Page 1

c,ab; sþIBI karhameRbIR)as;RKab;mInRKb;RbePTRbqaMg mnusS

1


CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1>c,ab;enHmaneKaledAhamXat;kareRbIR)as; karplit karkan;kab; karCYjdUr karnaMecj nigkarnaMcUl RKab;mInRKb;RbePTRbqaMgmnusS . maRta 2>RKab;mInRbqaMgmnusS KWRKab;mInTaMgLayEdleFVIeLIgedImI,[pÞúHenAeBlmanvtþmanmnusSkñúgTICit b¤ q¶ay b¤enAeBlmnusSeTAb:HbNþaleGaymnusSmñak; b¤eRcInnak;rgrbYs Bikar b¤søab; . RKab;mIn KWCayueT§abkrN_EdleKykeTAkb;kñúgdI b¤dak;elIépÞdI b¤enAelITIdéTeTot ehIyEdlpÞúHenA eBlmanvtþmanq¶ay b¤CiténmnusS stV ]bkrN_ b¤eRKOgynþTaMgLay b¤pÞúHenAeBlmanmnusS stV ]brkN_ b¤eRKOgynþeTAb:H . maRta 3>CnsIuvil Pñak;garraCkarTaMgGs; nigkgkMlaMgRbdab;GavuFRKb;RbePTCaBiess kgeyaFBlexmrPUminÞ kgraCGavuFhtßCati kgkmøaMgnKr)alCati ®tUvhamXat;eRbIR)as;RKab;mInRKb;RbePTRbqaMgmnusS kñúgRKb; kal³eTs³ elIkElgEtkñúgkrNIeRbIR)as; edImI,eFVIkarbNþúHbNþalhVwkhat;e)assMGatmIn . CMBUkTI 2 smtßkic©®tYtBinitüRKab;mInRKb;RbePTRbqaMgmnusS maRta 4>kar®tYtBinitüRKab;mInRKb;RbePTRbqaMgmnusS Casmtßkic©rbs;mCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCa . maRta 5>eRkABIParkic©EdlmanEcgkñúgRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0295¼16 cuHéf¶TI 25 Ex kumÖ³ qñaM 1995 Parkic©bEnßmrbs;mCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCaman ³ - cUlrYmshkareFVIGFikarkic©CamYyRksYg b¤saß b½nBak;B½n§enARKb;TIkEnøgEdleKsg½Syfamankar rMelaPelIkarhamXat; tamkarkMNt;dUcmanEcgkñúgmaRta1 énc,ab;enH . - sMerckMeTcecalRKab;mInRKb;RbePTRbqaMgmnusSTaMgGs; EdlenAman nigrkeXIj . - sMerckMeTcecalRKab;mInRKb;RbePTeRkABIRKab;mInRbqaMgmnusS nigyuT§P½NÐminTan;pÞúHTaMgGs; EdlenAman nigrkeXIjedayBMumankarRKb;RKg nigEfrkSaTukedayGaCJaFrmansmtßkic© . - eFVIshRbtibtiþkarCamYyGgÁkarbreTsedImI,Tb;sáat;kareRbIR)as;RKab;mInRbqaMgmnusS . 2


- TTYlr)aykarN_BIGgÁPaBnana sþIBIkareRbIR)as; edayKitTaMgkarkan;kab; karepÞr karCYjdUr karnaMecj karnaMcUlRKab;mnI RKb;RbePT ehIyraykarN_CUnrdæaPi)al . - TTYlParkic©eFVIkarRKb;RKg ®tYtBinitü b¤sRmbs®mYlkargaredaHmIn nigkMeTceRKOgpÞúHRKb;Rb ePTénGgÁkareRkArdæaPi)alTaMgLayEdlkMBug b¤EdlnwgmkbMeBjkic©Rbtibtiþkare)assMGat mInenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . - eFVIshkarCamYysßab½nTaMgGs;énraCrdæaPi)al edImI,Gnuvtþsn§isBaØa GnusBaØa kic©RBmeRBog b¤ lixittubkrN_GnþrCatiTaMgLaykñúgkarbMeBjkatBVkic©rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa Tak;Tg nig bBðaamInRbqaMgmnusSRKb;RbePT . RksYg b¤sßab½nEdl®tUvcUlrYmeFVIGFikarkic©enH ®tUvkMNt;edayGnuRkwtü . CMBUkTI 3 eTasb,BaØtiþ maRta 6>CnNakan;kab; EfrkSaTuk edayectnanUvRKab;mInRbqaMgmnusS eTaHCaRbePTNak¾eday ®tUvpþnÞaeTas dak;Bn§naKarBImYyExdl;mYyqñaM nigBin½yCaR)ak;BImYylan ¬1>000>000¦erol dl;R)aMlan¬5>000>000¦ erol . kñúgkrNIminragcal®tUvpþnÞaeTaseTVCaBIr . maRta 7>CnNaeRbIR)as;RKab;mInRbqaMgmnusS eTaHCaRbePTNak¾eday®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBImYyqñaMdl; R)aMqñaM nigBin½yCaR)ak;BIR)aMlan ¬5>000>000¦erol dl; db;lan¬10>000>000¦erol edayminTan;Kit bB©ÚalnUveTasRBhμTNÐF¶n;F¶r cMeBaHbc½©yénbTelμIsEdlbgá[maneRKaHfñak;dl;CIvit nigrUbragkaymnusS nigsMNgrdæb,evNIepSg²eToteLIy . kñúgkrNIminragcal ®tUvpþnÞaeTaseTVCaBIr . maRta 8>CnNaplit CYjdUr naMcUl b¤naMecj RKab;mInRbqaMgmnusS eTaHCaRbePTNak¾eday ®tUvpþnÞaeTasdak; Bn§naKarBIR)aMqñaMdl;db;qñaM nigBin½yCaR)ak;BIdb;lan ¬10>000>000¦erol dl; émÖlan¬20>000>000¦ erol . kñúgkrNIminragcal ®tUvpþnÞaeTaseTVCaBIr . RKab;mInTaMgLayEdl)anelIkeLIgkñúgmaRta 6 maRta 7 nigmaRta 8 ®tUvrwbGUs nigbMpøajecal . 3


maRta 9>ebICnelμIsCaPñak;gar b¤m®nþIénmCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCa b¤CaPñak;gar b¤Cam®nþIénGgÁkareRkA rdæaPi)alnana EdlRbtibtiþkarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa EdlmanskmμPaBRbhak;RbEhlnwgmCÄmNÐl skmμPaBkMcat;mInkm<úCaEdrenaH®tUvpþnÞaeTasdUcmanEcgkñúgmaRta 6 maRta 7 nigmaRta 8 énc,ab;enHCa Gtibrma eday\tmankarsMraleTaseLIy . CMBUkTI 4 Gnþrb,BaØtiþ maRta 10>CnNa b¤RksYgNa b¤sßab½nNaEdl)ankan;kab;RKab;mInRbqaMgmnusSRbePTNak¾eday ®tUveFVIr)ay karN_CUnGaCJaFrmansmtßkic© EdlmankatBVkic© eFVIesckþIraykarN_CUnmCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCa bB¢aak;GMBIRbePT cMnYn nigBt’manBisþarepSg²Bak;B½n§nwgRKab;mInEdlxøÜnkMBugkan;kab; EfrkSaTuk kñúgry³eBl ekAsibéf¶y:agyUrbnÞab;BIéf¶Edlc,ab;enH cUlCaFrmanb,BaØtiþ . maRta 11>mCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCa®tUvkMeTcRKab;mInRbqaMgmnusSRKb;RbePTTaMgenaH tamkarkMNt; dUcmanEcgkñúgmaRta 10 [Gs;kñúgry³eBlmYyqñaM bnÞab;BIc,ab;enHcUlCaFrman rYcehIy®tUveFVIr)aykarN_ CUnraCrdæaPi)al . CMBUkTI 5 Gvsanþb,BaØtiþ maRta 12>bTb,BaØtiþTaMgLayNaEdlBak;B½n§nwgbBðaamInRbqaMgmnusS ehIyEdlpÞúy nigc,ab;enH ®tUvTukCanira krN_ . maRta 13>c,ab;enH ®tUv)anRbkasCakarRbjab; . c,ab;enH ®tUv)anrdæsPaénRBHraCaNacRkkm<úCa Gnum½tenAéf¶TI 28 Ex emsa qñaM 1999 nasm½yRbCMu rdæsPaelIkTI 2 nItikalTI 2 . PñMeBj>éf¶TI 01 Ex ]sPa qñaM 1999 RbFanrdæsPa htßelxa nigRta neratþm rNb£Ti§ 4

Anti personal land mine  

Boeun Chan Born

Anti personal land mine  

Boeun Chan Born

Advertisement