Issuu on Google+

97

17-02-08

12:11

Page 2

KÚ‹Ù˘ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· μ’ ª∂ƒ√™

ª∂ Δ∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏ Δ∏™ ¶∞°∫ƒ∏Δπ∞™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™Δπ∫H™ Δƒ∞¶∂∑∞™


98

17-02-08

98

15:24

Page 2

π∞¡√À∞ƒπ√™ 2008

∫ƒ∏TH™ ∞¡£ƒø¶√°∂ø°ƒ∞ºπ∞ - ¶PO§O°O™, ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞, μπμ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™

AÓÙ› ÚÔÏfiÁÔ˘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ «∫Ú‹Ù˘ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·», ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ Ù˘ «¶» ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ªÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ηÙÔ¯‹, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿, ‰ËÏ·‰‹, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙ· 1840. ∫·È ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ 1911, ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ 1920 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘ÓÔÙÈο. ™ÙȘ 96 ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘, ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¯Â›·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó¤· ËÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤· ËÁ‹ ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Δ· ‰‡Ô Ù‡¯Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏ›ÛÙÔÚ· Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ

Δ

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∫Ú‹ÙË ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ÁÈ ·˘Ùfi ÂÈϤͷÌÂ Ë ·Ú›ıÌËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ʇÏÏÔ ÙˆÓ 192, Û˘ÓÔÏÈο ÛÂÏ›‰ˆÓ. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ηٿ ηÓfiÓ· ‰È·ÙËÚ‹Û·Ì ÙË ÁÚ·Ê‹, ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ∞˘Ùfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Û οı ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∫È ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ΔȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ·ÓıÚÒˆÓ ÙȘ ·¢ı‡Ó·Ì ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜, Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ «∫Ú‹Ù˘ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·» (ÂÏ›˙ÔÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ) Ì·˜ ‰›ÓÂÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞ϤÎÔ˜ ∞. ∞Ó‰ÚÈο΢

ÛÂÏ. - ∞ÓÙ› ÚÔÏfiÁÔ˘, ÂÚȯfiÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - μ’ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 - ∏ ÙÔ˘ÚÎfiÁψÛÛË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «°ÎÈÚ›Ù» Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ 1869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 - √ ª·ÓÔ˘‹Ï μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙ· 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 - ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë ÙÔ 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 - ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ·Û¿ ÙÔ 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 - ∞‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 - ∞ӤΉÔÙÔ ·Ú¯Â›Ô: ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 - ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ 1881 . . . . . . . . . . .125 - √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Û ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ÙÔ 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 - √ ·Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ¡ÈÎfiÛÙÚ·ÙÔ˜ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ ÙÔ 1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 - Δ· §ÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «¶» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 -∏ «ÂÈÙfiÈÔ˜ ÌÂϤÙË» ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 - Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú‹Á·Á·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 - ∏ ÚÒÙË ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 - ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 - ∏ ÎÚËÙÈ΋ ¯ˆÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ ÏÔ¯·Áfi πˆ¿ÓÓË ¡Ô˘¯¿ÎË ÙÔ 1903 . . . . . . . . . . . . . . .173 - ¶ÔÈ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û ÔȘ ¯ÒÚ˜ ¤Î·Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ë ∫ÚËÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 - ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· . . . . . . . . .185 - ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ÚËÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 - ™˘ÓÔÙÈΤ˜ ·ÔÁڷʤ˜ 1920, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 - ∏ §¤Ó· Δ˙‰¿ÎË ÁÈ· Ù· ÙÔ˘ÚÎÔÎÚËÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ò˜ ÚÔ‹Ïı·Ó . . . . . . . . . . . .189

μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ËÁ¤˜, ·Ú¯Â›·

∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÃÂÈڷοÎË ·fi ÙȘ °Ô‡‚˜, Û ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Á‡Úˆ ÛÙÔ 1907, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË Î·È ÙÚ·‚‹¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ R. Behaeddin. ∂I ¢π∫√ ∞ºπ∂ƒøª∞

∫Ú‹Ù˘ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· B’ ª∂ƒ√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞. ªÀ∫ø¡π∞Δ∏™ ∞.∂. À   ‡ ı ˘ Ó Ô ˜ ¤ Î ‰ Ô Û Ë ˜ - ‡Ï˘ : ∞ Ï ¤ Î Ô ˜ ∞ . ∞ Ó ‰ Ú È Î ¿ Î Ë ˜ e-mail: andrikakis@patris.gr ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË: ª·Ú›· °ÂÌÈÙ˙¿ÎË, ™ÔÊ›· °ÂÚÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ƒÔ‡Ï· ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ∂ϤÓË ªÔ˘¯·Ï¿ÎË, §›Ó· ΔÛÈÓ¿‚Ô˘ ¢ÈÔÚıÒÛÂȘ: ¡›ÎÔ˜ ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿Î˘, ÃÚ˘ÛԇϷ ∫ÈÌȈӋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË: ª·Ú›· ™Ô‡Ï·. ¢È·ÓÂÌ‹ıËΠ‰ˆÚÂ¿Ó Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¶∞Δƒπ™”

-∞ÏÂ͛Ԣ ™Ù., «ªÈÓˆÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1968 -∞ÏÂ͛Ԣ ™Ù., «ΔÔ ∫¿ÛÙÚÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ π™Δ’ Î·È π∑’ ·ÈÒÓ·», ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1964 -∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¡., «¶ÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ (16Ô˜-19Ô˜ ·È.)», ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2006, μÈÎÂÏ·›· ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË -∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¡., «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË 1821-1924. ŒÓ·˜ ·ÈÒÓ·˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜», ·Ó¿Ù˘Ô ∞ı‹Ó· 2004 -∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¡., Izbek T., «…Ìˉ¤ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ìˉ¤ ŒÏÏËÓ˜ ˘‹ÎÔÔÈ Â›Ì·ÛÙ»: √È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ 1898-1939. ∞fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ¶ÂÚ¿Á̤ӷ £’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÚËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ∂.∫.π.ª., Ù. °/1, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2005 -μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜ ª., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1846 -°fiÓÙÈη ¢., ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË – ÂÈ̤ÏÂÈ·, R. Pashley «Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË», ‰‡Ô ÙfiÌÔÈ, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1991, ¢‹ÌÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, μÈÎÂÏ·›· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË 1837) -¢ÂÙÔÚ¿Î˘ £., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ∞ı‹Ó· 1986 -¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ μ., ¢·ÛοÏÔ˘ ¢., ÂÈ̤ÏÂÈ· «√ ∫Ò‰Èη˜ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ», πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ MÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘, μÈÎÂÏ·›· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¢‹ÌÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2003 -∑Ô˘‰È·Ófi˜ ¡., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ › ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜», Ù. ∞’, ∞ı‹Ó·È 1960 -∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ™Ù., ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ¤Î‰ÔÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Û¯fiÏÈ· Î·È ·fi‰ÔÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, Fr. Barozzi “Descrittione dell’ isola di Creta (¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘) 1577/78», ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2004, μÈÎÂÏ·›· ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË -∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¡., «∫ÚËÙÈο», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1894 -∫ÚÈ¿Ú˘ ¶., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ Î·ı’ ËÌ¿˜ ¯ÚfiÓˆÓ», Ù. °’, ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1935 -∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë˜ ∫., «∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜», 1859 -Kolodny E., “La population des iles de la grece”, t. 1,2, atlas, 1974 -§Ô˘Î¿ÙÔ˜ ™., «∏ ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, 1875-1881 ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÍÂÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ», ¶ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ∑’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÚËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ù. °/1, 1995 -ª·Óԇ۷η˜ ª., «∏ ·Ú¿ Trivan ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ (1644) Î·È Ô ‰‹ıÂÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÎÚËÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ∫¤Ú΢ڷ˜», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 3, 1949 -ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, È‰Ú˘Ù‹˜ ¶·‡ÏÔ˜ ¢Ú·Ó‰¿Î˘, 1933, -ªÔ˘Ú¤ÏÏÔ˜ π., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», Ù. 1, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1932 -ªÔ˘ÔÓÙÂÏÌfiÓÙÈ ÃÚ., «ŒÓ·˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙ· 1415», ÚfiÏÔÁÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË – ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ª¿Úı· ∞ÔÛΛÙË, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1983 -ª‡ÛÛˆÓ, «P. Castrofilaca ÂÚ› ™ËÙ›·˜», Ù. μ’, 1933 -¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ ∂., «¶ÂÚ› ∫Ú‹Ù˘ Î·È È‰›· Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1892

-¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °., ¶ÂÔÓ¿Î˘ ª., ¤Î‰ÔÛË, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û¯fiÏÈ·, Ph. De Bonneval, M. Dumas, «∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘. ªÈ· ·Ó¤Î‰ÔÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1783», ƒ¤ı˘ÌÓÔ 2000, ÂΉ. ª›ÙÔ˜ -¡Ô˘¯¿Î˘ π., «∫ÚËÙÈ΋ ÈÚÔÁÚ·Ê›·», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1903 -Nilsson M., «∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȘ ÙËÓ ∫Ú‹ÙËÓ», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 3, 1949 -•·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜ ™Ù., «√È ∂‚Ú·›ÔÈ ÂÓ ∫Ú‹ÙË», ∫ÚËÙÈ΋ ™ÙÔ¿, Ù. μ’, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1909 -•·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜ ™Ù., «∏ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›· ÂÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ EÓÂÙÒÓ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ», Athen 1939 -•·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜ ™Ù., «Ã¿Ó‰·Í – ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ, ÈÛÙÔÚÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·», ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1964 -«√È ÂÈÎÚ¿ÙÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘, ‰È‡ı˘ÓÛË ¡ÈÎfiÏ·˜ ºÚ·Ú¿ÎÏ·˜. -¶··‰¿ÎȘ π. ¡., «∑ËÌ›·È Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ∂·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (1866-1898)», ÌÂϤÙË ÈÛÙÔÚÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈ΋, ̤ÚÔ˜ ÚÒÙÔÓ, ÷ÓÈ¿ 1933 -¶··‰ÔÂÙÚ¿Î˘ °., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÌÔÓ‹˜ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο ∫’, 1966 -¶ÂÔÓ¿Î˘ ª., «∏ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ 1897-1899», ∫ÚËÙÔÏÔÁÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· 14, 1998 -¶Ú·ÎÙÈΛ‰Ë˜ ∑., «ÃˆÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Û˘ÓÙ·¯ı›۷ Ùˆ 1818», ÂÈ̤ÏÂÈ· ¡. ™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ë˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1983 ( ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÂÓ ∂ÚÌÔ˘fiÏÂÈ ™‡ÚÔ˘, 1900) -ƒ·Áη‚‹˜ π., «Δ· ∂ÏÏËÓÈο», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1854 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «¶fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ», ‰‡Ô ÙfiÌÔÈ, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1991 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «™Ù·ÙÈÛÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÂÚ› ∫Ú‹Ù˘ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο πμ’, 1958 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ πˆ¿ÓÓË ™��ÁÎÚ¤ÓÙÔ(1604)», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 3, 1949 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «ªÓËÌ›· Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜», Ù. 3, F. Pasqualigo “Relazione 1594”, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1953 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «ªÓËÌ›· Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜», Ù. 1, Zuanne Mocenigo “Relazione”, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ 1947 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., ªÓËÌ›· Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙfiÌÔ˜ V, Francesco Basilicata “Ralazione 1630”, -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ¡ÙÔÏÊ›Ó μÂÓÈ¤Ú (1610)», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 4, 1950 -™·Ó¿Î˘ ™Ù., «∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔ‚ÏÂÙ‹ Isepo Civran ÙÔ˘ 1639» -™Ù·˘Ú¿Î˘ ¡., «™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ∞ı‹Ó·È 1890 -™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ë˜ ¡., «ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·ÊÔÚÒÓÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ÙfiÌÔÈ 1, 3, 4, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1975-1985 -™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ë˜ ¡., «∞ӤΉÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÓ ∫Ú‹ÙË. ¢‡Ô ¤ÁÁÚ·Ê· Ú˘ıÌÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÙ¿

ÙËÓ ¿ÏˆÛÈÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 1, 1947 -™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ë˜ ¡., «∞ÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο ∫μ’, 1970 -™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÏËı˘ÛÌfi˜ 1900, ÂÓ Ã·Ó›ÔȘ 1904 -Sprat, “Travells and researches in Crete”, 1865 -T˙‰¿ÎË-AÔÛÙÔÏ¿ÎË §¤Ó·, «OÈÎÔÁÂÓÂȷο ÔÓfiÌ·Ù· TÔ˘ÚÎÔÎÚËÙÈÎÒÓ», ¶ÂÚ·Á̤ӷ £’ KÚËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, Ù. °1, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 2005, E.K.I.M. -Δ˙ÔÌ·Ó¿ÎË ÃÚ., «£·Ï·ÛÛÈÓ‹ ΔÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÿӉ·Î·», ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1997, ÂΉ. ¢ÂÙÔÚ¿Î˘ -ÃÔ˘ÚÌÔ‡˙˘ –μ˘˙¿ÓÙÈÔ˜ ª., «∫ÚËÙÈο», ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1842 -æÈÏ¿Î˘ μ., «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», Ù. 1-2, ∞ı‹Ó·È -Green M., «∫Ú‹ÙË ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ ÙˆÓ ¶ÚÒÈÌˆÓ ¡ÂfiÙÂÚˆÓ ÃÚfiÓˆÓ», ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË - ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂. °Î·Ú¿, ∞ı‹Ó· 2005, ∂ΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÙÔ‡ ¶ÚÒÙÔ˘ ∞ƒÃ∂π∞ -π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË, πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘ -∂›ÛËÌÔ˜ ∂ÊËÌÂÚ›˜ Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1900, 1902, 1911, 1912 -μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ -«Libro de Informattion delle cose publiche del Regno de Candia et Isole de Cerigho, Zante, Cefalonia et Corfu» ÙÔ˘ Pietro Castrofilaca, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ μÈÎÂÏ·›·˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ (Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ™Ù¤ÚÁÈÔ ™·Ó¿ÎË) -∫Ú‹ÙË, ∂ÊËÌÂÚ›˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∫Ú‹Ù˘, ·Ú. 617, ∂Ó Ã·Ó›ÔȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1881 -GIRID, ∂ÊËÌÂÚ›˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∫Ú‹Ù˘ (ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋), 1869 -∞گ›· °ÂÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ã∞ƒΔ∂™ ∫∞π ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ -∞گ›· μÈÎÂÏ·›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ -∞گ›· πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ -ºˆÙÔÁڷʛ˜ Behaeddin -ºˆÙÔÁڷʛ˜ Gerola -∂ΉfiÛÂȘ «ªÈÎÚfi˜ ¡·˘Ù›ÏÔ˜» -«£·Ï·ÛÛÈÓ‹ ΔÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÿӉ·Î·» Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ Δ˙ÔÌ·Ó¿ÎË -∞Ú¯Â›Ô ∞ϤÎÔ˘ ∞Ó‰ÚÈοÎË -Aگ›· ȉȈÙÒÓ


99

17-02-08

15:25

Page 2

B’ ¶∂ƒπ√¢√™ Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™ (1841-1898)


100

17-02-08

15:26

Page 2

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “°ÎÈÚ›Ù” (KÚ‹ÙË) ÙÔ˘ 1869. ◊Ù·Ó Ë Â›ÛËÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔ 1867 ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· ÙÔ‡ÚÎÈη Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (1830-1840) Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “μ·Î¿È °ÎÈÚ›Ù” (¡¤· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘), ÂÓÒ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1860 ∫Ú‹Ù˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙËÓ ÚÒÙË ÂÏÏËÓfiʈÓË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “∫Ú‹ÙË”. ™Â ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ “°ÎÈÚ›Ù”. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ʇÏÏÔ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1896


101-104

17-02-08

16:49

Page 1


101-104

17-02-08

102

15:27

Page 2

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ¶EPI°PAºH TH™ KPHTH™ KAI TøN KATOIKøN TH™ A¶O TO M. BEPNAP¢O ™TA 1846

∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ª. μÂÚÓ¿Ú‰Ô ÛÙ· 1846

√È ∫Ú‹Ù˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂÓÙ·ÊÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ª·ÓÔ˘‹Ï μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜ Ô ∫Ú˘, fiˆ˜ ˘¤ÁÚ·ÊÂ, Âͤ‰ˆÛ ÛÙ· 1846 ÙËÓ “πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘”, Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ù· ÷ÓÈ¿, ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ÙË ™ËÙ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, Ë ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ηÙÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1830 Î·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û Âڛȷ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. M·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜, Ë ∫Ú‹ÙË ·Ú¿ÁÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÈ ÌÂÓ ΔÔ‡ÚÎÔÈ «‰ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÒÛÈÓ ·fi ÙÔ Ó· ›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô›ÓÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ Î·ÈÚÒ Ó˘ÎÙfi˜, Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ›ÓÔ˘Ó, ˘¿ÁÔ˘Ó ÂȘ Ù· ˘fiÁÂÈ· Î·È ÎÚ·ÛԈϛ·». √È ‰Â ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› «›ÓÔ˘Ó ËÌ¤Ú·Ó Î·È Ó‡ÎÙ· Ô›ÓÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔÓ Î·È Ì ÌÈÎÚ¿ ÔÙ‹ÚÈ·, Â˘Ù˘¯¤ÛÙ·ÙÔÈ ‰Â ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ˜ ÂÓ›ÔÙ ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÙfiÓ, ÙËÓ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ·ıÏÈfiÙËÙÔ˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ». «√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› , ÂÈÛ›Ó ˘„ËÏÔ‡ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ڈ̷Ϸ›ÔÈ , ‡ڈÛÙÔÈ, ·Á·Ô‡ÛÈ Ôχ ÙËÓ ÙÔÍ¢ÙÈ΋Ó. ¶¿ÓÙÔÙ ÂÛÙ¿ıËÛ·Ó ÂÚÈ‚fiËÙÔÈ ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Á‡ÌÓ·ÛÈÓ ‰Èfi Î·È Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ‚‚·ÈÔ› fiÙÈ, ·‡ÙË Ë Á‡ÌÓ·ÛȘ ËÓ È‰È¿˙Ô˘Û· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ‰È· ÙÔ‡ÙÔ Â› ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Ù·‡Ù˘ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿ ۇ̂ÔÏ· ÂÈ ÌË Ê·Ú¤ÙÚ·È», ÁÚ¿ÊÂÈ Ô μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ∫·È Û˘Ó¤¯È˙Â: “√ ∂ÊÔÚÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· Ì·˜ ‰ÈÂʇϷÍÂÓ ¤Ó· ÓfiÌÔÓ, ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ª›Óˆ˜ ÂÚfiÛÙ·˙ ӷ ‰È‰¿ÛΈÛÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙËÓ ÙÔÍ¢ÙÈ΋Ó. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÙ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙÔ ‰È· ‚¤ÏË ÙˆÓ ÂΛÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚfiÓ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Î·Ï¿ÌˆÓ, ÙÔ ÏÂÙfiÓ Î·È ·Î·ÓıˆÙfiÓ, ÙÔ Ê˘fiÌÂÓÔÓ ÂȘ Ù· ·Ú·ı·Ï·ÛÛ›Ô˘˜ ¿ÌÌÔ˘˜ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. √È ·Ï·ÈÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÌÂÙ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙÔ ÔÌÔ›ˆ˜ ÙËÓ ÛÊÂÓ‰fiÓËÓ, (ÔÈ Ó˘Ó ÂÈÛ›Ó ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔÈ Î·È Â˘ÛÙÔ¯ÒÙ·ÙÔÈ ¿ÓÙˆÓ ÂȘ ÙÔ ˘ÚÔ‚ÔÏ›Ó)Ø ˘ÂÚ›¯ÔÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÔÚfiÓ, ÙËÓ ıËÚ¢ÙÈ΋Ó, ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔÓ, ÙËÓ È¢ÙÈ΋Ó. ¢È· ‰Â Ù· ‹ıË ÙˆÓ ÂηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙÔ ÂȘ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜Ø ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜ ÂÈÛ›Ó ÔÈ ÙÈÌÈÒÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¢ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙȘ ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ, ̋٠·›Ù·˜ (˙ËÙÈ¿ÓÔ˘˜), Ì‹Ù ÎϤÙ·˜, Ì‹Ù ÔÎÓËÚÔ‡˜, Ì‹Ù ÊÔÓ›˜, Ì‹Ù ÏËÛÙ¿˜. ∞È ı‡Ú·È ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ÎÏ›ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ì ۇÚÙ·˜ Í˘Ï›ÓÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚÔÙ¿ÙÔ˘˜ ·ÓÙ› ÌÔ¯ÏÒÓØ fiÙ·Ó ÎϤ„Ë ΔÔ˘ÚÎfi˜ ÙȘ (ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û·Ó›ˆ˜), ÙÔÓ Ó›ÁÔ˘ÛÈÓ ¤ÂÈÙ· ÂȘ ÙËÓ ÂÈÚÎÙ‹Ó ‰È· ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜, ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘ÛÈÓ ¤ÂÈÙ· ÂȘ Û·ÎΛÔÓ Ï‹Ú˜ ÂÙÚÒÓ, Î·È ÙÔÓ Ú›ÙÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·ÓØ ·Ó ‰Â ÙȘ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÎϤ„Ë, ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È ÂȘ Ú·‚‰ÈÛÌfiÓ, ‹ ·Á¯fiÓËÓ ÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔÓ ‰¤Ó‰ÚÔÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÙˆÓ

ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÂÈÛ›Ó ÂÍÔÌÒÙ·È ·ÚÓËÛ›¯ÚÈÛÙÔÈ, ‹ ˘ÈÔ› ·ÚÓËÛȯڛÛÙˆÓ. √È ·ÚÓËÛ›¯ÚÈÛÙÔÈ Ô‡ÙÔÈ ÂÈÛ›Ó ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÔÏÈÁÒÙÂÚÔÓ Ù›ÌÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏËı›˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜”. “√È ¯ˆÚÈÎÔ› ∂ÏÏËÓ˜” - ϤÂÈ Ô ª·ÓfiÏ˘ μÂÚÓ¿Ú‰Ô˜ Ô ∫Ú˘ - “ÊÔÚÔ‡Ó ‰È· Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÌfiÓÔÓ ÂÓ Ê¤ÛÈ ÎfiÎÎÈÓÔÓØ ÂȘ ÙËÓ ÂÍÔ¯‹Ó ‰È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·‡ÛÈÓ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÂÈÌ‹ ÌÈ· ÛΤËÓ Ï¢΋Ó, ‹ Ì·Ó‰‡ÏÈÔÓ, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÊÔÚÔ‡ÛÈÓ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÊÂÛ›Ô˘ ÙˆÓ, Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ Ì›·Ó ¿ÎÚ·Ó ·Ó·ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ú¿‚‰ÔÓ ÙˆÓ ‰È· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ˆÛÈÓ ÂÓ Â›‰Ô˜ ÛÎÈ·‰›Ô˘. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó. √È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂÈÛ›Ó ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔÈ ÂÏ·ÊÚ¿, ÊÔÚÔ‡ÛÈ ÌfiÓÔÓ ‚Ú·ÎÈ¿ ΢·Ó¿ ·fi ‚·Ì‚·Îfi·ÓÔÓ Ϸهٷٷ Î·È Ì·ÎÚ¿ ˆ˜ ÙÔ˘˜ fi‰·˜, ÏËÓ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ ‚ڷΛˆÓ ηٷ‚·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·fi fiÛÔÓ Ú¤ÂÈ, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔηٷÛÙ·›ÓÂÈ ·ÍÈÔÁÂÏ¿ÛÙÔ˘˜ (ÙÔ‡ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌfiÓÔÓ ÂȘ Ù·˜ fiÏÂȘ). ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ Î·Ó›˜ fiÛȘ Ó· ÌËÓ ‹Ó·È ηÏÒ˜ ˘ԉ‰˘Ì¤ÓÔ˜. ∂Ș ÌÂÓ Ù·˜ fiÏÂȘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÌ‚¿‰·˜ (·Ô‡Ù˙È·) ·fi ‚‡ÚÛ·Ó (Û·¯ÙÈ¿ÓÈ) ÎÔÎΛÓËÓ Î·ı·ÚˆÙ¿ÙËÓ Î·È ÂÏ·ÊÚÔÙ¿ÙËÓ, ÔÈ ‰Â ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·fi Ì·‡ÚËÓ ‚‡ÚÛ·Ó, ÂȘ ‰Â ÙËÓ ÂÍÔ¯‹Ó ÊÔÚÔ‡ÛÈÓ ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÚÎÔ‡ÓÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÒÛÙ ÂÈÛ› ÙfiÛÔÓ Î·ÏÒ˜ ˘ԉ‰˘Ì¤ÓÔÈ fiÛÔÓ ‹Û·Ó ÂȘ ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ∫Ú‹Ù˜. √‡ÙÔ˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ È·ÙÚfi˜ ÔÌÈÏ› ÂÚ› ÙÔ‡ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÚ› ÂÓÔ˜ ˘Ô‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙˉÂÈÔÙ¿ÙÔ˘Ø °·ÏËÓfi˜ ‰Â Ô ˘ÔÌÓËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ‚‚·ÈÔ› fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ·Ó¤‚·ÈÓÂÓ Âˆ˜ ÂȘ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÎÓ‹Ì˘, fiÙÈ ‹ÙÔÓ ·fi ˆÚ·›ÔÓ ‰¤ÚÌ· (‚‡ÚÛ·Ó), ÙÚ˘Ë̤ÓÔÓ ÂȘ ÔÏÏ¿ ̤ÚË ‰È· Ó· ‰È·ÂÚÓÒÛÈÓ ÔÈ ÈÌ¿ÓÙ˜ (ÏÔ˘Ú›·) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ¤ÛÊÈÁÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÊÈÓ·Ó Ó· ›ÙÂÈ”. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ μÂÚÓ¿Ú‰Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÓËÛ›: “∏ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÂÓ Û·ÊËÓ›˙ÂÈ Î·ÏÒ˜ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÂÛÙ› Ì’ fiÏÔÓ ÙÔ‡ÙÔ, ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔÓ ·fi fiÛ· Ê˘ÛÈο ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘ÛÈÓ. ∏ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ·‡ÙË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ÂÓ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÎÔÎΛÓÔ˘ ÚÔ‡¯Ô˘ (Ù˙fi¯·˜) ÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÓfiÊ·ÈÔÓ, ÔχÙ˘¯ÔÓ (Ì ÔÏÏ¿ ‰ÈÏÒÌ·Ù·) ÂÍËÚÙË̤ÓÔÓ Â› ÙˆÓ ÒÌˆÓ ‰È· Ï·Ù¤ˆÓ ÙÂÓÈÒÓ (ÎÔÚ‰ÂÏÒÓ) ‹ Ù˙ÈÌÔ˘ÛÒÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·Ê›ÓÂÈ Ù· ÛÙ‹ıË ÙˆÓ ÔÏfiÁ˘ÌÓ· (·‡ÙË Ë ÊÔ‡ÛÙ· ηÏÂ›Ù·È ÂΛ ηÚ¤Ù·). ∞È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ÊÔÚÔ‡ÛÈ ‚ڷΛ·, ·È ‰Â ∫Ú‹ÛÛ·È ÊÔÚÔ‡ÛÈÓ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ˘ÔοÌËÛÔÓ ˘Ôοو ÙÔ˘ ÊÔ˘ÛÙ·Ó›Ô˘ ÙˆÓ, ηχÙÔ˘ÛÈ ‰Â Ù·˜ ÎÂÊ·Ï¿˜ ÙˆÓ Ì ÂÓ Ï¢ÎfiÓ Î¿Ï˘ÌÌ· (ÛΤËÓ, ‹ ÌfiÏÈ·Ó Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂΛ)Ø ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÎÚ¤Ì·Ù·È Ì ¯¿ÚÈÓ Î·È ˆÚ·ÈfiÙËÙ· ÈÎ·Ó‹Ó Â› ÙˆÓ ÒÌˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™·Ó›ˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È √ıˆÌ·Ó›‰Â˜, (ΔÔ‡ÚÎÈÛÛ·È), ÂȘ Ù· Ï·Ù›·˜, ηχÙÔ˘ÛÈ ‰Â ÙÔ ÚfiÛˆÔÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÚÈÙ˘Ï›ÙÙÔ˘ÛÈÓ fiÏÔÓ ÙÔ ÛÒÌ¿ ÙˆÓ ÂȘ ¤Ó· ˘Ô¯ÈÙÒÓ· Î·È ÊÂÚ‰˙¤Ó ÚÔ‡¯ÈÓÔÓ. ∞È ∂‚Ú·›ÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÚÂÎÙÈη›. ∞È

AÚ¯Â›Ô EKIM

ª·‡Ú·È (∞Ú¿ÈÛÛ·È) ÂÈÛ›Ó ·È ‰˘ÛÂȉ¤ÛÙÂÚ·È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ˙ÒÛÈ Î¿ÏÏÈÛÙ· Î·È ·‚Úԉȷ›Ùˆ˜Ø ÙÚ¤ÊÔÓÙ˜ › Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÔÏÏ¿ ÙËÓ¿, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·, ‚fi·˜, Úfi‚·Ù·, ¯Ô›ÚÔ˘˜ Î.Ï.. ¶Ï‹ıÔ˜ Ôχ ÙÚ˘ÁÒÓˆÓ, ÂÚ‰›ÎˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ, ͢ÏÔÎfiÙˆÓ, ÛηÏÔÚÓ›ıˆÓ, Û˘Î·Ï›‰ˆÓ, ‹ Û˘ÎÔÊ¿‰ˆÓ, Ï·ÁˆÒÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÎÔ˘ÓÂÏ›ˆÓ, ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂΛ. ΔÔ ÙˆÓ ÎÚˆˆÏ›ˆÓ ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È ÂΛ ·ÍÈfiÏÔÁÔÓ, ÂÎÙÔ˜ ÂÓ Î·ÈÚÒ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓÔ˜Ø ÂÂȉ‹ ‰È ¤ÏÏÂÈ„ÈÓ Ù˘ ‚ÔÛ΋˜ ÂÈÛ›Ó ˘fi¯ÚÂÔÈ ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‚fiÛÎÔ˘Ó Ù· Ô›ÌÓÈ¿ ÙˆÓ ÂȘ Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯Ô›ÓˆÓ, ‹ ‚ÚԇψÓ, ‹ Û¿ÚÙˆÓ, fiÔ˘ ηٷÓÙÔ‡Ó ÙfiÛÔÓ ¿·¯·, ÒÛÙ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ˘›ÔÓ. √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·‰È·ÊÔÚÔ‡ÛÈ ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÚ› ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘ÛÈ ‰È· ÚÔÛÊ¿ÁÈÔÓ Ù·˜ Ú›˙·˜Ø Î·È ÙÔ‡ÙÔ ¤‰ÔÛÂÓ ·ÈÙ›·Ó ÂȘ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÚËÙfiÓ. “√È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·¯·›ÓÔ˘Ó fiÔ˘ ÔÈ fiÓÔÈ ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡Ó”. ΔÔ‡ÙÔ ‰’ ÂÛÙ›Ó ·ÏËı¤ÛÙ·ÙÔÓ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ fiÓÔÈ ‰ÂÓ ÙÚÒÁÔ˘ÛÈÓ ÂÈÌ‹ Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÔÈ ‰Â ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·Ó·ÛÒÛÈÓ ¤ˆ˜ Î·È Ù·˜ Ú›˙·˜ (ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔÏ›ÌÚÔ˘˜). ª’ fiÏÔÓ fiÙÈ ·‡ÙË Ë Ó‹ÛÔ˜ ÂÛÙ›Ó ÔÏ›ÁÔÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË (ÂÂȉ‹ ÂÛÙ› ÂÙÚ҉˘ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‡ηÚÔ˘ Á˘ ÂÛÙ› Ï‹Ú˜ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ) ‰›‰ÂÈ Ì’ fiÏÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Î·ÚfiÓ ·fi fiÛÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·Ù·Ó·Ï›ÛÎÔ˘ÛÈÓØ Ê¤ÚÂÈ ‰Â Î·È ÔÏ‡Ó Ô›ÓÔÓ, ÚÔÌËı‡ÂÈ ÂȘ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ¤Ï·ÈÔÓ, Ì·ÏÏ›ÔÓ, ÌÂÙ¿ÍÈÔÓ, ̤ÏÈ, ÎËÚfiÓ, Ù˘Ú›· Î·È Ï¿‰·ÓÔÓ. ™›ÚÔ˘ÛÈÓ ÂΛ ÔÏ›ÁÔÓ ‚·Ì‚¿ÎÈÔÓ Î·È ÛËÛ¿ÌÈÔÓØ Ô Û›ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÂΛ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜, › ¿ÛÈ ‰Â ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ Î·È ÂȘ Ù·˜ ‰ȿ‰·˜ Ù˘ ªÂÛ·Ú¿˜Ø ‰ÂÓ Ë͇ÚÔ˘ÛÈÓ fï˜ ηÏÒ˜ Ó· ηٷÛ΢¿˙ˆÛÈ ÙÔÓ ¿ÚÙÔÓ, ÂÈÌ‹ Ì›·Ó ˙‡ÌËÓ Ì·Ï·Î‹Ó, ϷΈًÓ, Î·È ÙfiÛÔÓ ˆÌ‹Ó (¿„ËÙÔÓ), ÒÛÙ ÚÔÛÎÔÏÏ¿Ù·È ÂȘ ÙÔ˘˜ Ô‰fiÓÙ·˜.

√È °¿ÏÏÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘ÛÈÓ ÂΛ ηÏfiÓ ¿ÚÙÔÓ Î·ÏÔ„Ë̤ÓÔÓ Î·È Î·ÏÔ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÓ, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·Á·ÒÛÈ Î·Ù¿ ÔÏÏ¿. ∞Ó ‹Ó·È Î·Ó¤Ó Î·ÏfiÓ ˘ÔÙ·ÙÈÎfiÓ, ηÌÌ›· ηÚÔÊfiÚÔ˜ ‰ȿ˜, ˆÚ·›ÔÈ ÂÏ·ÈÒÓ˜, ·ÌÂÏÒÓ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔÈ, ÂΛ ÏËÛ›ÔÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓØ ·Ó fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ, Ô ·¿˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈΛ Ì·ÎÚ¿Ó ·’ ÂΛ. √È Î·ÏfiÁËÚÔÈ Ô‡ÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÛ› οÏÏÈÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÌ‹ ÂȘ ÙÔ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÒÛÈ ÙËÓ ÁËÓ. √ Ô›ÓÔ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Â›Ó·È Î¿ÏÏÈÛÙÔ˜, ÂÚ˘ıÚÔ‡˜, Ï¢Îfi˜ Î·È ˘ÔÎfiÎÎÈÓÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔÓ ÙÔ Ó· ‚ϤË ÙȘ ·Ï·È¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÂÎÙ˘ˆÌ¤Ó· ÂȘ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù·‡Ù˘ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, › ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È Û٤ʷӷ ·fi ÎÈÛÛfiÓ ÂÚÈÂÏÂÁ̤ÓÔÓ Ì ‚fiÙÚ˘·˜ ÛÙ·Ê˘Ï‹˜. ª’ fiÏÔÓ fiÙÈ ÔÈ Ô›ÓÔÈ Ô‡ÙÔÈ ÂÈÛ› ÓÂ˘Ì·Ùˆ‰¤ÛÙ·ÙÔÈ (p’ eins de feu). √ °·ÏËÓfi˜ ÙÔ˘˜ ‡ÚÈÛΠÙfiÛÔÓ Û˘ÁÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÒÛ٠¤ÙÚ ÙËÓ ¯Ú‹ÛÈÓ ·˘ÙÒÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ıÂÚÌ·ÈÓÔ̤ÓÔ˘˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÒÛÈÓ ·fi ÙÔ Ó· ›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô›ÓÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ Î·ÈÚÒ Ù˘ Ó˘ÎÙfi˜, Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ›ÓÔ˘Ó, ˘¿ÁÔ˘Ó ÂȘ Ù· ˘fiÁÂÈ· Î·È ÎÚ·ÛԈϛ·. √È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ›ÓÔ˘Ó ËÌ¤Ú·Ó Î·È Ó‡ÎÙ· Ô›ÓÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔÓ Î·È Ì ÌÈÎÚ¿ ÔÙ‹ÚÈ·, Â˘Ù˘¯¤ÛÙ·ÙÔÈ ‰Â ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ˜ ÂÓ›ÔÙ ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÙfiÓ, ÙËÓ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ. √Ù·Ó Û˘ÁÎÂÚÓÒÛÈÓ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ô›ÓÔ˘˜ Ì ‡‰ˆÚ, Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÙ‹ÚÈÔÓ Ï‹Ú˜ Û˘Ó¤ÊˆÓ, ‰È·ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÎψÛÙ¿˜ Î˘Ì·ÙÈ˙Ô‡Û·˜ Î·È ˆ˜ ÛÁÔ˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ, Û¯ËÌ·ÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·ÈıÂÚ›Ô˘ ÂÏ·›Ô˘, ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ̤۷ ÂȘ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ˘ÁÚfiÓ. ∂˘Îfiψ˜ ‹ıÂÏ ηٷÛ΢¿˙Ë ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ ·fi ·˘ÙÔ‡˜Ø ÙÔ ÂÓ ·˘Ù‹ ÙË Ó‹Ûˆ Î·È ·¿ÛË ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÈÓfiÌÂÓÔÓ, Ì’ fiÏÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Â›Ó·È ·¯ÚÂÈfiÙ·ÙÔÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Î·ÎÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔÓ”.


101-104

17-02-08

103

15:28

Page 3

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ¶EPI°PAºH TH™ KPHTH™ KAI TøN KATOIKøN TH™ A¶O TO M. BEPNAP¢O ™TA 1846

ºEBPOYAPIO™ 2008

√È fiÏÂȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙ· 1846 ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ 1846 ÁÈ· ÙȘ 4 fiÏÂȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô ª·ÓÔ˘‹Ï μÂÚÓ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÁÈ· Ù· fiÛ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÷ÓÈ¿, ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ™ËÙ›·, ÛÙ· Ì·‡Ú· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜.

ÿӉ·Í ¶fiÏȘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÛÙÈ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÌÈ·˜ ȉȷÈÙ¤Ú·˜ ·گ›·˜, ηÏÔ˘Ì¤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛȘ, Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜, ÎÂ›Ù·È ‰Â › Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·ÎÙ‹˜. √ ÿӉ·Í Â›Ó·È Ù· Ï›„·Ó· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiψ˜ ÔÏ˘·ÓıÚÒÔ˘ ÂÓ Ùˆ ηÈÚÒ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, ÂÌÔÚÈ΋˜, ÏÔ˘Û›·˜ Î·È Ô¯˘ÚˆÙ¿ÙË˜Ø ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ٿ͈˜ οÙÔÈÎÔÈ ‰È·ÙÚ›‚Ô˘ÛÈÓ, ‹ıÂÏÂÓ Â›Ó·È ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ Ì›· ÂÚËÌ›· ÌfiÓÔÓ. √ÏÔÓ ÙÔ Â›ÏÔÈÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Âڛȷ, ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜ › ∂ÓÂÙÒÓ, Ù˘ ÂÈÛËÌÔÙ¤Ú·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜. √ ÷ډ›ÓÔ˜ (Chardin) ÂȘ Ù·˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚‚·ÈÔÈ fiÙÈ, ÂȘ ÙÔ ¿Ú· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔʇϷÎÔ˜ (·Ú¯ÈÙ·Ì›·) Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·ÚÚËÛÈ·Ûı¤Ó ÂȘ Ù·˜ ¢È‚¿ÓÈ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘Ì·, ·ÊÔÚfiÓ Ù·˜ ·Ú·‰fiÍÔ˘˜ ‰·¿Ó·˜, Ù·˜ ÁÂÓÔ̤ӷ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜, Á›ÓÂÙ·È ÌÓ›· ÂÚ› 700,000 ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ (ecu ÓfiÌÈÛÌ· ÙÚÈˆÓ ÏÈ‚ÚÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 5 ÁÚÔÛ›ˆÓ) ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÂȘ ‚Ú·‚›· ‰Ôı¤ÓÙ· ÂȘ ÏÂÈÔÙ¿ÎÙ·˜, ÂÍÔÌÒÛ·ÓÙ·˜, ÂȘ ÙÔ˘˜ ¢‰ÔÎÈÌ‹Û·ÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜, Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÓÙ·˜ ÎÂÊ·Ï¿˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ‰È¿ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÂÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ·fi ¤Ó· ¯Ú˘ÛÔ‡Ó (ÂÓ ÊψڛÔÓ ∂ÓÂÙÈÎfiÓ) ‰È ÂοÛÙËÓ.ΔÔ‡ÙÔ ÙÔ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘Ì· ÂÊ·Ó¤ÚÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔȘ fiÙÈ Â›¯ÔÓ Ú›„ÂÈ 100,000 ηÓÔÓ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘, fiÙÈ ÂÊÔÓ‡ıËÛ·Ó ÂΛ 7 ·Û¿‰Â˜, 80 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ÙfiÛÔÓ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯·È fiÛÔÓ ÂηÙfiÓÙ·Ú¯ÔÈ 10,400 °È·ÓÈÙ˙¿ÚÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜. √ ÏÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜, ϤÁÂÈ Ô ΔÔ˘ÚÓÂÊfiÚÙ, ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÌfiÓÔÓ ‰È· ÏÔÈ¿ÚÈ·Ø ·È ‰Â Ӌ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÂÓ ·ÛÊ·Ï›· › ÙÔ˘ ÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ¢›·˜, ÎÂÈ̤Ó˘ ۯ‰fiÓ Î·Ù’ ·ÓÙ›ÎÚ˘ Ù˘ fiψ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ηÎÒ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ™Ù¿Ó‰È·Ó ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó (·fi ÙÔ ÂȘ ÙËÓ ¢›·Ó Î·È ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ë ÂȘ · ™Ù¿Ó‰È·Ó). ∂˘Îfiψ˜ ËÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı‹ fiÙÈ, ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› ˆÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙÔÓ Ã¿Ó‰·Î· › ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ £‹Ú·Ó, ‹ÙȘ, ϤÁÂÈ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ ¢›·Ó, Î·È ·‡ÙË Ë Ó‹ÛÔ˜, ηٿ ÙÔ ·˘ÙfiÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ¢ڛÛÎÂÙ·È Î·Ù’ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂÈÓ›Ԣ, ÏÈ̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∫ÓˆÛÛ›ˆÓ. (ΔÔ ¿Ï·È ÂηÏ›ÙÔ ∞ÔÏψӛ· Î·È ª¿ÙÈÔÓ, ÙÔ ‰Â ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙÔ, ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ‹‰Ë ηÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ∫·Ú·›Ó·). ∏ fiÏȘ Candie ÂÛÙ›Ó ·Ó·ÓÙÈÚÚ‹Ùˆ˜ Ô Ã¿Ó‰·Í ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ. √ ™Î˘Ï›Ù˙˘ ÛËÌÂÈÔ› fiÙÈ ÂȘ ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÿӉ·Í ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÌÊÚ·ÁÌ·, ¯·Ú¿ÎˆÌ·, ¯·Ó‰¿ÎÈ, Î·È ·Ó·ÌÊÈ‚fiψ˜ ÂΛ ‰È· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹˜ ÂÓfi˜ ηÏÔÁ‹ÚÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜, ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÁηڿıÔ˘, ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› ¯·Ú·ÎÒıËÛ·Ó ÂȘ ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ

ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ ΔÚ·˘ÏÔ‡. º·›ÓÂÙ·È ‰Â Ê˘ÛÈÎÒÙÂÚÔÓ Ó· ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ‹ÛË ÙȘ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∫·Ó‰›·˜ ·fi ÙÔ Ã¿Ó‰·Í, ‹ ·fi ÙÔ ∫¿Ó‰È‰·, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ fiÓÔÌ· Ô ªÔÚÔ˙›Ó˘ ¤‰ÔÛÂÓ ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ. √ ¶ÈÓ¤Ù, ÂȘ ÙËÓ ·fi ÙÔÓ ¶Ï›ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û›Ó ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ÏfiÁÔÓ Ó· ÂÎÏ¿‚Ë ÙÔ ªÂڷ̤ÏÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ‹ÙÔ Î·Ù¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¢›·˜, Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›ÔÓ, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ™ÔÏÔÌÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÌÂÓ ÙËÓ ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ Û·ÊËÓ›˙Ô˘Û·Ó Ôχ οÏÏÈÔÓ ÂÚ› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ fiψ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘. √È ÓÔÌ›˙ÔÓÙ˜ fiÙÈ Ô Ã¿Ó‰·Í ÂÛÙ›Ó Ë ·Ï·È¿ fiÏȘ ÙÔ˘ ª·Ù›Ô˘, ηٷÎÙËı¤ÓÙÔ˜ ˘fi ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ, ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ›Ûˆ˜ Ôχ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ˜ fiÙÈ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú›ıÌËÛÈÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ ÂÔ›ËÛÂ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ, ÙˆÓ Ô˘ÛÒÓ ÂȘ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÈÓÒÛΈÌÂÓ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ôχ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ, ¢›· ·ÓÙ› ÙÔ˘ μ›·, ‹ ÙÔ˘ ™›·, Ù· ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ· ÂȘ Ù·˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ¢·ÏÂۯȿÌÔ˘ (Dalechamp Î·È ÙÔ˘ ÃÚÔÓÔ‚›Ô˘Ø (Ô ¶. ÷ډ›ÓÔ˜ ·Ó·ÁÈÓÒÛÎÂÈ ¢›·). ΔÔ‡ÙÔ˘ ‰Ôı¤ÓÙÔ˜, Ë ∏Ú·ÎÏ›· Î·È ÙÔ ª¿ÙÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ·‡ÙË fiÏȘ, ‹ÙȘ ›¯Â Ù·‡Ù· Ù· ‰‡ˆ ÔÓfiÌ·Ù· ÔÌÔ‡ ηٿ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ Î·È Ô ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜, ‰ÂÓ ÂÔ›ËÛ·Ó ·Ó¿ÌÓËÛÈÓ ÂÚ› ÙÔ˘ ª·Ù›Ô˘Ø Ô ‰Â ¶Ï›ÓÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù·‡Ù· Ù· ‰‡ˆ ÔÓfiÌ·Ù· ÔÌÔ‡. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÈÓÒÛΈÌÂÓ ª¿ÙÈÔÓ ∏Ú·ÎÏ›·, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÛÙÔÏ‹ÓØ ÂӉ¯fiÌÂÓÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ª¿ÙÈÔÓ Î·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ Ó· ‹Û·Ó ‰‡ˆ fiÏÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈη› ÏËÛȤÛÙ·Ù·È Ë ÌÈ· Ì ÙËÓ ¿ÏÏËÓ, Î·È ·È ÔÔ›·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÓÙ·ÂÎÚ›ÓÔÓÙÔ Î·È ·È ‰‡ˆ ÂȘ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ Ù˘ ¢›·˜Ø ÂÂȉ‹ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔÓ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ ÓËÛ›ÔÓ Â‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛË ÂÓ ÙÚ›ÁˆÓÔÓ ÈÛfiÏ¢ÚÔÓ Ì ٷ˜ ÚËı›۷˜ ‰‡ˆ fiÏÂÈ˜Ø Î·È Ô‡Ùˆ˜ Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ Î·È Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ ›¯ÔÓ ÏfiÁÔÓ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛˆÛÈ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙˆÓ ‰È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ ¢›·˜, ηıÒ˜ Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ ϤÁÂÈ ÌÂÙ’ ·ÎÚȂ›·˜, fiÙÈ Ë ∫ÓˆÛÛfi˜ ¤¯ÂÈ Â›ÓÂÈÔÓ ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓØ ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ËÓ Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÏÈÌ‹Ó ÙˆÓ ∫ÓˆÛÛ›ˆÓ, ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙˆÙ¤ÚÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô Ã¿Ó‰·Í, Ô ÌfiÓÔ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÏÈÌ‹Ó, Ô ·ÍÈÔÏÔÁÒÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ÙÔ ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ˜ › ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∫·Ù¿ ‰Â ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ‡ÙÔ, Ë fiÏȘ ÙÔ˘ ª·Ù›Ô˘ ¤Ú ӷ ‹Ó·È ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÙÂÚÔÓ. ª’ fiÏÔÓ fiÙÈ Ë fiÏȘ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ ÂÛÙ›Ó ·ÌÂÏË̤ÓË ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ, Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fï˜ ÂÈÛ› ηϿ Î·È Î·ÏÒ˜ ÛÙÂÚˆ̤ӷ Ì ¯ÒÌ·, ÙÔ‡ÙÔ ‰Â ÂÛÙ›Ó ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÌfiÏȘ ‰ÈÒÚıˆÛ·Ó Ù· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜. ∂·ÚÈıÌÔ‡ÛÈÓ ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏÈÓ ÂÚ›Ô˘ 800 ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÎÂÊ·ÏÈ¿ÙÈη ‰Ô̷ۛٷ (¯·Ú¿ÙÛÈ). √ ·Ú¯È›ÛÎÔÔ˜ ÂÛÙ›Ó Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÂ›Ô˘Ø ·Ó·‚È‚¿˙Ô˘ÛÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ˆ˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ 100. √È ∞Ṳ́ÓÈÔÈ ¤¯Ô˘ÛÈ ÌfiÓÔÓ Ì›·Ó ÂÎÎÏËÛ›·Ó, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 200 (›Ûˆ˜ 20)Ø Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ¤ÓÙ ÌfiÓÔÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È °¿ÏψÓ

ÂÈÛ›Ó ÂΛ, ÂȘ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Î·È ‰‡ˆ ∫·Ô˘Ù˙›ÓÔÈ, Ô›ÙÈÓ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· Ô›ÎÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔÓØ ÔÈ ‰Â ÏÔÈÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiψ˜ ÂÈÛ› ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Δ· ÂÚ›¯ˆÚ· ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ ÂÈÛ› ‰ȿ‰Â˜ ÌÂÁ¿Ï·È Î·È Î·ÚÔÊfiÚÔÈ, ÂÏÔ˘ÙÈÛÌ¤Ó·È ·fi ·Ó ›‰Ô˜ ηÚÒÓ. ∂›Ó·È ÂÌÔ‰ÈṲ̂ÓÔÓ ÙÔ Ó· ÂͤÏıË Û›ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù˘ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚·ÛÈϤˆ˜. ÿӉ·Í Ô ¡¤Ô˜ (‹ ºÔÚÙ¤ÙÛ·) ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfiÓ Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰‡ˆ Ì›ÏÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·Ó, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÔ› Ô ºÚ‰ÂÚ›ÎÔ˜ ‰Â μ›Ù. ÂȘ ÙÔÓ Ù·‡Ù˘ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfiÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. √ . ∫ÔÚÔÓ¤Ï˘ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÔ› Ù›Ô٠› ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘, ηÈ, ‰È· Ó· ›ˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, Ô‡ÙÔÈ ÔÈ ‰‡ˆ ›Ó·Î˜ ÔÌÔÈ¿˙Ô˘ÛÈ ÙfiÛÔÓ ÔÏ›ÁÔÓ, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯ÔÓ ÙÔ ·˘Ùfi fiÓÔÌ·, ËÌÔÚÔ‡Û ÙȘ Ó· ÈÛÙ‡ÛË fiÙÈ Ô Î·ı›˜ ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ› ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ Ó‹ÛÔ˘. ¢ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÂÈ ÙȘ ÂȘ ÙÔÓ ÙÔ˘ ¶. ∫ÔÚÔÓ¤ÏË Û¯Â‰fiÓ Ì‹Ù ¤Ó· ÙfiÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô ‰Â μ›Ù. O ∫ÔÚÔÓ¤Ï˘ ÂȘ ÙÔ ÏÂÍÈÎfiÓ ÙÔ˘ ϤÁÂÈ fiÙÈ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ˆÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ¡¤Ô˜ ÿӉ·Í, ‰È· Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ÛˆÛÈ ÙËÓ fiÏÈÓ ÂÓ Ùˆ ηÈÚÒ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜Ø ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ ÙËÓ ¿ÊËÛ·Ó ¤ÂÈÙ· Î·È Î·Ù‰·Ê›ÛıË, ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙÔÓ ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ÁË ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â·Ú¯›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ¤¯ÂÈ ‰Â ÙÔ ∞گȤϷÁÔ˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó, ÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹Ó ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó, ÙËÓ ÁËÓ Ù˘ ∂Ù›·˜ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ Î·È ÙËÓ Ù˘ ƒËı‡ÌÓ˘ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜.

÷ӛ· ÷ӛ· ÂÛÙ› fiÏȘ ∫Ú‹Ù˘ ÂȘ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÏÂ˘Ú¿˜ › ÌÈ·˜ Á˘ ÷ÓÈÒÙÈη ηÏÔ˘Ì¤Ó˘. ΔÔ‡ÙÔ ÂÛÙ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. ∂Âȉ‹ ‰Â Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÓ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜Ø ‰È· ÙÔ‡ÙÔ Ô ·ÓÙÈ‚·ÛÈχ˜ Ù·‡Ù˘ Ù˘ fiψ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Û¿Ó ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù˘ ƒËı‡ÌÓ˘. ŸÏË Ë Ó‹ÛÔ˜ ˘fiÎÂÈÙ·È ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Î·È Ô Î·ı›˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ÙÔ˘. ∂·ÚÈıÌÔ‡ÛÈ ‰\ ÂΛ ÌfiÓÔÓ ÂÚ›Ô˘ 1500 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ‰‡ˆ ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ∂‚Ú·›Ô˘˜, ‰¤Î· ‹ ‰Ò‰Âη ÂÌfiÚÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜, ¤Ó· Á·ÏÏÈÎfiÓ ÚfiÍÂÓÔÓ Î·È ‰‡ˆ ηÔ˘Ù˙›ÓÔ˘˜ ·›Ù·˜. Δ· Ô¯˘ÚÒÌ·Ù· Ù˘ fiψ˜ ÂÈÛ› ηϿ, Ù· Ù›¯Ë ηÏÒ˜ ÂÊԉȷṲ̂ӷ, ηÏÒ˜ ÛÙÂÚˆ̤ӷ Ì ¯ÒÌ· ˘„ˆÌ¤ÓÔÓ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÂÓ ¯·Ó‰¿ÎÈ ‚·ı‡Ù·ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰Â ÌfiÓËÓ Ì›·Ó ‡ÏËÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÍËÚ¿˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÙËÓ ÂÎ˘Ú›Â˘Û·Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ 1645 ‡ÛÙÂÚÔÓ ·fi ‰‡ˆ Ì‹Ó·˜ Î·È ·Ê’ Ô‡ ·ÓÙÂÛÙ¿ıËÛ·Ó ÔÈ ¤Ó‰ÔÓ ÂȘ ÂÙ¿ ÁÂÓÈο˜ ÂÈÛ‚ÔÏ¿˜. √ ÏÈÌ‹Ó Ì’ fiÏÔÓ fiÙÈ Ôχ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ‚ÔÚ¤·, ‹ıÂÏÂÓ Â›Ó·È ÌÔÏÔÓÙÔ‡ÙÔ Î¿ÏÏÈÛÙÔ˜, ·Ó ‰ÈÂÙËÚ‹ÙÔ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ·ÓØ ÂΛ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÙÈ Ù· Âڛȷ ÂÓfi˜ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ˆÎÔ‰ÔÌËı¤ÓÙÔ˜ ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂȘ ÙÔ ÂÓ‰fiÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘ (ÏÈ̤ÓÔ˜). ¢ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÂÈÌ‹ Ô ıfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ ÙÔ‡ÙÔ˘ fiÔ˘ ηٷÛ··˙ÔÓ Ù· οÙÂÚÁ·. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÌÂÏÔ‡ÛÈ ‰ÈfiÏÔ˘ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛÈÓ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È

ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙˆÓ fiψÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜, ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÂÓ ÌÈÎÚfiÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ, fiÔ˘ ÂÛÙ›Ó Ô º¿ÚÔ˜. ΔÔ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÂΛıÂÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÌ·¯ÒÓÔ˜, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÂÛÙ› ‰ÈfiÏÔ˘ ηÙˉ·ÊÈṲ̂ÓÔÓ. ∞Ê’ Ô˘ ‰È·‚‹ ÙȘ ÙÔÓ Ê¿ÚÔÓ Â˘Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó·Ó ‚ˆÌfiÓ (‰˙·Ì›) ‡ÌÔÚÊÔÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÛΤË Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿˜ ·„›‰·˜, ˘fi ¿ÏÏˆÓ ÙfiÛˆÓ ÛÎÂÒÓ Ï·Á›·˜ fi„ˆ˜ (profil) ηıÒ˜ Î·È Ë Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·„›‰Ô˜. √ Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ∫·Ô˘Ù˙›ˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÛÙ› ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚËı¤ÓÙÔ˜ ‚ˆÌÔ‡Ø ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ·˘ÙÒÓ ÂÛÙ›Ó ÂȘ Ô›ÎÔ˜, οÎÈÛÙ· ˆÎÔ‰ÔÌË̤ÓÔ˜ Î·È Î·ÎÔÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÊËÌÂÚ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ‰‡ˆ ηÏÔÁ‹ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ, ÂÍ ˆÓ Ô ÂȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ô ‰’ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú·ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ Â›ÏÔÈÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜. √È Â›ÙÚÔÔÈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰›‰Ô˘ÛÈÓ ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÂηÙfiÓ ÛÎÔ‡‰· (ÓfiÌÈÛÌ· 3 ÏÈ‚ÚÒÓ) ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ. √ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù·› Î·È ÔÈ Ó·‡Ù·È ÙÔȘ ‰›‰Ô˘ÛÈÓ ¤ÏÂÔ˜. √È Ô›ÎÔÈ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÂÈÛ›Ó ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔÈ, ηıÒ˜ ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ÓØ ÔÈ ϤÔÓ Î·ÏÔÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘ÛÈ ÌfiÓÔÓ ‰‡ˆ ·ÙÒÌ·Ù·, ÂȘ ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÒÁÂÈÔÓ, ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ‰È· οو ·›ıÔ˘Û·Ó (Û¿Ï·Ó), ‰È’ ·Ôı‹ÎËÓ, ‰È· Ù·Ì›ÔÓ Î·È ‰È· ÛÙ·‡ÏÔÓ. √È ÙÔ›¯ÔÈ ÂÈÛ› ÎÙ‹ÚÈ· ·fi ÁˆÓ›·˜ ÂÙÚÒÓ ÂÏÂÎËÙÒÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ¿ÙˆÌ· (ÂȘ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·Ó·‚·›ÓÔ˘ÛÈ ‰È· ÌÈ·˜ Îϛ̷ÎÔ˜ ͇ÏÈÓ˘ Ôχ ÔÚı›·˜) ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Î·È Ûο˙ÂÙ·È ·fi ‰ÒÌ· (¯ˆÌ·ÙÔÛΤ·ÛÌ·), ÂȘ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì‹Ù Á‡„ÔÓ, Ì‹Ù ÎÂÚ·Ì›‰·˜, ·ÏÏ¿ Û·Ó›‰·˜ ·fi ¤Ï·ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·˜ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹Ó, Î·È Î·Úʈ̤ӷ˜ ÂȘ ›‰Ô˜ ı‹Î˘ ·fi ÌÈÎÚ¿ ¤Ù·˘Ú· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒ˜ ÂÛÙڈ̤ӷ ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ Ô‰fi˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘Ø ·‡ÙË Ë ÛÙ¤ÁË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ͇Ϸ ‰Ú‡˚Ó· Ì ÙÚ‡·˜ ·Ú·‰È·Ṳ̂ӷ Î·È ·¤¯ÔÓÙ· ‰‡ˆ, Ë ÙÚÂȘ fi‰·˜ ÙÔ ÂÓ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ¤ÍˆıÂÓ ‰Â ·È ÛΤ·È ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ÂÈÛ›Ó ÂӉ‰˘Ì¤Ó·È ·fi ÂÓ ÛÙÚÒÌ· Á˘ ‰È·ÏÂÏ˘Ì¤Ó˘ ˆ˜ Ì›ÁÌ·, ÎÙ˘Ë̤Ó˘ Ôχ Î·È ÂÛÙڈ̤Ó˘ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯¿ÏÈη˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓØ ‰ÂÓ ‰›‰Ô˘ÛÈ ‰Â ÂÈÚÛÛfiÙÂÚÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔÓ ÂȘ ÙÔ Úfi¯ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ÒÌ·ÙÔ˜, ÂÈÌ‹ fiÛÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È· ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔÓ ÙˆÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ˘‰¿ÙˆÓØ ÂΛ ·Ó·„‡¯ÔÓÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÔÈÌÒÓÙ·È ÂΛ ÂÓ Î·ÈÚÒ ÙˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ Î·˘Ì¿ÙˆÓØ Ú¤ÂÈ ‰Â Ó· ‰ÈÔÚıÒÓˆÛÈ Ù·‡ÙËÓ ÙËÓ ÛΤËÓ Î·ı’ ¤Î·ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔÓØ ÏËÓ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛȘ ·˘Ù‹˜ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚÈÛÛÔÙ¤Ú·˜ ‰·¿Ó˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ∂ÎÙfi˜ ‰Â Ù·‡Ù˘ Ù˘ ÛÙÚˆÙ‹˜ ÛΤ˘, ¤Î·ÛÙÔ˜ Ô›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÒ˜ ÂÓ ¿ÏÏÔ ÌÈÎÚfiÓ ÛÙÚÒÛÈÌÔÓ ÂȘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ¿ÙˆÌ·, ÙÔ‡ÙÔ ‰’ ÂÛÙ›Ó ÂȘ ÔÈÎÈÛÎÔ˜ ·Û΋˜ (ËÏÈ·Îfi˜) ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÌÂÚÈο˜ ÁÏ¿ÛÙÚ·˜ ·Óı¤ˆÓØ ·‡ÙË Ë ÛÙÚÒÛȘ ‰›‰ÂÈ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÂȘ ÙËÓ ˘ÁÈ›·ÓØ ÂÂȉ‹ ÙˆÓ ÂÚÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÛËÙ›ˆÓ Ù˘ fiψ˜,fiÓÙˆÓ, ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó, ÎÏ›ԢÛÈ Ù· ·Ú¿ı˘Ú·, fiÙ·Ó Ê˘Û¿ Ô ‚fiÚÂÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜, Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘ÛÈ ÙËÓ ı‡Ú·Ó ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ (ÙÔ˘ ÛÙڈ̷ۛÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘), ÙËÓ °YPI™TE ™E§I¢A


101-104

17-02-08

104

15:28

Page 4

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ¶EPI°PAºH TH™ KPHTH™ KAI TøN KATOIKøN TH™ A¶O TO M. BEPNAP¢O ™TA 1846

Ô‡Û·Ó ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó. ∫Ï›ԢÛÈ ‰Â Ù·‡ÙËÓ ÙËÓ ı‡Ú·Ó Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘ÛÈ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ù· ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ë Ó· Ó¤Ë Ô ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜, Ô ÙfiÛÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ÓØ Ô‡ÙÔÈ ‰Â ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÂÈÛ›Ó ÂΛ ÙfiÛÔÓ Î·˘ÛÙÈÎÔ›, ÒÛÙ Ó›ÁÔ˘ÛÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂȘ Ù·˜ ‰ȿ‰·˜. Δ· ¤ÚÈÍ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÂÈÛ› ı·˘Ì¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ fiÏÈÓ Âˆ˜ ÂȘ Ù· ÚÒÙ· ‚Ô˘Ó¿Ø Ë Âˆ˜ ÙÔÓ °·Ï·Ù¿Ó ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ‰ȿ˜ ÂÛÙ› Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜Ø Ù·‡Ù· ÂÈÛ› ‰¿ÛË ÂÏ·ÈÒÓ ÙfiÛÔÓ ˘„ËÏÒÓ, ˆ˜ ·È ÙÔ˘ ΔÔ˘ÏÒÓ Î·È ™Â‚›ÏÏ˘. ¢ÂÓ ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È ÔÙ¤ ÂȘ ÙËÓ ∫Ú‹ÙËÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÁÒÓÔ˘ÓØ Ù·‡Ù· Ù· ‰¿ÛË ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·fi ·ÁÚÔ‡˜ ·Ì¤ÏˆÓ, ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ, ·fi Ú‡·Î·˜ Ô›ÙÈÓ˜ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì˘ÚÛ›Ó·˜ Î·È ÚÔ‰Ô‰¿ÊÓ·˜. √È ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ô‡Ù ʤÚÔ˘ÛÈ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ‰·„›ÏÂÈ· ÂÏ·›Ô˘Ø Î·È ‚‚·ÈÔ‡ÛÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÈÓ¤˜ fiÙÈ, ÂȘ ÙÔ˘˜ 1699 ÂÛ‡Ó·Í·Ó ÂȘ ÙËÓ ∫Ú‹ÙËÓ 300,000 ̤ÙÚ· ÂÏ·›Ô˘ (Ì›Ûٷٷ ÂÈÙÔ›ˆ˜ ÏÂÁfiÌÂÓ·, ÙÔ ‰Â Ì›ÛÙ·ÙÔÓ= 12 Ôη‰ÒÓ). ΔÔ Û‡ÓËı˜ ̤ÙÚÔÓ ÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ 8 Ôο‰Â˜ Î·È ÌÈÛ‹Ó ÂȘ Ù· ÷ӛ·Ø Ë Ôο ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÚÂȘ Ï›ÙÚ·˜ Î·È ‰‡Ô Ô˘ÁÁ›·˜, Ë ‰Â Ô˘ÁÁ›·=8 ‰Ú¿ÌÈ·, ·›ÙÈÓ˜ ʤÚÔ˘ÛÈ 400 ‰Ú¿ÌÈ·, ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿Ó ÂȘ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ̤ÚË, Ë Ï›‚Ú· ÂÛÙ›Ó=128 ‰ÚfiÌÈ·, Î·È ÙÔ ‰Ú¿ÌÈ=60 Û˘Ú›· Û›ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰·Û¤ˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ, ÂÈÛ› ÔÏÏ¿ ÂÚÈ‚fiÏÈ· ¤ÚÈÍ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ê˘ÙÂ˘Ì¤Ó·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ̤ÚË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÍÈÓ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·Ó, ¯ˆÚ›˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·Ø ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏË̤ÓÔ˘˜ ÏÂÈÌÒÓ·˜ Ù· ‰¤Ó‰Ú· ‰›‰Ô˘ÛÈÓ ·¯Ú›· ÔˆÚÈÎ¿Ø Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈÓ Î·È ÂÌÊ˘ÏÏ›˙ÂÈÓ Â›Ó·È ÂΛ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÂÓ ‹ÌÈÛ˘ Ì›ÏÈÔÓ ·fi Ù· ÷ӛ· ÂÛÙ›Ó ÂÓ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘Ø fiÔ˘ ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈ ÙÈÓ¤˜ fiÙÈ ‹ÙÔÓ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜, ·ÏÏ’ ΔÔ˘ÚÓÂÊfiÚ٠ϤÁÂÈ, fiÙÈ ÂΛ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ï·Èfiٷٷ Âڛȷ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· Ë ∫˘‰ˆÓ›· (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ùfi˜) ËÓ fiÏȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, ‰‡ˆ Ì›ÏÈ·

·¤¯Ô˘Û· ·fi ÙËÓ ∞Ù¤Ú·Ó. Δ· ÷ӛ· ΛÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂȘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ·Ï·ÈfiηÛÙÚÔÓ, fiÔ˘ ‹ÙÔ ‚‚·›ˆ˜ Ë fiÏȘ Ù˘ ∞Ù¤Ú·˜. ª›· fiÏȘ ÙfiÛÔÓ ‰˘Ó·Ù‹ ˆ˜ Ë ∫˘‰ˆÓ›·, ‹ÙȘ ‚·Ú˘˙˘Á›˙Ô˘Û·, ˘ÂÚ›¯ÂÓ ÂȘ Ù·˜ Ù·Ú·¯¿˜ Ù˘ ∫ÓˆÛÛÔ‡ Î·È °ÔÚÙ‡Ó˘, ·˘ÙË, Ë ∫˘‰ˆÓ›· ϤÁˆ, ‹ÙȘ Î·È ·Óı›ÛÙ·ÙÔ ÂȘ Ù·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰‡ˆ fiÏÂˆÓ ÂÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔ‡, ›¯Â ¯Ú›·Ó ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ÏÈ̤ÓÔ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛı¤ÓÙˆÓ ÂȘ ÙÔÓ ÙfiÔÓ ÂΛÓÔÓ, ‰È· Ó· ÂÎÙ›ӈÛÈ Ù·˜ ·Ï‡ÛÛÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›˙ˆÛÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ó· οÌÓÔ˘Ó ÂΛ ·Ô‚¿ÛÂȘ. ŸıÂÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ÏÈÌ‹Ó ÂȘ ÂΛӷ Ù· ̤ÚË ÂÈÌ‹ Ô ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È Ô Ù˘ ™Ô‡‰·˜. (π‰Â ∫˘‰ˆÓ›·). ∫·Ù¿ ÙÔÓ μ·Ó‰Ú¿Ó‰, Ù· ÷ӛ· ·¤¯Ô˘ÛÈÓ 28 Ì›ÏÈ· ·fi ÙÔ (¢˘ÎÙ›Ó·ÈÔÓ) ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔÓ ™¿ı· 40 ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ Î·È 90 ·fi ÙËÓ fiÏÈÓ, ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜.

ƒËı‡ÌÓË, ‹ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ, ‹ ƒ¤ıÂÌÓÔ˜ ÎÔÈÓÒ˜ ∞‡ÙË Ë fiÏȘ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ ÎÂ›Ù·È Â› Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·ÎÙ‹˜ ·˘Ù‹˜, ÂÚ›Ô˘ ‰ÂηÙÔÎÙÒ Ï‡Á·˜ ·fi ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜. ΔÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ ÙÔ‡ÙÔ, ÙÚ›ÙÔÓ ÔÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, Â΢ÚȇıË ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ùˆ 1647 ¤ÙÂÈ, Î·È ·fi ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ·Û¿Ó, ˘ÔΛÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ· ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜. ŒÙÛÈ ‰Â ʷȉÚÔÙ¤Ú· fiÏȘ Î·È ¯·ÚÈÂÛÙ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ì\ fiÏÔÓ fiÙÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi Ù›¯Ë, ·ÚÌÔ‰ÈÒÙÂÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ÂȘ ÙÔ Ó· ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó Ì›·Ó ÂÚÈÔ¯‹Ó, ‹ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ˆÛÈ ÔÏÂÌÈÎfiÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ. ∏ ·ÎÚfiÔÏȘ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔÓ ‰È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ ÙÔÓ ÏÈÌ¤Ó·Ø ¤ÛÙÈ ‰È’ ˆÎÔ‰ÔÌË̤ÓË Â› ‚Ú¿¯Ô˘ Ù›ÓÔ˜ ÎÚËÌÓÒ‰Ô˘˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó, Î·È ‹ıÂÏÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û·ÏˆÙ¿ÙË, ·Ó ‰ÂÓ ˘¤ÎËÙÔ ÂȘ ÂÓ· ÔÌ·ÏfiÓ Î·È ·fiÙÔÌÔÓ ‚Ú¿¯ÔÓ, fiÓÙ· › Ù˘ Ô‰Ô‡ ÙÔ˘

∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞‡ÙË Ë ·ÎÚfiÔÏȘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÈ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÙÈ, ˆÎÔ‰ÔÌË̤ÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ ¿ÎÚ·Ó Ù˘ fiψ˜ ‰È' ·ÛÊ¿ÏÂÈ·Ó ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜. ΔÔ‡ÙÔ ‰Â ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·Ùˉ·ÊÈṲ̂ÓÔÓ, Ô ‰Â ÏÈÌ‹Ó ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ËÌÂÏË̤ÓÔ˜. Δ· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· ηıÔÚÌ›˙ÔÓÙÔ ÙÔ ¿Ï·È ÂȘ ÙËÓ ¢¿ÚÛËÓ, ˘Ôοو Ù˘ ·ÎÚÔfiψ˜Ø ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜ ÌfiÏȘ ÏÔÈ¿ÚÈ· ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÂΛ. √Ù·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÔÏÈÒÚÎÔ˘Ó ÙËÓ º·Ì·ÁÔ‡ÛÛ·Ó ÂȘ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ô Î·ÂÙ¿Ó ∞Ï‹ ·Û¿˜ Ëı¤ÏËÛ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛË Ì›·Ó ·ÈÊÓ‹‰ÈÔÓ ÂȉÚÔÌ‹Ó ÂȘ ∫Ú‹ÙËÓØ ·ÏÏ' ‹Û·Ó ÙfiÛÔÓ Î·ÏÒ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ì¤Ó· fiÏ· Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ·, ÒÛÙ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ ÂÏÂËÏ·Ù›ıË ·fi ÙÔÓ μÏÔ˘˜-·Ï‹, Ó·‡·Ú¯ÔÓ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ. ∏ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ‚Ú¿¯ÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ‰˘ÓÙÈÎfiÓ Ì¤ÚÔ˜, › ‰Â Ù˘ ÂȘ ÿӉ·Î· ·ÁÔ‡Û˘ Ô‰Ô‡ ÂÛÙ›Ó ˆÚ·ÈÔÙ¿ÙËØ ÂȘ Ù· ·Ú¿ÏÈ· fiÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈ‚fiÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÎ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÁ·‰›ˆÓ Ì ˙˘ÁÔ‡˜, (ÁÂÚ¿ÓÈ·)Ø ÂΛ ÙÚÒÁÔ˘ÛÈ ÎÂÚ¿ÛÈ· Úˆ˚ÌÒÙÂÚ· ·fi Ù· ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘Ø fiÏ·È ·È ÔÒÚ·È ÂÈÛ›Ó Ë‰ÔÓÈÎÒÙÂÚ·Ø ÙÔ ÌÂÙ¿ÍÈ, ÙÔ Ì·ÏÏ›ÔÓ, ÙÔ Ì¤ÏÈ, ÙÔ ÎÂÚ›, Ô Ï¿‰·ÓÔ˜, Ù· Ï¿‰È· Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ÚÔ˚ÔÓÙ· ÂÈÛ›Ó ÂΛ ·ÍÈÔ˙‹ÙËÙ· ˆ˜ οÏÏÈÛÙ·. Δ· ‡‰·Ù· Ù·‡Ù˘ Ù˘ fiψ˜ ÂͤگÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ ËÁ‹˜ ÂȘ Ì›·Ó ÛÙÂÓ‹Ó ÎÔÈÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÂÓ Ù¤Ù·ÚÙÔÓ Ù˘ ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ fiÏÈÓ ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·ÓØ Ù·‡Ù· Ù· ‡‰·Ù· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ∂Ș ÙËÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù·‡ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó Ô‰fiÓ ˆÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›ÔÓ ‚ˆÌfiÓ (‰˙·Ì›) ÂȘ ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂȘ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ¤ÎÙÈÛ ÍÂÓԉԯ›ÔÓ, ‰È· Ó· ηٷχˆÛÈ Î·È ÙڤʈÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, fiÛÔÈ Ô‰ÔÈfiÚÔÈ Êı¿ÓÔ˘ÛÈÓ ÂΛ ·Ê’ Ô‡ ÎÏÂÈÛı‹ Ë ‡ÏË Ù˘ fiψ˜, ‹ ÔÈ ÛÎÔ‡ÔÓÙ˜ Ó· ÎÈÓ‹ÁˆÛÈ ÚÈÓ ·ÓÔȯı‹. ΔÔ‡ÙÔ ÙÔ ÔÛ‹ÙÈÔÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ÏÒ˜. °ÂˆÚÁÂ›Ù·È ÂΛ ÂÓ Â›‰Ô˜ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘

ºEBPOYAPIO™ 2008

∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ηÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ pied de veaus, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÎÔÏÔηۛ· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓØ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÚÒÁÔ˘ÛÈ Ù·˜ Ú›˙·˜ ·˘ÙÔ‡ ÂȘ ˙ˆÌfiÓ (ÙËÓ ÛÔ‡·Ó). ∏ ª·Ï‚·˙›· ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ÂÙÈÌ¿ÙÔ Ôχ˜ ÂȘ ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ.

™ÈÙ›·, Ë ™ÂÙ›· Î·È ÙÔ ¿Ï·È ∂Ù›· ¶fiÏȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ › Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·ÎÙ‹˜ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ¿ÎÚ·˜, Âӈ̤ÓË Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÓ ÎfiÏÔÓ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜Ø ÎÂ›Ù·È ‰Â ÂȘ οÔÈÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÙÚÈˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛ›ˆÓ, ‹ ‚Ú¿¯ˆÓ, ηÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ (ÙÔ ¿Ï·È À·Ó˜, ¢ÈÔÓ˘ÛÈ¿‰Â˜, Ó‹ÛÔÈ ÙÔ˘ μ¿Î¯Ô˘, Î·È ·ÁÓ›˙ÔÓÙÂ˜Ø Ó˘Ó ‰Â π·ÓÈÛ·›ÚÔÈ, ‰È·ÊıÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͈˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ¿‰Â˜), Ù¤ÛÛÂÚ· Ì›ÏÈ· ÂȘ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÓ Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ › ÌÈ·˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ı¤Ûˆ˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û˘ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· Ù˘, Î·È ÂÚÈ΢Îψ̤Ó˘ ۯ‰fiÓ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ˘fi ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜. ∞‡ÙË Ë fiÏȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÏÈ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ·ÈÁÈ·ÏfiÓ ·ÓÔÈÎÙfiÓ, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÛÈ Spiacchia fiÔ˘ Ù· ÏÔ›· ‰ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÓ ·ÛÊ·Ï›·, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·Ó¤ÌÔ˘, fiÛÙȘ ÂΛ Ê˘Û¿ ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ. Δˆ ηÈÚÒ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ ËÓ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ Ù˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜. ∏ ·گ›· ·˘Ù‹˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ ÿӉ·ÎÔ˜ ‰È· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ª›ÚÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ‰Â ·ÓˆÌ·ÏˆÙ¿ÙË, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ, ÂÍ ˆÓ ÂÛÙ› ÏËÚË˜Ø ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â ÂÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ì ÂÓ ÓËÛ›‰ÈÔÓ ÂÚÈÙÂȯÈṲ̂ÓÔÓ, ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ πÂÚ¿ÂÙÚ· Î·È 70 ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚ›· Casalia. I‰Ô‡ Ë ¤ÎÙ·ÛȘ Ù˘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙË˜Ø Â› ∂ÓÂÙÒÓ ‰ÈˆÚ›˙ÂÙÔ ÂΛ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ fiÛÙȘ Â΢‚¤ÚÓ· Ì ٛÙÏÔÓ ÙÔ˘ Praitore.

H ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ MÔÓ‹˜ TÔÏχ


105-107

17-02-08

105

15:29

Page 2

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶∂ƒπ Δø¡ ∂¶∞ƒÃπø¡ ∫∞π Ãøƒπø¡ Δ∏™ ∫ƒ∏Δ∏™

¶ÂÚ› ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Î·È ¯ˆÚ›ˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë, ÛÙ· 1859 ·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, fiˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ·fi ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔ 1859 “Δ· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ ÂÚ› ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ”. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi 20 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¿Óˆ. ∏ ··Ú›ıÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ “¯¿ÚÈÓ ÂÚÈÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ”. √ ∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙȘ ·گ›Â˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ οı ÌÈ· ·Ú¿ÁÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÛÙȘ 302.750 „˘¯¤˜, 79.650 √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ Î·È 223.100 ŒÏÏËÓ˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ¶·Û¿, ÙÔ 1857-58, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘˜ 278.908 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜ ∫Ú‹ÙË ÂÚȤ¯ÂÈ Â·Ú¯›·˜ ˘fi ›‰ÈÔÓ fiÓÔÌ· ÂοÛÙËÓ ÁÓˆÚÈ˙Ô̤ÓËÓ Î·È ˘fi ÁˆÁÚ·ÊÈÎ‹Ó È‰›·Ó ı¤ÛÈÓ ÔÚÈ˙Ô̤ÓËÓ, ‰ÈÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÙÚÈÒÓ ·Û¿‰ˆÓ ÂÍ ˆÓ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú·Ó ÂÓ ∏Ú·ÎÏ›ˆ, Ô ‰Â ‰‡ˆ ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔÈ ‰È¤ÌÂÔÓ ÂÓ ∫˘‰ˆÓ›·, Î·È ÂÓ ƒÂı‡ÌÓË ˘ÔΛÌÂÓÔÈ ÂȘ ·˘ÙfiÓ. ∂›¯Â ‰Â Î·È ‰Ò‰Âη ÂÈÛÎfiÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÌËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫Ú‹Ù˘” ¤¯ˆÓ ÙËÓ ¤‰Ú· Î·È ·˘Ùfi˜ ÂÓ ∏Ú·ÎÏ›ˆ, ÔÈ ‰Â ›ÛÎÔÔÈ ¿·ÓÙ˜ ˘¤ÎÂÈÓÙÔ ÂȘ ·˘ÙfiÓ. ∂Ș ÙËÓ ∫Ú‹ÙËÓ ‰ÈÂÙËÚ‹ıËÛ·Ó ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ·È ·Ú¯·›·È ÂÓÔÌ·Û›·È ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ÌÂÙˆÓÔÌ¿ÛıËÛ·Ó ÙÈÓ˜ ¿Ïψ˜ ˘fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹Ó ÙˆÓ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÂÛÔÛ¿ÓÙˆÓØ Ô ‰Â ›ÛÎÔÔ˜ ¤ÊÂÚ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ·Ú¯·›ÔÓ fiÓÔÌ· ÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ ÙÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ï·¯ÂÓ ¤Î·ÛÙÔ˜ ·گ›·˜. ∂ÓÙ·‡ı· ‰Â ı¤ÏÔÌÂÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú›ıÌËÛÈÓ ÙˆÓ ÂÓ ∫Ú‹ÙË Î·Ù’ ·گ›·Ó ¯ˆÚ›ˆÓ Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹Ó ·˘ÙÒÓ ÔÓÔÌ·Û›·Ó ¯¿ÚÈÓ ÂÚÈÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ·Ú¯fiÌÂÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎˆÙ¤ÚˆÓ Î·È ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ˜ › Ù· ÚfiÛˆ. ∂Ó Ùˆ ηٷÏfiÁˆ ‰Â ÙÔ‡Ùˆ ı¤ÏÔÌÂÓ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÂΛӷ ÌfiÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ, fiÛ· ÂÚȤ¯Ô˘ÛÈÓ 20 ÂÚ›Ô˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙˆÓ 100, 200 Î·È Â¤ÎÂÈÓ·, Ï›ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÈ·‡Ù· ηı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷϤÁˆÌÂÓ Â·‡ÏÂȘ ÂÈÛ‹ÌˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ Î·È ÙÈÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘‰¤

Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÂÚȯԇ۷˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ ÙÔ˘ ÂÈÚË̤ÓÔ˘, ÂÍ ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›ÛÙ·È Î·ı’ fiÏËÓ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ΔÔ ÌÈÎÚfiÓ ‰Â ÙÔ‡ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ËÌÒÓ, fiÂÚ ÔÏÏ‹˜ ‰›ÙÔ ‚‚·›ˆ˜ ÂÚ‡Ó˘, ¢¯fiÌÂı· fiˆ˜ ‰ÒÛË ·ÊÔÚÌ‹Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¿˜ ∫Ú‹Ù·˜ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÒÛÈ ÛÔ˘‰·›ˆ˜, ‰È· Ó· ·Ó‡ڈÛÈÓ Ô‡ÙÔÈ Î·È Ê¤ÚˆÛÈÓ ÂȘ ʈ˜ Ù· ÂÚ› Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∫Ú‹Ù˘ ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘, Ù· ÂÚ› ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ÁÂÓÔÌ¤ÓˆÓ Â’ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ Î·È Ù· ÂÚ› Ù˘ ÂÓÂÛÙÒÛ˘ ηٷÛÙ¿ÛÂÒ˜ Ù˘. ∫π™∞ª√™ ∏ ·گ›· ·‡ÙË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÎÙÈÎ‹Ó ·Ú·Ï›·Ó ÂÚÈÚÚÂÔ̤ÓË ÂÍ ¿ÚÎÙÔ˘ ÌÂÓ Î·È ‰˘ÛÌÒÓ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·Ó, ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰Â ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ·fi ÙËÓ ∫˘‰ˆÓ›·Ó ‰È· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ηÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Δ·˘ÚÔÓ›ÙÔ˘, ÂÎ ‰Â ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ ·fi ÙÔ ™¤ÏÈÓÔÓ, Ô‡Û· ‰ÈÓ‹ ÔÏÏ·¯Ô‡ Î·È ÔÈÎÈψ̤ÓË Ì ÔÏÏÔ‡˜ Û˘¯ÓÔ‡˜ ÏfiÊÔ˘˜. Δ’ ·ÊıÔÓÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô Ô›ÓÔ˜ Î·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÚÔÛ¤ÙÈ Î¿ÛÙ·Ó·, ·Ì‡Á‰·Ï·, Î¿Ú˘· Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. Œ¯ÂÈ ‰’ Âͤ¯ÔÓÙ· Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ· ÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ì›ÚÔ˘, ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ °Ú·Ì‚Ô‡Û˘ ΛÌÂÓÔÓ, Î·È ÙÔ ÙÔ˘ ƒÔ‰ÔÔ‡, ∫‡·ÌÔÓ, Ù·Ó‡Ó ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ∫·‚ÔÛ¿ı·˜, › ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Î·È ¯ˆÚ›·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â fiÏË Ë Â·Ú¯›· Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø Ô›ÔÓ, ÙÔ ¶ÔÏÂÌ¿Ú¯È, ¢¤ÌÏ·, μÔ˘ÎÔÏȤ˜, ∞ÓÒÛÎÂÏÈ, ªÔ‡ÏÂÙ˜, μÔ‡‚˜, °·‚·ÏÔÌÔ‡ÚÈ, ™Î·ÊÈÒÙ˘, °ÏÒÛÛ·, ¡¤· Úԇ̷ٷ, ∫·ÎfiÂÙÚÔ˜, ∫·Ú¤˜, ∫·ÌÈÛÈ·Ó¿, ¶·Ó¤ı˘ÌÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, ∑˘ÌÚ·Áfi˜, ¢·ÚÌ·ÚÔ¯ÒÚÈ, ª·Ï¿ıËÚÔ˜, ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ·, ƒÒη, °ˆÓÈ¿, ™ÎÔ˘ÙÂÏÒÓ·˜, °ÚÈÌÈÏÈ·Ó¿, ™ËÏÈ¿, ƒÔ‰Ôfi˜, ∞ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ∞ÊÚ¿Ù·, ƒ·‚‰Ô‡¯Ô˜, ∫·Ì·Ú·ÎÔ˘ÌÔ‡ÏË, ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁfi˜, ¢Ú·ÎfiÓ·, ¡Ô¯›·, ∂ÈÛÎÔ‹, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ï·Î¿ÏˆÓ·˜, ÕÛÙÚÈη˜, §˘Úȉȷӿ, ¡Ô‹ÁÈ·, ¢Ú··ÓÈ¿˜, ÷ÈÚÂÙÈ·Ó¿, ªÔ˘ÚÈ, ∫·ÏÔ˘‰È·Ó¿, ¶ÔÙ·Ì›‰·, ª¿ÎÚˆÓ·˜, ∫·ÏÏÂÚÁÈ·Ó¿, ΔÔfiÏÈ·, μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˜, ∞ÁÈÔ΢ÚÁÈ¿ÓÓ˘, ™¿Û·ÏÔ˜, ÃÔ˘‰ÂÏÈ·Ó¿, ∫·Ï·ıÂÓ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï·ÚÈ¿, ∫Ô˘ÓÔ˘›ÙÛ·, ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔÓ, §Ô˘Û·Î¤˜, ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ¶ÔÚÔÌÂÛfiÁÂÈ·, ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜, ∫·ÙÛÈÌ·Ù¿‰Ô˜, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ï˘‚È·Ó‹, μÏ¿ÙÔ˜, ƒÔÁ‰È¿, §›ÌÓË, ŒÏÔ˜, ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, ∫Ô˘ÊËηڿ, ∫Ô‡ÓÂÓÈ, ∫ÂÊ¿ÏÈ, ¶··‰È·Ó¿, ∫¿ÌÔ˜, ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÈ, ™Ê˘Ó¿ÚÈ, ªÂÏÈÛÛÈ¿, ™ÈÚÈοÚÈ, ∫·Ó·‚¿˜, ¶·ÙÂÚÈ·Ó¿ Î·È ªËÏȤ˜. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰Â ÂÓ ·˘Ù‹ Î·È ¿ÏÏ·È Û˘ÓÔÈΛ·È Î·È Â·‡ÏÂȘ ˘¤Ú Ù·˜ ›ÎÔÛÈÓ. ™∂§π¡√¡ ∏ ·گ›· ·‡ÙË ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹Ó ·Ú·Ï›·Ó Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ÌÂÓ Ì ∫›Û·ÌÔÓ Î·È ∫˘‰ˆÓ›·Ó, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Ì ٷ ™Ê·Î›·, ÂÎ ‰Â ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ Î·È ‰˘ÛÌÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ·Ó, Ô‡Û· ÔÚÂÈÓ‹ ˆÛÂÈÙÔÔχ Î·È ÙÚ·¯Â›·. Δ· ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ, ηÏÏ›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ÔÓ, Î·È Ù· οÛÙ·Ó·, Ô ‰Â Ù˘Úfi˜ Ù˘ ÂÈÓ’

ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È Ôχ˜. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔȘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÔÙ¤Ú·Ó Ì¤Ù·Í·Ó, ¤ÙÈ ‰Â Î¿Ú˘·, ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Ì¤ÏÈ Â‡ÔÛÌÔÓ. ÈÚÈ¿ ‰Â ·Ó‹ÎÔÓÙ· ÂȘ Ù·‡ÙËÓ ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ∫¿Ó‰·ÓÔ˜ Ì ٷ˜ ÂÚ› ·˘Ù‹Ó Û˘ÓÔÈΛ·˜, Î·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô‡Û· Ù˘ fiÏ˘ ·گ›·˜, ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË, ™›Ó·, ∂·ÓÔ¯ÒÚÈ, ∫Ô˘ÎÈ·Ó¿, ∫·Ì·Ófi˜, ¶ÚÈÓ¤˜, §È‚¿‰È·, ªÔÓ‹, ƒÔ‰Ô‚¿ÓÈ, ™Ù·˘Úfi˜, §È‚·‰¿˜, ∫Ô˘ÛÙÔÁ¤Ú·ÎÔ˜, ∫·Ì¿ÚÈ·, ∞ÛÊÂÓ‰ÈÏÈ¿˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ¶ÚÔ‰fiÚÌÔ˜, ∞˙ˆÁ˘Ú¤·˜, ∞¯Ï·‰¿ÎË, ™ÙÚ¿ÙË, ΔÂ̤ÓÙ·, ∞Ó‡‰ÚÈ, §Ô˘ÎÈ·Ó¿, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ∞ÚÌ›, ™Î¿ÊË, ™¤ÏÈÓÔÓ, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ™·ÓÈ¿ÎÔ˜, μÏ˘ÙÈ¿˜, ™Ê·Îfi˜, ∫·ÎÔ‰›ÎÈ, ∫¿‰ÚÔ˜, °ÚËÁÔÚÈ·Ó¿, ÃfiÓÙÚÔ˜, ™·Ú·Î›Ó·, ∫·ÎÔ΢ӋÁÈ, ΔÛ·ÏÈ·Ó¿, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ÷ÛÛ›, ªÔ˘ÛÙ¿ÎÔ˜, ∫ÈÛÎÈ·Ó¿, ÕÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ™ÎÏ·‚ÔÔ‡ÏÏ·, ∫Ô˘ÊÈηڿ, ¢Ú˘˜, ºÏfiÚÈ·, ∞ÏÈÁfi˜, ª·Ú¿ÏÈ·, ¶··‰È·Ó¿, ªËÏÔÓȤ˜. ΔÔ ™¤ÏÈÓÔÓ Î·È Ë ∫›Û·ÌÔ˜ ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÌÈ·Ó ÂÈÛÎÔ‹Ó, Ô ‰’ ›ÛÎÔÔ˜ ·˘ÙÒÓ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘” Ó˘Ó ‰Â ˘¿ÁÂÙ·È ˘fi ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜. ΔÔ ™¤ÏÈÓÔÓ Â›¯Â ÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÂÈÔÙ¤ÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÙ¤ÚÔ˘˜Ø ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· 2/3 √ıˆÌ·ÓÔ›, Î·È ÙÔ 1/3 ŒÏÏËÓ˜, Ó˘Ó ‰Â ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏÔÓ ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. ∫À¢ø¡π∞ ∫·Ù¿ ÛÂÈÚ¿Ó ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ › Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ∫˘‰ˆÓ›·, Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Û· ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ Ì ÙÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·Ó, ÂÎ ‰˘ÛÌÒÓ Ì ÙËÓ ∫›Û·ÌÔÓ, ÂÎ ‰Â ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ Ì ٷ §Â˘Î¿ fiÚË Î·È ™¤ÏÈÓÔÓ, Î·È ÂÍ ¿ÚÎÙÔ˘ ÂÚÈ���Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ·Ó. ∂ÓÙ·‡ı· ÎÂ›Ù·È Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÎÙ‹Ó, Ù· Ó‡Ó Ã·ÓÈ¿ ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ, ÂÍ Ô˘ Î·È ¿·Û· Ë Â·Ú¯›· ¤Û¯Â ÙËÓ Â›ÎÏËÛÈÓ. Δ· ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓ Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ, ÏÂÌfiÓÈ· Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·Ù· ÔÚÙÔοÏÈ·. ¶·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ηٿ ÌÂÓ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔÓ ªÂϤ¯· ‡ÔÛÌÔÓ Ì¤ÏÈ, ηٿ ‰Â Ù· ∫ÂÚ·Ì›· ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ¿È·, Ô ‰Â ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù˘Úfi˜ › ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ √Ì·ÏÔ‡ ¿ÓˆıÂÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ §¿ÎÎˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Â›Ó·È Ô Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜. ∏ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ ‰ȿ˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÚÓÔÙ¤Ú· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˜ ˘fi ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ˘fi ÙˆÓ ÛÔÚ¿‰ËÓ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È Â·‡ÏÂˆÓ Î·È ˘fi ıÔÏÔÙÒÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆÛÈÓ ¤ÙÈ fiÏ· ÙÔ‡Ù· ıÏÈ‚ÂÚfiÓ ı¤·Ì· ˆ˜ ηÙÂÚÂȈ̤ӷ Î·È ÔÈÔÓ› ÙÂıÏÈÌ̤ӷ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂΛӢ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È Ë Â·Ú¯›· ·˘Ù‹ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø Ô›ÔÓ ΔÛÔ˘Î·Ï·ÚÈ¿, ΔÛÔ˘Ì·Ó¿, ¡ÂÚÔÎÔ‡ÚÔÈ, ∫·ÙÛÈÊ·ÚÈ·Ó¿, ªÔ˘ÚȤ˜, ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, ∫Ô˘ÎÈ·Ó¿, ¶ÔÚ›, ∫·Ú‰È·Ó¿, ∫·ÙÛÈÛÙÚÔ¯ÒÚÈ, ¶·Ú‰È·Ó¿, ª·ÚÈÓÈ·Ó¿, °·Ú›·˜, §ÔıÈ·Ó¿, μ·Ú‡ÂÙÚÔ˜, ∞ÁÈ¿, ∫˘ÚÙÔÌ¿‰Ô˜, ¢·Ú¿ÙÛÔ˜, °·Ï·Ù¿˜, ™Ù·Ïfi˜, ∞Á›· ª·Ú›Ó·, ™ËÊÈ·Ó¿, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ¶·ÙÂÏ¿ÚÈ, μÚ‡ÛÛ˜, ¢Ú·ÎÈ·Ó¿, ªfi‰È,

ΔÔ ÂÛÒÊ˘ÏÏÔ ÙˆÓ “∞ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ› ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ” ÙÔ˘ ÷ÓÈÒÙË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘-∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˘ ∫ÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë (ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ) Ì ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ™·Ó¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‰È¤ÛˆÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙË μÈÎÂÏ·›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ, Â›Û˘, ∫ÚËÙÈÎfi, ÏfiÁÈÔ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ μÂÚÓ·Ú‰¿ÎË

°ÂÚ¿ÓÈ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ∫ÔÓÙÔÌ¿ÚÈ, ¶˘ÚÁÔ„ËÏfiÓÂÚÔÓ, ª¿ÏÂ̘, μÏ·¯ÂÚÔÓ‹ÙÈÛÛ·, ¿Óˆ ™˘Ú›ÏÈ, οو ™˘Ú›ÏÈ, ¶ÂÙÚ¤˜, ¡ÙÂÚ¤˜, ∞ÁÔ‡ÛÙÔÓ, ¡ÈÔ¯ˆÚÈfiÓ, ™ÎÔÓ›˙Ô˜, ∞Ôı‹Î˜, ¶·ÈfiÏÔ˜, æ·ıÔÁÈ¿ÓÓÔ˜, æ‡Ú˜, μ·ÙfiÏ·ÎÔ˜, ΔÛÈÁÎÔ‡ÓÈ·, ∫Ô˘Êfi˜, ∞ÏÈÎÈ·Ófi˜, ¶Ú·ÛÛ¤˜, ÈÛÙ‹, √ÚıÔ‡ÓÈ, ¶·ÏÈ·Úԇ̷ٷ, ™¤ÌÚˆÓ·˜, ∫·Ú¿ÓÔ˜, ™Î·Êȉ¿ÎÈ·, ™¯ÔÈÓ¤˜, ™ÎÔÚ‰·Ïfi˜, §¿ÎÎÔÈ, ∑Ô‡Ú‚·, ªÂÛÎÏ¿, ºÔ˘ÚÓ¤˜, £¤ÚÈÛÔÓ, ¶·Ó·ÁÈ¿, ∞¯Ï¿‰Â˜, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÏÂÙÚÔ˘‚¿ÚÈ, °ÂÚÔÏ¿ÎÎÔ˜, §Ô‡ÏÔ˜, ¢Ú·ÎfiÓ·, ∞ψӿÎÈ, £˘ÌÈ¿, ™ËÏÈ¿ÚÈ·, ∫·Ùˆ¯ÒÚÈ, ¶Ï·Ù˘‚fiÏÈ·, ∫ÔÓÙfiÔ˘Ï·, ∫¿ÌÔÈ, ª·‰·Úfi˜, ª·Ï¿Í·, ÷Ϥ·, ∫ÔڷΤ˜, ¶Èı¿ÚÈ, ∞ÚÒÓÈ, °Î·Ï·Áο‰Â˜, ™Ù¤ÚÓ˜, ∫·ıÈ·Ó¿, ªÔ˘˙Ô˘Ú¿˜, ÃÔÚ‰¿ÎÈ, ƒË˙fiÛÎψÔÓ, ∫·ÏfiÚÔ˘Ì·, ÈڷʿÎÈ·, ∫Ô˘ÓÔ˘ȉȷӿ, ∫·Ì·Ófi˜, ∞ÁÚÔ˘Ïȉ¤˜, μfiıÔÓ·˜, ¶Ï·ÎÔ‡Ú·˜, •ËÚÔÏȤ˜, ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ Î·È °Ô˘‚ÂÚÓ¤ÙÔÓ. ∞¶√∫√ƒø¡∞™ ªÂÙ¿ ÙËÓ ∫˘‰ˆÓ›·Ó ¿Ú¯ÂÙ·È Ô ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ‹ πÔÎfiÚÈÔÓ, ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ › Ù˘ ·˘Ù‹˜ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÃÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ª¤Ï·ÓÔ˜ ÔÓÔÌ·˙Ô̤ÓÔ˘, ‰È’ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ Ì ÙËÓ ƒÂı‡ÌÓËÓ Î·È ¿ÚÎÙÔ˘ ÂÚÈÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô

·ÌÊÈÌ·ÏÏÈÎfi˜ ÎfiÏÔ˜ Ô Â˘Ú˘¯ˆÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÏÈÌ‹Ó, Ù·Ó‡Ó Ù˘ ™Ô‡‰·˜ ηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÎ ‰Â ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˘fi ÙˆÓ ˘„ÈÙÂÓÒÓ §Â˘ÎÒÓ ÔÚ¤ˆÓ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ¤Ï·ÈÔÓ, ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ¿ÊıÔÓ·, fiÛÚÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ηÏÂÈÙ¤Ú·˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜, Ô›ÓÔÓ Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ·. Èڛ· ‰’ ÂÌÂÚȯfiÌÂÓ· Î·È ÂȘ ·˘Ù‹Ó ›ÛÈ Ù· ÂÍ‹˜Ø ¶Úfi‚·ÚÌ·, ™Ù‡ÏÔ˜, ª·¯·ÈÚÔ›, ™·ÌˆÓ¿˜, ∫˘ÚÈ·ÎÔÛ¤ÏÈ·, ∫·Ú¤˜, ƒ·ÌÓ‹, ÃÈÏÈÔÌÔ˘‰Ô‡, ªÂÏȉfiÓÈ, ¶ÂÌfiÓÈ·, οو ¶ÂÌfiÓÈ·, ∫Ô‡ÎÎÔ˜, ºÚ¤˜, ∫¿˚Ó·, ¶·˚‰Ô¯ÒÚÈ·, ¡ÂÚÔ¯ÒÚÈ, ¡ÈÔ¯ˆÚÈfiÓ, ∫·ÙÛÔ˘ÊÚÈ·Ó¿, ∞Ṳ́ÓÔÈ, ™È‚·Ú¿˜, ∫·Ï‡‚˜, ¡ÙÔ˘ÏÈ·Ó¿, ∫ÔÚ¿Ó·, °·‚·ÏÔ¯ÒÚÈ, ÕÁÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·ÌÈ¿, ¢Ú¿·ÓÔ˜, ¶Ï¿Î·, •ÂÚÔÛÙ¤ÚÓÈ, ¿Óˆ ∫ÂÊ·Ï¿˜, οو ∫ÂÊ·Ï¿˜, ™ÂÏÈ¿, §ÈÎÔÙÈÓ·Ú¿, ™Ô‡ÚÈ, ∫·Ú‡‰È, ∂ÍÒÔÏȘ, ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ·, §ÈÙÛ¿Ú‰·, μ¿ÌÔ˜, ¡›Ô˜, ™ËÊÈ·Ó¿, ∑È˙Èʤ·˜, μ·Ê¤·˜, ¶ÚfiÛÓÂÚÔÓ, ºÈϛԘ, ª·ı¤˜, ∞ϛηÌÔ˜, ºÔÓ¤˜, ÿÌ·ı·, ∫Ô˘ÚÓ¿˜, ªÔ˘Ú›, ¶¿ÙËÌ·, ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜, ºÏ·Î‹, ¢Ú¿ÌÈ·, ÌÂÁ¿ÏË °ˆÓÈ¿. ∏ ‰Â ·گ›· ·‡ÙË Î·ÙÂÍ·›ÚÂÙÔÓ ˘¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ó Î·È ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ˘fi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °YPI™TE ™E§I¢A


105-107

17-02-08

106

15:30

Page 3

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶∂ƒπ Δø¡ ∂¶∞ƒÃπø¡ ∫∞π Ãøƒπø¡ Δ∏™ ∫ƒ∏Δ∏™

∞ÂÙ¤ÏÂÈ ‰Â ÌÂÙ¿ Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ Ì›·Ó ÂÈÛÎÔ‹Ó, Ô ‰’ ›ÛÎÔÔ˜ ›¯Â Ù›ÙÏÔÓ “√ ∫˘‰ˆÓ›·˜”. ∞È ÌÓËÌÔÓ¢ıÂ›Û·È Ù¤ÛÛ·Ú˜ ·گ›·È ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛÈÓ ÂÓfi˜ ¶·Û¿. ™‹ÌÂÚÔÓ fï˜ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‰Ú‡ÂÈ ÂÓ ∫˘‰ˆÓ›·, “ÎËÚ˘¯ı›ÛË Ùˆ 1855 ‰È¿ μ. ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚˆÙ¢ԇÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ˆ˜ ÂÌÔÚÈΈ٤ڷ fiÏÂÈ. ∂Ș Ù·‡ÙËÓ ¤¯Ô˘ÛÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™º∞∫π∞ ∏ ·گ›· ·‡ÙË ÂÈÓ’ fiψ˜ ‚Ô˘Ó҉˘, ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹Ó ·Ú·Ï›·Ó, Î·È Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Û· ÂÎ ‰˘ÛÌÒÓ ÌÂÓ Ì ÙÔ ™¤ÏÈÓÔÓ, ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ‰Â Ì ÙËÓ §¿ÌËÓ, Î·È ·’ ¿ÚÎÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫˘‰ˆÓ›·Ó, ∞ÔÎfiÚˆÓ·Ó Î·È ƒÂı‡ÌÓËÓ. ∂›Ó·È ‰Â ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ·‡ÙË ÂȘ Ù· ¯ÚÔÓÈο ‰È· ÙËÓ ·Ó‰Ú›·Ó Î·È ÙÔ ÊÈÏÔfiÏÂÌÔÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ‹ÙȘ Î·È ‰ÈÂÙ‹ÚÂÈ Â›‰Ô˜ ÙÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, ˆ˜ ›ÔÌÂÓ Î·È ÂÓ ÙÔȘ ¤ÌÚÔÛıÂÓ. ∂ÓÙ·‡ı· ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙÔÙÂ Î·È Ë ÂÛÙ›· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ Ù˘. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰Â Î·È Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È Ô Ôχ˜ Î·È ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Ù˘Úfi˜, Ô ‰Â ÔÏ›ÁÔ˜ Ô›ÓÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÈ, ¿ÙÈÓ· ·Ú¿ÁÂÈ, Â›Ó·È Ï›·Ó ˉ‡ Î·È Â‡ÔÛÌ·. √ ¿ÚÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘ÛÈÓ ÂÓÙ·‡ı· ÂÎ ÎÚÈı‹˜, Â›Ó·È Ï¢Îfi˜ ˆ˜ Ô Û›ÙÈÓÔ˜. Œ¯ÂÈ ‰Â Î·È Í˘Ï›·Ó Ó·˘ËÁ‹ÛÈÌÔÓ ¿ÊıÔÓÔÓ. Èڛ· ‰Â Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ™Î‡ÊÔ˜ ÙÔ Î·È ÔÚÂÈÓfiÙÂÚÔÓ, ÕÌÂÏÔ˜, ∫·Ú¤˜, °ˆÓ¤˜, ÿÌ‚ÚÔ˜, ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ∞ÛʤӉԘ, ∞ÌÔ˘‰¿ÚÈ, ¡ÔÌÈÎÈ·Ó¿, μÔ˘‚¿˜, ∫ÔÏÔοÙÛÈ·, ¶·ÙÛ·Ófi˜, ¶ÚÔÛÁÈ·Ïfi˜, ‹ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ, ∫ÔÌËÙ¿‰Â˜, ªÔ˘Ú›, ∞ÓÒÔÏȘ, §Ô˘ÙÚfi˜, §È‚·ÓÈ·Ó¿, ∫·ÌÈ¿, §ÈÌÈ¿, ™Î¿Ï·, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞Ú¿‰·ÈÓ·, °‡ÚÔ˜, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™·Ì·ÚÈ¿, ∞Á›· ƒÔ˘ÌÂÏË, Î·È ¿ÏÏ·È ÙÈÓ¤˜ ÌÈÎÚ·› Û˘ÓÔÈΛ·È. ∂Ș ™Ê·Î›· Ô˘‰¤ÔÙ ηÙÒÎËÛ·Ó ÛÙ·ıÂÚÒ˜ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ÌfiÓÔÓ ‰Â ηْ ¤ÙÔ˜ ÂÛÙ¤ÏÏÂÙÔ ÂȘ ÂÎ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰È· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍË ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ÊfiÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ÙÔ˜ ‹ÙÔÓ ËÓ·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı‹ Ì ٷ ‹ıË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓØ ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÓ Â˘‰Ô΋ÌÂÈ ÂȘ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ‰Â ˘‹ÁÔÓÙÔ ÂȘ ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ù· ™Ê·Î›·. ƒ∂£Àª¡∏ ∂› Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Î·È Ë ƒÂı‡ÌÓË, fiÔ˘ ÎÂ›Ù·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÎÙ‹Ó Î·È ÙÔ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔÓ ·˘Ù‹˜ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·Ó, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Ì ÙÔÓ ∞˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ Î·È ∞Ì¿ÚÈÔÓ, Î·È ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó Ì ٷ ™Ê·Î›· Î·È §¿ÌËÓ, Ô‡Û· ‰ÈÓ‹ ˆÛÂÈÙÔÔχ Î·È ÙÂÚÓ‹ ¤ÓÂη ÙˆÓ ÔÈΛψÓ, Î·È ÔÈÔÓ› ÂÊ˘ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ·˘Ù‹˜ ÏfiʈÓ, ÙˆÓ ÛÔÚ¿‰ËÓ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù›·˜. ΔÔ ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚÔÓ ‰Â ÚÔ˚fiÓ Î·È Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÚÔÛ¤ÙÈ Ô›ÓÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙÔÓ, ÔÒÚ·˜ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ, ÎÂÚ¿ÙÈ· Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø ∂ÈÛÎÔ‹, ∞ÛÈÁˆÓÈ¿, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·ÚˆÙ‹, ∫¿Ù·ÓÔ˜, ∑Ô˘Ú›‰È, ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞ÚÎÔ‡‰·ÈÓ·, ƒÔ‡ÛÙÈη, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏȘ, ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜, ªÔ‡ÓÙÚÔ˜, οو ¶fiÚÔ˜, μ·ÏÛ·ÌfiÓÂÚÔÓ, °ÂÚ¿ÓÈ, ¡ËÛ›, ª˘ÚÈÔΤʷϷ, μÂÏÔÓ¿‰Â˜, ∞ÚÔÏ›ıÔÈ, μÈÏ·Ó‰Ú¤‰Â˜, ™·˚ÙÔ‡Ú˜, ¶·ÏÈÔÏ›ÌÓË, ∞Ṳ́ÓÔÈ, μ·Ï¤ÚÈ, ¿Óˆ ª·Ï¿ÎÈ·, οو ª·Ï¿ÎÈ·, ªÔÓÔ¿ÚÈ, ™ˆÌ·Ù¿˜, ∞ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¿ӈ μ·ÏÛ·ÌfiÓÂÚÔÓ, ª·ÚÔ˘ÏÔ‡˜, ª·ÁÔ˘Ï¿˜, °·Ïfi˜, ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË, ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, ¶ËÁ‹, ∞ÓÒÁÂÈ·, ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜, ∫Ô‡ÌË, ÕÁÈÔ˜

°ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ú¤˜, ∫Ô‡ÊË, ŸÚÔ˜, °Ô˘ÏÂÙÈ·Ó¿, ª‡ÚÙÔ˜, ™ÂÏ›, √¯ÚˆÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ¶Ú·ÛÛ¤˜, ƒÔ˘ÛÔÛ‹ÙÈ, ÷Ï‚›, ÕÁÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜, •ËÚÔ¯ÒÚÈÔÓ, Õ‰ÂϘ, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, §Ô‡ÙÚÔ˜, ª·ÚÔ˘Ï¿˜, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª¤ÛË, ∞ÌÓ¿ÙÔ˜, ∫·‚Ô‡ÛÈ, ¶›ÎÚ˜, ÷̷χÚÈ, ∞Á›· ΔÚÈ¿˜, ¶·ÁηÏÔ¯ÒÚÈ, ÿÚÎÈ·, ∞Úο‰È, ∞ÛÙ¤ÚÈ, ∫·„·ÏÈ·Ó¿, ∫˘ÚÁÈ¿ÓÓ· Î·È ¿ÏÏ·˜ ÔÏÏ¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Î·È Â·‡ÏÂȘ. ∂› ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ÂÙÈÌ¿ÙÔ Ë ƒÂı‡ÌÓË Ì Â›ÛÎÔÔÓ Ê¤ÚÔÓÙ· Ù›ÙÏÔÓ “√ ∞ÁÚ›Ô˘” ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô ¢¿ÂÚ, ÂÚ·ÓÈÛı›˜ Ù· ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ ·fi ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¿˜Ø ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ˘‹Ú¯ÂÓ ÂÈÛËÌÔÙ¤Ú· ÂÓ ·˘Ù‹ Ë fiÏȘ ÕÁÚÈÔÓØ ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜ ¿ÏÏÔ ›¯ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓÂÓ ·˘Ù‹˜, ÂÈÌ‹ Ë ·Ï‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÂȘ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ∞ÁÚÈfiÙÈη ‹ ∞ÚÈfiÙÈη, ÂÍ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÙÈ ÙËÓ Â›ÎÏËÛÈÓ Î·È Ô ÂÍ·›ÚÂÙfi˜ Ù˘ Ô›ÓÔ˜ ·ÁÚÈfiÙÈÎÔ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ë ‰Â Ó˘Ó ƒÂı‡ÌÓË ˘‹Ú¯Â Ùfi٠›ÓÂÈÔÓ, ÌÓËÌÔÓ¢Ô̤ÓË ·ÏÒ˜ ƒÂı˘ÌÓ›·. √ÈÎÔ‰ÔÌËı¤ÓÙÔ˜ ‰Â ÙÔ˘ Â’ ·˘Ù‹˜ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ (Ë ºÔÚÙ¤˙·) › ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, Û˘ÓˆÎ›ÛıË ·ÔηٷÛÙ·ı›۷ ÙÚ›ÙË fiÏȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ηٿ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ ˘fi ÙÔ fiÓÔÌ· ƒÂı‡ÌÓ˘, ÂÍ Ô˘ ¤Û¯Â Î·È fiÏË Ë Â·Ú¯›· ÙËÓ Â›ÎÏËÛÈÓ, ÙÈ̤̈ÓË ¿ÏÈÓ ˘fi ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ, Ï·‚fiÓÙ· ¤ÎÙÔÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ƒÂı‡ÌÓ˘”. ∞À§√¶√Δ∞ª√™ ªÂÙ¿ ÙËÓ ƒÂı‡ÌÓËÓ ¿Ú¯ÂÙ·È Ô ∞˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ › Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, Î·È Û˘ÓÔÚ‡ˆÓ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ∫ÓˆÛÛfiÓ, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ‰Â ·fi ÙËÓ ˘„ÈÊÂÚ‹ ÿ‰ËÓ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·Ó ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ·˘Ù‹˜ ÔÚ¤ˆÓ, ÙÂÚÓfi˜ ‰È· ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘, ‰È· ÙËÓ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿Ó ˘fi Ù·˜ ˘ˆÚ›·˜ Ù˘ ÿ‰Ë˜ ÙÔÔı¤ÙËÛÈÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ‰È· Ù· ÔÏ˘Âȉ‹ ¿ÂÈÚ· ‰¤Ó‰Ú· ÙÔ˘. ΔÔ ·ÊıÔÓÒÙÂÚÔÓ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ‰Â ‰È· ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·Ó, ·Ú¿ÁÂÈ Ù˘ÚfiÓ ÔÏ‡Ó Î·È Ì·ÏÏ›·, ˆÛ·‡Ùˆ˜ Ô›ÓÔÓ, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ‚ÂÏ·Ó›‰È·, ÁÏ˘ÎÔϤÌÔÓ ÂÚ› ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºfi‰ÂÏ ÂÚ›ÊËÌ· Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. ∂ÓÙ·‡ı· Û˘ÏϤÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó·˜ πÔ‡ÏÈÔÓ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔÓ Î·È Ô §¿‰·ÓÔ˜ ˆ˜ ÂÊÂÍ‹˜. ™¯›˙ÔÓÙ˜ ‰È· Ì·¯·ÈÚȉ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ï·‰·ÓÔÊfiÚˆÓ ı¿ÌÓˆÓ, ÚÔÛ·ÚÙÒÛÈÓ ÂΛıÂÓ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ψڛ·, ‰È’ ˆÓ ÂÎÚ¤ÔÓ ÙÔ ˘ÁÚfiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹Ó Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÂȘ ÛÙÂÚÂfiÓ Â› Á˘ ÛÒÌ·, fiÔ˘ Î·È Î·Ù’ ÔÏ›ÁÔÓ ‹ÁÓ˘Ù·È. ΔÔÈÔ‡ÙÔÈ Ï·‰·ÓÔÊfiÚÔÈ ı¿ÌÓÔÈ Î·È ÂÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹Ûˆ ÂÈÛ› ÏÂȘ ÔÈ, ˆ˜ Î·È Ú›ÓÔÈÓ ÂÓ ÙË ‚Ô˘ÓÒ‰ÂÈ ∫Ú‹ÙË ¿ÂÈÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ‰ÂÓ ¤Ì·ıÔÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ §·‰¿ÓÔ˘, Ô‡Ùˆ Î·È ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ ÚÈÓÔÎÔΛԢ, ÔÂÚ ·ÍÈfiÏÔÁÔÓ ÚÔ˚���Ó, ·ÔʤÚÂÈ ÚfiÛÔ‰ÔÓ ÔÏÏ‹Ó. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø ¶¤Ú·Ì·, μÂÚ·ÈÛÎÔ‹, ΔÛÂÏÂÈ·Ó¿, ∞ÁÁÂÏÈ·Ó¿, ¶Ú›ÓÔ˜, ™ÎÏÔÔ¯ÒÚÈ, ªÂÙfi¯È·, ŒÚÊÔ˘˜, ÷ÓÈÔÙÈ·Ó¿, ƒÔ˘ÛÔÓ·‡ÏË, ∞ÏÊ¿, ™ÎÔ˘ÏÔ‡ÊÈ·, ™ÎÔÚ‰›ÏÔ˜, μ·ÏÂÚÈ·Ó¿, ∫·ÏϤÚÁÔ˜, §·ÁÎÈ¿, ¶ÚÈÓ¤·˜ ΔÚÈfi‰Ô˜, ∫˘ÓËÁÈ·Ó¿, οو ΔÚÈfi‰Ô˜, ª·ÚÁ·Ú›Ù˜, ™Ù·˘ÚÔ̤ÓÔ˜, √Úı¤˜, ¶Ï¢ÚÈ·Ó¿, ΔÛ·Ó·ÎÈ·Ó¿, ∫·Ï·ÓÙ·ÚÈ¿, ∫·Ï·Ì¿˜, ¶·Û·Ï›Ù˜, ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁ¿ÎÈ, ÃÔ˘Ì¤ÚÈ, ∫Ú·ÛÔ‡ÓÙ·˜, °·Ú›·˜, ∫Âڷً̈, ¶ÈÛÎÔ‹, ∞‚‰ÂÏ¿˜, ∞‚‰·Ó›Ù˜, ¢·Ì·‚fiÏÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜, ∫·ÛÙÚ›, ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚÔ˜, ∞ÏȿΘ, ∫ÂÊ¿ÏÈ, ∞ÚÁÔ˘ÏÈfi˜, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫¿Ï˘‚Ô˜, ∞ÓÒÁÂÈ·, ™‡Û·Ú¯·, ∫·Ì·ÚÈÒÙ˘, ∞ÛÙ˘Ú¿ÎÈ, ∫·Ì·Ú¿ÎÈ, ÷Ϥ·, §È‚¿‰·, ∫Ú¿Ó·, ∑Ô˘ÙÔ˘Ï¿ÎÎÔ˜, μ¤ÓÈ, ∞Ífi˜, ∞Ì·Ú¿ÓÙÔ˘˜, ¶Úfi¯ˆÌÔÓ, ªÔ‡Û˜, ¢·Ì¤‰Â˜, ¶ÈÛÎÔ‹, ªÔ˘ÚÙÛÈ·Ó¿,

¡ËÛ›, √Ì¿ÏË, °·Ú¿˙ÔÓ, º·Ú¿ÁÁÈ, ∞ÛÙ˘Ú¿Ù˜, ∫ˆÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ΔÛ·¯È·Ó¿, ¢·Ì¿ÛÙ·, ÃÒÓ˜, ™‡Û˜, ºfi‰ÂÏÂ, ∞Ïfi˚‰Â˜, £Â‰ÒÚ·, ∫Ï„›ÌÈ·, ÃÂÏÈ·Ó¿, ∞Ï·‰È·Ó¿, ªÂÏˉfiÓÈ, μÏ˘¯¿‰Â˜, ∞ÁÈ¿, ¢·Ï·Ì¤ÏÔ˜, ∞ÏÈÌÂÁÈ·Ó¿, ƒÔ˘ÌÂÏ›, ™Î·ÛÙ‹, ∂Í¿ÓÙÈ, ¢·Ì·ÚÈ·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ™˘ÁÁÚÈÌȉȷӿ, §·‰È·Ó¿. Œ¯ÂÈ ‰Â Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË Î·È ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ, “√ ∞˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘Ø ÂȘ ·˘Ù‹Ó ˘‹Ú¯ÔÓ ·Ú¯·›·È ÙÈÓ¤˜ fiÏÂȘ, ÂÍ ˆÓ ÂÈÛËÌÔÙ¤Ú·È ‹Û·Ó Ë √·Ífi˜ Î·È Ë ∂χıÂÚÓ·, Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È Âڛȷ οوıÂÓ ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ÙˆÓ ª·ÚÁ·ÚÈÙÒÓ, ¯ԇÛ˘ Î·È ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ Â› ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ª¤¯ÚÈ ‰Â ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ· Ë fiÏË Â·Ú¯›·Ø Èı·ÓfiÓ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤Ï·‚ ÙËÓ Â›ÎÏËÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∞˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜Ø ‰ÈfiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó Û˘Ó¯ÒÓ ÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ ÔÏÏÔ› ·‡Ï·Î˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ‰˘Û‚¿ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÂȘ ÔÏÏ¿ ̤ÚË ¤ÓÂη Ù˘ Û˘ÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ Ù˘ ÿ‰Ë˜ ˘‰¿ÙˆÓ. §∞ª¶∏ ¶ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Â› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ë Â·Ú¯›· §¿ÌË (Ù·Ó‡Ó ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜) Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Û· ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛ·Ó, ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‰Â Ì ÙËÓ ƒÂı‡ÌÓËÓ Î·È ∞Ì¿ÚÈÔÓ, Ô‡Û· ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‚Ô˘Ó҉˘. ΔÔ Î˘ÚÈÒÙÂÚÔÓ ·˘Ù‹˜ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ, ÔÏ›ÁÔÈ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ› Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø ™Î·ÏˆÙ‹, ∫·„Ô‰¿ÛÔÓ ƒÔ‰¿ÎÈÓÔÓ, ºÔÈÓÈÎÈ¿˜, ™ÂÏÈ¿, ∞ÚÁÔ˘Ï¤˜, ª‡ÚÙÔ˜, ¡ÈÔ¯ÒÚÈ, ∞ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÷ÚÈÒÓ, §Â˘ÎfiÁÈ·, ∫·„ÔÁÚ›‰Ô˜, ¢Ú‡ÌÈ·, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ÂÚ·Ì›, ™·ÎÙÔ‡Ú˜, ∞Á·ÏÈ·Ó¿, ª¤Ï·Ì˜, ∫Ú˘·‚Ú‡ÛÛȘ, ¶Ï·Ù·Ó¤·˜, μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˜, ∫Ô‡ÌÈ·, μÚ‡ÛÛ˜, ∫ÈÛÛfi˜, μ¿ÙÔ˜, Õ‰Ú·ÎÙÔ˜, ™‹ÏÈ, ∫ÙÔ‡Ù·, ¢ÈÏÔ¯ÒÚÈ, §¿ÎÎÔ˜, ºÚ·ÙÙ›, ∞Á›· ¶ÂÏ·Á›·, ªÈÍfiÚÔ˘ÌÔÓ, §·ÌÈÓ‹, °¤ÓÈ, §·ÌÈÒÙÔ˜, ∫ÔÚ¿‰Ô˜, ∫ÔÍ·Ú¤˜, ∞ÙÛÈ¿‰Â˜, ¡È¿ÙÛȉԘ, ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¶·ÏÈfiÏÔ˘ÙÚ·, ∫Ô˘ÂÏÈ·Ó¿, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·¸Ì¤ÓÔ˜, ¶Ú¤‚ÂÏÈ, ηϋ ™˘ÎÈ¿, ΔÚ·¯¿Ï·, ªÂÛÔ¯ÒÚÈ, ¶·ÙÛ·ÏÈ·Ó¿, ¶ÈÛÔ¯ÒÚÈ Î·È ¿ÏÏ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·È Û˘ÓÔÈΛ·È. ∏ ·گ›· ·‡ÙË ÔÏ›ÁÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÚȤ¯ÂÈ ˆ˜ ÔÚÂÈÓ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ó‰Ú›ÔÈ. √È §·Ì·›ÔÈ ÂÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚÔÓ Ì ÁÂÓÈÎ‹Ó È‰›·Ó ·ÚˆÓ˘Ì›·Ó ∫Ô˘ÎÔ˘Ú‹Ù˜, ‹ÙȘ ‚‚·›ˆ˜ ‰È¤ÌÂÈÓÂÓ ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯·›ÔÓ ∫Ô˘Ú‹Ù˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÂÚ› ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆ˜ ÌÓËÌÔÓ‡ԢÛÈ ÔÏÏÔ› ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ∏ fiÏȘ §¿ÌË, ‹ÙȘ Î·È §¿· ˆÓÔÌ¿ÛıË ·fi ÙÔÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›ÔÓ Î·È ¢›ˆÓ· ÙÔÓ ∫¿ÛÛÈÔÓ ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜, ·ÓÙ¤ÛÙË ÌÂÁ¿Ïˆ˜ ÂȘ ÙÔÓ ƒˆÌ·›ÔÓ ª¤ÙÂÏÏÔÓ, fiÛÙȘ Î·È ÙËÓ Î·Ùˉ¿ÊÈÛÂÓ ÔÏÔÙÂÏÒ˜, ΢Úȇ۷˜ ·˘Ù‹Ó › Ù¤ÏÔ˘˜ ‰È· Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘. √ ‰Â ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ¤ÙÚ„ÂÓ ¤ÂÈÙ· Ó· ÙËÓ ·ÓÂÁ›ڈÛÈ, ÚÔ˜ ‰Â ·Ú¯ÒÚËÛÂ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÈÓ¿˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ §·Ì·›Ô˘˜ Î·È ∫˘‰ˆÓÈ¿Ù·˜ ‰È’ ·ÌÔÈ‚‹Ó, ˆ˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ¢¿ÂÚ, Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ËÓ ·Ú¤Û¯ÔÓ ·˘ÙÒ Ô‡ÙÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘Ø ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ô˘‰¤ ›¯ÓÔ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞ª∞ƒπ√¡ ‹ ¶∞¡∞∫ƒ√¡ ΔÔ ‰Â ∞Ì¿ÚÈÔÓ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌÂÛÔÁ›ˆ˜ Û˘ÓÔÚ‡ÔÓ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·Ó, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ‰Â Ì ÙËÓ

ƒÂı‡ÌÓËÓ, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó Ì ÙËÓ §¿ÌËÓ Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ Ì ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·Ó ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜. ∂›Ó·È ‰Â ÙÂÚÓ‹ Î·È ·˘Ù‹ ‰È· Ù ÙÔ˘˜ Û˘¯ÓÔ‡˜ ÏfiÊÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ‡‰·Ù· Ù· ÂÎÚ¤ÔÓÙ· ÔÏÏ·¯fiıÂÓØ ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ‰Â Ù˘ ·گ›·˜ ˘„Ô‡Ù·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂÒ˜ ÙÔ fiÚÔ˜ ∫¤‰ÚÔ˜ ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓØ ÙÔ ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚÔÓ ÚÔ˚fiÓ Î·È Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ, ·Ú¿ÁÂÈ ‰Â Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜ ηÏÏ›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. Èڛ· ‰Â Î·È ÂȘ Ù·‡ÙËÓ ·Ó‹ÎÔÓÙ· ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø °ÂڷοÚÈ, ¤Óı· ʇÂÙ·È ÏËı‡˜ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÎÂÚ·Û›ˆÓ Î·È ‚˘Û›ÓˆÓ, ŒÏÂȘ, ¶·ÙÛfi˜, ∞ÓÙ¿Ó·ÛÛÔ˜, ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ, μÔÏÈfiÓ˜, °ÔÌ·Ú¿˜, ∫Ï‹Ì·,√Ú¤˜, ºÔ˘ÚÊÔ˘Ú¿˜, μ˘˙¿ÚÈ, ∞ÔÛ¤ÙÈ, ¶ÈÛÙ·Á‹, ∫ÏËÛ›‰È, ¶Ï·Ù¿ÓÔÈ, ∞Ô‰Ô‡ÏË, ªÂÛÔÓ‹ÛÈ·, ∫·Ú‰¿ÎÈ, ™Ì˘ÏȤ˜, μÚ‡ÛÛ˜, ∞ӈ̤ÚÔ˜, §Ô¯ÚÈ¿, ™¿ÙÙ·, ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, Õ‰Ú·ÎÙÔ˜, μ·ı˘·Îfi˜, £ÚfiÓÔ˜, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, °¤ÓÓ·, ∞Ì¿ÚÈ, ª¤ÚˆÓ·˜, ¡‹Û·˘Ú·, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÃÔÚ‰¿ÎÈ, ∞ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÈÎÚ·› Û˘ÓÔÈΛ·È. ∏ §¿ÌË Î·È ÙÔ ∞Ì¿ÚÈÔÓ Â›¯·Ó ÚfiÙÂÚÔÓ Î·È ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ §¿Ì˘” Ó˘Ó ‰Â Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ πÂÚfiıÂÔ˜ Ô Û˘ÓÂÚÁ‹Û·˜ ÂȘ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÔ˘ ̷ηڛÙÔ˘ ∫·ÏÏ›ÛÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ ¤‚·ÏÂÓ ¿‰ÈÎÔÓ ¯Â›Ú· ‰È· Ó· ¤¯Ë Î·È Ù·‡ÙËÓ ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·Ó ÙÔ˘. ∞È Ù¤ÛÛ·Ú˜ ·‡Ù·È ·گ›·È, Ë ƒÂı‡ÌÓË ‰ËÏÔÓfiÙÈ, ‹ §¿ÌË, Ô ∞˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ Î·È ÙÔ ∞Ì¿ÚÈ ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛÈÓ ÂÓfi˜ ÙˆÓ ¶·Û¿‰ˆÓ, Ó˘Ó ‰Â ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi ÙÔÔÙËÚËÙÔ‡. ¶Àƒ°IøΔπ™∞ ªÂÙ¿ ÙËÓ §¿ÌËÓ ¿Ú¯ÂÙ·È Ë ¶˘ÚÁÒÙÈÛ·, ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Â› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ·˘Ù‹, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‰Â Ì ٷ fiÚË Ù˘ ÿ‰Ë˜, Î·È ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ Ì ÙËÓ §¿ÌËÓ Î·È ∞Ì¿ÚÈÔÓ. ∂›Ó·È ‰’ fiψ˜ ‰ÈÓ‹ Î·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ηٿ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ ÂÈÌ‹ÎË ÂÈÊ·Ó›·Ó Ù˘, ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‰Â Î·È ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó fiψ˜ Û‡Ó‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ηٿ Ù·˜ ˘ˆÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ‰Â Î·È ·˘Ù‹ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜, ¤Ï·ÈÔÓ ÔÏ›ÁÔÓ, ‚·Ì‚¿ÎÈ·, ÏÈÓ¿ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø ¶ÈÙÛ›‰È·, ∫·ÌËÏ¿Ú˘, ºˆÙÂÈÓfiÔ˘ÏÔÓ, Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ, §ÈÁˆÏÈfi, ™›ÙÙ·, ∫·Ï‡‚È·, º·Ï¿Ó‰Ú·, ∞Á›· ΔÚÈ¿˜, ™·Ì¿ÏÔ˘Û·, μfiÚÔÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÔÙ·Ì›‰Â˜, º·ÓÂڈ̤ÓË, ™ÎÔ‡Ú‚·Ï·, ª·Á·ÚÈοÚÈ, ∫·ÏÔ¯ˆÚ·Ê›Ù˜, ΔÂÌÂÓ¤ÏÈ, ∫ÈÛÛÔ‡˜, ∫·Ì¿Ú˜ Î·È °ÚËÁÔÚÈ¿. ∫∞π¡√Àƒπ√¡ ∂› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, ÔÓ ‰ÈÓfiÓ Î·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ˆ˜ Î·È Ëı ¶˘ÚÁÒÙÈÛ·. ™˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‰Â ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓËÓ Â·Ú¯›·Ó, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Ì ÙÔ μÔÓÔÊ¿ÙÛÈ, ‹ ªÔÓÔÚfiÛˆÔÓ, Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ Ì ÙËÓ ÿ‰ËÓ. °ÔÓÈ̈ٿÙË Î·È ·‡ÙË ·Ú¿ÁÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ¤Ï·ÈÔÓ, ÏÈÓ¿ÚÈ·, ‚·Ì‚¿ÎÈ· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë. ∂Ș Ù·‡ÙËÓ Î·È ÙËÓ ¶˘ÚÁÒÙÈÛ·Ó ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ÙȘ Û›ÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â‡ÔÚÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, Î·È ÙÈÌÒÌÂÓÔ˜ ÂȘ ‰ÈÏ·Û›·Ó ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ó. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â Î·È ·‡ÙË Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø ¶fiÌÈ· ‹ ¶ÔÌË˝·, ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ, §›ÛÛ·ÚÔ˜, ∫Ô˘ÛÛ¤, ∞ÏËıÈÓ‹, ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ªÔÓÔ¯ÒÚÈ, °·‚·ÏÈ·Ó¿, ¶ËÁ·‰¿ÎÈ, ÕÁÈÔ˜ ∞ÛÙÚ¿ÙËÙÔ˜, ΔÚ˘ËÙ¿, ∞ÙÈÛοÚÈ, ∫ÚfiÙÔ˜, ªÈ·ÌÔ‡, ¶ÏÒÚÈ·, ∞Á›· ª·Ú›Ó·, ∞ÔÛÔοÚÈ, ºÏ·¯È¿Î˜, ∞ÓÒÁÂÈ·, ¡ÔÙÈ·Ó¿, ∫·Ó‰‡Ï·, ºÈ‰ÂÏÈ·Ó¿, μ·ÛÈÏÈ΋, ¡‹‚ÚÈÙÔ˜, ∑·Úfi˜,

ª·ÛÙÚÔÁ·ÚÁÈ·Ó¿, ∫¤Ú·ÌÔ˜, ∫Ô‡ÚÙ˜, ¢ÚfiÛȘ, º·Ú›, ¶·ÏÈ¿Ì·˜, ¶·Ó·ÁÈ¿, ™·ÏÈ̷ۛ˜, ºÈÙÛ·Ó¿, ª·ÚfiÓÈ, ª¿ÎÚ˜, ∫ÂÚÌÂÛ›, ªÔ›Ú˜, ¶ÏÔ˘Ù›, ƒÔ˘ÊÈ¿˜, ∫··ÚÈ·Ó¿, ™ÂÊÂÚÈ·Ó¿, ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˜, ªËÙÚfiÔÏȘ, ÕÁÈÔÈ ¢¤Î·, ƒ·‡Ù˘, μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›‰Â˜, ªÔ‡ÏÈ·, ¶·Ó·ÛÛfi˜, ∞ÔÌ·ÚÌ¿˜, °¤ÚÁÂÚÈ Î·È ¿ÏÏ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·È Û˘ÓÔÈΛ·È. ∞È ‰‡ˆ ‰Â ·˘Ù·› ·گ›·È Ë Ù˘ ¶˘ÚÁÒÙÈÛ·˜ Î·È ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ù·Ó‡Ó ˘fi ÂÓ fiÓÔÌ· ªÂÛ·Ú¤˜ ·È ÔÔ›·È ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯·›·Ó °ÔÚÙ‡ÓËÓ, ‹ÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ ÙËÓ È‰›·Ó ÔÓÔÌ·Û›·Ó, Ô ‰Â ›ÛÎÔÔ˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÊÂÚ ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “√ °ÔÚÙ‡Ó˘” ¤¯ˆÓ Î·È Ù· ÚˆÙ›· ÙˆÓ ‰¤‰Âη ÂÈÛÎfiˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. Àfi ‰Â Ù·˜ ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ˘ˆÚ›·˜ Ù˘ ÿ‰Ë˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÙÈ Âڛȷ Ù˘ ¿Ï·È Ï·ÌÚ¿˜ fiψ˜ °ÔÚÙ‡Ó˘ ÂÚ› ˘ ÌÓËÌÔÓ‡ԢÛÈ Ï›ÛÙÔÈ, ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ƒˆÌ·›ÔÈ, Ô ‰’ ŸÌËÚÔ˜, ·ÔηÏ› ·˘Ù‹Ó ÙÂȯfiÂÛÛ·Ó °ÔÚÙ‡ÓËÓ. √Ï›ÁÔÓ ‰Â ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ Ù·‡Ù˘ ˘fi Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ˘ˆÚ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∫·ÙÒÚ˘ÁÌ· ˘fiÁÂÈÔÓ, ‹ÙÔÈ Ô Û‹ÌÂÚÔÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÂÚ› Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÛÈÓ ¿·ÓÙ˜ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ˜ ÔÈ ÌÂÓ fiÙÈ ‹ÙÔÓ ÂÚ› ÙË fiÏÈÓ ∫ÓˆÛÛfiÓ ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ › ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙÈÓfi˜, fiÔ˘ Ô˘‰¤ ›¯ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÔÈ ‰Â ÂÚ› ÙËÓ °ÔÚÙ‡ÓËÓ, ·ÏÏ’ ÔÈ ÏÂÈfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡ÛÈÓ fiÙÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¤ÙÈ ˘fiÁÂÈÔÓ ˘‹ÚÍ ϷÙÔÌ›ÔÓ Â› ª›ÓˆÔ˜, ÔfiıÂÓ ¤ÎÙÈÛÂÓ ÂΛÓÔ˜ ÂȉÂÈÎÙÈÎÒ˜ ÙËÓ fiÏÈÓ °ÔÚÙ‡ÓËÓ. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ fiÚ˘ÁÌ· ‰È¤ÛˆÛÂÓ Â› Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ Î·È ÂÓfiÏˆÓ ¤ÙÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȘ Ù·˜ ηٿ ÙˆÓ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ Û˘¯Ó¿˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂΉÚÔÌ¿˜, ηıÒ˜ ‰È¤ÛˆÛ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ù· ÙÚ›· ÓËÛ›‰È· Ù· ·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹Ó Ù˘ °ÔÚÙ‡Ó˘ ·ÎÙ‹Ó Î›ÌÂÓ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ∫·ÏÒÓ §È̤ӈÓ. ∂Ș ·ÌÊfiÙÂÚ· ‰Â Ù· ̤ÚË Ù·‡Ù·, fiÙ ÌÂÙ¤‚ËÌÂÓ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔÓ ÙÔ˘ 1830 ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ƒÂÓȤÚÔ˘, ‡ÚÔÌÂÓ Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ÂΛ. ∫·È fiÙ Ì ϷÌ¿‰·˜ ¤Î·ÛÙÔ˜ ·Ó·Ì̤ӷ ÂÈÛ‹ÏıÔÌÂÓ ÂȘ ÙÔ Ì¤Á· ÂΛÓÔ ˘fiÁÂÈÔÓ, ÂÌ¿ıÔÌÂÓ ·Ú¿ ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙˆÓ ËÌ¿˜, fiÙÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÈÓ˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ ›¯ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÚÔ‚¿ÓÙ˜ ÌÂÓ ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ ˘fi Ù˘ ·Ó¿Á΢, ÌË ‰˘ÓËı¤ÓÙ˜ ‰’ ¤ÂÈÙ· ¿Ó¢ Ô‰ËÁÔ‡ Ó· ÂͤÏıˆÛÈ ‰È· ÙÔ ‰˘Û‰È¤ÍÔ‰ÔÓ ¤ÓÂη ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÂÏÈÁÌÒÓ ÙÔ˘. ∫¡ø™™√™, Ù· Ó‡Ó ª∞§∂μÀ∑π ∏ ∫ÓˆÛÛfi˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Â› Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ ·fi Ù˘ ÿ‰Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ‰Â ˘fi ÙÔ˘ μÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘, Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÒ˜ ˘fi ÙÔ˘ ΔÂ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ��. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÎÙ‹Ó ‰Â Ù·‡Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ, ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ªÂÁ¿ÏÔÓ ∫¿ÛÙÚÔÓ, ›˜ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È Ë Ï·ÌÚÔÙ¤Ú· Î·È ÔÏ˘·ÓıÚˆÔÙ¤Ú· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ fiÏȘ. ∏ ·گ›· ·‡ÙË Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÓ‹ Î·È ÙÂÚÓ‹Ø Ù· ‰’ ·ÊıÔÓÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù‹˜ ÂÈÛÈ ÛÙ·Ê›‰Â˜, ¤Ï·ÈÔÓ, Ô›ÓÔ˜, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ›, Î·È ÔÏÏ·› ÔÒÚ·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰Â ÂȘ ÙÔ‡ÙËÓ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·, Ù· Ï›ÛÙ· ÔÏ˘¿ÓıÚˆ· Ô›ÔÓ, Ô ∫ÚÔ˘ÛÒÓ·˜, ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ, ¢·ÊÓ¤·˜, μÂÓÂÚ¿ÙÔÓ, ∫Èı·Ú›‰Â˜, ™¿Ú¯Ô˜, ∞Óˆ·Û›Ù˜, ∫·Ùˆ·Û›Ù˜, ∫ÂÚ¿ÛÈ·, ∂˘ÁÂÓÈ΋, ™›‚·, ¶ÂÓÙ·Ìfi‰È, °ÂÊ˘Ú¿ÎÈ·, ¶ÂÙÚÔΤʷÏÔÓ, μÔ‡Ù˜, ∫·Ï¤ÛÈ·, ∫·ÙˆÎ·Ï¤ÛÈ·, ™Ù·˘Ú¿ÎÈ·, ¶˘ÚÁfi˜, μÏ·¯È·Ó¿, ∫ÔÚʤ·˜, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ∫·Ì¿ÚÈ, Δ‹ÏÈÛÛÔ˜, ªÔÓ‹, ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ,


105-107

17-02-08

107

15:31

Page 4

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶∂ƒπ Δø¡ ∂¶∞ƒÃπø¡ ∫∞π Ãøƒπø¡ Δ∏™ ∫ƒ∏Δ∏™

°¿˙È, °ˆÓȤ˜, ƒÔÁ‰È¿, ∞¯Ï¿‰· Î·È Ï›ÛÙ·È ¿ÏÏ·È Â·‡ÏÂȘ Î·È Û˘ÓÔÈΛ·È. Δ∂ª∂¡√™ ∫·È ·گ›· ·‡ÙË ÁfiÓÈÌÔ˜ ÂȘ ¤Ï·È·, Ô›ÓÔÓ, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ÛÙ·Ê›‰·˜ Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ¿ÏÏ·˜ ÔÒÚ·˜, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ÃÂÚÚfiÓËÛÔÓ, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ‰Â Ì ÙËÓ ∫ÓˆÛÛfiÓ, Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ Ì ÙÔ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó ¤Ï·ÁÔ˜, ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ÂȘ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ÌÂÙ¿ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡ ·Ú·Ï›·Ó, Ô‡Û· fiψ˜ ۯ‰fiÓ ‰ÈÓ‹ Î·È ÙÂÚÓ‹. Èڛ· ‰Â ÂȘ Ù·‡ÙËÓ ·Ó‹ÎÔÓÙ¿ ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ∞Ú¯¿Ó˜, ∫·Ù·Ú¯¿Ó˜, ¶·ÙÛ›‰Â˜, ¢·ÊÓ¤˜, ∫·ÏÓÈηÛÙ¤ÏÈ, ¢Ú·ÎÔ˘ÏÈ¿Ú˘, ∫·ÚÓ¿ÚÈ, ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘, μ·ÛÈÏÈ΋, ÕÁÈÔ˜ ™‡Ï·˜, ª·Ú·ıfiÓÙ˜, ™‹ÏÈ·, ™›‚˜, ºÔÚÙ¤ÙÛ· Î·È ª·ÎÚ˘Ù›¯Ô˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔȘ Î·È ÔÏÏ¿˜ ·‡ÏÂȘ Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÌÈÎÚ¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜. ΔÔ Δ¤ÌÂÓÔ˜ Î·È Ë ∫ÓˆÛÛfi˜ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ∫ÓˆÛÛÔ‡” ÚÔ˜ ÔÓ ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ë fiÏȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. Ã∂ƒƒ√¡∏™√™, Ù·Ó‡Ó ¶∂¢π∞™ ∂› Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÃÂÚÚfiÓËÛÔ˜ ÔÚÈ˙Ô̤ÓË ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÌÂÓ ·fi Ù· fiÚË ÙÔ˘ §·ÛÈÙ›Ô˘ Î·È ªÈÓÒ·˜, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ‰Â ·fi ÙÔ Δ¤ÌÂÓÔ˜, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ·fi ÙÔ μÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ Î·È ∞Ú牛·Ó Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ÂÚÈÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó ¤Ï·ÁÔ˜. ∂›Ó·È ‰’ ‡ÊÔÚÔ˜ Î·È ˆÛÂÈÙÔÔχ ‰ÈÓ‹ Î·È ÁÔÓÈ̈ٿÙË ÂȘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ÂȘ ¤Ï·È·, fiÛÚÈ·, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ÎËÚfiÓ, ̤ÏÈ, ‚·Ì‚¿ÎÈ·, ÏÈÓ¿ÚÈ· Î·È ÔÒÚ·˜ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜. Èڛ· ‰Â ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜, Ô›ÔÓ, ™Î·Ï¿ÓÈ, ∞˚Ù¿ÓÈ·, ™Ù·ÌfiÓÈ, μ¿ı˘·, ∂ÈÛÎÔ‹, ∞ÓÒÔÏȘ, ∂ÏÈ¿, ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ ¯ˆÚÈfiÓ, ∞ÛÎfiÔ˘Ï·, °·Ï›·˜, ÷ڷÛÛfi˜, ∞ÛÌ¿ÚÈ, °Ôϛʷ˜, ∫·ÏÔ¯ˆÚÈfiÓ, μÔÚÔ›, ∫ÔÍ¿ÚË, ∞˘‰fi˜, ¶ÔÙ·ÌȤ˜, °ˆÓȤ˜, ªÂÛÔÌÔ‡ÚÈ, ªÔ¯fi˜, ∫Ú¿ÛÛÈ, ª¿ÏÈ·, ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜, °Ô‡‚˜, ∞ÛÎfi˜, ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ·, ª·ıÈ¿˜, ∞Ì·ÚÁÈ·Ófi˜, ¶ËÁ·‰Ô‡ÚÈ, ∫·Ú˙·Ófi˜, ¶ÈÙÛ·ÚÈ·Ó¿, ª‡ÏÔÈ, ΔÛ›ÁÎÔ˘Ó·˜, ™ÎÏ·‚Ô¯ÒÚÈ, μ·Ú‚¿ÚÔÈ, §Ô˘ÏÈ·Ó¿, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ∞ÚÌ¿¯È, °ÂÚ¿ÓÈ, ¡ÈȉÈÛÙfi˜, ¶·Ó·Á›·, ºÚ·ÙÙ›, ŒÌ·ÚÔ˜, ∫·Ù·Ê‡ÁÈ, ª˘ÏÈ·Ú¿‰Ô˜, ª¿Úı·, ∫·Ú·‚¿‰Ô˜, ∫·ÛÛ¿ÓÔÈ, ƒÔ˘ÛÔ¯ÒÚÈ, £Ú·„·Ófi˜, ªÔ˘ÎÙ¿ÚÔ˜, ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ, ∑ÔÊfiÚÔÈ, ™ÎÔÔ‡˜, μfiÓÈ, °·Ï·Ù¿˜,¡‹Ú·, ∞ÛÙÚ›ÙÛÈ, ÕÁÈ·È ¶·Ú·Û΢·›, ∫·Ù·Ï·Á¿ÚÈ, ª¤Ï·ÛÛ˜, ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÃÔ˘‰¤ÙÛÈ, ™Î˘ÏfiÓÈ, ¶Â˙·Ó¤˜, ∫ÔÌ¿ÓÔÈ, ∫¿Ùˆ μ·Ú‚¿ÚÔÈ, ∞ÛÙÚ·ÎÔ›, ∫Ô˘Ó¿‚ÔÈ, ™ÁÔ˘ÚÔÎÂÊ¿Ï·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔÛ¤ÙÈ ÔÏÏ¿˜ ·‡ÏÂȘ √ıˆÌ·ÓÒÓ, Î·È Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÌÈÎÚ¿˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ·گ›· ·˘Ù‹ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ¢ÊfiÚÔ˘ Î·È ‰ÈÓ‹˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ÚÒÙÔÓ ÔÏÏÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. À¤ÛÙË fï˜ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙˆÓÎ·È ÔÏÏ¿˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ › Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜. §∞™πΔπ√¡ ‹ §∞™π√¡ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Î·È ‚Ô˘Ó҉˘ Ô‡Û· Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË ÂÚÈ΢ÎÏÔ‡Ù·È ·fi ˘„ËÏ¿ Î·È ‰‡Û‚·Ù· fiÚË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘, ∞Ú牛·˜, πÂÚ·‡ÙÓÔ˘ Î·È ªÈÓÒ·˜. ªÂٷ͇ ‰Â ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÎÔÈÏ¿˜ ÙȘ ÁˆÚÁ‹ÛÈÌÔ˜ ÙÂÚÓ‹ Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˜ ˘fi ·˘ÙÔÊ˘ÒÓ Î·ÚÔÊfiÚˆÓ Î·È ·Î¿ÚˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ÂÎÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·ÊıfiÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÂΛ, Ô‡Û· ÂÈÙˉ›· Î·È ÂȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·Ó ‰È· Ù·˜ ÂÓ ·˘Ù‹ Ê˘Ô̤ӷ˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ‚ÔÛο˜. ∂ΠʇÛˆ˜ ‰’ ¿‚·ÙÔ˜ Ô‡Û·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÌ‹ ÌfiÓÔÓ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÛÙÂÓˆÔ‡˜ Ï›·Ó Â˘Ê˘Ï¿ÎÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·Ó¿‚·ÛÈÓ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰Â Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ›Ó Ô ¿ÊıÔÓÔ˜ Ù˘Úfi˜, Ì·ÏÏ›·, ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜, Ô›ÓÔ˜ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘

·ÌÂÏÔÊ˘Ù›·˜, Ì‹Ï· ˆÚ·›·, ¿È·, ı¤ÚÌÔÈ, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˜, ̤ÏÈ, ÎËÚfi˜, ¿ÓıڷΘ Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ·. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰Â ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ηٿ Ù·˜ ˘ˆÚ›·˜ ÙˆÓ Î‡ÎψıÂÓ ÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·Ø Ô›ÔÓ, ∞ÓˆÔÙ¿ÌÔÈ, ∫·ÙˆÔÙ¿ÌÔÈ, ΔÛ·ÚÌÈ¿‰Ô˜, º·ÚÛ¿ÓÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ú̷ΤÙÔ, §·Û›ÙÈ, ÈÚȉ¿ÎÈ, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶Ï·ıÈÓfi˜, ∫Ô˘‰Ô˘Ì·ÏÈ¿, ∞‚Ú·ÎfiÓÙ˘, ∫·ÌÈÓ¿ÎÈ, ª·ÁÔ˘Ï¿˜, æ˘¯Úfi˜, ¶Ï¿ÙË, °ÂÚÔÌÔ˘Ú›, ¶ÈÓ·ÎÈ·Ó¿, §·Áfi˜, ∫·ÙˆÌÂÙfi¯È, Î·È ¿ÏÏ·È ÌÈÎÚ·› Û˘ÓÔÈΛ·È. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ‹‰Ë ˆ˜ Î·È ÚfiÙÂÚÔÓ ÙÔ ÔÚÂÈÓfiÓ ÙÔ‡ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ˘fi ÌfiÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó‰Ú›ˆÓ Î·È ˆÎ˘fi‰ˆÓ.

™ÙÚ·‚Ô‰fiÍ·ÚÔÓ, ºÔ˘ÚÓ‹, √ÚÓÈfi˜, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÛÚ·‰È·Ó¿ Î·È ¿ÏÏ·È ÔÏÏ·› Û˘ÓÔÈΛ·È. ∏ ™ÈÙ›· ¤¯ÂÈ ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ™ÈÙ›·˜” ¤¯ÂÈ ‰Â ÂÚ› ·˘Ù‹Ó Î·È fiÚÌÔ˘˜ ÚÔ˜ Ó·˘ÏÔ¯›·Ó. ∂Ó ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ, ˘fi ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÔÏÔ‡ Ô¯˘ÚÒ˜ ηÙÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÓ ˆ˜ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Â› ‰ȿ‰Ô˜ ΛÌÂÓÔÓ. ∏ ™ÈÙ›· ›¯ÂÓ ˆ˜ ·fiÎÂÓÙÚÔ˜ › ∂ÓÂÙÒÓ È‰›·Ó ¢ÈÔ›ÎËÛÈÓ. ¶ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‹Û·Ó √ıˆÌ·ÓÔ› Ó˘Ó ‰Â ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÛÈÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜.

ªπ¡ø∞ ‹ ªπƒ∞ª¶∂§√¡

ΔÔ μÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ ·ÂÙ¤ÏÂÈ ÙÔ ¿Ï·È, ˆ˜ ÂÈο˙ÂÙ·È, ̤ÚÔ˜ ÌÂÓ Ù˘ °ÔÚÙ‡Ó˘, ̤ÚÔ˜ ‰Â ÙËÓ ∫ÓˆÛÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌfiÚˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ. ∂Û¯ËÌ·Ù›ÛıË ‰’ › ∂ÓÂÙÒÓ È‰›· ·گ›· Ô‡Ùˆ ÎÏËı›۷ ÂÎ ÙÔ˘ ÂÓ ·˘Ù‹ ÂÚÂȈ̤ÓÔ˘ ‹‰Ë ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ μÔÓÔÊ¿ÛÈÔÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘Ø fiıÂÓ Î·È Î·ÎÒ˜ ÌÂıËÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó Ù·‡ÙËÓ ÂȘ ªÔÓÔÚfiÛˆfiÓ ÙÈÓ¤˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ Â› ÙÔ˘ 1821. ∞Ê‹Î·Ó ‰Â Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ù·‡ÙËÓ ›‰ÈÔÓ ∫·Ó‰ËÏ›ÎÈ Î·ıÒ˜ ‰È‹ÚÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È ‰Â ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹Ó ·Ú·Ï›·Ó ηٿÓÙÈÎÚ˘ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ¶ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ∫ÓˆÛÛfiÓ Î·È Δ¤ÌÂÓÔ˜, ÔÓ Ô˘ ÌfiÓÔÓ Â‡ÊÔÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÚÓfiÙ·ÙÔÓ ÙËÓ ı¤·Ó, ‰Èfi Î·È ‹ÙÔ ¿ÓÙÔÙ ̿ÏÏÔÓ Î·ÙˆÎË̤ÓÔÓ Ì ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›·, ·‡ÏÂȘ Î·È Û˘ÓÔÈΛ·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÙÂÚÔÓ ‰Â ÙÔ˘ ÚËı¤ÓÙÔ˜ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ˘‹Ú¯Â Î·È ¤ÙÂÚÔÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÂÚÂȈ̤ÓÔÓ ‹‰Ë › Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫ÔÊÊ›ÓÔ˘, ÎÏËı¤Ó μÂÏ‚ÂÙ¤Ú ÈÙ·ÏÈÛÙ› ÙÂÚÓ‹Ó Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎ‹Ó ı¤·Ó ¤¯ÔÓØ ‰ÈfiÙÈ ÂΛıÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÎˆÏ‡Ùˆ˜ Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ Â˘Ú›·Ó ‰ÈÓ‹Ó ¯ÒÚ·Ó Ù˘ °ÔÚÙ‡Ó˘ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜, ÔfiıÂÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÙ·È ÙÔ μÔÓÔÊ¿ÙÛÈ Ì ÙÔ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Úfi, ¿ÚÎÙÔÓ ¿·ÓÙ·, Î·È fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ. ø˜ ÂÎ Ù˘ ÙÔÈ·‡Ù˘ Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÙÔ˘ ı¤·˜ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹ÙÔÓ ÂÍËÁËÙÈÎÒÙÂÚÔÓ ·Ó ˆÓfiÌ·˙ÔÓ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó Ù·‡ÙËÓ ΔÂÚ„Èı¤·Ó Î·È Ô˘¯› ªÔÓÔÚfiÛˆÔÓ; ∫·Ù¿ ‰Â Ù·˜ ˘ˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÚË̤ÓÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È Âڛȷ ·Ú¯·›·˜ fiψ˜, fiÔ˘ Èı·ÓÒ˜ ˘‹Ú¯Â Î·È Ë ¿Ï·È ∫¿ÓÔ˜ ‹ ∫·˝ÓÔ˜, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ›Ûˆ˜ Î·È Ë Â·Ú¯›· ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ ¤Û¯ÂÓ ÙËÓ Â›ÎÏËÛÈÓ, ˆ˜ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ πÓ·¯ˆÚ›Ô˘ Î·È πÔÎÔÚ›Ô˘, Ù· ∂ÓÈ·¯ˆÚÈ¿ Î·È ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜. øÛ·‡Ùˆ˜ ‰Â Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Ù· Ï›ÛÙ· ۯ‰fiÓ Ù·‡Ù˘ ʤÚÔ˘ÛÈÓ ¤ÙÈ Î·È Ó˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ fiψÓ, Ì ٷ˜ ÔÔ›·˜ ÂÎÔÛÌ›ÙÔ ÙÔ ¿Ï·È Ë ∫Ú‹ÙË Â› Ù˘ ·ÓıËÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜, ˆ˜ Ï.¯. Ë ÙfiÙ ÌÂÓ μ‹ÓË, Ë μ¤ÓË, Ó˘Ó ‰Â μÈ¿ÓÓÔ˜ Ø Ë μÔ›‚Ô˜, Ù·Ó‡Ó μÔ˘‚¿˜, Ë ÿÙ·ÓÔ˜, Ë √ÏÔ‡˜, Ë √·Ífi˜, ‹ ª›ÏËÙÔ˜, Ë º·Ú·Û¿ÚÓË, Ë ƒ¿ÌÓÔ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ·Ó Î·È Ù· Ó˘Ó ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¯ˆÚ›· ˆ˜ ƒ·ÌÈ‹, ºÂÚ˙¿Ï·, ª‹Ï·Û˜, ∞ͤÓÙÈ, ™›Ù·ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÂÚ· ÔÏÏ¿ ÙÔÈ·‡Ù·. ∂ÈÙfiÈÔ˜ ‰Â ÛÔ˘‰·›· ¤Ú¢ӷ ÁÈÓÔ̤ÓË ‰‡Ó·Ù·È Ó’ ·Ó‡ÚË Î·È ··ÛÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ fiÏÂˆÓ Ù·˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÚ› ˆÓ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ ÔÚ›˙Ô˘ÛÈÓØ ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ·Ê›ÓÔÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ÌÂϤÙËÓ ÙˆÓ Ó˘Ó ÛÔ˘‰·˙fiÓÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ. ¶ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ·‡ÙË Ì ÙËÓ ∞Ú牛·Ó. ¶·Ú¿ÁÂÈ ‰Â Î·È ·˘Ù‹ ¤Ï·ÈÔÓ ¿ÊıÔÓÔÓ, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ô›ÓÔÓ, ‚·Ì‚¿ÎÈ·, Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜. Δ· ‰’ ÂÓ ·˘Ù‹ ÂÚȯfiÌÂÓ· ¯ˆÚ›· ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ∫·ÂÙ·ÓÈ·Ó¿, ºÔ˘ÚÓÔÊ¿Ú·ÁÁÔÓ, ∫Ô˘Ì¿ÛÈ·, §Ô‡ÎÈ·, μ·ÁÈÔÓÈ¿, ∫·ÁοϘ, •ËÚfiηÌÔ˜, ªÔ‡ÏÈ·, °Ú¿ÙÔ˜, ∫·ÙˆÌÔ‡ÏÈ·, ªÂÁ¿ÏË μÚ‡ÛȘ, £·Ï·ÛÛÈ·Ó¿, ¶ÔÚÙ›,

∂ÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ‰Â Î·È ·‡ÙË Â› Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ÃÂÚÚfiÓËÛÔÓ, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ‰Â Ì ÙÔ ¢·Û›ÙÈÔÓ Î·È πÂÚ¿˘ÙÓ·Ó, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ Ì ÙËÓ ™ÈÙ›·Ó, Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ¿·Û· ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔÓ ¤Ï·ÁÔ˜. Δ’ ·ÊÔÓÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÈÓ, ÙÔ ÔÏÏÔ‡ ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘ ·Ì‡Á‰·Ï·, Ù˘Úfi˜, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˜, ̤ÏÈ, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ› Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÒÚ·È. ∂Ó ·˘Ù‹ ‰Â ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›· ÙÂÚÓÒ˜ ÙÔÔıÂÙËÌ¤Ó·Ø Ô›ÔÓ, μÚ·¯¿ÛÈ, ª‹Ï·ÙÔ˜, ™‡ÛÈ, §·ÙÛ›‰·, ∫·ÙÛ·ÚÈ·Ófi˜, ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË, ¶Ï·Ù˘fi‰È, ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˜, ¡ÈÎËÙÈ·Ó¿, μÚ‡ÛÛ˜, ºÔ˘ÚÓ›, §›ÌÓ˜, ∞Óˆ¯ˆÚÈfiÓ ∫·Ùˆ¯ˆÚÈfiÓ, ¢ˆÚȤ˜, ™¯ÔÈÓ¤·˜, ∫·Ú‡‰È, μÚÔ˘¯¿˜, ∂ÏÔ‡ÓÙ·˜, ∫ÚÈÙÛ¿, ∫·ÏÔ¯ˆÚÈfiÓ, ∫ÚÔ‡ÛÙ·, ¶Ú›Ó·, ¢Ú¿ÛÈ, ∞Ì˘Á‰¿ÏÔÈ, ∞Ì˘Á‰·ÏȤ˜, ™Ô‡‚ÏÔ˜, ∞ÓÒÁÂÈ·, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∞Ì˘Á‰·ÏfiÏ·ÎÎÔ˜, ÃԯϷΤ·˜, •ËÚÔÏ›ÌÓË, ºÚ·ÙÈ¿, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·¿‰Ô˜, ∫Ô˘Ó¿ÏÈ, ∞Á‡ÚÔÈ, ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜, ∞Ì˘Á‰·Ï›‰È·, Î·È ¿ÏÏ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·È ÔÏÏ·› Û˘ÓÔÈΛ·È. ∏ ªÈÓÒ· Î·È ÙÔ §·Û›ÙÈÔÓ ¤¯Ô˘ÛÈ Î·È ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ¶¤ÙÚ·˜” ·ÏÏ’ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÚÔ›ÔÌÂÓ fiıÂÓ Â‰fiıË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ Ë ÂˆÓ˘Ì›· ·‡ÙË. ¶ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ηÙÒÎÔ˘Ó Î·È ÂÓÙ·‡ı· ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÔÏÏÔ›, ·ÏÏ’ ‹‰Ë Â›Ó·È ÔÏ›ÁÈÛÙÔÈ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Ù·‡Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÎÔÏ›ÛÎÔÓ ·Ú¿ ÙË ÁË ÎÂ›Ù·È Ë Ó‹ÛÔ˜ §·ÙÒ Ë Û‹ÌÂÚÔÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓË ™ÈÓ·ÏfiÁη, ÂÊ Ë˜ Â›Ó·È È‰Ú˘Ì¤ÓÔÓ ÂÓÂÙÈÎfiÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ì ÏÈ̤ӷ ¢ڇ¯ˆÚÔÓ. ™πΔ∂π∞ ∂› ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Ë ™ÈÙ›· ˆ˜ ¯ÂÚÛfiÓËÛfi˜ ÙȘ, ÂÓÔ‡Ù·È ‰È ÈÛıÌÔ‡ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙËÓ πÂÚ¿˘ÙÓ·Ó Î·È ªÈÓÒ·Ó, ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‰Â, ·Ó·ÙÔÏ¿˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˘fi ı·Ï¿ÛÛ˘. ∏ ·گ›· ·‡ÙË Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ë ÌÂÁ·ÏÂÈÙ¤Ú· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ‚Ô˘Ó҉˘ ˆÛÂÈÙÔÔχ Î·È ÙÚ·¯Â›·. ¶·Ú¿ÁÂÈ ‰Â Î·È ·˘Ù‹ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ¤Ï·ÈÔÓ, Ù˘ÚfiÓ, Ì·ÏÏ›·, ÎÂÚ¿ÙÈ· Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë.Δ· ‰Â ÂÌÂÚȯfiÌÂÓ· ÂÓ ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›· ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ™Ê¿Î·, ªÔ˘ÏÈ·Ó¿, §¤ÛÙÚÔ˜, ΔÔ˘Úψً, ÷̤˙È, ∞¯Ï¿‰È·, ¶·Ú·ÛfiÚÈ, ƒ›˙·, ™ÎÔ‹, ∞ÓˆÎÚ˘¿, ∫·ÙˆÎÚ˘¿, ∫ÈÌÔ˘ÚÈÒÙ˘, ∂ÈÛÎÔ‹, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÈÛÎÔΤʷÏÔ, ¶ÂÙÚ¤·˜, ∑Ô˘˜, ƒÔ˘ÛÛÂÎÏËÛ›·, ¢Ú˘˜, ªÔÛÈÚÈfi˜, •ËÚÔÏ›ÌÓË, ª·Áηۛ·˜, ∫ÂÏ¿ÚÈ·, ÃԯϷΤ·˜, ∑ÂÓ¤ÎÚÈ, ∞˙ÔÁ˘Ú¤·˜, ∫·Ú‡‰È, ¶··ÁÈ·ÓÓ¿‰Ô˜, μ·‚¤ÏÔÈ, ∑fiÚÔ˜, ∫·ÓÂÓ›, ¢·ÌÓfiÓÈ, ÷ÓÙÚ¿˜, μÔ˝Ï·˜, ™ÎÔÚ‰›ÏÔ˜, ™›Ù·ÓÔ˜, ÕÛÚÔ ÓÂÚfiÓ, ∑¿Î·ıÔ˜, ∫·ÛȉfiÓÈ, ¶ÂÓÙ¤ÏÈ, ™Ê·Î¤·˜, ª·ÚÈ·Ó¿, ™ÂÓÙ¤ÏÈ, ∞ÓˆÈÛÎÔ‹, ™ˆÙ‹Ú·˜, ΔÔ˘ÚÏÔ‡ÏÔ˜, ™˘ÎÈ¿, ΔÛ¤ˆ˜, ∞‰fiÌ˘ÏÔÈ, ∞Ṳ́ÓÔÈ, °Ô˘Ù¿˜, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ∂Ù¤·˜, §Èı›Ó˜, ∞‰ÚÔÌ‹ÚÈ, ƒÔ˘Î¿Î·, ¡¿ÙÈ·, ¶¤ÔÓ·˜, ¶¤ÙÚ·, ¢¿ÊÓË, °ÚÈ¿,

μ√¡√º∞Δ™π ‹ ª√¡√¶ƒ√™ø¶√¡

∞ÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ˆÓ ΈÌfiÔÏÈÓ, ∞ÓˆÂÚÁ¿ÙÈ·, ∫·ÙˆÂÚÁ¿ÙÈ·, ∞ͤÓÙÈ, ∫ÂÊ¿Ï·, ∂·ÓˆÛ‹Ê˘, ¢·ÌfiÓÈ·, ∞Úο‰È, ∑·¯·ÚÈ·Ó¿, ¶ÂÏÂÎÈ·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ∞Ú·ÁÔ˘˙È·Ó¿, ΔÈÙÈ·Ó¿, ∫·Ï·Ï·Áο, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞Ì˘Á‰·Ïfi˜, ¶·Ú·Ó‡¯È, ¶ÚÈÓ¤·˜, ∂ÙÈ¿, ∞¯·ÓÙÚÈ¿˜, ÿڷη˜, ∞ÁÈ¿ ºˆÙÈ¿, ™Ù¤ÚÓ˜, ÷ÓÙÚ¿˜, ¶ÂÙÚÔ¿Ó·Á·, ¢ÔÚ¿ÎÈ, ¶‡ÚÁÔ˜, ƒÔÙ¿ÛÈ, ªÂÛÔ¯ÒÚÈ, §ÈÁfiÚÙ˘ÓÔÓ, ¶Ï·ÎÈÒÙÈÛÛ·, ΔÂʤÏÈ, ∞ÔÛÂϤÌÈ, ∫·ÎÔ¯ˆÚÈfiÓ, ÷ڿÎÈ, ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ, ª·‰¤˜, ªÂÏȉԯÒÚÈ, μÒÚÁÈ·˜, ΔÛÈÊÔ˘ÙηÛÙ¤ÏÈ, §·Ú¿ÛÈ, ∫Ô˘ÙÔ‡˜, ¶Ú·ÈÙÒÚÈ·, μÔ˘ÚÔ‡˜, ¢·Ì¿ÓÙÈ, ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ó¿, ∫¤ÚÁÈ·, ∞ο̷ÙÔ˜, ∞Û‹ÌÈ, ¢ÈÔÓ‡ÛÈ, ™Ù¿‚Ș, ªÂÏÔ‡ÏÈ, ™Ôηڿ, ª·Ì·‰È·Ó¿, ∞Ô˝ÓÈ, ªÔÚ¿˜, ∞Óˆ¿ÎÚÈ·, º·Ú·ÁÁÈ·Ó¿, ∫·Ùˆ¿ÎÚÈ·, ∞ÙÛÈ¿‰Â˜, ƒ›˙Ëη˜, §Ô‡Ú˜, ™ÙfiÏÔÈ, ÿÓÈ·, §·Áο˜, ∫·‚¿ÏÔ˜, ∫·ÏÈο‰Â˜, ™¤ÌÚ˜, ∫·Ì·ÙÈ·Ófi, ¶ÂÚ‚ÔÏÈ·Ó¿, ÕÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜, ¢Ô‡ÏÈ, ∫fiÏÂÓ·, ∞Ï·ÙÈ·Ó¿. ∞ƒ∫∞¢π∞ ‹ ƒπ∑√∫∞™Δƒ√¡ ∫·È Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË Â› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌÂÓ Ì ÙÔ μÔÓÔÊ¿ÙÛÈ, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Ì ÙËÓ πÂÚ¿˘ÙÓ·Ó, Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ Ì ÙËÓ ÃÂÚÚfiÓËÛÔÓ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ §·ÛÈÙ›Ô˘, Ô‡Û· ‚Ô˘Ó҉˘ ˆÛÂÈÙÔÔχ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ¿ÊıÔÓÔÓ ¤Ï·ÈÔÓ, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿, ̤ٷͷÓ, ̤ÏÈ, Ù˘ÚfiÓ, Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÔÒÚ·˜. ÈÚÈ¿ ‰Â Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ› Ù· ÂÍ‹˜Ø ÃÚÈÛÙfi˜, ÕÓˆ ™‡ÌË ¶·ÚÛ¿˜, ∫·ÙˆÛ‡ÌË, ∫·Ï¿ÌÈ, ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫¿Ùˆ ¶Â‡ÎÔ˜, ∫Ú·‚·Ù¿˜, ª˘Ú¿, ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ, ÃfiÓÙÚÔ˜, ÕÓˆ μÈ¿ÓÓÔ˜, ∫¿Ùˆ μÈ¿ÓÓÔ˜, ¢ÂÌ¿ÙÈ, ª¤ÛË, ™¯ÔÈÓÈ¿˜, ºÈϛԘ, ∞¯ÂÓÙÚ¤˜, ∫·Ï‡‚È·, ¶·Ó·ÁÈ¿, °·Ú›·˜, ¢Ú·¤ÙÈ, ∫·ÎfiÓ, ª·¯·ÈÚ¿˜, ÿÓÈ, §·ÁÔ‡Ù·˜, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ¿Óˆ ¶Ô‡ÏÈ·, οو ¶Ô‡ÏÈ·, °¿ÓÔ˜, ∞Á›· ™ÂÌÓ‹, ∫·ÏÔ¯ˆÚÈfiÓ, ªÔ˘ÛÔ‡ÓÙ·˜, ∞ÏÈÓÙÛ·Ó›, ÷ÓÙÚÔ‡, ÃÔ˘Ì¤ÚÈ, ¶·ÙÛ›‰·ÚÔ˜, ∑‹ÓÙ·, ΔÔ˘Úψً, ∞¿ÚÙËÚ·, ¶ÈÛÎÔ‹, ∞Ì·‰È¿, °Ô˘ÚÓÈ¿˜, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÈÎÚ·ÈÛÎÔ‹, ∫·Ì¿Ú˜, ∞ÌÔ˘ÚÁ¤Ï˜, ∞Ï¿ÁÓË, ƒÔ‡Ì· Î·È ™Ù‡ÚˆÓ·˜. ∏ ·گ›· ·‡ÙË ¤¯ÂÈ ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ ∞Ú牛·˜” ˘¤ÛÙË ‰Â Î·È ·‡ÙË Â› Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ó ˘fi Ù وÓ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ΔÔ‡ÚΈÓ, ¤Óı· ‰È¤ÌÂÓÔÓ ÚfiÙÂÚÔÓ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ‰Â˘Ù¤ÚˆÓ. π∂ƒ∞¶ÀΔ¡∞ Ù·Ó‡Ó °∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ ∞‡ÙË ‰ÈÓ‹ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ô‡Û· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ Â› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜, ˆ˜ Ë ™ÈÙ›· › Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜, ÌÂı’ ˘ Î·È ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ‰Â Î·È ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ÂÚÈÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ·Ó, Î·È ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ Û˘Ó¤¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ∞Ú牛·˜. ΔÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔÓ ·˘Ù‹˜ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ›‰Ú˘Ù·È › ÏfiÊÔ˘ ÂȘ ÙÔ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ ¿ÎÚÔÓ. Δ· ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ› ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ Î·È Ë Ì¤Ù·Í·, ·ÌÊfiÙÂÚ· ηÏÏ›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÂÏ›ÓÔ˘, ÚÔ˜ ‰ÂÎÂÚ¿ÙÈ·, ̤ÏÈ, Ù˘Úfi˜, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ›, Î·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ÔÒÚ·È. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰Â ÂÓ ·˘Ù‹ Î·È Ù· ¯ˆÚ›· Ù·‡Ù· ∂ÈÛÎÔ‹, μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·‚Ô‡ÛÈ, ¶··‰È·Ó¿, ª·ÎÚ‡ÏÈ·, ∫·›ÛÙÚÈ, ∫ÂÓÙÚ›, ∫·Ï·Ì·‡Î·, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÕÛÛ·ÚÈ, ¶··ÏÂÚÔ‡˜, ÕÁÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ∞Ó·ÙÔÏ‹, ª‡ÚÙÔ˜, ª¿Ï˜, ∫·ÏÔ¯ˆÚÈfiÓ, °È·ÓÓ›ÙÛÈ, ∫ÚÔ‡ÛÙ·, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÂÙfi¯È·, ∞Óˆ¯ˆÚÈfiÓ, ∫·Ùˆ¯ˆÚÈfiÓ, Î·È ¶Ú›ÓÔ˜. ∏ ·گ›· ‰Â ·‡ÙË ÙÈÌ¿Ù·È Î·È Ì ›‰ÈÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔÓ “√ πÂÚ¿˜”. ∏ πÚ¿˘ÙÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÏÈÓ, Ô‡Û·Ó ÙÂÙ¿ÚÙËÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘

fiÏÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ, ›ÛËÌÔÓ ÙÔ ¿Ï·È ‰È· ÙËÓ Ô¯˘ÚfiÙËÙ¿ Ù˘, ÂȘ ËÓ Î·Ù¤Ê˘Á ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ Â› ÙˆÓ ƒˆÌ·˚ÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È Ô ÙfiÙ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‹Úˆ˜ §·Ûı¤Ó˘, ηٷ‰Èˆ¯ı›˜ ÙÔ ÚÒÙÔÓ ÂÎ Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜, ‡ÛÙÂÚÔÓ ‰Â Î·È ÂÎ Ù˘ ∫ÓˆÛÛÔ‡, fiÔ˘ Î·Ù¤Ê˘ÁÂÓ, fiÙÂ Ô ª¤ÙÂÏÏÔ˜ ÂÍÂÔÏÈfiÚÎËÛÂ Î·È Ù·‡ÙËÓ. ∂Î Ù˘ πÂÚ·‡ÙÓÔ˘ fï˜ ·Ó٤ٷÍ ‚›·Ó ÈÛ¯˘Ú¿Ó Ô ·Ó‹Ú Ô‡ÙÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ¤ÏÏÔ˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ˘ÂÚÌ·¯fiÌÂÓÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛË ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ˙ˆÔÁfiÓÔÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘, ·Ó Î·È Â› Ù¤ÏÔ˘˜ ËÓ·ÁοÛıË Ó· ˘Ô·„Ë ÂȘ Ù·˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂΛÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ›¯ÔÓ ‹‰Ë ˘ÔÙ·¯ı‹ Î·È ¿·Û·È ·È ÏÔÈ·› ۯ‰fiÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ fiÏÂȘ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ‚›·Ó ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ Ë ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜ ∫Ú‹ÙË 1047 ¯ˆÚ›· ηı’ fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·Û›Ó Ù˘, ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›·Ó Î·È Â› ∂ÓÂÙÒÓ ‹Û·Ó ¤ˆ˜ 996 ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô ¢¿ÂÚ ÂȘ ÙÔ ÂÚ› ∫Ú‹Ù˘ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ∂¿Ó ‰Â ηٷÏÔÁ›ÛˆÌÂÓ ÂȘ ¤Î·ÛÙÔÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ·Ó¿ 50 ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Êı¿ÓÔÌÂÓ Ô‡Ùˆ˜ ˆ˜ ¤ÁÁ˘ÛÙ· ÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡Ø ‰ÈfiÙÈ Ù· ÏÂÈfiÙÂÚ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ˘¤Ú Ù·˜ ÂηÙfiÓ, ÔÏÏ¿ ‰Â ÙÔ‡ÙˆÓ Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓØ Â¿Ó ‰’ ·ÚÈıÌ‹ÛˆÌÂÓ ¤ÂÈÙ· ·Ó¿ 5 ¿ÙÔÌ· ÂȘ ÂοÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹Ó ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ Û˘Ó‹ıÂÈ·Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ˜ Î·È ÂÚÈϤÔÓ 5000 ¿ÙÔÌ· ÂÎ ÙˆÓ ÛÔÚ¿‰ËÓ Â˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ Ù· ¤Ï·ÙÙÔÓ ÙˆÓ 20 ÂÚȯԇ۷˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Î·È Â·‡ÏÂȘ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó·˜ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ˆ˜ ›ÔÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ·Ú¯‹Ó ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÍ¿ÁÔÌÂÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ 266,750 ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓ ÙÔȘ ÊÚÔ˘Ú›ÔȘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, πÂÚ·‡ÙÓÔ˘, ƒÂı‡ÌÓ˘ Î·È ∫˘‰ˆÓ›·˜. ∂Î ‰Â ÙÔ˘ ÂÈÚË̤ÓÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÂȘ ¯ˆÚ›·, ÂΛÙÔÌÂÓ ¿ÏÈÓ ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ¯ˆÚ›ˆÓ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ‹ÙÔÈ 12500 ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ Ù·˜ ·گ›·˜ ÙÔ˘ §·ÛÈÙ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ, fiÔ˘ Ô˘‰·ÌÒ˜ √ıˆÌ·ÓÔ› ÛÙ·ıÂÚÒ˜ ÒÎËÛ·Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¯ˆÚ›ˆÓ, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ë ÏÂÈfiÙÂÚÔ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÂȘ Ù· ̤ÚË Ù·‡Ù· ¤ÓÂη Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚˆÙ¤Ú·˜ Û˘Ì‚ÈÒÛÂÒ˜ ÙˆÓ, fiıÂÓ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÂȘ Ù· ÏÔÈ¿ ¯ˆÚ›· ÏËı˘ÛÌfi˜ ÂÎ 254, 250, „˘¯ÒÓ, ÂÍ ˆÓ ÙÔ ¤ÌÙÔÓ ÌfiÏȘ ÂÈÛ›Ó √ıˆÌ·ÓÔ› ÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÂȘ ·˘Ù¿Ø ‰ÈfiÙÈ Î·È ÂȘ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›· ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Ô˘‰Â›˜ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ÔÈΛ. ∞˜ ¤ÏıˆÌÂÓ ‰Â Î·È ÂȘ Ù· ÂÈÚË̤ӷ ÊÚÔ‡ÚÈ·. ∂¿Ó ˘Ôı¤ÛˆÌÂÓ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ÂÚȤ¯ÂÈ 14.000 „˘¯¿˜, ÙÔ ‰Â Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ 10.000, ÙÔ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ 8.000, ÙÔ ‰Â Ù˘ πÂÚ·‡ÙÓÔ˘ 5.000, Î·È Ù· Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ 1.000, ÙfiÙ ¤¯ÔÌÂÓ ·ÚÈıÌfiÓ 36.000 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ·, ÂÍ Ô˘ ÙÔ ¤ÌÙÔÓ ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ‡ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ŒÏÏËÓ˜. ∏ ∫Ú‹ÙË ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È Â˘Ú›ÛÎÂÙÔ ·ÈÒÓ·˜ ‹‰Ë ˘fi ÙÔÈ·‡ÙËÓ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ, ·Ó Î·È ·ˆÏ¤ÛıËÛ·Ó Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ ÌÈÎÚÔ‡ ÂÍÔÏÔıÚ¢ÙÈÎ‹Ó Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ˘’ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ·˘Ù‹ Ê˘ÏÒÓ, ÂÚȤ¯ÂÈ fï˜ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ 302.750 „˘¯¿˜, ÂÍ ˆÓ √ıˆÌ·ÓÔ› ÌÂÓ ÂÈÛ› ηٿ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ 79.650, ŒÏÏËÓ˜ ‰Â 223.100. ¶fiÛÔÓ ‰’ ‹ıÂÏ ÚÔԉ‡ÛÂÈ Ô ˆÚ·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÙfiÔ˜ ‰È· Ù ÙÔ Â˘ÎÚ·¤˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ı·˘Ì·Û›·Ó ÁˆÁÚ·ÊÈÎ‹Ó ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘, Â¿Ó ·ËÏ¿ÛÛÂÙÔ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÂÓÂÛÙÒÛ˘ ·ıÏ›·˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÈÓ’ ‡ÎÔÏÔÓ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓË ÙȘ ÂÎ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ·ÎÌ˙Ô‡Û˘ ∫Ú‹Ù˘, ‹ÙȘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ ÙfiÙ ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÚÔÒ‰Â˘ÛÂ, Î·È ÔÏÏ·¯Ô‡ ·ÔÈΛ·˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ.


108

17-02-08

108

15:31

Page 1

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY BE§H ¶A™A TO 1858

∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ·Û¿ ÙÔ 1858 ∫·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 1875, Ì ‚¿ÛË ÙÔ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔͤÓÔ˘ Î·È ˘ÔÚÔͤÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÷ÓÈ¿ Î·È ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô 1858, › ÂÔ¯‹˜ μÂÏ‹ ¶·Û¿ ¤ÁÈÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ÊÔÚÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎˆÓ ·ÔÁÚ·ÊÒÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ 278.908 „˘¯¤˜, ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘ÍË̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ 1832, fiÙ·Ó ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÔÈ ÌÈÛÔ› ∫ÚËÙÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821. √È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó 215.863, ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 62.138 Î·È ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ 907. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·گ›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÷ӛˆÓ Ù· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô μÂÏ‹ ¶·Û¿˜ Û Ù‡¯Ô˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «La verité sur les événcments de Candie». ∏ fiÏË ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ›¯Â 7.655 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, 6.124 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, 1309 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, 217 πÛÚ·Ëϛ٘ Î·È 5 ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜, Ë Â·Ú¯›· ∫˘‰ˆÓ›·˜ 16.627 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, 3.158 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È 13.469 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, Ë Â·Ú¯›· ™ÂÏ›ÓÔ˘ 6.763 (2.747 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È 4.016 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜), Ô ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ 12.311 (582 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È 11.729 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜) Î·È Ù· ™Ê·ÎÈ¿ 4.429, fiÏÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÷ӛˆÓ ‹Ù·Ó 47.785, ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 12.611 Î·È ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 34.952. À‹Ú¯·Ó, fiˆ˜ ÚԷӷʤıËÎÂ, 217 πÛÚ·Ëϛ٘ Î·È 5 ∞Ṳ́ÓÈÔÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡ È Î fi Ï · Ô ˜ ™ Ù · ˘ Ú ¿ Î Ë ˜ ÛÙË «™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 1890, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÙÔ ‰È¤ÛˆÛÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ¿Î˘, ·fi ÙȘ ∫ÂÚ·ÌÂȤ˜ ÷ӛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÂÈ‚ÏËı¤ÓÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ϛÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ. ™Â ȉÈfi¯ÂÈÚÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ›¯Â ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ô ªÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ¿Î˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ: « 1857-1858. °ÂÓÈ΋ ηٷ̤ÙÚËÛȘ. ∂‚Á‹Î·Ó ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·fi ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·È‰› Î·È Á¤ÚˆÓ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ˙Ë ÔÓfiÌ·Ù· 215.863. ∂‚Á‹Î·Ó ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› 62.138. ∂‚Á‹Î·Ó ÔÈ πÛÚËÏ›Ù·È 907. (Û.Û. Û‡ÓÔÏÔÓ) 278.908.» √ ªÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÊfiÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·fi 15 -60 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·گ›Â˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ™ÙËÓ Â·Ú¯›· ÷ӛˆÓ ˘‹Ú¯·Ó 3640 ¿ÙÔÌ· Î·È ‹Ù·Ó ˘fi¯ÚÂÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 74.134 ÁÚfiÛÈ·, ÛÙËÓ ∫›Û·ÌÔ 3628 Î·È ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 73890 ÁÚfiÛÈ·, ÛÙÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ· 3000 (61100 ÁÚfiÛÈ·), ÛÙÔ ™¤ÏÈÓÔ 1265 (25763 ÁÚfiÛÈ·), ÛÙ· ™Ê·ÎÈ¿ ηÈ

Δ

ÙË °·‡‰Ô 984 (20.401 ÁÚfiÛÈ·) Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ 326 (6640 ÁÚfiÛÈ·). ŒÎ·ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ¿ÎË, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÚÔ˜ 20 ÁÚfiÛÈ·, 14 ·Ú¿‰Â˜ Î·È 2 ¿ÛÚ·.

ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ 1858 ™ÙÔ 20Ô Ù‡¯Ô˜ ÙˆÓ «∫ÚËÙÈÎÒÓ ÃÚÔÓÈÎÒÓ», ÙÔ 1966, Ô °Ú. ¶··‰ÔÂÙÚ¿Î˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜» ·ÚÔ˘Û›·Û ηٿÏÔÁÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ·Û¿. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô ™Ù·˘Ú¿Î˘, ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÷ӛˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·گÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ™Ù·˘Ú¿Î˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› (οÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô °Ú. ¶··‰ÔÂÙÚ¿Î˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ¶·Û¿) ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈ¢ı¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÁÚ·Ê‹, Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô °Ú. ¶··‰ÔÂÙÚ¿Î˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ 1858 ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÊfiÚÔ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ, fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ۯ‰fiÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙÔ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÁÚ·Ê‹, ηْ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÎÔfi. ∫·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ›Ù ÙÔ˘ 1858 ›Ù ¿ÏÏÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ¶·Û¿, ·fi ÙÔ 1856 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1858. º˘ÛÈο Î·È Û ٤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ¶·Û¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ ÙÔ 1858 Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Ó· ¤‰ˆÛ ÏËı˘ÛÌfi ۯ‰fiÓ 280.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ó· ›¯Â ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ηٿ 40.000. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‹Ù·Ó 239.500 Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶··‰ÔÂÙÚ¿ÎË ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi 50.000. ∂ÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ‹Ù·Ó: ∫›Û·ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ™¤ÏÈÓÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ∫˘‰ˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 ¶fiÏȘ ÷ӛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 ∞ÔÎÒÚˆÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ™Ê·ÎÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

ƒÂı‡ÌÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ∞˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ∞Ì¿ÚÈÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 ¶fiÏȘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Δ¤ÌÂÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 ª·Ï‚›˙È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 ¶Â‰È¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ƒ›˙Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 §·Û›ıÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 ªÂڷ̤ÏÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 øÚ·›· £¤· (;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 πÂÚ¿ÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 ™ËÙ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 ΔÔ fiÏÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.500 «™ËÌÂȈ٤ÔÓ ‰Â- ÚÔÛ¤ıÂÙÂ Ô °Ú. ¶··‰ÔÂÙÚ¿Î˘fiÙÈ ÂÎ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 239.500 ηÙÔ›ÎˆÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÓ Ù·È˜ fiÏÂÛÈ ÔÈÎÔ‡ÓÙ·˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ 23.000 ÂÍ ˆÓ ÂÓ ∏Ú·ÎÏ›ˆ 12.000, ÂÓ ƒÂı‡ÌÓˆ 4.000 Î·È ÂÓ Ã·Ó›ÔȘ 7 ¯ÈÏÈ¿‰·˜. ªfiÏȘ ‰Â ηıã ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ÂÓ Ù·È˜ ·گ›·È˜ 25.000, ‰‡ÛÎÔÏÔÓ ÏÔÈfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ ÂÓ ∫Ú‹ÙË ·Ó¤‚·ÈÓ ÙfiÙ ÂȘ 50.000 Î·È fï˜ Ô ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ™·‚·Ú‡ ÚÔ 90 ÂÙÒÓ ËÚ›ıÌÂÈ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÂȘ 350.200 ÂÍ ˆÓ ÔÈ 200.000 ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› 150.000 ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ». ∫·È ·Ú¤ıÂÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ™·‚·Ú‡: «¶ÔÛÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔÓ fiÙÈ ˘fi ÙËÓ ‚¿Ú‚·ÚÔÓ Î·È ıËÚÈÒ‰Ë Ù·‡ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÛËÌ¤Ú·È ÂÏ·ÙÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÌfiÏȘ ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚÔÓ 150 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 65 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏËÚÒÓÔ˘ÛÈ ¯·Ú¿ÙÛÈÔÓ. ∫·›ÙÔÈ ‰Â ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·Ù›¯ÔÓ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ ·fi 120 ÂÙÒÓ Î·È ˆ˜ ÌË ˘ÔΛÌÂÓÔÓ ÂȘ Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ηÎÒÛÂȘ ÂÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛıËÛ·Ó Î·È ÂÍÂÙÚ¿ÊËÛ·Ó Â› ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÈÎËı¤ÓÙˆÓ, ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÂÚ› Ù·˜ 200 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ Î·È ÔÈ πËÛÔ˘›Ù·È ·Ó·‚·›ÓÔ˘ÛÈÓ ÂȘ 200 „˘¯¿˜… ∞‡ÙË ‰Â Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ¿Ú·Á ÙËÓ ÌÔ¯ıËÚ›·Ó Î·È Î·Î›·Ó, ÂÍÔÏÔıÚ¢ÙÈ΋˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜;…» ΔÔ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ μÂÏ‹ ¶·Û¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1881 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¿ÏÏË ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÓËÛ›. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ˘ÔÚÔͤÓÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ πˆ¿ÓÓË ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË. ™’ ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÏËı˘ÛÌȷο ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ̛· ·ÔÁÚ·Ê‹, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ÙÔ˘ 1875.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ fï˜ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1875-1881 ‹Ù·Ó ÙÔ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÔͤÓÔ˘ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ∞ϤͷӉÚÔ˘ §ÔÁÔı¤ÙË ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ ™‡ÚÔ˜ §Ô˘Î¿ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 1995 Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Û ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ∑’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫ÚËÙÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. £¤Ì· Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó «Ë ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, 18751881, ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÍÂÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ». √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ §ÔÁÔı¤ÙË Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÛÙÔ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜, fï˜ Ô ™. §Ô˘Î¿ÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÚfiÍÂÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ΔÔ 1875, ηٿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‹Ù·Ó 237.603 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 144.190 (60,68%) ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÔÈ 93.068 (39,17%) √ıˆÌ·ÓÔ› Î·È 345 ∂‚Ú·›ÔÈ (0,15%). ∂ÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË §ÔÁÔı¤ÙË Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 300.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 230-240.000 ‹Ù·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÔÈ 60-70.000 √ıˆÌ·ÓÔ›. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ™. §Ô˘Î¿ÙÔ˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ «Ù· ı‹Ï· Â›Ó·È Î·ı’ ÂÓ fiÁ‰ÔÔÓ ÂÚ›Ô˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ». ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ Ô ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ πˆ¿ÓÓ˘ ∫˘·Ú›ÛÛ˘. ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Î·È ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È §·ÛÈı›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §ÔÁÔı¤ÙË Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (ÓÔÌÔ‡) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‹Ù·Ó 86.774 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∫˘·Ú›ÛÛË 76.060. √ §ÔÁÔı¤Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‹Ù·Ó 33.481, ÂÓÒ Ô ∫˘·Ú›ÛÛ˘ 47.200. ΔÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘, ηٿ ÙÔÓ §ÔÁÔı¤ÙË, ‹Ù·Ó 25.565, Î·È 39.000 ηٿ ÙÔÓ ∫˘·Ú›ÛÛË. √ §ÔÁÔı¤Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙Â, ÁÈ· ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Û 53.293 Î·È ÁÈ· ÙÔ §·Û›ıÈ Û 8.261, ÂÓÒ Ô ∫˘·Ú›ÛÛ˘, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Û 28.155 Î·È ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘ Û 8.750. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §ÔÁÔı¤ÙË Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È §·ÛÈı›Ô˘ ‹Ù·Ó 120.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ∫˘·Ú›ÛÛË 123.810. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ (1875) Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ §ÔÁÔı¤Ù˘ ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó 22.828, ÙÔ 95,33% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 23.946, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 39.459 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÔÈ 28.903 (73,25%) ‹Ù·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÂÓÒ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ 33.413 (62,34%) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 53.598 ηÙԛΈÓ.

∏ ∫Ú‹ÙË ÙÔ 1861 ˆ˜ ÙÌ‹Ì· Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Û ¯¿ÚÙË Ô˘ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È ÂΉfiÛÂÈ ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Keith Johnston’s General A tlas


109-116

17-02-08

16:02

Page 1

AӤΉÔÙÔ Aگ›Ô

∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË ÛÙ· 1870 ̤۷ ·fi ÌÈ· ·Ó¤Î‰ÔÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ªÈÙÛÔÙ¿ÎË

∏ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, © ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÚËÙÈÎÒÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ


109-116

17-02-08

110

15:32

Page 2

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ANATO§IKH KPHTH ™TA 1870 ME™A A¶O MIA ANEK¢OTH E¶I™TO§H TOY IøANNH MIT™OTAKH

ºEBPOYAPIO™ 2008

¶ÚÒÙË

™ÙÔ Êˆ˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó· √ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù·ÙfiÙÂ- ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866, Ì ÙȘ ıËÚȈ‰›Â˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ÙË ÛÊ·Á‹ ÔÏÏÒÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‰Âο‰ˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È §·ÛÈı›Ô˘, Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªËÓ¿. TÔ˘ AϤÎÔ˘ A. AÓ‰ÚÈοÎË ÔÈ¿˙ÂÈ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· Ù· ‰Âο‰Â˜ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙË Ì·Ó›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È fi¯ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866. ªÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ πˆ¿ÓÓË ªÈÙÛÔÙ¿ÎË, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. √ πˆ¿ÓÓ˘ ªÈÙÛÔÙ¿Î˘, ¤ÌÔÚÔ˜ - ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ ÙË�� ƒˆÛ›·˜ Û ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È §·Û›ıÈ, Û ÌÈ· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ƒ·ÁÎfi‚ÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÌfiÏȘ ı· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÂÚȤÁÚ·Ê Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ıËÚȈ-

ª

‰›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 1870, Ô˘ ·ÚÈıÌ› Û˘ÓÔÏÈο 60 ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Â›Ó·È ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË. √ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi ÙÔ˘ ¤‰ÈÓÂ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÊfiÚËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ûa·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ›. π‰È·›ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÌfiÏȘ ÚÔ Ï›ÁˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ –ÙfiÙÂ- Ô‰˘ÓËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866. ªÂ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Ù· ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ Î·È ÙË Û‡ÏËÛË ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ. √È ÛÊ·Á¤˜ Û ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ù˘

√ πˆ¿ÓÓ˘ ªÈÙÛÔÙ¿Î˘, ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ Î·È ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË. (ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘)

ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓÙÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ӷÛÙ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ·گ›·˜ §·ÛÈı›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂΉ›ÎËÛË, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÔÙ¤ Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÙ¿ Ù· ‰ÚÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÈÔ ‚¿Ú‚·Ú· ¤ÓÛÙÈÎÙ¿ ÙÔ˘˜ › ÙˆÓ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙˆÓ §·ÛÈıȈÙÒÓ. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ªÈÙÛÔÙ¿Î˘, Á¤ÚÔ˘˜, ÁÚȤ˜ Î·È ÌˆÚ¿ ¤Î·ÈÁ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿… ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹, ηٿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1866 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1869, ¤Ê˘Á·Ó 70.000 ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ˆ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¡ÙfiÈÔÈ, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û›ÙÈ· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. √ ›‰ÈÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÏ› ÙË ƒˆÛÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, Ì·˙› Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ƒÒÛÔ ÚfiÍÂÓÔ ˆ˜ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË (ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘¯Ó¿

ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡) ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ fiÏË ÛÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙfiÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Û ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ (‰ÈÔ›ÎËÛ˘) §·ÛÈı›Ô˘. ¶·Ú¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù˘ √ÚÊ·ÓÈ΋˜, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Î·È ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜, Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Δ·Ì›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÈÙÔÎȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ 1858, Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªËÓ¿, ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ‹ÍÂÚ Ôχ ηϿ. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂΛÓÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› ηÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿„·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ù¯ÓÈο ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘. ™Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ú¤Ì‚Ô˘ÌÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘, ÒÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi.


109-116

17-02-08

111

15:33

Page 3

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ANATO§IKH KPHTH ™TA 1870 ME™A A¶O MIA ANEK¢OTH E¶I™TO§H TOY IøANNH MIT™OTAKH

‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË

ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ KÚ‹ÙË ÙÔ˘ 1870 ∞˘ÙÔÎÚ·Ù/ÔÓ ƒˆÛÛÈÎfiÓ ˘ÔÚÔÍÂÓ›ÔÓ ÂȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ Î·È ·fi 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ¶.™. ·Ú. 31 ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÎÏ·ÌÚfiÙ·ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ §·Áfi‚ÛÎËÓ ¶ÚfiÍÂÓÔÓ Ù˘ ƒˆÛÛ›·˜ Î.Ï. Î.Ï. Î.Ï. ∂Ș ∫ƒ∏Δ∏¡ ∂Ó ∏Ú·ÎÏ›ˆ ÙË 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 1870 ∫‡ÚÈ ¶ÚfiÍÂÓÂ, ™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 89 ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ Î·È ÙÔ ˘’ ·˘ÙÒ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓfiÓ ÌÔÈ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÙ¤ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ˘fi ÙËÓ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·Ó ÌÔ˘ ÌÂÚÒÓ Ù˘ ÔÏ˘·ıÔ‡˜ Ù·‡Ù˘ ¡‹ÛÔ˘, Û‡‰ˆ fiˆ˜ ηı˘Ô‚¿Ïˆ Ù·‡Ù·˜ fiÛÔÓ ¤ÓÂÛÙÈ ·ÎÚÈ‚ÂÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÂÛÙ¤Ú·˜. ∏ ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜ ·‡ÙË, Ë ˘ÔÛÙ¿Û· Ôχ ÏÂÈfiÙÂÚ· ‰ÂÈÓ¿ ‹ ¿Û· ¿ÏÏË ÂÓ ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ¯ÒÚ·, ‹ ÙÔÛÔ‡ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ ÌÂÙ·‚·ÏÔ‡Û· Î·È ÂοÛÙÔ˘ Ù· ›¯ÓË Ê¤ÚÔ˘Û·, › Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÚȤÂÛÂÓ ˘fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹Ó Î˘ÚÈ·Ú¯›·Ó ÌÂÙ¿ ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·ÂÙ‹ 16441669 ÂÈÛÌ·ÙÒ‰Ë Î·È ·ÈÌ·ÙËÚfiÓ fiÏÂÌÔÓ, ›ÛËÌÔÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÓÙ· ÂÓ ÙË πÛÙÔÚ›· ‰È· ÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÒ‰Ë ÂÈÌÔÓ‹Ó Î·È ·Ó‰Ú›· ËÓ Â‰›ͷÓÙÔ ÔÈ Ù ∫‡ÚÈÔÈ ÙfiÙ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ∂ÓÂÙÔ› Î·È ÔÈ ÓÈÎËÙ·› Î·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ŒÎÙÔÙÂ Ë ·Ù˘¯‹˜ ·‡ÙË ¡‹ÛÔ˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÈ ‰ÈÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛÔÓ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎ‹Ó ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ‰È· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂΛÓÔ˘ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜, ηٷȤÛˆ˜ Î·È ËıÈ΋˜ ·ÔÓ·ÚÎÒÛˆ˜ Î·È ·Ë‰Â›·˜ , fiÂÚ Ë Î·Ù·ÎÙËÙÈ΋ Ê˘Ï‹ ·‡ÙË ˆ˜ ›‰ÈÔÓ ∞ÛÈ·ÓfiÓ ·˘Ù‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ʤÚÂÈ. √ ÎÚËÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·Â›ÔÙÂ Û˘ÓËÛı¿ÓıË ÙÔ ·›Û¯Ô˜ Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ Ù·‡Ù˘, ʇÛÂÈ ‰’ ·Á·ÒÓ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰ÔÓ Î·È ÌË ·Ó¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·¯˘Ï‹Ó ·Ì¿ıÂÈ·Ó Î·È ÙËÓ ÎÙËÓÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÂÓ Ë ÂÎÚ¿ÙÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ηٷÎÙËÙ‹˜ ÙÔ˘, ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˜ ·ÂÂÈÚ¿ıË Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍË ÙÔÓ ˙˘ÁfiÓ ·˘ÙÔ‡. ∂Ș Ì¿ÙËÓØ ÂÎ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ fï˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ·˘ÙÔ‡ Ó¤·˜ ·Ú‡ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÂÏ›‰·˜, Î·È ÂÎ Ù˘ ‹ÙÙ˘ Î·È Î·Ù·ÙÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ Â›ÌÔÓÔ˜ ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È. ªÂÙ¿ ÚÔı˘Ì›·˜ Û˘ÓÂÌÂÚ›ÛıË ÙÔ 1821 ÙÔÓ ˘¤Ú ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ∞ÁÒÓ· η›ÙÔÈ ‰Â ‰È˜ ·ˆÏ¤Û·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÔÏÔÊÔÓËı¤ÓÙ·˜ ÂÓ ÙÔȘ ÊÚÔ˘Ú›ÔȘ ˘fi ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ fi¯ÏÔ˘, Ô˘¯ ‹ÙÙÔÓ Ô ÎÚËÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ ηÚÙÂÚÈÎÒ˜ ¤ÌÂÓÂÓ ÂȘ Ù· fiÏ· ÔÏÏ¿ÎȘ ηٷÙÚÔÒÛ·˜ Ù·˜ ηْ ·˘ÙÔ‡ ÂÌÔ̤ӷ˜ ·ÁÚ›·˜ ÔÚ‰¿˜ ÙˆÓ ÂÓÙÔ›ˆÓ Î·È ·Ï‚·ÓÒÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Î·È Â› Ù¤ÏÔ˘˜ ηٷÎÏ›۷˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ ÂÁ¤ÓÂÙÔ Î‡ÚÈÔ˜ ·¿Û˘ Ù˘ ·ÙÚÒ·˜ ·˘ÙÔ‡ Á˘ Î·È ÂÓfi˜ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ (°Ú·ÌÔ‡Û˘). ∞ÏÏ’ Ë ·Ó‰Ú›· Î·È ı˘Û›· ÙÔ˘ ·‡ÙË ÂȘ Ô˘‰¤Ó ˆÊ¤ÏËÛÂÓ. √ ÔÏ˘·ı‹˜ Ô‡ÙÔ˜ Ï·fi˜ ÌÂÙ¿ ‰·ÎÚ‡ˆÓ ›‰ÂÓ Â·˘ÙfiÓ ·Ô¯ˆÚÈÛı¤ÓÙ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚˆı›Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂȘ ˘ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó ԢΠÔÏ›ÁÔÓ ‰È· Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÙÂÈÓÂÓ, Ô˘‰¤ÔÙ fï˜ Â·‡Û·ÙÔ Â˘ÂÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜, fiÙÈ ÂχÛÂÙ·È ‹Ì·Ú ηı’ · ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÔıÔ‡ÌÂÓÔÓ. °ÓˆÛÙfiÓ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ˘¤Ú ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÁÒÓÔ˜ Ë ∫Ú‹ÙË ·Ú¯ˆÚ‹ıË ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ Ùˆ ÙfiÙ ‰Ú·ÛÙËÚ›ˆ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏ› Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÚÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿Ó Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜Ø Ë Ó‹ÛÔ˜ ¤ÌÂÈÓÂÓ ˘fi ÙËÓ ∞ÈÁ˘ÙÈ·Î‹Ó Î·ÙÔ¯‹Ó › ‰¤Î· ¤ÙË, Î·È ÙfiÙ ÚÒÙÔÓ ‹ÚÍ·ÙÔ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ·˘Ù‹˜ Ï·fi˜ Ó· ·ÔÏ·‡Ë ·Ó¤Ûˆ˜ ÙÈÓ¿˜ ··ÏÏ·Á›˜ ÙˆÓ ·ÓËÎÔ‡ÛÙˆÓ Î·È ·ÈÛÙÂ‡ÙˆÓ ‚È·ÈÔÚ·ÁÈÒÓ Î·È ˆÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ıËÚȈ‰ÒÓ

Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ·˘ÙÔ‡ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ô˘˜ Ô ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï‹˜ ‰È· Ù˘ ÛȉËÚ¿˜ ·˘ÙÔ‡ ¯ÂÈÚfi˜ ÂÚÈÒÚÈÛÂ, ÙÔ˘˜ ÌÂÓ ÊÔÓ‡۷˜ ‹ ÂÍÔÚ›Û·˜, ÙÔ˘˜ ‰Â ‰È ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÙÈ̈ÚÈÒÓ ÛˆÊÚÔÓ‹Û·˜ Î·È Ù·ÂÈÓÒÛ·˜. √‡Ùˆ ÙfiÙ ÚÒÙÔÓ ‹ÚÍ·ÙÔ ÙÔ ÂÓ ÙË Ó‹Ûˆ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfiÓ ÛÙÔȯ›ÔÓ Ó· οÌÓË Ù· ÚÒÙ· ·˘ÙÔ‡ ‚‹Ì·Ù· ÂȘ ÙÔÓ ÂÌfiÚÈÔÓ, ÙËÓ ÁˆÚÁ›·Ó, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÏÔÈ¿, Ù˘¯fiÓ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·Ó‰Úfi˜ ηÏÒ˜ ÂÓÓÔ‹Û·ÓÙÔ˜ Ô›ÔÓ ÙÔ ¿ÍÈÔÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔȯ›ÔÓ ÂÓ ∫Ú‹ÙË. ∫·Ù¿ ÙÔ 1840 Ë ∫Ú‹ÙË ÂÚÈ‹ÏıÂ Î·È ¿ÏÈÓ ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·Ó ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘, ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙÔ˜ ·˘Ù‹Ó ‰È ÂÓfi˜ ªÔ˘Û›ÚÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡, ¤‰Ú·Ó ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ù· ÷ӛ· Î·È ‰˘ˆ ÂÙ¤ÚˆÓ ˘Ô‰ÂÂÛÙ¤ÚˆÓ ¶·ÛÛ¿‰ˆÓ ‹ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ‰È·ÌÂÓfiÓÙˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÓ ÂÓ Ùˆ ÊÚÔ˘Ú›ˆ ƒÂı‡ÌÓ˘, ÙÔ˘ ‰Â ÂÓ Ùˆ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›ˆ ‹ ΢ڛˆ˜ ∫¿ÛÙÚÔ˘. √È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÌfiÌÂÓÔÈ °ÂÓÈÎÔ› Ô‡ÙÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ·› ηٿ ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ ‹ÙÙÔÓ ÂʤÚÔÓÙÔ ¿ÓÙÔÙ ÌÂÚÔÏËÙÈÎÒ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, › ÛÎÔÒ Î·Ù·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÔÏ˘ÂȉҘ ηٷȤ˙ÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡ÓÙ˜ ›Ù ÂÍ È‰›ˆÓ, ›Ó· ‰Â›ÍˆÛÈ ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ÈηÓfiÙËÙ·, ›Ù ηı’ ·ÓˆÙ¤Ú·Ó ‰È·Ù·Á‹Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛˆÛÈ ÂÎ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÌÈÎÚ¿ ÙÈÓ¿ ÚÔÓfiÌÈ·, ¿ÙÈÓ· Ë ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ¢ڤıË ÂÓ ÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛË ·˘ÙÔ›˜. ∏ ·Û‡ÓÂÙÔ˜ ·‡ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ô‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡, ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÙÈ ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ù· ηٿ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙÚfi·È· ·˘ÙÔ‡, Ô˜ ÂÛ˘Ó‹ıÈÛÂÓ ÂÓ Ù·È˜ Ì¿¯·È˜ Ó· ÂÚÈÊÚÔÓ‹ Î·È Ô‡ÙÈÓÔ˜ ÙÔÓ ˙˘ÁfiÓ ‚·Ú¤ˆ˜ ʤÚÂÈ, ÒÏÈÛ ÔÏÏ¿ÎȘ ÙÔÓ ·ÚÂÈÌ¿ÓÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔÓ Ï·fiÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¿ÊÚÔÓÔ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÌË Ù˘Á¯¿ÓˆÓ ÈÛ¯˘Ú¿˜ ‚ÔËı›·˜ ˘fi Ù˘ ÔÌÔʇÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ·Ú¿ ¿ÓÙˆÓ ÂÁηٷÏÈÌ·ÓfiÌÂÓÔ˜ ˘¤Î˘ÙÂ Î·È ¿ÏÈÓ ÂȘ ÙÔÓ ˙˘ÁfiÓ ·˘ÙÔ‡ ·ÊÔ‡ ‹ıÂÏÂÓ ·ÔÛ¿ÛË ÚÔÓfiÌÈ· ÙÈÓ¿ ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘, ¿ÙÈÓ· Ô̈‰Ò˜ ÌÂÓ ‰ÈÂÎËÚ‡ÛÛÔÓÙÔ Î·È Â‰ËÌÔÛȇÔÓÙÔ, Û·Ó›ˆ˜ fï˜ ÂÊËÚÌfi˙ÔÓÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ù·‡Ù· ·¤‚ÏÂÔÓ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ÔÈ ‰Â ÂÓ ÙÔ˘˜ Ú¿ÁÌ·ÛÈÓ ÔÏ›ÁÈÛÙÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÌÂÙ¿ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ¿ÓÙÔÙ ÂÎ ÙˆÓ „ÔÊÔ‰ÈÂÛÙ¤ÚˆÓ Î·È Ì¿Ï· ÈÛÙÒÓ Î·È ·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏÔÙÔ‡ÚΈÓ, ÌÂÙ’ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ¤‚ÏÂÔÓ ‹ Î·È Û˘Ó¤Ú·ÙÙÔÓ ÂȘ Ù· ηٿ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙˆÓ ·‰ÈΛ·˜ Î·È ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ, ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÌË ·ÔϤۈÛÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ·Ó ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ÙˆÓ, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ˘ÏÈÎfiÓ Û˘ÌʤÚÔÓ ¤¯ÔÓÙ˜. ∂¿Ó ‰Â Ô˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ·È Î·ıÔÚÒÓÙ˜ Ù·˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ Î·È ·ıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È· ÙˆÓ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎÒÓ ÊÈÚÌ·Ó›ˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛ¿ıÔ˘Ó ‰È ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔÓ, ‹ ‰È ¿ÏÏ˘ Âȉ›Íˆ˜ Ó· ηٷÛÙ‹ÛˆÛÈ Î·Ù·Ê·Ó‹ Ù·‡Ù· Î·È Ó· ·Ú·ÔÓÂıÒÛÈ ÓƠ̂̈˜ ¿Ú·˘Ù·, ÔÈ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Â¤ÌÔÓÙÔ ÂȘ Ù·˜ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Û·˜ ·گ›·˜ ÂÎÒÏ˘ÔÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ ¿Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ë›ÏÔ˘Ó, ÂÎÔϿ΢ÔÓ, ‰ˆÚÔ‰ÒÎÔ˘Ó, ÂÈÛ¤ÛÂÚÔÓ ÙËÓ ‰È·›ÚÂÛÈÓ, ηÙ‡·ÔÓ ÙÔÓ ·Ó·‚Ú·ÛÌfiÓ ‰È· Ì˘Ú›ˆÓ Ì·Ù·›ˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÓ›ÔÙ ·Ú¤‰È‰ÔÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ, Ô˘˜ ÂıÂÒÚÔ˘Ó ÚˆÙ·ÈÙ›Ô˘˜ Î·È ˘ÔÎÈÓËÙ¿˜ Ù˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‹ Âȉ›Íˆ˜. ΔÔÈÔ‡ÙÔÓ ÂÓ Û˘Ófi„ÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfiÓ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ‰È¤ÔÓ Ù·˜ Ù‡¯·˜ ÙÔ˘ ÂÓ ∫Ú‹ÙË ÔÏ˘ÛÙÂÓ¿ÎÙÔ˘ Ï·Ô‡.

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ ∂Ó ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ӷÛÙ¿ÛÂÈ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ Ë ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ˘fi ÈÛ¯˘Ú¿˜ ·Ó¿Á΢ ÈÂ˙Ô̤ÓË Û˘Ó¤Ù·Í ӤÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfiÓ Û‡ÛÙËÌ·, fiÂÚ Ë ∞.À. Ô ª¤Á·˜ μÂ˙›Ú˘ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÂÓÂηÈÓ›·ÛÂ. ∫·Ù¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ‡ÙÔ Ë ¡‹ÛÔ˜ ¿·Û· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ 5 ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È 20 ·گ›·˜. ∞È ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ·‡Ù·È ÂÈÛ›Ó: ∏ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡, Ë

™ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ MËÓ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô I. MÈÙÛÔÙ¿Î˘ (ʈÙÔ: °. M·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ™˘ÏÏÔÁ‹ M. ¶··‰¿ÎË-¢·Ó‰fiÏÔ˘

ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ, Ë Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘, Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È Ë ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘. ∏ °ÂÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ·¿Û˘ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÂÈÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÂȘ ¤Ó· °ÂÓÈÎfiÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹Ó ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÓ ˘fi Ù˘ ∞. ªÂÁ. ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘, Î·È ÙÔ ÌÂÓ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È, ¢Îfiψ˜ fï˜ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ó· ÙÈÌËı‹ ÔÙ¤ ‰È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù·‡ÙË˜Ø ÂÎ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙ¤ÚˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÒÓ ÔÈ ‰‡ˆ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ À.¶. Î·È ÔÈ ¤ÙÂÚÔÈ ‰‡ˆ ÂÎ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Â Î·È Ô‡ÙÔÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘Ø ·Ú’ ÂοÛÙˆ √ıˆÌ·ÓÒ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˘fi Ù˘ À.¶. ÂȘ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ (ªÔ˘·‚›Ó) Î·È ·Ú’ ÂοÛÙˆ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÂȘ √ıˆÌ·Ófi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂Î ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‰‡ˆ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÓ ÙË ÀÔÚÔÍÂÓÈ΋ ÂÚÈÊÂÚ›· ÌÔ˘, Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È Ë ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘. ∂οÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ¤¯ÂÈ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfiÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ ÚÔ‰Ú¢fiÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Î·È ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ·˘ÙÔ‡ (ªÔ˘·‚›Ó) ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (÷ΛÌ) ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘, ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÔ‡, ÙˆÓ ∞Ú¯ÈÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â √ıˆÌ·ÓÔ‡ Î·È ÂÍ ÌÂÏÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ ‰¤ÔÓ Ó· ÒÛÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ¤ÙÂÚÔÈ ÙÚÂȘ √ıˆÌ·ÓÔ› ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÌÂÓ ÚÒÙÔÈ ˘fi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÔÈ ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ˘fi ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ Î·Ù’ ÂÎÏÔÁÈÎfiÓ ÓfiÌÔÓ Ï›·Ó ÂÚȈÚÈṲ̂ÓÔÓ. ∂Ș ÂοÛÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛÈÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÓ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔÓ ªÈÎÙfiÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, fiÂÚ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √ıˆÌ·ÓÔ‡ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÂÎ 4 ÌÂÏÒÓ, ˆÓ ‰‡ˆ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ‰‡ˆ √ıˆÌ·ÓÔ›, ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ˘fi ‰‡ˆ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ‰‡ˆ √ıˆÌ·ÓÒÓ ÂÍ ÂοÛÙ˘ ·گ›·˜ Û˘ÓÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÙË ¤‰Ú· Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ØË ˘ËÚÂÛ›· ·˘ÙÒÓ ‰È·ÚΛ Â› ‰‡ˆ ¤ÙË. ∂Ș Ù· ÌÈÎÙ¿ Ù·‡Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·È ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‰›Î·È, ‰Èο˙ÔÓÙ·È ‰Â ·ÓÂÎÏ‹Ùˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÔÛfiÙËÙÔ˜ 5,000 ÁÚÔÛ›ˆÓ, ÚˆÙÔ‰›Îˆ˜ ‰Â ˘¤Ú ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù·‡ÙËÓ. ¶ÚÔÛ¤ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÓ ∂ÌÔÚÔ‰ÈΛÔÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √ıˆÌ·ÓÔ˘ ¿ÓÙÔÙÂ, ÂÎ ‰‡ˆ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ‰‡ˆ √ıˆÌ·ÓÒÓ

ÂÎÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∂Âȉ‹ ‰Â Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ ¡‹ÛÔÓ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋, ÔÏÈÁ›ÛÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂÓÓÔÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈ΋Ó, ‰È· ÙÔ‡ÙÔ ·Ú’ ÂοÛÙˆ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Î·È ‰‡ˆ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Ô ÌÂÓ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Ô ‰Â √ıˆÌ·Ófi˜ Î·È ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈÛÙ› Î·È ÙÔ˘ÚÎÈÛÙ›. ¢˘ÛÎfiψ˜ fï˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÏÏËÓÈÛÙ› ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ˜ ¯·ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂȘ ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ ·Ó·ÊÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ¿Ïψ˜ ÙÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfiÓ ÙÔ‡ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ıÂÏ ÂÚȤÏıË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ۯ‰fiÓ ÂȘ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÂÂȉ‹ ·ÌÊfiÙÂÚ·È ·È Ê˘Ï·› ‹ıÂÏÔÓ ÂÓÓÔ› Ù· ÂÓ ÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰È·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·, ÂÓ ˆ ‹‰Ë ÔÏÏ¿ÎȘ ÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ¯ˆÚÈÎÔ› ‰›‰Ô˘ÛÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘‰fiψ˜ ‰È·Ï·Ì‚·ÓÔ‡Û·˜ ÂΛÓÔ ‰ÈfiÂÚ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ‹ Î·È ÂÓ›ÔÙ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÛÈ ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. Δ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù·‡Ù· ‰Èο˙Ô˘ÛÈÓ ‹‰Ë ηٿ ÙÔ˘˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ÔÈÓÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰Ëη˜ Ô˘˜ Âͤ‰ˆÎÂ Î·È ÂȘ ¯Ú‹ÛÈÓ ¤ıÂÛÂÓ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·ÔÌÈÌÔ˘Ì¤ÓË Ù· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ· ÎÚ¿ÙËØ Ô ∫·‰‹˜ fiıÂÓ Î·È Ô ªÔ˘ÊÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› πÂÚÔ‰›Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÂÎÏ›ÛıËÛ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÂÚÈÔÚÈÛı¤ÓÙ˜ ÂȘ ÌfiÓ·˜ Ù·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈο˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂȘ Ù·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∂Ș ÙÔ ∂ÌÔÚÔ‰ÈΛÔÓ ÚÔ Ù˘ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ‹Ó Û˘ÁίˆÚË̤ÓÔÓ Î·È ÂÎϤÁˆÓÙ·È Ì¤ÏË Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÂÓÙ·‡ı· ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ, ‹‰Ë fï˜ ÙÔ‡ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‰Èfi ÔÈ ÂÌÔÚÔ‰›Î·È ÂÈÛ›Ó ·Ì·ı›˜ Ô˘‰ÂÌ›·Ó ȉ¤·Ó ÂÚ› ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ¤¯ÔÓÙ˜, ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ‰Â ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, Ô›ÙÈÓ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÓ ÙË ÁÏÒÛÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ηٿÏË„ÈÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ‰Â ¿ÓÙÔÙ ˘fi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Ô›ÙÈÓ˜ ·Ó·ÓÙÈÚÚ‹Ùˆ˜ ÂÈÛ› ÓÔËÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·È ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙÔ˘ ÂÓ ÙË ÁÏÒÛÛË ·˘ÙÒÓ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÒ‰ËÎÔ˜, ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÏÔÈÒÓ. ΔÔ ·˘Ùfi ‰˘Ó¿ÌÂı· Ó· ›ˆÌÂÓ Î·È ÂÚ› ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û˘ÓÈÛٷ̤ÓÔ˘ ÂÍ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ì·ıÒÓ Ô˘‰ÂÌ›·Ó ȉ¤·Ó ·Ôχو˜ ÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¯fiÓÙˆÓ Î·È ÚÒÙÔÓ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ›Ó· °YPI™TE ™E§I¢A


109-116

17-02-08

112

15:33

Page 4

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ANATO§IKH KPHTH ™TA 1870 ME™A A¶O MIA ANEK¢OTH E¶I™TO§H TOY IøANNH MIT™OTAKH

‰ÈοۈÛÈÓ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÏÏ¿ÎȘ Ï›·Ó ÔÏ˘ÏfiÎÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Û·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹Ó ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘¯ÚfiÓÈÔÓ ›ڷÓØ ÂÓÒ ‰Â ·ÓÙ·¯Ô‡ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Ù·ÎÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηٿ ÁÚ·ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‰Èο˙ÔÓÙ·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰È· Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛȘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍȘ Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜ ÚÔ˜ ʈÙÈÛÌfiÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, η›ÙÔÈ ÓÔÌÔÌ·ıÒÓ fiÓÙˆÓ, ÂÓÙ·‡ı· ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÙÔ ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Î·È Ô ·Ì·ı‹˜ Î·È ‰ÂÈÏfi˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ η›ÙÔÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ‰›Î·ÈÔÓ ¤¯ˆÓ, ·‰˘Ó·Ù› ‰È ¤ÏÏÂÈ„ÈÓ ·ÚÚËÛ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ó· ηٷÛÙ‹ÛË Î·Ù·Ê·Ó¤˜ ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ ·˘ÙÔ‡. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÓ Ùˆ Û˘ÌʤÚÔÓÙÈ ·˘Ù‹˜ Ë À.¶. ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ë ÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÙË ∂ÏÏ¿‰È Ù· ÓÔÌÈο ÛÔ˘‰¿Û·ÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ∫Ú‹Ù·˜ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÒÛÈÓ ÂÓ ÙË ·ÙÚ›‰È ·˘ÙÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ˜ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹Ó ˘ËÎÔfiÙËÙ· Î·È Ó· ηٷÛÙÒÛÈÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔÈ ‰È· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙˆÓØ Ô‡Ùˆ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚÔÓ Î·È ·ÓÂÍfi‰ˆ˜ ‹ıÂÏÂÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÓÔÌÔÌ·ı›˜ ‰ÈηÛÙ¿˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ‹ıÂÏÂÓ ··ÏÏ·¯ı‹ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÔÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ·˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô‡ÙÔÈ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘Ôı¿ÏÔ˘ÛÈ ÂÓ ∫Ú‹ÙË ‰È· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ. ∫·›ÙÔÈ ‰Â Ù˘ ÈÛfiÙËÙÔ˜ Ô̈‰Ò˜ ‰È·ÎËÚ˘¯ı›Û˘ ¿Ó¢ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ·› ·¤¯Ô˘ÛÈ ÙÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛˆÛÈ ·˘Ù‹Ó ÂȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ηı’ ·˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈÓ fiÙÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·˘ÙÒÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. √‡Ùˆ˜, Ô˘‰¤Ó ¿ÚıÚÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ·ÏÏ’ fï˜ Ô˘‰¤ÔÙ ÛÙ¤ÚÁÔ˘ÛÈ Ó· ‰Ôı‹ Ë ÙÈÌ‹ ·‡ÙË ÂȘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜Ø Î·È ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ÂÓ ÙË °ÂÓÈ΋ ÁÂÓÔ̤ÓË ™˘ÓÂχÛÂÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÂÔÈ‹Û·ÓÙÔ ÏfiÁÔÓ ÂÚ› ÙÔ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ’ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·˘ÙÒÓ √ıˆÌ·ÓÔ› ÌÂÙ’ ·Á·Ó·ÎÙ‹Ûˆ˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÚ‹Û·ÓÙ˜ ‰È· ÙËÓ ·˘ı¿‰Ë Ù·‡ÙËÓ ÙfiÏÌËÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. ∫·È ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·ıã fiÏ· › ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Â›Ó·È ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ Î·È ‰‡Ó·Ù·› ÙȘ Ó· ‡ÚË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÂÓÙ·‡ı· ÂÓ ÙË ∂ÏÏ¿‰È ÛÔ˘‰¿Û·ÓÙ·˜, ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘˜ ·͛ˆ˜ Ó· ÚÔ‰Ú‡ۈÛÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ó· ‰È¢ı‡ÓˆÛÈÓ ·˘ÙÔ‡ ·ÌÂÚÔÏ‹Ùˆ˜ Î·È Â˘ı˘‰›Îˆ˜ ÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹Ó ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó, ·ÓÙ› ÙˆÓ ·Ì·ıÂÛٿوÓ, Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ Î·È ÓˆıÚÒÓ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ΔÔ‡ÚΈÓ.

™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¯‹ ∏ ·ÓˆÙ¿ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Î¯ˆÚÈṲ̂ÓË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÒ ÚfiÙÂÚÔÓ ·È ‰‡ˆ ·‡Ù·È ·Ú¯·› Û˘ÓÂÎÂÓÙÚÔ‡ÓÙÔ Â› Ùˆ ·˘ÙÒ ÚÔÛÒˆ. √ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‰Ú‡ÂÈ ÂȘ ÷ӛ· ·ÏÏ’ ÂÓ ÂοÛÙˆ ÊÚÔ˘Ú›ˆ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ fiψ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ËÏ·ÙÙÒıË Ôχ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ˘ÔÙ·Á‹Ó Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ÌfiÏȘ › ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È 8-10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÙÔ˘ ·Ù¿ÎÙÔ˘ ·ÔÂÌÊı¤ÓÙÔ˜ ÚÔ ÌËÓÒÓ ¤ÓÂη Ù˘ ·ÂÈı›·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô‡Ùˆ˜ Â›Ó·È ‰È·ÓÂÌË̤ÓÔ˜ ÂÓ ÙÔȘ ÊÚÔ˘Ú›ÔȘ Î·È Ù·È˜ ¤‰Ú·È˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÂÓ ÙË ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÌfiÏȘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ 1200, ÂÓ ‰Â ÙË ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘ 800. √È ÏÂÈfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÎÙÈÛı¤ÓÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂÁηÙÂÏ›ÊıËÛ·Ó ‹‰Ë, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â ÔÈ ÂÓ Ù·È˜ ÂÈη›ÚÔȘ ı¤ÛÂÛÈ ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙ˜ Î·È Ê˘Ï¿ÙÙÔÓÙ·È ˘fi ÔÏ›ÁˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ 30-50 ÂȘ ¤Î·ÛÙÔÓ. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Ô‡ÙÔÈ ‡ÚÁÔÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ‰ÈÂÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÎÙÈÛı¤ÓÙ˜ ·Ú¿ ÙÔȘ fiÚÌÔȘ fiÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ÔÓ Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈο ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ·ÙÌfiÏÔÈ·, ÂÌfi‰È˙ÔÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛÈÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ÔÏÂÌÔÊÔ‰›ˆÓ, ÔÈ ‰Â ÂÁÂÚı¤ÓÙ˜ ÂȘ ÈÛ¯˘Ú¿˜ Î·È Î·Ù·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ¯ÚË̢ۛÔÓ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈ·, ÂÍ ˆÓ ÔÚÌÒÌÂÓÔÈ ÔÈ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎÔ› ‰ÈÂÎÒÏ˘ÔÓ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÈÓ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·Ó ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. √È ‡ÚÁÔÈ Ô‡ÙÔÈ ·˘ÙÔ› ηı’ ·˘ÙÔ› ÂÈÛ›Ó ·Û‹Ì·ÓÙÔÈ ˆ˜ ÂÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ÙËÏ‚fiÏˆÓ Î·È Î¿ÎÈÛÙ· ˆÎÔ‰ÔÌË̤ÓÔÈ ¿Ó¢ ÂÏ·¯›ÛÙ˘ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÂÓ ·ÈÊÓȉ›· ‰Â ·ӷÛÙ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ Â˘Îfiψ˜ ı¤ÏÔ˘ÛÈ ·Ú·‰Ôı‹ ˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ¿Ó¢ ÂÊÔ‰›ˆÓ Î·È ˙ˆÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È Ôχ ·¤¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁ›ˆÓ, ÔÏ›ÁÈÛÙÔÈ ‰Â ·˘ÙÒÓ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ·Óı¤ÍÂÈ ÂȘ Ù·˜ ÚÒÙ·˜ ‚ÔÏ¿˜ ÔÚÂÈÓÒÓ ÙËÏ‚fiψÓ, ÙÈÓ¤˜ ‰Â Î·È ˘fi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓÔ˜ ‹‰Ë η٤ÚÚÂ˘Û·Ó. ΔÔ ÂÓ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÌÔ˘ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡‹ÛÔ˘

ºEBPOYAPIO™ 2008

O ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ PˆÛ›·˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙ· 1870, ÂÚ›Ô˘, ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó fiÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Û ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (NÔÌÔ‡) §·ÛÈı›Ô˘

Û‡ÁÎÂÈÙ·È ÂÎ ‰Ò‰Âη ·گÈÒÓ, ÚfiÙÂÚÔÓ ÌÂÓ ‰ÈÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘fi ÙÔ˘ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ó˘Ó ‰Â ‰È·ÈÚÂıÂÈÛÒÓ ÂȘ ‰‡ˆ ¶·ÛÛ·Ï›ÎÈ· ηٿ ÙÔ Ó¤ÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfiÓ Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ·ÛÛ·Ï›ÎÈ· Ù·‡Ù· ÂÈÛ› ÙÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Î·È ÙÔ ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘. ΔÔ ÌÂÓ ÚÒÙÔÓ ÂÚȤ¯ÔÓ Ù·˜ ÂÍ‹˜ ·گ›·˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ, Δ¤ÌÂÓÔ˜, ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ, ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·, ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ, ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, ¶Â‰È¿‰·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ §·Û›ıÈÔÓ, ™ÈÙ›·Ó, πÂÚ¿ÂÙÚÔÓ, ªÂڷ̤ÏÏÔÓ, Î·È ƒ›˙ÔÓ. ∞È Â·Ú¯›·È ·‡Ù·È ÂÈÛ›Ó ·È ÁÔÓÈÌÒÙÂÚ·È Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Î·È ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÊÈÏ‹Û˘¯·È, Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌÂÓ·È ÌÂÓ Ù· ·ӷÛÙ·ÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎˆÙ¤ÚˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Ô˘‰¤ÔÙ fï˜ Ï·‚Ô‡Û·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·Ó ·˘ÙÒÓ, ‰ÈÔ Î·È Ë Ù˘Ú·ÓÓ›· Î·È ıÚ·Û‡‰ÂÈÏÔ˜ ˆÌfiÙ˘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÓÂÙ‡¯ıË ÂȘ ·ÓÒÙ·ÙÔÓ ‚·ıÌfiÓ ÂÓ Ù·È˜ ∞Ó·ÙÔÏÈη›˜ Ù·‡Ù·È˜ ∂·Ú¯›·È˜. Œ‰Ú· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Â›Ó·È Ë fiÏȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ‹ ªÂÁ¿ÏÔÓ ∫¿ÛÙÚÔÓ ‹ ∫¿Ó‰È·, ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ Î·Ù¿ ·Ú·ÊıÔÚ¿Ó ÂÎ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ÿӉ·Í fiˆ˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙËÓ fiÏÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÔÈ ÎÙ‹ÙÔÚ˜ ·˘Ù‹˜ ÕÚ·‚˜ ÔÈ ÂÍ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ÂÂÏıfiÓÙ˜ ηٿ ÙÔ 825 ª.Ã. Î·È Î˘Úȇ۷ÓÙ˜ ÌÈÎÚfiÓ Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÓ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ ¿·Û·Ó ËÓ ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 961, fiÙ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ·˘Ù‹Ó ¿ÏÈÓ ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›. ∏ fiÏȘ ·‡ÙË ÎÂÈ̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ÂÚÈ΢ÎÏÔ‡Ù·È ˘fi Ù›¯Ô˘˜ Ô¯˘ÚˆÙ¿ÙÔ˘ ÌÂÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹Ó Ù¤¯ÓËÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ηı’ ËÓ ÂÎÙ›ÛıË, ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜ Î·È ¤ÓÂη Ù˘ ·Ó·ه͈˜ ÙˆÓ ÂÎÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ¤ÓÂη Ù˘ ˘fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÂÂÏıÔ‡Û˘ ‚Ï¿‚˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Óı¤ÍË Î·Ù¿ ÛÔ˘‰·›·˜ ÙÈÓfi˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛˆÛÈÓ ·˘Ù¿. Δ· Ù›¯Ë Ù·‡Ù· ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ˘fi ‚·ı¤ˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ ¤¯Ô˘ÛÈ ÂÚ›ÌÂÙÚÔÓ 3 ÌÈÏ›ˆÓ Î·È ·fi ÌÂÓ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ‰È· ÙÔ ·‚·ı¤˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÂÈÛ›Ó ·ÚÔۤϷÛÙ·, ‰È· Ù˘ ÍËÚ¿˜ fï˜ ¢¿ÏˆÙ· ÂȘ Ù·ÎÙÈÎfiÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ, ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÈÓÒÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÙËÏ‚fiψÓ. ∞È Â¿ÏÍÂȘ ·˘ÙÒÓ ÂÈÛ› ۯ‰fiÓ Á˘ÌÓ·›, ÌfiÏȘ ·fi ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȘ ‰È¿ÛÙËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ÙËÏ‚fiÏÔÓ ÙÈ Ù˘ ÂÓÂÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ¯˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ¿·ÓÙ· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÈ·‡Ù· ÙËÏ‚fiÏ· ÌfiÏȘ ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È 40 ηı’ fiÏÔÓ ÙÔ Ù›¯Ô˜. √ ÏÈÌ‹Ó Ù˘ fiψ˜ Â›Ó·È fiψ˜ Ù¯ÓËÙfi˜, ·ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ˜ ÌÂÓ ‰È· Ù·˜ Ó·˘ÙÈο˜ ·Ó¿Áη˜ ÙˆÓ ÔÈËÛ¿ÓÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ∂ÓÂÙÒÓ, Ï›·Ó ÌÈÎÚfi˜ fï˜ ‰È· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÏÔ›· Î·È ÙËÓ Ó˘Ó ÂÌÔÚÈÎ‹Ó Î›ÓËÛÈÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛٷهÂÙ·È ˘fi ‰‡ˆ ‡ÚÁˆÓ ÌfiÏȘ 20 ̤ÙÚ· ·¯fiÓÙˆÓ ·ÏϋψÓ, Î·È ˆÓ Ô ÂȘ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ˜ ·ÂÈÏÒÓ Ó· ÂÁÎÏ›ÛË ‰È· Ù˘ ÙÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Ù· ÂÓ Ùˆ ÏÈ̤ÓÈ Â˘ÚÂıËÛfiÌÂÓ· 30-35 ÏÔ›· ÌÂÛ·›·˜ ٿ͈˜, Î·È ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô‡ÙÔ˜ Ô˘‰fiψ˜ ‰È·Ù·Ú¿ÙÙÂÈ ÙËÓ Ê˘ÛÈÎ‹Ó ·ÎÈÓËÛ›·Ó ÙˆÓ ÎÚ·ÙÙÔ‡ÓÙˆÓ. ¶ÏÔ›ÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙÔ˜ 12-14 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÎÔÈÏÒÓ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıË ÂÓ Ùˆ ÏÈ̤ÓÈ ÙÔ‡Ùˆ, ‰Èfi ÙÔÈ·‡Ù· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ‹ ÂÓ

·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÓËÛ›ÔÓ «¢›·», 9 ÂÚ›Ô˘ Ì›ÏÈ· ·¤¯ÔÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ¤¯ÔÓ ÙÚÂȘ ÏÈ̤ӷ˜. ΔÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ÂÚȤ¯ÂÈ 22 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ˆÓ ÙÔ ÂÓ ÙÚ›ÙÔÓ ÂÈÛ› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜, 40-50 ‰˘ÙÈÎÔ› ÚÔ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÔηٷÛÙË̤ÓÔÈ ÂÓÙ·‡ı·, 15-20 ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Î·È 200 ÂÚ›Ô˘ πÔ˘‰·›ÔÈ· Ë ÎÔÈÓÒ˜ ÂÓ ¯Ú‹ÛÂÈ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋, ÔÏÏ¿ ÔÏ›ÁˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋Ó. ∏ fiÏȘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ï›ÛÙ· Û·ˆÓÔÔÈÂ›Ø ¿ÙÈÓ· ÂÍ¿ÁÔ˘ÛÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÒÙÂÚÔÓ Û·ÒÓÈÔÓ Î·ı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹Ó. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔÓ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÂȘ ¤Ï·ÈÔÓ, ÛÙ·Ê›‰·˜, ¯·Úԇȷ, ·Ì‡Á‰·Ï·, ̤ٷͷÓ, ̤ÏÈ, Ù˘Ú›ÔÓ Î·È ÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ·, ÂÓ ÌÈÎÚ¿ fï˜ ÔÛfiÙËÙÈ· ÂÌfiÚÈÔÓ ‰Â ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Ù· ·ÔÈÎȷο ÏÂÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜, ͢Ï›· Î·È ÔÈ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ›. ∏ ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÂÚÈ›¯Â ÂÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔÓ Î·È 200 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÍ¿ÁÔ˘Û· Î·È Û›ÙÔÓ ÚÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ ÂÌfiÚÈÔÓ. ΔËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜ Ë Ó‹ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ›Ù ‰È· ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛÈÓ ÙˆÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ (Û.Û.;), ›Ù ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â‰fiıËÛ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÊ˘Ù›·Ó. ¶ÚÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ ¿·Ó ‹ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ÂȘ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ηٿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ fï˜ ÊÔ‚Ëı¤ÓÙ˜ ÔÈ ÂÓ Ù·È˜ ÊÚÔ˘ÚÈÔ›˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ ·ÈÌÔ¯·Ú¤˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ¤¯ÔÓÙ˜ Ï›ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ÛÊ·Á‹˜ ÙˆÓ ·fiψÓ, ÂÁη٤ÏÈÔÓ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÔÓ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÔÈıfiÙ˜ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ‚Ú·¯¤ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ Â·Ó¤ÏıÂÈ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÂÓ ÙË ÂÏ¢ı¤Ú· ·˘ÙÒÓ ·ÙÚ›‰È Î·È ‰È· Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ˜ ·˘ÙÒÓ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·Ô˙ËÌȈı‹ ·ÏÏ’ ·È ÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÒÓ ‰È„‡ÛıËÛ·Ó· ÔÈ ¿ÓÙ˜ ·ӋÏıÔÓ ¿Ó¢ Ô‚ÔÏÔ‡ ηٷӷÏÒÛ·ÓÙ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛÈÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙˆÓ Â› ÙÚ›· ¤ÙË ·ÚÁ›·˜ Î·È ·ÂÏÈÛ›·˜. ∂·Ó·Î¿Ì„·ÓÙ˜ ÔÈ ‰‡ÛÙ˘¯ÔÈ ÂÓ ÙË ÂÛÙ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘‰¤Ó ‡ÚÔÓ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÂÁη٤ÏÈÔÓ ÂÓ Ù·È˜ ÔÈΛ·È˜ ‹ ÂÓ ÙÔȘ ÂÌÔÚÈÎÔ›˜ ηٷÛÙ‹Ì·Û› ÙˆÓ, Ù· ¿ÓÙ· ‰È‹Ú·Û·Ó ÔÈ ÂÎ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÂÓ ÙÔȘ ÊÚÔ˘Ú›ÔȘ Î·Ù·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, Ë ‰Â ΢‚¤ÚÓËÛȘ ·ÓÙÂΉÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ηٿ ÙˆÓ ÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛÊ˘ÁfiÓÙˆÓ, ËÓ¤ˆÍ ٷ ÂÌÔÚÈο ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â‰ËÌÔÚ¿ÙËÛÂÓ ÂȘ ¢ÙÂÏÂÛٿٷ˜ ÙÈÌ¿˜ Ù· ÂÓ ·˘ÙÔ›˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ ›Ó· ‰‹ıÂÓ ÏËÚˆıÒÛÈ (Û.Û. ÙÔ ÛˆÛÙfi ÏËÚÒÛˆÛÈ) Ù· ÂÓÔ›ÎÈ¿ ÙˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹Ù·È √ıˆÌ·ÓÔ›. √‡Ùˆ˜ ‹ÏıÂÓ Ë ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ ÂÚȤÂÛÂÓ ÂȘ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ. ∂ÏÈ˙fiÌÂÓÔÓ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁÔ˘ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰È· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙÔ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÔ˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ı¤ÏÔ˘ÛÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Ï¿‚ˆÛÈÓ ÂÎ ÙˆÓ ·ÓÈÎ¿ÓˆÓ Î·È

ÓˆıÚÒÓ ¯ÂÈÚÒÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ Ù˘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ. ∏ fiÏȘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ù˙·Ì›·, ˆÓ Ù· Ï›ÛÙ· ‹Û·Ó ÂÎÎÏËÛ›·È ÚÔ Ù˘ ·ÏÒÛˆ˜, ‰‡ˆ ÌfiÓÔÓ ÂÓȯڷ› ÂÎÎÏËÛ›·È ·Ê¤ıËÛ·Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËı¤ÓÙ·˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·‡Ù·È ˘fi ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÌÂÁ¿Ïˆ˜ ‚ϿÊıËÛ·Ó, ‰Èfi 3 ¤ÙË ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ Ù˘¯Ô‡Û· Ù˘ ·‰Â›·˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ‹ÚÍ·ÙÔ ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÂÁ›ÚÔ˘Û· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹Ó Î·È Â˘Ú›·Ó ÂÎÎÏËÛ›·Ó, ÙˆÓ fiÚˆÓ fï˜ ·˘Ù‹˜ ÂÍ·ÓÙÏËı¤ÓÙˆÓ ÂÚȤÂÛÂÓ ÂȘ ¯Ú¤Ë, ÂÏ›˙Ô˘Û· ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ·ÔÙ›ÛË ·˘Ù¿ ‚ÔËı›· Î·È ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Â‹ÏıÂÓ Ë ÙÚÈÂÙ‹˜ ηٷÛÙÚÂÙÈ΋ ·ӿÛÙ·ÛȘ, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÁηÙÂÏ›ÊıË Û¯Â‰fiÓ ÂȘ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Êı¿Û·Û· Î·È ÌfiÏȘ ‰È·Ê˘ÁÔ‡Û· ‰È· ÔÏ˘·Ú›ıÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ηÙ‰¿ÊÈÛÈÓ ·˘Ù‹˜ ˘fi ÙÔ˘ ·ÁÚ›Ô˘ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ fi¯ÏÔ˘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Î·È ÚfiÙÂÚÔÓ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡ÓÙˆÓ Â› ÙË ÂÁ¤ÚÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÓÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ Ï·ÌÚfiÙËÙ· Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹Ó ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÏËÌ¤ÓˆÓ Ù˙·Ì›ˆÓ ÙˆÓ. √‡Ùˆ˜ Ë ‰˘ÛÙ˘¯‹˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¢ڛÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÂȘ ‰ÂÈÓ‹Ó ı¤ÛÈÓ ÌË ‰˘Ó·Ì¤ÓË Ó· ÏËÚÒÛË ÙÔ ÂÎ 500 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÁÚÔÛ›ˆÓ ·Ó·‚·›ÓÔÓ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ô›ÙÈÓ˜ ηٷÛÙڷʤÓÙ˜ ‹ÏÈ˙ÔÓ ‰È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆÛÈ ÌÈÎÚfiÓ Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÓ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ ·˘ÙÒÓ. ΔÈÓ¤˜ ÚÔ¤ÙÂÈÓÔÓ Ó· ÂÈηÏÂÛıÒÛÈ ‰È· ηıÈÎÂÙ¢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙËÓ ÁÂÓÓ·›·Ó Î·È ÚÔ˜ Ù· ı›· Úfiı˘ÌÔÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹Ó Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ Î·È Ù˘ À.∞. ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ ÔÌÔ‰fiÍÔ˘ Î·È Â˘Û‚ԇ˜ ƒˆÛÛ›·˜, ·ÏÏ¿ η›ÙÔÈ ÂÔÈıfiÙ˜ ÂȘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹Ó Ù·‡ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹Ó ‰ÂÓ ÙÔÏÌÒÛÈÓ fï˜ Ó· ڿ͈ÛÈ ÙÔ‡ÙÔ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÌË ÂÈÛ‡ÚˆÛÈ ÙËÓ ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ·Ó Ù˘ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ Â›Û˘ ‰È·ÙËÚ› Î·È ‰È’ ÂȉÈ΋˜ ÂÊÔÚ›·˜ ·ÁÚ˘Ó¿ › ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¿ÙÈÓ· ÂÈÛ› 3. ∂Ó ·ÏÏËÏԉȉ·ÎÙÈÎfiÓ, ÂȘ Ô ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘¤Ú Ù· 500 ¿ÚÚÂÓ· ˘fi 4 ‰È‰·ÛοψÓ, ÂÓ ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›ˆÓ, ÂȘ Ô ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ ÙÚÂȘ ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ·È ˘¤Ú Ù· 300 ÎÔÚ¿ÛÈ·, Î·È ÂÓ Û¯ÔϷگ›ÔÓ ÂȘ Ô ÊÔÈÙÒÛÈÓ ÂÍ‹ÎÔÓÙ· Ì·ıËÙ·› ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ∞Ú¯·›·Ó ∂ÏÏËÓÈ΋Ó, ÙËÓ °·ÏÏÈÎ‹Ó Î·È ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ì·ı‹Ì·Ù·· ÚÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛÈÓ ·˘ÙÒÓ ‰··ÓÒÓÙ·È ˘¤Ú Ù·˜ 50 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÁÚÔÛ›ˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜, ¿ÙÈÓ· ÌÂÙ¿ ÔÏÏÔ‡ ÎfiÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ‹‰Ë Ë ÎÔÈÓfiÙ˘ ÂÎ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÈÛÎfiˆÓ. ¶ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·‡Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ÙÔ ™¯ÔϷگ›ÔÓ ‹Ó ÂȘ ·ÓıËÚÔÙ¿ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÔÙ¤ÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â› ÙÔ ÂÓÙÂϤÛÙÂÚÔÓ ÌÔÚÊÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓØ Ë ‰·¿ÓË ·˘ÙÒÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÂȘ 120 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÁÚÔÛ›ˆÓ, Ó˘Ó fï˜ ¤ÓÂη ·Ó¯›·˜ ÚÔÂÏıÔ‡Û˘ ÂÎ Ù˘ ηٷÛÙÚÂÙÈ΋˜ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜, Ù·


109-116

17-02-08

113

15:34

Page 5

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ANATO§IKH KPHTH ™TA 1870 ME™A A¶O MIA ANEK¢OTH E¶I™TO§H TOY IøANNH MIT™OTAKH

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·��· ÌfiÏȘ Ô‡Ùˆ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ∂˘¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ ‹ıÂÏÂÓ Â›Ûı·È Â¿Ó Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÙÔ, ›Ó· ‰È·ÙËÚ‹ ·ÎÌ·›· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ·˘Ù‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÌfiÚʈÛÈÓ Î·È Âη›‰Â˘ÛÈÓ Ï·Ô‡ Â˘Ê˘Ô‡˜, ÊÈÏÔÌ·ıÔ‡˜ Î·È ÌÂıã ˘ÂÚËÊ·Ó›·˜ Û˘Ó·ÈÛı·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛȘ ‹ÚÍ·ÙÔ ÚÔ ÙÈÓÒÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Û· ÙÔ fiÌÌ· › ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ‚ϤÔ˘Û· ÙËÓ ÓÂÔÏ·›·Ó ÔÚÁÒÛ·Ó (Û.Û.;) ›Ó· ·ÔÙÂÈÓ¿ÍË ÙÔÓ ˙˘ÁfiÓ Ù˘, ‰Èfi ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ› ÂȘ ŒÏÏËÓ· ˘‹ÎÔÔÓ Ó· ‰È‰¿ÛÎË ÂÓ ·˘ÙÔ›˜, ›Ó· ‰Â ·ÔÎÙ‹ÛË ‰Èη›ˆÌ· ÂÓÓfiÌÔ˘ ÂÂÌ‚¿Ûˆ˜, ¯ÔÚËÁ› ÂȘ ·˘Ù¿ ÌËÓÈ·›·Ó Û‡ÓÙ·ÍÈÓ ÂÎ 2500 ÁÚÔÛ›ˆÓ.

∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∏ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÂÈÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÂȘ ¤Ó· ·Ú¯È›ÛÎÔÔÓ ‹ ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ∫Ú‹Ù˘, ʤÚÔÓÙ· ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ Ù›ÙÏÔÓ «∂Í¿Ú¯Ô˘ ∂˘ÚÒ˘» ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÚ› ·˘ÙfiÓ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ηÙã ¤ÁÎÚÈÛÈÓ Ù˘ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. À’ ·˘ÙfiÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ 8 ›ÛÎÔÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ó‹ÛÔ˘, ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ˘ã ·˘ÙÔ‡ ηı’ ¤ÁÎÚÈÛÈÓ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù˘ À„ËÏ‹˜ ¶‡Ï˘ ¿ÓÙÔÙÂ, ·Ú’ ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ Î·È Ù· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· ÊÈÚÌ¿ÓÈ¿ ÙˆÓ. √‡ÙÔÈ ‰Â ÂÈÛ›Ó Ô Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ (÷ӛˆÓ) Ô Ù˘ ∫ÈÛÛ¿ÌÔ˘, Ô ƒÂı‡ÌÓ˘ Î·È ∞˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘, Ô §¿Ì˘, Ô ∞Ú牛·˜, Ô ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘, Ô ¶¤ÙÚ·˜, Î·È Ô ™ÈÙ›·˜. ŒÎ·ÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎfiˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ‰ÈÔÈΛ Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÂÈÛÎÔ‹˜ ·˘ÙÔ‡, ¤¯ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ·Ú¿ ٷȘ ·ÓˆÙ¤Ú·È˜ ·Ú¯·›˜ Ù˘ ·گ›·˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ˘fi Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÂÓ ÙÔȘ ¶·ÙÚȷگ›ÔȘ Û˘ÓÙ·¯ı¤ÓÙ· ηÓÔÓÈÛÌfiÓ, ÂοÛÙË ÂÈÛÎÔ‹ ÌÈÛıÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔÓ ·˘Ù‹˜ ·fi 30-40 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÁÚÔÛ›ˆÓ ηıã¤ÙÔ˜, ¿ÙÈÓ· ÏËÚÒÓÔ˘ÛÈ ·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È Î·ı’ ·Ó·ÏÔÁ›·Ó Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘ÙÒÓ. ∏ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·‡ÙË Ê·›ÓÂÙ·È Â·¯ı‹˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜, ‰Èfi ÔÏÏ¿ÎȘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‰È· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ¶ÚÔÙÈÌÒÛÈ ÙÔ ·Ú¯·›ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· η›ÙÔÈ Ô‡Ùˆ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔÓ Î·È ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔÓ ‰›‰ÔÓÙ˜ ÂȘ ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰ÈfiÙÈ ¿Ì· ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÂοÛÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ ÂÚÈ‹Ú¯ÂÙÔ Ù· ¯ˆÚ›· Ù˘ ÂÈÛÎÔ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÏÂÈÙÔ‡ÚÁÂÈ ÂȘ ¤Î·ÛÙÔÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÔ›ÂÈ ·ÁÈ·ÛÌfiÓ ÂȘ Ù·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È ÂÍ ÂοÛÙ˘ ‰È· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙfi·· Î·È ÚÔ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿ÌÂÓÔÓ ÂȘ 10 ‹ 20 Ôο‰·˜ Î·È ÏÂÈfiÙÂÚÔÓ ÔÏÏ¿ÎȘ ¢ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·ÚÒÓ, ÂÏ·›Ô˘, Ô›ÓÔ˘, Ù˘ÚÔ‡, ̤ÏÈÙÔ˜ ÎÏ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∂›ÛÎÔÔÈ Ô‡ÙÔÈ ÚÔÛÂÓ¤ÁÎÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ¶·ÙÚȷگ›ÔÓ, ÂȘ ÙËÓ ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ ıÂÔÏÔÁÈÎ‹Ó ™¯ÔÏ‹Ó, ÂȘ ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÂȘ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ηٿ ÙÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÚfiÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ùã ¤ÙÔ˜ 60 ¯ÈÏ. ÁÚÔÛ›ˆÓ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Â Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÌÈÛıÔ‰ÔÙ›ÙÔ ·Ú¿ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ‹‰Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú’ ·˘Ù‹˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜Ø ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ¤¯Ô˘ÛÈ Î·È Ù· Ù˘¯ËÚ¿ ÏÂÁfiÌÂÓ·, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ 10 ÁÚ. ‰È ¤Î·ÛÙÔÓ, Ù· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Î·È ÏÔÈ¿˜ ÈÂÚÔ˘ÚÁ›·˜ ηı’ ·Ú¤ÛÎÂÈ·Ó. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ÂÈÚÚÔ‹Ó Î·È ÈÛ¯‡Ó, ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È ÂȘ Ù· ÔÏÈÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÂȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈο˜ ·Ô‚ÏÂÔ‡Û·˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ¤¯ÂÈ „‹ÊÔÓ.

∫ÔÈÓfiÙ˘ ∏ ÎÔÈÓfiÙ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ÂÍ ·˘ÙÔ‡ ÂÍ·ÚÙˆÌ¤ÓˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ˘fi Ù˘ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜, ÚÔ‰Ú¢Ô̤Ó˘ ¿ÓÙÔÙ ˘fi ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘. ΔËÓ ‰ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·Ó Ù·‡ÙËÓ ·ÓÂÁÓÒÚÈÛÂÓ ÂÈۋ̈˜ Ë ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ·fi Ù˘ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1858 ηı’ ËÓ Ë ¡‹ÛÔ˜ ¤Ï·‚ ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÈÓ·, ‹ÙÔÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·Ó ÙÔ˘ ¤¯ÂÈÓ fiÏ·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Ó· ÂÎϤÁË Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÙ‹ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÙÔȘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ÔȘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÎÏÂÁÔ̤ÓÔ˘˜ ÚfiÙÂÚÔÓ ˘fi Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Î·È ÙËÓ ÌË Â¤Ì‚·ÛÈÓ ÙÔ˘ ∫·‰‹ ÂȘ Ù·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈο˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. Δ· ÚÔÓfiÌÈ· Ù·‡Ù· Î·È ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ÙÔ ÙˆÓ fiψÓ, ÔÏÏ¿ÎȘ ‚ԢχıËÛ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙ·› ·ÏÏãÔ˘‰¤Ó ηÙÒÚıˆÛ·Ó, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÊÈÏÔfiÏÂÌÔÈ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ¿Ú·˘Ù· ÂÙ·Ú¿ÙÙÔÓÙÔ. ∏ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›· ÂÎϤÁÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÂȘ ËÓ ·Ó‹ÎÂÈ. ∂οÛÙË Â·Ú¯›· ÂÎϤÁÂÈ ‰‡ˆ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ô›ÙÈÓ˜ Û˘ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÂÓ ÙË ¤‰Ú· Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÂÎϤÁÔ˘ÛÈ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ·˜ › 3 ¤ÙË. √‡ÙÔÈ ÌÂÙ¿ ‰‡ˆ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÙÔ˘ ÌÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ̤ÓÔ˘ ÂÎ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ‰Â ÂÎ ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ÙËÓ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·Ó ˘fi ÙËÓ ¶ÚÔ‰Ú›·Ó ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜. ∏ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›· Â›Ó·È ∞Ú¯‹ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ Î·È ‰È·ÈÙËÙÈ΋, ˘ ·È ‰ÈηÛÙÈη› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙfiÙ ÌfiÓÔÓ ¤¯Ô˘ÛÈ Î‡ÚÔ˜ fiÙ·Ó Ù· ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ‰È ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÛÈÓ fiÙÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ηı˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰È·ÈÙËÙ›·Ó Î·È ·fiÊ·ÛÈÓ Ù˘ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜ Î·È ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·‡Ù·È ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÂϤÛÈÌÔÈ ·ÊÔ‡ ÂÈÎ˘ÚˆıÒÛÈÓ ˘fi ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÈÎÙÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘· ˘Ôı¤ÛÂȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Û·È Ù·˜ 5000 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÁÚÔÛ›ˆÓ (Û.Û. ÔÛfi ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi, Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi Ï¿ıÔ˜) ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∞È ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·È ÚÔÛ¤ÙÈ ¤¯Ô˘ÛÈ Î·È ÎˉÂÌÔÓÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÂÈÙËÚÔ‡Û·È Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Û·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÔÚÊ·ÓÒÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Û·È ÂÚ› Ù˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÙˆÓ ‰È·ıËÎÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ.

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ √ÚÊ·ÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∫ÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ›Ó Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ËÚÒÓ, Û˘ÌÔÛÔ‡ÓÙ·È ‰Â Ù·‡Ù· ÂȘ Ù¤ÛÛ·Ú· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÚÔÛ›ˆÓ ‰È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Î·È ÂȘ ÂÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔÓ ‰È· ÙÔ ÙÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘. ÕÌ· ·Ôı¿ÓË ÁÔÓ‡˜ ÙȘ Ë ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜, ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ·˘ÙÔ›˜ ÂÎ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù· ÌÂÓ ÂȘ ÊıÔÚ¿Ó ˘ÔΛÌÂÓ· ÂÎÔÈ›, Ù· ‰Â ·Î›ÓËÙ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ‰È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÔÚÊ·ÓÒÓ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfiÓ ÙÔ‡ÙÔ ÔÛfiÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛÈÓ ·˘Ù‹˜ √ÚÊ·ÓÈÎ‹Ó ΔÚ¿Â˙·Ó, ‹ÙȘ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÓ 12% ÙÔΛ˙ÂÈ ‰Â ÚÔ˜ 15% Î·È ‰›‰ÂÈ ÙÔȘ ÔÚÊ·ÓÔ›˜ οٷ Ì‹Ó· ·ÚÎÔ‡Ó ÔÛfiÓ ÂÎ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹Ó ÙˆÓ· ¿Ì· ‰Â ÙË ÂÓËÏÈÎÈfiÙËÙÈ ·˘ÙÒÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚ˆÛÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ·˘Ù‹˜. ∏ ΔÚ¿Â˙· ·‡ÙË Â›Ó·È Ï›·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÚÔ˜ Ù· ÔÚÊ·Ó¿, ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ‰Â ÌÂÙ¿ ÔÏÏ‹˜ ÙÈÌÈfiÙËÙÔ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜Ø ÂÎ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛ‡̷ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ˘·ÏÏËÏ›· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Î Ù˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ·‡ÙË ΔÚ¿Â˙· ˘¤ÛÙË ‚‚·›ˆ˜ ˙ËÌ›·˜ ·ÏÏ¿ ÌË ·ÔÂÚ·Ùˆı¤ÓÙˆÓ ÂÈÛ¤ÙÈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·˘Ù‹˜ Ë ˙ËÌ›· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ ÂÓ ÂοÛÙË ¢ÈÔÈ΋ÛÂÈ Î·È √ıˆÌ·ÓÈ΋ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·, ÂÎÏÂÁÔ̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔÓ ·˘ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ ˘fi ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Û· ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·Ó, Â›Û˘ Î·È √ÚÊ·ÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ‰È¢ı˘ÓÔ̤ÓË Î·Ù¿ Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∞ÏÏ’ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Ë À„ËÏ‹ ¶‡ÏË ›Ó· ¢ÎÔχÓË ÙÔ˘˜ ηٷÛÙڷʤÓÙ·˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ, ÂÛ‡ÛÙËÛÂÓ ÂÙ¤Ú·Ó ΔÚ¿Â˙·Ó, ∫ÔÈÓÔÊÂÏ‹ ÏÂÁÔ̤ÓËÓ, ηٷı¤Û·Û· 80 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÏÈÚÒÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎÒÓ. √ ÚÒÙÔ˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ ËÓ Ï›·Ó ·˘ÛÙËÚfi˜ ‰ÈfiÙÈ Â‰¿ÓÂÈ˙ ÚÔ˜ 8% › ÙÚ›· ¤ÙË, ··ÈÙÔ‡Û· Î·È ˘Ôı‹ÎËÓ ·Í›·˜ ÙÂÙÚ·Ï·Û›·˜ Î·È ‰‡ˆ ÂÁÁ˘ËÙ¿˜Ø ηı㠤ηÛÙÔÓ ‰Â ¤ÙÔ˜ ·‹ÙÂÈ ÙÔÓ ÙfiÎÔÓ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â¿Ó ‰Â Ô ‰·ÓÂÈÛı›˜ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔÓ ¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍÒÊÏÂÈ ¿·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ Ë ˘ÔıË΢ı›۷ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÒÛÙÂÈ Ó· ˆÏËı‹ fiˆ˜ ÂÍ ·˘Ù‹˜ Ï¿‚Ë Ë ΔÚ¿Â˙· ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔÓ ·˘Ù‹˜Ø ¤ÓÂη ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÏ›ÁÈÛÙÔÈ Â‰·Ó›ÛıËÛ·Ó ÂÎ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù·‡Ù˘, ‰Èfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛȘ ËÓ·ÁοÛıË Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏË ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfiÓ ·˘ÙfiÓ ‰·Ó›˙Ô˘Û· Û‹ÌÂÚÔÓ ÚÔ˜ 8 ÌÂÓ ÙÔȘ % ·ÏÏã› ÂÓÙ·ÂÙ›·Ó ‹ Î·È ÏÂÈfiÙÂÚÔÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fï˜ ¿ÓÙÔÙ Ì ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ÙÂÙÚ·Ï·Û›·Ó Î·È ÂÁÁ˘ËÙ¿˜Ø Ô ‰·ÓÂÈÛıËÛfiÌÂÓÔ˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ ··ÓÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ¤ˆ˜ Ô˘ ηÙÔÚıÒÛË Ó· Ï¿‚Ë ÙÔ ·Ó·ÁηÈÔ‡Ó ·˘ÙÒ ÔÛfiÓØ ·fi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ηı’ ËÓ Âȉ›‰ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿Ó

·˘ÙÔ‡ ÂȘ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·Ó ·ÈÙÒÓ ‰¿ÓÂÈÔÓ Ì¤¯ÚȘ fiÙ ÌÂÙ¿ ÔÏÏ¿˜ ÂÚ‡ӷ˜ ÎÚÈı‹ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ˜ Î·È ·Ú·Ï¿‚Ë Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿ÎȘ ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È 20 ‹ 30 Ë̤ڷÈ, Î·È ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ô ÙfiÎÔ˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô˘¯› ·fi Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ·Ú·‰fiÛˆ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·ÏÏ’ ·fi Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ÂȉfiÛˆ˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂ÎÙfi˜ ‰Â Ù˘ ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ·‰›ÎÔ˘ ÙfiÎÔ˘ ÙÔÛÔ‡ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÊ›ÏÂÈ ÚÔÛ¤ÙÈ Ó· ÏËÚÒÛË 2% ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ˘ÔıË΢Ô̤Ó˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘ÙÔ‡ Â’ ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘, Î·È ¤ÙÂÚ· ÙÔÛ·‡Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÙÈÛÈÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ fiˆ˜ ÌÂٷʤÚË ·˘Ù‹Ó ¿ÏÈÓ Â’ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘.

∂·Ú¯È·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ∂Ó ÂοÛÙË Â·Ú¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȘ ¤·Ú¯Ô˜ (∫·˚̷οÌ˘) ÔıˆÌ·Ófi˜ ÌÂÓ Â¿Ó ÔÈ ÔıˆÌ·ÓÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ·گ›·˜ ‹Ó·È ÏÂÈfiÙÂÚÔÈ, ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ‰Â Â¿Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÛÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓØ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ fï˜ ‰È¿Ù·ÍȘ ·‡ÙË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô˘‰fiψ˜ Ê˘Ï¿ÙÙÂÙ·È, ÚÔÙÈÌˆÌ¤ÓˆÓ ¿ÓÙÔÙÂ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ. ∂Ó ÂοÛÙË Â·Ú¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ Â·Ú¯È·ÎfiÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ Î·È ÂÓ ÌÈÎÙfiÓ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔÓ, ˆÓ Ù· ̤ÏË ÂÎϤÁÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È Ù· ÙˆÓ ¢ÈÔÈ΋ÛˆÓ. ∏ ·Ú¯‹ fï˜ Ï·Á›ˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ·Ú¤ÛÎÔÓÙ· ·˘Ù‹ ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ·ÏÔ› ÂÎÏÔÁ›˜ ÚÔı‡Ìˆ˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÛÈÓ ·˘Ù‹Ó ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ù·˜ Û˘Ó›·˜ Ù˘ ·Ú·ÎÔ‹˜ ·˘ÙÒÓ. ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ¿ÓÙÔÙ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔıˆÌ·ÓÔ›, ¿Ó ‰Â ÂÓ Ù·È˜ fiÏÂÛÈÓ ÔÈ ¢ÈηÛÙ·› Î·È ¶Úfi‰ÚÔÈ ÂÈÛ›Ó ·Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔÈ, ‡ÎÔÏÔÓ Ó· ÂÓÓÔ‹ÛË ÙȘ ÔÔ›ÔÈ ÙÈÓ¤˜ ÂÈÛ›Ó ÔÈ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓØ ‰Èο˙Ô˘ÛÈ ‰Â Ô‡ÙÔÈ ·ÓÂÎÎÏ‹Ùˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÔÛfiÙËÙÔ˜ 500 ÁÚÔÛ›ˆÓØ Î·Ù¿ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ‰Â ÙÈÓ¿ fiψ˜ ¿‰ÈÎÔÓ Î·È ÔÏÂıÚ›·Ó, Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ Ô ¯ÚˆÛÙÒÓ ÂȘ ¤ÌÔÚÔÓ ÙÈÓ¿ ÂÓ ∏Ú·ÎÏ›ˆ ‹ ÂÓ ¿ÏÏË ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰ÈηÛı‹ ·ÏÏ·¯Ô‡ ‹ ÂÓ ÙË Â·Ú¯›· ·˘ÙÔ‡. √ ¯ˆÚÈÎfi˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÓÔÌ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛË ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÙ‹Ó ·˘ÙÔ‡, Ô‡ÙÔ˜ ‰Â ˘ÔÏÔÁ›˙ˆÓ Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Ù˘ ÂȘ Ì·ÎÚÈÓ‹Ó Â·Ú¯›·Ó ÌÂÙ·‚¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÌÊÈ‚¿ÏÏˆÓ ÂÚ› Ù˘ ¢ı˘‰ÈΛ·˜ ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÂÓ ÔȘ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÈÓ¿, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ·ÔϤÛË ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔÓ ÔÛfiÓØ ÔÏÏ¿ÎȘ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·ı˘¤‚·ÏÔÓ ÙÔ ¿ÙÔÔÓ Î·È ¿‰ÈÎÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂȘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ, ·ÏÏ’ ·‡ÙË ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘˜ ÂÈÊfi‚Ô˘˜ ·˘Ù‹ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ¿Û·Ó ıÂÚ·›·Ó. ∂·Ú¯›·È ∞’. Δ¤ÌÂÓÔ˜, ¢ı‡˜ ÚÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÎÂÈ̤ÓË, ÂÚȤ¯Ô˘Û· ‰¤Î· Î·È ¤ÓÙ ¯ˆÚ›· Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 3.500 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 1.500 ΔÔ‡ÚΈÓØ ¤‰Ú· ·˘Ù‹˜ ÙÔ «∫·ÓÏ› ∫·ÛÙ¤ÏÈ» ·Ú’ ˆ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Âڛȷ ªÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ΔÂ̤ÓÔ˘˜ ηÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÂÍ Ô˘ Î·È Ë Â·Ú¯›·, ÎÙÈÛı¤ÓÙÔ˜ Ùˆ 961 ˘fi ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ƒˆÌ·ÓÔ‡. μ.ã ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È Â˘ı‡˜ ÚÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ‡ÊÔÚÔ˜ ÂȘ Ô›ÓÔÓ Î·È ¤Ï·ÈÔÓ, ‰ÈÓ‹ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ÂÓ ÙÚ›ÙÔÓ ÔÚÂÈÓ‹, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂȘ Ï›·Ó Ô¯˘Ú¿˜, ¯ˆÚ›· 29. Œ‰Ú·Ó ‰Â ÙÔÓ «ÕÁÈÔÓ ª‡ÚˆÓ·» ¯ˆÚ›ÔÓ Â› ˘„ËÏÔ‡ ÏfiÊÔ˘ ΛÌÂÓÔÓ, fiÂÚ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ‹‰Ë ˆ¯‡ÚˆÛ ηÏÒ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È· Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡Ø Â› Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÏÏ¿ÎȘ ÚÔÛ‚ϋıË ˘fi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È Ë‰‡Ó·ÓÙÔ Ó· ÙÔ Î˘ÚȇۈÛÈÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â¤ÌÂÓÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ë‰‡Ó·ÓÙÔ Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛˆÛÈÓ ˆ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡Ø ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÎÏÂÎÙfiÓ Ô›ÓÔÓØ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ë ∂·Ú¯›· ÂÚȤ¯ÂÈ 10.200 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È 1.600 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜Ø ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜ ÂÈÛ›Ó ÔÏÂÌÈÎÔ›, ·Ó‰Ú›ÔÈ Î·È ÙÔÏÌËÚÔ›Ø ÔÏÏ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÙÂÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â‰›ͷÓÙÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ·ӿÛÙ·ÛÈÓ. °’. ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ, ÚÔ˜ ªÂÛËÌ‚Ú›·Ó ÙˆÓ ‰‡ˆ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ, ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ÚÔ˜ ÓfiÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ §È‚˘ÎÔ‡ ÂÏ¿ÁÔ˘˜Ø ·‡ÙË Â›Ó·È Ë ÏÂÈÔÙ¤ÚÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂÚȤ¯Ô˘Û· ·گ›·Ø ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ› Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÈÒÓÔ˜ ÌË ˘ÔʤÚÔÓÙ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù·˜ ‚È·ÈÔÚ·Á›·˜ ÙÈÓÒÓ ·ÈÌÔ¯·ÚÒÓ ÁÂÓÈÙ˙¿ÚˆÓ, ËÛ¿ÛıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ ÙÔÓ πÛÏ·ÌÈÛÌfiÓ Î·È ÌÈÎÚfiÓ Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÓ

ºEBPOYAPIO™ 2008

Û˘ÓÂı›Û·ÓÙ˜ ÂȘ ·˘ÙfiÓ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÎ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ Î·ÙÂÛÙ¿ıËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ù˘Ú·ÓÓ›ÛÎÔÈ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙˆÓ Î·È Ô‡Ùˆ˜ ÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ·ÏËı›˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ΔÔ‡ÚÎÔÈØ Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË ¤‰Ú·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔÓ «Ã¿Ú·Î·» Î·È 93 ¯ˆÚ›·, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 5.000 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 5.600 ΔÔ‡ÚΈÓ, ·¿ÓÙˆÓ Î·ÏÒÓ È¤ˆÓ, ·Ó‰Ú›ˆÓ Î·È Ï›·Ó ÙÔÏÌËÚÒÓ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ fï˜ Âͤ¯Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ ıËÚȈ‰›·Ó ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ. ∏ ·گ›· ·‡ÙË Ì·ÎÚ¿Ó Ô‡Û· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÚÌËÙËÚ›Ô˘, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÁηٷÏÈÔ̤ÓË ÂȘ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ˘¤ÛÙË Î·ı’ fiÏ·˜ Ù·˜ ·ӷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï·˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›· ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ÚÎÈο ÔÏÔÙÂÏÒ˜ ÂͤÏÈÔÓ, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ‰Â ·ӿÛÙ·ÛÈÓ ¿·ÓÙ· Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ¯ˆÚ›· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÙÂοËÛ·Ó, ÔÈ ‰Â οÙÔÈÎÔÈ ·˘ÙÒÓ ˆ˜ ÓˆıÚÔ› Î·È ÔÎÓËÚÔ› ‰˘ÛÎfiψ˜ ‹ Ô˘‰fiψ˜ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ·Ó·Ï¿‚ËØ ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ÙÔÈ ·Ó¿Ó‰Úˆ˜ ·ÓÙÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÍ‹Ú¯ÔÓÙÔ ·ıÚfiÔÈ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘, ·‰Â›· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, › ÙË ÚÔÊ¿ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘ÛÈ ÙÔ˘˜ ·ӷÛٿٷ˜ Î·È ÂÈ›ÙÔÓÙ˜ ηٿ ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ¤ÊÂÚÔÓ ÙËÓ ÛÊ·Á‹Ó Î·È ÙÔÓ fiÏÂıÚÔÓ ÙˆÓ ÂÓ ˘ÔÙ·Á‹ ‰È·ÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. ¢’. ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÙÔ˘ ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘ Î·È ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘, ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ §È‚˘ÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜Ø Â›Ó·È ‰ÈÓ‹ Î·È Â‡ÊÔÚÔ˜ ÂȘ ÁÂÓÓ‹Ì·Ù·Ø ÂÚȤ¯ÂÈ 21 ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚ›·, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 6.600 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 800 ΔÔ‡ÚΈÓØ·Ú¿ÁÂÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÙÔ˘˜ ›Ô˘˜ Î·È ·Ú›ÛÙÔ˘˜ È›˜, ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ·ÏÏã ·ÈÌÔ¯·Ú›˜. ∂’. ∫·ÓÔ‡ÚÈÔÓ, ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ‰ÈÓ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ̤ÚÔ˘˜ fiÔ˘ ΛÓÙ·È ·È ˘ÒÚÂÈ·È Ù˘ ÿ‰Ë˜, ÙÔ˘ ˘„ËÏÔÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ fiÚÔ˘˜ ·Â›ÔÙ ¯ÈÔÓÔÛÎÂÔ‡˜, Â›Ó·È Â·Ú¯›· ÁfiÓÈÌÔ˜ ÂȘ ÁÂÓÓ‹Ì·Ù·, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜·fi ÙÔ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ, ÚÔ˜ ¢˘ÛÌ¿˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·Ó, ÚÔ˜ ªÂÛËÌ‚Ú›·Ó ·fi ÙÔ §È‚˘ÎfiÓ ¶¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ·fi ÙËÓ ÿ‰ËÓ Î·È ÙÔ ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ, ¤‰Ú·Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ «ªfiÌÈ·Ó» Î·È 56 ¯ˆÚ›·, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 9.600 ÃÚÈÛÙ. Î·È 1960 ΔÔ‡ÚΈӷ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ «∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˘» ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Ù· Âڛȷ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ °ÔÚÙ‡Ó˘ ÂÍ’ Ô˘ Ô §·‚‡ÚÈÓıÔ˜. ™Ù’. ∞Ú牛· ‹ ƒ›˙Ô˜, ‰ÈÓ‹ ηٿ ÙÔ ÓfiÙÈÔÓ ·˘Ù‹˜ Î·È Â‡ÊÔÚÔ˜, ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ πÂÚ¿ÂÙÚÔÓ, ÚÔ˜ ÕÚÎÙÔÓ ÙËÓ ÃÂÚÚfiÓËÛÔÓ Î·È §·Û›ıÈÔÓ, ÚÔ˜ ¢˘ÛÌ¿˜ ÙÔ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ Î·È ÚÔ˜ ÓfiÙÔÓ ÙÔ §˘‚ÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜Ø ¿·Û· Ë ·Ú·Ï›· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¿ÓÙË ·Ï›ÌÂÓÔ˜, ÂÚȤ¯ÂÈ 60 ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 8.500 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÂÍ 5000 ΔÔ‡ÚΈÓ. ∑’. ÃÂÚÚfiÓËÛÔ˜ ‹ ¶Â‰È¿˜, ·گ›· ÙÂÚÓ‹ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˜, ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›‰Ԙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·˘Ù‹˜ ̤ÚÔ˘˜ ÂÁÁ›˙ÔÓÙÔ˜ Ù· fiÚË Ù˘ ¢›ÎÙ˘ ÂȘ Ù·˜ ˘ˆÚ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ΛÓÙ·È Ù· ÙÂÚÓfiÙÂÚ· Î·È Â˘ÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ· ¯ˆÚ›· Ù˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ‰Â ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ·fi ÙÔ ªÂڷ̤ÏÏÔÓ Î·È §·Û›ıÈ, ÚÔ˜ ªÂÛËÌ‚Ú›·Ó ·fi ÙËÓ ∞Ú牛·Ó Î·È ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ·fi ÙÔ Δ¤ÌÂÓÔ˜ Î·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ·fi ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜Ø Ë ·Ú·Ï›· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiψ˜ ·Ï›ÌÂÓÔ˜, ÂÚȤ¯ÂÈ 85 ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ÂÎ 12.400 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 4.000 ΔÔ‡ÚΈÓ. ∏’. ªÂڷ̤ÏÏÔÓ, Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË ˘fi ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌÓÔ̤ÓË ÔÚ¤ˆÓ, ÂÊ’ ˆÓ ΛÓÙ·È Â˘¿ÂÚ· Î·È ÙÂÚÓ¿ ¯ˆÚ›· Ù˘, Â›Ó·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ‰ÈÓ‹Ø Â‡ÊÔÚÔ˜ ‰Â ÂȘ ÂÍ·›ÚÂÙ· Î·È ¿ÊıÔÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·Ø ÙÔ ‚fiÚÂÈÔÓ ·˘Ù‹˜ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡ˆ ηÏÔ‡˜ ÏÈ̤ӷ˜ ÙÔÓ Ù˘ ™›Ó·-ÏfiÁÁ·˜, ÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi˜ ‚Ú¿¯Ô˜ ÂÊ’ Ô˘ ›‰Ú˘Ù·È ÂÓÂÙÈÎfiÓ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ, Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÏÈÌ‹Ó Â˘Ú‡˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ fiÔ˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÎÙ›ÛË fiÏÈÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·Ó Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ §·ÛÈı›Ô˘Ø ‰È· ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË Î·È ·È ÏËÛ›ÔÓ ÂÓÂÚÁÔ‡ÛÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÓ ÂÌfiÚÈÔÓ ÂÏ·›Ô˘, ͢ÏÔÎÂÚ¿ÙˆÓ, ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ, ·ÎÔÓ›ˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓØ ÚfiÙÂÚÔÓ Ô ÏÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹ÙÔ ÎÂÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÂȘ Ù· ˘fi ͤÓËÓ ÛËÌ·›·Ó ÏÔ›· ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ·ӿÛÙ·ÛÈÓ ·Ê¤ıË ÂχıÂÚÔ˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ 43 ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 11.500 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 2000 ΔÔ‡ÚΈÓØ ¤‰Ú· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ ∫ˆÛÙ¿ÎË ∞‰ÔÛ›‰Ô˘ ¶·ÛÛ¿ Â›Ó·È ÙÔ «¡¤ÔÓ ÃˆÚ›ÔÓ». °YPI™TE ™E§I¢A


109-116

17-02-08

114

15:34

Page 6

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H ANATO§IKH KPHTH ™TA 1870 ME™A A¶O MIA ANEK¢OTH E¶I™TO§H TOY IøANNH MIT™OTAKH

£’. §·Û›ıÈ, ÌÈÎÚ¿, ÌÂÛfiÁÂÈÔ˜ Î·È ˘„ËÏ‹ ·گ›·, ÂÚÈ΢ÎÏÔ˘Ì¤ÓË ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ˘fi ˘„ËÏÒÓ ÔÚ¤ˆÓ ¯ÈÔÓÔÛÎÂÒÓ ¿ÓÙÔÙÂØ ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú›· ‰ȿ˜ Î·È ¤ÚÈÍ ·˘Ù‹˜ 18 ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 6000 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·¿ÓÙˆÓØ ·Ú¿ÁÂÈ ¢ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ì‹Ï· ÂÍ·›ÚÂÙ·, Ù˘ÚfiÓ, Ì·Ï›·, ·ÏÏ’ ¤ÓÂη ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ Ù˘ ·گ›·˜ Ù·‡Ù˘ Ë ÂÏ·›· ‰ÂÓ ÚÔ¿ÁÂÙ·È, ‰Èfi Î·È ÔÏÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. ∑’. ™ÈÙ›·, ÎÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹Ó ¿ÎÚ·Ó Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜, ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜ ·fi ÙÔ ∫·Ú¿ıÈÔÓ ¤Ï·ÁÔ˜, Î·È ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ·fi ÙÔ §˘‚ÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜, ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ÌfiÓÔÓ ÂÓÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ¡‹ÛÔÓ ‰È· ÈÛıÌÔ‡ 7 ÌÈÏ›ˆÓ, fiÔ˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ πÂÚ¿ÂÙÚÔÓØ Ë Â·Ú¯›· ·‡ÙË ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁÔ˘˜ ‰ȿ‰·˜ Î·È ÁËÓ ÁfiÓÈÌÔÓ, ‰Èfi Â›Ó·È Â‡ÊÔÚÔ˜ ÂȘ ¿ÓÙ· Î·È ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ï‹Ó ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·ÓØ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ‰Â ۯ‰fiÓ ˘fi ı·Ï¿ÛÛ˘ ‚Ú¯Ô̤ÓË Â˘ÎÔχÓÂÙ·È Ôχ ÂȘ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘Ù‹˜Ø ¤¯ÂÈ 70 ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 11.000 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È 4000 ΔÔ‡ÚΈÓ. π·’. πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜, ‰ÈÓ‹ Î·È Â‡ÊÔÚÔ˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ·fi ÙÔ ªÂڷ̤ÏÏÔÓ, ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ·fi ÙËÓ ™ÈÙ›·Ó, ÚÔ˜ ÓfiÙÔÓ ·fi ÙÔ §˘‚ÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú牛·Ó ‹ ƒ›˙ÔÓ, ¤¯ÂÈ ÔÏ›¯ÓËÓ Î·È ¤‰Ú·Ó ÔÌÒÓ˘ÌÔÓ ÂÚÈ΢ÎÏÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡, ·ÛËÌ¿ÓÙÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌÔÚÚfiÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ §˘‚ÈÎfiÓ ¤Ï·ÁÔ˜ Ì ÌÈÎÚfiÓ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙÔÓ ÏÈ̤ӷ, ‰È Ô˘ ¢ÎÔχÓÂÙ·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔÓ ·˘Ù‹˜Ø ¤¯ÂÈ 22 ¯ˆÚ›· Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ 6.500 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È 3.000 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. Õ·Û·È ·È ·گ›·È ·‡Ù·È ÚÔı‡Ìˆ˜ ¤Ï·‚ÔÓ Ù· fiÏ· ηٿ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙÔ˘ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔÓ ÙÔ˘ 1866. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÁÚfiÙ·È, ¿Ì· ˘ÔÙ¢ı¤ÓÙ˜ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ¿Ú·˘Ù· ·Ú·Ï·‚fiÓÙ˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹Ó ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó, ·ıÚfiÔÈ Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ fiψ˜ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÂȘ Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· Î·È ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ÂȘ ÙÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÒÛÙ ˘¤Ú Ù·˜ 40.000 ·˘ÙÒÓ ÂÛ˘ÛˆÚ‡ıËÛ·Ó ÂÓ ·˘ÙÒ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÂΉÈÒÎÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·˜ ‰È· Ù˘ ÎÙËÓÒ‰Ô˘˜ ‚›·˜ ηÙÂÏ¿Ì‚·ÓÔÓ fiψ˜ ·„ËÊÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Î·È ÁÂÓÈÎ‹Ó ÛÊ·Á‹Ó ηٿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ˜. √‡ÙÔÈ ‰Â ¤¯ÔÓÙ˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÙÔÈ·‡Ù˘ ˆÌfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ¯·ÚÒÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô˘‰fiψ˜ ÂÔÈıfiÙ˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·Ó Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÔÏÏ¿ ÌÂÓ ˘ÔÛ¯Ô̤Ó˘, Ô˘‰¤Ó fï˜ ‰˘Ó·Ì¤Ó˘, Â˙‹ÙËÛ·Ó ÂÈÌfiÓˆ˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·Ó ÙÔ˘ Ó· ·¤ÏıˆÛÈ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ·˘ÙÒÓ. √‡Ùˆ ÙËÓ ÊÔÓÈÎ‹Ó Ì¿¯·ÈÚ·Ó ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ê‡ÁÔÓÙ˜, ·ıÚfiÔÈ Â‚Ȃ¿ÛıËÛ·Ó Â› ·ÙÌÔÏÔ›ˆÓ Î·È ÏÔÈ·Ú›ˆÓ ÔÏ›ÁÈÛÙ· ÙˆÓ Û΢ÒÓ ÙˆÓ ·Ú·Ï·‚fiÓÙ˜, Î·È ÚÔÛ¤Ê˘ÁÔÓ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘¤Ú ˘ Ù· ¿ÓÙ· ÚÔı‡Ìˆ˜ Âı˘Û›·˙ÔÓ ÂÁηٷÏÈfiÓÙ˜ Ù·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÌÂı’ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Â›ÏˆÓ ÂȘ ÙËÓ ‰È¿ÎÚÈÛÈÓ fi¯ÏÔ˘ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ Î·È ıËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ ÂıÈÛı¤ÓÙÔ˜ Ó· ıˆڋ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ, ˆ˜ ÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ ·˘ÙÔ‡ Ï·Ûı¤Ó ›Ó· ÂÚÁ¿˙ËÙ·È ‰È· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·Ó Î·È Â˘ËÌÂÚ›·Ó ÙÔ˘ Î·È Ô˘‰ÂÌ›·Ó ·Í›·Ó ¤¯ÔÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. √‡Ùˆ˜ ÂÓ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÈ ‚Ú·¯˘Ù¿Ùˆ ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ Â˘ÔÚfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÁÂÈÙÓÈ·˙fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ÌÂÙËÓ¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÂȘ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÏ›ÁÈÛÙÔÈ

√ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ ÙÔ 1870 ηٿ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË

ÂȘ ΔÔ˘ÚΛ·Ó, ÂÎÙfi˜ ¢·Ú›ıÌˆÓ ÙÈÓÒÓ, Ô›ÙÈÓ˜ ÂΉȈ¯ı¤ÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ ÂȘ ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏÈÓ Î·È Ù· ˘ÔÚÔÍÂÓ›· › Ì‹Ó·˜ ÌË ÙÔÏÌÒÓÙ˜ Ó· ÂͤÏıˆÛÈÓØ Ë ‰Â ΢‚¤ÚÓËÛȘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Û· Î·È ÙËÓ È‰›·Ó ·˘Ù‹˜ ·‰˘Ó·Ì›·Ó ÔÌÔÏÔÁÔ‡Û· ·Ú‹ÓÂÛÂÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ˆÓÙ·È ÂÓ Ù·È˜ Ô‰Ô›˜ Î·È ¤ıÂÛÂÓ ÈÛ¯˘Ú¿Ó ÊÚÔ˘Ú¿Ó Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ fiˆ˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ë ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÙËÓ ÛÊ·Á‹Ó ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ ÂÓ Í¤ÓË Î·Ù·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÂÍËÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Î·È ˙ˆ‹Ó ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› ·ӋÏıÔÓ ÂÓˆı¤ÓÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. √È ‰Â ·ÁÚfiÙ·È ÂÁηٷÏÈfiÓÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ù·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÊÔڤ̷ٷ Î·È Î·Ï‡ÌÌ·Ù· ·Ú·Ï·‚fiÓÙ˜, Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂȘ Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚfiÛÈÙ· Î·È Ô¯˘Ú¿ ¯ˆÚ›· ÂÔÈıfiÙ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ‰›ÌËÓÔÓ ÙÔ Ôχ ‰È¿ÛÙËÌ· ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÂÓ Ù·È˜ ÂÛÙ›·È˜ ·˘ÙÒÓ ·ËÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·ÓÙfi˜ ÍÂÓÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡ Î·È Ëӈ̤ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÏÔÈÔ‡ ·˘ÙÒÓ ¤ıÓÔ˘˜. ΔËÓ ÂÔ›ıËÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÎ Ù˘ ÚÔÛÊ¿ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ §ÔÌ‚·Ú‰Ô‚ÂÓÂÙ›·˜ ÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ ÍËÚ¿Ó Î·È ı¿Ï·ÛÛ·Ó ËÙÙËıÂ›Û·Ó πÙ·Ï›·Ó ‰ÈηÈÒÌ·ÙÈ ÂıÓfiÙËÙÔ˜. ¶Ò˜, ¤ÏÂÁÔÓ, ·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›Û·Û·È Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹Ó „ËÊÔÊÔÚ›·Ó ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Û·È Î·È Ù·‡Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛ·Û·È ÂȘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ‚ÈÔ‡ÓÙ·˜ Ô˘¯› ˘fi ˙˘ÁfiÓ ‚¿Ú‚·ÚÔÓ Î·È ·ÓÙȯÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfiÓ ·ÏÏ’ ˘fi ÔÌÔıÚ‹ÛÎˆÓ ÂÓ Ï‹ÚÂÈ Â˘ÓÔÌ›· Î·È Â˘ËÌÂÚ›· ΢‚ÂÚӈ̤ӈÓ, ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ·ÚÓËı‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ‡ÙÔ ÂȘ ËÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÛ·‡Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ˘ÔÛÙ¿ÓÙ·˜, ÙÔ˘˜ ‰È¿ÁÔÓÙ·˜ ‚›ÔÓ ·‚›ˆÙÔÓ ˘fi ηٷÎÙËÙ‹Ó ‚¿Ú‚·ÚÔÓ, Ê·Ó·ÙÈÎfiÓ, ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfiÓ Î·È ÌÈÛfi¯ÚÈÛÙÔÓ; ∫·È ·Ó Ë °·ÏÏ›· Ú¿Í·Û· ÙÔÛ·‡Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÌÔıÚ‹ÛÎˆÓ ·˘Ù‹ πÙ·ÏÒÓ ·ÚÓËı‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ‡ÙÔ ÂȘ ËÌ¿˜ ÂÎ Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÔÌÂÓ Î·È ËÌ›˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú¿Ó ÔÌfi‰ÔÍÔÓ ƒˆÛÛ›·Ó, ‹ÙȘ ÂÓ ÙË Û˘Ó·ÈÛı‹ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·˘Ù‹˜ ı· ··ÈÙ‹ÛË ˘¤Ú ËÌÒÓ ÂÓ ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹, fi,ÙÈ Ë °·ÏÏ›· ÂÓ ÙË πÙ·Ï›·; Δ·‡Ù· ÚÔ˜ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ˜ ÂÓÂı·ÚÚ‡ÓÔÓÙÔ Î·È ÂÓÂÏËÚÔ‡ÓÙÔ ÂÏ›‰ˆÓ, ÂÔÈıfiÙ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰Â˘Ù¤Ú·Ó ‹ ÙÚ›ÙËÓ Ì¿¯ËÓ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÒÛÈ ·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙËÓ ¯‡ÛÈÓ ·‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ Â¤Ì‚Ë ˘¤Ú ÙˆÓ Ù˘Ú·ÓÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Û·È ÙËÓ ÂÓ ÙË πÙ·Ï›· ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ÙˆÓ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÍ·Ûʷϛ۷ÓÙ˜ ٷȘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·È˜ ·˘ÙÒÓ ÂÓ Ùˆ ÊÚÔ˘Ú›ˆ Î·È Î·ÏÒ˜ ˘fi Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÔÏÈÛı¤ÓÙ˜ ÂÔ›Ô˘Ó Û˘¯Ó¿˜ ÂΉÚÔÌ¿˜ ηٿ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ‰‹ıÂÓ, ·ÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â¤ÈÙÔÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘›ÛÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Ô›ÙÈÓ˜ ‰fiÓÙ˜ ›ÛÙÈÓ ÂȘ Ù· ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜ ·˘ÙÒÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÂÓËÛ¯ÔÏÔ‡ÓÙÔ ÂȘ Ù· ÁˆÚÁÈο˜ ·˘ÙÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÌÂÓ ˘ÂÙÂÙ·Á̤ÓÔ˘˜ Î·È ·fiÏÔ˘˜ fiÓÙ·˜ ·ÓËÏÂÒ˜ η٤ÛÊ·˙ÔÓ Î·È Î·ÙÂ̤ÏÈ˙ÔÓ, ÙËÓ ‰Â ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ·˘ÙÒÓ ‰È‹Ú·˙ÔÓ Î·È Ù· ¯ˆÚ›· η٤ηÈÔÓ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛÈÓ ‚‚ËÏÔ‡ÓÙ˜, ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ˜ Î·È ˘ÚÔÏÔ‡ÓÙ˜ Ù·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ·fiÎÂÓÙÚ· Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·.... ...√ ∫ÚËÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ η›ÙÔÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ·ÔÂÈÚ·ı›˜, ›Ó· ·ÔÛ›ÛË ÙÔÓ ÎÙËÓÒ‰Ë ·˘ÙÔ‡ ˙˘ÁfiÓ, η›ÙÔÈ ¿ÓÙÔÙÂ, ÌÂÙ¿ ·ÓÙÔÂȉ›˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ ηÈ

ÊÚÈÎÒ‰ÂȘ ÛÊ·Á¿˜, ‚ϤˆÓ › Ù¤ÏÔ˘˜ Ù·˜ ˉ˘Ù¤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÏ›‰·˜ Ì·Ù·ÈÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ ÙË ·Ó›Ûˆ Î·È Î·Ù¿ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÏË, Ô˘‰¤ÔÙ fï˜ ·ÂÏ›ÛıË, ·ÏÏã ÂÎ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÈÓ¿ ¤ÙË ÂÎ Ù˘ Ù¤ÊÚ·˜ ·˘ÙÔ‡ ·Ó›ÛÙ·Ù·È ¿ÏÈÓ ·ÎÌ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ˆ˜ Ô Ì˘ıÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÊÔ›ÓÈÍ Î·È Ù·˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ Î·È ‚È·ÈÔÚ·Á›·˜ ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ÙÔ˘ ÌË ˘ÔÊ¤ÚˆÓ ‰Ú¿ÙÙÂÙ·È ÙˆÓ fiÏˆÓ ÂÔÈıÒ˜ › Ùˆ ‰Èη›ˆ ·˘ÙÔ‡ Î·È Â› ÙË ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ˆÓ ÙÈÓ¤˜ η›ÙÔÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó ·Â›Ô٠› ÙˆÓ ¯ÂÈϤˆÓ ¤¯Ô˘Û·È Î·È Â’ ·˘Ù‹ ·ÁÂÚÒ¯ˆ˜ ÂÁη˘¯ÒÌÂÓ·È, ηٷÔÏÂÌÔ‡ÛÈÓ fï˜ ·˘Ù‹Ó ÂÓ ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È ÂÓ Ùˆ ÔÙ·Ò ·˘ÙÒÓ Û˘ÌʤÚÔÓÙÈ, ËıÈÎÒ˜ Î·È ¤ÛÙÈÓ fiÙ ˘ÏÈÎÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÛÈ ÙÔÓ ·Ó›‰ÂÎÙÔÓ ·ÏËıÔ‡˜ ÚÔfi‰Ô˘ Ù‡Ú·ÓÓÔÓ Î·È Î·Ù·Ó·Áο˙Ô˘ÛÈ ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ó· ˘Ô·ÙˆÛÈ Î·È ˘ÔʤڈÛÈÓ ·ÁÔÁÁ‡ÛÙˆ˜ ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú¿Ó ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ‰˘Ó·ÛÙ›·Ó, ÂÓ ··ı›· Î·È Û·Ù·ÓÈ΋ ·Ó·ÏÁËÛ›· ‚ϤÔ˘Û·È ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ·‰ÂÏÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯˘ÓfiÌÂÓÔÓ ıËÚȈ‰Ò˜ Î·È Ï·Ô‡˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ·˜ ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ˘˜ ˘fi Û·Ù¿ÏÔ˘ Î·È ·Ï‹ÛÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÙˆÛÈÓ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÈ Â‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ÚÔÛÊ˘ÁfiÓÙ˜ ∫Ú‹Ù˜ ·ӋÏıÔÓ ÌÈÎÚfiÓ Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÓ ÂȘ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·˘ÙÒÓ ‰È ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ΋˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÂÎÙfi˜ ¢·Ú›ıÌˆÓ ÙÈÓÒÓ, Ô˘˜ ÔÙ·¿ ¿ıË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È Ô˘¯› ÛÔ˘‰·›· Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ÂÓ ÙË Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ ÂÍ‹ÚÂÛ·Ó Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÌÓËÛÙ›·˜ Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ˘Ú›ˆÓ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ¿·ÓÙ˜ ۯ‰fiÓ ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ ˆÊÂÏ‹ıËÛ·Ó Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÒÛÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘¤Ú ˘ ÙÔÛÔ‡ÙÔÓ ÛÊÔ‰ÚÒ˜ ·È ηډ›·È ÙˆÓ ¿ÏÏÔ˘ÛÈÓ. ∂Λ Âã·ÚÎÂÙfiÓ ‰È·Ì›ӷÓÙ˜ Î·È ÙËÓ Â·˘Ù‹Ó ηٿÛÙ·ÛÈÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹Ó ÙÂ Î·È ˘ÏÈ΋Ó, Ì ÙËÓ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÎÚ›Ó·ÓÙ˜, Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ ·˘ÙÔ›˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÂ˘Û¿ÌÂÓÔÈ, ·ӋÏıÔÓ ÂȘ ÙËÓ Â·˘Ù‹Ó, Ô˘¯› ÙÂÙ·ÂÈӈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ Â› ÙË ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ fiıˆÓ ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ (Û.Û. ·ÎÔÏÔ˘ı› ϤÍË ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙË) Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Â› Ùˆ ηÙÔÚıÒÌ·ÙÈ fiÙÈ Â› ‰‡ˆ Î·È ‹ÌÈÛ˘ ¤ÙË, ÈÛ¯˘Ú¿ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ∞ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›· ÌÂÙ¿ ÔÏ˘·Ú›ıÌˆÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ Î·È ÛÙfiψÓ, ÌfiÏȘ ˉ˘Ó¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏˆÛÈÓ ÂÌ̤ۈ˜ ‰È· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û˘ ·˘ÙÔ‡˜ ™‡ÚÔ˘, Î·È ÙÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ·›ÛıËÌ· ·ÓÙ› Ó· Ì·Ú·Óı‹ ÂÓ ÙË Î·Ú‰›· ·˘ÙÒÓ ¤ÓÂη ÙˆÓ ˘¤Ú ·˘Ù‹˜ Ì·Ù·›ˆÓ ·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ, ·’ ÂÓ·ÓÙ›·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÚÈ˙ÒıË Î·È ÂÓÈÛ¯‡ıË È‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ Î·È È‰›· ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ, Ì·ıfiÓÙ˜ ÔÔ›·˜ Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ·ÔÏ·‡Ô˘ÛÈÓ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ Ï·Ô›. §·‚fiÓÙ˜ Â›Û˘ Â›Ú·Ó Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È È‰fiÓÙ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„ÈÓ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ Î·È ÙˆÓ Î˘ÚÈˆÙ¤ÚˆÓ ¯ÚÂȈ‰ÒÓ ÂÓ Ù·ÎÙÈÎÒ ÔϤ̈ ·˘Ù‹˜ ηٿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘‰fiψ˜ ϤÔÓ ‚·Û›˙Ô˘ÛÈ Ù·˜ ÂÏ›‰·˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ˜ ·˘ÙÒÓ Â› ÙË ∂ÏÏ¿‰È ÌÂÌÔӈ̤ÓË ·ÏÏ’ › ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Â› ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÈÛ¯˘Ú¿˜ ÙÈÓ¿˜ ¢˘Ó¿Ìˆ˜. √fiÙÂ, ϤÁÔ˘ÛÈÓ, Ë ∂ÏÏ¿˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙfiÏÔÓ ·ÍÈfiÌ·¯ÔÓ, ‰È Ô˘ Ó· ‰˘ÓËı‹ Ó· ÎÏ›ÛË ÙÔÓ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ‰È·ÎˆÏ‡ÛË Ô‡Ùˆ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ÛÙÚ·ÙÒÓ ÂÓ ∫Ú‹ÙË, ÙfiÙÂ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ‹ ÿӉ·Í ‹ ªÂÁ¿ÏÔ ∫¿ÛÙÚÔ ∫¿ÙÔÈÎÔÈ 22.000, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› √Úıfi‰ÔÍÔÈ, 40-50 ‰˘ÙÈÎÔ›, 15-20 ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Î·È 200 ÂÚ›Ô˘ πÔ˘‰·›ÔÈ, ¿Ú· ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÚ›Ô˘ 14.500 Δ¤ÌÂÓÔ˜ ÈÚÈ¿ 15, οÙÔÈÎÔÈ 5000, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 3500, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 1.500 ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ ÃˆÚÈ¿ 29, οÙÔÈÎÔÈ 11.800, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 10.200, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 1.600 ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ ÃˆÚÈ¿ 93, οÙÔÈÎÔÈ 10.600, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 5.000, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 5.600 ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ÈÚÈ¿ 21, οÙÔÈÎÔÈ 7.400, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 6.600, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 800 ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ

Î·È ËÌ›˜ ÚÔı‡Ìˆ˜ ı¤ÏÔÌÂÓ Î·È ·‡ıȘ Ú›„ÂÈ ÙÔÓ ÂÚ› ÙˆÓ fiÏˆÓ Î‡‚ÔÓ· ·ÏÏ’ ÂÂȉ‹ ˆ˜ ÁÂ Ó˘Ó ¤¯Ô˘ÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È, ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ, ÂϛۈÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ÔÌfiıÚËÛÎÔÓ ËÌ›Ó ÎÚ·Ù·È¿Ó ƒˆÛÛ›·Ó, ‹ÙȘ Ô˘‰fiψ˜ ı¤ÏÂÈ ·Ó¯ı‹ Ó· ‰È·Ú¿ÙÙˆÓÙ·È ·ÙÈ̈ÚËÙ› ÙÔÛ·‡Ù·È Î·È ÙÔÈ·‡Ù·È ·Î·Ù·ÓfiÌ·ÛÙÔÈ ‡‚ÚÂȘ ηٿ Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ËÌÒÓ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ó· Ù˘Ú·ÓÓÒÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÛÊ¿˙ˆÓÙ·È ÔÈ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ·‰ÂÏÊÔ› ∞˘Ù‹˜Ø ·Ó ‰Â ÂÓ ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÒÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ Ë ƒˆÛÛ›· Ì·ÎÚÔı˘ÌÔ‡Û· ÂÓ¤‰ˆÎÂÓ ÂȘ Ù·˜ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈο˜ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÙÔ‡ÚÎˆÓ Ù˘ ¢‡Ûˆ˜ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘‰fiψ˜ fï˜ Ì·˜ ÂÏËÛÌfiÓËÛÂÓ, ·ÏÏ’ ÂÓ ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó¤ÛÂÈ ı¤ÏÂÈ ÂˆÊÂÏËı‹ Ù˘ ηٷÏÏ‹ÏÔ˘ ÂÚÈÛÙ¿Ûˆ˜ fiÛÔÓ Ô‡ˆ, fiˆ˜ ÚÔÛʤÚË ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ËÌÒÓ ˆ˜ ÌÂÁ·ÏÔÚ‹ Î·È Â˘ÁÂÓ‹ ÚÔ›Î·Ó ·Í›·Ó ∞˘Ù‹˜ ÙË ™ÂÙ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ μ·ÛÈÏ›ÛÛË, ÙË ∏ÁÂÌÔÓfi·È‰È ∞˘Ù‹˜. Àfi ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ ÂÍ·›ÚÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ÂÓÓÔ› ÙÔ‡ÙÔ Î¿ÏÏÈÛÙ·, ‰Èfi ·ÓÙ›ÔȘ ÙÚfiÔȘ ÚÔÛ·ı› fiˆ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛË Î·È Ù·ÂÈÓÒÛË ·˘Ùfi, Û‚¤ÛË ‰Â ÂÓ ·˘ÙÔ›˜ ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ƒˆÛÛ›·˜ ·›ÛıËÌ·Ø ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ··‡ÛÙˆ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÔÈ Ô˘Ùȉ·ÓÔ› ÊÈÏfiÙÔ˘ÚÎÔÈ, ÔÈ ¯¿ÚÈÓ ÔÏ›ÁÔ˘ ·ÚÁ˘Ú›Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·Ó, fi,ÙÈ ÈÂÚfiÓ ÂÓ Ùˆ ·ÓıÚÒˆ. √È ∂ÊÈ¿ÏÙ·È Ô‡ÙÔÈ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·Ì·ÛÔ‡ÛÈ ÚÔı‡Ìˆ˜ Ù· Ù˘ ¢‡Ûˆ˜ ηٿ Ù˘ ƒˆÛÛÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓ ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹ fiÙÈ ‰ËÏ. Ô˘‰¤Ó ¤¯Ô˘ÛÈ ·Ú’ ·˘Ù‹˜ Ó· ÂϛۈÛÈ ·Á·ıfiÓ, ‰ÈfiÙÈ ·‡ÙË ˘ԂϤÂÈ Î·È Ï¿ıÚ· ηٷÔÏÂÌ› ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfiÓ, ıˆÚÔ‡Û· ·˘ÙfiÓ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfiÓ Â¯ıÚfiÓ Ù˘ fiÙÈ ·Ó ›¯Â ÙËÓ Î·Ï‹Ó ı¤ÏËÛÈÓ Â˘Îfiψ˜ ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ηٷӷÁοÛË ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·Ó Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛË ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ Ù ∫Ú‹ÙËÓ Î·È ¿ÏÏ·˜ ·گ›·˜ ˘Ô‰Ô‡ÏÔ˘˜, fiÙÈ ·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÂÈÎÓ‡Ë ÊÈÏÂÏÏËÓÈÛÌfiÓ, ˘„Ô‡Û· ÊˆÓ‹Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ï¿ıÚ· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Û· Ù·˜ ÚÔ˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛÈÓ ·Ô›ڷ˜ ·˘ÙÒÓ, Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ›Ó· ÏÂÈfiÙÂÚÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛË ·˘ÙÔ‡˜ ˘fiÙÔ˘˜ ÙÔȘ Ù˘Ú¿ÓÓÔȘ Ù˘ Î·È Â·˘Í¿ÓÔ˘Û· πËÛÔ˘˚ÙÈÎÒ˜ Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙˆÓ ÚÔÛÂÏ·ÛË ·˘ÙÔ‡˜ ÂȘ ¶·ÌÊ¿ÁÔÓ ¶·ÓÛÏ·‚ÈÛÌfiÓ, ÙÔ Ì¤Á· Êfi‚ËÙÚÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηÈ, Î·È Ì˘Ú›· ¿ÏÏ· ÙÔÈ·‡Ù·. ∞ÏÏ’ Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â› ÙË √ÚıÔ‰fi͈ ƒˆÛÛ›· ÂÔ›ıËÛȘ Ô˘‰fiψ˜ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ˘fi ÙˆÓ ÏËÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓØ ·Ú’ ·˘Ù‹˜ ÂÏ›˙Ô˘ÛÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ÔfiÙ ‰ÈÏÔ‡˜ ‰ÂÛÌfi˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ Î·È Û˘˙˘ÁÈÎfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÚ·Ù·È¿˜ ƒˆÛÛ›·˜, ËÓ ·‰ÈÛÙ¿ÎÙˆ˜ ıˆÚÔ‡ÛÈ ÚÔˆÚÈṲ̂ÓËÓ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛË ÂÓ ÙË ∞Ó·ÙÔÏ‹ fi,ÙÈ Ë °·ÏÏ›· ÂÓ ÙË πÙ·Ï›·. ΔÔÈ·‡Ù·È ȉ¤·È ·Ó·ÙÂÚÔ‡ÛÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Î·È Ù· ÂÏ›‰·˜ ÙˆÓ ÔÏ˘·ıÒÓ ∫ÚËÙÒÓ Î·È ‹‰Ë ÂÙÔ›ÌˆÓ fiÓÙˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆÛÈ Ù· fiÏ· ¿Ì· ‰È›‰ˆÛÈÓ ÂÏ›‰·Ó ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ‰È·Î·ÒÓ fiıˆÓ ·˘Ù‹˜. ¶ÂÚ·›ÓˆÓ ÙËÓ ¤ÎıÂÛÈÓ ÌÔ˘ Ù·‡ÙËÓ, ÔÊ›ψ Ó· ˘Ô‚¿Ïψ ÂȘ ÙÔ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfiÓ ÚÔÍÂÓ›ÔÓ fiÙÈ Ù·˜ ÂÓ ·˘Ù‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ËÚ‡ÛıËÓ ˘fi ‰È·ÊfiÚˆÓ· ÓÔÌ›˙ˆ ‰Â fiÙÈ Â’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ë‰˘Ó‹ıËÓ Ó· ÂÎÏËÚÒÛˆ ÂÓ Ô˘ÛÈ҉˜ ηı‹ÎÔÓ. ¢¤¯ıËÙÂ, ∫‡ÚÈ ¶ÚfiÍÂÓÂ, ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÈÓ ÙˆÓ Û‚·ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘. √ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜”

ÈÚÈ¿ 56, οÙÔÈÎÔÈ 11.560, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 9.600, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 1.960 ∞ Ú Î· ‰ › · ‹ ƒ › ˙ Ô ˜ ÈÚÈ¿ 60, οÙÔÈÎÔÈ 13.500, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 8.500, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 5.000 ÃÂÚÚfiÓËÛÔ˜ ‹ ¶Â‰È¿˜ ÈÚÈ¿ 85, οÙÔÈÎÔÈ 16.400, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 12.400, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 4.000 ªÂڷ̤ÏÏÔÓ ÃˆÚÈ¿ 43, οÙÔÈÎÔÈ 13.500, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 11.500, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 2.000 §·Û›ıÈÔÓ ÃˆÚÈ¿ 18, οÙÔÈÎÔÈ 6.000, fiÏÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ™ÈÙ›· ÈÚÈ¿ 70, οÙÔÈÎÔÈ 15.000, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 11.000, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 4.000 πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ÈÚÈ¿ 22, οÙÔÈÎÔÈ 6.500, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› 6.500, ΔÔ‡ÚÎÔÈ 3.000.


109-116

17-02-08

115

15:35

Page 7

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - OI ™ºA°E™ TøN XPI™TIANøN META THN E¶ANA™TA™H TOY 1866

H ™Y°K§ONI™TIKH ¶EPI°PAºH ™THN ANAºOPA I. MIT™OTAKH

OÈ ÛÊ·Á¤˜ ÙˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866 Îı¤Ùˆ ÂÓÙ·‡ı· Û˘ÓÔÙÈÎfiÓ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ηٿÏÔÁÔÓ ÙˆÓ ˘ÚÔÏËıÂÈÛÒÓ Î·È ‚‚ËψıÂÈÛÒÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÂÓ Ù·È˜ ˘fi ÙËÓ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·Ó ÌÔ˘ ·گ›·È˜. ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ. ΔÔ ÚÔ Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ÔÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÚÒÙËÓ Ï˘ÛÛÒ‰Ë Ì·Ó›·Ó ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ fi¯ÏÔ˘Ø ÙÔ ·Î·Ù·ÓfiÌ·ÛÙÔÓ Î·È ÊÚÈÎ҉˜ ÙÔ‡ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· ÙÚ·ÓÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ Î·È ¿ÁÚÈÔÓ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÔ˘ ˘ÂÚÌÂÛÔ‡ÓÙÔ˜ 18Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜! (Û.Û. Â‰Ò Ô π. ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ Ê˘ÛÈο ÂÓÓÔ› ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È.) ∂ÊԉȷÛı›˜ Ô fi¯ÏÔ˜ Ì ٷ ·Ó·Áη›· ÂÚÁ·Ï›· ÒÚÌËÛÂÓ ÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ ÈÂÚfiÓ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙÔ˜ ¿Û˘ÏÔÓ, ÙÔ Î·È ÂÓ ·˘ÙÔ›˜ ÙÔȘ ÂÓ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›· ·ÁÚ›ÔȘ Û‚·ÛÙfiÓ, η٤ÛÙÚ„ ÙÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ Î·È ¯·›ÚˆÓ Î·È ·Ï·Ï¿˙ˆÓ ·ÓÒڢ͠ٷ ÂÓ Û‹„ÂÈ ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÂÚȇ‚ÚÈÛÂÓ ·˘Ù¿ Î·È Ù· ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛÂÓØ Ë ÊÚÈÎ҉˘ Î·È ÛÙ˘ÁËÚ¿ ·‡ÙË ıËÚȈ‰›· ·ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÂȘ ¤ÙÂÚ· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· ¯ˆÚ›ˆÓ, ¿Ó¢ Ô˘‰ÂÓfi˜ ÚÔÛÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ∂‚‚‹ÏˆÛ·Ó Î·È Î·ÙÂÎÚ‹ÌÓÈÛ·Ó ÙÔ ·Ú¿ ÙËÓ fiÏÈÓ ÈÂÚfiÓ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ «∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘». Δ· 29 ¯ˆÚ›· Ù˘ ·گ›·˜ Ù·‡Ù˘ ¿·ÓÙ· ÌÂÓ

“∂

ÂÏ·Ê˘Ú·ÁˆÁ‹ıËÛ·Ó, ÙÈÓ¿ ‰Â ÔÏfiÎÏËÚ· ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂοËÛ·Ó, Ô˘‰ÂÌ›· fï˜ ÂÎÎÏËÛ›· ‹ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ‰È¤Ê˘Á ÙËÓ ÌÈÛfi¯ÚÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ì·Ó›·ÓØ ·¿Û·˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, 58 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ, Û˘Ï‹Û·ÓÙ˜ Î·È ‚‚ËÏÒÛ·ÓÙ˜ ¢ÚfiÏËÛ·Ó, Ù·˜ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù· ÛÎÂ‡Ë ·˘ÙÒÓ ÌÂÙ·ÎƠ̂۷ÓÙ˜ ÂȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ÂÚȇ‚ÚÈÛ·Ó ÂÚÈʤÚÔÓÙ˜ ·˘Ù¿ ÂÓ ÙË ·ÁÔÚ¿ Î·È Î·Ù··ÙÔ‡ÓÙ˜ Ù·˜ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜, η. Δ·‡Ù· ˘fi Ù· fiÌÌ·Ù· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. À¤Ú Ù· ÂÓÙ¿ÎȘ ¯›ÏÈ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· ηÙÂÎfiËÛ·Ó ‰È· Ù·˜ ·Ó¿Áη˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ì¤Á·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ì¤ÏˆÓ ÂÍÂÚÚÈ˙ÒıË ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ¯Ú‹ÛÈÓ 3.000 ‰Â ΢„¤Ï·È ηÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó. Δ¤ÌÂÓÔ˜. Δ· 15 ¯ˆÚ›· ·˘Ù‹˜ ÂÏ·Ê˘Ú·ÁˆÁ‹ıËÛ·Ó ÌÂÓ ¿·ÓÙ·, ÙÈÓ¿ ‰Â ÂοËÛ·Ó ˆ˜ Î·È ·È ¿·Û·È ÂÎÎÏËÛ›·È 23 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ· ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ «™›Ï·ÌÔ˜» ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÙ‰·Ê›ÛıË ˘fi ÙÔ˘ ÂÓ ·˘ÙÒ ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›Ô˘ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ˘ ∞Ï‹ μ¤Ë ΔÈÛÙ·Ú¿ÎË, Ô˘‰¤Ó ›¯ÓÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ·Ê‹Û·ÓÙÔ˜ › ÙË ÚÔÊ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ·Ó‹Î ÙË ÔÈÎÔÁÂÓ›· ·˘ÙÔ‡. √‡Ùˆ ÏÂÈfiÙÂÚÔÓ ÙˆÓ 25 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÔÏÔÙÂÏÒ˜ ÂÛÙÂÚ‹ıËÛ·Ó Ù·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È ·ÁÚÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÓ ·ÓÙÂÏ› ÂӉ›· ÂÚÈ‹ÏıÔÓØ ÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ¯ˆÚÈÎÔ› ÂȘ Ì¿ÙËÓ ·ÓÂʤÚıËÛ·Ó ÂȘ ÙËÓ

∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ. (Û.Û. √ π. ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ Î·È ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 1875 Î·È ÙËÓ ÔÔ›· Â›Û˘ ʤÚÓÔÌ ÛÙÔ Êˆ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ™ÈÏ¿ÌÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›·˜ ·ÁfiÚ·ÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ 36 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ› 100.000 ÁÚÔÛ›ˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÁÔÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1870 ‹ 1871, ¿Ú· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ‚È·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ). ∂Ó ÙË Â·Ú¯›· Ù·‡ÙË ÎÂ›Ù·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÓ ∫Ú‹ÙË °˘Ó·ÈΛÔÓ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ «Ë ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÙfiÎÔ˘», ¶·ÏÈ·Ó‹ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔÓ, ÂȘ Ô ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÌfiÓ·˙ÔÓ 40 ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ·¯·› ˙ÒÛ·È ‰È· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ì¤ÌÙˆ˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂˆÊı·ÏÌ›ˆÓ ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔØ ‰Èfi ¿Ì· ÙË ÂÓ¿ÚÍÂÈ ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ·ıÚfiÔÈ ÂÍÂÏıfiÓÙ˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÒÚÌËÛ·Ó Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡, ·ÏÏã·È ÌÔÓ·¯·› ÚÔÏ·‚Ô‡Û·È ÂÁη٤ÏÈÔÓ ·˘Ùfi Î·Ù·Ê˘ÁÔ‡Û·È ÂȘ Ù· fiÚË. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÓ ÙË ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÈÛ¯ÚÒÓ ÛÎÔÒÓ ÙˆÓ Î·Ù¤Î·˘Û·Ó ÙÔÓ ¡·fiÓ Î·È 30 ÎÂÏÏÈ¿, ‰È‹Ú·Û·Ó ·Ó ÙÔ ÂÓ ·˘ÙÔ›˜ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ

MÈ· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È fi¯ÏÔ˘

ÂÈÎfiÓˆÓ Ù·˜ ÌÂÓ Î·Ù¤Û¯ÈÛ·Ó ÂȘ ÙÂÌ¿¯È·, Ù·˜ ‰Â Û‡ÚÔÓÙ˜ ¤ÊÂÚÔÓ ÂȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ. ◊‰Ë ·È ÏÂÈfiÙÂÚ·È ÌÔÓ·¯·› ·ӋÏıÔÓ

ÌÂÓ ÂÓ Ùˆ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›ˆ ·˘ÙÒÓ, ·‰˘Ó·ÙÔ‡ÛÈÓ fï˜ Ó· °YPI™TE ™E§I¢A

™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ Êˆ˜, Ô I. MÈÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866 Î·È ÙÔ OÏÔη‡ÙˆÌ· ÙÔ˘ AÚη‰›Ô˘, ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ÔÔ›· ¤˙ËÛÂ. ™ÙȘ ʈÙÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi §¿‚·ÚÔ Ù˘ OÏÔη‡ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ AÚη‰›Ô˘ Î·È Ô ËÚˆ˚Îfi˜ HÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ MÔÓ‹˜ °·‚ÚÈ‹Ï


109-116

17-02-08

116

15:36

Page 8

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - OI ™ºA°E™ TøN XPI™TIANøN META THN E¶ANA™TA™H TOY 1866

·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛˆÛÈÓ ·˘Ùfi ‰È’ ¤ÏÏÂÈ„ÈÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓØ ‰ÈfiÙÈ Ë ÌÂÓ ÌÔÓ‹ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù· ‰Â ¤ÚÈÍ ¯ˆÚ›· ηٷÛÙڷʤÓÙ· Â›Û˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÙËÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌˆÛÈÓ. ªÂÛ·Ú¿ (ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈÔÓ, ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ, ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·). ∞È Â·Ú¯›·È ·‡Ù·È ˆ˜ ·¤¯Ô˘Û·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰ÂÓ ˘¤ÎÂÈÓÙÔ ÂȘ Ù¿˜ Û˘¯Ó¿˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂΉÚÔÌ¿˜Ø fiÙ fï˜ ηٿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔÓ ÙÔ˘ 1867 ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ÂÎÛÙÚ·Ù‡۷ÓÙ˜ ηٿ ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ ‰È‹ÏıÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ¤ÊÂÚÔÓ Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ Ô›·˜ Î·È ÂȘ Ù·˜ ÏÔÈ¿˜ ·گ›·˜, ·ÙÈÌ¿Û·ÓÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÊ¿Í·ÓÙ˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ·È‰›·, ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁ‹Û·ÓÙ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘‰¤ÔÙ Ϸ‚fiÓÙ·˜ fiÏ·, ηٷη‡Û·ÓÙ˜ ÔÈΛ·˜ Î·È ˘¤Ú Ù·˜ 30 ÂÎÎÏËÛ›·˜ ηٷÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. Δ·‡Ù· ‰Â ¿ÓÙ· ÂÙÔÏÌÒÓÙÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ˘ÔÙ·Á̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·fiψÓ, Ô˘¯› ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ, ˘fi ·ÁÚ›ˆÓ ÙÈÓÒÓ ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘, ·ÏÏ’ ˘fi Ù· fiÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹Ó ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ¶·ÛÛ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‰È¿‚·ÛÈÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·Ù·‚¿ÓÙ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È Â˘ÚfiÓÙ˜ Ù·˜ ÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÊڈ̤ӷ˜, ÚÔ˜ ·ÓÙÂΉ›ÎËÛÈÓ Î·Ù¤Î·˘Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ¯ˆÚ›· Î·È Ù· ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· ·˘ÙÒÓ ÒÛÙÂ Î·È ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÔÏ›Á· ¯ˆÚ›· ‰È¤Ê˘ÁÔÓ ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛÈÓ Î·È ÙËÓ ‰È·Ú·Á‹Ó. ∏ ·گ›· ¶Â‰È¿˜ ˘¤ÛÙË Ï›ÛÙ·˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ ηٿ Ù· ¯ˆÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù· ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ· Ì ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ, 40 ‰Â ÂÚ›Ô˘ ÂÎÎÏËÛ›·È ‚‚ËÏÒıËÛ·Ó Î·È Â˘ÚÔÏ‹ıËÛ·Ó. ∏ ·گ›· ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ‰È¤Ê˘Á ÌÂÓ ÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹Ó ÏÂËÏ·Û›·Ó Î·È ˘ÚfiÏËÛÈÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ·˘Ù‹˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fï˜ ÙÈÓÒÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÚÔÌÂÚ¿˜ ÏÂËÏ·Û›·˜ Î·È ·ÙÈÌÒÛÂȘ ˘fi Ù· fiÌÌ·Ù· ÙˆÓ ¶·ÛÛ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ‰È·Ù·Á‹Ó ·˘ÙÒÓ. ∞ÊÔ‡ Ô ÛÙڷٿگ˘ √Ì¤Ú Â› ÎÂÊ·Ï‹˜ 30.000 Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ù¿ÎÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÈÛÂÏ·‡Û·˜ (Û.Û.;) ÂȘ §·Û›ıÈÔÓ Î·È ªÂڷ̤ÏÏÔÓ ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·ӷÛٿٷ˜, ‰È· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÒ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÂοÏÂÛÂÓ Ù·˜ ÂȘ Ù· fiÚË Î·Ù·Ê˘ÁÔ‡Û·˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ fiˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ηٷ‚ÒÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ÂÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Â›ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ,

“ΔÔ ÚÔ Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ÔÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÚÒÙËÓ Ï˘ÛÛÒ‰Ë Ì·Ó›·Ó ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ fi¯ÏÔ˘Ø ÙÔ ·Î·Ù·ÓfiÌ·ÛÙÔÓ Î·È ÊÚÈÎ҉˜ ÙÔ‡ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· ÙÚ·ÓÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ Î·È ¿ÁÚÈÔÓ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈӔ ¿Ïψ˜ ‹ıÂÏ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ Ó· ÔÚÌ‹ÛË ÂȘ Ù· fiÚË Ó· ‰È·Ú¿ÛË Î·È ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛË ·Ó ÙÔ ÚÔÛÙ˘¯fiÓØ ˘¤Û¯ÂÙÔ ‰Â ·ÛÊ¿ÏÂÈ·Ó ÙÈÌ‹˜, ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∞È ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È ÂÈÛıÂ›Û·È ÂȘ Ù·˜ ‰ÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ˘fi ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÙÚÂfiÌÂÓ·È

ηًÏıÔÓ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÂÓfiÌÂÓ·È ÂÏÂËÏ·Ù‹ıËÛ·Ó Ì˘ÚÈÔÙÚfiˆ˜ ·ÈΛÛıËÛ·Ó (Û.Û.;) Î·È ÔÏÏ·› ··¯ıÂ›Û·È ËÙÈÌ¿ÛıËÛ·ÓØ ÙÔ ÚÒÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÎÙËÓÒ‰Ô˘˜ ·ÛÂÏÁ›·˜ ‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ›˜ Ô ÛÙڷٿگ˘ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ η›ÙÔÈ

˘ÂÚ‚‰ÔÌËÎÔÓÙÔ‡Ù˘. §·Û›ıÈÔÓ. ∏ ·گ›· ·‡ÙË Ô˘‰¤Ó· ΔÔ‡ÚÎÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔÓ ÂÚȤ¯Ô˘Û· ·Ó¤Î·ıÂÓ ÂÌÈÛ›ÙÔ Î·È Â‚‰ÂχÙÙÂÙÔ ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ‰Èfi ÂÓ ÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ ÙÚÔÌÂÚÒ˜ Â͉È΋ıËÛ·Ó Ô˘‰ÂÓfi˜ ÊÂÈÛı¤ÓÙ˜, Ù· 18 ¯ˆÚ›· ·˘Ù‹˜ ÔÏÔÙÂÏÒ˜ ηÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó, ˘¤Ú Ù·˜ 50 ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ¢ÚÔÏ‹ıËÛ·Ó, ˘ÂÚÂηÙÔÓÙ·ÂÙÔ‡ÙÂȘ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È ÁÚ·›·È Î·È Ó‹È· ıËÏ¿˙ÔÓÙ· ·ÓËÏÂÒ˜ ηÙÂÎÚÂÔ˘ÚÁ‹ıËÛ·Ó ‹ ‰Â‰Â̤ÓÔÈ Â› Ù˘ ˘Úfi˜ ˙ÒÓÙ˜ ÂÚÚ›ÊıËÛ·Ó· ÚÔ˜ ÏÂÈÔÙ¤Ú·Ó ‰Â Ù¤Ú„ÈÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ıËÚ›ˆÓ ÂÏ·›ˆ ÂÚÈ‚ڤ¯ÔÓÙÔ ‹ ÂÓ Ù·È˜ Ô·›˜ ·˘ÙÒÓ ÈÚ›ÙȘ ÂÓ·ÂÙ›ıÂÙÔØ Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›ˆÓ ‹ ‰ÂÛÔÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·È ·ÛÂÏÁ¤ÛÙÂÚ·È Ú¿ÍÂȘ ÚÔ˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛÈÓ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ‰ÈÂÚ¿ÙÙÔÓÙÔØ Ù· ‚‰ÂÏ˘ÎÙ¿ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔıˆÌ·ÓÔ‡˜ ˙Ò·, ÔÈ ¯Ô›ÚÔÈ, ÂÊÔÓ‡ÔÓÙÔ, ‹ÓÔÈÁÔÓ ÙËÓ ÎÔÈÏ›·Ó ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ıÂÙÔÓ Î˘ÎÏˉfiÓ Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ

ÂÈÎfiÓˆÓ ·Ó¿ÙÔÓÙ˜ Ï·Ì¿‰·˜, η›ÔÓÙ˜ ı˘Ì›·Ì· Î·È ÚÔ ·˘ÙÒÓ ı¤ÙÔÓÙ˜ ¿ÁÈ· ‰ÈÛÎÔfiÙËÚ· Ï‹ÚË ·Î·ı·ÚÛÈÒÓ, ÔÈ ‰Â ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÚÔÛηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Á¯¿˙ÔÓÙ˜ ÂıÂÒÓÙÔ ÙËÓ ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙÔÓ Î·È ·›ÛÙ¢ÙÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÂÚȇ‚ÚÈÛÈÓ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ˜ Î·È ÂÈÎÚÔÙÔ‡ÓÙ˜ Ù· Âȉ¯ı‹ ¿Ì· Î·È ·Û‚‹ Ù·‡Ù· ı¿̷ٷ! ∏ ‰ÂÓ‰ÚÔÙÔÌ›· ηÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÂÓËÁ‹ÚıË ÂÓÙ·‡ı· Ô˘¯› ϤÔÓ ‰È· Ù·˜ ·Ó¿Áη˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·ÏÏ¿ ‰È ·ÁÚ›·Ó Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ ÂΉ›ÎËÛÈÓ. ∏ ·گ›· ∞Ú牛· ‹ ƒ›˙ÔÓ ˘¤ÛÙË Â›Û˘ ÌÂÁ¿Ï·˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂΛıÂÓ ‰È¿‚·ÛÈÓ ��ˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ô˘‰ÂÓfi˜ ÊÂÈÛı¤ÓÙˆÓ, 14 ‰Â ÂÎÎÏËÛ›·È ‚‚ËÏÒıËÛ·Ó Î·È Â˘ÚÔÏ‹ıËÛ·Ó. ™ÈÙ›· Î·È πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜. ∫·È ·È ·گ›·È ·‡Ù·È ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ‹ÙÙÔÓ Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓØ ÔÏÏ·› ‰Â ÂÎÎÏËÛ›·È ÂÛ˘Ï‹ıËÛ·Ó Î·È Â‚Â‚ËÏÒıËÛ·Ó.

“YÂÚÂηÙÔÓÙÔ‡ÙÂȘ Á¤ÚÔÓÙ˜, ÁÚ·›·È Î·È Ó‹È· ıËÏ¿˙ÔÓÙ· ·ÓËÏÂÒ˜ ηÙÂÎÚÂÔ˘ÚÁ‹ıËÛ·Ó ‹ ‰Â‰Â̤ÓÔÈ Â› Ù˘ ˘Ú¿˜ ˙ÒÓÙ˜ ÂÚÚ›ÊıËÛ·Ó” ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1866, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô I. MÈÙÛÔÙ¿Î˘ (X¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ OÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Boschini, 1651)


117-124

17-02-08

16:06

Page 1

AӤΉÔÙÔ Aگ›Ô

H ·ÔÁÚ·Ê‹ I. MÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ 1875

TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ I. MÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ 1875 ÁÈ· ÙȘ ·گ›Â˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ KÚ‹Ù˘ (πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, © ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÚËÙÈÎÒÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ)


117-124

17-02-08

118

15:38

Page 2

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

¶ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË

∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ 1875 √ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› TÔ˘ AϤÎÔ˘ A. AÓ‰ÚÈοÎË È· ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È,

ª

·ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· 18741875 ·fi ÙÔÓ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ Ù˘

ƒˆÛ›·˜ πˆ¿ÓÓË ªÈÙÛÔÙ¿ÎË, ʤÚÓÔÌ ÛÙÔ

ʈ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË (πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, © ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÚËÙÈÎÒÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È §·ÛÈı›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘

ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô ªÈÙÛÔÙ¿Î˘. ÷ڷÎÙËÚ›Û·Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË, ηıÒ˜ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘, ÏËÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Â›Ó·È Ì Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ì̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ›ÙÂ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Â›ÙÂ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÁڷʤˆÓ, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· οı ¯ˆÚÈÔ‡. O Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ › 5. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ‰ËÏ·‰‹, ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÎÈ fi¯È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹. ™Â ÌÂÚÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ Ô‡Ù Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô‡Ù Ì fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1875 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔıˆÌ·ÓÔ‡˜. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (º12Á/145160) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô fiÌÔÈ· ΛÌÂÓ· ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ì ٷ ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡›ÎÔ ∞Ó‰ÚÈÒÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙÔ 16Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·, οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, Ì ·ÔÛÙÔϤ· ›Ù ÙË ÚˆÛÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ›Ù ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘·, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «Ï›·Ó ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi». ª’ ·˘Ù¿ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ‹ ÔÈ Â·Ú¯›Â˜ ÎÏ. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ‰ËÌÔÛȇԢÌ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÎÏ) ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÛËÌ›· ·fi ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ™Â ÌÂÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ ·گ›·˜ ∞Ú牛·˜ (ƒ›˙Ô˘) ·ӷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â·Ú¯›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ÂÙÚ· Î·È ÙÔ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞’ ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· §·ÛÈı›Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜,

ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ οı ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ·Ú¤ÓıÂÛË Î·È, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Ó·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ∞ÊÔ‡, ‰ËÏ·‰‹, Ô π. ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ ¤ÁÚ·Ê ٷ ÛÙÔȯ›· οı ¯ˆÚÈÔ‡, ‰ÈfiÚıˆÓ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚԇ̠¿ÓÙ· Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ›Û¯˘ÛÂ, ηıÒ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈfiÓ ÔÈÎÈÛÌfi ·ÊÔÚ¿. ∞˜ ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÚÔͤÓÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ‰‡Ô ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ·ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ 1862 Î·È 1863, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜. ∂›Ó·È Èı·Ófi Ô π. ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ.

OÈ “·ÔÁÚ·Ê›˜” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ

TÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ I. MÈÙÛÔÙ¿ÎË Ì ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÔÁÚ·Ê›˜

™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ «·ÔÁڷʤˆÓ» Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘. ∞fi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ·ÚÈıÌfi 153 ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ:

«√ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ Ó· ‰ÒÛˆÛÈ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

∂·Ú¯›· ¶Â‰È¿‰Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·È¤Ú˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹Ó. ª·ÓÒÏ˘ ∞Ó·Ú·˙¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÒÔÏÈÓ. ª·Ùı·›Ô˜ ¶·ÚÏ·Ì¿˜ ·fi ÙÔ ¤Ú· ¯ˆÚ›ÔÓ Ù˘ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘.

∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¶··‰¿Î˘ ·fi ÙÔ ¡ÈˉËÙfi. ‰È· ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›·. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ƒÔ˘Û¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ·Ó. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∫·ÓÙ˙·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ. ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ™Ê·ÎÈ·Ófi˜ ·fi ٷȘ ∞ÁÈ·›˜ ¶·Ú·ÛÎÈ·›˜. ™Ù·˘ÚÔ‡Ï˘ ·fi ÙÔ ™Î·Ï¿ÓÈ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ (Á·Ì‚Úfi˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ù˙Ô-ª·ÚοÎË). (‰È· ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿Ó Î·È ÙÔ˘˜ ∫·Û¿ÓÔ˘˜ Î·È ‰È· ÙÔ ÿÓÈ Ù˘ ·گ. ƒ›˙Ô˘). °ÂÒÚÁ˘ ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿Î˘ ·fi ٷȘ °Ô‡‚·È˜. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ‡Ï˘ ·fi ÙÔÓ °¿Ï˘Â. °ÂÒÚÁ˘ ∞Ó·ÚÚ·˙¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÒÔÏÈÓ (‰È· ÙËÓ ∞ÓÒÔÏÈÓ, ∂¿Óˆ μ¿ıÂÈ·, ∫¿Ùˆ μ¿ıÂÈ·). ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ (Á·Ì‚Úfi˜ ÙÔ˘ ¶·¿ ª·Ùı·›Ô˘) (‰È· ÙÔ˘˜ ∞ÛÎÔ‡˜, •˘‰¿, ∞Ì·ÚÈ·Ófi ÎÏ.).

∂·Ú¯›· ƒ›˙Ô˘ ∑·¯¿Ú˘ ¢·ÛηϿ΢ ·fi ÙÔÓ ª·¯·ÈÚ¿Ó. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¶ÚˆÂÛÙ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿Ó. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹ ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¶··‰¿Î˘ ·fi Ù· ∫·Ï‡‚È·. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ª·ııÈ·Ó¿Î˘ ·fi ÙÔ ∞ÚηÏÔ¯ÒÚÈ. ¶·¿ º·ÓÔ‡ÚÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÿÓÈ.

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÷Ù˙‹˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿Î˘ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ™‡ÌËÓ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ™ÙÈ‚·ÎÙ¿Î˘ (¢Ú·ÌÈÛ›Ù˘) ·fi ÙÔÓ ∫¿Ùˆ ¶Â‡ÎÔÓ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫ÔÓÙ·Í¿Î˘ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ - μÈ¿ÓÔÓ. (‰È· ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂¿Óˆ - ¶Â‡ÎÔ˜). ¡ÈÎÔÏ‹˜ ™Ê·ÎÈ·Ófi˜ ·fi Ù· ∫·Ï‡‚È·. πˆ¿ÓÓ˘ ¶··Ì·ÛÙÔÚ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ - μÈ¿ÓÔÓ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ºÔÓÈ·‰¿Î˘ ·fi ÙÔ ∫·Ï¿ÌÈ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∫·ÏÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÈÓÈ¿Ó Ù˘ ·گ. ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘. ™ËÌ. √È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÂȘ ÙÔ Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ‹ ∫··Ù¿ÎË (;) (ı¤ÛȘ ΔÂÚÌÈÙ˙›‰Èη) Î·È ÂȘ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ ΔÂÚ˙‹ (ı¤ÛȘ ¶Ï·Ù›· ™ÙÚ¿Ù·). °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·Ô˘ÓÙ˙¿Î˘ ·fi ÙÔ ¢Ú·¤ÙÈ.

∂·Ú¯›· ª·Ï‚˘˙›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛÙfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·Ú¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔÓ £ˆÌ¿Ó. (‰È· Ù· ¯ˆÚ›· ∂˘ÁÂÓÈ΋Ó, μÏ·¯È·Ó¿ ÎÏ.). ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∫Èı·ÚÈ·Ó¿Î˘ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ. ∫ÚÔ˘ÛÒÓÔ˜. ¡ÈÎÔÏ‹˜ ¶··‰¿Î˘ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ. Δ˘Ï›ÛÔ˘. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∫·ÏËÛÂÚ¿Î˘ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÔÚÊÒÓ. ∂Ș Ó¤Ô˜ Δ˘ÏÈ·Ó¿Î˘ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘

¯ˆÚ›Ô˘ ªÔÓ‹˜. √ ˘Èfi˜ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË Ã·Ù˙¿ÎË ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ª‡ÚˆÓ· (‰È· ÙÔ ›‰ÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ) ηıfi ÂÈÛÙ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ª·ÚÔ˘Ï¿Î˘ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÁÔ‡ (‰È· ÙÔ ›‰ÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ), ηıfi ÂÈÛÙ¿Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÚ·Ù¿Î˘ Î·È ·fi Ù· ∫ÂÚ¿ÛÈ· ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶··‰¿Î˘ (‰È· ÙÔ ›‰ÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·È ‰È· ÙËÓ «™›‚·Ó») ηıfi ÂÈÛÙ¿Ù·È ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∫ÚÈÙ˙ˆÙ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÁÔ‡ (‰È· ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈ·) ª·ÓˆÏ¿Î˘ ·fi ٷȘ ¢·ÊÓ·›˜ = = ‰È· ÙÔ ›‰ÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ıfi ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ‡ÙÔ˜, ÚÔ˜ ‰Â Î·È ‰È· ÙËÓ ™›‚·Ó ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ Ù·‡Ù˘ ‰È·ÙÂϤ۷˜ ¿ÏÏÔÙÂ.» ∂·Ú¯›· ΔÂ̤ÓÔ˘˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯·ÓȈٿ΢.

∂·Ú¯›· ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔÓ £ˆÌ¿Ó. (‰È· Ù· ¯ˆÚ›· ∫ÂÊ¿Ï·, ¢·Ì¿ÓÈ·, ∫·ÎfiÈڛÔ, ∞ÚÌ·ÓÒÁÂÈ·, ÷ڿÎÈ, ∫fiÏ·ÈÓ· (fi¯È ·Ï·È¿), ¢Ô‡ÏÈ ÎÏ). °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÂÙÚÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔÓ £ˆÌ¿Ó (‰È· Ù· ¯ˆÚ›· ΔÛÈÊÔ‡Ù ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ∫¿Ùˆ ∫·ÛÙ¤ÏÈ, μÔÚÁÈ¿, §·Ú¿ÓÈ, ∫Ô˘ÙÔ‡ ÎÏ. ¡ÈÎfiÏ·˜ ºÈÏÈ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔÓ £ˆÌ¿Ó (‰È· ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ «∞Û‹ÌÈ»).


117-124

17-02-08

119

15:38

Page 3

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

√ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙËÓ “™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 1875 ¤ÙÔ˘˜” ·fi ÙÔÓ π. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ∂·Ú¯›· πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ (Û.Û. ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Û Úfi¯ÂÈÚÔ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ «·ÔÁÚ·Ê›˜») ∫‰ڛ 100 ÔÈÎÔÁ. 50 ¯ÚÈÛÙ. Î·È 50 Ôıˆ. ∫·›ÛÙÚÈ 20 ÔÈÎÔÁ. ¿·Û·È ÃÚÈÛÙÈ·Ó. °È·Ó›Ù˙È 30 ÔÈÎÔÁ. 20 ¯ÚÈÛÙ. 10 ÔıˆÌ. ∫¿Ùˆ ÈڛÔÓ 120 ÔÈÎÔÁ. 100 ¯ÚÈÛÙ. 20 ÔıˆÌ. ¶ÈÛÎÔ‹ 60 ÔÈÎ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ∂¿Óˆ ÈڛÔÓ 60 ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ∫Ô˘Ù˙Ô˘‰È·Ó¿ ˘fiÎÂÈÙ·È ÂȘ ÈڛÔÓ (Û. ÂÓÓÔ› ÙÔ ∂¿Óˆ ÈڛÔÓ) 20, ÙÔ fiÏÔÓ 80 ÔÈÎ. ¯ÚÈÛÙ. ¶··‰È·Ó¿ 20 ÔÈÎÔÁ. 18 ¯ÚÈÛÙ. 2 ÔıˆÌ. μ·ÛÈÏÈ΋ 35 ÔÈÎ. 25 ¯ÚÈÛÙ. 10 ÔıˆÌ. ∫·‚Ô‡ÛÈ 100 ÔÈÎÔÁ. 75 ¯ÚÈÛÙ. 25 ÔıˆÌ. ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ 15 ÔÈÎÔÁ. 10 ¯ÚÈÛÙ. 5 ÔıˆÌ. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 70 ÔÈÎ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ªÂÛÂϤÚÔÈ 30 ÔÈÎ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ª·ÎÚ˘ÏÈ¿ 15 ÔÈÎ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ∫·Ïfi ÈڛÔÓ 55 ÔÈÎÔÁ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. (˘fiÎÂÈÙ·È ÂȘ ÙË ª·ÎÚ˘ÏÈ¿) ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ 20 ÔÈÎÔÁ. ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ∞Ó·ÙÔÏ‹ 40 ÔÈÎÔÁ. ¿·Û·�� ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ª¿Ï·È˜ 80 ÔÈÎÔÁ. 78 ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. 2 ÔıˆÌ. ∫·ÏfiÁËÚÔÈ (ÌÂÙfi¯È) 19 (;) ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. (¤¯Ô˘ÛÈ ÔÈ ∫·ÏfiÁËÚÔÈ ÓÂÚÔ̇ÏÔ˘˜ 10…. ) ∫·Ï·Ì·‡Î· 40 ¿·Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏË ÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi 5 ÌÂÏÒÓ ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ ÓÂÈ·. ∂›Û˘ Û ¯ˆÚÈ¿ (∫·Ïfi ÈÚÈfi, ∞Ó·ÙÔÏ‹) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. Èڛ· √ÈÎÔÁ. „˘¯·› ¯ÚÈÛÙ. ÔıˆÌ. ªÂÛÂϤÚÔÈ 30 150 150 ∞ÁÚËÏÈ¿ 10 50 50 ¶Ú›Ó· (∂¿Óˆ Î·È ∫¿Ùˆ) 45 225 225 ∫·Ïfi ÈڛÔÓ (ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ÌÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒ˜ ‰Â ÂȘ ªÂڷ̤ÏÔ˘ ÏÈ̤ӷ (ÕÁÈÔÓ ¡ÈÎfiÏ·ÔÓ) 60 300 300 ∞Ó·ÙÔÏ‹ 100 500 500 √ ›Ó·Î·˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, fï˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Ù˘ ·گ›·˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. ¢›Ï· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙ·˘Úfi˜ (+), ¤Ó‰ÂÈÍË Èı·ÓÒ˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÎÈ Â‰Ò Ì 5 ̤ÏË ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Úfi¯ÂÈÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋, .¯. Ù· ¶··‰È·Ó¿ ÛÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì 20 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ì 32 Èڛ· ÔÈÎÔÁ. æ˘¯·› ¯ÚÈÛÙ. ÔıˆÌ. ¶fiÏȘ ∫·ÛÙ¤ÏÈ (Û.Û. ÂÓÓÔ› ÙËÓ fiÏË Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜) 350 1750 750 1000 °È·ÓÓ›Ù˙È 30 150 75 75 ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 40 200 200 ∫¿Ùˆ ÈÚÈfi 142 710 585 125 ∂¿Óˆ ÈÚÈfi 70 350 350 ¶··ÏÈ·Ó¿ ∂ÈÛÎÔ‹ 40 200 200 ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ 20 100 50 50 μ·ÛÈÏÈ΋ 40 200 200 ∫·‚Ô‡ÛÈ 120 600 400 200 ∫·Ïfi ÈÚÈfi (ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ ‰’ ¿ÏÏÔ ·Ó‹ÎÔÓ ÂȘ

ÙÔ ªÂڷ̤ÏÔÓ) ªÂÛÂÏÂÚÔ‡˜ (Û.Û. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÂϤÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ, ÛˆÛÙ¿, ·Ú·Î¿Ùˆ) ª·ÎÚ‡ÏÈ· (Û.Û. ÚÈÓ ª·ÎÚ˘ÏÈ¿ ∫ÂÓÙÚ› ∫·›ÛÙÚÈ ÕÛ·ÚË ∫·Ï·Ì·‡Î· ∞Ó·ÙÔÏ‹ ª¿Ï·È˜ ∫·ÏÔÁ¤ÚÔ˘˜ ÕÁÈÔ˜ ∏Ï›·˜ ª‡ÚÙÔ˜

H ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “Ï›·Ó ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÓ” Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÚˆÛÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ‹ ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ ˙ËÙÔ‡Û ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ KÚ‹Ù˘

50

250

250

-

20 100 25

100 500 125

100 150 125

350 -

60 50 150

300 250 750

300 250 750

-

ÃÚÈÛÙfi˜ 30 150 150 ªÂÛÂϤÚÔ˘˜ 33 165 165 ¶··‰È·Ó¿ 32 160 140 20 ∫ÚÔ‡ÛÙ· ªÂÙfi¯È· ¶Ú›ÓÔ˜ ™Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â·Ú¯›· πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ Ô ªÈÙÛÔÙ¿Î˘ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ °·˚‰Ô˘ÚÔÓ‹ÛÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «·¤¯ÂÈ Ù˘ fiψ˜ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ 6 ÂÚ›Ô˘ Ì›ÏÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÚÔ˜ ÓfiÙÈÔÓ Ì¤ÚÔ˜» Î·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ 7-9 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÚfiÛÈ· Û ‰‡Ô √ıˆÌ·ÓÔ‡˜. °È· ÙËÓ ›‰È· ·گ›· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ·Ôڛ˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜: °YPI™TE ™E§I¢A


117-124

17-02-08

120

15:39

Page 4

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ¶··ÏÈ¿Ó·; ¶fiÛÔÈ Î·È Ô›·˜ ıÚËÛΛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ∂ÈÛÎÔ‹˜ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋˜; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ÕÛ·ÚË; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛÂÏÂÚÔ‡˜ ‹ ¶··ÏÂÚÔ‡˜; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔÁ¤ÚÔ˘˜; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ÕÁÈÔ˜ ∏Ï›·˜; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ª‡ÚÙÔ˜; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÚÈÛÙfi˜ ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ÂȘ ¿ÏÏËÓ Â·Ú¯›·Ó; (ÙÔ ƒ›˙ÔÓ). ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÚÔ‡ÛÙ·; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙfi¯È·; ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú›ÓÔ˜;

∂·Ú¯›· ™ÈÙ›·˜ §¿ÛÙÚÔ˜ ™Ê¿Î· ΔÔ˘Úψً ªÂÙfi¯È· ª¤Û· ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ŒÍˆ ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ÷̤˙È ™ÎÔ‹ ¶·Ú·Û‡ÚÔÈ ∞¯Ï¿‰È· ¶ÈÛÎÔΤʷÏÔÓ ¶¤Ú· ∂ÈÛÎÔ‹ ªÂÙfi¯È· ∞ÚÓÈÎÔ‡˜ ª·ÚÔ˘Ó›· ∂¿Óˆ ∂ÈÛÎÔ‹ ΔÔ˘ÚÙÔ‡ÏÔ˘˜ ∫·Ó¤Ó ™ÎÏ¿‚Ô˜ ¶·¿ °È·ÓÓÓ¿‰Ô˜ μÔÚÔ› (Û.Û. Î·È μÔÚ› ÙÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÏÏÔ‡) ∂ıÈ¿ ∞Ṳ́ÓÔ˘˜ ÷Ӊڿ˜ ∑›ÚÔ˜ ∫·Ïfi ÈڛÔÓ ∞›‰È· (Û.Û. ·ÏÏÔ‡, ∞¯Ï¿‰È·) Δ˙Ô (Û.Û. ·ÏÏÔ‡ Δ˙ˆ) μfiÈÓ· §·ÌÓfiÓÈ ∫·ÙÂÏÈfiÓ· ∫·Ù˙ȉfiÓÈ ∫·Ï·Ì·‡ÎÈ μ·‚¤ÏÔ˘˜ ™·ÓÙ¿ÏÈ ™Ê·Î›· (Û.Û.™Ê¿Î·) ∑Ô˘ ™›Ù·ÓÔ ∫·Ú‡‰È ª·Áηۿ (Û.Û. ·ÏÏÔ‡ ª·Áηۿη) ∑¿ÎÚÔ ¶·Ï·›Î·ÛÙÚÔÓ ™ËÏ¿ÚÈ· ¶·Ï·ÈfiÓ ªÈÙ¿ÙÔÓ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ £ÂÔÏfiÁÔ˜ ªÔÓ·¯Ô› 20 ÀËÚ¤Ù·È 60. (ÙÔ fiÏÔÓ 80) ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ· §Èı›Ó·È˜ ¶·Ï·È¤Ù˙È ∫ÚÈÁÈ¿ ™ÎÔÚ‰›ÏÔ ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜ ¢¿ÊÓË ƒÔ˘Î¿Î· ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ √ÚÓfi §¿ÈıÔ °Ú·˜ (Û.Û. ·ÏÏÔ‡ °ÚË¿˜) ¶Â‡ÎÔ˜ §ÈÌ‹Ó ™ÈÙ›·˜ ¤‰Ú· Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜

√ÈÎÔÁ. 80 70 80 40 85 120

„˘¯·› 400 350 400 200 425 600

60 (70) 55 30 60 90 15 50 25 10 20 30 20 22

300 275 150 300 450 75 250 125 50 100 150 100 110

ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. 380 20 310 40 400 200 415 10 500 100 ‹ 150 290 10 265 10 150 150 150 300 150 75 250 125 50 50 50 150 95 5 90 20

15 15 40 60 120 10

75 75 200 300 600 50

60 25 200 280 300 50

15 50 20 300 -

25 25 10 10 10 25 10 (50) 40 10 15 5 20 30

125 125 50 50 50 125 50 200 50 75 25 100 150

125 125 25 125 75 150

25 50 50 50 200 50 75 25 25 -

40 30 30 15 10

200 150 150 75 50

200 150 150 75 50

-

20 60 10 30 10 10 55 110 90 50 10 70 60

100 300 50 150 50 50 275 550 450 250 50 350 300

100 290 125 50 25 150 430 250 50 345 300

10 50 25 50 250 400 20 5 -

50

250

125

125

™˘ÎÈ¿

40

200

80

120

∂·Ú¯›· §·Û›ıÈ OÈÎ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ∫¿Ùˆ ¶ÔÙ¿ÌÔÈ 40 200 200 ∂¿Óˆ ¶ÔÙ¿ÌÔÈ (¶ÔÙ¿ÌÔÈ ª¤Û·) 30 150 150 ΔÛÂÚÌÈ¿‰Ô 160 800 800 º·ÚÛ¿ÓÔ (º·ÚÛ¿ÚÔ) 30 150 150 ª·Ú̷ΤÙÔ 50 250 250 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 100 500 500 ª¤Û· §·Û›ıÈ 60 300 300 ªÈÎÚfi ÈÚȉ¿ÎÈ (ª¤Û· §·ÛÈı¿ÎÈ) 20 100 100 ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ 4, ‹ÙÔÈ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶Ï·Ù˘·Ófi, ∫Ô˘‰Ô˘Ì·ÏÈ¿ Î·È ∞‚Ú·ÎfiÓÙ˜) 200 1000 1000 ¶Ï¿Ù·ÓÔ ∫Ô˘‰Ô˘Ì·ÏÈ¿ ∞‚Ú·ÎfiÓÙ˜ ∫·ÌÈÓ¿ÎÈ 60 300 300 ª·ÁÔ˘Ï¿ 25 125 125 æ˘¯Úfi 100 500 500 ¶Ï¿ÙË 80 400 400 °ÂÚÔÓÙÔÌÔ˘Ú› 50 250 250 ∫¿Ùˆ ªÂÙfi¯È (ªÂÙfi¯È) 20 100 100 §·ÁÔ‡ 30 150 150 ¶ÈÓ·ÎÈ·Ófi 30 150 150 °È· ÙËÓ Â·Ú¯›· §·ÛÈı›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È. °ÂÓÓ‹Ì·Ù· ‰È¿ÊÔÚ· (ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ηı’ ¤ÙÔ˜) 80.000 ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ ‹ÙÔÈ ™›ÙÔ˜ ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ 60.000 ∫ÚÈı‹ ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ 10.000 Δ·Á‹ ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ 5000 ŸÛÚÈ· ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ 5000 ÙÔ fiÏÔÓ 80.000 ªÂÙ¿ÍÈ Ôο‰Â˜ 300 (ÂÈÛfi‰ËÌ· ηْ ¤ÙÔ˜) ∫Ú·Û› Ôο‰Â˜ 400.000 (ÂÈÛfi‰ËÌ· ηْ ¤ÙÔ˜) ª‹Ï· Ôο‰Â˜ 100.000 (ÂÈÛfi‰ËÌ· ηْ ¤ÙÔ˜) ∞›‰È· Ôο‰Â˜ 60.000 (ÂÈÛfi‰ËÌ· ηْ ¤ÙÔ˜) ∫˘‰ÒÓÈ· Ôο‰Â˜ 10.000 (ÂÈÛfi‰ËÌ· ηْ ¤ÙÔ˜) ∫·Ú‡‰È· ÎÔÈÏ¿ ∫ˆÓÛÙ/ψ˜ 1000. Δ· ηڇ‰È· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 15-16 °ÚfiÛÈ· ÙÔ ÎÔÈÏfiÓ μ҉ȷ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ‹ ÌË 1200 ªÔ˘Ï¿ÚÈ· 500 ŸÓÔ˘˜ 500 ÃÔ›ÚÔ˘˜ 2000 ∞›Á˜ Î·È Úfi‚·Ù· 30.000 Δ˘Ú› ·fi Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ηْ ¤ÙÔ˜ °Ú. 35.000 ª·ÏÏ› ·fi Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ηْ ¤ÙÔ˜ °Ú. 10.000

ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ ∫·ÚÓ¿ÚÈ (ªÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ) ∫·ÓÏ› ∫·ÛÙ¤ÏÈ (ηْ ¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¯ˆÚ. ¤¯ÂÈ 95 ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ÂÍ ˆÓ 50 ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈη› Î·È 45 ÔıˆÌ·ÓÈη›) ¢·ÊÓ·›˜ (ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙÔ ª·Ï‚‡˙È) ¢Ú·ÎÔ˘ÏÈ¿Ú˘ (ªÂÙfi¯È) ∂¿Óˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜ (ηْ ¿ÏÏ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ 25 ÌfiÓÔÓ OıˆÌ·ÓÔ›) ∫¿Ùˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜ (ηÙã¿ÏÏ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ 80 ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ 50 XÚÈÛÙ. Î·È OıˆÌ. 30, Û˘Ó. 80) ¶·ÙÛ›‰Â˜ μÂÓÂÚ¿ÙÔ μ·ı‡ÂÙÚÔÓ ÃˆÚȉ¿ÎÈ (·Î·Ù.) ªÂÙfi¯È (ÙÔ˘ Δ˙·ÁηڿÎË) ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ∫·ÓÏ›-∫·ÛÙ¤ÏÈ ™ÙÂÚÈ·Ó¿ (ªÂÙfi¯È Ù˘ ™ÈÏ¿ÌÔ˘) §ÔÈÌÔ¯ÒÚÈ (·Î·Ù. ÌÂÙfi¯È Ù˘ ™ÈÏ¿ÌÔ˘) ºÔÈÓÈÎÈ¿ (‰ÈËÚË̤ÓË ÂȘ ÔÏÏ¿ ÌÂÙfi¯È·) ∞ı¿Ó·ÙÔÈ (ÌÂÙfi¯È ºÔÈÓÈÎÈ¿˜) °Ô‡ÚÓ˜ (ÌÂÙfi¯È Ù˘ ºÔÈÓÈÎÈ¿˜) ªÂÙfi¯È ÙÔ˘ ∫ÈÏÈÙ˙‹ (˘·Á. ÂȘ ºÔÈÓÈÎÈ¿Ó) ªÂÙfi¯È ÙÔ˘ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË (˘·Á. ÂȘ ºÔÈÓÈÎÈ¿Ó) ™ÈÓ¿È (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ ‰‡Ô) °¤ÓÓ· ∫fiÏ·ÈÓ· ∫·ÏÔ‡ °·Ï¤ÓÈ ƒÔοÓÈ ∫·Úη‰ÈÒÙÈÛÛ· •ËÚÔÏÈ¿ ƒÂÙÔ‡ÚÈ (ÌÂÙfi¯È Ù˘ •ËÚÔÏÈ¿˜) ∞ÛÚÔ¯ˆÚ›ÔÓ ‹ ™Î˘ÏÔ¯ˆÚ›Ô

∂·Ú¯›· Δ¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ù˙›Ó·ÙÔ˜ ª·ÎÚ˘Ù›¯Ô˜ ºÔÚÙ¤ÙÛ· 225 ™›Ï·ÌÔ ‹ ™›Ï·ÌÔ˜. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›¯ÂÓ ¿ÏÏÔÙ 36 ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Ó˘Ó ‰Â Â›Ó·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ™‹ÏÈ· (·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ) ª·Ú·ı›Ù˘ (ªÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ Ù˘ ™ÈÏ¿ÌÔ˘) μ·ÛÈÏÈη›˜ (‹ μ·ÛÈÏÈ·›˜ Ì¿ÏÏÔÓ) 30 ÕÁÈÔ˜ ™‡Ï·˜

√ÈÎÔÁ. „˘¯·› 25 125 60 (30 √ı.)

ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. 100 25 300 75

45 (30 ÔÈ. √ı.)

225

15

210

100

500

425

75

(136)120 600

525

75

6

30

25

5

400

2000

1950

50

50 20 65 10

250 100 325 50

100 50 320 15

150 50 5 35

5

25

-

25

100

500

-

500

6

30

30 -

5

25

15

10

4

20

-

20

4 15 (15) 25 8 20 15 (15) 20 20 8

20 75 125 40 100 75 100 100 40

20 35

75 125 40 100 75 100 100 5

10

-

3 √ıˆÌ. ÔÈÎÔÁ.

2 10 ∞ηÙÔ›ÎËÙÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ¯ˆÚ. ¢·ÊÓ·›˜ ∞ηÙÔ›ÎËÙÔÓ ÌÂÙfi¯È ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·ÊÓ·›˜

∞ÚηÏÔ¯ˆÚÈfi ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·ÊÓ·›˜ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

40 (30,ÔıˆÌ. ‰Â 4 ÌfiÓÔÓ)

200

170

25 (ηْ ¿ÏÏÔÓ fiÏÔÈ √ıˆÌ.) 125

10

115

(ÌÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ. ¢·ÊÓ·›˜) ¢È¿ÊÔÚ·È ™ËÌÂÈÒÛÂȘ Â. Δ¤ÌÂÓÔ˜ ∏ ™›Ï·ÌÔ˜ ›¯ÂÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ 36 ·›ÙÈÓ˜ ÙË ÂÈÌfiÓˆ ·ÈÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Á¿ ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›Ô˘ ∞Ï‹ – μ¤Ë ΔÈÛÙÂÚ¿ÎË ÂÒÏËÛ·Ó ·˘ÙÒ Ù·˜ ·˘ÙfiıÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ› °ÚÔÛ›ˆÓ ÂηÙfiÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (·ÚÈıÌfi˜ 100.000) Î·È ‰ÈÂÛ¿ÚËÛ·Ó ¤ÓıÂÓ (Û.Û. ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙË Ï¤ÍË) ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1870 ‹ 1871.


117-124

15-02-08

121

18:30

Page 5

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

ªÔÓ‹ ∫·Ì¿ÚÈ ∂¿Óˆ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. ∂ÓÙ·‡ı· ˘¿ÁÂÙ·È Ë ªÔÓ‹ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì «Δ· ∂ÈÛfi‰È· Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» ∫¿Ùˆ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∫ÔÚÊ·›˜ ∫Èı·Ú›‰· (∫Èı·Ú›‰Â˜ ‰‡Ô) ™¿Ú¯Ô˘ ∫ÚÔ˘ÛÒÓ·˜ ∂¿Óˆ ∞ۛٷȘ ∫¿Ùˆ ∞ۛٷȘ μÏ·¯È·Ó¿ (ÌÂÙfi¯È) ∫ÂÚ¿ÛÈ· ∂˘ÁÂÓÈ΋ ™›‚· ¢·ÊÓ·›˜ (ÿ‰Â ·گ›· ΔÂ̤ÓÔ˘˜) ¶˘ÚÁÔ‡ ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ ¶ÂÓÙ·Ìfi‰È ¶ÂÙÚÔΤʷÏÔ μԇٷȘ ™Ù·˘Ú¿ÎÈ· ∂¿Óˆ ∫·Ï¤ÛÈ· ∫¿Ùˆ ∫·Ï¤ÛÈ· ¶ÚÈÓÈ¿˜ ªÔÓ‹ ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ «™·‚‚·ÙÈ·Ó¿» ˘·ÁÔ̤ÓË ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ «ƒÔ‰È¿».

ŒÓ· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ I. MÈÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ 1875

∂·Ú¯›· ªÈڷ̤ÏÔ ∂ÓÔÈΛ·ÛȘ ÙˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ ηٿ Ù· ¤ÙË 1872 Î·È 1873. Èڛ·- §·ÙÛ›‰·, μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË, μÚ·¯¿ÛÈ Î·È ª›Ï·ÙÔ˜ °ÚfiÛÈ· ÙÚÈ·ÎÔÛ›·˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰·˜ (·ÚÈı. 305.000) ¡Â¿ÔÏȘ °ÚfiÛÈ· ÂηÙfiÓ ÔÁ‰Ô‹ÎÔÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰·˜ (·ÚÈı. 180.000) Èڛ· ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˜, μڇ۷Ș, §›ÌӷȘ, ¡ÈÎËÙÈ·Ó¿, ¶Ï·Ù˘fi‰È Î·È §·ÎÒÓÈ· °ÚfiÛÈ· ‰È·ÎÔÛ›·˜ ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰·˜ (·ÚÈı. 250.000) Èڛ· – ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ∫¿Ùˆ ÈڛÔÓ, ∂¿Óˆ ÈڛÔÓ (ºÔ˘ÚÓ‹), ¶ÈÓ¤˜, ∂ÏÔ‡ÓÙ·, ™ÈÓ·ÏfiÁη, μÚÔ˘¯¿˜, ™›Ï˜, ™¯ÔÈÓÈ¿˜, ∫·Ú‡‰È Î·È ¢ˆÚÈ·›˜ °ÚfiÛÈ· ‰È·ÎÔÛ›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰·˜ (·ÚÈı. 200.000) Èڛ·-∫ÚÈÙ˙¿, ∫·Ïfi ÈڛÔÓ, ∫ÚÔ‡ÛÙ·, ¶Ú›Ó· Î·È ªÈÛÂϤÚÔÈ °ÚfiÛÈ· ÙÚÈ·ÎÔÛ›·˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰·˜ (·ÚÈı. 330.000) ™ËÌ›ˆÛȘ. ∏ ·گ›· ·‡ÙË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÛÚ›ˆÓ ηÙã¤ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÎÔÈÏÒÓ ∫ˆÓ/ψ˜

¡Â¿ÔÏȘ μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË §·ÙÛ›‰· μÚ·¯¿ÛÈ ∫Ô˙·ÚÈ·Ófi˜ (ªÂÙfi¯È) ª‹Ï·ÙÔ˜ μÚ‡Û·È�� ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˜ §›ÌӷȘ ¶Ï·Ù˘fi‰È ¡ÈÎËÙÈ·Ófi ºÔ˘ÚÓ› ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ (;) ∂¿Óˆ ÈڛÔÓ ∫¿Ùˆ ÈڛÔÓ ¶ÈÓ¤˜ ∂ÏÔ‡ÓÙ·

√ÈÎÔÁ. 300 120 120 300 5 80 100 150 160 50 50

„˘¯·› 1500 600 600 1500 25 400 500 750 800 250 250

ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. 1400 100 550 50 590 10 1500 25 400 500 600 150 800 125 125 250 -

120 50 100 30 150

600 250 500 150 750

600 230 450 150 750

20 50 -

μÚÔ˘¯¿˜ Î·È ™›Ï˜ 80 (65+15) 400 400 ™¯ÔÈÓÈ¿˜ 50 250 250 ∫·Ú‡‰È Î·È ¢ˆÚÈ·›˜ 60 (40+20) 250 250 ™ÈÓ·ÏfiÁη (180) 200 1000 1000 ∫ÚÈÙ˙¿ 500 2500 2500 §·ÎÒÓÈ· 40 200 200 ∫·Ïfi ÈڛÔÓ 80 400 400 ∫ÚÔ‡ÛÙ·˜ 60 300 300 ¶Ú›Ó· 50 250 250 ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 20 100 100 ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ªÈڷ̤ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ (Ì οÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ), ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÚÈıÌfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‹ ηÙԛΈÓ: ÃԯϷΛ·˜, •ËÚÔÏ›ÌÓË, ºÚ·ıÈ¿ (ª¤Û· Î·È ŒÍˆ), ™‡ÛÈ (Ï‹ÍË ÔÏÔÊÔÚ›·˜), ¢Ú¿ÛÈ, ∞Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›·˜, ™Ô‡‚ÏÔ˜ ‹ ™Ô‡‚ÏÔ, ∞ÓÒÁÂÈ·, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∞Ì˘Á‰·ÏfiÏ·ÎÎÔ˜

∂·Ú¯›· ª·Ï‚‡˙È °ÂÊ˘Ú¿ÎÈ· (ÌÂÙfi¯È ÙˆÓ ˘ÈÒÓ ∫·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡) Ï¿‚ ٷ ‰¤Ô˘Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ, Ï¿‚ ÙÈÓ¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÂÚ› ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î.Ù.Ï. °Ú¿Ê ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÚ·ÌÔ‡ÙÛÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ٷ˜ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. √ÈÎÔÁ. æ˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ∞¯Ï¿‰· 60 300 300 ƒÔ‰È¿ 70 350 350 °ˆÓÈ·›˜ 60 300 300 °¿˙È 12 60 30 30 ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ 25 125 100 25 Δ‡ÏÈÛÔ˜ 100 500 485 15 ∫·Ù˙ÈÏ·‰Ô¯ÒÚÈ ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ Δ˘Ï›ÛÔ˘ 22 110 100 10

40 (50) 35

200 175

180 125

20 50

15 20 80 40 50 (280) 250 50 105 10 (40) 50 70 50

75 100 400 200 250 1250 250 525 50 250 350 250

75 100 400 195 250 1250 245 525 50 245 320 235

5 5 5 30 15

70 (240) 180 60 50 80 (60) 70 25 (50) 60 40

350 900 300 250 400 350 125 300 200

345 895 150 150 390 335 125 300 185

5 5 150 100 10 15 15

ªÔÓ·¯Ô› 5 ÀËÚ¤Ù·È 15 ¿. ÃÚÈÛÙ. 20 Èڛ· ·Ó‹ÎÔÓÙ· ÚfiÙÂÚÔÓ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ, ÚÔÛ·ÚÙËÛı¤ÓÙ· ‰Â ÚÔ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ª·Ï‚‡˙ÈÔÓ. √ÈÎÔÁ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ºfi‰ÂϘ 80 400 390 10 ª¿Ú·ıÔ˜ 25 125 125 ∞ÛÙ˘Ú¿ÎÈ 30 150 150 ∫·Ì·Ú¿ÎÈ 8 40 40 ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ªÔÓ·¯Ô› 15 ÀËÚ¤Ù·È 25 Õ·ÓÙ˜ ¯ÚÈÛÙ. 50 (Û.Û. ÙÔ ÛˆÛÙfi 40 Δ· ¯ˆÚ›· ÙÔ‡Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒ˜ ÌÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ∂·Ú¯Â›ÔÓ ª·Ï‚˘˙›Ô˘ Î·È ΔÂ̤ÓÔ˘˜, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ‰Â ÂȘ ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹Ó ∞˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘.

∂·Ú¯›· ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ -À¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÔÛÂϤÌÈ; ∂› ÙȘ fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó Δ¤ÌÂÓÔ˜ Î·È ¤ÙÈ Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi 20 ÔıˆÌ·Ó. ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. -ª¿ı fiÛÔÈ ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ «º·Ú·ÁÁÈ·Ó¿» ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ™ˆÎ·Ú¿˜. -ª¿ı Â›Û˘ fiÛÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÔÁÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘. -ª¿ı ÂȘ Ô›ÔÓ ·fi Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚ›· «∞ÚÁ¿ıÈ·» ·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙÔ ÌÂÙfi¯È ∫·ÏÈο‰Â˜. ¢·Ì¿ÓÈ· 15 75 75 ∫ÂÊ¿Ï· 8 40 40 ∞Úο‰È 15 75 75 ∫fiÏ·ÈÓ· (°Ú¿Ê «∫fiÏ·ÈÓ·» ÌfiÓÔÓØ ˘¿ÁÂÙ·È ‰Â ÂȘ ÙÔ ¢Ô‡ÏÈ. ªÂÙfi¯È ∫fiÏÂÓ· ·Ï·È¿). °Ú¿Ê ηÙfiÈÓ «ªÔÓ‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘» ∂¿Óˆ ™›Ê˘ 1 5 5 ¢Ô‡ÏÈ 30 150 150 ÕÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜ (74) 70 350 350 ¶Ï¿Î· (ÌÂÙfi¯È ∞Á. £ˆÌ¿) 3 15 15 ∂¿Óˆ ∞ÚÁ¿ÙÈ· (Û.Û. ÛËÌÂÚÈÓ¿ ∞‰Ú¿¯ÙÈ·) (9) 13 65 65 ∫¿Ùˆ ∞ÚÁ¿ÙÈ· (18) 20 100 100 °YPI™TE ™E§I¢A


117-124

15-02-08

122

05:05

Page 6

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

∞ͤÓÙÈ 50 ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ 14) ¶ÈÚÔ˘ÓÈ·Ó¿, ∑·¯·ÚÈ·Ó¿, ¶ÂÏÂηÓÈ·Ó¿, ¶·ÚÂÚÈ·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ∞Ú·ÁÔ˘˙È·Ó¿, ΔÈÙÈ·Ó¿, ∞ÏËıÈ·Ó¿, ¶·ÚÙ›, (ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÓ), £·Ï·ÛÛÈ·Ó¿, Î·È ∫·ÌÈÙÈ·Ó¿ ϤÁÔÓÙ·È ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·. + §˘‰È·Ó¿ (90) 70 ªÂÁ¿ÏË μÚ‡ÛË 40 ¶Ú‚ÂÏÈ·Ó¿ (ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ). Δ· ∂¿Óˆ ¶Ú‚ÂÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi 8 ¯ÚÈÛÙ. ÔÈÎÔÁ. Ù· ‰Â ∫¿Ùˆ ¶Ú‚ÂÏÈ·Ó¿ ·fi 7 Â›Û˘ ¯ÚÈÛÙ. ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ 15 ™ÙÚ¿ÙÔ˜ (ªÂÙfi¯È) 7 ∫¿Ùˆ ªÔ‡ÏÈ· 15 •ÂÚfiηÌÔ˜ (ÌÂÙfi¯È ÏËÛ›ÔÓ ÂȘ ÙÔ μ·Ï› Î·È ÂȘ ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÔÓ) 2 μ·Ï› 15 ∫·ÁοϷȘ 20 μ·ÁÈÔÓÈ¿ 48 §Ô‡ÎÈ· (30) 20 ∫Ô˘Ì¿ÛÈ· 10 ºÔ˘ÚÓÔÊ¿Ú·ÁÁÔ 15 ∫·ÂÙ·ÓÈ·Ó¿ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ 2) ∂ÓÙ·‡ı· ÌÔÓ¿˙Ô˘ÛÈ ÙÚÂȘ ÂÓÙfi˜ ÌÈÎÚ¿˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ ·›‰·˜ 42 ÕÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ (ªÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ∫·ÂÙ·ÓÈ·Ó¿) ∫·Ï¿Ï·Áη (ÌÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ÌÂٷ͇ ∫·ÂÙ·ÓÈ·ÓÒÓ Î·È ºÔ˘ÚÓÔÊ¿Ú·ÁÁÔ˘) ∞˚ÓÈÎfiÏ·˜ 12 ∑¿ÌÚ˜ (ªÂÙfi¯È) 4 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (ªÂÙfi¯È) 5 ¶·Ú·Ó‡¯È 12 ∞̇Á‰·ÏÔ (ªÂÙfi¯È) 12 ¶ÚÈÓÈ¿˜ 12 ∂ıÈ¿ 22 ∞¯ÂÓÙÚÈ¿˜ 70 ÿڷη˜ 73 ∞Á›· ºˆÙÈ¿ 10 ÷ÓÙÚ¿ (·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ÌÂÙfi¯È ·Ó‹ÎÔÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù¤ÚӷȘ ‹ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ «ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜») ™Ù¤ÚӷȘ 26 ¶ÂÙÚÈ¿˜ ‹ ¶·Ó·Á›· (¶ÂÙÚÔ¿Ó·Á·) 20 ¢ˆÚ¿ÎÈ 40 ∫·ÏÔÁÂÚÈÎfi (̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ηÙÔÈÎË̤ÓÔ˘) ¶‡ÚÁÔ˜ 60 ƒÔÙ¿ÛÈ 25 ªÂÛÔ¯ÒÚÈ 35 §ÈÁfiÚÙ˘ÓÔ 30 ∫ÂÊ·Ï¿‰Ô˜ 5 ¶Ï·ÎÈfiÙÈÛÛ· (ªÂÙfi¯È) 5 ∞ÔÛÂϤÌÈ (·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó...) ΔÂʤÏÈ 30 ∞ÚÌ·ÓÒÁÈ· 8 ∫·Îfi ÈÚÈfi 25 ÷ڿÎÈ (ªÂÙfi¯È) 7 ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ (ªÂÙfi¯È ÙÔ˘Ã·Ú¿ÎÈ) 2 ª·‰¤ 7

250

350 200

-

325 190

250

25 10

75 35 75

75 -

35 75

10 75 100 240 100 50 75

120 100 50 75

10 75 100 120 -

210

60 20 25 60 60 60 110 350 365 50

210

60 25 60 60 110 350 300 10

-

20 60 65 40

130

130

100 200

10

100 190

300 125 175 150 25 25

50 140 25 -

250 125 35 150 25

150 40 125 35

-

150 40 125 35

10 35

-

-

10 35

ªÂÏȉԯÒÚÈ 7 μÔÚÁÈ¿ (‰ÈËÚË̤ÓË ÂȘ 2 ÌÂÙÔ¯¿ÎÈ·) 10 ∫¿Ùˆ ∫·ÛÙ¤ÏÈ 15 ΔÛÈÊÔ‡Ù ∫·ÛÙ¤ÏÈ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ 2) 10 §·Ú¿ÓÈ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ 3) 60 ∫ÔÓÙÔ‡ 8 μÔÚÔ‡ 5 ¶Ú·ÈÙÒÚÈ· 30 ∫·Ì·ÙÈ·Ófi (ÌÂÙfi¯È ¤ÚËÌÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ. «¶Ú·ÈÙÒÚÈ·») ¢·Ì¿ÓÙÚÈ (ÌÂÙfi¯È ÙÔ˘ ¯ˆÚ. ¶Ú·ÈÙÒÚÈ·) 3 ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ó¿ (ÌÂÙfi¯È ·Î·Ù. ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú·ÈÙÒÚÈ·) ∞Û‹ÌÈ 40 ∫¿ÚÁÈ· 13 ¢ÈÔÓ‡ÛÈ 40 ∞ο̷ÙÔ˜ 9 ™Ù¿‚ȷȘ 25 μÂÏÔ‡ÏÈ 7 ª·Ì·ÏÈ·Ó¿ (Ì¿ÏÏÔÓ) ‹ ª·Ì·‰È·Ó¿ ΛÌÂÓÔÓ ÌÂٷ͇ ™ˆÎ·Ú¿˜ Î·È ∞ÛËÌ›Ô˘ 6 ∞Ô˚ÓÈ 12 ™ˆÎ·Ú¿ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ 4) ÌÂÙfi¯È ÙˆÓ ª·Ù˙¿ÓÓȉˆÓ ÔÌ. ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚ÔÚÔ‡ (·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ) 60 º·Ú·ÁÁÈ·Ó¿ (ÂÓ Ì¤ÚÔ˜ ™ˆÎ·Ú¿˜) ªÔÚÈ¿ (°Ú¿Ê ªÔ˘ÚÓÈ¿) 9 ∫¿Ùˆ ÕÎÚÈ· (11) 8 ∂¿Óˆ ÕÎÚÈ· (13) 15 ∞ÙÛÈ¿‰Â˜ 10 §Ô‡Ú·È˜ 15 ƒ›˙Èη˜ (ªÂÙfi¯È) 5 ™ÙfiÏÔÈ 20 ÿÓÈ· 20 §·Áο˜ (ÌÂÙfi¯È ÙÔ˘ §·Ú¿ÓÈ) 2 ∫·‚¿ÏÔ ‹ ΔÂΤ˜ (ÌÂÙfi¯È ÙÔ˘ §·Ú¿ÓÈ) 3 ∫·ÏÈο‰Â˜ (ªÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ·Ó‹ÎÔÓ ‰Â ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÁ¿ıÈ·) ªÔÚÈ¿ (ÌÂÙfi¯È) (‹ ªÔ˘ÚÈ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ˘·ÁÔ̤ÓË ÂȘ ÕÎÚÈ·) 8

35

-

35

50 75

-

50 75

50 300 40 25 150

105

15

5

200 65 200 45 125 35

125 60 -

30 60

-

50 300 40 25 45

10

75 65 200 45 65 35

30 60

300

-

300

45 40 75 50 75 25 100 100 10

45 5 -

40 75 45 75 25 100 100 10

15

-

15

40

-

40

∂·Ú¯›· ÃÂÚÚfiÓËÛÔ˜ (¶Â‰È¿˜) μ·ı‡ (ÌÂÙfi¯È ªÈÏ·Ï·Á¿ ∫ÔÓ˙·ÓÙ˙¤ÁÏË) ¤¯ÔÓ 4 ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÔıˆÌ·ÓÈο˜ ¶ÂÏÂÎËÙ¿ (ÌÂÙfi¯È ) ¤¯ÔÓ 4 ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο˜ ∫fiÍ·ÚÈ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ ‰‡Ô) ¤¯Ô˘Ó 40 ‹ 30 ¯ÚÈÛÙ. ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ Ù· 2 ÙÔ‡Ù· Ì·˙› (30 Ì¿ÏÏÔÓ) ¶¤Ú· ª¿Úı· 12 ÔÈÎÔÁ. ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ̤ÓÔ˘Ó ¶fi‰È (Û.Û. ∫¿Ùˆ;) ª¿Úı· 10 ÔÈÎ. 6 ¯ÚÈÛÙ. Î·È 4 ÔıˆÌ. £ˆÌ·‰È·Ófi 20 ÔÈÎÔ. 10 ¯ÚÈÛÙ. 10 ÔıˆÌ. •ÂÓÈ¿ÎÔ˜ 24 ÔÈÎÔÁ. 23 ¯ÚÈÛÙ. 1 ÔıˆÌ. ªÂÙfi¯È (ªÂÁ¿ÏÔ ªÂÙfi¯È) Ì¿ı ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ªÈÛÔÌÔ‡ÚÈ (¿ÁÓˆÛÙÔÓ) Ï¿‚ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÂÚ¿˜) ª‡ÏÔÈ (Î·È ¶˘ÙÛÈ·Ú·Ófi) Ï¿‚ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ™ÎÔÔ‡˜ (¿ÁÓˆÛÙÔÓ) Ï¿‚ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ¡›Ú· (ÌÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ) Ï¿‚ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ™ËÌ. ∫·Ú·‚¿‰Ô, ¶¤Ú· ª¿Úı·, ¶fi‰È ª¿Úı·, ∞ÊÚ·Ù› ,£ˆÌ·‰È·Ófi, ªËÏÈ·Ú·‰fi, •ÂÓÈ¿ÎÔ, ∫·ÙÔʇÁÈ Î·È ªÂÁ¿ÏÔ ªÂÙfi¯È ·Ó‹ÎÔ˘Ó (˘¿ÁÔÓÙ·È) ÂȘ ŒÌ·ÚÔÓ. √ ªËÏÈ·Ú¿‰Ô˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ ÙÚ›· ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ªËÏÈ·Ú¿‰Ô, μÂÓÈÙÔ˘ÚÈ·Ó¿ Î·È ∫·Ù·Ï‡Ì·Ù·. √ÈÎÔÁ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ™Î·Ï¿ÓÈ

∞˚Ù¿ÓÈ· ™Ù·ÌÓÈÔ‡˜ ‹ ™ı·ÌÓÔ› ∂ÈÛÎÔ‹ ∂¿Óˆ μ¿ıÂÈ· ∫¿Ùˆ μ¿ıÂÈ· ∂ÏË¿ ∫·ÚÙÂÚfi ∞ÓÒÔÏȘ. ∂ÓÙ·‡ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ªÔÓ‹ «ÕÁÈÔ˜ πˆ. £ÂÔÏfiÁÔ˜» ¤¯Ô˘Û· ªÔÓ·¯Ô‡˜ 7 Î·È ˘ËÚ¤Ù·˜ 10. ΔÔ fiÏÔÓ ¯ÚÈÛÙ. 17 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÃˆÚÈfi ∞ÛÎfiÔ˘Ï· ‹ ™ÎfiÂÏ· °¿Ï˘ °·Ï‡Ê· ÷ڷÛfi ∞ÛÌ¿ÚÈ ‹ ™Ì¿ÚÈ §·ÁÔ‡ ∫·Ïfi ÃˆÚ›Ô μÔÚÔ‡ ‹ μÔÚ›Ù˙ÈÔÓ ∂¿Óˆ ∫fiÍ·ÚÈ ∫¿Ùˆ ∫fiÍ·ÚÈ ™ÎÔÙÂÈÓfi ¶ÔÙ·ÌÈ·›˜ ™Ê˘Ó‰‡ÏË ∞˘‰Ô‡ °ˆÓÈ·›˜ ªËÓ˘Ù‹ ∫ÂÚ¿ ∫Ú¿ÛÈ ªÔ¯fi˜ ª¿ÏÈ· ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜. ‰ÈËÚË̤ÓË ÂȘ ÙÚ›·, ‹ÙÔÈ ªÂÁ¿ÏÔ - ÈÚÈfi ¶ÈÛÎÔÈ·Ófi (ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ) ∫Ô˘ÙÔ˘ÏÔ˘Ê¿ÚÈ ‹ Δ˙·Ì·ÓÈ·Ó¿ (ÙÔ ÙÚ›ÙÔÓ) °Ô‡‚·È˜ °Ô‡ÚӷȘ ∞ÛÎÔ‡˜ ‹ ∞ÛÎÔ› •˘‰¿ ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ· ∞Ì·ÚÈ·Ófi ª·ıÈ¿ ¢È·‚·˚‰¤ ¶ËÁ·˚‰Ô‡ÚÈ ∂¿Óˆ ∫·ÚÔ˘˙·Ófi ∫¿Ùˆ ∫·ÚÔ˘˙·Ófi ¶ÈÙÛ·ÚÈ·Ófi ª‡ÏÔÈ ΔÛ›ÎÔ˘Ó· (ÌÂÙfi¯È) ∫·ÛÙ¤ÏÈ ∫·Ú‰Ô˘ÏÈ·Ófi ™ÎÏ·‚Ô‰Ô¯ÒÚÈ ‹ ™ÎÏ·‚ÔÚÔ¯ÒÚÈ Î·È °·Ï·ÓÈ·Ófi ∂¿Óˆ μ·Ú‚¿ÚÔÈ §Ô˘ÏÈ·Ó¿ (ÌÂÙfi¯È) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞ÚÌ¿¯Ë ‹ ∞Ú̿η °ÂÚ¿ÎÈ ‹ °ÂÚ¿ÓÈ ¡Èˉ˘Ùfi ‹ ¡ÈËÙfi ¶·Ó·ÁÈ¿ ºÚ·Ù› ‹ ∞ÊÚ·Ù› ŒÌ·ÚÔ˜ ªÂÙfi¯È ∫·ÙÔʇÁÈ ªÈÏÈ·Ú¿‰Ô ∫·Ú·‚¿‰Ô ª¿Úı· ∫·ÛÛ¿ÓÔÈ ∞˘Ï‹ ƒÔ˘ÛÔ¯ÒÚÈ ‹ ƒÔ˘ÛÔ¯ÒÚÈ·

50 30 120 (40) 35 30

250 150 600 175 150

245 150 500 120

5 100 175 30

90 30 20 (20) 40 35 12 50 10 60 20

450 150 100 200 175 60 250 50 300 100

450 150 75 175 60 250 50 300 75

100 125 25

10 80 20 150 60

50 400 100 800 300

40 200 100 795 300

10 200 5 -

60 80 260 160

300 400 1300 800

300 400 1300 800

-

60 25

300 125

285 125

15 -

25 60 12 30 60 35 30 25 25 25 3 8 8

125 300 60 150 300 175 150 125 125 125 15 40 40

125 250 60 135 300 175 150 125 75 100 15 40 40

50 15 50 25 -

6 70 10

30 350 50

30 250 15

100 35

10 34 10 15 12 30 30 90 12 70

50 170 50 75 60 150 150 450 60 350

40 90 50 75 60 150 150 300 50 95

10 80 150 10 255

18 34 18

90 170 90

90 170 90

-

30 25 35

150 125 175

100 -

50 125 175


117-124

15-02-08

123

05:05

Page 7

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

£Ú·„·Ófi ªÔ˘ÎÙ¿ÚÔÈ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ (‹ ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ) ∑ˆÊfiÚÔÈ ™·Ì¿ μfiÓË °·Ï·Ù¿˜ ¡‡Ú· ∞ÛÙÚ›ÙÛÈ ºÈÏ›ÛÈ· ∞ÁÈ·›˜ ¶·Ú·ÛÎÈ·›˜ (‰ÈËÚËÌ. ÂȘ ‰‡Ô) ∫ÂÏÈ¿ ∫·Ù·Ï·Á¿ÚÈ ªÂϤÛ۷Ș ‹ ª¤Ï·ÛÛ˜ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÃÔ˘‰¤ÙÛÈ

125 40

625 200

615 150

10 50

50 30 10 43 25

250 150 50 215 125

175 100 50 15 -

75 50 200 125

20 3

100 15

-

100 15

60 12 30 30 60 50

300 60 150 150 300 250

225 150 75 250 225

75 60 75 50 15 (Û.Û. 25;) 175 125 125 75 75 25 250 150

™Î˘ÏÔ‡˜ ‹ ™Î˘Ï¤ÓÈ 60 300 ¶Â˙¿ ‹ ¶Â˙·Ó·›˜ 40 200 ∫fiÌ·ÓÔÈ ‹ ∫fi̷Ș 20 100 ∫Ô˘Ó¿‚ÔÈ 80 400 ∑·ÁÔÚÈ·Ófi (ÌÂÙfi¯È ÙˆÓ ∫Ô˘Ó¿‚ˆÓ) 10 50 30 20 °·˚‰Ô˘ÚÈ¿Ó˜ ∫¿Ùˆ μ·Ú‚¿ÚÔÈ (30) 50 250 185 65 ∂¿Óˆ ∞ÛÙÚ·ÎÔ› 40 200 200 ∫¿Ùˆ ∞ÛÙÚ·ÎÔ› 25 125 25 100 ™ÁÔ˘ÚÔÎÂÊ¿ÏÈ ‹ ™ÁÔ˘ÚÔÎÂÊ¿Ï· 40 200 200 ™ËÌ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÃÔ˘‰ÂÙÛ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÈÓ·›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ˆÓÔÌ·˙Ô̤ÓË ¤¯Ô˘Û· ‰Â ÔÏ›Á· ÎÙ‹Ì·Ù·. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙÔ 1863 ‹Û·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ. 2685 ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1874 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ. 3500 √ıˆÌ·ÓÈη› ‰Â 1500. ΔÔ fiÏÔÓ ÔÈÎÔÁ. 5000 Èڛ· Î·È ÌÂÙfi¯È· ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ˘·ÁfiÌÂÓ· ÂȘ ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛÈÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (·fi ÙÔ˘ 1872 ¤ÙÔ˘˜) Èڛ· ª·ÎÚ˘Ù›¯Ô˜, ™Î·Ï¿ÓÈ, ¶·ÙÛ›‰Â˜, ∫·ÚÙÂÚfi˜, ∂ÏË¿. ªÂÙfi¯È· ∫ÂÚ·Ú·Û¿, ª·Ì·Ï›, ª·ÊÂ˙¤˜ ŸÏ· ‰Â ÙÔ‡Ù·, ¯ˆÚ›· ÙÂ Î·È ÌÂÙfi¯È· (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ «ª·ÎÚ˘Ù›¯Ô˜» ˘¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹Ó Ù˘ ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘- (·fi ÙÔ˘ 1863 ¤ÙÔ˘˜). ªÔÓ¤˜ ∞ÚÈı. 1 ªÔÓ‹ Ù˘ ∞ÁηڿıÔ˘ ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «∏ ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» ÎÂÈ̤ÓË ‰Â Î·È ˘·ÁÔ̤ÓË (Û.Û. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·). ªÔÓ·¯Ô› 15, ˘ËÚ¤Ù·È 15, ÙÔ fiÏÔÓ 30. ∞ÚÈı. 2 ªÔÓ‹ ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˜» ÎÂÈ̤ÓË ‰Â ÂȘ ∞ÓÒÔÏÈ Î·È ˘·ÁÔ̤ÓË . ªÔÓ·¯Ô› 7, ˘ËÚ¤Ù·�� 10, ÙÔ fiÏÔÓ 17. ∞ÚÈı. 3 ªÔÓ‹ (ÌÈÎÚ¿) ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «∫˘Ú›· ∂ÏÂÔ‡Û·» ÎÂÈ̤ÓË ‰Â (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ) Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Û· ÂȘ ÙËÓ ªÔÓ‹Ó Ù˘ ∞ÁηڿıÔ˘. ªÔÓ·¯Ô› 2, ˘ËÚ¤Ù·È 3, ÙÔ fiÏÔÓ 5. ™ËÌ. Δ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Ù·‡Ù˘ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛıËÛ·Ó ‰È’ ¤Í ¤ÙË °ÚfiÛÈ· 36.000. ∞ÚÈı. 4 ªÔÓ‹ (∫ÂÚ¿) ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «ΔÔ °ÂÓ¤ıÏÈÔÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» ÎÂÈ̤ÓË ‰Â Î·È ˘·ÁÔ̤ÓË (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ). ªÔÓ·¯Ô› 4, ˘ËÚ¤Ù·È 6, ÙÔ fiÏÔÓ 10. ™ËÌ. Δ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ù·‡Ù˘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÏ›ÁˆÓ ·ÁÚÒÓ ÂȘ §·Û›ıÈ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛıËÛ·Ó °ÚfiÛÈ· 65.000 ‰È’ ÂÍ ¤ÙË. ΔÔ fiÏÔÓ ‰Â ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ °ÚfiÛÈ· 80.000. ∞ÚÈı. 6 ªÔÓ‹ (ÂÓ ∞Á›ˆ Δ¿Êˆ) ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «∏ ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» ÎÂÈ̤ÓË ‰Â Î·È ˘·ÁÔ̤ÓË (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ). ªÔÓ·¯Ô› , ˘ËÚ¤Ù·È (Û.Û.·Û˘ÌÏ‹ÚˆÙÔ) ™ËÌ. ∏ ªÔÓ‹ ·‡ÙË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÙ‹Ì·Ù·. ∞ÚÈı. 6 ªÔÓ‹ (ÙÔ˘ ™ÈÓ·›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) ÂˆÓ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË «∏ ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» (™ËÏ·ÈÒÙÈÛÛ·) ÎÂÈ̤ÓË ‰Â ÌÂٷ͇ ÃÔ˘‰ÂÙÛ›Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ˘·ÁÔ̤ÓË (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ). ªÔÓ·¯Ô›, ˘Ë-

Ú¤Ù·È (Û.Û. ·Û˘ÌÏ‹ÚˆÙÔ) ™ËÌ. ∏ ªÔÓ‹ ·‡ÙË ¤¯ÂÈ ÔÏ›Á· ÎÙ‹Ì·Ù·

∂·Ú¯›· ∞Ú牛· (ƒ›˙Ô) Èڛ· Î·È ªÂÙfi¯È· ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓ· √ÈÎÔÁ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ÃÚÈÛÙfi˜ 60 300 300 ¶·ÚÛ¿˜ 55 275 275 ∂¿Óˆ ™‡ÌË 150 750 750 ∫¿Ùˆ ™‡ÌË 70 350 350 ∫·Ï¿ÌÈ 85 425 425 ™˘ÎÔÏfiÁÔ˜ 110 550 550 ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÈÔ˜ 100 500 500 ∫¿Ùˆ ¶Â‡ÎÔ˜ 35 175 175 ∂¿Óˆ ¶Â‡ÎÔ˜ 20 100 100 ∫Ú‚·Ù¿ 30 150 150 ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú‡ÛÈ 30 150 150 ª˘Ú¿ 100 500 500 ÕÓˆ μÈ¿ÓÔ˜ 283 1415 765 650 §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ÃˆÚ›ÔÓ ˘·ÁfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ÕÓˆ μÈ¿ÓÔÓ 12 60 60 ∫¿Ùˆ μÈ¿ÓÔ˜ (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 55 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È √ıˆÌ. Â›Ó·È 275) 150 125 ÃfiÓÙÚÔ˜ 110 (Û.Û. ‰ÂÓ 150 400 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ Û‡ÓÔÏÔ) 550 150 400 ª¤ÛË (Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔÓ Ô‡ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ) μ·¯fi 33 165 165 ¶Ï¿Î· (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ 35 175) 175 Èڛ· Î·È ªÂÙfi¯È· ˘·ÁfiÌÂÓ· ÂȘ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ ˘·ÁfiÌÂÓ· √ÈÎÔÁ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. ™¯ÔÈÓÈ¿˜ 35 175 175 §·ÁÔ‡Ù· 25 125 125 μ·ÎÈÒÙ˘ 12 60 20 40 ªÈÙ˙ÈÙ˙›ÚÈ 8 40 40 ™ÔÚÔÎÈ·Ófi 6 30 30 ¢ÂÌ¿ÙÈ 125 (Û.Û. Ï¿ıÔ˜ Ë ¿ıÚÔÈÛË, ÙÔ ÛˆÛÙfi 130) 25 125 5 º·‚ÚÈ·Ó¿ 8 40 25 15 ∂¿Óˆ ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ 12 60 60 ∫¿Ùˆ ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ 22 110 110 ºÈÏ›Ô 20 100 100 ∞¯ÂÓÙÚÈ¿˜ 40 200 200 ∫·Ï‡‚È· 25 125 100 25 ªÔÓ‹ «ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ» (™ÈÓ·˚ÙÈÎË) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ºÈÏ›Ô Î·È ∫·Ï‡‚È·. ªÔÓ·¯Ô› 1 (ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜) ÀËÚ¤Ù·È 5. ΔÔ fiÏÔÓ 6. ∫·ÎÔ‡ 20 100 100 ΔÔ˘ÚÏÔÙ‹ 8 40 40 ¶˘Ú¿ıÈ 12 60 60 ∞ÔÛÂϤÌÈ 15 75 75 ª·‰È¿ 20 100 10 90 ¢Ú·¤ÙÈ 12 60 50 10

∂¿Óˆ °·Ú‡· ∫¿Ùˆ °·Ú‡· ∫·ÙÛÈοÚÈ ª·¯·ÈÚ¿ ÿÓÈ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ∫¿Ùˆ ¶Ô˘ÏÈ¿ ∂¿Óˆ ¶Ô˘ÏÈ¿ ∫·Ïfi ÈÚÈfi ÷ÓÙÚÔ‡ ªÔ˘ÛÔ‡Ù· °¿ÓÈ (°¿ÛÈ) ∞ÚηÏÔ¯ÒÚÈ ∞ÏËÙ˙·Ó‹ ÃÔ˘Ì¤ÚË ∞ÁÈ·ÛÂÌ‹ μÈÙÛÈÏÈ¿ μÔ˘ÙÔ˘ÊÔ‡ ∞ÙÛÈ¿‰Â˜ ∞¿ÚÙÈÚ· ÷ϷÛfi ¡›ÈÙ· (ªÂÙfi¯È) ¶ÈÛÎÔ‹ ªËÏÈ·Ú›ÛÛ· (‰ÈËÚ. ÂȘ 2) ∑‹ÓÙ· ¶·ÙÛ›‰·ÈÚÔ ƒÔ‡Ì· (ÌÂÙfi¯È Ù˘ ªÔÓ‹˜ «ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜» ∂¿Óˆ ™›Ê˘ ˘¿ÁÂÙ·È ‰Â ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ï¿ÁÓÈ) ∞Ï¿ÁÓÈ ™Ù‡ÚÔÓ·˜ °Ô˘ÚÓÈ¿ ∞ÌÔ˘ÚÁȤϷȘ ∫·Ì¿Ú·È˜

25 10 8 25 30 6 10 12 20 8 15 25 40 20 25 25 20 25 10 30 10 4 8 10 35 25

125 50 40 125 150 30 50 60 100 40 75 125 200 100 125 125 100 125 50 150 50 20 40 50 165 125

25 110 20 100 15 5 85 10 100

125 50 40 100 40 30 50 60 100 40 55 125 100 100 110 125 95 40 50 150 50 20 40 40 165 25

2 30 15 20 15 5

10 150 75 100 75 25

10 110 -

40 75 100 75 25

∂·Ú¯›· ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ (™ËÌ›ˆÛË «¶»: Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ªÈÙÛÔÙ¿ÎË Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ·گ›·˜ ∫·ÈÓÔ˘ÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Û Úfi¯ÂÈÚË ÌÔÚÊ‹, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ·گ›Â˜. ∂ȯÂÈÚ‹Û·Ì fï˜, ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Í›·). √ÈÎ. „˘¯·› ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. μ·ÛÈÏÈ΋ 25 125 115 10 ∫ËÏȉȷÓfi˜ (;) 3 15 15 ∫·Ó‰‡Ï· (ªÂÙfi¯È) 15 75 75 ∫ÚfiÙÔ˜ (18) 17 85 85 μ·ÛÈÏÈο ∞ÓÒÁÂÈ· 45 225 115 110 ºÏ·¯ıȿΘ 15 75 60 15 ∞ÂۈοÚÈ 20 100 95 5 ¶ÏÒÚ· 35 175 140 20 (Ô ·ÚÈıÌ. ¯ÚÈÛÙ. Î·È ÔıˆÌ·Ó. ÔÈÎÔÁÂÓ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜) (‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ) 25 125 120 5 ªÓÈ·ÌÔ‡ (65) (45) 325 325 ÕÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ 15 75 75 ∞ÓÙÈÛοÚÈ 20 (30) 100 100 ΔÚ˘ËÙ¿ ªÂÙfi¯È ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞Â˙·ÓÒÓ 3 15 15 ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ «ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜» ∞Â˙·ÓÒÓ ªÔÓ·¯Ô› 4 ÀËÚ¤Ù·È 20 ΔÔ fiÏÔÓ 34 (Û.Û. ÚÔÊ·Ó¤˜ Ï¿ıÔ˜) °YPI™TE ™E§I¢A


117-124

15-02-08

124

05:06

Page 8

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H A¶O°PAºH TOY IøANNOY MIT™OTAKH TO 1875

¶¤ÚÈ ∞ÏËıÈÓ‹ μfiÌÈ· (Û.Û. ¶fiÌÈ·) °·‚·ÏÈ·Ó¿ °È·ÏÔÌÔÓfi¯ˆÚÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ªÂÙfi¯È ÙˆÓ ∞Â˙·ÓÒÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÓ Ó˘Ó ‰Â ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÛηڛԢ √‰ËÁ‹ÙÚÈ· ªÔÓ‹ Ë ∫Ô›ÌËÛȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §›ÛÙ·ÚÔ˜ ∫Ô˘Û¤˜ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ §ÂÈ‚·‰ÈÒÙ˘ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ (ªÂÙfi¯È Ù˘ √‰ËÁËÙÚ›·˜) ∂¿Óˆ ªÔ‡ÏÈ· μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›Ù˘ ‹ μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›Ù˜ ¶·Ó·ÛÛfi˜ °¤ÚÁÂÚË ∞ÔÌ·ÚÌ¿˜ ƒ¿ÊÙ˘ ÕÁÈÔÈ ¢¤Î· ªËÙÚfiÔÏȘ

30 150 (25) 15 75 180 900 9 40 12 50 ∞ηÙÔ›ÎËÙÔÓ

150 60 900 40 50

15 -

ªÔÓ·¯Ô› Î·È ˘ËÚ¤Ù·È 25 (15) 17 85 (35) 30 180 (80) 70 350

85 180 350

-

‰‡Ô (25) 30

10 125

10 50

75

(20) 15 (20) 25 120 10 25 65 30 (40)

75 125 600 50 125 325 150

75 65 60 595 5 25 25 125 285 40 100 150 (Û.Û. ÚÔÊ·Ó¤˜

Ï¿ıÔ˜) ÃÔ˘ÛÙÔ˘ÏÈ·Ó¿ ¡‡‚ÚÈÙÔ˜ ª¿ÎڷȘ ∫·Ï·ıÈ·Ó¿ ∫˘ÚÌÔ˘Û‹ ¶·ÏÈ¿Ì· ¢ÚfiÛÔ˜ ∑·Úfi˜

40 (30) 25 10 8 10 10 6 90 (110)

200 125 50 40 50 50 35 450

μÔÚ‡˙È· ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï· ¶·Ó·Á›· §·ÏÔ˘Ì¿˜ º·Ú›

70 25 15 6 10

350 125 75 30 50

35 150 300 75

200 75 50 50 40 50 50 20 15 450(;) 100(;) (Û.Û. ÚÔÊ·Ó¤˜ Ï¿ıÔ˜) 350 125 30 45 30 40 10 (Û.Û. ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ, ›Ûˆ˜ ÙÔ ¤Û‚Ë ÛÂ) 5 30 150 300 75

75 150 100

100 100

5 175

5 -

175

50 50

20 25

30 25

150

65

50 75 25 55

25 5

„˘¯·› 125

ÃÚÈÛÙ.√ıˆÌ. 75 50

∫…(Û.Û. ; ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ) 7 ∫Ô‡ÚÙ˜ 30 ªÔÚfiÓÈ (45) 60 ¶ÏÔ˘Ù‹ 15 ƒÔ˘Ê¿˜ ƒÔ˘ÊÈ¿˜ 15 ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˜ (35) 30 ∫Ô˘ÛÙ…(Û.Û. ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ) (15) 20 ª·ÎÚ˘·Ó¿ (ªÂÙfi¯È…Û.Û. ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ) 1 ™ÂÊÂÚÈ·Ó¿ 35 μÚ¤Ï˘ Î·È ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (Û.Û.‰ÈÂÁÚ¿ÊË;) 10 °·ÏÈ¿ (ªÂÙÔ¯È μÔÚÈ˙›ˆÓ) (10) 7 ∫··ÚÈ·Ó¿ (ªÂÙfi¯È ∑·ÚÔ‡) ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ªÔ›Ú·È˜ 30 ∞fiÏÈıÔ˜ ÌÂÙfi¯È ‹ ∞fiÏȯÓÔ Ì¿ÏÏ· 10 μÚ¤Ï˘ (‹ ª·ıÈ·Ó¿) 15 ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (μÚ¤Ï˘) 5 °·ÏÈ¿ + ÌÂÙfi¯È 10

(‹ •ËÚÔη̿ڷȘ) 20 ΔÂÌÂÓ¤ÏÈ 10 ∫ÈÛÛfi˜ 25 ª·Á·ÚÈοÚÈ 35 ∫·ÏÔ¯ˆÚ·Ê›Ù˘ 8 ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï· 16 º·ÓÂڈ̤ÓË ‰ÈËÚËÌ. ÂȘ ÙÚ›· 20 ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ (ªÂÙfi¯È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ·Ó‹ÎÔÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ º·ÓÂڈ̤Ó˘) μfiÚÔÈ 45 ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 20 Δ˘Ì¿ÎÈ ¢ÈËÚËÌ. ÂȘ ‰‡Ô ¿ӈ Î·È ∫¿Ùˆ 250 º·Ï¿ÓÙÚ· . ªÔÓ‹ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (·Ï·ÈfiÓ ÎÔÈÓfi‚ÈÔÓ) Ó˘Ó ‰Â ÂÚ›ÈÔÓ Î·È fiψ˜ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ™˘Ì¿ÏÔ˘Û·. ∞ηÙÔ›ÎËÙÔÓ fiψ˜, ÂÚË̈ı¤Ó ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ Δ˘Ì·ÎÈ·ÓÔ‡˜ ηٿ Ù· ¤ÙË 18-30 (Û.Û. ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 60-70 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô˘ ÂÚËÌÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821) §·ÁˆÏÈfi 10 ∫·ÌËÏ¿ÚÈ ‹ ∫·ÌËÏ¿Ú˘ 50 ¶ÈÙ˙›‰È· 70 ™›‚· (ª·ÎÚ¿) 50 ∫·Ï‡‚È· 21 ºˆÙÂÈÓfiÔ˘ÏÔ (·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ ÌÂÙfi¯È Ù˘ ªÔÓ‹˜ √‰ËÁËÙÚ›·˜, ˘·ÁÔ̤Ó˘ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ. ΔÔ ªÂÙfi¯ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ °ÂÓ¤ıÏÈÔÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘) Èڛ· ·Ó‹ÎÔÓÙ· ÚfiÙÂÚÔÓ ÂȘ ÙÔ ∞Ì¿ÚÈ √ÈÎÔÁ. §Ô¯ÚÈ¿ 15 ÕÚ‰·ÎÙÔ˜ 17 μ·ı˘·Îfi˜ (∞Ì¿ÚÈ) 40 ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ 30 ™¿Ù· 7

100 50 125 175 40 80

60 175 20 80

40 50 125 20 -

100

40

60

225 100

210 100

15 -

1250

1250

-

50 250 350 250 105

40 250 350 250 -

„˘¯·› 75 100 200 150 50

ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 75 100 200 50 100 50

10 105

∫Ï‹Ì· 30 150 150 ƒ›˙Èη, ÌÂÙfi¯È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ™¿Ù·˜ 3 15 15 Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ˆÚ›· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÌÂÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒ˜ ÂȘ Ù· ·گ›· ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔÓ Î·È ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ‰Â ÂȘ ÙËÓ ÂÈÛÎÔ‹ §¿Ì˘. ™ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎË ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·گ›·˜, ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ™›Ù˙·; ÕÁÓˆÛÙÔÓ, ›‰Â ™¿Ù·. ¶fiÙ ÂÚËÌÒıË ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™˘Ì¿ÏÔ˘Û· ·fi ÙÔ˘ Δ˘Ì·ÎÈ·ÓÔ‡˜; (∞fi Ù· 18-30 › ÙȘ. ∂ηÙÔÈΛÙÔ ‰Â ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1818) ∂›Ó·È ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï·; ∂›Ó·È ηÙÔÈÎË̤ÓÔÓ ÙÔ ºˆÙÂÈÓfiÔ˘ÏÔ; (·Î·ÙÔ›ÎËÙÔÓ). ¶fiÛ· ¯ˆÚ›· ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘ Î·È fiÙ ÚÔÛËÚÙ‹ıËÛ·Ó Ù·‡Ù· ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ¶˘ÚÁȈٛÛÛ˘; ¶Ô‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ º·Ï¿ÓÙÚ·;)» °È· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi Ù· ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï·: «™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï· Û›ÙÔ˜ 80 ÂÈÛfi‰ËÌ· ∫ÚÈı¿ÚÈ 300 ¢È¿ÊÔÚ· fiÛÚÈ· 150 §¿‰È 2000 §ÈÓ¿ÚÈ 20 ∫·Ófi 20 μÒ·˜ ‰¤Î· ˙‡ÁË Î·È ÌÔÓ·› 5 ∞›Á˜ 500 ªÂÏ›ÛÈ· 150 4 ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÊÔÚ¿‰Â˜ ŸÓÔ˘˜ 15 ÃÔ›ÚÔ˘˜ 15»

¢È¿ÊÔÚÔÈ Â·Ú¯›·È ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÌÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1862, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ οÔÈ· ÛÙÔȯ›·. √ π. ªÈÙÛÔÙ¿ÎȘ οÓÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ Û‡ÓÔ„Ë Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÂÈηÏ›ٷÈ, ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·Ó¿ ·گ›·: «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 712 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È Â·Ú¯›·˜ ΔÂ̤ÓÔ˘˜ 405 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È ª·Ï‚˘˙›Ô˘ 1079 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘ 348 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È ∫·ÈÓÔ˘Ú›Ô˘ 779 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·È ¶˘ÚÁȈٛÛÛ˘ 395 ΔÔ fiÏÔÓ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ 3718 ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ˘ÛÒÓ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹Ó ÂÚÈʤÚÂÈ·Ó ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ ηٿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1862. ŒÎÙÔÙ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÂÁ¤ÓÂÙÔ 1875 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 23» .

75 50 -

50 75 50

∂·Ú¯›· ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· °ÏËÁÔÚÈ¿ ∫·Ì¿Ú·È˜

√ÈÎÔÁ. 25

H MÔÓ‹ ÙÔ˘ ÕË-°ÈÒÚÁË E·ÓˆÛ‹ÊË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘, ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· (ºˆÙÔÁÚ·Ê›· R. Behaeddin)


125-135

15-02-08

05:07

Page 1

1881

¢ÂÚ‚›Ûˉ˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· (∂ÈÛÙÔÏÈÎfi ‰ÂÏÙ¿ÚÈÔ Max Fruchterman - ∂·Ó¤Î‰ÔÛË “ªÈÎÚfi˜ ¡·˘Ù›ÏÔ˜”


125-135

15-02-08

126

05:08

Page 2

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÔÁÚ·Ê‹ › ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ 1881 ÌÔÓ·‰È΋ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Ï‹Ú˘ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1881, 17 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë ∫Ú‹ÙË ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÂΛÓË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ (·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ËÏÈ˘, ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ Î·È ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ÎÏ) ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfï˜ ÔÙ¤ ÂÈۋ̈˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1881 › ºˆÙÈ¿‰Ë ·Û¿ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∫Ú‹Ù˘, Î·È ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ “∫Ú‹ÙË”, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë «∂ÊËÌÂÚ›˜

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 280.000 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó 202.934 Î·È ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 72.353 ∂›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› Î·È 10.000 ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›!

ÙË�� °ÂÓÈ΋˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∫Ú‹Ù˘», ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ٷ ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÚÔÛÂ-

¯Ò˜ ÂΉÔı‹ÛÂÙ·È Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔÓ ÂÚȤ¯ÔÓ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ‰È‰fiÌÂÓ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ηٿ ΔÌ‹Ì·Ù·, ∂·Ú-

¶§∏£À™ª√™ ∫ƒ∏Δ∏™ ∫∞Δ∞ Δ√ ∂Δ√™ 1881 ¶§∏£À™ª√™ ∫∞Δ∞ ¢π√π∫∏™∂π™ ¢π√π∫∏™∂π™

∞ÚÈıÌfi˜

¶§∏£. Δø¡ ¢π√π∫∏™∂ø¡

1. ÷ӛˆÓ

∂·Ú¯ÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ 4 17

ÈڛˆÓ 264

∞ÚÚ¤ÓˆÓ £ËϤˆÓ 31,413 30,060

√ÏÈÎfi˜ 61,473

2. ™Ê·Î›ˆÓ

3

14

117

15,729

15,158

30,887

3. ƒÂı‡ÌÓ˘

4

16

209

23,356

23,235

46,591

4. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ

7

21

339

44,736

43,229

87,965

5. §·ÛËı›Ô˘

5

20

163

26,368

25,881

52,249

™‡ÓÔÏÔÓ

23

88

1,092

141,602

137,563

279,165

¶§∏£À™ª√™ ∫ƒ∏Δ∏™ Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∫∞π ª√À™√À§ª∞¡π∫√™ ∫∞Δ∞ Δ√ ∂Δ√™ 1881 Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∫∞π ª√À™√À§ª∞¡π∫√™ ¶§∏£À™ª√™ ¢π√π∫∏™∂ø¡ ∫∞Δ’ ∞Δ√ª∞ ∫∞π √π∫√°∂¡∂π∞™

∞Δ√ª∞ ¢π√π∫∏™∂π™ (Departements)

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

÷ӛˆÓ

21.538

21.191

42.729

8.804

8.491

17.295

™Ê·Î›ˆÓ

14.915

14.680

29.595

527

478

1.005

ƒÂı‡ÌÓ˘

16.256

16.766

33.022

6.511

6.420

12.937

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

27.189

27.098

54.287

16.752

15.990

32.742

§·ÛËı›Ô˘

21.620

21.681

43.301

4.247

4.127

8.374

™‡ÓÔÏÔÓ

101.518

101.416

202.934

36.841

35.512

72.353

Δ· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË fiÏ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 1890. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ›Ó·Î· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·

¯›·˜, ‰‹ÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›· ÎÙÏ». ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ¤ Î·È Ô ¡. ™Ù·˘Ú¿Î˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 1890 ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘». ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ô ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ΔÔ 1881 ÛÙËÓ «∫Ú‹ÙË» ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó 279.192 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi, Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›ÛËÌÔ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ 1890 Ô ™Ù·˘Ú¿Î˘ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 279.165 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, 141.602 ¿Ó‰Ú˜ Î·È 137.563 Á˘Ó·›Î˜. √È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó 202.934 Î·È ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 72.353. √ ÓÔÌfi˜ ÷ӛˆÓ ›¯Â 264 ¯ˆÚÈ¿ Î·È 61.473 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô ÓÔÌfi˜ ™Ê·Î›ˆÓ 117 ¯ˆÚÈ¿ Î·È 30.887 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô ÓÔÌfi˜ ƒÂı‡ÌÓ˘ 209 ¯ˆÚÈ¿ Î·È 46.591 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô ÓÔÌfi˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 339 ¯ˆÚÈ¿ Î·È 87.965 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ô ÓÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘ 163 ¯ˆÚÈ¿ Î·È 52.249 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∏ ∫Ú‹ÙË Â›¯Â Û˘ÓÔÏÈο 23 ·گ›Â˜, 88 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È 1092 ¯ˆÚÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 647 πÛÚ·Ëϛ٘, 253 ∫·ıÔÏÈÎÔ›, 13 ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Î·È 8 ∞Ṳ́ÓÈÔÈ. ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ «ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ ¤¯ÂÈ Ë Â·Ú¯›· ¶Â‰È¿‰Ô˜, 24.059, ÙÔÓ ‰Â ηÙÒÙÂÚÔÓ Ë Ù˘ ¶˘ÚÁȈٛÛÛ˘, 3.953». √ ™Ù·˘Ú¿Î˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÎˆÌÔfiψÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Â›¯Â 21.368 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù· ÷ÓÈ¿ 13.812, ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ 9.274, Ë ∂ÈÛÎÔ‹ ¶Â‰È¿‰Ô˜ 5.659, Ù· ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ∫˘‰ˆÓ›·˜ 5.629, ÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ¶Â‰È¿‰Ô˜ 5.595, Ô ªÔ¯fi˜ 5.194. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÚԤ΢Ù fiÙÈ Ë Î¿ı ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ›¯Â ̤ÛÔ fiÚÔ 4,6 ̤ÏË ÂÓÒ Ë Î¿ı ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ 3,98. π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ. º·›ÓÂÙ·È ·fi ·˘Ù¿ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ 10.000 ‹Ù·Ó ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ÛÙÔ ÓËÛ›! ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·

∏ ›ÛËÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ «∫Ú‹ÙË» (Ë ÂÏÏËÓfiÁψÛÛË ¤Î‰ÔÛË) Ù˘ 15˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1881 Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Â›ÛËÌ·.

ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘ fiˆ˜ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. Δ· ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: μÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ 9908, ŒÌÔÚÔÈ 3814, ¡·˘ÙÈÎÔ› 1183, ∫ÙË̷ٛ˜ 2822, °ÂˆÚÁÔ› 40795, ¶ÔÈ̤Ó˜ 7469, ∂ÚÁ¿Ù˜ 6475, ¢¿ÛηÏÔÈ 428, ª·ıËÙ¤˜ 13.939, °È·ÙÚÔ› 98, ÃÂÈÚÔ‡ÚÁÔÈ 21, º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› 22, ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ‰ÈÎÔÏ¿‚ÔÈ 68, ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ 4, ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ 60, ªË¯·ÓÈÎÔ› 10, ∫ÏËÚÈÎÔ› 846, À¿ÏÏËÏÔÈ 1492, ÀËÚ¤Ù˜ 2477. Δ· ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¢È‰·ÛοÏÈÛÛ˜ 113, ª·›Â˜ 362, ÀËÚ¤ÙÚȘ 2645, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È 5623 Ì·ı‹ÙÚȘ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÁÁÂÏÌ· ‹Ù·Ó 91.931 Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 8844. À‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌË 753 ηÏfiÁÂÚÔÈ Î·È 151 ηÏfiÁÚȘ, 147 ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˘˜ ÙÂΤ‰Â˜, 480 ¿Ó‰Ú˜ Î·È 14 Á˘Ó·›Î˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, 1397 ¯ˆÚÔ-

ʇϷΘ, ÂÓÒ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› 49 ¿Ó‰Ú˜ Î·È 26 Á˘Ó·›Î˜. ÕÓ¢ ·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó 137.109 ∫ÚËÙÈÎÔ›, 101.579 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È 35.530 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. Δ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ, ÔÈ 242.114 ‹Ù·Ó ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ, ÔÈ 181.021 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÔÈ 61.093 √ıˆÌ·ÓÔ›. √È ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ‹Ù·Ó ÙÔ 81% ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÙÔ 80% ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ∂ÓÒ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ 96% ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÙÔ 88% ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î˜ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Û οı ÓÔÌfi, ·گ›·, ‰‹ÌÔ, fiÏË Î·È ¯ˆÚÈfi, Ù· ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Û οı ÌÔÓ‹ Î·È ÙÂΤ, ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û οı ÂÚÈÔ¯‹, Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·Ó¿ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·.


125-135

15-02-08

127

05:08

Page 3

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

¶§∏£À™ª√™ ∫∞Δ’ ∂¶∞ƒÃπ∞™ ∞ƒπ£ª√™ AÚ.

¢π√π∫/™∂π™ ∞Ú.

∂¶∞ƒÃπ∞π

1

XANIø¡

X·Ó›· (fiÏȘ) ÌÂÙ¿

1

ÂÚȯÒÚˆÓ XANIø¡

2

2

∫˘‰ˆÓ›·

1

1

7

7,029

97

10,645

£‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

∞ƒπ£ª√™

∫∞Δ√π∫√π

AÚ.

¢π√π∫/™∂π™ ∞Ú.

∂¶∞ƒÃπ∞π

4

∏ƒ∞∫§∂π√À 12

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏ.) ÌÂÙ¿ ÂÚȯ. 1

5

10,758

10,610 31,368

13,812

∏ƒ∞∫§∂π√À 13

ª·Ï‚›˙È

3

28

4,987

5,006

9,993

10,598 21,243

∏ƒ∞∫§∂π√À 14

Δ¤ÌÂÓÔ˜

2

32

3,044

2,858

5,902

¶Â‰È¿˜

5

92

11,913

12,146 24,059

5

112

7,168

6,287

6,783

¢‹ÌˆÓ ÈڛˆÓ ÕÚÚÂÓ˜

£‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

XANIøN

3

K›Û·ÌÔ˜

6

99

9,348

9,089

18,437

∏ƒ∞∫§∂π√À 15

Ã∞¡πø¡

4

™¤Ï˘ÓÔÓ

3

67

4,045

3,590

7,635

∏ƒ∞∫§∂π√À 16

ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ƒ›˙Ô˘

ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹ ‰ÈÔÈÎ. ÷ӛˆÓ

-

-

346

-

346

∏ƒ∞∫§∂π√À 17

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ

3

54

4,560

4,387

8,947

∏ƒ∞∫§∂π√À 18

¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·

2

16

2,018

1,935

3,953 - 288

™º∞∫πø¡

5

∞ÔÎfiÚˆÓ·˜

17

264

31,413

30,060 61,473

4

61

8,337

8,156

6

ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜

4

39

4,499

4,498

8,997

™º∞∫πø¡

7

™Ê·Î›·

6

17

2,683

2,504

5,187

-

14

210

-

117

15,729

15,158 30,887

ƒÂı‡ÌÓË (fiÏ.) ÌÂÙ¿ ÂÚȯÒÚ.1

8

4,580

4,694

9,274

ƒ∂£Àª¡∏™ 9

ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·)

77

7,296

7,276

14,572

ƒ∂£Àª¡∏™ 10

∞Ì¿ÚÈ

3

41

3,924

3,966

7,890

ƒ∂£Àª¡∏™ 11

ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ

6

83

7,276

7,299

14,575

-

280

-

280

209

23,356

23,235 46,591

ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹ ‰ÈÔÈÎ. ƒÂı‡ÌÓ˘ 16

5

210

ƒ∂£Àª¡∏™ 8

6

ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹ ‰ÈÔÈÎ. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ

16,493

™º∞∫πø¡

ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹ ‰ÈÔÈÎ. ™Ê·Î›ˆÓ 3.

∫∞Δ√π∫√π

¢‹ÌˆÓ ÈڛˆÓ ÕÚÚÂÓ˜

13,455

-

-

288

21

339

44,736

43,229 87,965

§∞™∏£π√À

19

ªÂڷ̤ÏÏÔÓ

6

31

8,017

8,029

16,046

§∞™∏£π√À

20

§·Û‹ıÈ

2

17

2,507

2,528

5,035

§∞™∏£π√À

21

μÈ¿ÓÓÔ˜ (ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 3

19

3,402

3,371

6,773

ƒ›˙Ô˘) §∞™∏£π√À

22

πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜

4

19

4,294

4,254

7,548

§∞™∏£π√À

23

™ËÙ›·

5

77

7,875

7,699

15,574 273

ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹ ‰ÈÔÈÎ. §·ÛËı›Ô˘ -

™‡ÓÔÏÔÓ

-

273

-

20

163

26,368

25,881 52,249

88

1,092

141,602

137,563 279,165

¶§∏£À™ª√™ ∫∞ΔA ¢∏ª√À™ AÚÈıÌ. E¶∞ƒÃπ∞π

∞ÚÈıÌ.

¢∏ª√π

Èڛ·

ÕÚÚÂÓ˜

£‹ÏÂȘ

™‡ÓÔÏÔÓ

1

Ã∞¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞ ∫À¢ø¡π∞

1 2 3 4 5 6 7 8

÷ӛˆÓ (fiψ˜) ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ æËÏÔÓ¤ÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ §¿ÎÎˆÓ ∞˙È˙Ȥ (™Ô‡‰·˜)

∫π™∞ª√™ ∫π™∞ª√™ ∫π™∞ª√™ ∫π™∞ª√™ ∫π™∞ª√™ ∫π™∞ª√™

9 10 11 12 13 14

™ËÏË¿˜ ¶·ÓÂı‹ÌÔ˘ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∂ÓÓ¤· ÈڛˆÓ μÔ˘ÎÔÏÈÒÓ ªÂÛÔÁ›ˆÓ

1 16 18 17 21 10 14 1 97 27 19 19 14 14 6 99

7.029 1,852 1,317 1,528 1,275 2,830 1,550 293 10,645 2,025 1,254 2,346 1,449 1,454 820 9,348

6,783 1,806 1,393 1,514 1,236 2,799 1,552 298 10,598 1,926 1,182 2,403 1,354 1,406 818 9,089

13,812 3,658 2,710 3,042 2,511 5,629 3,102 591 21,243 3,951 2,436 4,749 2,803 2,860 1,638 18,437

™∂§À¡√¡

15

™∂§À¡√¡ ™∂§À¡√¡

16 17

∫·Ì·ÓÔ‡ (§¿ÎÎÔ˘ ∑ÁÔ˘Ú¿ÊÔ˘) ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚ·˜

∞¶√∫√ƒø¡∞™ ∞¶√∫√ƒø¡∞™ ∞¶√∫√ƒø¡∞™ ∞¶√∫√ƒø¡∞™

18 19 20 21

AÚÌ¤ÓˆÓ μ¿ÌÔ˘ ª·ı¤ ºÚ¤

A°. μ∞™π§∂π√™ ∞°. μ∞™π§∂π√™ ∞°. μ∞™π§∂π√™ ∞°. μ∞™π§∂π√™

22 23 24 25

ªÂÏ·ÌÒÓ ºÔ›ÓÈÎÔ˜ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ §¿Ì˘

™º∞∫π∞ ™º∞∫π∞ ™º∞∫π∞ ™º∞∫π∞ ™º∞∫π∞ ™º∞∫π∞

26 27 28 29 30 31

ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ ∞Û·ÊÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞Óˆfiψ˜ ¡›ÌÚÔ˘

8

ƒ∂£Àª¡∏ (fiÏȘ)

32

ƒÂı‡ÌÓ˘ (fiψ˜)

20 16 31 67 14 15 18 14 61 4 8 11 16 39 3 1 5 4 1 3 17 8

1,291 1,320 1,434 4,045 1,691 2,326 2,118 2,202 8,337 823 999 1,204 1,473 4,499 561 415 451 295 372 589 2,683 4,580

1,160 1,132 1,298 3,590 1,555 2,405 2,069 2,127 8,156 889 988 1,220 1,392 4,498 508 361 446 279 384 526 2,504 4,694

2,451 2,452 2,732 7,635 3,246 4,731 4,187 4,329 16,493 1,712 1,987 2,433 2,865 8,997 1,069 776 897 574 756 1,115 5,187 9,274

9

ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.) ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.) ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.) ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.) ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.) ƒ∂£Àª¡∏(∂·Ú¯.)

33 34 35 36 37 38

∞ÚÁ˘ÚÔ˘fiψ˜ ƒÔ˘ÛÙ›ÎˆÓ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ËÁ‹˜

10

∞ª∞ƒπ ∞ª∞ƒπ ∞ª∞ƒπ

39 40 41

ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ ª¤ÚˆÓÔ˜

11

ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ MY§√¶√Δ∞ª√¡ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡

42 43 44 45 46 47

ªÂÏȉÔÓ›Ô˘ ∞˘‰·ÓÈÙÒÓ °·Ú¿˙Ô˘ ∞ÓˆÁ›ˆÓ ¢·Ì¿ÛÙ·˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙÒÓ

10 14 7 23 13 10 77 13 14 14 41 18 15 13 8 13 16

1,196 1,180 632 1,621 1,808 859 7,296 1,359 1,056 1,509 3,924 1,523 770 986 1,630 917 1,450

1,260 1,174 612 1,581 1,759 890 7,276 1,395 977 1,594 3,966 1,431 773 964 1,714 864 1,553

2,456 2,354 1,244 3,202 3,567 1,749 14,572 2,754 2,033 3,103 7,890 2,954 1,543 1,950 3,344 1,781 3,003

3

4

5

6

7

AÚÈıÌ.

E¶∞ƒÃπ∞π

∞ÚÈıÌ.

12 13

∏ƒ∞∫§∂π√¡ (fiÏȘ) ª∞§∂μπ∑π ª∞§∂μπ∑π ª∞§∂μπ∑π

48 49 50 51

¢∏ª√π 83 ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜) ∫ÚÔ˘ÛÒÓ·˜ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ Δ˘Ï›ÛÛÔ˘

™‡ÓÔÏÔÓ ÃˆÚÔÊ˘Ï·Î‹

Èڛ· 7,276 5 8 11 9 28 17 15 83 16 23 22 11 20 92 30 18 24 19 21 112 16 17 21 54 10 6 16 2 1 10 8 3 7 31 7 10 17 4 7 8 19 7 4 5 3 19 21 6 15 9 26 77 -

ÕÚÚÂÓ˜ 7,299 10,758 1,670 2,032 1,285 4,987 1,332 1,712 7,276 1,658 2,823 2,786 2,503 2,143 11,913 2,248 1,142 1,316 877 1,585 7,168 1,044 1,575 1,941 4,560 844 1,174 2,018 1,521 547 1,559 1,477 1,199 1,714 8,017 1,313 1,194 2,507 1,114 1,177 1,111 3,402 1,854 804 1,017 619 4,294 2,049 1,421 936 1,391 2,078 7,875 140,205 1,397

£‹ÏÂÈ�� 14,575 10,610 1,713 1,984 1,309 5,006 1,211 1,647 7,299 1,606 2,772 2,873 2,688 2,207 12,146 2,047 1,009 1,140 662 1,429 6,287 932 1,572 1,883 4,387 753 1,182 1,935 1,482 565 1,555 1,495 1,317 1,615 8,029 1,303 1,225 2,528 1,049 1,220 1,102 3,371 1,816 783 1,022 633 4,254 2,090 1,454 895 1,318 1,942 7,699 137,563 -

14

Δ∂ª∂¡√™ Δ∂ª∂¡√™

52 53

¢·ÊÓÒÓ ∞Ú¯·ÓÒÓ

15

¶∂¢π∞™ ¶∂¢π∞™ ¶∂¢π∞™ ¶∂¢π∞™ ¶∂¢π∞™

54 55 56 57 58

¶·Ó·ÁÈ¿˜ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ªÔ¯Ô‡ ∞Á›ˆÓ ¶·Ú·ÛÎÈÒÓ

16

ª√¡√º∞Δ™π ∫∞π ª∂ƒ√™ ƒπ∑√À “ “ “

59 60 61 62 63

ÿڷÎÔ˜ ™ÎÈÓÈ¿ ∞ÚηÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ΔÂÊÂÏ›Ô˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚ‡Ûˆ˜

17

∫∞π¡√Àƒ°π√¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√¡

64 65 66

∞ÌÂÏÔ‡˙ÔÓ ∑·ÚÔ‡ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

18

¶Àƒ°πøΔπ™™∞ ¶Àƒ°πøΔπ™™∞

67 68

∫ÈÛÛÒÓ Δ˘Ì·Î›Ô˘

19

ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡

69 70 71 72 73 74

¡Â·fiψ˜ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ÃÔ˘ÌÂÚÁÈ¿ÎÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ ∫ÚËÙÛ¿˜

20

§∞™∏£π §∞™∏£π

75 76

ΔÛÂÚÌÈ¿‰ˆÓ æ˘¯ÚÔ‡

21

μπ∞¡¡√™-(ƒπ∑√¡) 77 μπ∞¡¡√™-(ƒπ∑√¡) 78 μπ∞¡¡√™-(ƒπ∑√¡) 79

μÈ¿ÓÓÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÔ˘ÚÓÈÒÓ

22

π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™

80 81 82 83

πÂÚ·¤ÙÚÔ˘ (fiψ˜) ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘

23

™∏Δ∂π∞ ™∏Δ∂π∞ ™∏Δ∂π∞ ™∏Δ∂π∞ ™∏Δ∂π∞

84 85 86 87 88

§È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ΔÔ˘Úψً˜ ∫·Ú˘‰›Ô˘ ƒÔ˘Î¿Î·˜ ÷ÓÙÚ¿

√ÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ∫Ú‹Ù˘

-

141,602

137,563

™‡ÓÔÏÔÓ 21,368 3,383 4,016 2,594 9,993 2,543 3,359 14,575 3,264 5,595 5,659 5,191 4,350 24,059 4,295 2,151 2,456 1,539 3,014 13,455 1,976 3,147 3,824 8,947 1,597 2,356 3,953 3,003 1,112 3,114 2,972 2,516 3,320 16,046 2,616 2,419 5,035 2,163 2,397 2,213 6,773 3,670 1,587 2,039 1,252 8,548 4,139 2,875 1,831 2,709 4,020 15,574 277,768 1,397 279,165

°Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


125-135

15-02-08

128

05:09

Page 4

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

ª√¡∞π ∫∞π ∞ƒπ£ª√™ Δø¡ ∂¡ ∞ÀΔ∞π™ ¢π∞πΔøª∂¡ø¡ ∂¶∞ƒÃπ∞π

∫À¢ø¡π∞ “ “ “ “ “ ∫π™∞ª√™

¢∏ª√π

∂¶π™∫√¶∞π

∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ “ “ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ “ “ ™ËÏË¿˜

“ ∂ÓÓ¤· ¯ˆÚ›ˆÓ ∞°. μ∞™π§. ºÔ›ÓÈÎÔ˜ ∞ª∞ƒπ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ƒ∂£Àª¡∏ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ (·گ.) “ ¶ËÁ‹˜ “ ƒÔ˘ÛÙ›ÎˆÓ “ ∞ÚÁ˘ÚÔfiψ˜ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ ªÂÏȉÔÓ›Ô˘ “ °·Ú¿˙Ô˘ “ ¢·Ì¿ÛÙ·˜ “ “ “ “ ∏ƒ∞∫§∂π√¡ ∏Ú·ÎÏ.(fiψ˜) (fiÏȘ) “ ∫∞π¡√Àƒ. √¡ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¶Àƒ°πøΔπ ∞ ∫ÈÛÛÒÓ ª∞§∂μπ∑π Δ˘Ï›ÛÔ˘

∫˘‰ˆÓ›·˜ Î·È ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ “ “ “ “ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂχÓÔ˘ §·Ì. Î·È ™Ê·Î. “ ƒÂı‡ÌÓ˘ ηÈ

∞ÚÈıÌfi˜ ªÔÓÒÓ 1 2 3 4 5 6

√ÓÔÌ· Î·È ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ÌÔÓÒÓ

MÔÓ·¯Ô›

¢È·ÈÙÒÌÂÓÔÈ ∫ÔÛÌÈÎÔ› ™˘ÓÔÏ.

∞Á.ΔÚÈ¿˜ Δ˙·ÁÁ·ÚfiÏˆÓ °Ô˘‚ÂÚÓ¤ÙÔ ‹ ∫˘Ú›· ∞ÁÁ. ∫·ÏÔÁÚ¿‰ˆÓ (°˘Ó·ÈΛ·) ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ (™ÈÓ·˚ÙÈ΋) ∞Á. ªÔÓ‹ (∞Á. √ÚÔ˘˜) ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹

22 13 5 1 2 15

27 8 2

49 21 5 1 2 17

7 8 9 10 11

∫˘Ú›· °ˆÓÈ¿ ÃÚ˘ÛÔÛηϛÙÈÛÛ· ¶Ú¤‚ÂÏ˘ ∞ÛÒÌ·ÙÔÈ Ã·Ï‚‹

17 6 29 10 2

40 28 4 1

57 6 57 14 3

∞˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ “ “ “

12 13 14 15

∞ÚÛ¿ÓË ƒÔ‡ÛÙÈη ª˘ÚÈÔΤʷϷ ∞Úο‰È

4 17 3 32

5 15 4 26

9 32 7 58

“ “ “ “ “ ªËÙÚÔfiψ˜ “ “ “ ªËÙÚÔfiψ˜

16 17 18 19 20 21

ª·Ï‹ ¢ÈÛÎÔ‡ÚÈ Ã·Ï¤· ∞ÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌˆÓ μfiÛ·ÎÔ˜ ∞Á. ª·Ùı·›Ô˜ (™ÈÓ·˚ÙÈ΋) ∫ÏËÚÈÎÔ› ÂÓ ÙË ªËÙÚÔ. ∞Â˙·Ó·› √‰ËÁ‹ÙÚÈ· ™·‚‚·ıÈ·Ó¿

2 3 3 12 12 2 3 20 9 7

9 4 8 29 17 2 10 1

11 7 11 32 29 4 3 30 9 8

22 23 24

∂¶∞ƒÃπ∞π

¢∏ª√π

∂¶π™∫√¶∞π

“ ∫ÚÔ˘ÛÒÓÔ˜ “ “ Δ∂ª∂¡√™ ¢·ÊÓÒÓ ª√¡√º∞Δ™π ΔÂÊÂÏ›Ô˘ ƒπ∑√¡ ™ÎÈÓÈ¿ ¶∂¢π∞™ ∂ÈÛÎÔ‹˜ “ “ “ ∞Á.¶·Ú·Û΢ÒÓ “ ªÔ¯Ô‡ ª∂ƒ∞ª¶∂§√¡ μÚ·¯·Û›Ô˘ “ ¡Â·fiψ˜ “ “ “ ∫ÚËÙÛ¿˜ “ ºÔ˘ÚÓ‹˜ “ “ “ “ “ “ “ ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˘ §∞™∏£π ¢˙ÂÚÌÈ¿‰ˆÓ “ æ˘¯ÚÔ‡ π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ “ πÂÚ·¤ÙÚÔ˘ (fiÏ.) “ ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘ ™∏Δ∂π∞ ∫·Ú˘‰›Ô˘ “ ÷ÓÙÚ¿

∞ÚÈıÌfi˜ ªÔÓÒÓ

“ “ “ “ “ ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘ “ “ “ ¶¤ÙÚ·˜ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ πÂÚÔÛËÙ›·˜ “ “ “ “

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

√ÓÔÌ· Î·È ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ÌÔÓÒÓ

MÔÓ·¯Ô›

¢È·ÈÙÒÌÂÓÔÈ ∫ÔÛÌÈÎÔ› ™˘ÓÔÏ.

∞Á.°ÂÒÚÁ.°ÔÚÁÔÏ·‹Ó˘ 3 πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì 5 ¶·ÏË·Ó‹ (°˘Ó·ÈΛ·) 16 ∞Á.°ÂÒÚÁ.∂·ÓˆÛ‹Ê˘ 23 ∞Á.∞fiÛÙÔÏÔ˘ (™ÈÓ¿) 1 ∞ÓÒÔÏȘ 9 ∞ÁοڷıÔ˜ 22 ™ËÏËÒÙÈÛÛ· (™ÈÓ·˚ÙÈ΋) 1 ∫·Ú‰ÈÒÙÈÛÛ· 5 ∞Á.°ÂˆÚÁ. μÚ·¯·ÛÒÙ˘ 1 ¶ÂÚ¿ÌÂÏ· 2 ∫Ô˘Ê‹ ¶¤ÙÚ· (°˘Ó·ÈΛ·) 4 ∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ 1 ∫ÂÚ¿ÌÔ˘ 3 ¢ˆÚÈÒÓ 2 ∫·Ú‰·ÌÔ‡ÙÛ· 4 ∞Ú¤ÙÈ 2 ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ 3 ∫ÚÔ˘ÛÙ·ÏϤÓÈ· 15 ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹ μȉȷÓÔ‡ 6 ∂Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ 8 º·ÓÂڈ̤ÓË 7 ¶·ÏÈÓÔ‡ (ÂÍ¿ÚÙ. Ù˘ ªÔÓ‹˜ ΔÔÏÔ‡) ΔÔÏÔ‡ 26 ∫·„¿ 5 ™‡ÓÔÏÔÓ

420

5 7 9 29 8 6 25 2 4 5 8 7 4 4 6 19 15 4 2 7 1 56 5 474

8 12 25 52 9 15 47 3 9 6 10 4 8 7 6 10 2 22 30 10 10 14 -1 82 10 894

Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∫∞π ª√À™√À§ª∞¡π∫√™ ¶§∏£À™ª√™ ANA ¢∏ª√ ¢∏ª√π ÷ӛˆÓ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ æËÏÔÓ¤ÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ §¿ÎÎˆÓ ∞˙È˙Ȥ ™ËÏË¿˜ ¶·Ó·ı‹ÌÔ˘ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∂ÓÓ¤· ÈڛˆÓ μÔ˘ÎÔÏÈÒÓ ªÂÛÔÁ›ˆÓ ∫·Ì·ÓÔ‡ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚ·˜ ∞ÚÌ¤ÓˆÓ μ¿ÌÔ˘ ª·ı¤ ºÚ¤ ªÂÏ¿ÌˆÓ ºÔ›ÓÈÎÔ˜ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ §¿Ì˘ ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ ∞Û·ÊÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞Óˆfiψ˜ ¡›ÌÚÔ˘

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 1750 1457 1317 1321 1061 1755 1464 33 8408 1955 1026 2080 1439 1150 774 8424 1240 732 984 2956 1574 2311 2083 2202 8170 823 941 1190 1111 4066 557 415 451 295 372 589 2679

1727 1470 1393 1323 1018 1817 1481 28 8530 1913 960 2137 1346 1134 774 8264 1129 606 935 2670 1448 2387 2065 2127 8027 889 988 1216 1056 4149 508 361 446 279 384 526 2504

3477 2927 2710 2644 2079 3572 2045 61 16938 3868 1986 4217 2785 2284 1548 16688 2369 1338 1919 5626 3022 4698 4148 4329 16197 1712 1930 2406 2167 8215 1065 776 897 574 756 1115 5183

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 4746 291 207 214 1050 86 250 2107 13 218 265 7 304 46 863 51 588 449 1088 117 15 15 147 14 362 376 4 4

4723 301 191 218 976 71 270 2027 13 222 265 5 272 44 821 31 526 363 920 107 18 4 129 13 336 349 -

9469 592 398 432 2026 157 520 4134 26 450 530 12 576 90 1684 82 1114 812 2008 224 33 19 276 27 698 725 4 4

¢∏ª√π ƒÂı‡ÌÓ˘ (fiψ˜) ∞ÚÁ˘ÚÔ˘fiψ˜ ƒÔ˘ÛÙ›ÎˆÓ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ËÁ‹˜ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ ª¤ÚˆÓÔ˜ ªÂÏȉÔÓ›Ô˘ ∞˘‰·ÓÈÙÒÓ °·Ú¿˙Ô˘ ∞ÓˆÁ›ˆÓ ¢·Ì¿ÛÙ·˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙÒÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜) ∫ÚÔ˘ÛÒÓÔ˜ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ Δ˘Ï›ÛÛÔ˘ ¢·ÊÓÒÓ ∞Ú¯·ÓÒÓ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ªÔ¯Ô‡ ∞Á. ¶·Ú·ÛÎÈÒÓ Ã¿Ú·ÎÔ˜ ™ÎÈÓÈ¿ ∞ÚηÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ΔÂÊÂÏ›Ô˘

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 1159 1152 954 471 923 1258 623 5381 1300 838 849 2987 1275 686 976 1630 852 1310 6729 3218 1645 1882 991 4518 802 1150 1952 1152 2502 2237 2433 1152 9476 1181 550 328 18

1285 1222 977 506 913 1240 669 5527 1354 792 903 3049 1247 698 963 1714 854 1429 6905 3143 1702 1846 1034 4582 737 1146 1883 1136 2462 2352 2623 1201 9774 1124 514 262 6

2444 2374 1931 977 1836 2498 1292 10908 2654 1630 1752 6036 2522 1384 1939 3344 1706 2739 13634 6361 3347 3728 2025 9100 1539 2296 3835 2288 4964 4589 5056 2353 19250 2305 1064 590 24

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 3305 38 195 111 695 550 227 1816 47 218 660 925 237 84 4 140 465 7217 7 150 286 443 528 551 1079 506 321 500 64 989 2380 1067 586 988 812

3386 37 196 98 668 519 221 1739 39 185 691 915 184 75 3 124 386 7380 9 138 275 422 451 501 952 470 310 508 62 1005 2355 923 492 878 651

6691 75 391 209 1363 1069 448 3555 86 403 1351 1840 421 159 7 264 851 14597 16 288 561 865 979 1052 2031 976 631 1008 126 1994 4735 1990 1078 1866 1463

¢∏ª√π ªÂÁ¿Ï˘ μÚ‡ÛȘ ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˘ ∑·ÚÔ‡ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ∫ÈÛÛÒÓ Δ˘Ì·Î›Ô˘ ¡Â·fiψ˜ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ ∫ÚËÙÛ¿˜ ¢˙ÂÚÌÈ¿‰ˆÓ æ˘¯ÚÔ‡ μÈ¿ÓÓÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÔ˘ÚÓÈÒÓ πÂÚ·¤ÙÚÔ˘ (fiψ˜) ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘ §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ΔÔ˘Úψً˜ ∫·Ú˘‰›Ô˘ ƒÔ˘Î¿Î·˜ ÷ÓÙÚ¿

™‡ÓÔÏÔÓ

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 595 2672 510 1246 1840 3596 583 1174 1757 1390 1514 1346 1191 1700 7141 1279 1182 2461 692 1177 1111 2980 879 732 1000 407 3018 1375 1327 863 1003 1452 6020

594 2500 463 1255 1799 3517 517 1182 1699 1420 1 1516 1380 1310 1612 7239 1303 1223 2526 685 1220 1102 3007 842 704 1013 423 2982 1369 1361 864 964 1369 5927

1189 5172 973 2501 3639 7113 1100 2356 3456 2810 1 3030 2726 2501 3312 14380 2582 2405 4987 1377 2397 2213 5987 1721 1436 2013 830 6000 2744 2688 1727 1967 2821 11947

101218 101416

202934

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 990 4443 534 329 75 938 252 252 93 547 27 119 4 9 799 4 4 8 422 422 947 71 8 212 1238 669 94 12 388 617 1780

835 3779 469 317 80 866 236 236 55 564 32 105 5 761 364 364 958 79 8 210 1255 718 93 10 354 572 1747

1825 8222 1003 646 155 1804 488 488 148 1111 59 224 9 9 1560 4 4 8 786 786 1905 150 16 422 2493 1387 187 22 742 1189 3527

36841 35512

72353

Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∫∞π ª√À™√À§ª∞¡π∫√™ ¶§∏£À™ª√™ ANA E¶∞ƒÃπ∞ ∂¶∞ƒÃπ∞π ÕÚÚÂÓ˜ ÷ӛ· (¶fiÏȘ) ∫˘‰ˆÓ›· ∫›Û·ÌÔ˜ ™¤Ï˘ÓÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 725 ™Ê·Î›·

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

1750 8408 8424 2956 21538 8170 4066

1727 8530 8264 2670 21191 8027 4149

3477 16938 16688 5626 42729 16197 8215

4746 2107 863 1088 8804 147 376

4723 2027 821 920 8491 129 349

9469 4131 1684 2008 17295 276

2679 14915

2504 14680

5183 29595

4 527

478

4 1005

∂¶∞ƒÃπ∞π ÕÚÚÂÓ˜ ƒÂı‡ÌÓË (¶fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞Ì¿ÚÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (¶fiÏȘ) ª·Ï‚›˙È Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ

1159 5381 2987 6729 16256 3218 4518 1952 9476 2672

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 1285 5527 3040 6905 16766 3143 4582 1883 9774 2500

2444 10908 6036 13634 33022 6361 9100 3835 19250 5172

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 3305 1816 925 465 6511 7217 443 1079 2380 4443

3386 1739 915 386 6426 7380 422 952 2355 3779

6691 3555 1840 851 12937 14597 865 2031 4735 8222

∂¶∞ƒÃπ∞π ÕÚÚÂÓ˜ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ªÂڷ̤ÏÏÔÓ §·Û‹ıÈ μÈ¿ÓÓÔ˜ (-ƒ›˙ÔÓ) πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ™ËÙ›· °ÂÓ. ¿ıÚÔÈÛÌ·

∞Δ√ª∞ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

3596 1757 27189 7141 2461 2980 3018 6020 21620

3517 1699 27098 7239 2526 3007 2982 5927 21681

7113 3456 54287 14380 4987 5987 6000 11947 43301

938 252 16752 799 8 422 1238 1780 4217

866 236 15990 761 364 1255 1747 4127

1804 488 32742 1560 8 786 2493 3527 8374

101518

101416

202934

36841

35512

72353


125-135

15-02-08

129

06:01

Page 5

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

TEKE¢∂™ ∫∞π ∞ƒπ£ª√™ Δø¡ ∂¡ ∞ÀΔ√π™ ¢π∞πΔøª∂¡ø¡ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ

∂·Ú¯›·È

¢‹ÌÔÈ

∞ÚÈıÌfi˜

¶ÚÔÛˆÓ˘Ì›·

ΔÂΤ‰ˆÓ

ΔÂΤ‰ˆÓ

¢È·ÈÙÒÌÂÓÔÈ (personnel)

÷ӛˆÓ

÷ӛ· (fiÏȘ)

÷ӛˆÓ (fiψ˜)

1

™¤˚¯ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó ∂ʤӉË

16

ƒÂı‡ÌÓ˘

ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ)

ƒÂı‡ÌÓ˘ (fiψ˜)

2

÷‰z‹ Ã·Û¿Ó √˘ÛÙ·˙·‰¤

27

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

3

™¤˚¯ ∂˙Ú‹ ∂ʤӉË

4

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

4

ª¯‹ √ÚÙÔ˘Ï‹ ∞¯Ì¤Ù ª.

2

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

5

™¤˚¯ ¢˙‚ڋ ∂ʤӉË

1

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

6

π‚Ú·¯‹Ì ∂Ê¤Ó‰Ë ΔÚÈΤÓÙ·

1

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

7

√Ì¤Ú ª·Ì¿

7

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

8

∞¯Ì¤Ù ∫ÔڷοÎË

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

9

÷Ӊ‹ Ã·Û¿Ó ª·Ì¿

2

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

10

ÃÈÏ·Ï‹ ™Ô˘ÏÙ¿Ó

5

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜

11

∞‚‰Ô˘ÚÚ·¯Ì¿Ó ¶·ÛÛ¿

6

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

12

∞·Ú›Ê ∫ÂÚÂÛÙÂÙ˙¿ÎË

3

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

13

∫·‰Ú‹ ∂ʤӉË

4

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

14

∞¯Ì¤Ù º·˙›Ï ¶·ÛÛ¿

6

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú��ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

15

™ÂÚ›Ê ∞Ï‹ ∂Ê¤Ó‰Ë ªÈÁÈÎÏ‹

4

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

16

ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∞·Ú›Ê ª·Ì¿

4

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

17

∞Ï‹ ª·Ì¿ ÃÔÚ·Û·ÓÏ‹

28

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiψ˜)

18

ÃÔ˘ÓÛ‹ ª·Ì¿

∏Ú·ÎÏ›Ԣ

T¤ÌÂÓÔ˜

19

ΔÈÌÔ‡Ú ª·Ì¿

∞Ú¯·ÓÒÓ

14

¢ÂÚ‚›Ûˉ˜ Û ÙÂΤ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ (·Ú¯Â›Ô ∂.§.π.∞.)

2 11

™‡ÓÔÏÔÓ

147

¶§∏£À™ª√™ ∫∞Δ∞ Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™π¡ ∫∞π ∫∞Δ∞ ¢∏ª√À™ ∂ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› OıˆÌ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ÷ӛ· (fiÏȘ) ÷ӛˆÓ(fiψ˜) 895 588 873 506 ∫˘‰ˆÓ›· ∞ÎÚˆÙËÚ. 196 84 47 16 ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ 60 4 ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ 65 3 4 1 ¶‡ÚÁÔ˘ æËÏÔÓ¤ÚÔ˘ 62 5 5 1 ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ 157 26 39 9 §¿ÎÎˆÓ 71 4 1 ∞˙È˙Ȥ 6 2 35 13 ∫›Û·ÌÔ˜ ™ËÏË¿˜ 119 8 1 ¶·ÓÂı‹ÌÔ˘ 83 15 28 8 ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ 224 22 40 6 ∂ÓÓ¤· ¯ˆÚ›ˆÓ 125 22 μÔ˘ÎÔÏÈÒÓ 76 14 22 6 ªÂÛÔÁ›ˆÓ 61 9 2 ™¤Ï˘ÓÔÓ ∫·Ì·ÓÔ‡ 117 19 4 1 ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ 179 8 41 9 ¶·ÏËÔ¯ÒÚ. 71 8 12 1 ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ∞ÚÌ¤ÓˆÓ 365 79 52 16 μ¿ÌÔ˘ 514 101 4 ª·ı¤ 237 5 10 ºÚ¤ 320 12 ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÂÏ¿ÌˆÓ 65 ºÔ›ÓÈÎÔ˜ 412 68 ∞Á.¶Ó‡̷ÙÔ˜ 93 9 1 §¿Ì˘ 131 10 31 15 ™Ê·ÎÈ¿ ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ 192 46 3 ∞Û·ÊÔ˘ 137 29 ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 68 21 ∞Á.πˆ¿ÓÓÔ˘ 106 ∞ÓˆfiÏ. 76 8 ¡›ÌÚÔ˘ 191 24 ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓ˘ 527 287 908 676 ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞ÚÁ˘ÚÔ˘fiψ˜ 198 23 3 ƒÔ˘ÛÙ›ÎˆÓ 109 17 16 ∞ÌÓ¿ÙÔ˘ 41 4 4 ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 98 6 24 6 ∞ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘ 245 22 49 22 ¶ËÁ‹˜ 126 17 48 5 ∞Ì¿ÚÈ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 189 24 6 ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ 40 9 34 9 ª¤ÚˆÓÔ˜ 63 4 23 5 ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ªÂÏȉÔÓ›Ô˘ 270 11 41 15 ∞˘‰·ÓÈÙÒÓ 106 5 3 2 °·Ú¿˙Ô˘ 55 3 ∞ÓˆÁ›ˆÓ 37 4 ∂¶∞ƒÃπ∞π

¢∏ª√π

2862 343 64 73 73 231 76 56 128 134 292 147 118 72 141 237 92 512 619 252 332 65 480 103 187 241 166 89 106 84 215 2398

∞ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› √ıˆÌ·ÓÔ› ™‡ÓÔÏÔÓ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ 855 1139 3873 4217 10084 1261 1386 244 285 3176 257 1389 2646 1256 1320 203 190 2969 999 1013 209 217 2438 1598 1791 1011 967 5367 1393 1477 85 71 3026 27 26 224 257 534 1836 1905 12 13 3766 943 945 200 214 2302 1656 2115 225 259 4455 1314 1324 7 5 2650 1074 1120 282 266 2742 713 765 44 44 1566 1123 1110 47 30 2310 553 598 547 517 2215 913 927 437 362 2639 1209 1369 65 91 2734 1797 2286 11 18 4112 1846 2060 5 4 3915 1882 2115 3997 758 889 1647 530 920 1450 1097 1207 13 13 2330 980 1046 331 221 2678 365 462 1 610 278 332 610 383 425 808 189 279 468 296 376 672 398 502 900 632 998 2397 2710 6737

224 142 49 134 338 196 219 98 95 337 116 58 41

954 845 430 825 1013 497 1111 792 786 1005 580 921 1593

™‡ÓÔÏÔÓ

1199 960 502 907 1218 652 1330 783 899 1236 693 960 1710

35 179 107 671 501 179 41 184 637 196 81 -

37 196 98 662 497 216 39 176 686 169 73 -

2225 2180 1137 3065 3229 1544 2521 1935 3008 2606 1427 1881 3303

∂¶∞ƒÃπ∞π

∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ª·Ï‚›˙È

Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜

ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ -ƒ›˙ÔÓ

¢·Ì¿ÛÙ·˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙÒÓ

∂ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› OıˆÌ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ 75 9 1 210 11 18 -

∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫ÚÔ˘ÛÒÓÔ˜ ∞Á.ª‡ÚˆÓÔ˜ Δ˘Ï›ÛÔ˘ ¢·ÊÓÒÓ ∞Ú¯·ÓÒÓ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ªÔ¯Ô‡ ∞Á. ¶·Ú·ÛÎÈÒÓ

1474 277 328 42 65 193 129 349 268 663 193

908 26 45 4 17 42 7 23 19 26 35

2307 1 22 14 50 17 84 31 72 3 219

97 51 35 142 95 128 371 51 282 299 357 322 461 351 277 207

7 5 26 3 15 26 1 49 18 21 26 32 12 1

172 341 208 335 198 258 106 378 332 213 251 368 18536

8 7 2 84 39 12 13 68 14 1 9 17 3377 21913

¢∏ª√π

ÿڷÎÔ˜ ™ÎÈÓÈ¿ ∞ÚηÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ΔÂÊÂÏ›Ô˘ ªÂÁ. μÚ‡ÛȘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˘ ∑·ÚÔ‡ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ∫ÈÛÛÒÓ Δ˘Ì·Î›Ô˘ ªÂڷ̤ÏÏÔÓ ¡Â·fiψ˜ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ ∫ÚËÙÛ¿˜ §·Û‹ıÈ Δ˙ÂÚÌÈ¿‰. æ˘¯ÚÔ‡ μÈ¿ÓÓÔ˜(ƒ›˙Ô˘) μÈ¿ÓÓÔ˘ ∞Á.μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÔ˘ÚÓÈÒÓ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ πÂÚ·¤ÙÚ. ∫·Ùˆ¯ˆÚ. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘ ™ËÙ›· §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ΔÔ˘Úψً˜ ∫·Ú˘‰›Ô˘ ƒÔ˘Î¿Î·˜ ÷ÓÙÚ¿

85 239

∞ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› √ıˆÌ·ÓÔ› ™‡ÓÔÏÔÓ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ 777 845 4 2 1628 1100 1418 122 124 2764

1859 10 3 44 8 10 75 120

6548 304 405 63 176 260 230 403 434 692 567

1744 1368 1554 949 737 957 1023 2153 1969 1770 959

2235 1676 1801 1030 720 1104 1129 2439 2333 2597 1166

4910 6 128 272 478 534 422 290 428 61 770

5521 9 128 272 407 493 460 310 433 62 885

14410 3059 3611 2523 2342 3088 3034 5192 5163 4490 3780

78 19 96 90 115 94 9 1 24 49 207 14 48 3 5 3 2

30 2 53 48 42 28 10 5 1 232 6 7 -

212 72 189 138 325 220 162 398 81 282 393 439 395 398 490 388 292 210

1084 499 293 18 453 415 1118 1469 532 892 1091 1157 1024 730 1349 1002 975

1117 514 257 6 568 460 1240 1773 516 1182 1371 1 1498 1359 1284 1580 1291 1222

989 567 892 722 875 440 320 74 228 44 340 13 71 1 4 1 2

893 490 825 603 793 441 307 80 231 54 332 26 98 5 -

4083 2070 2267 1349 2689 1756 2985 3396 1507 2074 2560 673 2694 2552 2020 2933 2294 2199

60 329 27 1 67 190 30 2 106 172 7093

115 11 11 38 9 17 24 4167 11260

240 348 210 863 275 271 197 674 385 216 383 581 33173

520 836 903 544 534 742 301 997 995 650 752 1084 82982

677 1213 1100 758 665 1001 410 1301 1347 863 955 1352 98039 181021

362 618 44 7 145 479 64 10 282 445 29748

364 1923 2049 2003 843 2763 68 1311 8 1758 199 1055 680 3457 84 2490 10 1533 337 2326 548 3429 31345 242114 61093

™‡ÓÔÏÔÓ

°Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


125-135

15-02-08

130

05:10

Page 6

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

Ãπ™Δπ∞¡. ∫∞π ª√À™√À§ª. ¶§∏£. ¶√§∂ø¡ ∫∞π Ãøƒπø¡ ∫∞π ∫∞Δ∞ ¢∏ª√À™ ¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ¢π√π∫. Ã∞¡πø¡ Ã∞¡π∞ (¶fiÏȘ) ¢‹ÌÔ˜ ÷ӛˆÓ ™˘ÓÔÈΛ· ΔÔ¯·Ó¤ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ¶·ÛÛ¿ ∞Ú¿ ¢˙·ÌÈÛ› ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∞Á¿ ¢˙·ÌÈÛ› ¢˙Â˙¿˚Ú ∫ÔÏÏÔ‡ ™Ï¿ÓÙ˙È·˜ (ÃÔ˘ÓÎÈ¿Ú) ∫Ô‡Ì ∫·Ô‡ ΔÔ·ÏÙ› (ÂÚ›¯ˆÚ·) ∂¶∞ƒÃπ∞ ∫À¢ø¡π∞ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ∞ÚÒÓÈ ∫Ôڷη›˜ ∞ÚÁÔ˘Ïȉ¤˜ °Î·Ï·Áο‰ˆ Î·È “∂Ï‹̈Ӕ ™Ù¤ÚӷȘ Î·È ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ô˘ÓÔ˘ȉȷӿ Î·È ¶Ï·ÎԇڷȘ ∫·Ì¿ÓË ∫·ıÈ·Ó¿ ÈڷʿÎÈ· Î·È ∞Á. ¶·‡ÏÔ˜ ∫Ô˘Ì·Ú¤˜ ∫·ÏfiÚÔ˘Ì· ªÔ˘˙Ô˘Ú¿˜ ÈÚȉ¿ÎÈ ƒÈ˙fiÛÎψÔ Ã·Ï¤· ¢‹ÌÔ˜ ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ °¤Úˆ §¿ÎÎÔ˜ §Ô‡ÏÔ˜ ∞¯Ï¿‰Â˜ ∞ÏÂÙÚÔ˘‚¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢Ú·ÎÒÓ· ∞ψӿÎÈ ¶Ï·Ù˘‚fiÏ· £˘ÌÈ¿ ™ËÏË¿ÚÈ· ™ÎÔ˘Ú·¯Ï¿‰· ΔÛȯÏÔ‹Á·‰Ô ¶·Ó·ÁÈ¿ ª·‰·Úfi˜ ∫¿ÌÔÈ ÌÂÙ¿ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ∫·Ùˆ¯ÒÚÈ ∫ÔÓÙfiÔ˘Ï· ª·Ï¿Í· ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ μ·ÙfiÏ·ÎÏÔ˜ ∫Ô˘Êfi˜ ºÔ˘ÚÓ¤˜ ™ÎÈÓ¤˜ μÚ‡Û˜ ™ËÊÈ·Ó¿ ¢Ú·ÎÈ·Ó¿ ¶·ÙÂÏ¿ÚÈ ∫˘Úو̿‰Ô˜ ∞ÁÈ¿ Î·È ¶ÈÛÎÔ‹ æ·ıÔÁÈ¿ÓÓÔ˜ ª·ÓÔËÏfiÔ˘ÏÔ ¡ÙÂÚ¤˜ ∞ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÎÔÓ›˙Ô˜ ¶·ÈfiÏÔ˜ ∞Ôı‹Î·È˜ ¢‹ÌÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˘ æËÏÔÓ¤ÚÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˜ æËÏÔÓ¤ÚÔ˘ ∫·ÊÔ‡ÚÔ˜ ªÔ˘ÚÈ˙È·Ó¿ ¡Èfi ¯ˆÚÈfi ¡ÂÚÈ·Ó¿ ∫·ÏÈÔÓÙ˙‹ ªÂÙfi¯È ™˘Ú›ÏÈ ¶·Û·ÏÈ·Ó¿ ¡ÙÂÚ¤˙ ªfi‰È °ÂÚ¿ÓÈ •ÂÓÈÎÔ¯ÒÚÈ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ •ÂÚÔοÌÈ ∫ÔÓÙÔÌ·Ú› ª·ÚÈÓÈ·Ó¿

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ •·ÌÔ˘‰Ô¯ÒÚÈ ª¿ÏÂ̘ μÏ·¯ÂÚÔÓ›ÙÈÛÛ· æ›Ú˜ ¡ÙÂÏËÌ·ÓˆÏÈ·Ó¿

602 453 125 168 111 223 6 62 1750

629 381 105 195 129 6 279 1 29 1727

1204 834 230 363 240 6 502 7 91 3477

307 112 122 574 797 404 1519 851 60 4746

303 67 118 531 783 393 1728 754 46 4223

610 179 240 1105 1580 797 3247 1605 106 9469

90 90 34 23 67 218

102 102 32 12 83 217

192 192 66 35 150 435

32 32 26

40 40 21

72 72 47

87 25 20 51 7 23 99 108 28 550

92 19 26 43 6 24 88 91 32 567

179 44 46 94 13 47 187 199 60 1117

11 222

10 230

21 452

104 40 59 55 37 158 23 25 60 25 12 22 96 54 249 71 85 142 1317

117 39 57 61 36 148 29 21 64 29 7 26 112 53 257 79 81 117 1393

221 79 116 116 73 306 52 46 124 54 19 48 208 107 506 150 166 319 2710

-

-

-

209 264 38 156 142 126 2 36 29 36 60 66 73 42 20 22

298 248 52 128 144 137 6 26 19 27 56 56 58 32 13 23

507 512 90 284 286 263 8 62 48 63 116 122 131 74 33 45

13 16 24 1 32 5 20 7 40 18 27 4 -

14 12 21 29 3 15 9 36 10 36 6 -

27 28 45 1 61 8 35 16 76 28 63 10 -

¢‹ÌÔ˜ ∞˙È˙Ȥ (ΔÔ‡˙Ï·˜) ∞˙È˙Ȥ˜ ‹ ΔÔ‡Ï˙· (ÂÓ ™Ô‡‰·) ∂¶∞ƒÃπ∞ ∫π™∞ª√™ ¢‹ÌÔ˜ ™ËÏË¿˜ ™ËÏË¿ ƒÔ‰ˆÔ‡ ∞ÊÚ¿Ù· ÕÛÚ· ¡ÂÚ¿ ∞ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∫·Ì¿Ú· ∫Ô˘ÌÔ‡ÏË ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÈfi μÂÓ› ¡Ô¯È¿ ƒ·‚‰Ô‡¯·˜ °ÚÈÌÈÏÈ·Ó¿ ∫·ÚıÈ·Ó¿ ¶Ï·Î¿ÏˆÓ· μ·ÛÈÏÂÈfiÔ˘ÏÔ ¶ÈÛÎÔ‹ ¡Ù·ÌËÏÈ·Ó¿ °ÂÚ·ÎÈ·Ó¿ ¢Ú·ÎÒÓ· ¡Ù·ÚÌ·ÚÔ¯ÒÚÈ ª·Ú·ıÔÎÂÊ¿Ï· ∫Ï·‰Ô˘ÚÈ·Ó¿ ªÈÓˆıÈ·Ó¿ ™ÎÔ˘ÙÂÏÒÓ·˜ ƒ··ÓÈ·Ó¿ Î·È ∞Á›ÔÈ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ ∫·ÌÈÛÈ·Ó¿ ¢¤ÌÏ· ¶ÔÏÂÌ¿Ú¯È

44 46 85 16 6 21 50 100 14 -

¢‹ÌÔ˜ ¶·ÓÂı‹ÌÔ˘ ¶·Ó¤ıËÌÔ˜ Î·È ªÔ˘ÚÙ˙·Ó¿ ™˘ÌÚ·ÁÔ‡ ÎÙÏ ÕÛÙÚÈÎÔ˜ ∫Ú˘¿ μÚ‡ÛȘ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ¶‡ÚÁÔ˜ °Ú¿ ∫ÂÚ¿ ª·Ï¿ıËÚÔ˜ Î·È ªÂÛ·‡ÏÈ· ™¿Û·ÏÔ˜ ªÔ˘Ú› ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ· ∫ÂÚ¿ ƒfiÎη ∫ÔÙÛÈ·Ó¿ ª¿ÎÚˆÓ·˜ ÃÔ˘‰·ÏÈ·Ó¿ ∞ÚÌÂÓÔ¯ˆÚÈfi Î·È ™Î¢˚·Ó¿

107 7 2 65 42 23 80 28 20 63 150 7 58 14 111 18

82 4 2 67 44 22 84 22 15 67 176 13 52 9 102 19

189 11 4 132 86 45 164 50 35 130 326 20 110 23 213 37

20 23 41 7 1 9 26 51 8 -

24 23 44 9 5 12 24 49 6 -

¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›ˆÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ¡Ù·Ú¿ÙÛÔ˜ ÎÙÏ. ΔÔ·ÏÙ› (¶ÂÚ›¯ˆÚ· ÷ӛˆÓ) ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∞Á›· ª·Ú›Ó· ™Ù·Ïfi˜ °·Ï·Ù¿˜ ªÔ˘ÚÓÈ·›˜ ÎÙÏ. ¡ÂÚÔÎÔ‡ÚÔ˘ ΔÛÈηϷÚÈ¿ (1) ¢‹ÌÔ˜ §¿ÎÎˆÓ §¿ÎÎÔÈ ™¤ÌÚˆÓ·˜ ¶Ú·Û¤˜ ™Î›‰È· ÈÛÙ‹ (1) ÿ‰Â ÈÓ. 4 ÛÂÏ. 15 ÛËÌ. 1 ¡¤· ƒÔ‡Ì·Ù· Î·È ¶··‰È·Ó¿ ™ÎÔÚ‰·ÏÔ‡ ∫·Ú¿ÓÔ˘ ™Î·Êȉ¿ÎÈ· ∫·Ú·›˜ √ÚıÔ‡ÓÈ ªÂÛÎÏ¿ ∑Ô‡Ú‚· £¤ÚÈÛÔ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

44 88 83 37 14 1061

36 76 77 35 14 1018

80 164 160 72 28 2079

5 23 214

5 17 218

10 40 432

236 84 90 219 138 62 379 151 225 171 1755

281 90 69 233 150 62 335 191 243 163 10817

517 174 159 452 288 124 714 342 468 334 3572

177 85 323 36 4 170 172 83 1050

187 69 228 30 4 179 192 87 976

364 154 551 66 8 349 364 170 2026

429 37 133 20 31

442 32 130 13 20

871 69 263 33 51

39 10

31 10

70 20

26 52 66 43 56 95 217 71 188 1464

23 48 56 52 51 105 245 67 197 1481

49 100 122 95 107 200 462 138 385 2945

37 86

30 71

67 157

33

28

61

259

270

529

274 267 102 16 54 80 47 21 132 62 94 45 29 44 55 9 29 75 23 33 17 12 45

281 290 101 19 48 83 52 26 138 72 87 32 31 36 42 10 27 56 24 25 16 10 42

555 557 203 35 102 163 99 47 270 134 181 77 60 80 97 19 56 131 47 58 33 22 87

1 -

-

1 -

34 155 65 136 1955

35 128 59 143 1913

69 283 124 279 3868

12 13

13 13

25 26

84 197 16 24 109 45 128 6 72 46 47 50 9 36 18 51

97 213 12 19 72 44 102 4 65 43 49 35 13 28 11 61

181 410 28 43 181 89 230 10 137 89 106 85 22 64 29 112

6 28 8 35 115 6 24 -

6 38 8 38 103 5 54 -

12 66 16 73 218 11 7 -

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ™Ê·ÎÔËÁÙ¿‰È ∫ˆÛÙ·‰È·Ó¿ Î·È ªÂÛÔÓ‹ÛÈ §˘Úȉȷӿ ¢‹ÌÔ˜ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∫·ÛÙ¤ÏÈ ÎÙÏ. §Ô˘Û·ÎȷȘ ¶·ÏËfiηÛÙÚÔ ∫·ÏÏÂÚÁÈ·Ó¿ ÷گ·ÏÈ·Ó¿ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·Ú¿ ∫·Ï·ı¤Ó·È˜ ™ÂÈڷοÚÈ ¢Ú··ÓÈ¿˜ ÷ÈÚÂıÈ·Ó¿ ¶ÔÙ·Ì›‰· ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È·Ó¿ ∫Ô˘ÚıÈ·Ó¿ ∫·ÏÔ˘‰È·Ó¿ Î·È °ÂÚˆÓ˘ÌÓÈ·Ó¿ ¶·ÓÙÔ˘ÚÈ·Ó¿ ∫Ô˘ÚÊ·ÏÒÓ·˜ μÔ˘ÏÁ¿Úˆ ΔÔfiÏÈ· ÕÁÈÔ˜ ∫˘Ú °È¿ÓÓ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∂ÓÓ¤· ¯ˆÚ›ˆÓ μ·Ú·ã‰ˆ ªÂÏÈÛÛÈ¿˜ ™ÊËÓ¿ÚÈ ∫¿ÌÔ˜ ∫Âڷً̈ ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÈ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ∫Ô‡ÓÂÓË Î·È Δ˙ÈÙ˙˘ÊÈ¿ ∞ÂÚÈÓfi˜ §Ô‡¯È ŒÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘Ê‹ ∫·Ú¿ §›ÌÓË ƒˆÁ‰È¿ μÏ¿ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μÔ˘ÎÔÏÈÒÓ μÔ˘ÎÔÏÈ·›˜ ¡¤ÌÚÔ˜ °·‚·ÏÔÌÌÔ‡ÚÈ ªÔ‡ÏÂÙ μÔ‡‚·È˜ ™Î·ÊÈÒÙˆ °ÏÒÛÛ· ∞ÓÒÛÎÂÏË •ÂÓ·ÏÈ·Ó¿ ∫·ÎfiÂÙÚÔ˜ ¶·ÏË¿ ƒÔ‡Ì·Ù· ∞¿Óˆ ∫ÂÊ¿Ï· ∫¿Ùˆ ∫ÂÊ¿Ï· ºˆÙ·Î¿‰ˆ ¢‹ÌÔ˜ ªÂÛÔÁ›ˆÓ ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜ Î·È ∫·‚Ô‡ÛÈ ¶fiÚÚˆ ªÂÛfiÁÂÈ· §·Ú‰¿˜ ∫·Ì¿ÚÙ˙Ô˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ºÔ˘ÚÓ¿‰ˆ ∫·Ï˘‚È·Ó‹, ¡Èfi ÈÚÈfi Î·È ∞˙ÔÁ˘Ú¤˜ ∂¶∞ƒÃπ∞ ™∂§À¡√¡ ¢‹ÌÔ˜ ∫·Ì·ÓÔ‡ ∫·Ì·ÓÔ‡ ª·Ú¿ÏÈ· ∞ÁÚÈϤ˜ §ÂÈ‚¿‰· ΔÂ̤ÓÈ· ª˘ÚÙ¤˜ Î·È ¶··‰È·Ó¿ ∑˘ÌÚÔ‡ ª¿˙· ƒÔ‰Ô‚¿ÓÈ ∫·Ì¿ÚÈ· Î·È ∞ˉÔÓÔ› ªÔÓ‹ §ÂÈ‚·‰¿˜ ∫Ô˘ÛÙÔÁ¤Ú·ÎÔ ∞·Óˆ¯ÒÚÈ ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¶ÚÈÓ¤˜ Î·È ΔÛ·ÎÒÓˆ ΔÛÈÛÎÈ·Ó¿ ∞ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

35 24 29

33 23 26

68 47 55

-

-

-

232 221 264 36 11 93 131 182 213 59 136 12 2

187 235 283 63 19 100 148 152 221 60 139 14 3

419 456 547 99 30 202 279 334 434 119 275 26 5

161 1 9 4 4 7 8 2 4

151 4 9 5 3 5 6 5 7

312 5 18 9 7 12 14 7 11

53 8 9 81 257 80 2080

48 12 13 83 272 76 2137

101 20 22 164 529 156 4217

22 16 3 24 265

31 14 3 22 265

53 30 6 36 530

196 45 62 146 62 104 85 197 109 44 176 53 49 111 1439

172 50 71 139 64 75 78 179 114 39 129 46 60 130 1346

368 95 133 285 126 179 163 376 223 83 305 99 109 241 27858

7 7

5 5

12 12

12 24 123 138 182 67 51 88 8 91 331 1 34 1150

5 16 112 141 199 65 52 86 12 97 334 15 1134

17 40 235 279 381 132 103 174 20 188 665 1 49 2284

99 2 4 1 39 26 53 51 29 304

95 1 2 1 45 16 43 44 25 272

194 3 6 2 84 42 96 95 54 576

233 146 44 16

221 166 31 21

454 312 78 37

7 18 6

9 12 9

16 30 15

138

144

282

11

10

21

197 774

188 774

385 1548

4 46

4 44

8 90

190 53 65 31 64 25 15 31 80 57 54 58 40 129 127 75 27 50

101 45 55 35 60 23 22 36 81 45 50 47 40 132 126 74 26 64

291 98 120 66 124 48 37 67 161 102 104 105 80 261 253 149 53 114

7 2 -

3 -

10 2 -


125-135

15-02-08

131

05:11

Page 7

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ™Î¿ÊË ΔÛ·ÁηÚÁÈ¿ÎÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ∫¿ÓÙ·ÓÔ˜ ¶ÏÂÌÂÓÈ·Ó¿ °ÏËÁÔÚÈ·Ó¿ ∫·ÎÔΛ‰È ∫¿‰ÚÔ˜ ª·¯È¿ ™·Îfi˜ ∫ÔÂÙÔ› ¢Ú‡˜ ™ÙÚÔ‚Ï·›˜ ªËψӷ›˜ ºÏÒÚÈ· ™›Ó· Δ˙·ÓÈ·Ó¿ ∫ÔÓÙÔ˘‰È·Ó¿ ™ÂÏÏÈ¿ (1) (1) π‰Â ÈÓ. 4 ÛÂÏ.22 ÛËÌ.1 ¢‹ÌÔ˜ ¶·ÏËÔ¯ÒÚ·˜ ¶·ÏËfi¯ˆÚ· ∞Ó˘‰ÚÔÈ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÈ ∞ÛÊÂÓÙÔϤ˜, ¶Ï·Ù·Ó¤˜, ÎÏ ™ÙÚ¿ÙÔÈ ∞¯Ï·‰È¿Î·È˜ ∞˙ÔÁ˘Ú¤˜ ™·ÓÈ¿ÎÔ˜ ∫¿Ï·ÌÔ˜ μÏÈıÈ¿˜ ∫ÔÓÙfi ∫˘Ó‹ÁÈ ΔÛ·ÏÈ·Ó¿ ∫·ÙÛÈ‚ÂÏÈ·Ó¿ ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÷ۛ ∞ÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ μ·ı‡ÚÔ˘Ì· ™ÎÏ·‚ÔԇϷ Î·È ™Ê·ÎÈ¿ ∫Ô˘ÌÈÛÈ·Ó¿ ∫·Ï¿ÌÈ ªÔ˘ÛÙ¿ÎÔ˜ μÔıÈ·Ó¿ ΔÛÈÛÎÈ·Ó¿ Î·È º·Ú¿ÁÎÈ ™Ù·˘Úfi˜ ™·Ú·Î‹Ó· ∫ÂÊ¿ÏÈ ∫·Ú·ÙÛÔ˘ÏÈ·Ó¿ ¡ÙÂÏÈ·Ó¿ ªÂÛfiÚÔ˘Ì· ÃfiÓÙÚÔ˘ °ÏËÁÔÚÈ·Ó¿ ¢π√π∫. ™º∞∫πø¡ ∂¶∞ƒÃπ∞ ∞¶√∫√ƒø¡∞™ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÌ¤ÓˆÓ ∞Ṳ́ÓÔÈ ¡ÈÔ ÃˆÚÈfi ∫·Ï‡‚·È˜ ™Ù‡ÏÔ˜ ª·¯·ÈÚÔ› ™·ÌˆÓ¿˜ ¶Úfi‚·ÚÌ· ªÂÁ¿Ï· ÈڿÊÈ· ¶·ÏËfiηÛÙÚÔ π˙˙‰›Ó Δ˙È‚·Ú¿˜ ¶Ï¿Î· ∫fiÎÎÈÓÔ ÃˆÚÈfi ∫·ÌÈ¿ Î·È ¡ÈÎËıÈ·Ó¿ ¢‹ÌÔ˜ μ¿ÌÔ˘ μ¿ÌÔ˜ ÌÈÙ¿ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ °ÂÙ›ÌË ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ ∞Ì˘Á‰·Ï› §ÈÙÛ¿Ú‰· ∫¿Ùˆ ∫ÂÊ·Ï¿˜ ∞¿Óˆ ∫ÂÊ·Ï¿˜ ¢Ú¿·ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÏÒÓÈ §ÈÎÔÙÈÓ·Ú¿ ™ÂÏÏÈ¿ ™Ô‡ÚÈ •ÒÔÏÈ Î·È ∞ÚÁ˘ÚÔÌÔ‡ÚÈ °·‚·ÏÔ¯ÒÚÈ ¢Ô˘ÏÈ·Ó¿ •ÂÚÔÛÙ¤ÚÓÈ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

69 1240

67 1129

136 2369

6 36 51

4 24 31

10 60 82

160 31 22 211 57 71 29 27 4 61 47 12 732

105 27 17 180 51 65 31 21 1 61 40 7 606

265 58 39 391 108 136 60 48 5 122 87 19 1338

250 54 12 50 4 8 71 30 21 52 20 16 588

221 40 10 37 6 12 70 35 10 51 20 14 526

471 94 22 87 10 20 141 65 31 103 40 30 1114

13 55 29 45 3 48 4 4 52 33 30 39 69 75 39 18 127 31 40 60 18 55 30 7 4 17 12 27 984

31 30 43 1 48 6 2 36 26 33 26 57 71 42 25 142 43 13 67 18 56 31 3 2 11 15 27 935

13 86 59 88 4 96 10 6 88 59 63 65 126 146 81 43 269 74 83 127 36 111 61 10 6 28 27 54 1919

19 5 6 43 35 29 74 30 8 11 24 34 6 8 3 20 25 17 13 4 21 12 2 446

6 3 6 32 35 21 52 22 5 10 19 34 6 5 2 18 19 20 12 3 12 15 6 363

25 8 12 75 70 50 126 52 13 21 43 68 12 13 5 38 44 37 25 7 33 27 8 812

305 238 185 56 128 47 53 78 16 108 152 173 35 1574

290 213 162 57 122 41 69 65 13 81 161 144 30 1448

595 451 347 113 250 88 122 143 29 189 313 317 65 3022

45 65 7 117

39 58 10 107

84 123 17 224

363 139 100 94 281 169 75 53 80 93 56 99 497 71 141 2311

396 140 115 120 320 192 56 54 88 78 60 78 501 72 117 2387

759 279 215 214 601 361 131 107 168 171 116 177 998 143 258 4698

12 2 1 15

14 1 3 18

26 3 4 33

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ¢‹ÌÔ˜ ª·ı¤ ª·ı¤˜ ∞ϋηÌÔ˜ ºÈÏ›Ô˘ ª¿˙· ÿÌ·ı· ºÔÓ¤˜ ∞ÛÚÔÛ˘ÎÈ¿ Î·È ª·ÏÔ‡ÁÎÚÂÌÔ˜ ªÚfiÛÓÂÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÔ˘ÏÈ·Ó¿ ªÔ˘Ú› ª·Ï·Ú›Ó· •˘Ï·‰È·Ó¿ Î·È ∫¿‚·ÏÏÔ˜ ∫Ô˘ÚÓ¿˜ ¢Ú¿ÌÈ· ¶¿ÙËÌ· ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜ ºÏ·Î› ∞Û‹ °ˆÓÈ¿

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ÕÚÚÂÓ˜

£‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

101 343 65 73 33 87

85 347 76 64 36 72

186 690 141 137 69 159

-

-

-

18 418 19 71 20 13 261 18 78 112 108 245 2083

8 464 14 73 11 11 272 16 88 99 98 231 2065

26 882 33 144 31 24 533 34 126 211 206 476 4148

15 15

4 4

19 19

359 180 164 244 298 348 33 8 36 141 84 131 86 90 2202 ∂¶∞ƒÃπ∞ ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ ¢‹ÌÔ˜ ªÂÏ¿ÌˆÓ ª¤Ï·Ì˜ 494 ™·¯ÙÔ‡ÚÈ· 164 ∫Ú˘¿ μÚ‡ÛȘ 154 √ÚÓ¤ 11 823 ¢‹ÌÔ˜ ºÔ›ÓÈÎÔ˜ ™ÂÏÏÈ¿ 244 °È·ÓÓÈÔ‡ 57 ∞ÛÒÌ·ÙÔ˜ 64 ª·ÚÈÔ‡ 78 ª‡ÚıÈÔ˜ 172 §Â˘ÎfiÁÂÈ· 113 ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ 195 ºÔÈÓÈÎÈ¿˜ 19 942 ¢‹ÌÔ˜ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ∞Ú‰·ÎÙÔ˜ 70 ∫Âڷ̤ Î·È ∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ 180 ∞Á·ÏÈ·ÓÔ‡ 35 ∫Ô‡ÌÈ· 320 μڇ۷Ș 89 ¶Ï·Ù·Ó¤˜ 46 ¢Ô˘Ì·ÂÚÁÂÈfi 94 ∫ÈÛÛfi˜ 85 ∞ÎÙÔ‡ÓÙ· 96 μ¿ÙÔ˜ 84 ¢ÚÈ̇ÛÎÔ˜ 91 1190 ¢‹ÌÔ˜ §¿Ì˘ ™‹ÏÈ 276 ∫ÔÍ·Ú¤ 71 §·ÌÈÓ‹ 70 ªÔ˘ÚÓ¤ 182 ¡ÙÈÏÔ¯ÒÚÈ Î·È §¿ÎÎÔ˜ ºÚ·Ù› ∞ÁÈ¿ ¶ÂÏ·ÁÈ¿ 29 ªÈÍfiÚÔ˘Ì· 56 ¡Ù·ÚÈ‚È·Ó¿ 71 ∞ÙÛÈ¿‰·È˜ ΔÛÈηϷÚÈ¿ ∞ÁÎÔ˘ÛÂÏÏÈ·Ó¿ 77 ¶·ÏËfiÏÔ˘ÙÚ· 31 ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 42 ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 143 ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 143 ∫·Ï‹ ™˘ÎÈ¿ 63 1111 ∂¶∞ƒÃπ∞ ™º∞∫π∞ ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ ÃÒÚ· ™Ê·Î›ˆÓ 246 ªÔ˘Ú› 100 °·‡‰Ô˜ 211 557

348 187 153 237 284 352 30 10 24 129 91 128 78 76 2127

707 367 317 481 582 700 63 18 60 270 175 259 164 166 4329

-

-

-

508 196 173 12 889

1002 360 327 23 1712

-

-

-

256 81 79 83 174 117 181 17 988

500 138 143 161 346 230 376 36 1930

-

-

-

87 197 40 340 69 42 101 96 77 88 79 1216

157 377 75 660 158 88 195 181 173 172 170 2406

14 14

13 13

27 27

272 68 66 198 33 70 56 57 18 33 130 130 55 1056

548 139 136 380 62 126 127 134 49 75 273 273 118 2167

25 35 29 37 28 132 29 43 4 362

29 38 22 37 39 104 28 34 5 336

54 73 51 74 67 236 57 77 9 698

218 84 206 508

464 184 417 1065

4 4

-

4 4

¢‹ÌÔ˜ ºÚ ºÚ¤˜ ¶ÂÌfiÓÈ· ∫¿¸Ó· ÌÂÙ· °ÂÓÓã›ÙÛ·ÚË Δ˙ÈÙ˙˘Ê¤˜ ¡›Ô˜ μ·Ê¤˜ ÃÈÏÈÔÌÔ‰Ô‡ ∞̤ÏÈ· ∫˘ÚÈ·ÎÔÛ¤ÏÏÈ· ƒ·ÌÓ‹ ∫·Ú·›˜ ªÂÏȉfiÓÈ ¶·È‰Ô¯ÒÚÈ ¡ÂÚÔ¯ÒÚÈ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

¢‹ÌÔ˜ ∞Û·ÊÔ˘ ÃÒÚ· ™Ê·Î›ˆÓ ªÔ˘Ú› °·‡‰Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞Û·ÊÔ˘ ∞Û·ÊÔ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ¶·ÙÛ·Ófi˜ ∫Ô„Ô‰¿ÛÔ˜ ™Î·ÏˆÙ‹ ∞ÚÁÔ˘Ï¤˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ™·Ì·ÚÈ¿ ∞ÁÈ¿ ƒÔ˘Ì¤ÏË ∞Ú¿‰ÂÓ· ¢‹ÌÔ˜ ∞Óˆfiψ˜ ∞ÓÒÔÏȘ ¢‹ÌÔ˜ ¡›ÌÚÔ˘ ¡›ÌÚÔ˜ Î·È μÚ·ÛÎÈ¿˜ ∞ÛÊ¤Ó‰Ô˘ ∫ÔÌËÙ¿‰Â˜ ¢π√π∫. ƒ∂£Àª¡∏™ ƒ∂£Àª¡∏ (fiÏȘ) ¢‹ÌÔ˜ fiψ˜ ƒÂı‡ÌÓ˘ ™˘ÓÔÈΛ· ºÔÚÙ¤Ù˙· ™˘ÓÔÈΛ· ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ™˘ÓÔÈΛ· ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ™˘ÓÔÈΛ· ªÂÁ¿ÏË ¶fiÚÙ· ™˘ÓÔÈΛ· ª·ÎÚ‡ ÛÙÂÓfi ™˘ÓÔÈΛ· ÕÁÈÔ˜ §¿˙·ÚÔ˜ ™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›· ™ÔÊ›· ª¿Ú·ıÔ˜ ºfi‰ÂÏ ™›Û·È˜ ∞ãÏfi˚‰·È˜ £Ô‰ÒÚ· ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞ÁÚ›‰È· ∫ˆÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Δ˙·¯È·Ó¿ Î·È μÂÚÁÈÙÛ·Ó¿ ∞Û˘ÚÒÙÔÈ ∞˝ÌÔÓÔ˜ ÃÒÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙÒÓ ª·ÚÁ·Ú›Ù·È˜ ∫·Ï·ÓÙ·Ú¤ ¶ËÁÔ˘ÓÈ·Ó¿ √Úı¤˜ ∫¿Ùˆ ΔÚÈfi‰Ô ∞¿Óˆ ΔÚÈfi‰Ô ¶ÚÈÓ¤˜ §·Áο μÂÚÁÈ·Ó¿ ¶Ï¢ÚÈ·Ó¿ ™ÎÔÚ‰›ÏˆÓ Î·È ∫·ÏϤÚÁˆÓ ∞ÏÊ¿ ™ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· ∞Ó·¯Ô‡Ú‰ˆ ŒÚÊÔÈ ¶Ú›ÓÔ˜, ¶ÈÛÎÔ‹ Î·È ∫·˚Ó·ÚÙ˙¤ ¢π√π∫. ∏ƒ∞∫§∂π√À ∏ƒ∞∫§∂π√¡ (fiÏȘ) ¢‹ÌÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ™˘ÓÔÈΛ· ª·ÙÏ¿ Δ˙·Ì› ™˘ÓÔÈΛ· ™ÂÚ‹ ΔÔ˘ÚÓ¿ ™˘ÓÔÈΛ· ∞ÓÎÂÌÔ‡Ù ™˘ÓÔÈΛ· ∫È˙›Ï-Δ¿ÌÈ· ™˘ÓÔÈΛ· ™Ô˘ÏÙ¿Ó π‚Ú·¯‹Ì ™˘ÓÔÈΛ· °ÂÓÓ› Δ˙·Ì› ™˘ÓÔÈΛ· ™ÔÊÔ‡ ªÂ¯Ì¤Ù ·Û¿ ™˘ÓÔÈΛ· ª·¯ÌÔ‡Ù ·Á¿ ™˘ÓÔÈΛ· ∞‚‰Ô˘Ú·¯Ì¿Ó ·Û¿ ™˘ÓÔÈΛ· ΔÂÊÙÂÚÙ¿Ú ™˘ÓÔÈΛ· ƒÂÙ˙¤ ·Á¿ ™˘ÓÔÈΛ· ∞Ú·ÛÙ¿ ™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™˘ÓÔÈΛ· ÃÔ˘ÁÎÈ¿Ú ™˘ÓÔÈΛ· μÂ˙‡Ú ™˘ÓÔÈΛ· ™ÂÚ-ΔÔÔ‡ ºÈÓٛΠ·Û¿

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

246 100 211

218 84 206

464 184 417

4 -

-

4 -

415

361

776

-

-

-

230 37 72 70 42 451

246 33 76 55 36 446

476 70 148 125 78 897

-

-

-

148 34 79 64 295

120 33 66 60 279

238 67 145 124 574

-

-

-

372

384

756

-

-

-

205 231 153 589

178 199 149 526

383 430 302 1115

-

-

-

46 52 3 65 71 175 105 70 19 22 42 17 21 32 74 83 852

1 1 70 70 15 73 3 75 166 100 63 24 24 43 18 37 41 75 87 854

1 1 116 122 18 138 3 146 341 205 133 43 46 85 35 58 73 149 170 1706

365 323 222 187 121 141 140 4 4

379 338 249 192 133 142 144 3 3

744 761 471 379 254 283 284 7 7

331 49 40 114 23 117 69 44 45 95 81 83 89 86 10

410 51 35 116 27 113 68 54 34 111 79 85 93 95 6

741 100 75 230 50 230 137 98 79 206 160 168 182 181 16

8 6 19 37 44

4 15 18 27 38

12 24 37 64 82

34 1310

52 1429

86 2730

26 140

28 124

54 264

485 493 105 412 177 58 251 65 95 186 46 333 13 53

635 462 106 1 402 201 72 227 33 51 191 30 342 32 22

1220 955 211 1 814 378 130 478 98 146 377 76 675 45 75

666 563 249 643 203 1481 495 176 132 234 105 21 87 288 402

713 611 254 589 227 1483 520 191 111 251 92 9 86 332 304

1379 1174 503 1232 430 2964 1015 367 243 485 197 30 172 690 700

45

62

107

500

549

1049

°Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


125-135

15-02-08

132

05:11

Page 8

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ™˘ÓÔÈΛ· μ·ÏÈÙ¤ Δ˙·Ì› ∞Î Δ¿ÌÈ· ªÈÛÎÈÓÈ¿ ∫·ÙÛ·Ì¿˜ ªÂÙfi¯È· ∂¶∞ƒÃπ∞ ª∞§∂μπ∑π ¢‹ÌÔ˜ ∫ÚÔ˘ÛÒÓÔ˜ ∫ÚÔ˘ÛÒÓ·˜ ∞¿Óˆ ∞ۛٷȘ ™¿Ú¯Ô˜ ¶ÚÈÓÈ¿˜ ∫ÔÚÊ·›˜ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∫Èı·Ú›‰· ∫¿Ùˆ ∞Û›Ù˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞Á. ª‡ÚˆÓÔ˜ ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ ¶ÂÙÚÔΤʷÏÔ μԇٷȘ ∫·Ï¤Û· ™Ù·˘Ú¿ÎÈ· °ÈÔÊ˘Ú¿ÎÈ· ¶ÂÓÙ·Ìfi‰È ¶˘ÚÁÔ‡ ™›‚· ∫ÂÚ¿Û· Î·È μÏ·¯È·Ó¿ ∞˘ÁÂÓÈ΋ ¢‹ÌÔ˜ Δ˘Ï›ÛÛÔ˘ Δ‡ÏÈÛÛÔ˜ ªÔÓ‹ °ˆÓÈ·›˜ ∫ÂÚ·ÌÔ‡ÙÛÈ ƒˆÁ‰È¿ ∞¯Ï¿‰· ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ °¿˙È ∂¶∞ƒÃπ∞ Δ∂ª∂¡√™ ¢‹ÌÔ˜ ¢·ÊÓÒÓ ¢·ÊÓ·›˜ ∫·ÏÔ‡ ™ÈÓ¿È μÂÓÂÚ¿ÙÔ •ÂÚÔÏË¿ ∫·Ó› ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ∫·Úη‰ÈÒÙÈÛÛ· °¤Ó· ∫fiÏ·ÈÓ· ¢Ú·ÎÔ˘ÏÈ¿Ú˘ ƒÔ˘Î¿ÓÈ °·Ï¤ÓÈ ºÔÈÓÈο ªÂÙfi¯È· ºÔÈÓÈÎÈ¿˜ °Ô‡ÚӷȘ ∞ı·Ó¿ÙÔÈ ªÂÙfi¯È· Δ˙·ÁηڿÎË Î·È ª˘ÚıÈÒÙË ¢‹ÌÔ˜ ∞Ú¯·ÓÒÓ ∞¿Óˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜ ∫¿Ùˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜ μ·ı‡ÂÙÚÔ ∞ÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÛ˘ Î·È ÃˆÚȉ¿ÎÈ ÕÁÈÔ˜ ™‡ÏÏ·˜ ªÂÙfi¯È· °ÂÓ¿ÚÂÓ·˜, ∑ÂÚ‚Ô‡ Î·È ª·Ï¿‰Â˜ μ·ÛÈÏÂÈ·›˜ ™ÂÚÁÈ·ÓÒ Î·È §ÈÌÔ㯈ÚÈ ™‡Ï·ÌÔ˜ ª·Ú·ı›Ù˘ ºÔÚÙ¤ÙÛ· ¶ÚÔ‡Û· ∂ÏÏËÓÈο ª·ÎÚ‡˜ ΔÔ›¯Ô˜ Î·È ªÂÙfi¯È· ∞ÁÈ¿ ∂ÈÚ‹ÓË ∂¶∞ƒÃπ∞ ¶∂¢π∞™ ¢‹ÌÔ˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ¶·Ó·ÁÈ¿ ∞˘Ï‹ ∫·Û¿ÓÔÈ ƒÔ˘ÛÛÔ¯ÒÚÈ· ¡ÈˉËÙfi˜ ª·ıÈ¿ ∞ÚÌ¿¯· °ÂÚ¿ÎÈ ŒÌ·ÚÔ˜

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

90 3007 132 15 64 3218

82 2951 121 11 60 3143

172 5958 253 26 124 6361

297 6542 142 266 128 139 7217

329 6651 172 275 145 137 7380

620 13193 314 541 273 276 14597

630 132 115 112 232 86 82 256 1645

639 126 131 104 246 102 78 276 1702

1269 258 246 216 478 188 169 532 3347

4 1 2 7

5 1 3 9

9 2 5 16

464 96 215 198 191 45 88 183 117 118 167 1882

447 100 232 206 193 11 81 169 112 123 172 1846

911 196 447 404 384 56 169 352 229 241 339 3728

3 37 4 2 2 94 1 2 5 150

2 36 2 3 83 2 5 5 138

5 73 6 5 2 177 3 7 10 288

261 89 172 7 199 168 40 1

275 108 172 5 189 179 49 3

536 197 344 12 388 347 89 4

20 2 73 26 155

27 84 18 137

47 2 157 44 202

327 3 177 12 244 9 1 3 18

307 183 6 206 4 2 20

634 3 360 18 450 13 1 5 38

36 44 14 47 69 20 16 16 51 43 138 25 8 -

79 41 17 65 47 17 15 14 32 31 101 15 11 -

85 31 112 116 37 31 30 83 74 139 40 19 -

8 802

9 737

17 1539

2 528

1 979

3 374

864 109 10 3 1

861 109 6 3 -

1725 218 16 6 1

25 75 25 71 64

23 81 30 63 55

48 156 55 134 119

73 2 1 41 1 10

91 1 29 8

164 3 1 70 1 18

25 10 16 17 9 133 7 9

9 6 16 13 6 130 3 11

34 16 32 30 15 263 10 20

22 13 1150

25 13 1146

47 26 2296

37 28 551

32 23 501

69 51 1052

206 3 88 1 99 96 36 159 51

234 1 84 2 100 91 41 134 44

440 4 172 3 199 187 77 293 95

70 83 26 141 165

60 67 30 133 157

130 150 56 274 322

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ £ˆÌ·‰È·ÓÒ ∫·Ú·‚¿‰ˆ ª¿Úı· •ÂÓÈ¿ÎÔ˜ ∫·ÙˆÊ‡ÁÈ ªËÏÈ·Ú¿‰ˆ ∞ÊÚ·Ù›

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

27 51 86 74 46 102 27 1152

37 38 73 82 54 83 38 1136

64 89 159 156 100 185 65 2288

16 506

16 470

32 976

274 10 14 14 65 49 44 423 59 96 148 202 24 193 49 99 27 49 151 166 129 208 9

252 8 18 13 66 49 49 431 39 91 158 173 18 226 48 107 28 56 161 154 99 209 9

526 18 32 27 131 98 93 854 98 187 306 375 42 419 97 206 55 105 312 320 228 417 18

62 35 12 66 5 30 26 56 16 13 -

56 37 9 65 2 28 32 54 14 13 -

118 72 21 131 7 58 58 110 30 26 -

294 50 5 79 174 1 72 28 73 174 169 25 25 189 62 47 131 43 249 164 144 64 2237

314 38 12 98 168 2 97 26 90 223 152 24 24 169 61 48 124 34 266 156 157 92 1 2352

608 88 17 177 342 3 169 54 163 397 321 49 49 358 123 95 255 77 515 320 301 156 1 4589

45 1 113 22 3 71 43 43 67 66 4 4 61 500

42 2 112 19 1 88 31 31 61 62 3 9 78 508

87’ 3 225 41 4 159 74 74 128 128 7 19 139 1008

629 60 140 370 194 105 194 157 72 125 387 2433

670 50 168 391 223 107 247 150 70 128 419 2623

1299 110 308 761 417 212 441 307 142 253 806 5056

60 4 64

55 7 62

115 11 126

¢‹ÌÔ˜ ∞Á. ¶·Ú·ÛÎÈÒÓ ∞ÁÈ·›˜ ¶·Ú·ÛÎÈ·›˜ 191 ∫ÂÏÏÈ¿ ∫·ÏÔÌfi‰Ë˜ ºÈÏ›ÛÈ· ¶Â˙¿ 84 ™ÎÔÈÏÔ› 98 ªÂϤ۷Ș 73 ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 165 ÃÔ˘‰¤ÙÛÈ 163 μfiÓË 17 °·Ï·Ù¿˜ ∞ÛÙÚ›ÙÛÈ 1 μ·Ú‚¿ÚÔÈ 83 ∞¿Óˆ ∞ÛÙÚ·ÎÔ› 21 ∫Ô˘Ó¿‚ÔÈ 134 ∫ÒÌ·È 21 ∑·ÁÔ˘ÚÈ·ÓÔ› 18 ∫·Ù·Ï·Á¿ÚÈ 63 ¶·ÙÛ›‰Â˜ 20 ∂¶∞ƒÃπ∞ ª√¡√º∞Δ™πƒπ∑√¡

193 73 111 87 210 176 18 70 18 143 17 17 52 16

384 157 209 160 375 339 35 1 153 39 277 38 35 115 36

27 36 6 28 16 39 97 10 7 162 80 117 31 32 115 25 5 29

30 33 3 28 18 50 90 13 5 152 63 115 27 37 111 39 7 29

52 69 9 56 34 89 187 23 12 314 142 232 58 69 226 64 19 49

��‹ÌÔ˜ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ∫·Ú‰Ô˘ÏÈ·ÓÒ ™ÎÏ·‚ÂÚÔ¯ÒÚÈ °·Ï·ÓÈ·ÓÒ μ·Ú‚¿ÚˆÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ §ÈÏÈ·ÓÒ £Ú·„·Ófi ™·Ì¿˜ ∑ˆÊfiÚÔÈ ªÔ˘¯Ù¿ÚÔÈ ™Ì¿ÚÈ §·ÁÔ‡ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ ¢È·‚·˚‰¤ ¶ËÁ·˚‰Ô‡ÚÈ ªÈÙ˙·ÚÈ·ÓÒ §·ÚÔ˘˙·ÓÒ ∞Ì·ÚÈ·ÓÒ ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ· ∞ÛÎÔ› •Âȉ¿˜ ™˘ÚȉȷÓÒ ¢‹ÌÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ¶ÈÛÎÔ‹ ™ÎÔÙÂÈÓfi ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫fiÍ·ÚË ∫·Ïfi ÈÚÈfi ∞¿Óˆ μ¿ıÂÈ· ∫¿Ùˆ μ¿ıÂÈ· °Ô‡ÚӷȘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÃˆÚÈfi ∞ÓÒÔÏÈ ™Î·Ï¿ÓÈ ∫·ÚÙÂÚfi˜ ∫·ÚÙÂÚfi˜ ∂ÏË¿ °¿ÏÈ μÔÚÚÔ‡ °·Ï‡Ê· ÷ڷÛfi °Ô‡‚·È˜ ™ÁÔ˘ÚÔÎÂÊ¿ÏÈ ∞˚Ù¿ÓÈ· ™Ù·ÌÓÔ› ™ÎfiÂÏ· ¢‹ÌÔ˜ ªÔ¯Ô‡ ªÔ¯fi˜ ™ÊÂÓÙ‡ÏÈ ¶ÔÙ·ÌÈ·›˜ ∞˘‰Ô‡ °ˆÓÈ·›˜ ∫ÂÚ¿ ∫Ú¿ÛÈ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¶ÈÛÎÔÈ·ÓÒ ∫Ô˘ÙÔ˘ÏÔ˘Ê¿ÚÈ ª¿ÏÈ·

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ¢‹ÌÔ˜ ÿڷÎÔ˜ ÿڷη˜ ¶‡ÚÁÔ˜ ƒÔÙ¿ÛÈ ªÂÛÔ¯ˆÚÈfi ∞¯ÂÓÙÚÈ¿˜ ∂ıË¿ ªÔ˘ÚÓÈ¿ ¶ÚÈÓÈ¿˜ ¶·Ú¿Ó˘ÊÔÈ ∞̇Á‰·ÏÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ªÂÙfi¯È ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÂÙ·ÓÈ·Ó¿ ∫Ô˘Ì¿Û· §Ô‡ÎÈ· ºÔ˘ÚÓÔÊ¿Ú·ÁÁÔ μ·ÁȈÓÈ¿ ™Ù·‚ÁÈ·›˜ ∞ο̈ÙÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ ∫¿Ú˘· ¶·Ó·ÁÈ¿ ™Ù¤ÚӷȘ ∞ÁÈ¿ ºˆıÈ¿ ∞Û‹ÌÈ ™ˆÎ·Ú¿˜ μÂÏÔ‡ÏË ∞›ÓÈ ¶Ú·ÈÙÒÚÈ· ¢ÔÚ¿ÎÈ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈÓÈ¿ ™ÎÈÓÈ¿˜ °·Ú›·˜ (ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ) ∫·ÙÛÈοÏÈ ¢Ú·¤ÙÈ ΔÔ˘Úψً ∫·ÎÔ‡ ∫·Ï‡‚È· ºÈÏ›Ô˘ ∫·ÛÙÂÏÏÈ·Ó¿ º·‚ÚÈ·Ó¿ ¢ÂÚÌ¿ÙÈ ª·¯·ÈÚ¿ §·ÁÔ‡Ù· ™ˆÚ·ÎÈ·Ó¿ μ·ÎÈÒٷȘ ªÈÙÛÈÙÛ›ÚÈ ÿÓÈ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚηÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ÚηÏÔ¯ÒÚÈ ∞ÏËÙ˙·Ó‹ ÃÔ˘Ì¤ÚÈ ¶·ÙÛ›‰ÂÚÔ˜ ∞Ï¿ÁÓÈ °Ô‡ÚӷȘ ™Ù‡ÚˆÓ·˜ ∑›ÓÙ· ª·ÏÈ·Ú›ÛÈ μÈÙÛÈÏÈ¿ ¶¿ÚÙËÚ· ÷ϷÛfi˜ ¡›ÛÈÙ· ª·‰È¿ μÔ˘ÙÔ˘ÊÔ‡ ∞ÙÛÈ¿‰·È˜ ∫¿Ùˆ ¶Ô˘ÏÈ·›˜ ∞¿Óˆ ¶Ô˘ÏÈ·›˜ ∫·Ïfi ÈÚÈfi ∞ÁÈ¿ ™ÂÌÓ‹ °¿ÛÈ ªÔ˘ÛÔ‡Ù· ¶ÈÛÎÔ‹ ¢‹ÌÔ˜ ΔÂÊÂÏ›Ô˘ ΔÂʤÏÈ §ÈÁfiÚÙ˘ÓÔ˜ ¶Ï·ÎÈÒÙÈÛÛ· ∫ÂÊ·Ï¿‰ˆ Î·È °ÂÓÔ‡ÛË ∫·Ì¿Ú·È˜ ∞ÔÛÂϤÌÈ ∞˘Ú¿ıÈ ∞ÌÔ˘Ú¤Ï·È˜ ∞ÚÌ·ÓÒÁÂÈ· ∫·Îfi ÈÚÈfi ¢·Ì¿ÓÈ· ∞Úο‰È ∫ÂÊ¿Ï· ªÂÏÈÛÛÔ¯ÒÚÈ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

165 32 3 98 133 62 35 31 54 7 9 39 101 36 41 5 70 31 65 8 71 40 -

156 19 1 99 149 65 28 34 41 8 13 31 100 21 43 53 70 30 55 15 65 28 -

321 51 4 197 282 127 63 65 95 15 22 70 201 57 84 103 140 61 120 23 136 68 -

10 170 67 22 21 39 31 22 79 43 82 16 49 199 18 50 44 105

7 128 49 23 24 28 32 24 84 27 60 21 37 194 12 35 47 91

17 299 111 45 45 67 63 46 163 70 142 37 86 393 30 85 91 196

110 34 2 67 12 115 15 96 17 13 68 550

112 45 2 66 2 109 14 86 9 8 61 514

222 79 4 133 15 224 29 182 20 21 129 1064

111 30 2 38 48 6 49 6 1 107 81 30 24 12 13 25 586

95 32 6 27 35 4 47 2 2 93 66 20 22 12 8 22 492

205 62 8 65 83 10 96 8 3 200 150 50 46 24 21 47 1078

60 8 97 89 2 6 5 4 1 2 43 1 10 1 328

49 6 63 99 3 1 2 9 24 6 262

109 14 160 188 5 7 7 4 1 11 67 1 16 590

62 105 53 2 25 49 Ø36 67 10 27 77 32 9 52 19 21 27 36 67 38 92 33 23 988

41 87 52 4 17 47 31 72 15 29 51 26 7 43 17 12 21 36 70 46 79 30 25 878

103 192 105 6 42 96 67 139 25 56 128 58 16 95 36 33 48 72 137 84 171 63 48 1866

3 2 2 6 1 2 1 -

1 1 4 -

4 3 2 10 1 2 1 -

133 85 19 17 10 51 44 67 22 62 70 21 19 27

94 78 19 7 9 35 30 61 16 52 47 36 20 13

227 163 38 24 19 86 74 128 38 114 117 57 39 40


125-135

15-02-08

133

05:12

Page 9

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ μÔÚË¿˜ ΔÛÈÊÔ‡Ù ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ª·‰¤˜ ÷ڿÎÈ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿Ï· ¢‹ÌÔ˜ ªÂÁ¿Ï˘ μÚ‡ÛȘ ªÂÁ¿ÏË μÚ‡ÛȘ ¶Ú‚ÂÏÈ·Ó¿ ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· ∞ͤÓÙÈ ÕÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜ ∞Ú‰¿¯ıÈ· ¢Ô‡ÏË §·Ú¿ÓÈ ∫Ô˘ÙÔ‡ μÔÚÚÔ‡ ∞ÙÛÈ¿‰·È˜ ∞¿Óˆ ÕÎÚÈ· ªˆÚÈ¿˜ ∫¿Ùˆ ÕÎÚÈ· §Ô‡Ú·È˜ ™ÙfiÏÔÈ ÿÓÈ· μ·Ï› °Î·ÁοϷȘ °Ú¿ÓÙÔ˜ ∫¿Ùˆ ªÔ‡ÏÈ· ∂¶∞ƒÃπ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√¡ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˘ ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˜ ƒÔ˘Ê¿˜ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ™ÂÚÂÈÊÈ·Ó¿ ªÔÓfi¯ˆÚÔ °·ÏÏÈ¿ ∞fiÏ˘¯ÓÔ˜ μÚ¤ÏÈ ªÔ›Ú·È˜ ªËÙÚfiÔÏȘ ÃÔ˘ÛÙÔ˘ÏÈ·Ó¿ μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›Ù˘ ∞Á›ÔÈ ¢¤Î· ¶ÏÔ˘Ù‹ ∫˘ÚÌÔ˘Û‹ ªˆÚfiÓÈ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÚÔ‡ ∑·Úfi˜ μÔÚ›˙· ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï· §·ÏÔ˘Ì¿˜ ∫Ô‡ÚٷȘ º·Ú› ¶·Ó·ÁÈ¿ ¶·ÏË¿Ì· ∫·Ï·ıÈ·Ó¿ ª¿ÎڷȘ ¢ÚfiÛÔÈ ¡‡‚ÚËÙÔ˜ °¤ÚÁÂÚË ∞ÔÌ·ÚÌ¿ ª·Ó·Ûfi˜ ∞¿Óˆ ªÔ‡ÏÈ· ƒ¿ÊÙ˘ ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ ∫Ô˘Û¤˜ §ÈãÛÙ·ÙÚÔ˜ °È·ÏÔÌÔÓfi¯ˆÚÔ °·‚·ÏÈ·Ó¿ ¶ËÁ·‰¿ÎÈ· ∞ÓÙÈÛοÚÈ ¶¤ÚÈ ∞ÏËıÈÓ‹ ¶ÏÒÚ· ªfiÌÈ· ΔÚ˘ËÙ¿ ÕÁÈÔ˜ ∫˘Ú›ÏÏÔ˜ ∫ÚfiÙÔ˜ ªÈ·ÌÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÓÙ‹Ï· ∞ÓÒÁÂÈ· μ·ÛÈÏÈο ºÏ·ıȿηȘ ∞ÂۈοÚÈ ∂¶∞ƒÃπ∞ ¶Àƒ°πøΔπ™™∞ ¢‹ÌÔ˜ ∫ÈÛÛÒÓ

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

1 18

6

1 24

22 62 34 42 5 812

17 54 27 31 4 651

39 117 61 73 9 1463

112 47 208 177 42 3 2 2 2 595

115 54 202 167 54 2 594

227 101 410 344 96 5 2 2 2 990

6 20 144 41 97 160 27 19 26 52 23 31 40 67 28 50 90 22 47 835

6 20 136 30 73 144 23 13 26 39 23 26 31 55 18 42 70 13 47 1825

12 40 280 71 170 304 50 22 52 91 46 57 71 122 46 92 160 35 94

85 42 7 3 4 17 42 69 69 2 129 -

81 32 7 8 5 11 41 54 54 118 -

166 74 14 11 9 28 83 123 123 2 247 -

34 61 33 10 23 10 37 37 28 28 26 5 44 31 155

34 54 32 7 31 12 47 47 17 17 24 2 30 19 132

68 118 65 17 54 22 84 84 45 45 50 7 74 50 287

317 260 55 9 20 33 16 9 30 17 64 308 17 46 45 1246

291 287 77 9 27 29 20 5 33 11 51 311 14 57 33 1255

608 547 132 18 47 62 36 14 63 28 115 619 31 103 78 2501

54 86 4 20 3 7 51 45 59 329

49 64 7 22 3 5 53 52 62 317

103 150 11 42 6 12 104 97 121 646

84 169 130 34 25 7 73 82 49 53 111 409 9 51 60 142 86 64 90 60 52 1840

78 173 106 42 27 11 60 80 49 55 108 429 9 44 55 139 89 57 77 48 63 1799

162 342 236 76 52 18 133 162 98 108 219 838 18 85 115 281 175 121 167 108 115 3639

7 17 9 7 34 1 75

6 18 9 4 42 1 80

13 35 18 11 76 2 155

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ∫ÈÛÛÔ› ∫·ÏÔ¯ˆÚ·Ê›Ù˘ §·ÁˆÏÈfi º·ÓÂڈ̤ÓË μfiÚÔÈ ∫·Ï‡‚È· ª·Á·ÚÈοÎÈ °ÏËÁÔÚÈ¿ ΔÂÌÂÓ¤ÏÈ ¢‹ÌÔ˜ Δ˘Ì·Î›Ô˘ Δ˘Ì¿ÎÈ ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ ∫·ÌËÏ¿ÚÈ ¶·ÙÛ›‰È· ™›‚· ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

14 32 66 195 113 50 -

14 22 72 185 87 45 -

28 54 138 380 206 9 -

65 22 13 30 1 48 6 48 19

59 21 8 3.5 52 4 41 16

124 43 21 65 1 100 10 89 30

529 23 141 213 187 81 1174

541 25 172 204 170 70 1182

1070 48 313 41 357 151 2350

-

-

-

1115 305 1420

2208 609 2810

55 38 93

25 30 55

80 6 148

1

1

547

564

1111

224 214 118 83 257 173 176 89 60 122 1516

453 414 237 179 504 338 342 195 116 252 3030

18 9 27

20 12 32

38 21 59

367 387 108 99 267 56 58 98

807 796 204 203 503 113 116 184

82 37 -

70 35 -

152 72 -

683 230 397

1333 431 734

4

5

9

1025 155 141 170 33 48 40

2071 345 269 328 87 119 93

1 8 -

-

1 8 -

450 64 135 200 107 114 233

897 141 265 380 203 247 449

4 -

-

4 -

167 137 86 64 86 158 114 69 153 189 1223

333 279 149 146 161 314 225 131 285 382 2405

2 2 4

-

2 2 4

453 79 64 89 685

918 164 116 179 1377

167 83 172 422

168 60 136 364

345 146 308 786

203 49 103 289

407 107 206 586

-

-

-

¢√ππ∫. §∞™∏£π√À ∂¶∞ƒÃπ∞ ª∂ƒ∞ª¶∂§§√¡ ¢‹ÌÔ˜ ¡Â·fiψ˜ ¡Â¿ÔÏȘ 1093 μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË 297 1990 ¢‹ÌÔ˜ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ™ÈÓ·ÏfiÁη ¢‹ÌÔ˜ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ºÔ˘ÚÓ‹˜ 229 ∫¿Ùˆ ¯ˆÚÈfi ºÔ˘ÚÓ‹˜ 200 ∞¿Óˆ ¯ˆÚÈfi ºÔ˘ÚÓ‹˜ 119 ¶ÈÓ·›˜ 96 ∂ÏÔ‡ÓÙ· 247 μÚÔ˘¯¿˜ 165 ™ÎÈÓ¿˜ 166 ∫·Ú‡‰È 106 ¢ˆÚÈ·›˜ 56 §Ô‡Ì·˜ 130 1514 ¢‹ÌÔ˜ ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˘ ÃÔ˘ÌÂÚÈ¿ÎÔ˜ 300 §›ÌӷȘ 409 ªÂÙfi¯È· §ÈÌÓÒÓ 96 ŸÍˆ §·ÎÎÒÓÈ· 104 μÚ‡Û˜ 236 ∞Ì˘Á‰¿ÏÔÈ 57 ¶Ï·Ù‡Ô‰È 58 ¡ÈÎËıÈ·ÓÒ 86 ¢‹ÌÔ˜ μÚ·¯·Û›Ô˘ μÚ·¯¿ÛÈ 650 ª›Ï·ÙÔ˜ 201 §·ÙÛ›‰· 340 ¢‹ÌÔ˜ ∫ÚËÙÛ¿˜ ∫ÚËÙÛ¿ 1046 ∫ÚÔ‡ÛÙ·˜ 190 ¶Ú›Ó· 128 ∫·Ïfi ÈÚÈfi 158 ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 54 ª¤Û· §·ÎÎÒÓÈ· 71 Δ¿ȷȘ 53 ∂¶∞ƒÃπ∞ §∞™∏£π ¢‹ÌÔ˜ ¢˙ÂÚÌÈ¿‰ˆÓ Δ˙ÂÚÌÈ¿‰ˆ 447 §·ÁÔ‡ Î·È ¶ÈÓ·ÎÈ·ÓÒ 77 º·ÚÛ¿Úˆ Î·È ª·Ú̷Τو 130 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 180 ª¤Û· ¶ÔÙ¿ÌÔÈ 96 ŸÍˆ ¶ÔÙ¿ÌÔÈ 133 ª¤Û· §·Û‹ıÈ 216 ¢‹ÌÔ˜ æ˘¯ÚÔ‡ æ˘¯Úfi 166 ¶Ï¿ÙË 142 °ÂÚÔÓÙÔÌÔ˘Ú› 63 ªÂÙfi¯È 82 ª·ÁÔ˘Ï¿˜ 75 ∫·ÌÈÓ¿ÎÈ 156 ∞‚Ú·ÎfiÓÙ˜ 111 ∫Ô˘‰Ô˘Ì·ÏÈ¿ 62 ¶Ï·ıÈ·ÓÒ 132 ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 193 1182 ∂¶∞ƒÃπ∞ μπ∞¡¡√™ ¢‹ÌÔ˜ μÈ¿ÓÓÔ˘ ∞¿Óˆ μÈ¿ÓÓÔ˜ 465 ∫¿Ùˆ μÈ¿ÓÓÔ˜ 85 ÃfiÓÙÚÔ˜ 52 μ·¯fi˜ 90 692 ¢‹ÌÔ˜ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 204 ∫Ú‚·Ù¿˜ 58 ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú‡ÛÈ 103 ∞ÌÈÚ¿ 297

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ™˘ÎÔÏfiÁÔ˜ ∫·Ï¿ÌÈ ¶Â‡ÎÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÓÚÈÒÓ ªÔ˘ÚÓÈ·›˜ ª‡ıÔÈ ÃÚÈÛÙfi˜ ¶·ÚÛ¿˜ °‰fi¯È· ª‡ÚÙÔ˜ ƒ›˙· ∫¿Ùˆ ™‡ÌË ∂¶∞ƒÃπ∞ π∂ƒ∞¶∂Δƒ√™ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ·¤ÙÚÔ˘ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ∫ÂÓÙÚ› ª·ÎÚËÏË¿ ªÂÛÂϤÚÈ ∫·›ÛÙÚÈ °È·ÓÓ›ÙÛÈ ∫ÂÊ¿ÏÈ ¢‹ÌÔ˜ ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘ ∫¿Ùˆ ¯ˆÚÈfi ∞¿Óˆ ¯ˆÚÈfi ¶ÈÛÎÔ‹ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ §Ô˘ÙÚ¿˜ ∫·Ï·Ì·‡Î· ª¿ÏϷȘ ∫·ÏÔÁ¤ÚÔÈ ¢‹ÌÔ˜ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘ ∫·‚Ô‡ÛÈ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ μ·ÛÈÏÈ΋ ∂¶∞ƒÃ. ™∏Δ∂π∞ ¢‹ÌÔ˜ §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ §ÈÌ‹Ó ™ËÙ›·˜ ¶ÈÛÎÔΤʷÏÔ ∫¿Ùˆ ¶ÈÛÎÔ‹ ™ÎÔ‹ ÷̷›˙È ƒ›˙· ¶·Ú·ÛfiÚÈ ∞¯Ï¿‰· ∫˘ÌÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ™ÎÏ·‚‰ȿÎÔ˘ ∞ÁÈ¿ ºˆıÈ¿ ƒÔ‡ÛÛ· ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ª·ÚˆÓÈ¿ ∞¿Óˆ ¶ÈÛÎÔ‹ ™ˆÙ›ڷ ™ÎÔÚ‰›Ïψ ΔÔ˘ÚÙÔ‡ÏÔÈ ™·ÓÙ¿ÏÈ ™Ê·ÎÈ¿ ∑Ô˘ ¶ÈÛÎÔÎÂÊ·Ï›Ô˘ ªÂÙfi¯È· ¢‹ÌÔ˜ ΔÔ˘Úψً˜ ΔÔ˘Úψً ™Ê¿Î· §¿ÛÙÚÔ˜ ªÂÙfi¯È· ΔÔ˘Úψً˜ ª¤Û· ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ŸÍˆ ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ¢‹ÌÔ˜ ∫·Ú˘‰›Ô˘ ∫·Ú‡‰È ª·Áηۿ ÃÒÓÔ˜ ¶·ÏËfi ÌÈÙ¿ÙÔ •ÂÚÔÏ›ÌÓË ªÈÛÈÚÁÈÔ‡ ∫·ÙÛȉfiÓÈ ™›Ù·ÓÔ˜ ¶·ÏËfiηÛÙÚÔ ÃԯϷÎÈ·›˜ ∞˙ÔΤڷÌÔ˜ ∫ÂÏÏ¿ÚÈ· ∞‰Ú¿‚·ÛÙÔÈ ∫ÏËÛ›‰È ∑¿ÎÚÔ˜

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

187 153 175 1177

194 191 191 1220

381 344 366 2397

-

-

-

145 169 198 110 165 61 80 183 1111

163 177 183 100 131 66 94 188 1102

308 346 381 210 296 127 174 371 2213

-

-

-

543 76 19 94 47 67 33 879

536 84 17 80 36 68 21 842

1079 160 36 174 83 135 54 1721

694 225 28 947

736 200 22 958

1430 425 50 1905

216 182 143 191 732

210 192 153 149 704

426 374 296 310 1436

64 6 1 71

74 5 79

138 1 1 150

296 60 219 377 48

292 61 239 377 48

588 121 458 754 92

1 7 -

8 -

1 15 -

309 16 82 407

327 14 82 423

636 30 164 830

160 23 29 212

159 15 36 210

319 38 65 422

133 249 259 154 21 120 28 13 44 85 79 13 30 51 8 88

123 227 265 159 28 101 32 16 40 103 86 17 39 34 7 92

256 476 524 313 49 221 60 29 84 188 165 30 69 85 15 180

157 75 81 7 2 98 63 53 11 34 19 42 27 -

155 77 78 8 4 126 74 55 19 40 20 41 21 -

312 152 159 15 6 224 137 108 30 74 39 83 48 -

151 214 245 218 230 269 1327

155 203 238 222 242 301 1361

306 417 483 440 472 570 2688

7 21 3 9 52 94

7 21 4 5 56 93

14 44 7 14 108 187

112 70 11 29 42 40 61 72 73 27 64 50 40 21 151 863

116 72 15 21 46 50 82 74 70 32 62 50 35 16 123 864

228 142 26 50 88 90 143 146 143 59 126 100 75 37 274 1727

12 12

10 10

22 22

°Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


125-135

15-02-08

134

05:13

Page 10

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ¢‹ÌÔ˜ ƒÔ˘Î¿Î·˜ ƒÔ˘Î¿Î· √ÚÓfi §¿ÈıÔ˜ ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ °Ú·˜ ¶Â‡ÎÔÈ ¢¿ÊÓË ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜ ∫Ú˘ÁÈ¿

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ 105 184 38 209 218 160 15 74 1003

121 173 41 187 202 158 9 73 964

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

226 357 79 396 420 318 24 147 1967

169 2 12 2 138 23 42 388

159 1 13 3 129 18 31 354

328 3 25 5 267 41 73 742

241 217 458 10 7 17 6 5 11 21 11 32 71 71 142 174 181 355 34 34 68 39 38 77 28 41 69 50 59 109 62 68 130 9 9 18 127 119 246 21 19 40 92 87 179 83 75 158 69 67 136 38 41 79 241 192 433 36 26 62 2 2 1452 1369 2821 101518 101416 202934 √ÏÈÎfiÓ ¿ıÚÔÈÛÌ· ™˘ÓÔÈΛ· ∞Î ™ÂÚ¿Ù 1 12 13 ™˘ÓÔÈΛ· ΔÛ›ÙÛÔ˜ 335 387 722 ™˘ÓÔÈΛ· ∞Ú‚·ÓÈıÈ¿ 31 44 75 ™˘ÓÔÈΛ· °È·Ï› 294 266 560 ™˘ÓÔÈΛ· °·˙‹ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ¶·Û¿ 37 39 76 ™˘ÓÔÈΛ· ªÔ˘Û·Ï¿ 1 5 6 ™˘ÓÔÈΛ· ΔÛÈÎÔ‡Ú ªÔÛÙ¿ÌÈ 4 10 14 ™˘ÓÔÈΛ· ∞Ú·ÔÌ·¯·Ï¿˜ 869 996 1865 ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· 262 259 521 ∫·ÛÙÂÏÏ¿ÎÈ· ªÂÙfi¯È ºÔ˘ÚÊÔ˘ÚÈ·ÓÔ‡ ªÂÙfi¯È ªÔ˘Û¿ ªÂÙfi¯È ƒÈÛ‚¿ÓÈ ª·ÛÙ·Ì¿˜ 1 2 3 §ˆ‚Ô¯ÒÚÈ 27 28 55 1159 1285 2444 ∂¶∞ƒÃπ∞ ƒ∂£Àª¡∏™ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚÔ˘fiψ˜ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏȘ 340 390 730 ∫¿Ùˆ ¶fiÚÔ˜ 40 46 86 ªÈÏ·ÓÙÚ¤‰ˆ 54 59 113 ª˘ÚÈÔÎÂÊ¿Ï· 113 101 214 ŸÓ˘¯·˜ 8 4 12 ª·ÚÔ˘ÏÔ‡˜ 53 47 100 ¶ÈÛÎÔ‹ 214 257 471 ∞ÚÎÔ‡‰·ÈÓ· 178 181 359 ∫Ô‡ÊË 72 67 139 ∫·ÚˆÙ‹ 80 70 150 ¢‹ÌÔ˜ ƒÔ˘ÛÙ›ÎˆÓ ƒÔ‡ÛÙÈη 209 230 439 ªÔ‡ÓÙÚÔ˜ 174 172 346 ¡ËÛ› 21 22 43 ∑Ô˘Ú›‰È 85 85 170 ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 3 3 6 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 122 140 262 ¶·Ï·›ÏÈÌÓÔ˜ ∫·ÏÔÓ‡ÎÙÈ 49 57 106 ª·ÏÏ¿ÎÈ· 93 77 170 ™·˚ÙԇڷȘ 62 76 138 μÂÏÔÓ¿‰ˆ 22 26 48 ∞ÏÒӷȘ 40 37 77 ƒÔ˘Ì¿‰ˆ 19 13 32 ∞ÚÔÏ›ıÈ 55 39 94 954 977 1931

18 7 38 9 14 3 64 8 172 34 44 55 47 94 10 617 36841 277 57 28 142 357 148 323 117 2948 219 7 13 3 5 88 22 3305

11 4 31 7 8 1 57 6 163 28 50 44 56 92 14 572 35512 317 44 27 94 346 164 354 153 3076 201 8 14 4 3 70 10 3386

29 11 69 16 22 4 121 14 335 62 94 99 103 186 24 1189 72353 594 101 55 236 703 312 677 270 6024 420 15 27 7 8 158 32 6691

¢‹ÌÔ˜ ÷ÓÙÚ¿ ÷ÓÙÚ¿˜ ∞˙¿ÏÈ ª·ÚÔ˘Ï¿ ªÂÙfi¯È ¶ÈÏ·Ï‹Ì·Ù· ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ· ¶·ÏËÔ¤ÙÛÈ §Èı›Ó·È˜ μÔÚ› ¶··ÁÈ·ÓÓ¿‰ˆ ™˘ÎÈ¿ ™·Ï¿‚ÔÈ ∫·Ó¤ÓÈ μ·‚¤ÏÔÈ ∫·Ï·Ì·‡ÎÈ ∂ÙË¿ ∞Ṳ́ÓÔÈ ¢ÚÔÁÁ¿ÚÔÈ ∞›‰È Î·È ∫·Ïfi˜ Ï¿ÎÎÔ˜ ΔÛÒ ∫·Ïfi ÈÚÈfi ÷̷›ÙÔ˘ÏÔ §·ÌÓÒÓÈ ∑¿Î·ıÔ˜ Î·È ∞Ó¿Á˘ÚÔ˜ ∑‹ÚÔ˜ ∞‰ÚÔ̇ÏÔÈ ∫·ÙÂÏÈÒÓ·˜

¢‹ÌÔ˜ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘ ∞ÌÓ¿ÙÔ˜ ∫·„·ÏÈ·Ó¿ ¶›ÎÚË

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ∏ ª√¡∞¢π∫∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ∞¶√°ƒ∞º∏ ∂¶π Δ√Àƒ∫√∫ƒ∞Δπ∞™, Δ√ 1881

91 12 92

92 11 73

183 23 165

34 2 2

29 5 3

63 7 5

2 1 42 84 7 58 195

41 98 8 49 196

2 1 83 1 182 15 107 391

57 6

50 5

107 11

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞ ∫˘ÚÁÈ¿ÓÓ· ª¤ÛË Ã¿ÚÎÂÈ· ∫·‚Ô‡ÛÈ ¢‹ÌÔ˜ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ °È·ÓÓÔ‡‰È ªÈÛ‹ÚË ∞ÏÌ¿ÓÈ ªÂÙfi¯È ÕÁÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜ •ÂÚfi ÈÚÈfi ª‡ãÏÔÈ ∞ÓÒÁÂÈ· ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË ƒÔ˘ÛÔÛ‹ÙÈ ∫·‰ȷӿ ¶Ú·Û·›˜ ÕÁÈÔ˜ ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜ ∞Ôı·Ì̤ÓÔ˘ ∞Ṳ́ÓÔÈ ∫Ô‡ÌÔÈ ºˆÙÂÈÓÔ‡ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ ∫·Ú¤ ŸÚÔ˜ °Ô˘‰ÂÏÈ·Ó¿ ™ÂÏÏ› ª‡ÚıÈÔ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ ¶ÚÈÓ¤˜ 쉤ÚÔÈ °ÂÚ¿ÓÈ ºÚ·ÙÛÂÛÎÈ·Ó¿ ∫¿Ùˆ μ·ÛÏ·ÌfiÓÂÚÔ °ã¿ÏÏÔ˘ °ˆÓÈ¿ ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞¿Óˆ μ·ÛÏ·ÌfiÓÂÚÔ ªÔÓÔ¿ÚÈ ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜ ™ˆÌ·Ù¿˜ ¢‹ÌÔ˜ ¶ËÁ‹˜ ¶ËÁ‹ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Õ‰ÂÏ ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §Ô‡ÙÚ· ¶·ÁηÏÔ¯ÒÚÈ Ã·Ì·Ï‡ÚÈ ∞ÛÙ¤ÚÈ ª·ÚÔ˘Ï¿˜ ¢‹ÌÔ˜ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· ºÔ˘ÚÊÔ˘Ú¿˜ μÈ˙¿ÚÈ ∞ÔÛ¤ÙÈ §·ÌÈÒٷȘ ¶ÈÛÙ·Á‹ √„˘ÁÈ¿˜ ™ÌÈϤ˜ μڇ۷Ș °Ô˘ÚÁÔ‡ıÔÈ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ∞Ì¿ÚÈ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ ™¿Ù· ∫Ï‹Ú· §Ô¯ÚÈ¿ ÕÚ‰·ÎÙÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ μ·ıÂÈ·Îfi ∫Ô˘ÚÔ‡·È˜ ¡›ı·˘ÚË ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÃÏÈ·Úfi˜ Èډ¿ÎÈ ÕÓˆ ª¤ÚÔ˜ ¢Ú˘ÁȤ˜

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

90 92 65 29 471

110 110 65 45 506

200 202 130 74 977

24 3 4 17 111

33 2 3 5 98

57 5 7 22 209

89 7 64 7 8 84 1 103 31 1 46 66 38 67 62 35 923

87 4 1 69 6 16 100 1 115 50 1 45 65 45 72 56 31 913

176 11 1 133 13 24 184 2 218 101 2 91 131 83 139 118 66 1836

88 50 34 5 4 34 25 22 26 88 8 6 3 3 5 59 74 39 10 29 9 695

84 57 31 4 3 34 18 20 30 86 8 8 4 4 3 75 67 31 6 27 7 668

172 107 65 9 7 68 43 42 56 174 16 14 7 7 8 134 141 71 16 5 16 1363

383 220 47 91 142 1 107 157 13 89 8 1258

433 220 52 90 109 92 143 12 79 10 1240

816 440 99 181 251 1 199 300 25 168 18 2498

3 37 16 131 15 136 109 39 7 57 550

6 37 15 129 19 114 92 34 10 63 519

9 74 31 260 3 25 201 73 17 120 1069

186 12 116 2 13 106 59 53 29 47 623

179 8 129 1 15 105 65 57 37 73 669

365 20 245 3 28 211 124 110 66 120 1292

4 18 9 29 14 5 30 3 115 227

3 16 6 24 18 3 27 3 121 221

7 34 15 53 32 8 57 6 236 448

129 99 216 97 98 63 253 58 10 103 27 13 134 1300

147 92 204 95 97 70 261 70 9 116 28 15 150 1354

276 191 420 192 195 133 514 128 19 219 55 28 284 2654

25 15 1 6 6

17 20 2 2

42 35 1 8 8

85 90 39 1 65 1 45 128 44 63 20 227 30 838

72 76 41 57 59 124 34 60 24 214 31 792

157 166 80 1 122 1 104 252 78 123 44 441 61 1630

10 22 35 60 27 39 11 14 218

14 22 33 38 19 39 10 10 185

24 44 68 98 46 78 21 24 403

¶√§∂π™ ∫∞π Ãøƒπ∞

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÚÚÂÓ˜ £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

¢‹ÌÔ˜ ª¤ÚˆÓÔ˜ ª¤ÚˆÓ·˜ ∂ϤӷȘ ªÂÛÔÓ‹ÛÈ· °ÂÓ‹ ∫·Ú›Ó·È˜ ¶·ÙÛÒ ∞ÓÙ¿Ó·ÛÛÔ˜ μÔÏÈÒӷȘ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ £ÚfiÓÔ˜ ∫ÏËÛ›‰È ∫·ÏÔÁ¤ÚÔ˘ °¤ÓÓ· °ÂڷοÚÈ ∂¶∞ƒÃπ∞ ªÀ§√¶√Δ∞ª√¡ ¢‹ÌÔ˜ ªÂÏȉÔÓ›Ô˘ ªÂÏȉfiÓÈ ∫·Ï·Ì¿˜ ∂Í¿ÙË ™ÈÚÈȉȷӿ ™Î·ÛÙ‹ ∞¯Ï·‰fiηÌÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏ› ¶¤Ú·Ì· ¶Ú·¯‡ÌÔ˘ ¡Ù·Ï·Ì¤Ïψ ∫¿ÌÔ˘ ªÂÙfi¯È· ∞ÁÁÂÏÈ·Ó¿ ¶·Û۷ϛٷȘ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁ¿ÎÈ ∫Ú·ÛÛÔ‡Ó· ∞ÁÈ¿ ÃÔ˘Ì¤ÚÈ μÏ˘¯¿‰· ¢‹ÌÔ˜ ∞˘‰·ÓÈÙÒÓ ∞˘‰·Ó›Ù·È˜ ∫·ÛÙÚ› ªÔ‡ÓÙÚÔ˜ ∫Âڷ̈ٿ °·Ú›· ∞‚‰ÂÏÏ¿ ∞ÚÁÔ˘ÏËfi ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ‡Û·È˜ ¶ÈÛÎÔ‹ ∫ÂÊ¿ÏÈ ¢·ÊÓ¤‰Â˜ ¢·Ì·‚fiÏÔ˘ ∞ÏȿηȘ ¢‹ÌÔ˜ °·Ú¿˙Ô˘ °·Ú¿˙Ô ¡ËÛ› ªÔ˘ÚÙ˙·Ó¿ √Ì¿Ï· ∫¿Ï˘‚Ô˜ §ÂÈ‚¿‰È· ∫Ú¿Ó· μÂÓ› ∫Ï„›ÌÈ· ÃÂÏÈ·Ó¿ ∞Ï·‰È·Ó¿ º·Ú¿ÙÛË ∞ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓˆÁ›ˆÓ ∞ÓÒÁÂÈ· ™‡Û·Ú¯· ∫·Ì·Ú¿ÎÈ ∞ÛÙ˘Ú¿ÎÈ ∫·Ì·ÚÈÒÙ˘ ªÂÙfi¯È· ∞Ífi˜ ∑Ô˘-ÙÔ-§¿ÎÎÔ ¢‹ÌÔ˜ ¢·Ì¿ÛÙ·˜ ¢·Ì¿ÛÙ·

ÕÚÚÂÓ˜

ªˆ·ÌÂı·ÓÔ› £‹ÏÂȘ ™‡ÓÔÏÔÓ

220 46 47 123 10 45 6 76 26 2 87 161 849

248 45 47 1 129 4 45 11 77 32 105 159 903

468 91 94 1 252 14 90 17 153 58 2 192 320 1752

38 11 72 129 66 91 29 48 116 60 660

29 12 68 158 55 93 34 46 147 49 691

67 23’ 140 287 121 184 63 94 263 109 1351

242 26 32 14 56 110 161 7 5 7 150 95 33 36 55 69 163 14 1275

222 30 24 28 61 95 160 7 5 1 166 87 33 42 52 73 150 11 1247

464 56 56 42 117 205 321 14 10 8 316 182 66 78 107 142 313 25 2522

1 14 24 72 12 16 32 4 12 10 20 19 1 237

13 16 53 9 11 32 11 7 5 12 15 184

1 27 40 125 21 27 64 15 19 15 32 34 1 421

15 24 20 50 21 60 21 112 77 33 43 49 85 65 11 686

12 36 16 42 12 67 19 103 92 30 38 57 73 88 13 698

27 60 36 92 33 127 40 215 169 63 81 106 158 153 24 1384

43 8 3 8 9 12 1 84

36 4 4 7 5 19 75

79 12 7 15 14 31 1 159

211 7 72 42 120 241 52 84 58 28 31 22 8 976

214 16 59 45 114 323 55 80 54 32 26 27 9 963

425 23 131 87 234 473 107 164 112 60 57 49 17 1939

-

-

-

976 39 27 64 102 79 151 192 1630

997 41 25 85 116 91 161 198 1714

1973 80 52 149 218 170 312 390 3344

-

-

-

121

101

222

-

-

-


125-135

15-02-08

135

05:14

Page 11

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - Δ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δ∞ Δø¡ ∫ƒ∏Δπ∫ø¡ ™∂ ∫∞£∂ ∂¶∞ƒÃπ∞

1881: T· ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ Û οı Â·Ú¯›· ∂¶∞ƒÃπ∞π ÷ӛ· (fiÏȘ) ∫˘‰ˆÓ›· ∫›Û·ÌÔ˜ ™¤Ï˘ÓÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ê·Î›· ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞Ì¿ÚÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ)

1 BÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 552 1073 678 61 175 19 103 46 294 4 219 7 176 310 601 320 43 84 12 141 22 935 1312

E¶∞ƒÃπ∞π ÷ӛ· (fiÏȘ) ∫˘‰ˆÓ›· ∫›Û·ÌÔ˜ ™¤Ï˘ÓÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ê·Î›· ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞Ì¿ÚÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ª·Ï‚›˙È Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ (-ƒ›˙ÔÓ) ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ªÂڷ̤ÏÏÔÓ §·Û‹ıÈ μÈ¿ÓÓÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ™ËÙ›· ∞ıÚÔÈÛÌ·

E¶∞ƒÃπ∞π ÷ӛ· (fiÏȘ) ∫˘‰ˆÓ›· ∫›Û·ÌÔ˜ ™¤Ï˘ÓÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ê·Î›· ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞Ì¿ÚÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ª·Ï‚›˙È Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ (-ƒ›˙ÔÓ) ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ªÂڷ̤ÏÏÔÓ §·Û‹ıÈ μÈ¿ÓÓÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ™ËÙ›· ∞ıÚÔÈÛÌ·

E¶∞ƒÃπ∞π

2 ŒÌÔÚÔÈ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 113 91 149 1 23 2 17 13 126 11 17 2 112 233 447 75 11 13 3 73 8 380 891

3 ¡·˘ÙÈÎÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 12 182 6 78 1 2 5 4 4 73 139 1 50 315 7 ∂ÚÁ¿Ù·È ÃÚÈÛÙ. 41 512 277 136 174 6 84 35 261 75 128 198 363 131 633 134 124 32 267 77 67 105 183 4043

1 2 1 2 1 7

5 °ÂˆÚÁÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 7 21 2412 480 2434 235 1207 403 2957 9 1492 144 489 54 170 1900 730 1124 465 2288 183 26 285

√ıˆÌ. 389 212 15 50 11 1 284 121 8 14 725 24 94 179 131 5 7 37 78 47 2432

2 1 8 2 14

ÃÚÈÛÙ. 6 24 19 10 17 6 1 5 14 12 13 22 9 4 12 4 8 2 22 8 13 13 27 271

∂¶∞ƒÃπ∞π ª·Ï‚›˙È Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ (ƒ›˙ÔÓ) ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ªÂڷ̤ÏÏÔÓ §·Û‹ıÈ μÈ¿ÓÓÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ™ËÙ›· ÕıÚÔÈÛÌ·

√ıˆÌ. 1 2 1 4

√ıˆÌ. 16 15 1 5 1 3 13 3 1 45 1 1 9 16 3 3 4 1 5 11 157

14 º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 2 3 6 1 1 1 14

19 ªË¯·ÓÈÎÔ›

1 1 1 3 6

6 ¶ÔÈ̤Ó˜ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 1 1 663 69 114 6 145 47 811 9 245 13 451 1 12 308 57 216 30 771 1 5 27

8 ¢È‰¿ÛηÏÔÈ

13 ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ.

ÃÚÈÛÙ. ÷ӛ· (fiÏȘ) ∫˘‰ˆÓ›· ∫›Û·ÌÔ˜ ™¤Ï˘ÓÔÓ ∞ÔÎfiÚˆÓ·˜ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ê·Î›· ƒÂı‡ÌÓË (fiÏȘ) ƒÂı‡ÌÓË (·گ›·) ∞Ì¿ÚÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (fiÏȘ) ª·Ï‚›˙È Δ¤ÌÂÓÔ˜ ¶Â‰È¿˜ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ (-ƒ›˙ÔÓ) ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ ¶˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ· ªÂڷ̤ÏÏÔÓ §·Û‹ıÈ μÈ¿ÓÓÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚÔ˜ ™ËÙ›· ∞ıÚÔÈÛÌ·

4 ∫ÙËÌ·Ù›·È ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 8 55 463 216 93 17 87 67 152 27 63 25 75 8 108 181 93 38 15 56 20 21 260

ÃÚÈÛÙ. 13 39 53 24 50 25 16 5 29 15 40 9 17 10 76 18 31 11 83 47 37 25 60 733

9 ¢È‰·ÛοÏÈÛÛ·È ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 7 14 2 7 1 1 7 1 4 6 2 5 29 2 1 2 4 1 1 1 5 5 2 2 1 41 73

15 ª·›·È ÃÚÈÛÙ.

1 7 8

7 37 35 21 11 4 5 5 18 5 19 7 19 7 24 3 12 9 8 4 8 3 10 281

20 ∫ÏËÚÈÎÔ›

21 À¿ÏÏËÏÔÈ

√ıˆÌ.

ÃÚÈÛÙ.

18 4 2 8 9 7 5 2 20 1 13 7 3 1 3 10 113

1 BÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 73 6 73 49 525 110 62 85 141 27 55 4 436 60 129 2 94 22 197 143 318 110 6090 3818

55 42 17 13 71 20 18 60 30 14 28 125 21 9 41 15 17 21 68 17 41 29 26 798

√ıˆÌ. 7 5 4 12 5 5 3 4 3 7 9 3 2 3 3 3 3 81

2 ŒÌÔÚÔÈ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 47 5 70 10 123 48 24 39 45 11 28 2 126 53 10 5 14 5 51 62 87 68 1956 1858

3 ¡·˘ÙÈÎÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 3 1 7 173 19 34 49 25 230 953

4 ∫ÙËÌ·Ù›·È ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 59 13 8 36 66 65 21 39 33 16 14 8 56 20 3 31 15 46 63 30 32 1612 1210

5 °ÂˆÚÁÔ› ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 1683 197 711 357 3161 905 1020 2002 1501 467 788 104 2496 25 864 983 122 994 211 2124 565 32715 8080

10 ª·ıËÙ·› √ıˆÌ. 521 267 8 120 37 51 596 153 69 70 386 50 91 44 3 26 3 152 29 219 245 3140

11 ª·ı‹ÙÚÈ·È ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ.

2451

12 π·ÙÚÔ› XÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 17 4 2 3 2 3 5 2 3 8 2 3 2 2 7 3 3 4 3 2 2 4 4 1 3 2 1 1 83 15

16 ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ.

17 ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ. ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ.

18 ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó·È XÚÈÛÙ. √ıˆÌ.

ÃÚÈÛÙ. 243 1092 405 274 836 479 341 180 540 428 786 569 375 173 775 184 335 199 765 255 395 397 773 10799

11 4 2 2 8 1 4 4 10 3 49

6 1 1 1 6 4 19

3172

3 3

1 1

22 ÀËÚ¤Ù·È √ıˆÌ. 46 62 5 4 15 6 4 118 10 5 7 238 5 11 8 24 9 5 60 1 12 22 17 694

6 ¶ÔÈ̤Ó˜ ÃÚÈÛÙ. √ıˆÌ. 157 40 37 484 43 233 140 231 10 54 566 525 184 4 190 30 474 64 6869 600

ÃÚÈÛÙ. ∞Ú. 100 162 109 16 85 12 5 68 119 79 66 259 107 40 116 29 25 11 40 10 29 83 51 1621

£ËÏ. 254 65 45 8 29 3 10 280 44 36 24 343 55 16 93 9 18 3 55 9 12 46 44 1501

√ıˆÌ. ∞Ú. 115 55 14 4 4 93 45 20 13 277 10 39 30 87 6 1 1 4 23 15 856

2 14 2 1 1 1 11 3 7 6 3 1 2 54

4 2 6

23 ∞ÚÚÂÓ˜ ¿Ó¢ ·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ XÚÈÛÙ. √ıˆÌ. £ËÏ. 154 62 2 7 1 236 25 8 536 6 45 32 6 2 21 18 13 1144

562 2143 4700 914 2577 1478 835 185 1596 885 2344 582 1597 679 3454 925 1101 538 2198 513 1088 866 1815 33565

2199 510 536 315 23 120 700 543 293 124 2418 132 353 923 1368 358 115 211 207 345 570 12863


136

15-02-08

136

18:34

Page 1

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA -TO Hƒ∞∫§∂π√ ™Δ∞ Δ∂§∏ Δ√À 19Ô˘ ∞πø¡∞

ΔÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ fiÏË ÛÙ· 1892 È· Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Ì ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ∂ ˘ ¿ Á Á Â Ï Ô ˜ ¡ È Î Ô Ï · ˝ ‰ Ë ˜ , ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ 1892. √ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û ‰È¿ÏÂÍË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ Âͤ‰ˆÛ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, 25.000, Ì ÌfiÏȘ 7.000 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ÈÓ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· Ù· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ›¯Â Ù›ÙÏÔ «¶ÂÚ› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È È‰›· Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ», ·Ó·‰ËÌÔÛȇԢÌ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ √ıˆÌ·Ó›‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ϤÂÈ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚȤÚÁˆÓ! «¶¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜, ¤¯ÔÓÙÔ˜ Û¯‹Ì· ˆÔÂȉ¤˜ Î·È ÔÌÔÈ¿˙ÔÓÙÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ˜ Ï¿ÎÎÔÓ ‚·ı‡Ó, ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ÂÓ ÙË ÚÔÎ˘Ì·›· Ú˘·Ú¿ ÙÈÓ¿ ÙÔ˘ÚÎÈο ÛÙÂÁ¿ÛÌ·Ù·, ‡ÚËÓÙ·È ‰Â Î·È ÙÈÓ¿ ¢Ú‹ ÂÏÏËÓÈο ηÊÊÂÓ›· Ì ÌÈÎÚ¿Ó Í˘Ï›ÓËÓ Â› Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ÚÔ¤ÎÙ·ÛÈÓ, ÌË ¤¯Ô˘Û·Ó ‚‚·›ˆ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ê·ÏËÚÈ΋˜ ÂÊ·Ï›‰Ô˜. ∂Λ ·Ú¿ ÙÔ ª. ̤ÚÔ˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ¤ÙÈ Ù· ıÔψٿ ÓÂÒÚÈ· ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·È ·ÔÙ¤Úˆ ÙÔ ÙÂψÓ›ÔÓ Î·È ÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌ›ÔÓ, ·Ú¤ÎÂÈ ‰Â Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÏÔ˘ÙÚÒÓ, Ë ÌÂı’ ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ‰È· Ϥ̂ˆÓ. ∞È ÛÂÌÓfiÙ˘ÊÔÈ fï˜ √ıˆÌ·Ó›‰Â˜, fiˆ˜ ·ÔʇÁˆÛÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÓ Ùˆ ÏÈ̤ÓÈ ÂÚÈ·ÙËÙÒÓ, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂȘ Ì·ÎÚ˘Ó‹Ó Ô‰ÔÈÔÚ›·Ó, ÏÔ˘fiÌÂÓ·È ÂÓ ˘·›ıÚˆ ¤ÍˆıÈ Ù˘ fiψ˜ ·Ú¿ ı›Ó’ ·Ïfi˜ ÔÏ˘ÊÏÔ›Û‚ÔÈÔ. ∂˘Ú›· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ› ÙÔ ÛηӉ·Ï҉˜ ÙÔ‡ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÔۤϷÛÙÔ˜ ÂȘ

ª

¿ÓÙ· ÂÎ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ʇÏÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ ηْ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÊÚ¿ÙÙÔ˘ÛÈ ˆ˜ ΤڂÂÚÔÈ ÙËÓ ‰›Ô‰ÔÓ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ÂȘ Ù·˜ ¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ‰‡Ó·Ù·È ÙȘ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓË ÔÏÏ¿˜ ‰ÈfiÙÚ·˜ Ì fiÌÌ· Ï˘ÁΤˆ˜ ηÙÔÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔÓ Á˘ÌÓfiÓ ÂΛÓÔÓ ÂÛÌfiÓ. ∂Λ ·Ú¿ ÙÔÓ ·ÈÁÈ·ÏfiÓ, fiÔ˘ ˉ˘·ıÒ˜ ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ Î‡Ì·, ‰‡Ó·Ù·È ÙȘ Ó· Ê·ÓÙ·Ûı‹ ÔÔ›ÔÓ ÙÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÊÚÔ‡ ·Ó·‰˘Ô̤Ó˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, Î·È Ó· ·Ó·ÔÏ‹ÛË ÂÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÙÂÚ· Âȉ‡ÏÏÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. ¶¿Û·È ·È ÂÚ› ÙËÓ ÛÙÂÊ¿ÓËÓ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ηÓÔÓÈη› ÎÚfiÛÛ·È ¤ÊÂÚÔÓ ¿ÏÏÔÙ ˘ÚÔ‚fiÏ·, ·ÏÏ’ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ıˆڋ۷ÓÙ˜ ·˘Ù¿ ¿¯ÚËÛÙ· ÚÔ˘Ù›ÌËÛ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ó· Ù· ÛÙ›ψÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ¯˘Ù‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›Ԣ. ∂Û¯¿Ùˆ˜ fï˜ Â› ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ 1885 ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·ÎfiÓ Ì¤ÚÔ˜ ˆÏ›ÛıË ‰È ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ ∫ÚÔ˘ Î·È ÙÈÓÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È· ÙÔÓ Êfi‚ÔÓ ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ. ∂ÈÛ΢¿Û·ÓÙ˜ ‰Â Î·È ÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ˘fi Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ˘ÔÛηÙfiÌÂÓÔÓ ıÂ̤ÏÈÔÓ, ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÂÎ Êfi‚Ô˘ ÂȉÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ. ÛÙfiÏÔ˘ Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ‹ Î·È ·Ú·Ù¿ÍÂÈ. ∞È ÛÊ·›Ú·È fï˜ ·ÛÙfi¯ˆ˜ ‚·ÏÏfiÌÂÓ·È ÂÛ·Ù·Ï‹ıËÛ·Ó ÂȘ Ì¿ÙËÓ, fiÂÚ ËÓ¿ÁηÛ ÙÔÓ ÂÎÌ·Ó¤ÓÙ· ¶·ÛÛ¿Ó Ó· ·ÏÒÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÓ ÙÚfiÔÓ ·ÌÊÔÙ¤Ú·˜ Ù·˜ ·Ï¿Ì·˜ ηٿ ÚfiÛˆÔÓ ÙÔ˘ Ï·ÌÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ. ΔÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ·ÂÚÈÛ¿ÛÙˆ˜ ÚÔÛ›Ï΢Û ÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹Ó ÚÔÛÔ¯‹Ó ηٿ Ù· Ì·ÎÚ¿ ¤ÙË Ù˘ ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÏÈÔÚΛ·˜. ∏ ÔÏÈÔÚΛ· ·Úͷ̤ÓË Ùˆ 1648 ÂÍËÎÔÏÔ‡ıÂÈ ·ÓÂÓ‰fiÙˆ˜ ¤ÓÂη Ù˘ ÂÚڈ̤Ó˘ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. √

·È¿ÏÈÌÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÔÚÔ˙›Ó˘, Ô ··ÈÛ›·˜ ÌÓ‹Ì˘ ηٷÛÙÚÔʇ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜, ÁÂÓÓ·›ˆ˜ ·¤ÎÚÔ˘Â Ù·˜ ÂÊfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÚ¿ÁÌÔÓÔ˜ ∞¯Ì¤Ù ¶·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈÛÏ‹, ·ÏÏã › Ù¤ÏÔ˘˜ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙ˘ Î·È Ù· ¤ÓÙ¯ӷ ·˘ÙÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈο ̤۷ ‰¤ËÛ ӷ ˘Ô·„ˆÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹Ó Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Û·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔ˘ ¢ÛÙ·ıÔ‡˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∏ ˙¤ÛȘ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÊÈÏÔÓÂÈΛ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·¯ÒÚËÛÈÓ ÙÔ˘ ‰È· Ù˘ ÌÂÛÔÏ·‚‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶¿· ÚÔ˜ ÂÈÎÔ˘Ú›·Ó ÂÏıfiÓÙÔ˜ ‰Ô˘Îfi˜ de Navail l e s, ÂÍËÙÌ›ÛıË ϤÔÓ, ·Ê’ Ô‡ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó Â›ÎÔÛÈÓ fiÏ· ¤ÙË Ï˘ÛÛÒ‰Ô˘˜ ·ÁÒÓÔ˜ Î·È ÂÓ ÂÓÙÂÏ› ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÂÏıfiÓÙ˜ ËÓ·ÁοÛıËÛ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆÛÈ Ùˆ 1669 ÙËÓ Û˘Óı‹ÎËÓ Ù˘ ·Ú·‰fiÛˆ˜. ∞È ÎÏ›‰Â˜ Ù˘ fiψ˜ ÚÔÛÂʤÚıËÛ·Ó Â› ·ÚÁ˘ÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÂȘ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹Ó, ηı’ ËÓ ·ÓÙËÏÏ¿ÁËÛ·Ó Ì˘Ú›·È Âη٤ڈıÂÓ ÊÈÏÔÊÚÔÛ‡Ó·È, Ë ÂÓÂÙÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ÂÈ‚¿Û· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ·‹ÚÂÓ ÂÓ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜. ΔÔÈÔ˘ÙÚfiˆ˜ Ë ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ê‹˜ ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ˜, ‹ÙȘ ·Ó¤ÙÚ„ÂÓ ·fi ÙˆÓ ıfiÏˆÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÙÔÓ ÛÙ·˘ÚfiÓ, η٤ÚÚÈ„ÂÓ Î·È ÂÎ Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á. ª¿ÚÎÔ˘ ÂÓ μÂÓÂÙ›· Ï·Ù›·˜ ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfiÓ ÛÙ‡ÏÔÓ, fiÛÙȘ ··ÛÙÚ¿ÙˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÒÓ ÂÌ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ú›ÛÙ· ÙËÓ Â› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÎÚ·Ù·È¿Ó ÂÍÔ˘Û›·Ó ÙˆÓ ¢ÔÁÒÓ. √È Î·Ù·ÎÙËÙ·› ·Ú¤Ï·‚ÔÓ ÙËÓ fiÏÈÓ ÂÓ ÂÚÂÈ›ÔȘ Î·È ·ÊÔÚ‹Ùˆ˜ ·fi˙Ô˘Û·Ó ÂÎ ÙˆÓ و̿وÓ. Δ· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ Âڋ̈ÛȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ ˙ˆËÚÔÙ¿ÙËÓ Î·È ÊÚÈÎÒ‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯ÈÒÓ ·˜ ÂÈʤÚÂÈ Ë ·ÁÚ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿ÏË ÚÔ˜ ·fiÎÙËÛÈÓ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÙÈÓfi˜ Á˘! ¢È· Ù˘ ·ÏÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Û˘ÓÂÏËÚÔ‡ÓÙÔ ·È ηٷÎÙ‹ÛÂȘ

ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «¶ÂÚ› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È È‰›· Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ» ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ °. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘, ÛÙ· 1892

ÙˆÓ ÂÍ ∞Û›·˜ ÂÍÔÚÌËÛ¿ÓÙˆÓ ÛÙÈÊÒÓ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ȉڇÂÙÔ Ë ÔÛÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‹ÙȘ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜ Û˘ÓÂÙ¿Ú·Í ۇÌ·ÓÙ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚ÎfiÓ ÎfiÛÌÔÓ. ΔÔ ˘Ú fï˜ ¿Ì· ˆ˜ ÂÎÏ›„Ë Ë Î·‡ÛÈÌÔ˜ ‡ÏË ·ÔÛ‚¤ÓÓ˘Ù·È Î·È ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙÈÎÔ› Â›Û˘ Ï·Ô› ¿Ì· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛˆÛÈ Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È Î·È Êı›ÓÔ˘ÛÈ. ∫·È ÙÂÎÌ‹ÚÈÔÓ ¤ÛÙˆ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ‹ÙȘ ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ô‡Û· ÚÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛÈÓ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È ‹‰Ë ηı’ ÂοÛÙËÓ ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Û· Ù·˜ ¢Ú›·˜ ·˘Ù‹˜ ÎÙ‹ÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ ··Ú·ÁÚ¿ÙÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Î·È ÁÂÓÓ·›Ô˘˜

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÏÈÌ¿ÓÈ (ʈÙÔ Gerola)

˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·Ó·ÁÂÓÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ˘fi ÙÔÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfiÓ ·˘Ù‹˜ ˙˘ÁfiÓ ˘·¯ıÂÈÛÒÓ ÂıÓÈÎÔًوÓ, ηٿ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÈÒÓ˘ÌÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·Ó Â›Ó·È ·Ì‡ıËÙÔ˜ Ô ‰··ÓËı›˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ·ˆÏ¤ÛıËÛ·Ó ‰Â ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔȘ 30.000 ∂ÓÂÙÒÓ Î·È 120.000 ΔÔ‡ÚΈÓ, fiÂÚ Â͈ı› ÙÔÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛË Ó· ·Ú·‚¿ÏË Ù·‡ÙËÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·Ó ÙÔ˘ πÏ›Ô˘. ∏ fiÏȘ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfiÓ 25.000 ηÙԛΈÓ, ˆÓ ÔÈ 7 ÌfiÏȘ ÂÈÛ›Ó ŒÏÏËÓ˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô‡ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÓ ÙË ÈÛÙÔÚ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â› ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ ˘fi ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ °Ú·‰ÂÓ›ÁÔ˘ ÂÓÂÚÁËıÂ›Û·Ó ·ÔÁÚ·Ê‹Ó ÂÓ ¤ÙÂÈ 1628 ÂÛËÌÂÈÔ‡ÓÙÔ ÂÓ Ã¿Ó‰·ÎÈ 11.474 ∫·Ù¿ Ù·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‰‡Ô ÕÁÁÏˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ Î·Ù¿ Ù·˜ ·Ú¯¿˜ ÙÔ˘ 1821 ηوΛÙÔ ˘fi 26.000. ∞È ÛÊ·Á·› fï˜ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Ë Ê˘Á¿‰Â˘ÛȘ ÂȘ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ ËÏ¿ÙÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ ÂȘ 12.500 ηٿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹Ó ÙÔ˘ 1832. ∏ ·ÓÂÏıÔ‡Û· ÈÛÔÚÚÔ›· ‰ÈÂÙ·Ú¿¯ıË Î·È ¿ÏÈÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1866, ‹‰Ë fï˜ ÂÈÛÙÚ„¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ Ï›ÛÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÌÂÙÔÈÎËÛ¿ÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÎ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹ÏıÂÓ ÂȘ 25 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰·˜».


137-156

15-02-08

05:16

Page 1


137-156

15-02-08

138

05:17

Page 2

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Δ· “∫ÚËÙÈο” ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ 1894, Ì ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ô ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔÓ ·Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ ¡ÈÎfiÛÙÚ·ÙÔ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Âͤ‰ˆÛ ÛÙ· 1894 Ù· «∫ÚËÙÈο» ÌÈ· «ÂÈÙfiÈÔ ÌÂϤÙË- ÙÔÔÁÚ·Ê›· Î·È Ô‰ÔÈÔÚÈο Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘». ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÚÈÓ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1896-1898, fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ›, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1898, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙȘ «ÈÛÔÚÚԛ˜» ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿. ∂ÓÒ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌfiÓÔ ‹ ηٿ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1881 ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1898 ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È Ì·˙Èο ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∫È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1900, ÙËÓ ÚÒÙË Â› ∫ÚËÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË, ÈÛÙÔÚÈο, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÈ fi¯È ·fi ‰˘Ó¿ÌÂÈ Î¿ÔÈˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. √ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 16Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 19Ô ·È., ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠÙÔ 2006 ·fi ÙË μÈÎÂÏ·›·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷٷ¯Ù› ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜, ηıÒ˜ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô ¡. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 2 ÌËÓÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙȘ ÔıˆÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂΉÈÒ¯ıËÎÂ. ™Ù· «∫ÚËÙÈο» Ô ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ηÈ

Δ

ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1894, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Î·È Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 1881. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›‰ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÁˆÁÚ·Ê›·, ÙË ÁˆÏÔÁ›·, ÙË ÁˆÚÁ›·, ÂÓÒ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÒÚ·. ™ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜, fiˆ˜ ÙȘ ϤÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1881. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â 13 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ «ÂÈÙfiÈ· ÌÂϤÙË» ·Ó·‰ËÌÔÛȇÔÌ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ 5 ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ (ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› 4 ÓÔÌÔ› Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ™Ê·Î›ˆÓ), ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·Ó¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Î·È, ¯ˆÚÈÛÙ¿, Ù· Â›Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ (1893), fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ Ô ¡. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∫Ú‹ÙË» ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÔÓÙ·Ó. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ «Δ¿Ïˆ˜» ÙÔ 1994. °Ú¿ÊÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÏÔÈfiÓ Ô ¡ÈÎfiÛÙÚ·ÙÔ˜ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜:

¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛȘ ∏ ∫Ú‹ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒ˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ ¤ÓÙ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ˆÓ ÚÔ˝ÛÙ·ÓÙ·È ¢ÈÔÈÎËÙ·› (ªÔ˘Ù·ÛÂڛʷÈ). ∞È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ·‡Ù·È ÂÈÛ›Ó ·È ÂÍ‹˜: 1) ¢ÈÔ›ÎËÛÈÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∞‡ÙË ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·Ó ÙËÓ fiÏÈ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÏËı˘ÛÌfiÓ 61,473 ηÙ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·˜ ·گ›·˜: ·’) Δ˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜, Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 99 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 8 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÌÂÙ¿ Ù˘ fiψ˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ˘fi 35,055 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 20,415 ∂ÏÏ. Î·È 13,603 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. √ ÂÓÙ·‡ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ ̤Á·˜ ΔÔ˘ÚÎ. ÏËı˘ÛÌfi˜ ̤ÓÂÈ ÂÓ ÙË fiÏÂÈ ÙˆÓ Ã ·Ó›ˆÓ ‹ÙȘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 3477 ∂ÏÏ. 159 ηıÔÏ. ‰È·ÊfiÚÔ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜, 5 ‰È·Ì·ÚÙ. ‰È·ÊfiÚÔ˘ Â›Û˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜, 4 ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, 9469 ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È 485 πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ, ‹ÙÔÈ ÂÓ fiψ ˘fi 13,599 ηÙԛΈÓ. ‚’) Δ˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 99 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 6 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 18,372 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 16,688 ∂ÏÏ. Î·È 1,684 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Á’) ΔÔ˘ ™ÂÏ›ÓÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 68 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 3 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 7,634 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 5,626 ¯ÚÈÛÙ. Î·È 2,008 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. 2) ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ. ∞‡ÙË ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·Ó ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ μ¿ÌÔÓ Î·È ÏËı˘ÛÌfiÓ 30,600 ηÙ. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·˜ ·گ›·˜: ·’) ΔÔ˘ ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 61 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 4 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 16,473 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 16,197 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 276 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ‚’) ΔÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 39 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 4 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 8,940 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 8,215 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 725 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Á’) ΔˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ Û˘ÁÎÂÈÌÂÓ˘ ÂÎ 16 ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È ÌÈ·˜ ÓËÛ›‰Ô˜ (Ù˘ °·‡‰Ô˘) ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 6 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 5,187 ·¿ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. 3) ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ƒÂı‡ÌÓ˘. ∞‡ÙË ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·Ó ÙËÓ fiÏÈÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ Î·È ÏËı˘ÛÌfiÓ 45,959 ηÙ. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Ù·˜ ·گ›·˜: ·’) Δ˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 79 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 7 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÌÂÙ¿ Ù˘ fiψ˜ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ˘fi 23,598 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 13,352 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 10,246 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. √ ÂÓÙ·‡ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ ̤Á·˜ ΔÔ˘ÚÎ. ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙËÓ fiÏÈÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ‹ÙȘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 2444 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, 5 ηıÔÏÈÎÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÔًوÓ, 4 ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, 6691 ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È 31 πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ ‹ÙÔÈ ÂÓ fiψ ˘fi 9175 ηÙԛΈÓ. ‚’) ΔÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 41 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 3 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 7,876 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 6,036 ŒÏÏËÓ˜ ηÈ

1840 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Á’) ΔÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 82 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 6 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 14,485 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 13,634 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 851 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. 4) ¢ÈÔ›ÎËÛȘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∞‡ÙË ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·Ó ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÏËı˘ÛÌfiÓ 87,029 ηÙ. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Ù·˜ ·گ›·˜: ·’) ΔÔ˘ ª·Ï‚˘˙›Ô˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 28 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 4 ‰‹ÌÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÌÂÙ¿ Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ˘fi 15,641 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È 15,462 ΔÔ‡ÚΈÓ. Õ·˜ ۯ‰fiÓ Ô‡ÙÔ˜ Ô ΔÔ˘ÚÎ. ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÂȘ ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‹ÙȘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 6361 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, 58 ηıÔÏ. ‰È·Ê. ÂıÓÈÎÔًوÓ, 2 ‰È·Ì·ÚÙ. 14597 ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È 51 πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ ‹ÙÔÈ ÂÓ fiψ ˘fi 21069 ηÙ. ‚’) ΔÔ˘ ΔÂ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 32 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 2 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 5,866 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 3,835 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 2,031 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Á’) Δ˘ ¶Â‰È¿‰Ô˜ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 92 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 5 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 23,985 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 19,250 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 4,735 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ‰’) ΔÔ˘ ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 112 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 5 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 13.394 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 5,172 ∂ÏÏ. Î·È 8,222 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Â’) ΔÔ˘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 54 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 3 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 8,917 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 7,113 ∂ÏÏ. Î·È 1,804 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ˜’) Δ˘ ¶˘ÚÁȈٛÛÛ˘ Û˘ÁÎÂÈÌÂÓ˘ ÂÎ 16 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 2 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 3,944 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 3,456 ∂ÏÏ. Î·È 488 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. 5) ¢ÈÔ›ÎËÛȘ §·ÛËı›Ô˘. ∞‡ÙË ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·Ó ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ¡Â¿ÔÏÈÓ Î·È ÏËı˘ÛÌfiÓ 51,675 ηÙ. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Ù·˜ ·گ›·˜: ·’) ΔÔ˘ ªÂڷ̤ÏÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 31 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 6 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 15,940 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 14,380 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 1,560 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ‚’) ΔÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 17 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 2 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÂÎ 4,995 ηÙÔ›ÎˆÓ ·¿ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Á’) Δ˘ μÈ¿ÓÓÔ˘ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 19 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 3 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 6,773 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 5987 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 786 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ‰’) Δ˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÎ 19 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 4 ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 8,493 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 6,000 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 2,493 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Â’) Ù˘ ™ËÙ›·˜ Û˘ÁÎÂÈ̤Ó˘ ÂÍ 77 ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ 5 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi 15, 469 ηÙ. ÂÍ ˆÓ 11,947 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 3,527 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ŸıÂÓ Ë ∫Ú‹ÙË ¿·Û· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰È·ÈÚÂı‹ ÂȘ 8 ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ˆÚÔÁÚ·ÊÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, › ¢ı›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ΛÌÂÓ·, Ù· ÂÍ‹˜: ∞’) √ÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ™ËÙ›·˜. μ’) πÛıÌfi˜ Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜. °’) √ÚÂÈÓfiÓ ™‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ ¢›ÎÙ˘ (ªÂڷ̤ÏÔÓ- §·Û‹ıÈ). ¢’) ∞ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∂’) ÿ‰Ë ‹ æ˘ÏÔÚ›Ù˘. S’) √ÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘. ∑’) §Â˘Î¿ ŸÚË ‹ ŸÚË ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ. ∏’) √ÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· ∫ÈÛ¿ÌÔ˘- ™ÂχÓÔ˘. ∞’ √ƒ∂π¡∏ Ãøƒ∞ Δ∏™ ™∏Δ∂π∞™ 1. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ ™Ê¿Î·˜ ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÏ·‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï›·Ó ·ÓÒÌ·ÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, ÎÂÚ·ÙÂÒÓ, ¯·ÚÔ˘ÈÒÓ ÎÏ., ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿˜ ËÁ¿˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ™Ê¿Î· ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 96 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2) §¿ÛÙÚÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 115 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. ÷ڿ‰Ú·È ÙÔ˘ ∫Ô˘‰Ô˘Ó‹ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÓÔÔÙ¿ÌÔ˘ ∂› ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙÔ˜ Ù·˜ ‰‡Ô ¯·Ú¿‰Ú·˜ ·ÔÎÚ‹ÌÓÔ˘ ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ: ΔÔ˘Úψً, ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ÂȘ ‡„Ô˜ 410 Ì. ∂›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 110 ŒÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ó ‰Â ÙË ÚÔ˜ ∞. Ù˘ ΔÔ˘Úψً˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘ ∫˘ÓÔÔÙ¿ÌÔ˘ ΛÓÙ·È Ù·: ªÂÙfi¯È· Ù˘ ΔÔ˘Úψً˜, ·ÁÚÔÈΛ·È ηÙ. ˘fi 93

∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È Ï›·Ó ‰‡Û‚·ÙÔÓ, ηχÙÂÙ·È ˘fi ·Ú·ÈÒÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi ÌÈÎÚÔ‡ Ú‡·ÎÔ˜. ∏ ‰˘ÙÈΈ٤ڷ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ˘ÛÒÓ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ¯·Ú·‰ÚÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ŸÍˆ-ªÔ˘ÏÈ·Ó¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 133 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 27 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ª¤Û· -ªÔ˘ÏÈ·Ó¿, ¯ˆÚ›ÔÓ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ÂȘ ‡„Ô˘˜ 405 Ì., ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 107 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶ÏËÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Ë ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ‹ ÌÂÙfi¯È· (Ù˘ ¶··‰È¿˜ Ô ∫¿ÌÔ˜ ÎÏ.) ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·. 4. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ Ù˘ ª·ÚˆÓÈ¿˜ ∂Ș ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ÂÎ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙÔ˜ ·˘Ùfi Ú‡·ÎÔ˜, ¤ÏË ·Ó·‰›‰ÔÓÙ· ηٿ ÙÔ ı¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiÔÚˆÓ ÌÈ¿ÛÌ·Ù· ˘ÚÂÙÒÓ ¿ÙÈÓ· ηٿ Ù·˜ Ó‡ÎÙ·˜ ÂÈÛ› Ï›·Ó ÂÈ‚Ï·‚‹, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȘ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ·’) ∫ÔÈÏ¿˜ Ù˘ ™ÎÔ‹˜. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ·˘Ï·ÎÔ‡Ù·È ˘fi ÔÏÏÒÓ ‚·ıÂÈÒÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ, ηχÙÂÙ·È ˘fi ·Ú·ÈÒÓ ‰·ÛÒÓ, ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ™ÎÔ‹, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 124 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ, Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ÷̷˝˙È ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 72 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ƒ›˙·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ¶·Ú·ÛfiÚÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 48 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ∞¯Ï¿‰È·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 33 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ‚’) ∫ÔÈÏ¿˜ Ù˘ ª·ÚˆÓÈ¿˜ ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡- ¶ÔÙ·ÌÔ‡. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË Â›Ó·È ‚·ı›· ‰‡Û‚·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ ¯ˆÚÈ¿: 1) §ÈÌ‹Ó ™ËÙ›·˜, ΈÌfiÔÏȘ ·Ú·Ï›· ıÂÌÂÏȈı›۷ ηٿ ÙÔ 1869 ·Ú¿ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ¤Óı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ·Ú¯·›· ∏Ù›· Î·È ÏËÛ›ÔÓ ·Ï·ÈÔ‡ ∂ÓÂÙÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚÔÓ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÏËÛ›ÔÓ ÎÂÈ̤Ó˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ¶ÂÙÚ¿ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 88 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Â›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ∂·Ú¯›·˜, ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡¯ˆÚ· ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (ÛÙÚ·ÙÒÓ·, ÙËÏÂÁÚ·Ê›ÔÓ, ·گ›ÔÓ, Û¯ÔÏ›· ‰ËÌÔÙÈο Î·È Ï‹Ú˜ ™¯ÔϷگ›ÔÓ) Ï·ÌÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, Ù˙·Ì›ÔÓ, ˆÚ·›·˜ ÔÈΛ·˜, ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È Î·ÏfiÓ ÏÈ̤ӷ, Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ™ËÙ›·˜ ÂȘ ÙËÓ ¡.-¢. ÁˆÓ›·Ó ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ÎfiÏÔ˘. 2) ∫˘ÌÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ™ÎÏ·‚‰ȿÎÔ˘, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙ. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4). ¶ÈÛÎÔΤʷÏÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 103 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 42 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ªÂÙfi¯È· (·ÁÚÔÈΛ·È) ¶ÈÛÎÔÎÂÊ¿ÏÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ∫¿Ùˆ-¶ÈÛÎÔ‹, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 43 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ƒÔ‡ÛÛ·-∂ÎÎÏËÛÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 41 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ™Ê·ÎÈ¿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ∑Ô˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ª·ÚˆÓÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù. ˘fi 36 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ™ˆÙ›ڷ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ™ÎÔÚ‰‡Ïˆ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 13 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ∞¿Óˆ-¶ÈÛÎÔ‹, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.


137-156

15-02-08

139

05:20

Page 3

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

ºEBPOYAPIO™ 2008

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ 14) ΔÔ˘ÚÙÔ‡ÏÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ™·ÓÙ¿ÏÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ∫·Ï·Ì·‡ÎÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) μ·‚¤ÏÔÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 68 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ 18) ∫·Ó¤ÓÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

3) μ·ÛÈÏÈ΋ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 9 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∞ÎÙ·›. ∞È ·ÚÎÙÈη› ·ÎÙ·› ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfiÓ fiÚÈÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. ÕÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙˆÓ Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫·‚Ô‡ÛÈ ·ÔÚÚÒÁˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¢. › ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 5 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· Ó. ÌÈÏ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡. ∏ ¯ı·Ì·Ï‹ Î·È ·ÌÌÒ‰Ë ·ÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ ηÏÂ›Ù·È ˘fi ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ ¶·¯ÂÈ¿-ÕÌÌÔ˜

5. ∏ ¶ÚÔ˜ ∞. ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ™È‰¤ÚÔ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓË ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ∏ ·Ó��Ì·ÏÔ˜ ·‡ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ï·ÎÔ‡Ù·È ˘fi ÔÏÏÒÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ, Â›Ó·È ÍËÚ¿ Î·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1). ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÈ¿-ºˆÙÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 21 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∞ÁÚÔÈΛ·˜ ÙÈÓ¿˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 3) ΔËÓ Ô¯˘Ú¿Ó Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ΔÔÌÏÔ‡ ‹ ¶·Ó·Á›· ∞ÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹, ÙËÓ ÌÂÁ·ÏËÙ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÌÔÓÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 26 ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È 56 ÎÔÛÌÈÎÒÓ. √ÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ÷ÓÙÚ¿-ªfi‰È ∂› ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ΛÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›· ÂÎÙÈṲ̂ӷ ¿·ÓÙ· ÂȘ ‡„Ô˜ 258-600Ì. 1) ª˘ÚÁÈÔ‡, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ¶·ÏËfi -ªÈÙ¿ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) •ÂÚÔÏ›ÌÓË, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4). ª·Áηۿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5). ÃÒÓÔ˜, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ∫ÂÏÏ¿ÚÈ· ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ∫·Ú‡‰È, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ∞‰Ú¿‚·ÛÙÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9). ™‡Ù·ÓÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ∫·ÙÂÏÈÒÓ·˜, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11). μÔÚ›, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 17 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ¶··ÁÈ·ÓÓ¿‰ˆ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 13). ÷ÓÙÚ¿˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ∂ÙË¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ∞Ṳ́ÓÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ¢ÚÔÁÁ¿ÚÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 17) ∑‹ÚÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 47 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ∞‰ÚÔ̇ÏÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 19) §·ÌÓÒÓÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 20) ∑¿ÁÁ·ıÔ˜ Î·È ∞Ó¿Á˘ÚÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 29 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ· ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 22) ∞¿Óˆ ∞›‰È, ∫¿Ùˆ ∞›‰È, ∫·Ïfi˜ §¿ÎÎÔ˜, ·ÁÚÔÈΛ·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È ˘fi 47 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÛÒ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 34 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 24) ∫·Ïfi ¯ˆÚÈfi, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È Ù›Ó·˜ ÌÈÎÚ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈ-

ÎÔ˘Ì¤Ó·˜. ∞¡∞Δ√§π∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ·Ó·ÙÔÏÈη› ÎÏÈه˜ Ù˘ ™ËÙ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ¯ÒÚ·Ó ·ÓÒÌ·ÏÔÓ Î·È ‰·ÛÒ‰Ë, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ ‰Â: ∞’) ÙÔ ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÏËÔοÛÙÚÔ˘. μ’) ΔËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ∫·ÚÔ˘ÌÒÓ. °’) ΔÔ ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ÷̷›ÙÔ˘ÏÔ˘ 1. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÏËÔοÛÙÚÔ˘ ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ÙÈÓ¿˜ (∞ÁοıÈ, ¶·ÏËfiηÛÙÚÔÓ ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ∫·ÚÔ˘ÌÒÓ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›·. 1) ∫ԯϷÎÈ·›˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 14 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ∞˙ÔΤڷÌÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) ∞¿Óˆ ∑¿ÎÚÔ-∫¿Ùˆ-∑¿ÎÚÔ ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 63 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4). ∫·Úԇ̷Ș, ¶·Ó·ÁÈ¿, ∫ÏÂÈÛ›‰È, ·ÁÚÔÈΛ·È ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È. ªÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÙÂÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ ·È ∞. ÎÏÈه˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÎ ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ÙÈÓÒÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ ÂÚ‹ÌˆÓ Î·È ·Ó‡‰ÚˆÓ. ŒÙÈ ‰Â ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÙÂÚÔÓ ÎÂ›Ù·È ÙÔ: 3. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ÷̷›ÙÔ˘ÏÔ˘ ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ÷̷›ÙÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Ï›·Ó ‰‡Û‚·ÙÔÓ, ηχÙÂÙ·È ˘fi ·Ú·ÈÒÓ ‰·ÛÒÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÎÂÚ·ÙÂÒÓ, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Ì·›ÙÔ˘ÏÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Î·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. ª∂™Àªμƒπ¡∞π ∫§πΔÀ∂™ ∫˘ÚÈÒÙÂÚ·È ÙˆÓ ÎÔÈÏÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ (ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙˆÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÷ÓÙÚ·-ªfi‰È) ÂÈÛ›Ó: ∞’) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ¶ËÏÈ·ÏËÌ¿ÙˆÓ. μ’) ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ °Ú¿˜. °’) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ. 1. ∫ÔÈÏ¿˜ ¶ËÏÈ·ÏËÌ¿ÙˆÓ 1) ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2) ∫Ú˘ÁÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 37 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ¢¿ÊÓË, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 58 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ™˘ÎÈ¿ ¯ˆÚ›ÔÓ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ˘

Û¯ËÌ·ÙÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ (·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜), ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÂȘ ‰‡Ô Û˘ÓÔÈΛ·˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 34 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5). ¶·ÏËÔ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) §Èı›Ó·È˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 93 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ¶Â‡ÎÔÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 7 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ∞˙¿ÏÈ, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ¶ËÏÈ·Ï‹Ì·Ù·, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Î·È ÙÈÓ·˜ ¿ÏÏ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 2. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ °Ú¿˜ ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ‰È¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÓ ·fi μ.-¡. Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfiÓ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó, ηχÙÂÙ·È ˘fi ‰·ÛÒÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, ÎÂÚ·ÙÂÒÓ ÎÏ. ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ: °Ú·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 1 ΔÔ˘Ú. ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆÛ·‡Ùˆ˜ Î·È ÙÈÓ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ˘fi ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 3. ∫ÔÈÏ¿˜ ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ ∂›Ó·È Ï›·Ó ‰‡Û‚·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ‰Â ηχÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ, ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) √ÚÓfi, ¯ˆÚ›ÔÓ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 1 ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 2) ƒÔ˘Î¿Î·, ¯ˆÚ›ÔÓ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ÔÚÂÈÓfiÓ, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ‰Â ˘fi 44 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 77 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 108 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ (™ÎÈÓÔη„¿Ï· ÎÏ.) ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. μ’ π™£ª√™ Δ∏™ π∂ƒ∞¶∂Δƒ∞™ ∞ƒ∫Δπ∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ÈÛıÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ÙÔ 1/2 Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›· ¿ÙÈÓ· ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ¢. ÚÔfi‰ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘. 1) ∫·‚Ô‡ÛÈ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 83 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 9 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

ª∂™∏ªμƒπ¡∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ Ù· 2/3 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰’ÂÓ Ù·˘Ù·›˜: 1) πÂÚ¿ÂÙÚ·, fiÏȘ ·Ú¿ÏÈÔ˜ ÂÎÙÈṲ̂ÓË Â› ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ πÂÚ·‡ÙÓ˘ ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÙÈ Âڛȷ ı¿ÙÚˆÓ, ÔÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ‰ÂÍ·ÌÂÓ·› ÎÏ. ∏ πÂÚ¿ÂÙÚ· Û‹ÌÂÚÔÓ Â›Ó·È fiÏȘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓË, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Â·Ú¯›·˜, Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 300 ∂ÏÏ‹ÓÈÎÒÓ Î·È 355 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ (2500 ηÙ.). ∂›Ó·È ˆÛ·‡Ùˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ πÂÚ¿˜ Î·È ™ËÙ›·˜, ¤¯ÂÈ Ï·ÌÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ, Û¯ÔÏ›·, Ó·Ô‡˜, Ù˙·Ì›· Î·È ªÔ˘Û›ÔÓ È‰Ú˘ı¤Ó ˘fi ÙÔ˘ ÂÓ ÙË fiÏÂÈ Ù·‡ÙË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘). 2) ªÔÓ‹ ∞ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ˜ Î·È Ï›·Ó ¢Ú›·. 3) ªÔÓ‹ º·ÓÂڈ̤Ó˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 7 ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È 7 ÎÔÛÌÈÎÒÓ. 4) ∫ÂÓÙÚ› ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 112 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) °È·Ó›ÙÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 37 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ∫ÂÊ¿ÏÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ∫¿Ùˆ-ÈÚÈfi ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 108 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 33 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ∏ ÌÈÎÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·ÏÈÓÔ‡ (ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÂÓ ™ËÙ›· ÌÂÁ¿Ï˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ΔÔÏÔ‡) ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÂÓfi˜ ÌÔÓ·¯Ô‡. 10) ∂¿Óˆ-ÈÚÈfi, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 102 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ¶ÈÛÎÔ‹, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ∫·›ÛÙÚÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. °’ √ƒ∂π¡√¡ ™Àª¶§∂°ª∞ Δ∏™ ¢π∫Δ∏™ (ŸÚË §·ÛËı›Ô˘ Î·È ªÂڷ̤ÏÏÔ˘) ∞ƒ∫Δπ∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·Ùfi˜ ÂÈÛ› Ï›·Ó ·ÓÒÌ·ÏÔÈ, ‰·ÛÒ‰ÂȘ, ÂÚÈÚÚ¤ÔÓÙ·È ˘fi Û˘¯ÓÒÓ ËÁÒÓ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÛÈ ÔÏÏ¿˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ Î·È ÏÂηÓÔ¤‰È· ˆÓ ΢ÚÈÒÙÂÚ¿ ÂÈÛ›: 1) ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡. 2) ΔÔ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ §·ÎΈÓÈÒÓ. 3) ΔÔ Ì¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ •ËÚÔÔÙ¿ÌÔ˘-ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. 4) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ §·ÙÛ›‰·˜-ªÈÏ¿ÙÔ˘. 5) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘. 6) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ÂÙÈ ‰Â ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È: 7) ∏ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ¶ÈÓÒÓ-∂ÏÔ‡ÓÙ·˜ Î·È ÚÔ˜ μ. Ù·‡Ù˘ 8) ∏ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ μÚÔ˘¯¿. 1. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿˜ ¢Ú›·˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ Ù· ÂÍ‹˜: ·’) ΔËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ -ÈÚÈÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓËÓ ÂȘ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó: °Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


137-156

15-02-08

140

05:24

Page 4

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

1) ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ïfi-ÈÚÈfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏ. ÔÈÎÔÁ. 2) ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú›Ó· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 75 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. ∂Ș ηو٤ÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÏ·‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· Ù· ‡‰·Ù· ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÛÈ Ù¤ÏÌ·Ù· ¿ÙÈÓ· ·Ó·‰›‰Ô˘ÛÈ ÌÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Î·ıÈÛÙÒÛÈ ÙËÓ ÂÚ› ·˘Ù¿ ¯ÒÚ·Ó Ï›·Ó ÓÔÛËÚ¿Ó, ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰Â Î·È ÙÔ ∫·Ïfi-ÈÚÈfi ÂÎÏ‹ıË Ô‡Ùˆ Î·Ù’Â˘ÊËÌÈÛÌfiÓ. ‚’) ΔËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ∫ÚÔ‡ÛÙ·˜ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓËÓ ÚÔ˜ μ.-¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-ÈÚÈÔ‡, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÚÔ‡ÛÙ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Î·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. Á’) ÙËÓ Â‡ÊÔÚÔÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó ÌÈÎÚ¿Ó ‰ȿ‰· ‰È·ÚÚÂÔ̤ÓËÓ ˘fi ÌÈÎÚÔ‡ Ú˘·Î›Ô˘ Î·È ÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓËÓ ˘fi ˘ÎÓÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ. ∂Ș ÙÔ ¿ÎÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰·˜ ·ÔÎÚ‹ÌÓÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓË ÂȘ ˘„Ô˜ 300Ì. ‹ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÏÔ˘Û›· ΈÌfiÔÏȘ Ù˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜ ‹ÙȘ Â›Ó·È Â‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 550 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆÛ·‡Ùˆ˜ Î·È ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 1 ÌÔÓ·¯fi˜ Î·È 7 ÎÔÛÌÈÎÔ›. ‰’) ΔÔ ÔÚÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ Δ·ÈÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÓ ÚÔ˜ μ.-¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜ Î·È ÂȘ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ̤ÚÔ˜. ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ¿ȷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ §·ÎΈÓÈÒÓ ∫·Ï‡ÙÂÙ·È ˘fi ‰·ÛÒÓ ÙÈÓˆÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, Î·È ÎÂÚ·ÙÂÒÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·ÎÎÒÓÈ· Î·È Ù›Ó·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3. ª¤Á· §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ·’) ª·ÎÚ¿ Î·È ‚·ı›· ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ¶Ôٿ̈Ó. 1) ª¤Û·-¶ÔÙ¿ÌÔÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 62 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ŸÍˆ-¶ÔÙ¿ÌÔÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 64 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ∑¤ÓÈ· ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) °·˚‰Ô‡Úˆ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ∞ÚÎÔ˘‰¿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ‚’) μ·ı›· ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÛÈ ∂›Ó·È Î·È ·‡ÙË ‰·Û҉˘ Î·È ‚·ı›·, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ∞Ì˘Á‰¿ÏÔÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2). ¢Ú¿ÛÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3). ƒÔ˘ÛÛ·ˉȿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. Á’) ªÂÁ¿ÏË ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ∫‡Îψ Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰·˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ·˘Ù‹Ó ÔÚ¤ˆÓ ΛÓÙ·È Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ¡Â¿ÔÏȘ, ÂÎÙÈṲ̂ÓË ÂȘ ‡„Ô˜ 230 Ì. › ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÔ‡ÓÙÔ˜ Ù· fiÚË Ù˘ ∫·‚·ÏÏ·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ʤÓÙË -™Ù·˘ÚÔ‡. ∏ ¡Â¿ÔÏȘ Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ù˘ ·گ›·˜ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ §·ÛËı›Ô˘Ø Â›Ó·È ˆÛ·‡Ùˆ˜ ¤‰Ú· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ, ‰ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜. Œ¯ÂÈ ˆÚ·›·˜ ÔÈΛ·˜, ηϿ˜ Î·È Î·ı·Ú¿˜ ÏÈıÔÛÙÚÒÙÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜, °˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ Ï‹Ú˜, ˆÚ·›Ô˘˜ ¡·Ô‡˜, ΔÛ·Ì›ÔÓ, ¢ڇ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ, ÌÂÁ¿ÏÔÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ·, Ï·Ù›·Ó ‰ÂÓ‰ÚfiÊ˘ÙÔÓ Î·È ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 545 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 32 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∫Ô˘Ê‹-¶¤ÙÚ·, ÌÔÓ‹ Á˘Ó·ÈΛ· ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 4 ÌÔÓ·¯·›. 3) ∫ÚÂÌ·ÛÙ‹ ÌÔÓ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 3 ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È 19 ÎÔÛÌÈÎÒÓ. 4). §›ÌÓ·È, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘Ô 190 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ¶Ï·Ù˘fi‰ˆ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6). ∞ÁÚÔÈΛ·È ¢Ú·ÎˆÓÈ¿, ∞Á. ¶ÂÏ·ÁÈ¿, ∫·ÏÔ›§¿ÎÎÔÈ, §Ô˘Û¤ÛÙÚÔ, ¢‡ˆ- ¶Ú›ÓÔÈ, ∂ÏÏËÓÈο Î·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ∫·ÙÛ›ÎÈ, ∫·Ó·Î¿ÚÈ, ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ, ¶›ÛÛ· ÎÏ. ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È ¿·Û·È ÔÌÔ‡ ˘fi 60 ÂÚ›Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ΈÌfiÔÏȘ ÎÙÈÛı›۷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ 1866 ·Ú¿ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ ÙÔ˘ ∞Á.

¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÍ Ô˘ ¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·, Î·È ÚÔ˜ μ. ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. Œ¯ÂÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔÓ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÈ̤ӷ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÓ ÂÎ ‰‡ˆ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛ›‰ˆÓ, Ó¤·˜ Î·È Â˘Ú›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ¿˜, ΔÂψÓ›ÔÓ, §ÈÌÂӷگ›ÔÓ, ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛÔÓ, ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ôı‹Î·˜ ÎÏ. ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4. ∫ÔÈÏ¿˜ §·ÙÛ›‰·˜-ªÈÏ¿ÙÔ˘ ∑‡ÁÓ˘Ù·È ˘fi ÌÈ·˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ‰È’ ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ô‰fi˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ- ¡Â·fiψ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË, ¯ˆÚ›ÔÓ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶¿ÓÓÔÓÔ˜ ‹ÙȘ ηٷÛÙÚ·Ê›۷ ˘fi ÙÚÔÌÂÚÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ùˆ 360 Ì.Ã. Î·È ·Ó·ÎÙÈÛı›۷ ˆÓÔÌ¿ÛıË μÔ˘ÏÈṲ̂ÓË. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚÔÓ ˘fi 145 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) §·ÙÛ›‰·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 180 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ¡ÔÊ·ÏÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ș ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Î·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÎÂ›Ù·È Ë: 4) ª›Ï·ÙÔ˜, ÂÎÙÈṲ̂ÓË Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ªÈÏËÙÔ˘ (Î·È ¢ˆÚ. ªÈÏ¿ÙÔ˘). ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÚ·¯·ÛÈÒÙÔ˘ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 1 ÌÔÓ·¯Ô‡ Î·È 5 ÎÔÛÌÈÎÒÓ. 2) ∫·ÙÛ·ÚÈ·Ófi, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 17 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3). μÚ·¯¿ÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔÓ Î·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 360 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·ÙˆÙ¤Úˆ ‰Â ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ¤Óı· ÙÂÏÂ˘Ù¿ Ë ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ÎÂ›Ù·È ÙÔ: 4) ™›ÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6. ∫ÔÈÏ¿˜ Ù˘ ºÔ˘ÚÓ‹˜ ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË Â›Ó·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÂȘ ·Ì¤ÏÔ˘˜, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ÎÏ. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ- ºÔ˘ÚÓ‹˜, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 130 ∂ÏÏËÓÈÎˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∫¿Ùˆ-ÈÚÈfi-ºÔ˘ÚÓ‹˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ∞¿Óˆ-ÈÚÈfi-ºÔ˘ÚÓ‹˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ªÔÓ‹ “¶ÂÚ¿ÌÂÏ·” ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 2 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 8 ÎÔÛÌÈÎÔ›. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ ºÔ˘ÚÓ‹˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ‰È· ‰˘Û‚¿ÙˆÓ ·ÙÚ·ÒÓ, ÚÔ˜ ∞. ÌÂÙ¿ Ù˘ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ¶ÈÓÒÓ-∂ÏÔ‡ÓÙ·˜, ÚÔ˜ μ. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÙÔ˘ μÚÔ˘¯¿, Î·È ÚÔ˜ ¡. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. 7. ∞ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ¶ÈÓÒÓ Î·È ∂ÏÔ‡ÓÙ·˜ ∏ ¯ÒÚ· ·‡ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ¶ÈÓ·›˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ∞¿Óˆ-∂ÏÔ‡ÓÙ·, ∫¿Ùˆ -∂ÏÔ‡ÓÙ· Î·È ª¤Û·∂ÏÔ‡ÓÙ·, ¯ˆÚ›‰È· ÂȘ Ì·ÎÚ¿Ó ·fiÛÙ·ÛÈÓ ·’·ÏÏ‹ÏˆÓ Î›ÌÂÓ· Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 136 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ș ÙÔ ¡.-∞. ¿ÎÚÔÓ ¯ÒÚ·˜ Ù·‡Ù˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÂÓ‹ Î·È ¯ı·Ì·Ï‹ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Á˘ ‰È’ Ë ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂÙ¿ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜. ∏ ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ ·‡ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ï¿ÙÔ˜ 2 ¯ÈÏ. Î·È ‰È‡ı˘ÓÛÈÓ ¡.-μ., Â›Ó·È ÍËÚ¿, ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ·ÏÈη› Â’ ·˘Ù‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ. √ ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó Ù·‡ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÓ ÂÓÒÓˆÓ ÈÛıÌfi˜, Â›Ó·È ¯ı·Ì·ÏÒÙ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1 Ì. Ï¿ÙÔ˜ 100Ì. Î·È Ì‹ÎÔ˜ 700Ì. ∂Ș ÙÔ ·ÚÎÙÈÎfiÓ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ¿ÎÚÔÓ ÎÂ›Ù·È Ë ¯ı·Ì·Ï‹ Î·È ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ ÓËÛ›˜ Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ‹ÙȘ ¿ÏÏÔÙ ËÓÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¿ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ‰È· ÛÙÂÓÔ‡ ÈÛıÌÔ‡ ÔÓ ·ÓÒÚ˘Í·Ó Ùˆ 1526 ÔÈ ∂ÓÂÙÔ› ÚÔ˜ ·ÔÌfiÓˆÛÈÓ ÙÔ˘ › Ù˘ ÓËÛ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô¯˘ÚÔÙ¿ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ÂȘ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÓ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ¿ÎÚÔÓ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓË Ë ÎˆÌfiÔÏȘ Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 230 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȘ ÙËÓ Ó·˘ÙËÏ›·Ó, ÙËÓ ·ÏÈ›·Ó Î·È Ù·˜ Ù¤¯Ó·˜. ∏ ΈÌfiÔÏȘ ·‡ÙË ˘‰Ú‡ÂÙ·È ÂÎ

‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ¯ˆÚÒÓ. 8. ∞ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ μÚÔ˘¯¿ ∏ ¯ÒÚ· ·‡ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) μÚÔ˘¯¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 87 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ™¯ÈÓ¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 76 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ¢ˆÚÈ·›˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) §Ô‡Ì·˜, (∞¿Óˆ-§Ô‡Ì·˜, ∫¿Ùˆ -§Ô‡Ì·˜ Î·È ™¤ÏϷȘ) ¯ˆÚ›‰È· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 65 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ∞Ï·ÁÈ·Ófi ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 6) ªÔÓ‹ ¢ˆÚÈ·›˜ ÂÓ ˆ ‰È·ÈÙÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 4 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 7) ªÔÓ‹ ∫·Ú‰·ÌÔ‡ÙÛ· ÂÓ ˆ ‰È·ÈÙÔ‡ÓÙ·È 4 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 6 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 8). ªÔÓ‹ ∞Ú¤ÙÈ ÂÓ ˆ ‰È·ÈÙÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÔÓ·¯Ô›.

√ÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ Δ· ¯ˆÚ›· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ¿ÙÈÓ· ÂÚÈÎÏ›ԢÛÈÓ ·˘Ù‹Ó ÂÓ ‰Â ÌfiÓÔÓ Â› ÏfiÊÔ˘ fiÛÙȘ ˆ˜ ÓËÛ›˜ ˘„Ô‡Ù·È ÂÓ Ùˆ ̤ۈ Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜. ∏ ¯ÈÒÓ ›ÙÂÈ ¿ÊıÔÓÔ˜ › Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù·‡Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜, ÒÛÙ ·fi ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ì¤ÛˆÓ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ¯ˆÚ›· ηχÙÔÓÙ·È ˘’·˘Ù‹˜, ÔÈ ‰Â οÙÔÈÎÔÈ ‰È·ÙÂÏÔ˘ÛÈ ÎÂÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÂÓ Ù·È˜ ÔÈΛ·È˜ ·˘ÙÒÓ ÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÎ Ù˘ ¯ÈfiÓÔ˜. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ‰ȿ˜ ·‡ÙË Â›Ó·È Â˘ÊÔÚˆÙ¿ÙË ·Ú¿ÁÔ˘Û· ÈÎ·Ó‹Ó ÔÛfiÛËÙ· ÎÚÈı‹˜, Û›ÙÔ˘, Ô›ÓÔ˘ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔˆÚÒÓ (¿È· Ì‹Ï· ÎÏ.). ∂Ï·›·, ÎÂÚ·Ù¤· ÎÏ. ‰ÂÓ Ê‡ÔÓÙ·È ÂÓ §·ÛËı›ˆ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡, ‰È·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÁ¿Ï· Ô›ÌÓÈ· ¿ÙÈÓ· fï˜ ÔÈ §·ÛËıÈÒÙ·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Ô‰ËÁÒÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ¤ÚÈÍ ¯ı·Ì·ÏˆÙ¤Ú·˜ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÙÂ Î·È ÔÏÏÔ› ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆÛ·‡Ùˆ˜ ÚÔ˜ ‰È·¯Â›Ì·ÛÈÓ. ∏ ÂȘ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔψٿÙË ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ÙÚ·¯‡ÙËÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ·˘Ùfi ÔÚ¤ˆÓ. ∫·È Â›Ó·È ÙÔÛÔ‡ÙÔÓ ‚Ú·¯Ò‰Ë Î·È ÙÔÛÔ‡ÙÔÓ ·fiÎÚËÌÓ· Ù· fiÚË ÂΛӷ, ÒÛÙ ÌfiÏȘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ·ÙÚ·Ô› ÙÈÓ˜ ¿ÁÔ˘Û·È ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹Ó ÂΛÓËÓ ‰ȿ‰· ‰È· ÙˆÓ ·˘¯¤ÓˆÓ ·›ÙÈÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î‡Îψ ˘„Ô˘Ì¤ÓˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ. ŸıÂÓ ÂȘ §·Û‹ıÈÔÓ ¿ÁÔ˘ÛÈÓ ·È οوıÈ ‰˘Û‚·ÙÒÙ·Ù·È ·ÙÚ·Ô› ‰È’ ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›: 1) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ ‰È· ‰˘Û‚·ÙÒÙ·Ù˘ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û˘ ·fi ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÚ·¯·ÛÈÒÙË, ‰ÈÂÚ¯ÔÌÂÓ˘ ‰È· ÙˆÓ ¢. ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ™ÂϤӷ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÎÓÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ √Ì·Ï·›˜ ›ٷ ‰È· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫·ÚÊ› ÌÂı’ Ô Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÂÚÌÈ¿‰ˆ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ §·ÛËı›Ô˘. 2) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÔÙ¿ÌˆÓ ‰È· ‰˘Û‚¿ÙÔ˘ ·ÙÚ·Ô‡ ·ÓÂÚ¯Ô̤Ó˘ ÂÏÈÎÔÂȉҘ Ù· ·fiÎÚËÌÓ· fiÚË Î·È Î·ÙÂÚ¯Ô̤Ó˘ ›ٷ ‰È· ÙÔ˘˜ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· -Ù· -™ÂÏÈ¿ (‡„Ô˜ 1065Ì.) ÂȘ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ Î·È ÚÔ˜ μ.-∞. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ª·Ú̷ΤÙÔ. 3) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÔÙ·ÌÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› Î·È ‰È’ ÂÙ¤Ú·˜ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û˘ ·fi ÙˆÓ ª¤Û·-¶ÔÙ·ÌÒÓ, ‰ÈÂÚ¯Ô̤Ó˘ ‰È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ∑¿ÚˆÌ·, ¤Óı· ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ, ηÙÂÚ¯Ô̤Ó˘ ›ٷ ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÂÚÌÈ¿‰ˆ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘. 4) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ‰È· ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿Ù˘ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Δ¿·È˜, ‰ÈÂÚ¯Ô̤Ó˘ ‰È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÷Ϸۿ, ‰È· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞Ïfi˚‰·˜, Î·È Â›Ù· ηÙÂÚ¯ÔÌÂÓ˘ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃˆÚȉ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ §·ÛËı›Ô˘. 5) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› Î·È ‰È’ ÂÙ¤Ú·˜ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÚÈÙÛ¿. ∏ ·ÙÚ·fi˜ ·‡ÙË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ù· ‰˘Û‚·ÙÒٷٷ ∫ÚÈÙÛfiÙÈη -fiÚË Î·È Â›Ù ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÔ‡ (˘„. 1150Ì.), ‰È’ Ô˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘. 6) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ª‡ÚÙÔ˘ ‰È’ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÃÚÈÛÙfi˜ Ù· ·fiÎÚËÌÓ· fiÚË, Î·È ÂÈÛÂÚ¯Ô̤Ó˘ ‰È· ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÔ‡ ÂȘ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ. 7) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡ (›‰Â ηو٤ڈ √Ì·ÏÔÓ Ù˘ ¢›ÎÙ˘) ‰È· ·ÙÚ·Ô‡ ‚·Ù‹˜ ÂȘ Â˙Ô‡˜ ÌfiÓÔÓ. 8) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ ‰È’ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ Î·È ·ÓÂÚ¯Ô̤Ó˘ ηْ ¢ı›·Ó ÂȘ §·Û‹ıÈÔÓ. 9) ªÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›

ºEBPOYAPIO™ 2008

Î·È ‰È’ÂÙ¤Ú·˜ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ·fi Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ı¤Ûˆ˜ ¶·Ú·Û‡ÙÔÈ. ∂Ș ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹Ó Ù·‡ÙËÓ ı¤ÛÈÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘ÛÈÓ ·È ÂÍ‹˜ ·ÙÚ·Ô› ·’) ∏ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ •ÂÓÈ¿ÎÔ Î·È ªËÏÈ·Ú¿‰ˆ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ¶·Ú¿Û˘ÚÙÔÈ. ‚’) ∏ ·Ú¯Ô̤ÓË ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ °ÂÚ¿ÓÈ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ı¤Ûˆ˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˘ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ¶·Ú¿Û˘ÚÙÔÈ. ¢È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÂÙ¤Ú· Ô‰fi˜ ÂÚ¯Ô̤ÓË ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μÈ¿ÓÓÔ˘ Ù˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜. 10) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ·, ÎÂÈ̤ÓÔ˘ › ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ȿ‰· ‰˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¢›ÎÙ˘ ÎÏÈÙ‡ˆÓ. 11) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË ‰È’ ·ÙÚ·Ô‡ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞˘‰Ô‡ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤Ó˘ ‰È· Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ù˘ ∫ÂÚ¿˜ (∫·Ú‰ÈÒÙÈÛÛ·) Î·È ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÂÚ¿˜, ›ٷ ‰Â ÂÈÛÂÚ¯Ô̤Ó˘ ‰È· ÙÔ˘˜ ·˘¯¤ÓÔ˜ Ù˘ ∞̤ÏÔ˘ ÂȘ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘, ŒÏÏËÓ˜ ¿·ÓÙ˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ª¤Û·-§·Û‹ıÈ Î·È ÃˆÚȉ¿ÎÈ ¯ˆÚ›· ÏËÛ›ÔÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Î›ÌÂÓ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 120 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3). ªÔÓ‹ ∫ÚÔ˘ÛÙ·ÏϤÓÈ·, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 15 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 15 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 4) ª·Ú̷Τو Î·È º·ÚÛ¿Úˆ, ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 65 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ¶ÈÓ·ÎÈ·ÓÒ Î·È §·ÁÔ‡, ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÛÂÚÌÈ¿‰ˆ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 230 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Â›Ó·È ¤‰Ú· ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. 7) °·˚‰Ô˘ÚÔÌ·Ó‰Ú› Î·È °ÂÚÔÓÙÔÌÔ‡ÚÈ, ¯ˆÚ›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ¶Ï¿ÙË, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) æ˘¯Úfi ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ∫·Ì˘Ó¿ÎÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 97 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ¶Ï·ıÈ·ÓÒ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ∫Ô˘‰Ô˘Ì·ÏÈ¿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ∞‚Ú·ÎfiÓÙ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 58 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ª·ÁÔ˘Ï¿˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 41 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ªÂÙfi¯È ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ˆÚ·›· Ì‹Ï·, Ô›ÓÔÓ, ̤ÏÈ, ÎËÚfiÓ, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ÎÏ. ‰È·ÙÚ¤ÊÂÈ ‰Â Ï›ÛÙ· Ô›ÌÓÈ· ÂÍ ˆÓ ÂÍ¿ÁÂÈ Ù˘ÚfiÓ, ‚Ô‡Ù˘ÚÔÓ Î·È ¤ÚÈ· ÂÓ ·ÊıÔÓ›·. ª∂™∏ªμƒπ¡∞π ∫§πΔÀ∂™ ∫˘ÚÈÒÙÂÚ·È ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ ÂÈÛ›Ó ·È ÂÍ‹˜: 1) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫fiڷη-¶ÔÙ·ÌÔ‡. 2) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì·‡Î·˜. 3) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ª·ÏÏÒÓ. 4) ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ª‡ÚÙÔ˘ 5) ΔÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °‰Ô¯ÈÒÓ 6) ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ªÏ¿‚Ô˘-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ Ù˘ ™‡Ì˘. 7) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ú˘ÔÔÙ¿ÌÔ˘, Î·È 8) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÔ˘- ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ Ù˘ μÈ¿ÓÓÔ˘. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ˘fi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ·˘ÙÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ∞ÌÈÚ¿, ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú‡ÛÔ˘ Î·È ¶Â‡ÎÔ˘Ø ·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜Ø ȉ›· fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ıÂÚÈÓ‹ ÙˆÓ ÔÈÌÓ›ˆÓ ‰È·ÌÔÓ‹. ∂› ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ÔÈΛÛÎÔÈ ÙÈÓ¤˜, ÂȘ Ó·˝ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Ú’ ·˘ÙÔÓ ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜. 1. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫fiڷη- ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛÂϤÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÚÔ˜ ¡.-∞. ‰Â ·˘ÙÒÓ: 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ª·ÎÚÈÏË¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔÁ¤ÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆÛ·‡Ùˆ˜ Î·È ÙÈÓ·˜ ÌÈÎÚ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜.


137-156

15-02-08

141

05:25

Page 5

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

2. ∫ÔÈÏ¿˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì·‡Î·˜ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï·Ì·‡Î· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› ÙˆÓ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ¿ÙÈÓ· ÔÚ›˙Ô˘ÛÈ ÚÔ˜ ¢. ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù·‡ÙËÓ, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘Ô 155 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Î·È ÙÈÓ·˜ ÌÈÎÚ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜.

3) ¶Ï¿Î·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ÃfiÓÙÚÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ∫¿Ùˆ -ÃfiÓÙÚÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ (∫ˆÛÙÈ·ÓÒ, ∞ÔÛÙÔÏÈ·ÓÒ, ªÔÓ‹ ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi ÙÈÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

3. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ª·ÏÏÒÓ ∏ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ·‡Ù˘ ÎÔÈÏ¿˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› 1) ÚÔ˜ ∞. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì·‡Î·˜ Î·È 2) ÚÔ˜ ¢. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ª‡ÚÙÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ª¿ÏϷȘ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 215 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 42 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ªÔÓ‹ ∂Í·ÎÔ˘ÛÙ‹˜, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 8 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 2 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 4. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ª‡ÚÙÔ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ÃÚÈÛÙfi˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 105 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ¶·ÚÛ¿˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ª‡ıÔÈ , ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ƒ›˙· ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ªÔ˘ÚÓÈ·›˜ ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ª‡ÚÙÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ·˜ ÌÈÎÚ¿˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ™ÂϿηÓÔ˜ ÎÏ. ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 5. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °‰Ô¯ÈÒÓ ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ª‡ÚÙÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °‰Ô¯ÈÒÓ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛÈÓ ¡.-μ. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) °‰fi¯È·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ªÏ¿‚Ô˘-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ∞¿Óˆ -™‡ÌË ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∫¿Ùˆ-™‡ÌË ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ∫·Ï¿ÌÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ™˘ÎÔÏfiÁÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 7. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ú˘ÔÔÙ¿ÌÔ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛË ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) μ·¯fi˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 41 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ∞ÌÈÚ¿ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ¶Â‡ÎÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ 2 Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ∞¿Óˆ-¶Â‡ÎÔ˜ Î·È ∫¿Ùˆ ¶Â‡ÎÔ˜ ÂÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȘ ‡„Ô˜ 705Ì. Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘fi 105 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ∫Ú‚·Ù¿˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ‰ڷ Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÔ˘ ‹ Ù˘ μÈ¿ÓÓÔ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ÕÓˆ-μÈ¿ÓÓÔ˜, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Â·Ú¯›·˜, ¤‰Ú· ‰Â ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛÔÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ∞Ú牛·˜. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 235 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 99 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∫¿Ùˆ -μÈ¿ÓÓÔ˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 42 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

¢’ ∞¡øª∞§√™ Ãøƒ∞ Δ√À ∏ƒ∞∫§∂π√À ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Ù˘ ¢›ÎÙ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜ (æËÏÔÚ‹ÙÔ˘) ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∏ ¯ÒÚ· ·‡ÙË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔÓ Î·È ÔÌ·ÏÒÙÂÚÔÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfiÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓ ˆ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â˘ÊÔÚÒÙÂÚÔÓ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·ÙÔÈÎË̤ÓÔÓ. ∞ƒ∫Δπ∫√¡ Δª∏¡∞ πÓ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÌÂÓ Î¿ÏÏÈÔÓ ÙÔ ·ÚÎÙÈÎfiÓ ÙÔ‡ÙÔ ÙÌ‹Ì· ı¤ÏÔÌÂÓ ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1) ∏ ·fi ÙÔ˘ ™›ÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË ¯ÒÚ· (ª·ÏÏÈÒÓ-ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘). 2) §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË. 3) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ °Ô˘‚ÒÓ. 4) ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °Ô˘ÚÓÒÓ. 5) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ μ·ıÂÈ·ÓÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ 6) §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡. 7) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿. 8) ¶fiÏȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ‹ ªÂÁ¿ÏÔ-∫¿ÛÙÚÔ 9) §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘. 10) §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °·˙·ÓÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡. 1. ∏ ·fi ÙÔ˘ ™›ÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË ¯ÒÚ· (ª·ÏÏÈÒÓ -ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘) ∏ ·Ú¿ÏÈÔ˜ ·‡ÙË ¯ÒÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ª¿ÏÏÈ·, ¯ˆÚ›ÔÓ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Ô˘ Ì·ÎÚ¿Ó Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢ÊfiÚÔ˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙˆÓ ª·ÏÏÈÒÓ, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 210 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ™Ù·Ï›‰·, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÙÈÓˆÓ ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜, ¯ˆÚ›ÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¢È· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ª·ÏÏÈÒÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ô‰fi˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ- ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓ ÃÂÚÛÔÓ‹Ûˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ Ï›ÛÙ· ¯¿ÓÈ· ÌÂÙ¿ ÊÚÂ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰Â ΋ÔÈ Î·È ÔÈΛÛÎÔÈ ÂÁηÙÂÛ·Ṳ́ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ·ÊıfiÓˆÓ ÊÚÂ·Ù›ÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∂Ș ‰Â ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ı¤ÛÈÓ ΔËÁ¿ÓÈ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈΛÛÎÔÈ ÙÈÓ¤˜ Î·È ·Ôı‹Î·È ¤Óı· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˜ ÊfiÚÙˆÛÈÓ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ¯ˆÚÒÓ. 2. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Î·È ¿ÁˆÓÔÓ, ÙÚ¤ÊÂÈ ‰Â ÔÏÏ¿ Ô›ÌÓÈ·. ¢È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË-¶ÔÙ·ÌÔ‡ fiÛÙȘ ÙÔ ÌÂÓ ı¤ÚÔ˜ ÔÏ›ÁÔÓ ÌÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ ÙÔÓ ‰Â ¯ÂÈÌÒÓ· Ú¤ÂÈ fiÚÌËÙÈÎfi˜ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÔÏÏ¿ÎȘ ·‰È¿‚·ÙÔ˜ ȉ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÌËÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ô ·fi Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ §·Áο‰·˜ ηÙÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ fiÛÙȘ ËÁ¿˙ÂÈ ÂÎ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ºÏ¤Á·È˜ ¤Óı· ÂÎÚ¤Ô˘ÛÈ Ù· ÂÎ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ §·ÛËı›Ô˘ ‰È· ÙÔ˘ ¯ÒÓÔ˘ ηÙÂÚ¯fiÌÂÓ· ‡‰·Ù· (fiÚ· ™ÂÏ. 113). √ ∞ÔÛÂϤÌ˘ ˙‡Á˘ÓÙ·È ‰È· ‰‡ˆ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ÌÈ·˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÂÎÙÈṲ̂Ó˘ 1-2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ¿Ó ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘, Î·È ÂÙ¤Ú·˜ ÔÌÔ›·˜ ÎÂÈ̤Ó˘ 6 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ù˘ ÚÒÙ˘, ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ §ÈÔÓÙ¿ÎÈ. ΔÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÓ ÙË ÎÔÈÏ¿‰È Ù˘ §·Áο‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: 1) ªÔÓ‹ ∫·Ú‰ÈÒÙÈÛÛ·, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 5 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 4 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 2) ∫ÂÚ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 54 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¿ÁÂÈ Ô‰fi˜ ÂȘ §·Û‹ıÈÔÓ. 3) ∫Ú¿ÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 120 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) °ˆÓÈ·›˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 105 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ∞˘‰Ô‡ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 200 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ™ÊÂÓÙ‹ÏÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÂÓÙ·‡ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ™¯ÔÏ›ÔÓ.

7) ¶ÔÙ·ÌÈ·›˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ªÔ¯fi, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 280 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ó ‰Â ÙË ·fi Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÎÔÈÏ¿‰È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ™˘ÚȉȷÓÒ, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ∞ÛΛ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) ∫·ÚÔ˘˙·ÓÒ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 4) §·ÁÔ‡, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 5). §ÈÔÓÙ¿ÎÈ, ·ÁÚÔÈΛ· ÎÂÈ̤ÓË ÚÔ Ù˘ ¿Óˆ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË ¤¯Ô˘Û· Ó·fiÓ, ˘‰ÚfiÌ˘ÏÔÓ Î·È ¯¿ÓÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ‰Â ˘fi 3 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ∫·Ïfi-ÈÚÈfi, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 3. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ °Ô˘‚ÒÓ ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ¿‰ÂÓ‰ÚÔÓ Î·ÏÒ˜ fï˜ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔÓ Î·È Â‡ÊÔÚÔÓ ·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ÎÏ. ¢È·Û¯›˙ÂÙ·È ˘fi ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ fiÛÙȘ ˙¢ÁÓ‡ÂÙ·È ˘fi ÌÈÎÚ¿˜ ÁÂʇڷ˜ ÎÂÈ̤Ó˘ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ·˘ÙÔ‡. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ÚÔ˜ ∞. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ηو٤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌË ÚÔ˜ ¡. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ μ·ıÂÈ·ÓÔ‡ Î·È ÚÔ˜ ¢. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ °Ô˘ÚÓÒÓ. ¶ÂÚÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) X·Ú·Ûfi, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ∫fiÍ·ÚË ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) μÔÚÔ‡, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 4) ™ÎÔÙÂÈÓfi ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 5) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÌÔÓ‹ ·Ï·È¿ ¤ÚÈÍ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÛÈ ÂÚ› Ù· 15 ∂ÏÏËÓÈο˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 6) °Ô‡‚·È˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 155 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4. ∫ÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °Ô˘ÚÓÒÓ ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °Ô‡ÚӷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ÚÔ˜ ∞. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ °Ô˘‚ÒÓ, ÚÔ˜ ¢. ‰Â Î·È ÚÔ˜ ¡. ÌÂÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ μ·ıÂÈ·ÓÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡. 5. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ μ·ıÂÈ·ÓÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ì¿ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÁÔ˘ÚÔÎÂÊ¿ÏÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 69 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÈÛÎÔ‹ , ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 150 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 22 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ï‡Ê·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 63 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚÈÔÓ ™Ù·ÌÓÔ›, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎfiÂÏ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 32 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¿Ï˘Â, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 29 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 40 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ-ÈÚÈfi, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂¿Óˆ -μ¿ıÂÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 58 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-μ¿ıÂÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 37 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂ÏË¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 37 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÒÔÏÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞Óˆfiψ˜, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 9 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 6 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 6. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÒÌ·ÏÔÓ Î·È Î˘Ì·ÙÔÂȉ¤˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÈÓ·˜ ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ΋Ô˘˜, ¢ÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ·Ì¤ÏÔ˘˜, ·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ¤Ï·ÈÔÓ, Ô›ÓÔÓ, ÛÙ·Ê›‰·, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜, ÏÂÌfiÓÈ·, ÔÚÙÔοÏÈ·, ΛÙÚ· ÎÏ. ¢È·Û¯›˙ÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜ ∫·ÚÙÂÚÔ‡

(·Ú¯. ∞ÌÓÈÛÔ‡). √ Ú‡·Í Ô‡ÙÔ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ú¤ˆÓ Ï›·Ó ÔÚÌËÙÈÎÒ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ¿‚·ÙÔ˜ ηٿ Ù·˜ Ë̤ڷ˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ, ÙÔ ı¤ÚÔ˜ fï˜ ÔÏ›ÁÔÓ ÌfiÓÔÓ ‡‰ˆÚ ‰È·ÙËÚ›. ∑‡ÁÓ˘Ù·È ‰È· 3 ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ÌÈ·˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÍÔ˘ ·Ú¿ Ù·˜ Â΂ÔÏ¿˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÎÙÈṲ̂Ó˘, ÂÙ¤Ú·˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÌÔÓÔÙfiÍÔÓ ÎÂÈ̤Ó˘ οوıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞˚Ù¿ÓÈ·, Î·È ÂÙ¤Ú·˜ ÎÂÈ̤Ó˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ºÔÓÈ¿. ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1)ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑›ÓÙ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 39 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) TËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·Ì¿Ú·È˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 6 ΔÔ˘ÚÎ ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ï¿ÁÓÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 47 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ï·Ù¿˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μfiÓË, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 8 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È 76 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÙÚ›ÙÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 61 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂϤÛ۷Ș, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 40 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÔ˘‰¤ÙÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 78 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘fi 84 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ÃÚ˘ÛÔÛËÏÈÒÙÈÛÛ·, ÌÂÙ¿ Ó·Ô‡ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 1 ÌÔÓ·¯fi˜ Î·È 2 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î˘ÏÔ›, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 52 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 19 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÕÁȷȘ-¶·Ú·ÛÎÈ·›˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ‰‡Ô Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ô˘ Ì·ÎÚ¿Ó ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰ËÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 95 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÏÏÈ¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 14) ΔËÓ ÈÛÙÔÚÈΈٿÙËÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ∞ÁηڿıÔ˘, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 22 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 25 ÎÔÛÌÈÎÔ›. Œ¯ÂÈ Ó·fiÓ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Â˙¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ù·Ï·Á¿ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ò̷Ș ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 19 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ú‚¿ÚÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 19 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-∞ÛÙÚ·ÎÔ›, ηÙÔÈÎ. ˘fi 65 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-∞ÛÙÚ·ÎÔ›, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÌ¿ÓÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘Ó¿‚ÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 57 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-∞Ú¯¿Ó·È˜ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ÚfiÔ‰·˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ °ÈÔ‡ÎÙ· Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 400 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ¤‰Ú· ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ, ¤¯ÂÈ ‰Â ˆÚ·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, ÙÛ·Ì›ÔÓ, Û¯ÔÏ›·, ˆÚ·›·˜ Ï·Ù›·˜, ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù·. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-∞Ú¯¿Ó·È˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 54 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 37 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔÔ›, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 26) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·ÏÔÌfi‰È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓËÓ ˘fi 6 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÈÏ›ÛÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÙÛ›‰·È˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˚Ù¿ÓÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î·Ï¿ÓÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 83 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 38 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÚÙÂÚfi˜, ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂȘ ‰‡Ô ∫·ÚÙÂÚfi˜, ηÙÔÈÎÔ˘Û˘ÓÔÈΛ·˜ ·fi ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ -∫ ̤ӷ˜ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 28 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 7. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿ ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÎÔÈÏ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ·Ú¯Ô̤ÓË ·fi ÙˆÓ μ.-∞. ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ °ÈÔ‡ÎÙ· ‹ °Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


137-156

15-02-08

142

05:26

Page 6

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

∫·Ú·ÓÙ¿Á (˘„. 837 Ì.) ‚·ÈÓÂÈ ÚÔ˜ μ. Î·È ÙÂÏÂ˘Ù¿ ÂȘ ÙËÓ ·ÚÎÙÈÎ‹Ó ·Ú·Ï›·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È Ù˘ Ô¯˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‹ ªÂÁ¿ÏÔ˘-∫¿ÛÙÚÔ˘. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ ·˘Ù‹˜ ̤ÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ Î·È Î‹ˆÓ, ‰ÈÓfiÓ ‰Â ÂȘ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ·ÌÂÏÒÓˆÓ Î·È ÛÈÙÔÊfiÚˆÓ ·ÁÚÒÓ. Œ¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¿Ø Ô Ú‡·Í Ô‡ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ ·ÊıfiÓˆ˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÌ· ÙÔ ‰Â ı¤ÚÔ˜ ‰È·ÙËÚ› ÔÏ›ÁÔÓ ‡‰ˆÚ fiÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛÈÓ ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ Ô˘Ùˆ˜ ÒÛÙ ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. ∂›Ó·È ‚·Ùfi˜ ηı' ¿·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜, ˙‡ÁÓ˘Ù·È ‰Â ˘fi 2 ÏÈıÔÎÙ›ÛÙˆÓ ÌÔÓÔÙfiÍˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ÌÈ·˜ ÎÂÈ̤Ó˘ ¤ÍˆıÂÓ Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÂÙ¤Ú·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ™‹ÏË· (·Ú¯. ∫ÓˆÛfi˜). ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ∫·ÙÛ·Ì¿ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ÚÔ˜ ∞. Î·È ÚÔ˜ ¡.-∞. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡, ÚÔ˜ ¢. ‰Â ÌÂÙ¿ Ù˘ ¤ÍˆıÂÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰ȿ‰Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¤Ï·ÈÔÓ, Ô›ÓÔÈ, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ› ηÚÔ›, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔˆÚÔÈ ÎÏ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™‡Ï·ÌÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ª·ÎÚ‡-Δ›¯Ô˜, Î·È ªÂÙfi¯È·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÔÚÙ¤ÙÛ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 70 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÙÛ·Ì¿, ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ·Ú¿ Ù·˜ Â΂ÔÏ¿˜ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜ ÚÔ˜ ∞. ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ‰Â ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 70 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫·È ÙÈÓ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ΔÔ‡ÚÎˆÓ ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜, ηıÒ˜ Î·È 2 ÙÂΤ‰Â˜ ‹ ÙÔ˘ÚÎÈο ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. 8. ¶fiÏȘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ‹ ªÂÁ¿ÏÔ-∫¿ÛÙÚÔ ¶ÚÔ˜ ¢. ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¿ Î·È Â› Ù˘ ¯ı·Ì·Ï‹˜ ·Ú·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓË Ë ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓË fiÏȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‹ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ∫¿ÛÙÚÔ. ∏ fiÏȘ ·‡ÙË ÂÎÙ›ÛıË Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÔÏ›¯Ó˘ ª·Ù›Ô˘ ‹ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÂÈÓ›Ԣ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡, ˘fi ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Ùˆ 823 Ì.Ã. fiÙÂ Ë ∫Ú‹ÙË Î·ÙÂÎÙ‹ıË ˘' ·˘ÙÒÓ, Ô¯˘ÚÒıË ‰Â ÚÔ˜ Ù ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó, Î·È ÙËÓ ÍËÚ¿Ó ‰È· ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ô¯˘ÚˆÌ¿ÙˆÓ ¿ÙÈÓ· ÂÍÂÙ›ÓÔÓÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ·ÔÙfiÌÔ˘ ÏfiÊÔ˘ fiÛÙȘ ˘„Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ∞. Ù˘ fiψ˜. ΔÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ, fiÂÚ ˘‹ÚÍÂÓ ·Ú¯‹ıÂÓ Ë ‚¿ÛȘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ηٿÎÙËÛÈÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, Û˘Ó¿Ì· ‰Â ÙÔ Î‡ÚÈÔÓ ¤ÚÂÈÛÌ· Ù˘ › Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ·˘ÙÒÓ, ËÏÒıË ÌÂÙ¿ ÔÎÙ¿ÌËÓÔÓ ÔÏÈÔÚΛ·Ó ÂÍ ÂÊfi‰Ô˘ Ù˘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 961 ˘fi ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¿ÙÈÓ· Ô ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ƒˆÌ·Ófi˜ Ô μ' ¤ÂÌ„ÂÓ ˘fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔÓ ºˆÎ¿Ó ÚÔ˜ ·Ó¿ÎÙËÛÈÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ù›¯Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·ÓËÁ¤ÚıËÛ·Ó ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ fiÙ ÂÁ¤ÓÂÙÔ Î‡ÚÈÔÈ Ù˘ fiψ˜ (1206 Ì.Ã.). Δ˘ ÂÍÂÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˘ ȉÈÔÓ fiÏˆÓ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÚÔ‚·ÈÓÔÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹Ó, ·ÚÎÔ‡ÌÂı· ‰Â ÌÔÓÔÓ Ó· ›ÔÌÂÓ fiÙÈ ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÍ ÈÛ¯˘ÚÔÙ¿ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô‡ÙÈÓÔ˜ Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞È ÚÔ˜ ÙËÓ ÍËÚ¿Ó 2 Ï¢ڷ› ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ 2800 Ì. ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· (Ù˘ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÌÂÙÚÔ˘Ì¤Ó˘ ·fi ÙˆÓ ÂÍÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙˆÓ ÚÔÌ·¯ÒÓˆÓ) Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˘fi ÂÙ¿ ÚÔÌ·¯ÒÓˆÓ. ∂Ș ̤Á·˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÚÔ˜ ¡. ÂÎÛÙÚ·Ì̤ÓËÓ ÁˆÓ›·Ó ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ·Ó¿ ÙÚÂȘ ‰Â ÂȘ ÂÎ·Ù¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÍËÚ¿Ó Ï¢ÚÒÓ. Δ· Ù›¯Ë Ù·‡Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘fi ÎÔÏÔÛÛÈ·›·˜ Ù¿ÊÚÔ˘ ˘ÂÛÙËÚ›˙ÔÓÙÔ ‰Â ˘fi ÛÔ˘‰·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ηٷÛ΢·Ûı¤ÓÙˆÓ ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓØ ¿·ÓÙ· fï˜ Ù· ¤ÚÁ· Ù·‡Ù· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú·ÌÂÏËı¤ÓÙ· ηÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ‹‰Ë ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiψ˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·Óı¤ÍˆÛÈ Î¿ˆ˜ ηٿ ‰ÈÓÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. ∏ ‰Â ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó Î·È ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ¤ÙÈ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiψ˜ ÎÏ›ÂÙ·È ˆÛ·‡Ùˆ˜ ‰È· Ù›¯Ô˘˜, Ôχ ·ÛıÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘ fï˜ ÙÔ˘ Ù˘ ÍËÚ¿˜, ÂÎÙÈṲ̂ÓÔ˘ ‰Â ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·¿Û·˜ Ù·˜ ηÌ¿˜. ∂Ș ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ËÌ›ÛÂÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÙÂȯÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ fiÛÙȘ Ù¯ÓËÙfi˜ ˆ˜ ÎÏ›ÂÙ·È ˘fi ‰‡ˆ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙÔ˘, ÂÓfi˜ ‰È¢ı˘ÓÔ̤ÓÔ˘ ÂÎ ¡.-¢. ÚÔ˜ μ. -∞. Î·È ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˜ 600Ì. Î·È ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÛˆ˜ ¡.-μ. Ì‹ÎÔ˘˜ ‰Â 80Ì. ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ·. ∂› ÙˆÓ ÌfiÏˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ӷ Ù›¯Ë ¿ÙÈ-

Ó· ·ÔÏ‹ÁÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ‡ÚÁÔ˘˜ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ˘„Ô‡ÌÂÓ·. Δ· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ¤¯ÔÓÙ· ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ ‹Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ˆÏÈṲ̂ӷ ‰È· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Î·È fiÏ̈Ó, ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ËÏ·ÙÙÒıË ÂȘ ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓ fiψ ˘fi ÙÔ˘ ªÂ¯Ì¤Ù- ∞Ï‹ (18301841). ™‹ÌÂÚÔÓ Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· ÂÈÛ›Ó ˆÏÈṲ̂ӷ ‰È· ÙÚÈˆÓ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ ÙˆÓ 0,15, ¿ÙÈÓ· ÂÈÛ› ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÂÈ ˘ÚÔ‚ÔÏ›ˆÓ ÂÎ Á·ÈÒÓ, ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙˆÓ Â› ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ·Ï·ÈÒÓ ÙÂȯÒÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰Â Ù˘ ÍËÚ¿˜ Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂÈÛ›Ó ˆÏÈṲ̂ӷ ‰È· ÔÏÏÒÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂÌÚÔÛıÔÁÂÌÒÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ ˆÓ Ù· Ï›ÛÙ· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ∂ÓÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. Δ· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¤¯Ô˘ÛÈ 4 ‡Ï·˜, Ì›·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ, Ì›·Ó ÚÔ˜ ∞. ÙËÓ ÙÔ˘ §·˙·Ú¤ÙÔ˘, Ì›·Ó ÚÔ˜ ¡. ÙËÓ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·Ó, Î·È ÂÙ¤Ú·Ó ÚÔ˜ ¢. ÙËÓ ÙˆÓ Ã·ÓÈÒÓ. ¶ÏËÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (ËÌÈÛÂÏ‹ÓˆÓ ÎÏ.) ¿ÙÈÓ·, ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›ÔÌÂÓ, ηٷÛ΢¿ÛıËÛ·Ó ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·È Î·ÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ‹‰Ë, Ë fiÏȘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÚÔ˜ ∞. ˘fi ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ fiÂÚ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÛÈÓ ∞Î-Δ¿ÌÈ·. ΔÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› ÙÔ˘ ·ÔÙfiÌÔ˘ ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÔÂÚ ˘„Ô‡Ù·È ÚÔ˜ Ù˘ ∞. ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ fiψ˜, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ù˘ Ù fiψ˜ Î·È ÙˆÓ ∞. ÚÔÛÂÏ¿ÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜. ∂¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜ ÚÔ˜ ∞. ÂÎÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ Î·È ˆÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È· ·Ï·ÈÒÓ ÂÌÚÔÛıÔÁÂÌÒÓ ˘ÚÔ‚fiψÓ. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ∞Î-Δ¿ÌÈ·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÛÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ÂÚ› Ù·˜ 100 ΔÔ˘ÚÎÈο˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. √ ÏÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ˆ˜ Î·È ·ÓˆÙ¤Úˆ ›ÔÌÂÓ, Â›Ó·È Ù¯ÓËÙfi˜, ·È ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Û·È ‰Â ·˘ÙfiÓ ·Ô‚¿ıÚ·È ÂÈÛ›Ó ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·Ú¯·›ÔÈ ÌfiÏÔÈ Ô›ÙÈÓ˜ ÂÛ¯ËÌ¿ÙÈ˙ÔÓ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡ (ª¿ÙÈÔÓ ‹ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ). √ ÏÈÌ‹Ó Ô‡ÙÔ˜ Â›Ó·È Ï›·Ó ÂÚȈÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·‚·ı‹˜ ÒÛÙ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ë ÂÈÌ› ÌÈÎÚfiÓ ·ÚÈıÌfiÓ ÌÂÙÚ›·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÏÔ›ˆÓ. Δ· ÌÂÁ·Ï‹ÙÂÚ· ÏÔ›·, ˆ˜ Î·È Â› ∂ÓÂÙÒÓ, ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡ÛÈÓ ÂȘ ¤Ó· ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÎÂÈ̤Ó˘ Ó‹ÛÔ˘ ¢›·˜ (›‰Â ·ÚÎÙÈο˜ ·ÎÙ¿˜ Ù˘ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ). ∏ ¤ÍˆıÂÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Â›‰Ԙ Î·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ‰Â ÂΠηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ Á·ÈÒÓ Î·È Ù›ÓˆÓ ·ÌÂÏÒÓˆÓØ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ÔÈÔ‡ÛÈÓ ·È ·Ó·ÙÔÏÈη› ÌfiÓÔÓ ÚÔÛÂÏ¿ÛÂȘ ·›ÙÈÓ˜ ÂÈÛ›Ó ÔÏ›ÁÔÓ ·ÓÒÌ·ÏÔÈ. ¶ÚÔ Ù˘ ∞ÎΔ¿ÌÈ·˜ Î·È Â› ¯ı·Ì·ÏÔ‡ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓË Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ÏÂÚÒÓ ªÂÛÎËÓÈ¿ ηÏÔ˘Ì¤ÓË, ηÙÔÈÎÔ˘ÌÂÓË ‰Â ˘fi 270 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÏÂÚÒÓ (95 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 175 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ)Ø Î¿ÙˆıÂÓ Ù˘ ªÂÛÎËÓÈ¿˜ Ú¤ÂÈ Ô Ú‡·Í ∫·ÙÛ·Ì¿˜. ¶ÚÔ Ù˘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¶fiÚÙ·˜ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Â› ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ù· ªÂ˙·ÚÏ‹ÎÈ· (ΔÔ˘ÚÎÈο ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›·) Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›ÔÓ fiÂÚ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È· ˘„ËÏÒÓ ÙÂȯÒÓ. ∫·È ÚÔ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ‡Ï˘, Ù˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÎÂ›Ù·È ΔÔ˘ÚÎÈÎfiÓ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›ÔÓ Î·È ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ › Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷ÓÈÒÓ Ù¤ÛÛ·Ú· ¯¿ÓÈ·. ∏ fiÏȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÏÏ·› Û˘ÓÔÈΛ·È Î·È Ì·ÏÈÛÙ· ·È ·Ó·ÙÔÏÈη›, ·È ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÔÙ¤ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È, ̤ÓÔ˘ÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¤ÚËÌÔÈ, Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·È Ï›ÛÙ·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ¤¯Ô˘ÛÈ Î‹Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Î·È ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤Ó·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔÈ Á·›·È ÎÏ., ·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È Û‹ÌÂÚÔÓ Û˘ÓÔÈΛ·È ·ÚÎÔ‡ÛÈ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ˆÛÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔÓ Î·È ϤÔÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. ΔÔ‡ÙÔ Î·Ù·Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓ Î·ÈÚÒ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ fiÙ ηÙÂʇÁÔ˘ÛÈÓ ÂÓ ·˘ÙÒ ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È §·ÛËı›Ô˘ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ‹ÙÔÈ ˘¤Ú Ù·˜ 25 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ „˘¯ÒÓ ·Ó¤Ùˆ˜ ÂÓ ·˘ÙÒ ÙÔÔıÂÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiψ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ ÂȘ Ù·˜ 17 Û˘ÓÔÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜. 1) ª·ÏÙ¿-Δ˙·Ì›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 240 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 300 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ™ÂÚ‹-ΔÔ˘ÚÓ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 330 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 309 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ∞ÓÎÂÌÔ‡Ù, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 47 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 112 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ∫È˙›Ï- Δ¿ÌÈ·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 1 ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È 93 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ™Ô˘ÏÙ¿Ó- π‚Ú·¯‹Ì, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 164 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 93 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) °ÂÓ›-Δ˙·Ì›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 85 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 738 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ™ÔÊÔ‡ ªÂ¯Ì¤Ù- ¶·ÛÛ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 28 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 262 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ª·¯ÌÔ‡Ù-∞Á¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 96 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 69 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ∞‚‰Ô˘Ú·¯Ì¿Ó- ¶·ÛÛ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 14 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 57 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

10) ΔÂÊÙÂÚÙ¿Ú, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 48 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 102 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ƒÂÙ˙¤- ∞Á¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 96 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 49 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ∞Ú·ÛÙ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 23 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 157 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 35 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ÃÔ˘ÁÎÈ¿Ú, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 8 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 137 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) μÂ˙›Ú, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 214 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ™¤Ú-ΔÔÔ‡ ºÈÓٛΠ¶·ÛÛ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 23 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 230 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) μ·ÏÈÓÙ¤-Δ˙·Ì›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 155 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ◊ÙÔÈ Ë fiÏȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÏËÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 6 ¯ÈÏ. ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È 13 ¯ÈÏ. ΔÔ‡ÚΈÓ. ∂Ș ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ÚÔÛıÂÙ¤ÔÓ 314 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ Ô¯‡ÚˆÌ· Ù˘ ∞Î-Δ¿ÌÈ·˜, 26 ŒÏÏËÓ·˜ Î·È 273 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÙÛ·Ì¿, ÚÔ¿ÛÙÂÈÔÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (fiÚ· ™ÂÏ. 140) Î·È 124 ŒÏÏËÓ·˜ Î·È 276 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·˜ Ù· ÂÚ› ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ÌÂÙfi¯È·, ÚÔ˜ ‰Â ÙÔ˘˜ ÏÂÚÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ªÈÛÎËÓÈ¿˜ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ÂȘ 253 ŒÏÏËÓ·˜ Î·È 541 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ‹ÙÔÈ ÂÓ Û˘Ófiψ ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ ·˘ÙÔ‡ ηÙÔÈÎÔ›Ù·È ˘fi 20,958 ηÙÔ›ÎˆÓ ÂÍ ˆÓ 6,361 ÂÈÛ›Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È 14,597 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ∏ fiÏȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿˜ Î·È ÏÈıÔÛÙÚÒÙÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜, ˆÚ·›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ¿˜, ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù·, ¢Ú›·˜ Ï·Ù›·˜, ‰‡Ô ·ÁÔÚ¿˜, Û·ˆÓÔÔÈ›·, ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›· ÎÏ. ‰ËÌfiÛÈ· ‰Â ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ, ÙÔÓ Ì¤Á·Ó ÛÙÚ·ÙÒÓ· ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ë Ù¤ÛÛ·Ú· Ù¿ÁÌ·Ù· ÎÙÈÛı¤ÓÙ· ‰Â ÚÔ˜ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ Î·È ÙÈÓ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ ·Ú¿ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ ˘fi ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÛ¤÷Ӥ (˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË) ÁÓˆÚÈ˙fiÌÂÓÔÓ Ì¤Á· ∂ÓÂÙÈÎfiÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, ¯ÚËÛÈ̇ÔÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ ∂ÓÂÙÈÎfiÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ∞Ì¿Ú (·Ôı‹ÎË), ÙÔ ÙÂψÓ›ÔÓ, ÙÔ ˘ÁÈÔÓÔÌ›ÔÓ, ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfiÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ÔÓ Î·È ÙÈÓ·˜ ¿ÏÏ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο˜ ·Ôı‹Î·˜. √ ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓ Î·È ÌfiÓÔÓ, ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯ÂÈÔÓ. ∏ ‰Â ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·Ø ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏÈÓ Î·È ÙËÓ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·Ó, ÙÔ ·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›ÔÓ, ÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÚÚ¤ÓˆÓ, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ÔÓ, Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ¡·Ô‡˜, ˆÓ ̤ÁÈÛÙÔ˜ Ô ÙÔ˘ ∞Á. ªËÓ¿ ·ÙÂÏ‹˜ ÂÈÛ¤ÙÈ, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfiÓ ™‡ÏÏÔÁÔÓ ÌÂÙ¿ ªÔ˘Û›Ԣ, ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÏÔ˘Û›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. ∏ ‰Â ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎfiÓ Û¯ÔÏ›ÔÓ (™˘ÌÈ¿Î) Î·È ·ÓÒÙÂÚÔÓ Û¯ÔÏ›ÔÓ (ƒÔ˘ÛÙ¤), 19 ΔÛ·Ì›· ÂÍ ˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÓ ÂÎÙ›ÛıË ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ù· ‰Â ÏÔÈ¿ 17 ÌÂÙÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÂÎ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛÈÓ, Î·È 14 ΔÂΤ‰Â˜ ‹ÙÔÈ ÌÔÓ¿˜ ‰ÂÚ‚ÈÛÒÓ. 9. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘ ¶ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿ Î·È Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·Ú¯fiÌÂÓÔÓ ·fi Ù˘ ¯ı·Ì·Ï‹˜ ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿˜ ËÓ Ë ÿ‰Ë ÂΤÌÂÈ ÚÔ˜ ∞. ¤¯ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛÈÓ ¿ÍÔÓÔ˜ ¡.-μ. Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ∞. ÌÂÓ ˘fi ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ °ÈÔ‡ÎÙ· Î·È Ù˘ ·fi ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÎÂÌÔ̤Ó˘ ÚÔ˜ μ. ¯ı·Ì·Ï‹˜ ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿˜, ÚÔ˜ ¢. ‰Â ˘fi ¯ı·Ì·ÏˆÙ¿Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÓfiÓ, ¢ÊÔÚÒÙ·ÙÔÓ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi ·ÊıfiÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ·Ú¿ÁÂÈ ‰Â ·ÊıfiÓÔ˘˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ¤Ï·ÈÔÓ, Ô›ÓÔÓ, ÎÂÚ¿ÙÈ·, ̤ٷͷÓ, ÛÙ·Ê›‰·, ۇη, ‚·Ì‚¿ÎÈ·, Ï›ÓÔÓ Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ∫ÔϤӷ, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ¢Ô‡ÏË, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 36 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ∞Ú‰¿¯ıÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ¶Ú‚ÂÏÈ·Ó¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 5) ªÂÁ¿ÏË-μÚ‡ÛË, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ÕÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ∞ͤÓÙÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ∞ÁÈ¿-μ·Ú‚¿Ú·, ¯ˆÚ›ÔÓ Û˘ÁΛÌÂÓÔÓ ÂÎ ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ÏËÛ›ˆÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∞È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·È ·˘Ùfi Û˘ÓÔÈΛ·È ÂÈÛ›Ó ·È ÂÍ‹˜: ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ¶ÔÚÙ›, ∫·ÌÈıÈ·Ó¿, £·Ï·ÛÛÈ·Ó¿, ∞Ïˉȷӿ, ΔÈıÈ·Ó¿, ƒ·ÁÔ˘˙È·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ª˘Ïˆ-

ºEBPOYAPIO™ 2008

ÓÈ·Ó¿, ∑·¯·ÚÈ·Ó¿ Î·È ¶ËÚÔ˘ÓÈ·Ó¿. 9) ¶ÚÈÓÈ¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ∞˘ÁÂÓÈ΋ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 72 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ∫ÂÚ¿Û·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 12) μÏ·¯È·Ó¿, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 13) ¶·ÏË·Ó‹, Á˘Ó·ÈΛ· ªÔÓ‹ ÌÂÙ¿ Ó·Ô‡ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂÓÙ·‡ı· ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 16 ÌÔÓ·¯·› Î·È 9 ÎÔÛÌÈη›. 14) μÂÓÂÚ¿ÙÔ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 15) •ËÚÔÏË¿, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 16). ™˘Ó¿È, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 17) °·Ï¤ÓÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 18) ∫·ÏÔ‡, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 19) ƒÔ˘Î¿ÓÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 20) ¢Ú·ÎÔ˘ÏÈ¿Ú˘ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓÎ·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ∫·Úη‰ÈÒÙÈÛÛ·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 22) °¤ÓÓ·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 23) ∫·Ó›-∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È 32 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 24) ÃÔ˘‰¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 78 ∂ÏÏËÓÈÎˆÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 25) μ·ı‡ÂÙÚÔ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 26) μ·ÛÈÏÈ΋, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 26) ª¿Ú·ıÔ˜, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 28). ∫·ÚÓ¿ÚÈ, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 2 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 29) ∞Á. ™‡ÏÏ·˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 36 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 30) °ÂÓ¿ÚÂÓÔ˜, ∑ÂÚ‚Ô‡, ª·Ï¤‰·È˜, ·ÁÚÔÈΛ·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È ˘fi 8 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 31) ∞Á. μÏ¿Û˘ Î·È ÃˆÚȉ¿ÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 1 ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È 35 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 32) μ·ÛÈÏÂÈ¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 33) ºÔÈÓÈÎÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 67 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 34) ªÂÙfi¯È· ºÔÈÓÈÎÈ¿˜ (™ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÏ.) ·ÁÚÔÈΛ·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 35) °Ô‡ÚӷȘ, ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 9 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 36) ∞ı·Ó¿ÙÔÈ ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 11 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 37) ªÂÙfi¯È·, ΔÛ·ÁÁ·Ú¿ÎË, ªÈÚıÈÒÙË, ¡ÙÔ˘ÚÌ·Ù˙‹, ·ÁÚÔÈΛ·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ·È ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 1 ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. ∫·È Ù›Ó·˜ ¿ÏÏ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ˘fi ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. 10. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °·˙·ÓÔ‡- ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °·˙·ÓÔ‡- ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-∞ۛٷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 125 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-∞ۛٷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ÕÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÂ›Ù·È Û‹Ï·ÈÔÓ ¤Óı· Î·Ù·Ê˘ÁfiÓÙ· 300 ÂÚ›Ô˘ Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· ÂÛÊ¿ÁËÛ·Ó ¿·ÓÙ· ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙËÓ 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1866. 3) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÔÚÁÔÏ·‹ÓË ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 3 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 5 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡›ÛË, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶˘ÚÁÔ‡, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 87 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™¿Ú¯Ô˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›· ™›‚· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 63 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. Î·È 2 ΔÔ˘Ú. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·ÊÓ·›˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 140 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 21 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Èı·Ú›‰·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ.


137-156

15-02-08

143

05:29

Page 7

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

10) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶fi‰Â-ÈÚÈfi, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÚÔ˘ÛÒÓ·˜, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 315 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ª‡ÚˆÓ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 210 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ËÓˆÌ¤ÓˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ª·Ï‚˘˙›Ô˘ Î·È ΔÂ̤ÓÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‰Â ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛÔÓ, Û¯ÔϷگ›ÔÓ ÎÏ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÓÙ·Ìfi‰È, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 46 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 51 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÚÊ·›˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μԇٷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÚ·ÌÔ‡ÙÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 28 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 20) Δ· ¯ˆÚ›· ∞¿Óˆ-∫·Ï¤Û· Î·È ∫¿Ùˆ-∫·Ï¤Û·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 110 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 92 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔÓ‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 52 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 24) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·ÙÛÈÊ·ÚÔ¯ÒÚÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 25) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 5 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 7 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ˆÓÈ·›˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÙÈÚ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ‡ÏÈÛÔ˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 130 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. Î·È 13 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∂ÓÙ·‡ı· ÛÒ˙ÔÓÙ·È Âڛȷ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiψ˜ Δ˘ÏÈÛÔ˘. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÈÔÊ˘Ú¿ÎÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 31 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 1 ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·‚ÚÔ¯ÒÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¿˙È, ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ΛÌÂÓÔÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 75 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫§πΔÀ∂™ 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒˆÁ‰È¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔËÓ ÌÔÓ‹Ó ™·‚‚·ıÈ·Ó¿, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 7 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 1 ÎÔÛÌ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¯Ï¿‰·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ¢È· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰˘Û‚¿ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ƒˆÁ‰È¿˜-¶·ÏËÔοÛÙÚÔ˘, ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ô‰fi˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ-ºfi‰ÂÏÂ. ∏ Ó‹ÛÔ˜ ¢›· Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ Î·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ˜, ¤¯ÂÈ fï˜ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù· Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È 6 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ ‰Â Ï¿ÙÔ˜ 3 1/2. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡.-¢. ·˘Ù‹˜ ·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ƒˆ‰·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¡.-∞. ∞‡ÚÈ ‹ ™Ù·˘ÚÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛ·Ú˜ ÏÈ̤Ó˜ ·È ÂÍ‹˜: 1) √ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, fiÛÙȘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‹ÙÂÚÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. 2) √ Ù˘ ∫¿·Ú˘. 3) √ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È 4) √ Ù˘ ∞ÁÚÔ˘ÏË¿˜.

¶Â‰È¿˜ Ù˘ ¶Â‰È¿‰Ô˜ ∏ ‰ȿ˜ ·‡ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) TÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™·Ì¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Âڛȷ ¿ÙÈÓ· Ô Spratt ·Ô‰›‰ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ·Ú¯·›·Ó fiÏÈÓ £ÂÓ¿˜, Ë fiÏȘ fï˜ ·‡ÙË Î·Ù¿ ÙÔÓ Pape ¤ÎÂÈÙÔ Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ¤Óı· Û‹ÌÂÚÔÓ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ó›-∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ¤Óı· Ô Spratt ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ƒ·‡ÎÔÓ ‹ÙȘ fï˜ ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÎÂÈÙÔ Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Á. ª‡ÚˆÓÔ˜). 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑ˆÊfiÚÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £Ú·„·Ófi, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 185 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙ›·, ˆÓ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ˆÏÔ‡ÛÈÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂȘ ¿·Û·Ó ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 92 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 28 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

5) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ™ÎÏ·‚ÂÚÔ¯ÒÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 9 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ §ÈÏÈ·ÓÒ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú‰Ô˘ÏÈ·ÓÒ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚÈÔÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ, ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ Ô‡Ùˆ ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙÔ ¿ÏÏÔÙ ˘fi ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÂÁÂÚı¤ÓÙÔ˜ ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ. ∂›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·گ›·˜ ¶Â‰È¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 140 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ËÁ·˚‰Ô‡ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ú‚¿Úˆ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó °·Ï·ÓÈ·ÓÒ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘¯Ù¿ÚÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 68 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 21 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂› ‰Â ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù·‡ÙËÓ Î·ÙÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÎÚ‹ÌÓˆÓ Î·È ‰·Ûˆ‰ÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙˆÓ §·ÛËıȈÙÈÎÒÓ ÔÚ¤ˆÓ ΛÓÙ·È Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›·: 1) •Âȉ¿˜, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 2) ∫·ÛÙ·ÌÔÓ›ÙÛ·, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 3) ∞Ì·ÚÈ·ÓÒ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 73 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 4) ¢È·‚·˚‰¤ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 21 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ª·ıÈ¿, ¯ˆÚ›ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 42 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. ª∂™∏ªμƒπ¡√¡ Δª∏ª∞ ŸıÂÓ ÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfiÓ ÙÌ‹Ì· ‹ ·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ÎÏÈه˜ Ù˘ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ: 1) ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË. 2) ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °ÂÚÔÔÙ·ÌÔ‡. 3) Δ·˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¿˜ ÎÏÈÙ‡·˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ô˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÔÊ›ÓÔ˘. 1. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË ŸıÂÓ ÙÔ Ì¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·') ΔËÓ ÔÚÂÈÓ‹Ó ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘. ‚) ΔËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞˘ÏÈÒÙË. Á) ΔËÓ ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞˘ÏÈÒÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ¯ÒÚ·. ‰) ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË (∞Ó·ÙÔÏÈÎfiÓ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ Ù˘ ªÂÛ·Ú¿˜ ˘ Û˘Ó¯›· ÚÔ˜ μ. Â›Ó·È Ë ‰ȿ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞˘ÏÈÒÙË ‹ÙȘ ‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ¶Â‰È¿‰Ô˜. ·) √ÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙfi¯È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÂÚ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ŒÌ·ÚÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ Î·È 75 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªËÏÈ·Ú¿‰ˆ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •ÂÓÈ¿ÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 6). ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £ˆÌ·ıÈ·ÓÒ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÙˆÊ‡ÁÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¿Úı· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 42 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÚ·Ù› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú·‚¿‰ˆ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 24 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎËÓÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 57 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 12) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Á. ∞fiÛÙÔÏÔÈ, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 1 ÌÔÓ·¯fi˜ Î·È 8 ÎÔÛÌÈÎÔ›. ‚’ ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∞˘ÏÈÒÙË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ªÈÏÈ·Ú›ÛÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÙÛ›‰ÂÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 36 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÈ¿-™ÂÌÓ‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¿ÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 41 ΔÔ˘ÚÎ.

ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚηÏÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 28 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓØ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘ÛÔ¯ÒÚÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 75 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ËˉËÙfi˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˘Ï‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓËÓÈÎÒÓ Î·È 35 TÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ïfi-ÈÚÈfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 33 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÛÔ‡Ù· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·ÓÙÚÔ‡ ηÙÔÈÎ. ˘fi 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏÈÙÛ·Ó‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-¶Ô˘ÏÈ·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-¶Ô˘ÏÈ·›˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Û¿ÓÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 48 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÿÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 19) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¡ÈÙÛËÙÛ‹ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ÎÈÒٷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ˆÚ·ÎÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. Á’) ∏ ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞˘ÏÈÒÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ∞Ó·Ô‰¿ÚË ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ¯ÒÚ·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂·ÓˆÛ‹ÊË, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 23 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 30 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Îfi-ÈÚÈfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 24 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °Ô‡ÚӷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 29 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù‡ÚˆÓ·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÈÛÎÔ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Ï·Ûfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 13 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ÙÛÈÏ‹· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9). ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶¿ÚÙËÚ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 32 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔ˘ÓÙÔ˘ÊÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 14 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·¯·ÈÚ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 48 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÂʤÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 56 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓØ Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÔÛÂϤÌÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˘Ú¿ıÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 17 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·‰È¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÔ˘Úψً, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÔ˘Ì¤ÚÈ Î·Ù. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. Î·È 24 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈ. 18). ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú·¤ÙÈ Î·Ù. ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 19) Δ· ¯ˆÚ›· ÕÓˆ-°·Ú›·˜, Î·È ∫¿Ùˆ-°·Ú›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Î›ÌÂÓ· Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 50 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÙÛÈοÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. ‰’ ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›·Ø 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Úο‰È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 13 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·Ì¿ÓÙÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÊ¿Ï· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·Ì¿ÓÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÌ·ÓÒÁÂÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 11

ºEBPOYAPIO™ 2008

ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏÈÛÛÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·‰¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·Ú¿ÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 304 ∂ÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÙÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔÚÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿Ï· ηÙÔÈÎ. ˘fi 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. ÷ڿÎÈ Î·Ù. ˘fi 13 ΔÔ˘ÚÎ. 12) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Óà ÔÈÎÔÁ. 13) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ∫¿Ùˆ -∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Î·Ù. ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÈÊÔ‡Ù-∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Î·Ù. ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ º·Ú·ÁÁÈ·Ó¿, ηÙ. ˘fi 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó μÂÏÔ‡ÏÈ Î·Ù. ˘fi 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·ÎÈÒÙÈÛÛ· ηÙ. ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §˘ÁfiÚÙÈÓÔ˜ ηÙ. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 31 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 19) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ∫ÂÊ·Ï¿‰Â˜ Î·È °ÂÓÔ‡ÛË Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 3 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞‹ÓÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ˆÎ·Ú¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 91 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Û‹ÌÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú·ÈÙÒÚÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÈ¿ ºˆıÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã¿Ú·Î·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 82 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 27) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∑¿ÌڷȘ ÎÂÈ̤ÓËÓ Â› ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫fiÊÈÓ·, Â›Ó·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓfiÓ ÂӉȷ›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ÓÒÁÂÈ· ÔÈ̤ӈÓ, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 10-15 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢ˆÚ¿ÎÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 48 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 29) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·ÏÔÁÂÚÈÎfi, ηÙÔÈÎ. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶‡ÚÁÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 86 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔÙ¿ÛÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 32) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛÔ¯ˆÚÈfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÔÓ ˘fi 46 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 34) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÈÏ›Ô˘ ηÙÔÈÎÔ˘ÌÂÓÔÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. Î·È 24 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 35) ∏ ªÔÓ‹ ∫·Ï˘‚È·Ó‹ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 3 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 5 ÎÔÛÌÈÎÔ› Î·È ÏËÛ›ÔÓ ·˘Ù‹˜ ·ÁÚÔÈΛ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi ÙÈÓˆÓ ÔÈÎ. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢ÂÌ¿ÙÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 37) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó º·‚ÚÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 38) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÎÔ‡, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 38) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï‡‚È· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °¤ÚÔ-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ŸıÂÓ ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·’) ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ °¤ÚÔ-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·fi ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜ ηÙÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ. ‚’) Δ˘ ºÔ˘ÓÙ¿Ó·˜. Á’) ΔˆÓ ∫·Ì·ÚÒÓ. ‰’) Δ˘ §Ô¯ÚÈ¿˜. Â’) Δ˘ ™¿Ù·˜. ·’ ¶Â‰È¿˜ ÙÔ˘ °¤ÚÔ-¶ÔÙ·ÌÔ‡. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ ¤‰Ú·Ó Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 310 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ΔÚÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÌËÏ¿ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ¶·ÙÛ›‰È· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ¶ ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ·Ú¿ÏÈÔÓ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ª¿Ù·ÏÏÔÓ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› Ù˘ ‰˘ÙÈΈ٤ڷ˜ ¿ÎÚ·˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÔÊ›ÓÔ˘, ¤¯ÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÏÈ̤ӷ (ÎfiÏÔ˜ ªÂÛ·Ú¿˜) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ôı‹Î·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘‰ÚÔ̇ÏÔ˘˜ Ô˘˜ ÎÈÓ› ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§π¢∞ 146


144-145

15-02-08

05:33

Page 2

T· §ÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19


μÈÎÂÏ·›· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∫Ú‹Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· - ∂Ê. “¶·ÙÚ›˜”

144-145 15-02-08 05:35 Page 3

9Ô˘ ·ÈÒÓ· (ºˆÙÔ R. Behaeddin)


137-156

15-02-08

146

05:37

Page 8

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

Ú‡·Í ·fi ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ηÙÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §›ÛÙ·ÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™›‚· ηÙÔÈÎ��‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ¶·Ú¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ˘„Ô‡Ù·È ¯ı·Ì·Ïfi˜ Á‹ÏÔÊÔ˜ ÂÊ’Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ù· Âڛȷ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiψ˜ º·ÈÛÙÔ‡. °YPI™TE ™E§I¢A 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μfiÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 105 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 10) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi ÙÈÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘Û¤˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªfiÌÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 210 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏËıÈÓ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶¤ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 34 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·ÏÏÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔË ·ÁÚÔÈΛ·Ó ªÔÓfi¯ˆÚÔ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 3 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞fiÏ˘¯ÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÚ¤ÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘ÌÂÓÔÓ ˘fi 11 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 21 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ›Ú·˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 21 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ËÓˆÌ¤ÓˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Î·È ¶˘ÚÁȈٛÛÛ˘. 22) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫··ÚÈ·Ó¿, ηÙ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÊÂÚÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘Ê¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 31 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÏÔ˘Ù‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªˆÚfiÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 75 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫˘ÚÌÔ˘Û‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÎÂ›Ù·È ÙÔ Ì¤Á· Û‹Ï·ÈÔÓ fiÂÚ ˘fi ÔÏÏÒÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªËÙÚfiÔÏȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 29 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 19 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á›ÔÈ-¢¤Î· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 32) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÔ˘ÛÙÔ˘ÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 33) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 42 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 34) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÏÒÚ·, ηÙ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 35) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÂۈοÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 1 ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÏ·ıȿηȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 37) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÒÁÂÈ·-μ·ÛÈÏÈο ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 22 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 38) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÈ·ÌÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 39) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÓهϷ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 40) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ÛÈÏÈ΋ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 41) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›Ù˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 42) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒ¿ÊÙ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 43) ΔÔ ·ÁÚÔÈΛ·Ó °Ú¿ÓÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 44) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-ªÔ‡ÏÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 45) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-ªÔ‡ÏÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 18 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 46) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó μÔÚÔ‡ ηÙÔÈÎ. ˘fi 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ.

47) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÿÓÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 48) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·‚¿ÏÏÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 49) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ §·Áο˜ Î·È ∫·ÏÈο‰Â˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 50) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÙÛÈ¿‰Â˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 51) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-ÕÎÚÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 52) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-∞ÎÚÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 53) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ï› ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 54) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °Î·ÁοϷȘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 55) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒ›˙Èη˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 35 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 56) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÙfiÏÔÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 22 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 57) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡Ú·È˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 11 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 58) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫Ô˘Ú‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 59) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 60) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÚÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 11 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 61) Δ· ¯ˆÚ›· ¶·Ó·ÁÈ¿ Î·È ¶ÂÙÚÈ¿˜ ÏËÛ›ÔÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Î›ÌÂÓ· (¶ÂÙÚÔ¿Ó·Á·) ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ‰Â ˘fi 35 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 62) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù¤ÚӷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 63) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ÁȈÓÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 64) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù¿‚ÁȷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 65) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ο̈ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 13 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 66) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡ÎÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 67) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ηÙ. ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 68) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ηÙ. ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 69) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘Ì¿Û· ηÙ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ‚’ √ÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ ºÔ˘ÓÙ¿Ó·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Ó·Ûfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 32 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¤ÚÁÂÚË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ °¤ÚÁÂÚË, ∫·Ú‰È·ÌÈ·Ó¿, ª·ÛÙÚ·¯È·Ó¿, Δ˙·ÓÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔˆÓ ‰Â ˘fi 160 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÔÌ·ÚÌ¿˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 8 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) ΔÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡›‚ÚËÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¢ÚfiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶·ÏÈ¿Ì·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·Ï·ıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑·Úfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ªÔÌÈ·Ó¿, Δ˙ÈÁηӷÚÈ¿, ∞ÏÌ·ıÈ·Ó¿, ¶ÂÙÚÈ·Ó¿ Î·È ªÂÙfi¯È, Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 160 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó μÚÔÓÙ›ÛË ÌÂÙ¿ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á. £ˆÌ¿, ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 3 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 2 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔÚ›˙· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô‡ÚٷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 34 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ º·Ú› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó §·ÏÔ˘Ì¿˜ ηÙ. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ‡Ú‚Ô˘Ï· ηÙÔÈÎ. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÈÛÛÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ‹ ¯ˆÚȉ›ˆÓ ¶˘Ú‹Ó˜, ™Ô˘Ï·ÎÈ·Ó¿, ÷ÏÈÏÈ·Ó¿, ∫·Ù·ÚıÈ·Ó¿, ΔÔ˘ÚÙÔ˘‰È·Ó¿ ÷ϷÙÛ·Ó¿ Î·È ª¤ÛË. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ÂÓ fiψ ˘fi 36 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ º·ÓÂڈ̤ÓË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ‹ ¯ˆÚȉ›ˆÓ Î·È ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ μÂÚÁÈ·Ó¿, ƒËÁÈ·Ó¿, Δ˙·Ú·ÓÈ·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. Á’ √ÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ∫·Ì·ÚÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿Ú·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44

∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ΔÂÌÂÓ¤ÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Á·ÚÈοÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 53 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÏËÁÔÚÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 22 ∂ÏÏËÓ. Î·È 22 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·ÁˆÏÈfi ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔ¯ˆÚ·Ê›Ù˘ (¶›Û·, ƒÔ‡Ì·, ª¤ÛË Î·È ∫¿Ùˆ-ªÂÙfi¯È) ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ‰’ √ÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ §Ô¯ÚÈ¿˜ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô¯ÚÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ú‰¿ÎÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ï‹Ì·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. Â’) √ÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™¿Ù·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3. ªÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ÎÏÈه˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ô˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ∞ÛÙÂÚÔ˘Û›ˆÓ ÔÚ¤ˆÓ (‹ ÙÔ˘ ∫ÔÊ›ÓÔ˘) ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¯ÂÓÙÚÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. ¶ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ ·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ·‡Ù·È ÎÏÈه˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ ˘„ËÏÔÙ¤Ú·˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶ÚÈÓÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂ıË¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÚÓÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞̇Á‰·ÏÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ú·Ó‡¯È, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ ‰Â ‰˘ÙÈÎÒÙÂÚÔÓ Î›ٷÈ: 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÂÙ·ÓÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ù¿ ‰Â ˆ˜ ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÚÔ˜ ¢. ·˘ÙÔ‡ ΛٷÈ: 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÚfiÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. ¶ÚÔ˜ ¢. ‰Â ·˘ÙÔ‡ Î·È ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ ¯ÈÏÈÔÌ. ÙÈÓÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È: ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ∞ÓÙÈÛοÚÈ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Â˙·Ó·› ÌÂÙ¿ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 20 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 10 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÙÈÛοÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ¶ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ Û¯ËÌ·Ù›ÂÙ·È: ∏ ÎÔÈÏ¿˜ Ù˘ √‰ËÁËÙÚ›·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ËÁ·‰¿ÎÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °È·ÏÔÌÔÓfi¯ˆÚÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó Ù˘ √‰ËÁËÙÚ›·˜ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 9 ÌÔÓ·¯Ô›. ∫·È Ù›Ó·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜. π¢∏ ◊ æ∏§√ƒ∂πΔ∏™ ŸıÂÓ ÂÓÙ·‡ı· ı¤ÏÔÌÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ: 1) ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘, Î·È 2) Δ·˜ ·ÚÎÙÈο˜ ÎÏÈÙ‡·˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ô˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó·. 1. §ÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›· ˆÓ Ù· ÌÂÓ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜ Ù· ‰Â ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó·. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ Ô¯ıÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÒÁÂÈ·, ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 415 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™‡Û·Ú¯·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20

ºEBPOYAPIO™ 2008

∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì·Ú¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·Ì¿ÛÙ· ηÙÔÈÎ��‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÒÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˝ÌÔÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÈÚÒÙÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 8) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ΔÛ·¯È·Ó¿ Î·È μÂÚÁÈÙÛ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó, ∫ˆÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙfi¯È· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 36 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó Ù˘ ÷Ϥ·˜ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 3 ÌÔ¯·¯Ô› Î·È 8 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §ÂÈ‚¿‰·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ï˘‚Ô˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ífi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ∂ÓÙ·‡ı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ ∞Ífi˜ ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ›¯ÓË. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÂÓ› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑Ô‡-ÙÔ-§¿ÎÎÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ú¿Ó· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 18) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ¢ÈÛÎÔ‡ÚÈ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 3 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 4 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 38 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 20) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¡ËÛ›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ‡Û·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÚÙÛ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ú¿˙Ô ¤‰Ú·Ó Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 106 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 24) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ º·Ú¿ÙÛË, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 17 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ √Ì¿Ï·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÈÛÎÔ‹, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÊ¿ÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÛÙÚ› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ª¿Ì·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 48 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÁÔ˘ÏËfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 32) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞‚‰ÂÏÏ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 33) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ‡ÓÙÚÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 34) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˘‰·Ó›Ù·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 35) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÏȿηȘ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·Ì·‚fiÏÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 37) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·ÊÓ¤‰·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 38) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜, ηÙÔÈÎ. ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 39) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÍÔ˘˙·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 40) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ∫Ú·ÛÔ‡Ó·, ηÙÔÈÎ. ˘fi 26 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 41) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Âڷ̈ٿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 21 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 42) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó °·Ú›· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 43) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÔ˘Ì¤ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 75 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 44) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏÈÛÔ˘ÚÁ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 45) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Û·Ï›Ù·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 46) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶Ú·¯‡ÌÔ˘ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 47) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶¤Ú·Ì· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ.


137-156

15-02-08

147

05:38

Page 9

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ¤¯ÔÓ ‰Â ÔÏÏ¿˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ˜ ÔÈΛ·˜ ÎÏ. 48) ΔÔ˘ ∫¿ÌÔ˘ Ù· ªÂÙfi¯È·, ÂÓ ÔȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ· ·È ·ÁÚÔÈΛ·È:ÕÓˆ-ªÂÙfi¯È, ∞Óˆ¯ÒÚÈ, ∫·Ùˆ¯ÒÚÈ, ™ÎÏÔÔ¯ÒÚÈ Î·È Ã·ÓȈıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ÂÓ fiψ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 49) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÁÂÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 52 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 50) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡Ù·ÏϷ̤ψ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 51) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔÚ‰‡Ïˆ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 52) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏϤÚÁˆ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 53) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï¢ÚÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 54) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏÊ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 55) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÂÚÁÈ·Ó¿ ≠ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 17 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 56) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·Áο ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 24 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 57) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÚÁ·Ú›Ù·È˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 184 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 58) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï·ÓÙ·Ú¤ ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 59) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛ·Ó·ÎÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 60) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ËÁÔ˘ÓÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 61) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ √Úı¤˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 56 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 62) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫¿Ùˆ-ΔÚÈfi‰Ô, ηÙ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 63) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-ΔÚÈfi‰Ô ηÙÔÈÎ. ˘fi 56 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 64) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÚÈÓ¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 65) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫˘ÓËÁÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ‰Â ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ Ô¯ıÒÓ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ïfi˚‰·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÌÈÁ‰¿ÏÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÚ›‰È· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 22 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £ÂÔ‰ÒÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ï„‡ÌÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÂÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ï·‰È·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏȉfiÓÈ (∫·Ùˆ¯ÒÚÈ, ªÂÛÔ¯ÒÚÈ, ¶Ï¿Î·) ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. l ¿ÓË Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 4 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Ì ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 12) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ªÔÛÎÔÓÈ·Ó¿, §·‰È·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ª·ÚÓÂÏÈ·Ó¿, §·ÌÂÚÈ·Ó¿ ÎÏ. ÁÓˆÛÙ¿˜ ˘fi ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ fiÓÔÌ· ∞¯Ï·‰fiηÌÔ˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂Í¿ÙË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î·ÛÙ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 31 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÈÚÈȉȷӿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘ÌÂÏ› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 40 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ·Ú¿ÏÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ, ¤¯ÔÓ ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ôı‹Î·˜ ÎÏ. Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi ÙÈÓˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. ∞ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó· ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¿Ú·ıÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 12 ÌÔ¯·ÓÔ› Î·È 20 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÔ‰ÂÏ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. ¶ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ºfi‰ÂÏ ·È ·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó· ÂÈÛ› ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ Î·È ·fi-

ÙÔÌÔÈ, ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ‰Â ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÊÔ‰ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÂÈÛ›Ó ¤ÚËÌ·È Î·È ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ¿‰ÂÓ‰ÚÔÈ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ™›Û·È˜ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ fiÚÌÔ˘ ΛÌÂÓÔÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞·Óˆ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·Ùˆ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ªÂÙfi¯È· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó μfiÛ·ÎÔÓ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 12 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 18 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 6) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ª·Ï‹ ÂÎÙÈṲ̂ÓËÓ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ fiÚÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 2 ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È 9 ÎÔÛÌÈÎÒÓ. 7) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó μÏȯ¿‰· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 7 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. √ƒ∂π¡∏ Ãøƒ∞ Δ∏™ ƒ∂£Àª¡∏™ ∞ƒ∫Δπ∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È: 1) ∂Î Ù˘ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙÛË- ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘- ™Ê·Î·Î›Ô˘. 2) ∂Î ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·Ó¤. 3) ∂Î Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·Ó¤ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¤ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜. 4) ∂Î ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¤. 5) ∂Î ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û¤ÏÏ·. 6) ∂Î Ù˘ Î˘Ì·ÙÔÂȉԇ˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ¢¤ÏÊÈÓ· Î·È ÙÔ˘ ∫·‚ÚÔ‡. 1. ∞ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ· ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙÛË- ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘™Ê·Î·Î›Ô˘

˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Î·ÏÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Ì·Ï‡ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÙ¤ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 22 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ŒÚÊÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú›ÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 24) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶ÈÛÎÔ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓËÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 25) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·˚Ó·ÚÙ˙¤ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2. √ÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·Ó¤ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú›Ó·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÙ¿Ó·ÛÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. Î·È 33 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÙÛÒ Î·Ù. ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. Î·È 62 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔÏÈÒӷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú·Û·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 57 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚÈÔÓ °Ô˘‰ÂÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3. ∏ ÌÂٷ͇ ¶Ï·Ù·Ó¤ Î·È ¶ÂÙÚ¤ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ¯ÒÚ·

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›·. 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã¿ÚÎÂÈ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 27 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·‚Ô‡ÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 3) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 32 ÌÔ¯·ÓÔ› Î·È 26 ÎÔÛÌÈÎÔ›. (∏ ªÔÓ‹ ·‡ÙË ÎÙÈÛı›۷ Ùˆ 395 Ì.Ã. › ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ∞Úη‰›Ô˘, Â›Ó·È Ì›· ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎˆÙ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ÂÎÙÈṲ̂ÓË ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ÌÈÎÚÔ‡ ÔÚÔ‰›Ô˘ ˘„Ô˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ∞. ‚·ı›·˜ Î·È ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ¯·Ú¿‰Ú·˜ ÂÓ Ë ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ó·‚χ˙Ô˘ÛÈ ËÁ·›, Î·È ‰ÂÛfi˙ÂÙ·È ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ˘fi ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ. ∫ÂÈ̤ÓË ‰Â ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ƒÂı‡ÌÓ˘, ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ∞Ì·Ú›Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ ΤÓÙÚÔÓ ¤Óı· ÂοÛÙÔÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ› ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‹ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÙÈÓfi˜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÚÔ˜ Û˘Ó‰È¿Û΄ÈÓ. ΔÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÂÍ ÈÛ¯˘ÚÔÙ¿ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÍ ÂÓfi˜ ÂÏˆÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÂ›Ù·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Î·È ·Ú’ ·˘ÙÒ ÊÚ¤·Ú. ∂͈ıÂÓ Ù˘ ªÔÓ‹˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ‡Ï˘ ΛÓÙ·È ÔÈ ÛÙ·‡ÏÔÈ Î·È ·Ú��� ·˘ÙÔ›˜ ·Ï·Èfi˜ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜ ÂÓ ˆ Â˘Ï·‚Ò˜ ÂÈÛ› ηٷÙÂıÂÈ̤ӷ Ù· ÔÛÙ¿ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔη‡ÙˆÛÈÓ Ù˘ ªÔÓ‹˜ (9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1866) ÂÛfiÓÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ). 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÌÓ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶›ÎÚË, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ó·¯Ô‡Ú‰ˆ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ˘ÏÔ‡ÊÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ƒÔ‡·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫˘ÚÁÈ¿ÓÓ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 56 ∂ÏÏËÓ. Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¤ÛË, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 53 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÚÔ˘Ï¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 37 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 65 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °È·ÓÓÔ‡‰È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. Î·È 32 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 9 ∂ÏÏËÓ. Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡ÙÚ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 47 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Õ‰ÂÏ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 66 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ËÁ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Á. ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓ. Î·È 105 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ΔËÓ Ô¯˘Ú¿Ó fiÏÈÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ (fiÚ· ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ·Ê‹Ó ·˘Ù‹˜) 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •ÂÚfi-ÈÚÈfi ηÙÔÈÎ. ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·‰ȷӿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 42 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÚˆÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 44 ∂ÏÏËÓ. Î·È 48 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª‡ÏÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 9 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÂÏ› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 24 ∂ÏÏËÓ. Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª‡ÚıÈÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 14 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘ÛÔÛ‹ÙÈ Î·Ù. ˘fi 47 ∂ÏÏ. Î·È 14 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 7 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ˆÌ·Ù¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 4 ∂ÏÏË. Î·È 34 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¿ÏÏÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. Î·È 11 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÙÛÈfiÔ˘ÏÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 200 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÚÈÓ¤˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 105 ∂ÏÏËÓ. Î·È 16 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ‰¤ÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÚ·ÙÛÂÛÎÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ˆÓÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 77 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 60 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÂÚ¿ÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. √¯˘Ú¿ fiÏȘ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ∂Ó Ùˆ ̤ۈ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· Ù˘ ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù·‡Ù˘ ÂÎÙÂÈÓÔ̤Ó˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Â› ÁÏÒÛÛ˘ ÙÈÓfi˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÚÔÂÚ¯Ô‡Û˘ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÎÂ›Ù·È Ë Ô¯˘Ú¿ fiÏȘ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘, › Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ¤Óı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ ƒÈı˘ÌÓ›· ‹ ƒ›ı˘ÌÓ·. ∏ fiÏȘ ·‡ÙË, ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎˆÙ¤ÚˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ fiψÓ, ÎÏ›ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÍËÚ¿˜ ˘fi ÛÂÛ·ıڈ̤ÓÔ˘ Î·È ¯ı·Ì·ÏÔ‡ Ù›¯Ô˘˜ ÌÂÙ’ ¿Ï͈Ó. ΔÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ‡ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔÓ ·fi Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Î·È ·fi Ù˘ ∞. ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ fiψ˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡. › 220Ì. ›ٷ οÌÙÂÙ·È Î·Ù’ ÔÚı‹Ó ÁˆÓ›·Ó ÚÔ˜ ¢. Î·È ‚·›ÓÔÓ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÁÚ·ÌÌ‹Ó Â› 900Ì. ÔfiıÂÓ

ºEBPOYAPIO™ 2008

¿ÏÈÓ ÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ù’ ÔÚı‹Ó ÁˆÓ›·Ó ÚÔ˜ μ. › 250 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· ̤ÙÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÂȘ ÙÔ μ.-¢. Ù˘ fiψ˜ ˘„Ô˘Ì¤ÓÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÂÍ Ô˘ Â›Ó·È ˆÎÔ‰ÔÌË̤ÓË Ô¯˘Ú¿ ·ÎÚfiÔÏȘ ºÔÚÙ¤ÙÛ· ηÏÔ˘Ì¤ÓË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ¢. ¿ÎÚÔÓ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ηÙ‰·Ê›ÛıË Î·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË Î·È ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ·ÓËÁ¤ÚıË ¤ÙÂÚÔÓ Ù›¯Ô˜ fiÂÚ ÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›·Ó ÙˆÓ ÂΛ ηٿ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ÂÔ¯‹Ó ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÒÓˆÓ. Δ· Ù›¯Ë Ù·‡Ù· ¤¯Ô˘ÛÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜ ¤Ó·Ó ÂȘ ÙËÓ ¡.-¢. ÁˆÓ›·Ó Î·È ¤ÙÂÚÔÓ ÂȘ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘fi ·‚¿ıÔ˘˜ Ù¿ÊÚÔ˘, ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰Â ÂÈÛ› Ìˉ·ÌÈÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ∏ ÂȘ ÙÔ μ.-¢. ¿ÎÚÔÓ Ù˘ fiψ˜ ˘„Ô˘Ì¤ÓË ºÔÚÙ¤ÙÛ· ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· Ù˘ fiψ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÏÈ̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·Í›· ÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ı¤ÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È fï˜ Î·È ·‡ÙË Ô¯˘ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÈηÓÒÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó, Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù·¯ıÒÛÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. ∞È ‡Ï·È ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÂȯÒÓ ÂÈÛ› ÙÚÂÈ˜Ø Ì›· › Ù˘ ∞. ÏÂ˘Ú¿˜ Ë ¶fiÚÙ· Ù˘ ÕÌÌÔ˘ Î·È ‰‡Ô › Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ‹ ªÂÁ¿ÏË ¶fiÚÙ·, Î·È Ë ª·ÚÌ·ÚfiÔÚÙ· ‹ÙȘ ÎÂ›Ù·È Â› ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù›¯Ô˘˜ fiÂÚ ·ÓËÁ¤ÚıË ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›ÔÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÓ ¿ÎÚÔÓ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÙÂȯÒÓ. ΔÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ¿ÏÏÔÙ ‹ÙÔ ˆÏÈṲ̂ÓÔÓ ‰È· 45 ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Î·È fiÏ̈ÓØ Ô ªÂ¯Ì¤Ù-∞Ï‹˜ ÌË Â˘Ú›ÛÎˆÓ Ù·‡Ù· ·Ú΋ ‰È¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó·Ó Ù˘ fiψ˜ ·Ó‚›‚·Û ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ ·˘ÙÒÓ ÂȘ 80. ™‹ÌÂÚÔÓ Â›Ó·È ˆÏÈṲ̂ÓÔÓ ‰È· ÙÈÓˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ÂÌÚÔÛıÔÁÂÌÒÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Î·È ‰È’ÂÓfi˜ ÔÈÛıÔÁÂÌÔ‡˜ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ ÙˆÓ 0,15 ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÓ Â› Ù˘ ºÔÚÙ¤ÙÛ·˜ Î·È ÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. √ ÏÈÌ‹Ó Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘, Ù¯ÓËÙfi˜ Î·È ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·Ù·Û΢·Ûı›˜, Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi˜, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ‰Â ÙÈÓ¿ ÌÈÎÚ¿˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È ÌfiÓÔÓ Ó· ÂÈÛ¤ÏıˆÛÈÓ ÂÓ ·˘ÙÒ Ù· ‰Â ·ÙÌfiÏÔÈ· ÎÏ. ÏÔ›· ¿·ÓÙ· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡ÛÈÓ ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. ∏ ¤ÍˆıÂÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈÎÚ¿Ó ‰ȿ‰· ÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓËÓ ˘fi ÂÚÈÂÊÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î‹ˆÓ, ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ, ÔÈΛÛÎˆÓ ÎÏ. ∏ ‰ȿ˜ ·‡ÙË Â›Ó·È ÛÙÂÓ‹ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ∞. › ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÚÔ˜ ¢. fï˜ Î·È ÚÔ˜ ¡. ÎÏ›ÂÙ·È ˘fi ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ¿ÙÈÓ· ˘„Ô‡ÌÂÓ· ÂȘ ÌÈÎÚ¿Ó ·fi Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ ‰ÂÛfi˙Ô˘ÛÈ Ù˘ Ù fiψ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ·˘Ù‹˜. ∂› ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Î·È ÚÔ˜ ¡.-¢. Ù˘ fiψ˜ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓË Ë ÌÈÎÚ¿ Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ÏÂÚÒÓ. ∏ fiÏȘ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿˜ Ô‰Ô‡˜, ˆÚ·›·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È Ï·ÌÚ¿˜ ‰ËÌÔÛ›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ¿˜ Ù· ÂÍ‹˜: ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ, ‰‡Ô ¢Ú›˜ ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜, ÂÍ ˆÓ ÂȘ ·Ï·Èfi˜ Î·È ¤ÙÂÚÔ˜ ÚÔ˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ·ÓÂÁÂÚı›˜, ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfiÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ÔÓ Î·È ÙÔ ˘ÁÈÂÈÓÔÌ›ÔÓ. √ ‰Â ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ Ó·Ô‡˜, ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹Ó, Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·ÚÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ıËϤˆÓ, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜, ÙÔÓ “∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfiÓ ™‡ÏÏÔÁÔÓ” ÌÂÙ¿ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÎÏ. ∏ ‰Â ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ Δ˙·Ì›·, ÂÍ ˆÓ ÂÓ ÌfiÓÔÓ ÂÎÙ›ÛıË ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ù· ‰Â ÏÔÈ¿ ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó ÂȘ ÙÔÈ·‡Ù· ÂÎ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ, ΔÂΤ‰Â˜ ÙÈÓ¿˜ Î·È ÙÈÓ· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∂‚Î·Ê›Ô˘. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiψ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÂȘ Ù·˜ ‰Âη¤ÓÙ ·˘Ù‹˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1) ºÔÚÙ¤ÙÛ· (Ë ·ÎÚfiÔÏȘ) ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÂÍ 160 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 2) ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÂÍ 120 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Î·ÙÔÈÎ. ÂÍ. 27 ∂ÏÏËÓ. Î·È 96 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 4) ªÂÁ¿ÏË -¶fiÚÙ· ηÙÔÈÎ. ÂÍ 26 ∂ÏÏËÓ. Î·È 90 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 5) ª·ÎÚ‡-™ÙÂÓfi ηÙÔÈÎ. ÂÍ 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 54 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 6) ∞Á.-§¿˙·ÚÔ˜ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 61 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ∞Á›·-™ÔÊ›· ηÙÔÈÎ. ÂÍ Î·È 60 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 8) ∞Î-™ÂÚ¿˚ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 132 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 9) ΔÛ›ÙÛÔ˜ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 165 ∂ÏÏËÓ. Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 10) ∞Ú‚·ÓÈıÈ¿ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 23 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 11) °È·Ï› ηÙÔÈÎ. ÂÍ 132 ∂ÏÏËÓ. Î·È 43 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 12) °·˙‹ ÃÔ˘Û½Ó-¶·Û¿ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 15 ∂ÏÏËÓ. Î·È 151 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 13) ª·Û·Ï¿ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 1 ∂ÏÏËÓ. Î·È 61 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 14) ΔÛÈÎÔ‡Ú- ªÔÛÙ¿ÌÈ Î·ÙÔÈÎ. ÂÍ 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 137 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. °YPI™TE ™E§I¢A


137-156

15-02-08

148

05:39

Page 10

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

15) ∞Ú·ÔÌ·¯·Ï¿˜ ηÙÔÈÎ. ÂÍ 69 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. ◊ÙÔÈ Ë fiÏȘ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ÏËÓ ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 1865 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È 6024 ΔÔ‡ÚΈÓ. ∂Ș ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ÚÔÛıÂÙ¤ÔÓ 265 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·˜ Ù·˜ ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÚÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ §ˆ‚Ô¯ˆÚ›Ô˘ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ÂȘ 55 ŒÏÏËÓ·˜ Î·È 32 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ‹ÙÔÈ ÂÓ Û˘Ófiψ ¤¯ÂÈ 8241 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÍ ˆÓ 6321 ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È 1920 ŒÏÏËÓ˜. 4. √ÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¤ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ƒÔ˘Ì¿‰ˆ ηÙÔÈÎ. ·fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó μÂÏÔÓ¿‰ˆ ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏÒӷȘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÔÏ›ıÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-¶fiÚÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 22 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑Ô˘Ú›‰È ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ËÛ› ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ‡ÓÙÚÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ‡ÛÙÈη ηÙÔÈÎ. ˘fi 135 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ƒÔ‡ÛÙÈη ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 17 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 15 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. Î·È 22 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ηÙ. ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ï·›ÏÈÌÓÔ˜ ηÙ. ˘fi 51 ΔÔ˘ÚÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔÓ‡ÎÙÈ Î·Ù. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™·˚ÙԇڷȘ ηÙ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÏÏ¿ÎÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú¤ ηÙ. ˘fi 31 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºˆÙÂÈÓÔ‡ ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô‡ÌÔÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 22 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 21) Δ· ¯ˆÚ›· ÕÓˆ- ∞Ṳ́ÓÔÈ Î·È ∫¿Ùˆ-∞Ṳ́ÓÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 75 ∂ÏÏËÓ. Î·È 34 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ŸÚÔ˜ ηÙ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜ ηÙ. ˘fi 47 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ- μ·ÏÛ·ÌfiÓÂÚÔ Î·Ù. ˘fi 45 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔÓÔ¿ÚÈ, ηÙÔÈÎ. ˘fi 18 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ- μ·ÏÛ·ÌfiÓÂÚÔ, ηÙÔÈÎ. ˘fi 68 Δ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô‡ÊË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÚˆÙ‹ ηÙÔÈÎ. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÎÔ‡‰·ÈÓ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5. √ÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û¤ÏÏ· ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Û‹-°ˆÓÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 120 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª˘ÚÈÔΤʷϷ ηÙÔÈÎ. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÚÔ˘ÏÔ‡˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ŸÓ˘¯·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 200 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. (∂ÓÙ·‡ı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ §¿·). 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶¿ÙËÌ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÛÙÂÏÏÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 62 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÏ·Î‹, ηÙÔÈÎ. ˘fi 83 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓÈÎˆÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ·Ú¿ÏÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú¿ÌÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. (∂ÓÙ·‡ı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ À‰Ú·Ì›· ›ÓÂÈÔÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ §¿·˜).

6. ∫˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¢¤ÏÊÈÓ· Î·È ÙÔ˘ ∫·‚ÚÔ‡ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ª·Ï·Ú›Ó· ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘Ú› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó •˘Ï·‰È·Ó¿ ηÙ. ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫¿‚·ÏÏÔ˜ ηÙ. ˘fi 3 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÚÓ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 150 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ª∂™∏ªμƒπ¡∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ¯ÒÚ·Ó ÔÚÂÈÓ‹Ó ‹ÙȘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ˘fi ·ÔÙfiÌˆÓ ÔÚ¤ˆÓ, ηχÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÂÚÈÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi ·ÊıÔÓÔÙ¿ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∞ÔÙÂÏ›ٷÈ: 1) ∂Î ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ §˘ÁÈÒÙËÔÙ·ÌÔ‡. 2) ∂Î Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÌÈ·ÓÔ‡ -ÔÙ·ÌÔ‡. 3) ∂Î ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. 4) ∂Î Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ §Â˘ÎÔÁ›ˆÓ ‹ ÙÔ˘ ¶Ú¤‚ÂÏË Î·È 5) ∂Î Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ª‡ÚıÈÔ˘. 1. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ §ÈÁÈÒÙË-ÔÙ·ÌÔ‡ ·’) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ °ÂڷΛԢ- ÕÓˆ ª¤ÚÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù·, ·Ú¿ÁÂÈ ·ÊıfiÓˆ˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ‰È·ÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÏ¿ Ô›ÌÓÈ· Î·È ·Ú›ÛÙÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛÔÓ‹ÛÈ· ηÙ. ˘fi 12 ∂ÏÏ. Î·È 23 ΔÔ˘Ú. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂ϤӷȘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÂڷοÚÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. Î·È 35 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Úȉ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 12 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °Ô˘ÚÁÔ‡ıÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™ÌÈϤ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 6 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μڇ۷Ș ηÙÔÈÎ. ˘fi 60 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú˘ÁÈ·›˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 18 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÕÓˆ ª¤ÚÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 120 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃˆÚ‰¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¤ÓÙÔ˘ÎÏ·˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ‚’) ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Â˘Ú˘Ù¤Ú· Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˜ ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ, Ï·Ù¿ÓˆÓ, ÔˆÚÔÊfiÚÔÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÎÏ. ¤¯ÂÈ ·ÊıÔÓÒٷٷ ‡‰·Ù·, ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ï·ÈÔÓ, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ô›ÓÔÓ, ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔÒÚ·˜ Î·È ‰È·ÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÏ¿ Ô›ÌÓÈ· Î·È ·Ú›ÛÙÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °¤Ó· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 53 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÏÂÈÛ›‰È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £ÚfiÓÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. (¶·Ú¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Âڛȷ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏÂʈ˜ ™˘‚ÚÈÙ›·˜ ‹ ™˘‚Ú›ÙˆÓ). 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔÁ¤ÚÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÈÛÙ·Á‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ÙˆÓ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 10 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 4 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¤ÚˆÓ·˜Ø Â›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 105 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ì¿ÚÈ ‹ ¡Âʘ ∞Ì¿ÚÈØ ¤‰Ú· Ù˘ ·گ›·˜ ∞Ì·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 75 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ √„˘ÁÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ‹ ª·ÓÈÛÙËÚ¿ÎÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11)ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·ÌÈÒٷȘ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÔÛ¤ÙÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ˘˙¿ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÔ˘ÚÊÔ˘Ú·›˜ ηÙ. ˘fi 105 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 Î·È 10

ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÚԇٷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ÃÏÈ·Úfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡›ı·˘ÚË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ∫ÔÈÏ¿˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜-μ·ıÂÈ·ÎÔ‡. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â› ÙˆÓ ¡.-¢. ‰ÂÈÚ¿‰ˆÓ Ù˘ ÿ‰Ë˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ™Ù·˘ÚÈ¿ Î·È ºÔÚ¿‰· (› Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô¯˘Úfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ‰È’ Ô˘ ÂÈÙËÚÂ›Ù·È ¿·Û· Ë ¤ÚÈÍ ¯ÒÚ·). ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù·‡Ù˘ Â›Ó·È ‰‡Û‚·ÛÙÔÓ, ηχÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÎÏ. ‰ÂÓ‰ÚˆÓ, ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ˘fi ·ÊıfiÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ï·ÈÔÓ, ÔÏ›ÁÔ˘˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ‰È·ÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÏ¿ Ô›ÌÓÈ· Î·È ·Ú›ÛÙÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ô‰Ô‡ÏÔ˘ ηÙÔÈÎ. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ıÂÈ·Îfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 3) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ªÂϿ̈Ó. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ √ÚÓ¤ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ú‡·-μÚ‡ÛË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¤Ï·Ì·È˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 270 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ.

18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÍ·Ú¤ ηÙÔÈÎ. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 22 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÙÛÈ¿‰·È˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 67 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 20. ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó °¤ÓÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÈηϷÚÈfi ηÙÔÈÎ. ˘fi 18 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÏËfiÏÔ˘ÙÚ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÎÔ˘ÛÂÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·¸Ì¤ÓÔ˜ ηÙ. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï‹-™˘ÎÈ¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ∂› ‰Â ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ·ÔÎÚ‹ÌÓˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ™È‰¤ÚÔÓÙ· ΛÓÙ·È Ù· ¯ˆÚ›·. 1) μÔ˘ÏÁ¿Úˆ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ∫Âڷ̤ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ §Â˘ÎÔÁ›ˆÓ ‹ ÙÔ˘ ¶Ú¤‚ÂÏË ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÚÈÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °È·ÓÈÔ‡ ηÙÔÈÎ. ˘fi 36 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Â˘ÎfiÁÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ¶Ú¤‚ÂÏË ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 30 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 8 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 5. ∫ÔÈÏ¿˜ Ù˘ ª‡ÚıÈÔ˘

2. ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÌÈ·ÓÔ‡-¶ÔÙ·ÌÔ‡ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô‡ÌÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 170 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μڇ۷Ș ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÈÛÛfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 4) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜Ø ·‡ÙË Ô‡Û· ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÏÔ˘Û›·˜ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ú¤‚ÂÏË ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ΤÓÙÚÔÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ·گ›·˜ Ù·‡Ù˘ (ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ). 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù·Ó¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 19 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ô˘Ì·ÂÚÁÂÈfi ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™·¯ÙÔ‡ÚÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú‡ÌÈÛÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÚÓ¤ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 100 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ∞Á·ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È §›ÁÎڷȘ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÙÈÏÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó §¿ÎÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÚ·Ù› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·ÌÈÓ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 31 ∂ÏÏËÓ. Î·È 13 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 9) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó §Ô˘ÊÈ¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÎÙÔ‡ÓÙ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù·Ó¤˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™‹ÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 140 ∂ÏÏËÓ. Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¶ÂÏ·Á›· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÈÍfiÚÔ˘Ì·, ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 16) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶ÂÙÛÈÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 8 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡Ù·ÚÈ‚È·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1). ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª‡ÚıÈÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÂÏÏÈ¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 115 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ∑’ §∂À∫∞ √ƒ∏ ◊ √ƒ∏ Δø¡ ™º∞∫πø¡ ∞ƒ∫Δπ∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ŸıÂÓ ·È ·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. 1) ∂Î ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘. 2) ∂Î Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ ∫ÂÊ·Ï¿‰ˆÓ. 3) ∂Î ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. 4). ∂Î ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÏÈÎÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡. 5) ∂Î Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘. 1. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ 1) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ μÚ˘ÛÒÓ ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ μÚ˘ÛÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯ˆÚ›·: 1) Δ· ¯¿ÓÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜ ÂÓ ÙÔȘ ÛÙÂÓÔ›˜, Î·È ÏËÛ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. (∂ÓÙ·‡ı· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ ∞ÌÊÈÌ¿ÏÈÔÓ ‹ ∞Ìʛ̷Ϸ). 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •ÒÔÏÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÁ˘ÚÔÌÔ‡ÚÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ‹ ¶¤Ú· ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ ∞ÌÈÁ‰¿ÏË ‹ ¶fi‰Â ∫·Ï·Ì›ÙÛÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·Ú›‰È, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ¿ÌÔ˜, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·Ó Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ™Ê·Î›ˆÓ. Œ¯ÂÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ, ÛÙÚ·ÙÒÓ·, ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏ. ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 200 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 8) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó °ÂÙ›ÌÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·˚Ó·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ °ÂÓ‹ÙÛ·ÚË ˘fi 80 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÛÚÔÛ˘ÎÈ¿ ηÙ. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ª·ÚÔ˘ÏfiÁÎÚÂÌÓÔ˜ ηÙ. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 12) ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÔÓ¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã¿Ì·ı·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¿˙·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 34 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÈÏ›Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ϛηÌÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 150


137-156

15-02-08

149

05:40

Page 11

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ı¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. (Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ˆÚ›· ∞ÛÚÔÛ˘ÎÈ¿ ÎÏ. ÂÈÛ› ÁÓˆÛÙ¿ ˘fi ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ fiÓÔÌ· ∞ϛηÌÔ˜). 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÚfiÛÓÂÚÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 205 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. (¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ∞ÏÈοÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÚÔÛÓ¤ÚÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÓ ÔÚÂÈÓfiÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓ ÊÚ¤·Ù· Î·È ÔÈΛÛÎÔ˘˜ ÔÈ̤ӈÓ. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ¿Ú¯ÂÙ·È Ë Ê¿Ú·ÁÍ ‹ Ô Ï·ÁÎfi˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÚ¤ ‰È’ Ô˘ ¿ÁÂÈ Ë ÂȘ ÕÛ΢ÊÔÓ Ô‰fi˜). 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ê¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 151 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ˙ÈÙ˙Èʤ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÚ¤ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 175 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏȉfiÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 24) ΔÔ ¯ˆÚÈÔÓ ¶ÂÌfiÓÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. (¿ÓˆıÂÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Δ˙ÈÙ˙Èʤ, ºÚ¤, ªÂÏȉfiÓÈ Î·È ¶ÂÌfiÓÈ· Î·È Â› ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙˆÓ §Â˘ÎÒÓ √Ú¤ˆÓ ΛÓÙ·È Ù· μÔıÔÓ¿ÎÈ· Î·È Ù· ª¤Û· μÔıÔÓ¿ÎÈ·, ı¤ÛÂȘ Ô¯˘Ú·› Î·È ÌÂÙ¿ ·ÊıfiÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ). 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡›Ô˜, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 145 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ∫ÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÏÈ¿ÚË. ∏ ÙÔ˘ ™Ù‡ÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·‰·Úfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÈÏÈÔÌÔ‰Ô‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔË ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞̤ÏÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫˘ÚÈ·ÎÔÛ¤ÏÈ· ηÙ. ˘fi 11 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒ·ÌÓ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·¯·ÈÚÔ› ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÈÔ-ÈÚÈfi ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÂÚÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™·ÌˆÓ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Úfi‚·ÚÌ·, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ṳ́ÓÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 150 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù‡ÏÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï‡‚·È˜ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ·Ú·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ ÌÈÎÚÔ‡ ÏÈ̤ÓÔ˜, ÔÏÏÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÔıËÎÒÓ ÎÏ. ∂›Ó·È ÙÔ Â›ÓÂÈÔÓ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 120 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 35 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÁ¿Ï·- ÈڿÊÈ· ηÙ. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶·ÏËfiηÛÙÚÔ Î·Ù. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ∏ ‰Â ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ùˆ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÓÙfiÔ˘Ï· ηÙÔÈÎ. ˘fi 41 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-ª·Ï¿Í· ηÙÔÈÎ. ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-ª·Ï¿Í· ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¯Ï¿‰Â˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÂÚÔÏ¿ÎÎÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 52 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÌÔÈ Î·ÙÔÈÎ. ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯›ˆÓ Δ۷ΛÛÙÚ·˜, °¤ÚÔ˘-¶Ú›ÓÔ˘ ÎÏ. ˘fi 110 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ËÏË¿ÚÈ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £˘ÌÈ¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú·ÎfiÓ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 75 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù˘‚fiÏ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ψӿÎÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 14 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™ÎÔ˘Ú·¯Ï¿‰· ηÙ. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 14) ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ΔÛ˯ÏÔ‹Á·‰Ô ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ.

2. √ÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫ÂÊ·Ï¿‰ˆÓ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §˘ÎÔÙÈÓ·Ú¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ô‡ÚË Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÂÏÏÈ¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §ÈÙÛ¿Ú‰· ηÙÔÈÎ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •ÂÚÔÛÙ¤ÚÓÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 57 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ-∫ÂÊ·Ï¿˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 165 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¿Óˆ-∫ÂÊ·Ï¿˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·‚·ÏÔ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 235 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ô˘ÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 27 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. (∫¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfi˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ fiÚÌÔ˜, Ô ÌfiÓÔ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó Ù·‡ÙËÓ). 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï¿Î· ηÙÔÈÎ. ˘fi 77 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÈ‚·Ú¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫fiÎÎÈÓÔ- ÈÚÈfi ηÙÔÈÎ. ˘fi 80 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 13) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ∫·ÌÈ¿ Î·È ¡ÈÎÈıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú¿·ÓÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ï·ÈÏÒÓÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £¤ÚÈÛÔÓ, ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ¯ˆÚ›ÔÓ, ΛÌÂÓÔÓ Â› ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙˆÓ §Â˘ÎÒÓ √Ú¤ˆÓ, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ‰Â ÌÂÙ¿ Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ‰È· Ì·ÎÚ¿˜ Î·È ‚·ı›·˜ Ê¿Ú·ÁÁÔ˜. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡ÏÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏÂÙÚÔ˘‚¿ÚÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÈηϷÚÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙÈÓˆÓ ÂÚ› ·˘Ùfi ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 45 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Î·Ú¤ÏÏ· ηÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹ ηÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÂÚÔÎÔ‡ÚÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ÌÂÙ¿ Ù›ÓˆÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 100 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÔ˘·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔËÓ ªÔÓ‹Ó ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘-¶ËÁ‹ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 15 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 2 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÚÓÈ·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÈÓˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 85 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·Ú¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫fiÎÎÈÓÔ-ªÂÙfi¯È ηÙ. ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ °·Ú‡·, ª·ÚÈÓÈ·Ó¿, ¶·Ú‰È·Ó¿, ¶ˆÚ›, ∫ÔÎÎÈ·Ó¿, °Î·ÚÈ·Ó¿, ∫·ÙÛÈÛÙÚÔ¯ÒÚÈ, ¶‡ÚÁÔ˜, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ÎÏ. ˘fi 145 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 110 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ú‡ÂÙÚÔÓ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÎÚ‡-Δ›¯Ô˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡Ù·Ú¿ÙÛÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 37 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ï·Ù¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 165 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 19) Δ· ¯ˆÚ›‰È· ∞ÁÈ¿ Î·È ¶ÈÛÎÔ‹ ÏËÛ›ÔÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Î›ÌÂÓ· Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫˘Úو̿‰Ô˜ ηÙ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) ΔËÓ Ô¯˘Ú¿Ó fiÏÈÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ (fiÚ· ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ·Ê‹Ó ·˘Ù‹˜). 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Ï¤· ΛÌÂÓÔÓ Â› ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÔ‡ÓÙÔ˜ ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÓ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ‰Â ˘fi 250 ∂ÏÏËÓ. Î·È 95 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ô‡‰· ‹ ΔÔ‡˙Ï· ‹ ∞Ï˘ÎÈ·›˜ ‹ ∞˙È˙Ȥ ΛÌÂÓÔÓ Â› Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿-

ÏÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 145 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶ÚÔ˜ ∞. Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ÂȘ ÌÈÎÚ¿Ó ·’·˘Ù‹˜ ·fiÛÙ·ÛÈÓ Î›ÓÙ·È Ù· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡·˘ÛÙ¿ıÌÔ˘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ¶fiÏȘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ∂› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ù˘ ÷Ϥ·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘, ÎÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓË fiÏȘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓØ Î·È ÂηÏ›ÙÔ ˘fi ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ƒ·ÌÙ¤Ï-¢˙fiÌÓ ˘fi ‰Â ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ La Canea. ∏ fiÏȘ ·‡ÙË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘fi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙÂȯÒÓ ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙˆÓ ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Ùˆ 1252. ¶ÂÚ› ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÈÓ¿˜ ÌfiÓÔÓ ·Ú¤¯ÔÌÂÓ Î·ı’fiÛÔÓ Ë ÂͤٷÛȘ ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ ȉ›·Ó fiψ˜ ÌÂϤÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û· ÂͤگÂÙ·È ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜. √ıÂÓ ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÍ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Î·È Î·ÏÒ˜ ‰È·ÙËÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô‡ÙÈÓÔ˜ Ë ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÎÂ›Ù·È Â› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛÈÓ 500 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· ̤ÙÚˆÓ, Ë ÌÂÛËÌ‚Ú. 800 Î·È Ë ‰˘ÙÈ΋ 600. Δ· Ù›¯Ë Ù·‡Ù· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ˘fi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔÌ·¯ÒÓˆÓ, ‰‡Ô ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÔÓ Î·È ‰‡Ô › Ù˘ ·ÎÙ‹˜, Û¯ËÌ·ÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ Ù·˜ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÏÂ˘Ú¿˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰Â ˘fi ‚·ı›·˜ Î·È Ï·Ù˘Ù¿Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘. ∂› ∂ÓÂÙÒÓ ˘ÂÛÙËÚ›˙ÔÓÙÔ ‰È· ‰È·ÊfiÚˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ¿ÙÈÓ· fï˜ Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ú·ÌÂÏËı¤ÓÙ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó. √ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ë ·ÚÎÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiψ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â› ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜, Â›Ó·È ‰Â Ô ÏÈÌ‹Ó Ô‡ÙÔ˜ Ù¯ÓËÙfi˜ Î·È ÎÏ›ÂÙ·È ÚÔ˜ μ. ˘fi ÛÂÈÚ¿˜ ‚Ú¿¯ˆÓ ÂÍ ∞. ÚÔ˜ ¢. ÂÎÙÂÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂͯfiÓÙˆÓ ‰Â ÔÏÈÁÔÓ ·fi Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘. ∂› ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Ù›¯Ô˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 377 Ì. ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÌÈÎÚfi˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ. ΔÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÏ‹ÁÂÈ ÂȘ ‡ÚÁÔÓ ÂÊ’ Ô˘ ÎÂ›Ù·È Ô ÙËÓ Â›ÛÔ‰ÔÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ‰ÂÈÎÓ‡ˆÓ Ê·Ófi˜ ʈÙfi˜ Ï¢ÎÔ‡ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 12 Ó. ÌÈÏ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‹ÙÔÈ ‰ÂÍÈ¿ Ùˆ ÂÈÛÂÚ¯Ô̤ӈ ÂȘ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ, ˘„Ô‡Ù·È ·Ú¯·›ÔÓ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔÓ ˘ÚÔ‚ÔÏ›ÔÓ ˆÏÈṲ̂ÓÔÓ ‰È· ÙÈÓˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂÌÚÔÛıÔÁÂÌÒÓ ˘ÚÔ‚fiψÓ. Δ· Ù›¯Ë ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ ˆÏÈṲ̂ӷ ‰È· 162 ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Î·È fiÏÌˆÓ ¿ÙÈÓ· Ô ªÂ¯Ì¤Ù-∞Ï‹˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ËÏ¿ÙÙˆÛÂÓ ÂȘ 86 Î·È Ù·‡Ù· fï˜ ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙ· ·ÊËÚ¤ıËÛ·Ó ÔÏ›ÁˆÓ ÙÈÓÒÓ ÌfiÓÔÓ ·ÊÂı¤ÓÙˆÓ, ηٿ ‰Â Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ˆÏ›ÛıËÛ·Ó ‰È· ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ ÔÈÛıÔÁÂÓÒÓ ∫ÚÔ˘ ÙÔÔıÂÙËı¤ÓÙˆÓ Â› ˘ÚÔ‚ÔÏ›ˆÓ ÂÎ Á·ÈÒÓ ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙˆÓ Â› ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ·Ï·ÈÒÓ ÙÂȯÒÓ. Δ· Ù›¯Ë ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ¤¯Ô˘ÛÈ ÙÚÂȘ ‡Ï·˜, Ì›·Ó ÚÔ˜ ∞. ÙËÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ∫Ô˘Ì-∫·› ‹ÙÔÈ ‡ÏËÓ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘, ÙËÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹Ó ‹ÙȘ Â›Ó·È Î·È Ë Î˘ÚȈ٤ڷ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ∫·Ï¤- ∫·ÈÛ› ‹ÙÔÈ ‡ÏË ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘, Î·È ÙËÓ ‰˘ÙÈÎ‹Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ·Ó ΔÔ¯·Ó¤. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·‡ÙË ·Ó‹ÎÔ˘Û· Ì¿ÏÏÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎ‹Ó ˘ËÚÂÛ›·Ó ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÂÎÏÂÈṲ̂ÓË. ∂› ∂ÓÂÙÒÓ Ë fiÏȘ ÂÚÈÂÎÏ›ÂÙÔ ‰È· Ù›¯Ô˘˜ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ ̤ÚÔ˘˜, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡Û· ÌÂÙ’ ·˘ÙÔ‡ ‰È· 4-5 ˘ÏÒÓ ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfiÓ ÙÔ‡ÙÔ Ù›¯Ô˜ ηÙ‰·Ê›ÛıË ‹‰Ë ÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ‰Â ·˘ÙÔ‡ η٤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ÛÂÈÚ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÂÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ı’ fiÏËÓ ÙËÓ ÏÈıfiÛÙÚˆÙÔÓ ÚÔÎ˘Ì·›·Ó. √ ÏÈÌ‹Ó ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ˆ˜ Î·È ·ÓˆÙ¤Úˆ ›ÔÌÂÓ, Â›Ó·È Ù¯ÓËÙfi˜Ø ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰Â ÌÂÁ·Ï‹ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ fiψÓ, ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ë ÂÈÌ› ÌÈÎÚ¿˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÏÔ›·, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡ÓÙˆÓ ¤ÍˆıÂÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ÂÓ Î·ÏÔηÈÚ›· Ë ÂÓ Ùˆ ÏÈ̤ÓÈ Ù˘ ™Ô‡‰·˜ ÔÛ¿ÎȘ ˘fi Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È. ∏ ¤ÍˆıÂÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Â›‰Ԙ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ˘fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Î‹ˆÓ Î·È ÂÏ·ÈÒÓˆÓ ÂÍÈÎÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÙËÓ ‰ȿ‰· ‚Ô˘ÓÒÓ. ∂ÓÈ·¯Ô‡ fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔÈ ÙÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ·È ÂȘ ‰ËÌËÙÚȷο ÎÏ. ∞ÏÏ¿ ÏËÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ οوıÂÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚ›ÊÚ·ÎÙÔÈ Î‹ÔÈ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÔÈ Û˘ÓÔÈΛ·È ÂÚ› ˆÓ ηو٤ڈ ı¤ÏÔÌÂÓ ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∏ fiÏȘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿˜ Ô‰Ô‡˜, ˆÚ·›·˜ ÔÈΛ·˜ Î·È Ï·ÌÚ¿˜ ‰ËÌÔÛ›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ¿˜ Ù·˜ ÂÍ‹˜:1) ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ Û˘ÁΛÌÂÓÔÓ ÂÎ ‰‡Ô ·Ú·Ïϋψ˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ ˆÓ ÙÔ ÌÂÓ ÂÎÙ›ÛıË Â› ªÔ˘ÛÙ·Ê¿-¶·Û¿ ÂÓ Ùˆ ¯ÒÚˆ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ∂ÓÂÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ‰Â ηٿ 1869-1870, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓ ¿·ÓÙ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ °ÂÓ. ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È Ù· ·ÓÙfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·Ø

ºEBPOYAPIO™ 2008

2) ÙÔ ·Ú¯ËÁ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙÚ·ÙÔ‡ (º˘Úο)Ø 3) ÙÔ ÛÙÚ·Ù. ÓÔÛÔÎÔÌ›ÔÓØ 4) ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜ ˆÓ Ô ÂȘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiψ˜ ÂÓ ∂ÓÂÙÈÎÒ Ù›ÓÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÈ, Ô ‰Â ¤ÙÂÚÔ˜ ÚÔ˜ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ ÎÙÈÛı›˜ ÎÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÚÔ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ fiψ˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ Ï·Ù›·Ó ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ¤Óı· Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ΋Ô˜Ø 5) ÙÔ ˘ÁÈÂÈÓÔÌ›ÔÓ Î·È 6) Ù· ·Ú¯·›· ÂÓÂÙÈο ÓÂÒÚÂÈ· ¯ÚËÛÈ̇ÔÓÙ· ˆ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈη› ·Ôı‹Î·È Î·È ÛÙ·‡ÏÔÈ. ¢ËÌÔÙÈÎfiÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ ÙËÓ fiÏÂÈ ÂÓ Î·È ÌfiÓÔÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ËÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfiÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ÔÓ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·Ø ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹Ó, ÙËÓ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·Ó, ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›·, °˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ Ï‹Ú˜ ÎÏ. ηو٤ڷ Û¯ÔÏ›·, ‰‡Ô Ó·Ô‡˜ ÎÏ. ∏ ‰Â ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· Δ˙·Ì›· ˆÓ Ù· Ï›ÛÙ· ÌÂÙÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÂÍ ·Ú¯·›ˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ, Î·È ÙÚÂȘ ΔÂΤ‰Â˜ ¢ÂÚ‚ÈÛÒÓ, ¤Ó· ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiψ˜ Î·È ‰‡Ô ÂÎÙfi˜. ∫·È Ë πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙ˘ ·Ó‹ÁÂÈÚ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹Ó Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfiÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiψ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ ÂȘ Ù·˜ 7 ·˘Ù‹˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜. 1) ΔÔ¯·Ó¤ ηÙ. ˘fi 300 ∂ÏÏËÓ. Î·È 145 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 2) °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê-¶·Û¿ ηÙ. ˘fi 240 ∂ÏÏËÓ. Î·È 40 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 3) ∞Ú¿- Δ˙·ÌÈÛ› ηÙ. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. Î·È 60 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 4) ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘ ηÙ. ˘fi 95 ∂ÏÏËÓ. Î·È 260 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 5) ∞Á¿- Δ˙·ÌÈÛ› ηÙ. ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. Î·È 425 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 6) Δ˙Â˙¿˚Ú-∫ÔÏÏÔ‡ ηÙ. ˘fi 220 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 7) ™Ï¿ÓÙ˙È· (ÃÔ˘ÓÎÈ¿Ú), 150 ∂ÏÏËÓ. Î·È 780 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. ∂ÎÙfi˜ ‰Â ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ fiψ˜ ÎÂ›Ù·È ÚÔ˜ ∞. ÌÂÓ Ë Û˘ÓÔÈΛ· ∫Ô˘Ì-∫·› Û˘ÓÔÈÎÈÛı›۷ ˆ˜ › ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÂÎ μÂÁÁ·˙›ˆ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 430 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. ÚÔ˜ ¡. ‰Â Î·È ÚÔ˜ ¢. Ù· ÂÚ›¯ˆÚ· (ΔÔ·ÏÙ›) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ· Ù·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ μ·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÏÈη›Ó·, ∫ÔÌÌÂÓ·ÚÈ¿, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª¿ÚÌÔ˘ ÎÏ. ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ˘fi 32 ∂ÏÏËÓ. Î·È 33 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ◊ÙÔÈ Ë fiÏȘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 4750 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È 9500 ΔÔ‡ÚΈÓ, ÙÔ‡ÙÔȘ ÚÔÛıÂÙ¤ÔÓ 160 πÛÚ·Ëϛٷ˜ Î·È 200 ηıÔÏÈÎÔ‡˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÎÏ. ‹ÙÔÈ ÂÓ Û˘Ófiψ Ë fiÏȘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfiÓ 14610 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. 4. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ï˘ÎÈ·ÓÔ‡ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Ï˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∑Ô‡Ú‚· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛÎÏ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §¿ÎÎÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 190 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔÚ‰·ÏÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú¿ÓÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î·Êȉ¿ÎÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 26 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ √ÚıÔ‡ÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎËÓ¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÔ˘ÚÓ¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ÙfiÏ·ÎÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 430 ∂ÏÏËÓ. Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘Êfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 13) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Ôı‹Î·È˜ ηÙ. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 14) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¶·ÈfiÏÔ˜ ηÙ. ˘fi 7 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÓÔËÏfiÔ˘ÏÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ï˘ÎÈ·ÓÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 17) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™ËÊ·ÓÈ¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 4 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ¢Ú·ÎÈ·Ó¿ ηÙ. ˘fi 14 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÙÂÏ¿ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 25 °YPI™TE ™E§I¢A


137-156

15-02-08

150

05:41

Page 12

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

ÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÏ·¯ÂÚÔÓ›ÙÈÛÛ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 125 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. (∂› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÎÂÈÙÔ Î·Ù¿ ÙÈÓ·˜ Ë ·Ú¯·›· fiÏȘ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ‹ ¶ÂÚÁ·ÌËÓfiÓ, ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ fï˜ Ë fiÏȘ ·‡ÙË ¤ÎÂÈÙÔ Â› Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μÚ‡Û˜ Ù˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜). 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÈ¿ ª·Ú›Ó· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù·Ïfi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. √ÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡ ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡ ΛÌÂÓÔÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ™Ê·Î›ˆÓ, ™ÂχÓÔ˘ Î·È ∫˘‰ˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÔÚÂÈÓ‹Ó ÌÂÙ·Í˘ ·˘ÙÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·Ó Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfiÓ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔÓ Î·Ù¿ Ù·˜ ·ӷÛÙ¿ÛÂȘ ÔfiÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·ÈÎÔ·›‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Â˘Ú›ÛÎÔ˘ÛÈÓ ¿Û˘ÏÔÓ ·ÛʷϤ˜ ηٿ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Â¯ıÚÔ‡ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘. 5. ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÚ·ÎÈ·›˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 16 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Èı¿ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÒÓÈ Î·ÙÔÈÎ. ˘fi 53 ∂ÏÏ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù¤ÚӷȘ ηÙÔÈÎ. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞ÚÁÔ˘Ïȉ¤˜ ηÙ. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) Δ· ¯ˆÚ›‰È· °Î·Ï·Áο‰ˆ Î·È ∂ÏÂ‹ÌˆÓ Î·Ù. ˘fi 37 ∂Ï. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÈ˙fiÛÎψÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÔÚÚԇ̷ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃˆÚȉ¿ÎÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 47 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫Ô˘Ì·Ú¤˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 12) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ÈڷʿÎÈ·, Î·È ∞Á. ¶·‡ÏÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 21 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) Δ· ¯ˆÚ›‰È· ∫Ô˘ÓÔ˘ȉȷӿ Î·È ¶Ï·ÎԇڷȘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 43 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿ÓË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 13 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Û˘Ó¿Ì· Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ªÔÓ¿˜ ‹ÙÔÈ 1) ΔËÓ Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ Δ˙·ÁÁ·ÚfiÏˆÓ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 22 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 27 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 2) ΔËÓ ÙÔ˘ °ÎÔ˘‚ÂÚÓ¤ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ∫˘Ú›·˜ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 13 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›. 3) ΔËÓ ÙˆÓ ∫·ÏÔÁÚ¿‰ˆÓ ÂÓ Ë ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 5 ÌÔÓ·¯·›. ª∂™∏ªμƒπ¡∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ·‡Ù·È ÎÏÈه˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÈ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ ‰Â: 1) ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜. 2) ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Û·ÊÔ˘. 3) Δ· ÔÚÔ¤‰È· Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ Î·È Ù˘ ∞Ú¿‰ÂÓ·˜ ‰È·¯ˆÚÈ˙fiÌÂÓ· ˘fi Ù˘ ‚·ı˘Ù¿Ù˘ Ê¿Ú·ÁÁÔ˜ Ù˘ ∞Ú¿‰ÂÓ·˜. 4) ΔËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ê¿Ú·ÁÁ· ™·Ì·ÚÈ¿˜-∞Á. ƒÔ˘Ì¤Ï˘. 5) ΔËÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ª‡ÚıÈÔ˘ (ÔÚ. ™ÂÏ. 232) ̤¯ÚÈ Ù˘ ∞Á. ƒÔ˘Ì¤Ï˘ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ ·Ú·Ï›·Ó. 1. √ÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÙÔ˘˜ TÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÌÈÎÚ¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 110 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ˆÓ ·È Ï›ÛÙ·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤ÓÂη ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ¯ÈÒÓÔ˜ η٤گÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‰È·¯Â›Ì·ÛÈÓ ÂȘ Ù· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ οوıÂÓ ·Ú·Ï›·˜ ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¯ˆÚ›· ¶·ÙÛ·Ófi ÎÏ. ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÂȘ ‰›ˆÚÔÓ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· ·fiÛÙ·ÛÈÓ ·’·˘ÙÔ‡ ΛٷÈ. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛʤÓÙÔ˘ ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ÌÈÎÚ¿˜ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Û¯ËÌ·ÙÈ˙Ô̤Ó˘ ÌÂٷ͇ ˘„ËÏÒÓ Î·È ·ÔÎÚ‹-

ÌÓˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 30 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ˆÓ fï˜ ·È Ï›ÛÙ·È ¤ÓÂη Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓÔ˜ ‰È·¯ÂÈÌ¿˙Ô˘ÛÈÓ ÂȘ Ù· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ¯ˆÚ›· ∫ÔÏÔοÛÈ·, ∞ÓÔÌÈÎÈ·Ó¿ ÎÏ. ¶ÚÔ˜ μ.-¢. ÙÔ˘ ∞ÛʤÓÙÔ˘ ÎÂ›Ù·È Ë ÌÈÎÚ¿ ÏÂοÓË Ù˘ ∞̤ÏÔ˘. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Û·ÊÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‹ ÁÂÈÙˆÓÈ·›˜ Ù·˜ ÂÍ‹˜: 1) ∫·Ú·›˜, 2) ∫ˆÛÙfi, 3) ∞ÌÔ˘‰¿ÚÈ, 4) ™ÙÚ·‚fiÚÚ·¯Ë, 5) ¶ÂÙÚ¤˜ 6) ª¤Û· °ˆÓ‹ Î·È 7) ŸÍˆ °ˆÓ‹, ÂÎÙÈṲ̂ӷ˜ ·Îψ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 135 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ ‰Â ·Ú·ÎÂÈ̤ÓË ÌÈÎÚ¿ ÏÂοÓË Ù˘ ¡›ÌÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡›ÌÚÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Û·ÊÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¯ÒÚ· ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿ÙË, ‰È·ÎÔÙÔ̤ÓË ˘fi ‚·ı˘Ù¿ÙˆÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ Î·È Ê·Ú¿ÁÁˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘Ú›, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫·Ïfi˜ §¿ÎÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶ÚÔ˜ ¢. Ù˘ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ Ù·‡Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ΛÓÙ·È Ù·: 3. √ÚÔ¤‰È· Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ Î·È Ù˘ ∞Ú¿‰·ÈÓ·˜ ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ (˘„. 584 Ì.) ·ÔÙÂÏ› ¢ÊÔÚˆÙ¿ÙËÓ ‰ȿ‰· ηÏÏÈÂÚÁÔ˘Ì¤ÓËÓ ÂȘ ÛÈÙÔÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜, ·Ì¤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â Ù·˜ οوıÈ ÌÈÎÚ¿˜ ÎÒÌ·˜ ‹ Û˘ÓÔÈΛ·˜: 1) ∫¿ÌÔ˜, 2) °‡ÚÔ˜, 3) ƒ›˙·, 4) ∫·ÌÈ¿, 5) ª·ÚÈ·Ó¿, 6) ™Î¿Ï·, 7) ¶·˘ÏÈ·Ó¿, 8) §ÈÌÓÈ¿, 9) ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È 10) Ù· ÌÂÙfi¯È· μ·Ú‰È·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 140 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂› ‰Â ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §È‚·ÓÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. (√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ ÂΤÎÙËÓÙÔ ¿ÏÏÔÙ ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·, Û‹ÌÂÚÔÓ fï˜, ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÏÏ‹ÏˆÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÔÏ›Á· ÙÈÓ¿ ÌfiÓÔÓ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÈÓ). ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∞Ú¿‰·ÈÓ·˜ ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ Ù˘ ∞Óˆfiψ˜ ΛÌÂÓÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂΛÓÔ˘, ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›ÔÌÂÓ, ‰È· Ù˘ Ê¿Ú·ÁÁÔ˜ Ù˘ ∞Ú¿‰·ÈÓ·˜. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. Δ· ÔÚÔ¤‰È· Ù˘ ∞ÓÒÔÏ˘ Î·È Ù˘ ∞Ú¿‰·ÈÓ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È· ÌÈ·˜ ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿Ù˘ ·ÙÚ·Ô‡ ‹ÙȘ η٤گÂÙ·È Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÏÈÎÔÂȉҘ Ù·˜ ηٷÎÔÚ‡ÊÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ‰È·¯ˆÚÈ˙Ô‡Û˘ Ù·‡Ù· Ê¿Ú·ÁÁÔ˜. 4. º¿Ú·ÁÍ ™·Ì·ÚÈ¿˜-∞Á. ƒÔ˘Ì¤Ï˘ ∂Ș ·fiÛÙ·ÛÈÓ 1.30’ ÔÚ›·˜ ·fi Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÓ Ùˆ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ™·Ì·ÚÈ¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·Ó ÙËÓ ˘ÏÔÙÔÌ›·Ó Î·È ÙËÓ ı‹Ú·Ó. 5. ∏ ·fi Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ª‡ÚıÈÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ∞Á. ƒÔ˘Ì¤Ï˘ ·Ú·Ï›· ∏ ·Ú·Ï›· ÌÂٷ͇ ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ Î·È §Ô˘ÙÚÔ‡ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿‚·ÙÔ˜ fiıÂÓ Ù· ‰‡Ô Ù·‡Ù· ¯ˆÚ›· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÈ ÚÔ˜ ¿ÏÏËÏ· ›Ù ‰È· ÙÔ˘ ¿ÓˆıÂÓ ·˘ÙÒÓ ˘„Ô˘Ì¤ÓÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞Óˆfiψ˜, ›Ù ηٿ ı¿Ï·ÛÛ·Ó Ù˘ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Ô‡Û˘ ÙÚÈˆÓ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· Ó. ÌÈÏÏ›ˆÓ. 1) ¶·Ú·Ï›· ª‡ÚıÈÔ˘-ÃÒÚ·˜ ™Ê·Î›ˆÓ. ∏ ·Ú·Ï›· ·‡ÙË Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ Î·È ¿ÁÔÓÔ˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ӷ˜ ηÏÏÈÂÚÁË̤ӷ˜ Á·›·˜, ·Ú·ÈÔ‡˜ ÙÈÓ¿˜ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ ÎÏ. ∂Ș Ù·‡ÙËÓ Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‰È·¯Â›Ì·ÛÈÓ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÔÈÌÓ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ ÌÂÚÒÓ ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ∞Û·ÊÔ˘ ÎÏ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù·‡Ù˘ ÂÈÛ›Ó ÂÎÙÈṲ̂ӷ Ù· ¯ˆÚ›·: 1) ºÔÈÓÈÎÈ¿˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2) ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 90 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ∞ÚÁÔ˘Ï¤˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ∫·ÏÔοÛÈ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ™Î·ÏˆÙ‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ∫·„Ô‰¿ÛÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ¶·ÙÛ·Ófi˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) ∞ÓÔÌÈÎÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 120 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) μÔ˘‚¿˜ ·È Ï›ÛÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ı¤ÚÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂȘ Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ¡›Ì‚ÚÔ˜, ÕÛÊÂÓÙÔ˜ ÎÏ. 10) μÚ·Ûο˜. 11) ∫ˆÌÈÙ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›ÔÓ Î›ÌÂÓÔÓ ÚÔ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ Ê¿Ú·ÁÁÔ˜ Ù˘ ¡›Ì‚ÚÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 70

∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) ÃÒÚ· ÙˆÓ ™Ê·Î›ˆÓ ‹ ªÚfiÛÁÈ·ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Û· ÌÈÎÚfiÓ fiÚÌÔÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˘fi 125 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ¶·Ú·Ï›· §Ô˘ÙÚÔ‡ - ∞Á. ƒÔ˘Ì¤Ï˘ ∫·ı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù·‡Ù˘ ÂÓ ÌfiÓÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ, ÙÔ §Ô˘ÙÚfiÓ, ¤¯ÔÓ ÌÈÎÚfiÓ fiÚÌÔÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂Ó Ùˆ fiÚ̈ ÙÔ‡Ùˆ ÚÔÛˆÚÌ›˙ÔÓÙÔ ÚÔ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ™Ê·ÎÈ·ÓÒÓ ¿ÙÈÓ· (ÂÚ›Ô˘ 40) ı·˘Ì·Û›ˆ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂȘ ÙËÓ Á¤ÓÂÛÈÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1770 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÙÔ˘ 1821, ηı’ fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÔ›ˆÓ ¯ÚÂȈ‰ÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛÈÓ ·ÛÒÓ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÓÙ‡ıÂÓ ÌÂÙ¿ ÔÏÏ‹˜ ¢ÎÔÏ›·˜ ÂÁ¤ÓÂÙÔ ‰È’ Ô Î·È ÂÎËÚ‡¯ıË ÂÈۋ̈˜ ÏÈÌ‹Ó Î·È ¤‰Ú· Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜. ¶ÚÔ˜ ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó ÙÔ˘ §Ô˘ÙÚÔ‡ Î·È ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 20 ÌÈÏ›ˆÓ ΛÓÙ·È ·È ‰‡Ô Ó‹ÛÔÈ °·‡‰Ô˜ Î·È °·˘‰ÔԇϷ. ∏ °·‡‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ·›Ô˘ Ô‡ÙÈÓÔ˜ ÙÔ ÏÂÙfiÓ ¿ÎÚÔÓ (·ÎÚˆÙ. ∫·Ì·Ú¤Ï·) ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ¡.-∞. ΔÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfiÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Ù·‡Ù˘ ̤ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÍ ˘„ËÏÔ‡ Î·È ÂÈÌ‹ÎÔ˘˜ ÔÚÔ‰›Ô˘ ‰È·Û¯È˙Ô̤ÓÔ˘ ˘fi ÔÏÏÒÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ, ÙÔ ‰Â ·ÚÎÙÈÎfiÓ ·˘Ù‹˜ ̤ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ˆÛ·‡Ùˆ˜ ¯ı·Ì·ÏfiÓ ÔÚÔ¤‰ÈÔÓ fiÂÚ Â›Ó·È ÚÔ˜ μ. ÎÂÎÏÈ̤ÓÔÓ Î·È ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‰È· ÙÈÓÔ˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔÈÏ·‰›Ô˘ ·ÔÏ‹ÁÔÓÙÔ˜ ÂȘ ÌÈÎÚ¿Ó ‰ȿ‰· ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ ÂÚ› ÙÔÓ Î˘ÚÈÒÙÂÚÔÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÏÈ̤ӷ, ÙÔÓ §¿‚ڷη. À„ËÏÒÙÂÚÔÓ ÛËÌ›ÔÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂȘ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·˘Ù‹˜ ˘„Ô˘Ì¤ÓË ÎÔÚ˘Ê‹ ‡„Ô˘˜ 384Ì. ∏ Ó‹ÛÔ˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ËÁÒÓ, ¤¯ÂÈ ‰Â ÌfiÓÔÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¿˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∂ÓÂη ÙˆÓ ÓÂfiÓÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ¿‰ÂÓ‰ÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ Û˘ÎÒÓ, ÎÂÚ·ÙÂÒÓ Î·È Î¤‰ÚˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ ¯ˆÚ›‰È· Î·È ·ÁÚÔÈΛ·˜: 1) ∞ÌÂÏÔ˜, 2) •ÂÓ¿ÎÈ, 3) °·Ï·Ó¿, 4) ¡ÙÚ‰ȷӿ, 5) ∫Ô˘ÙÚ› Î·È 6) ºÚ·Áη‰È·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 150 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·Ó Î·È ÙËÓ ÁˆÚÁ›·Ó. ¢È·ÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÏ¿ Ô›ÌÓÈ· Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ‰ËÌËÙÚȷο, Ù˘ÚfiÓ Î·È ‚Ô‡ÙËÚÔÓ. ∏ °·˘‰ÔԇϷ (¿Ï·È √ÊÈÔ‡ÛÛ·) ÎÂÈ̤ÓË 4 ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· Ó. ÌÈÏ. ÚÔ˜ μ.-¢. Ù˘ °·‡‰Ô˘ Â›Ó·È ÍËÚ¿ Î·È ¤ÚËÌÔ˜ ÓËÛ›˜ ˘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔÓ ÛËÌ›ÔÓ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 140Ì. ∏ ÓËÛ›˜ ·‡ÙË Ô˘‰¤Ó ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. √ƒ∂π¡∏ Ãøƒ∞ ∫π™∞ª√À-™∂§À¡√À √ıÂÓ ·È ·ÚÎÙÈη› ÎÏÈه˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¯ÒÚ·˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘-™ÂχÔÓÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ: 1) ΔÔ Ì¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ Δ·˘ÚˆÓ›ÙÔ˘ Î·È 2) ΔÔ Ì¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘. 1. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ Δ·˘ÚˆÓ›ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÂÈ ¤Ï·ÈÔÓ, ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ¿ÊıÔÓÔÓ Ô›ÓÔÓ fiÛÙȘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔÓ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù·‡Ù˘. ¢È·ÙÚ¤ÊÂÈ ˆÛ·‡Ùˆ˜, Î·È ÙÈÓ· Ô›ÌÓÈ· ÂȘ Ù· ÔÚÂÈÓfiÙÂÚ· ·˘ÙÔ‡ ̤ÚË Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ›Ô˘˜ Î·È ËÌÈfiÓÔ˘˜. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ÚÔ˜ ∞. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ï˘ÎÈ·ÓÔ‡. ¶ÚÔ˜ ¡. 1) ªÂÙ¿ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘ ‰È· ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ·ÙÚ·ÒÓ ·›ÙÈÓ˜ ·’) ·fi ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ¶Ú·Û¤˜, ™Î›‰È·, ÈÛÙ‹ ÎÏ. ¿ÁÔ˘ÛÈÓ ‰È· ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ¶ÔÚÔÛÂÏ›ˆÓ ÂȘ Ù· ¯ˆÚ›· ∞·Óˆ¯ÒÚÈ, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ÎÏ. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘, ‚’) ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ™¤ÌÚÔÓ· ‰È· ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞·Óˆ¯ÒÚÈ ÎÏ. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘, 2) ÌÂÙ¿ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘. ¶ÚÔ˜ ¢. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ÃˆÛÙ‹, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ™Î›‰È·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú·Û¤˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 4) Δ· ¯ˆÚ›‰È· ¡¤· ƒÔ‡Ì·Ù· Î·È ¶··‰È·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 17 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™¤ÌÚˆÓ·˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 11 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÏË¿-ƒÔ‡Ì·Ù·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 130 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 7) ¡ÙÂÚ¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚȉ›ˆÓ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ÂÓ fiψ ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 23 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔÓ›˙Ô˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ æ·ıfiÁÈ·ÓÓÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30

ºEBPOYAPIO™ 2008

∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 10) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó •ÂÚfiηÌÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μڇ۷Ș, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 81 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 18 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 12) Δ· ¯ˆÚ›· ∞¿Óˆ-ªÒ‰Ë Î·È ∫¿Ùˆ-ªÒ‰Ë, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 33 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 30 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÂÚ¿ÓÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ ΔÛÔ˘·Ó¿ Î·È ªÂÚıÈ·Ó¿, ˘fi 75 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 14) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó •ÂÓÈÎÔ¯ÒÚÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ª·ÚÈÓÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •·ÌÔ˘‰Ô¯ÒÚÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶‡ÚÁÔ˜-æÈÏfiÓÂÚÔ, ¤‰Ú·Ó Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÓÙÔÌ·Ú›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 48 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 33 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÂÚÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 23 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 21) Δ· ¯ˆÚ›· ∞Óˆ ™˘Ú›ÏÈ Î·È ∫¿Ùˆ ™˘Ú›ÏÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ∫·ÏÏÈÔÓÙ˙‹ ªÂÙfi¯È, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ æ›ڷȘ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. Î·È 12 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ¡ÙÂÏËÌ·ÓˆÏÈ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¿ÏÂ̘, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 26) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÔÏÂÌ¿Ú¯È, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 72 ∂ÏÏËÓ. Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎ. 27) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢¤ÌÏ·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÌÈÛÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 29) Δ· ¯ˆÚ›‰È· ƒ··ÓÈ·Ó¿ Î·È ∞Á. ∞fiÛÙÔÏÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ˘ÙÂÏÈÒÓ·˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏ. ÔÈÎ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ï·‰Ô˘ÚÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 32) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Ú·ıÔÎÂÊ¿Ï·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 33) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ËÏË¿, ¤‰Ú·Ó Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 125 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 34) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú·ÎÒÓ·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 34 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 35) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡Ô¯È¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔ˘ÎÔÏÈ·›˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 60 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡Èfi ÈÚÈfi, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 37) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÚÈ˙È·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 12 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 38) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ‡ÏÂÙÂ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 39) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·‚·ÏÔÌÔ‡ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 72 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 40) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔ‡‚·È˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 102 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 41) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î·ÊÈÒÙˆ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 42 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 42) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·ÌÂÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 43) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÏÒÛÛ·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 44) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡¤ÌÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 45) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÒÛÎÂÏÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 46) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÊÔ‡ÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 13 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓ. 47) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ •ÂÓ·ÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 48) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™˘ÌÚ·ÁÔ‡ (μÔ˘ÚÁ¤ÚÔ˜, μ·ÛÈÏÂÈ·Ó¿, ∫·Ú·›˜, ∫ÏÔ˘‚È·‰¿, ∞Á. ∞ÓÙÒÓ˘) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 86 ∂ÏÏËÓ. Î·È 13 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 49) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ K·ÎfiÂÙÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 41 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. ∂› ‰Â ÙˆÓ ∞. ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ‚Ú·¯Ò‰Ô˘˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ƒÔ‰ˆÔ‡ ‹ÙȘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔÓ ™¿ı· ΛÓÙ·È: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓ.


137-156

15-02-08

151

05:41

Page 13

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - H TE§EYTAIA ¶EPI°PAºH TøN OIKI™MøN THN ¶EPIO¢O TH™ TOYPKOKPATIA™

ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÚÈÌÈÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 55 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ∞ÛÚ· ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ¤ÓÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 13 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÂÈfi, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿Ú· ∫Ô˘ÌÔ‡ÏË, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒ·‚‰Ô‡¯·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 8) ∏ ªÔÓ‹ ∫˘Ú›· °ˆÓÈ¿, ÂÓ ‹ ‰È·ÈÙÒÓÙ·È 17 ÌÔÓ·¯Ô› Î·È 40 ÎÔÛÌÈÎÔ›. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÊÚ¿Ù·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ‰ˆÔ‡, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 130 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 2. M¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) Δ· ¯ˆÚ›· ¶·Ó¤ı˘ÌÔ˜ Î·È ªÔ˘ÚÙ˙·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 50 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ∞ÛÙÚÈÎÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ∫Ú‡· μÚ‡ÛË Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) Δ· ¯ˆÚ›· ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ¶‡ÚÁÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °Ú· ∫ÂÚ¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) Δ· ¯ˆÚ›· ª·Ï¿ıËÚÔ˜ Î·È ªÂÛ·‡ÏÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 51 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™¿Û·ÏÔ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 44 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘Ú› ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 44 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚ‚ÔÏ¿ÎÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÂÚ¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒfiÎη ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ÂÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÙÛÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ª¿ÎÚˆÓ·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ÃÔ˘‰·ÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ÔÈÎÔÁ. 15) Δ· ¯ˆÚ›· ∞ÚÌÂÓÔ¯ˆÚÈfi Î·È ™ÎÂ˘È·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ê·ÎÔËÁ¿‰È ηÙÔÈÎ. ˘fi 13 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) Δ· ¯ˆÚ›· ∫ˆÛÙ·‰È·Ó¿ Î·È ªÂÛÔÓ‹ÛÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §˘Úȉȷӿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∫˘Ú-ÁÈ¿ÓÓ˘ (∞¿Óˆ Î·È ∫¿Ùˆ) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 20) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÔfiÏÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 130 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔ˘ÏÁ¿Úˆ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÚÊ·ÏÒÓ·˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÓÙÔ˘ÚÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 4 Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 24) Δ· ¯ˆÚ›‰È· ∫·ÏÔ˘ÛÈ·Ó¿ Î·È °ÂÚˆÓ˘ÌÓÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 25) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫Ô˘ÚıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 26) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 27) ΔËÓ ¶ÔÙ·Ì›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· Ù·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ¶··‰È·Ó¿, ∞Á. ∞ÓÓ·Ó, ∫·ÙÚÂÌ¿‰ÔÓ, °·Ï·ÓÈ·Ó¿, ªÔ˘Ï·‰È·Ó¿, ªÔ˘ÌÔ˘ÏÈ·Ó¿, ¡Ù·Ì·‰È·Ó¿, ªÂډȷӿ ÎÏ. ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 75 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 28) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·ÈÚÂıÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 29) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú··ÓÈ¿˜ (¡Ô‹ÁÈ· ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 125 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 30) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÂÈÚÈοÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 85 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 31) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï¿ı·ÈӷȘ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 75 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 32) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·Ú¿ (∫Ô˘ÎÔ˘Ó·Ú¿, ΔÛÈηϷÚÈ¿ Î·È Ã·Ï¤·) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ.

33) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Ú¯·ÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 34) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÏÏÂÚÁÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. °·ÏÔ˘‚¿˜, °ÏËÁÔ35) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÏËfiηÛÙÚÔ (° ÚÈ·Ó¿, ª·Úȉȷӿ ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 130 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 36) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô˘‚·ÎÈ·›˜ (¶·ÙÂÚÈ·Ó¿, ªÂÚ¿‰Â˜ ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 120 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 37) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶fiÚÚˆ ªÂÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈ. ˘fi 82 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 38) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §·Ú‰¿˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 16 Î·È 7 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 39) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿ÚÙ˙Ô˜, ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 40) Δ· ¯ˆÚ›· ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ºÔ˘ÚÓ¿‰ˆ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 65 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 41) Δ· ¯ˆÚ›· ∫·Ï˘‚È·Ó‹, ¡Èfi-ÈÚÈfi Î·È ∞˙ÔÁ˘Ú¤˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 105 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁÂÓ. 42) ΔËÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Ù˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ ‹ ·ÏÒ˜ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ·ÔÙÂÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ÂÎ ‰‡Ô ΢ڛˆÓ ÌÂÚÒÓ ÂÎ Ù˘ ·Ï·È¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‹ÙȘ ÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÂȯÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÂÎ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‹ÙȘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ˘fi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·گ›·˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ Â·Ú¯Â›ÔÓ, ÌÈÎÚfiÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ·, ΔÛ·Ì›ÔÓ ÎÏ., ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÂÎÙfi˜ ‰Â ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ (ÂÓ ÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ·) ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ˆÚ·›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ¿˜, Ó·fiÓ, Û¯ÔÏ›· Î.Ï. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∫Ô˘ÓÔ˘›ÙÛ·˜, ∞¿Óˆ ¶‡ÚÁÔ˜, ∫¿Ùˆ ¶‡ÚÁÔ˜, ∞¿Óˆ ∫·Ì¿Ú· Î·È ∫¿Ùˆ ∫·Ì¿Ú·, ˘fi 110 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 95 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ª∂™πªμƒ∏¡∞π ∫§πΔÀ∂™ 1) ΔÔ ÔÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘-™Ô‡ÁÈ·˜ 2) ΔÔ ÔÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ 3) ΔËÓ ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ ÔÚÂÈÓ‹Ó ¯ÒÚ·Ó. 1. √ÚÂÈÓfiÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘™Ô‡ÁÈ·˜ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞·Óˆ¯ÒÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 65 ∂ÏÏËÓ ÔÈÎ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì·Ófi˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Ú¿ÏÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛÈÛÎÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §ÂÈ‚¿‰· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Î¿ÊË (ÌÂÙ¿ §Ô˘ÎÈ·ÓÒÓ) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 9) Δ· ¯ˆÚ›· ¶ÚÈÓ¤˜ Î·È ΔÛ·ÎÒÓˆ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÚÈϤ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¿˙· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 12) Δ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ª˘ÚÙ¤˜ Î·È ¶··‰È·Ó¿ ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∑˘ÌÚÔ‡ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ‰Ô‚¿ÓÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ì¿ÚÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ˉÔÓÔ› ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔÓ‹ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §ÂÈ‚·‰¿˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÛÙÔÁ¤Ú·ÎÔ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. ¶ÚÔ˜ ¢. ‰Â ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ˆÛ·‡Ùˆ˜ ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ Î·È ‰·Û҉˘ ¯ÒÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÛÊÂÓÙÈϤ˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ï·Ù·Ó¤˜ ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ.

4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÂ̤ÓÈ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ú¿ÙÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞¯Ï·‰È¿Î·È˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞˙ÔÁ˘Ú¤˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2. ª¤Á· ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÙÚÔ‚Ï·›˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢Ú˘˜ (¢Ú˘˜, æ·ÚÈ·Ó¿ ÎÏ.) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ºÏÒÚÈ·, (∞¿Óˆ Î·È ∫¿Ùˆ) ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™›Ó·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛ·ÁηÚÈ¿ÎÔ˜, ηÙÔÈÎ. ˘fi 22 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÏÂÌÂÓÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎ. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÓÙ·ÓÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎ 4 Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ (¡ÈÛ·Ú¿ÎÈ, ∫Ô˘Ê·ÏˆÙfiÓ, ¡˘ÎÙÂÚÈ·ÓfiÓ Î·È μ·Ì‚·Î¿‰Ô), Â›Ó·È ¤‰Ú· Ô̈ӇÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·گ›·˜ ™ÂχÓÔ˘, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ‰Â ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÂÚ› ·˘Ùfi ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ (÷Ù˙ˉȷӿ, ™È‰ÂÚÈ·Ó¿, ªÂÓÔ˘‰È·Ó¿, Δ˙·ÁηڷÏÈ·Ó¿, §·ÌÈÚÈ·Ó¿, ΔÚÈÁfiÓˆ, ΔÚ·¯˘ÓÈ¿ÎÔ˜ Î·È ΔÚˆ‰È·Ó¿) ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 120 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ª˘ÏˆÓ·›˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ª·¯È¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›‰ÈÔÓ ∫ÔÂÙÔ›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 5 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÏËÁÔÚÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÎÔ‰›ÎÈ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓ Ù·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ∞ÚÌ›, ªÂÓÈ·Ó¿, ∫·ÓÈÛο‰Ô˜, ∞ÌÔ˘ÛÎÏÈ·Ó¿, ª·ÚÔ˘‰È·Ó¿, §˘¯ÓÈ·Ó¿, Δ˙·Ó·ÏÈ·Ó¿, ¶··‰È·Ó¿, ∞ÌÙÔ˘ÏÈ·Ó¿ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤Ó·˜ ÂÓ fiψ ˘fi 95 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿‰ÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 20 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ê·Îfi˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 15) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™·ÓÈ¿ÎÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 4 ∂ÏÏËÓ. Î·È 45 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÏÈıÈ¿˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫ÔÓÙfi ΢ӋÁÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ó˘‰ÚÔÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÏËfi¯ˆÚ· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ΛÌÂÓÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘fi ÙÂȯÒÓ ¿ÙÈÓ· ·ÓËÁ¤ÚıËÛ·Ó Ùˆ 1280 ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·È Î·ÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó Ùˆ 1435, ÂÂÛ΢¿ÛıËÛ·Ó ‰Â ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ 1866. ¶ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ·› ÎÏÈه˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÛÈÓ ·ÏÏ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¯·Ú¿‰Ú·˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ¯ÒÚ·Ó ‰·ÛÒ‰Ë, ·ÓÒÌ·ÏÔÓ Î·È ˘fi ·ÊıfiÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÂÚÈÚÚÂÔ̤ÓËÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó ‰Â: 1) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó Δ˙·ÓÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫Ô˘ÓÙÔ˘‰È·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™ÂÏÏÈ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÏËÁÔ›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™Ù·˘Úfi˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 15 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ™·Ú·Î›Ó·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 9 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∫ÂÊ¿ÏÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 6 ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁ. 8) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 9) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÛ·ÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 18 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 10) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·ÙÛÈ‚ÂÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 12 ∂ÏÏËÓ. Î·È 3 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 11) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 ∂ÏÏËÓ. Î·È 15 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 12) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ã·Û›, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 35 Î·È 25 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 13) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25

ºEBPOYAPIO™ 2008

∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 14) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·ı‡ÌÔ˘Ú·, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 9 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 15) Δ· ¯ˆÚ›· ™ÎÏ·‚ÔԇϷ Î·È ™Ê·ÎÈ¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓÈÎ. ÔÈÎÔÁ. 16) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Ô˘ÌÈÛÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 17 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 17) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ï¿ÌÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 18) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ˘ÛÙ¿ÎÔ˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. Î·È 4 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 19) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÔıÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎ. ˘fi 10 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 20) Δ· ¯ˆÚ›· ΔÛÈÛÎÈ·Ó¿ Î·È º·Ú¿ÁÁÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. Î·È 10 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 21) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·Ú·ÙÛÔ˘ÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 2 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 22) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¡ÙÂÏÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 5 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 23) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÛfiÚÚÔ˘Ì· ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 24) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃfiÓÙÚÔ˘, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 6 ∂ÏÏËÓ. Î·È 8 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 25) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °ÏËÁÔÚÈ·Ó¿, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 14 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. (Δ· ¯ˆÚ›· ∫·ÙÛÈ‚ÂÏÈ·Ó¿, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, §ÂÈ‚¿‰È, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ∫·ÏÈÙÛÔ˘ÓÈ·Ó¿, μ·Ú‰È·Ó¿, μÔ˘Ù¿˜ Î·È ºÚ·Ì¤ÓÔ), ÷ۛ, ∞Á. £fi‰ˆÚÔ˜, μ·ı‡ÚÚÔ˘Ì·, ™ÎÏ·‚ÔԇϷ, ™Ê·ÎÈ¿, ∫Ô˘ÌÈÛÈ·Ó¿, ∫·Ï¿ÌÈ, ªÔ˘ÛÙ¿ÎÔ˜, μÔıÈ·Ó¿, ΔÛÈÛÎÈ·Ó¿ Î·È º·Ú¿ÁÁÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ¿·ÓÙ· ÔÌÔ‡ ‰È· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ¢ÀΔπ∫∞π ∫§πΔÀ∂™ ∞È ‰˘ÙÈη› ·‡Ù·È ÎÏÈه˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈ: 1) ΔËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÎÔÈÏ¿‰·Ó ÙˆÓ ∂ÓÓ¤· ÈÚÈÒÓ. 2) ΔËÓ ·Ú·Ï›·Ó ¯ÒÚ·Ó ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÔ˘-™ÊËÓ·Ú›Ô˘ 1. ªÂÁ¿ÏË ÎÔÈÏ¿˜ ÙˆÓ ∂ÓÓ¤· ÈÚÈÒÓ 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒˆÁ‰È¿, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 33 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÏ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈÎ. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §›ÌÓË (ƒ·˚ÛÈ·Ó¿ Î.Ï.), ηÙÔÈÎ. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡¯È ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 20 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) Δ· ¯ˆÚ›· ∂ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘Ê‹-∫·Ú¿ ηÙÔÈÎ. ·fi 70 ∂ÏÏËÓ. Î·È 2 ΔÔ˘ÚÎ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÂÚÈÓfi˜ (∫ÂÊ¿ÏÈ Î·È º·ÏÂÛÈ·Ó¿), ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi 60 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 7) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·, ηÙÔÈÎ. ˘fi 70 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎ. 8) Δ· ¯ˆÚ›· ∫Ô‡ÓÂÓË Î·È Δ˙ÈÙ˙ÈÊÈ¿, ηÙÔÈÎ. ˘fi 100 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2. ¶·Ú·Ï›· ¯ÒÚ· ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÔ˘™ÊËÓ·Ú›Ô˘ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÈ, ηÙ. ˘fi 45 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 2) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫Âڷً̈, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 30 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 3) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿ÌÔ˜ (∫¿‚Ô˜,™ÂÏfiÚÚ·¯Ô˜), ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 130 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 4) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÊËÓ¿ÚÈ, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 40 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 5) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏÈÛÛ·›˜, ηÙÔÈÎÔ˘Ì. ˘fi 25 ∂ÏÏËÓ. ÔÈÎÔÁ. 6) ΔÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μ·Ú¿‰ˆ, (™ËÌ·ÓÙËÚÈ·Ó¿, ¶ÏÔηÌÈ·Ó¿) ηÙÔÈÎ. ˘fi 90 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. °Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


137-156

15-02-08

152

05:42

Page 14

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶EPI TøN O¢øN TH™ KPHTH™ EN °ENEI

ÚÈÓ ‹ ÚÔ‚ÒÌÂÓ ÂÓ Ùˆ ̤ÚÂÈ ÙÔ‡Ùˆ ÂȘ ÙËÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹Ó, ·Ó¿ÁÎË Ó· ϯıÒÛÈÓ ÔÏ›Á· ÙÈÓ· ÂÚ› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. √‰Ô› ·Ì·ÍÈÙÔ› ÂÓ ∫Ú‹ÙË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ÂÎÙfi˜ ‚Ú·¯ÂÈÒÓ ÙÈÓˆÓ Ô‰ÒÓ ·Ó·¯ˆÚÔ˘ÛÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î˘ÚÈˆÙ¤ÚˆÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ fiÏÂˆÓ Î·È ·ÁÔ˘ÛÒÓ ÂȘ ÌÈÎÚ¿˜ ·fi ÙÔ‡ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ˆ˜ ÂÓ ÙÔȘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ›˜ ηو٤ڈ ı¤ÏÔÌÂÓ ›‰ËØ ¿Û·È ‰Â ·È ÏÔÈ·› ÂÈÛ›Ó ËÌÈÔÓÈη› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∞ÚΛ Ó· ›ˆÌÂÓ fiÙÈ ·fi Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÎÙ‹Ûˆ˜ ·È ˘fi ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛıÂ›Û·È Ô‰Ô› ·Ê¤ıËÛ·Ó ÂȘ ÙËÓ ‰È¿ÎÚÈÛÈÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŸÙ ¤ÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË ˘‹ÁÂÙÔ ˘fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·Ó Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È Â› ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ¶·Û¿ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ·fiÂÈÚ·› ÙÈÓ˜ ÚÔ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛÈÓ ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô‰ÒÓ ‰È’ ·˜ ‰··Ó‹ıË ÔÛfiÓ ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰ÔÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ·ÚÔÈÌÈ҉˘ ÙˆÓ ·Û¿‰ˆÓ ·Ì¤ÏÂÈ· ·ӤÊÂÚ ÙËÓ ÚÔÙ¤Ú·Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÙÔ˘ 1866 ·ӿÛÙ·ÛÈÓ È‰fiÓÙ˜ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ù·˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ ÂΛÓË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Â¤ÊÂÚ ÂȘ ÙËÓ Î›ÓËÛÈÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÂÛ··Û·Ó ‰È· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ù·˜ ΢ÚȈ٤ڷ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·È Â¯¿Ú·Í·Ó Ó¤·˜ ÙÈÓ¿˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο˜ Ô‰Ô‡˜ ¯¿ÚÈÓ Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÈη›ÚˆÓ ÙÈÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·˜ ˆ¯‡ÚˆÛ·Ó ‰È’ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‡ÚÁˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛÈÓ fï˜ Ù˘ ·ӷÛÙ¿Ûˆ˜ ÂΛӢ ·È Ô‰Ô› ¿Û·È ·Ê¤ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈÓ ÂȘ ÙËÓ Ù‡¯ËÓ ÙˆÓ ·È ‰Â ÚÔ˜ ÂÈÛ΢‹Ó ·˘ÙÒÓ ÂÚÁ·Û›·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂȘ ·ÁÁ·Ú›· ·˜ ÂÓ›ÔÙ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ. ¶¿Û·È ·È Ô‰Ô› ÂÈÛ›Ó ·ÙÚ·Ô› ηٿ ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ‹ÙÙÔÓ ‚·Ù·› ÂȘ ËÌÈfiÓÔ˘˜, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ʇÛˆ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·È Ï›ÛÙ·È fï˜ ÂÈÛ› ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‚·Ù·› ÂȘ ÂÊÔÚو̤ÓÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜. √Ï›ÁÔÈ ÙÈÓ¤˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Î·È Ú‡·Î˜ ˙‡ÁÓ˘ÓÙ·È ‰È· ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ÙˆÓ ‰Â Ï›ÛÙˆÓ Ë ‰È¿‚·ÛȘ Á›ÁÓÂÙ·È ‰È· Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ·˘ÙÒÓ, fiıÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹Ó ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Û˘¯Ófiٷٷ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·È › ‰‡Ô, ÙÚÂȘ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·˜ Ë̤ڷ˜.

1. √‰fi˜ ·fi ÏÈ̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ‰È· ΔÔ˘Úψً˜ Î·È ª·Ï·‡Ú·˜ ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 10). ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ΈÌÔfiψ˜ ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¢. ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡, ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ, Ù·˜ ¯·Ú¿‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘‰ÔÓ‹ Î·È ÙÔ˘ ∫ÈÓÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ ™Ê¿Î·˜, ›ٷ ‰Â ‰È· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ‰È·‚¿Ûˆ˜ Ù˘ ª·Ï·‡Ú·˜ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙÔÓ πÛıÌfiÓ Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ ‰È’ Ô˘ ÚÔ˜ ¡. ¿ÁÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜. ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ Î·È ‚·›ÓÔ˘Û· ÚÔ˜ ¢. › ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÙËÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ‹ ‚·›ÓÔ˘Û·Ó ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ, ÌÂÙ¿ 25’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÂÙ¤Ú·Ó ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛÈÓ ‚·›ÓÔ˘Û·Ó ÚÔ˜ ¡. ÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔ‹, ÚÔ˜ μ. ‰Â ÚÔ˜ Ù· ªÂÙfi¯È· ¢ÚÔÁοÚË. ªÂÙ¿ 1 ÒÚ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ™Ò·Ù· ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÷̷›˙È, ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ¡. Ù˘ Ô‰Ô‡. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ ‹ ÙÔ˘ §·¯·Ó¿ Î·È ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È’ ·ÔÙfiÌˆÓ ÎÏ›ÛÂˆÓ Ù·˜ ·ÔÎÚ‹ÌÓÔ˘˜ ÎÏÈÙ‡·˜ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 25’ ËÁ‹Ó ‡‰·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ 15’ Ë Ô‰fi˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡Ù·È ÌÂÙ¿ ·ÙÚ·Ô‡ ‰È’ ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› ÙÔ Ú˜Ô ¡. Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È ÂȘ 5’ ·fiÛÙ·ÛÈÓ Î›ÌÂÓÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ∂͈ ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ÌÂÙ¿ Ù˘ ·ÎÙ‹˜. ªÂÙ¿ 25’ Ë Ô‰fi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈÎÚ¿Ó ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔÓ Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ª¤Û· ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ÎÂÈ̤ÓËÓ, ˙¢ÁÓ‡Ô˘Û·Ó ‰Â ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ fiÛÙȘ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ηı›ÛÙ·Ù·È ÔÏÏ¿ÎȘ ¿‚·ÙÔ˜ ‰È· Ù ÙËÓ ÔÚÌ‹Ó Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ 20’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ë Ô‰fi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ∫ÔÚ·ÎÈ¿ (˘„. 547 Ì. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞Á. ∏Ï›· Î·È ¶ÂÓËÓÙ·Ú›ÛÙÚ·˜) ‰È’ Ô˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÈ Ù· Î·Ù¿Ê˘Ù· ÎÔÈÏ¿‰È· ÙˆÓ ªÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÓÔÔÙ¿ÌÔ˘. ªÂÙ¿ 40’ ·fi ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ∫ÔÚ·ÎÈ¿ Ë Ô‰fi˜ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÂȘ ‚·ı›·Ó Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔÓ ¯·Ú¿‰Ú·Ó ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÔ˘Úψً ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÓ Â› ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡ˆ ¯·Ú·‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ∫˘ÓÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫Ô˘‰ÔÓ‹. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙËÓ ‚·ı›·Ó ¯·Ú¿‰Ú·Ó ÙÔ˘ ∫Ô˘‰ÔÓ‹ Î·È ÚÔ˜ ¡-¢. ‚·›ÓÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 25’ ËÁ‹Ó ‡‰·ÙÔ˜ οو ÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ™Ê¿Î· ÎÂÈ̤ÓËÓ. ∞fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ™Ê¿Î·˜ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ηٷʇÙÔ˘ ÎÔÈÏ·‰›Ô˘ (› 10’ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ·) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ù·˜

·ÔÙfiÌÔ˘˜ ÎÏÈÙ‡·˜ ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÈÓÔ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫·‚Ô‡ÛÈ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 45’ ·fi Ù˘ ™Ê¿Î·˜, ÂȘ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÓ ·˘¯¤Ó· ªfiÏÔÓË (˘„. 845Ì.) ‰È’ Ô˘ η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÈÓ· ÏÂÙ¿ ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ª·Ï·‡Ú· ¤Óı· Ë Ô‰fi˜ ·ÔÙÔ̈ٿÙË Ô‡Û· ηı›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ÎfiÔ˘ ‚·Ù‹ ÂȘ ÂÊÔÚو̤ÓÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜. ∂ÓÂÙ‡ıÂÓ Î·È ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 30’ ·fi ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ªfiÏÔÓË ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜. ∞fi Ù˘ ËÁ‹˜ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·ÔÙÔÌÒÙÂÚÔÓ Î·ÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 50’ (·fi Ù˘ ËÁ‹˜) ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· οıÔ‰ÔÓ Ë Ô‰fi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¯Â›Ì·ÚÚfiÓ ÙÈÓ· ‰È· ÌÈÎÚ¿˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ Á¤Ê˘Ú·˜, ÂΛıÂÓ ‰Â ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÒÓˆÓ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, μ·ÛÈÏÈ΋, ∂ÈÛÎÔ‹ Î·È ∫ÂÓÙÚ› ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 2.45’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜, ÂȘ ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∏ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÂΛıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 15’ ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 10 ÒÚ·È. 2. √‰fi˜ ·fi §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ÂȘ ƒÔ˘Î¿Î·Ó. (øÚ·È 3.55’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ Ù˘ ™ËÙ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ‰È· ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ Á . ª¿Ì· η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ ÂȘ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfiÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘Î¿Î·. ∂ÓÙ·‡ı· ‰‡Ô Ô‰Ô› ¿ÁÔ˘ÛÈÓ ÂȘ πÂÚ·¤ÙÚ·Ó Ì›· ‰È· £ÚÈÊÙ‹˜ Î·È ÂÙ¤Ú· ‰È· ¶¤ÔÓ·, ·˜ ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÌÂÓ. ∞ÏÏ’ ·fi ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ™ËÙ›·˜ ¿ÁÂÈ ÂȘ πÂÚ·¤ÙÚ·Ó Î·È ÂÙ¤Ú· Ô‰fi˜ Ë ‰È· ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¤ ËÓ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÌÂÓ. ∞È Ù¤ÛÛ·Ú˜ ·‡Ù·È Ô‰Ô› ‹ÙÔÈ Ë ‰È· ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¤, Ë ‰È· ¶¤ÔÓ·, Ë ‰È· £ÚÈÊÙ‹˜ Î·È Ë ‰È· ª·Ï·‡Ú·˜ ÂÈÛ›Ó ·È ÌfiÓ·È ‰È ˆÓ ‰‡Ó·Ù·È ÙȘ Ó· ·Ó¤ÏıË ·fi ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ÂȘ ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÓ Ù˘ ™ËÙ›·˜. ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ Ù˘ ™ËÙ›·˜ Î·È Â› ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ÚÔ˜ ¡-¢. ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÈÛÎÔΤʷÏÔ, ÂΛıÂÓ ‰Â ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ¶Ï·Ù‡˜ ™Î›ÓÔ˜ Î·È Â›Ù·, › ‚Ú·¯Ò‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹Ó ı¤ÛÈÓ μÈÁÏ›, ÂΛıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 15’ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁËÏfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ μ·Ú‚¿Ú·˜. ∞fi ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ μ-¢. ÙÚÂÔ̤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙËÓ ™¯ÈṲ̂ÓËÓ ¶¤ÙÚ·Ó, ¤Óı· ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜, (ÚÔ˜ μ. Ù˘ ÔÔ›·˜ Î·È ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 10’ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™ÎÔÚ‰‡Ïˆ)Ø ÌÂÙ¿ 15’ Ë Ô‰fi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ∞Á. ª¿Ì· Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ·fi ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ª¿Ì·˜. ∂ΛıÂÓ Ë Ô‰fi˜ › ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ Ù˘ ∫ÔÚÔÎÂÊ¿Ï·˜ ‚·›ÓÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 20’ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Á. ª¿Ì· ËÁ‹Ó ‡‰·ÙÔ˜ (ÎÂÈ̤ÓËÓ ËÌ›ÛÂÈ·Ó ÒÚ·Ó ÚÔ˜ μ. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢¿ÊÓË). ∞fi Ù˘ ËÁ‹˜ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ™ÂÏ› (·˘¯‹Ó) ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ƒÔ˘Î¿Î· ·¤¯ÔÓ ·fi Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ™ÂÏ› 30’. ΔÔ fiÏÔÓ 3.55’. 3. √‰fi˜ ·fi ƒÔ˘Î¿Î·˜ ‰È¿ £ÚÈÊÙ‹˜ ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 3.45’) ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ƒÔ˘Î¿Î·˜ Î·È ÚÔ˜ ¢. ·ÓˆÊÂÚÒ˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 45’ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ √ÚÓfi ÎÂÈ̤ÓÔ˘ › ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ʤÓÙË. ∫·È ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¡. ‚·ı›·˜ Î·È ·ÔÙfiÌÔ˘ Ê¿Ú·ÁÁÔ˜ (ÂÓ Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ·fi ÙÔ˘ √ÚÓÔ‡, ÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹Ó ı¤ÛÈÓ £ÚÈÊÙ‹Ó (˘„. 840Ì.) ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 15’ ÔÏÏ¿˜ ËÁ¿˜ ‡‰·ÙÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÂÈ̤ӷ˜, Î·È ·ÌÂÏÒÓ·˜, ÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â ·˘ÙÒÓ fiÚÈÔÓ ËÁ‹Ó ÔÓÔÌ·˙Ô̤ÓËÓ “Ù˘ ™Ô‡Ê·ÈÓ·˜ Ë ‚Ú‡ÛË”. ∞fi Ù˘ ËÁ‹˜ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ÂÏÈÎÔÂȉҘ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÙÔ fiÚÔ˜ £ÚÈÊÙ‹ Â›Ó·È ·ÔÙÔ̈��¿ÙË ÌÂÙ¿ ÎfiÔ˘ ‰Â ‚·Ù‹ Î·È ÂȘ ·˘Ù¿ Ù· Ï›·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÊÔÚو̤ӷ ÎÙ‹ÓË. ∂ÈÛÂÚ¯Ô̤ÓË Â›Ù· Ë Ô‰fi˜ ÂȘ ÂÏ·ÈÒÓ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ 20’ ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞¿Óˆ ÈÚÈfi Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫¿Ùˆ ÈÚÈfi, ÂΛıÂÓ ‰Â ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 15’ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘, ‰È· ÌÈÎÚ¿˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜, ÌÂı’ ËÓ ÚÔ˜ ¡.-¢. ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÒÓÔ˜ Î·È ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚ› ‰ÈÂÚ¯Ô-

¶ÂÚ› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ √È ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì¤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ πÂÚ·¤ÙÚ·Ó ·¤¯Ô˘Û·Ó 1 ÒÚ· ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜. ΔÔ fiÏÔÓ 3.45’. 4. √‰fi˜ ·fi ƒÔ˘Î¿Î·˜ ‰È¿ ¶¤ÔÓ· ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 7) ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ƒÔ˘Î¿Î·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÂȘ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ¶¤ÔÓ· οوıÂÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Ô‰fi˜ › ·ÔÙfiÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 2 ÒÚ·˜ ›˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫·‚Ô‡ÛÈ ÂΛıÂÓ ‰Â ‰È· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ ÚÔ˜ ¡.-¢. ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· ÂÏ·ÈÒÓˆÓ, ηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ Î·È ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ μ·ÛÈÏÈ΋, ∂ÈÛÎÔ‹, ∫¿Ùˆ ÈÚÈfi Î·È ∫ÂÓÙÚ›, ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 3.45’ ÂȘ ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∏ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È ÂΛıÂÓ ÌÂÙ¿ 15’ ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 7 ÒÚ·È. 5. √‰fi˜ ·fi §È̤ÓÔ˜ ™ËÙ›·˜ ÂȘ §Èı›Ó·˜ (øÚ·È 3.20’) ¢È· Ù˘ Ô‰Ô‡ Ù·‡Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÈ ·È ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÎÏÈه˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·‡Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‹ÙÔÈ ·È ·ÚÎÙÈη› ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓØ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ‰ËÏ. ·fi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Â›Ù· η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ¶ËÏÈ·ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂȘ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÂ›Ù·È ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Èı›Ó·È˜. ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡. › ÔÌ·ÏÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ªÂÙ¿ 25’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶ÈÛÎÔÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ Ú‡·Î· ¶·ÓÙÂÏÈÔ‡ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ›ÙËÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ª·ÚˆÓÂÈ¿ ÂȘ Ô ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 45’. ∞fi Ù˘ ª·ÚˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ¡. ¿ÓÙÔÙÂ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ΔÔ˘ÚÙÔ‡ÏÔÈ ÂΛıÂÓ ‰Â ÚÔ˜ ¡.-¢. ÙÚÂÔ̤ÓË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ˘„ËÏfiÓ ·˘¯¤Ó· Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ™˘ÎÈ¿ ΛÌÂÓÔÓ Â› ˘„ËÏ‹˜ ı¤Ûˆ˜. ∂ÓÙ·‡ı· Ë Ô‰fi˜ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË Ù·˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¿˜ ÎÏÈÙ‡·˜ Î·È ÚÔ˜ ¡.-¢. ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· › ÔÚÂÈÓÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶·ÏËÔ¤ÙÛÈ, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â › ÔÌ·ÏÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Èı›Ó·˜ ÌÂÙ¿ 20’. ΔÔ fiÏÔÓ 3.20’ 6. √‰fi˜ ·fi §ÈıÈÓÒÓ ‰È· ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¤ ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 8.5’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË Â›Ó·È ÌÈ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô‰ÒÓ ‰È’ ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ ™ËÙ›·˜ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÈÏÔ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘. ∞Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙÔ˘ ÂÓ ÙË ÎÔÈÏ¿‰È ÙˆÓ ¶ËÏÈ·ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›Ô˘ §Èı›Ó·È˜ Î·È ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù·‡ÙËÓ, ÙÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Ù˘ °Ú¿˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ™ÙÚ·‚Ô‰ÔÍ¿ÚÈ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹Ó ı¤ÛÈÓ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¤ Î·È Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ÚÔ˜ ¢. ¿ÓÙÔÙ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ∞fi ÙˆÓ §ÈıÈÓÒÓ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¡.-¢. ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË Â› ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒˆÌ·Ó¿ÙÈ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÂȘ Ù·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ¶ËÏÈ·ÏËÌ¿ÙˆÓ ¤Óı· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔÓ Ú‡·Î·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ÚÔ˜ ¢. ‰È¢ı˘ÓÔ̤ÓË Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙÔÓ fiÚÌÔÓ ∫·ÏfiÓÂÚÔ, ÂΛıÂÓ ‰Â › ÔÌ·ÏÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 30’ ÙÔ Ú˘¿ÎÈÔÓ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿ Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¿Ó¢ ÁÂʇڷ˜. ªÂÙ¿ 15’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ ª·‡ÚÔ˜ ∫ÔχÌÔ˜. ªÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ËÁ‹Ó ª·¯·ÈÚ›‰È Î·È ÌÂÙ¿ 30’ ÙËÓ ÎÔ›ÙËÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘. ªÂÙ¿ 1 ÒÚ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ‚·ı›·˜ ÎÔ›Ù˘ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ ∞¯ÏÈ¿Ó. ªÂÙ¿ 30’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ Ú‡·Î· ∞ÁÈ¿ ºˆıÈ¿ ¤¯ÔÓÙ· fiÛÈÌÔÓ ‡‰ˆÚ. ªÂÙ¿ 45’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ Ù·˜ Â΂ÔÏ¿˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔÓ Ú‡·Î· Ù˘ ∫·Î‹˜ ™Î¿Ï·˜. ∞fi ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰Â

ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ¿ÓÙÔÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· Ë Ô‰fi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ∫·ı·Ú›‰·È˜ ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ ‰Â 30’ ·fi Ù˘ ∫·Î‹˜ ™Î¿Ï·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÎÚ‹ÓËÓ ‡‰·ÙÔ˜Ø ·fi Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ › ÔÌ·ÏÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1.30’ ÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹Ó Î·È ‰‡Û‚·ÙÔÓ ı¤ÛÈÓ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¤ ·Ê’ ˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ËÓ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ·Ú·Ï›·˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 8.05’ 7. √‰fi˜ ·fi Ù˘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂Ó˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ¡Â¿ÔÏÈÓ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ (øÚ·È 10.35’). ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂Ó˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ∞. ‰È· ‰ÈÓ‹˜ ¯ÒÚ·˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ·Ú¿ ÙË ·Ú·Ï›· ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿, ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡, ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ μ·ıÂÈ·ÓÔ‡ - ¶ÔÙ·ÌÔ‡, ÙÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ °Ô˘ÚÓÒÓ, ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ °Ô˘‚ÒÓ, ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÔÛÂϤÌÈ Î·È ÙËÓ ‰ÈÓ‹Ó ¯ÒÚ·Ó Ù˘ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ fiÚÔ˜ Î·È ‰È· ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ª·ÏÔıÈÒÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘ Î·È Â›Ù· ÂȘ ÙËÓ Ù˘ §·ÙÛ›‰·˜ ªÈÏ¿ÙÔ˘ ÌÂı’ Ô ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ Ù˘ ¡Â·fiψ˜. ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¶fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ §·˙·Ú¤ÙÔ˘ (∞. ‡ÏË) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ∞. Ù˘ fiψ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÂÚÒÓ (ªÂÛÎËÓÈ¿). ∂›Ó·È ηϋ Î·È Ï·Ù›· Ô‰fi˜ ·˘Ù‹ ÂȘ ‰ÈÓfiÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfiÓ ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ fï˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ÔÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 2 ÒÚ·È ‰È· ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ‰ÈÙfiÍÔ˘ Á˘Ê‡Ú·˜ (Ë Ì›· ·„›˜ η٤ÂÛ ·Ú·Û˘Úı›۷ ˘fi ÙÔ˘ ÛÊÔ‰ÚÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Û˘Ó‰¤ıË ‰Â Ë Á¤Ê˘Ú· ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ‰È· Í˘Ï›ÓÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜). ªÂÙ¿ 20’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ë Ô‰fi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰È’ ·ÔÙfiÌÔ˘ Îϛۈ˜ ÙÔ ∫·ÎfiÓ √ÚÔ˜ ÌÂı’ Ô Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ¯ı·Ì·Ï‹Ó ·Ú·Ï›·Ó. ªÂÙ¿ 2.30’ Ë Ô‰fi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÌÈÎÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÎÂÚ·ÙÂÒÓ Â›Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿ ‰Âο‰· ¯·Ó›ˆÓ (Ù˘ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘) ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ÂÎÙÈṲ̂ӷ ÂȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 200, 300 ¤ˆ˜ 500 Ì. ·’ ·ÏϋψÓ. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÏÏ¿ ÊÚ¤·Ù· Î·È ÔÈΛÛÎÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Ï·¯·ÓÔ΋ˆÓ (·ÁÚÔÈΛ·Ó ª·ÏÏ›ˆÓ) Î·È ÌÂÙ¿ 4 ÒÚ·È ·fi ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÏÈı›ÓËÓ ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ ™›ÛÈ. ¶ÚÔ Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ Ô‰Ô› ÂÍ ˆÓ Ë Ì¤ÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 15’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÂȘ ÛÙÂÓ‹Ó Î·È ·ÓˆÊÂÚ‹ ¯·Ú¿‰Ú·Ó ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È Ô ÛÙÂÓfi˜ Î·È ‚·ı‡˜ ·˘¯‹Ó ÙˆÓ ª·ÏÔıÈÒÓ (‰È·ÚΛ·˜ 10’)Ø ÌÂÙ¿ ‰Â ÙËÓ ‰È¿‚·ÛÈÓ ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È’ ·ÔÙfiÌˆÓ ÎÏ›ÛÂˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ μÚ·¯·Û›Ô˘, ÂÓ Ë ‚·›ÓÂÈ ‰È’ ÔÌ·Ï‹˜ Ô‰Ô‡ Î·È ÌÂÙ¿ 50’ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ fiÚÔ˜ ∫·Ï·Ú›Ù˘ ‰È’ Ô˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ §·ÙÛ›‰·˜. ªÂÙ¿ 30’ ·fi Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó Ù˘ §·ÙÛ›‰·˜ ÔfiıÂÓ ÌÂÙ¿ 10’ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ Ù˘ ¡Â·fiψ˜ ÎÂÈ̤ÓËÓ Â› ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ fiÛÙȘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ §·ÙÛ›‰·˜ ·fi Ù˘ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. ΔÔ fiÏÔÓ 10.35’ 8. √‰fi˜ ·fi ¡Â·fiψ˜ ÂȘ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·ÔÓ (øÚ·È 2.50’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¡Â·fiψ˜ η٤گÂÙ·È ÚÔ˜ ¡.-∞. ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹Ó Î·È ‰·ÛÒ‰Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ Î·È ¿ÁÂÈ ÂȘ ÙÔ ·Ú¿ÏÈÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ΈÌÔfiψ˜ Ù˘ ¡Â·fiψ˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ∞. ‰È· ̤ÛÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÎÂÚ·ÙÂÒÓØ Â›Ó·È Î·Ï‹ Ô‰fi˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙËÓ ‰ȿ‰· ‹ÙȘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘


137-156

15-02-08

153

05:43

Page 15

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶EPI TøN O¢øN TH™ KPHTH™ EN °ENEI

∫Ú‹Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ οı ٷÍȉÈÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ (1894) ÏÂηÓÔ‰›Ô˘. ªÂÙ¿ 20’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚ¤·Ú ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¡ÈÎËıÈ·Ó¿ ÌÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÚ›· ÊÚ¤·Ù· (ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ §›ÌÓ·È) ÌÂÙ¿ 10’ ‰Â Û˘Ó·ÓÙ¿ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ËÙ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ 05’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ ÏÈı›ÓËÓ Á¤Ê˘Ú·Ó Ù˘ ¢Ú·ÎÔÓÈ¿˜. EÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ÂͤگÂÙ·È ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ‚·›ÓÔ˘Û· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ¡. ÙˆÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ ¢Ú·ÎÔÓÈ¿˜, ∞Á. ¶ÂÏ·Á›·˜, ∫·ÏÒÓ §¿ÎÎˆÓ Î.Ï.. ªÂÙ¿ 10’ ‰Â ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÛÙÂÓˆfiÓ ·ÔÙÂÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ÂÎ ÏÔÊÔÛÂÈÚÒÓ ˆÓ Ù· ÏÂ˘Ú¿ ηχÙÔÓÙ·È ˘fi Ú›ÓˆÓ Î.Ï.. ‰ÂÓ‰Ú˘Ï›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ ·Ú·ÈfiÓ ‰¿ÛÔ˜. ¢È· Ù˘ ÛÙÂÓˆÔ‡ Ù·‡Ù˘ ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ¯ı·Ì·ÏfiÓ ·˘¯¤Ó· ‰È’ Ô˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÂÙ¤Ú·Ó ÛÙÂÓˆfiÓ ‰È· ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚·›ÓÔ˘Û· η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ 05’ ÂȘ ı¤ÛÈÓ “∫·Ù·Ê‡ÁÈ” (¯ı·Ì·ÏÒÙÂÚÔÓ ÛËÌ›ÔÓ Ù˘ ÛÙÂÓˆÔ‡ ¤Óı· Û˘ÚÚ¤Ô˘ÛÈ Ù· ‡‰·Ù· ÙÚÈÒÓ ‚·ıÂÈÒÓ ¯·Ú·‰ÚÒÓ) Î·È ÚÔ˜ ∞. ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÂÚÔÓ ·˘¯¤Ó· ÂȘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÓ ÛËÌ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 10’ ·fi ÙÔ˘ ·˘¯¤ÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ¤ÙÂÚÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ, ÌÂÙ¿ 15’ ‰Â ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ∫·ÙÛ›ÎÈ (¿ÓˆıÂÓ Ù˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜) ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ‰Â ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ¤‰·ÊÔ˜ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Î·È ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ΈÌfiÔÏÈÓ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔÔ fiÏÔÓ 2.50’ 9. √‰fi˜ ·fi ¡Â·fiψ˜ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ÂȘ §·Û‹ıÈÔÓ (øÚ·È 3.50’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Û· ÙËÓ Â˘ÊÔÚˆÙ¿ÙËÓ Î·È ÔÏ˘¿ÓıÚˆÔÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ôٿ̈Ó, Â›Ó·È ‰Â ÌÈ· ÙˆÓ ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô‰ÒÓ ‰È· Ù ÙÔ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Î·È ÙÔ ·fiÙÔÌÔÓ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ¿ÙÈÓ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È. ∂›Ó·È ÌÂÙ¿ ÎfiÔ˘ ‚·Ù‹ ÂȘ ÂÊÔÚو̤ÓÔ˘˜ ËÌÈfiÓÔ˘˜, ‰È¤Ú¯ÂÙ·È fï˜ ‰È· Û˘¯ÓÒÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÏÏ¿ Ú¤ÔÓÙ· ‡‰·Ù·. ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¡Â·fiψ˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ∞. ‰È· ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∫·‚·ÏÏ·Ú¿˜ ‹ÙȘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ¡. ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ 45’ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ÙÔÓ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μڇ۷Ș ·˘¯¤Ó·, η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ¢Ú¿ÛÈ, Î·È ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È’ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ Δ¿·È˜, ∞‚‰ÂÏÈ·Îfi, ∞Á. ¶ÂÏ·Á›·. ªÂÙ¿ 55’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó ∞Ì˘Á‰¿ÏÔÈ, ÌÂÙ¿ 10’ ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·Ó •ÂÓ›· Î·È ÌÂÙ¿ 15’ ÙÔ˘˜ ̇ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘¯¤Ó· ™ËÏÈ¿ÚË. ∏ Ô‰fi˜ ÂÓÙ‡ıÂÓ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ÙˆÓ Î·Ù·Ê‡ÙˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶·Ù¿ÌÔÈ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 10’ ËÁ‹Ó ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, “∞ÚÁ˘Úfi ÓÂÚfi” ηÏÔ˘Ì¤ÓËÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ËÁ‹Ó Ù·‡ÙËÓ Ë Ô‰fi˜ ¿Ú¯ÂÙ·È ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË Ù·˜ ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿Ù·˜ ÎÏÈÙ‡·˜ ÙˆÓ ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘, ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ·È ‰Â ‰È· ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿Ù˘ Ô‰Ô‡ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· “ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· Ù· ™ÂÏÏÈ¿” ‰È’ ˆÓ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ÌÂÙ¿ 15’ ‰Â ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª·Ú̷Τو. ΔÔ fiÏÔÓ 3.50’ 10. √‰fi˜ ·fi ¡Â·fiψ˜ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 8.40’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù·‡ÙËÓ, ÙÔ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ ÙˆÓ §·ÎΈÓÈÒÓ, ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ¶ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ∞fi Ù˘ ¡Â·fiψ˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ (¶·¯ÂÈ¿ - ∞ÌÌÔ˜) Â›Ó·È Ï›·Ó ‰‡Û‚·ÙÔ˜, ÂΛıÂÓ fï˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ Â›Ó·È Ô̷ψٿÙË Î·È ‚·Ù‹ ÂȘ ·Ì¿Í·˜ ·ÎfiÌË. ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¡Â·fiψ˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ∞. ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, ÎÂÚ·ÙÂÒÓ ÎÏ. ‰¿ÛÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘. ªÂÙ¿ 20’

Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚ¤·Ú ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¡ÈÎËıÈ·Ó¿, ÌÂÙ¿ 15’ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ §›ÌÓ·È Û˘Ó·ÓÙ¿ 3 ÊÚ¤·Ù·, ÌÂÙ¿ 10’ ‰Â ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·ÔÓ ·ÁÔ‡Û˘ Ô‰Ô‡, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ÚÔ˜ ¡. ÙÚÂÔ̤ÓË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 50’ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ •ÂÚÔfiÙ·ÌÔÓ ‰È· ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ (∫·Ì¿Ú· ÙÔ˘ ∫ϛ̷ÙÔ˜ ηÏÔ˘Ì¤Ó˘). ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ÂȘ ÙÔ ‚·ÏÙ҉˜ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ §·ÎΈÓÈÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 30’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘, Ù· ¯¿ÓÈ· ÙˆÓ §·ÎΈÓÈÒÓ Î›ÌÂÓ· ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ §·ÎÎÒÓÈ·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË Ë Ô‰fi˜ ÙÔ fiÚÔ˜ °Ô˘Ï¿ (˘„. 558) Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 30’ ÙÔ ¯¿ÓÈÔÓ Ù˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜, οوıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜, ΛÌÂÓÔÓ. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ÚÔ˜ ∞. ÙÚÂÔ̤ÓË Î·È Â› ·ÓˆÌ·ÏˆÙ¿ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÂȘ ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á. ™‡ÏÏ·, ÂΛıÂÓ ‰Â ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 20’ Ù· ¯¿ÓÈ· ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ΛÌÂÓ· ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂڷ̤ÏÏÔ˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡, ¤Óı· ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 2 ÒÚ·È (·fi ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ÈÚÈÔ‡) Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ∞Ì˘ÓÙÈÎfiÓ ™ÙÚ·ÙÒÓ· Ù˘ ¶·¯ÂÈ¿˜ ∞ÌÌÔ˘. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‰È· Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ ÚÔ˜ ¡. -¢. ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 45’ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ›ٷ οوıÂÓ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ∫¿Ùˆ ÈÚÈfi Î.Ï. Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1.40’ ÂȘ ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∏ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÔfiıÂÓ ‰È’ ÔÌ·Ï‹˜ ¿ÓÙÔÙ ԉԇ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 8.40’ 11. √‰fi˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰È· ∂Ì¿ÚÔ˘ Î·È μÈ¿ÓÓÔ˘ ÂȘ πÂÚ¿ÂÙÚ·Ó (øÚ·È 16.5’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· Ù·˜ ¢ÊÔڈٿٷ˜ ·گ›·˜ ª·Ï‚È˙›Ô˘, ¶Â‰È¿‰Ô˜, μÈ¿ÓÓÔ˘ Î·È πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ı¤ÙÂÈ ÂȘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·Ó Ù·˜ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΈ٤ڷ˜ › ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ fiÏÂȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù·˜ Î˘Ì·ÙÔÂȉ›˜ Î·È Î·Ù·Í‹ÚÔ˘˜ ‰ȿ‰·˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ì¿, ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ¶Â‰È¿‰Ô˜ ›ٷ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ ÔfiıÂÓ ¿Ú¯ÂÙ·È ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Û· ÙÔÓ ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË fiÁÎÔÓ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¢›ÎÙ˘ ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ù·˜ ‰·ÛÒ‰ÂȘ ¡.-¢. Î·È Ù·˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¿˜ ÎÏÈÙ‡·˜, ›Ó· ηٷϋÍË ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ËÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ·Ú·Ï›·˜. ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ¤ÍˆıÂÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Û˘Ó·ÓÙ¿ Û˘¯Ó¿ ‡‰·Ù·, ¤Ú·Ó fï˜ ÙˆÓ ™ËÏËÒÓ (·Ú¯. ∫ÓˆÛÛÔ‡) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· Á˘ÌÓÒÓ Î·È ·Ó‡‰ÚˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ ̤¯ÚÈ Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘, ÂΛıÂÓ fï˜ ·È ËÁ·› ÂÈÛ› Û˘¯Ó·› Î·È ·Ú¤¯Ô˘ÛÈÓ ¿ÊıÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ. ∂› ‰Â Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚ¤·Ù· ÔÏÏ¿ ̤¯ÚȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiψ˜. ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË, ‚·Ù‹ ÂȘ ·Ì¿Í·˜, ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ∫ÂÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¶fiÚÙ·˜ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡.-∞., ‰È· ̤ÛÔ˘ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ Î·È ÌÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ΔÂÎ¤Ó (ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹Ó ªÔÓ‹Ó) ÙÔ˘ πÌÚ·˝Ì ª·Ì¿. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ‚·›ÓÂÈ ‰È· ̤ÛÔ˘ ·ÁÚÔÈÎÈÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ Á·ÈÒÓ, ΋ˆÓ ÌÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÊÚÂ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ 45’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÈÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ™‹ÏË· (·Ú¯. ∫ÓˆÛÛfi˜) ¤Óı· ¯¿ÓÈ· Î·È ¿ÊıÔÓ· ‡‰·Ù·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‚·Ù‹ ÂȘ ·Ì¿Í·˜. (ªÂÙ¿ 10’ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∫¿Ùˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜). √Ï›ÁÔÓ ‰Â ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙˆÓ ¶ËÁÒÓ Ù˘ ™ËÏË¿˜ ·Ú¿ Ùˆ ÔÈÓԈϛˆ ÂÙ¤Ú· ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ ÚÔ˜ ∫¿Ùˆ ∞Ú¯¿Ó·È˜ ÌÂÙ¿ 25’ ‰Â ·fi ÙˆÓ ™ËÏËÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ÔÓ Ù˘ fiψ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ fiÂÚ ·ÓÔÈÎÙfiÓ ÂȘ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ. ªÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÏÈı›ÓËÓ ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó Î·È ÌÂÙ¿ 35’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¯·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μ·Ú‚¿ÚÔÈ, Ô˘ Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÎÂÈ̤ӈÓ. ªÂÙ¿ 2 ÒÚ·È ·fi ÙˆÓ ¯·Ó›ˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ £Ú·-

„·Ófi, ÂΛıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 45’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ƒÔ˘ÛÛÔ¯ˆÚÈfi. ªÂÙ¿ 20’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ·ÓÂÌÔ̇ÏÔ˘˜ ÙÈÓ¿˜ Î·È ÊÚ¤·Ú ÔÏ›ÁÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ 10’ ‰Â ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÌÈÎÚ¿˜ ÙÈÓÔ˜ ÁÂʇڷ˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈfiÓ ÙÈ ÙÔ˘ ∞Ó·Ô‰¿ÚË ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶·Ó·Á›·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ÌÂÙ¿ 50’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ªÔ‡ÏÂı ¤Óı· 4 ¯¿ÓÈ· Î·È ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Û· ϤÔÓ Ù·˜ Î˘Ì·ÙÔÂȉ›˜ Î·È Î·Ù·Í‹ÚÔ˘˜ ‰ȿ‰·˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ¤‰·ÊÔ˜ ÔÚÂÈÓfiÓ Î·È ˘fi Û˘¯ÓÒÓ ËÁÒÓ ÂÚÈÚÚ¤ÌÂÓÔÓ ÌÂÙ¿ 1.10’ ÔÚ›·Ó Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ∂Ì·ÚÔÓ, ¯ˆÚ›ÔÓ Î›ÌÂÓÔÓ ÂÓÙÔ˜ ηٷʇÙÔ˘ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ ‰ȿ‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ÔÏÏÒÓ ÊÚÂ¿ÙˆÓ Î.Ï. ∞fi Ù˘ ∂Ì¿ÚÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘ÛÎÔψٿÙË ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË Î·È Î·ÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÙÔ fiÚÔ˜ ∞Ï›ÎÈ Ù˘ ¢Â›ÎÙ˘ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ‰Â ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μÈ¿ÓÓÔÓ Î›ÌÂÓÔÓ ÂÓÙÔ˜ ÎÔÈÏ·‰›Ô˘ ηٷʇÙÔ˘ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÂÚÈÎÂÎÏÂÈṲ̂ÓÔÓ ˘fi ˘„ËÏÒÓ ÏfiʈÓ. ∞fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÂÈÈ̤ÓÔ˘ ÂȘ ‡„Ô˜ 507 Ì. ËÁ¿˙ÂÈ ¿ÊıÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ fiÂÚ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓ Ú‡·Î· ÎÈÓ› ÔÏÏÔ‡˜ ˘‰ÚÔ̇ÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ 30’ Ë Ô‰fi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ËÁ‹Ó ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ 20’ ·fi Ù˘ ËÁ‹˜ Ù·‡Ù˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛË ¤Óı· ¿ÊıÔÓÔÓ ËÁ¿˙ÂÈ ‡‰ˆÚ. ªÂÙ¿ 30’ ‰Â ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶Â‡ÎÔ˜ ¤Óı· ¿ÊıÔÓÔÓ ËÁ¿˙ÂÈ ‡‰ˆÚ, Î·È ÌÂÙ¿ 15ã Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÈΛ·Ó Î·È ËÁ‹Ó ‡‰·ÙÔ˜ ÌÂı’ ËÓ Î·ÙÂÚ¯Ô̤ÓË ÂȘ ‚·ı›·Ó Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔÓ ¯·Ú¿‰Ú·Ó, ¤Óı· Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔÓ ‡‰ˆÚ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔÙ¿ÙÔ˘ Î·È ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ÌÂÙ¿ 45’ ‰Â ·fi Ù˘ ÔÈΛ·˜ Ë Ô‰fi˜ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫·Ï¿ÌÈ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ μ·ÏÙÔ‹Á·‰Ô ¤Óı· ËÁ‹ ÔÏ›ÁÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ¯¿ÓÈ·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· Ì·ÎÚ¿˜ ÛÙÂÓˆÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈ˙Ô̤Ó˘ ÌÂٷ͇ Î·Ù·Ê‡ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 1.25’ ¡·fiÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÌÂÙ¿ 40’ ‰Â ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÏÈı›Ó˘ ÙÚÈÙfiÍÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ Î·È Ï·Ù›·˜ ÁÂʇڷ˜ ˙¢ÁÓ˘Ô‡Û˘ ÙÔÓ Ú‡·Î· ª‡ÚÙÔÓ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ¯¿ÓÈÔÓ Ù˘ ª‡ÚÙÔ˘ ¤Óı· Ó·˝ÛÎÔ˜ Î·È ˘‰ÚfiÌ˘ÏÔ˜ ΛÌÂÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ηٷʇÙÔ˘ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, ÎÂÚ·ÙÂÒÓ Î·È Ï·Ù¿ÓˆÓ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÂÓ Ë ¿ÊıÔÓ· ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ‡‰·Ù·. ∏ ÎÔÈÏ¿˜ ·‡ÙË ÌÂÙ¿ 10’ ·fi ÙÔ˘ Ó·˝ÛÎÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÂȘ Ì·ÎÚ¿Ó ÛÙÂÓˆfiÓ ÂÎ ÛÂÈÚ¿˜ ÏfiÊˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈ˙Ô̤Ó˘ ÂÓ Ë ‚·›ÓÂÈ Ë Ô‰fi˜ › 1.15’ (Î·È ÂÓ Ë 35’ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓ ·˘Ù‹ ›ÛÔ‰ÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ËÁ‹Ó ‡‰·ÙÔ˜). ∞fi Ù˘ ÛÙÂÓˆÔ‡ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ÂͤگÂÙ·È ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ÏfiÊÔÓ Î·È ÌÂÙ¿ 25’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈÎÚ¿Ó Á¤Ê˘Ú·Ó ˙¢ÁÓ‡Ô˘Û·Ó ÌÎÚfiÓ Ú‡·Î·. ∏ Ô‰fi˜ ϤÔÓ ‚·›ÓÂÈ ‰È· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ Ù˘ πÂÚ·¤ÙÚ·˜ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ï·¯·ÓÔ΋ˆÓ ÌÂÙ¿ ÔÈΛÛÎˆÓ Î·È ÊÚ¿وÓ. ªÂÙ¿ 25’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÂÚÔÓ ÌÈÎÚfiÓ Ú‡·Î· ‰È· ÌÈÎÚÔÙ¤Ú·˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂʇڷ˜, Î·È ÌÂÙ¿ 45’ › Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂ÓËÓ fiÏÈÓ ÙËÓ πÂÚ·¤ÙÚ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 16.05’ 12. √‰Ô› ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ∞ÁÈÔÓ ª‡ÚˆÓ· (øÚ·È 2.20’ Î·È 2.5’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙÔ Î˘Ì·ÙÔÂȉ¤˜ ‰›ÔÓ ÙÔ˘ ª·Ï‚˘˙›Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÂȘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·Ó ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈΈ٤ڷ˜ ÂÓ ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù·‡ÙË ÎˆÌÔfiψ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ª‡ÚˆÓÔ˜. ∂›Ó·È ηϋ Ô‰fi˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ Á·ÈÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÎÂÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ·Ì¤ÏˆÓ, ΋ˆÓ Î.Ï. ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¢. ‡Ï˘ Ù˘ fiψ˜, Ù˘ ÏÂÁÔ̤Ó˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ‚·›ÓÂÈ Â› ÔÌ·ÏÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ 15’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÙ·ÌfiÓ °ÈfiÊ˘ÚÔÓ ‰È· ‰ÈÙfiÍÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Á¤Ê˘Ú·Ó Ë Ô‰fi˜ ‰ÈÎÚ·ÓÔ‡Ù·È Î·È Ë ÌÂÓ ÚÔ˜ ¢. Ô‰ËÁ› ÂȘ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ Ë ‰Â ÚÔ˜ ¡.-¢. ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 5’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜, ÚÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘. 200 Ì. ‰’ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¡·fiÓ Ë Ô‰fi˜ ¿ÏÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÈÎÚ¿ÓˆÛÈÓ Î·È Ë ÌÂÓ ÚÔ˜ ¡. ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ªÂÛÛ·Ú¿Ó ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢¿ÊÓË ΔÂ̤ÓÔ˘˜, Ë ‰Â ÚÔ˜ ¡.-¢. ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 05’ ·fi Ù˘ ‰ÈÎÚ·ÓÒÛˆ˜ ‰È· ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ¤Óı· ÎÚ›ÓË ÔÏ›ÁÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜. ∂ΛıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ¿ÓÙÔÙ ‰È‡ı˘ÓÛÈÓ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÂȘ Ù· ªÂÙfi¯È· °ÂÊ˘Ú¿ÎÈ·. ªÂÙ¿ 10’ ‰ÈÎÚ·ÓÔ‡Ù·È Î·È ¿ÏÈÓØ Ë ÚÔ˜ ¡. › ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ‚·›ÓÔ˘Û· ÌÂÙ¿ 35’ ·fi Ù˘ ‰ÈÎÚ·ÓÒÛˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ™Ù·˘Ú¿ÎÈ·, Î·È ÂΛıÂÓ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ª‡ÚˆÓ ÌÂÙ¿ 40’. ΔÔ fiÏÔÓ 2.20’ ∞fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ °ÂÊ˘Ú·Î›ˆÓ 1.05’

∏ ÂÙ¤Ú· ÚÔ ÙˆÓ °ÂÊ˘Ú·Î›ˆÓ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 10’ ‰È· ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯›Ô˘ §ÂÈ‚¿‰· (ªÂÙfi¯È· ÂÓ ∫Ú‹ÙË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÔÈΛÛÎˆÓ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È Ù· ·ÏÏ·¯Ô‡ ÏÂÁfiÌÂÓ· ΔÛÈÊÏ›ÎÈ·), ÌÂı’ Ô ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË Â› ¯ı·Ì·ÏÒÓ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 20’ ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μԇٷȘ, ÂΛıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 20’ ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶ÂÙÚÔÎÂÊ¿ÏÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Â ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ë Ô‰fi˜ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ¢. ÌÂÓ ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶ÂÓÙ·Ìfi‰È ΛÌÂÓÔÓ 5’ ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ë ‰Â ÂÙ¤Ú· ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ Ô‰ËÁ› ÌÂÙ¿ 10’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ª‡ÚˆÓ. ΔÔ fiÏÔÓ 2.05’ 13. √‰Ô› ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ∞Ú¯¿Ó·˜ ∞È ·fi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ÙËÓ ÏÔ˘Û›·Ó Î·È ÔÏ˘¿ÓıÚˆÔÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ ∞Ú¯¿Ó·˜ ¿ÁÔ˘Û·È Ô‰Ô› ÂÈÛ› ÙÚÂȘ, ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰Â ¿Û·È ‰È· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ, ·ÌÂÏÒÓˆÓ Î.Ï. Ù˘ ¢ÊfiÚÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ª·Ï‚˘˙›Ô˘. ¢‡Ô Ô‰Ô› (‰È·ÚΛ·˜ 2 ˆÚÒÓ Î·È 20’) ·Ê’ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÛÈ ÙËÓ ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ μÈ¿ÓÓÔÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó ÂͤگÔÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ™‹ÏË· Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÛÈÓ ÂοÛÙË ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÂȘ ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏÈÓ ÙˆÓ ∞¿Óˆ ∞Ú¯·ÓÒÓ. ΔÚ›ÙË Ô‰fi˜ (‰È·ÚΛ·˜ 2 ˆÚÒÓ) Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙËÓ Ô‰fiÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘ ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ μ·ÛÈÏÂÈ·›˜. 14. √‰fi˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰È¿ ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ÂȘ Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ (øÚ·È 14.35’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¶‡Ï˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¢. ̤¯ÚÈ Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘, ›ٷ ÙÚ¤ÂÙ·È ÚÔ˜ ¡. Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹Ó ¯ÒÚ·Ó ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘ ̤¯ÚȘ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ÔfiıÂÓ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ªÂÛ·Ú¿Ó (ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ °¤ÚÔ ¶ÔÙ·ÌÔ‡) Î·È ‰Â˘ı˘ÓÔ̤ÓË ÚÔ˜ ¡.-¢. ηٷϋÁÂÈ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ. ∞fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ̤¯ÚÈ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ™Î˘ÏÔ¯ˆÚÈfi (·fiÛÙ. 3 ˆÚÒÓ) Â›Ó·È ‚·Ù‹ ÂȘ ·Ì¿Í·˜, ÂΛıÂÓ Ì¤¯ÚÈ ªËÙÚÔfiψ˜ (·fiÛÙ. 5 ˆÚÒÓ) ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Û‚·ÙˆÙ¤Ú·, ¿Ú¯ÂÙ·È ‰Â ¿ÏÈÓ Ô‡Û· ‚·Ù‹ ÂȘ ·Ì¿Í·˜ ·fi ªËÙÚÔfiψ˜ ̤¯ÚÈ Δ˘Ì·Î›Ô˘ (·fiÛÙ·ÛȘ 6 1/2 ˆÚÒÓ). ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ¶fiÚÙ·˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Â› 05’ ‰È· ̤ÛÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ 05’ ·fi ÙÔ‡ÙˆÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔÓ ‰›ÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ¿ÁÂÈ ‰È· ̤ÛÔÓ ·Ì¤ÏˆÓ Î·È ÂÏ·ÈÒÓˆÓ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚ¤·Ú ÌÂÙ¿ ÎÔ˘Ì¤ (¶ÔÏÏ·¯Ô‡ ÙˆÓ Î˘ÚÈˆÙ¤ÚˆÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÈ ÙÔÈÔ‡ÙÔÈ ÎÔ˘Ì¤‰Â˜, Â›Ó·È ‰Â Ô‡ÙÔÈ ÏÈıfi‰ÌËÙ· ıÔψٿ ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· ÏËÛ›ÔÓ ÊÚÂ¿ÙˆÓ ‹ ËÁÒÓ ÂÁÂÈÚfiÌÂÓ· ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÈfiÚˆÓ) Î·È ÂÚËÌÔÎÏ‹ÛÈÔÓ, ÌÂÙ¿ 20’ ‰Â ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ °ÈÔʇÚÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ 30’ ¯¿ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ ÊÚ¤·ÙÔ˜, ÔÏ›ÁÔÓ ‰Â ¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÙÂÚÔÓ ¯¿ÓÈÔÓ (ΔÔ˘ÚÎÈÎfiÓ) ÌÂÙ¿ ÊÚ¤·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ 1 ÒÚ·È Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘ ™·˝Ù ª¤Ë ÙÔ ¶‹‰ËÌ· ¤Óı· ¯¿ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ ÊÚ¤·ÙÔ˜, Î·È ÌÂÙ¿ 15’ ÂȘ ı¤ÛÈÓ §Â‡ÎÔÓ ¤Óı· ËÁ‹ ÔÏ›ÁÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ 35’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó Á¤Ê˘Ú·Ó ™Ù·˘Ú·ÎÈ·Ó‹Ó ∫·Ì¿Ú·Ó (οوıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ™Ù·˘Ú¿ÎÈ·), ÂΛıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 30’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ™Î˘ÏÔ¯ˆÚÈfi, ¤Óı· ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜ Ô˘¯› fï˜ ηı·ÚÔ‡ Î·È 1 ÊÚ¤·Ú. ∏ Ô‰fi˜ ‚·Ù‹ Ô‡Û· ÂȘ ·Ì¿Í·˜ ̤¯ÚȘ Â‰Ò Î·ı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ‰‡Û‚·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·ÊÓ·›˜ ÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ › ÂȤ‰Ô˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 25’ ¯¿ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ ËÁ‹˜ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÊÚ¤·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ 15’ ‰Â ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÏÈı›ÓËÓ Î·È ÌÔÓfiÙÔÍÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ∞˘ÁÂÓÈÎÈ·Ó‹ ∫·Ì¿Ú· (οوıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞˘ÁÂÓÈ΋). ∂ÓÙ‡ıÂÓ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ¿ÏÈÓ Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 15’ “ÂȘ ÙÔ˘ ¢Ú·Î¿ÎË ÙÔÓ ∫¿ÌÔ”, ¯ÒÚ·Ó Â›‰ÔÓ, Î·È ÌÂÙ¿ 30’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ “™·ÚÙfi‚Ú˘ÛÈÓ” ËÁ‹Ó ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, ÌÂı’ ËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ı¤ÛÈÓ “¶ÚÈÓÈ·Ó¿ ÷ڿÎÈ·”, ›ٷ ÚÔ˜ ∞. ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÚÈÓ¤ Î·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· (·fi Ù˘ ™·ÚÙfi‚Ú˘Û˘) ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·. (∏ Ô‰fi˜ ·fi ¶ÚÈÓ¤ ̤¯ÚȘ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ‰ÂÛfi˙ÂÙ·È ˘fi ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÒÓÔ˜ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔ˘ › ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÏfiÊÔ˘ ∫ÂÊ¿Ï·˜). ªÂÙ¿ 30’ Ë Ô‰fi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ Ù· ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ §ÂÈ‚¿‰È· Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 05’ ËÁ‹Ó ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ÌÂÙ¿ 15’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ‚Ú·¯Ò‰Ë ı¤ÛÈÓ ∞ÓÂÁ‡ÚÔÈ, ‰ÂÍÈfiıÂÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘„Ô‡Ù·È Ô ÏfiÊÔ˜ ƒ·ÊıÈ·Ó‹ ∫ÂÊ¿Ï·, ÂÊ’ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô¯˘Úfi˜ ‡ÚÁÔ˜. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Î·ÙÂÚ¯Ô̤ÓË Ë Ô‰fi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 15’ (·fi ÙˆÓ ∞ÓÂÁ‡ÚˆÓ) ÎÚ‹ÓËÓ “ΔÔ˘ °È·ÎÔ‡ÊË Ë ‚Ú‡ÛË” (Ú¤Ô˘Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘) Î·È ÌÂÙ¿ 20’ ·fi Ù·‡Ù˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ °Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞


137-156

15-02-08

154

05:45

Page 16

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶EPI TøN O¢øN TH™ KPHTH™ EN °ENEI

μÔ˘Ú‚Ô˘Ï›ÙË ¤Óı· Û˘Ó·ÓÙ¿ ËÁ‹Ó ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ “ÙÔ μÔ˘Ú‚Ô˘ÏÈıÈ·Ófi ∫·‚Ô‡ÛÈ”. ªÂÙ¿ 30’ Ë Ô‰fi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ Ê¿Ú·ÁÁ· ÙˆÓ ∞Á. ¢¤Î·, ÌÂÙ¿ 20’ ‰Â, ·fi Ù˘ ÂÓ ÙË Ê¿Ú·ÁÁÈ ÂÈÛfi‰Ô˘, ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔÓ Ó·fiÓ “¶·Ó·ÁÈ¿ Ù˘ ∫ÂÚ¿˜” (ªËÙÚfiÔÏȘ ¤ÚÈÍ Ù˘ ÔÔ›·˜ ΛÓÙ·È Ù· ¯ˆÚ›· “∞Á. ¢¤Î·, ∞ÌÂÏÔ‡˙Ô˜ Î·È ªËÙÚfiÔÏȘ). ∂ÓÙ‡ıÂÓ ¿ÁÂÈ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªfiÌÈ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ‰Â Ë Ô‰fi˜ ÙËÓ ÚÔ˜ ÙÔ Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ (ÚÔ˜ ¡.-¢) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 30’ ·ÚÈÛÙÂÚfiıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ, ÌÂÙ¿ 20’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚ. ™ÂÊÂÚÈ·Ó¿ Î·È ∫··ÚÈ·Ó¿ Î·È ÌÂÙ¿ 55’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÔ›Ú·È˜. ªÂÙ¿ 30’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ Ú‡·Î· °ÂÚÔ -¶ÔÙ·ÌfiÓ Î·È ÌÂÙ¿ 40’ ÚÔ˜ μ. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫·Ï‡‚È·, ÌÂÙ¿ 1.20’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ μfiÚÔÈ Î·È ÌÂÙ¿ 1.50’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ˘Ì¿ÎÈÔÓ. ΔÔ fiÏÔÓ 14.35’ 15. √‰fi˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰È· ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂȘ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂Ó˘ fiψ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¢. ‰È· Ù˘ ‰ȿ‰Ô˜ ÙÔ˘ ª·Ï‚˘˙›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘Ï·. ¶ÚÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜, ‰ÈÎÚ·ÓÔ‡Ù·È Î·È Ì›·Ó ÌÂÓ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ÙÔÓ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘Ï·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢·Ì¿ÛÙ· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ·Ú¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ú¿˙Ô Ã¿ÓÈ·, Ë ‰Â ÂÙ¤Ú· ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛȘ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Û· ÙÔÓ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘Ï·Ó ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Δ˘Ï›ÛÔ˘, ∞ÍÔ‡ Î.Ï. Î·È ÂÓÔ‡Ù·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÙ¤Ú·˜ ÂȘ ÙÔ ·Ú¿ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ú¿˙Ô Ã¿ÓÈ·. ∂ΛıÂÓ Ë Ô‰fi˜ (Ì›·) ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙÔ Â˘ÊÔÚÒÙ·ÙÔÓ Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔÓ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ, ηٷϋÁÂÈ ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó Î·È ˘„ËÏ‹Ó ı¤ÛÈÓ ™Î·Ï¤Ù·, ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ¯ı·Ì·Ï‹Ó ·Ú·Ï›·Ó, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù¿ ÂȘ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ. √ıÂÓ ÙËÓ ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÂȘ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ Ô‰fiÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓ ÂȘ ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·: ·’) ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ - ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ ‚’) ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ - ¢·Ì¿ÛÙ· - °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ - Δ‡ÏÈÛÔ˜ - ∞Ífi˜ - °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· Á’) °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· - ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ - ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ (øÚ·È 2’) ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ÂÎ Ù˘ ¢. ‡Ï˘ Ù˘ fiψ˜ (Ù˘ ¶fiÚÙ·˜ ÙˆÓ Ã·ÓÈÒÓ) ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¢. ‰È· ̤ÛÔ˘ ÔÈΛÛÎˆÓ ÙÈÓÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ӈÓ. ªÂÙ¿ 10’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ‰ÈÙfiÍÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔÓ ÔÙ. °ÈfiÊ˘ÚÔÓ. ªÂÙ¿ 15’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÌÈÎÚ¿˜ ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ •ÂÚÔfiÙ·ÌÔÓ. (¶ÚÔ Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ ·Ó·¯ˆÚ› ËÌÈÔÓÈ΋ Ô‰fi˜ ·Ú¿ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ‚·›ÓÔ˘Û· ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚ›· ∞ÏÌ˘Úfi, ƒÔÁ‰È¿, ∞¯Ï¿‰· Î·È ºfi‰ÂÏÂ). ªÂÙ¿ 25’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÓÙÔ˜ ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Â› 10’ ÌÂı’ Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ‰ÈÙfiÍÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ °·˙·ÓÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ªÂÙ¿ 25’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜, Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ™ÂÚ‚ÈÏ‹ ¤Óı· ËÁ‹ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ˘Ì¤˜. ªÂÙ¿ 15’ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â › Ô̷ψٿÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‹‰Ë ¤‰·ÊÔ˜ ·ÓÒÌ·ÏÔÓ (fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘Ï·) Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙËÓ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ™ÂÚ‚ÈÏ‹ ı¤ÛÈÓ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰‡Ô ¿ÁÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ Ô‰Ô› Ë ‰È· Δ˘Ï›ÛÔ˘ Î·È Ë ‰È· ¢·Ì¿ÛÙ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 2 ÒÚ·È ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ – ¢·Ì¿ÛÙ· – °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· (øÚ·È 6.32’) ∞fi Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ Ë Ô‰fi˜ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÌÈÎÚfiÓ Î·È Î·Ù¿ÍËÚÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÈÓ¿ ÏÂÙ¿ ÂȘ ÙËÓ ÛÙÂÓˆfiÓ «°ÈÔÎÔ‡ÛÈ», ÌÂٷ͇ ·ÔÎÚ‹ÌÓˆÓ ÎÏÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘Ï· Û¯ËÌ·ÙÈ˙Ô̤ÓËÓ. ∞fi ‰Â Ù˘ ÛÙÂÓˆÔ‡ Ù·‡Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ 45’ ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰È’ ·ÔÙÔ̈ٿÙ˘ Îϛۈ˜ ÂȘ ÌÈÎÚ¿Ó ÔÚÂÈÓ‹Ó ÏÂοÓËÓ ÚÔ˜ ¡. Ù˘ ˘„ËÏÔÙ¤Ú·˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ. ∂ÓÙ·‡ı· ¢ڛÛÎÂÙ·È ÔÏ›ÁÔÓ ‡‰ˆÚ. ªÂÙ¿ 20’ ÔÚ›·Ó ÂÓ ÙË ÏÂοÓË Ë Ô‰fi˜ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ¯ı·Ì·ÏfiÓ ÙÈÓ· ·˘¯¤Ó· η٤گÂÙ·È ÂȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔÓ Î·È Ï›·Ó ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ‰È’ Ô˘ ÌÂÙ¿ 50’ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ºÔÓÈÎfi (‚Ú·¯Ò‰Â˜ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ). ªÂÙ¿ 30’ Ë Ô‰fi˜ ‰È’ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ Î·È ‚Ú·¯Ò‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÔÓ Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ «•ÂÚfiηÌÔ˜», ›ٷ ‰Â οÌÙÔ˘Û· ÙÔ fiÚÔ˜ ∂Ó‡¯· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¢·Ì¿ÛÙ·. ∏ Ô‰fi˜ ÂÓÙ‡ıÂÓ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ, ‰Ú˘ÒÓ Î·È ·ȉÂÒÓ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 40’ ÂȘ ¯¿ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ªÂÙ¿ 05’ ‰È·-

ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ¡.-¢. ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÃÒÓÔÓ Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ù·‡Ù˘ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∫ÔÎÎÈÓfi¯ˆÌ· ¤Óı· ¿ÏÈÓ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ïfi˚‰·˜. ∞fi ÙÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÌ·ÙÔ˜ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¢ ¿ÓÙÔÙ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ̤ÛÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ, ‰Ú˘ÒÓ Î·È ·Ì¤ÏˆÓ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 40’ ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘ §ÂÌ‹ ÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ¤Óı· ηٷϋÁÂÈ ÌÈÎÚ¿ ·ÙÚ·fi˜ ¿ÁÔ˘Û· ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ïfi˚‰·˜. ªÂÙ¿ ÙÈÓ· ÏÂÙ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÎÚ‹ÓËÓ «ÙÔ˘ ÷ÓÈ·Ï‹ Ë μÚ‡ÛË», ‰È· ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ‰Â ¿ÓÙÔÙ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ˘ˆÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ·fi Ù˘ μÚ‡Û˘ ÙÔ˘ ÷ÓÈ·Ï‹, ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÃÂÏÈ·Ó‹ÙÈη ¶ËÁ¿‰È· ¤Óı· ÊÚ¤·Ù· ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Ô‰Ô‡, ‰ÈÂÚ¯Ô̤Ó˘ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÎÒÌ˘ ÃÂÏÈ·Ó¿. ªÂÙ¿ 07’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ï·‰È·Ó¿ Î·È ÌÂÙ¿ 05’ ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ¶·ÏËÔÛÙ¤ÚÈ (¶ÚÔ˜ μ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù·‡Ù˘ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∫Ô˘ÏÔ‡ÎÔ˘Ó· Î·È ∫Ô˘ÙÛÔÚÔ‡ÏÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·˘¯‹Ó ‰È Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿ÙË ·ÙÚ·fi˜ ¿ÁÔ˘Û· ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ μÏȯ¿‰·, ÂȘ ªÔÓ‹Ó ª·Ï‹ Î·È ÂȘ ÙÔÓ fiÚÌÔÓ ÙÔ˘ ª·Ï‹. ªÂÙ¿ 45’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· ¤Óı· ηٷϋÁÂÈ Î·È Ë ÂÙ¤Ú· ·fi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰È· Δ˘Ï›ÛÔ˘ Î·È ∞ÍÔ‡ Ô‰fi˜ ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓ·È ÂȘ Ì›·Ó ‚·›ÓÔ˘ÛÈ ÚÔ˜ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ. ΔÔ fiÏÔÓ 6.32’ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ – Δ‡ÏÈÛÔ˜ – ∞Ífi˜ – °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· (øÚ·È 5.25’) ∞fi Ù˘ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∞Û‡Ó·¯ÙÔ˜ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¡.-¢. ÙÚÂÔ̤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 15’ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∂ÏË¿ ∫·Ú·‚›Ù·ÈÓ·˜, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ Ù˘ ·Ú¯. Δ˘Ï›ÛÔ˘ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Δ‡ÏÈÛÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ Ë Ô‰fi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÛÙÂÓˆÔ‡ Î·È Â›Ù· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 45’ ·ÔÙfï˜ ÙÔÓ ÏfiÊÔÓ ™ˆÚfiÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fi ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ οıÔ‰ÔÓ ‚·›ÓÂÈ ‰È’ ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÌ·ÏÔ‡ ∫·Ì¿Ú· ηÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ªÂÙ¿ 30’ ‰Â (·fi Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ™ˆÚÔ‡) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÓ Ú‡·Î· ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ °ˆÓÈ·›˜ ηÙÂÚ¯fiÌÂÓÔÓ Î·È ÂÓÔ‡ÌÂÓÔÓ Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ °·˙·ÓÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ÔÌ·ÏfiÓ ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔÓ ¤‰·ÊÔ˜, «™ÎÏ·‚fiηÌÔ˜» Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 30’ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó ÚÔ˜ ¡. – ¢. ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ °ˆÓÈ¿ (·¤¯ÔÓ 15’ ·fi Ù˘ Ô‰Ô‡). ªÂÙ¿ 10’ ‰Â ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ó·˝‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Á. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ËÁ‹˜ ÔÏ›ÁÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÌ·ÏfiÓ ÏfiÊÔÓ ÙÔ˘ ∫˘ÏÈÛÙÔ‡ ·fi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηÙÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 45’ ‰È· ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÏÈı›Ó˘ ÁÂʇڷ˜ ÌÈÎÚfiÓ Ú‡·Î·, ηÙÂÚ¯fiÌÂÓÔÓ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ÓÒÁÂÈ·, ‰È· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 5-6 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ ÂÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ú‡·ÎÔ˜. ªÂÙ¿ 1 ÒÚ· ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Ífi˜, ¤¯ÔÓ ¿ÊıÔÓ· ËÁ·›· ‡‰·Ù·, ÌÈÎÚfiÓ ‰Â ÌÂÙ¿ ÙË ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ 3 ¯¿ÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ 15’ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ √Ì¿Ï· Î·È Ù˘ ªÔÓ‹˜ ¢ÈÛÎÔ˘Ú›Ô˘. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ∞ÚÌÔ› Î·È ÌÂÙ¿ 15’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓËÓ. ªÂÙ¿ 20’ ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ù·‡Ù˘ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ °·Ú¿˙Ô ¤¯ÔÓ ¿ÊıÔÓ· ËÁ·›· ‡‰·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ 10ã ÂȘ Ù· °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· ¤Óı· ¿ÊıÔÓ· ËÁ·›· ‡‰·Ù·. ∂ÓÙ·‡ı· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ë Ô‰fi˜ ·‡ÙË ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÙ¤Ú·˜ Ô‰Ô‡ ‹ÙȘ ·fi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·Ú¯Ô̤ÓË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ∞Û˘Ó¿¯ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢·Ì¿ÛÙ·˜. ΔÔ fiÏÔÓ 5.55’ °·Ú·˙·Ó¿ ÿÓÈ· – ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ (øÚ·È 6.30’) ∞fi ÙˆÓ °·Ú·˙·ÓÒÓ Ã·Ó›ˆÓ Ë Ô‰fi˜ › ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 20’ ÚÔ˜ ¡. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ÁÈ¿. ªÂÙ¿ 10’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ Ù· ¢·ÊÓÈ·Ó¿ ÿÓÈ·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Â› ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ Ú¿¯Âˆ˜ ‰ÂÛÔ˙Ô‡Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ Â‰¿ÊÔ˘˜ ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ μ. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢¿ÊÓ·È Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 15’ (·fi ÙˆÓ ¢·ÊÓÈ·ÓÒÓ ¯·Ó›ˆÓ ÂȘ ı¤ÛÈÓ °·˚‰Ô˘Ú·ÚÌÔ›) ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏȉfiÓÈ. ªÂÙ¿ 35’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÂÙ¤Ú·Ó ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛÈÓ ¿ÁÔ˘Û·Ó ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÏȉfiÓÈÔÓ. ªÂÙ¿ 15’ Ë Ô‰fi˜ η٤گÂÙ·È ·fi Ù˘ ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ Ú¿¯Âˆ˜ ÂȘ ‰·Û҉˜ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Î·È ÌÂÙ¿ 10’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÙÚÈÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ˙¢ÁÓ˘Ô‡Û˘ ÙÔÓ Ú‡·Î· ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔÓ Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶¤Ú·Ì·. (∂ÓÙ·‡ı· ‡‰ˆÚ ·ÚÎÂÙ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ fiÂÚ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ï›·Ó ηı·ÚfiÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚Ú·¯Ò‰Ô˘˜ ÎÔ›Ù˘). ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ‚·›ÓÂÈ Â› ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂı’ Ô ‰È’ ÔÌ·Ï‹˜ Îϛۈ˜ η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ 15’ (·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜) ÂȘ ¯ı·Ì·ÏfiÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ Î·È Â›Ù· ¿ÏÈÓ

·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 30’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÁÁÂÏÈ·Ó¿. ªÂÙ¿ 05’ ‰Â ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ Ù· ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ. ΛÌÂÓ· ∞ÁÁÂÏÈ·Ó¿ ªÂÙfi¯È·. ∂ÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ η٤گÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹Ó ‰ȿ‰· §·ÙÛÈÌ¿. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÔ‰ÔÓ ÂȘ ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù·‡ÙËÓ Î·È Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ‹ÌÓÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ «Δ˘ °Ú¿˜ Ô ¢¤Ù˘», ÂÊ’ Ô˘ ÛÙÚ·Ù. ¶‡ÚÁÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚ¤·Ú ÂȘ Ô ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 40’ ·fi ÙˆÓ ∞ÁÁÂÏÈ·ÓÒÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∫·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· › ηٷ͋ÚÔ˘ Î·È ÂÙÚÒ‰Ô˘˜ ‰ȿ‰Ô˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ı¤ÛÈÓ «™Î·Ï¤Ù·», ˘„ËÏ‹Ó Î·È ‚Ú·¯Ò‰Ë, ·Ê’ ˘ η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ 05’ ÂȘ ÙËÓ ·ÌÌÒ‰Ë ·Ú·Ï›·Ó Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ ¶ÚÈÓÈ·ÓfiÓ ¶ÔÙ·ÌfiÓ. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ·Ú·Ï›ˆ˜ ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ Ù· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘. ªÂÙ¿ 10’ Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤ÙÂÚÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ Î·È ÌÂÙ¿ 30’ ¤ÙÂÚÔÓ ¯¿ÓÈÔÓ ÌÂÙ¿ ÊÚ¤·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ 05’ Ë Ô‰fi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤ÙÂÚÔÓ ¿ÏÈÓ ¯¿ÓÈÔÓ Î·È ÊÚ¤·Ú. ∫·È ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ̤ÛÔ˘ Ï·¯·ÓÔ΋ˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó ‰ÂÛÔ˙Ô̤ÓËÓ ˘fi ¯ı·Ì·ÏÒÓ ÏÔÊÔÛÂÈÚÒÓ, ÔÙ¤ Ì¤Ó „ËÏÒÓ ÔÙ¤ ‰Â ÎÂÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ˘fi ÂÏ·ÈÒÓˆÓ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ·ÙÚ·ÒÓ ·ÁÔ˘ÛÒÓ ÂȘ Ù·˜ ÚÔ˜ ¡. Ù˘ Ô‰Ô‡ ÂÎÙÈṲ̂ӷ ¯ˆÚ›·, Î·È ÌÂÙ¿ 30’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÏÈıfiÎÙ. Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÙÚ›ÙÔÍÔÓ. ªÂÙ¿ 15’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚ‚fiÏÈ·. ¢È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‚·›ÓÔ˘Û· Ë Ô‰fi˜ › 10’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ ÙËÓ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ ∫fiڷη Î·È ÌÂÙ¿ 20’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ‰Èã ¿Ì·ÍËÙ. Ô‰Ô‡ ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó fiÏÈÓ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘. ΔÔ fiÏÔÓ 6.30’ 16. √‰fi˜ ·fi ƒÂı‡ÌÓ˘ ÂȘ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘ ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂Ó˘ fiψ˜ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÒÙÔÓ ÚÔ˜ ∞., ›ٷ ‰Â ÙÚ¤ÂÙ·È ÚÔ˜ ¡.-∞. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÌÂÓ ‚·›ÓÂÈ Â› ·Ì·ÍÈÙÔ‡ Ô‰Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·Ø ÂΛıÂÓ ‰Â › ËÌÈÔÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÔÏÏÒÓ ÔÏ˘·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÏÔ˘Û›ˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙËÓ Î·Ù¿Ê˘ÙÔÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ¯ÒÚ·Ó ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙÛÈ – ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ – ™Ê·Î·Î›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ¤ÍÔ‰ÔÓ Ë Ô‰fi˜ ‰È·ÎÚ·ÓÔ‡Ù·È Î·È Ë ÌÂÓ ÚÔ˜ ∞. ‚·›ÓÂÈ ‰È· ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ¶ËÁ‹, §Ô‡ÙÚ·, ∞ÌÓ¿ÙÔ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ ÌÂıã ËÓ ÂÓÔ‡Ù·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÙ¤Ú·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ∞ÚÌÔ›. ∏ ‰Â ÂÙ¤Ú· ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ÚÔ˜ ¡.-¢. ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ª¤ÛË Î·È ÙÔ˘ ¯·Ó›Ô˘ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ∞ÚÌÔ› ·Ú¿ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÂÓÔ‡Ù·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÙ¤Ú·˜ ‰È· Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ Î·È Â›Ù· η٤گÂÙ·È Ù·˜ ·ÔÙfiÌÔ˘˜ ÎÏÈÙ‡·˜ ‰ÈãˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ¯ÏÔÂÚˆÙ¿ÙËÓ, ¢ÊÔÚˆÙ¿ÙËÓ Î·È ÔÏ˘¿ÓıÚˆÔÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘. ∞fi ƒÂı‡ÌÓ˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÒÓ (øÚ·È 1.35’) ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ‰È· Ù˘ ‡Ï˘ Ù˘ ∞ÌÌÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ¢., Â›Ó·È ‰Â ηϋ ·Ì·ÍÈÙfi˜ Ô‰fi˜. ªÂÙ¿ 20’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ˘ ∫fiڷη Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Â› 10’. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÌÈÎÚ¿ ·ÙÚ·fi˜ ‹ÙȘ ¿ÁÂÈ ÂȘ ¯ˆÚ›· ƒÔ˘ÛÔÛ‹ÙÈ, ∫·‰ȷӿ, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓËÓ Î.Ï. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÙÚ·fiÓ ÂΛÓËÓ ÂÙ¤Ú· ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ·ÙÚ·fi˜ ‹ÙÈ ¿ÁÂÈ ÂȘ ∞Ì¿ÚÈÔÓ Î·È ‹ÙȘ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔ̈٤ڷ Ì¤Ó ·ÏÏ¿ ‰˘Û‚·ÙˆÙ¿ÙË. ªÂÙ¿ 15’ ‰Â ·fi Ù˘ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· Ù˘ ÙÚÈÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿Ø (ÂÓÙ‡ıÂÓ Ë Ô‰fi˜ ‰ÂÛfi˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ¡. ˘fi ¯·ÌËÏÒÓ ÁËÏfiÊˆÓ ÎÂÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ˘fi ‰·ÛÒÓ ÂÍ ÂÏ·ÈÒÓ). ªÂÙ¿ 07’ ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ ¯¿ÓÈÔÓ Î·È ÊÚ¤·Ú·Ø ÚÔ ÙÔ˘ ¯·Ó›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ‰È·ÎÏ·‰Ô‡Ù·È ÚÔ˜ ¡. – ∞., ÂȘ ∞Ì¿ÚÈÔÓ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ¯ı·Ì·ÏfiÓ Á‹ÏÔÊÔÓ. ªÂÙ¿ 12’ ‰È·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ›ÙËÓ ÙÔ˘ •ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÂÏ·ÈÒÓ· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ μ. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ª·ÚÔ˘Ï¿. ªÂÙ¿ 25’ ‰È·‚·›ÓÔ˘Û· ÌÈÎÚ¿Ó ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ Á¤Ê˘Ú·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Õ‰ÂÏ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Â› 03’ ·fi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂͤگÂÙ·È ‰È· ÌÈÎÚ¿˜ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜. ªÂÙ¿ 03’ ‰Â ·fi Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ Ë ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ì¿ÚÈÔÓ Ô‰fi˜ ‰ÈÎÚ·ÓÔ‡Ù·È ÂȘ ‰‡Ô ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÙËÓ ‰È· ¶ËÁ‹˜ Î·È ∞Úη‰›Ô˘, Î·È ÙËÓ ‰È· ª¤Û˘ Î·È ÙˆÓ ¯·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ∫·‚Ô˘Û›ˆÓ. ΔÔ fiÏÔÓ 1.35’

∞fi Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ ‰È· Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÒÓ ∞Ì·Ú›Ô˘ (øÚ·È 3.35’) ∞fi Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ë Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ Î·È ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ∞. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÌÂÙ¿ 15’ ·fi Ù˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÎÔ›ÙËÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ËÁ‹, ·Ê‹ÓÔ˘Û· ÚÔ˜ μ. ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ 30’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÁÂʇڷ˜ ÙËÓ ÎÔ›ÙËÓ ¯ÂÈÌ¿Ú. ÌÂÙ¿ 02’ ‰Â ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ §Ô‡ÙÚ· ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Â› 03’ ÌÂÙ¿ 10’ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È· ‚·ı›·˜ ÚÂÌÌ·ÙÈ¿˜ ÂÓÙÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú‡·Í. ªÂÙ¿ 15’ Ë Ô‰fi˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·ÙÚ·Ô‡ ·ÁÔ‡Û˘ ÚÔ˜ μ. ÌÂÓ ÂȘ ∫fiÎÎÈÓÔ ªÂÙfi¯È ÚÔ˜ ¡. ‰Â ÂȘ ∫˘ÚÈ¿Ó·. ªÂÙ¿ 38’ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘. √Ï›ÁÔÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù¿ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ fiÂÚ Î·Ï‡ÙÂÈ ¿·Û·Ó ÙËÓ ·fi ÙÔ˘ Õ‰ÂÏ ̤¯ÚȘ ÂÓÙ·‡ı· ¯ÒÚ·Ó, Ë ‰Â Ô‰fi˜ ‚·›ÓÔ˘Û· ‰È· ̤ÛÔ˘ ·ÁÚÒÓ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ‚·ı›·Ó ¯·Ú¿‰Ú·Ó ËÓ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ÓË ‰È· ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ ·˘Ù‹˜ Ï¢ÚÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ·˘¯¤Ó· ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ ‚·ı›·Ó Ê¿Ú·ÁÁ·. ∂Ó ÙË Ê¿Ú·ÁÁÈ Ù·‡ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 37’ (·fi ÙÔ˘ ∞ÌÓ¿ÙÔ˘) ÎÚ‹ÓËÓ ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, 100 ‰Â ‚‹Ì·Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Ê¿Ú·ÁÁ·Ó Ù·‡ÙËÓ ‰È· ÌÔÓÔÙfiÍÔ˘ ÏÈıÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÁÂʇڷ˜. ¶ÚÔ Ù˘ ÁÂʇڷ˜ Ù·‡Ù˘ ÂÙ¤Ú· ÌÈÎÚ¿ ÎÚ‹ÓË (Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ù·‡Ù˘ ÌÈÎÚ¿ ·ÙÚ·fi˜ ÂȘ Â˙Ô‡˜ ÌfiÓÔÓ ‚·Ù‹ Ô‰ËÁÔ‡Û· ÂȘ Ù· fiÈÛıÂÓ Ù˘ ÌÔÓ‹˜)Ø ·fi Ù˘ ÌÈÎÚ¿˜ Ù·‡Ù˘ ÎÚ‹Ó˘ Ë Ô‰fi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ‚Ú¿¯ÔÓ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 20’ (·fi Ù˘ ÂÓ ÙË Ê¿Ú·ÁÁÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ‹Ó˘) ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹Ó ªÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘). ∞fi Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¡. ‚·›ÓÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 10’ ÊÚ¤·Ú ÂΛıÂÓ ‰Â ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· Ï›·Ó ·ÓÒÌ·ÏÔÓ Î·È ˘„ËÏfiÓ ¤‰·ÊÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 35’ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∞ÚÌÔ› ÙËÓ ÂÙ¤Ú·Ó Ô‰fiÓ ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘. ΔÔ fiÏÔÓ 3.35’ ∞fi Ù˘ ÂȘ ∞ÚÌÔ‡˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÒÓ ∞Ì·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ (ÎÔÈÏ¿‰. ∞Ì·Ú›Ô˘) (øÚ·È 1.25’) ∞fi Ù˘ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∞ÚÌÔ‡˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÒÓ, οوıÂÓ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ™Ù·ÊÈϛӷÓÙ·, Ë Ô‰fi˜ η٤گÂÙ·È ‰È’ ·ÔÙÔÌˆÙ¿ÙˆÓ Îϛۈ˜ Ù·˜ ¡.-¢. ¯·Ú¿‰Ú·˜ Ù˘ ÿ‰Ë˜ Î·È ÌÂÙ¿ 05’ Û��Ó·ÓÙ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÎÚ‹ÓËÓ «ÙÔ˘ ΔÛ·Ô‡ÛË Ë μÚ‡ÛË». ∂ΛıÂÓ Î·ÙÂÚ¯Ô̤ÓË ¿ÓÙÔÙÂ Ë Ô‰fi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 20’ ÎÚ‹ÓËÓ ·ÊıfiÓÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, «Ù˘ ¶¤ÙÚ·˜ ÙÔ ¡ÂÚfi», ÌÂı’ ËÓ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 ÒÚ· ÂȘ ÙËÓ ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ ·˘Ù‹˜ ÎÂÈ̤ÓËÓ Â˘Ú›·Ó Î·È ÏÔ˘Û›·Ó ªÔÓ‹Ó ÙˆÓ ∞ۈ̿وÓ. ΔÔ fiÏÔÓ 1.25’ ∞fi Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ ‰È· ª¤Û˘ Î·È ¯·Ó›Ô˘ ∫·‚Ô˘Û›ˆÓ ̤¯ÚÈ Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÒÓ ∞Ì·Ú›Ô˘ ÂȘ ∞ÚÌÔ‡˜ (øÚ·È 2.45’) ∞fi Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ Õ‰ÂÏ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜ Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ∞. ‚·›ÓÔ˘Û· › ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ Î·È ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ 30’ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔÓ Ù˘ ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ ›ٷ ‰Â ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ‰·Û҉˜ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ·ÓÒÌ·ÏÔÓ ¤‰·ÊÔ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ¢. ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 25’ ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ª¤ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ù·˜ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ Î·È ·ÔÙfiÌÔ˘˜ ÎÏ›ÛÂȘ Ù˘ ªÂÛÈ·Ó‹˜ ÷Ϥ·˜ Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 45’ ÂȘ ı¤ÛÈÓ ∫Ô˘Ì¤ ¤Óı· ÂȘ ÎÔ˘Ì¤˜ ÌÂÙ¿ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∞fi Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ù·‡Ù˘ Ë Ô‰fi˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÂȘ ÙÔ Ã¿ÓÈÔÓ ∫·‚Ô‡ÛÈ Î›ÌÂÓÔÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ ∞¿Óˆ Î·È ∫¿Ùˆ ∫·‚Ô‡ÛÈ, ÌÂÙ¿ ‰Â ÙÔ ¯¿ÓÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ ÌÈÎÚfiÓ ÎÔÈÏ¿‰ÈÔÓ «∞ÎÚÔ‚·Ù·›˜» ÂÓ ˆ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚ¤·Ú ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù¿ÓˆÓ ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 10’ ·fi Ã·Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·‚Ô˘Û›Ô˘. ∂ΛıÂÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ô‰fi˜ › Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Î·È ‰ÂÛÔ˙Ô‡Û˘ Ú¿¯Âˆ˜ ∞ÚÌÔ›, ›ٷ ‰Â ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Û· Ù·˜ ¡.-∞. ÎÏÈÙ‡·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ê˘Ï›Ó·ÓÙ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÙ¿ 47’ (·fi ÙÔ˘ ÊÚ¤·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÎÚÔ‚·ÙÒÓ) ËÁ‹Ó Î·È ÌÂÙ¿ 08’ ·fi Ù·‡Ù˘ ÙËÓ ‰È· ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ ÂÙ¤Ú·Ó Ô‰fiÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ – ∞Ì·Ú›Ô˘. ΔÔ fiÏÔÓ 2.45’ 17. √‰fi˜ ·fi ƒÂı‡ÌÓ˘ ‰È¿ ¶Ú·ÛÒÓ ÂȘ ∞Ì¿ÚÈÔÓ (øÚ·È 5.40’) ∏ Ô‰fi˜ ·‡ÙË ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û· ·fi Ù˘ ÂÚÈÙÂÙÂȯÈṲ̂-


137-156

15-02-08

155

05:46

Page 17

ºEBPOYAPIO™ 2008

KPHTH™ AN£Pø¶O°Eø°PAºIA - ¶EPI TøN O¢øN TH™ KPHTH™ EN °ENEI

Ó˘ fiψ˜ Ù˘ ƒÂı‡ÌÓ˘ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ∞. ‰È·Û¯›˙Ô˘Û· ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰ÔÓ Î¿ÌÙÂÈ ÚÔ˜ ¡. Î·È ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1 1/2 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·Ó ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ¶Ú·Û·›˜. ∂ÓÙ‡ıÂÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÓˆıÂÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÓ ·˘¯¤Ó· ‰È’ Ô˘ η٤گÂÙ·È ÂȘ Ù· ‰·Û҉˘ ¯·Ú¿‰Ú·˜ ÙˆÓ ¶ÔÙ·ÌÒÓ ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚·›ÓÔ˘Û· ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 2 ÒÚ·˜ Î·È 30’ ˆ˜ ¤ÁÁÈÛÙ· (·fi ÙˆÓ ¶Ú·ÛÒÓ) ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ∞ÓÙ¿Ó·ÛÔ˜ Î·È ÂΛıÂÓ ·ÓÂÚ¯Ô̤ÓË ·ÔÙfï˜ ÙÔ ªÂÚˆÓÈ·ÓfiÓ fiÚÔ˜ ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ 1.10’ (·fi Ù˘ ∞ÓÙ·Ó¿ÛÔ˘) ÂȘ ª¤ÚˆÓ·, ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰Â η٤گÂÙ·È ÌÂÙ¿ 40’ ÂȘ ÙËÓ ªÔÓ‹Ó ÙˆÓ ∞ۈ̿وÓ. 18. √‰fi˜ ·fi Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙˆÓ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ (ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ∞Ì·Ú›Ô˘) ÂȘ ÙÔÓ fiÚÌÔÓ Ù˘ ∞Á. °·Ï‹Ó˘ (øÚ·È 5.30’) ¢È· Ù˘ Ô‰Ô‡ Ù·‡Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ› Ë ªÂÁ¿ÏË ÎÔÈÏ¿˜ ÙÔ˘ ∞Ì·Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÂÈÓ›Ԣ ·˘Ù‹˜, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ °·Ï‹Ó˘. √ fiÚÌÔ˜ Ô‡ÙÔ˜ ΛÌÂÓÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÏÔÓ Ù˘ ªÂÛ