Felvezető - II. évfolyam, 1. szám (2013 márciusa)

Page 1

II. évfolyam, 1. szám • 2013. március

„Azt szeretem, ha a hit összekapcsolható a valósággal, amiben élek”

Beszélgetés Varga Laci atyával, a kaposvári Szent Imre

templom plébánosával

A tartalomból: • „Azt szeretem, ha a hit ös�-

Miért kezdted el a szentségimádást és milyen eredményeket, gyümölcsöket tapasztaltál? Kerestem azt a titkot, ami a hosszútávon is működő és gyümölcsöző közösségeket élteti. A technika érdekelt, hogy hogyan lehet ezt megszervezni. Így indultam neki. Kiutaztam egy hónapra Franciaországba és Németországba. Meg akartam nézni, mi a nö-

csak kitartottam – néztem az órámat, meg az Urat, és kitartottam. És valószínű ennek a hűségnek a gyümölcse volt az, hogy március elején teljesen váratlanul béke lett. És ez a béke azért volt fontos, mert mindig rendkívül aktív, szervező életet éltem és frusztrált lettem a szervezésektől. Mióta ezt a békét felfedeztem, Isten szeretetének medrébe került az életem és folyam lett.

vekedés titka. Ars, Lourdes, Taizé, a Bárka közösség, Párizsban Teréz anya közössége, a Betlehem nővérek… – mindegyiket felkerestem. Legnagyobb meglepetésemre a közösségekkel való találkozásokkor arról beszéltek, hogy a titok a szentségimádás. Ez nekem teljesen új volt, mert én előtte nem gyakoroltam. Miután 1986. szeptember 17-én megérkeztem erről az útról, másnap, 18-án elkezdtem: ekkor térdeltem le először. Könnyű volt ez az imádság, vagy eleinte küzdelmes? Fél évig csak szenvedtem minden haj­ nalban egy órát az Úr előtt, nem éreztem semmit, nem kaptam semmi üzenetet,

A másik ajándék az volt, hogy ettől kezdve nem feladatként éltem meg a szentségimádást, - tehát nem az volt, hogy én akarom - hanem vágy lett. Vágyakoztam rá, és ez a vágy mind a mai napig megvan. Most már 26 éve, hogy vágyakozom az életre és az élet forrására, találkoznom kell azzal, aki szeret. Aztán ajándéka lett ennek a jelenlétnek az önmagammal való kapcsolat javulása és változása. Elvezetett az identitásomhoz, az önazonosságomhoz, hogy Isten szeretett, szenvedélyesen szeretett gyermeke vagyok, és így tudom látni a többieket is. Az istenképem is változott, mivel az

• • •

szekapcsolható a valósággal, amiben élek” (Beszélgetés Varga Laci atyával) Az Úr útjai csodálatosak (Tanúságtétel) Rejtvény Segítség a Katekizmus olvasásához (Lelkiség) Impresszum

együtt töltött időben nem csak magamat ismertem meg jobban. Ő is megmutatta magát, az Ő titka is jobban feltárult. Jean Vanier fogalmazta meg ezt talán legszebben, hogy „a Szentháromság számomra a szenvedélyes szeretet.” Fölfedeztem, hogy Ő nem egy elvont teológiai fogalom, hanem a legszenvedélyesebb szeretet, amit ismerek a földön. Van-e szerepe a szentségimádásnak a közösségi életben, és ha igen, akkor miért és hogyan mutatkozik meg? Amióta elkezdtem a szentségimádást, azt tapasztaltam, hogy olyan az életem „mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét” (Zsolt 1,3) és azt a gyümölcsöt termi, amire éppen akkor szükség van. Rábíztam, mit fog tenni: ez a Te néped, nem tudom, mit kell csinálni velük, mutasd meg! Így indultak a közösségek. Ha bekapcsolódok a Szent­ háromság szeretetközösségébe, személyes kapcsolatként, akkor az magától közössé­ gi életet fog teremteni körülöttem. Azt a közösséget, azt a közösségformát, amire éppen akkor Krisztus testének szüksége van. 19 évvel ezelőtt augusztus 1-én kerültem Kaposvárra, 4-én már ment a kápolnában a szentségimádás. Sorba jöttek a - hiszem, hogy Isten által - felkínált lehetőségek, nekem csak hittel rá kellet mozdulni, hogy: igen,


akarom. Házas közösségek születtek így, katolikus Szentlélek szemináriumok, de ezeket én nem terveztem, ezeket kaptam, miközben csendben voltam és a csendben értettem meg, hogy mondjak igent. Minden így született, ami azóta itt bontakozik a Szent Imre templomban. Azokat az embereket hozta ide a városból, vagy a környékből, akik erre nyitottak. Én őket nem keresgéltem, őket a Szentlélek mozgatta. Én csak befogadtam, mint ahogy engem befogadott, és csak igent mondtam, mint ahogy rám is igent mondott. Hogyan lehet összeegyeztetni a szentségimádást a tervezéssel? Isten az élet forrása. Úgy gondolkodom erről, mint amikor két fiatal szenvedélyes szeretettel szereti egymást, és a szerelmükből fakad minden. A gyermekek, hogy hány gyerek lesz, mikor lesz, az otthonuk, a munkájuk, minden és nem kell előre nagyon kitalálni. Persze a valósághoz kell iga-

zítani, de nem a projekt számít, nem is csak a családtervezés, hanem az a szenvedélyes szeretet, ami kettőjük között van. Noha meghatározza a valóság, de ha nincs meg ez a belső forrás, akkor csak program lesz, tervezés, siker és kudarc. Itt meg élet van. Hiszem, hogy ennek vagyok a tanúja, amióta rábukkantam arra a titokra, hogy ez az élet forrása. Ebből fakad az élet a saját papságomra és minden közösségre is. Egyre inkább azt látom az Egyházban is, hogy Jézus nem adott lelkipásztori programot a tanítványoknak. Tanítvánnyá tette őket, elküldte őket és megkapták a Szentlelket. Ez minden projektnél többet ér, mert mindig működik. A programjaink, a terveink, mire megvalósítjuk, már lejártak, a Szentlélek pedig nagyon rugalmasan, mindig az adott valósághoz igazodik. Milyen hatással volt a szentségimádás a hívekkel való kapcsolatodra? Nagyon fontos a bizalom és a szemé-

lyesség. Megrendítő Isten bizalma felém. Én tudom, hogy ki vagyok, és megrendü­ lök azon, hogy képes bennem bízni, minden bűnöm és minden sötétségem, minden hiányom ellenére vagy mellette. És erre válaszként én is azt próbá­ lom megélni, hogy bízom a test tagjaiban, akiket Ő idehoz. Rá merem bízni az Egyházat az Egyházra, a test tagjaira. Rá merem bízni a karizmáikra, vagy a talentumaikra és kész vagyok együttmű­ ködni velük, mert bennem is bízik Valaki. Én is látom a gyengeségeiket, meg a kudarcaikat, de nem baj, hát… az első csapat is ilyen volt, a Tizenkettő sem volt tökéletes. Tehát a bizalom és a személyesség – mert a Szentháromság személyes – nagyon fontos. S. V. (A teljes beszélgetés szövege megtalálható: www.holdfenykozosseg.hu oldalon a Lélek – élet menüpont alatt!)

Az Úr útjai csodálatosak Egy zeneiskolai igazgatónő megtérésének rövid története „Az Úr útjai kiszámíthatatlanok” – szól a mondás, amit én kiegészítek: és csodálatosak!! Nem vagyok már fiatal, így van módom a visszatekintésre, és van már elég megtapasztalásom észlelni az újabb és újabb kegyelmi ajándékokat, amiket megtérésem óta is kapok, kapok, kapok… Már akkor is benne voltam a korban, amikor életem legsötétebb, leg­­mélyebb „kútjába” zuhantam. Sok-sok csapás ért, rövid időn belül. És ilyenkor érti meg az ember, hogy NINCS MÁS LEHETŐSÉG a kiútra, meg kell keresni, és újból megtalálni az Úristent – mert csak Ő segíthet! Kérésemre befogadott egy Közösség, és én boldogan mentem közéjük. Az első hónapok a sebek ápolásáé, gyógyulásáé voltak. A közös imák, énekek, az értem elmondott könyörgések lassan-lassan gyógyítottak – és tudtam, hogy az Úr közöttünk van! Egyik testvérem biztatására felmentem Budapestre, az Országos Ka­to­likus Karizmatikus Találkozóra 2

1995. október 21-én. „Ne féljetek!”volt a találkozó mottója. Ez a dátum bennem világít azóta is. Aznap megtörtént a CSODA – az igazi, hihetetlen, szavakkal leírhatatlan csoda! A Szentlélek olyan viharos erővel, olyan hatalmas tűzzel és fénnyel árasztott el, hogy szinte lángra gyulladt a lelkem. Csak a könnyeim folytak megállíthatatlanul. Este későn egy egészen más ember indult hazafelé. Boldogság árasztott el, és egyszer csak mindenről, ami létezik, történik a világban, és belül a szívemben, egészen másképpen gondolkodtam. Más ember lettem – egy csodálatos nap, csodálatos istenélményének hatására! Jó idő elteltével aztán egyszer csak úgy éreztem: megérkeztem, hazaértem. A kezdeti „lebegés” után nagynagy békesség, csendes boldogság árasztott el. Erről azt gondolom, hogy Jézus Krisztus iskolájába járva eleinte úgy bánt velem, mint a kisgyerekkel, aztán amikor már „felsőbb osztályba léphettem”, egyre komolyabb, mé-

lyebb és fontosabb dolgokat mutatott - és mutat meg nekem. Én pedig minden reggel újból és újból hálát adva rábízom magamat, mindenemet… És ujjongva, örömmel eltelve tapasztalom, hogy GONDJA VAN RÁM! Két szóval, amiben minden benne van: SZERET ENGEM! Teri hirdetés

Felvezető közösségi lap • II. évfolyam, 1. szám • 2013. március


Az alábbi szimbolikus abc segítségével Teréz anya egy mondásának első része fejthető meg. Értelemszerűen a szimbólumokat az abc betűivel kell helyettesíteni!

mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit Ő mond nekünk, és amit Ő rajtunk keresztül mond.” (Kalkuttai Boldog Teréz anya) A megfejtéseket a következő e-mail címre várjuk: felvezeto2012@gmail.com Beküldési határidő: 2013. április 28. A helyes megfejtők között 2 db 1500 ft értékű könyvcsomagot, 5 db 2000 ft értékű kupont (amely a Holdfény Közösség 2013-as lelkigyakorlatain váltható be), valamint két dicsőítő cd-t sorsolunk ki (Flach Ferenc: „Szíven találtál”, valamint „Mennyei Király”). Sok sikert! S. V.

Segítség a Katekizmus olvasásához

A

hogy az előző számunkban már szó volt erről, a tavalyi őszön egy különleges évet, a Hit évét kezdtük meg a Katolikus Egyházban, mely 2012 október 11-én indult és 2013 november 24-én fejeződik be. A kezdő dátum két eseményre irányította a figyelmünket: a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóját és a Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) kiadásának 20. évfordulóját idézte az emlékezetünkbe.

pendiumot pedig, mint összefoglalást olvassuk, hiszen a lényeg kiemelésében, egy-egy részletkérdés rövid, precíz megértésében van a segítségünkre.

5. Mindig imádságba foglalva, az Úrhoz fordulva tanul-

A következőkben a Katekizmus és a Kompendium tanulmányo­ zásához szeretnénk segítséget nyújtani

1. Csodálkozzunk rá arra, hogy Egyházunk tanítását

mányozzuk ezeket a könyveket, és kérjük Tőle, hogy a hit titkai ne csak az értelmünkig, hanem a szívünkig is jussanak el! Végül fedezzük fel, hogy amit az olvasásban megismertünk, az egyben kötelez bennünket a tanúságtételre is! Frankó Tamás

kb. 700 oldalban, illetve majdnem 600 kérdésben összefoglalva, a mai ember nyelvén megfogalmazva egy kerek egész műben kapjuk kezünkbe!

2. Fedezzük fel, hogy ezekben a szövegekben megis-

merhetjük és megérthetjük Isten Jézus Krisztusban nekünk adott üzenetét, mely az Egyházra van bízva. Ez a közösség pedig, kétezer év óta szakadatlanul és hűségesen hirdeti a tanítást, és ez most a Katekizmuson keresztül hozzánk is elérkezik.

3. Ne elégedjünk meg csak a szövegek tanulmányozásával,

hanem azok segítségével tájékozódjunk tovább! Hiszen a lábjegyzetekben megtalálhatjuk a szentírási idézetek helyét, ezeket is tanulmányozzuk. Rengeteg hivatkozást találunk az egyházatyák gondolataira és a korábbi zsinatok, pápák tanítására, ezek segítenek bennünket a nagyobb teológiai összefüggések felfedezésében.

4. A Katekizmus tanulmányozását komoly odafigyeléssel, elmélkedő olvasással ismerjük meg, és vegyük észre, csodálatos panorámát nyit hitünk egészére, egy-egy témát bőségesen kifejtve. A Kom-

Felvezető közösségi lap • II. évfolyam, 1. szám • 2013. március

3


„Ezáltal hatékonyabban lehet szolgálni” Rövid beszámoló közösségünk lelkigyakorlatairól

A

tavalyi év szeptemberétől tartunk 2-3 napos lelki hétvégéket az ország különböző pontjain. 2013-ban már két meghívásnak is eleget tettünk. Február elején a bonyhádi testvérek számára „Karizmatisztázó” lelki napokat tartottunk – közel 30 résztvevővel. Március elején pedig Dusnokra hívott minket Kormos Miklós atya, ahol a Hit évének apropóján a „Keresztény hitvallás – mit is hiszünk” lelkigyakorlatot rendeztük meg. Néhány rövid tanúságtétel a 2012-es lelkigyakorlatok résztvevőitől: Márton: „Több éve járok lelkigyakorlatokra, azonban hiányzott a megerősítés. De most itt, a lelkigyakorlaton az ember képbe került.” Laci: „Rányitotta a hétvége a figyelmemet arra, hogy élőbbé váljanak a karizmák az életemben.” János atya: „Plébánosként sok ötletet adott. Rávilágított arra, hogy a lelkipásztori munkában jobban odafigyeljek a többiekre, bevonjam őket a feladatok elvégzésébe. Segített felfedezni, kinek mi az adománya, ezáltal pedig hatékonyabban lehet szolgálni, szétosztva a feladatokat az egyházközségben. Jobb és könnyebb így, ha nem a pap csinál mindent.” Reni: „Örültem, hogy újat hallottam az imádságról, különösen is a gyógyulásért mondott imáról tanultam sokat. A lelkigyakorlat során megajándékozott az Úr, megújultan utazok haza.” Idén tavasszal a következő két lelkigyakorlat kerül még megrendezésre:

• „Keresztény hitvallás – mit is hiszünk” lelkigyakorlat: •

Petőfiszállás – Pálosszentkút (Kiskunfélegyháza mellett), 2013. április 5-7. „Karizmatisztázó” lelkigyakorlat: Söréd (Székesfehérvár közelében), 2013. május 10-12.

Közösségünk szolgálatairól, lelkigyakorlatairól a www.holdfenykozosseg.hu oldalon olvashat bővebben. Ha érdeklődik lelki programjaink iránt, akkor írjon bátran a holdfenykozosseg@gmail.hu címre, vagy hívjon minket a +36-20-457-7375-ös telefonszámon! Holdfény Közösség Szolgáló Csoportja

hirdetés

Köszönjük, hogy elolvasta lapunk legfrissebb

számát! Ha tetszett, és máskor is kézbe kívánja venni, esetleg megosztaná velünk véleményét lapunkról, kérjük, írja meg a felvezeto2012@gmail.com e-mail címre! Amennyiben támogatni is kívánja az újság megjelenését, azt a következő számlaszámra történő átutalással teheti meg: 11731018-20002877. Tüntesse fel a megjegyzés rovatba: támogatás! Isten fizesse meg!

Pécstől 10 km-re, Orfű és Abaliget között 40 hektáron • • • • •

Kikapcsolódás Rendezvények Tréningek Esküvők Táborok 7 éves kortól

• • • •

Klímás szobák Turista szállások 200 fős étterem Állatsimogatás, szép lovak és házi állatok

E l é r h etőség e i n k E-mail:

4

Telefon: 06 / 72 498-459 info@racztanya.hu • Honlap: racztanya.hu

Impresszum Kiadó: Holdfény Közösség Alapítvány E-mail: holdfenykozosseg@gmail.com Honlap: www.holdfenykozosseg.hu Nyelvi lektor: Nyőgér Linda Szerkesztő: Listár István Nyomdai előkészítés: Komáromi Csaba >> komaromicsaba.hu Nyomdai kivitelezés: Molnár Nyomdaipari és Kiadó Kft.

Felvezető közösségi lap • II. évfolyam, 1. szám • 2013. március


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.