Page 1

c,ab; sþIBI karpþnÞaeTaskarkan;GavuF nigkarBak;sMelokbMBak; ÉksNæan edayxusBIbTbB¢aa

1


®kumRbwkSardæ¼rdæsPa Rkwtü¼c,ab;¼11 Rk¼07 kumÖ³ 1992¼sþIBI karpþnÞaeTaskarkan;kab;GavuF nigkarBak;sM elokbMBak;ÉksNæan edayxusBIbTbB¢aa ®kumRbwkSardæénrdækm<úCa 3 - )aneXIjrdæFmμnuBaØénrdækm<úCa - )aneXIj c,ab;sþIBIkarerobcMrdæsPa nig®kumRbwkSardæ énsaFarNrdæRbCamanitkm<úCa EdlRb kaseGayeRbItamRkwtüelx 04 Rk cuHéf¶TI 10 Ex kumÖ³ qñaM 1982 sMerc RbkaseGayeRbIc,ab;sþIBIkarpþnÞaeTaskarkan;GavuF nigkarBak;sMelokbMBak;ÉksNæanedayxusBIbT bB¢aa EdlrdæsPaénrdækm<úCa)anGnum½tenAéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 1992 nasm½yRbCMusamBaØ elIkTI22 nItikalTI 1 . eFVIenAPñMeBj>éf¶TI 07 Ex kumÖ³ qñaM 1992 C>®kumRbwkSardæ RbFan htßelxa nigRta ehg sMrin

2


c,ab; sþIBI karpþnÞaeTaskarkan;GavuF nig karBak;sMelokbMBak;ÉksNæan edayxusBIbTbB¢aa maRta 1>CnNaEdlKμansiTi§Bak;sMelokbMBak;ÉksNæantambTbB¢aaNamYy ehIyBak;sMelokbMBak;ÉksNæan enaH®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1Ex dl; 1qñaM . CnNaEdlBak;s½kiþEdlxøÜnKμansiTi§Bak; ®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1Ex dl; 1qñaM . sMelokbMBak;ÉksNæantambTbB¢aaKW ³ sMelokbMBak;sMrab;GñkbYskñúgsasna nigsMelokbMBak;sMrab; Gñkrdækar eyaFin nKr)al b¤sIuvilEdlmankMNt;kñúgGtßbTCaFrman . maRta 2>CnNaEdlkan;kab; lk; Tij rkSaTukedayKμanlixitGnuBaØatRtwm®tUv nUveRKOgpÞúH RKab;rMesv kaMePøIgRKb; RbePT elIkElgEtkaMePøIgxül; ®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1qñaM dl; 5qñaM . maRta 3>CnNaEdl)aneGay )aneGayx©I b¤)anCYlkMaePøIg eRKOgpÞúH b¤RKab;rMesvEdlxøÜnmanlixitkan;kab;Rtwm ®tUv eTACnEdlKμankarGnuBaØattambTbB¢aa ®tUvpþnÞaeTasdUcmanEcgkñúgmaRta 2énc,ab;enH . maRta 4>CnNaplitkaMePøIg eRKOgpÞúH b¤RKab;rMesvdUcmanEcgkñúgmaRta 2 énc,ab;enH edayKμanlixitGnuBaØatBI GaCJaFrmansmtßkic© ®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1qñaM dl; 5qñaM . maRta 5>vtßútagénbTelμIsEdlmanEcgkñúgmaRta2 nigmaRta4 ®tUvrwbGUsTukCasm,tiþrdæ . maRta 6>bTbBaØtiþTaMgLayNaEdlpÞúynwgc,ab;enH ®tUvTukCanirakrN_ . c,ab;enH®tUv)anrdæsPa énrdækm<úCa Gnum½tenAéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 1992 nasm½yRbCMu samBaØ elIkTI22 nItikalTI1 . 3


eFVIenAPñMeBj>éf¶TI 31 Ex mkra qñaM 1992 C>rdæsPa RbFan htßelxa nigRta Ca sIum

4

law on cloth army uniform  

Boeun Chan Born

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you