CAD_web_1950

Page 1

El Cerdanyola Club d'Hoquei guanya la Supercopa de Catalunya actualitat - política actualitat - esportsp.6 p.18 La gestió directa de les escoles bressol municipals es portarà al proper ple núm. 1950 Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent actualitat - tema setmana Emotiu homenatge de la ciutat al fotògraf Gabriel Escursell p.4 www.al-dia.com tel. 93 691 68 76 Teatre per als més petits Del 21 al 27 de setembre del 2022 Bambalina organitza una nova edició del MAC&XIC aquest dissabte

El Mac&Xic, organitzat per Bambalina, serà el gran protagonista de l’agenda cultural a Cerdanyola aquest dissabte. El MAC&XIC, el FIT i la programació mensual estable són els principals elements que demostren la vitalitat d’un col·lectiu que treballa per aconseguir oferir al públic infantil i juvenil una mostra de les millors produccions que es fan al mercat català. La marca Bambalina permet portar a Cerdanyola companyies de prestigi amb un baix pressupost.

l’editorial

l’editorialUnsdiesabans

editorial2

que Cerdanyola es converteixi en capital del blues amb el Festival Internacional de Blues, acollirà de nou el millor teatre per als més petits. Un cap de setmana que dona el tret de sortida a una agenda frenètica de tardor que culminarà amb les festes de Sant Martí.

I és que el capital humà que suposen les entitats de la ciutat no s’atura mai. La seva clara vocació de servei a la ciutadania sempre està quan se la busca malgrat que molts estan immersos en un necessari relleu generacional. Bambalina torna a demostrar la seva capacitat d’adaptació als nous temps i la seva trajectòria de quatre dècades formant persones a través del teatre familiar.

Com sempre, la qualitat dels espectacles i les companyies triades fan que el festival segueixi sent un referent del teatre familiar al país. Com sempre, la qualitat és la principal característica de tot el que proposa Bambalina. Una entitat que enguany ha celebrat el seu 40è aniversari amb una demostració de vitalitat. Per molts anys més de teatre familiar!

familiar abans del blues Cerdanyola, tercera ciutat de la comarca amb d’envellimentl’índex més Tornenaltles visites als jardins de Ca n’Ortadó i de Can delnovaprotagonitzeniCòmic,Llopishistòriapatrimonilaprogramació MAC de què parlem p.10p.11 núm. 1950 controlCERTIFICAT lapistesobresComencenGratuïtesPublicacionsDistribuïbleslespercobrirlesexteriorsde ZEM Fontetes p.14p.19

Teatre

Cerdanyola al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local fundada al 1999. Edita Vallès Publicitat SLU. Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. • Directora: Núria Ferrer • Redactores: Judit Josa Departament comercial: Oriol Revaliente (correu electrònic: comercial@al-dia.com) • Disseny: Rubén García Redacció: carrer de Sant Martí 82-84 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 691 68 76

Van ser precisament els Monistrol els que van regalar a Francesc Escursell la seva primera càmera. Era una primitiva ‘Fotex’, amb la qual van fer els primers reportatges a Ripollet (el primer va ser una boda a «Ca La Cigronaire»). Era l’any 1950, la competència no era gaire abundant, i l’activitat aviat va començar a prosperar.

l La sala d’actes del MAC plena i de senes de persones que es van quedar fora són la mostra de la gran estima que Cerdanyola té al fotògraf Gabriel Escursell. Amb 86 anys, va rebre un merescut homenatge en un emotiu acte organitzat pel Grup de Recer ques i Estudis de Cerdanyola (GREC) i l’AFOCER que també servia per pre sentar el llibre ‘Escursell, 52 anys fo tografiant Cerdanyola’.

cursell comença a finals de la dècada dels quaranta, quan Francesc Escursell i el seu germà Gabriel (nats, respec tivament, el 1934 i el 1936 a Ripollet, fills d’una de les famílies «històriques» de la població) van entrar com a apre nents a l’estudi fotogràfic Monistrol, de Sabadell. Eren els primers membres de la família que s’interessaven per aques ta activitat. Primer ho va fer Francesc i després es va incorporar Gabriel. L’aprenentatge, segons recorda Gabriel Escursell, va ser dur, “era una família molt recta, i ens exigien molt. Tant que, alguna vegada, fins i tot el meu germà i jo vam acabar plorant. Però tot el que vaig viure a l’estudi dels Monistrol és quelcom que sempre agrairé profunda ment a aquella família, perquè em van formar no tan sols com a fotògraf, sinó com a persona».

Reportatge sobre els germans Escursell publicat al ‘Diari de Cerdanyola’, coincidint amb el 50è aniversari de la seva activitat professional i que ara recull el llibre ‘Escursell, 52 anys fotografiant Cerdanyola’

‘Escursell, 52 anys fotografiant Cerda nyola’ ja es pot comprar a les llibreries

Per a l’alcalde Carlos Cordón, assegu rava que l’homenatge a Escursell era molt merescut i posava en valor la importància de les seves fotografies, a través de les que es pot dibuixar la història de Cerdanyola durant cinc dè cades. “Són un bé preuat del present per conèixer el nostre passat i poder escriure noves pàgines de futur”. Fi nalment, també refermava el compro mís de l’Ajuntament per “fer un arxiu històric com Déu mana”.

actualitat4 actualitat tema de la setmana núm. 1950

de Cerdanyola i a través de les webs del GREC i AFOCER es pot descarre gar gratuïtament la versió en PDF.

Escursell, que durant dècades va ser el fotògraf per excel·lència de la ciutat, va rebre entre llàgrimes la in sígnia d’or d’AFOCER. L’entitat conce deix aquesta concedeix als socis que han format part durant 50 anys. Però abans es projectaven una selecció de fotografies del cerdanyolenc, que evocaven molts records entre as sistents. “Cada foto té un comentari on Escursell explica els records que li evocaven”, explicava el periodista i membre del GREC, Juan Antonio Hidalgo. “Cada foto té una història”, puntualitzava Escursell, que en les seves paraules d’agraïment feia una menció especial a tots aquells fotò grafs d’abans que fotografiaven amb “màquines que semblaven carretons” amb una qualitat “molt bona”.

Gabriel Escursell: “Cada fotografia

Escursell va rebre entre llàgrimes la insígnia d’or d’AFOCER, diumenge a la sala d’actes del MAC / F. NF

La història de l’Estudi Fotogràfic Es

Compromís de l’Ajuntament per “fer un arxiu històric com Déu mana”.

Presentar Gabriel Escursell és, de fet, to talment innecessari. La major part de les famílies de la ciutat tenen, en els seus àl bums familiars, un bon grapat d’imatges captades per ell o pel seu germà Fran cesc (que, malauradament, va morir ta uns anys). I també seria difícil trobar algú que, en alguna ocasió, no hagi anat a algunes de les botigues dels Escursell a comprar rodets o a fer revelar les fo tografies de les vacances. Més que un fotògraf, “el Sr. Escursell” és a la nostra ciutat, des de fa temps, tota una insti tució. Cosa, per altra banda, totalment lògica, si considerem que fa ja cinc dè cades que va començar a fotografiar pràcticament tot el que es bellugava a Cerdanyola. Sens dubte, doncs, tot un rècord que el converteix en el fotògraf que durant més temps ha estat en actiu a Cerdanyola.

El pare dels Escursell tenia un bon tre ball com a encarregat a la Uralita, i els beneficis que els dos germans obtenien amb les seves fotografies es van dedi car, durant un temps, a comprar cada

Com es pot aconseguir el llibre?

molts anys. Els negatius, passades unes setmanes, es cremaven a l’hort familiar. Ocupaven massa espai, i en aquell mo ment ningú pensava que allò es conver tiria, algun dia, en documents històrics de valor incalculable. El 1962, la família va obrir una nova botiga a l’Avinguda de Catalunya, que va seguir prosperant. EL 1978 Francesc Escursell va morir. La seva desaparició va ser un cop molt dur per a Gabriel Escursell, però va tirar enda vant. El 1985 es va traslladar, finalment, al local del passeig Cordelles.

En el seu millor moment, els germans Escursell cobrien Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Masrampinyo i La Llagosta. A més de les bodes, comunions i les Fes tes Majors -«la fotografia era, en aquell moment, el mateix que ara són els te lèfons mòbils: una febre. Tothom volia fer-se una foto», recorda Escursell- feien també tasques ara impensables, com la renovació dels carnets d’identitat. Quan arribava el moment de fer la campanya, tothom havia de passar per un punt de terminat de la ciutat (a Cerdanyola, era el porxo de l’Ajuntament) per fer-se la foto i omplir els impresos. Els mateixos Escur sell s’encarregaven del tràmit. Quan arri bava la policia, els dos germans lliuraven a les autoritats no solament les fotografi es, sinó també la paperassa burocràtica de tot el poble ja preparada. En el seu moment de màxima activitat, els Escur sell podien disparar, en un sol dia, mil fotografies. Això els obligava a llevar-se cada dia a les quatre de la matinada per revelar el material del dia anterior, que posteriorment la seva mare ordenava en àlbums i venia a la botiga. La bona mar xa del negoci es basava, de fet, en unes jornades “maratonianes” que van durar

Ripollet, Francesc, a qui amb el temps començaria a ajudar el seu fill Martí. L’establiment de l’Avinguda de la Creu Roja estava equipat amb dues “Linoff” que Escursell considera «les millors cà meres amb les quals he treballat durant tota la meva vida». Van aprendre a uti litzar el plató gracies a un altre fotògraf, anomenat Ribatallada, que també tre ballava a Ripollet però que feia poc que havia tancat la seva botiga. Començava un quart de segle de clara prosperitat professional. Una prosperitat tan evident que, segons recorda avui, «algunes per sones de Ripollet aviat van començar a dir... en aquells anys!!! que fèiem tràfic de drogues. Un rumor que tenia una certa explicació. Encara que els Escursell -evi dentment- no traficaven amb drogues, si que era cert que la seva frenètica activi tat fotogràfica els havia convertit en uns bons clients dels contrabandistes de pel·lícula o de negatiu fotogràfic, un ma terial escàs a ‘Espanya de la postguerra. “Possiblement alguna vegada algun veí va veure descarregar «el alijo» a la tenda, i d’aquí va sorgir el rumor”.

cop millors equips fotogràfics que, en un primer moment, es van instal·lar a la masia familiar de Ripollet. El negoci dels Escursell començava així a rutllar sota l’estricte control de la mare dels dos inci pients fotògrafs, que s’encarregava d’ad ministrar tota l’operació, i de comercia litzar les fotografies. El nombre creixent de clients aviat van justificar la compra de dues càmeres Kodak i -encara més important!- del primer flaix, «un trasto tan gran com una maleta, i molt difícil de transportar, que ens va costar 25.000 ptes. i que vam poder comprar gràcies a un crèdit de La Caixa». Els va propor cionar, per primer cop, la possibilitat de fer fotos en interiors, i de cobrir aixi balls i Festes Majors. Aquell flaix va ser el primer “avantatge competitiu” que els va permetre consolidar una posició cap davantera a la comarca. El segon factor que els va ajudar a aconseguir bona part del mercat va ser la malaurada desapa rició del fotògraf de Sant Cugat Joan Cabanas, que des de feia uns anys tenia gairebé “monopolitzada” l’activitat foto gràfica a Cerdanyola, població que amb el temps estava destinada a convertir-se en el seu mercat més important. Segons recorda ara Gabriel Escursell, «a Ripollet aviat ens vam aconseguir un bon nom bre de clients. A Cerdanyola, però, era molt difícil fer res, perquè en Cabanas ho controlava tot, des de feia anys. Podríem dir que Cerdanyola “era el seu territori”, i ningú podia fer-li la competència. Al 1952, però, va morir sobtadament. Pre cisament, després de fer el reportatge d’una boda. La seva desaparició ens va permetre fer, definitivament, el gran salt. A partir d’aquell moment, el negoci no va parar de prosperar.

Segons un reportatge publicat per Jor di Jorba a la revista “Ripollet Al Dia”, els Escursell van arribar a tenir sis botigues. Tres, a Ripollet (las de les Galeries del Mercat Municipal, la del barri del Port Vell, que portava l’avi, i la primera de to tes, a la Plaça 11 de setembre, on va co mençar tot i on hi havia el laboratori foto gràfic). A Cerdanyola, en van obrir dues més (A l’Avinguda Catalunya i al Passeig de Cordelles). Caldria afegir una sisena, temporal, a Tossa de Mar, per aprofitar el negoci dels estiuejants. El negoci de Cerdanyola el gestionava Gabriel. El de

“Conservador” del patrimoni fotogràfic

Paradoxalment, després d’anys i anys de cremar milers de fotografies, a la dèca da dels anys setanta Gabriel Escursell va ser pioner en la recuperació de moltes de les fotos fetes a Cerdanyola a comen çaments de segle: «de tant en tant em portaven una foto antiga, i jo la reproduïa i me la guardava. De mica en mica, em vaig anar engrescant i vaig acabar arre plegant un bon nombre d’imatges inèdi tes de la ciutat». Unes imatges que va saber administrar molt bé. El material de què disposa, però, és tan abundant que encara queden centenars d’imatges que no han vist mai la llum. Es tracta d’un material òbviament valuós, que voldria deixar a la ciutat. «L’any que ve faig 65 anys, i hauré de començar a pensar a jubilar-me, però no em vull quedar mà sobre mà. M’agradaria començar algu na mena de col·laboració amb alguna institució per seguir fent fotografies, i també ordenar el meu arxiu, amb l’ob jectiu que, finalment, passi a la ciutat. Ja he cedit un bon nombre d’imatges al Museu, i crec que allà és on, a llarg termini, ha d’anar a parar la meva col lecció. Tant les fotografies pròpies, com els centenars d’imatges d’altres fotògrafs que constantment em porta la gent a la botiga, per si les vull.» Gràci es a la col·laboració ciutadana ha acon seguit recuperar moltes de les fotos de les quals havia cremat els negatius: «encara m’emociono quan dono la volta a la foto i trobo el número de referència escrit a mà. En un moment puc saber si allò ho va numerar la meva mare, el meu germà o jo mateix». - Redacció

actualitat tema de la setmana 5

actualitat fotografia és una història”

Quarta escola bressol

“La nostra formació sempre ha apostat per una educació pública i de qualitat. I hem estat clares impulsores i defensores de la gestió pública de les escoles bressol municipal”, destacava la porta veu d’En Comú Podem, Cecilia Collado. “Moltes famílies tindran problemes per arribar a final de mes i hem de donar res postes a les necessitats de les famílies i dels infants més petits”, apuntava. “Tenim la valentia i la convicció que el millor que pot haver per les escoles bressol és la gestió pública. Ens sentim tremenda

Interior de l’escola bressol municipal del Turonet

“Al 2020, quan portàvem un any al govern, van prendre la que vam creure que era la millor decisió, que era treure una nova licitació més curta i amb una única empresa adjudicatària de la gestió de les tres escoles”, recordava el portaveu del PSC i regidor d’Educació, David González: “En el moment que havíem de prendre una decisió sobre el futur de les escoles bressol i fruit del diàleg permanent i constant entre els dos grups municipals vam decidir ara fa un any crear una co missió que estudiés i valorés quin ha de ser el model de gestió adient per a les escoles bressol municipal”. En aquest sentit, el ple municipal d’octubre de l’any passat aprovava –amb l’abstenció d’ERC i Guanyem- la moció presentada per En Comú Podem per a la creació d’una co missió de treball per l’estudi del model de gestió de les escoles bressol municipals. “Després de tots els treballs que s’han fet tenim la proposta perquè les escoles mu nicipals passin a gestió directa per part de l’Ajuntament i que sigui l’empresa municipal Cerdanyola Promocions qui s’en carregui de la gestió de les tres escoles bressol municipals”, anunciava González.

“Enguany la demanda a les escoles bres sol ja ha augmentat i si ve a Cerdanyola gent jove a viure encara augmentarà més”, apuntava la regidora Pilar Adell (ECP). En aquest sentit, González recor dava que la capacitat de les tres escoles està al 100% i que la opció d’un quart cen tre va sorgir al Consell Escolar Municipal de juny. “En aquell moment hi havia 40 famílies de Cerdanyola que no havien obtingut una plaça pública i a dia d’avui tot indica que aquesta demanda ha aug mentat. Ens hem donat uns mesos per veure si aquesta tendència segueix i finalment hem de plantejar-nos una quar ta escola bressol, tot i que la decisió no és només de l’Ajuntament, si arriba el cas necessitarem la participació de la Generalitat”, indica el portaveu socialista.

actualitat

núm. 1950

Les famílies pagaran el mateix

ment orgulloses d’impulsar aquest canvi i més en un moment que hi ha una gran demanda a les escoles bressol”, assegu rava Collado. Des de la formació mostren el seu convenciment que actualment l’em presa municipal pot assumir aquest canvi de model: “Les perspectives de l’empre sa han canviat, tenim nou gerent i tenim nuclis de desenvolupament de la ciutat. Ara està en condicions de tirar endavant una gestió com aquesta”

La gestió directa de les escoles bressol municipals serà una de les protagonistes del proper ple

zález. Per a les famílies, “tot continuarà igual en la quota econòmica que paguen” De cara a l’empresa municipal, la gestió de les escoles bressol suposarà “un punt d’inflexió important” perquè implica una activitat econòmica de tres milions d’eu ros. Si com esperen les dues formacions, el punt s’aprova al ple, l’any que queda fins al curs vinent es dedicaria a “la preparació de l’estructura de l’empresa municipal”, que hauria d’assumir també la contracta ció i externalització de serveis vinculats a l’activitat dels tres centres. “Pensem que és una proposta positiva i els informes que acompanyen l’expedient així ho va loren”, remarca el portaveu socialista, que explicava que la proposta es va presentar als grups municipals al juliol i que la valora ció va ser positiva: “Esperem que s’aprovi amb una àmplia majoria”

l Si el ple municipal de setembre dona el seu vist-i-plau, les escoles bressol mu nicipals passaran de la gestió indirecta a la directa el proper curs. PSC i En Comú Podem han presentat el nou model de gestió de les escoles bressol municipals que portaran a la propera sessió plenària amb el convenciment que el punt tirarà endavant.

Les condicions tècniques del canvi de model contemplen la subrogació del per sonal que actualment treballa a les escoles bressol amb el manteniment de les seves condicions laborals i també la creació de llocs de treball a Cerdanyola Promocions per assumir el nou servei. “Econòmicament la despesa per a l’Ajuntament és pràcticament idèntica entre la gestió di recta i la indirecta”, explicava David Gon

6 actualitat ciutat

- N. Ferrer

¿VENDES TU CASA? AQUÍ TE CUENTO CÓMO VENDERLA FÁCIL Y RÁPIDO

l Lliurament del premi del I Concurs Alliberament LGTBIQ+. El certamen, organitzat per AFOCER i la Regi doria de Feminisme i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Cer danyola, va tenir com a guanyadora a Griselda Sesé. A l’acte, celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament de Cerdanyola, va assistir l’alcalde Carlos Cordón, el regi dor de Cultura, Oriol Pons; i Dolors Bassas, represen tant d’Afocer. La guanyadora Griselda Sesé va recollir el premi -una estada de cap de setmana i una còpia impresa en foam de 40x50 cm- de mans de l’alcalde.

8 actualitat setmana en imatges

l El CEM recupera la caminada nocturna CerdanyolaMontserrat. La quarta edició de la Cerdanyola-Mont serrat tindrà lloc el proper 8 d’octubre després de dos anys d’interrupció per la covid-19. La popular caminada nocturna Cerdanyola-Montserrat, que organitza el Club d’Esports de Muntanya de Cerdanyola (CEM), sortirà des de la plaça Abat Oliba a les 20 hores i les previsions passen per arribar al Monestir de Montserrat a primera hora del matí del dia 9. Al llarg del recorregut de 47 quilò metres el CEM ha previst fins a 5 punts d’avituallament (sòlids i líquids) que se situaran a Sant Quirze, Terrassa (2), Monistrol de Montserrat i Montserrat. L’organització disposa de dos vehicles de suport per a qualsevol inci dència. En acabar la caminada els participants tornaran a Cerdanyola amb autocar. La cursa és oberta a tothom, però des del CEM es recomana que només prenguin part les persones habituades a caminar i amb un bon estat de forma. Es preveu la participació d’unes 60 per sones, amb la col·laboració d’una desena de voluntaris. El preu de la caminada és de 25 euros per als socis del club i de 35 euros per als no socis. És imprescindible estar en possessió de la llicència o de l’assegurança de dia que es pot fer amb la inscripció. Les inscripcions es poden fer al web del club cemcerdanyola.cat.

l Victòria històrica per començar. La lliga de 2aB Nacional no podria haver començat millor per al Cerdanyola FC de futbol sala. Gran partit i victòria històrica a la pista del Futsal Mataró, vigent campió de lliga.

El matx començava amb un Cerdanyola que dominava el joc i atacava constantment la porteria dels del Maresme, a qui els costava aprofundir en atac amb la defensa alta que van realitzar els de Santi Lara. Les ocasions es materialitzaven, però no arri bava el gol. I després d’un error en la creació, els locals recupera ven i feien l’1-0. A minuts d’arribar al descans, una gran passada de Corvo era aprofitada per Sergi Amores per fer de cap l’1-1 amb què s’arribaria al descans. A la segona part, el Mataró arri bava amb una mica més de perill i els verds intentaven sortir a la contra. En un d’aquests contraatacs arribaria l’1-2 de Bernat després d’una bona combinació. Al minut 30 mitjançant un xut lateral, els locals igualaria el matx i després de no deixar d’inten tar-ho, a l’últim minut de partit arribaria el 2-3 definitiu obra de nou de Sergi Amores. Victòria de prestigi d’un Cerdanyola FC que comença la competició amb bon peu. La setmana que ve rebrà l’Irefrank Elx (dissabte 18.15 hores a Guiera), en el debut com a locals dels de Santi Lara.

l Esther Lázaro dirigeix un documental sobre els nens de sapareguts a la riuada de 1962. Esther Lázaro, investigadora del Departament de Filologia Espanyola de la UAB, ha escrit i dirigit el documental Els nens de la riuada, que tracta sobre els menors desapareguts durant les riuades que es van produir al Vallès Occidental l’any 1962. La peça, que està relacionada amb una de les línies de recerca del Centre d’Estudis sobre les Dictadures i les Democràcies (CEDID-UAB), va ser emesa al programa Sense Ficció del 20 de setembre. A causa d’una forta tempesta registrada el 25 de setembre de 1962, una riua da va provocar centenars de pèrdues humanes i grans danys materials a diversos municipis del Vallès Occidental. Van de saparèixer molts infants que mai no han arribat a ser trobats. Segons s’explica al documental, algunes famílies sospiten que la desaparició d’algunes d’aquestes persones pot estar relacionada amb els centenars de peticions d’adopció que es van registrar aquells dies; en la seva recerca, Lázaro n’ha do cumentat més de tres-centes. Es creu que, darrera d’aquests fets, pot haver-hi un episodi de tràfic d’infants orquestrat per les autoritats franquistes arrel de la tragèdia.

l Després dels dos anys d’aturada per la pandèmia, el IV Tast de Cuina Mediterrània tornarà a celebrar-se del 30 de setembre al 2 d’octubre. La cita, que com en altres ocasions torna a coincidir amb el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, tin drà lloc a la plaça de l’Abat Oliba amb la participació d’una quinzena de bars i res taurants de la ciutat.

El IV Tast de Cuina Mediterrània tornarà a la plaça Abat Oliba

Com ja és habitual, el sistema de compra per gaudir del IV Tast de Cuina Mediterrà nia serà mitjançant tiquets d’un i dos eu ros. Es vendran a 3, 4 i 5 euros els plats i a 2 euros les begudes. “L’objectiu és que el públic pugui rotar pels diferents es tands”, apuntava Castro. Els tiquets s’hau ran de comprar a les guixetes que s’habi litaran a la plaça de l’Abat Oliba i després bescanviar per als plats desitjats en els establiments escollits. - NF

poració del berenar del tast de 17 a 20.30 hores. Com en les altres edicions, diumen ge d’11 a 15.30 hores tindrà lloc el vermut del tast. També es comptarà amb música en directe: memphis Train (divendres, 21 hores), Mr. Dynamite James Brown expe rience (dissabte, 21 hores), Lindy Hoppers Band (diumenge, 12 hores) i Lisa Blues & Black cats Souls (diumenge, 18h). Com a novetat, enguany hi haurà un taller de brotxeta salusable amb fruites (11.30 i 17.30 hores). “Sabem que si el temps acompanya la resposta de la ciutadania està garantia”, asseguren des del Gremi. Per la seva banda, la regidora de Promo ció Econòmica, Carme Arché, recordava que l’hostaleria i la restauració han passat moments complicats, però “continua amb empenta” per fer activitats que beneficien la ciutat.

Divendres i dissabte l’horari serà de 20 a 23 hores i diumenge d’11 a 20.30 hores. La novetat és que diumenge la jornada s’allargarà també per la tarda amb la incor

l LL’Observatori comarcal ha publicat un Informe de població del Vallès Oc cidental del 2021 que constata l’efecte de la COVID-19 sobre el mortalitat, la fecunditat i les migracions. La pobla ció empadronada al Vallès Occidental a 1 de gener de 2021 era de 937.422 habitants, segons dades del Padró mu nicipal. Respecte de l’any anterior, s’ha produït una disminució de la població de 86 persones (-0,01%) a causa de la pandèmia. La comarca redueix la seva població per primer cop des que es va implantar el Padró continu l’any 1998. La reducció és de 638 a Cerdanyola (només per sota de la de Badia). Deu dels vint-i-tres municipis del Vallès Oc cidental perden població respecte de l’any anterior, entre els quals es troben les capitals, Terrassa (-0,28%) i Sabadell (-0,15%), i els municipis grans i mitjans, tret de Sant Cugat del Vallès (+1,11) i Castellar del Vallès (+0,70%).

La comarca concentra el 12% de la població total de Catalunya. Per grans grups d’edat, el 17,4% de població de la comarca té menys de 16 anys, el 65,6% en té entre 16 i 64 i el 17% se situa per sobre dels 65 anys. Amb un índex d’en velliment de 97,6, l’estructura d’edats del Vallès Occidental és menys envelli da que la catalana i la de les comarques barcelonines. En aquest apartat, Cerda nyola té un índex d’envelliment de 138’2, el tercer més alt del Vallès Occidental. L’edat mitjana de la població de Cerda nyola és de 43’9 anys, dos punts per so bre de la mitjana comarcal (41’8 anys).

terceraCerdanyola,ciutat de la comarca amb l’índex d’envelliment més alt

Les projeccions de l’Idescat preveuen que la població del Vallès Occidental augmentarà en 71.271 habitants fins arribar a 1.009.787 habitants l’any 2031. En termes relatius, es projecta que la població de la comarca s’incrementarà un 7,6%, com a resultat del creixement migratori (+7%) i, en menor mesura, del natural (+0,6%). Segons les projeccions de l’Idescat, la població de la comarca serà més envellida d’aquí a 10 anys: el pes de la població més gran de 65 anys passarà del 17% actual al 20,6% el 2031.

10 actualitat ciutat actualitat núm. 1950

Presentació del IV Tast de Cuina Mediterrània al restaurant Los Abetos / F. NF

En l’última edició, celebrada al 2019, hi van participar 12 restaurants i 9 bars. “Recuperem el tast amb molta il·lusió perquè estigui a l’alçada dels que hem fet fins ara, malgrat que ens aquests dos anys de pandèmia uns quants restaurants han hagut de plegar”, destacava el president del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès, Antonio Castro. “Ha costat molt organitzar-ho perquè molts restaurants no tenen els mateixos recursos abans que la pandèmia”, afegia molt convençut del paper que juga la inici ativa en el sector: “El Tast de Cuina és una promoció directa per als establiments perquè per allà hi passaran milers de per sones. A més, enguany estem contents perquè es fa un pas endavant qualitatiu en el muntatge”

Com funcionarà?

Les activitats es duran a terme entre el 3 d’octubre i el 27 de gener i les inscripci ons es van obrir ahir dimarts. Es poden realitzar presencialment a les a les ofici nes de l’Àrea Social (avinguda Espanya, 6C) o a través del correu promociosoci al@cerdanyola.cat. Per resoldre dubtes o demanar informació cal adreçar-se als telèfon del programa de gent gran: 93 580 88 88 extensions 2141 i 3772 o 603 62 02 14.

La tardor arriba amb un ampli gentd’activitatsprogramaperalagran

l L’Ajuntament de Cerdanyola segueix apostant pel Programa Gent Gran Ac tiva i ho fa amb un ampli ventall d’acti vitats en el marc de la ‘Tardor És Gran’ i adreçades a les persones de més de 60 anys de Cerdanyola. Les activitats proposades responen als interessos i necessitats que s’han detectat en el col lectiu de persones grans de la ciutat. En aquesta ocasió es mantenen moltes de les activitats d’anteriors trimestres i es fa un esforç per oferir noves propostes, sobretot en l’àmbit de les noves tecnolo gies amb tallers de whatsapp, telegram, line, instagram, facebook o fotografia amb el mòbil, entre d’altres.

D’altra banda, la Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada també ofereix, dins el programa La Tardor És Gran, diferents tallers de manualitats, massatges, lectoescriptura, hort, gimnàstica de mante niment, alfabetització digital, relaxació, musicoteràpia, memòria, cuentoteràpia i jocs. Per inscriure’s en aquestes activi tats cal trucar al 93 691 61 61,

Ca n’Ortadó és una antiga torre d’estiueig d’estil noucentista construïda cap al 1930 aprofitant unes edificacions preexistents. La casa s’inspira en la masia catalana i està envoltat per un magnífic jardí de gust romàntic. Es tracta d’un conjunt de gran interès històric i artístic que forma part de la història de Cerdanyola del Vallès de les primeres dècades del segle XX i d’un feno men, l’estiueig, que va ser un dels estímuls del creixement urbanístic de la població. Va ser rehabilitat entre 1993 i 1996. Entre 1998 i 2010 va acollir una exposició per manent sobre la història de Cerdanyola. Actualment, el Museu està tancat al públic, tot i que a la planta baixa s’hi fan activitats.

Elimportant.recorregut

actualitatTornenlesvisitesalsjardinsdeCan’OrtadóideCanLlopis

començarà a la porta del Mu seu d’Art de Cerdanyola, a les 11:30 h, on també es farà una introducció i s’acabarà a Ca n’Ortadó després de passar per Can Llo pis. L’activitat serà gratuïta amb places limi tades. Per participar-hi caldrà inscriure’s prè viament al Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès (seu de Can Domènech) o bé trucant al telèfon 935 914 130 en horari d’atenció al públic (de dimarts a dissabte de 17 a 20 h i diumenges i festius d’11 a 14 h). La primera visita guiada es farà el diumenge 25 de se tembre. Les inscripcions per participar-hi es podran fer a partir d’avui. Les següents se ran el 23 d’octubre, el 27 de novembre i el 18 de desembre (s’avança per Nadal). Aquesta proposta és la primera fase d’un projecte per dinamitzar els jardins i parcs de la ciutat amb la voluntat de donar a conèixer la seva història i la vegetació que els caracteritza, però, sobretot, fomentar els valors cívics i el respecte al patrimoni històric.

Activitats a la Creu Roja

El programa ‘La Tardor és Gran’ englo ba activitats d’entreteniment cognitiu per exercitar la memòria. En l’àmbit del benestar i creixement personal es man tenen la majoria d’activitats, algunes ini ciades a l’estiu com els cafès amb com panyia, els jocs i contes o la gimnàstica activa. També es mantenen els balls a la fresca, els dijous de cine-fòrum, i les scaperooms. I a més, aquest trimestre s’incorporen visites guiades per desco brir diferents espais de la ciutat.

Ca n’Ortadó

Can Llopis

actualitat ciutat 11

l Després del parèntesi de l’agost, tornen els itineraris que cada quart diumenge de cada mes i durant tot l’any connectaran Can Llopis i Ca n’Ortadó, dos jardins amb història vinculats a un temps en què Cerdanyola del Vallès va tenir una comunitat d’estiuejants

Can Llopis és un dels edificis modernistes més ben conservat de Cerdanyola. Atribuït

a Gaietà Buïgas, el va adquirir l’Ajuntament el passat 2021, i en aquests darrers mesos s’ha estat treballant per la recuperació i re habilitació del jardí modernista, l’únic intac te de la població. Durant aquestes tasques de recuperació s’han tingut en compte les espècies autòctones i exòtiques així com s’han eliminat les plantes invasores que ocultaven elements arquitectònics com bancs o la torre del dipòsit d’aigua. L’actua ció també ha permès recuperar l’estructura original del jardí reconstruint parterres que s’havien perdut i donant protagonisme als dos exemplars de cedres i del roure cente nari i a la mateixa casa.

- Redacció

Els espectacles interiors seran de pagament

Traca final

MAC&XIC, teatre per als més petits aquest dissabte

L’espectacle Visca la Xerinola, a càrrec de la cia. Rikus, omplirà de gresca i ani mació la cloenda del MAC&XIC 2022 sobre les 19h a la plaça de l’Abat Oli ba. “Pretén ser un crit a la diversió i a la disbauxa. Un espectacle que ens faci esborrar aquest petit parèntesi de mal humor que ens ha dut la pandèmia. Un espectacle participatiu on petits i grans gaudiran d’allò més en família”, s’apunta. Rikus ha fet el recull de totes les cançons que han fet ballar a tots i a totes durant aquest 6 anys, les cançons del seu primer disc (‘Cançons amb barretina’) i també un bon grapat de cançons populars. - Redacció

ploradors una mica sapastres, desco brim la vida d’un ocell des de l’ou fins a l’edat adulta. “Des de 1983 voltem per places, teatres, carrers i racons d’arreu. Ens agrada compartir amb vosaltres la màgia de la música, dels titelles, del teatre. Gairebé 10.000 ac tuacions i amb ganes de compartir-ne moltes més amb vosaltres”, assegura la companyia. Per aquests dos espec tacles tant els infants (a partir dels 3 anys) com els adults han de pagar en trada per accedir als espectacles. Els infants de 0 a 2 anys entrada gratuïta (han de seure a la falda). Les entrades -que ja es poden comprar a www.bam balina.cat- tenen un preu de 7 euros (general) i de 5 euros (infants de 3 a 12 Alanys)Pati

Imatges promocionals dels espectacles Heliko i Vola Piu, que seran dos dels protagonistes de la jornada de dissabte 24 de setembre

També es farà una cercavila anome nada Heliko a càrrec de la companyia El Sidral, que durà la gresca i l’anima ció pels carrers de la ciutat. L’inici serà

del MAC – Can Domènech al matí i a la tarda es faran tallers d’Apicirc, a càrrec de la companyia Pessic de Circ. L’horari de l’activitat serà d’11 a 13.30 i de 16.45 a 18.30h. Es tracta d’un espec tacle interactiu al voltant de cinc cúpu les geodèsiques per als més petits.

12 actualitat cultura actualitat núm. 1950

El Museu d’Art de Cerdanyola, però també els carrers i les places de la ciu tat, esdevindran les seus d’un festival pensat per a la canalla de la casa. L’en titat Bambalina organitza el festival i proposa una programació de gran qua litat perquè xalin els infants i les seves famílies.

a les 18 h al mercat de Serraperera i transcorrerà fins a la plaça Abat Oliba. Una família peculiar recorre els carrers de la ciutat buscant un lloc on poder establir-se. Amb casa seva a sobre transportada pel seu cargol Heliko, ens mostraran els seus costums quotidi ans, una mica peculiars i diferents dels nostres, mentre segueixen amb la seva missió de trobar una nova llar. Només quan tots els elements siguin favora bles, seran capaços de trobar el que tant anhelen.

La sala Orlando Barrial del MAC – Can Domènech, acollirà els espectacles de pagament. El Centre de Titelles de Llei da oferirà pel matí dos passis de Xim. A les 11.30 i les 12.30h. Xim és un pe tit ximpanzé, simpàtic i un pèl trapella que s’ha perdut. Per això, acompanyat de la titellaire, viatja per tot arreu dins la seva caseta-carretó, amb l’esperança de retrobar la seva família. Per la tarda la companyia Xip Xap presentarà dos passis de Vola Piu. A les 17 i 17.45h. Acompanyats de la música i d’uns ex

l Arriba una nova edició del MAC&XIC, un festival de teatre infantil adreçat als més petits i petites de la casa, entre els 0 i els 6 anys. Totes les activitats es fa ran el dissabte 24 de setembre.

Amb una mirada transversal i interès ccional, tornen les activitats habituals de difusió: cada tercer diumenge de mes, la visita “Cerdanyola, del modernis me a l’art déco”, permet fer un recorre gut per la col•lecció del MAC, per tal de descobrir la història de Cerdanyola com a centre de producció artística, també industrial, per descobrir, entre d’altres coses, la bellesa i els monstres d’Ismael Smith, la modernitat clàssica de Josep de Togores, o els sons del paisatge de vidre de les Dames de Cerdanyola, punt culminant del vitrall modernista. A més, també s’inclouen les exposicions tem porals que hi hagi en curs en aquell mo Aquestment.

HISTÒRIA I ART

Per aquest darrer trimestre de 2022 el doctor Xavier Gimeno Soria, professor de la UAB i membre de l’Equip BES, serà l’encarregat de dur a terme les activitats. Cadascuna de les sessions previstes es dedicaran a un material mitjancer de l’expressió creadora de les artistes representades al MAC, i ho es farà des de la proposta de compartir l’experièn cia i la reflexió sobre la materialització, corporeització, del fet creador, del ser creador. El cos humà i la ment humana. El sentit d’una creació artística i la seva materialització. El ser ment i el ser cos. Integritat, integració.

que el Museu Nacional fa a Cerdanyola.

El còmic pren una rellevància especial aquest quadrimestre amb la presència de l’Estudi Beaumont. Angel Beaumont és protagonista d’un episodi destaca díssim en la història artística de Cer danyola, on es van adaptar multitud de còmics, sobretot japonesos, publicats entre els 60 i els 90 al nostre país. Noms populars com Mazinger Z, Heidi o Misha comencen a entrar al MAC gràcies a la generosa donació del fons Beaumont, un patrimoni documental que protago nitzarà una exposició per commemorar el Centenari del naixement de l’Angel Beaumont.

Ja des del juny, i de manera conjunta amb el Museu d’Història de Cerdanyola, el quart diumenge de cada mes es fa ran uns itineraris que connectaran Can Llopis i Ca n’Ortadó, dos jardins amb his tòria vinculats a un temps en què Cerda nyola del Vallès va tenir una comunitat d’estiuejants important, i que esdevenen oasis verds dins l’entramat urbà. A més, el MAC torna a participar a les Jornades Europees de Patrimoni (del 7 al 9 d’oc tubre, enguany reivindicant el patrimoni industrial a través d’un itinerari pel com plex de l’Uralita.

actualitat14 actualitat cultura núm. 1950

l A la nova programació quadrimestral del MAC “l’art, la història i el patrimoni actuen com a mediadors de la societat”. Des del museu es remarca que a l’hora d’elaborar els programes té molt en compte temes com l’accessibilitat, el gènere o la salut.

PATRIMONI CERDANYOLENC: NATURA, INDÚSTRIA I MEMÒRIA

quadrimestre també serà prota gonista la celebració del 50è aniversari de la mort de l’Ismael Smith, que s’ho menatjarà conjuntament amb el MNAC i el Museu de l’Empordà amb la presen tació del llibre “Les altures”, de Sebastià Portell, i el dipòsit de peces de l’artista

I pel que fa a l’Art Contemporani l’As sociació de Galeries d’Art de Catalunya proposa dins la Setmana de l’Art, CON VIDATS & ANFITRIONS, a través del co missariat de la crítica Montse Frisach, un diàleg entre destacades obres de les galeries del país i la col•lecció del MAC.

FER SALUT AL MAC

Quan proper o llunyà està el vidre dels nostres cossos? Què sabem de l’Osteo gènesi Imperfecta? Les Dames de Cer danyola són tot vidre?

Vidre. Diumenge 25 de setembre (d’11 a 12.30h). Què sabem del vidre? Quines qualitats i defecte trobem en el vidre? Quines volem per nosaltres? On trobem el vidre en la nostra vida quotidiana?

CÒMIC I DOCUMENTALPATRIMONI

La programació comunitària cada cop és més transversal, però segueix trobant els seus espais concrets. El programa de salut i benestar ve protagonitzat per les activitats que l’Associació d’Amics del MAC organitza cada últim diumen ge de mes, on l’art ens permet vehicular

Còmic, història i patrimoni protagonitzen la nova programació del MAC

experiències que milloren el benestar i la Salut. Fora de programació, cal es mentar també que es segueix oferint el projecte Recuperart (organitzat per l’ICS i el Departament de Cultura de la Gene ralitat), una visita al museu en clau de salut i benestar.

L’Associació d’Amics del MAC (AMAC) fa una nova proposta d’activitats en el marc del programa ‘La Cultura Cura’ a les sales del museu centrades en els be neficis que l’art, el patrimoni i la cultura tenen per la salut. Així, es reprenen les sessions de la “La Cultura Cura” que te nen com a objectiu reivindicar i exercir la cultura com a dret fonamental per a tota la ciutadania. Aquesta proposta està en focada des de metodologies provinents dels grups d’acompanyament social uti litzant el MAC Museu d’Art de Cerdanyo la i les seves obres per connectar amb les emocions, l’estat físic i mental i tenir cura i autocura de manera integrativa.

Fusta. Diumenge 23 d’octubre (d’11 a 12.30h). Què sabem de la fusta? Quines qualitats i defecte trobem a la fusta?

COMUNTIARIS:PROGRAMES SALUT, GÈNERE, ACCESSIBILITAT I COOPERACIÓ

La instal·lació ‘Sol’, obra de Tom Carr i el TCTeamwork, s’estrena al pati del MAC

Amb un diàmetre de 82 mm i un gruix de 6 a 7 mm, s’ha laminat vidre per a vitralls per garantir-ne la resistència i s’ha emprat un total de set colors. Les peces s’encasten al mur entrant-hi uns 15 mm, en posició horitzontal les notes i en vertical les pauses de corxera. El director del MAC, Txema Rome ro, ha definit l’obra com una combinació de “música, art i ciència” que té la peculiaritat de sortir de les quatre parets del museu per a jugar amb l’entorn. “El Tom Carr és un artista referent del panorama de l’art contemporani català, no podem fer un luxe més gran que un equip com aquest faci una peça expressament per al nostre museu”, assegurava Romero. Per la seva banda, la presidenta de l’AMAC, Neus Santos, ha fet l’entrega oficial de la peça al museu i a la ciutat amb una agraïment a Tom Carr i el seu equip i ha remarcat que l’objectiu de l’associació és que “l’art contemporani es conegui i sigui una part important de la ciutat”.

Bronze. Diumenge 27 de noviembre (d’11 a 12.30h). Què sabem del bron ze? Quines qualitats i defecte trobem al bronze? On trobem el bronze en la nos tra vida quotidiana? Quan proper o llu nyà està el bronze dels nostres cossos? Què sabem de les Aliatges? Coneixem la Dama del blau del MAC?

l La instal·lació ‘Sol’, una peça creada per Tom Carr i el TCTeamwork espe cialment per al MAC, és el regal que l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Cerdanyola ha fet a la ciutat i que ja es pot gaudir al pati del museu. Aquesta peça, inspirada en els vitralls del museu, vol portar el museu a l’exterior, tot donant la benvinguda als visitants amb la llum i les seves transformacions.

actualitat actualitat cultura 15

-

Un total de 69 eces de vidre de color disseminades de forma ordenada al llarg del blanc del mur ens acompanya des de l’entrada del jardí fins l’accés a l’interior. La reflexió sobre els trets distintius que caracteritzen el MAC -color, llum, la petjada interdisciplinària d’en Carles Buïgas i la màgia dels vitralls de les dames- han estat els ingredients primordials en la concepció d’aquesta proposta. ‘Sol’ és un projecte creat, coordinat i per últim muntat in situ per l’equip TCteamwork al llarg de tot un any. “Ha estat tot un repte, perquè no sabíem si funcionaria, hem fet moltes proves”, explicava Carr, que per aquest projecte va fer un equip amb Lidia Carrera i Xema Vidal. Un cop desenvolu pada la idea, van convidar a participar a Jesús Acebedo, músic resident a Cerdanyola. El cerdanyolenc va composar una partitura musical que dona estructura a l’obra al llarg del mur com si de un pentagrama es tractés. Tot seguint la pauta d’ ‘Ad libitum’, la composició musical creada per Acebedo, la ubicació de les peces ascendeix d’esquerra a dreta, amb majoria de notes fredes al principi i progressivament més càlides prop de l’accés a l’espai in terior. En sortir ens ofereix la lectura inversa. “Volia transmetre aquesta idea de llibertat i que cada músic pugui fer les seves interpretacions i versions”, explica Acebedo. Per poder escoltar la música cal escanejar el codi QR on hi ha la partitura base.

Pel que fa a l’accessibilitat, dins la pro gramació s’oferirà, en motiu del Dia de les Persones amb Discapacitat, una vi sita sensorial pels jardins històrics de la ciutat. A partir d’aquesta cal destacar el projecte

“RELATS COMPARTITS”, UNA RELECTURA DEL MUSEU PER PART DE PERSONES MIGRADES A CERDANYOLA EXPERIÈNCIA ES PODRÀ CONNECTAR

Quan proper o llunyà està la fusta dels nostres cossos? Què sabem dels Caps de Fusta? Quines peces de fusta mostra i guarda el MAC?

I no menys important, també tornen els tallers familiars de cada segon diumen ge de mes, aquest quadrimestre cen trats en descobrir, de la mà d’especia listes, diferents tècniques d’estampació i gravat, com la serigrafia o la xilografia. Redacció

AMB EL PATRIMONI DE CERDANYOLA A TRAVÉS DELS CINC SENTITS»

Un total de 69 peces de vidre de color disseminades de forma ordenada al llarg del blanc del mur ens acompa nya des de l’entrada del jardí fins l’accés a l’interior

EN FAMÍLIA: TALLERS DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

Quines volem per nosaltres? On trobem la fusta en la nostra vida quotidiana?

Amb la Regidoria de Solidaritat i Coo peració es torna a organitzar la Tardor Solidària-Tots els Mons al MAC, un pro grama que segueix fomentant els valors de l’acollida, la solidaritat, la inclusió i les desigualtats a través dels llenguatges artístics. Entre xerrades, projeccions i obres teatrals, cal destacar el projecte “Relats Compartits”, un projecte de re lectura del museu per part de persones migrades a Cerdanyola i que prendrà forma a través d’una exposició condu ïda per Curro Claret, i que ha comptat amb la complicitat del Servei Local de Català, l’Escola d’Adults, el Servei de Pri mera Acollida i l’IPI Barcelona amb seu a Cerdanyola.

TURONAlbert I VILASECA

Los deportistas de Cerdanyola y su reconocimiento

Molta gent a Cerdanyola volem alguna cosa més que una ges toria ineficient. Volem aixecar la vista cap a un futur amb projecte, il·lusionant i que ens faci sentir orgullosos. Posem Cerdanyola en marxa!

Hi ha gent que, quan sortim al carrer, anem pensant tot el que es podria fer a Cerdanyola mentre passen els anys i no canvia res. La nostra ciutat mira el futur amb il·lusió però estem ancorats en el passat.

PLANSAnabel

Xavi Bas, Sergio Calderón, Elisabet Llargués, David Serra, David Vázquez, Joan Suárez y una larga lista de per sonas de Cerdanyola son olvidados por el Ayuntamiento.

Porgente.todo ello, creo que es impor tante que el Ayuntamiento de Cer danyola haga un esfuerzo y mejore mucho su reconocimiento. Hay ciu dadanos de Cerdanyola que llevan el nombre de la ciudad por todo el mundo. Desde el brasilian jujitsu, pasando por el padel surf, el duat lon, el balonmano, el ciclismo... Y siempre en el primer puesto, reco nozcamos su trabajo y hagámosles saber a sus vecinos que viven rode ados de campeones.

Hoycomplicadas.endía,en

Hace pocos días, Elisabet Llargués Masachs se proclamaba campeona de Europa máster 40 femenina en Padel Surf. No es la primera vez que Elisabet es campeona, pero el Ayun tamiento nunca le ha reconocido sus logros. Pero, ¿qué tienen en común todos estos nombres? Son ciudada nos de Cerdanyola que han sido cam peones en sus disciplinas deportivas a nivel nacional, europeo y mundial.

layquenuestrospersonasmás“Necesitamosquenuncadebarriosinspirenmotivenagente”

inclusión o adaptación que ayuda a superar situaciones personales

una sociedad dónde dichos valores se están perdiendo y dónde tenemos serios problemas de salud mental, necesitamos más que nunca personas de nuestros barrios que inspiren y motiven a la

El deporte representa el trabajo en equipo o individual, la igualdad, la disciplina, el trabajo duro, la perseve rancia, el respeto hacia tu rival y tus Muchasentrenadores.veces

Posem Cerdanyola en marxa

Amics i coneguts esperen que els seus fills no hagin de marxar de Cer danyola com molts companys de la nostra generació per falta de políti ques públiques d’habitatge. Volem recuperar oportunitats d’oci i cultu ra, deixar de donar l’esquena a una universitat de la que n’estem tant orgullosos, només de paraula. Gent que imaginem els carrers amb molts menys cotxes, amb carregadors de vehicle elèctric als pàrquings pú blics, amb transport a demanda als barris i amb aparcaments d’intercan vi a les estacions de tren des d’on el

bus urbà connecti barris i polígons.

col·laboradors16 opinió opinió núm. 1950

M’aturen veïnes per fer propostes de futur: comunitats energètiques per qui no es pot posar plaques fotovoltaiques al seu terrat, associ acions que no troben local, iniciati ves socials que han de marxar als pobles del costat com l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzhe imer, infants i joves que van a fer esport a clubs de fora perquè a Cerdanyola no hi ha prou hores de pista per entrenar.

es una herramienta de

“Molta gent a Cerdanyola volem alguna cosa més que una gestoria ineficient”

publicitat 17

publicitat

actualitat18 actualitat esports núm. 1950

El Cerdanyola CH, supercampió

nuts, ha transformat la falta directa que significava el 3-2 definitiu i atorga va la victòria al Cerdanyola.

Sant Just. Abans el conjunt verd-iblanc continua jugant la Lliga Catala na Plata. Els propers partits són con tra el CH Mataró (el 23 de setembre a les 20.30 h a Mataró) i el CP Taradell (el 30 de setembre a les 21.30 h a Can Xarau). - Redacció

Els cerdanyolencs amb la seva afició i la Supercopa de Catalunya. Un gol dels nous fitxatges, Erik Gual, va donar la victòria als verds / F. NF

l Revenja a Can Xarau. Després de perdre la final del playoff d’ascens con tra el Congrés per (2-3), el Cerdanyola CH arribava motivat a la Supercopa de Catalunya contra els barcelonins i aquesta vegada sí van poder celebrar la victòria (3-2) amb l’afició verda.

El primer equip masculí del club degà s’estrenarà a l’Ok Liga Plata grup Nord el 22 d’octubre a la pista de l’HC

El Pavelló de Can Xarau, de Cerdanyo la del Vallès, ha acollit les dues finals, femenina i masculina, retransmeses en directe a la plataforma d’streaming Xala! i que han tingut emoció fins al darrer moment. L’HC Lleidanet Alpi cat, que ahir va estrenar-se a l’OK Lliga femenina com a campió de Nacional Catalana, s’ha imposat a la XII edició femenina de la competició.

El supercampió de la XI edició mascu lina ha sigut l’amfitrió, el Cerdanyola CH. Els d’Andi Colaianni sí que han en trat bé al partit, arribant a tenir un dos a zero favorable. El CP Congrés LSEM s’ha refet entre el final de la primera meitat i l’inici de la segona, empatant el partit i ha sigut la pilota aturada el que ha decantat la balança cap als locals. Erik Gual, a falta de quatre mi

El començafemení la lliga amb triomf

actualitat esports 19

Les cerdanyolenques celebren la victòria / F. CFC

l Les cerdanyolenques no han pogut co mençar millor la lliga. El primer equip va sumar una important victòria per 3 a 1 da vant el Girona FC a la Bòbila. Nuria Ortega, Adriana Quer i Desiree Zambrano han estat les golejadores locals. Amb aquesta victò ria les cerdanyolenques se situen terceres de la classificació del grup B de Preferent.

Gonpi i poc després a Yann Junior, aquest últim ha tingut una ocasió amb una rema tada de cap que desvia Àlex Herrero. Els vi sitants també han intentat guanyar el par tit amb un xut creuat de Sotos dins l’àrea que sortia aprop del pal. A les acaballes el capità Dani Martí buscava el gol amb el cap però el porter visitant enviava la pilota a córner. Amb el xiulet final, el Cerdanyola suma el segon empat de la temporada i aquest diumenge viatjarà a Madrid per enfrontar-se a la Unión Adarve. - Redacció

l El Cerdanyola FC ha sumat un empat en el primer partit de la temporada a Fontetes davant el CD Guadalajara, en un duel elèc tric corresponent a la tercera jornada de lliga. Abans de començar el partit s’ha ho menatjat Toni Carrillo amb una samarreta commemorativa per celebrar els seus 500 partits a la banqueta verda.

actualitat

La represa ha iniciat amb el mateix guió i una clara ocasió del Cerdanyola en un mà a mà de Juanan amb Àlex Herrero, on el jugador del Cerdanyola estava molt esco rat i el porter ha enviat el xut a córner. Poc després era Kuku qui rematava de cap però no trobava porteria per poc. Amb els pas dels minuts ha baixat el ritme i Toni Carrillo ha donat entrada a Padillo, Astray,

Inici trepidant amb dos equips buscant el gol des del xiulet inicial. Eren els visitants els que avisaven primer amb una canona da de Darío García que rebutjava Sergio amb una bona mà. Però seria el Cerdanyo la qui donava la primera estocada. Kuku recuperava amb encert i no perdonava davant Àlex Herrero amb un xut col·locat, en el 6’. Pot després, Max Marcet ha pogut ampliar distàncies però l’esfèrica s’estave llava al travesser. I llavors eren els visitants els que igualaven el duel, en el 12’, quan Darío Garcia xutava amb rosca des de fora de l’àrea i Sergio no podia evitar el gol. El partit ha seguit amb la màxima inten sitat i serien els verds novament els que generaven més perill, com en una falta llunyana que centrava Max Marcet i Noel rematava amb el cap dins l’àrea i atrapava Àlex Herrero, o en un xut de Marc Vicente a la sortida d’un córner que sortia fregant el pal. Un Marc Vicente que també pro vava fortuna en el 40’ amb un xut que no trobava porteria. Poc abans del descans, el Guadalajara ha tingut una ocasió clara en una contra on Bruno i Sergio evitaven

Kuku celebra el seu primer gol oficial amb la samarreta del Cerdanyola FC / F. NF

Empat del Cerdanyola FC en el primer partit a Fontetes

el gol. Amb la igualada a l’electrònic s’ha arribat al descans.

- Redacció

se suma a la celebració de la Setmana Europea de l’Esport . El Parc Esportiu Municipal Guiera se su marà a la Setmana Europea de l’Esport amb una jornada de portes obertes i una activitat dirigida. El dissabte 24 de setembre, la instal·lació municipal serà d’accés lliure en el seu horari ha bitual d’obertura, de 9 a 15h. A més, el divendres 23 de setembre es durà a terme una Master Class de Zumba de 9 a 11:30 h.

l’agenda

ElESPORTSPEMGuiera

l’agenda

per a adults. Inicia’t en l’ús dels dispositius mòbils Iniciació en l’ús dels dispositius mòbils: identifica ció dels conceptes bàsics, principals funcionalitats i parts, configuració se gons els criteris bàsics de seguretat.

Leal ofereix un repàs per la història de l’alimentació i acaba amb propostes de dietes equilibrades. A la sala 22 de l’Ate neu del 26 de setembre al 10 d’octubre. De dilluns a divendres de 9 a 21 hores.

l La Jugatecambiental ja té tot preparat per iniciar una nova tem porada, la de la tardor 2022. Les activitats per aprendre i gaudir en família s’allargaran de forma setmanal fins el 4 de desembre. Aquesta temporada canvien els horaris i les activitats es faran de 12h a 13h i l’espai de joc estarà obert d11:30h a 13:30h. Aquest diumenge 25 de setembre tindrà lloc l’activitat ‘Recicla l’Hort’.

DIUMENGE 25

20

Comença la temporada de tardor de Jugatecambientalla

ActivitatART La Cultura Cura al MAC. L’As sociació d’Amics del MAC (AMAC) fa una nova proposta de taller d’art i salut a les sales del museu. Activitat centrada en els beneficis que l’art, el patrimoni i la cultura tenen per la sa lut.El doctor Xavier Gimeno Soria, pro fessor de la UAB i membre de l’Equip BES, serà l’encarregat de dur a terme les activitats. Cadascuna de les sessi ons previstes es dedicaran a un mate rial mitjancer de l’expressió creadora de les artistes representades al MAC. Aquest mes proposen la sessió gratuï ta dedicada al vidre. Què sabem del vi dre? Quines qualitats i defecte trobem en el vidre? Quines volem per nosal tres? On trobem el vidre en la nostra vida quotidiana? Quan proper o llunyà està el vidre dels nostres cossos? Què sabem de l’Osteogènesi Imperfecta?

llibre ‘El ayuno inter mitente’. De Carlos Pérez i Néstor Sánchez. Amb la presència de Néstor Sánchez. Cal reservar via Whatsapp al 673 078 608. A les 12.30h a la Llibreria Éfora.

De Yngvild Sve Flikke (No ruega, 2021). Socis 3 euros; General 5€; Jubilats 4€.A les 20 h al Teatre Ateneu (Carrer de la Indústria, 38 - 40).

ExposicióNUTRICIÓsobre alimentació. Santiago

l’agenda

ConcertMÚSICAde

EXPOSICIÓ

A càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Públic: adults. Aforament limitat. Ins cripció al web de la biblioteca. A les 18.30h a la Sala Enric Granados de la Biblioteca Central.

En aquesta ocasió els infants i les seves famílies podran tornar a gau dir d’activitats relacionades amb el parc i el coneixement del mateix: des dels ocells que l’habiten, la seva fauna, la vegetació, descobrir nous racons, el civisme al parc, la seva meteorologia, el geocaching... A més, l’activitat del 20 de novem bre se centrarà en la literatura i la ciència coincidint amb la celebra ció de la primera edició del Festival Empíric a Cerdanyola.

Les Dames de Cerdanyola són tot vi dre? Inscripció prèvia a amics.maccer danyola@gmail.com. D’11 A 12:30 h al Museu d’Art de Cerdanyola.

TallerTECNOLOGIAConnecta’t

Luz de Ananda. Pop rock llatí. Entrada gratuïta. Cal reserva per Instagram @hoom_cerdanyola. A les 23.30h a Hoom.

DIJOUS DISSABTE2224

PresentacióLITERATURAde

DIMARTS 27

Ninjababy.CINEMA

d’atrapar la brutícia. Tampoc cal aclarir amb -aigua.Tovalloletes: tampoc cal utilitzar-les sobre la pell humida. N’hi ha prou amb lliscar-les pel rostre, sense fer massa pressió, ni fregar, per a eliminar el maquillatge i la brutícia. No requereixen aclarit i cal anar amb compte de tancar acuradament l’envàs després d’usar-les.

LLUÍS

DIMARTS 27 SETEMBRE

DILLUNS 26 SETEMBRE

Av. Argentina, 1 (Cerdanyola)

ROVIRA

L’AUDITORI

DIUMENGE 25 SETEMBRE

C. d´Altimira, 18 (Cerdanyola)

DISSABTE 24 SETEMBRE

J. SELVA

C.Santa Rosa, 36-38 (Cerdanyola

aplicar sempre sobre el rostre humit. Estendre una gota de la grandària d’un cigró, fer un massatge delicat (sense fregar) i després aclarir. En general, convé evitar el contacte amb els ulls.

- Oli: dues gotes són suficients i ha d’aplicar-se sobre el rostre sec, els ulls i els llavis. Cal fer un massatge suau i en acabat, aclarir. En cas de tenir la pell molt seca, pot retirar-se l’excés del producte amb un disc de cotó.

L’experta en tractament de Yves Rocher, Begoña Gómez, ens dona les claus perquè apliquis bé el teu desmaquillant, sigui com

- Crema i llet: en aquest cas, la quantitat de producte ha de ser la d’una avellana. Ha d’estendre’s sobre el rostre sec, els ulls i els llavis. Cal retirar el producte amb un disc de cotó. I no, no s’aclareix amb aigua.

DIJOUS 22 SETEMBRE

DEFARMÀCIESGUÀRDIA

l La teoria la tenim clara: la neteja facial és el pas imprescindible per a lluir un cutis bonic. I això inclou desmaquillar-se bé, clar. Però a l’hora de passar a la pràctica, i amb tantes opcions diferents del nostre abast, és normal que sorgeixin els dubtes del seu ús. No et perdis aquesta guia sobre com usar els desmaquillants en funció de la seva textura i algunes propostes perquè trobis el que més et convingui.

ROVIRA

C. SELVA

Redacció_AMICn

C.Torrent,12 (Cerdanyola)

C. Calvari, 3 (Ripollet)

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

DIMECRES 21 SETEMBRE

DIVENDRES 23 SETEMBRE

SÁNCHEZ

consells

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

- Escuma: cal estendre-la sempre sobre el rostre humit. Fer un massatge delicat i després aclarir amb aigua. La dosi perfecta és la de la grandària d’una anou, i convé evitar el contacte amb els ulls.

L’ús correcte per a cada textura

C. Lluna, 6 (Ripollet)

ORDIS

GEL, OLI, AIGUA MICEL·LAR... AQUESTA ÉS LA GUIA DEFINITIVA PER A USAR BÉ TOTS ELS TIPUS DE DESMAQUILLANTS

- Aigua Micel·lar: s’ha d’aplicar sobre el rostre, els ulls i el coll, en sec, amb ajuda d’un disc de cotó, i mai amb les mans. No cal fregar, sinó donar petits tocs, les micel·les s’encarreguen

22 bellesaibenestar consells de bellesa benestarBenestar

-sigui.Gel:

publicitat 23

publicitat

Un rentavaixella modern mou al voltant de 14 litres per cicle, 10 litres en la configuració ecològica. Rentant a mà amb l'aixeta oberta s'usen sis litres per minut, uns vuit amb rentada en cubeta. Per això, és important comprar electrodomèstics eficients, però també usar-los de

ESTALVIAR GASTAR MENYS A CASA

AIGUA: COM

manera correcta: cal encendre la rentadora, el rentavaixella o l'assecadora amb càrrega completa. REDACCIÓ:AMICn

coses de casa

24

Segons l'OMS, una dutxa estàndard dura 10 minuts, durant els quals s'utilitzen 200 litres d'aigua. Per a aconseguir un menor impacte mediambiental seria necessari disminuir el temps de la dutxa a 5 minuts, un gest amb el qual estalviaríem 100 litres d'aigua, l'equivalent al que beu una persona en 50 dies

Lavabo. Tancar l'aixeta mentre ens rentem les dents suposa un estalvi del 95% d'aigua (28,5 litres al dia).

Cisterna. Els reductors de cabal permeten estalviar fins al 50% Electrodomèstics.d'aigua.

l El consum mitjà d'aigua en les llars espanyoles és de 136 litres per persona i dia. Segons l'OMS, amb 100 litres seria suficient per a cobrir les nostres necessitats. Però dutxant-nos, ja ens passem. A continuació, et donem algunes idees per a gastar menys aigua a casa, fer front a la sequera, i ser més respectuosos amb el medi amDutxa.bient.

casadecoses

decoració, interiorisme, moda de la llar

casadecoses decoració, interiorisme, moda de la llar 25

coses de casa

REDACCIÓ:AMICn

menjar i gestiona els residus. Existeixen espècies que són fàcils de conrear com els tomàquets, cebes, pastanagues, espinacs, plantes aromàtiques. No és necessari un gran esforç per a conrear-les i ocupen poc Ésespai.important gestionar adequadament els residus, reciclant materials, envasos, etc. Amb les deixalles orgàniques pots obtenir compostos per a alimentar l'hort.

l L'objectiu de tenir una llar autosuficient és guanyar independència, generar la seva pròpia energia i minimitzar al màxim la despesa energètica. Entre els principals avantatges hi ha l'estalvi energètic, el baix impacte mediambiental, i la durabilitat més gran en comptar amb materials de bona qualitat. Però, com aconseguir-ho?

és fer una bona gestió de l'aigua. Una excel·lent opció és aprofitar l'aigua de pluja que es recull en la coberta de l'edifici i es canalitza fins a un dipòsit. Cal depurar-la per a consumir-la i utilitzar-la per a cuinar. També hi ha mesures d'estalvi d'aigua, com omplir el rentavaixella abans de posar-lo, o donar-se una dutxa en comptes d'un bany... Més mesures. Les bombetes de baix consum són més eficients. Les bombetes Led poden estalviar fins a un 85%, aportant un

coses de casa

COM ACONSEGUIR UNA LLAR AUTOSUFICIENT

Unamanteniment.altramesura

Una de les mesures per a obtenir una llar autosuficient és instal·lar plaques solars fotovoltaiques, que generen electricitat durant les hores de llum solar, que es pot aconseguir de manera instantània o emmagatzemar en acumuladors. S'instal·len en els sostres dels habitatges unifamiliars i edificis comunitaris. Una altra alternativa són les plaques solars tèrmiques que aprofiten la radiació solar a través de l'escalfament de l'aigua. Aquestes tecnologies requereixen poc

estalvi energètic i econòmic per la seva llarga vida útil. Fer servir calderes de biomassa en els mesos més freds és una altra mesura. El combustible que empren aquestes calderes és d'origen vegetal (pèl·lets, residus forestals). És un combustible inesgotable que beneficia al medi ambient i neteja els Unboscos.factor important per a aconseguir una llar autosuficient és comptar amb un bon aïllament tant en finestres i portes per a evitar pèrdues innecessàries de calor. Finalment, conrear el teu

26 gourmet plats, receptes i consells gourmetEL CERDANYOLA CH VA CELEBRAR EL TÍTOL DE SUPERCOPA AMB UN DINAR A LA CASA DE ANDALUCÍA

l El supercampió de la XI Supercopa masculina de Catalunya ha estat l’amfitrió, el Cerdanyola CH. Després d’imposar-se per 3 a 2 al Congrés els cerdanyolencs han celebrat el títol a Can Xarau i posteriorment a la Casa de Andalucía. Allà han dinat al bar gestionat per Amancio.

Redacció: AMIC n

domiciliaMenjar Menjar a domicili 27 Sushi RostisseriesPizza Take away Take Andrius.................away 936 918 651 Otori......................938 803 775 La Galindeta..........931 392 359 Matsuko................936 459 473 Truca Gaudeix!i El cost d’aquests anuncis equival a 1 comanda Contacta i anunciat: oriol@al-dia.com

perquè no es desplaci acumulant una major energia cinètica. Convé utilitzar els objectes més petits com a forma de subjecció de les maletes més grans.

Cal intentar que l’equipatge estigui separat de tots els ocupants per barreres físiques que funcionin a manera de contenció en cas de moviment brusc o fins i tot col·lisió, per a minimitzar el risc que surtin projectats. Els objectes solts dins del vehicle impedeixen la visibilitat del conductor i es converteixen en autèntics projec-

28 motor cotxes i motos motor

Si no col·loques correctament la càrrega en el teu vehicle, pots ser sancionat, ja que suposa una infracció greu i comporta una multa de 200 euros.

És millor col·locar els objectes pesats tan centrats com siga possible i a la menor altura. D’aquesta manera, s’evita elevar massa el centre de gravetat i, amb això, la falta d’estabilitat. És també crucial donar suport a la càrrega en la zona més avançada contra la superfície fixa del vehicle,

l La manera en què col·loquem la càrrega en el maleter del cotxe és un factor que influeix en la nostra seguretat. Un vehicle carregat és més difícil de conduir que un que no porta càrrega, ja que l’equipatge pot provocar un major balanceig i una major inestabilitat. A més, si arribem a sobrecarregar el vehicle, els sistemes de seguretat electrònics, com és el cas del control d’estabilitat, poden veure’s afectats, igual que el sistema de frenat i suspensions, augmentant la distància de frenat.

Per tot això és molt important parar esment a la càrrega en el nostre maleter i recordar que, si aquest no està ben organitzat, es corre el perill de perdre el control, o en cas de collisió, l’equipatge podria colpejar als ocupants del vehicle. En primer lloc, és important revisar el manual del vehicle o la fitxa tècnica de la ITV per a conèixer les recomanacions que especifica el fabricant del vehicle en relació amb el pes brut i les càrregues màximes que poden suportar el sostre, els eixos, etc.

ORGANITZAR EL MALETER: UNA QÜESTIÓ DE SEGURETAT

tils si es produeix una col·lisió. Si és necessari usar un cofre, és preferible que tingui pany i forma aerodinàmica; cal recordar que els cofres eleven el centre de gravetat del vehicle fent-lo més inestable, reduint la potència del motor i augmentant la distància de frenat.

Luis Alejandro J Judit

Redacció - AMIC n

AV Serragalliners 627 64 68 07

CC Montflorit 93 691 52 62

AV Can Cerdà 93 580 05 61

AV Quatre Cantons 93 580 46 11

Avaries Teléfon 1002

21/12)

24/8 al 23/9)

CC Serraparera 93 691 89 56

Cerdanyola dia

LGTBIQ) 93 592 16 47

22/6 al 21/7)

Hospital

Ambulàncies

Avaries Aigua 93 384 50 12 / 342 20 00

Si ets dels que els agrada sortir, ara tens més ganes d’estar a casa i gaudir de la tranquil·litat. Amb la parella parleu d’assumptes pendents i haureu d’arribar a acords..

085

CAP

Urgències 061

Emergències

de Salut Mental (St Joan de Déu) 93 580 96 77

Funerària Truyols 93 580 97 10

PEIXOS (Del 20/2 al 20/3)

Cerdanyola Antoni - Bonasort

Empresarial 93 582 02 04 St.

AV Turó de Sant Pau 93 692 71 73 / 625 60 41 19

cita prèvia 93 728 44 44

AV Ca n’Antolí 93 691 82 93

G-man

Ajuntament de Ca n’Ortadó Can Domènech

93 591 41 30 ALTRES

AV Banús-Bonasort 93 580 70 78

AV Sant Ramon 93 692 52 22

Pots viure un moment desagradable amb un veí de caràcter difícil. No afegeixis més llenya al foc. Li agrades a una persona molt diferent de tu i et busca per conèixer-te millor.

93 692 33 22 Museu

CC Fontetes 93 691 91 51

II Cerdanyola-Ripollet - Urgències 93 594 22 16

Roja 93 691 61 61

local 092

CC Turó Sant Pau 93 692 71 73

d’Esquadra

Alcohólics Anònims 93 310 39 53

Parc Taulí 93 723 10 10

d´Atenció Dona 93 594 21 99

SERVEIS

SANITAT

Nacional 93 691 18 54

93 580 17 62 CENTRES CÍVICS

Policia

Policia

Dies d’atendre algunes obligacions que havies aparcat i ja no poden esperar. Podries trobar l’amor molt a prop de casa, en una reunió d’escala o comprant al supermercat.

Germán

ENHER-Fecsa 900 770 077

TRANSPORTS Taxis 93 580 27 27 / 93 729 07 07 Taxi Ecológico . . . . . . 935 800 800 / 635 045 750 TaxiPlus+ 93 580 88 45 / 609 329 286 Renfe 93 691 88 69 FGC (Bellaterra) 93 205 15 15 Sarbus 902 287 000 / 93 580 67 00 EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

BESSONS (21/5

Programa

CIARD (Servei d’Atenció a Dones) 592 per la Igualtat Autònoma

24/9 al 23/10)

Una persona del teu passat sentimental t’observa en una xarxa social. T’agradaria canviar de feina, però no saps per on començar i un dels teus contactes et pot ajudar.

16 47 Dones

AV Turó La Pionera 93 692 40 63 / 605 84 85 27

Creu

Servei d’Inform. Juvenil 93 580 61 19

Servei Local de Català 93 580 27 51

BALANÇA (Del

Cerdanyola d’hosteleria

La sèrie es centra en dos androides encarregats de criar nens humans en un misteriós planeta. Mentre la florent colònia d’humans amenaça de ser destrossada per diferències religioses, els androides aprenen que controlar les creences dels humans és una tasca traïdora i difícil.

En l’amor no aconsegueixes el que vols i això t’angoixa, però no forcis res, si no és compartit, és que no pot ser. Un amic et pot proposar un negoci o que treballis per ell.

Mossos 112

22/7 al 23/8)

AV Residencial Can Xarau 93 580 63 27

66 437 75 24 Universitat

al 21/6)

AV Les Fontetes 93 691 91 51

Avaries Gas Natural 900 750 750

Parc Tecnològic (Servei D’Atenció

CC Banús-Bonasort 93 580 70 78

93 692 11 48

al 20/4)

Bombers

CC Bellaterra 93 580 15 94

Al-Anon

Servei

Ridley Scott torna amb la seva nova i esperadíssima producció tornant a reprendre la ciència ficció amb Raised by Wolves.

Familiars d’Alcohòlics 65 016 18 17

21/4 al 20/5)

CRANC (Del

22/11)

serveis horòscop - telèfons d’interès 29serveis

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

RAISED BY WOLVES (TNT)

Fontetes 93 594 44 70

CAP La

AV i Amics de Montflorit 93 691 52 62

Scott exerceix com a productor executiu i dirigeix els dos primers episodis, marcant el seu debut com a director per a una sèrie de televisió nord-americana. La sèrie ha estat creada per Aaron Guzikowski i està protagonitzada per Amanda Collin i Abubakar Salim; amb Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, entre d’altres.

La trama va de menys a més i poc a poc anirem coneixent millor al pare i la mare i les dificultats que tenen per poder dur a terme la missió, a més d’altres personatges del bàndol dels religiosos i dels ateus que tindran molt a dir al llarg de la temporada. De seguida ens adonarem del gran pressupost amb què compta Raised by Wolves i com destaca la seva fotografia, escenes cuidades a l’extrem, efectes visuals al·lucinants i un disseny espectacular des del minut u. Per a alguns una genialitat i per altres una fumada, especialment els últims capítols. Això sí, no et deixarà indiferent...

CAP

Esglèsia de Sant Martí 93 692 08 89

CAPRICORN (Del 22/12 i el 20/1)

Mpal. Salut Pública 93 594 44 70

Unió de Veïns Bellaterra 93 580 15 94

Policia

AQUARI (Del 21/1 al 19/2)

93 581 10 00

Raised by Wolves indaga en temes espinosos com és el poder de la religió, la fe i la tornada a l’origen després d’un holocaust, temes filosòfics com el perquè de l’existència... utilitzant la ciència ficció com a context per a desenvolupar-los.

Ets més conscient que has de fer exercici per equilibrar la salut i t’apuntes al gimnàs o comences a caminar. Pot sorgir una oportunitat laboral a un indret llunyà..

AV La Farigola 637 52 62 38

Av

ÀRIES (21/3

CC Quatre Cantons 93 580 46 11

Fas un exercici de selecció d’entre els teus contactes perquè no vols perdre més temps amb les persones equivocades. Pots rebre el regal d’una persona d’edat avançada.

Períodevinent.de

Alcohólics Anònims 93 317 77 77

Has decidit prioritzar la salut i prendre’t les coses amb calma. Algú podria fixar-se en els teus talents i donar-te una oportunitat. Creu més en tu i el camí s’obrirà.

LLEÓ (Del

ASSOCIACIONS

- Redacció

93

DE COMERCIANTS

HORÒSCOP

AV Serraperera 618 27 72 90 / 93 691 89 56

A. Benitez www.noticiasenserie.com

T’agradaria treballar des de casa i mous els fils que pots per assolir-ho. Mercuri retrògrad per la Casa V pot fer-te replantejar tenir descendència l’any

CAP

Esglèsia Evangelista 93 692 42 11

TELÈFONS

93 691 68 76

Centre

canvis interns. Vols treure el millor de tu i apropar-te als que estimes. Podries recuperar uns diners que et deuen o que t’arribi l’aprovació d’un crèdit o ajut.

AV Sant Martí-Xarau 691 83 89 29

II Cerdanyola-Ripollet - Visites 93 594 21 11

CAP

CAP

93 580 88 88 Ateneu 93 580 88 88 Ext. 5870 Biblioteca 93 580 76 02 Casal de joves 93 580 58 69 Deixallaria Municipal 93 691 74 42 Museu

al

TAURE (Del

local comissaria 93 691 20 00

EL SERIENYOLENC

Correus 93 691 37 57

Roser Bona Astròloga

SAGITARI (Del 23/11 al

Comerç i Serveis . . . . . 679 219 975 Gremi

Plataforma Cerdanyola 2000 696 388 289 / 615 280 550

Podries col·laborar econòmicament en alguna causa. Possiblement, facis canvis a la teva dieta i comencis a prescindir d’alguns aliments. Recordes el passat amb enyorança.

Famil.

93 582 01 00 SAI

AV Canaletes 666 38 78 38

CAP

Butà 93 725 62 77

VERGE (Del

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Serraparera 93 580 63 63

ESCORPÍ (Del 24/10 al

La Lluna minvant et pot portar a la reflexió, el fet que estiguis més centrat en les emocions. Dies de més desplaçaments, possiblement perquè tens noves ocupacions laborals.

CC Sant Ramon 93 692 52 22

Canaletes 93 591 07 40

Farigola 93 691 95 89

CC Turonet 93 692 40 63

despatx legal

A per la segona ronda

RAWDATA I LA REVOLUCIÓ DIGITAL DE L’AGRICULTURA

l La digitalització té un paper fonamental en el present de l’agricultura. Com a qualsevol empresa, la disrupció tecnològica permet al sector primari optimitzar l’explotació de recursos i la gestió del negoci i millorar la qualitat del producte. Així ho van entendre Albert Duaigües i David Olmo quan van llançar l’any 2018 RawData, una solució tecnològica all in one pensada per facilitar la feina al camp, a cop de digitalització.

Redacció:AMIC n

L’empresa emergent, que compta amb un equip de 21 persones, té un model de negoci de tipus Saas (software as a service), de pagament mensual y orientat exclusivament al B2B. Actualment, el client internacional representa 15% de la facturació i el 85% restant prové de la resta del territori espanyol. Aquest 15% el protagonitzen Mèxic, Turquia, Xile i Portugal, països que van contactar directament amb RawData i que representen l’inici d’una etapa d’expansió internacional que Daigües vol iniciar, amb l’impuls de la segona ronda d’inversió de la startup. L’objectiu d’aquesta ronda de 750.000 euros, que espera tancar “com més aviat millor” és fer el “salt al mercat internacional de manera activa, especialment a LATAM”. La startup espera tancat el 2022 amb una facturació de 1,5 milions d’euros.

30 legaldespatx consell d’advocats i juristes despatx advocatsconsellslegalijuristes

La idea de Duaigües és que aquesta informació, “presentada amb reports de business intel·ligence, sigui d’utilitat no només per a l’equip tècnic de la companyia, sinó també pel conjunt de socis o clients amb qui treballen”, millorant, per tant, l’ecosistema agrícola en sí. “Volem que RawData generi guanys tant a l’empresa que ens contracta com per a la resta de stakeholders que hi ha al seu voltant”, indica l’emprenedor, qui anys enrere va fundar una altra startup, Efoodprint, de la qual actualment està a poc d’incorporar una versió del software inicial com a nou mòdul de EfoodprintRawData.és

RawData va néixer primerament com a treball final del Màster de Big Data de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Olmo i Duaigües, ambdós estudiants del màster i provinents de famílies agrícoles, sabien que les dades i la intel·ligència artificial podien aportar molt a un sector ple de contrastos quant a digitalització. I ho van aconseguir: quatre anys més tard, el seu software és capaç de reduir fins a un 30% els costos de producció de productores agrícoles i Lacooperatives.prediccióés

afirma Duaïgues.

la part més cridanera i diferencial de l’empresa emergent, però darrere d’aquesta fita hi ha moltes més funcionalitats. Rawdata “centralitza totes les dades del negoci en una única plataforma”, indica Duaigües. Dades de collites, de tancament, informació de costos, d’entrega de productes, de recursos humans (com control horari i fitxatges) i també dades externes, com informació meteorològica i imatges de satèl·lits.

un software orientat a un públic agrícola i agroalimentari que proporciona models de predicció de collites per millorar la sostenibilitat ambiental en l’agricultura. La nova versió d’Efoodprint convertida en mòdul de RawData respon a la filosofia all in one de la startup: “el software és una eina viva que no arriba mai a tocar sostre, per això crec que hi ha moltes incorporacions encara per fer i aportar valor al sector”,

SE VENDE TERRENO CAMINO VIEJO DE POLINYÁ.. TEL. 616175008

CHICA BUSCA TRABAJO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES, NIÑOS O LIMPIEZA. TEL 632518422

CHICA CON EXPERIENCIA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES TEL 631126251

Compromis amb la ciutat www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76 Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent AUTENTICO VIDENTE NEMADI SOLUCIONA TODO TIPO PROBLEMAS, ESPECIALISTA EL AMOR Y RETORNO PAREJA INMEDIATOS, NEGOCIOS ATRAE CLIENTES, SUERTE, SALUD, MAL OJOS TRABAJOS,

MUDANZAS Y MONTAJES. SERIEDAD. JUAN.TEL 662510153

CHICA BUSCA TRABAJO PARA CUIDADO PERSONAS MAYORES. INTERNA O EXTERNA. TEL 631398164

TOTS VÀLIDS RECOGIDA DE JUGUETES USADOS PARA LA ASOCIACIÓN , t– Tel. 693 83 22 91

BUSCA PERSONAL CON EXPERIENCIA. 93.00.88.461 / 662.686.232

CHICA BUSCA TRABAJO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES Y LIMPIEZA. TEL 631647972

HORAS 100%

CHICA SE OFRECE PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES.Y LIMPIEZA. TEL 631963570

TRANSPORTE Y MUDANZA. ECONOMICA. ARIEL. TEL. 668562414

ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. INTERNA. TEL 633476642

COMPRA/VENDA/LLOGUER

PARKING EN LLOGUER SANT RAMON 120 PER 80 EUROS. COTXE GRAN A . CANALS 93.106.99.06

CHICA PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. TEL 631126251

LAS HADAS DEL TAROT HORAS CONCERTADAS, tardes Whats App. t.605 099 942

SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA. POR HORAS TEL 722603932

SALON DE PELUQUERIA. ALONSOESTILISTA

ALTRES

OFERTES DE TREBALL

OFERTES

ARREGLA CASOS MUY

CHICA BUSCA TRABAJO PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES O LIMPIEZA POR HORAS TEL 631181861

MUDANZAS, TRANSPORTE Y PINTURA. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO ALEX. TEL. 677885501

PARKING EN AV. CATALUNYA 29 LLOGUER LLOGUER PER 65 EUROS , COTXE MITJA. CANALS 93.106.99.06

10.000 EUROS . NOELIA . TEL. 699434667

CHICA BUSCA TRABAJO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES, NIÑOS O LIMPIEZA. TEL 602676442

SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, LIMPIAR Y PLANCHAR POR HORAS. TEL 631618245

classifi cats catsclassifi ofertes de feina - lloguer - compravenda - traspas 31Truca al 93 691 68 76 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiu o per transferència.

MUJER BUSCA TRABAJO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. INTERNA. TEL 631037631

ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. INTERNA. TEL 613419222

COMPRAMOS LIBROS, JUGUETES, COMICS, CROMOS, ANTIGÜEDADES, PLUMAS, DISCOS,PUROS, OBJETOS RELIGIOSOS. RESTOS PISOS, CASAS. PAGO AL MOMENTO. JOSÉ MIGUEL. TEL. 679-736-491 IMPOTENCIA, PROBLEMAS NEMADO HACE MILAGROS DESESPERADOS.RESULTADOS 48 GARANTIZADOS. TEL. 658911022

FAMILIA,

PARKING EN VENDA AV. CATALUNYA . COCHE PEQUEÑO . OPORTUNIDAD !!!

TRASPÀS TALLER MECÀNIC 118M2 A CERDANYOLA A . TEL. 625382601

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.