองมัสตารแดดู คลาสสิคมากๆ ข฾างๆ สระจะมีเจ฾าหน฾าที่รักษาความปลอดภัยอยู฽หลายคนประจําการอยู฽ คุณยายชาวมอยอรแยังคง อธิบายเป็นภาษาฮังกาเรียนไม฽หยุด แต฽ดูจากสีหน฾าของคุณยายแล฾วก็รู฾สกึ และสัมผัสได฾กับความปรารถนาดีของคุณ ยาย และมีบางทีที่คุณยายทําท฽ากอดอกก็พอจะเข฾าใจได฾วา฽ คุณยายคงเป็นห฽วงเรื่องอากาศหนาว ให฾เราดูแลตัวเอง ด฾วย น฽ารักจังเลยคุณยาย ประทับใจกับน้ําใจที่แสนงดงามของคุณยายคนนี้จริงๆ ไม฽น฽าเชื่อว฽าตั้งแต฽วันแรกของการ เดินทางจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท฾าย เราจะมาประทับใจกับน้าํ ใจของคนฮังกาเรียนมากที่สุด ไม฽ใช฽แค฽คุณยายคนนี้ แต฽เริ่มตั้งแต฽คุณตาที่ช฽วยเราหาโฮสเทลเมื่อวานแล฾วด฾วย ประทับใจจริงๆ

Credit: funkystock.photoshelter.com

Credit: funkystock.photoshelter.com Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[188]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

ข฾อควรระวังและข฾อพึงปฏิบัตขิ องการมาโรงอาบน้ําแร฽ในวันทีอ่ ากาศหนาวเหน็บที่เราลืมไปก็คือการนํา รองเท฾าแตะมาด฾วย เพราะว฽าถึงแม฾อณ ุ หภูมิในสระว฽ายน้ําจะสูงจนควันขึ้น แต฽มันก็ไม฽ได฾ครอบคลุมถึงพื้นซีเมนตแ โดยรอบ ทันทีที่เอาเท฾าเหยียบพื้นซีเมนตแปฺุบ ก็ต฾องรีบเล฽นเขย฽งก฾าวกระโดดลงสระไปเลย และพอขึ้นมาจากสระก็ ต฾องใช฾วิชาตัวเบาอีกครั้งเพื่อรีบเข฾าไปหาความอบอุ฽นภายในอาคาร ทรมานเป็นที่สุด

ออกจากโรงอาบน้ําแล้ว...สดชื่นนนน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[189]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

ถึงแม฾จะยังอยากแช฽น้ําอยู฽ที่โรงอาบน้าํ นานกว฽านี้ แต฽ก็ต฾องรีบออกมาเพื่อภารกิจต฽อไป เราออกจาก Szechenyi thermal bath spa ประมาณ 8.30 น. รีบนั่งรถไฟใต฾ดินไปที่สถานี Kossuth Lajos ter เพื่อจองรอบ ทัวรแรัฐสภา และสุดท฾ายก็ซื้อตั๋วสําเร็จตอนประมาณ 9 โมงเช฾า ราคาคนละ 3,200 HUF แต฽ทัวรแรอบแรกเริ่ม 10 โมง ระหว฽างรอเวลา เราจึงรีบ (อีกแล฾ว) กลับไปที่โฮสเทล รีบทําข฾าวเช฾าและรีบเช็คเอ฾าทแ แต฽ก็ยังฝากกระเป฻าไว฾ที่ โฮสเทลก฽อน แล฾วกลับมารัฐสภาทันเวลา 10 โมงพอดี คุณไกดแพาลูกทัวรแผ฽านจุดตรวจค฾นแล฾วเดินไปรวมตัวกันด฾าน ในแล฾วค฽อยเริ่มการบรรยายทัวรแด฾วยเสียงที่ค฽อนข฾างเบาเพราะว฽าไม฽มีการใช฾ไมคแ แถมภาษาอังกฤษสําเนียงฮังกาเรียน ก็ฟังยากมิใช฽น฾อย นี่คือบางส฽วนที่คุณไกดแอธิบายบวกกับที่ค฾นคว฾ามาจาก wikipedia และหนังสือของคุณ Picike รัฐสภาฮังกาเรียนเป็นสิ่งปลูกสร฾างที่ใหญ฽ที่สุดในประเทศฮังการี และเป็นรัฐสภาที่มีขนาดใหญ฽ที่สุดในยุโรป เป็นผลงานการออกแบบของ Imre Steindl เมื่อวันที่เขาสร฾างแบบจําลองอาคารรัฐสภาที่บ฾านสําเร็จ แบบจําลองมี ขนาดใหญ฽มากจนไม฽สามารถนําออกจากประตูบ฾านได฾ สุดท฾ายจึงต฾องพังประตูบ฾านและทุบกําแพงออกมา ภายหลัง รัฐบาลฮังการีได฾สร฾างบ฾านหลังใหม฽ให฾เขาเพื่อมอบเป็นของรางวัล ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบนีโอ-กอธิก ใช฾คนงานก฽อสร฾างกว฽า 1,000 คน อิฐกว฽า 40 ล฾านก฾อน อัญมณีกว฽า 5 แสนชิ้นร฽วมกับทองคําน้ําหนักกว฽า 40 กก. ความสูง 96 เมตรของตัวอาคารได฾มาจากตัวเลข 96 จากปี 1896 ซึ่งเป็น ปีครบรอบ 1,000 ปีของการสถาปนาราชอาณาจักรฮังการี Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[190]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

ในระหว฽างการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสตแ รัฐบาลฮังการีได฾สร฾างสัญลักษณแดาวสีแดงดวงใหญ฽ที่จุด กึ่งกลางของยอดโดมภายในตัวอาคาร แต฽เมื่อการปกครองเปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐ ดาวสีแดงดวงใหญ฽นี้ก็ถูก ปลดลงมา

ภายในอาคารรัฐสภา Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[191]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

เมื่อเดินจากหน฾าทางเข฾าจนถึงบริเวณโถงภายในจะพบเสาหินแกรนิตสีแดงเลือดหมูขนาดใหญ฽จาํ นวน 8 ต฾น ทั้งหมดมีความสูง 8 เมตรและหนักต฾นละ 8 ตัน ทั้งหมดถูกนํามาจากสวีเดน และถูกตัดมาจากหน฾าผาเดียวกัน เดิน ถัดเข฾าไปด฾านในจะเป็นส฽วนโดมของอาคาร มีรูปปั้นกษัตริยแผู฾ยิ่งใหญ฽รวมทั้งบุคคลสําคัญผู฾ทําคุณประโยชนแอันยิ่งใหญ฽ ให฾แก฽ฮังการีพร฾อมด฾วยสัญลักษณแประจําตระกูล 16 ชิ้นประดับบนเสาแต฽ละต฾นที่ล฾อมรอบบริเวณโถงใต฾โดม โดยรูป ปั้นที่ประดับอยูบ฽ นเสาต฾นที่อยู฽ตรงกันข฾ามกับขั้นบันไดที่เดินขึ้นมายังโถงใต฾โดมนีค้ ือ Arpad ผู฾นําเผ฽าคนแรกที่มาตั้ง รกรากในบริเวณนี้ ถัดไปทางขวามือเป็นกษัตริยแเซนตแสตีเฟน (St. Stephen) ปฐมกษัตริยแผู฾กอ฽ ตั้งประเทศฮังการี ในขณะที่รูปปั้น 3 องคแสุดท฾ายเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถในราชวงศแฮับสแ บวรแกได฾แก฽ สมเด็จพระจักรพรรดิคารแลที่ 6 สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽าและสมเด็จพระจักรพรรดิลีโอ โพลที่ 2 ตามลําดับ สิ่งของล้ําค฽าอีกอย฽างหนึ่งที่จัดแสดงอยูภ฽ ายในโถงใต฾โดมแห฽งนี้คือมงกุฎ (The Holy Crown of Hungary) ดาบ คฑาและกางเขนบนฐานกลม (Globus Cruciger) ที่ใช฾เป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑแของกษัตริยแฮังการี

รูปปั้นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รวมทั้งบุคคลสําคัญผู้ทํา คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ฮังการี

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

The Holy Crown of Hungary

[192]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

จากนั้นคุณไกดแจะพาเราเดินไปยังห฾องซ฾ายมือของโถงโดม ซึ่งมีรูปปั้นของ Imre Steindl สถาปนิก ผู฾ออกแบบรัฐสภายืนถือแผนผังอาคารอยู฽ที่เสามุมขวาติดประตูทางเข฾า พื้นห฾องปูพรมสีแดงที่ทอโดยไร฾รอยต฽อ มีอายุ มากกว฽า 400 ปี กลางห฾องมีของกํานัลลักษณะเหมือนแจกันยักษแจัดแสดงอยู฽

รูปปั้น Imre Steindl สถาปนิกผู้ออกแบบรัฐสภานี้

นอกจากนี้คุณไกดแยังพาเราเข฾าชมถึงภายในห฾องประชุมรัฐสภา ซึ่งด฾านนอกก฽อนเข฾าห฾องจะเป็นระเบียง ทางเดิน บริเวณนี้จะมีที่นั่งพักสําหรับสูบซิการแ และยังมีที่วางซิการแพร฾อมบอกหมายเลขที่วางแต฽ละอันเพื่อปูองกัน การหยิบซิการแสลับกันอีกด฾วย

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[193]


Original Magyar (2)

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

[194]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

จากจุดนีก้ ็เป็นอันสิ้นสุดทัวรแรัฐสภาฮังการี ใช฾เวลาทัวรแทั้งหมดประมาณ 45 นาที และก็ยังเป็นการสิ้นสุด โปรแกรมเที่ยวของเราในบูดาเปสตแและในทริปนี้ก็ว฽า ได฾ เรานั่งรถไฟใต฾ดินโดยซื้อตั๋วชนิด short metro ticket คนละ 260 HUF จากสถานี Kossuth Lajos ter ไปยังโฮสเทลที่สถานี Astoria จัดแจงเอา กระเป฻าออกจากโฮสเทลแล฾วขึ้นรถไฟใต฾ดินอีกครั้ง มุ฽งหน฾าไปยังสถานีรถไฟ Budapest Keleti Palyaudvar เพื่อรอรถไฟรอบ 13.10 น. กลับไปยัง เวียนนา ตอนจะกลับเข฾าไปเอากระเป฻าที่ Astoria City Hostel นี่ก็ยุ฽งยากนิดหน฽อยเพราะเราคืน กุญแจเข฾าโฮสเทลไปแล฾ว ก็เลยเปิดประตูใหญ฽หน฾า ทางเข฾าตึกไม฽ได฾ จะกดออดก็หาไม฽เจอ โชคดีที่มีคนที่ อาศัยอยู฽ในตึกนั้นเปิดประตูเข฾าไปพอดี เราเลยอาศัย จังหวะนั้นขอเข฾าไปด฾วย นี่ไม฽รู฾ว฽าถ฾าเมือ่ วานวันที่จะ เข฾าไปเช็คอินไม฽เจอผู฾ชายผิวสีที่พักอยู฽ทโี่ ฮสเทล เหมือนกันคนนั้น ก็คงจะไม฽ได฾เข฾าไปเช็คอินง฽ายๆ แน฽

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[195]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

ทางเข้า Astoria City Hostel Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[196]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

รถไฟเร็วจากการรถไฟออสเตรีย RJ 66 พาเราเดินทางจากบูดาเปสตแมายังเวียนนา Westbahnhof อย฽าง ตรงเวลาเช฽นเคย เราไปเอากระเป฻าทีฝ่ ากไว฾ที่ล็อคเกอรแตั้งแต฽วันวานตอนเช฾าก฽อนออกเดินทางมาบูดาเปสตแ แต฽ เนื่องจากเวลาที่ฝากกระเป฻าเกิน 24 ชม.ไป แล฾ว ก็จะต฾องหยอดเหรียญเพิ่มอีก 3.5 EUR เพื่อให฾เปิดล็อคเกอรแออกได฾ หลังจากนั้นเรา ซื้อตั๋วรถไฟใต฾ดินแบบ 2 โซน ราคาคนละ 3.6 EUR (ที่ตู฾ขายตั๋วอัตโนมัติจะมีให฾เลือกว฽าตัว๋ เป็นแบบกี่โซน) เพื่อนั่งเมโทร U3 สายสีส฾ม จาก Westbahnhof เส฾นทาง Simmering ไปลงที่ Landstrasse จากนั้นเดินตาม ทางออกที่บอกว฽าไป Wien Mitte เพื่อรอขึ้น รถไฟออกนอกเมือง S-bahn สาย S7 บ๊ายบายเวียนนา เส฾นทางสนามบิน (Flughafen Wien) ตรงไปยังท฽าอากาศยานเวียนนาที่ตั้งอยูน฽ อกเมือง โดยถือว฽าเป็นโซนที่อยู฽นอก โซนที่ 1 ซึ่งคือภายในตัวเมืองเวียนนา ใช฾เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ก฽อนเข฾าไปเช็คอินที่เคาทแเตอรแ เดี๋ยวนี้สาย การบินออสเตรียนแอรแไลนแติดตั้งเครื่องเช็คอินด฾วยตนเองอัตโนมัติซึ่งบังคับให฾ผู฾โดยสารเช็คอินด฾วยตนเองก฽อน โดย เครื่องเช็คอินจะออก boarding pass เพื่อให฾ผู฾โดยสารนําไปยื่นที่เคาทแเตอรแเช็คอินอีกที ก็สะดวกและรวดเร็วดี เหมือนกัน Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[197]


Original Magyar (2)

วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

และแล฾วการเดินทาง 3 ประเทศ 11 วันก็มาถึงช฽วงเวลาสุดท฾าย ตลอดเวลาทั้ง 11 วัน ใน 3 ประเทศนี้ได฾ให฾ ประสบการณแชีวิตที่เป็นประโยชนแและน฽าจดจําเหลือเกิน สาธารณรัฐเชก ปราก... เมืองอันเก฽าแก฽และสิ่งก฽อสร฾างอัน ยิ่งใหญ฽แห฽งแม฽น้ําวัลตาวา คาร์โลวี วารี... เมืองสีพาสเทลและน้ําแร฽ธรรมชาติ และเชสกี้ ครุมลอฟที่รัก... เมืองที่ เทพนิยายกลายเป็นจริง สาธารณรัฐออสเตรีย อินส์บรูค... เมืองน฾อยกลางหุบเขาของสาวช฽างฝัน ซาลส์บวร์ก... เมืองแห฽งเสียงดนตรีอันเป็นนิรันดรแ ฮัลล์สตัชท์... หมู฽บ฾านเล็กๆ ริมทะเลสาบอันชวนหลงใหล และเวียนนา... เมือง หลวงแห฽งประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม และสุดท฾ายที่สาธารณรัฐฮังการี บูดาเปสต์... เมืองที่เต็มไปด฾วยผู฾คนที่มี จิตใจอันงดงาม สุดท฾ายก฽อนจบทริปจริงๆ ก็ตอ฾ งมีการรวบรวมค฽าใช฾จ฽ายจากการเดินทางทั้งหมดในครั้งนี้กันซะหน฽อย

สรุปแล฾วทริปนี้ 11 วัน + เดินทางไป-กลับ 2 วันรวม 13 วัน เสียค฽าใช฾จ฽ายต฽อคนทั้งสิ้น 73,092.63 บาทค฽ะ

Czech-Austria-Hungary, 2010 by KatieKat

[198]


Czech-Austria-Hungary (Final Version)  

A trip to Czech Republic, Austria and Hungary October, 2010 - Prague - Carlovy Vary - Cesky Krumlov - Innsbruck - Salzburg - Hallstatt - Vie...

Advertisement