2007 - Locke, J.: Nekaj misli o vzgoji

Page 1Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

John Locke

NEKAJ MISLI O VZGOJI

Ljubljana 2007


Naslov Izvirni naslov Avtor Prevod Uredil Slovenski jezikovni pregled Zbirka Uredniški odbor Izdajatelj Za izdajatelja Založila Oblikovanje naslovnice Računalniški prelom Tisk Naklada

Nekaj misli o vzgoji Some Thoughts Concerning Education, 1693 John Locke Zdenka Erbežnik Janez Krek Eva Blumauer Obrazi edukacije – prevodi Slavko Gaber, Janez Krek, Pavel Zgaga Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani Cveta Razdevšek Pučko, dekanja Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani Tanja Radež Igor Cerar Tiskarna Littera picta d.o.o. Ljubljana 500 izvodov ©2007

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 37.01:929Locke J. LOCKE, John, 1632-1704 Nekaj misli o vzgoji / John Locke ; [prevod Zdenka Erbežnik]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - (#Zbirka #Obrazi edukacije) Prevod dela: Some thoughts concerning education ISBN 978-961-253-003-7 236269312 VSE PRAVICE PRIDRŽANE. REPRODUCIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE DELA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH NI DOVOLJENO.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.