Page 1

POOCHAO SAMINGPRAI Municipality

วารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

มวยไทย

ปลุกพลังบวก ในตัวคุณ

BOXING

Healthy Life Style Thai boxing is a combat sport of Thailand

ดาวน์โหลด App AR Code Layar แล้วสแกนภาพหน้าปก สัมผัสภาพและเสียง เสน่ห์ศิลปะมวยไทย


ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


CONTENT

04 จากใจผู้นำ�

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล็งเห็นคนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำ�ลังกาย

05 บ.ก.แถลง

Get m ovi n g. N o m atter i f it is 3 0 m i n u te s o r 2 h o u r s. It co u n ts.

18 กองการศึกษา

เสน่ห์มารยาทไทย, น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

20 สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ชุมชนร่วมใจ, เด็กรุ่นใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ศูนย์กีฬาของเทศบาลจะเป็นสถานที่ เพาะบ่มสุขภาพกายใจของประชาชน

06

22 สำ�นักคลัง

เข้าถึงเเละเข้าใจภาษาท้องถิ่น

24 กองวิชาการและแผนงาน

นักพัฒนาแห่งเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นายศิริ กุลเจริญ นายสำ�ราญ เดชรักษา กายจากไปชั่วชีวี แต่ความดียังปรากฎ

ชี้เเจงความเข้าใจ, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์

26 สำ�นักช่าง

พร้อมเต็มที่ให้กับการทำ�งาน

08 มวยไทย

28 กองสวัสดิการสังคม

มวยไทย “เทรนด์ใหม่” ของการออกกำ�ลังกาย อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำ�ให้หลายคน เริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

30 อุสาหกรรม

“อุตสาหกรรมจับมือเคียงข้างชุมชน เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

13 เลขานายก

ฝากถึงองค์กรและประชาชน

32 พลังชุมชน

14 น้องสมุย

ชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

The Power of Life 15 ข้อควรรู้ สู่อาเซียน DID YOU KNOW ? รู้ไว้รับอาเซียน

16 สำ�นักปลัดเทศบาล เปิดประตูสู่การเรียนรู้, สมัยประชุมสามัญ

BOXING to be in style

สารบัญ

BOXING He a lthy Life Style

ชุมชนบุญถนอม กินอยู่อย่างรู้คิด ช่วยชีวิต ช่วยรักษ์สิ่งเเวดล้อม

34 กฏหมายน่ารู้

การครอบครองปรปักษ์ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

35 เสียงจากประชาชน

ปกรณ์ ลีลาขจรกิต กับปัญหายาเสพติดให้เร่งช่วยเเก้ไข

คณะผู้จัดทำ� ที่ปรึกษา

นายเชิดเกียรติ ทาทอง นายสุรศักย์ อัยราคม นางสาวเรวดี ดำ�เพ็ง

บรรณาธิการ

นายอภิชัจ ฉายงาม

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ

นางเสาวณี อุไรวรรณ นางสาวเรวดี ดำ�เพ็ง นางวนิดา หวังอุดมชัย นายสุวัฒน์ อ่อนส้มกิจ นางนิภา ดอกพิกุล นายไฉน รัตนภักดี นางสาวนวนจันทร์ พันธ์หงษ์

หัวหน้าสำ�นักปลัด รองปลัดเทศบาล , รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ผอ.สำ�นักคลัง ผอ.สำ�นักช่าง ผอ.สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม


จากใจผู้นำ� Leader’s talk

SUNKEAT KUNCHAROEN ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว ่ า คนรุ ่ น ใหม่ แ ละ คนท� ำ งานหั น มาใส่ ใ จดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยการ ออกก�ำลังกายมากขึน้ นับว่าเป็นสัญญาณแห่งการ ใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง ในฐานะ นายกเทศมนตรี เ มื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย กระผม มีความยินดีทจี่ ะเรียนให้ทกุ ท่านทราบโดยทัว่ กันว่า ห้ อ งฝึ ก หั ด ศิ ล ปะมวยไทยเทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิงพราย พร้อมด้วยครูฝึกสอน และอุปกรณ์ ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการออกก�ำลังกาย และนับเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัว วัฒนธรรมมวยไทย ทีส่ บื ทอดกันมาจากบรรพบุรษุ สูช่ นรุน่ หลัง ซึง่ กระผมเชือ่ ว่าสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย แห่ ง นี้ จะสามารถสร้ า งความสุ ข และรอยยิ้ ม แด่ทุกท่านครับ

POOCHAO

4

SAMINGPRAI

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


บ.ก. แถลง Editor talk

Apichat Chaingam

ปัจจุบันเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้มี การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก แต่ประการส�ำคัญที่เทศบาลค�ำนึงถึง มากทีส่ ดุ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ในทุกช่วงวัยให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยเน้นการส่งเสริม ให้ประชาชนมีสขุ ภาพกายใจทีแ่ ข็งแรง เพือ่ เป็นเกราะ ป้องกันจากโรคภัยต่างๆ และในโอกาสนีเ้ ทศบาลได้จดั ให้ มี ก ารเปิ ด สนามมวยในศูนย์กีฬาของเทศบาล เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาด้านนี้ได้มีสถานที่ฝ ึ ก ซ้ อ ม ออกก�ำลังกาย หรือสามารถต่อยอดเพิ่มศักยภาพ เป็นนักมวยอาชีพต่อไปในอนาคต เทศบาลหวั ง ว่ า ศู น ย์ กี ฬ าของเทศบาล จะเป็ น สถานที่ เ พาะบ่ ม สุ ข ภาพกายสุ ข ภาพใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลให้แข็งแรง มีความพร้อม และช่วยกันพัฒนาให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตต่อไปครับ

นายอภิชัจ ฉายงาม ปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

POOCHAO

5

SAMINGPRAI


นายศิริ กุลเจริญ นายศิ ริ กุ ล เจริ ญ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต� ำ บลส� ำ โรงใต้ อดี ต นายกเทศมนตรี ต� ำ บล ส� ำ โรงใต้ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ประวั ติ ก ารท� ำ งานมายาวนาน และด� ำ รง ต�ำแหน่งสุดท้ายทางการเมือง คือ ต�ำแหน่ง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย ถึงแม้จะมีปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังไม่ละทิ้ง ความห่วงใยที่มีต่อประชาชน ประกอบกับ ความมีนำ�้ ใจและความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนา ท้ อ งถิ่ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ของประชาชนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และด้าน คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก การท� ำ งานที่ พึ ง มี ข อง นั ก การเมื อ งที่ ดี ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ เ คารพรั ก ของ ประชาชนในท้องถิน่ และเป็นนักการเมืองทีอ่ ยู่ ในใจของประชาชนตลอดมา หลายสมัยติดต่อกัน ส�ำหรับผลงานทางการเมืองทีผ่ า่ นมา ท่านเป็นคนในพื้นที่โดยก�ำเนิดท�ำให้ทราบถึง

นอกจากนี้ ยั ง มี ถ นน ในหมู ่ บ ้ า นยุ พ าทอง หมู่ที่ 9 ต.ส�ำโรงกลาง ซึ่ ง เดิ ม เป็ น ถนนของ เ อ ก ช น แ ต ่ เ มื่ อ มี ระยะเวลาการใช้ ง านนานๆ ท� ำ ให้ ถ นน เกิดความเสือ่ มสภาพตามกาลเวลา ประชาชน ทีส่ ญ ั จรไปมาได้รบั ความเดือดร้อน ทางหมูบ่ า้ น ยุ พ าทองจึ ง ได้ ย กถนนให้ เ ป็ น ที่ ส าธารณะ เพือ่ ให้เทศบาลได้เข้ามาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ดี ต ามปกติ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ประชาชนได้หลายร้อยครัวเรือน จากที่กล่าว มานีเ้ ป็นแค่สว่ นหนึง่ ของผลงานเท่านัน้ แต่ยงั มีอกี หลายโครงการ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนคิดถึงท่าน ในฐานะนักพัฒนาอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าวันนี้ ท่านได้จากพวกเราไปแล้วก็ตาม แต่ผลงาน ที่ท่านท�ำยังคงเหลือไว้ให้ประชาชนทั้งหลาย ต่างทราบกันดีวา่ ท่านเป็นนักพัฒนาทีแ่ ท้จริง และท่านยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

นักพัฒนา แห่งเมืองปู่เจ้าฯ

POOCHAO

6

SAMINGPRAI

สภาพภูมิประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการ พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหา น�ำ้ ท่วมขัง เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นแอ่งกระทะ และอยู ่ ติ ด ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา จะเกิ ด ปรากฏการณ์น�้ำขึ้นน�้ำลงเป็นประจ�ำ เมื่อถึง ฤดูน�้ำหลากจะท�ำให้มีน�้ำท่วมขังโดยเฉพาะ พืน้ ทีต่ ำ� บลบางหัวเสือ และต�ำบลบางหญ้าแพรก ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ เดิ น ทางสั ญ จรไปมา จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะ พัฒนาถนนหนทาง รวมถึงทางเดินเท้า และ การก่อสร้างเขือ่ นริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยเริม่ จาก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต�ำบลบางหัวเสือ หรือ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามของหมู ่ บ ้ า นสยามพั ฒ นา เมื่อได้ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเสร็จ เรี ย บร้ อ ยดี แ ล้ ว ผลงานก็ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ให้ เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง


จากสมาชิกสภาเทศบาลท่านนี้ เห็นได้จาก การเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม ทุกครั้งที่มีโอกาสอ�ำนวย ที่กล่าวมานี้เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ของสมาชิกสภา เทศบาลผู้มีศักยภาพ และน�้ำใจ จึงครองใจ ประชาชนได้หลายสมัย ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะ ไม่อยู่พัฒนาพื้นที่ให้เราแล้ว แต่ผลงานและ ความประทับใจยังคงอยูใ่ นใจของเราตลอดไป นายส� ำ ราญ เดชรั ก ษา เกิ ด เมื่ อ วันที่ 28 เมษายน 2504 ปีฉลู อายุ 56 ปี เป็นบุตรคนที่ 7 (คนสุดท้อง) ของคุณพ่อยุค คุณแม่หวล เดชรักษา อยู่บ้านเลขที่ 30/6 หมู่ 9 ต�ำบลส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ชุ ม ชนพิ ทั ก ษ์ ธ รรม หมู่ 9)

นายส�ำราญ เดชรักษา

กายจากไปชั่วชีวี แต่ความดี ยังปรากฎ

ประวัติการศึกษา เ รี ย น จ บ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี คณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเกริก

นายส�ำราญ เดชรักษา ด�ำรงต�ำแหน่ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต� ำ บลส� ำ โรงใต้ เ ป็ น ต� ำ แหน่ ง แรก และต� ำ แหน่ ง สมาชิ ก สภา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นต�ำแหน่ง สุดท้าย รวมระยะเวลา 3 สมัยทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ตัง้ แต่ พ.ศ. 2548-2560) เป็นระยะเวลา 12 ปี ด้วยความที่มีอัธยาศัยดี มีความสุภาพ มีความเป็นกันเอง ประกอบกับ เป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเสมอมา จึงเป็น ที่รักและเคารพนับถือของประชาชน ท�ำให้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อน หรือ ต้องการค�ำปรึกษา ประชาชนจะเข้ามาแจ้งเรือ่ ง ร้องเรียนด้วยตนเอง เพราะมีความไว้ใจและ คาดหวังว่าปัญหาทีเ่ กิดสามารถแก้ไขบรรเทา ความเดือดร้อนได้ และด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ในการท�ำงาน เมือ่ รับฟังปัญหาแล้ว จะหาทาง ดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนในเขต โดยตลอด ไม่วา่ จะเป็นการท�ำถนน ทางเดินเท้า ไฟฟ้า งานสาธารณะ ทุกปัญหาเมื่อถึงมือ จะได้รับการแก้ไขด้วยดี ทางด้านครอบครัว

นายส�ำราญ เดชรักษา เป็นบุตรคนที่ 7 ของ คุณพ่อยุค คุณแม่หวล เดชรักษา ซึ่งเลี้ยงดู สัง่ สอน อบรม ให้นายส�ำราญ เดชรักษา เป็น ผูท้ มี่ จี ติ ใจดี โอบอ้อมอารี ไม่ดดู าย ชอบช่วยเหลือ สังคม และโดยอย่างยิง่ เมือ่ สมรสกับนางพัชรา นาคมีพิษ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีบุตรด้วยกัน 2 คน นายส�ำราญยังได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว เพราะอุดมการณ์ทางความคิด และ มีจิตใจช่วยเหลือสังคมแบบเดียวกัน ตลอด ระยะเวลาทีเ่ ป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจาก จะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ประชาชนด้ ว ยดี แ ล้ ว ยังไม่เคยทอดทิ้งหน้าที่ของบิดาผู้พึงปฏิบัติ ต่อบุตร เคยดูแลอย่างไรก็ยงั เป็นเช่นเดิมตลอด โดยเฉพาะเมื่อมีบุตรยิ่งใส่ใจดูแลและพัฒนา เทศบาลด้านคุณภาพชีวติ การศึกษา ยิง่ เพิม่ ขึน้ เพราะแนวคิดทีว่ า่ การทีเ่ มืองจะพัฒนาได้โดย สมบูรณ์ตอ้ งมีรากฐานทีด่ ี การสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่าง สมวัย เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง ดังนั้น ทุกกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชนจะได้รับการกลั่นกรอง พิจารณา ด้วยดี

ประวัติส่วนตัว นายส�ำราญ เดชรักษา ได้สมรส กับนางพัชรา นาคมีพิษ มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวดารมาส เดชรักษา อายุ 22 ปี ศึ ก ษาอยู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลกรุ ง เทพ คณะวิ ทยาศาสตร์ อุ ตสาหกรรม สาขาเคมี ปีที่ 3 และนางสาวนภัสสร เดชรักษา ก�ำลัง ศึกษาอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ อายุ 16 ปี ประวัติทางสุขภาพ ปี พ.ศ. 2548 นายส�ำราญ เดชรักษา ได้ตรวจพบเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว และเข้ารับ การรั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลพระมงกุ ฎ ฯ อย่างต่อเนื่องจนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และกลับมาใช้ชวี ติ ได้เป็นปกติ จนกระทัง่ วันที่ 11 มกราคม 2560 ช่วงเช้าได้ขับรถไปส่ง บุตรสาวที่โรงเรียน แต่เกิดมีอาการปวดศีรษะ อย่างรุนแรงท�ำให้ต้องน�ำตัวส่งโรงพยาบาล จากการตรวจของแพทย์ พ บว่ า มี เ ส้ น เลื อ ด ในสมองแตกฉับพลัน จึงเข้ารับการผ่าตัดและ รักษาตัวอยูท่ หี่ อ้ ง ICU ซึง่ ระหว่างรักษาตัวอยูน่ นั้ มีภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดแทรกซ้อน ท�ำให้ เสียชีวิต เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2560 POOCHAO

7

SAMINGPRAI


THAI BOXING SPORT OF THAILAND

sports

at P O O C hao S a m ing P rai PA R K

YOUR

BOXING sport He a lthy Life Style ยุ ค นี้ ก ารออกก�ำลั ง กาย กี ฬ ามวยไทยเป็ น กี ฬ า เทรนด์ ใ หม่ อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กของคนรั ก สุ ข ภาพ การเรี ย นมวยไทยไม่ เ พี ย งแต่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง สุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทาง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสร้างความมีระเบียบวินัย ช่วยท�ำให้ ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองและมีสมาธิมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดความ สนุกสนานขณะเรียน ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนการออกก�ำลังกายแบบอื่นๆ

POOCHAO

8

SAMINGPRAI

THAILAND SPORTS

Thai boxing is a combat sport of Thailand.


at P O O C hao S a m ing P rai PA R K

THAI BOXING to be in style

MUAY THAI มวยไทย“เทรนด์ใหม่”

ของการออกกำ�ลังกาย ปัจจุับนมวยไทยก�ำลังเป็นที่ นิยมไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเด็กเล็ก วัยรุ่น ก็หันมา เล่นกีฬาชนิดนีเ้ พิม ่ ขึน ้ เรือ ่ ยๆ เทศบาล เมืองปูเ่ จ้าสมิงพรายจึงได้ด�ำเนินการ ก่ อ สร้ า งห้ อ งฝึ ก หั ด ศิ ล ปะมวยไทย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขึ้น

ายเป็นไป ร พ ง ิ ม ส ้า เกิด เมืองปู่เจ ่ ร พ แ บร้อยและ ย ย ี เผ เร น ม จ า ด ว อ ุด ตล ้วยค ่ า ง สู ง ส นรู้ ด มวยไทย” ี ย ย “ ร ้ เ อ ์ ได น น ช ง ช ว ย า ร้ ะโ ร เยา ร เ ส ริ ม ส ง ปร า ใ ช ้ บ ริ ก า ะสนบั สนนุ า ล อ ม ้ ้ ู แ ก ผ ต น น ็ ก ู ช ป ถ า เ ง ง ช แร ่า อั น ่ประ ั ยส์ นิ ามยั ใหแ้ ขง็ ยไทยอย าทรพ ารณะ นี้ แ ก น ษ ว ธ า ง ้ ั ั ก า ม ล ท ร ส พ ร น า น ั พ ว ก ก า ็ าร ียว ณส สขุ ภ อกี ทงั้ เปน ณ บ ริ เ ว ห นึ่ ง ใ น ก แนวทางเด สภาพได้ น พราย ง น ็ ง ง ิ ้ อ ว ่ ค ้ ม เป ห ส ส น ให ์ ใ น า ้ ็ ล น จ า เ ่ ู ป ช ือป ึ่ ง เ ยัง ะโย ของเทศบ ก้ ารใชป้ ร นึ่ ง ซ ไ ข ้ เ จ็ บ แ ล ะ เทศบาลเม ห ย ั ให ล ก ่ ื อ ภ า อ ื ค บ เพ ร ล เ ศ โ น ง ั เท ะ ไทย ้องก ีกทา ์ไว้ซึ่งศิลป ศลิ ปะมวย ย มี ป ษ เ พื่ อ เ ป ็ น อ ั ด ด ก ั ห โ ร ุ ึ ก น ฝ พ อ า ร กา ั ก สุ ข ภ มื อ เ ป ล ่ า ็ ก เป็น ย ด ของคนร เ ว ้ ้ ห ด ใ ้ ู อ ส ่ ื อ พ รต่ สงค์เ ี่ เ รี ย ก ว ่ า ไป ก า ท วั ต ถุ ป ร ะ ว ่ ั ม ท ย ่ ี น ย ช เ า ละประช อั น ย อ ด า ฬ ี เยาวชนแ ก น า ้ ระโยชน์ด เข้ามาใช้ป

POOCHAO

9

SAMINGPRAI


THAI BOXING SPORT OF THAILAND

at P O O C hao S a m ing P rai PA R K

B O DY

ระเบียบการใช้หอ ้ งฝึกหัด “ศิลปะมวยไทย”

T hai B oxing

ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวมร่วมกัน การตระหนักรู้ตนที่จะท�ำสิ่งใด สิ่งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เรียกว่า การมีจิตสาธารณะ เปรียบได้กบั ความรูส้ กึ ถึงการเป็นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณะร่วมกัน การใช้สทิ ธิ และหน้ า ที่ ที่ จ ะดู แ ล รวมทั้ ง การบ�ำรุ ง รั ก ษาสิ่ ง ของที่ เ ป็ น ของส่ ว นรวมร่ ว มกั น ซึ่งการเคารพกติกา ระเบียบการ อันไม่ขัดต่อกฎหมาย นับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มี จิตสาธารณะ เป็นผู้สร้างความสุขต่อส่วนรวมร่วมกันได้

originat e d as a s e lf d e f e nc e and d e v e lop e d to b e co m e a sport.

ย า ร พ ง ิ ย ม ส ท า ้ ไ จ เ ่ ู ย ป ว ะ ม ณ ร ด ั า ธ ห า ก ึ ส ห้องฝ ณ สวน

ที่มีอายุ ล ค ค ุ บ น ็ ต้องเป ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ 10

POOCHAO

10

SAMINGPRAI

ปี ม่ถึง 18 ไ ุ ย า อ ็ ก เด ิการ ่เสียค่าบร ม ไ ์ ณ ร ู บ ิ บร

ียม ค่าธรรมเน รายเดือน ร า ก ิ ร บ ้ ช การใ คน 00 บาท/ เดือนละ 1

ิการ วลา เปิดให้บร ร์ ตั้งแต่เ ก ุ ศ ์ ร ท วันจัน . 21.00 น – 0 3 . 8 0 ย์ วันอาทิต ์ ร า เส 0.00 น. วัน 2 0 3 . ์ า 08 ักขัตฤกษ ตั้งแต่เวล น ด ุ ย ห น ั ารในว หยุดทำ�ก


Is Boxing Safe for Kids? “ข้อห้าม”

และข้อปฏิบต ั ิ

ผู้ขอใช้ห้องฝึกหัดศิลปะมวยไทยต้องปฏิบัติ ตามระเบี ย บการใช้ ห้ อ งฝึ ก หั ด ศิ ล ปะมวยไทย ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดังนี้

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่น กีฬามวย ผู้ใช้บริการต้องช่วยกัน รักษาความสะอาดของ เวทีและสถานที่โดยรอบ ห้ามพกพาหรือนำ�อาวุธ และสิ่งของผิดกฎหมาย เข้ามาในห้องฝึกหัดศิลปะ มวยไทย ห้ามนำ�บุหรี่ ยาเสพติด สุรา และเครื่องดื่ม ประเภทของมึนเมา ทุกชนิดเข้ามาในห้อง ฝึกหัดศิลปะมวยไทย ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ทุกประเภท

ห้ามคายหมากฝรั่ง บ้วนน้ำ�ลาย สารอื่น หรือเทของเหลวทุกชนิด ที่ทำ�ให้ห้องฝึกหัดศิลปะ มวยไทยสกปรก ห้ามนำ�อาหาร และ ภาชนะที่เป็นแก้วเข้าไป ในบริเวณห้องฝึกหัด ศิลปะมวยไทย ห้ามใส่รองเท้าทุกชนิด เข้าไปในห้องฝึกหัด ศิลปะมวยไทย ห้ามนำ�สัตว์เลี้ยงเข้ามา ในบริเวณห้องฝึกหัด ศิลปะมวยไทย

หากเกิด หรือแสดง พฤติกรรมไม่เหมาะสม ระหว่างการใช้ห้องฝึกหัด ศิลปะมวยไทย เทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการใช้ห้องฝึกหัด ศิลปะมวยไทยในทันที

เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย ขอสงวนสิทธิ์ในความ รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย หรือการ บาดเจ็บของผู้ใช้ห้อง ฝึกหัดศิลปะมวยไทย POOCHAO

11

SAMINGPRAI


THAI BOXING SPORT OF THAILAND

Create positive สร้าง พลังบวก energy ในตั วคุณ ด้วยกีฬา

สานความสุขให้ชุมชน สานความสุขให้ครอบครัว ด้วยกีฬา มวยไทย นับว่าเป็นการสร้างความสุข รอยยิม้ เสียงหัวเราะ เป็นการเปิดใจ เปิดมุมมองที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกันนี้ยังได้สร้างความระลึกถึงกันเสมอ นอกจากนี้ มวยไทยยังต่อยอดการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น นักกีฬามืออาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง และคนที่รัก ซึ่งแน่นอนว่า ที่ห้องฝึกหัดมวยไทยปู่เจ้าสมิงพราย ไม่ได้ มีพร้อมเฉพาะอุปกรณ์กีฬาเท่านั้น แต่ยังมีครูมวยมากประสบการณ์ สามารถสร้างการเรียนรู้ พัฒนา ให้ทกุ คนไปถึงเป้าหมายทีต ่ งั้ ใจได้ พร้อม ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันลำ�้ ค่า คือ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เสน่หแ์ ห่ง ศาสตร์และศิลป์การต่อสู้ป้องกันตัว ดังน้น พลังกาย พลังใจ ความมั่นใจ ที่ได้จากกีฬามวยไทย จึ ง น�ำประโยชน์ อั น เป็ น เป้ า หมายหลั ก ที่ เ ทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย ต้องการส่งเสริมให้แก่ประชาชนทุกคน

poochao

samingprai

POOCHAO

12

SAMINGPRAI


อายุ 29 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปัจจุบนั กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

Dedicated

ฐาปกรณ์ กุลเจริญ

ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานเคยได้ มีโอกาสเป็นเลขาท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด สมุทรปราการ ท�ำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริ ห ารงานในภาคใหญ่ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการในภาพรวมของ ประชาชนด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ไว้วางใจของ คณะผู้บริหารให้มาด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ นายกเทศมนตรี ทัศนคติในการท�ำงาน : ถ้าได้รับ มอบหมายงานอะไรมา ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด ท�ำงานให้ดีที่สุด เต็มที่กับการท�ำงาน เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะงานราชการเป็นงานทีต่ อ้ งท�ำประโยชน์ ให้แก่ประชาชน งานรับผิดชอบหลักๆ : คือท�ำงาน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากท่านนายกในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการประชุม การประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์การ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ในเขตเทศบาล เช่น อาคารส�ำนักงานในสายบริหาร รู ้ สึ ก ยั ง ไงกั บ ต�ำแหน่ ง นี้ : รู้สึก เป็ น เกี ย รติ แ ละภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ ความ ไว้วางใจและให้โอกาสเข้ามาช่วยแบ่งเบา ภารกิ จ เพราะเมื่ อ เรามาอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง นี้ ก็ต้องปฏิบัติงานในการท�ำงาน เพื่อจะดูแล ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ให้สมกับความไว้ วางใจที่ได้รับ ฝากถึงประชาชน : คณะผูบ้ ริหาร ทุกท่านท�ำงานกันเต็มที่ ท�ำงานกันเหนือ่ ยมาก โดยไม่มวี นั หยุด ดังนัน้ การทีผ่ มได้รบั ความ ไว้วางใจ เข้ามาเพือ่ แบ่งเบาภาระหน้าที่ จึงเป็น เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่ า นั้ น จึ ง อยากฝากให้ ประชาชนทุกท่านเข้าใจว่า เราจะพยายาม ปฎิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ ให้สมกับความไว้วางใจ ของท่าน เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีท่ ยี่ งั่ ยืนสืบไป POOCHAO

13

SAMINGPRAI


The Power of Life ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง

สมุทร แก้ววัน ( น้องสมุย ) อายุ 16 ปี

! t a e r g s ' That

า มารถ แค่เร า ส ม า ว ค ี ม รู้ “ทุกคน ได้ลองเรียน า ้ ถ ้ ใช า ม ก ไม่น�ำออ ัวเองมากขึ้น ต ก ั จ ้ ู ร ม า ว ค ะถนัด และท�ำ าชื่นชอบแล ร เ ่ ี ท ง ่ ิ ส บ พ ก็จะค้น ามส�ำเร็จได้” ว ค บ พ ถ ร า จนสาม

“ผมรู ้ จั ก โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน มาตั้งแต่เรียนชั้นป.5 จนตอนนี้อยู่ ม.5 แล้ว และคิดว่าเป็น โครงการที่ดี เพราะได้เปิดโอกาสให้เด็ก ทีไ่ ม่มที นุ ทรัพย์ในการเรียนเต้นหรือร้องเพลง ได้มีโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออก มากขึ้น หลังจากได้พัฒนาตัวเอง ผมก็สนใจ อยากจะลองประกวดโครงการ ทู บี นัมเบอร์วนั ไอดอล ซีซั่น 6 ซึ่งคนที่มาประกวดจะต้องมีผล การเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป รวมถึงมีความสามารถด้านการร้อง การเต้น การแสดง ในตอนแรกก็ไม่คอ่ ยมีความมัน่ ใจมากสักเท่าไหร่ แต่ก็ คิดว่าตัวเองพอมีความสามารถอยูบ่ า้ ง จึงพยายามฝึกซ้อม ทุกวัน ทั้งร้อง ทั้งเต้น รวมถึงมีการคิดท่าเองด้วย เพื่อให้ มีความพร้อมทีส่ ดุ ส�ำหรับการประกวด ทีส่ ำ� คัญมีคณ ุ แม่

POOCHAO

14

SAMINGPRAI

ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โครงการประกวด ทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล ซีซั่น 6 หรือ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ให้เป็นไอดอล หรือ เป็นบุคคลต้นแบบให้แก่เยาวชนในทุกด้าน ทั้งการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ และที่ส�ำคัญโครงการนี้ เป็น โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา นว่าไอดอล สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ทรงเห็ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นดาราที่มีชื่อเสียง เพราะทุกคน จะเป็น มีความสามารถอยู่ในตัว หากได้รับโอกาสก็ ไอดอลของเพื่อนๆ ได้

กับครอบครัว คอยให้กำ� ลังใจรวมถึงสนับสนุนผม มาโดยตลอด โครงการนี้ให้เรามากกว่าการได้ แสดงความสามารถ แต่เราได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และได้ทั้งเพื่อน มิตรภาพ การฝึกบุคลิกภาพ และการวางตัวอยู่ ร่วมกับคนอืน่ ในสังคม ได้พฒ ั นา EQ ที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพราะต้องวางตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี ให้แก่รุ่นน้องและเยาวชน ที่ส�ำคัญ ที่สุดคือ ได้รับเกียรติอันสูงสุดในการตามรับเสด็จและ ถวายงานรับใช้ทูลกระหม่อมหญิง ฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็อาจจะมีบ้าง เพราะเรา ต้องท�ำกิจกรรมควบคูไ่ ปกับการเรียน แต่ผมก็รสู้ กึ ภูมใิ จ และดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานรับใช้ พระองค์”


ASEAN DID YOU KNOW ?

Cambodia

Philippines

สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ

ใช้ปากชี้ของ

ประเทศกัมพูชา

ประเทศฟิลิปปินส์

Malaysia

Myanmar

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องต้องห้าม

ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์

ประเทศมาเลเซีย

Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศพม่า

Singapore ประเทศสิงคโปร์

งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้

ผู้สูงอายุทำ�งาน ถือเป็นเรื่องปกติ

Laos

Vietnam

ขับรถทางขวา

ตีกลองแทนออดเข้าเรียน

ประเทศลาว

ประเทศเวียดนาม

Brunei Darussalam

Thailand

ใช้หัวแม่มือชี้คนหรือสิ่งของ แทนนิ้วชี้

ทักทายกันด้วยการไหว้

ประเทศบรูไน ดารุสซาลา

ประเทศไทย

POOCHAO

15

SAMINGPRAI


สำ�นักปลัดเทศบาล office of the municipal clerk

01

ยินดีต้อนรับด้วยรอยยิ้ม

จากคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เทียบเท่า มาตรฐานสากลของเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย โดยมุง่ เน้น ให้หน่วยงานปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้าน และอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้การพัฒนาองค์การเป็นไปอย่างมีระบบ และเน้น การให้ความส�ำคัญกับประชาชนผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้ ส่วนเสียอย่างเสมอภาค

POOCHAO

16

SAMINGPRAI

เปิดประตูสู่การเรียนรู้

ด้วยเหตุนเี้ ทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพรายจึงเปิดโอกาส ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานภายในองค์กร ท�ำให้มี หลายหน่วยงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และหนึ่งในนั้น คื อ คณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ โดยทางเทศบาลฯ ได้ให้การต้อนรับ ด้วยความยินดีแก่ทางสถาบัน ซึ่งมีอาจารย์รวมถึงนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนา จ�ำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ส�ำนักงานเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย นอกจากจะได้รับความรู้และสัมผัส การปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง รวมถึงการจัดการระบบ และการบริหารบุคลากร และการบริหารงาน โดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนเป็นหลัก เทศบาลฯ ยังได้มีการเเลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อการพัฒนากายภาพด้านการบริหารให้เป็น ความประทับใจแก่ทางสถาบันฯ อีกด้วย


สมัยประชุมสามัญ

ประจำ�ปี พ.ศ.2559 สมัยที่ 4

ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภา เทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญประจ�ำปี พ.ศ.2559 สมัยที่ 4 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาล ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน 3 เรื่อง มีผลการพิจารณาญัตติ ดังนี้

ญัตติ/เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แจ้งยกเลิกโครงการ ก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย คลอง และป้ายบอกเส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

02

เสนอโดย

มติของสภาเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ส�ำนักช่าง

แจ้งเพื่อทราบ

ส�ำนักช่าง

มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ POOCHAO

17

SAMINGPRAI


กองการศึกษา education division

เสน่ห์มารยาทไทย

01

มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ อีกประการหนึง่ ควบคูก่ บั สังคมไทยตลอดมา เพราะนอกจากจะเป็นการ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีกริ ยิ ามารยาทเรียบร้อยเป็นทีร่ กั ใคร่ของคน ทั่วไป ยังสอนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย กองการศึกษา เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ จึงได้จัดท�ำโครงการประกวดมารยาทไทยขึ้น ณ ส�ำนักงานเทศบาล เมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่ง การประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ • ระดับปฐมวัยและอนุบาล (อายุ 3 - 6 ปี) ทีมละ 2 คน (ชาย - หญิง) • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ทีมละ 2 คน (ชาย - หญิง) • ระดับประถมศึกษาตนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ทีมละ 2 คน (ชาย - หญิง)

POOCHAO

18

SAMINGPRAI

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา ให้ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง มารยาทไทยให้แก่นกั เรียนและเยาวชนมากขึน้ รวมถึงเป็นการตระหนัก ในการเกิดจิตสาธารณะไม่นงิ่ ดูดายในการปฎิบตั ติ นในทางทีด่ งี าม และ กล้าทีจ่ ะปฎิเสธในการประพฤติทไี่ ม่เหมาะสม อันเป็นการปลูกจิตส�ำนึก ในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป


น้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

02 พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระ ปรี ช าสามารถในการวางแผนปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยสายพระเนตร ที่ยาวไกล จึงริเริ่มพระราชกรณียกิจส�ำคัญอย่างการ ปฏิรูปการเมือง การบริหารประเทศให้ไปสู่ความเจริญขึ้น ทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ สอดคล้ อ งกั บ การริ เ ริ่ ม ให้สทิ ธิทางการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก กลายเป็นรากฐานส�ำคัญให้กบั ประเทศไทย แม้แต่กจิ การ การปกครองท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น นี้ ก็ นั บ ได้ ว ่ า เกิ ด ขึ้ น โดยองค์พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน

ด้ ว ยเหตุ น้ี เทศบาลเมื อ งปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย จึงได้อันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน พร้ อ มทั้ ง จั ด พิ ธี บ วงสรวงพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ ขึ้ น ณ ศาลากลางน�้ำ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวัน อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท ่ า น ตลอดจน เป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทัง้ ได้แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนภายในเขต เทศบาลเป็นอย่างยิ่ง

POOCHAO

19

SAMINGPRAI


สำ�นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม THE OFFICE OF PUBLICHEALTH AND ENVIRONMENT

ชุมชนรวมใจ

01

ร่วมลดใช้โฟม

ด้วยความตระหนักถึงพิษภัยของภาชนะจากโฟมส�ำหรับ ใส่อาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เนื่องจากมีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแล้ว ยังเป็นปัญหา อย่างรุนแรงต่อสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ปัญหาการเกิด สภาวะโลกร้อน อันเนือ่ งมาจากการสะสมของขยะทีม่ จี ำ� นวนมาก โดยเฉพาะโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และใช้เวลานาน กว่า 100 ปี

POOCHAO

20

SAMINGPRAI

ส�ำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความส�ำคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�ำดับแรก และ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กลไกการคั ด แยกขยะเพื่ อ น� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ ให้มากที่สุด ภายใต้โครงการ “องค์กรส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” และ “โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” ซึง่ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตส�ำนึกแก่นักเรียน เยาวชน บุคลากร ประชาชน และสถานประกอบการ ในเขตเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในเรื่องของโทษและพิษภัยที่เกิดจากการใช้ ภาชนะโฟมใส่อาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟม เพื่อสร้าง สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน


02

เด็กรุ่นใหม่

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

พลังงานเป็นสิง่ จ�ำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบนั และมี ความต้องการใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้ เมือ่ โลกยิง่ พัฒนาก้าวหน้า มากขึ้น แต่ในทางกลับกันนั้น ทั้งพลังงานและแหล่งทรัพยากร ที่ก่อให้เกิดพลังงานได้ลดน้อยลงไปทุกวัน แม้ว่าจะมีการสร้าง พลังงานทดแทนก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของมนุษย์ ซึ่งการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงานสามารถท�ำได้โดยการร่วมมือกัน ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด ส� ำ นั ก สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงาน ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด การบ�ำรุง รักษาทรัพ ยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท�ำโครงการอนุรักษ์ใช้พลังงานภายใน สถานศึกษาอย่างรู้คุณค่าให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ�ำนวน 200 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ณ ห้องประชุมภายในโรงเรียน วัดบางหญ้าแพรก และโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการ อนุรักษ์ใช้พลังงานภายในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างให้กับ โรงเรียนอื่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

POOCHAO

21

SAMINGPRAI


สำ�นักคลัง The Office Of Finance

เข้าถึงและเข้าใจ

ภาษีท้องถิ่นกับผู้ประกอบการ ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่รัฐบาลมอบอ�ำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายให้กบั เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย จัดเก็บและบริหาร เอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย และภาษีบำ� รุงท้องที่ ภาษี ท ้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น รายได้ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ น� ำ มาพั ฒ นา ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐานและการผังเมือง, ด้านสังคม คุณภาพชีวติ ภูมปิ ญ ั ญา ความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน, ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ เเวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และด้านการ บริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการด�ำเนินการ POOCHAO

22

SAMINGPRAI

01

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�ำเป็นต้องมี รายได้เพียงพอ ต่อการใช้จา่ ย โดยประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิน่ ต้องสร้างความ เข้าใจ ร่วมมือ และให้ความส�ำคัญในการช�ำระภาษีเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ทัง้ นี้ เทศบาลต้องมีการพัฒนารายได้ให้ทวั่ ถึงและเป็นธรรม โดยเทศบาลมีรายได้หลักจาก 3 แหล่ง คือ รายได้จากภาษี ที่เทศบาลจัดเก็บเอง รายได้จากภาษีจัดสรรที่รัฐจัดเก็บให้ และ รายได้เงินอุดหนุนทัว่ ไป ส�ำหรับด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ ภารกิจถ่ายโอน


เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเทศบาลและผูป้ ระกอบการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงได้จัดท�ำโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นกับผู้ประกอบการ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 จ�ำนวน 150 คน ณ ส�ำนักงานเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ห้องประชุมชั้น 5) เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการช�ำระภาษี ตลอดจนเกิดความร่วมมือ และเต็มใจทีจ่ ะช�ำระภาษีเพือ่ ท้องถิน่ อีกทัง้ พัฒนาการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น “ตอบแทนคุณบ้านเกิด ช่วยกันเถิดเสียภาษี ชาวปูเ่ จ้าสมิงพรายจิตใจดี เสียภาษีเพือ่ื พัฒนาท้องถิน่ ของเรา”

POOCHAO

23

SAMINGPRAI


กองวิชาการและแผนงาน DIVISION OF ACADEMIC AFFAIRS AND PLANNING

01

ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ได้ร่วมงานกับเทศบาล เมืองปูเ่ จ้าสมิงพรายมา ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 10 จากการท�ำงานทีผ่ า่ นมา ได้รับความร่วมมือประสานงานจากอาสาสมัครทุกท่านด้วยดี เสมอมา หลายปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้เน้นพัฒนาศักยภาพ ให้กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทักษะที่พัฒนาได้ เฉพาะบุคคล ในปีนี้จึงได้เน้นสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นของสมาชิกอาสาสมัคร เพื่อสนอง นโยบายรัฐบาลทีจ่ ะสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางแพร่หลาย และที่ ส�ำคัญเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารผลการพัฒนา พื้นที่ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น เพื่อความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เห็นได้วา่ เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย ได้มกี ารพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้ ชุมชนมีศักยภาพ และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโต อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน POOCHAO

24

SAMINGPRAI


อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันเป็นยุคสังคมของข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้น สื่อ ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาและมีความหลากหลายกว่าในอดีต งานประชาสัมพันธ์ จึงเป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส�ำคัญ และ เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็น ผูน้ ำ� ขององค์กรและบุคคล รวมถึงความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนา ในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ ทั้งจากบุคลากรภายในแล้ว ยังสามารถสร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนภายนอกได้อีกทางหนึ่งด้วย

02 1.

อาสาสมัครได้มีการคัดเลือกตัวแทนส�ำหรับการประสานงาน และบริหารโครงการอาสา อาทิ การก�ำหนดหลักสูตรอบรม

2.

อาสาสมัครทราบและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในปีที่ผ่านมา และพร้อมจะ ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไป

3.

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญ ของข้อมูลข่าวสารที่จะน�ำไปสู่ประชาชน

เพื่อให้การปฎิบัติงานของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ มีความเข้าใจเป็นไปในทางเดียวกัน กองวิชาการจึงก�ำหนด จัดประชุมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริ ห ารกิ จ การของเทศบาลและแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ริ่ ม ต้ น จากชุมชน จนท�ำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของอาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ รวมถึงหน้าที่และภารกิจหลัก คือ การรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประชาสัมพันธ์ โดยสรุปรายละเอียดการประชุมได้ ดังนี้

POOCHAO

25

SAMINGPRAI


สำ�นักช่าง The Technician division

01

พร้อมเต็มที่ให้กับการทำ�งาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ำนักช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

POOCHAO

26

SAMINGPRAI

1. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาคารและผังเมือง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2. ส่วนการโยธา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายช่างสุขาภิบาล


• ตรวจรับงานก่อสร้างราวสะพานกันตก บริเวณ ริมเขื่อน คสล. คลองบางหญ้าแพรกใต้ ม.22

• ตัดต้นไม้ริมถนนปู่เจ้าสมิงพราย

• งานซ่อมแซมถนน และฝาบ่อพัก

เหล็กหล่อ คสล. ภายในเขตเทศบาล

• งานซ่อมแซมสะพานทางเท้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

POOCHAO

27

SAMINGPRAI


กองสวัสดิการสังคม DIVISION OF SOCIAL WELFARE

01

เปิดห้องสมุดใหม่ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

ห้องสมุด เปรียบดังโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งประเทืองปัญญา ทีส่ ามารถช่วยให้สงั คมไทย พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี นิ สั ย รั ก การอ่ า น รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านควบคูก ่ บ ั การ พัฒนาทักษะด้านความคิดอีกด้วย

กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดท�ำโครงการห้องสมุดชุมชน จ�ำนวน 2 แห่ง บริเวณพื้นที่ชุมชนไทยสมุทรร่วมพัฒนา หมู่ที่ 14 ต�ำบลบางหัวเสือ และพื้นที่ชุมชนประชารวมใจ

POOCHAO

28

SAMINGPRAI

หมูท่ ี่ 20 ต�ำบลบางหญ้าแพรก พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของทุ ก คนแล้ ว ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เยาวชนและประชาชนในชุ ม ชนรั ก การอ่ า น และใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องสมุดประชาชนทั้ง 2 แห่ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ เ ท่ า นั้ น ยั ง เป็ น สถานที่ที่รวมตัวของเหล่านักอ่านอีกเช่นเดียวกัน


เวทีชาวบ้าน

02

ครั้งที่ 5/2559

กองสวัสดิการสังคม ได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม โดยเปิดโอกาส ให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้ อ งการ ตลอดจนร่ ว มก� ำ หนดแนวทาง การด� ำ เนิ น งานและตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานของ เทศบาลด้ ว ยการจั ด ท� ำ โครงการเวที ช าวบ้ า นขึ้ น เพื่อจะได้น�ำแนวทาง ข้อยุติ ของการจัดท�ำเวทีไปสู่ แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม โดยสรุ ป ระเบี ย บวาระการประชุ ม คณะกรรมการ ชุมชน โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ • การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 • ประชาสัมพันธ์การส่งมอบห้องสมุดชุมชน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน (โครงการเวทีชาวบ้าน) ครั้งที่ 4/2559 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง นโยบายของทางราชการ/สภ.สำ�โรงใต้ ในส่วนของทางราชการมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอยู่หลายเรื่อง • พิธีมอบหนังสือสำ�คัญแสดงหลักฐานการเป็นคณะกรรมการชุมชน • ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ • การสำ�รวจบ้านรื้อถอนแต่ยังไม่ได้จำ�หน่าย ออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร • กำ�หนดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ • พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและกำ�หนดการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนประจำ�ปี พ.ศ. 2559 • ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ - Promptpay เพื่อรับโอนเงินแบบใหม่ • ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ • เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลประจำ�ปี 2559 • โครงการ แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน • การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559 • การประชุมทำ�ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุมชน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 • เรื่องอื่นๆ จากหัวหน้าส่วนการงาน/สภ.ต.สำ�โรงใต้. อำ�เภอพระประแดง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องตอบปัญหาความต้องการของชุมชน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

POOCHAO

29

SAMINGPRAI


Fast Forward to the future with Non-stop Development

ºÃÔÉÑ· ÂÙàนÕÂน ÍÍâµพÒÃì·Ê ÁÒนÙá¿คàªÍÃÔè§ ¨Ó¡Ñ´ (UAM) ¡è͵Ñé§àÁืèÍ»Õ พ.È. 2525

+

ผÙผé ÅÔµáÅะ¨Ñ´¨ÓËนèÒªÔéนÊèÇนÂÒนÂนµìÃะ´ÑºพÃÕàÁÕÂÁ ·Ñé§Ç§ÅéÍ «ÕèÅÇ´ ËÑÇ«ÕèÅÇ´ ¢Í§¨Ñ¡ÃÂÒนÂนµì áÅะà»çนผÙé»Ãะ¡ÍºÇ§ÅéÍö¨Ñ¡ÃÂÒนÂนµì ãËé¡Ñºâç»Ãะ¡ÍºÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒนÂนµìªÑéนนÓ·Ñé§ãน»Ãะà·È áÅะµèÒ§»Ãะà·È ºÃÔ¡ÒêغàคÅืͺผÔǪÔéนÊèÇนÂÒนÂนµì ÃÇÁ¶Ö§à»çนผÙéผÅÔµ·èÍÊè§นéÓÁÑนáÅะªÔéนÊèÇน ·èÍäÍàÊÕ¢ͧÂÒนÂนµì ºÃÔÉÑ·Ï ãËéคÇÒÁÊÓคÑญÊÙ§ÊØ´ãนàÃืèͧคØณÀÒพ¢Í§ÊÔนคéÒ ÃÇÁ¶Ö§ÁØè§ÁÑèน พÑฒนÒ¸ØáԨáÅะÃะººà·คâนâÅÂÕ¡ÒÃผÅÔµãËéÁÕคÇÒÁ·ÑนÊÁÑÂÍÂèÒ§µèÍàนืèͧ พÃéÍÁÃะººµÃǨÊͺ คØณÀÒพ·Õèà¢éÁ§Ç´ ÃÇÁ件֧¡ÒúÃÔ¡ÒÃÊè§ÁͺÊÔนคéÒãËé¡ÑºÅÙ¡คéÒä´éµÃ§µèÍàÇÅÒ ¨Ö§·ÓãËéÊÔนคéÒ ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à»çน ·ÕèÂÍÁÃѺ¨Ò¡ÅÙ¡คéÒ·Ñé§ãน»Ãะà·È áÅะµèÒ§»Ãะà·È áÅะ¨Ò¡»Ãะʺ¡ÒÃณì ¡ÒúÃÔËÒçÒนÃะ´ÑºÁืÍÍÒªÕพ ÇÑนนÕé คØณชินอิจิ นาคาชิม่า ¨Ö§ä´é¶èÒ·ʹÁØÁÁͧคÇÒÁคÔ´¶Ö§ ¡ÒÃพÑฒนÒàÁืͧ»Ùèà¨éÒÊÁÔ§พÃÒ áÅะªØÁªน ãน·ÑÈนะ¢Í§ผÙéºÃÔËÒÃÀÒคÍصÊÒË¡ÃÃÁ

ชินอิจิ นาคาชิม่า ประธานบริษัท POOCHAO

30

SAMINGPRAI

บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ�ำกัด (UAM) ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับพรีเมียม


“อุตสาหกรรมจับมือเคียงข้างชุมชน เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ�ำกัด (UAM) ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ระดับพรีเมี่ยม

“คÇÒÁ»Ãͧ´Í§áÅะäÁèËนÕ»ÑญËÒ ¨ะนÓพÒคÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒÊÙèàÃÒàÊÁÍ”

ผมเริ่มต้นการขายหุ่นยนต์ให้กับทางโตโยต้า และหลังจากนั้น ก็ได้มโี อกาสไปท�ำงานด้านการพัฒนาธุรกิจให้กบั โรงงานผลิตของโตโยต้า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและการ บริหารจัดการองค์กรอุตสาหกรรม รวมถึงการที่ผมได้เข้าร่วมท�ำงาน ที่บริษัทโอคาย่า อันถือเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายสินค้าให้กับบริษัทโตโยต้า ท�ำให้ผมมีประสบการณ์ที่มากพอ ที่จะน�ำพาตัวเองและองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกุญแจ สู่ความส�ำเร็จสิ่งแรกที่ต้องมี คือ ความซื่อสัตย์ที่มีต่อสังคม องค์กร บุคลากรในองค์กร และตัวเองด้วย

การพัฒนาตลอดเวลา เราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบั คนรุน่ ใหม่ ที่มีความสนใจในด้านนี้ โดยบุคลากรที่จะสามารถท�ำงานได้ในอนาคต จะต้ อ งก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู ่ ใ นแต่ ล ะยุ ค สมั ย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่คนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็น นักวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูล หรือวิศวกรที่สามารถออกแบบดูแลรักษา เครื่องจักรอัตโนมัติมีอยู่อย่างจ�ำกัด เราจงึ เหน็ สมควรว่าการจัดตัง้ มลู นิธฯิ นี้ จะเป็นการ สนับสนุนที่ดี เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนอง ความต้องการในอนาคตได้ อีกทั้งการสนับสนุนทางการ ศึกษานั้น นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ในพื้ น ที่ และท� ำ ให้ เ รามั่ น ใจได้ ถึ งความ สามารถของบุ ค ลากรที่ จ ะมา ร่วมพัฒนาองค์กรในอนาคต

“àÁืͧ»Ùèà¨éÒÏ µéͧพÑฒนÒµèÍ”

ประการที่สอง คือ ความสามัคคีกันภายในองค์กร เราจะต้องสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกัน เพื่อให้ทิศทาง ในการท�ำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสุดท้าย คือ ความมี มนุษยธรรมให้กับทุกอย่าง เวลาที่ตัวผมเอง หรือบริษัทประสบกับปัญหา ผมเลือกที่จะเผชิญหน้าให้กับปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเองมากกว่าที่จะ หันหลังให้มัน ในบางครั้งเราจะต้องมองปัญหาเหล่านั้น ในมุมมองอื่น และปรึกษากันเพื่อหาทางออกของปัญหานั้นๆ และยอมที่จะถอยหลัง ออกมาหนึ่งก้าวเพื่อที่จะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุของมัน เพราะการท�ำโรงงานในลักษณะนี้ การเจอปัญหาในการท�ำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่เข้ามาเป็นปกติ

“นâºÒÂàพืèͪØÁªนพÑฒนÒàÁืͧพÑฒนÒคน”

บริษัท ยูเนี่ยน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ�ำกัด ก่อตั้งโดย บริษัท โอคาย่า แอนด์ คัมปานี ลิมิเต็ด บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มา ลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นเหมือนนโยบายและความรับผิดชอบ ต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท ฯ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า งๆ กั บ ชุ ม ชน ปู่เจ้าสมิงพราย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิซากุระ รวมน�้ำใจ ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2013 เพื่อสนับสนุนด้าน การศึกษาให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ เพราะเรามองว่าภาคอุตสาหกรรมได้รับ

+

จากเดิมถนนเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย ค่อนข้างคับแคบ ท�ำให้ไม่สะดวก ในการเดินทาง การจราจรติดขัด และยังมีปญ ั หาน�ำ้ ท่วมบ่อยครัง้ แต่ ในปัจจบุ นั สิง่ ต่างๆ ได้เปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ถนน และการจราจร รวมถึงมี ก ารสร้ า งสะพาน ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ท�ำให้การเดินทางมีความสะดวก มากยิ่งขึ้น ตลอดจนปัญหาเรื่องน�้ำท่วมขังก็ได้รับการแก้ไข ไปในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนน้อยลง อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยโดยรอบจะได้รับการพัฒนา แต่เหนือ สิง่ อืน่ ใด คือ ประชาชนในพืน้ ทีค่ วรร่วมใจกันสร้างระเบียบวินยั เคร่งครัดต่อกฎจราจร เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของผอู้ นื่ และช่วยลดการเกิดอบุ ตั เิ หตุ ด้านสิง่ แวดล้อมก็ไมค่ วรด้อยกว่า เรือ่ งอืน่ ประชาชนทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ตามบริเวณต่างๆ รวมถึงการดูแลภูมิทัศน์ของเมืองให้ดู สวยงามสดใสมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการช่วยเก็บขยะ หรือช่วยกัน สร้างพื้นที่สีเขียวบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง ท้ายสุดนี้ คือ เมื่ อ ยุ ค สมั ย ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป และมี ก ารพั ฒ นาอยู ่ เ สมอ เมื อ งปู่ เ จ้ า สมิ ง พรายจึ ง ควรยกระดั บ ความทั น สมั ย เป็ น SMART CITY ก้าวล�้ำทางเทคโนโลยี มีระบบการจัดการ โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีกว่าปัจจุบัน และมีการรองรับระบบ การจัดเก็บข้อมูลที่ดีมากขึ้น เพื่อพัฒนาประชาชนในพื้นที่ไป POOCHAO SAMINGPRAI อีกขั้น

31


Strong Community Cha rity begins at home.

ชุมชน บุญถนอม คุณอุบลรัตน์ คชส�ำโรง ประธานชุมชนบุญถนอม ต�ำบลส�ำโรง อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ ก ล่ า วว่ า ที่ ผ ่ า นมา ทางชุ ม ชนบุ ญ ถนอมได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการดู แ ลเอาใจใส่ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งเรื่อง การซ่อมแซมถนนหนทางทีช่ ำ� รุด การท�ำท่อระบายน�ำ้ และแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าดับ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ท�ำให้คณ ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ อง ชุมชนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึง่ ล่าสุดทางเทศบาลฯ ได้มโี ครงการก�ำจัดขยะมูลฝอยทีน่ บั ว่า เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ของชุ ม ชนบุ ญ ถนอมในขณะนี้ โดยทางชุ ม ชน ได้ยนื่ เสนอเรือ่ งไปยังเทศบาลและได้รบั ผลตอบรับทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือ รวดเร็วมาก ได้มีการประสานงานไปยังเจ้าของพื้นที่เพื่อน�ำรถเทรลเลอร์ มาจัดการขยะที่มีอยู่จ�ำนวนมากไปก�ำจัดได้ส่วนหนึ่ง และในขณะนี้ ได้อยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการเพือ่ ก�ำจัดขยะให้หมดไปจากชุมชน โดยหวัง

POOCHAO

32

SAMINGPRAI

กิน อยู ่ อย่างรู ้คิด

เป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนบุญถนอมจะเป็นชุมชนที่สะอาด ปลอดขยะ และ น่าอยูย่ งิ่ ขึน้ เพราะนอกจากขยะจะเป็นตัวการสร้างมลพิษ และส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้ อยู่บ่อยครั้ง จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักทีม่ กั ท�ำให้เกิดไฟไหม้ คือ การทิง้ ก้นบุหรี่ หรือขยะ ทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิง ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง อยากขอความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากพี่ น ้ อ งในชุ ม ชน ให้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลชุมชนอีกแรงหนึ่ง

ความรักและความสามัคคีคือพลัง ที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้เดินหน้าต่อไป

ช่ วยชี วติ ช่ วยรักษ์ส่งิ แวดล้อม


STRONG COMM UNITY

ชุมชน กุศลส่ง สามัคคี ชุมชนกุศลส่งเสริมสามัคคี ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอพระประแดง มีคุณปัญจะ จริงเสถียร เป็นประธานชุมชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ด�ำรง ต�ำแหน่งรองประธานชุมชน และได้ทำ� งานร่วมกับคณะกรรมการชุมชน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เมือ่ มีขา่ วแจ้งมาจากทางเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย ว่าจะ มี โ ครงการให้ บ ริ ก ารตั ด ผมฟรี แ ก่ ป ระชาชน เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทางคณะกรรมการฯ จึงได้มีการกระจายข่าวให้ ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง โดยมีผทู้ ใี่ ห้ความสนใจเป็นอย่างมาก และ ถื อ ว่ า เป็ น โครงการที่ ดี โ ดยเฉพาะช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ โ รงเรี ย นใกล้ จ ะ เปิดเทอม ผู้ปกครองหลายท่านต้องพาบุตรหลานไปตัดผม ซึ่งเป็นการ ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในส่วนหนึ่ง สร้างความยินดีให้ทั้งกับเด็ก และ ผู้ใหญ่ที่มาใช้บริการ

เมื่อกล่าวถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในชุมชนแล้ว ทางชุมชนยังได้ความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลฯ ในการเพิ่มตู้น�้ำ หยอดเหรียญอีก 2 ตู้ จากเดิมที่มีอยู่ 4 ตู้ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ ของประชาชน และรายได้จากการใช้บริการตู้กดน�้ำก็น�ำมาลด ค่าใช้จ่ายในชุมชนทั้งค่าน�้ำ ค่าไฟ รวมถึงเรื่องการติดตั้งกล้อง วงจรปิด และเครื่องออกก�ำลังกายอีกด้วย นอกจากนี้ ทางชุมชนยังมีปญ ั หาทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ ให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเข้ามาดูแล นั่นคือ การตัดกิ่งไม้ ที่ พ าดสายไฟออก เพราะอาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ ภั ย ต่ า งๆ ตามมาอีกมากมาย โดยชุมชนมัน่ ใจว่าเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย จะให้ความช่วยเหลือ และดูแลประชาชน เสมือนกับตลอดระยะเวลา หลายปีที่พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างดี มาโดยตลอด

“เพียงเราเริ่มต้นช่วยกัน สิ่งดีๆ จะเกิดในชุมชนเสมอ” ปั ญจะ จริงเสถียร (ประธานชุ มชน)

POOCHAO

33

SAMINGPRAI


INTERESTING

LAW

ก ฎ ห ม า ย น่ า รู้

“สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งสำ�หรับกฎหมายน่ารู้ ในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการ บุกรุกที่สาธารณะและในวารสารฉบับนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องการครอบครองปรปักษ์ เพื่อเป็นการ ป้องกันการเสียสิทธิในทรัพย์สินของตน โดยการถูกผู้อื่นแย่งการครอบครอง (การครอบครอง ปรปักษ์) เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครอง”

การ ครอบครอง

ปรปั ก ษ ์

อันดับแรก เรามาท�ำความรู้จักค�ำว่า “ครอบครองปรปักษ์” ตามกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ว่า “บุคคลใดครอบครอง ทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ โดยความสงบและโดย เปิ ด เผยด้ ว ยเจตนาเป็ น เจ้ า ของ ถ้ า เป็ น อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็น เวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้น ได้กรรมสิทธิ์” ต่อไปนะครับ เรามาดูหลักเกณฑ์การครอบครอง ปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 6 ประการ

1. ครอบครอง หมายถึ ง กริ ย าเข้ า ยึ ด ถื อ ทรัพย์สนิ เช่น เข้าท�ำประโยชน์ปลูกพืชเลีย้ งสัตว์ ในสวน ไร่ นา ถือว่าได้ครอบครองสวน ไร่ นา นั้นแล้ว เป็นต้น

2. ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หมายถึง ทรัพย์สินที่ เจ้าของมีกรรมสิทธิอ์ ยูใ่ นกรณีทดี่ นิ จะต้องเป็น ที่ดินที่มีโฉนด หรือตราจองเท่านั้น 3. โดยสงบ คือ การครอบครองโดยปราศจาก การข่มขู่ การใช้ก�ำลัง การหลอกลวง และไม่มี ใครมาหวงห้าม กีดกัน แสดงความเป็นเจ้าของ หรือฟ้องขับไล่ 4. โดยเปิดเผย คือ การครอบครองโดยมิได้ หลบซ่อนเร้น ปิดบัง หรืออ�ำพรางใดๆ 5. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ การครอบครอง โดยเจตนาตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่การครอบครองแทนผู้อื่น เช่น คนสวน เฝ้ า สวนแทนเจ้ า ของ หรื อ ครอบครองตาม สัญญาทีใ่ ห้อำ� นาจไว้ เช่น การครอบครองทีท่ ำ� นา ตามสัญญาเช่านา เป็นต้น 6. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน 10 ปี หรือสังหาริมทรัพย์ 5 ปี ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์ทั่วๆ ไป หมายถึง ที่ดินรวมทั้ง ทรั พ ย์ ที่ ติ ด กั บ ที่ ดิ น เช่ น ตึ ก บ้ า น อาคาร เป็ น ต้ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ก็ คื อ ทรั พ ย์ ที่ ข น เคลื่อนที่ได้เองนั้น การครอบครองปรปักษ์ จะได้กรรมสิทธิ์ต้องปรากฏว่า ครอบครอง

ที่ดินดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้จะถูกผู้อื่นแย่งการครอบครอง ไม่ใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 1382 แต่จะอยู่ในบังคับ มาตรา 1376 “ถ้าผูค้ รอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไซร้ ท่านว่า ผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง เว้นแต่ อีกฝ่ายหนึง่ มีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ดีกว่า ซึง่ จะเป็นเหตุให้เรียกคืนจาก ผูค้ รอบครองได้ การฟ้องคดีเพือ่ เอาคืน ซึง่ การครอบครองนัน้ ท่านว่า ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง” เมือ่ เราทราบ ถึงการครอบครองปรปักษ์แล้ว เจ้าของที่ดินมือเปล่าจะต้องขยัน มากกว่าเจ้าของทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิ์ คือ ต้องเอาใจใส่หมัน่ ไปดูแลทีด่ นิ ของตนอย่างน้อยปีละครัง้ เพราะหากมีผอู้ นื่ เข้ามาแย่งการครอบครอง POOCHAO

34

SAMINGPRAI

ติ ด ต่ อ กั น ตลอดมาเป็ น เวลานานตามที่ กฎหมายก�ำหนดไว้ดังกล่าว ส�ำหรับหลักเกณฑ์ 6 ข้อที่กล่าวมา นัน้ คือ ต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ อยู่ และถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง ติดต่อกันนานถึง 10 ปี กรณีที่ดินที่มีหลักฐาน ต่อไปนีถ้ อื ว่ามีสทิ ธิครอบครองเท่านัน้ ไม่ถอื ว่า มีกรรมสิทธิ์ หรือที่เราเรียกว่า “ที่ดินมือเปล่า” คือ 1. น.ส. 3 หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ 2. น.ส. 3 ก หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ ออกโดยใช้ถ่ายรูปทางอากาศ 3. น.ส. 2 ใบจอง เป็นหนังสือที่รัฐอนุญาตให้ ครอบครองที่ดินชั่วคราว 4. น.ส. 5 ใบไต่สวน เป็นหนังสือที่ท�ำขึ้นเพื่อ การจะออกโฉนดที่ดิน 5. ใบน�ำ เป็นหนังสือที่ออกให้แก่ครอบครอง ที่ดิน น�ำเจ้าพนักงานรังวัดที่ดิน 6. ส.ค. 1 เป็นหนังสือแจ้งการครอบครอง 7. ที่ดินที่มีสิทธิการครอบครองแล้ว แม้ไม่มี หนังสือส�ำคัญใดๆ แสดงสิทธิเลย

บุกรุกเข้ามาจะได้ทักท้วงหวงห้ามปกป้องสิทธิของตนไว้ก่อน เพราะ ที่ดินมือเปล่าเพียงผู้อื่น เข้ามาครอบครองที่ดินของเราเพียงแค่ 1 ปี ก็ได้สิทธิครอบครองแล้ว หากเกิน 1 ปี แล้วจะไปฟ้องศาล ศาลก็ต้อง ยกฟ้อง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการฟ้องเพือ่ เอาคืนต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่ เวลาถูกแย่งการครอบครอง “ส�ำหรับมุมกฎหมายในเรื่องนี้ ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย และในฉบับต่อไปมุมกฎหมายจะมีสาระน่ารู้ เรื่องใด ขอให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับ”


เสียง จากประชาชน

ตลาดริมน�้ำ วัดบางหัวเสือ Waterfront market

GOSSIP

เปิ ด

ตลาด

เสาร์ - อาทิตย์

8.00 - 15.00 น.

ปกรณ์ ลีลาขจรกิต หมู่ 10 ซอยกุศลส่ง ถนนรถรางเก่า ต�ำบลส�ำโรง

ตัวผมเองอาศัยอยูท่ นี่ มี่ าประมาณ 42 ปีแล้ว ได้เห็นความเปลีย่ นแปลง ทีเ่ จริญเติบโตขึน้ ไปทุกวัน จากเดิมทีเ่ ป็นชุมชนเล็กๆ ก็ขยายใหญ่ขนึ้ ตามจ�ำนวน ประชากรที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีการบริหารจัดการ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยมากขึ้ น สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา ของประชาชนได้ ดี เ สมอมา มี เ พี ย งเรื่ อ งปั ญ หายาเสพติ ด ของกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ที่แม้จะลดจ�ำนวนลงไปเยอะมากแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปจากชุมชน จึงอยากฝากให้เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้มีการเข้มงวดกวดขันกับปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น ที่ส�ำคัญ ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนคนในชุมชนทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแล บุตรหลานในครอบครัวของพวกเรา เพื่อให้เป็นชุมชนสังคมคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

รักษ์นะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษ์คน รักษ์ส่งิ แวดล้อม

โทร. 081-3458489

รวดเร็ว ทันใจ ฉับไว เที่ยงตรง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขที่ 222 หมู่ 8 ต�ำบลส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-363-9800 หรือ www.poochaosamingprai.go.th

POOCHAO

35

SAMINGPRAI


ไม้ตาย

การออกอาวุธ ที่คู่ต่อสู้ต้องแพ้

GOOD APTITUDE

ไหวพริบดีด้วยมวยไทย

MUAY THAI

ศอกหลัง ใช้ศอกตีกระทุ้งออกด้านข้าง

STRONG BODY

วงใน

การใช้ลูกไม้ ออกอาวุธแบบประชิดตัว

กายใจแข็งแรง

MUAY THAI

อัด การดันด้วยไม้มวย

BIND friendship ผูกพันด้วยมิตรภาพ

MUAY THAI

จังหวะ โอกาสออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ ส �ำ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ปู่ เ จ้ า ส มิ ง พ ร า ย www.poochaosamingprai.go.th

222 ม.8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : 0-23639800 โทรสาร : 0-23639809 ผลิตโดย หจก.ฉัตร (บิ๊ก ไอเดีย คัม ทู ไลฟ์) www.chatra.tv โทร 0898144919, 023951964

สืบเท้า การเคลื่อนตัว ไปข้างหน้า

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY  
POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY  

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY Magazine No.1/2559

Advertisement