Page 1

19-31 October, 2010

Czech-Austria-Hungary

by

KatieKat


-1-

เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

Czech-Austria-Hungary 2010 เตรียมตัวก่อนเดินทาง ข้อมูลประเทศ Czech Republic, Austria, Hungary และคู่มือท่องเที่ยว - Lonely Planet: Central Europe - Top 10 Prague โดย สานักพิมพ์ DK - รักน฾องต฾องไปเช็ก โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - สิบสุดสุด ยุโรป-รัสเซีย โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - สิบสุดสุด รักหวาน โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ - 12 เมืองเล็กน฽าฮันนีมูน โดย ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และพชร สมุทวาณิช - ตะวันหยุดตก ยุโรปตะวันออก โดย เหมียวแบ็คแพ็ค - Budapest ดนตรียิปซี... ปาปริกา฾ หรือกูยาช? โดย Picike - การวางแผนท฽องเที่ยว เดินทางและตั๋วใน Prague http://board.trekkingthai.com/board/print.php?forum_id=2&topic_no=199000&topic_id=201541&mode=lite - Prague Tourist Information and Travel Guide http://www.pragueexperience.com/maps/map.asp - Hallstatt online http://www.hallstatt.net/index.php?lang=en-iso-8859-15 - เชค ออสเตรีย ฮังการี 3 ประเทศ 17 วัน Beamer http://www.wutkatefanclub.com/webboard/webboard/viewtopic.php?f=6&t=525 - CAHS Family Trip by Amber http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/12/E7364722/E7364722.html แผนการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน วางแผนก฽อน ซื้อตั๋วก฽อน ย฽อมได฾ตั๋วราคาดีและมีทางเลือกมากกว฽าแน฽นอน เวลาที่เหมาะสมในการเริม่ ซื้อตั๋วเครื่องบินคือประมาณ 3-5 เดือน ก฽อนเดินทาง เราซื้อตั๋วขาไปจากกรุงเทพ - เวียนนา - ปราก ส฽วนขากลับนั่งจากเวียนนา - กรุงเทพ ใช฾บริการของ Abacus Travel http://www.goholidaynow.com ราคาตั๋วคนละ 34,325 บาท สายการบินออสเตรียนแอรแไลนแ ราคานี้ถือว฽าไม฽แพง แต฽ถ฾าอยากได฾ราคาต่ํา Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-2-

เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

กว฽านี้นิดหน฽อย แนะนําให฾วางแผนวันไป-กลับให฾ไม฽ตรงกับวันศุกรแ-เสารแ-อาทิตยแ หรือวันหยุดนักขัตฤกษแ น฽าจะได฾ราคาถูกกว฽านี้ประมาณ 500 1,000 บาท หลายคนเลือกที่จะใช฾แพคเกจตั๋วเครื่องบิน+ที่พักของสายการบินออสเตรียนแอรแไลนแเหมือนกัน ราคาประมาณ 48,880 ราคานีร้ วมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เวียนนา และภายในออสเตรียหรือระหว฽างออสเตรียกับประเทศที่มีพรมแดนติดกันอีก 1-2 ครั้ง ที่พัก 3 คืนในออสเตรีย ตั๋วรถไฟ rail pass 3 วัน แต฽เราว฽าไม฽คุ฾ม เพราะจากการคํานวณค฽าตั๋วและที่พักที่เราหาเองแล฾ว ประหยัดกว฽าเยอะแถมยังเดินทางสะดวกตามที่เราต฾องการ ด฾วย แต฽ถ฾าใครต฾องการแพคเกจแบบที่ว฽านี้ ให฾ถามที่แทรเวลเอเจนซี่ได฾ แต฽ละที่ราคาไม฽ต฽างกันเท฽าไหร฽นัก พาสปอร์ต-วีซ่า เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศที่จะไปในครั้งนี้เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้นการขอวีซ฽าจึงสามารถใช฾เชงเก฾นวีซ฽าครอบคลุมได฾ทั้ง 3 ประเทศ การเลือกขอวีซ฽าจากสถานทูตประเทศใดนั้นให฾ดูจากแผนการเดินทางของเราว฽าจะอยู฽ที่ประเทศใดนานที่สุด ซึ่งตามแผนการเดินทาง ของเราในครั้งนี้ เราอยู฽ที่ออสเตรียนานที่สดุ ถึง 6 วัน เราจึงเลือกขอวีซ฽าเชงเก฾นของประเทศออสเตรีย ซึ่งก็ไม฽ทําให฾ผิดหวังเลยจริงๆ สะดวกสบายและเป็นระบบมาก เพราะเท฽าที่อ฽านผ฽านๆ จากบางที่ การขอเชงเก฾นวีซ฽าของเชคและฮังการียุ฽งยากใช฽ย฽อย หลายๆคนก็เจอกับ ประสบการณแไม฽ดีมาก็มี รายละเอียดการขอเชงเก฾นวีซ฽าประเทศออสเตรียให฾อ฽านและดาวนแโหลดใบคําขอได฾ที่ http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html สถานทูตจะรับทําการพิจารณาแค฽ละวันละ 30 คนเท฽านั้น เพราะฉะนั้นจะต฾องไป จองคิวก฽อนล฽วงหน฾าที่สถานทูตผ฽านคุณยามทีส่ ถานทูตโดยตรง คุณยามจะถือสมุดจองคิวอยู฽เล฽มหนึ่ง คุณยามคนนี้แกเจเงมาก เพราะนอกจากจะ เป็นคุณยามเฝูาสถานทูตแล฾ว ยังสามารถรับจองคิวทําวีซ฽าได฾ด฾วย แล฾วพอวันที่เรามาทําวีซ฽า คุณยามคนนี้ก็ยังคอยบริหารจัดการเรียกคิวได฾อีก ด฾วย มารยาทดี พูดรูเ฾ รื่อง ให฾คําแนะนําและความช฽วยเหลือได฾เป็นอย฽างดี แนะนําอีกซักนิด เนื่องจากการขอเชงเก฾นวีซ฽าจะต฾องแนบเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเกินประกันอย฽างน฾อย 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท รายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานทูตยอมรับจะแนบอยู฽กับเอกสารชี้แจงการกรอกใบคําขอวีซ฽าด฾วย เราเลือกโปรแกรม smart traveller จากบริษัทแอกซ฽า http://www.axa.co.th/21/th/retail-insurance/travel/smarttraveller เนื่องจากราคาถูกทีส่ ุดจากหลายๆ บริษัทที่ลองสุ฽มเลือกดู European East Pass Eurail Pass แบบหนึ่งที่ใช฾เดินทางโดยการรถไฟแห฽งชาติ 5 ประเทศได฾แก฽โปแลนดแ เชค สโลวัก ออสเตรียและฮังการีได฾ไม฽จาํ กัดจํานวนครั้ง ตั้งแต฽ 5 - 10 วันโดยไม฽จําเป็นต฾องเป็นวันติดต฽อกัน ตั๋วรถไฟมีทั้ง 1st class และ 2nd class ราคาตัว๋ 2nd class สําหรับ 5 วันอยู฽ที่ 143 ยูโร http://www.raileurope-world.com/rail-products/rail-passes/article/european-east-pass ซื้อตั๋วได฾ทดี่ ีทแฮลแมทราเวล http://www.diethelmtravel.com/ โทร 02-6607000 อยู฽ที่อาคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ อาจซื้อตั๋ว Eurail Pass แบบอื่นๆที่เหมาะสมกับแผนการเดินทาง รายละเอียดเพิม่ เติม http://www.raileurope-world.com ระบบขนส่งสาธารณะ ตารางรถไฟ รถบัส เรือ - ตารางรถบัส รถไฟและเรือในเชค http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ - การเดินทางในปรากและบริเวณใกล฾เคียง http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ - รถตู฾เอกชนที่เชสกี้ ครุมลอฟ http://www.shuttlelobo.cz/shuttle/index.php?lang=en - Austrian Rail http://www.oebb.at/en/ - เรือข฾ามฟากที่ Hallstatt http://www.hallstattschifffahrt.at/english/ - การเดินทางในเวียนนาและบริเวณใกล฾เคียง http://www.wienerlinien.at/wl/ep/home.do?tabId=0 - การเดินทางในบูดาเปสตแและบริเวณใกล฾เคียง http://www.bkv.hu/en/ - Vienna City Airport train http://www.cityairporttrain.com/default.aspx?lang=en-US Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-3-

เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

แผนที่เมือง-แผนที่ไปที่พัก - Prague http://www.pragueexperience.com/maps/map.asp - นอกจากนี้ค฾นหาจาก google map ได฾เลย มีครบทุกที่ ที่พัก - Prague Square Hostel http://www.praguesquarehostel.com/ - Traveller’s Hostel http://www.travellers.cz/en/hostel-apartments-cesky-krumlov.php - Pension Adlerhof http://www.gosalzburg.com/ - Johann Hoell, Hallstatt http://www.hallstatt.net/accomodation/action/view/frmArticleID/546/ - Wombat’s City Hostel http://www.wombats-hostels.com/vienna/the-lounge/ - Astoria City Hostel http://astoriacityhostel.com/ - ที่พักอื่นๆ สามารถหาได฾จาก google map ลองซูมแผนที่ดรู ายชื่อที่พักบริเวณใกล฾สถานีรถไฟ รถไฟใต฾ดินที่เดินทางสะดวก หรือใกล฾แหล฽ง ท฽องเที่ยวที่เราต฾องการไป หรือใช฾บริการจากเว็บไซตแ Agoda ควบคู฽ไปกับ google map เงินเชคคราวน์ ยูโร และฮังกาเรียนฟลอรินท์ แลกเงินยูโรตามทีต่ ฾องการ ต.ค. 53 อยู฽ที่ประมาณ 41 บาทต฽อ 1 ยูโร เมื่อไปถึงเชคหรือฮังการีคอ฽ ยแลกเงินยูโรเป็นคราวนแหรือฟลอรินทแที่ สนามบินหรือสถานีรถไฟเท฽าจํานวนที่พอให฾โดยสารรถเมลแ+รถไฟใต฾ดินให฾เข฾าไปยังตัวเมืองได฾เท฽านั้น ย้ํา!!! แลกให฾พอเข฾าไปในเมืองได฾เท฽านั้นนะ คะ!!! เพราะเรทแลกเงินทั้งขายและซื้อที่สนามบินนั้นแย฽มาก...เข฾าขัน้ ห฽วยเลยทีเดียว พอเข฾าไปในเมืองค฽อยหาร฾านแลกเงินที่มีปูายบอกชัดเจนดู น฽าเชื่อถือ ซึ่งเรียงรายอยูส฽ องข฾างทางในแหล฽งท฽องเที่ยว ไม฽ต฾องกลัวว฽าจะไม฽มเี งินใช฾ แต฽ห฾ามแลกเงินกับคนที่มาเดินเร฽ตามท฾องถนน เพราะ นอกจากอาจจะถูกหลอกแล฾วยังถือว฽าผิดกฏหมายด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-4-

เตรียมตัวก฽อนเดินทาง

สารบัญ Original Bohemia วันที่ 1: BKK - Praha via Wien วันที่ 2: Karlovy Vary - Praha วันที่ 3: Cesky Krumlov Original Mozart วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg วันที่ 5: Salzburg วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt Original Habsburg วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien วันที่ 8: Wien วันที่ 9: Wien Original Magyar วันที่ 10: Budapest วันที่ 11: Budapest - Wien - BKK

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-5-

Original Bohemia (1)

Original Bohemia (1) วันที่ 1: BKK - Praha via Wien

ทริปนี้เป็นทริปที่วางแผนยาวนานเกือบปี และทิ้งระยะห฽างจากทริปล฽าสุดที่เกาหลีถึง 1 ปีครึ่ง (ไม฽นับทริปฉุกละหุกทัวรแที่สิงคโปรแนะ) ส฽วนตัว แล฾วรู฾สึกดีใจมากที่ในที่สดุ ก็จะได฾ไปทริปนี้เสียที เพราะประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นประเทศที่อยู฽ในแผนการเดินทางตั้งแต฽ 7 ปีที่แล฾ว ตอนนั้น สัญญากับตัวเองว฽าจะกลับมาเยี่ยมทวีปยุโรปอีกครั้งในอีก 2 ปีข฾างหน฾าโดยการมาเที่ยวที่เชค แต฽จนแล฾วจนรอดเวลาล฽วงเลยผ฽านไปมากกว฽า 2 ปี จน 5 ปีก็แล฾วก็ไม฽ได฾มายุโรปอีก พอได฾โอกาสมาเที่ยวยุโรปจนได฾ในปี 2008 ก็กลับกลายเป็นเที่ยวสวิสเซอรแแลนดแไปซะ สุดท฾ายพอครบ 7 ปี ก็ได฾โอกาสทําตามสัญญาใจของตัวเองเสียที... Czech Republic… here I come. จุดหมายปลายทางแห฽งแรกของเราคือกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเชค แต฽เนื่องจากยังไม฽มเี ที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปปราก เราจึงใช฾วิธี ซื้อตั๋วขาไปจากกรุงเทพฯ – เวียนนา แล฾วต฽อเครื่องจากเวียนนาไปปราก ส฽วนขากลับถึงกลับจากเวียนนาสู฽กรุงเทพฯ โดยตรง เพราะฉะนั้นตอน เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กระเป฻าของเราจะถูกส฽งต฽อไปที่ปรากโดยตรงเลย เราออกเดินทางจากสุวรรณภูมิด฾วยเที่ยวบินจากออสเตรียนแอรแไลนแ OS 026 เวลา 23:55 น. ถึงเวียนนาแต฽เช฾าตรู฽ ตี 5 ครึ่ง ผ฽านตม. รอสักพัก เครื่องบินลําเล็กแบบใบพัดก็นําเราไปสู฽ปราก (Prague) หรือปราฮา (Praha) เมืองหลวงแห฽งแคว฾นโบฮีเมีย โดยใช฾เวลาจากเวียนนาสู฽ปรากไม฽ถึง 1 ชม.เท฽านั้น

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-6-

Original Bohemia (1)

อากาศที่เวียนนารวมทั้งปรากวันนีห้ นาวมากกกก เสื้อผ฾าที่ตระเตรียมใส฽กระเป฻าเปูถึงกับเอาไม฽อยู฽เป็นบางทีเมื่อมีลมแรงๆตีเข฾ามา พอถึง สนามบินที่ปราก เราก็จัดแจงเสียรู฾ตั้งแต฽เหยียบเท฾าลงบนแผ฽นดินเค฾ากันเลยทีเดียว นั่นก็คือการเสียรู฾แลกเงินยูโรเป็นเงินเชคคราวนแด฾วยอัตรา แลกเปลีย่ นที่ห฽วยมากถึงมากทีส่ ุด แถมยังแลกไปซะหมดหน฾าตัก คือหมดเท฽าที่คดิ ว฽าจะใช฾ในเชคซะด฾วย หึหึหึ น฾องๆหนูๆอย฽าได฾เลียนแบบ คราวหน฾าถ฾ามาเชค (รวมทั้งฮังการี) ให฾แลกเงินที่สนามบินหรือสถานีรถไฟเท฽าที่พอจะโดยสารให฾มาถึงใจกลางเมือง แล฾วค฽อยหาที่แลกเงินที่ น฽าเชื่อถือได฾ซึ่งตั้งเรียงรายอยู฽ทั่วไป หาไม฽ยากค฽ะ เมื่อแลกเงินเรียบร฾อยแล฾ว เดินมาถึงทางออกสนามบินก็ซื้อตั๋วรถบัสเข฾าเมืองได฾ที่เค฾าทแเตอรแ Metro - Tram - Bus Public Transport Information มองหาเค฾าทแเตอรแไฟแดงๆล฽ะก็ใช฽เลย วิธีเดินทางจากสนามบินเข฾าสูต฽ ัวเมืองปรากนั้น ถึงทําได฾หลายวิธี ทั้งโดยสารรถประจําทางหรือขึ้น Airport limousine bus หรือง฽ายสุดๆแต฽อาจแพงที่สุดอย฽างแท็กซี่ เราเลือกวิธีที่ถูกที่สุดนั่น ก็คือโดยสารรถประจําทาง รถเมลแหรือรถบัสสาย 119 เส฾นทาง Ruzyne Airport – Dejvicka (สุดสาย) จากนั้นให฾ต฽อรถไฟใต฾ดินหรือ Metro A สายสีเขียวไปลงยังเปูาหมาย ซึ่งในที่นี้เปูาหมายของเราคือสถานี Mustek

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-7-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-8-

Original Bohemia (1)

ตั๋วโดยสารระบบขนส฽งสาธารณะของปรากมีหลากหลายแบบแล฾วแต฽แผนการเดินทาง ขอรวบรวมสรุปจาก http://board.trekkingthai.com/board/print.php?forum_id=2&topic_no=199000&topic_id=201541&mode=lite และ http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ ตามนี้เลย ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Limited ticket (20/30 mins) 18 CZK - สําหรับ tram และ bus ใช฾ได฾ภายใน 20 นาทีนับจากเวลาที่ validate ห฾ามต฽อข฾ามพาหนะ สําหรับเมโทร ใช฾ได฾ภายใน 30 นาทีและระยะทาง 5 สถานี (ไม฽รวมสถานีตั้งต฾น) นับจากเวลาที่ validate สามารถข฾ามเปลี่ยนสายเมโทรได฾ ซึ่ง สถานีที่เปลีย่ นสายนั้นจะนับเป็น 1 สถานีด฾วยเช฽นกัน 2. Basic ticket (75 mins) 26 CZK - สําหรับ tram + bus + metro จะเปลี่ยนสาย ต฽อข฾ามระบบพาหนะกันกี่รอบก็ได฾ภายในระยะเวลา 75 นาที นับจากเวลาที่ validate 3. 1 day (24 hrs) 100 CZK - เหมือน basic ticket แต฽ใช฾ได฾ 24 ชม. นับจากเวลาที่ validate 4. 3 days (72 hrs) 330 CZK - ไหงแพงกว฽า 1 day ticket 3 ใบก็ไม฽รเู฾ นี่ย เราซื้อ 1 day ticket ซึ่งถ฾าเป็นตัว๋ ตั้งแต฽ 1 วันขึ้นไป จะครอบคลุมค฽ากระเป฻าเดินทางใบใหญ฽ที่เรานําขึ้นพาหนะด฾วย แต฽ถ฾าซื้อตั๋ว limited และ basic จะต฾องจ฽ายค฽ากระเป฻าด฾วยอีก 13 CZK การซื้อตั๋วโดยสารเมื่อเข฾าไปในตัวเมืองปรากแล฾ว สามารถซื้อผ฽านตู฾ขายตั๋วอัตโนมัติ ตู฾สีสม฾ ๆ เหลืองๆที่อยู฽ที่ปูายรถบัส รถรางหรือภายในเมโทรได฾ ตู฾ขายตั๋วมีเมนูภาษาอังกฤษค฽ะ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-9-

Original Bohemia (1)

ก฽อนขึ้นเมโทรต฾อง validate ตั๋วก฽อนที่ช฽องผ฽านทางก฽อนเข฾าภายในสถานี (เหมือนรถไฟฟูา BTS และ MRT บ฾านเรา) ส฽วนรถบัสหรือรถรางให฾ validate เมื่อขึ้นรถแล฾ว บันไดเลื่อนเมโทรที่ปรากนี่ชันมากกกกก ขุดกันลงไปลึกได฾อีก ลื่นพลาดหกล฾มกันทีนึงคงต฾องหยุดเที่ยว เพราะต฾องไปอยู฽ที่รพ.แทน

ที่พักในปรากของเราคือ Prague Square Hostel http://www.praguesquarehostel.com/ ห฾อง double room with shared bathroom ราคาคืนละ 24.9 EUR ต฽อคน โฮสเทลตั้งอยู฽ในกลางเขต old town หรือเขตเมืองเก฽าของปราก เดินทางสุดแสนจะง฽ายและใกล฾กับ ทุกๆแหล฽ง ใช฾เวลาจากสนามบิน ขึ้นรถบัส 119 ต฽อเมโทร A ทั้งหมดประมาณ 40-50 นาที พอออกจากสถานี Mustek ให฾เดินตามแผนที่ ตรง ไปอย฽างเดียวผ฽าน 2 สี่แยก โฮสเทลจะอยู฽ทางขวามือ อยู฽ในหลืบหน฽อยๆ ข฾างๆกันมีร฾านสะดวกซื้อและร฾านขายของที่ระลึกอยู฽ (เห็นเดินง฽ายๆ อย฽างนี้ ของจริงก็ยังเดินหลงเดินเลยมาแล฾ว :P)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-10-

Original Bohemia (1)

เริ่มต฾นวันแรกของการเดินทาง อากาศก็ไม฽เป็นใจเท฽าไหร฽ เพราะว฽าพอฝากกระเป฻าที่โฮสเทลเสร็จ (ยังไม฽ได฾เช็คอินเนื่องจากต฾องรอถึงบ฽าย 2 โมง ตามเวลาเช็คอินที่เขากําหนด) เดินออกมานอกโฮสเทล เม็ดฝนก็ตกลงมาเปาะแปะๆ ฮึ่มๆๆ กรอดๆๆ (เสียงกัดฟัน) หนาวก็หนาว ลมก็มี ไม฽ หนําใจฝนยังตกอีก เราเดินเลี้ยวขวาตรงไปยังจุด tourist attraction แรกของปรากนั่นก็คือจัตรุ ัสเมืองเก฽า (Old town square) ซึ่งมีหอคอย เมืองเก฽า (Old town hall) และนาฬิกาดาราศาสตรแ (Astronomical clock) เดินจากโฮสเทลไปประมาณ 50 เมตรเท฽านั้น ขณะนั้นเวลาใกล฾ 10 โมงเช฾าพอดี ผู฾คนก็หลั่งไหลมายืนรอชมนาฬิกาดาราศาสตรแตีบอกเวลา พอ 10 โมงตรง นาฬิกาก็ดังขึ้น รูปปั้นนักบวชเล็กๆโผล฽ออกมาจาก ช฽องเหนือนาฬิกา หมุนวนกันเป็นวงกลมพร฾อมมีเสียงระฆังดังขึ้น ทําท฽าเล฽นเครื่องดนตรีกัน ขณะเดียวกันก็มีเสียงเครื่องเปุาจริงๆดังมาจากบน ยอดหอคอยที่มีเจ฾าหน฾าที่คนหนึ่งสวมชุดทหารสีส฾มยืนเปุาแตรอยู฽

Old town hall และ astronomical clock เป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆของปรากได฾โดยรอบ ว฽าแล฾วเราก็ตัดสินใจหนี ฝนที่ตกลงมาเปาะแปะๆขึ้นไปชมวิวบนหอคอยซะเลย ซื้อบัตรที่ใต฾หอคอยติดกับนาฬิกาดาราศาสตรแราคาคนละ 100 CZK แต฽เวลาขึน้ ให฾เดิน ไปขึ้นที่ทางเข฾าที่อยู฽ถัดไปข฾างๆกัน ขึ้นลิฟตแไปชั้นบนสุดก็จะพบกับจุดชมวิว เนื่องจากตอนที่เราไปนั้นฝนลงเม็ด ลมก็เลยแรงตามไปด฾วยช฽วยเพิ่ม ความหนาวเป็นทวีคณ ู แต฽ภาพที่ปรากฏอยู฽ตรงหน฾าก็คุ฾มค฽าแก฽การฝุาลมหนาวไปยืนชม ภาพเมืองเก฽าหลังคาสีสม฾ อิฐเรียงรายล฾อมรอบตัวเรา 360 องศา เบื้องล฽างกลางจัตรุ ัสกรุงเก฽าเป็นอนุสาวรียแยาน ฮุส ผู฾อทุ ิศตนเพื่อต฽อสู฾กับการฉ฾อราษฎรแในคริสตจักร (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก) มองไกลออกไปเป็นภาพหอคอยคูข฽ อง Tyn cathedral และ Church of St. Nicholas (คนละที่กับ Tower of St. Nicholas ที่อยู฽ที่ฝั่ง lesser town ที่เราวางแผนจะไปในวันต฽อไปค฽ะ) และยังภาพปราสาทปรากที่สามารถมองเห็นได฾จากระยะไกล ทําให฾นึกถึงเมืองเทพนิยายในฝันได฾เลย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-11-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-12-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-13-

Original Bohemia (1)

ลงมาจากหอคอย เราเดินเล฽นไปรอบๆบริเวณนั้น ผ฽าน Tyn cathedral เดินตรงไปตามถนน Celetna ไปเรื่อยๆ จนไปถึงหอคอยดินปืน (Powder tower) และศาลาประชาคม (Municipal house) ที่อยู฽ใกล฾ๆกัน ระหว฽างทางก็ผ฽านร฾านค฾าน฽ารักๆมากมาย ทั้งร฾านขายของเล฽น ร฾าน ขายขนม เราเดินผ฽านศาลาประชาคมไปทางสถานีเมโทร Namesti Republiky แวะเข฾าห฾างสรรพสินค฾า Palladium เพื่อหยิบเสบียงที่ตุนมาได฾ จากบนเครื่องบินมากินเป็นมื้อกลางวันมื้อแรกของทริปนี้ พร฾อมกับหาที่เข฾าห฾องน้ําด฾วย เนื่องจากห฾องน้ําที่ยุโรปนีส่ ฽วนใหญ฽เสียเงินทั้งนั้น ถ฾าแวะ ห฾างได฾ต฾องรีบแวะเพื่อหาห฾องน้ําฟรี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-14-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-15-

Original Bohemia (1)

ออกจาก Palladium เรานั่งเมโทรสาย B สีเหลืองจากสถานี Namesti Republiky ไปสถานี Mustek แล฾วเปลี่ยนเป็นเมโทรสาย A สีเขียว ไป ลงที่สถานี Malostranska เพื่อมุง฽ สู฽ปราสาทปราก วิธีการเข฾าปราสาทปรากนั้นทําได฾หลายวิธี อาจจะเข฾าจากด฾านหน฾าหรือด฾านข฾างปราสาท จะ เลือกวิธีเดินทางขึ้นไปแบบเหนื่อยขาลากหรือจะเลือกเครื่องทุ฽นแรงแบบนั่งรถรางขึ้นไปก็ได฾ (ดูวิธีการเข฾าปราสาทปรากได฾ที่เว็บไซตแของปราสาท http://www.hrad.cz/en/prague-castle/prague-castle-tourist-information/how-to-get-to-prague-castle.shtml) เราเลือกวิธีที่ 1 ซึ่งเป็นวิธีที่ง฽ายทีส่ ุดตามที่เค฾าว฽าไว฾ พอออกจากเมโทรสถานี Malostranska จะมองเห็นปูายรถรางอยู฽หน฾าทางออก ให฾ข฾ามถนนเพื่อไปขึ้น รถรางสาย 22 ที่อีกฝั่ง รถรางจะพาเราขึ้นเขาไปจอดที่ปูาย Prazsky hrad (Prague castle) ลงจากรถราง กลับหลังหันจะมองเห็นทางเข฾า ปราสาทอยูต฽ รงหน฾าที่ถนนฝั่งตรงข฾าม เดินข฾ามถนนแล฾วเดินต฽อไปอีกนิดก็จะเจอ Royal garden อยู฽ทางซ฾ายมือ ส฽วนทางเข฾าปราสาทอยู฽ตรงไป ข฾างหน฾าอีกประมาณ 200 เมตร เรียกทางเข฾าด฾านนี้ว฽าทาง Second courtyard

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-16-

Original Bohemia (1)

ปราสาทปรากหรือ Prague castle ได฾ชื่อว฽าเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ฽ที่สุดในโลก เริ่มก฽อสร฾างขึ้นตัง้ แต฽ศตวรรษที่ 9 แต฽บริเวณปราสาทและ พื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณที่มีการอยู฽อาศัยมาตั้งแต฽สมัยก฽อนประวัติศาสตรแเสียอีก ปัจจุบันปราสาทปรากเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีของ สาธารณรัฐเช็ก (ข้อมูลจากป้ายแสดงที่ Old town hall) การเดินชมปราสาทปรากนั้นถ฾าอยากให฾ทั่วและครบถ฾วนคงต฾องใช฾เวลาทั้งวัน ตั๋วเข฾าชมมีให฾เลือกหลายแบบตามระยะเวลาและความสนใจของ เรา เราเลือกตั๋วแบบ short tour 250 CZK + map 5 CZK สามารถเข฾าชม Old Royal Palace, St. Vitus cathedral, permanent exhibition "The Story of Prague Castle", St. George's Basilica, และ Golden Lane with Daliborka Tower ฝั่งตรงกันข฾ามกับอาคารที่ซื้อตั๋วเข฾าชมคือ Third courtyard เมื่อเดินตรงไปจะพบกับสถานที่แรกที่เราเข฾าชมนั่นคือมหาวิหารเซนตแวีตสุ (St. Vitus cathedral) มหาวิหารที่ใช฾เวลาก฽อสร฾างยาวนานถึงเกือบ 700 ปี (จ฿ากกก ระยะเวลาก฽อสร฾างยาวนานกว฽าสมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุง รัตนโกสินทรแเลยนะนั่น) ด฾วยศิลปะแบบโกธิคใหม฽ (New Gothic) ผสมด฾วยเรเนอซองสแในช฽วงปลายของการก฽อสร฾าง ภายในมหาวิหารมีภาพ stained glass รายล฾อมอยูม฽ ากมาย อีกทั้งมีโบสถแ สถานที่เก็บมงกุฏและคทาของกษัตริยแโบฮีเมีย หีบพระศพและพระศพของกษัตริยแโบฮีเมีย หลายพระองคแฝังอยู฽ใต฾มหาวิหารนี้ (ข้อมูลจากหนังสือ Top 10 ปราก)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-17-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-18-

Original Bohemia (1)

ออกจากมหาวิหารเดินวนซ฾ายจะเจอ Old Royal Palace ถัดไปคือ permanent exhibition "The Story of Prague Castle" ส฽วนโบสถแที่อยู฽ ตรงกันข฾ามกับด฾านหลังของมหาวิหารเซนตแวีตุสคือโบสถแหลังน฾อยสีชมพูอมส฾ม St. George's Basilica โบสถแที่มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 2 ของ ปราสาทปราก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-19-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-20-

Original Bohemia (1)

เดินผ฽านทางเดินข฾างๆ St. George’s Basilica ไปอีกหน฽อยจะเจอ Rosenberg Palace อยู฽ทางขวามือและ Golden lane อยู฽ทางซ฾ายมือ ถนน สายเล็กๆที่เรียงรายไปด฾วยบ฾านของช฽างทองหลากหลายสีสันติดกับกําแพงของปราสาทปราก น฽าเสียดายและน฽าเสียใจมากๆที่ช฽วงนี้ Golden lane ปิดซ฽อมแซมอยู฽ เลยอดถ฽ายรูปกับบ฾านสีลูกกวาดเลย เราเดินผ฽านถนนสายเล็กที่ว฽านี้ออกมาเรื่อยๆจนออกจากปราสาทปรากที่ประตู ทางออกทางทิศใต฾ (Southern gate) จากทางออกด฾านนี้จะมีจุดชมวิวที่ทําให฾เราสามารถมองเห็นปรากในมุมพาโนรามาได฾ดีที่สุดอีกมุมหนึ่ง นักท฽องเที่ยวหลายสิบคนรุมเกาะขอบกําแพงปราสาทเพื่อแย฽งกันถ฽ายรูปเต็มไปหมด Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-21-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-22-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-23-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-24-

Original Bohemia (1)

เราออกจากปราสาทปรากโดยเดินย฾อนกลับไปทางเดิมที่เราเข฾ามา (Second courtyard) ตอนประมาณบ฽ายสามโมงครึ่งเพื่อกลับไปขึน้ รถราง สาย 22 สายเดิม ปูายเดิม (Prazsky hrad) ไปยังจุดหมายต฽อไปนัน่ คือ Strahov monastery จาก Prazsky hrad นั่งต฽อไปอีก 2 ปูายลงที่ Pohorelec จากนั้นเดินตรงขึ้นไปจนเจอทางโค฾งให฾ข฾ามถนนจะเจอปูายบอกว฽าถึง Strahov monastery จุดมุ฽งหมายที่เรามาที่นี่ไม฽ใช฽แค฽มาดู สํานักสงฆแคาทอลิกที่เก฽าแก฽ที่สดุ แห฽งหนึ่งในโลก แต฽มาเพื่อชมห฾องสมุดโบราณที่เก฽าแก฽ที่สดุ แห฽งหนึง่ เช฽นกัน เนื่องจากเราเคยได฾ดูห฾องสมุด โบราณที่เก็บเอกสารเก฽าแก฽ทสี่ ุดแห฽งหนึ่งที่เมือง St. Gallen ที่สวิสเซอรแแลนดแแล฾วเกิดความประทับใจมากเหลือเกินมาแล฾ว พอศึกษาข฾อมูลมา ว฽าที่ปรากนี่ก็มีห฾องสมุดโบราณเหมือนกันก็เลยไม฽พลาดที่จะมาขอชม แล฾วที่ Strahov monastery ก็ไม฽ทําให฾ผดิ หวัง เอกสารเก฽าแก฽ที่เราอ฽านก็ ไม฽ออก บอกไปก็ไม฽รเู฾ รื่อง ถูกจัดเรียงเป็นระเบียบภายในห฾องสมุดที่ออกแบบและตกแต฽งอย฽างสวยงาม หลังคาโค฾งของห฾องสมุดมีภาพวาดอัน วิจิตรทําให฾ห฾องสมุดแห฽งนี้ดูขลังเป็นอย฽างมาก จะผิดหวังอยู฽อย฽างเดียวก็คือเขาไม฽ให฾ถ฽ายภาพนั่นเอง เราก็เลยต฾องเสียเงินซื้อโปสการแดเพื่อเก็บไว฾ เป็นความทรงจําแทน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-25-

Original Bohemia (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-26-

Original Bohemia (1)

ออกจาก Strahov monastery ประมาณเกือบ 5 โมงเย็น เรากลับไปโฮสเทลเพื่อเช็คอิน ขึ้นรถรางสายเดิมเบอรแ 22 ที่ฝั่งตรงกันข฾ามกับที่เรา ลงมา รถรางจะย฾อนเส฾นทางกลับไป ให฾ลงที่ปูาย Malostranska เพื่อต฽อเมโทร A สายสีเขียวไปสถานี Mustek เมื่อเช็คอินเรียบร฾อยแล฾ว เรา ออกจากโฮลเทลเดินขึ้นไปทางสถานีเมโทร Museum เพื่อไปยัง Wenceslas square ซึ่งอยู฽ในเขตเมืองใหม฽ แต฽เดิมแถบนี้เป็นสถานทีค่ ฾าม฾าใน ยุคกลาง ต฽อมาได฾รับการตั้งชื่อใหม฽ว฽าจัตุรสั เวนเซสลัส (Wenceslas square) เพื่อเป็นเกียรติแก฽นักบุญผู฾อุปถัมภแ (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-27-

Original Bohemia (1)

เราเดินตรงไปเรื่อยๆจนพบพิพิธภัณฑแสถานแห฽งชาติและอนุสาวรียแเซนตแเวนเซสลัสอยู฽ตรงหน฾า ระหว฽างทางสองข฾างทางมีร฾านค฾า ร฾านเสื้อผ฾า แบรนดแดังๆ ร฾านอาหารและโรงแรมอยู฽เรียงรายเต็มไปหมด ร฾านอาหารแบบรถเข็นขายอาหารพวกพิซซ฽า แฮมเบอรแเกอรแ ฮอทด็อกก็มเี ยอะจน เสียงคร฾ากๆจากกระเพาะของเราเริ่มร฾องประสานเสียงกันใหญ฽ ขากลับโฮสเทลเราก็เลยซื้อพิซซ฽าจากร฾านใกล฾ๆโฮสเทลที่เปิดตลอด 24 ช.ม. ปิด ท฾ายเป็นอาหารเย็น

คืนแรกในทริปนี้เรานอนเอาแรงกันยาวนานแบบมินิฮาลแฟมาราธอน พรุ฽งนี้ต฾องตื่นแต฽เช฾ามืดไปเมืองแห฽งน้ําแร฽และสีพาสเทล... คารแโลวี วารี Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-28-

Original Bohemia (2)

Original Bohemia (2) วันที่ 2: Karlovy Vary – Praha

เริ่มต฾นวันใหม฽หลังจากนอนหลับยาวอย฽างเต็มอิ่ม เช฾าวันนี้เราตื่นนอนและออกจากโฮสเทลกันเช฾ามาก เพราะเรามีโปรแกรมจะออกไปเที่ยวนอก ปรากที่เมือง Karlovy Vary (คารแโลวี วารี) ซักครึ่งวันแล฾วค฽อยกลับมาเก็บตกบรรยากาศในปรากอีกครั้งในช฽วงบ฽าย คารแโลวี วารีเป็นเมืองพักตากอากาศ เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของสปาและการดื่มน้ําแร฽ซึ่งตลอดทั่วทั้งเมืองจะมีน้ําพุร฾อนซึ่งมีแร฽ธาตุสูงให฾รองดื่มกัน ทั่วไป นอกจากนี้ตึกรามบ฾านช฽องในเมืองคารแโลวี วารียังเต็มไปด฾วยรูปลักษณแและสีสันที่น฽ารักสดใสน฽าเดินทอดน฽อง สมกับที่เป็นเมืองพักผ฽อน เป็นที่สุด การเดินทางจากปรากมายังคารแโลวี วารีนั้นสามารถเลือกได฾ทั้งรถบัสและรถไฟ แต฽ถ฾าเดินทางด฾วยรถบัสจะรวดเร็วกว฽ารถไฟพอสมควร เราจึง เลือกเดินทางโดยรถบัสของ Student Agency บริษัทขนส฽งสาธารณะชื่อดังแห฽งหนึ่งในยุโรป http://jizdenky.studentagency.cz/ จริงๆ แล฾วมีบริษัทรถบัสหลายบริษัทที่ให฾บริการ ซึ่งก฽อนอื่นเราสามารถตรวจสอบเวลาเดินทางได฾ที่เว็บไซตแนี้ http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ ในเว็บไซตแจะแสดงเวลาเดินรถตลอดวันที่เราเลือกรวมทั้งบริษัทเดินรถที่รบั ผิดชอบ เดินรถในเวลานั้นๆด฾วย รู฾สึกว฽าตอนนี้ทุกบริษัทจะสามารถให฾เราซือ้ ตั๋วผ฽านเว็บนีไ้ ด฾เลย แต฽เราเลือก Student Agency เพราะว฽าได฾เข฾าไปหน฾า เว็บของ Student Agency แล฾วรู฾สึกว฽าหน฾าเว็บสวยดี รูปรถบัสที่เห็นก็ดูใหม฽ สะอาดมาก และระบบการซื้อตั๋วผ฽านเว็บก็ทําได฾ดี สามารถ ตรวจสอบจํานวนที่นั่งคงเหลือและสามารถเลือกที่นั่งได฾ด฾วย เราจึงซื้อตั๋วไปคารแโลวี วารี รอบ 7.30 น. ปริ๊นทแตั๋วมาเก็บไว฾ตั้งแต฽ที่เมืองไทย ราคาคนละ 5.1 EUR ต฽อเที่ยว โดยต฾องไปขึ้นรถที่สถานี Florenc ซึ่งเป็นทั้งเมโทรและสถานีรถบัสด฾วยในที่เดียวกัน เราออกจากโฮสเทล ขึ้นเมโทร B สายสีเหลือง (ส฾ม) จากสถานี Mustek ไปอีก 2 สถานีเท฽านั้นก็ถึงสถานี Florenc เดินขึ้นจากเมโทรก็จะเห็น บริเวณขายตั๋วรถบัสและลานจอดรถบัสอยู฽ดา฾ นนอก อากาศวันนี้หนาวแสบไส฾กว฽าเมื่อวานซะอีก ยังโชคดีที่เราอัดเสื้อผ฾ามาเต็มเหนี่ยว มองจาก หน฾ารถบัสที่มจี อแสดงอุณหภูมภิ ายนอกวัดได฾ 6 องศาตอนเวลาประมาณ 8 โมงเช฾า ฮือๆๆ พอไปถึงคารแโลวี วารี ชั้นจะรอดมั้ยเนีย่ บนรถ โดยสารจอง Student Agency จะมีบัสโฮสเตสใจดีพดู อังกฤษได฾คอยบริการเราอยูต฽ ลอดทาง ทั้งบริการเครื่องดืม่ พวกชา กาแฟ โกโก฾ฟรี อยาก อ฽านหนังสือพิมพแก็มีให฾อ฽าน (เฉพาะภาษาเชคอะนะ) อยากดูหนังก็มฉี ายให฾ดู รอบทีไ่ ปคารแโลวี วารีนจี่ ําได฾ว฽าเป็นหนังของสองสาวฝาแฝดสุดดัง ของอเมริกา แมรี่เคทและแอชลี่ โอลเซ฽น สนุกดีเหมือนกัน รถบัสใช฾เวลา 2 ชม. 15 นาทีก็พาเราไปถึงสถานีรถบัส (และรถไฟ อยู฽ที่เดียวกัน) ที่คารแโลวี วารี อากาศยังคงหนาวเหน็บและขะมุกขมัวได฾ อีก ลงจากรถบัสมองไปรอบๆสถานีกท็ ําเราเหวอมากๆ เพราะรอบๆสถานีดูไม฽เหมือนว฽าจะมีน้ําแร฽หรืออาคารสีพาสเทลตามทีเ่ ราได฾อ฽านมาเลยนี่นา Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-29-

Original Bohemia (2)

แผนที่ที่โหลดเก็บมาก็กิ๊กก฿อกซะเหลือเกิน ระหว฽างที่เรากําลังคิดว฽าจะหาทางไปยังไง เราก็เลยซื้อแซนวิชกับขนมขบเคี้ยวนิดหน฽อยที่ร฾านค฾าบน สถานีรถบัส แล฾วค฽อยออกเดินทางตามแผนที่กัน

จากสถานีรถบัสให฾เดินข฾ามถนนเดินเข฾าไปฝั่งที่มีบา฾ นเรือนเยอะๆ เดินตรงขึ้นไปพอเจอถนนขวางก็ให฾เลี้ยวซ฾ายแล฾วเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะเริม่ เจออาคารรูปทรงสมัยเก฽าสีสันสดใส หวานๆแบบสีพาสเทลอยูส฽ องข฾างทาง เดินตามทางไปเรื่อยๆ เมือ่ เจอสี่แยกให฾ชิดขวา เดินลงเนินหน฽อยๆ ระหว฽างทางนี้จะเริ่มมีร฾านค฾าสองข฾างทาง ให฾เดินตามทางไปเรื่อยๆ จนเจอแม฽น้ํา Tepla ค฽อยเลี้ยวขวา ทีนี้ก็จะเริม่ เจออาคารสีสวยๆเยอะมาก ขึ้นเรื่อยๆ จากจุดนี้เราก็เริม่ เดินตรงอย฽างเดียวโดยไม฽ต฾องอาศัยแผนที่เลยก็ได฾ (คุณผู฾อ฽านจะเข฾าใจมั้ยเนี่ย ถ฾าไม฽เวิรแคล฽ะก็ ให฾ยื่นแผนที่กกิ๊ ก฿อกที่ เรามีให฾คนแถวนั้นดูเลยละกัน แล฾วก็ชี้ๆๆที่ที่เราอยากไป คนแถวนี้ใจดี อาจพูดอังกฤษไม฽ได฾แต฽ภาษามือไม฽เป็นสองรองใคร)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-30-

Original Bohemia (2)

อย฽างที่บอกไปแล฾วว฽า คารแโลวี วารีเป็นเมืองสปาและน้ําแร฽ เราจะพบก฿อกน้ําแร฽อยู฽เรื่อยๆ พร฾อมกับซุม฾ ขายแก฾วที่ใช฾ดื่มน้ําแร฽อยู฽เต็มไปหมด แก฾ว ดื่มน้ําแร฽ไม฽ใช฽แก฾วน้ํารูปทรงปกติแบบที่เราใช฾ดื่มน้ํากันทั่วไป แต฽เป็นแก฾วพอรแซเลนลายสวยที่หูจับจะมีปลายเปิดเหมือนหลอด ให฾เราจิบน้ําแร฽ ผ฽านปลายเปิดนี้ เนื่องจากน้ําแร฽จริงๆนั้นชื่อก็บอกอยู฽แล฾วว฽าคือน้ําแร฽ เพราะฉะนั้นแร฽ธาตุสารพัดชนิดย฽อมมีอยูม฽ ากมายมากกว฽าน้ําดื่มทั่วไปที่ เราดืม่ กันในชีวิตประจําวัน รสชาติของน้ําแร฽จึงย฽อมไม฽เหมือนกับน้ําดื่มทั่วไปเช฽นกัน จะให฾ดมื่ เอิ๊กๆ รวดเดียวแบบน้ําดื่มทั่วไปคงไม฽ไหว นั่นคือ น้ําแร฽นั้นเค็มๆ เปรี้ยวๆ แปร฽งๆเหมือนน้ํากรองที่ผ฽านไส฾กรองที่ตันแล฾วยังไงยังงั้น คิดๆอยู฽ว฽านี่ชั้นดืม่ แล฾วจะเป็นบาดทะยักมั้ยเนี่ย ทําไมมัน เหมือนรสสนิมได฾ขนาดนี้ แต฽ถึงรสชาติจะแย฽ได฾โล฽ แต฽ผู฾คนที่มาที่นี่ทุกคนก็มาเพื่อจิบน้ําแร฽รสเฝื่อนๆ พร฾อมกับเดินเล฽นเย็นๆใจ มองวิวสองข฾าง ทางด฾วยความเพลิดเพลิน แค฽นี้ก็เหมือนช฽วยยืดอายุตัวเองให฾ยาวนานขึ้นได฾อีกหลายปี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-31-

Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-32-

Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-33-

Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-34-

Original Bohemia (2)

เราผ฽าน Mlynska Kolonada (Mill Colonnade) ระเบียงที่มีเสาต฽อกันเป็นแถว ภายในทางเดินมีก฿อกน้ําพุร฾อนอุณหภูมติ ฽างๆกันอยูห฽ ลายที่ เดินตรงไปเรื่อยๆ เรายังเจอ Sadova Kolonada (Park Colonnade) ระเบียงไม฾ลวดลายฉลุหวานๆสไตลแวคิ ตอเรียที่มีสวนเล็กๆอยู฽ขา฾ งๆ แต฽ สถานที่ที่เป็นที่นิยมในการดื่มน้ําแร฽ที่สุดคงอยู฽ที่ Trzni Kolonada (Thermal Spring Colonnade) ที่อยู฽ตรงกันข฾ามกับ Church of St. Mary Magdalene ที่ Thermal Spring Colonnade นี้มีสายน้าํ พุร฾อนอยูห฽ ลายสายมาก สายหนึ่งที่คิดว฽าเป็นสายที่ใหญ฽ทสี่ ุดตั้งอยู฽ใจกลางอาคาร ซึ่ง เขาสร฾างห฾องล฾อมรอบครอบไว฾ สายน้ําพุร฾อนนี้พุ฽งจากพื้นสูงขึ้นไปซะเกือบติดเพดาน ในขณะที่ห฾องด฾านนอกก็มีสายน้ําพุร฾อนที่อณ ุ หภูมติ ฽างๆกัน ตั้งแต฽ 50-70 องศา อยู฽อีก 4 สาย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-35-

Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-36-

Original Bohemia (2)

ว฽ากันว฽าการจะดืม่ น้ําแร฽ทมี่ ีรสเฝื่อนให฾คล฽องคอขึ้น จะต฾องกินคู฽กับขนมเวเฟอรแแผ฽นกลมใหญ฽ยักษแเหมือนจานข฾าว เราก็เลยลองซื้อมาลิม้ ลองซะ 1 แผ฽นราคา 7 CZK ที่ร฾านภายใน Thermal Spring Colonnade รสชาติอร฽อยกว฽าที่คิดมากเพราะว฽ามันมีรสต฽างๆให฾เลือกซื้อ เราเลือกรสวา นิลลาซึ่งเป็นรสดั้งเดิม ภายในเวเฟอรแก็จะมีครีมวานิลลาบางๆสอดไส฾อยู฽ ทําให฾เวเฟอรแมรี สชาติหวานนิดๆ อร฽อยดี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-37-

Original Bohemia (2)

อากาศวันนี้หลังจากที่บ฽นอุบอยู฽คนเดียวตั้งแต฽เช฾าว฽าสงสัยวันนี้คงซวยเหมือนเมื่อวาน แต฽พอเดินเล฽นไปเรื่อยๆ ก็เริม่ เห็นแดดมากขึ้น เมฆเริ่ม หายมากขึ้น แต฽เดี๋ยวแดดก็หุบ เมฆก็โผล฽ มาๆหายๆ ทําเอาใจตุ฿มๆต฽อมๆอยู฽หลายรอบว฽ามันจะเอาไงกันแน฽ แต฽สุดท฾ายก็ไม฽มฝี น ดีใจจริงๆ เดินต฽อไปเรื่อยๆ เราก็พบอีกเปูาหมายหนึ่งในการมาเยือนคารแโลวี วารีในครั้งนี้ นั่นก็คือโรงแรม Grand Hotel Pupp โรงแรมสุดหรูที่เป็น สถานที่ถ฽ายทําภาพยนตรแเรื่อง James Bond 007 ตอน Casino Royale นั่นเอง (แต฽คุณบอนดแภาคนี้เราแอบไม฽ปลืม้ อย฽างแรง คุณลุงท฽านแก฽ มาก แถมไม฽เท฽เอาซะเลย >_<)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-38-

Original Bohemia (2)

หลังจากเดินเพลิดเพลินเข฾าออกตามสปาและสายน้ําแร฽ตามทีต่ ฽างๆ เราก็ได฾เวลาต฾องบอกลาเมืองสีหวานเมืองนี้ซะแล฾ว คารแโลวี วารีเป็นเมืองที่ น฽ารักเมืองหนึ่ง เหมาะสําหรับคนที่อยากมาพักผ฽อน ชีวิตไม฽รีบร฾อนและไม฽ต฾องการแสงสีสังเคราะหแ จะมีก็แต฽แสงแดดจากธรรมชาติ สีอาคาร หวานๆชวนหลงใหล แค฽นี้ก็เพียงพอที่จะเติมความสุขให฾กับชีวิตแล฾ว รถบัสรอบขากลับของเราออกจากคารแโลวี วารีเวลาบ฽ายโมงตรง ถึงปรากตอน 15.15 น. เรายังคงมีภารกิจเก็บเกี่ยวสถานที่ท฽องเที่ยวในปราก อยู฽อีก 2-3 ที่ ที่แรกก็คือ St. Nicholas Cathedral ที่อยู฽ที่ Lesser town (คนละที่กับที่อยู฽ที่ Old town square ที่บอกไปแล฾วเมื่อวาน) พอถึง สถานีรถบัส Florenc เราก็ต฾องไปซื้อตั๋วรถแบบ limited ticket คนละ 18 CZK นั่งจากเมโทร Florenc สาย B สีเหลืองไปลงสถานี Mustek จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย A สีแดงไปลงที่สถานี Malostranska สถานีเดิมกับที่เราลงเพื่อต฽อรถรางไปปราสาทปรากนั่นเอง หรือจะเลือกนั่งเมโทร สาย C สีแดงจาก Florenc ไปลงที่สถานี Museum จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย A สีแดงไปลงที่ Malostranska ก็ได฾ ทั้ง 2 แบบใช฾เวลาเดินทาง ประมาณ 10 กว฽านาทีเท฽ากัน ออกจากสถานี Malostranska พอเจอปูายรถรางเหมือนเมื่อวาน ไม฽ต฾องข฾ามถนนเพื่อขึ้นรถรางนะคะ ก฽อนอื่นให฾แหงนหน฾ามองรอบๆตัวก฽อน นะคะว฽าพอมองเห็นโบสถแเซนตแนิโคลาสมั้ย เพราะว฽าตามแผนที่ที่ปริ้นทแมาจากกูเกิล้ มันจะงงๆเล็กน฾อย สวนทางกับความเป็นจริงตรงบริเวณที่ เรายืนอยู฽ คิดว฽าน฽าจะเกิดจากว฽าเราเลือกออกทางออกเมโทร exit ไหน เพราะฉะนั้นถ฾ารูส฾ ึกว฽าทิศทางเริ่มไม฽เป็นไปตามพี่กเู กิ้ล ก็ให฾แหงนหน฾า มองหาเปูาหมายที่เราจะไปคือโบสถแเซนตแนโิ คลาสแทน แล฾วค฽อยๆดูชื่อถนนตามแผนทีไ่ ป ใช฾เวลาเดินจาก Malostranska ประมาณ 10 กว฽า นาทีก็ถึงโบสถแแล฾ว โบสถแเซนตแนิโคลาสที่ Lesser town นี้เป็นโบสถแศิลปะแบบบารอค สร฾างขึ้นในศตวรรษที่ 18 หลังจากสร฾างโบสถแแรกที่เขต เมืองเก฽าแล฾ว 2 ปี เข฾าชมภายในเสียค฽าเข฾าคนละ 70 CZK ภายในโบสถแตกแต฽งอย฽างสวยงาม มีทั้งงานแกะสลัก รูปปั้น ภาพวาดสีนา้ํ ผนัง เพดานที่ตกแต฽งได฾อย฽างวิจิตรบรรจง สามารถเดินขึ้นบันไดวนที่อยู฽ข฾างๆขึ้นไปชมงามสวยงามของประติมากรรมและจิตรกรรมเหล฽านีไ้ ด฾อย฽าง ใกล฾ชิดขึ้น โบสถแเซนตแนิโคลาสเปิดทุกวันเดือนมี.ค. - ต.ค. 10.00 - 17.00 น. พ.ย. - ก.พ. 10.00 - 16.00 น.

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-39-

Original Bohemia (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-40-

Original Bohemia (2)

ออกจากโบสถแเซนตแนิโคลาส เราเดินย฾อนขึ้นมาทางสะพานชารแลสแ (Charles bridge) จะเจอ Lesser town bridge tower ค฽าขึ้น tower คน ละ 70 CZK เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ ที่นี่เราได฾เจอคุณคนเปุาแตรคนเดียวกับที่ Old town hall อีกแล฾วด฾วย ซึ่งคุณคนเปุาแตรก็จําเราได฾ด฾วย เหมือนกัน 55+ ทางการเชคนี่เค฾าใช฾คุ฾มจริงๆ วันนี้เข฾าเวรเปุาแตรที่หอนี้ พรุ฽งนี้เข฾าเวรไปเปุาอีกหอหนึ่ง วิวจากบน Lesser town bridge tower เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สวยงามไม฽แพ฾มุมจาก Old town hall ที่เราขึ้นเมื่อวาน ต฽างกันที่บนหอ Lesser town เราจะสามารถมองเห็น Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-41-

Original Bohemia (2)

สะพานชารแลสแอยูเ฽ บื้องหน฾า มองเห็นแม฽น้ําวัลตาวา (Valtava) พาดผ฽าน มองเห็นผู฾คนคราคร่ําบนสะพานชารแลสแกําลังเดินเลือกซื้อของฝาก เลือกชมดนตรีจากนักดนตรีนักแสดงอิสระอย฽างเพลิดเพลิน ข฾อแนะนํา: หอคอยสะพานฝั่ง Lesser town เหมาะแก฽การขึ้นชมในยามบ฽าย เปิด ทุกวันช฽วงเดือนเม.ย. - ต.ค. 10.00 - 18.00 น.ในขณะที่หอคอยสะพานฝั่งเมืองเก฽า (Old town bridge tower) เหมาะแก฽การขึ้นชมในยามเช฾า

ออกจาก Lesser town bridge tower ก็จะพบสะพานชารแลสแอยู฽ตรงหน฾าเลย สะพานชารแลสแเป็นสะพานข฾ามแม฽น้ําวัลตาวาระหว฽างฝั่ง Old town กับ Lesser town มีอายุกว฽า 600 ปี ผ฽านร฾อนผ฽านหนาวจากสงครามและเหตุการณแต฽างๆมากมาย สองข฾างทางของสะพานชารแลสแเต็มไป ด฾วยรูปปั้นจําลองนักบุญและบุคคลสําคัญทางศาสนาต฽างๆ 30 รูป มีจุดประสงคแเพื่อให฾คริสตศาสนิกชนหวนกลับไปทําพิธีมิสซา (ข้อมูลจาก Top 10 ปราก) นักบุญคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในตํานานของสะพานชารแลสแคือเซนตแจอหแน เนปอมุก (St. John Nepomuk) กล฽าวกันว฽าเซนตแจอหแน เนปอมุกเป็นนักบวชที่มีคุณค฽าควรแก฽การสรรเสริญยิ่งแห฽งวงการสงฆแในขณะนั้น เซนตแจอหแน เนปอมุกถูกทรมานจนเสียชีวิตโทษฐานโน฾มน฾าวให฾ คณะสงฆแจัดการเลือกตั้งเจ฾าคณะสงฆแรูปใหม฽โดยไม฽ได฾รับความเห็นชอบและถูกพระเจ฾าเวนเซสลัสที่ 4 สั่งให฾โยนร฽างท฽านจากสะพานชารแลสแลง น้ํา (ข้อมูลจาก http://www.prague.net/st-john-nepomuk) บริเวณทีเ่ ซนตแจอหแน เนปอมุกถูกโยนลงน้ําคือบริเวณที่มรี ูปปั้นรูปกางเขน ตั้งอยู฽ประมาณกลางๆสะพาน มีความเชื่อกันว฽าหากใครได฾ลูบรูปแกะสลักนูนต่ําที่ใต฾รูปปั้นเซนตแจอหแน เนปอมุก จะได฾คําอธิษฐานเป็นจริง 1 ข฾อ จึงไม฽น฽าแปลกใจว฽ารูปแกะสลักนูนต่ํารูปขวามือที่เป็นรูปจําลองขณะที่เซนตแจอหแน เนปอมุกถูกโยนลงแม฽น้ํากับรูปซ฾ายมือที่เป็นรูปหมาน฾อยจึง ถูกมือของนักท฽องเที่ยวนับไม฽ถ฾วนช฽วยกันขัดถูจนเงาวับ แล฾วอย฽างนี้มีรึที่เราจะไม฽ลองขอสัมผัสกับเขาบ฾าง ตอนจะถ฽ายรูปต฾องต฽อคิว หามุมกันอยู฽ พักใหญ฽เลยทีเดียว

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-42-

Original Bohemia (2)

รูปปั้นเซนตแจอหแน เนปอมุก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-43-

Original Bohemia (2)

ประวัติ (ปรัมปรา) เกี่ยวกับสะพานชารแลสแตามที่เราได฾อ฽านจากผนังห฾องนอนที่โฮสเทลกล฽าวไว฾ว฽า “สะพานชารแลสแนั้นเป็นสะพานที่คอยปูองกันปรากจากน้ําท฽วมใหญ฽หลายครั้งหลายครา แต฽ตาํ นานจริงๆของสะพานชารแลสแได฾เกิดขึ้นเมื่อนักบวช เซนตแจอหแนแห฽งเนปอมุก ได฾ถูกโยนทิ้งลงจากสะพานนี้ จึงเกิดอาถรรพแทําให฾ส฽วนโค฾งส฽วนหนึ่งของสะพานที่สร฾างเท฽าไหร฽ก็พังลงมาทุกครั้งไป ไม฽ มีใครสามารถสร฾างให฾สาํ เร็จได฾ ต฽อมาเมื่อมีช฽างคนหนึ่งตัดสินใจทีจ่ ะซ฽อมแซมสะพานนี้ เขาได฾พยายามทุกวิถีทางแต฽ก็ยังไม฽ประสบผลสําเร็จ จนกระทั่งมีปีศาจตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นพร฾อมยื่นข฾อเสนอที่จะช฽วยนายช฽างคนนี้ แต฽มีข฾อแลกเปลีย่ นเป็นชีวิตของคนคนแรกที่เดินข฾ามผ฽าน Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-44-

Original Bohemia (2)

สะพานหลังจากที่สะพานชารแลสแนซี้ ฽อมแซมสําเร็จเสร็จสมบูรณแ นายช฽างก็ตอบตกลง แต฽ในใจก็ไม฽อยากให฾ผู฾บริสุทธิ์จะต฾องตกเป็นเหยื่อของ ข฾อตกลงในครั้งนี้ เขาจึงได฾คดิ แผนการบางอย฽างเพื่อหลอกปีศาจตนนั้น ต฽อมาไม฽นาน ปีศาจก็ได฾รักษาคําพูดที่ให฾ไว฾ งานซ฽อมแซมสะพารชารแลสแเป็นไปด฾วยความเรียบร฾อย ลุล฽วงไปด฾วยดี ก฽อนที่จะถึงวันเปิดสะพาน เฉลิมฉลองอย฽างเป็นทางการ ไม฽มใี ครได฾รับอนุญาตให฾เหยียบย฽างบนสะพานนี้ นายช฽างได฾ซ฽อนไก฽ไว฾ที่หอคอยสะพานฝั่งด฾านเมืองเก฽า เพือ่ ให฾ไก฽ ตัวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เดินข฾ามสะพานชารแลสแในเช฾าวันรุ฽งขึ้นเพื่อหลอกต฾มปีศาจตนนั้น แต฽ปีศาจตนนั้นกลับฉลาดยิ่งกว฽า ปีศาจได฾ปลอมตัว เป็นผู฾ช฽วยนายช฽าง แล฾วอาศัยช฽วงเวลาที่นายช฽างออกจากบ฾านจากฝัง่ Lesser town แต฽เช฾ามืด ปีศาจแกล฾งทําเป็นวิ่งกระหืดหระหอบมาหา ภรรยาของนายช฽างแล฾วบอกว฽าให฾ภรรยานายช฽างรีบวิ่งไปทีส่ ะพานเพราะนายช฽างเกิดอุบตั ิเหตุอยู฽ที่อีกฝั่งหนึ่ง พอภรรยานายช฽างไปถึงหอคอย สะพานฝั่ง Lesser town ยามประจําการก็รู฾จักภรรยานายช฽าง จึงปล฽อยให฾ภรรยานายช฽างวิ่งข฾ามสะพานไป เมื่อนายช฽างที่ยืนอยู฽ที่ฝั่งเมืองเก฽ามองเห็นภรรยากําลังวิ่งข฾ามสะพานมา โลหิตในร฽างกายของเขาเย็นเฉียบ เขาตระหนักได฾ทันทีว฽าปีศาจนัน้ เป็นผู฾ ชนะ และได฾พรากชีวิตบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของเขาไป อะไรก็ตามที่ได฾ถูกกําหนดไว฾แล฾วไม฽สามารถแก฾ไขให฾เปลีย่ นแปลงได฾ คืนต฽อมาภรรยาของ นายช฽างก็ได฾เสียชีวิตลงพร฾อมด฾วยลูกน฾อยในครรภแของเธอ เรื่องราวที่เล฽าขานยังคงเป็นตํานานต฽อมาว฽าวิญญาณของเด็กน฾อยยังคงวนเวียนอยู฽ที่ สะพานชารแลสแในยามค่ําคืน ผู฾คนที่สัญจรบนสะพานคนเดียวมักได฾ยินเสียงจามของเด็กในขณะทีเ่ ขากําลังรีบข฾ามสะพาน จวบจนชาวบ฾านคน หนึ่งที่ได฾ยินเสียงจามของเด็กน฾อย ชายผู฾นั้นก็ได฾กล฽าวไปว฽า “ขอพระเจ฾าอวยพระพรแด฽ท฽าน” ทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆโดยทีไ่ ม฽ปรากฏให฾เห็นตัว ตอบกลับมาว฽า “พระองคแได฾อวยพระพรให฾แล฾ว” จากนั้นมา วิญญาณน฾อยๆก็ถูกปลดปล฽อยให฾เป็นอิสระและโบยบินสูส฽ รวงสวรรคแ”

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-45-

Original Bohemia (2)

เย็นวันนั้นเราข฾ามสะพานชารแลสแกลับมาหาอาหารเย็นที่ฝั่งเมืองเก฽า เนื่องจากว฽าตอนที่เราไปนั้น ลานกว฾างที่จัตุรัสเมืองเก฽ากําลังจัดงาน spice and cheese festival พอดี ภายในงานมีขายอาหารพื้นเมืองง฽ายๆอยู฽หลายร฾าน เราก็เลยซื้อฮอทด็อกและซุปกะหล่ําปลีเป็นมื้อเย็นซะเลย ซุป กะหล่ําปลีร฾อนๆ ให฾ความอบอุ฽นร฽างกายในยามหนาวเหน็บแบบนี้ได฾เป็นอย฽างดี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-46-

Original Bohemia (2)

ตกดึก เรากลับออกมาที่สะพานชารแลสแอีกครั้งหนึ่งเพื่อชื่นชมความงามในยามค่ําคืนของสะพานชารแลสแที่สามารถมองไกลเห็นปราสาทปรากที่ เปิดไฟส฽องสว฽างทั่วไปหมด เป็นบรรยากาศทีส่ ุดแสนจะโรแมนซแ ถึงแม฾ว฽าจะหวิวๆเพราะกลัวความมืดอยู฽ก็ตาม

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-47-

Original Bohemia (2)

พรุ฽งนี้เราจะอําลาปรากแต฽เช฾ามืดกว฽าวันนี้เสียอีก เพื่อมุ฽งสู฽เมืองตุ฿กตาในฝันอีกหนึ่งเมืองของเชค.... เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ความประทับใจของ เราจะไม฽มีวันจืดจาง

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-48-

Original Bohemia (3)

Original Bohemia (3) วันที่ 3: Cesky Krumlov

เช฾าวันที่สาม เราเช็คเอ฾าทแจากโฮสเทลตั้งแต฽ 6 โมงยังไม฽ครึ่ง เพราะรถบัสของ Student Agency ที่เราซื้อตั๋วไว฾จะออกจากปรากตั้งแต฽ 7 โมง เช฾า แถมยังต฾องไปขึ้นที่สถานีรถบัส Na Knizeci ไม฽ใช฽ Florenc แบบเมื่อวานด฾วย สถานีรถบัส Na Knizeci ตั้งอยู฽ที่หน฾าทางออกสถานีเมโทร Andel เราซื้อตั๋ว limited ticket 18 CZK นั่งเมโทรสาย B สีเหลืองไป 3 สถานีก็ถึงสถานี Andel (ที่พักที่ Prague Square Hostel นี่ สะดวกสบายทีส่ ุดจริงๆ อันนี้ต฾องปรบมือให฾ดังๆ) พอลงจากรถไฟใต฾ดิน ทางออกจากสถานีจะมี 2 ฝั่ง ให฾ออกทางออกที่ปูายที่เขียนว฽า Bus และ มีรูปรถบัส พอขึ้นมาจากทางออกก็จะเจอลานจอดรถใหญ฽ๆซึ่งเป็นทั้งปูายรถเมลแและปูายรถบัส ค฽อยๆหาแพลตฟอรแมตามที่ได฾มาจากการซื้อตัว๋ สําหรับรถบัสจาก Student Agency จะอยู฽ที่แพลตฟอรแม 1 ผู฾คนที่จะไปเชสกี้ ครุมลอฟในวันนี้เยอะมากมายเอาการเหมือนกัน ถึงแม฾ว฽ารอบ รถจะเช฾ามาก แต฽ก็มีคนต฽อคิวขึ้นรถกันตรึมเลย แถมยังมีอีกหลายคนที่ไม฽ได฾ซื้อตั๋วล฽วงหน฾าไว฾ กะมาหาที่นั่งกันดาบหน฾าที่หน฾าปูายนี้เลยก็มี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-49-

Original Bohemia (3)

จอบอกอุณหภูมิที่แสดงที่รถบัสวันนี้ทําเอาเราจิตตกตลอดทางไปเชสกี้ ครุมลอฟ เพราะหน฾าจอมันโชวแว฽าอากาศภายนอก 0 องศา ณ เวลา 7.33 น. แถมระหว฽างทางหมอกก็ลงหนามากๆจนรูส฾ ึกได฾ว฽าคุณคนขับรถแกขับช฾ากว฽าปกติ ซวยละ!! เชสกี้ ครุมลอฟวันนี้จะเป็นไงเนีย่ มาจน วันที่ 3 แล฾วอากาศยังต฾องให฾ลุ฾นอยู฽อีกเหรอ ทําไมดวงตกอย฽างงี้ >_< … แต฽สุดท฾ายความจิตตกก็ค฽อยๆหายไปเมื่อเวลาผ฽านไปมากขึ้น แสงแดด เริ่มแผ฽ปกคลุมท฾องฟูาเรื่อยๆ เมฆขาวเริ่มเลือนหายไปจนทําให฾ท฾องฟูาเป็นสีฟูาจัดเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทาง

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-50-

Original Bohemia (3)

รถบัสมาถึงเชสกี้ ครุมลอฟตอนประมาณ 9.55 น. โดยเริ่มจอดแวะส฽งผู฾โดยสารตั้งแต฽เข฾าเมือง Cesky Budejovice สุดท฾ายเหลือผูโ฾ ดยสารลงที่ ครุมลอฟประมาณ 5 คน เมื่อลงจากรถบัสจะมองเห็นแผนทีเ่ มืองครุมลอฟอันใหญ฽มาก ให฾กลับหลังหันแล฾วเดินไปตามทางไปเรื่อยๆจนเจอถนน ใหญ฽ตัดผ฽านและทางม฾าลาย ข฾ามทางม฾าลายไปก็จะเริม่ เข฾าสูเ฽ ขตใจกลางเมืองเชสกี้ ครุมลอฟแล฾ว ถึงแม฾ระยะทางจากปูายรถบัสที่เราลงถึง จัตุรสั สโวรแโนสติ (Svornosti square; Namesti Svornosti) หรือจัตุรัสใจกลางเมืองครุมลอฟจะใกล฾ๆไม฽ถึง 1 กม. แต฽การที่ต฾องลากกระเป฻าใบ ใหญ฽บนถนนแบบโบราณที่เป็นก฾อนหินกลมๆนูนๆ ตะปุมุ ตะป่า่ ก็ทําเอาท฾อใจไปเหมือนกัน กลัวว฽ากระเป฻าทีร่ ักจะมีอันต฾องจากไปก฽อนเวลาอัน ควร เราจึงเดินด฾วยสปีดต่ําสุด ค฽อยๆลากกระเป฻าไปเรื่อยๆ สักพักเห็นท฽าไม฽ดีก็หันมาช฽วยกันหอบกระเป฻าแทน พอทางเริ่มพอทนได฾ก็ค฽อย กลับไปลากกระเป฻าใหม฽ เป็นอย฽างงี้ไปเรื่อยๆจนถึงโฮสเทล

ที่พักของเราในเชสกี้ ครุมลอฟคือ Traveller’s Hostel http://www.travellers.cz/en/hostel-apartments-cesky-krumlov.php ตัวโฮส เทลตั้งอยู฽ที่ถนน Soukenicka ให฾เดินจากจัตุรสั สโวรแโนสติไปทางถนน Panska จนสุดทางก็จะเจอ เราเลือกห฾องพักแบบ private apartment พักสูงสุดได฾ 4 คนในราคาคนละ 23.7 EUR ซึ่งถือว฽าไม฽แพงเลย เมื่อเทียบกับอีกหลายๆโฮสเทลในสิง่ อํานวยความสะดวกที่เหมือนกัน เพราะ private apartment ในที่นี้เป็นห฾องที่เหมือนอพารแตเมนทแ เป็นห฾องเล฽นระดับ 2 ชั้น มี 2 เตียงเดี่ยว 1 เตียงคู฽ มี 2 ห฾องน้ํา 1 ห฾องอาบน้ํา มี บริเวณทําครัว มีจานชามพร฾อมอุปกรณแทําครัวครบครัน มีโต฿ะและโซฟาให฾นั่งพักผ฽อน แต฽ทว฽า... กว฽าที่เราจะได฾ชื่นชมห฾องพักสุดสวย การ เดินทางมาถึงและหา Traveller’s Hostel ให฾เจอก็ช฽างลําบาก (เพราะเรื่องกระเป฻านั่นละ) และพอเจอแล฾วสภาพหน฾าทางเข฾าโฮสเทลและ ทางเดินไปหน฾ารีเซฟชั่นก็ทําเอาเรา (ที่เป็นคนเลือกที่พักที่นี่หลังจากเปรียบเทียบราคาและความคุ฾มค฽าจากอินเตอรแเน็ต) หน฾าซีด หายใจไม฽ออก อยู฽ 5 วิ งั้นขอเล฽ายาวๆหน฽อยละกันนะคะ ความรู฾สึกและสัมผัสมันยังติดอยู฽ในใจจนถึงตอนนี้ เริม่ จากสภาพหน฾าโฮสเทลนีเ้ ข฾าขั้นโทรมมากถึง มากที่สุด โฮสเทลที่เปิดเป็นผับอยูด฽ ฾านหน฾า ประตูไม฾ใหญ฽ๆ เก฽าๆ กําๆ เปิดเข฾าไปข฾างในเดินผ฽านบริเวณที่เป็นผับเท฽านั้น กลิ่นความชื้นก็เตะจมูก เข฾าจังเบ฾อเร฽อ ตอนที่เราไปถึงผับยังไม฽เปิด เขาก็เลยไม฽เปิดไฟ มืดตึ๊ดตื๋อ กว฽าจะงมทางจนเจอประตูอีกบานที่เปิดไปเจอบันไดเพื่อให฾เดินขึ้นไป เจอห฾องที่คุณรีเซฟชั่นอยู฽เนี่ย ก็เล฽นเอาเกือบท฾อเหมือนกัน ระหว฽างที่กําลังงมๆงงๆอยู฽ตอนนั้น เราก็ดา฽ ตัวเองในใจตลอดว฽าชั้นไม฽น฽างกอยากได฾ที่ พักถูกเลย รู฾งี้เลือกไปนอนอีกที่หนึ่งที่หามาแล฾วเหมือนกันดีกว฽า สุดท฾ายยังมีความโชคดีอยู฽บ฾างที่รูปถ฽ายของห฾องพักที่ Traveller’s Hostel ที่ เราเห็นจากอินเตอรแเน็ตก็ไม฽ได฾เป็นรูปที่หลอกเรา เพราะห฾องพักที่เราเลือกก็สวย สะอาดและดีเกินราคา Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-51-

Original Bohemia (3)

สรุปแล฾ว สําหรับที่พักในครุมลอฟนะคะ ถ฾าใครยอมเลือกที่จะนอนที่ Traveller’s Hostel แนะนําให฾เลือกห฾อง private apartment แบบที่เรา เลือกนี่ละ฽ ค฽ะ อย฽าไปเลือกห฾องแบบ dorm หรือ double room ปกตินะคะ เพราะเท฽าทีล่ องสแกนด฾วยตาคร฽าวๆแล฾ว ไม฽เวิรแคค฽ะ ดูโทรมๆ ให฾ ยอมจ฽ายแพงหน฽อยแล฾วไปนอนที่ Svambersky Dum ดีกว฽าค฽ะ เป็นที่ที่เราไปกินอาหารค่ํากันในคืนนี้ เขาเปิดร฾านอาหารอยู฽ชั้นล฽าง และแบ฽ง ห฾องให฾พักอยู฽ชั้นบน ของจริงดูดีเหมือนในเว็บไซตแทุกประการ http://www.svamberskydum.cz/?&lang=en&mode=normal หลังจากจัดแจงเรื่องที่พักเรียบร฾อยแล฾ว (แต฽ยังไม฽ได฾เช็คอินนะคะ เพราะยังไม฽ถึงเวลา) เราก็เดินออกมาสัมผัสกับเมืองเล็กๆน฽ารักๆดุจเทพนิยาย ถึงแม฾อากาศวันนี้หนาวเหน็บยิ่งกว฽าสองวันที่ผ฽านมา แต฽ท฾องฟูากลับแสนจะเป็นใจให฾เรารูส฾ ึกแข็งแรง แข็งแกร฽งที่จะเดินชมเมืองท฽ามกลาง อุณหภูมิทเี่ ข฾าใกล฾จุดเยือกแข็ง เราเดินตามแผนที่ ออกจากโฮสเทลให฾เดินย฾อนกลับมาตรงจัตุรสั สโวรแโนสติ พอถึงหัวมุมที่จะเจอจัตุรสั ให฾มอง ทางซ฾ายจะเห็นสะพานเล็กๆข฾ามแม฽น้ําวัลตาวาและเห็นหอคอยปราสาทครุมลอฟตั้งตระหง฽านอยู฽เบื้องหน฾า เดินข฾ามสะพานไป เลี้ยวขวา เดิน เลียบตามทางไปเรื่อยๆก็จะเจอประตูทางเข฾าปราสาทครุมลอฟสีแดงที่เรียกว฽า Red Gate อยู฽ทางซ฾ายมือ จริงๆมีทางลัดอยู฽ทางหนึ่งด฾วย ก฽อนที่ จะถึง Red Gate ประมาณ 100 เมตร จะมีร฾านขายขนม funnel cake (ขนมรูปกรวยชิ้นยักษแ โรยน้ําตาลโดยรอบ) อยู฽ทางซ฾ายมือ ข฾างๆร฾าน ขายขนมจะมีบันไดทางลัดขึ้นไปโผล฽ที่ปราสาทครุมลอฟบริเวณหน฾า 2nd courtyard

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-52-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-53-

Original Bohemia (3)

ถ฾ามาทางปกติ เมื่อเดินผ฽าน Red Gate (1st courtyard) เข฾าไปจนเจอทางเข฾าอีกชั้นหนึ่ง (2nd courtyard) สองข฾างของทางเข฾าคือบ฽อหมี สัตวแเลี้ยงที่คนมีฐานะในสมัยก฽อนนิยมเลีย้ งกันมาก และตอนนี้ที่บ฽อหมีนี่ก็มีคณ ุ หมีจริงๆอยู฽ด฾วย เห็นแล฾วสงสารจับใจ ว฽าจะไม฽มองแล฾วเชียว แต฽ ก็อดไม฽ได฾ คุณหมีคงเหงาน฽าดูที่ตอ฾ งทนอยู฽ในที่อุดอู฾แคบๆแบบนี้ เดินผ฽านทางเข฾าไปด฾ายซ฾ายมือก็คือหอคอยปราสาทปราก ตึกถัดไปที่อยู฽ทาง ซ฾ายมือคืออาคารขายตั๋วเข฾าชมปราสาท เราเลือกซื้อตั๋วแบบ Krumlov Castle No. I guided tour ราคาคนละ 240 CZK (การเข฾าห฾องต฽างๆ ภายในปราสาทครุมลอฟต฾องมีไกดแพาชมเท฽านั้น) น฽าเสียดายอย฽างที่สุดที่ตอนที่เราไป โรงละครของปราสาท (Castle theatre) ไม฽เปิดให฾เข฾าชม เพราะติดถ฽ายทําภาพยนตรแอยู฽ ฮือๆๆๆ เป็นไฮไลทแที่เราคาดหวังไว฾เลยนะนั่น

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-54-

Original Bohemia (3)

ซื้อตั๋วเสร็จแล฾วให฾เดินตรงเข฾าไปภายในปราสาท ทัวรแจะเริม่ ขึ้นที่ 3rd courtyard ทุกเวลา .00 น. พอเราได฾เข฾าไปใน 3rd courtyard เราก็ทึ่ง กับภาพวาด Fresco (เฟรสโก฾) หรือภาพวาดปูนเปียกจํานวนมากรอบผนังทั้งสี่ด฾านของปราสาท ภาพวาดแบบเฟรสโก฾เป็นศิลปะการวาดภาพที่ น฽าทึ่งไม฽น฾อย เนื่องจากเป็นการวาดภาพขณะที่ปูนที่ฉาบผนังยังเปียกๆอยู฽ ศิลปินจะต฾องอาศัยทั้งความชํานาญและความรวดเร็วในการวาดภาพ ให฾เสร็จก฽อนที่ปูนจะแห฾งลง ผลงานที่สําเร็จบนผนังปูนนี้จะทําให฾สีสนั ของภาพวาดยังคงอยู฽ตราบนานเท฽านาน ไม฽เลือนหายหรือซีดจางลงไปตาม กาลเวลา Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-55-

Original Bohemia (3)

ระหว฽างรอเข฾าชมทัวรแภายในห฾องด฾านในของปราสาทครุมลอฟ เราก็เลยเดินไปที่ 4th courtyard ข฾ามสะพาน Three-tiered bridge ไปยังโรง ละครที่ 5th courtyard ด฾านข฾างจะมีจุดชมวิว ที่ขอบรั้วจะมีช฽องที่ถูกเจาะให฾โค฾งเป็นช฽องเว฾นระยะเท฽าๆกัน เราสามารถมองลอดช฽องนี้เห็นวิว ของมุมคุมลอฟรวมทั้งเห็นหอคอยปราสาทได฾ มองแล฾วน฽ารักมากๆ ยิง่ มองยิ่งรู฾สึกว฽าเมืองนี้เหมือนไม฽ใช฽เมืองจริงๆ แต฽เป็นเมืองตุ฿กตา เมืองในฝัน (ได฾เห็นรูปถ฽ายที่ถ฽ายลอดช฽องโค฾งนี้ไปในวันที่ครุมลอฟถูกปกคลุมด฾วยหิมะจนกลายเป็น white Krumlov รู฾สึกเหมือนกําลังมองที่ทับกระดาษที่ เป็นทําด฾วยแก฾วโค฾งๆแล฾วพอเขย฽าแล฾วก็มีหิมะตกลงมาเลย สวยมากๆ)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-56-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-57-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-58-

Original Bohemia (3)

เดินเลยจากโรงละครออกผ฽านประตูใหญ฽ไปก็จะเป็นเนินที่สามารถเดินขึ้นไปสูส฽ วนของปราสาทครุมลอฟได฾ (Castle garden) สวนของปราสาท ในฤดูนี้ถึงแม฾จะไม฽ใช฽ช฽วงที่สวยที่สดุ เพราะไม฽มตี ฾นไม฾ผลิดอกออกใบ มีแต฽ใบไม฾สีสม฾ สีแดงกําลังร฽วงหล฽นลงพื้นดิน แต฽นั่นก็ไม฽ได฾ทําให฾ความ สวยงามของบริเวณโดยรอบสวนนี้ลดลงเท฽าไหร฽เลย อากาศดีดี ฟูาใสๆ เดินได฾เพลินๆ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-59-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-60-

Original Bohemia (3)

เดินย฾อนกลับมาทางเดิม ผ฽านโรงละครจนถึง 3rd courtyard เพื่อรอคุณไกดแพาทัวรแ คุณไกดแเริ่มเอากุญแจพวงเบ฾อเริ่มไขประตูหนึ่งที่อยูภ฽ ายใน 3rd courtyard แล฾วพาเราไปนั่งที่ห฾องสวดมนตแ (Chapel) ภายในปราสาทเพื่อเริ่มเล฽าประวัติของปราสาทครุมลอฟให฾ฟัง (ข้อมูลจากจากคุณไกด์ หนังสือตะวันหยุดตกที่ยโุ รปตะวันออก หนังสือรักน้องต้องไปเช็ก และหนังสือ Cesky Krumlov, an enchanting town in the heart of Europe ซื้อที่ร้านขายของที่ระลึกที่ปราสาทครุมลอฟ) ครุมลอฟ หรือชื่อเรียกในภาษาโบฮีเมียนว฽าเชสกี้ เป็นชื่อตําแหน฽งสมาชิกในตระกูลไวเทค (Vitek) ซึ่งเป็นเชื้อสายของชนชั้นสูงชาวเชคและเป็น เจ฾าของปราสาทครุมลอฟ ต฽อมาในปีค.ศ. 1302 เมื่อสมาชิกในตระกูลไวเทคที่อยู฽ในตําแหน฽งครุมลอฟเสียชีวิตลง ทรัพยแสินของเขาจึงตกเป็น ของญาติคือท฽านลอรแดแห฽งโรเซนแบรแก (The Lords of Rosenberg) ครุมลอฟจึงกลายเป็นที่พํานักสําหรับตระกูลโรเซนแบรแกนับแต฽นั้นมา ตลอดช฽วงศตวรรษที่ 17 ตระกูลโรเซนแบรแกเป็นตระกูลชนชั้นสูงทีม่ ีอํานาจและบทบาทที่สุดในโบฮีเมีย สมาชิกในตระกูลรุ฽นสู฽รุ฽นได฾รบั เลือกให฾ ดํารงตําแหน฽งสูงสุดในแคว฾นโบฮีเมียเสมอมา สัญลักษณแของตระกูลโรเซนแบรแกเป็นดอกกุหลาบสีแดงห฾ากลีบ ตามจํานวนลูกชาย 5 คน นอกจากนี้ตระกูลโรเซนแบรแกยังนิยมเลีย้ งหมีใหญ฽สีน้ําตาลไว฾เป็นสัตวแเลี้ยง แต฽บางทีก็ถลกหนังหมีไว฾เป็นของตกแต฽งปราสาท เนื่องจากตระกูล โรเซนแบรแกสืบสายมาจากตระกูลเก฽าในอิตาลีชื่อ Orsini ซึ่งคําว฽า Orsa แปลว฽าหมีตัวเมีย คนในตระกูลอยากให฾สืบประวัติได฾จึงเลีย้ งหมีเป็น สัญลักษณแ ปราสาทครุมลอฟเริ่มก฽อสร฾างเมื่อประมาณปี 1300 จนถึงช฽วงต฾นของศตวรรษที่ 14 และอยู฽ในการครอบครองของตระกูลโรเซนแบรแกจวบจน ทายาทผู฾ชายคนสุดท฾ายของตระกูลคือ Peter Volk เขาได฾ขายที่ดินรวมทั้งเมืองเชสกี้ ครุมลอฟให฾กับจักรพรรดิและกษัตริยแแห฽งโบฮีเมีย Rudolf ที่ 2 แห฽ง Habsburg ในปี 1601 ต฽อมาในปี 1622 จักรพรรดิ Ferdinand ที่ 2 แห฽ง Habsburg ได฾ยกเมืองเชสกี้ ครุมลอฟให฾เป็นของขวัญแด฽ Johann Ulrich แห฽งตระกูล Eggenberg เชสกี้ ครุมลอฟจึงเป็นที่พาํ นักของตระกูล Eggenberg ตั้งแต฽นั้นเป็นต฾นมาจนถึงปี 1719

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-61-

Original Bohemia (3)

จวบจนเมื่อหลานชายของ Johann Ulrich และภรรยาของเขา (Marie Ernestine) ผู฾ซึ่งครอบครองเชสกี้ ครุมลอฟได฾เสียชีวิตลง เชสกี้ ครุ มลอฟจึงตกเป็นของหลานชายของ Marie Ernestine ชื่อ Adam Franz แห฽ง Schwarzenberg ซึ่งเป็นผูส฾ ืบทอดมรดก จึงทําให฾ตระกูล Schwarzenberg ย฾ายมาจากเยอรมันเพื่อพํานักอยู฽ในแคว฾นโบฮีเมียอย฽างถาวร อย฽างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 18 จนถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 การเมืองการปกครองได฾เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการบังคับใช฾กฏหมายที่ ไม฽เป็นธรรมหลายอย฽าง รวมถึงการเริม่ ต฾นของระบบอุตสาหกรรม ส฽งผลให฾เกิดการลดจํานวนของอาคารที่มีคณ ุ ค฽าทางศิลปะจํานวนมาก เช฽น Jesuit College (โรงเรียนสอนศาสนา) ได฾ถูกดัดแปลงเป็นโรงทหาร โรงเรียนคอนแวนตแและโบสถแหลายแห฽งถูกปิดลงและสร฾างเป็นโรงเรือนให฾ เช฽าแทน ภายหลังปี 1850 เชสกี้ ครุมลอฟ กลายเป็นศูนยแกลางการบริหารการปกครอง ศูนยแกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเขตเมืองที่ถูกสร฾าง ขึ้นมาใหม฽ และเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เชสกี้ ครุมลอฟเป็นเมืองที่รอดพ฾นจากการทําลายล฾างจากภัยสงคราม ปราสาทและหอคอย ปราสาทครุมลอฟ ตลอดจนทรัพยแสินอื่นๆของตระกูล Schwarzenberg ก็ตกเป็นของรัฐบาล ปี 1992 เชสกี้ ครุมลอฟได฾รับการขึ้นทะเบียนจากองคแการยูเนสโกให฾เป็นมรดกโลก นับแต฽นั้นเมืองเชสกี้ ครุมลอฟก็เป็นทีร่ ู฾จักของนักท฽องเที่ยว เป็นต฾นมา คุณไกดแพาเราชมห฾องต฽างๆภายในปราสาท น฽าเสียดายทีไ่ ม฽สามารถถ฽ายรูปได฾ หนึ่งในห฾องที่ได฾ชมคือ Eggenberg hall ห฾องเก็บรถม฾าสีทอง อร฽าม อีกห฾องคือ Masquerade hall ซึ่งเป็นห฾องที่เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแบบ Rococo ในเชสกี้ ครุมลอฟ ศิลปะการตกแต฽งภายในห฾อง ต฽างๆมีหลากหลายยุคหลายสมัย ทั้งบารอค เรเนสซองสแและร็อกโคโค฽ ทัวรแภายในปราสาทครุมลอฟใช฾เวลาประมาณ 45 นาที เราออกจาก 3rd courtyard เดินย฾อนกลับไปทาง 2nd courtyard เพื่อขึ้นหอคอย ปราสาทครุมลอฟ ค฽าเข฾าชมคนละ 50 CZK หอคอยปราสาทแห฽งนี้ ภายนอกตกแต฽งด฾วยภาพวาดแบบเฟรสโก฾ทั้งหอ สีส฾มอิฐตัดกับโดมสีเขียว เป็นลักษณะอันโดดเด฽นและเป็นเอกลักษณแอย฽างมาก เมื่อเดินขึ้นบันไดวนไปจนถึงจุดชมวิวซึ่งอยู฽ประมาณกลางๆค฽อนไปทางยอดหอคอย แต฽ ไม฽ใช฽บนยอดหอคอยจริงๆ เราจะสามารถมองเห็นเชสกี้ ครุมลอฟได฾ทั้งเมือง เมืองตุ฿กตา เมืองแห฽งเทพนิยายที่กลายเป็นจริงอยู฽ใกล฾เพียงสัมผัส แค฽นี้เอง ซึ้งงงง สวยยยย ประทับใจจริงจังงงงงง

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-62-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-63-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-64-

Original Bohemia (3)

ออกจากบริเวณปราสาทครุมลอฟ เราเดินเล฽นในเมืองอีกสักพัก (ก็เมืองเค฾าเล็กนิดเดียวนี่นา) ก็กลับไปที่โฮสเทลเพื่อเช็คอิน จากนั้นก็กลับ ออกมาเดินเล฽นในเมืองต฽อ เดินไปที่จัตุรัสสโวรแโนสติ เดินชม Town hall และบ฾านสีสันน฽ารักๆที่เรียงรายอยูร฽ อบๆจัตุรสั (ฝั่งหนึง่ จะเป็น information center ของเมือง) ปัจจุบันบ฾านเหล฽านี้กลายเป็นโรงแรมบ฾าง ธนาคารบ฾าง ร฾านอาหารจีนก็มี จากนั้นเราเดินย฾อนกลับไปตรงทาง ที่เราเดินมาจากปูายจอดรถบัส ทางขวามือจะเจอโบสถแเซนตแวีตุส (St. Vitus Church, ชื่อนี้อีกแล฾ว) เข฾าชมฟรี ออกจากโบสถแก็เดินเล฽นๆไป เรื่อยๆ รอบเมืองจนกลับไปเดินรอบๆปราสาทครุมลอฟอีกครั้ง ยิง่ เดินมากก็ยิ่งกดชัตเตอรแไม฽ยั้ง ถึงแม฾จะถ฽ายจากมุมเดิม คนเดิม แต฽ก็ได฾ บรรยากาศไม฽เหมือนเดิม น฽าจดจําไปซะทุกช็อต

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-65-

Original Bohemia (3)

มื้อเย็นวันนี้เราจะกินอาหารดีดีมีราคาซักมื้อ (มื้อก฽อนๆก็ไม฽ได฾ขี้ริ้วขีเ้ หร฽น฿า แค฽ไม฽หรูเริด่ แบบมื้อนี้ก็แค฽นี้เอง) เราวางแผนจะกินมื้อเย็นที่ร฾านนี้ ตั้งแต฽ก฽อนมาถึงครุมลอฟซะอีก Svambersky Dum เป็นร฾านอาหารเชคที่มีชื่อเสียงร฾านหนึ่งในเชสกี้ ครุมลอฟ ดูจากจํานวนคนเข฾าร฾านตั้งแต฽ หัววันจนหัวค่ําแล฾วก็รไู฾ ด฾ว฽าร฾านนี้เขาฮอตฮิตใช฾ได฾เลย เนื่องจากร฾านอาหารในครุมลอฟมีเยอะมากๆ แข฽งกันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แทบทุกบ฾านใน Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-66-

Original Bohemia (3)

ครุมลอฟไม฽กลายเป็นโรงแรม โฮสเทล ก็กลายเป็นร฾านอาหาร บางที่ (ส฽วนใหญ฽ด฾วย) เป็นทั้งที่พักและร฾านอาหารซะด฾วยซ้ํา เพราะฉะนั้นอัตรา การแข฽งขันต฾องสูงมากแน฽ๆ ร฾านทีไ่ ด฾รับความนิยมที่นั่งเต็มทุกโต฿ะก็ตอ฾ งเป็นร฾านที่มีชื่อเสียงไม฽มากก็น฾อย ร฾าน Svambersky Dum อยู฽บนถนน Soukenicka เส฾นหลังจัตรุ ัสสโวรแโนสติ และเป็นถนนเส฾นเดียวกับ Traveller’s Hostel เราเลือกสั่งสลัดผัก 1 จาน สเต็กเนื้อซอสผลไม฾อะไรซัก อย฽าง 1 จาน และพาสต฾าที่มีเส฾นเหมือนครองแครง 1 จาน ทั้งหมดกินคู฽กับไวนแขาว (เอ฽อ!! ได฾ข฽าวว฽าเนื้อวัวนี่เขาให฾กินคู฽กับไวนแแดงไม฽ใช฽รึ) รสชาติอร฽อยอยู฽ ถึงแม฾ว฽าพาสต฾าครองแครงจะทําเราอิ่มอืดเนื่องจากแปูงมันแน฽นมากๆ (จําได฾ว฽าตอนอ฽านเมนูมันเขียนว฽าเป็นเส฾นฟูซิลี่นี่นา ไหง กลายเป็นครองแครงแบบนี้ !!?@#?!) ส฽วนบริการก็ดี คุณบริกรยิ้มแย฾มยินดีบริการตลอด มื้อนี้หมดค฽าอาหารไป 2 คน 400 CZK กินอิ่ม นอน หลับ แถมได฾ยินเสียงกีต฾ารแและเพลงอะคูสติกขับกล฽อมจากผับข฾างๆเกือบทั้งคืน ไม฽ถึงกับหนวกหูนะคะ เพราะยังไงความเหนื่อยล฾าตลอดวันก็ทํา ให฾เราหลับสนิทตลอดคืนอยูด฽ ี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-67-

Original Bohemia (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-68-

Original Bohemia (3)

วันนี้ไม฽ได฾เช็คอีเมลแและเล฽นอินเตอรแเน็ตที่ไหนเลย ทําให฾เราพลาดข฽าวสําคัญทีส่ ฽งผลต฽อแผนการเดินทางในวันพรุ฽งนี้อย฽างจัง แต฽ถึงแม฾จะได฾เช็ค เมลแก฽อน ได฾รู฾ข฽าวก฽อน มันก็คงไม฽สามารถทําให฾เราแก฾ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได฾ซักเท฽าไหร฽อยู฽ด.ี .. ไว฾ตดิ ตามต฽อตอนหน฾าค฽ะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-69-

Original Mozart (1)

Original Mozart (1) วันที่ 4: Innsbruck via Linz - Salzburg

แผนการเดินทางของวันนี้เริ่มต฾นจากการออกเดินทางจากเชสกี้ ครุมลอฟ ข฾ามประเทศไปยังออสเตรียผ฽านทางเมืองลินซแ (Linz) เท฽าที่ศึกษา ข฾อมูลมา วิธีที่สะดวกทีส่ ุดน฽าจะเป็นการขึ้นรถตูเ฾ อกชนที่ให฾บริการอยู฽หลายเจ฾าในเชสกี้ ครุมลอฟ แต฽ละเจ฾าก็ห้ําหั่นราคาเรียกลูกค฾ากันน฽าดู เรา เลือกใช฾บริการของ Lobo shuttle ซึ่งคาดว฽าน฽าจะเป็นรายแรกที่เปิดให฾บริการในรูปแบบนี้ http://www.shuttlelobo.cz/shuttle/index.php?lang=en โลโบให฾บริการรถตู฾จากครุมลอฟไปยังเมืองสําคัญต฽างๆในออสเตรียได฾แก฽ เวียนนา ซาลสแบวรแกและลินซแ เส฾นทางที่ใกล฾ที่สุดและราคาถูกทีส่ ุดคือจากครุมลอฟไปลินซแ ใช฾เวลาเดินทาง 1.15 ถึง 1.30 ชม. ราคาตั๋วคนละ 390 CZK จากเมืองลินซแ เราจะเดินทางต฽อไปยังเมืองน฾อยในหุบเขา...อินสแบรูค (Innbruck) โดยรถไฟโดยใช฾ตั๋ว European East Pass ที่ซื้อ มาแล฾วจากกรุงเทพฯ การจองที่นั่งรถตู฾โลโบทําได฾โดยจองและติดต฽อผ฽านทางอีเมล เราจองรอบ 9 โมงเช฾าเพื่อให฾ไปถึงลินซแภายใน 10.30 น. และต฽อรถไฟไปถึงอินสแ บรูคประมาณบ฽ายสองโมง (รถตู฾โลโบจากครุมลอฟไปลินซแมีวันละ 2 เที่ยวคือ 9 โมงเช฾าและ 11 โมง) เพราะฉะนั้นเช฾าวันนี้เราจึงไปรอที่จุดนัด พบที่รถตู฾จะมารับเราคือที่โลโบออฟฟิศ บริเวณจัตรุ ัสสโวรแโนสติ ใกล฾ๆกับ information center ออฟฟิศนี้จะเป็นเหมือนคอกเล็กๆ ขนาดและ ลักษณะคล฾ายๆกับเค฾าทแเตอรแแลกเปลี่ยนเงินตราต฽างประเทศทีเ่ ห็นตามห฾างหรือสนามบินในบ฾านเรา ตอนที่เราไปสํารวจสถานทีต่ ั้งแต฽เมื่อวานที่ เรามาถึงครุมลอฟ ปูายหน฾าออฟฟิศเขียนว฽า “ตอนนี้ออฟฟิศปิดเนื่องจากเป็นช฽วงโลวแซีซั่น มีอะไรให฾เดินไปติดต฽อที่โลโบเกสทแเฮ฾าสแ อยู฽ใกล฾ๆ เดินไปแค฽ 300 เมตรเท฽านั้น” เราไปยืนรอตั้งแต฽ 8.45 น. จน 9 โมงตามเวลาที่รถต฾องออก ก็ไม฽เห็นรถของโลโบซักคัน รอแล฾วรอเล฽า 9 โมง เกือบครึ่ง ก็ยังไม฽มีวี่แวว จนเริม่ เครียด พอ 9 โมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ information center เปิดทําการพอดี เราจึงเข฾าไปขอให฾เจ฾าที่ที่ information center ช฽วยติดต฽อทางโลโบให฾หน฽อย เพราะว฽าเราก็ไม฽มีเบอรแตดิ ต฽อซะด฾วย ที่สําคัญเขาจะได฾คุยกันเองรูเ฾ รื่องแล฾วค฽อยถ฽ายทอด เป็นภาษาอังกฤษให฾เราฟัง พอเจ฾าหน฾าที่ที่ information center วางสายจากโลโบ เราก็ถึงได฾รู฾วา฽ มันเกิดอะไรขึ้น คุณเจ฾าหน฾าที่บอกเราว฽า ทางโลโบบอกมาว฽าเมื่อวานเขาติดต฽อเราผ฽านทางอีเมลแล฾วเพื่อแจ฾งว฽ารถตู฾ของเขาเสีย ทําให฾ไม฽สามารถออกรถรอบ 9 โมงได฾ ต฾องรอเป็นรอบ 11 โมงแทน เราจะว฽ายังไง ถ฾าตกลงเปลี่ยนรอบ เขาก็จะได฾จองที่รอบ 11 โมงไว฾ให฾ อ฾าวววว เอาแล฾วไงล฽ะ รอบ 11 โมง แล฾วแผนไปอินสแบรูค ของช฾านจะยังไงกันละทีนี้ แต฽เนื่องจากไม฽มีทางเลือก ไม฽มีทางเลือกเลยจริงๆ จะให฾ไปหาบริษัทรถตู฾เจ฾าอื่นก็ไม฽มีใครรู฾ และคิดว฽าคงไม฽มี หรือถ฾ามี รอบ 10 โมง เราก็คงไปไม฽ทัน เราก็เลยต฾องหิ้วกระเป฻าฝุาถนนก฾อนหินจากโลโบออฟฟิศไปที่โลโบเกสตแเฮ฾าสแ ขอย้ําว฽าเป็นการหิ้วกระเป฻า 2 ใบ หนัก 20 กว฽ากิโลโดยผู฾ชายตัวเล็กๆ คนเดียว (ส฽วนผู฾หญิงตัวอวบอ฾วนอย฽างเราก็ได฾แต฽วิ่งกระหืดกระหอบตามหลังไป หลังจากกลับไปคุยกับทาง information center ให฾รู฾เรื่องอีกรอบ) เพราะถ฾าขืนใช฾วิธีลากละก็ เราคงต฾องจัดพิธีไว฾อาลัยให฾เจ฾ากระเป฻าทั้ง 2 ใบทันที ระยะทาง 300 เมตร จากโลโบออฟฟิศไปโลโบเกสตแเฮ฾าสแอย฽างกับ 3 กิโลเมตร ทรมานเป็นที่สุด พอถึงหน฾าโลโบเกสตแเฮ฾าสแ เราก็เอ฿ะ!!! นั่นมันรถตู฾นี่ เห็นตั้ง 2 คัน “ไหนว฽ารถเสียคะ แหมๆๆๆๆ คุณเพ฽โลโบ คุณเพ฽จะทําเหมือนพีว่ ินรถตู฾ที่ เสาวรียแบ฾านหนูก็ไม฽บอก รถไม฽เต็มไม฽ยอมออกใช฽มั้ยคะ ทํามาหลอกว฽ารถรอบ 9 โมงเสีย แต฽รถรอบ 11 โมงรอพร฾อมอยู฽แล฾ว มันยังไงกันเนี่ย” Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-70-

Original Mozart (1)

แต฽ไอ฽ที่บ฽นๆนี่กไ็ ด฾แต฽คิดในใจนั่นแหละ ความเป็นจริงก็คือเราต฾องรอรถรอบ 11 โมงอย฽างเลี่ยงไม฽ได฾ เราเข฾าไปจ฽ายเงินค฽ารถพร฾อมฝากกระเป฻าไว฾ ที่เกสตแเฮ฾าสแ ระหว฽างรอเวลาเราก็เลยได฾เล฽นอินเตอรแเน็ตและเช็คอีเมลจาก wifi ฟรีที่โลโบนั่นเลย ก็เลยไม฽เห็นอีเมลจากโลโบจริงๆ ฮึ่มๆๆ แต฽ก็ ทําอะไรไม฽ได฾อยู฽ดี ช฽างมันเหอะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-71-

Original Mozart (1)

10.45 น. ได฾เวลาออกเดินทางจากโลโบเกสตแเฮ฾าสแ เพื่อไปรับผู฾โดยสารจากโอสเทลหรือโรงแรมต฽างๆโดยรอบ ปรากฏว฽าในรถตู฾คันนีม้ ีผโู฾ ดยสาร ถึง 5 ชาติ 10 คนด฾วยกัน มีเราซึ่งเป็นคนไทย 2 คน ผู฾ชายเกาหลี 2 คนที่นั่งรถจากปรากมาพร฾อมกับเราเมื่อวาน คู฽คณ ุ ลุงคุณปูาชาวญี่ปนุ 2 คน ผู฾หญิงคนจีน 2 คน คู฽ชาวอเมริกัน 2 คนและอีก 2 คนน฽าจะเป็นคนเชค เพราะคุยกับคนขับรถรูเ฾ รือ่ ง รถตู฾ขับผ฽านเส฾นทางมาเรื่อยๆจนถึงลินซแ ตอน 12.30 น. รถจอดที่หน฾าสถานีรถไฟลินซแ (Linz Hauptbahnhof) ลงจากรถเราก็รีบหาเค฾าทแเตอรแขายตั๋ว เพื่อให฾เจ฾าหน฾าทีส่ ถานี validate ตั๋ว European East Pass ไม฽งั้นจะเริม่ ใช฾ตั๋วไม฽ได฾ (ข฾อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ European East Pass อ฽านได฾จากบล็อคนี้ ตอนเตรียมตัวก฽อน เดินทาง) จากนั้นก็รีบไปรอที่ชานชาลา 5AD เพื่อรอรถไฟรอบ 12.53 น. ไปยังอินสแบรูค

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-72-

Original Mozart (1)

รถไฟจากลินซแไปอินสแบรูคเป็นรถไฟแบบเป็นห฾องๆ ที่นั่งหันหน฾าชนกัน ระหว฽างทางเรานั่งไปกับคู฽ข฾าวใหม฽ปลามันชาวบัลแกเรีย ซึ่งขึ้นมาจาก ซาลสแบวรแกกําลังจะไปอินสแบรูคเหมือนกัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-73-

Original Mozart (1)

พอถึงอินสแบรูคตอน 16.06 น. เราก็รีบฝากกระเป฻าไว฾กับล็อคเกอรแที่สถานีรถไฟทันที เราเลือกล็อคเกอรแขนาดใหญ฽ กว฾าง x ยาว (ลึก) x สูง เท฽ากับ 50 x 85 x 95 ซม. ซึ่งสามารถยัดกระเป฻า 2 ใบของเราใส฽ไปได฾พอดิบพอดี ราคา 3.50 EUR วิธีใช฾ล็อคเกอรแทําโดยเลือกล็อคเกอรแที่ยัง ว฽างอยู฽ ใส฽กระเป฻าสัมภาระของเราเข฾าไป ปิดตู฾ หน฾าจอควบคุมล็อคเกอรแบริเวณตรงกลางของแผงล็อคเกอรแจะแสดงราคาค฽าฝาก หยอดเหรียญ ตามราคาที่แสดง (หยอดเกินมีเงินทอนให฾ค฽ะ แต฽ถ฾าหยอดขาด หน฾าจอจะนับถอยหลังจนหมดเวลาประมาณ 1 นาที ประตูล็อคเกอรแก็จะเปิด ออก) เมื่อหยอดเงินครบแล฾วเครื่องจะปริ๊นทแใบฝากของให฾เราเก็บไว฾ เวลามารับกระเป฻าคืน ให฾นําใบฝากกระเป฻าสอดเข฾าไปในช฽องที่แผงควบคุม ล็อคเกอรแ ตู฾ล็อคเกอรแก็จะเปิดออกมา ระยะเวลาในการรับฝากกระเป฻าคือ 24 ชม. หากเกินกว฽านี้เวลามารับกระเป฻า เมื่อสอดใบรับประเป฻าแล฾ว เราต฾องหยอดเงินเพิ่มจนครบจํานวนเวลาที่ฝากเกิน ล็อคเกอรแจึงจะปลดล็อคได฾ อินสแบรูคเป็นเมืองหลวงของแคว฾นทีโรล (Tirol) ประเทศออสเตรีย จุดเด฽นของเมืองนี้ก็คือทิวทัศนแที่เป็นเอกลักษณแ เมืองน฾อยกลางหุบเขาที่ถูก โอบล฾อมด฾วยเทือกเขาออสเตรียน แอลป฼ (Austrian Alps) ในแง฽ความสําคัญทางประวัตศิ าสตรแ อินสแบรูคเป็นเมืองที่รุ฽งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนที่ 1 (Emperor Maximilian I) อัศวินคนสุดท฾ายในยุคที่อัศวินเป็นผู฾ปกครองบ฾านเมือง เพราะฉะนั้นพระองคแจึงถือว฽าเป็นกษัตริยแ พระองคแแรกแห฽งสากลหลังยุคสิ้นอัศวิน นอกจากนี้อินสแบรูคยังเป็นเมืองต฾นกําเนิดของเครื่องแก฾วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย฽างชวารอฟสกี้ (Swarovski) อีกด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-74-

Original Mozart (1)

เนื่องจากเรามาถึงอินสแบรูคช฾ากว฽าแผนเดิมถึง 2 ชม. และคงไม฽สามารถอยู฽ที่อินสแบรูคได฾นานกว฽าที่แผนที่วางไว฾เดิม เพราะคืนนี้เราต฾องไปพักที่ ซาลสแบวรแก เราจึงเวลาเหลือเดินเที่นวในอินสแบรูคเพียง 2 ชม.กว฽าๆเท฽านั้น เพราะฉะนั้นคงต฾องชะโงกทัวรแกันหน฽อย ออกจากสถานีรถไฟ เรา ศึกษาแผนที่ซักพัก แล฾วมุ฽งตรงสูส฽ ถานที่แรกในอินสแบรูคนั่นคือ Hofkirche หรือ Imperial church ราคาค฽าเข฾าชมคนละ 4 EUR ก฽อนเข฾าไปใน ตัวโบสถแ จะมีการฉายสไลดแมัลติวิชั่นแสดงถึงประวัติของเมืองอินสแบรูคและจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนประมาณ 10 นาที โบสถแนี้มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นสุสานของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 เมื่อเดินเข฾าไปจะพบกับหีบพระศพขนาดใหญ฽ตั้งอยู฽ใจกลาง รายล฾อมด฾วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ของ อัศวินและพระญาติ ถือได฾ว฽าเป็นเอกลักษณแสาํ คัญ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-75-

Original Mozart (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-76-

Original Mozart (1)

หีบพระศพของจักรพรรดิแมกซิมิเลียน 1 ออกจาก Hofkirche เราเดินผ฽านพระราชวังหลวง (Imperial Palace) ไปเนื่องจากเราต฾องไปชมพระราชวังต฽างๆในเวียนนาจนเอียนแน฽ๆ เลย ขอเก็บความเอียนไว฾ไปเอียนทีเดียวที่เวียนนาเลย แต฽สําหรับใครที่มเี วลามากพอ Imperial Palace แห฽งนี้ก็น฽าสนใจไม฽น฾อย นอกจากจะยิ่งใหญ฽ แบะสวยงามมากแล฾วยังสามารถถ฽ายรูปได฾ด฾วย ผิดกับพระราชวังที่อื่นๆส฽วนใหญ฽ในออสเตรีย… แก้ข่าวค่ะ มีน้องที่เพิ่งไปมาบอกว่าตอนนี้ Imperial Palace ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแล้ว แป่วววว!! เดินผ฽าน Imperial Palace ไปทางถนน Hofgasse อีกไม฽ไกลก็จะเจอสถานที่สําคัญอีก Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-77-

Original Mozart (1)

แห฽งหนึ่งในอินสแบรูคนั่นคือหลังคาทองคํา (Golden roof หรือ Golden Dachl) ยื่นออกมาจากอาคารคล฾ายตึกแถว 1 ห฾อง แรกเริ่มอาคารหลัง นี้สร฾างขึ้นตั้งแต฽ศตวรรษที่ 15 ต฽อมาในสมัยจักรพรรดิแมกซิมิเลียน มีการใส฽แผ฽นทองแดงผสมทองจํานวน 2,734 แผ฽น ทําให฾สถานที่นี้เป็นที่ สนใจแก฽ผู฾พบเห็นและกลายเป็นเอกลักษณแในที่สดุ (ข้อมูลจากหนังสือ สิบสุดสุด ยุโรป-รัสเซีย)

"Westie" West Highland White Terrier ผู฾น฽ารักที่สดุ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-78-

Original Mozart (1)

หันหลังให฾หลังคาทองคํา หันหน฾าให฾ถนน Friedrich Strasse สองข฾างทางจะเต็มไปด฾วยร฾านรวงสวยๆมากมาย ส฽วนใหญ฽เป็นร฾านค฾าของแบรนดแ เนมทั้งที่เรารู฾จักและไม฽รู฾จัก เดินต฽อไปไม฽นาน เราก็จะพบกับถนนทีม่ ีชื่อเสียงที่สุดในอินสแบรูคนั่นคือ Maria-Theresien Strasse ถนนเส฾นนี้เป็น ถนนคนเดินเส฾นใหญ฽ที่สามารถเดินเล฽นได฾อย฽างเพลิดเพลินทีส่ ุดเล฽น มีร฾านและโชวแรูมสวารอฟสกี้ที่ใหญ฽ไม฽น฾อย (แต฽ถ฾าอยากไปดูให฾จุใจต฾องไปดูที่ Swarovski world นอกเมืองอินสแบรูค มีบริการรถรับ-ส฽งฟรีเป็นเวลาจากจุดต฽างๆในตัวเมืองไปยัง Swarovski world ด฾วย) นอกจากนี้กลาง ถนน ยังมีร฾านกาแฟน฽ารักๆไว฾ให฾นงั่ ชิลๆอีกด฾วย ถ฾าไม฽ติดว฽าต฾องทําเวลาแบบชะโงกทัวรแแล฾วล฽ะก็ เราคงได฾นั่งเก฿กท฽ากินขนมที่ร฾านนี้แน฽ๆ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-79-

Original Mozart (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-80-

Original Mozart (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-81-

Original Mozart (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-82-

Original Mozart (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-83-

Original Mozart (1)

ปุุมกดสําหรับรอสัญญาณไฟข฾ามถนน เดินเล฽นได฾ไม฽นาน เราก็ต฾องรีบเดินกลับสถานีรถไฟอินสแบรูคแล฾ว ทีแรกว฽าจะอยู฽ต฽ออยู฽ชั่วโมง แล฾วนั่งรถไฟรอบ 1 ทุ฽ม ไปถึงซาลสแบวรแก 3 ทุ฽ม แต฽สุดท฾ายก็ลงเอยด฾วยรถไฟเที่ยว 18.09 ไปถึงซาลสแบวรแก 19.59 น. ตามที่วางแผนแต฽แรก ก฽อนขึ้นรถไฟเราซื้อแฮมเบอรแเกอรแที่ Burger King ตรงข฾ามสถานีรถไฟเป็นมื้อเย็น 2 คนราคา 5.48 EUR แปลกใจนิดหน฽อยที่ราคาดูไม฽ค฽อยต฽างจากแมคโดนัลดแเลย ทั้งๆที่เมืองไทย Burger King เป็นแฮมเบอรแเกอรแที่ราคาแพงเว฽อรแ (แต฽วัตถุดิบเค฾าก็คุณภาพอยู฽นะ) แพงกว฽าแมคมากอยู฽ อินสแบรูคเป็นเมืองที่น฽ารักเกินความคาดหมายของเราไปมากทีเดียว เนื่องจากมีบางคนบอกไว฾ว฽าอินสแบรูคเหรอ ก็ไม฽มีอะไรมากหรอก เป็นเมือง ในหุบเขา มีภูเขาล฾อมรอบ แล฾วก็แค฽มีหลังคาทองคําที่นักท฽องเที่ยวแห฽ไปดูกันเยอะๆ... ก็คงจริงอย฽างที่เขาบอกว฽าอินสแบรูคไม฽มีอะไรหรอก แต฽ ความไม฽มีอะไรมากหรอกของอินสแบรูคนี่แหละที่ทําให฾เราติดใจเมืองนี้ซะแล฾ว เมืองอะไรก็ไม฽รู฾ ยิ่งเดินยิ่งเพลิน น฽าเสียดายที่เรามีเวลาอยู฽ที่นี่น฾อย มาก ความจริงควรเพิ่มเวลาในทริปอีก 1 วันเพื่อนอนค฾างที่นี่ หรืออย฽างน฾อยต฾องอยู฽ที่นี่ไม฽ต่ํากว฽า 6 ชม. คงทําให฾เราเต็มอิ่มกับอินสแบรูคได฾ มากกว฽านี้ รถไฟด฽วนพิเศษของการรถไฟแห฽งชาติออสเตรียที่ชื่อว฽า Railjet พาเรามาถึงซาลสแบวรแกตรงเวลา สถานีรถไฟซาลสแบวรแก (Salzburg Hauptbahnhof) ในวันนี้กําลังซ฽อมแซมทั่วทั้งสถานี ทําให฾เรามองเห็นแล฾วผิดหวังนิดหน฽อย เพราะมันทําให฾การอ฽านแผนที่เทียบกับของจริง ผิดเพี้ยนไปพอควร ขณะที่เรากําลังหาทางออกจากสถานี เราก็พบกับเรื่องประหลาดใจแต฽เป็นเรื่องที่ดใี จมากๆ นั่นคือเพื่อนของเราเดินทางจาก มาเมือง Kassel ในเยอรมัน มาเซอรแไพรสแรอเราอยู฽ที่สถานีรถไฟซาลสแบวรแกพร฾อมบอกว฽ามาเพื่อบริการพาเราเที่ยวในซาลสแบวรแก เพือ่ นคนนี้รู฾ แผนการเดินทางของเราล฽วงหน฾าเนื่องจากเราเคยปรึกษาเรื่องทริปนีน้ ิดหน฽อย ก็รสู฾ ึกตะหงิดๆอยู฽นดิ นึงตอนที่เขาถามย้ําว฽าเราจะมาซาลสแบวรแก วันนั้นวันนี้ใช฽มั้ย ยังตอบอีเมลไปเลยว฽าถามทําไม จะมาเจอกันเหรอ แต฽ไม฽นึกเลยว฽าเขาจะเอาจริง 55+

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-84-

Original Mozart (1)

อัตราความเร็วในการวิ่ง (ณ บางเวลา) ของรถไฟ Railjet

ที่พักของเราในซาลสแบวรแกคือ Pension (ภาษาเยอรมันอ฽านว฽าพังสิโอน) Adlerhof http://www.gosalzburg.com/ เราเลือกที่นี่เพราะเห็น ว฽าเป็นที่พักที่อยู฽ใกล฾สถานีรถไฟ จะได฾ไม฽ต฾องแบกกระเป฻าไกล ห฾องพักจากที่เห็นในเว็บไซตแก็น฽ารักดี แต฽ละห฾องหน฾าตาไม฽เหมือนกันซะทีเดียว Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-85-

Original Mozart (1)

ตกแต฽งแบบยุโรปออกเก฽าๆหน฽อย มี wifi ให฾เล฽นฟรีทั่วทั้งพังสิโอน ห฾องน้ําก็มีในตัว อาหารเช฾าก็มี แน฽นอนว฽าราคาย฽อมแพงกว฽า 2 เมืองในเชคที่ ผ฽านมาแน฽ๆ แต฽ถ฾าเทียบกับพังสิโอนหรือโรงแรมหลายๆที่ที่มสี ิ่งอํานวยความสะดวกในระดับใกล฾เคียงกันในซาลสแบวรแกเองแล฾ว ที่นี่ถือได฾ว฽าราคา ไม฽แพงเลย โดยเฉพาะข฾อได฾เปรียบเรื่องใกล฾สถานีรถไฟเนี่ย ก็ทําให฾เราตัดสินใจได฾ไม฽ยาก วิธีการจองที่พักที่ Adlerhof ทําได฾หลายวิธี ทั้งอีเมล สอบถามและจองห฾องพักผ฽านเว็บไซตแโดยตรง หรือจองผ฽านเว็บ www.agoda.co.th ก็จะได฾ราคาถูกกว฽านิดหนึ่ง แต฽ทั้งสองวิธีนี้เราไม฽ต฾อง จ฽ายเงินค฽ามัดจําล฽วงหน฾า ให฾มาจ฽ายตอนมาเช็คอินเลย

จากสถานีรถไฟไป Adlerhof เราสามารถเลือกเดินจากถนนด฾านซ฾ายมือ (เมื่อหันหน฾าออกจากสถานีรถไฟ) จะมีปูายรถเมลแใหญ฽ๆ ที่ Sudtiroler platz ให฾เลี้ยวขวาเดินตรงตามถนน Ferdinand Porche Strasse และเลีย้ วขวาอีกที่ที่ถนน Elisabethstrasse หรือจะเดินจาก ถนน Kairserschutzenstrasse ด฾านขวามือของสถานี แล฾วเลีย้ วซ฾ายเข฾าถนน Elisabethstrasse

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-86-

Original Mozart (1)

Pension Adlerhof ก฽อนนอนคืนนี้ เราซื้อเคบับ Kebab แฮมเบอรแเกอรแสัญชาติตุรกี ทีร่ ฾าน Doner Kebab ใกล฾ๆที่พัก เป็นครั้งแรกที่เราได฾กินเคบับหน฾าตาและ รสชาติแบบนี้ อร฽อยมากๆๆๆ ชอบมากๆๆๆ ขนมปังด฾านนอกเอาไปปิ้งไฟอีกครั้งก฽อนเสิรแฟให฾ลูกค฾า ทําให฾ขนมปังมีลักษณะกรอบๆ เนือ้ ไก฽หรือ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-87-

Original Mozart (1)

เนื้อแกะที่เป็นไส฾ก็แล฽เป็นชิ้นที่ไม฽บางและไม฽หนาเกินไป ให฾รสชาติเฉพาะตัว เติมด฾วยผักกะหล่าํ สดหั่นฝอย โรยด฾วยพริกผงสีแดงเพิม่ สีสนั และ รสชาติให฾ถูกลิ้นคนไทยอย฽างเรา

Doner Kebab

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-88-

Original Mozart (2)

Original Mozart (2) วันที่ 5: Salzburg

เช฾าวันนี้เป็นเช฾าวันแรกของทริปที่เราได฾กินอาหารเช฾าจากที่พัก (จริงๆที่ Prague Square Hostel ก็มีแซนวิชให฾เป็นอาหารเช฾า แต฽เริ่มเสิรแฟ ตั้งแต฽ 7 โมง ซึ่งทั้ง 2 วันที่อยู฽ที่ปราก เราออกจากโฮสเทลก฽อน 7 โมงเช฾าทั้ง 2 วัน ก็เลยต฾องอดไป) อาหารเช฾าที่ Adlerhof เป็นอาหารเช฾า สไตลแยโุ รปแบบง฽ายๆได฾แก฽ซีเรียล โยเกิรแต นม น้ําส฾ม ขนมปังพร฾อมเตาปิ้ง ไข฽ต฾ม แฮม ซาลามี่ ชีส เนยแข็ง ชาและกาแฟ (อันนี้มีบริกรมาถาม แต฽ละคนเลยว฽าจะรับชาหรือกาแฟแบบไหนดี เขาจะจัดให฾ 1 กา) เพราะฉะนั้นวันนีเ้ ป็นโอกาสอันดีที่เราจะต฾องตุนอาหารไว฾ในท฾องให฾เต็มที่ เพื่อที่จะได฾มีแรงเที่ยวตลอดวัน วิธีท฽องเที่ยวในซาลสแบวรแกอย฽างคุม฾ ค฽าที่สุดนั่นคือการท฽องเที่ยวพร฾อม ซาลส์บวร์กการ์ด (Salzburg Card) http://www.salzburg.info/en/sights/salzburg_card/ บัตรเดียวที่จะทําให฾คุณท฽องเที่ยวในซาลสแบวรแกอย฽างราชาคือฟรี ฟรี ฟรี หรือเกือบ ฟรี ราคาตั๋วแบ฽งตามระยะเวลาใช฾งานเป็น 3 แบบคือ 24 ชม. 48 ชม. และ 72 ชม. นับจากเวลาที่ validate ตั๋ว คุณสมบัติของซาลสแบวรแก การแดที่โดดเด฽นนั่นคือเป็นตั๋วทีส่ ามารถใช฾แทนตั๋วโดยสารระบบขนส฽งสาธารณะภายในตัวเมืองซาลสแบวรแก (โซน S) และบางสถานที่นอกโซน S (Hellbrunn Palace และ Cable car Untersberg) ไม฽จํากัดเที่ยว สามารถใช฾แทนบัตรเข฾าชมสถานที่ท฽องเที่ยวต฽างๆภายในซาลสแบวรแกได฾ฟรี 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช฾เป็นส฽วนลดเข฾าชมงานจัดแสดงรวมถึงทัวรแต฽างๆภายในซาลสแบวรแกด฾วย Validity: 01/01/-04/30/2010 and 11/01/-12/31/2010 Salzburg Card: Adult, Child (6-15 years) 24 hours: 22 EUR, 11 EUR 48 hours: 30 EUR, 15 EUR 72 hours: 35 EUR, 17.5 EUR Validity: 05/01/-10/31/2010 Salzburg Card: Adult, Child (6-15 years) 24 hours: 25 EUR, 12.5 EUR 48 hours: 33 EUR, 16.5 EUR (ราคาของปี 2011 เพิ่มเป็น 34 EUR, 17 EUR) 72 hours: 38 EUR, 19 EUR (ราคาของปี 2011 เพิ่มเป็น 40 EUR, 20 EUR) ซาลสแบวรแกการแดสามารถหาซื้อได฾ที่ information office ที่สถานีรถไฟหรือภายใน city center หรือจะให฾ง฽ายกว฽านั้นก็สามารถหาซือ้ ได฾โฮส เทลหรือโรงแรมทีเ่ ราพักอยู฽นั่นแหละ โดยปกติที่พักเหล฽านี้จะมีซาลสแบวรแกการแดสํารองขายอยู฽บ฾าง เราก็เลือกใช฾วิธีซื้อการแดจากที่พักที่ Adlerhof แต฽ดวงไม฽ดีเล็กน฾อยที่การแดเหลือแค฽ใบเดียว ไม฽พอกับเรา 3 คน เนื่องจากเมื่อวานมีคณ ุ พี่ๆคนไทย 4 คนเหมาเรียบไปแล฾ว (อันนี้คุณ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-89-

Original Mozart (2)

พี่คนไทยที่เป็นคนซื้อบัตรมาบอกเราเองตอนที่เรากําลังรอซื้ออยู฽ที่เค฾าทแเตอรแ) เราจึงต฾องเปลี่ยนไปซื้อที่ information office ที่สถานีรถไฟแทน แต฽ออฟฟิศเขาเปิดตั้ง 9 โมงนี่สิ ทําเอาเราเสียเวลาเที่ยวอยู฽พักใหญ฽

หลังจากซื้อการแดเรียบร฾อยแล฾วเราก็เดินมารอที่ปูายรถเมลแหมายเลข 2 หน฾าสถานีรถไฟ รอรถเมลแสาย 1 เส฾นทาง Zentrum-EuroparkStadion เพื่อไปยังจุดหมายแรกนั่นคือเนินเขา Monchsberg จุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งของซาลสแบวรแก ใช฾เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟไป Monchsberg ประมาณ 15 นาที ให฾ลงรถที่ปูาย Monchsbergaufzug ด฾านขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑแ Modern Art Salzburg และลิฟตแ สําหรับขึ้นไปบน Monchsberg (Monchsberglift) ราคาค฽าขึ้นลิฟตแปกติอยู฽ที่ 2.90 EUR (ขึ้น-ลง) แต฽ด฾วยบัตรเบ฽ง ซาลสแบวรแกการแดของเรา ก็ เลยได฾ขึ้นลิฟตแฟรี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-90-

Original Mozart (2)

Monchsberglift พาเราไปยังจุดบนสุดที่สามารถมองเห็นเมืองซาลสแบวรแกได฾อย฽างไกลสุดลูกหูลูกตา เบื้องหน฾าคือแม฽น้ําซาลซัค (Salzach) ที่ ไหลพาดผ฽านตัวเมืองซาลสแบวรแก โบสถแเก฽าแก฽ของเมือง ที่พักของอารแคบิชอปผู฾ปกครองเมืองซาลสแบวรแกในอดีต และปูอมปราการ Festung HohenSalzburg อันเก฽าแก฽ เพลิดเพลินกับการชมวิวและการถ฽ายรูปไม฽เท฽าไหร฽ ฝนเม็ดเล฾กกกก..เล็ก คือแบบเล็กมากๆจนตาเกือบมองไม฽เห็น แต฽รู฾สึกและสัมผัสได฾ว฽าเป็นละอองน้ําก็ตกลงมา ทําให฾ท฾องฟูาในวันนี้ไม฽สดใสเอาซะเลยเลย >_<

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-91-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-92-

Original Mozart (2)

ออกจาก Monchberglift เราหันขวาแล฾วเดินตรงไปเรื่อยๆ จนเจอโบสถแ St. Blasius ซึ่งตั้งอยู฽บริเวณสามหแยกพอดี ถนนที่ตดั ผ฽านสามแยกนี้ก็ คือถนนคนเดินที่เป็นเอกลักษณแและมีชื่อเสียงที่สุดในซาลสแบวรแกนัน่ ก็คือถนน Getreidegasse (เก-เทร-เด-กาส-เซ฽) โดยเอกลักษณแที่ว฽านี้อยู฽ที่ ปูายชื่อร฾านค฾าสองฝั่งถนนที่เป็นปูายเหล็กโบราณ แต฽ละร฾านมีลวดลายและการออกแบบที่ต฽างกัน แม฾กระทั่งร฾านค฾าสมัยใหม฽อย฽าง ZARA และ ร฾านอาหารขวัญใจวัยรุ฽นอย฽างแมคโดนัลดแก็สามารถผสมผสานแบบปูายหน฾าร฾านลักษณะแบบโบราณแต฽คงลายเส฾นของยี่ห฾อสินค฾าตามทีเ่ ราจําได฾ ติดตากันได฾เป็นอย฽างดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตยแ บรรยากาศบนท฾องถนนที่ซาลสแบวรแกดูจะเงียบเหงาเป็นพิเศษ เพราะร฾านค฾าส฽วนใหญ฽ใน ยุโรปรวมทั้งออสเตรียและซาลสแบวรแกจะปิดทําการ ทําให฾เราขอยกยอดการเดินเที่ยวเล฽นบนถนน Getreidegasse ไปเป็นวันพรุ฽งนี้แทน เมื่อ ร฾านรวงเปิดให฾บริการกันครบ เราคงได฾สมั ผัสบรรยากาศสนุกๆบนถนนเส฾นนี้กัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-93-

Original Mozart (2)

แต฽ถึงแม฾ร฾านค฾าส฽วนใหญ฽บนถนน Getreidegasse จะปิด แต฽บนถนนเส฾นนี้ก็ยังมีสถานที่สําคัญแห฽งหนึ่งที่ไม฽ปิดและเราก็ไม฽พลาดที่จะเข฾าชมนั่น คือ บ฾านโมสารแทหรือ Mozart’s Geburthaus บ฾านของคีตกวีเลือ่ งชื่อที่สุดคนหนึ่งของโลก และคีตกวีระดับโลกผู฾นี้ก็เป็นสัญลักษณแที่สําคัญ อย฽างหนึ่งของซาลสแบวรแก นักท฽องเที่ยวจํานวนไม฽น฾อยอยากมาซาลสแบวรแกเพราะอยากมาสัมผัสบ฾านเกิดของโมสารแทและอยากมีส฽วนร฽วมกับ ประวัติศาสตรแตอนหนึ่งในช฽วงชีวิตของโมสารแท... และหนึ่งในนั้นก็คือเรา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-94-

Original Mozart (2)

วูฟกัง อมาดิอุส โมสารแท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) เกิดที่บ฾านหลังนี้เมื่อ 27 มกราคม 1756 โมสารแทซึมซับความสามารถ ในดนตรีมาจากพ฽อของเขา (Leopold Mozart) ซึ่งเป็นนักไวโอลิน โมสารแทมีพี่น฾องหลายคนแต฽มีพี่สาวเพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดจนเติบใหญ฽คือ Maria Anna หรือ Nannerl เธอคนนี้มีความสัมพันธแกับโมสารแทอย฽างใกล฾ชิดและมีความสําคัญกับราชวงศแฮับสแบวรแกในฐานะพระอาจารยแสอน เปียโนให฾กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า บ฾านหลังนี้เป็นบ฾านที่ทาสีเหลืองมัสตารแดทั้งหลัง ลักษณะคล฾ายตึกแถวในปัจจุบัน เป็นอาคาร 3-4 ชั้น ภายในจัดทําเป็นพิพิธภัณฑแเครือ่ งดนตรี ภาพวาดของสมาชิกในครอบครัวและจดหมายทีส่ มาชิกในครอบครัวเขียนถึงกัน ค฽าเข฾าชมบ฾านโมสารแทราคาคนละ 7 EUR แต฽แน฽นอนว฽าฟรีถ฾า เรามีบตั รเบ฽งซาลสแบวรแกการแด

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-95-

Original Mozart (2)

ออกจากบ฾านโมสารแท เราเดินอ฾อมหลังบ฾านมาทาง Universitatsplatz เพื่อมายังโบสถแ Kollegienkirche แต฽หาทางเข฾าไม฽เจอ คาดว฽าโบสถแจะ ปิด ก็เลยอดไป เราเดินตรงขึ้นไปตามถนนข฾างๆโบสถแจนตัดถนน Hofstallgasse แล฾วเลี้ยวซ฾าย เดินตรงไปเรื่อยๆจนเจอ Domplatz จัตุรสั ใน กลางเมืองที่เป็นสถานทีต่ ั้งของโบสถแ Dom โบสถแบารอคโบสถแสาํ คัญของเมือง ข฾างๆกันคือ Residenz ที่พํานักของอารแคบิชอปผู฾ปกครองซาลสแ บวรแกในอดีต เราเข฾าชม Residenz กันก฽อน ราคาค฽าเข฾าชมถ฾าไม฽มีซาลสแบวรแกการแดอยู฽ที่คนละ 8.50 EUR (ราคารวมค฽าเข฾าชม Residenz Gallery)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-96-

Original Mozart (2)

ภายใน Residenz จัดแสดงห฾องต฽างๆ 15 ห฾องที่ตกแต฽งดวยศิลปะหลายยุคหลายสมัยได฾อย฽างวิจิตร ทั้งเรเนอซองสแ บารอค และคลาสิซิซมึ่ เครื่องเรือนบางส฽วนยังคงเป็นชิ้นดัง้ เดิมเช฽นนาฬิกาลูกตุ฾ม กางเขนงาช฾างในห฾องสวดมนตแและกรอบประตูหินอ฽อน ระหว฽างการเข฾าชม เรา สามารถฟังคําอธิบายแต฽ละห฾องได฾จาก audio guide ที่ให฾มาด฾วย มีให฾เลือกฟังถึง 8 ภาษา (ซึ่งแน฽นอนว฽ายังไม฽มภี าษาไทย) ต฾องบอกตามตรงว฽า ตอนนี้จําเรื่องราวของแต฽ละห฾องภายใน Residenz ไม฽ได฾เลย ขนาดดูรูปที่ถ฽ายมาแล฾วหลายรอบก็ยังหายจ฾อยหมด จําได฾แต฽ความรูส฾ ึกและความ ประทับใจที่ได฾เข฾ามาชมภายใน Residenz แต฽ละห฾องถูกตกแต฽งไว฾อย฽างสวยงามน฽าประทับใจ ที่สําคัญที่นี่อนุญาตให฾ถ฽ายรูปได฾ แตกต฽างกับ พระราชวัง ปราสาทหรือพิพิธภัณฑแส฽วนใหญ฽ที่ไม฽สามารถทําได฾ เราจึงได฾โอกาสที่จะแบ฽งปันความทรงจําดีดีให฾คนอื่นได฾ด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-97-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-98-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-99-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-100-

Original Mozart (2)

เราใช฾เวลาที่ Residenz และ Residenz Gallery อยู฽ชั่วโมงกว฽า จึงเดินออกไปที่โบสถแ Dom ซึ่งเผอิญว฽าตอนที่เราไปนี้ทางโบสถแกําลังทําพิธีทาง ศาสนาอยู฽ จึงไม฽อนุญาตให฾นักท฽องเที่ยวเข฾าไป เราก็เลยเดินขึ้นไปชมพิพิธภัณฑแของโบสถแที่ชั้น 2 ก฽อน (7 EUR, ฟรีด฾วยซาลสแบวรแกการแด) สักพัก พอพิธีเสร็จ เราจึงเดินไปชมความงามภายในโบสถแได฾

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-101-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-102-

Original Mozart (2)

ออกจากโบสถแ Dom ฝนก็ยังตกเปาะ... แปะ... เปาะ...แปะ ให฾เราหงุดหงิดใจได฾ตลอด เราเดินตามแผนที่ย฾อนขึ้นไปจนถึงปูายรถเมลแ Rathaus ซึ่งมีแม฽น้ําซาลซัคอยู฽ดา฾ นหน฾า ขึ้นรถเมลแสาย 25 ไปอีกนับ 10 ปูายจนถึงปูาย Schloss Hellbrunn ก็ลงได฾ จุดหมายปลายทางของเราก็คือวังสี เหลืองมัสตารแดที่ฝั่งตรงข฾าม วังเฮลลแบรุนนแหรือวังแห฽งน้ําพุเล฽นกล (tricky fountain) นั่นเอง ราคาเข฾าชมคนละ 9.50 EUR แต฽ฟรีเมื่อใช฾ซาลสแ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-103-

Original Mozart (2)

บวรแกการแด (ค฽าเข฾าชมสถานที่จนถึงตอนนี้นี่ดูเหมือนถึงจุดคุ฾มทุนแล฾วนะ) Hellbrunn เป็นวังฤดูร฾อนที่พักของอารแบิชอป (สมัยนั้นเป็นสมัยที่ พระอารแคบิชอปมีอิทธิพลและมีอํานาจในการปกครองบ฾านเมืองเป็นอย฽างมาก ดูเหมือนจะมีความสําคัญมากกว฽ากษัตริยแเสียด฾วยซ้ํา เพราะว฽า อารแคบิชอปสามารถเป็นผู฾แต฽งตั้งกษัตริยแได฾ด฾วย) อารแคบิชอปรูปนีจ้ ะมีอารมณแขันเป็นเลิศและมีความรู฾ทางด฾านเครื่องกลเป็นอย฽างดี เพราะ จุดเด฽นของวังแห฽งนี้อยู฽ที่การซ฽อนน้ําพุอยู฽รอบบริเวณวังเต็มไปหมด ไม฽ว฽าเราจะเดินไปไหนรอบๆวัง ก็ต฾องคอยระวังว฽าอยู฽ดีดีก็จะมีน้ําพุโผล฽ ออกมาจากพุ฽มไม฾บ฾าง พื้นบ฾าง กําแพงบ฾าง พุ฽งใส฽เราให฾ตัวเปียกเล฽นๆ การจะเข฾าชมวัง Hellbrunn นี้ต฾องเข฾าชมโดยมีไกดแทัวรแด฾วยเท฽านัน้ และ การเข฾าชมก็แบ฽งเป็นรอบๆด฾วย เราได฾รอบ 13.45 น. เมื่อเดินเข฾าไป ช฽างถ฽ายรูปก็จะถ฽ายรูปนักท฽องเทีย่ วแต฽ละคนไว฾ก฽อนเลย เอาไว฾ขายเอาตังคแ ตอนขาออก จากนั้นคุณไกดแที่พูด 2 ภาษาคือเยอรมันและอังกฤษ (ทําให฾เสียเวลาอยู฽พอควร เพราะเขาต฾องรีไวดแคาํ พูด 2 ภาษาซ้ําเดิมไปเรื่อยๆ) จะพาเราไปเริ่มต฾นทีเ่ วทีครึ่งวงกลมที่ด฾านหน฾าเป็นโต฿ะอาหาร คุณไกดแจะเชิญผู฾กล฾า 1 คนมานั่งบนเก฾าอี้ แต฽ดูเหมือนคุณผู฾กล฾านั้นและคนอื่นๆที่ ยืนดูอยู฽จะรู฾ทันคุณไกดแ คุณผู฾กล฾าก็เลยหาของมารองก฾น ไม฽ให฾น้ําพูจากช฽องที่เจาะไว฾บนเก฾าอี้ปล฽อยน้ําพุให฾พุ฽งขึ้นมาทิ่มก฾น

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-104-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-105-

Original Mozart (2)

คุณไกดแพาเราชมวังไปเรื่อยๆ ระหว฽างทางก็เจอน้ําพุพุ฽งออกมาจากสารพัดทิศเป็นระยะๆ เราได฾ชมโรงละครหุ฽นเล็กๆร฽วมร฾อยตัวเห็นจะได฾ที่ เคลื่อนไหวด฾วยแรงกล น฽ารักและน฽าทึ่งในความคิดของผู฾คนในสมัยก฽อนเป็นอย฽างมาก นอกจากนี้คุณไกดแยังพาเราชมการแสดงเทคนิคสมดุลของ วัตถุภายในถ้ําแห฽งหนึ่ง โดยให฾น้ําพุฉีดพุ฽งใต฾ฝาครอบสามเหลี่ยมอันหนึ่ง คุณไกดแเปิดวาลแวน้ําให฾แรงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทําดันให฾ฝานั้นลอยอยู฽ บนสายน้ําพุได฾ จากนั้นคุณไกดแกล็ ดความแรงของน้ําลงให฾เห็นว฽าฝาครอบสามเหลี่ยมก็เคลื่อนลงมาต่ําลงตามความแรงของสายน้ํา ทําอย฽างนี้ สลับกันไปเรื่อยๆ ฝาครอบก็ยังอยูบ฽ นสายน้ําโดยไม฽ร฽วงหล฽นลงพื้น Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-106-

Original Mozart (2)

สุดท฾ายคุณไกดแจะปล฽อยให฾เราเดินชมสวนและพิพิธภัณฑแภายในวังด฾วยตนเอง ที่บริเวณทางออกไปสูส฽ วนได฾ตั้งรูปถ฽ายที่เขาถ฽ายเราเมื่อตอนเข฾า มากับตอนที่เรายืนอยู฽บนเวทีครึ่งวงกลม ราคาประมาณใบละ 5 EUR ไม฽แน฽ใจเพราะว฽าไม฽ได฾ซื้อ สวน Hellbrunn มีบริเวณกว฾างขวางทีเดียว และสิ่งที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู฽ในสวน Hellbrunn อย฽างหนึ่ง หากใครเป็นแฟนพันธุแแท฾ของหนังมนตแรักเพลงสวรรคแ (โอ฾ว!!! ชื่อไทย มันแจ฽มมากกก) หรือ The sound of music คงทราบว฽านั่นคือศาลาสีขาวที่เป็นที่พบกันครั้งแรกของ Liesl ลูกสาวคนโตของกัปตัน von Trapp กับ Rolf บุรุษ ไปรษณียแหนุ฽มผู฾ตกหลุมรักเธอ และเป็นที่มาของเพลง Sixteen going on seventeen (แต฽จริงๆแล฾วขณะถ฽ายทําภาพยนตรแจริง ศาลาสีขาวได฾ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-107-

Original Mozart (2)

ตั้งอยู฽ที่ Leopoldskron Palace ซึ่งขณะนีไ้ ม฽เปิดให฾เข฾าชมเนื่องจากมีเอกชนซื้อที่นี่ไปแล฾ว) เราได฾โอกาสดูดีวีดีเรื่องนี้ครั้งหนึ่งก฽อนมา นี่ดูมา เพื่อมาเที่ยวซาลสแบวรแกเลยนะเนีย่ แต฽สดุ ท฾ายพอมาถึงสวน Hellbrunn จริงๆ กลับลืมถ฽ายรูปกับศาลาสีขาวนี่ซะงั้น ขอโทษฝนฟูาละกัน ก็คุณ เธอเล฽นตกเปาะแปะทั้งวันจริงๆ ตัง้ แต฽เช฾าจนจะ 4 โมงเย็นยังไม฽มีทที ฽าจะหยุด เราก็เลยเดินชมสวนแบบไม฽มีอารมณแเท฽าไหร฽นัก เดินยังไม฽ทันทั่ว ดีก็จะกลับจะกลับแล฾ว แต฽สําหรับคนที่ได฾มา Hellbrunn ในวันที่อากาศดีกว฽านี้ ควรใช฾เวลาอยู฽ใน Hellbrunn ประมาณ 2 ชม. น฽าจะกําลังดี แล฾วก็อย฽าลืมแวะไปชมศาลาสีขาวหลังนี้กันค฽ะ เดินไปจนสุดทางออกสวน หรือจะหันหลังจากส฽วนตัววัง แล฾วเดินตรงไปผ฽านทางเดินเล็กๆ จน สุดทาง

(รูปจากเว็บไซตแ http://www.hellbrunn.at/hellbrunn/english/park/sound_of_music.asp)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-108-

Original Mozart (2)

ออกจาก Schloss Hellbrunn เราข฾ามไปฝั่งไปขึ้นรถเมลแสายเดิม สาย 25 ที่ปูายเดิม นั่งไปอีกประมาณ 10 ปูาย (สุดสาย) ก็จะถึงสถานี Cable-car Untersberg สถานีรถกระเช฾าที่จะพาเราขึ้นไปอีก 1853 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเพื่อขึ้นไปชมวิวที่บน Untersberg ตั๋วราคาคน ละ 19 EUR แต฽ฟรีถ฾ามีซาลสแบวรแกการแด เราใช฾เวลาระหว฽างรอรอบรถกระเช฾าทีร่ ฾านกาแฟเล็กๆหน฾าทางขึ้นเพื่อหาขนมเล็กๆน฾อยๆกิน ไม฽นาน รถกระเช฾าที่แม฾จะมีผู฾โดยสารเพียง 3 คนก็พาเราขึ้นไปถึงยอด Untersberg (ไม฽เหมือนที่ไหนในเชคน฿า...คุ฾นๆไหม) ระหว฽างทางขึ้น Untersberg แค฽ประมาณ 15 นาที เราก็เห็นหิมะโปรยปรายตลอดทางจนถึงยอด Untersberg เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให฾บนจุดชมวิวมีแต฽หมิ ะปกคลุมหนา ตัวเต็มไปหมด หิมะที่กําลังตกอยูก฽ ็กลายเป็นฝูาขาวปิดบังทัศนวิสยั ในการชมวิวทั้งหมด เราก็เลยได฾แต฽เดินเล฽นรอบๆ ถ฽ายรูปหมาน฾อยไซบีเรียน ฮัสกี้บนนั้น เล฽นปั้นหิมะบ฾างอะไรบ฾าง ก็ได฾บรรยากาศอีกแบบ ทริปนี้เจอทุกอย฽าง แดด ฝนและหิมะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-109-

Original Mozart (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-110-

Original Mozart (2)

ปิดท฾ายวันนี้ด฾วยการลงจากรถกระเช฾าประมาณเกือบ 5 โมงเย็น มารอขึ้นรถเมลแสาย 25 กลับเข฾าไปในเมือง ใช฾เวลาประมาณ 45 นาที มื้อเย็น วันนี้คุณเพื่อนผู฾ใจดีจากเยอรมันทีม่ าเที่ยวกับเราด฾วยในวันนี้จะพาเราไปกินบิ๊กมีลอาหารไทยที่หนึ่งในซาลสแบวรแกกัน แต฽ต฾องขอโทษจริงๆที่ไม฽ สามารถจําเส฾นทางไปร฾านนีไ้ ด฾ เพราะคุณเพื่อนพาเดินหลายปูายรถเมลแ พอขึ้นรถเมลแก็พาไปอีกหลายปูายอีก รู฾แต฽ว฽าร฾านนี้ชื่อ “บางกอก” http://www.restaurant-bangkok.at/ ซึ่งพอเราเปิดประตูเข฾าไป ผู฾จัดการร฾านทีไ่ ม฽ใช฽คนไทยก็ออกมาบอกด฾วยมารยาทที่ดีว฽าถ฾าหากไม฽ได฾จอง ไว฾ก็คงจะไม฽ได฾โต฿ะ เนื่องจากมีลูกค฾าจองโต฿ะไว฾เต็มหมดแล฾ว อ฾าวววว!!! ทําไงล฽ะทีนี้ อุตส฽าหแเก็บท฾องไว฾ทั้งวันเพื่อการนี้ทีเดียวเชียวนะ หิวจน น้ําย฽อยจะย฽อยกระเพาะหมดแล฾ว แล฾วนี่จะหาที่กินทีไ่ หนดีเนีย่ ระหว฽างที่พวกเรากําลังหาทีไ่ ป คุณผู฾จดั การมารยาทดีก็คงจะสงสารผู฾ใหญ฽ตัว ใหญ฽แต฽มีท฽าทางน฽าสงสารเหมือนเด็กๆ เขาก็เลยเปิดประตูออกมาบอกเราว฽าถ฾าเราสามารถกินให฾เสร็จทัน 19.30 น. เขาก็สามารถเคลียรแโต฿ะให฾ เราได฾ เท฽านั้นละ ไม฽พดู พร่ําทําเพลง เรารีบพยักหน฾าแล฾วรีบเข฾าไปในร฾านทันที ความจริงแล฾วร฾านบางกอกนี้เป็นร฾านอาหารไทยทีไ่ ม฽ใช฽ของคนไทย เพราะดูจากทั้งผูจ฾ ัดการร฾านและบริกรทุกคนของร฾านแล฾ว ไม฽เห็นจะมีคนไทย ซักคนเดียว ดูท฽าน฽าจะเป็นเวียดนามซะมากกว฽า แล฾วพอได฾ดูจากคอลัมนแจากหนังสือพิมพแที่ทางร฾านนํามาใส฽กรอบโชวแไว฾ก็ยิ่งมั่นใจว฽าร฾านนี้ไม฽มี คนไทยแน฽แม฾กระทั่งเจ฾าของร฾านเอง เขาคงอาศัยความมีชื่อเสียงของอาหารไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกมาเปิดร฾านอาหารไทยและยังพ฽วงอาหารญี่ปุน พวกซูชิ ซาชิมิเข฾าไปด฾วย ก็อาหารพวกนี้ชาวยุโรปเขาชอบนักชอบหนา ถึงร฾านนี้จะไม฽ได฾ดําเนินการโดยคนไทย แต฽ก็อย฽าได฾ดูถูกฝีมือในการ ทําอาหารไทยของพวกเขาทีเดียวเชียว เพราะทุกเมนูที่เราสั่งมา ทัง้ ปลาหมึกผัดกระเพรา ต฾มข฽าไก฽และปลาสามรส รวมทั้งซูชิเซ็ตที่คณ ุ เพื่อน จากเยอรมันอยากลิม้ ลองเหลือเกินนั้น ทั้งหมดมีรสชาติเข฾าขั้นอร฽อยมาก อร฽อยกว฽าร฾านอาหารไทยในต฽างแดนบางร฾านที่มีคนไทยอยู฽ดว฾ ยที่เรา เคยไปกินซะอีก ใครอยากไปลิ้มลองรสชาติก็ไปได฾เลย (เติมข฾าวสวยฟรีด฾วย) ร฾านอยู฽เลขที่ 33 ถนน Bayerhamerstrasse ปิดทุกวันจันทรแ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-111-

คืนนี้อิ่มอืดกันอีกแล฾ว นอนหลับฝันดีเพื่อเตรียมตัวเที่ยวต฽อในซาลสแบวรแกอีกค฽อนวัน ภาพวาด พร฾อมผู฾คนใจดีที่น฽าอิจฉาเป็นที่สุด

Original Mozart (2)

ก฽อนมุ฽งหน฾าสู฽เมืองเล็กริมทะเลสาบที่งดงามราวกับ

เสริม: สําหรับใครที่อยากตามรอย 'The Sound of Music' จนถึงตอนนี้เราได฾ตามรอยสถานที่ถ฽ายทํามา 3 ที่แล฾วนะคะนั่นคือ 1. จุดชมวิวที่ Monchsbergaufzug - เป็นฉากตอนที่มาเรียมองวิวของซาลสแบวรแกผ฽านสํานักชี Nonnberg Abbey และเริม่ ร฾องเพลง โด เร มี ก฽อนออกจากสํานักชี แต฽ในความเป็นจริงมุมมองจาก Nonnberg Abbey ของจริงไม฽สามารถมองเห็นวิวนี้ได฾ค฽ะ 2. Residenceplatz - เป็นฉากที่มาเรียทํากระโดดเอาขาเตะน้ําจากน้ําพุ Residenz fountain ระหว฽างทางไปบ฾าน von Trapp และร฾องเพลง I have confidence in me 3. Hellbrunn Palace - ฉากศาลาสีขาวและฉากที่มาเรียมาถึงบ฾าน von Trapp

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-112-

Original Mozart (3)

Original Mozart (3) วันที่ 6: Salzburg - Hallstatt

วันนี้เรายังคงอยู฽ในซาลสแบวรแก หลังอาหารเช฾า เราเช็คเอ฾าทแจากที่พักก฽อนแล฾วเอากระเป฻าไปฝากไว฾ที่ล็อคเกอรแทสี่ ถานีรถไฟเหมือนที่เคยทํา มาแล฾วที่อินสแบรูค (วันที่ 4) จากนั้นจึงค฽อยเริ่มโปรแกรมสําหรับวันนี้ วันนี้ที่ซาลสแบวรแกฝนไม฽ตกเปาะแปะแบบเมื่อวานอีกแล฾ว... แต฽วา฽ ตกหนัก และอากาศหนาวจัดจนกลายเป็นหิมะแทน พอเริ่มก฾าวเท฾าออกมาจากโรงแรมก็นะจังงังกับหิมะกันเลย ใจหนึ่งก็ดีใจ฿ ดีใจที่ได฾เห็นหิมะกําลังตก ต฽อหน฾าต฽อตา แต฽อีกใจก็คิดเตลิดเปิดเปิงไปว฽า นั่นไง!!! แล฾วชั้นจะเที่ยวได฾ไหมเนีย่ วิวเวิวที่ไหนจะมองเห็นไหม ได฾แต฽ปลอบใจตัวเองว฽าเอาน฽า หิมะตกก็น฽าจะดีกว฽าฝนตกละกัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-113-

Original Mozart (3)

เรารอรถเมลแที่ปูายหน฾าสถานีรถไฟเหมือนเดิม ปูายหมายเลข 2 ปูายเดิม รอรถเมลแสายเดิมคือสาย 1 (เส฾นทาง Europark) หรือสาย 6 (เส฾นทาง Ludwig-Schmerderer) ก็ได฾ แล฾วลงปูาย Mirabellplatz จากนั้นข฾ามฝั่งมาก็จะเจอทางเข฾าด฾านข฾างของสวนมิราเบล (Mirabellgarten) อีก 1 สถานที่ถ฽ายทําเรื่อง The Sound of Music เป็นฉากที่มาเรียและเด็กๆลูกของกัปตัน von Trapp ทั้ง 7 ร฾องเพลงโด เร มี กันรอบที่ 2 (หลังจากที่ฝึกร฾องกันรอบแรกที่ภูเขา) จนถึงจบฉาก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-114-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-115-

Original Mozart (3)

โปรแกรมในวันนี้ค฽อนข฾างสบายๆและชิลๆมาก เราเดินเล฽นภายในสวนมิราเบลอยูส฽ ักพัก ระหว฽างนัน้ ก็มีทัวรแลงหลายกลุม฽ ส฽วนใหญ฽จะเป็นทัวรแ จีน แต฽ก็เจอนักท฽องเที่ยวชาวไทย 4-5 คนที่ดูเหมือนจะมากันเอง เราพยายามจะหาทางเข฾าวังมิราเบล (Schloss Mirabell) แต฽กไ็ ม฽สาํ เร็จ เพราะตอนนี้ Schloss Mirabell ได฾กลายเป็นสถานที่ราชการไปหมดแล฾ว แต฽ว฽าก็เคยอ฽านมาจากเว็บการท฽องเที่ยวซาลสแบวรแกจริงๆนะ http://www.salzburg.info/en/sights/fortress_palaces/mirabell_palace_gardens.htm ว฽าถึงแม฾ตอนนี้ Schloss Mirabell จะเป็นที่ ทํางานของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล แต฽ก็ยังเปิดห฾องบางห฾องให฾ชมกันฟรีเมื่อไม฽มีการใช฾ประชุมหรือจัดเลี้ยง น฽าเสียดายเหมือนกันที่ ไม฽ได฾เข฾าไป เนื่องจากหิมะตก เราก็เลยไม฽ได฾เดินจนทั่วสวนมิราเบลเท฽าไหร฽ เพราะพื้นค฽อนข฾างเฉอะแฉะมาก เราเดินออกมาทางด฾านหน฾าสวนมิราเบลเพื่อ เดินไปที่บ฾านโมสารแทอีกหลังหนึ่ง (Mozart’s Wohnhaus, Mozart’s Residenz) ที่ Makartplatz บ฾านโมสารแทหลังที่เราไปเมื่อวานที่ถนน Getreidegasse นั้นเป็นบ฾านเกิดของโมสารแท แต฽บ฾านหลังนี้ Mozart’s Residence เป็นบ฾านที่โมสารแทและครอบครัวใช฾ชีวิตช฽วงหนึ่งอยู฽ ด฾วยกัน โมสารแทใช฾ชีวิตส฽วนใหญ฽อยู฽ที่บ฾านหลังนี้เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต฽ปี 1773-1780 (ถ฾าไม฽นับช฽วงเวลาที่โมสารแทเดินทางไปแสดงดนตรีแทบจะ ทั่วทวีปยุโรป) ก฽อนที่จะย฾ายไปอยูท฽ ี่เวียนนา Mozart’s Residence เป็นอาคารสีโอลดแโรสหลังยาวสองชั้น ดูๆแล฾วเหมือนโรงเรียนประจํา จริงๆ แล฾วบ฾านหลังนี้ถูกสร฾างขึ้นใหม฽ภายหลังถูกทําลายเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (ข้อมูลจาก http://www.mozarteum.at/en/museums/mozarts-residence.html) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแประวัติและเรื่องราวของครอบครัวโม สารแท ภายในจัดแสดงข฾าวของเครื่องใช฾ส฽วนตัวของครอบครัวโมสารแท เครื่องดนตรีจริงที่ครอบครัวโมสารแทเป็นเจ฾าของ ทั้งเปียโน ออรแแกน ไวโอลิน นอกจากนี้ยังแสดงจดหมายลายมือ Leopold Mozart ลายมือ Nannerl (พี่สาวของโมสารแท) และตัวโมสารแทเอง เล฽าบรรยาย เหตุการณแตา฽ งๆในช฽วงชีวิต และยังมีบทประพันธแชิ้นต฽างๆที่โมสารแทประพันธแขึ้นระหว฽างที่ใช฾ชีวิตอยู฽ที่ซาลสแบวรแกอีกด฾วย Mozart’s Residence ไม฽อนุญาตให฾ถ฽ายรูป เราก็เลยบรรยายอะไรได฾ไม฽มากนัก แต฽จากการฟัง audio guide และอ฽านคําแปลจากจดหมายที่ครอบครัวนี้เขียนถึงกัน และกัน ก็ทําให฾เรารูจ฾ ักโมสารแทในแง฽มุมที่เห็นว฽าโมสารแทนั้นมีความผูกพันกับคนในครอบครัวมากแค฽ไหน ทั้งพ฽อแม฽รวมถึงพี่สาวคนเดียวอย฽าง Nannerl บ฾านโมสารแทหลังนี้นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑแแล฾ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ คอนเสิรแต รวมถึงการประชุมต฽างๆด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-116-

Original Mozart (3)

ออกจาก Mozart’s Residence ทางประตูด฾านหน฾า เราเดินข฾ามถนนไปถนน Makartplatz ที่อยู฽ด฾านหน฾า (จะเห็น Landstheatre อยู฽ ตรงหน฾า) ให฾เลี้ยวซ฾ายแล฾วเดินตรงจะเจอสะพาน Makartsteg ข฾ามแม฽น้ําซาลซัค ข฾ามถนนแล฾วเดินลัดเลาะไปตามถนน Griesgasse ผ฽านตรอก Sterngasse ทะลุไป Getreidegasse วันนี้วันจันทรแ ร฾านค฾าที่ Getreidegasse เปิดกันอย฽างพร฾อมเพรียง เพราะฉะนั้นเราจะไปเดินเที่ยวเข฾า ร฾านโน฾นออกร฾าน (แบบไม฽ซื้ออะไร) กันค฽ะ ระหว฽างทางก฽อนข฾ามสะพาน Makartsteg เราเจอร฾านขายเค฾กซาเชอรแ (Original Sacher Torte) เค฾กช็อกโกแลตชื่อดังของออสเตรียด฾วย แต฽ไม฽ได฾ลองชิม

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-117-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-118-

Original Mozart (3)

เริ่มต฾นการเดินเที่ยวบน Getreidegasse ด฾วยการซื้อช็อกโกแลตจากร฾าน La Chocothek แล฾วก็เดินแวะเวียนตามร฾านเสื้อผ฾าต฽างๆทั้ง Benetton, Zara, H&M (คิดถึงมากกกก ร฾านนี้), MNG และยังร฾านที่เราไม฽รู฾จักอีกเยอะแยะ ถึงหิมะจะยังตกไปเรื่อยอย฽างไม฽มีท฽าว฽าจะหยุด แต฽ ผู฾คนก็ยังมาเดินบนถนนนี้อย฽างคับคั่ง พอเดินจนพอใจเราก็เดินเรื่อยๆไปจนถึง Mazartplatz ที่มีรูปปั้นอนุสาวรียโแ มสารแทอยู฽ใจกลาง ข฾างๆกัน เป็นร฾านเบเกอรี่และเครื่องดื่มชื่อดัง Demel แต฽เราก็ยังไม฽ได฾ชิมอีกอยู฽ดี เพราะว฽าเราจะเทเวลาให฾ร฾านนี้ตอนที่เราอยู฽ที่เวียนนาค฽ะ อดใจรอไป ก฽อน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-119-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-120-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-121-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-122-

Original Mozart (3)

ประมาณเที่ยงครึ่ง เราเดินไปทางโบสถแ Dom แล฾วผ฽าน Kapitelplatz จนเจอโบสถแ St. Peterskirche และ Catacombs ก็จะถึงทางขึ้นรถ กระเช฾าไฟฟูาที่จะพาเราไปยังปูอมปราการแห฽งซาลสแบวรแก (Festung Hohensalzburg, Hohensalzburg Fortress) (ราคาตั๋วรวมค฽าขึ้นรถ กระเช฾าคนละ 10.50 EUR ฟรีเมือ่ ใช฾ซาลสแบวรแกการแด) เมื่อถึงปูอมให฾เดินไปยังปูายหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดเริม่ การนําทัวรแ (จริงๆคือเดินเอง แต฽ มี audio guide ให฾) ภายในปูอมปราการ ทัวรแภายในปูอมรับนักท฽องเที่ยวจํานวนจํากัดได฾ครั้งละ 40 คนเท฽านั้น คงเนื่องจากปูองกันการรับ น้ําหนักที่มากเกินไป ปูอมปราการ Hohensalzburg นี้เป็นปูอมปราการที่เก฽าแก฽มาก สร฾างขึ้นสมัยยุคกลาง ในศตวรรษที่ 11 โดยความ ประสงคแของอารแคบิชอปรูปหนึ่ง การก฽อสร฾างกินเวลามาเรื่อย ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเรื่อย จะเห็นได฾จากรูปโมเดลจําลองของปูอม ปราการในแต฽ละยุคสมัยที่ตั้งอยู฽ในห฾องแรกที่เริ่มทัวรแ อย฽างที่บอกไปก฽อนหน฾านี้ว฽าในสมัยก฽อนนั้น โดยเฉพาะอย฽างยิ่งในซาลสแบวรแกเอง อารแค บิชอปเป็นผู฾มีอํานาจในทางการเมืองการปกครองเป็นอย฽างสูง ดันนั้นการสร฾างปูอมปราการจึงเป็นสัญลักษณแหนึ่งในการปกปูองและรักษา อํานาจและผลประโยชนแของพวกเขาเอง นอกจากปูอมปราการจะทําหน฾าเป็นเกราะกําบังอาณาเขตแล฾ว ในครั้งหนึ่งปูอม Hohensalzburg นี้ ยังเคยใช฾เป็นคุกขังนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสมัยนาซีอีกด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-123-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-124-

Original Mozart (3)

ทัวรแพาชมบริเวณรอบๆปูอมปราการ ผ฽านห฾องต฽างๆเช฽น ante chamber ห฾องแสดงอาวุธ ห฾องครัว และยังพาขึ้นไปบนยอดปูอมเพื่อชมวิว ทิวทัศนแของเมืองซาลสแบวรแก แต฽เมื่อหิมะยังคงตกอย฽างไม฽หยุด ทําให฾ทั้งปูอมปกคลุมไปด฾วยหิมะสีขาวโพลน มองลงไปข฾างล฽างไม฽เห็นอะไรเลย สําหรับคนที่มาเที่ยวในวันที่ท฾องฟูาเปิด สามารถมองวิวทิวทัศนแได฾ไกลสุดลูกหูลูกตา ปูอมปราการนี้เหมาะแก฽การมาชมวิวเมืองซาลสแบวรแก ในช฽วงบ฽าย แสงอาทิตยแสาดส฽องให฾เราเห็นเมืองเป็นสีเหลืองอร฽ามน฽าประทับใจ (ข้อมูลจากหนังสือของคุณธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์) เมื่อทัวรแรอบปูอมเสร็จแล฾ว เรายังสามารถเข฾าชมพิพิธภัณฑแภายในปูอมได฾ (มองหาปูายหมายเลข 2) ในพิพิธภัณฑแมีการจัดแสดงเครื่องไม฾ เครื่องมือที่ใช฾กันในสมัยนั้น ทั้งเครื่องมือสื่อสาร เสื้อผ฾าอาภรณแที่สวมใส฽กัน Coat of Arms และตราสัญลักษณแในแต฽ละยุคสมัยการปกครอง การเที่ยวชมปูอมปราการ Hohensalzburg ให฾เพลิดเพลินและครบถ฾วนนั้น น฽าจะใช฾เวลา 2-3 ชม. กําลังดี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-125-

Original Mozart (3)

เราเดินกลับมาขึ้นรถกระเช฾าลงจากปูอม Hohensalzburg ประมาณบ฽ายสองโมงกว฽าๆ เลยคิดว฽าน฽าจะถึงเวลาที่ต฾องบอกลาซาลสแบวรแกและคุณ เพื่อนจากเยอรมันเสียที ตอนแรกเราวางแผนจะขึ้นรถไฟรอบ 16.10 น. จากซาลสแบวรแกไปฮัลลแสตัชทแ (Hallstatt) แต฽พอมีเวลาเหลือเราก็เลย เปลี่ยนใจขึ้นรถไฟรอบ 15.10 น. แทน จะได฾ถึง Hallstatt ไม฽เย็นมาก เพราะใจหนึ่งกลัวจริงๆว฽าถ฾าเรือข฾ามฟากจากฝั่งไปยังเมือง Hallstatt เกิดมีปญ ั หาต฾องหมดรอบก฽อนหรือเราไปไม฽ทัน ทีนี้จะนอนไหนล฽ะ พอเวลาเหมาะเจาะ เราก็เลยกลับไปทีส่ ถานีรถไฟซาลสแบวรแก เอากระเป฻า จากล็อคเกอรแแล฾วขึ้นรถไฟ OIC 645 ออกจากซาลสแบวรแกไป ระหว฽างทางก็เห็นบ฾านเมืองที่ปกคลุมไปด฾วยหิมะตลอดทาง ได฾บรรยากาศดีจริงๆ พอนั่งรถไฟไป 48 นาที เราต฾องไปเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนที่สถานี Attang-Puccheim (ได฾ยินเขาอ฽านว฽า อัตนั้ง-ปุคไฮมแ แต฽หลายคนจากหลาย เว็บบอรแดชอบบอกให฾เรียก ปูเค็มดีกว฽า อ฽านง฽ายกว฽ากันเยอะ) ตอนที่นายตรวจมาตรวจตั๋วรถไฟเขาก็ถามเราว฽าจะไปไหน พอเราบอกว฽าจะไป Hallstatt ค฽ะ เขาก็รีบบอกเลยว฽างั้นต฾องไปลงที่ Attang-Puccheim นะ แสดงว฽าเมือง Attang-Puchheim นี้เป็นชุมทางสําหรับต฽อรถไฟไป เมืองต฽างๆนั่นเอง

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-126-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-127-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-128-

Original Mozart (3)

เรามาถึงสถานีรถไฟ Hallstatt ตอน 17.26 น. สถานีเป็นสถานีเล็กเล฾กกก มีห฾องออกตั๋วหรือห฾องนายสถานีอยู฽ห฾องเดียว ชานชาลาก็เหมือนแค฽ ฟุตบาทเอาไว฾ให฾ก฾าวขาลงจากรถไฟเท฽านั้น เพราะเมือง Hallstatt เป็นเมืองเล็กๆ แต฽ถึงกระนั้นก็มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและรูปแบบการใช฾ชีวิตที่เป็นเอกลักษณแ จนได฾รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site และเป็นสาเหตุให฾ นักท฽องเที่ยวมากมายรวมทั้งเราตั้งใจที่จะมาเยีย่ มเยียนที่นี่ให฾ได฾ พอถึงสถานีรถไฟ เราจะต฾องขึ้นเรือข฾ามฟากจากฝั่งสถานีรถไฟไปยังตัวเมือง Hallstatt ที่ฝั่งตรงข฾ามทะเลสาบฮัลลแสตัชทแ (Hallstatter See) จากที่ค฾นคว฾ามา เรือข฾ามฟากนี้จดุ ประสงคแหลักมีไว฾เพื่อบริการนักท฽องเที่ยว ข฾ามฝั่งไปมาอยู฽แล฾ว เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกําหนดตารางเวลาเดินเรือให฾สัมพันธแกับรอบรถไฟที่มาถึงสถานี Hallstatt รอบออกจากฝั่งของเรือ ข฾ามฟากจะช฾ากว฽าเวลาที่รถไฟมาถึงสถานีแล฾วประมาณ 7 นาที แต฽ว฽ารถไฟจาก Attang-Puccheim ของเราในวันนี้มันมาถึง Hallstatt ช฾า ประมาณเวลาที่เรือจะออกเลย เราก็เลยรีบตาเหลือกเพราะก็ยังไม฽รวู฾ ฽าท฽าเรืออยู฽ตรงไหน ต฾องถามใคร ต฾องเดินไปยังไง กลัวว฽าจะตกเรือมาก แต฽ พอลงจากรถไฟปฺุบ ก็มผี ู฾ชายแต฽งตัวเหมือนนายสถานีมารอรับเรา พอเราถามว฽าท฽าเรืออยู฽ไหน เขาก็บอกว฽า It’s waiting for you แล฾วก็ผายมือ แล฾วเดินนําเราไปเลย ตอนนั้นเราก็คิด.... โอ฾ว!!! waiting for me เลยเหรอเนี่ย ทําไมดีอย฽างงี้ แล฾วนายสถานีรถไฟนี่ดูแลดีขนาดนีเ้ ชียว จาก สถานีรถไฟ Hallstatt เดินลงเนินตามทางเดินที่มีอยู฽ทางเดียวแค฽ประมาณ 20 เมตรก็ถึงท฽าเรือแล฾ว บนเรือมีลูกค฾านั่งอยู฽แล฾ว 2 คน ส฽วน คุณนายตรวจสถานีที่เราคิด ก็กลับไม฽ใช฽ แต฽เขาคือคนขับเรือข฾ามฟากต฽างหาก 55+ แต฽เขาน฽ารักมากมายเลยจริงๆ ถึงรถไฟเราจะเลท แต฽เขาก็ ยังรอจนรถไฟเทียบท฽า รอให฾รู฾แน฽ว฽ามีผู฾โดยสารจากรถไฟจะขึ้นเรือของเขาหรือไม฽ก฽อนแล฾วจึงค฽อยออกเรือ (จริงๆอาจจะรอเพื่อให฾รู฾ว฽ามีลูกค฾า เพิ่มแน฽ๆ จะได฾รายได฾เพิ่ม คุม฾ ค฽าน้าํ มันหน฽อยมากกว฽า) ค฽าโดยสารเรือข฾ามฟากไปฝั่งตัวเมืองราคาคนละ 2.2 EUR ใช฾เวลาไม฽ถึง 10 นาทีเราก็ข฾ามฝัง่ มาถึงตัวเมือง Hallstatt คืนนี้เราจองที่พักเป็นลักษณะเกสทแเฮ฾าสแที่หนึ่งไม฽ไกลจากท฽าเรือมากนักและยังอยู฽ บริเวณด฾านหน฾าของถนน ทําให฾มองเห็นวิวทะเลสาบได฾ชัดเจนอีกด฾วย ที่นี่คือ Johann Hoell http://www.hallstatt.net/accomodation/action/view/frmArticleID/546/ วิธีจองที่พักให฾จองผ฽านอีเมล johann.hoell@hallstatt.net ที่ได฾จากเว็บไซตแที่ให฾นี้ จากนั้นคุณปูาโยฮันก็จะอีเมล (aon.913007410@aon.at) ตอบกลับมาว฽าห฾องว฽าง หรือไม฽ ราคาเท฽าไหร฽ วิธีการเดินทางไปที่พักไปอย฽างไร สําหรับการเดินทางไปที่พักของคุณปูานีต้ ฾องบอกว฽าถ฾าเราไม฽ได฾เส฾นทางจากที่คุณปูาบอก แล฾วมัวแต฽เชื่อตามที่พี่กูเกิ้ลบอกอย฽างเดียวล฽ะก็ คืนนี้คงได฾นอนอยูห฽ น฾าบ฾านคุณปูาแทนที่ได฾เข฾าไปนอนในบ฾าน เพราะว฽าทางเข฾าบ฾านมันต฾องเข฾า จากหลังบ฾านซึ่งต฾องเดินตัดเข฾าถนนเส฾นใน ถ฾าเดินเลียบถนนเส฾นนอกตามแผนที่กูเกิล้ มันจะผ฽านหน฾าบ฾านก็จริงแต฽เข฾าไม฽ได฾ ไม฽มีทางเข฾า ตาม เส฾นทางที่คุณปูาโยฮันบอกเราไว฾กค็ ือ เมื่อเรือเทียบท฽าเราจะเห็นโบสถแ (upper church) ให฾เลี้ยวซ฾ายแล฾วเดินเลียบถนนมาเรื่อยๆจะผ฽านอีก Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-129-

Original Mozart (3)

โบสถแหนึ่ง (lower church) จัตุรสั ของเมือง (Marktplatz) และพิพิธภัณฑแ พอเดินจนสุดพิพิธภัณฑแจะมีทางเลีย้ วขวา ให฾เลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยว ซ฾าย จะเห็นโรงแรม Hotel Weisses Lamm ให฾เดินตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 300 เมตรจะเจออุโมงคแ ประตูทางเข฾าบ฾านของคุณปูาจะอยู฽ใต฾ปาก อุโมงคแนี้เลย

แผนที่ที่ทําให฾ถึงบ฾านแต฽เข฾าบ฾านไม฽ได฾จากกูเกิล้ บ฾านพัก Johann Hoell เป็นบ฾านที่คุณปูาโยฮันอยู฽กับสามี แต฽ก฽อนคาดว฽าคงอยู฽กับลูกๆด฾วยแต฽ตอนนี้คุณลูกๆก็แยกย฾ายกันไปมีครอบครัว หมดแล฾ว ห฾องก็เลยว฽าง คุณปูาก็เลยทําเป็นห฾องพักให฾เช฽าซะเลย คุณปูาตัวใหญ฽ใจดีแบ฽งพื้นที่ชั้นล฽างของบ฾านทั้งชั้นให฾สําหรับแขกที่มาพัก ในขณะที่คุณปูากับคุณสามีพักอยูช฽ ั้นบน พื้นที่ชั้นล฽างนี้มีทั้งห฾องนอน ห฾องอาบน้ําในห฾องนอน (ที่ดูเหมือนว฽าจะทําขึ้นมาใหม฽) ห฾องส฾วม ห฾องรับแขกพร฾อมทีวี ห฾องครัวพร฾อมเตา ตู฾เย็น ไมโครเวฟ กาต฾มน้ําและโต฿ะกินข฾าว และห฾องที่เป็นระเบียงหน฾าบ฾านพร฾อมโต฿ะนั่งเล฽นให฾นั่งชมวิว ทะเลสาบกันอย฽างโรแมนติกอีกด฾วย ตอนแรกที่คุณปูาแนะนําห฾องต฽างๆว฽าเป็นของเรานั้น เราถึงกับตาค฾าง อึ้งกับอุปกรณแอํานวยความสะดวกที่ คุณปูามอบให฾เหลือเกิน ทําไมคุณปูาถึงใจป้่าอย฽างงี้ ถึงแม฾ว฽าราคาที่พักทั่วไปที่ Hallstatt จะไม฽ใช฽ถูก ราคาถึง 65 EUR ต฽อห฾อง แต฽กับสิ่งที่ได฾ พร฾อมธรรมชาติสวยๆเบื้องหน฾าก็คมุ฾ ค฽าเกินราคา ก฽อนคุณปูาจะกลับขึ้นไปชั้นบน เราถามคุณปูาเรื่องอาหารเช฾า จริงๆตามที่คุยกับคุณปูาทาง อีเมลแต฽แรก ที่นี่จะไม฽มีบริการอาหารเช฾าให฾ แต฽ถ฾าต฾องการให฾เตรียมให฾ต฾องจ฽ายเพิ่มคนละ 5 EUR ซึ่งเราก็ตกลงกับคุณปูาไว฾แล฾วว฽าจะให฾คุณปูา เตรียมไว฾ให฾ แต฽พอมาเจอตัวกันจริงๆคุณปูากลับลืมแล฾วก็บอกว฽าไม฽ได฾เตรียมไว฾ให฾ แต฽ถ฾าหนูจะอยากให฾เตรียมล฽ะก็...เอิม่ เอิ่ม (ทําหน฾าอึกอัก) เราก็เลยอ฾อนคุณปูาไปว฽าถ฾าคุณปูาไม฽รังเกียจนะคะ... เอิ่ม เอิ่ม (ทําหน฾าอ฾อนวอน) คุณปูาก็เลยตกลงจะเตรียมอาหารเช฾าให฾ แต฽อาจจะไม฽ได฾ชุด ใหญ฽ ฟูลคอรแสเท฽าไหร฽ เพราะว฽าวันพรุ฽งนี้ 26 ต.ค. เป็นวันชาติออสเตรีย ร฾านค฾าจะหยุดทําการ คุณปูาเลยจะเตรียมอาหารให฾ได฾จากวัตถุดิบ ในสต็อคของคุณปูาเท฽านั้น ซึ่งเราก็ไม฽คิดอะไรมากอยู฽แล฾ว แค฽ได฾กินอาหารเช฾าบนโต฿ะที่สามารถมองวิวภายนอกได฾ดดี ี ได฾พักผ฽อนเย็นๆใจก็ เพียงพอ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-130-

Original Mozart (3)

หลังจากตกลงกับคุณปูาเรียบร฾อย ก็ถึงเวลาที่เราจะออกไปหามื้อเย็นตามแผนที่วางไว฾แล฾ว มื้อเย็นวันนี้อยู฽ที่ร฾าน Gasthof Zauner http://www.zauner.hallstatt.net/index.php?lang=en ใกล฾ๆกับ Marktplatz เป็นร฾านทีเ่ ราอ฽านมาจากบล็อคของคุณมีนา http://www.oknation.net/blog/mena/2008/05/11/entry-1 ถึงแม฾จะรู฾มาก฽อนว฽าร฾านนี้มีชอื่ เสียงและเป็นที่นิยมในหมู฽คนท฾องถิ่นและ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-131-

Original Mozart (3)

นักท฽องเที่ยว แต฽ก็เพิ่งรู฾ว฽าเป็นร฾านที่คนไทยนิยมไปกินกันมาก เพราะพอเราเข฾าไปในร฾านเราก็เจอกลุ฽มคนไทยนั่งรอสั่งอาหารอยู฽แล฾วอีกถึง 2 โต฿ะ เราสั่ง Zauner soup ซุปประจําร฾าน คล฾ายๆ Minestrone แต฽รสจัดจ฾านและมีไข฽ลวก จานหลักสั่งปลา Reinanke ย฽าง ซึง่ เป็นปลา ท฾องถิน่ ที่จับได฾จากทะเลสาบ Hallstatt เสิรแฟพร฾อมขนมปัง มินิสลัด และครีมราดบน horse radish (horse radish หน฾าตาคล฾ายชีสแต฽มรี ส และกลิ่นขึ้นจมูกมาก คล฾ายๆวาซาบิ อร฽อยดี) ส฽วนอีกจานเป็นบารแบีคิวเสิรแฟพร฾อมข฾าวและผักต฾ม หน฾าตาปลา Reinanke แบบคล฾ายปลาดุกไป ซะหน฽อย แต฽รสชาติต฽างกันมากอยู฽ อร฽อยดีเหมือนกัน สังเกตว฽าที่รา฾ นอาหารในออสเตรียนี่ เขาจะใช฾พนักงานคุ฾มมาก เหมือนลูกจ฾างร฾านบะหมี่ ข฾างทางบ฾านเรา ที่เป็นทั้งคนรับออรแเดอรแ เด็กเสิรแฟและคนคิดเงิน ทอนเงิน ไม฽เหมือนร฾านอาหารภัตตาคารทั่วไปที่เด็กเสิรแฟจะเสิรแฟอาหารทีละ จาน เวลาคิดเงินก็ให฾แคชเชียรแคิดให฾ เอาบิลมาวาง รับเงินไปให฾แคชเชียรแ วางเงินทอนให฾ลูกค฾า แต฽คุณบริกรที่ Gasthof Zauner เท฽าที่เห็นมี 2 คน เวลาแบกจานอาหารทีก็ใช฾ท฽อนแขนล่ําให฾เป็นประโยชนแ แบกที 3 จานใหญ฽ พอเรียกเก็บเงิน เขาก็จะเอาบิลมาวาง พอรับเงินไปก็หยิบเงิน จากกระเป฻าผ฾ากันเปื้อนทอนเงินให฾เลย ดูเขาทํางานไปเรื่อยๆแล฾วเพลินดีเหมือนกัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-132-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-133-

Original Mozart (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-134-

Original Mozart (3)

หลายคนที่เราเจอทีร่ ฾าน Gasthof Zauner วันนี้ เราจะได฾เจอะเจอพวกเขาอีกในการเที่ยว Hallstatt อย฽างเต็มอิ่มในวันพรุ฽งนี้ บางคนตามไป เจอกันถึงเวียนนาและบูดาเปสตแกนั ก็มี พอเห็นหน฾าก็ได฾แต฽ขําๆว฽าอ฾าววว ยังตามมาเจอกันอีกเหรอเนี่ย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-135-

Original Habsburg (1)

Originak Habsburg (1) วันที่ 7: Hallstatt - Bad Ischl - Wien

เช฾านี้เราตื่นนอนพร฾อมรับเช฾าวันใหม฽ที่ดูท฽าว฽าอากาศจะสดใส ท฾องฟูาเต็มไปด฾วยหมอกขาวกระจายทัว่ แต฽ก็ขยับตัวสูงขึ้นทีละน฾อยเพื่อรอเวลา ให฾ฟูาเปิดอย฽างเต็มที่ เราออกไปยืนที่ระเบียงหน฾าห฾องเพื่อชมวิวหมู฽บ฾านน฾อยริมทะเลสาบกันแต฽เช฾า มองออกไปยังไม฽เห็นผู฾คนเท฽าไหร฽ในเวลานี้ แต฽ก็เห็นนักท฽องเที่ยวชาวไทยคู฽หนึ่งยืนถ฽ายรูปและพูดคุยกันถึงแม฾เสียงจะเบาแต฽ด฾วยความที่ทั้งเมืองเงียบสงัดขนาดนี้เลยได฾เสียงพวกเขาชัดมาก

ประมาณก฽อน 8 โมงเช฾านิดหน฽อย เราได฾ยินเสียงก฿อกแก฿กๆ บริเวณห฾องครัว ก็รู฾ได฾วา฽ เป็นเสียงคุณปูาโยฮันกําลังเตรียมอาหารเช฾าไว฾ให฾เราแน฽ๆ อีกสักครู฽ คุณปูาก็พูดเสียงลอดเข฾ามาในห฾องเราว฽าอาหารเช฾าพร฾อมแล฾ว (แต฽ตอนนั้นเรายังไม฽พร฾อม) เราออกมาที่ห฾องกินข฾าวก็พบกับอาหารเช฾า ธรรมดาๆ แต฽บรรยากาศรอบๆนีส่ ิที่ไม฽ธรรมดา ที่ไม฽ธรรมดานี่ไม฽ใช฽ว฽าคุณปูาแกตกแต฽งห฾องหรือจัดแจงข฾าวของใหม฽อะไรหรอก แต฽บรรยากาศที่ มองออกไปนอกหน฾าที่อยู฽ติดกับโต฿ะกินข฾าวแล฾วต฽างหาก ทีส่ วยงาม สดชื่น สดใสเกินบรรยาย อาหารเช฾าวันนี้คุณปูาเตรียมขนมปังก฾อนกลมแข็ง Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-136-

Original Habsburg (1)

เปฺกกกไว฾ 4 ก฾อน ให฾หั่นผ฽าครึ่งตรงกลางแล฾วทาเนย ทาแยม ใส฽ชีสและซาลามี่ให฾เป็นไส฾ขนมปังเข฾าไป ส฽วนเครื่องดื่ม คุณปูาเตรียมชาสมุนไพร พร฾อมเหยือกน้ําร฾อนตามที่เราขอไว฾ตั้งแต฽เมื่อวาน บรรยากาศอาหารเช฾าที่สดุ แสนผ฽อนคลายในวันนี้เป็นบรรยากาศที่ประทับใจที่สุดในทริป อันหนึ่งเลย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-137-

Original Habsburg (1)

หลังจากอิ่มตื้อกับอาหารเช฾าแล฾ว (ดูเหมือนน฾อยแต฽อิ่ม ดูเหมือนอิม่ แต฽ย฽อยเร็วเหลือเกิน แปฺบเดียวก็หิวอีกแล฾ว) เราก็ออกไปเดินสํารวจเมือง เล็กๆริมทะเลสาบเมืองนี้กัน Hallstatt เป็นเมืองเล็กๆ ในแคว฾น Upper Austria เขต Salzkammergut มีประชากรไม฽ถึง 1,000 คน ตั้งอยู฽ริมทะเลสาบ Hallstatt ประวัติศาสตรแของเมืองมีมายาวนานตั้งแต฽สมัยยุคหินเมื่อ 7,000 ปีก฽อนเมื่อครั้งมีผู฾พบว฽าบริเวณนี้มีเกลือธรรมชาติเป็นจํานวนมาก จึงได฾ตั้งถิ่น ฐานและประกอบอาชีพทําเหมืองเกลือตั้งแต฽นั้นมา ว฽ากันว฽าเหมืองเกลือที่ Hallstatt น฽าจะเป็นเหมืองเกลือแห฽งแรกในโลกและยังคงเปิด ดําเนินการอยูจ฽ นถึงทุกวันนี้ ด฾วยภูมิทัศนแที่สวยงามราวภาพวาดและวัฒนธรรมที่เก฽าแก฽และยังคงเอกลักษณแ ทําให฾ Hallstatt ได฾รบั การขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ในปี 1997 และกลายเป็นสถานที่ท฽องเที่ยวชื่อดังของแคว฾น Salzkammergut และ ออสเตรีย การท฽องเที่ยวในภาย Hallstatt สามารถทําได฾ง฽ายทีส่ ุดด฾วยการเดินเท฾า เราเริ่มเดินสํารวจเมืองจากจุดตั้งต฾นที่เราขึ้นจากเรือข฾ามฟากเมื่อวาน แล฾วเดินย฾อนกลับมาทางบ฾านพัก ระหว฽างทางก็เจอนักท฽องเที่ยวชาวเอเชียหลายกลุ฽ม ทั้งคนไทย คนญีป่ ุน คนจีน แต฽ปริมาณนักท฽องเที่ยวก็ไม฽ได฾ มากมายอะไรนัก เดินแล฾วก็รสู฾ ึกเหมือนว฽าเมืองนี้เป็นของเราอยูด฽ ี อาจเป็นเพราะยังเช฾าอยู฽มาก มองไปในทะเลสาบเห็นฝูงคุณเป็ดขนเขียวว฽าย น้ําในทะเลสาบที่ใสปิ๊ง เดินเข฾าไปถ฽ายรูปก็หยุดนิ่ง โพสท฽าสวยให฾ถา฽ ยตลอด มองไกลออกไปเห็นคฤหาสนแหลังใหญ฽ที่เป็นปราสาทย฽อมๆอยู฽ที่ฝั่ง ตรงข฾าม รูส฾ ึกอิจฉาท฽านเจ฾าของคฤหาสนแเหลือเกินที่ได฾อยู฽ในที่ที่สวยงามอย฽างนี้ เดินตรงไปเรื่อยๆก็ยังเป็นบ฾านหลังหนึ่งกางเก฾าอี้ผ฾าใบ 2 เตียงไว฾ ที่สวนหน฾าบ฾านหันหน฾าชมวิวทะเลสาบ อันนี้ยิ่งตาร฾อนผ฽าวอยากจะเข฾าไปขอนอนถ฽ายรูปบนเก฾าอี้ผ฾าใบซะเหลือเกิน คุณเจ฾าของบ฾านคนนี้คงขี้ เกียจตัวเป็นขน เพราะวันๆแค฽ได฾เอนตัวนอนบนเก฾าอี้ผ฾าใบนี้ก็คงทําให฾หลับเพลินได฾ตลอดวัน เมื่อเราเดินผ฽านหน฾าบ฾านคุณปูาโยฮันก็พบว฽าบ฾าน ของคุณปูาโยฮันที่เราพักอยู฽ที่เป็นจุดที่นักท฽องเที่ยวหยุดถ฽ายรูปกันมากๆเลย ก็บ฾านคุณปูาออกจะมีเอกลักษณแซะขนาดนี้ ตัวบ฾านก็ยนื่ ออกมา เด฽นกว฽าบ฾านหลังอื่น สีของไม฾ที่เป็นตัวบ฾านก็เป็นสีนา้ํ ตาลอ฽อนกว฽าหลังอื่น ลายฉลุไม฾ที่ขอบระเบียงบ฾านก็ไม฽เหมือนใคร (ซึ่งมารู฾จากคุณปูาทีหลัง ว฽าจริงๆแล฾วบ฾านหลังนี้เคยถูกไฟไหม฾ครั้งใหญ฽ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคุณปูาก็ไม฽ได฾มเี งินมากมายอะไรแถมยังต฾องเลี้ยงดูลูกหลายคนที่ยังเล็กอยู฽ แต฽คุณ ปูาก็ซ฽อมแซมบ฾านหลังนี้จนสําเร็จ ตอนที่ซ฽อมเสร็จใหม฽ๆก็มีคนมาถ฽ายรูปหน฾าบ฾านคุณปูาเยอะอย฽างนีน้ ี่ล฽ะ คุณปูาเห็นแล฾วก็อยากจะถือปูายเก็บ ตังคแค฽าถ฽ายรูปซะเหลือเกินเป็นค฽าซ฽อมบ฾าน แต฽มาถึงตอนนี้คณ ุ ปูาบอกว฽าล฾อเล฽นแล฾วนะ... แสดงว฽าคุณปูารวยแล฾ว)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-138-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-139-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-140-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-141-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-142-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-143-

Original Habsburg (1)

เมื่อเดินตรงไปสุดทางจนเจอถนนใหญ฽และบริเวณที่จอดรถของเมือง ด฾านซ฾ายมือจะเป็นลานกว฾างสําหรับชมวิว จากจุดนี้จะทําให฾เรามองเห็น Hallstatt ได฾ครอบคลุมตลอดทั้งโค฾งน้ํา มองเห็นชุมชนที่ตั้งบ฾านอยู฽บนเขาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆอย฽างสวยงาม ไกลสุดจะมองเห็นยอดคอหอย โบสถแประจําเมืองเด฽นเป็นเอกลักษณแ ส฽วนด฾านขวามือจะเป็นปูายบอกทางไปยังสถานที่ท฽องเที่ยวที่สําคัญซึ่งเล฽าถึงประวัติศาสตรแของ Hallstatt ได฾ดีทสี่ ุดนั่นก็คือเหมืองเกลือ (Salt mine, Salzwelten) เราจะไปเทีย่ วที่นี่กัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-144-

Original Habsburg (1)

แผนที่เมือง Hallstatt เหมืองเกลือในออสเตรียมีอยู฽ 3 แห฽ง แต฽แห฽งที่เก฽าแก฽และมีชื่อเสียงที่สดุ น฽าจะอยู฽ที่ Hallstatt นี่ล฽ะ http://www.salzwelten.at/salz_en/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=64 เหมืองไม฽ได฾เปิดตลอดทั้ง ปี จะปิดระหว฽างวันที่ 27 ตุลาคมถึง 22 เมษายนของทุกปีหรือใกล฾เคียงนั้น คาดว฽าเป็นเพราะอากาศที่หนาวเหน็บ หิมะลงจัดจนไม฽สามารถขึ้น ไปชมเหมืองเกลือได฾อย฽างสะดวกและปลอดภัย วันที่เราไปเป็นวันที่ 26 ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดทําการวันสุดท฾ายของปีพอดี เหมืองเกลือ Hallstatt นั้นตั้งอยู฽บนภูเขาสูง สําหรับคนที่ชอบ hiking ก็สามารถเดินขึ้นตามทางบนแผนที่ไปที่หน฾าเหมืองเกลือได฾เลย แต฽เราขอเลือกวิธีนั่งรถ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-145-

Original Habsburg (1)

กระเช฾าไฟฟูาขึ้นไป ค฽าเข฾าชมรวมค฽าขึ้นลงรถกระเช฾าไฟฟูาอยู฽ที่คนละ 24 EUR แพงเอาการมากอยู฽ แต฽ดูจากเว็บไซตแแล฾วรูส฾ ึกว฽าที่นี่น฽าสนใจดี ก็ เลยอยากมาเที่ยวโดยไม฽คิดมาก แล฾วบรรยากาศข฾างบนก็ไม฽ทําให฾ผดิ หวัง เมื่อรถกระเช฾าไฟฟูานําเราจากด฾านล฽างสู฽ชั้นบน จากนั้นก็ขึ้นพาโนรา มาลิฟตแ (Panorama lift) ขึ้นไปยังสะพานที่เป็นจุดชมวิวได฾โดยรอบ (Vantage-point bridge) ขวามือคืออาคารแสดงนิทรรศการ Rudolfsturm ซ฾ายมือเดินตรงไปตามทางเรื่อยๆจะเป็นทางไปยังเหมืองเกลือ ระหว฽างทางมีห฾องที่จัดแสดงหลุมศพของมนุษยแยุคก฽อน ประวัติศาสตรแให฾เข฾าชม

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-146-

Original Habsburg (1)

เมื่อถึงหน฾าทางเข฾าเหมืองเกลือซึ่งหน฾าตาเหมือนบ฾านหลังหนึ่ง มีระเบียงอยู฽หน฾าบ฾านซะด฾วย เจ฾าหน฾าที่นําเที่ยวเหมืองจะรอรวบรวม นักท฽องเที่ยวเพื่อจัดทัวรแเป็นรอบๆ การจะเข฾าไปชมเหมืองเกลือนั้นจะต฾องสวมทับเสื้อผ฾าที่เขาจัดไว฾ให฾ด฾วย คงเพื่อปูองกันความสกปรกและกลิ่น ไอความเค็มของเกลือที่จะมาติดเสือ้ ผ฾าของนักท฽องเที่ยว เสื้อผ฾าที่ให฾สวมทับเป็นเสื้อและกางเกงมีสีแดงและสีเขียวให฾เลือก (จริงๆเขาเลือกให฾) เราใส฽แล฾วรูส฾ ึกเหมือนนักโทษยังไงไม฽รู฾ แต฽อีกคนใส฽แล฾วก็ยังเหมือนหมอผ฽าตัดอยู฽ดี ไม฽เปลี่ยนอาชีพ

แผนที่ภายในเหมืองเกลือ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-147-

Original Habsburg (1)

จุดเริม่ ต฾นของทัวรแเหมืองเกลืออยูท฽ ี่ทางออกอาคาร (1) เดินผ฽านทางเดินตรงตามกันไปเรื่อยๆจะเจอทางเข฾าอุโมงคแ Christina tunnel (2) คุณ ไกดแพาเราเดินลอดอุโมงคแไปยังห฾องโถง salt crystal chamber (3) อุณหภูมภิ ายในเหมืองอยู฽ที่ประมาณ 8-9 องศาตลอดเวลา การจะผ฽านไป ยังห฾องโถงที่ลึกลงไปอีกชั้นนั้นต฾องใช฾วิธีนั่งสไลเดอรแลงไป สนุกมากกกกก สไลเดอรแที่ว฽านี้จะเป็นเหมือนสไลเดอรแที่เราเคยเล฽นตามสวนสาธารณะ หรือสวนสนุกทั่วไป แต฽แทนที่จะนั่งเอาขายื่นไปข฾างหน฾า สไลเดอรแอันนี้ต฾องใช฾การนั่งคร฽อมแล฾วค฽อยยื่นขาไปข฾างหน฾าแทนพร฾อมกับเกร็งขาด฾วย ส฽วนมือให฾วางไว฾ที่หน฾าขาไม฽ต฾องเกร็ง เขาจะปล฽อยสัญญาณไฟให฾แต฽ละคนลื่นลงจากสไลเดอรแได฾เพื่อไม฽ให฾คนที่ลงทีหลังไปชนกับคนทีล่ งไปก฽อน หน฾า (ถึงจะเป็นสไลเดอรแกย็ ังต฾องควบคุมการจราจร) ขณะทีล่ ื่นลงไปให฾เอนหลังเล็กน฾อย ยิ่งเอนหลังมากเท฽าไหร฽ก็ยิ่งลื่นลงไปเร็วมากเท฽านั้น แต฽ สําหรับคนที่ไม฽กล฾าลื่นผ฽านสไลเดอรแ สามารถเดินลงทางบันไดที่อยู฽ข฾างๆสไลเดอรแได฾

ในโถง salt crystal chamber จะจัดแสดงตัวอย฽างของผลึกเกลือในรูปแบบต฽างๆทั้งก฾อนเล็ก ก฾อนใหญ฽ ถัดจากโถงไปคุณไกดแก็พาเราไปนั่งที่ชม วิดีโอแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรแของเหมืองเกลือแห฽งนี้ จากนั้นก็พาเราไปทีภ่ าพแสดงที่มาของเกลือในเหมืองเกลือนี้ (4) คุณไกดแใช฾วิธี หมุนมือจับเพื่อให฾ภาพหมุนเปลี่ยนไปตามเวลาที่เขาพูดเพื่อให฾เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาตามกาลเวลาอันเป็นที่มาของกําเนิด เหมืองเกลือ เกลือที่ขุดพบในเหมืองเกลือเป็นเกลือสมุทรทีเ่ กิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แต฽กอ฽ นบริเวณนีเ้ ป็นท฾องทะเลอันกว฾างใหญ฽ แต฽ แล฾วเมื่อเวลาผ฽านไป เปลือกโลกก็เกิดการเคลื่อนที่มาชนกันและยกตัวขึ้นจนกลายเป็นแอ฽งทะเลสาบน้ําเค็ม เมื่อเวลาผ฽านไปอีกนับล฾านปี บริเวณนี้ก็ถูกทับถมโดยชั้นดินไปเรื่อยๆ น้ําเค็มในทะเลสาบก็เหือดแห฾งลงจนสุดท฾ายก็เป็นเกลืออยู฽ใต฾ดนิ นี่ก็คือจุดเริ่มต฾นของการเกิดการค฾นพบ เหมืองเกลือและการขุดทําเหมืองเกลือจนถึงทุกวันนี้ เราเดินต฽อมายังสไลเดอรแอีกอันหนึง่ ซึ่งมีระยะทางยาวกว฽าสไลเดอรแอนั แรกเรียก Mega-slide (6) คุณไกดแบอกว฽าการลงครั้งนี้จะมีการถ฽ายรูป และจับอัตราเร็วในการลื่นลงมาเก็บไว฾เป็นสถิติของแต฽ละคนด฾วย เพราะฉะนั้นให฾เตรียมตัวให฾ดี พอถึงตาของเรา เราก็เลยยิ้มแฉ฽งสู฾กล฾องมาก ทั้งๆที่ดูไม฽ทันว฽ากล฾องอยู฽ตรงไหน หันหน฾าไปคนละทิศละทางกับกล฾องเลย แต฽สนุกมากๆ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-148-

Original Habsburg (1)

ผ฽านสไลเดอรแไปก็จะพบไฮไลทแของทัวรแเหมืองเกลือนั่นคือการแสดงมัลติวิชั่นผ฽านถ้ํา Hornerwerk ที่เป็นทะเลสาบเกลือใต฾ดิน (7) มัลติวิชั่น แสดงเรื่องราวประวัติศาสตรแการค฾นพบเหมืองเกลือทําได฾สวยงามและน฽าสนใจมาก ในเรื่องเล฽าว฽าชาวอียิปตแถึงกับต฾องข฾ามน้ําข฾ามทะเลมาขุด เกลือกันถึงที่นี่ (อันนี้งงอยู฽ อียิปตแก็มีทะเลทําไมไม฽ไปขุดเอาแถวบ฾าน) แสงเลเซอรแสตี ฽างๆถูกยิงผ฽านผนังสะท฾อนลงน้ําให฾ความรู฾สึกที่น฽าประทับใจ ถัดมาจะเป็นบริเวณจัดนิทรรศการถึงเหมืองเกลือในปัจจุบันว฽าได฾เปลีย่ นแปลงและแตกต฽างจากในอดีตอย฽างไร (8) วิธีการผลิตเกลือสําเร็จรูป จากผลึกเกลือใหญ฽ทไี่ ด฾มานั้นก็พัฒนาปรับปรุงให฾ทันสมัยและได฾ผลผลิตที่มากขึ้น กําลังการผลิตในปัจจุบันสามารถผลิตน้ําเกลือได฾ 605,000 ลูกบาศกแเมตรต฽อปีซึ่งเป็นผลให฾ผลิตเม็ดเกลือได฾ 180,000 ตัน โดยใช฾พนักงาน 313 คน (ข฾อมูลจากเว็บไซตแเหมืองเกลือ) บริเวณถัดไปคือ The man in salt (9) มีหุ฽นจําลองเป็นรูปคนงานเหมืองแล฾วขยับปากเล฽าเรื่องราวว฽าในอดีตมีการขุดพบศพผู฾เสียชีวิตภายในเหมืองด฾วย บริเวณถัดมา อีก 2 ที่เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการประวัติศาสตรแของเหมืองในยุค Iron age และ Bronze age (10, 11) จากนั้นคุณไกดแก็พาเรานัง่ รถไฟใน เหมืองลอดผ฽านอุโมงคแมืดที่มีแสงสว฽างเป็นระยะๆ (12) เป็นระยะทางยาวพอควรทีเดียว สนุกอีกแล฾ว จนรถไฟออกมาโผล฽หน฾าอุโมงคแ Maria Theresia tunnel (13) เป็นอันจบทัวรแ ก฽อนกลับมีรูปถ฽ายตอนที่ลนื่ ลง mega-slide พร฾อมบอกอัตราเร็วในการลื่นของเราไว฾ทรี่ ูปด฾วย คุณคนที่ ได฾อัตราเร็วสูงที่สุดในรอบของเราเป็นชายหนุ฽มที่ลื่นลงมาคนเดียว มือหนึ่งถือกล฾องถ฽ายรูปแล฾วหันกล฾องถ฽ายรูปตัวเองซะด฾วย ขนาดต฾องทําท฽า อย฽างงี้ไปด฾วยยังได฾สปีดเร็วทีส่ ุดอีก ขอคารวะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-149-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-150-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-151-

Original Habsburg (1)

ระหว฽างลงจากเหมืองเกลือก็ประมาณเที่ยงกว฽าๆแล฾ว ตอนนั้นแดดเริ่มสาดส฽องเต็มที่ วิวจากสะพานบนเหมืองเกลือทําให฾เราเห็นทิวทัศนแรอบ Hallstatt ได฾อย฽างเต็มตา หิมะที่ปกคลุมยอดเขา ใบไม฾ที่เปลี่ยนสี แสงแดดที่สะท฾อนกับน้ําในทะเลสาบที่ใสบริสุทธิเ์ ป็นภาพที่ช฽างน฽าประใจ เหลือเกิน เราได฾แต฽บอกกับตัวเองว฽าโชคดีแค฽ไหนทีเ่ รามา Hallstatt วันนี้ โชคดีแค฽ไหนที่ฝนและหิมะตกไปก฽อนหน฾านี้ที่ซาลสแบวรแกแล฾ว ฟูาถึง ได฾เปิดและเป็นใจกับเราเป็นทีส่ ุด

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-152-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-153-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-154-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-155-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-156-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-157-

Original Habsburg (1)

เราเดินกลับไปถึงที่พักเพื่อเช็คเอาทแบอกลาคุณปูาโยฮัน (ทั้งที่จริงๆก็ไม฽ได฾ถามคุณปูาก฽อนว฽าเวลาเช็คเอ฾าทแจริงนี่กี่โมง เพราะปกติต฾องประมาณ 10 โมง แต฽นี่เราก็มั่วนิม่ เอ฾อระเหยมาจนถึงบ฽ายโมง) พอมาถึงปฺุบ คุณปูาก็รีบมารอเลย สงสัยจะมาไล฽แล฾วล฽ะ แต฽คณ ุ ปูาน฽ารักมากนะคะ ไม฽ได฾ พูดหรือแสดงท฽าว฽าจะรีบขับไล฽เราแต฽อย฽างใด สําหรับใครที่จะหาที่พกั ใน Hallstatt แนะนําเลยค฽ะ ได฾โปรดรับคุณปูาโยฮัน Johann Hoell ไว฾ พิจารณาด฾วยค฽ะ ทําเลที่ตั้งดี 5 ดาว บรรยากาศห฾องพักดี 5 ดาว อุปกรณแอํานวยความสะดวกดี 5 ดาว บริการดี 5 ดาวบวกๆ ราคาดี 4 ดาว (ขอแอบหักที่ไม฽รวมค฽าอาหารเช฾าหน฽อย แต฽ก็ยังคุ฾มค฽าอยู฽ดี) ที่นี่เหมาะสําหรับพัก 2 คนค฽ะ แต฽ถ฾ามากกว฽านั้นลองสอบถามคุณปูาดูก฽อน เผื่อว฽า คุณปูาจะมีห฾องพักชั้นบนไว฾ให฾อีก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-158-

Original Habsburg (1)

คุณปูา Johann Hoell

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-159-

Original Habsburg (1)

เรานั่งเรือข฾ามฟากจากฝั่งตัวเมืองเวลา 14.15 น. เพื่อไปขึ้นรถไฟเที่ยว 14.32 น. จาก Hallstatt ไปบ฿าด อิชเชิล (Bad Ischl) น฽าจะอ฽านอย฽างนี้ นะ Bad Ischl เป็นเมืองทางผ฽านที่จะไปเวียนนา จุดหมายสุดท฾ายของวันนี้ เราก็เลยจะแวะเดินเทีย่ วชมเมืองเสียหน฽อย สําหรับคนที่มเี วลา การ วางแผนเที่ยวรอบๆเขต Salzkammergut นอกเหนือจากซาลสแบวรแกอย฽าง Hallstatt, St. Gilgen, St. Wolfgang และ Bad Ischl โดยใช฾เวลา ประมาณ 2-3 วัน น฽าจะเต็มอิ่ม เราใช฾เวลาประมาณ 2 ชม. ใน Bad Ischl ไปกับการเดินรอบๆเมือง ตึกรามบ฾านช฽องและอาคารหลายหลังใน เมืองนี้สวยงามไม฽ใช฽เล฽น ที่นี่มี Kongresshaus หรือที่ประชุมสภาเทศบาลของเมืองสีชมพูอ฽อน ด฾านหน฾าสวนดอกไม฾ที่ตอนนี้ดอกไม฾โรยหมด สถานที่ท฽องเที่ยวสําคัญใน Bad Ischl (ที่เราไม฽ได฾ไปเพราะเวลาไม฽พอ ไม฽คุ฾มกับค฽าเข฾าชม) คงหนีไม฽พ฾นพระราชวัง Kaiservilla สถานที่ที่ จักรพรรดิ Franz Joseph I ได฾พบกับ Elisabeth แห฽ง Bayern แล฾วตกหลุมรักเธอทันพร฾อมขอเธอแต฽งงานที่นี่ ต฽อมา Elisabeth แห฽ง Bayern ก็ได฾กลายเป็นจักรพรรดินี Elisabeth หรือ SiSi ผู฾เป็นทีร่ ักของคนทั้งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-160-

Original Habsburg (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-161-

Original Habsburg (1)

ได฾เวลา 16.54 น. เราออกจาก Bad Ischl นั่งรถไฟยาว 3 ชม.นิดหน฽อยไปถึงเวียนนา (Vienna, Wien) เมืองหลวงที่ร่ํารวยด฾วยประวัติศาสตรแ อารยธรรมและวัฒนธรรมที่สุดแห฽งหนึ่งของโลก รถไฟจอดทีส่ ถานี Westbahnhof ให฾หาทางออก Gerstnerstrasse (หันหน฾าออกจะเจอ ร฾านอาหารจีน) เมื่อออกจากสถานีให฾เลี้ยวซ฾ายเดินตรงไปจนเจอถนนใหญ฽ Mariahilferstrasse จากนั้นเลี้ยวขวา มองไปฝั่งตรงข฾ามก็จะเห็นที่ พักที่ทําเลและราคาดีที่สุดที่หนึ่งในเวียนนาเลยก็ว฽าได฾นั่นคือ Wombat’s City Hostel http://www.wombats-hostels.com/vienna/thelounge/ อยู฽ฝั่งตรงกันข฾าม Wombat’s City Hostel เป็นโฮสเทลที่มีหลายสาขาทั้งในเวียนนาและเมืองใหญ฽ๆเมืองอื่นในยุโรปอย฽างมิวนิคและ เบอรแลิน เยอรมันก็มี สําหรับในเวียนนาเองก็มี Wombat’s City Hostel อยู฽ 2 สาขาและกําลังจะเปิดสาขาที่ 3 ที่ Naschmarkt ประมาณฤดู ใบไม฾ผลิปี 2011 ห฾องพักที่ Wombat’s City Hostel “The Lounge” ทุกห฾องมีห฾องน้ําในตัว มีห฾องตั้งแต฽ dormitory ห฾องคู฽ ห฾อง 4-6 คน แบบครอบครัว มีบริการ WiFi ฟรีตลอดทั้งโฮสเทล อาหารเช฾าสามารถหุงหาทําเองได฾ที่ห฾องกินข฾าวชัน้ ล฽าง เขามีอุปกรณแไว฾ให฾พร฾อมสรรพ หรือ ถ฾าอยากกินที่โอสเทลเตรียมไว฾ก็สามารถซื้อคูปองได฾ที่รีเซฟชั่นด฾านหน฾าราคา 3.9 EUR อาหารเช฾าเป็นบุฟเฟตแที่ค฽อนข฾างหลากหลายและมี ปริมาณมากพอเกินอิ่ม นอกจากนีย้ ังมีคูปอง welcome drink ให฾ใช฾บริการที่ผับชั้นใต฾ดินของโฮสเทลด฾วย ถึงจะมีผับแต฽โฮสเทลก็ไม฽พลุกพล฽าน และอึกทึกเสียงดัง เพราะเขามีการกําหนดเวลาเปิดปิด เวลาห฾ามส฽งเสียงดังอย฽างชัดเจน วันที่ไปพักเรายังเจอครอบครัวคนไทยพ฽อแม฽ลูกและคุณ น฾า 4-5 คนมาพักด฾วยเลย เพราะฉะนั้นไม฽ว฽าจะมาเป็นคู฽ มากับเพื่อนหรือมากับครอบครัว ก็สามารถพักที่นี่ได฾อย฽างสบายใจ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-162-

Original Habsburg (2)

Original Habsburg (2) วันที่ 8: Wien

เราตื่นแต฽เช฾าเดินไปที่สถานีรถไฟ Westbahnhof เพื่อซื้อตั๋วรถสําหรับเดินทางภายในเวียนนา การเดินทางภายในเวียนนานั้นสะดวกสบายมาก ทั้งรถไฟใต฾ดิน (U-bahn) ขนส฽งสาธารณะที่เป็นหัวใจของการคมนาคม ยังมีรถไฟบนดิน และรถรางมีสารพัดสายให฾เลือกขึ้น เพราะฉะนั้นถ฾ามี แผนที่ดีดสี ักใบ เราก็ใช฾ชีวิตในเวียนนาได฾อย฽างเพลิดเพลินแล฾ว ตั๋วโดยสารระบบขนส฽งสาธารณะในเวียนนาก็มีหลากหลายแบบให฾เลือกตาม แผนการเดินทางของเรา ตั๋ว 1 ใบสามารถใช฾ขึ้นระบบขนส฽งสาธารณะได฾ทุกประเภท ขอรวบรวมจากหลายๆที่รวมทั้งเว็บนี้ค฽ะ http://www.wienerlinien.at/wl/ep/channelView.do/channelId/-17256/pageTypeId/10220 ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Single Trip Ticket 1.8 EUR 2. The 24-hour Vienna Card 5.7 EUR 3. The 48-hour Vienna Card 10 EUR 4. The 72-hour Vienna Card 13.6 EUR ตั๋วประเภทที่ 2-4 สามารถใช฾กับระบบขนส฽งสาธารณะทุกประเภทในเวียนนา (แต฽ไม฽รวมรถไฟ S-bahn ที่วงิ่ ออกไปนอกเมืองอย฽างสนามบิน อันนี้ต฾องซื้อตั๋ว single trip แบบ 2 โซนราคา 3.6 EUR) ภายในระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชม.ตามลําดับ นับจากเวลาที่ระบุจากเครื่องตอก ตั๋ว ซึ่งเมื่อซื้อตั๋ว บนตั๋วจะไม฽ได฾ระบุเวลาให฾ เราต฾องทําการ validate ตั๋วโดยการนําเข฾า validate หน฾าทางเข฾าสถานีรถไฟใต฾ดินหรือหน฾าปูาย รถราง ลักษณะเดียวกับการ validate ตั๋วที่ปราก 5. The Vienna Card 18.5 EUR สําหรับการเดินทาง 72 ชม. อันนี้ไม฽คุ฾มค฽ะ เพราะใช฾ขึ้นรถได฾ฟรีจริง แต฽ค฽าเข฾าชมสถานที่ต฽างๆเป็นแค฽ส฽วนลด นิดหน฽อยเท฽านั้นเอง แต฽ยังไงลองคํานวณค฽าใช฾จ฽ายดูก฽อนอีกทีก็ได฾ค฽ะ 6. The 8-day Climate Ticket 28.8 EUR ตั๋ว 8 วันแบบไม฽จําเป็นต฾องติดต฽อกันค฽ะ เหมาะสําหรับผู฾ที่เดินทางเข฾าออกเวียนนาหลายๆครั้ง

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-163-

Original Habsburg (2)

จากแผนการเดินทางของเรา เราเลือกซื้อตั๋วแบบ 48 ชั่วโมงค฽ะ ตั๋วสามารถซื้อได฾ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติทสี่ ถานีรถไฟใต฾ดินทุกแห฽ง เรานั่ง metro U3 สายสีสม฾ จาก Westbahnhof ไปยังจุดหมายแรกของวันนี้คือโบสถแสเตฟาน (Stephansdom) ที่สถานี Stephansplatz 5 สถานีใช฾ เวลาประมาณ 10 นาที Stephansdom นี้เป็นโบสถแศลิ ปะแบบกอธิคชิ้นเอกแห฽งศตวรรษที่ 13 ด฾วยตัวโบสถแมลี ักษณะรูปทรงเรขาคณิตอันโดด เด฽น ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณแสําคัญแห฽งหนึ่งของเวียนนาในปัจจุบัน (ข฾อมูลจากหนังสือ Lonely planet; Central Europe) Stephansdom เป็นโบสถแใหญ฽ (mother church) และเป็นที่พํานักของอารแคบิชอปแห฽งเวียนนา น฽าเสียดายที่ตอนนี้บางส฽วนของโบสถแกําลังซ฽อมอยู฽ เราจึงไม฽ได฾ เห็นตัวโบสถแของจริงแบบเต็มๆ มีการนําภาพของโบสถแมาปิดบังบริเวณที่กําลังซ฽อมแซมไว฾เพื่อให฾เมือ่ มองจากภายนอกแล฾ว โบสถแยังคงความ สวยงามอยู฽ ภายในตัวโบสถแสามารถเข฾าชมฟรี แต฽ถ฾าจะเข฾าไปให฾ลึกจนถึงหน฾าแท฽นสวดมนตแกต็ ฾องเสียค฽าเข฾าชม นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นไปชม วิวเมืองเวียนนาบนยอด Stephansdom ได฾ เสียค฽าเข฾าชมประมาณ 4 EUR แต฽ว฽ากันว฽าวิวไม฽ค฽อยสวยเท฽าไหร฽

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-164-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-165-

Original Habsburg (2)

ออกจาก Stephansdom เราเดินงมๆแผนที่อยู฽พักใหญ฽ กว฽าจะไปถึงสวนสาธารณะ Burggarten สวนสาธารณะที่อยู฽ติดกับพระราชวัง Hofburg สวนสาธารณะ Burggarten มีขนาดเล็กมากและไม฽มีอะไรน฽าสนใจเลยเว฾นแต฽แปลงดอกไม฾รูปกุญแจซอลและรูปอนุสาวรียแโมสารแทที่ ใครๆก็พากันมาที่นี่เพื่อถ฽ายรูปสิ่งนี้

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-166-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-167-

Original Habsburg (2)

ถัดไปจาก Burggarten เป็นด฾านหลังของบริเวณพระราชวังหลวง Hofburg เพราะฉะนั้นถ฾าจะเข฾าชมพระราชวังต฾องเดินอ฾อมไปเข฾าทางด฾าน หน฾าที่ Michaelplatz จัตุรสั ด฾านหน฾าทางเข฾าพระราชวัง

พระราชวัง Hofburg เป็นพระราชวังหลวงสร฾างตั้งแต฽เมื่อประมาณ 600 ปีที่แล฾ว แต฽เรื่องราวที่จดั แสดงในปัจจุบันจะเป็นยุคสมัยของสมเด็จ พระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 และสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธแห฽งราชวงศแฮับสแบวรแก (Habsburg) เป็นผู฾ครอบครอง ราชวงศแฮับสแ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-168-

Original Habsburg (2)

บวรแกนี้เป็นราชวงศแที่มีความสําคัญมากที่สดุ ราชวงศแหนึ่งของยุโรป ถึงแม฾ว฽าปัจจุบันการปกครองประเทศโดยราชวงศแฮับสแบวรแกจะล฽มสลายแล฾ว แต฽ประวัติศาสตรแ สิ่งก฽อสร฾าง สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข฾องกับราชวงศแยังคงอยู฽อย฽างยิ่งใหญ฽และเป็นที่จดจําของผู฾คนทั่วไปจากรุ฽นสู฽ รุ฽น พระราชวัง Hofburg ก็เป็นสิง่ หนึ่งที่เป็นตัวแทนของราชวงศแฮับสแบวรแกได฾เป็นอย฽างดี จริงๆแล฾วพืน้ ที่ของ Hofburg มีขนาดกว฾างขวางมาก แต฽ปัจจุบันพื้นที่ส฽วนใหญ฽ได฾ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑแในรูปแบบต฽างๆ คงเหลือส฽วนที่เป็นพระราชวังสําหรับให฾เข฾าชมประวัติศาสตรแรวมถึงเข฾าของ เครื่องใช฾ เครื่องประดับตกแต฽งที่บอกเล฽าประวัติความเป็นมาของราชวงศแเฉพาะส฽วนที่อยู฽ดา฾ นหน฾า Michaelplatz การเข฾าชมพระราชวัง Hofburg นั้น ถ฾ากลัวว฽าคนจะเยอะ ไม฽อยากต฽อคิวก็สามารถซื้อตั๋วเข฾าชมล฽วงหน฾าผ฽านเว็บไซตแ http://www.hofburg-wien.at/en/planyour-visit/admission-charges.html แต฽เอาเข฾าจริงๆวันที่เราไปนัน้ คนก็ไม฽เห็นเยอะอะไรเลย ไม฽ตอ฾ งต฽อคิวด฾วย อาจเป็นเพราะมาแต฽เช฾าก็ได฾ ราคาค฽าเข฾าชมคนละ 9.9 EUR (เรียกว฽า Hofburg ticket) รวมค฽า audio guide ค฽าเข฾าชมคอเลคชั่นเครื่องเงิน (silver collection) และค฽า เข฾าชมพิพิธภัณฑแเจ฾าหญิงซิสซี่ (Sisi Museum) และห฾องประทับต฽างๆภายในพระราชวัง (Imperial Apartments) ด฾วย เราเริ่มการทัวรแภายใน Hofburg ด฾วยการชมของสะสมเครื่องเงินซึ่งส฽วนใหญ฽จะเป็นเครื่องใช฾บนโต฿ะอาหารพวกจาน ชาม ช฾อน ส฾ม ผ฾าปูโต฿ะ ผ฾า กันเปื้อน แก฾วน้ํา เหยือกไวนแ ถาดผลไม฾เป็นต฾น เครื่องใช฾บางอย฽างบางรุ฽นไม฽ได฾เป็นเครื่องเงินทั้งหมด อาจเป็นแก฾ว กระเบื้อง porcelain บ฾าง กระเบื้องบรรณาการจากเมืองจีนบ฾าง แต฽สวยงามไม฽แพ฾กัน เครื่องใช฾ที่จัดแสดงมีมากมายหลายแบบ หลายรุ฽นเพื่อวัตถุประสงคแการใช฾ที่แตกต฽าง กันเช฽นบางรุ฽นใช฾เมื่อแปรพระราชฐาน ในสมัยก฽อนวัสดุที่นิยมใช฾ในการทําเครื่องครัวสําหรับราชวงศแและชนชั้นสูงคือทองแดง เนื่องจากทองแดง มีคุณสมบัติการนําความร฾อนที่ดีเยีย่ ม แต฽ข฾อเสียข฾อสําคัญของทองแดงก็มีเช฽นกันนั่นคือเมื่อทองแดงสัมผัสกับอาหารทีม่ ีฤทธิ์เป็นกรดจะ เกิดปฏิกริ ิยาขึ้น ทําให฾เกิดพิษต฽อผู฾บริโภคได฾ ดังนั้นเครื่องครัวในสมัยก฽อนจึงต฾องเคลือบด฾วยดีบุกด฾านในและมีการตรวจสอบรอยเคลือบทุกครั้ง ก฽อนนํามาใช฾งาน Silver collection นี้มีจํานวนมากมายจริงๆ แต฽ละชิ้นก็ดูหรูหราอลังการมากๆ นับจํานวนห฾องที่จัดแสดงทั้งหมดมีถึง 29 ห฾อง หนึ่งในนั้นมีการจัดแสดงเครื่องใช฾ที่ใช฾สําหรับพระราชพิธีเก฽าแก฽พิธีหนึ่งนั่นคือพราะราชพิธีล฾างเท฾า (The foot-washing ceremony) กล฽าวคือเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัตสิ บื ต฽อกันมานับร฾อยๆปี โดยพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีจะทรงล฾างเท฾าชายสูงอายุ 12 คนและหญิง สูงอายุอีก 12 คนในวัน Holy Thursday ในเทศกาลอีสเตอรแ เพือ่ แสดงถึงพระเมตตาของพระองคแดั่งเช฽นที่พระเยซูคริสตแที่ปฏิบตั ิต฽อสาวกของ พระองคแ ในวัน Holy Thursday ชายและหญิงสูงอายุ 24 คนที่ยืนรออยู฽หน฾าพระราชฐานจะได฾รับเชิญเข฾าร฽วมพระราชพิธีนี้ ทั้งหมดจะได฾รับ การเปลีย่ นเสื้อผ฾าให฾สะอาด ใหม฽ ได฾รับการตรวจสุขภาพและได฾รับการพระราชทานอาหารที่จัดเตรียมด฾วยวัตถุดิบอย฽างดีบนเครื่องเรือนเฉพาะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-169-

Original Habsburg (2)

หลังจากใช฾เวลาร฽วมชั่วโมงกับ Silver collection เราก็เดินผ฽านบันไดที่พาเราไปสู฽ส฽วนภายในของพระราชวังที่เล฽าเรื่องราวของราชวงศแฮับสแ บวรแกผ฽านพิพิธภัณฑแซสิ ซี่ (Sisi Museum) ประวัติของราชวงศแฮับสแบวรแกตาม Wikipedia สรุปได฾แบบคร฽าวๆทีส่ ุดดังนี้

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-170-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-171-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-172-

Original Habsburg (2)

ราชวงศแฮับสแบวรแกได฾ปกครองสเปนและออสเตรีย รวมเวลาการปกครองถึง 600 ปี แต฽ที่รู฾จักกันมากที่สุดคือการปกครองในตําแหน฽งสมเด็จพระ จักรพรรดิแห฽งโรมันอันศักดิส์ ิทธิ์ (Holy Roman Emperor) และหลังจากที่มีการสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ิทธิ์ขึ้นมา ราชวงศแฮบั สแบวรแก นี้ก็ได฾ปกครองรัฐและประเทศต฽างๆถึง 1,800 รัฐ พระบรมวงศานุวงศแได฾ทรงขยายอํานาจการปกครอง ทรงนํารัฐและประเทศต฽างๆมาผนวกรวมกับจักรวรรดิโดยการอภิเษกสมรสกับพระธิดา แห฽งเมืองต฽างๆแล฾วก็ผนวกเมืองนัน้ เข฾าเป็นส฽วนหนึ่งของจักรวรรดิ ราชสกุลฮับสแบวรแกแบ฽งออกเป็น 2 สายคือสายฮับสแบวรแก-ออสเตรียและสายฮับสแบวรแก-สเปน สายสกุลฮับสแบวรแก-สเปนล฽มสลายเมื่อปี 1,700 เช฽นเดียวกับสายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรียที่ล฽มสลายจากสงครามสืบราชบัลลังกแออสเตรีย องคแรัชทายาทองคแสุดท฾ายแห฽งสายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรีย อารแคดัชเชสมาเรีย เทเรซ฽า (ต฽อมาคือ สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเร ซ่า) ซึ่งเป็นองคแรัชทายาทหญิงโดยพฤตินัย ได฾ทรงอภิเษกสมรสกับดยุคฟรานซิสที่ 3 สตีเฟนแห฽งลอเรน องคแพระประมุขแห฽งลอเรน (ต฽อมาคือ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1) ทั้งสองทรงเป็นพระญาติกันเนือ่ งจากทรงเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอรแดินานที่ 3 แห฽ง โรมันอันศักดิส์ ิทธิ์ หลังการอภิเษกสมรส สายสกุลฮับสแบวรแก-ออสเตรียได฾ถูกยุบลงกลายเป็น ราชสกุลฮับส์บวร์ก-ลอเรน จวบจนปัจจุบนั ถึงแม฾ดยุคฟรานซิสที่ 3 สตีเฟนแห฽งลอเรนจะถูกสถาปนาแต฽งตั้งเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต฽พระราช อํานาจและการบริหารบ฾านเมืองยังเป็นของ สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า ในฐานะผู฾ทรงสืบราชสมบัติ ปี 1867 ประชาชนชาวฮังกาเรียนก฽อการปฏิวัติเพื่อเรียกร฾องเอกราชจากจักรวรรดิออสเตรีย สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 ต฾อง ทรงไปไกล฽เกลีย่ การจลาจลด฾วยพระองคแเองจนฮังการียอมจํานน พระองคแจึงรวมออสเตรียและฮังการีเข฾าด฾วยกันในชื่อจักรวรรดิใหม฽ จักรวรรดิ ออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเจริญรุ฽งเรืองจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี 1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเนื่องมาจาก อารค์ดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย-เอสต์ ถูกลอบปลงพระชนมแโดยนักอนุรักษแ นิยม ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอรแเบียโดยร฽วมมือกับเยอรมัน แต฽แพ฾สงครามเมื่อปี 1918 สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย (สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 แห่งฮังการี) ทรงประกาศแยกออสเตรียและฮังการีออกจากกัน ทําให฾มีการล฾มล฾างจักรวรรดิและเกิดการล฽ม สลายของจักรวรรดิในที่สุด ย฾อนกลับมาที่เรื่องพิพิธภัณฑแ Sisi, Sisi เป็นชื่อเรียกกันภายในหมูพ฽ ระญาติของดัชเชสเอลิซะเบ็ธแห฽งบาวาเรีย (Duchess Elisabeth in Bavaria) ภายหลังพระองคแทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 และได฾รบั การสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี เอลิซะเบ็ธ Sisi มีพระสิรโิ ฉมงดงามมาก จึงเป็นทีร่ ักใคร฽ของผู฾พบเห็น ภายในพิพิธภัณฑแ Sisi และ Imperial Apartments ไม฽อนุญาตให฾ถ฽ายรูป เราจึงต฾องใช฾รูปภายจากเว็บไซตแมาลงไว฾เพื่อเตือนความจําแทน เริ่มต฾นด฾วยพิพิธภัณฑแ Sisi ที่เล฽าเรื่องราวของพระจักรพรรดินีผเู฾ ลอโฉม ตลอด ช฽วงชีวิตของพระองคแมีทั้งช฽วงที่พระองคแมีความสุขทีส่ ุดในฐานะพระจักรพรรดินีแห฽งออสเตรียและพระราชินีแห฽งฮังการี และมีความทุกขแที่สุด จากการสูญเสียพระโอรสอันเป็นทีร่ ักยิ่งจากการอัตวินติ บาตกรรม พระองคแฉลองพระองคแสดี ําตลอดตั้งแต฽นั้นมาจวบจนวันสิ้นพระชนมแ และ เป็นเรื่องที่น฽าเศร฾าที่สุดเรื่องหนึ่งของราชวงศแเมื่อพระจักรพรรดินี Sisi ถูกลอบปลงพระชนมแจากพวกต฽อต฾านราชวงศแชาวอิตาเลียนที่เมืองเจนีวา สวิตเซอรแแลนดแ ภายในพิพิธภัณฑแยังจัดแสดงฉลองพระองคแ เครื่องใช฾ส฽วนพระองคแ รถพระที่นั่งจําลอง และลายพระหัตถแของพระจักรพรรดินี Sisi ให฾เราได฾เข฾าถึงประวัติศาสตรแมากขึ้น สุดท฾าย เราเข฾าชม Imperial Apartments ส฽วนจัดแสดงห฾องประทับบางส฽วนของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 และสมเด็จพระ จักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 18 ห฾อง เริ่มต฾นจากห฾องประทับ ห฾องทรงงานและห฾องส฽วนพระองคแอื่นๆของสมเด็จพระ จักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 เช฽นห฾องรอเข฾าเฝูา ห฾องประชุม ห฾องทรงงาน ห฾องบรรทม ห฾องฉลองพระองคแ ห฾องถัดๆมาจะเป็นห฾องส฽วนพระองคแ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-173-

Original Habsburg (2)

ของสมเด็จพระจักรพรรดินเี อลิซะเบ็ธ และปิดท฾ายด฾วยห฾องเสวยพระกระยาหาร แต฽ละห฾องบอกเล฽าเรื่องราวและความยิ่งใหญ฽ของราชวงศแฮับสแ บวรแกได฾เป็นอย฽างดี ทัวรแจบแล฾วเหมือนได฾เรียนหนังสือเล฽มใหญ฽

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-174-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-175-

Original Habsburg (2)

เราใช฾เวลาอยู฽ที่ Hofburg นานมากถึงเกือบ 3 ชม. ทั้งๆที่ในเว็บไซตแเขียนไว฾ว฽าใช฾เวลาประมาณ 1 ชม.ครึ่งเท฽านั้น นี่ขนาดเราก็รีบเดินพอสมควร แล฾วนะ แต฽เรื่องราวและจํานวนห฾องจัดแสดงเยอะมากจริงๆ ออกมาถึงกับมึน นับรวมตั้งแต฽ silver collection มาจนถึง Imperial Apartments แล฾วได฾กว฽า 76 สถานีที่มี audio guide บรรยาย นับว฽ามากที่สุดเลยก็ว฽าได฾ สําหรับคนที่ไม฽ชอบประวัตศิ าสตรแคงไม฽เหมาะกับที่นี่ อาจข฾ามไปเข฾าชมเฉพาะที่พระราชวังเชินบรุนนแซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร฾อนของราชวงศแก็ได฾ ส฽วนที่นี่ให฾ถ฽ายรูปเฉพาะด฾านนอกก็พอ แต฽สาํ หรับเรา ถึงแม฾ความรู฾ทางประวัติศาสตรแจะน฾อยนิด แต฽ความอยากรู฾อยากเห็นเรื่องประวัตศิ าสตรแไม฽เป็นสองรองใคร ส฽วนจะเก็บเกี่ยวความรูไ฾ ด฾หรือไม฽นั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไหนๆมาเวียนนาเมืองแห฽งประวัตศิ าสตรแและวัฒนธรรมแล฾ว ก็ต฾องเข฾าถึงกันซะหน฽อย ออกจาก Hofburg เราเดินลัดเลาะตามแผนที่ไปยังอาคารรัฐสภา (Parliament) ตามที่อ฽านมาที่รัฐสภามีทัวรแให฾เข฾าชมด฾วยรอบ 11 โมง ราคา 4 EUR แต฽เวลาของเรามันเลยไปเทีย่ งครึ่งแล฾ว ก็เลยได฾แต฽ถ฽ายรูปด฾านหน฾าพอเป็นพิธี อาคารรัฐสภาออสเตรียเป็นศิลปะแบบโรมันซึ่งเดาว฽าน฽าจะ เพิ่งสร฾างไม฽นาน ไม฽ใช฽อาคารที่มีอยู฽เดิม มีรูปปั้นเทพเจ฾าหลายต฽อหลายองคแรายล฾อมรอบอาคารเต็มไปหมด โดยมีเทพีเอเธน฽าองคแใหญ฽ที่สุดอยู฽ ด฾านหน฾า

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-176-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-177-

Original Habsburg (2)

ถัดจากอาคารรัฐสภาไปไม฽ไกล เดินผ฽านสวนสาธารณะ (Stadtpark) ก็จะเจอศาลาว฽าการเมืองเวียนนา (Rathaus) ซึ่งเราจะต฾องรีบไปให฾ทันทัวรแ ฟรีรอบบ฽ายโมง เมื่อไปถึงศาลาว฽าการ ดูเหมือนว฽าถ฾าเดินผ฽านทางสวนสาธารณะเราจะไปโผล฽ด฾านหลังศาลากลาง ให฾เดินอ฾อมอาคารไปยัง ด฾านหน฾าจะมีทางเข฾าใหญ฽ให฾เข฾าไป จากนั้นเดินตรงไปไม฽ไกล ให฾มองหาประตูทางเข฾าหมายเลข 8 ทางขวามือ ทัวรแจะเริม่ จากห฾องนั้น ทัวรแศาลา กลางฟรีนี้ใจดีสดุ ๆ มี audio guide ภาษาอังกฤษให฾ฟังด฾วย โดยคุณไกดแจะพูดเป็นภาษาเยอรมันแต฽เมื่อถึงห฾องหนึ่งหรือสถานีหนึ่ง คุณไกดแก็จะ ยกปูายแสดงหมายเลขใน audio guide ให฾เรากดฟังตาม เรารูส฾ กึ โชคดีและสนุกมากทีไ่ ด฾มโี อกาสเข฾าชมอาคารและห฾องต฽างๆภายในศาลาว฽า การเมืองเวียนนา เพราะห฾องต฽างๆนี้เป็นห฾องที่ใช฾ทํางานจริง เราได฾เข฾าชมห฾องสําคัญต฽างๆเช฽นประชุมสภา ห฾องจัดเลีย้ งรับรอง ห฾องแถลงข฽าว ทัวรแใช฾เวลาประมาณ 45 นาที กําลังดี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-178-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-179-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-180-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-181-

Original Habsburg (2)

โปรแกรมของเราในวันนี้ดําเนินไปได฾เพียงครึ่งเดียวเท฽านั้น เราก็รู฾สึกปวดเมื่อยล฾าไปทั้งตัว คงเพราะล฾าสะสมตั้งแต฽วันแรกจนถึงวันนี้วันที่ 8 แล฾ว วันก฽อนๆก็ยังแค฽เดินบ฾าง พักบ฾าง นั่งรถไฟบ฾าง แต฽วันนี้นี่เดินล฾วนๆ แถมเดินฟังเลคเชอรแที่ Hofburg แบบนอนสต฿อปไม฽ได฾นั่งเลย ตอนนี้ก็เลย ปวดเท฾าขึ้นมาแปล฿บๆ แต฽เราก็ยังต฾องทําตามแผนต฽อไปนั่นคือไปพระราชวังอีกแล฾ว พระราชวัง Belvedere วิธีไปก็คือให฾เดินจากศาลาว฽าการ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-182-

Original Habsburg (2)

ผ฽านสวนสาธารณะ รอรถรางสาย D ที่ปูายหน฾าสวนสาธารณะ นั่งไป 8 ปูายไปลงที่สถานี Schloss Belvedere ตัวพระราชวังจะอยู฽ฝั่งตรงข฾าม ปูายรถราง พระราชวัง Belvedere แบ฽งเป็น 2 ส฽วนคือ Upper Belvedere บริเวณที่เราลงรถราง และ Lower Belvedere อยู฽อีกฝั่งหนึ่ง วิธี ที่ดีที่สุดในการเข฾าชมทั้ง 2 ส฽วนให฾เข฾าชม Upper ก฽อนแล฾วค฽อยเดินลงเนินผ฽านสวนจนไปถึงส฽วน Lower ไม฽งั้นถ฾าเดินกลับกันก็ต฾องกลายเป็น เดินขึ้นเนิน เมื่อยตาย

พระราชวัง Belvedere สร฾างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร฾อนของเจ฾าชายยูจีนแห฽งซาวอย (Prince Eugene of Savoy) แม฽ทัพ ผู฾ยิ่งใหญ฽ที่สดุ ในออสเตรีย ปัจจุบนั Belvedere กลายเป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑแไปหมดแล฾ว โดย Upper Belvedere เป็นพิพิธภัณฑแ ประติมากรรมและจิตรกรรมภาพของศิลปินชื่อดังมากมายตั้งแต฽ยุคกลาง บารอคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั ในขณะที่ Lower Belvedere เป็นส฽วน จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตรงกลางระหว฽าง Upper และ Lower Belvedere เป็นสวนขนาดย฽อม มีรูปปั้นผูห฾ ญิงอกอึ๋มดู ประหลาดไม฽เข฾าพวกอยู฽เต็มไปหมด ค฽าเข฾าชมพระราชวัง Belvedere ราคาคนละ 14 EUR (combined ticket) แพงเอาการ สําหรับคนที่ไม฽ได฾ มีความสนใจทางศิลปะมากนัก ไม฽ต฾องซื้อบัตรเข฾าชมก็ได฾ ถ฽ายรูปบริเวณรอบๆ นั่งกินบรรยากาศได฾ฟรี ไม฽เสียเงิน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-183-

Original Habsburg (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-184-

Original Habsburg (2)

ออกจาก Belvedere ทาง Lower Belveder เราเดินไกลประมาณกิโลกว฽า (แต฽เหมือน 5 กิโล) เพือ่ ไปเดินชมตลาดชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา อย฽างตลาด Naschmarkt ตลาด Naschmarkt เป็นตลาด open air กลางใจเมือง ตลาดจัดพื้นที่ขายของเป็นแนวยาวตลอดถนน ขายทั้งของ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-185-

Original Habsburg (2)

กินของใช฾เต็มไปหมด แต฽ดไู ปดูมาก็ขายของซ้ําๆกันซะเยอะจนดูไม฽หลากหลายเท฽าไหร฽ นอกจากเป็นตลาดแล฾ว Naschmarkt ยังมีร฾านอาหาร เปิดให฾บริการอยู฽เต็มไปหมดเช฽นกัน

ความจริงตามแผนวันนี้ ตอนกลางคืนเราว฽าจะไปลองฟังดนตรีคลาสสิคฝีมือการประพันธแของโมสารแท ถ฾าราคาตั๋วพอรับได฾กับความสามารถทาง โสตประสาทของเรา (นั่นคือตั๋วถูกสุดๆนั่นเอง) เราจึงเดินย฾อนกลับทางเดิมเพื่อไปดูลาดเลาสถานทีแ่ ละราคาตั๋วก฽อน เวียนนานอกจากจะเป็น เมืองที่ร่ํารวยด฾วยประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแล฾ว เวียนนาก็ยังเป็นเองที่ร่ํารวยด฾วยวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคด฾วยเช฽นกัน สองคีตกวีชื่อก฾องที่โด฽งดังในเวียนนาก็คือโมสารแทและโยฮัน สเตราทแ ดังนั้นการรับชมดนตรีคลาสสิคในเวียนนาเป็นเรื่องที่ทําได฾ทั่วไป ทุกวันจะมี การแสดงดนตรีคลาสสิคในรูปแบบต฽างๆทั้งคอนเสิรแต โอเปร฽าหรือบัลเล฽ยแหมุนเวียนสลับสับเปลีย่ นกันไปในหลายๆที่ ถ฾าหากอยากทราบว฽าวันนี้ มีโปรแกรมที่ไหน อย฽างไรก็ไม฽ตอ฾ งขวนขวายหาให฾ยากเย็น แค฽เดินตามท฾องถนนก็จะมีคนขายบัตร บ฾างก็แต฽งตัวเป็นโมสารแทมานําเสนอ โปรแกรมพร฾อมโฆษณาเสร็จสรรพว฽าถ฾าซื้อตอนนี้ราคาจะเหลือเท฽าไหร฽ แข฽งขันกันน฽าดู โดยปกติแล฾วตั๋วเข฾าชมการแสดงดนตรีคลาสสิคเหล฽านีม้ ี หลากหลายราคามาก ราคาตั๋วแพงสุดอาจสูงถึงหลักหลายร฾อยยูโร ส฽วนถูกสุดก็ประมาณ 40-50 ยูโร ซึ่งก็ยังไม฽เหมาะสมกับความสามารถใน การรับฟังดนตรีคลาสสิคของเรา (แปลว฽าต่ํามาก แต฽ยังอยากจะลองฟัง) เพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท฾ายที่จะได฾ราคาตั๋วถูกที่สุดก็คือหาตัว๋ ยืน ซึ่ง โดยทั่วไปตั๋วยืนจะเปิดขายประมาณ 1 ชม.ก฽อนการแสดงจะเริ่มที่บริเวณหน฾าทางเข฾าจุดแสดงเลย เคยอ฽านมาจากหลายที่ว฽าบางทีตั๋วยืนที่ขายที่ หน฾าโอเปร฽าเฮ฾าสแบางรอบ ราคาถูกสุดๆเหลือแค฽ 2 EUR ก็มี Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-186-

Original Habsburg (2)

เราเช็คมาจากทางอินเตอรแเน็ทว฽าวันนี้จะมีคอนเสิรแตโมสารแท http://www.mozart.co.at/index_en.htm หรือ http://www.viennaconcerts.com/ (แสดงดนตรีออเคสตร฾าอย฽างเดียว ไม฽มโี อเปร฽าและบัลเล฽ยแ ซึง่ น฽าจะดูง฽ายหน฽อย เข฾าถึงไม฽ยาก) โดยผู฾ แสดงจะแต฽งตัวด฾วยเครื่องแต฽งกายในยุคโมสารแทหมดเลย มีการสวมวิกผมสีบลอนดแแล฾วผมดัดๆเป็นลอนๆด฾วย การแสดงในวันนี้จะจัดขึ้นที่ Musikverein ซึ่งอยู฽ที่ถนนเส฾นใกล฾ๆกับที่เราเดินผ฽านมาจาก Belvedere พอหาสถานที่เจอแล฾วเราก็เดินเลยและข฾ามถนนไปอีกฟากเพื่อไปกิน มื้อเย็นของวันนี้ที่ร฾าน Café Schwarzenberg ร฾านนี้เป็นร฾านคาเฟุขายพวกเครื่องชา กาแฟและของหวานซะเยอะ แต฽ก็มีอาหารจานหลักขาย อยู฽พอสมควร เราสั่ง Clear soup with liver dumpling, ‘Sacher sausages’ with masturd and fresh horseradish, ‘Grilled pork tenderloin’ with sautéed mushrooms and potato croquettes, Hot chocolate ‘Alt Wiener Art’ with vanilla, cinnamon, and whipped cream และน้าํ แร฽ผสมโซดาแทนน้ําเปล฽า อาหารรสชาติดี คุณลุงหัวหน฾าบริกรก็ใจดี ขยันขันแข็ง บรรยากาศในร฾านก็ใช฾ได฾ คนเยอะ ดูเหมือนเวียนนาดี บางคนก็มานั่งที่นี่เพื่อดื่มกาแฟแก฾วเดียวแล฾วพูดคุยธุรกิจกันอีกเป็นนาน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-187-

Original Habsburg (2)

สุดท฾ายเมื่อถึงเวลาประมาณ 1 ทุ฽ม เวลาก฽อนคอนเสิรแตจะเริ่ม 1 ชม. เราก็กลับไปที่ Musikverein อีกครั้ง ตอนนี้ผู฾คนมาจากไหนไม฽รู฾ แห฽กันมา ออเต็มหน฾าโถงชั้น 1 ของอาคารเต็มไปหมด ต฽อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้อตั๋วยืน ในขณะที่ผู฾ชมที่ไม฽ได฾มารอซื้อตั๋วยืนก็มาถึงแล฾วจํานวนมาก Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-188-

Original Habsburg (2)

เหมือนกัน พอสอบถามราคาตั๋วยืนแล฾วก็ได฾ความว฽าราคา 23 EUR เอิ่มมมมม... ทําไมยังแพงอยู฽ (สุดท฾ายมารู฾วา฽ ราคาตั๋วยืนจะลดเหลือ 50% ของราคาตั๋วนั่งที่ถูกที่สุดค฽ะ ถ฾าการแสดงที่เราจะไปชมอย฽างเช฽นที่โอเปร฽าเฮ฾าสแ ลองเช็คดูมีบางการแสดงที่ราคาตั๋วนั่งต่ําสุดอยู฽ที่ 11 EUR ราคา ตั๋วยืนก็เลยอยู฽ที่ประมาณ 5 EUR ได฾ค฽ะ) ใจหนึ่งก็อยากตัดใจเสียเงินเข฾าไปดู ไปหาประสบการณแใหม฽ ใจหนึ่งก็เสียดายตังคแ คิดไปคิดมาสุดท฾ายก็ เลยตัดใจไม฽ดูซะงั้น โดยอ฾างว฽าเดีย๋ วเลิกดึก (ก็ประมาณ 4 ทุ฽มอะนะ แค฽ดึกนิดหน฽อยถ฾าอยูเ฽ มืองไทย แต฽ถ฾าสําหรับโปรแกรมเที่ยวที่ทรหด 11 วัน อย฽างงี้ การได฾นอนพักผ฽อนให฾มากที่สุดเป็นเรื่องสําคัญ.... อยากอ฾างอะไรก็อ฾างไปตอนนั้น 55+) ก็เลยไม฽ได฾เก็บเกี่ยวประสบการณแการชมการ แสดงดนตรีคลาสสิคเลย จนถึงตอนนี้ที่เมืองไทย ยังคิดเสียดายไม฽เลิก เพราะหลังจากคํานวณค฽าใช฾จ฽ายทั้งทริปปรากฏว฽าเงินเยอะกว฽าทีต่ ั้งงบไว฾ เยอะอยู฽ ฮึม่ ๆๆ ไม฽น฽าเลยจริงๆ

Musikverein

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-189-

Original Habsburg (3)

Original Habsburg (3) วันที่ 9: Wien

เรายังคงอยู฽ในเวียนนาอย฽างเต็มอิม่ อีก 1 วัน มื้อเช฾าของเราวันนี้เป็นอาหารเช฾าของโฮสเทล ซื้อคูปองที่หน฾ารีเซฟชั่นแล฾วก็ยื่นให฾เข฾าหน฾าที่ที่หน฾า ซุ฾มอาหารเช฾าได฾เลย อาหารเช฾าที่ Wombat ก็จะคล฾ายกับที่ซาลสแบวรแก มีขนมปังปิ้ง ซีเรียล โยเกิรตแ ไข฽ต฾ม แฮม ซาลามี ชีส เนยแข็ง น้ําผลไม฾ นม และผลไม฾พวกกล฾วย ส฾ม แอปเปิ้ล กินกันให฾เกินอิ่มซักหน฽อยเพราะวันนี้ยังอีกยาวไกล เท฽านั้นไม฽พอ เรายังเก็บไข฽ตม฾ กล฾วย ขนมปังใส฽ถุงซิป เอาไปกินเป็นมื้อกลางวันด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-190-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-191-

Original Habsburg (3)

บรรยากาศภายในโฮสเทล โปรแกรมของวันนี้เริ่มต฾นที่พระราชวังฤดูร฾อนที่ใหญ฽ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเวียนนาและออสเตรียนัน่ คือพระราชวังเชินบรุนนแ (Schloss Schonbrunn) จากหน฾าโฮสเทลจะมีปูายรถราง (ชื่อปูาย Gerstnerstrasse ชื่อเดียวกับถนน) ให฾นั่งรถรางสาย 58 เส฾นทาง Hummelgasse (หันหน฾าเข฾าโฮสเทล รถรางจะวิ่งมาจากด฾านซ฾ายมือ ผ฽านสถานีรถไฟ Westbahnhof ก฽อนมาจอดที่ปูายที่เรารอ) นั่งไป 8 สถานีแล฾วลงที่ปูาย Schloss Schonbrunn ใช฾เวลาประมาณ 10 นาที หรือถ฾าอยากนั่งรถไฟใต฾ดิน จากสถานี Westbahnhof ให฾นั่งเมโทร U6 สายสีน้ําตาล เส฾นทาง Siebenhirten แล฾วไปเปลี่ยนขบวนที่สถานี Langenfeldgasse นั่งเมโทร U4 สายสีเขียว เส฾นทาง Hutteldorf แล฾วลงที่สถานี Schloss Schonbrunn เราเลือกนั่งรถราง พอลงปูายปฺุบ มองไปทางขวาก็จะเห็นทางเข฾าด฾านหน฾าพระราชวังเชินบรุนนแอยู฽ไม฽ไกล พระราชวังเชินบรุนนแเป็นพระราชวัง ฤดูร฾อนของราชวงศแฮับสแบวรแกที่ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณแและเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในออสเตรีย จนได฾รับการขึ้นทะเบียนให฾เป็นมรดก โลก UNESCO World Heritage Culture ตั้งแต฽ปี 1996 เป็นต฾นมา ประวัติของพระราชวังเชินบรุนนแสามารถสรุปรวมได฾คร฽าวๆ ดังนี้ (ข้อมูล จาก http://www.schoenbrunn.at และ Wikipedia) สมัยยุคกลางช฽วงศตวรรษที่ 14 อาคารหลายหลังบนพื้นที่นี้เดิมชื่อว฽า Kutterburg ต฽อมาได฾ตกเป็นของสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมเิ ลียนที่ 2 แห฽งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระองคแจึงเปลีย่ นที่นี่เป็นสถานที่สําหรับเล฽นกีฬาล฽าสัตวแ ที่นี่ จึงกลายเป็นสถานที่สําหรับล฽าสัตวแที่เป็นที่โปรดปรานขององคแจักรพรรดิของราชวงศแฮับสแบวรแกหลายต฽อหลายพระองคแ จักรพรรดิแมททิอาส (Emperor Matthias) เป็นผู฾ตั้งชื่อที่นี่ว฽า Schon Brunnen ซึ่งแปลว฽าน้ําพุอันสวยงาม (fair spring)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-192-

Original Habsburg (3)

พระราชวังเชินบรุนนแเป็นมรดกสืบทอดกันในราชวงศแฮับสแบวรแกจากรุน฽ สู฽รุ฽น แต฽ในฐานะสถานที่สาํ หรับเล฽นกีฬาล฽าสัตวแเท฽านั้น จวบจนเมื่อตก เป็นของสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า พระองคแทรงโปรดปรานที่นี่มาก จึงเป็นที่มาของความยิ่งใหญ฽ของพระราชวังเชินบรุนนแใน ปัจจุบัน เนื่องจากพระองคแทรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต฽งภายในของที่นี่ให฾ยิ่งใหญ฽ สวยงามดังพระราชวังอื่นๆ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า เป็นผู฾ทรงควบคุมการออกแบบก฽อสร฾างและรูปแบบการตกแต฽งภายในพระราชวังตลอดจนสวนและพื้นที่ โดยรอบพระราชวังด฾วยพระองคแเองแทบทั้งสิ้นผ฽านทางสถาปนิก วิศวกรและจิตรกรเอกหลายคนในสมัยนั้น งานทั้งหมดสําเร็จโดยสมบูรณแก฽อน พระองคแเสด็จสวรรคตเพียงไม฽นาน หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ฽า เสด็จสวรรคต ก็ไม฽มีพระบรมวงศานุวงศแพระองคแใดใช฾ที่ที่เป็นที่ประทับ จะมีบ฾างประปรายใน ฐานะเป็นที่ประทับในช฽วงฤดูร฾อนเท฽านั้น ปี 1830 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟทรงประสูติ เติบโตและใช฾ชีวิตครั้งทรงพระเยาวแที่นี่ เนื่องจากพระราชบิดาและพระราชมารดาของ พระองคแทรงประทับอยู฽ทางปีกฟากตะวันออกของพระราชวัง จนเมือ่ พระองคแเสด็จขึ้นครองราชยแ พระราชวังเชินบรุนนแก็กลับมาสู฽ยคุ รุ฽งเรืองอีก ครั้ง เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟทรงโปรดปรานที่นี่มากและใช฾ชีวิตส฽วนใหญ฽อยู฽ที่พระราชวังแห฽งนี้จวบจนพระองคแเสด็จสวรรคต เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีล฽มสลายในปี 1918 พระราชวังเชินบรุนนแจึงตกเป็นของสาธารณรัฐออสเตรียและอยู฽ภายใต฾การบริหารงานของ Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-193-

Original Habsburg (3)

การเข฾าชมพระราชวังเชินบรุนนแมีให฾เลือกหลายรูปแบบตามเวลาและงบประมาณที่มี http://www.schoenbrunn.at/en/besucherinfo/admission-charges.html เราเลือก Classic Pass Ticket ราคาคนละ 17.9 EUR ซึ่ง ครอบคลุมการเข฾าชม 1) ทัวรแภายในพระราชวัง (Grand tour) 2) สวนส฽วนพระองคแ (Privy garden) 3) Panorama terrace 4) เขาวงกต 5) สาธิตการทําแอปเปิ้ลสตรูเดล (apple strudel) พร฾อมชิมตัวอย฽างฟรี (อันสุดท฾ายนีล่ ฽ะที่ทําให฾เราเลือกตั๋วประเภทนี้ กินฟรี ไม฽มีพลาดอยูแ฽ ล฾ว)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-194-

Original Habsburg (3)

จุดจําหน฽ายตั๋วเข฾าเชินบรุนนแมีหลายที่ เราซื้อตั๋วที่ร฾านขายของที่ระลึกที่หน฾าทางเข฾ารั้วพระราชวัง (Main entrance) บริเวณแรกสุดที่เริ่มก฾าว เดินเข฾ามาในบริเวณเชินบรุนนแ ร฾านขายของที่ระลึกจะอยู฽ซ฾ายมือที่ใหญ฽ หรือจะเดินลึกเข฾าไปซื้อที่จุดจําหน฽ายตั๋วที่ภายในอาคารพระราชวังก็ได฾ จะมีปูายใหญ฽ๆเขียนว฽า Ticket อยู฽ แต฽จุดจําหน฽ายตั๋วนี้เป็นจุดใหญ฽ที่สุดจึงทําให฾มีผคู฾ นพลุกพล฽านทีส่ ดุ ด฾วย

ทัวรแประเภท Grand tour ภายในเชินบรุนนแพร฾อม audio guide เปิดให฾เข฾าชมห฾องประทับจํานวน 40 ห฾อง (จากจํานวนห฾องทั้งหมดกว฽า 1,400 ห฾อง... กรี๊ดดดด) ในขณะที่ทัวรแขนาดย฽อมอย฽าง Imperial tour เปิดให฾เข฾าชมห฾องจํานวนน฾อยกว฽าครึ่งหนึ่ง เริม่ ต฾นที่การขึ้นผ฽านบันได ใหญ฽สีน้ําเงิน (Blue staircase) แล฾วเดินชมห฾องต฽างๆทางด฾านปีกขวา (ทิศตะวันตก) ของอาคาร โดยส฽วนแรกทางปีกทิศตะวันตกเป็นห฾อง ประทับและห฾องส฽วนพระองคแของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟและสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซะเบ็ธ มีทั้งห฾องทรงงาน ห฾องบรรทม ร฾าน ฉลองพระองคแ ห฾องรับแขก ห฾องสวดมนตแ ลักษณะไม฽ต฽างจากที่ Hofburg ที่เราไปดูมาเมื่อวานนัก เพียงแต฽พื้นที่แต฽ละห฾องที่เชินบรุนนแมขี นาด ใหญ฽กว฽าและมีจํานวนห฾องมากกว฽ามาก เดินไปเรื่อยๆจนถึงส฽วนกลางของอาคาร (Central wing) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นห฾องประทับและห฾องส฽วน พระองคแของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽า เดินต฽อไปที่ปกี ซ฾ายจะเป็น Franz Karl Apartments ห฾องประทับและห฾องส฽วนพระองคแ ของอารแคดัชเชสโซฟีและอารแคดยุคฟรานซแ คารแลซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟ เป็นอันจบ ทัวรแ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-195-

Original Habsburg (3)

ออกจากตัวพระราชวังเราเดินไปทีส่ วนส฽วนพระองคแ (Privy garden) หน฾าปีกฟากตะวันออกของพระราชวัง การมาเที่ยวชมสวนในฤดูใบไม฾ร฽วง ถือเป็นการท฽องเที่ยวที่ขาดทุนมาก เพราะดอกไม฾โรยไปหมด คนสวนก็ปล฽อยให฾ดินแห฾งกรัง ทําให฾สวนส฽วนพระองคแที่ครอบคลุมอยู฽ในค฽าตั๋วของ เรานี่ไม฽สวยเอาซะเลย

จากสวนส฽วนพระองคแ เราเดินอ฾อมไปที่ด฾านหลังตัวพระราชวังเชินบรุนนแ จะเจอกับ Great Parterre สวนสไตลแบารอคขนาดใหญ฽ ที่เมือ่ เรายืน แล฾วมองไปรอบๆ ก็จะสามารถมองเห็นวิวของพระราชวังเชินบรุนนแและพื้นที่โดยรอบได฾อย฽างเต็มตา จนสวนนี้กลายเป็นมุมมหาชนที่ใครๆก็ต฾อง มาถ฽ายรูปเก็บไว฾ให฾รู฾ว฽าที่นี่คือเชินบรุนนแ ถัดจากสวน Great Parterre จะเป็นเนินเขาที่จะขึ้นไปสู฽ Panorama terrace ที่ตีนเนินเขา มี Neptune fountain น้ําพุที่ถูกออกแบบให฾เป็นเหมือนส฽วนมงกุฏครอบเหนือสวน Great Parterre อีกชั้นหนึ่ง น้ําพุเนปจูนและสวน Great Parterre ทั้งหมดถูกออกแบบไว฾ตั้งแต฽ตั้นให฾มีความสอดคล฾องกับตัวอาคารพระราชวังเชินบรุนนแที่อกี ฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพระประสงคแดั้งเดิมของ สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽า

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-196-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-197-

Original Habsburg (3)

เราเดินขึ้นเนินเขาเพื่อไปยัง Gloriette หรือ Panorama terrace ระเบียงทางเดินที่มเี สาเรียงกันเป็นแถว (colonnade) ที่จะทําให฾เรามองเห็น เชินบรุนนแได฾จากมุมสูง รวมทั้งมองเห็นเวียนนาได฾ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด฾วย ที่ Gloriette นี้มีร฾านกาแฟให฾บริการนั่งจิบพักผ฽อนด฾วย จากนั้นเรา เดินลงเนินเขาแล฾วขอย฾อนกลับไปวัยเด็กด฾วยการเข฾าไปชมเขาวงกตที่อยู฽ด฾านซ฾ายของตีนเนินเขา (หันหลังให฾ Gloriette) ในเขาวงกตมีแต฽เด็กๆ วัยรุ฽นมากันเป็นหมู฽คณะ อาจจะมากับโรงเรียนหรือมากันเองก็ไม฽รู฾ แต฽ว฽ามีแต฽น฾องๆหน฾าใสๆ วิ่งหาทางเข฾าออกภายในเขาวงกตกันให฾ควัก่ ถ฾าไม฽ หลง (ซึ่งเราก็ไม฽หลง รอบเดียวผ฽าน อาศัยเดินตามช฽องที่คนเยอะๆ) ปลายทางด฾านในสุดของเขาวงกตจะเป็นบันไดขึ้นไปยังจุดชมวิวเล็กๆเหนือ ยอดพุ฽มไม฾ที่สร฾างเป็นเขาวงกต นอกจากนี้ภายในบริเวณใกล฾เคียงยังมีเกมคล฾ายๆเขาวงกตให฾เด็กๆได฾สนุกสนานหลายเกม

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-198-

Original Habsburg (3)

เมื่อได฾เวลาใกล฾เที่ยง เราต฾องรีบเดินย฾อยกลับไปทางด฾านหน฾าของพระราชวังเพื่อไปชมการสาธิตการทําแอปเปิ้ลสตรูเดล ขนมหวานสัญชาติ ออสเตรียแท฾ๆที่ราคาค฽าชมรวมอยูใ฽ นค฽าตั๋ว Classic Pass ของเราแล฾วด฾วย บริเวณโชวแอยู฽ที่อาคาร Old bakery เยื้องไปทางขวามือของตัว อาคารพระราชวัง (เมื่อหันหลังให฾พระราชวัง) โชวแเริ่ม 10 โมง มีเป็นรอบๆ เริม่ ต฾นเวลา .00 น. พอเราเข฾าไปถึงที่สาธิต เจ฾าหน฾าที่ก็ยื่นขนมแอป เปิ้ลสตรูเดลชิ้นน฾อยๆให฾เราเดินถือไปนั่งที่โต฿ะด฾านหน฾า ซึ่งด฾านหน฾าโต฿ะกาแฟที่เรานั่งก็เป็นเค฾าทแเตอรแทําครัวที่จัดวางวัตถุดิบ เครื่องปรุงและ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-199-

Original Habsburg (3)

อุปกรณแสาํ หรับเตรียมสาธิตวิธีทําขนมให฾เราชมกันแล฾ว ดูแล฾วให฾ความรู฾สึกเหมือนกําลังดูหมึกแดงโชวแกันเลยทีเดียว ต฽างกันที่พ฽อครัวคนนี้ขี้เล฽น และมุกเยอะใช฾ได฾ คงทําเป็นอาชีพ พอเขารู฾ว฽าเราจะถ฽ายรูป เขาก็รีบหยุดแล฾วหันหน฾ายิ้มให฾ หรือตอนที่เขาเชิญตัวแทนผู฾ชมให฾ไปลองทําจริงก็มี การหยอดมุกเล็กๆน฾อยๆตลอด แอปเปิ้ลสตรูเดลเป็นขนมหวานทีส่ ว฽ นผสมหลักก็คือแอปเปิล้ เพราะฉะนั้นรสชาติพื้นฐานของมันคือหวานม฾ากก กก เขาจะเอาแอปเปิ้ลมาเตรียมเป็นไส฾แยกไว฾ จากนั้นก็เตรียมแปูงแผ฽ให฾เป็นแผ฽นบางๆที่สดุ จากนั้นค฽อยเอาส฽วนไส฾มาวางบนแปูงแล฾วนําเข฾าเตา อบ เสิรแฟกับน้ําชาร฾อนๆน฽าจะแก฾เลี่ยนได฾ดี

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-200-

Original Habsburg (3)

หลังจากดูโชวแแอปเปิล้ สตรูเดล เราออกมานั่งกินมื้อเที่ยงกันที่เก฾าอี้ลานด฾านหน฾าพระราชวัง การกินไข฽ต฾ม ขนมปังและกล฾วยหอมที่หยิบมาจาก โฮสเทลบวกกับการนั่งมองวิวเพลินๆของพระราชวังเชินบรุนนแก็เป็นบรรยากาศที่ทําให฾อาหารมื้อนี้อิ่ม (วิว) และอร฽อยขึ้นอีกเยอะ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-201-

Original Habsburg (3)

ออกจากเชินบรุนนแ เรานั่งเมโทร U4 สายสีเขียวจาก Schloss Schonbrunn เส฾นทาง Heiligenstadt ไปลงสถานี Stadtpark สวนสาธารณะที่ ศาลาว฽าการเมืองเวียนนาที่เราผ฽านมาแล฾วเมื่อวานแต฽ยังไม฽มีโอกาสได฾เดินเที่ยว Stadtpark ก็เหมือนสวนสาธารณะอื่นทั่วไป แต฽จดุ เด฽นอย฽าง หนึ่ง (ที่จริงๆก็ไม฽ได฾เด฽นอะไร) ที่ทําให฾นักท฽องเที่ยวโดยเฉพาะทัวรแไทยมาที่นี่ก็คือการได฾ถ฽ายรูปกับอนุสาวรียแคตี กวีเอกของโลกอีกคนหนึ่งนั่นก็ คือโยฮัน สเตราสแ (Johann Strauss) รูปปั้นสีทอง มือกําลังสีไวโอลินเป็นรูปที่คุ฾นตาโบรชัวรแท฽องเที่ยวจากเมืองไทย เราก็เลยขอตามเก็บภาพ ตามที่เขาฮิตๆกันหน฽อย จริงๆแล฾วที่ Stadtpark นอกจากจะมีอนุสาวรียแของโยฮัน สเตราสแแล฾ว ก็ยงั มีอนุสาวรียแและรูปปั้นของบุคคลสําคัญอีก หลายต฽อหลายคนของออสเตรียอีกเช฽น Franz Schubert, Franz Lehar, Robert Stolz และ Hans Makart จึงนับได฾ว฽า Stadtpark เป็น สวนสาธารณะที่มีอนุสาวรียแและรูปปั้นบุคคลสําคัญมากที่สุดในเวียนนา (ข้อมูลจาก Wikipedia)

จาก Stadtpark เราเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆผ฽านถนน Schubertring, Karntner Ring และโอเปร฽าเฮ฾าสแ (Wienner Staatoper) ตอนที่กําลัง จะข฾ามสี่แยกที่โอเปร฽าเฮ฾าสแ มีคณ ุ ยายคนหนึ่งเกิดอุบัตเิ หตุบางอย฽างบนรถรางที่แกโดยสารมา อาจจะไม฽สบายหรืออะไรบางอย฽าง มีหน฽วย พยาบาล รถฉุกเฉินวิ่งวี้หว฽อวี้หว฽อมาจอดอยู฽หน฾ารถรางเลย รถรางขบวนนั้นที่มีผู฾โดยสารอยู฽เต็มก็ต฾องหยุด แล฾วหน฽วยพยาบาลก็พาคุณยายนอน เตียงเปลยกขึ้นรถฉุกเฉินไป เห็นแล฾วก็รู฾สึกประทับใจกับระบบการจัดการของเขาดีจัง จากโอเปร฽าเฮ฾าสแ เราเดินตรงไปที่ถนนช฾อปปิ้งของ เวียนนาอย฽าง Karntnerstrasse ที่จริงเส฾นนีเ้ ราผ฽านมาแล฾วตั้งแต฽เมื่อวานที่มาที่โบสถแ Dom ที่ถนน Karntner มีร฾านค฾าโดยเฉพาะร฾านขาย เสื้อผ฾าให฾สาวกนักช฾อปอย฽างเราได฾น้ําลายไหล (แต฽เงินไม฽ไหลจากกระเป฻า) ได฾ตลอดเส฾น จาก Karntnerstrasse เราเปลี่ยนบรรยากาศไปหาเค฾ก กินกันที่ร฾านเค฾กชื่อดังของออสเตรียอย฽าง Demel ซึ่งร฾านนี้เราเห็นก฽อนแล฾วที่ซาลสแบวรแกแต฽เก็บความอยากไว฾มากินที่เวียนนาตามแผนดีกว฽า เรารู฾จัก Demel จากการอ฽านหนังสือของอ.ธรณแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ก็เลยอยากจะมาลิ้มรสด฾วยตัวเองบ฾าง ร฾าน Demel เป็นร฾านเบเกอรีค่ าเฟุชื่อ ดังแห฽งหนึ่ง แค฽เปิดประตูเข฾าไปเห็นจํานวนคนในร฾านก็ยิ่งมั่นใจว฽าร฾านนี้เขาดังจริง ลูกค฾าทั้งที่นั่งโต฿ะและลูกค฾าที่รอซื้อขนมกลับบ฾านมีปริมาณ มากจนทําเอาร฾านทีม่ ีขนาดเล็กอยูแ฽ ล฾วยิ่งคับแคบไปถนัดตา ภายในร฾านสามารถมองเห็นส฽วนครัวเบเกอรี่โดยมีกระจกกั้นไว฾ชั้นหนึ่งได฾ เรา มองเห็นพ฽อครัวแม฽ครัวหลายชีวิตที่กําลังขะมักเขม฾นทําขนมอบแล฾วเหมือนกําลังดูเรื่องชารแลีกับโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรยแ (Charlie and the chocolate factory) อยู฽เลย น฽ารักและน฽าสนุกมากๆ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-202-

Original Habsburg (3)

โอเปร฽าเฮ฾าสแ

ห฾องครัวที่ Demel เนื่องจากไม฽รจู฾ ะสั่งเครื่องดื่มอะไร เพราะในเมนูมีแต฽กาแฟแต฽ความสามารถในการดืม่ การแฟของเราเท฽าระดับเด็กอนุบาล เราเลยเลือกสั่งเมนู โกโก฾อย฽างเดียวทีร่ ฾านมีนั่นคือ Choco-Bailey’s โดยเอาความรู฾แบบเด็กอนุบาลอีกแล฾วทําให฾เข฾าใจไปเองว฽า Bailey เนี่ยต฾องคล฾ายๆน้าํ ส฾มไบเล฽ยแ บ฾านเราแหง... หารูไ฾ ม฽ว฽ามันคือเหล฾าดีดีนเี่ อง มิน฽า...พอจิบแรกเท฽านั้น กลิ่นแอลกอฮอลแหึ่งเลย แต฽ดว฾ ยความเสียดายตังคแ ก็เมนูไบเล฽นเี่ ล฽นแพง Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-203-

Original Habsburg (3)

สุดเลยด฾วย เด็กอนุบาลก็เลยต฾องซดไบเล฽ยแจนหมด... มึนนนน สําหรับขนมหวานที่เราสั่ง ต฾องไปเลือกที่หน฾าเค฾าทแเตอรแ ไม฽สามารถสั่งออเดอรแผ฽า นบริกรได฾เพราะมันไม฽มีในเมนู เมือ่ ไปที่เค฾าทแเตอรแก็ให฾เลือกขนมทีเ่ ราต฾องการแล฾วสั่งกับพนักงานหน฾าเค฾าทแเตอรแได฾เลย เขาจะเขียนกระดาษโน฾ต ให฾เราถือไปวางที่โต฿ะ จากนั้นถึงจะมีบริกรอีกคนเดินมาเก็บกระดาษโน฾ตไปแล฾วเอาขนมมาเสิรแฟ น฽าเสียดายที่เราจําชื่อขนมไม฽ได฾ อ฽านยากมาก ตอนสั่งก็ได฾แต฽ชี้ๆ จําได฾แค฽ว฽าเป็น white chocolate ที่เราชอบกับชีสและสตรอเบอรี่เปรี้ยวนิดๆสักอย฽าง แต฽อร฽อยมากๆ ไม฽หวาน ไม฽เลี่ยน อร฽อยนุ฽มลิ้นจริงๆ

Choco-Bailey's

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-204-

Original Habsburg (3)

หลังจากเติมพลังด฾วยของหวานและแอลกอฮอลแจนอิ่มแล฾ว เวลาอีก 3-4 ชม.ที่เหลือในช฽วงเย็นถึงค่ําในวันนี้จะหมดไปกับการเลคเชอรแชดุ ใหญ฽ อีกชุดหนึ่งที่พิพิธภัณฑแโบราณวัตถุ สิ่งของล้ําค฽าและทรงคุณค฽าทางประวัติศาสตรแ รวมทั้งรูปปั้นและภาพเขียน 3 แห฽งในเวียนนาที่ตั้งอยู฽ใกล฾ๆ กันในบริเวณพระราชวัง Hofburg ค฽าเข฾าชมแบบแพ็คเกจ 3 พิพิธภัณฑแรวมกันราคา 18 EUR เริ่มต฾นด฾วยพิพิธภัณฑแ Schatzkammer (Treasury) เป็นพิพิธภัณฑแจัดแสดงสมบัติลา้ํ ค฽าที่เป็นเอกลักษณแและสัญลักษณแของประวัติศาสตรแนบั พันปีของชาวยุโรป ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑแที่ จัดแสดงสมบัติล้ําค฾าของราชวงศแในยุคกลางที่สําคัญที่สดุ ได฾แก฽เครื่องหมาย สัญลักษณแแห฽งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เช฽นมงกุฏ เครื่องทรง Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-205-

Original Habsburg (3)

Coat of Arms กระบี่ หอก ทวน เครื่องศาสตราวุธต฽างๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข฾องกับคริสตศาสนาสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม฽ถึงนั่น คือมีการจัดแสดงตะปูที่ใช฾ตอกพระหัตถแของพระเยซูคริสตแเมื่อพระองคแทรงถูกตรึงกางเขน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-206-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-207-

Original Habsburg (3)

ตะปูที่ใช฾ตอกพระหัตถแของพระเยซูคริสตแเมื่อพระองคแทรงถูกตรึงกางเขน ถัดมาที่พิพิธภัณฑแที่ 2 Neue Burg พิพิธภัณฑแที่จัดแสดงคอเลคชั่นพิเศษ 3 สิ่ง และยังเป็นหอจดหมายเหตุของพิพิธภัณฑแแห฽งที่ 3 อีกด฾วย สําหรับสิ่งจัดแสดง 3 สิ่งที่พิเศษสุดนั้นได฾แก฽พิพิธภัณฑแจดั แสดงศาสตราวุธและชุดเกราะที่ใส฽ขณะออกรบ (ทําให฾เรารู฾ว฽าคนยุโรปสมัยก฽อนตัวสูง ใหญ฽ขนาดไหน ยังกับเจ฾ายักษแตัวเขียวเรื่อง Hawk ไม฽ใช฽ Shrek นะจ฿ะ) พิพิธภัณฑแเครื่องดนตรีโบราณ และพิพิธภัณฑแ Ephesus (อันนี้ไม฽ได฾เข฾า ไป)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-208-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-209-

Original Habsburg (3)

ส฽วนพิพิธภัณฑแสุดท฾ายที่ทุกวันพฤหัสฯ จะปิดช฾าถึง 3 ทุ฽ม ทําให฾เราสามารถเข฾าไปชมได฾ทันเวลา เพราะแค฽ 2 พิพิธภัณฑแแรกก็หมดเวลาไปกว฽า 2 ชม. ปาเข฾าไป 6 โมงเย็นแล฾ว ถ฾าเป็นวันอื่นก็จะไม฽ได฾เข฾าพิพิธภัณฑแที่ 3 แต฽โชคดีที่โปรแกรมของเราลงตัวที่วันพฤหัสฯ พิพิธภัณฑแแห฽งที่ 3 Kunsthistorisches Museum (Museum of Fine Arts) จึงยังเปิดรอเราอยู฽ Museum of Fine Arts หรือพิพิธภัณฑแวิจิตรศิลป฼นี้เป็น แหล฽งรวมประติมากรรมเก฽าแก฽ของโลกตั้งแต฽ยุคกรีก โรมัน อียิปตแและเรื่อยมา ซึ่งงานประติมากรรมทั้งหมดนี้จัดแสดงอยู฽ที่ชั้น 1 และชั้น 2 นอกจากนี้พิพิธภัณฑแยังเป็นแหล฽งรวบรวมงานจิตรกรรมชั้นยอดของศิลปินทุกยุคทุกสมัย ซึ่งงานทั้งหมดนี้จัดแสดงที่ชั้นบนขึ้นไปของตัวอาคาร ถึงแม฾ว฽าเราจะไม฽ใช฽ผู฾ที่รจู฾ ักประวัตศิ าสตรแเป็นอย฽างดี ไม฽ใช฽ผู฾ที่หลงใหลในศิลปะการต฽อสู฾ ไม฽ใช฽นักดนตรีขั้นเทพ และไม฽ใช฽ศิลปินใดๆ แต฽การเข฾า ชมพิพิธภัณฑแสาํ คัญทั้ง 3 แห฽งนี้ก็ไม฽ได฾ทําให฾บรรยากาศในการเดินชมพิพิธภัณฑแน฽าเบื่อแต฽อย฽างใดในทางกลับกัน พิพิธภัณฑแทั้ง 3 แห฽งทําให฾เรา ได฾มโี อกาสทําความรู฾จักเรื่องราวต฽างๆในประวัติศาสตรแมากขึ้นทีละน฾อยๆ และอยากเรียนรู฾มากขึ้นไปอีก Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-210-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-211-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-212-

Original Habsburg (3)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-213-

Original Habsburg (3)

เรากลับไปที่โฮสเทลด฾วยเมโทร U2 สายสีม฽วงจากสถานี Museumquartier เส฾นทาง Stadion แล฾วไปเปลี่ยนขบวนที่สถานี Volkstheatre นั่ง เมโทร U3 สายสีสม฾ เส฾นทาง Ottakring แล฾วลงที่สถานี Westbahnhof พอถึง Westbahnhof หิวกันมาก ก็เลยต฾องอุดหนุน Donor Kebab หน฾าสถานีอีกครั้ง คืนนี้เก็บข฾าวของพร฾อมลุยต฽ออีก 2 วันที่เหลือ ณ เมืองที่มีแม฽น้ําดานูบคั่นกลาง...บูดาเปสตแ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-214-

Original Magyar (1)

Original Magyar (1) วันที่ 10: Budapest

และแล฾วก็เข฾าสู฽วันที่ 10 ของการเดินทาง เราจะข฾ามพรมแดนไปสูป฽ ระเทศสุดท฾ายของทริปนี้กันนั่นคือฮังการี เราเช็คเอาทแออกจากโฮสเทลกัน เช฾ามากเช฽นเคย เดินไปที่ Westbahnhof เนื่องจากไม฽อยากแบกสัมภาระไปเยอะ เราก็เลยฝากกระเป฻าใบใหญ฽ไว฾ที่ล็อคเกอรแ 1 ใบ ฝากกันแบบ ข฾ามคืนเกิน 24 ชม. เดี๋ยวพอกลับมาจากบูดาเปสตแค฽อยมาหยอดเหรียญเพิ่มค฽าชม.ที่เกินอีกที จาก Westbahnhof มีรถไฟตรงไปบูดาเปสตแทุก 2 ชม. โดยจะจอดที่สถานี Budapest Keleti Palyaudvar ซึ่งเป็นสถานีรถไฟทางฝั่งตะวันออกของเมือง จากเวียนนาถึงบูดาเปสตแใช฾เวลา ประมาณ 3 ชม. พอถึงบูดาเปสตแก็ต฾องหาเคาทแเตอรแแลกเงิน EUR เป็นฮังกาเรียนฟลอรินทแ (HUF) เอาให฾พอใช฾เดินทางไปที่พักก฽อน เนื่องจาก เรทที่แลกแย฽มากอย฽างที่เคยบอกไว฾ จากนั้นเราเดินออกมาจากตัวสถานีรถไฟทางด฾านหน฾า (ซึ่งหน฾าตาคล฾ายหัวลําโพงบ฾านเรา) แล฾วเลีย้ วซ฾ายจะ เจอทางลงไปรถไฟใต฾ดิน ระบบขนส฽งสาธารณะที่บดู าเปสตแก็คล฾ายๆกับ 2 ประเทศที่เราไปก฽อนหน฾านี้ แต฽มีความซับซ฾อนน฾อยกว฽ามาก รถไฟใต฾ ดินมี 3 สาย แต฽ละสายก็สั้นๆ นอกจากนี้ก็มีรถรางและรถเมลแเหมือนที่อื่นทั่วไป สําหรับตั๋วโดยสารก็แบ฽งเป็นประเภทต฽างๆได฾ดังนี้ ประเภทตั๋วโดยสาร 1. Short section metro ticket 260 HUF ขึ้นรถไฟใต฾ดินในระยะทางไม฽เกิน 3 ปูาย ภายใน 30 นาที (สามารถนั่งข฾ามสายได฾ ปูายที่เป็น interchange นับเป็น 1 ปูาย) 2. Single ticket 320 HUF สําหรับรถไฟใต฾ดิน รถรางหรือรถเมลแชนิดใดชนิดหนึ่ง ห฾ามต฽อข฾ามสายหรือข฾ามระบบพาหนะ ยกเว฾นรถไฟใต฾ดิน สามารถนั่งข฾ามสายได฾และไม฽จํากัดจํานวนปูายภายในระยะเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่ validate 3. Transfer ticket 490 HUF สามารถโดยสารต฽อข฾ามสายหรือข฾ามระบบพาหนะได฾ 1 ครั้ง โดยต฾อง validate ตั๋ว 2 ครั้งเมื่อขึ้นครั้งแรกกับ เมื่อขึ้นพาหนะคันที่ 2 ยกเว฾นรถไฟใต฾ดินให฾ validate แค฽ครั้งเดียวและสามารถนั่งข฾ามสายกีร่ อบก็ได฾ ภายในระยะเวลา 90 นาที นับจากเวลาที่ validate 4. Budapest 24-hour travel card 1,550 HUF สําหรับระบบขนส฽งสาธารณะทุกประเภท ข฾ามสายหรือข฾ามระบบพาหนะได฾ทั้งหมดและกี่ รอบก็ได฾ ภายใน 24 ชม. นับจากเวลาที่ระบุในตั๋ว 5. Family ticket 2,200 HUF เหมือนข฾อ 4 แต฽ใช฾ได฾ 48 ชม. และต฾องมีผู฾โดยสารที่เป็นผู฾ใหญ฽อายุมากกว฽า 18 ปี 2 คน มาพร฾อมเด็กจํานวน 1-7 คนอายุไม฽เกิน 14 ปี 6. Budapest 72-hour travel card 3,850 HUF เหมือนข฾อ 4 แต฽ใช฾ได฾ 72 ชม.

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-215-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-216-

Original Magyar (1)

เราซื้อตั๋วแบบ 24 ชม. ตอนแรกพยายามจะซื้อจากตู฾ขายตั๋วอัตโนมัตอิ ยู฽นานมากแต฽ไม฽สาํ เร็จ ตู฾มันไม฽ยอมอ฽านแบงกแที่เราสอดเข฾าไป คนหลังจาก เราก็ทําไม฽สําเร็จเหมือนกัน แต฽กม็ ีคนหนึ่งทําได฾แต฽ใช฾เวลานานมาก สุดท฾ายเราก็เลยต฾องซื้อจากเคาทแเตอรแขายตั๋วแทน เจ฾าหน฾าที่จะลงวันและ เวลาที่ออกตั๋วถือเป็นการ validate ตั๋วเลย หน฾าทางเข฾าและทางออกสถานีรถไฟใต฾ดินจะมีนายตรวจ 1-2 คนยืนสุ฽มตรวจตั๋วอยู฽ ถ฾าสถานีเล็กๆ คนไม฽เยอะก็จะตรวจทุกคนแต฽ถ฾าสถานีใหญ฽ๆอย฽าง Keleti Palyaudvar นี่ก็ใช฾วิธีสุ฽มเอา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-217-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-218-

Original Magyar (1)

รถไฟใต฾ดินที่บดู าเปสตแเป็นรถไฟใต฾ดินสายแรกในภาคพื้นยุโรป นัน่ คือในยุโรปแผ฽นดินใหญ฽ ไม฽นับรวมเกาะอังกฤษ รถไฟใต฾ดินที่ยังใช฾งานใน ปัจจุบันมีสภาพเก฽าใช฾ได฾ ดูแล฾วผ฽านประสบการณแชีวิตมาอย฽างโชกโชน บางขบวนก็เก฽าจนสนิมเกรอะกรังไปหมด แต฽เขาก็ยังใช฾งานกันได฾อยู฽และ Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-219-

Original Magyar (1)

ถือว฽าเป็นพาหนะหลักพาหนะหนึ่งที่ใช฾สัญจรภายในบูดาเปสตแ เรานัง่ จาก Keleti Palyaudvar ไปอีกแค฽ 2 ปูายลงที่สถานี Astoria ที่พักของ เราที่บูดาเปสตแชอื่ Astoria City Hostel http://astoriacityhostel.com/ จากแผนที่ในกูเกิ้ลดูเหมือนจะหาไม฽ยาก เราก็เลยไม฽ได฾จด รายละเอียดการเดินทางจากในเว็บมา แต฽เอาเข฾าจริง แค฽พอลงจากรถไฟใต฾ดินปฺุบก็งงปั๊บ เดินหมุนเป็นวงกลมเพราะไม฽รู฾จากออกทางไหนดี ออกผิดไปหลายรอบจนรอบสุดท฾ายออกจากทางออกที่เขียนว฽า Buda ขึ้นบันไดจะเจอตึกขวางหน฾าอยู฽ ทางซ฾ายมือเป็นประตูเข฾าตึกมีกริ่งให฾กด ตามห฾องและชั้นที่มีคนพักอาศัย คล฾ายๆอพารแทเม฾นทแในหลายที่ แต฽กว฽าที่เราจะหาโฮสเทลนี้เจอก็ใช฾เวลานานมาก และไม฽ใช฽ด฾วยความสามารถ ของเราแต฽ด฾วยความใจดีของชาวฮังกาเรียนและความโชคดีของเราทีเ่ จอนักท฽องเที่ยวที่พักอยู฽ที่โฮสเทลเดียวกันพอดี ขณะทีเ่ ราเดินวนไปวนมา หาโฮสเทล ก็มีคณ ุ ตาชาวมอยอรแ (Magyar, ชื่อชาวพื้นเมืองของฮังการี) ผู฾ใจดีคนหนึ่งเดินเข฾ามาถามเป็นภาษาอังกฤษว฽าเราพูดภาษาอังกฤษได฾ ไหม จะไปไหนเหรอ เขาเห็นเราลากกระเป฻าเดินย฾อนไปย฾อนมาอยูห฽ ลายรอบแล฾ว พอเราเอาแผนที่กบั ชื่อโฮสเทลให฾คณ ุ ตาดู ก็มีผู฾ชายผิวสีคน หนึ่ง ฟังจากภาษาอังกฤษที่พูดน฽าจะเป็นคนอเมริกันเดินชะโงกหน฾าเข฾ามาดูเหมือนกันแล฾วบอกว฽าเขาพักที่นี่เหมือนกัน เดีย๋ วเขาพาไปให฾ คุณตา ก็เลยปล฽อยให฾คณ ุ ผู฾ชายคนนั้นพาเราไป เพราะคุณตาบอกว฽าคุณตาก็ไม฽รเู฾ หมือนกันว฽าโฮสเทลที่ว฽าเนีย่ มันอยู฽ไหน บอกตามตรงว฽าตอนนั้นที่เรา ละจากคุณตาและผู฾ชายผิวสีนําทางเราไปที่โฮสเทล เรารูส฾ ึกกลัวๆยังไงบอกไม฽ถูก ดูเหตุการณแทําไมมันดูลงตัวบอกไม฽ถูก ไม฽ค฽อยไว฾ใจผูน฾ ําทาง เท฽าไหร฽ แต฽สุดท฾ายเขาก็พาเราไปถูกที่ ไขกุญแจเข฾าประตูหน฾าและชี้ให฾เราขึ้นลิฟตแไปที่ชั้น 3 จนเจอโฮสเทล พอถึงที่หมายถูกต฾องปลอดภัย เราก็ รู฾สึกสํานึกผิดว฽าไม฽นา฽ ไปคิดกับเขาอย฽างนั้นเลย ทีหลังอย฽าตัดสินคนอื่นแบบนี้ พูดถึงเรื่องขึ้นลิฟตแที่ Astoria City Hostel นี้ ไม฽พูดไม฽ได฾ เพราะลิฟตแลักษณะคล฾ายๆอย฽างนี้เราเห็นครั้งสุดท฾ายเมื่อ 20 ปีก฽อนที่โรงแรมใน เมลเบิรแน ออสเตรเลีย ไม฽คดิ ว฽ามันจะยังมีอยู฽อีก ลิฟตแที่ว฽าเป็นลิฟตแเก฽าๆ มีกลิ่นอายคอมมิวนิสตแๆ วิธีการใช฾งานก็แบบเก฽าๆ โบราณๆ ต฾องดึง เปิดประตูบานนอกก฽อน จากนั้นก็ผลักประตูด฾านในเข฾าไปอีกที พอเข฾าไปในลิฟตแปดิ ประตูดา฾ นในให฾เรียบร฾อย กดปุุมบอกชั้น ลิฟตแกจ็ ะยกตัว เสียงดังตึง เคลื่อนไปยังชั้นที่ต฾องการ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-220-

Original Magyar (1)

ถึงแม฾เวลาที่เราไปถึงโฮสเทลยังไม฽ใช฽เวลาเช็คอิน แต฽เจ฾าหน฾าทีโ่ ฮสเทลก็ใจดีมาก เปิดห฾องให฾เราพักได฾เนื่องจากห฾องว฽างอยู฽ ห฾องพักของเราเป็น ห฾องคู฽ อยู฽ชั้นล฽างลงไปอีก 1 ชั้น แต฽ถ฾าเป็นห฾องพักแบบ dormitory จะอยู฽ที่ชั้นเดียวกับรีเซฟชั่น อุปกรณแเครื่องอํานวยความสะดวกของ โฮส Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-221-

Original Magyar (1)

เทลค฽อนข฾างดีเหนือความคาดหมาย เพราะโฮสเทลเมื่อมองจากภายนอกอาคารมันจะดูเก฽าๆ โทรมๆ บางคนอาจทําใจลําบาก (ถึงว฽ารูปใน เว็บไซตแไม฽มีรูปด฾านนอกอาคารเลย) แต฽พอเข฾าไปถึงห฾องพักก็สะอาดสะอ฾านดี มีห฾องน้ํารวม ห฾องครัวรวมที่ใหม฽และสะอาด เครื่องครัวก็ของ Ikea มีคอมพิวเตอรแให฾เล฽น มี wifi ฟรีให฾เล฽น แค฽นี้ก็คุ฾มค฽าราคา 32 EUR ต฽อห฾องแล฾ว โปรแกรมแรกในบูดาเปสตแของเราคือไปเดินเล฽นในตลาด Central Market Hall ตลาดมีหลังคาคล฾ายๆตลาดอตก. หรือกาดวโรรสบ฾านเรา เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ฽ 2 ชั้น ขายทั้งของกินของใช฾เต็มไปหมด เดินทางจากโฮสเทลให฾ออกไปขึ้นรถรางที่ถนน Karoly korut ปูาย รถรางอยู฽ฝั่งเดียวกับทางออกสถานีรถไฟใต฾ดิน ให฾ข฾ามถนนไปที่เกาะกลางที่เป็นปูายรถราง ขึ้นสาย 47 เส฾นทาง Budafok, Varoshaz ter นั่ง ไป 2 สถานีลงที่ Fovam ter ตลาด Central Market Hall อยู฽ทางซ฾ายมือ เนื่องด฾วยเวลาจํากัด เพราะเราต฾องรีบไปต฽อคิวเข฾าทัวรแรัฐสภา (Parliament) ให฾ทันรอบเที่ยงซึ่งเป็นรอบที่มีบรรยายภาษาอังกฤษ เราก็เลยต฾องรีบๆเดินไปหาเปูาหมายใน Central Market Hall นั่นคือกิน ข฾าวและแลกเงิน เราเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ซึ่งเป็นบริเวณที่ขายอาหารปรุงสําเร็จแล฾วหลายร฾าน หน฾าร฾านก็จะมีเคาทแเตอรแและเก฾าอี้เล็กๆให฾เบียดๆ กันนั่งรับประทานอาหาร เราเลือกร฾านขายอาหารฮังกาเรียนร฾านหนึ่งที่มีเมนูสตูวเแ นื้อกูยาช (Goulash) พร฾อมกับสั่งข฾าวสวยเม็ดโตๆ แข็งๆ คล฾ายข฾าวอินเดียมา 1 จานไว฾กินด฾วยกัน ร฾านอาหารที่ Central Market Hall นี้มีเมนูภาษาอังกฤษประกอบอยู฽ทุกเมนูทุกร฾าน เพราะฉะนั้นไม฽ ต฾องกลัวสั่งพลาด กูยาชเป็นสตูวแเนื้อตุเน นุ฽มๆหน฽อย รสชาติออกเผ็ดเล็กๆแต฽มันมากๆ จริงๆเห็นคนข฾างๆเขากินคู฽กับขนมปัง แต฽เราเลือกกิน กับข฾าวก็เหมือนกินข฾าวแกงซักอย฽าง เข฾ากันได฾อยู฽ อร฽อยใช฾ได฾

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-222-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-223-

Original Magyar (1)

ออกจาก Central Market Hall เรานั่งรถรางสาย 2 ซึ่งปูายรถรางจะต฾องเดินลงใต฾ดินไป เมื่อออกจาก Central Market Hall ให฾เลี้ยวซ฾ายเดิน ตรงไปทางสะพานข฾ามแม฽น้ําจะเห็นทางลงไปใต฾ดิน ให฾ลงไปทางนั้นก็จะเจอปูายรถราง จาก Fovam ter นั่งรถรางสาย 2 เส฾นทาง Jaszai Mari ter นั่งไป 5 ปูายลงที่สถานี Kossuth Lajos ter ใช฾เวลาประมาณ 15 นาที จะเห็นอาคารรัฐสภา ที่มีสถาปัตยกรรมดูแปลกตา ลักษณะเป็น ยอดแหลมๆเป็นชั้นๆ หลังคาสีมว฽ งเปลือกมังคุด พอลงจากรถรางได฾ เรารีบตาลีตาเหลือกไปยังประตูที่ 10 ที่เป็นจุดจําหน฽ายตั๋วเข฾าชมทัวรแ ภายในรัฐสภา วิ่งอ฾อมไปทางซ฾าย ผ฽านด฾านหน฾ารัฐสภา ถ฾าเห็นคนยืนออกันอยู฽ละก็ใช฽เลย การจะเข฾าไปประตูที่ 10 เพื่อซื้อตั๋วได฾นั้นต฾องได฾รับ อนุญาตจากเจ฾าหน฾าที่ก฽อน ตอนทีเ่ ราไปถึงนั้นก็ใกล฾เที่ยงเต็มที แต฽กไ็ ม฽รู฾หรอกว฽าเหตุการณแข฾างในมันเป็นยังไง ยังเข฾าใจว฽าเข฾าไปซื้อบัตรได฾ถึงจะ มีคนรอกันอยู฽หลายสิบคน (เฉียดๆร฾อยคน) แต฽ปรากฏว฽าพอเจ฾าหน฾าที่อนุญาตให฾เราเข฾าไป 1 คน เจ฾าหน฾าที่ที่ขายตั๋วก็บอกว฽าทัวรแเต็มหมดแล฾ว ทั้งวัน เหลือแต฽รอบภาษาเยอรมันตอนบ฽าย 3 โมงจะเอาไหม เราก็เลยลังเล กลัวว฽าถ฾าปรับแผนการเที่ยวแล฾วจะกลับมาไม฽ทันบ฽าย 3 สุดท฾ายก็ เลยตอบเขาไปว฽าไม฽เอา... เพิ่งรู฾ว฽าทัวรแรัฐสภาที่นี่มันได฾รับความนิยมขนาดนี้เชียว ถ฾าอย฽างงั้นพรุ฽งนี้เช฾าเราจะรีบมาจองคิวใหม฽ ต฾องมาให฾ทันให฾ได฾ ทัวรแรอบภาษาอังกฤษมีตอน 10.00 12.00 และ 14.00 ส฽วนภาษาอื่นเช฽นเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียนก็จะมีสลับกันไป รวมๆแล฾วทัวรแจะมีทุก 1 ชม. บางช฽วงก็มีทุกครึ่งชม. ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได฾ที่เว็บไซตแ http://www.parlament.hu/angol/eng/tajekoztato.htm

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-224-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-225-

Original Magyar (1)

พอเราย฾ายโปรแกรมทัวรแรัฐสภาไปเป็นวันพรุ฽งนี้เช฾า เพราะฉะนั้นโปรแกรมของพรุ฽งนี้ก็ต฾องเลื่อนมารวมในวันนี้แทน ออกจากรัฐสภาเราจะข฾าม ฝั่งแม฾น้ําดานูบจากฝั่งเปสตแที่เราอยู฽ซึ่งเป็นฝั่งเมืองใหม฽ไปยังเขตเมืองเก฽าฝั่งบูดา (จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองบูดาเปสตแ) เพื่อขึ้นเขาไป Castle hill พื้นที่บนเนินเขาในฝั่งบูดา แหล฽งรวมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรแของฮังการีมากมาย วิธีการไปยัง Castle hill ทําได฾หลากหลายวิธี ทั้งขึ้น รถราง รถกระเช฾าไฟฟูาและวิธีเดิน เราเลือกวิธีที่สะดวกจากการอ฽านหนังสือของคุณ Picike นั่นคือการนั่งรถราง จากปูาย Kossuth Lajos ter เรานั่งรถไฟใต฾ดิน M2 สายสีแดง เส฾นทาง Deli Palyaudvae ไปลงที่สถานี Moszkva ter (ทําไมแต฽ละชื่อมันอ฽านยากอ฽านเย็นยังงี้ อ฽านไม฽ออก ต฾องเทียบชื่อเอาอย฽างเดียว) เมื่อออกจากสถานีรถไฟใต฾ดิน ให฾สังเกตดูอาคารหลังใหญ฽สีขาว-แดง มองหาบันไดที่อยูล฽ ะแวกนั้นแล฾วเดินขึ้นไป ข฾ามไปฝั่งตรงกันข฾ามจะเห็นรถเมลแ (รถมินิบสั ) จอดอยู฽ ให฾ขึ้นรถเมลแสาย 16 ไป รถเมลแจะขับผ฽านทางไปเรื่อยๆจนลอดซุ฾มประตู Vienna Gate ให฾ลงที่ปูายรถเมลแที่ใกล฾ที่สดุ (ชื่อ Becsi kapu ter) ทางซ฾ายมือจะเป็นวัดเก฽าแก฽ชื่อ Maria Magdolna

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-226-

Original Magyar (1)

จากวัด Maria Magdolna เดินตรงไปเรื่อยๆไม฽ไกลก็จะเจอโรงแรมฮิลตัน (Hilton) โรงแรมที่สร฾างขึ้นเพื่อบดบังทัศนียภาพของสถานที่รอบๆ นั้นโดยแท฾ (เขาว฽ากันไว฾อย฽างนี้) ก฽อนประตูทางเข฾าโรงแรมจะมีหอคอยเก฽าๆที่เป็นที่บรรจุอัฐิของกษัตริยแแมทธิอาส (King Matthias) กษัตริยผแ ู฾ ยิ่งใหญ฽ที่สุดพระองคแหนึ่งของฮังการี ถัดจากโรงแรมฮิลตันก็จะเจอโบสถแแมทธิอาส (Matthias Church) อยู฽ทางซ฾ายมือในขณะที่ทางขวามือคือ จัตุรสั Szentharomsag (Holy Trinity Square) โบสถแแมทธิอาสเป็นโบสถแคาทอลิกเก฽าแก฽สร฾างขึ้นเมื่อกว฽า 700 ปีก฽อน เคยใช฾เป็นสถานที่ ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริยแฮังการี และประกอบพิธีอภิเษกสมรส (ข้อมูลจากหนังสือคุณ Picike) รอบๆด฾านนอกโบสถแด฾านหนึ่งเป็นปูอม ปราการชาวประมง (Fisherman’s Bastion) เราซื้อตั๋วเข฾าชมโบสถแแมทธิอาสที่ช฽องขายตั๋วด฾านนอกโบสถแข฾างๆ Fisherman’s Bastion ราคา คนละ 750 HUF โบสถแแมทธิอาสเป็นศิลปะแบบนีโอ-กอธิค (Neo-Gothic) ชื่ออย฽างเป็นทางการคือโบสถแของพระแม฽มาเรีย (Church of Our Lady) เป็นสถานทีส่ ําคัญทางประวัติศาสตรแเป็นอย฽างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ที่กษัตริยแแมทธิอาสทรงใช฾จัดพิธีอภิเษกสมรสขึ้นถึง 2 ครั้ง และ ยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 แห฽งออสเตรียและสมเด็จพระจักรพรรดิคารแลที่ 1 (Karl I) สมเด็จพระจักรพรรดิองคแ สุดท฾ายแห฽งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ทรงสวมมงกุฎกษัตริยแขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริยแของฮังการีอีกด฾วย (ข้อมูลจากหนังสือคุณ Picike)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-227-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-228-

Original Magyar (1)

ออกจากโบสถแแมทธิอาส เราเดินไปชม Fisherman’s Bastion กัน ด฾านหน฾าปูอมปราการมีอนุสาวรียแกษัตริยแ Istvan หรือกษัตริยแ Stephen ปฐมกษัตริยแแห฽งฮังการีตั้งอยู฽ ในส฽วนของ Fisherman’s Bastion นั้นมีลักษณะเป็นปูอมปราการสีขาว มียอดหอคอยทั้งหมด 7 ยอดซึ่งหมายถึง อดีตผู฾นําทั้ง 7 เผ฽า ส฽วนชื่อของปูอมปราการก็ได฾มาจากชื่อกลุ฽มชาวประมงที่อาสาเป็นผู฾ปกปูองแนวกําแพงเมืองจากการรุกรานของข฾าศึกในยุค กลาง (ข้อมูลจากหนังสือคุณ Picike อีกเช่นเดิม) จากมุมมองบนปูอม Fisherman’s Bastion จะทําให฾เรามองเห็นบูดาเปสตแดา฾ นฝั่งเปสตแได฾ อย฽างกว฾างไกล มองเห็นรัฐสภาได฾อย฽างเต็มตา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-229-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-230-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-231-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-232-

Original Magyar (1)

จากโบสถแแมทธิอาสและ Fisherman’s Bastion เดินต฽อไปเรื่อยๆที่ปลายสุดของถนนจะเจออาคารเก฽าหลังหนึ่งตั้งขวางหน฾าอยู฽ อาคารหลังนี้มี ร฽องรอยของกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิดอันเนื่องมาจากสงครามโลกอยู฽เป็นจํานวนมาก เดินเบีย่ งไปทางขวาก็จะเริม่ เข฾าสู฽เขตปราสาทบูดา Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-233-

Original Magyar (1)

(Buda Castle) เราเดินอ฾อมจากด฾านหน฾าซึ่งคือทางซ฾ายมือก฽อน ซึง่ จากด฾านนี้จะมองเห็นฝั่งเปสตแเหมือนกับที่ยืนดูที่ Fisherman’s Bastion สําหรับประวัติของปราสาทบูดานัน้ สรุปได฾คร฽าวๆดังนี้

ปราสาทบูดาเป็นพระราชวังหลวงสร฾างขึ้นตั้งแต฽ศตวรรษที่ 13 มีการต฽อเดิมและปรับปรุงสิ่งก฽อสร฾างภายในบริเวณพื้นที่ Castle hill เรื่อยมา ปี 1541 เมื่อบูดาถูกจักรวรรดิออตโตมานยึดครอง ชาวเติรแกที่เข฾ามาครอบครองปล฽อยให฾พระราชวังรกร฾าง บางส฽วนถูกใช฾เป็นค฽ายทหารและ โกดังเก็บของ ปี 1867 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซแ โจเซฟที่ 1 แห฽งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีได฾ขึ้นครองราชยแเป็นกษัตริยแของฮังการี พระองคแทรงใช฾ พระราชวังแห฽งนี้เป็นที่ประทับในช฽วงเวลาที่เสด็จเยือนฮังการี และใช฾เป็นที่พํานักของผู฾สําเร็จราชการของอาณาจักรฮังการีเรื่อยมา หลังจากถูกโจมตีในช฽วงสงครามโลกอย฽างหนักหน฽วงจนพื้นที่บริเวณนี้ได฾รับความเสียหายอย฽างหนัก รัฐบาลฮังการีจึงต฾องบูรณะปรับปรุง สิ่งก฽อสร฾างและพื้นที่โดยรอบอย฽างมาก ส฽วนพระราชวังมีการก฽อสร฾างขึ้นใหม฽และสําเร็จสมบูรณแในปี 1980 ปัจจุบันพื้นที่ส฽วนต฽างๆถูกจัดให฾เป็นพิพิธภัณฑแและห฾องสมุดต฽างๆแยกกันแต฽ละปีก เมื่อเราเดินจากด฾านหน฾าพระราชวังแล฾วเลี้ยวขวาอ฾อมผ฽านตัวอาคารลอดใต฾อุโมงคแมาอีกด฾านจะเจอ Museum of Contemporary Arts – Ludwig Museum Bedapest (โปรแกรมเที่ยวในบูดาเปสตแเราจะไม฽เข฾าชมพิพิธภัณฑแอีกแล฾ว เพราะอิ่มล฾นจากที่เวียนนาจนตื้อไปหมด) ด฾านหน฾าพิพิธภัณฑแจะเป็นอนุสาวรียแคนล฽าม฾า (Horse Wrangler, The statue of the Hortobagy) ด฾านซ฾ายมือเป็นอนุสาวรียแน้ําพุ Matthias Fountain ซึ่งเป็นรูปปั้นของเหล฽านายพรานที่มีกษัตริยแแมทธิอาสเป็นผู฾นํา เลี้ยวซ฾ายที่อนุสาวรียแน้ําพุจะเจอซุ฾มประตูลอดเข฾าไปยังจัตรุ ัสกลาง ปราสาทบูดา ซึ่งรอบจุตรัสก็จะเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑแต฽างๆคือ Budapest History Museum และ Hungary National Gallery

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-234-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-235-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-236-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-237-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-238-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-239-

Original Magyar (1)

ขากลับ เราเดินย฾อนกลับทางเดิมผ฽าน Horse Wrangler ตรงไปยังประตูทางออกด฾านหลังที่เป็นประตูเหล็กสีดําที่มรี ูปปั้นอีกาคาบแหวนอยู฽ กล฽าวกันว฽าอีกาตัวนี้เป็นอีกาที่กษัตริยแแมทธิอาสทรงเลีย้ งไว฾ ก฽อนออกจากปราสาทบูดาเราผ฽านร฾านขายขนมกรวย funnel cake ก็เลยซื้อกิน 1 ชิ้น รสชาติอร฽อยกว฽าที่กินที่เชสกี้ ครุมลอฟ แล฾วก็ชิ้นใหญ฽มาก อิ่มมาก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-240-

Original Magyar (1)

เราออกจากบริเวณ Castle hill ด฾วยการเดินลงเนิน ให฾เดินย฾อนกลับไปจนถึงอาคารที่มีรอยกระสุนและสะเก็ดระเบิดจนพรุนไปหมดที่เราเดิน ผ฽านมาแล฾วเมื่อตอนก฽อนถึงปราสาทบูดา จากอาคารนี้ให฾มองไปทางขวา จะเห็นทางเดินลงเนินเขา ให฾เดินตามทางนั้นลงเนินเขาไปเรื่อยๆจนสุด ทางจะเจอถนนตัดผ฽าน พอถึงถนนให฾เลี้ยวขวา เดินตรงไปไม฽ไกลก็จะเจอถนนใหญ฽ที่ด฾านหน฾าขวามือจะเป็นทางขึ้นรถกระเช฾าไฟฟูาไปทีป่ ราสาท บูดา ซ฾ายมือเป็นสะพานเชน (Chain bridge) จากจุดนี้เราสามารถขึ้นรถเมลแได฾สาย 16 หรือ 105 ข฾ามไปฝั่งเปสตแที่ปูาย Deak Ferenc ter ได฾ เลย แต฽เราเลือกข฾ามไปฝั่งเปสตแโดยเดินข฾ามสะพานเชน เพื่อระหว฽างทางจะได฾ถ฽ายรูปบนสะพานไปด฾วย อากาศดีแดดดีซะขนาดนีต้ ฾องรีบรัวภาพ พอข฾ามสะพานไปถึงฝั่งเปสตแ รอที่ปูายรถเมลแที่อยู฽ทางขวามือ ขึ้นรถเมลแสาย 16 ไปลงที่ Deak Ferenc ter แล฾วนั่งรถไฟใต฾ดิน M1 สายสี เหลืองไปลงที่สถานี Hosok Tere เพื่อไปจุดหมายต฽อไปคือจัตรุ ัสฮีโร฽ (Heros’ square) รถไฟใต฾ดินสาย M1 เป็นสายที่แรกในจํานวน 3 สายที่ มีในบูดาเปสตแ เพราะฉะนั้นการตกแต฽งภายในสถานีทุกแห฽งในสายนี้จึงดูเก฽าแก฽แต฽เป็นเอกลักษณแมาก ให฾ความรูส฾ ึกเหมือนอยู฽ในชานชาลา 9 ¾ ในเรื่องแฮรี่ พอตเตอรแยังไงยังงั้น

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-241-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-242-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-243-

Original Magyar (1)

Heros’ square เป็นลานกว฾างที่มีอาคารสถานทีส่ ําคัญล฾อมรอบอยู฽มากมายทั้งพิพิธภัณฑแและสถานทูต ในขณะที่บริเวณกลางลานเองก็มี อนุสาวรียแและรูปปั้นของบุคคลสําคัญที่เปรียบเสมือนเป็นผู฾กล฾าเป็นฮีโร฽ของชาวฮังกาเรียนเรียกว฽า Millennium Memorial ประกอบไปด฾วยรูป ปั้นผู฾นําทั้ง 7 เผ฽าของชาวมอยอรแ บริเวณด฾านหน฾าของอนุสาวรียแเป็นหลุมฝังศพของเหล฽าทหารหาญ ส฽วนรูปปั้นด฾านหลังที่ล฾อมรอบเป็นลักษณะ ครึ่งวงกลมเป็นรูปปั้นของบุคคลสําคัญคนอื่นๆของฮังการี (ข้อมูลจากหนังสือของคุณ Picike)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-244-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-245-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-246-

Original Magyar (1)

จาก Heros’ square เรานั่งรถไฟใต฾ดิน M1 สายสีเหลืองย฾อนกลับมา 6 สถานี มาลงที่ Bajci Zsilinszky Ut (อ฽านว฽าอะไรเนี่ย!!) เพื่อเข฾าชม โบสถแที่มีความสําคัญมากอีกแห฽งหนึ่งของบูดาเปสตแนั่นคือ St. Stephen’s Basilica โบสถแที่มีความใหญ฽โตทีส่ ุดในบูดาเปสตแ โบสถแนี้เป็นโบสถแ คาทอลิกศิลปะ Neo-Classical ใช฾เวลาก฽อสร฾างยาวนานกว฽า 50 ปีเพราะประสบปัญหาหลายอย฽าง แต฽สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให฾ St. Stephen’s Basilica มีความสําคัญและเป็นแรงดึงดูดให฾คริสตศาสนิกชนและนักท฽องเที่ยวทั่วไปหลั่งไหลมาที่นี่คงเป็นเพราะที่นี่เป็นสถานที่เก็บพระหัตถแข฾าง ขวาของกษัตริยแเซนตแสตีเฟุน (The Holy Right Hand of King St. Stephen) ปฐมกษัตริยผแ กู฾ ฽อตั้งประเทศฮังการี การค฾นพบและพบว฽า พระหัตถแขวาของท฽านยังคงอยู฽โดยไม฽เสื่อมสลายเป็นที่โจษจันและเลือ่ มใสจากทั่วทั้งประเทศ แต฽กว฽าพระหัตถแขวาของกษัตริยแเซนตแสตีเฟุนจะถูก เก็บรักษาที่โบสถแเซนตแสตีเฟุนนี้ในปี 1945 ก็ได฾ถูกเก็บรักษาและส฽งผ฽านไปในหลายๆประเทศตั้งแต฽เมือง Bihar ใน Transylvania เมือง Ragusa (ปัจจุบันอยู฽ที่เมือง Dubrovnik ประเทศโครเอเชีย) จนไปถึงเวียนนา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-247-

Original Magyar (1)

ห฾องสวดมนตแเล็กๆในโบสถแเซนตแสตีเฟุนที่เป็นที่เก็บรักษา The Holy Right Hand นี้อยู฽ทางด฾านซ฾ายมือขององคแประธานของโบสถแ The Holy Right Hand ถูกเก็บรักษาในหีบกระจกเล็กๆซึ่งวางบนแท฽นบูชาอีกทีหนึ่ง หากดูตามปกติ ภายในหีบจะค฽อนข฾างมืดทําให฾มองเห็น The Holy Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-248-

Original Magyar (1)

Right Hand ไม฽ถนัด ต฾องหยอดเหรียญ 100 HUF ที่ตู฾รับบริจาคด฾านข฾าง เมื่อหยอดเหรียญแล฾ว หีบกระจกจะส฽องแสงสว฽างให฾เรามองเห็น The Holy Right Hand ได฾อย฽างชัดเจนเป็นเวลา 2 นาที

The Holy Right Hand

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-249-

Original Magyar (1)

ออกจาก St. Stephen’s Basilica เราเดินย฾อนขึ้นไปทางสถานีรถไฟใต฾ดิน Opera เพื่อไปชมโรงละครโอเปร฽าของบูดาเปสตแ ซึ่งจะมีการนําทัวรแ ภายในโรงละครทุกวันเวลา 15.00 และ 16.00 ราคาคนละ 2800 HUF แต฽เราไปไม฽ทันก็เลยได฾แต฽ชมจากด฾านนอกและเดินเข฾าไปด฾านในแค฽ บริเวณที่ขายตั๋วเท฽านั้น

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-250-

Original Magyar (1)

มื้อเย็นวันนี้เราไปอุดหนุนคนไทยในต฽างแดนอีกครั้งที่ร฾านอาหารไทย Bangkok House ที่ใกล฾ๆกับ Central Market Hall เมื่อนั่งรถรางมาลงที่ ปูาย Fovam ter ที่หน฾า Central Market Hall แล฾ว ให฾หันหลังให฾ Central Market Hall จะเห็นร฾าน Burger King อยู฽ขวามือ เดินตรงไป ตามถนนคนเดินข฾างหน฾าที่ชื่อ Vaci utca เมื่อพ฾นมุมตึกแรกทางขวามือก็ให฾เลี้ยวขวา จะเห็นปูายร฾าน Bangkok House ตั้งอยู฽ตรงหน฾าเลย ร฾าน อยู฽ที่ชั้นใต฾ดินของโรงแรม สอบถามผู฾จัดการร฾านซึ่งเป็นคนไทยแล฾วว฽ามีพ฽อครัวคนไทย 2 คน อาหารร฾านนี้รสชาติอร฽อยอยู฽แต฽รสจัดมากกก สั่ง ผัดกระเพราไปเพราะอยูๆ฽ ก็อยากกินมาก ก็เลยน้ํามูกย฾อย น้ําตาไหลไปจนกินเสร็จ ไม฽รู฾ที่จัดให฾หนัก ผัดให฾เผ็ดขนาดนี้เพราะเขาเห็นว฽าเราเป็น คนไทยหรือเปล฽า แต฽ถ฾าไม฽ใช฽แล฾วทํารสชาติยังงี้กับลูกค฾าต฽างชาติล฽ะก็ ลูกค฾าจะรอดไหมเนี่ย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-251-

Original Magyar (1)

ก฽อนนอนคืนนี้ เรากลับไปเดินย฽อยที่แถวๆ สะพานเชนอีกครั้ง ยามค่ําคืนจากสะพานเชนทําให฾มองเห็นอาคารที่ Castle hill จากฝั่งบูดาสว฽าง ไสวด฾วยแสงไฟงดงามไม฽แพ฾มมุ มองจากสะพานชารแลสแที่ปรากเท฽าไหร฽นัก แต฽ก็อาจจะดูมืดๆ น฽ากลัวๆนิดหน฽อย ระหว฽างเดินเล฽น ระวังตัวไว฾ หน฽อยก็ไม฽เสียหายอะไร

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-252-

Original Magyar (1)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-253-

Original Magyar (2)

Original Magyar (2) วันที่ 11: Budapest - Wien – BKK

วันสุดท฾ายของการเดินทาง เรามีโปรแกรมไปอาบน้าํ แร฽กันแต฽เช฾าท฾าลมหนาวที่ Szechenyi thermal bath spa http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/szechenyi/history จริงๆแล฾วที่บูดาเปสตแมโี รงอาบน้ําแร฽มากมายหลายที่ แต฽ที่นี่ถือได฾ว฽าเป็น “One of the largest bathing complexes in Europe” เราอยากลองสัมผัสบรรยากาศโรงอาบน้ําแร฽สไตลแยุโรปท฽ามกลางตัวอาคารที่มี การออกแบบและตกแต฽งแบบศิลปะนีโอ-บารอค แถมยังมีบ฽ออาบน้ํากลางแจ฾งดูแล฾วเหมือนกําลังเล฽นสวนน้ําทีส่ วนสยามซะด฾วย ท฽ามกลาง อากาศหนาวแบบสุดขั้วอย฽างนี้น฽าจะมันสแดี เลยต฾องไปลองกันซะหน฽อย จากสถานีรถไฟใต฾ดิน Astoria เราใช฾ตั๋ว 24-hour ticket ใบเดิมจาก เมื่อวานเนื่องจากมันยังไม฽ครบ 24 ชม.จากเวลาทีเ่ ราซื้อมา นั่งเมโทร M2 สายสีแดงไปลงที่ Deak Ferenc ter จากนั้นเปลี่ยนเป็นเมโทร M1 สายสีแดงนั่งยาวไปเกือบสุดสาย ลงที่สถานี Szechenyi Furdo ออกจากสถานีก็จะเจอโรงอาบน้ําแร฽อยู฽ตรงหน฾าเลย เข฾าไปด฾านในอาคารเพื่อ ซื้อตั๋วสําหรับ 2 คนแต฽ใช฾ล็อคเกอรแเดียวกันราคารวม 3,250 + 3,650 = 6,900 HUF หลังจากซื้อตัว๋ แล฾วทางโรงอาบน้ําจะแจกสายรัดข฾อมือที่ เป็นเหมือนนาฬิกาข฾อมือพลาสติกให฾ทุกคนรัดข฾อมือติดตัวไปตลอดการใช฾บริการที่โรงอาบน้ํา ซึ่งจริงๆแล฾วนาฬิกาพลาสติกนี้ก็คือคียแการแด สําหรับเปิดเข฾า-ออกห฾องล็อคเกอรแนั่นเอง ตอนแรกเมื่อได฾รับคียแการแดนี้ จะมีเจ฾าหน฾าที่คียรแ หัสห฾องล็อคเกอรแใส฽นาฬิกาคียแการแดของเราก฽อน แล฾ว ก็บอกว฽าห฾องล็อคเกอรแของเราเบอรแอะไร พอเข฾าไปด฾านในจะเป็นห฾องล็อคเกอรแเรียงรายกันเหมือนห฾องเปลี่ยนเสื้อผ฾าในโรงยิมหรือสระว฽ายน้ํา สาธารณะทั่วไป แต฽หน฾าตาประตู ลักษณะการตกแต฽งภายในดูโบราณๆ เก฽าๆแปลกตาดี การเปิดประตูห฾องล็อคเกอรแให฾หันหน฾าปัทมแของนาฬิกา คียแการแดเข฾ากับแผงเซ็นเซอรแที่มือจับประตู ประตูกจ็ ะคลายล็อคออก

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-254-

Original Magyar (2)

หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ฾าเป็นชุดว฽ายน้ํา เราก็เข฾าไปสํารวจภายในโรงอาบน้ําแร฽กัน โรงอาบน้ํามีทั้งส฽วนที่อยู฽ในร฽มและส฽วนที่อยู฽กลางแจ฾ง เราไม฽ได฾ ถ฽ายรูปมาเพราะกลัวว฽าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู฾ใช฾บริการคนอื่นและยังไม฽สะดวกสําหรับเราเองด฾วยที่ต฾องพกกล฾องไปในที่เปียกๆ ก็เลยต฾อง ไปหารูปจากในเว็บไซตแมาโพสตแแทน เมื่อเปิดประตูใหญ฽ที่ห฾องล็อคเกอรแออกไปก็จะเจอโรงอาบน้ําแร฽ในร฽ม ซึ่งจะมีห฾องอาบน้ํากระจายอยู฽เป็น Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-255-

Original Magyar (2)

ระยะๆไว฾ใช฾สําหรับอาบน้ําก฽อนและหลังแช฽ตัวในบ฽อน้ําแร฽ โดยโรงอาบน้ําแร฽ในร฽มจะแบ฽งออกเป็นบ฽อน้ําแร฽ต฽างๆซึ่งแต฽ละบ฽อมีการปรับอุณหภูมิ ต฽างๆกัน เริม่ ต฾นที่ 30 องศาต฾นๆ น้ําแร฽ที่ขุดพบที่มีมาจาก 2 บ฽อ มีอุณหภูมิ 74 และ 77 องศาเซลเซียส เราเดินลองจุ฽มตัวจากบ฽อแรก สักพักก็ ย฾ายไปบ฽อทีส่ องไปเรื่อยๆ ลูกค฾าทีม่ าโรงอาบน้ําแร฽ที่เราเห็นในวันนี้ทั้งหมด 100 เปอรแเซ็นตแเป็นผูส฾ ูงอายุกันทั้งนั้นเลย 55+ อายุอานามแต฽ละคน ไม฽มีกว฽า 50 แน฽นอน คือจริงๆคิดว฽าถ฾าเป็นช฽วงเวลาอื่นที่ไม฽เช฾ามากขนาดนี้ก็อาจจะมีคนหนุ฽มสาวหรือมากันแบบครอบครัวมาใช฾บริการก็ได฾

ภาพจาก http://www.hungary.com หลังจากที่เราลองเดินดูรอบๆโรงอาบน้ําในร฽มหลายรอบ ก็ยังไม฽เห็นว฽าโรงอาบน้ํากลางแจ฾งมันจะอยู฽ตรงไหน ทันใดนั้นก็มีคุณยายคนหนึ่งซึ่งพูด อังกฤษไม฽ได฾เลย แกสบสายตากับเราแล฾วก็ยิ้มแฉ฽ง ร฽ายภาษาฮังกาเรียนยาวเฟื้อยประหนึ่งว฽าพูดกับคนฮังกาเรียนด฾วยกันพร฾อมกับชี้โบ฿ชี้เบ฿ไป ทางซ฾ายใหญ฽เลย เราก็ได฾แต฽พยักหน฾าหึหึ สงสัยคุณยายจะทักทายเฉยๆมั้ง...อ฽า ค฽ะๆคุณยาย ที่นี่สวยค฽ะ หนูลงไปทุกบ฽อแล฾วค฽ะ... อีกสักพักไม฽ นานหลังจากเรายังคงเดินวนไปวนมา คุณยายคงเห็นว฽ากะเหรี่ยงนีไ่ ม฽เข฾าใจที่แกพูดแน฽ แกก็เลยเดินมาจูงเราไปที่ด฾านขวาสุดของโรงอาบน้ําใน ร฽มซึ่งจะมีทางออกทางหนึ่งอยู฽ พอเราเดินไปถึงทางออกนั้นก็ถึงได฾เข฾าใจที่คุณยายแกต฾องการจะสื่อสาร นั่นก็คือคุณยายอยากให฾เราเดินออกไปดู โรงอาบน้ํากลางแจ฾งนั่นเอง โรงอาบน้ํากลางแจ฾งมีลักษณะเหมือนสระว฽ายน้ําร฾อนที่เป็นวงกลมหลายๆขนาดหลายๆสระอยูร฽ วมกัน รายล฾อมด฾วย อาคารศิลปะนีโอ-บารอคสีเหลืองมัสตารแดดูคลาสสิคมากๆ ข฾างๆสระจะมีเจ฾าหน฾าที่รักษาความปลอดภัยอยู฽หลายคนประจําการอยู฽ คุณยายชาว มอยอรแยังคงอธิบายเป็นภาษาฮังกาเรียนไม฽หยุด แต฽ดูจากสีหน฾าของคุณยายแล฾วก็รสู฾ ึกและสัมผัสได฾กับความปรารถนาดีของคุณยาย และมีบาง ทีที่คุณยายทําท฽ากอดอกก็พอจะเข฾าใจได฾ว฽าคุณยายคงเป็นห฽วงเรื่องอากาศหนาว ให฾เราดูแลตัวเองด฾วย น฽ารักจังเลยคุณยาย ประทับใจกับน้ําใจ ที่แสนงดงามของคุณยายคนนี้จริงๆ ไม฽นา฽ เชื่อว฽าตั้งแต฽วันแรกของการเดินทางจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท฾าย เราจะมาประทับใจกับน้ําใจของคนฮัง กาเรียนมากที่สุด ไม฽ใช฽แค฽คุณยายคนนี้ แต฽เริ่มตั้งแต฽คณ ุ ตาที่ช฽วยเราหาโฮสเทลเมื่อวานแล฾วด฾วย ประทับใจจริงๆ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-256-

Original Magyar (2)

ภาพจาก funkystock.photoshelter.com ข฾อควรระวังและข฾อพึงปฏิบัติของการมาโรงอาบน้ําแร฽ในวันที่อากาศหนาวเหน็บที่เราลืมไปก็คือการนํารองเท฾าแตะมาด฾วย เพราะว฽าถึงแม฾ อุณหภูมิในสระว฽ายน้ําจะสูงจนควันขึ้น แต฽มันก็ไม฽ได฾ครอบคลุมถึงพื้นซีเมนตแโดยรอบ ทันทีที่เอาเท฾าเหยียบพื้นซีเมนตแปฺุบ ก็ต฾องรีบเล฽นเขย฽งก฾าว กระโดดลงสระไปเลย และพอขึ้นมาจากสระก็ต฾องใช฾วิชาตัวเบาอีกครั้งเพื่อรีบเข฾าไปหาความอบอุ฽นภายในอาคาร ทรมานเป็นที่สุด

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-257-

Original Magyar (2)

ออกจากโรงอาบน้ําแล฾ว...สดชื่นนนน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-258-

Original Magyar (2)

ถึงแม฾จะยังอยากแช฽น้ําอยู฽ที่โรงอาบน้ํานานกว฽านี้ แต฽ก็ต฾องรีบออกมาเพื่อภารกิจต฽อไป เราออกจาก Szechenyi thermal bath spa ประมาณ 8.30 น. รีบนั่งรถไฟใต฾ดินไปที่สถานี Kossuth Lajos ter เพื่อจองรอบทัวรแรัฐสภา และสุดท฾ายก็ซื้อตั๋วสําเร็จตอนประมาณ 9 โมงเช฾า ราคาคน ละ 3,200 HUF แต฽ทัวรแรอบแรกเริ่ม 10 โมง ระหว฽างรอเวลา เราจึงรีบ (อีกแล฾ว) กลับไปที่โฮสเทล รีบทําข฾าวเช฾าและรีบเช็คเอ฾าทแ แต฽ก็ยังฝาก กระเป฻าไว฾ที่โฮสเทลก฽อน แล฾วกลับมารัฐสภาทันเวลา 10 โมงพอดี คุณไกดแพาลูกทัวรแผ฽านจุดตรวจค฾นแล฾วเดินไปรวมตัวกันด฾านในแล฾วค฽อยเริ่ม การบรรยายทัวรแด฾วยเสียงที่ค฽อนข฾างเบาเพราะว฽าไม฽มีการใช฾ไมคแ แถมภาษาอังกฤษสําเนียงฮังกาเรียนก็ฟังยากมิใช฽น฾อย นี่คือบางส฽วนที่คุณไกดแ อธิบายบวกกับที่ค฾นคว฾ามาจาก wikipedia และหนังสือของคุณ Picike รัฐสภาฮังกาเรียนเป็นสิ่งปลูกสร฾างที่ใหญ฽ที่สุดในประเทศฮังการี และเป็นรัฐสภาที่มีขนาดใหญ฽ที่สดุ ในยุโรป เป็นผลงานการออกแบบของ Imre Steindl เมื่อวันที่เขาสร฾างแบบจําลองอาคารรัฐสภาที่บ฾านสําเร็จ แบบจําลองมีขนาดใหญ฽มากจนไม฽สามารถ นําออกจากประตูบ฾านได฾ สุดท฾ายจึงต฾องพังประตูบ฾านและทุบกําแพงออกมา ภายหลังรัฐบาลฮังการีได฾สร฾างบ฾านหลังใหม฽ให฾เขาเพื่อมอบเป็นของ รางวัล ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบนีโอ-กอธิค ใช฾คนงานก฽อสร฾างกว฽า 1,000 คน อิฐกว฽า 40 ล฾านก฾อน อัญมณีกว฽า 5 แสนชิ้นร฽วมกับทองคําน้ําหนักกว฽า 40 กก. ความสูง 96 เมตรของตัวอาคารได฾มาจากตัวเลข 96 จากปี 1896 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 1,000 ปีของการสถาปนาราชอาณาจักรฮังการี ในระหว฽างการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสตแ รัฐบาลฮังการีได฾สร฾างสัญลักษณแดาวสีแดงดวงใหญ฽ที่จุดกึ่งกลางของยอดโดมภายในตัวอาคาร แต฽เมื่อการปกครองเปลีย่ นเป็นระบอบสาธารณรัฐ ดาวสีแดงดวงใหญ฽นี้ก็ถูกปลดลงมา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-259-

Original Magyar (2)

เมื่อเดินจากหน฾าทางเข฾าจนถึงบริเวณโถงภายในจะพบเสาหินแกรนิตสีแดงเลือดหมูขนาดใหญ฽จํานวน 8 ต฾น ทั้งหมดมีความสูง 8 เมตรและหนัก ต฾นละ 8 ตัน ทั้งหมดถูกนํามาจากสวีเดน และถูกตัดมาจากหน฾าผาเดียวกัน เดินถัดเข฾าไปด฾านในจะเป็นส฽วนโดมของอาคาร มีรูปปั้นกษัตริยผแ ู฾ ยิ่งใหญ฽รวมทั้งบุคคลสําคัญผู฾ทําคุณประโยชนแอันยิ่งใหญ฽ให฾แก฽ฮังการีพร฾อมด฾วยสัญลักษณแประจําตระกูล 16 ชิ้นประดับบนเสาแต฽ละต฾นที่ ล฾อมรอบบริเวณโถงใต฾โดม โดยรูปปั้นที่ประดับอยู฽บนเสาต฾นที่อยู฽ตรงกันข฾ามกับขั้นบันไดที่เดินขึ้นมายังโถงใต฾โดมนี้คือ Arpad ผู฾นําเผ฽าคนแรก ที่มาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ถัดไปทางขวามือเป็นกษัตริยเแ ซนตแสตีเฟน (St. Stephen) ปฐมกษัตริยแผู฾ก฽อตั้งประเทศฮังการี ในขณะที่รูปปั้น 3 องคแ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-260-

Original Magyar (2)

สุดท฾ายเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถในราชวงศแฮับสแบวรแกได฾แก฽ สมเด็จพระจักรพรรดิคารแลที่ 6 สมเด็จ พระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ฽าและสมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลที่ 2 ตามลําดับ

สิ่งของล้ําค฽าอีกอย฽างหนึ่งที่จัดแสดงอยู฽ภายในโถงใต฾โดมแห฽งนี้คือมงกุฎ (The Holy Crown of Hungary) ดาบ คฑาและกางเขนบนฐานกลม (Globus Cruciger) ที่ใช฾เป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑแของกษัตริยฮแ ังการี Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-261-

Original Magyar (2)

จากนั้นคุณไกดแจะพาเราเดินไปยังห฾องซ฾ายมือของโถงโดม ซึ่งมีรูปปัน้ ของ Imre Steindl สถาปนิกผูอ฾ อกแบบรัฐสภายืนถือแผนผังอาคารอยู฽ที่ เสามุมขวาติดประตูทางเข฾า พื้นห฾องปูพรมสีแดงที่ทอโดยไร฾รอยต฽อ มีอายุมากกว฽า 400 ปี กลางห฾องมีของกํานัลลักษณะเหมือนแจกันยักษแจัด แสดงอยู฽

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-262-

Original Magyar (2)

นอกจากนี้คุณไกดแยังพาเราเข฾าชมถึงภายในห฾องประชุมรัฐสภา ซึ่งด฾านนอกก฽อนเข฾าห฾องจะเป็นระเบียงทางเดิน บริเวณนี้จะมีที่นั่งพักสําหรับสูบ ซิการแ และยังมีที่วางซิการแพร฾อมบอกหมายเลขที่วางแต฽ละอันเพื่อปูองกันการหยิบซิการแสลับกันอีกด฾วย

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-263-

Original Magyar (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-264-

Original Magyar (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-265-

Original Magyar (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-266-

Original Magyar (2)

จากจุดนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดทัวรแรัฐสภาฮังการี ใช฾เวลาทัวรแทั้งหมดประมาณ 45 นาที และก็ยังเป็นการสิ้นสุดโปรแกรมเที่ยวของเราในบูดาเปสตแ และในทริปนี้ก็ว฽าได฾ เรานั่งรถไฟใต฾ดินโดยซื้อตั๋วชนิด short metro ticket คนละ 260 HUF จากสถานี Kossuth Lajos ter ไปยังโฮสเทลที่ สถานี Astoria จัดแจงเอากระเป฻าออกจากโฮสเทลแล฾วขึ้นรถไฟใต฾ดนิ อีกครั้ง มุ฽งหน฾าไปยังสถานีรถไฟ Budapest Keleti Palyaudvar เพื่อรอ รถไฟรอบ 13.10 น. กลับไปยังเวียนนา ตอนจะกลับเข฾าไปเอากระเป฻าที่ Astoria City Hostel นี่ก็ยุ฽งยากนิดหน฽อยเพราะเราคืนกุญแจเข฾าโฮส เทลไปแล฾ว ก็เลยเปิดประตูใหญ฽หน฾าทางเข฾าตึกไม฽ได฾ จะกดออดก็หาไม฽เจอ โชคดีที่มคี นที่อาศัยอยู฽ในตึกนั้นเปิดประตูเข฾าไปพอดี เราเลยอาศัย จังหวะนั้นขอเข฾าไปด฾วย นี่ไม฽รู฾ว฽าถ฾าเมื่อวานวันที่จะเข฾าไปเช็คอินไม฽เจอผู฾ชายผิวสีที่พักอยู฽ที่โฮสเทลเหมือนกันคนนั้น ก็คงจะไม฽ได฾เข฾าไปเช็คอิน ง฽ายๆแน฽

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-267-

Original Magyar (2)

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-268-

Original Magyar (2)

รถไฟเร็วจากการรถไฟออสเตรีย RJ 66 พาเราเดินทางจากบูดาเปสตแมายังเวียนนา Westbahnhof อย฽างตรงเวลาเช฽นเคย เราไปเอากระเป฻าที่ ฝากไว฾ที่ล็อคเกอรแตั้งแต฽วันวานตอนเช฾าก฽อนออกเดินทางมาบูดาเปสตแ แต฽เนื่องจากเวลาทีฝ่ ากกระเป฻าเกิน 24 ชม.ไปแล฾ว ก็จะต฾องหยอดเหรียญ เพิ่มอีก 3.5 EUR เพื่อให฾เปิดล็อคเกอรแออกได฾ หลังจากนั้นเราซื้อตั๋วรถไฟใต฾ดินแบบ 2 โซน ราคาคนละ 3.6 EUR (ที่ตู฾ขายตั๋วอัตโนมัตจิ ะมีให฾ เลือกว฽าตั๋วเป็นแบบกี่โซน) เพื่อนัง่ เมโทร U3 สายสีส฾มจาก Westbahnhof เส฾นทาง Simmering ไปลงที่ Landstrasse จากนัน้ เดินตาม ทางออกที่บอกว฽าไป Wien Mitte เพื่อรอขึ้นรถไฟออกนอกเมือง S-bahn สาย S7 เส฾นทางสนามบิน (Flughafen Wien) ตรงไปยังท฽าอากาศ ยานเวียนนาที่ตั้งอยู฽นอกเมือง โดยถือว฽าเป็นโซนที่อยู฽นอกโซนที่ 1 ซึ่งคือภายในตัวเมืองเวียนนา ใช฾เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ก฽อนเข฾าไป เช็คอินที่เค฾าทแเตอรแ เดี๋ยวนีส้ ายการบินออสเตรียนแอรแไลนแติดตั้งเครื่องเช็คอินด฾วยตนเองอัตโนมัติซงึ่ บังคับให฾ผู฾โดยสารเช็คอินด฾วยตนเองก฽อน โดยเครื่องเช็คอินจะออก boarding pass เพื่อให฾ผู฾โดยสารนําไปยื่นที่เค฾าทแเตอรแเช็คอินอีกที ก็สะดวกและรวดเร็วดีเหมือนกัน

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-269-

Original Magyar (2)

บ฿ายบาย เวียนนา

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat


-270-

Original Magyar (2)

และแล฾วการเดินทาง 3 ประเทศ 11 วันก็มาถึงช฽วงเวลาสุดท฾าย ตลอดเวลาทั้ง 11 วัน ใน 3 ประเทศนี้ได฾ให฾ประสบการณแชีวิตที่เป็นประโยชนแ และน฽าจดจําเหลือเกิน สาธารณรัฐเชค ปราก... เมืองอันเก฽าแก฽และสิ่งก฽อสร฾างอันยิ่งใหญ฽แห฽งแม฽น้ําวัลตาวา คาร์โลวี วารี... เมืองสีพาสเทลและ น้ําแร฽ธรรมชาติ และเชสกี้ ครุมลอฟที่รัก... เมืองที่เทพนิยายกลายเป็นจริง สาธารณรัฐออสเตรีย อินส์บรูค... เมืองน฾อยกลางหุบเขาของสาวช฽าง ฝัน ซาลส์บวร์ก... เมืองแห฽งเสียงดนตรีอันเป็นนิรันดรแ ฮัลล์สตัชท์... หมู฽บ฾านเล็กๆริมทะเลสาบอันชวนหลงใหล และเวียนนา... เมืองหลวงแห฽ง ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม และสุดท฾ายทีส่ าธารณรัฐฮังการี บูดาเปสต์... เมืองที่เต็มไปด฾วยผู฾คนที่มจี ิตใจอันงดงาม สุดท฾ายก฽อนจบทริปจริงๆ ก็ต฾องมีการรวบรวมค฽าใช฾จ฽ายจากการเดินทางทั้งหมดในครั้งนี้กันซะหน฽อย

สรุปแล฾วทริปนี้ 11 วัน + วันเดินทางไป-กลับ 2 วันรวม 13 วัน เสียค฽าใช฾จ฽ายต฽อคนทั้งสิ้น 73,092.63 บาทค฽ะ

Czech-Austria-Hungary 2010 by KatieKat

Czech-Austria-Hungary2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you