GDD2018 | error | katalog [PL+EN]

Page 1

czy chcesz kontynuować?

would you like to continue? 6–15.07.2018 Gdynia, Poland


pl Gdynia jest młodym miastem portowym, dzięki któremu Polska odzyskała dostęp do morza. W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto stało się swojego rodzaju oknem na świat – tętniącym życiem miejscem transferowym, punktem wymiany dóbr i usług, a także ośrodkiem życia, dla tych którzy chcieli zacząć od nowa. To niezwykłe miejsce, które wzrastało w duchu poszukiwania innowacji, silnie koncentrując się na dynamicznym rozwoju gospodarczym i społecznym. Te zależności pokazują w jaki sposób podczas Gdynia Design Days postrzegamy projektowanie – nie tylko przez pryzmat estetyczny, ale przede wszystkim jako działanie na rzecz postępu na wielu płaszczyznach działalności człowieka. Chcemy, aby tegoroczna edycja festiwalu była momentem podsumowania tego, co w antropocenie udało się osiągnąć, mówiąc nie tylko o sukcesach ale i o porażkach. Pragniemy, aby był to moment na podjęcie dyskusji o tym, w którą stronę zmierzać w rzeczywistości przesytu i nadmiaru.


en Gdynia is a relatively new port city, allowing Poland to once again have access to the Baltic Sea. At the start of the 20th century, the city became a sort of “window to the world” – a transfer port buzzing with life, allowing the exchange of goods and services, home to many people who wanted to start their lives anew. It is a remarkable place, born of the desire to innovate, focused on dynamic development in both economic and civic terms. These aspects relate to how we see the world of design during the Gdynia Design Days Festival – not only through their aesthetic values, but most of all as a way of aiding the evolution of a whole spectrum of human enterprises. We are striving to make this year’s edition of the Festival a sort of summary of all that we have managed to achieve during the Anthropocene, talking not only about the successes, but also about our failures. We hope it will be a time when we

→ Paulina Kisiel

can openly discuss which direction our development

kierownik festiwalu Gdynia Design Days

should take during this time of overload and excess.

Director of the Gdynia Design Days Festivalpl

en

Wystawa Error. Czy chcesz kontynuować?, prezentowa- The Error: Would you like to continue? exhibition, prena po raz pierwszy podczas Gdynia Design Days 2018,

sented for the first time during Gdynia Design Days

stawia pytanie o rolę technologii w naszym życiu. Nowe

2018, questions the role of technology in our life. New

media i technologie szybko stają się integralną częścią

media and technologies are swiftly becoming an inte-

naszej codzienności, zmieniając sposób, w jaki komuni-

gral part of our everyday lives, changing how we com-

kujemy się z innymi, pracujemy i spędzamy wolny czas.

municate with others, work, and spend our free time.

Zebrane na wystawie prace międzynarodowych twór- These works from many countries prompt us to reflect ców zachęcają do refleksji i krytycznego przyjrzenia

and look critically at our digital habits and the ways in

się zarówno naszym cyfrowym przyzwyczajeniom, jak

which technology is advancing. The designers investi-

i obecnym kierunkom technologicznego postępu. Pro-

gate the balance between digital and analogue, explore

jektanci zadają pytania o prawidłową równowagę mię-

privacy and data safety, or encourage us to do an occa-

dzy rzeczywistością cyfrową i analogową, zgłębiają

sional data detox, to recharge our batteries.

tematy prywatności i bezpieczeństwa danych lub za-

Come join our discussion on optimal path of technolo-

chęcają do zrobienia sobie okazjonalnego cyfrowego

gical development.

detoksu, żeby naładować akumulatory. Zapraszamy do rozmowy o tym, jakie mogą być najlepsze scenariusze technologicznego postępu.

→ Izabela Bołoz kuratorka curator


1 Lampa Balance Balance Lamp projektant_designer: Xinyu Weng www.wengxinyu.com


pl Lampa ucząca równowagi Obecnie nasza uwaga bywa często rozproszona, między innymi przez urządzenia typu smart. Balance Lamp (ang. równoważąca się lampa) zachęca do odłożenia telefonu podczas pracy. Jej konstrukcja jest inspirowana budową wagi szalkowej. Po wyłączeniu lampa opada w dół. Aby ponownie ją włączyć, trzeba włożyć telefon w specjalny otwór po przeciwnej stronie od żarówki. Lampa włącza się wtedy automatycznie. Użytkownik musi się zdecydować, czy kontynuować pracę, czy ulec pokusie skorzystania z telefonu i jednocześnie wyłączyć lampę. Xinyu Weng zaprojektował Balance Lamp dla osób uzależnionych od smartfonów, którym ma pomóc zachować równowagę między pracą a rozrywką.

en

A Lamp to Teach Us Balance We often find ourselves unable to concentrate and distracted by smart devices. Balance Lamp is an interactive lamp which encourages you to put down your phone, inspired by the idea of the scales. When switched off, the lamp remains down. To turn on the lamp, the user must insert a smartphone into the slot to the rear. As the lamp rises, it automatically switches on. The user’s dilemma will be whether to keep working, or give in to the temptation of using the phone and sacrifice the light. Designed by Xinyu Weng, Balance Lamp is aimed at those who are addicted to smartphones; it advocates a balanced life between work and entertainment.


2 Nieproszeni goście Uninvited Guests projektanci_designers: Anab Jain & Jon Ardern, Superflux Lab www.superflux.in


pl Przechytrzyć technologię Nieproszeni goście to krótki film, który bada napięcia między starszym mężczyzną a jego inteligentnym domem. 70-letni główny bohater, Thomas, żyje samotnie po śmierci swojej żony. Jego dzieci wysyłają mu inteligentne urządzenia do monitorowania na odległość jego diety, zdrowia i snu. Thomas zawsze był uparty, niezależny i szczęśliwy, żyjąc na własnych warunkach, więc zmaga się z porządkiem i zasadami narzuconymi mu przez przedmioty, które teoretycznie mają ułatwić mu życie. Jaskrawo kolorowe „inteligentne przedmioty” są symbolicznymi duchami przyszłości, których fizyczna obecność z czasem wtapia się w nasze otoczenie, a wszystko, co pozostaje, to ich niewidzialne pola, stale monitorujące, rejestrujące, śledzące i przetwarzające dane.

en Outsmart the Technology Uninvited Guests is a short film that explores the friction between an elderly man and his smart home. The protagonist, Thomas, aged 70, lives on his own after his wife died the year previous. His children send him smart devices to track and monitor his diet, health, and sleep from a distance. But Thomas has always been fiercely independent, happy to live in an organized mess, so he struggles with the order and rules imposed on him by objects that are meant to make his life easier. The brightly colored “smart objects” are symbolic ghosts of the future, where, with time, their physical presence fades into the fabric of our environment, and all that is left is their invisible halo, constantly monitoring, logging, tracking, and processing ambient feedback.


3 Substitute Phones projektant_designer: Klemens Schillinger www.klemensschillinger.com


pl

en

Obiekty terapeutyczne Substitute Phone (ang. telefon zastępczy) przypomina kształtem przeciętnego smartfona, jednak jego funkcje są zredukowane do ruchów, które robimy setki razy dziennie. Wbudowane w urządzenie kamienne koraliki umożliwiają przewijanie, powiększanie i przesuwanie – naśladowanie ruchów wykonywanych na smartfonie, jednak bez dostępu do funkcji cyfrowych. Obiekt ten, nazywany czasem protezą, sprowadza się jedynie do tych ruchów. To ograniczenie uspokaja, pomagając osobom uzależnionym od smartfona w radzeniu sobie z objawami odstawienia.

Therapeutic Objects The shape of the Substitute Phone emulates an ordinary smartphone; however, its functions are limited to the movements we make hundreds of times every day. The stone beads incorporated in the body let you scroll, zoom, and swipe. There are no digital functions. This object, which some of us describe as a prosthesis, is reduced to mere motions. The calming imitation serves as therapy for smartphone addicts, to help cope with withdrawal symptoms.


4 Moment == Memory

projektant_designer: Channin Scholten www.channin.nl


pl

Nagraj wspomnienia Moment == Memory (ang. moment = wspomnienie) to urządzenie, które rejestruje nasze życie za pomocą kamery przymocowanej do ciała. Dzięki temu użytkownicy mogą przechowywać nagrane wspomnienia. Czujniki odczytują puls, przewodność skóry i refleks świetlny w oczach. Kamera rozpoczyna nagrywanie, gdy wykrywa nietypową aktywność i zapamiętuje wszystko dla użytkownika. Moment == Memory pozwala nam doświadczać chwili bez przerywania i utraty pięknego momentu.

en Record Your Memories Moment == Memory is a wearable device that records your life with a camera attached to the body. Users can store their passively recorded memories. The wearable contains sensors that read the heartbeat, skin conductivity, and light reflex in your eyes. The camera starts recording when there is unusual activity, letting Moment == Memory remember everything for the user. Moment == Memory allows us to experience the moment, without interrupting it and losing depth.


5 Light Phone

projektanci_designers: Joe Hollier &Â Kaiwei Tang www.thelightphone.com


pl

en

Minimalistyczny telefon Light Phone (ang. lekki telefon) to dyskretny telefon komórkowy wielkości karty kredytowej, zaprojektowany tak, aby używać go jak najmniej. Jest jedynym telefonem, którego można używać jako dodatkowe rozszerzenie posiadanego smartfona. Może działać niezależnie od operatora czy abonamentu, a wykorzystanie unikalnej platformy firmy Light umożliwia zachowanie tego samego numeru. Light Phone jest prosty w konfiguracji i sterowany za pomocą aplikacji na komputerze. Pozostałe funkcje są ograniczone do dziewięciu numerów szybkiego wybierania i wyświetlania czasu. Nie można na nim smsować, wysyłać maili czy grać – to najprostszy telefon na rynku i uzupełnienie posiadanego smartfona.

Minimalist Phone The Light Phone is a discreet credit-card-sized mobile phone designed to be used as little as possible. It is the only phone designed to be your second phone, as a seamless extension of your smartphone. It is an unlocked 2G GSM phone that works independent from your current plan, though it can keep the same phone number using unique software platform by Light. The Light Phone is easily set up and controlled via an app on your computer. The other features are limited to nine-speed dials and a time display. Unlike a basic flip phone, you cannot text, email or do anything else – it is the simplest of phones, a complement to your existing smartphone.


6 Baa Baa Land

firma_company: Calm reĹźyser_director: Garth Thomas www.calm.com


pl

en

Produkty wspierające uważność Calm to firma produkująca aplikacje mobilne, wspierające uważność i dobre samopoczucie. Te cyfrowe narzędzia pomagają nam radzić sobie, gdy jesteśmy bardzo zajęci: medytować, spać, relaksować się. Od początku swojej działalności firma stworzyła także szereg produktów, które uzupełniają aplikację. Jednym z ich dodatkowych projektów jest Baa Baa Land (ang. kraina Bee Bee) – ośmiogodzinny film w zwolnionym tempie bez fabuły, dialogów i aktorów. To epopeja kontemplacyjna z udziałem jedynie stada owiec. Jako przykład slow cinema (ang. powolnego kina), film Baa Baa Land charakteryzują długie ujęcia, wolne tempo i brak akcji lub narracji. Oprócz muzyki towarzyszącej napisom końcowym w filmie pojawiają się jedynie odgłosy owiec – dźwięk, od którego film wziął swój tytuł.

Products for Mindfulness Calm is a company producing mobile apps for mindfulness and wellness. These digital tools help us to cope with our busy lives, meditate, sleep, relax and much more. From the beginning, the company has also produced a whole series of products for their application. One of these is Baa Baa Land – an eight-hour slow-motion film with no plot, dialogue or actors. It is a contemplative epic, entirely starring sheep. The Baa Baa Land movie is an example of slow cinema, a genre of art films known for long takes, slow pace and lack of action or narrative. For those who lack the time to watch the entire film, a 5-minute version and an 86-second trailer available on the Calm.com blog gives a taste. Apart from some music over the film’s credits, the only soundtrack is the sound of sheep making – the sort of noises that lend the film its name.


7 Niezbędnik FOMO FOMO Survival Kit projektant_designer: Lara Défayes www.laradefayes.ch


pl

en

Jak pokonać FOMO? FOMO (ang. strach przed wykluczeniem, tłum. Fear Of Missing Out) to natrętna obawa, że można przegapić jakąś okazję lub wydarzenie, wywołana przesadnym zaangażowaniem w media społecznościowe. Opracowany przez Larę Défayes ze szkoły ECAL FOMO Survival Kit (ang. niezbędnik FOMO) to miejski zestaw surwiwalowy, który pozwala dotrzeć na wszystkie wydarzenia na Twojej liście. Składa się z trzech elementów: Latarka odlicza czas pozostały do rozpoczęcia wydarzenia, sygnalizując go przez wibracje, dmuchanie w Gwizdek ujawnia listę potwierdzonych gości, a Kompas kieruje na miejsce spotkania. Projekt uświadamia intensywne, czasem przypominające uzależnienie emocje, które wywołują w nas media społecznościowe.

How to Overcome FOMO? FOMO stands for the Fear Of Missing Out – a compulsive anxiety that one might miss an opportunity or a pleasant event, often fueled by our close relationship with social media. The FOMO Survival Kit, developed by Lara Défayes at ECAL, offers an urban survival kit to take you to all the events that interest you. The kit consists of three parts: the Flashlight provides a countdown by vibrating, showing the remaining time; blowing the Whistle reels off a list of confirmed guests; and the Compass gives you directions, pointing you toward your next planned event. This project is drawing attention and making people aware of the intense, sometimes addictive, relationship between our social life and social medias.


8 Soothing

projektant_designer: Andrew Grincell www.andrewgrincell.com


pl

Dźwięk pod kontrolą Soothing (ang. kojący) to urządzenie, które umożliwia kontrolowanie dźwięków wokół nas oraz ulepsza doświadczenie słuchania. Urządzenie monitoruje odbierany przez użytkownika dźwięk i pokazuje jego poziom na Twoim telefonie. Smartfon służy jako pilot umożliwiający sterowanie dźwiękiem. Podczas rozmowy można na przykład wyciszyć dźwięki tła i wydobyć głos osoby, z którą rozmawiamy. Codzienny poziom hałasu w naszym otoczeniu pogarsza słuch, a Soothing zapewnia ulgę, komfort i spokój.

en Controling Sound Soothing is a device that lets you control the sounds around you and enhance the hearing experience. The device monitors your sound intake and displays it on your phone. Your phone serves as a remote, allowing you to control the sound you hear. For example, in a conversation you can filter background noises and single out the voice of the person you are talking to. Unbeknownst to us, daily noise pollution from our surroundings and personal audio deteriorate our hearing; Soothing provides relief, comfort, composure, and tranquility.


9 Fotel Offline Offline Chair

projektant_designer: Agata Nowak www.agatanowakdesign.com


pl

Odpoczynek bez smartfona W dzisiejszych czasach coraz więcej czasu spędzamy wpatrzeni w ekrany naszych smartfonów. Agata Nowak zaprojektowała fotel Offline, żeby zmienić te przyzwyczajenia. Podstawowa funkcja to specjalna kieszeń offline, która blokuje sygnały sieci i Wi-Fi. Dzięki temu użytkownik może się cieszyć chwilą odpoczynku, w której nie przeszkadzają ciągłe sygnały z telefonu. Mebel zapewnia przestrzeń, gdzie można się naprawdę zrelaksować. Pokrywa go miękka tkanina, dzięki której wokół siedzącego tworzy się przytulna, intymna i cicha przestrzeń, sprawiająca, że czuje się bezpieczny i odizolowany od otoczenia.

en Rest without Your Smartphone Nowadays, we spend more and more time looking at screens of our smartphones; the Offline Chair was designed by Agata Nowak to change these habits. The primary function of the Offline Chair is its special offline pocket that blocks mobile and Wi-Fi signals. This allows the user to get a moment of peace and quiet without the constant sound of a ringing phone. The furniture provides a space where the user can really relax. The chair is upholstered with soft covering fabric that provides a cozy, intimate and silent space around the user. It makes you feel safe and isolates you from the surrounding environment.


10 Wait

projektant_designer: Lindsay D. Grace firma_company: Critical Gameplay www.criticalgameplay.com


pl

en

Gra trenująca cierpliwość Wait (ang. czekaj) jest jedną z najpopularniejszych gier w kolekcji firmy Critical Gameplay (ang. krytyczne gry). Większość znanych nam gier zachęca użytkowników do szybkiego przebiegania przez kolejne etapy, rzadko oferując chwile, w których można się zatrzymać i cieszyć doświadczeniem. To właśnie moment kontemplacji jest głównym tematem Wait. Gra wymaga od użytkownika dokładnego zbadania świata poprzez obracanie kamery, ale jednocześnie każdy ruch zniekształca świat, w którym przebywa gracz. Im dłużej bada się świat gry, tym lepiej go widać, pojawiają się niuanse i elementy wcześniej ukryte. Prosta, zielona polana stopniowo wypełnia się kwiatami i stworzeniami, a chmury na niebie zaczynają się poruszać.

A Game to Exercise Patience Wait is one of the most popular games in the existing Critical Gameplay collection. The game requires players to examine the world by moving the camera, but any spatial movement deteriorates the environment in which they play. The longer the player examines the game world, the more it grows, exposing nuances and elements previously hidden. A simple grassy field is populated with a variety of flowers, then creatures. The sky begins to move again. Most games encourage players to rush through their experience, rarely offering moments to stop and enjoy the experience. This scarcity of stop-and-smell-theflowers moments is the focus of Wait.


11 BeTime

projektanci_designers: AIDIA Studio www.betimepractice.com www.aidia-studio.com


pl

Mobilne studio medytacji BeTime (ang. bądź czasem) to mobilne studio medytacyjne, autobus służący jako nowoczesna świątynia, azyl w środku miasta umożliwiający oderwanie się od rzeczywistości. Aby wywołać głębokie i osobiste doświadczenia, wystrój wnętrza wymagał szczególnych rozwiązań. Projektanci z AIDIA Studio pokonali przestrzenne ograniczenia autobusu i optycznie go rozbudowali, umieszczając lustra na obu końcach. Wywołany w ten sposób efekt nieskończoności odpowiada praktyce medytacji. Geometria autobusu również została złagodzona dzięki zastosowaniu zaokrąglonej powierzchni. W rezultacie uzyskano przestrzeń bez kątów prostych lub twardych linii, która działa w sposób kojący.

en A Mobile Meditation Studio BeTime is a mobile meditation studio, a bus which serves as a modern temple, a bubble within the city, a space that lets you subtract yourself from reality. The ambiance and atmosphere had to be evocative to promote a deep and personal experience. The designers from AIDIA Studio overcame the spatial constraints of the bus and optically expanded it by placing reflective surfaces at either ends of the bus. The infinity effect this creates seems suited for meditation. The geometry of the bus has also been softened by wrapping it in a continuous curved surface. The result is a space with no right angles or hard geometries, generating a soft and soothing effect.


12 Flight Mode

projektanci_designers: Studio Plastique www.studioplastique.be


pl Meble blokujące promieniowanie Wpływ technologii bezprzewodowych na nasze codzienne życie jest coraz trudniejszy do zignorowania. Oczywiste jest dla nas stosowanie kremu przeciwsłonecznego podczas opalania, ale wystawiamy się na szkodliwe promieniowanie, używając coraz większej ilości komputerów, smartfonów i tabletów. Kolekcja Flight Mode (ang. tryb samolotowy) Studia Plastique zwraca uwagę na to zjawisko i jego potencjalne zagrożenia, jednocześnie stwarzając możliwość odpoczynku i regeneracji. Flight Mode to nie tylko lampa, w której świecąca dioda ostrzega nas przed wzrostem promieniowania, ale także zestaw ekranów, koców i piżam. Wszystkie są wykonane z włókien osłaniających, które działają jak klatka Faradaya, oraz włókna węglowego o wysokiej absorpcji.

en

Furniture to Block Radiation The impact of wireless technologies on our everyday lives is increasingly hard to deny. We put on sunscreen when we sunbathe, and yet we leave ourselves completely unprotected as our use of computers, smartphones, and iPads increases. The Flight Mode collection by Studio Plastique raises awareness of this phenomenon for its potential dangers by creating moments of rest and places to recuperate. Flight Mode is not only a visualizer that lights up to warn us of an increase in radiation, but also a set of screens, a blankets and pajamas. They are all made from protective yarn, which acts as a Faraday cage, and highly absorptive carbon materials.


13 Kawiarenka snu Sleep CafĂŠ firma_company: VINCI FIT ART www.vincipowernap.pl


pl

en

Efektywna drzemka Kawiarenka snu to miejsce regeneracji wykorzystujące integrację sensoryczną, dzięki czemu wystarczy 20 minut, by odpocząć i naładować akumulatory na resztę dnia. Takie krótkie drzemki jako techniki regeneracyjne stosuje się w wielu siedzibach światowych marek, aby zapewnić pracownikom możliwość skutecznego odpoczynku, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność. Kilkunastominutowa, efektywna drzemka skutecznie odświeża umysł, obniża poziom stresu, poprawia produktywność, odporność i zdrowie. Kawiarenka snu to pomieszczenie z nawierzchnią z miękkiej trawy, ciepłym piaskiem i poduszkami powietrznymi. Delikatny półmrok, specjalnie skomponowana ścieżka dźwiękowa i kompozycje zapachowe wspomagające relaks, orzeźwiający tlen oraz zawieszone w przestrzeni chusty – to wszystko wywołuje wrażenie kołysania się w ramionach matki, bycia przytulanym i bezwarunkowo akceptowanym.

An Effective Power Nap Sleep café is a regeneration place using sensory integration, so you only need twenty minutes to rest and recharge your batteries for the rest of the day. As regenerative techniques, such short naps are used in many global brand headquarters to give employees the opportunity to rest effectively, which has a positive impact on their productivity. A power nap effectively refreshes the mind, reduces stress, improves productivity, resistance and health. The café is a room with soft grass, warm sand and air cushions. The delicate twilight, specially composed soundtrack and compositions of fragrances to support relaxation, refreshing oxygen and clothes hanging from the ceiling – it all creates the sensation of swaying in the arms of one’s mother, being hugged and unconditionally accepted.


14 Kolekcja Athena Athena Collection projektant_designer: Olivia Lee www.olivia-lee.com


pl

en

Meble dla cyfrowych nawyków Kolekcja Athena to zestaw mebli zaprojektowany z myślą o inteligentnym domu: toaletka, dywan, panel akustyczny i tace. Stół Vanity umożliwia zrobienie selfie, a dywan pomaga uniknąć wejścia na ścianę czy meble podczas pisania smsa. Stół przeznaczony jest do użytku z zestawem akcesoriów Sceptres, dla osób, które wykonują wiele czynności naraz podczas porannej toalety. Możemy więc robić makijaż podczas oglądania wiadomości lub odbywać wideorozmowę, zerkając na (lub nagrywając) film na YouTube. Tace Dais służą osobom, które lubią zmieniać miejsca podczas pracy – od podłogi przez kanapę po łóżko. Z kolei system paneli akustycznych Emblem można łatwo zdjąć ze ściany i wykorzystać jako dodatkowe siedzenia podczas imprezy. Wszystkie te rozwiązania dostosowują obiekty analogowe do naszych nowych, cyfrowych nawyków.

Furniture for Digital Habits The Athena Collection is furniture designed for a smart home, incorporating a vanity table, a rug, an acoustic panel system, and tray tables. The table is optimal for selfies and the tactile rug stops you from walking into walls while texting. The Vanity Table is designed for use with a set of Sceptres accessories; it caters to people who like to multitask while getting ready in the morning. They allow you to put on make-up while watching a news show, making a video call, and glancing at (or recording) a YouTube tutorial. The Dais Trays provide a work surface for people who like to shuffle between their floor, sofa, and bed, and, last but not least, the Emblem Acoustic System of panels can be pulled from the wall for temporary seating during a party. All pieces reimagine analog objects for digital habits through simple twists, design interventions, and multiple functions.


15 Fake or Real

koncepcja_concept: Tactical Tech projekt_design: laloma.info tworzenie aplikacji_app development: Georgia Hansford www.tacticaltech.org


pl

Czy to urządzenie istnieje? Technologia wpływa na nasze życie obywatelskie, nasze prawa i autonomię. Tactical Tech jest organizacją non-profit, której celem jest rozwój świadomości związanej z dbaniem o ochronę prywatności, udostępnianie narzędzi do bezpieczeństwa cyfrowego oraz mobilizacja ludzi do wykorzystania informacji w działaniu. Fake or Real to gra na tablety, w której użytkownicy muszą wybrać, czy rozmaite najdziwniejsze inteligentne urządzenia są prawdziwe, czy nie. Internet Rzeczy zainicjował powstanie milionów inteligentnych i nieco mniej inteligentnych urządzeń. Zgadniesz, które z tych produktów technologicznych są prawdziwe, a które fałszywe?

en Does this device exist? Technology is having an impact on our civil liberties, our rights, and our autonomy. Tactical Tech is a nonprofit organization raising awareness on privacy, providing tools for digital security, and mobilizing people to turn information into action. Fake or Real is a game show for tablets, where visitors have to choose whether some very weird smart devices are real or not. The Internet of Things has spawned millions of smart and not-so-smart devices. Can you guess which of these tech products are real and which are fake?


16 Posture

projektant_designer: Jeffrey Heiligers www.jeffreyheiligers.nl


pl

en

Koszula dla dobrej postawy Shirt for Better Posture Studio Jeffrey Heiligers stworzyło alternatywne roz- Studio Jeffrey Heiligers has created an alternawiązanie do walki z nieprawidłową postawą podczas tive solution to combat desk posture: a shirt that is siedzenia – koszulę przypominającą o prostowaniu tailored to remind you that you are slouching. The pleców. Elementy koszuli Posture (ang. postawa) są Posture pieces are constructed so that the fabskonstruowane w taki sposób, że tkanina w poprzek ric across the back tightens slightly whenever the pleców napina się nieznacznie za każdym razem, gdy shoulders begin to slump. Users are trained to posiramiona zaczynają opadać. Dzięki temu użytkownicy tion their bodies differently. Every shirt is customwypracowują trwałe nawyki prostowania się. Każda made according to measurements received from the koszula jest wykonana na zamówienie według po- customer. A special tool designed by Studio Jeffrey miarów otrzymanych od klienta. Podczas procesu Heiligers scales the basic pattern to each individual. projektowania Posture okazało się, że funkcjonuje During the design phase of Posture it became apnegatywny stereotyp związany z noszeniem urzą- parent that there is a negative stigma associated dzeń utrzymujących odpowiednią postawę – uważa- with wearing the present devices to regulate posture ne są za niewygodne, dziwne i kłopotliwe w noszeniu. – they are seen to be uncomfortable, awkward, and Dlatego osiągnięcie równowagi między funkcjonal- inconvenient. This made a balance between aesthetnością a estetyką było szczególnie ważne w tym ics and function essential to this project. projekcie.


17 Motivation

projektanci_designers: Neil Bedi, Alex MacCaw www.neilbedi.com www.blog.alexmaccaw.com


pl

en

Motywująca aplikacja Motivation (ang. motywacja) to popularne rozszerzenie przeglądarki internetowej, które w momencie otwierania nowej karty w przeglądarce pokazuje wiek użytkownika co do sekundy i kontynuuje jego naliczanie. Rozszerzenie ma nas zachęcić do mądrego wykorzystywania czasu. Projekt Alexa MacCaw’a stał się inspiracją dla projektanta Neila Bedi, który stworzył Motivation?. Aplikacja odlicza z taką samą dokładnością czas pozostały do szacowanej daty śmierci. Użytkownicy mogą obserwować uciekające ułamki sekund, w czasie gdy dzień ten zbliża się coraz bardziej. Aplikacja zamienia stronę nowej karty na licznik pokazujący pozostały nam czas – czy może być coś bardziej motywującego?

A Motivating Application Motivation is a popular browser extension that very precisely displays a person’s age by replacing your new-tab page with a real-time counter. The design aims to motivate us to spend our time wisely. Alex MacCaw’s design has quickly became an inspiration for Neil Bedi, who created Motivation?. This app counts down to the estimated date of death with the same precision. Users can watch fractions of a second tick away as that day gets closer and closer. The app replaces your new-tab page with a real-time counter showing how much time you have left to do everything you wanted – can there be anything more motivating?


18 Bolt Powerparka

projektant_designer: Thom Kool www.boltgear.nl


pl

en

Ładowanie w biegu Bolt Powerparka to kurtka stworzona z myślą o ludziach mieszkających i pracujących w miastach, podróżujących rowerem lub transportem publicznym i korzystających na bieżąco z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, tablety i laptopy. Kurtka ma wystarczająco duże kieszenie, aby zmieścić wszystkie urządzenia, nawet 15-calowego laptopa. Dwie wbudowane baterie o dużej mocy umożliwiają ładowanie urządzeń podczas podróży. Wewnątrz kurtki znajduje się specjalny system szelek zwany kręgosłupem, który działa na zasadzie plecaka, zapewniając równomierne rozłożenie ciężaru na górnej części ciała. Bolt Powerparka wyposażona jest również w ładowarkę – wieszak podłączony do źródła zasilania, który ładuje baterie indukcyjnie. Kurtka ma również odpinaną podszewkę, dzięki czemu może być używana przez cały rok w różnych warunkach pogodowych.

Charging on the Go Bolt Powerparka is a parka specifically designed for people living and working in urban areas, traveling by bike or public transport, working in various environments while using electronic devices like phones, tablets, and laptops. The coat has pockets large enough to fit all your devices, up to a 15” laptop. It also has two powerful built-in batteries for charging your devices on the go. The parka is lined with a harness called “the spine,” based on the principle of a backpack, which makes sure the weight of your cargo is distributed evenly across your upper body. Bolt Powerparka comes with a charger – the wall mounted coat hanger is connected to the power supply and transfers electricity into the built-in batteries via induction charging. The parka also has a removable lining, so it can be used year-round, in colder and warmer seasons.


19 Data Detox Kit

koncepcja_concept: Tactical Tech projekt_design: laloma.info ikony_icons: Dana Zimmerling ilustracje_illustrations: Ramรณn Paris www.datadetox.myshadow.org


pl

en

Bezpieczeństwo danych Data Detox Kit (ang. przybornik do cyfrowego detoksu) to 8-dniowy program, który pomaga w kontroli Data Safety naszej cyfrowej obecności i danych, które często The Data Detox Kit is an eight-day program for bezwiednie udostępniamy w internecie. Jeśli pozwo- a healthier and more in-control digital self, helping liłeś sobie na zainstalowanie zbyt wielu aplikacji lub you take control of your online presence and digital kliknąłeś „zgadzam się” o kilka razy za dużo i stra- security. In case you have let yourself install too ciłeś już rachubę, ile kont posiadasz, Data Detox Kit many apps, clicked “I agree” a few too many times, pozwoli odzyskać kontrolę nad Twoją obecnością lost track of how many accounts you’ve created w sieci. Ten kilkustopniowy program pomaga zrozu- – Data Detox Kit let’s you regain control over your mieć, jak wygląda świat danych i zredukować bańkę online presence. As you follow this daily program, danych – toksycznego nagromadzenia danych, które you’ll get a glimpse into the data world and take po pewnym czasie może wywołać niebezpieczne practical steps to reduce your data bloat – a toxic konsekwencje. Projekt został wyprodukowany na build-up of data that can lead to unpleasant longwystawę Glass Room w Londynie w 2017 roku pod term consequences. Produced for the Glass Room kuratelą kolektywy Tactical Tech, prezentowaną London in 2017, curated by Tactical Tech Collective przez Mozillę. and presented by Mozilla.


20 Projekt KOVR Project KOVR projektanci_designers: Marcha Schagen, Leon Baauw www.projectkovr.com


pl

Płaszcz chroniący dane Projekt KOVR to odzież, która chroni prywatność użytkownika przed zagrożeniami wywołanymi współczesną obsesją na punkcie zbierania danych. Dzięki wykorzystaniu tkanin z domieszką metalu chroni chipy komputerowe w kartach i kluczyki do samochodu oraz sprawia, że telefon jest niemożliwy do wykrycia. Materiał działa na zasadzie klatki Faradaya, blokując każdy przychodzący i wychodzący sygnał, jednocześnie chroniąc przed falami radiowymi i promieniowaniem. Jeśli jednak użytkownik chce pozostać w kontakcie, czarne kieszenie pozbawione są tej funkcji, umożliwiając połączenie wybranemu urządzeniu.

en An Anti-surveillance Coat Project KOVR is clothing that protects the user against the hazards of our data-driven environment. Using metalliferous fabrics, it shields the computer chips in cards and car keys, making your phone untraceable. It acts as a wearable Faraday cage, blocking every incoming and outgoing signal, keeping the user safe from radio waves and radiation. If you still need to stay connected, the black pockets keep you reachable with your device of choice.


21 CV Dazzle projektant_designer: Adam Harvey CV Dazzle www.cvdazzle.com

projektant_designer: Adam Harvey www.cvdazzle.com


pl Kamuflaż przed rozpoznawaniem twarzy CV Dazzle bada, w jaki sposób można wykorzystać modę jako kamuflaż uniemożliwiający działanie technologii rozpoznawania twarzy. Nazwa pochodzi od używanej przez marynarkę wojenną podczas I wojny światowej metody kamuflażu o nazwie Dazzle. Wykorzystywała ona projekty inspirowane kubizmem, aby przełamać wizualną ciągłość pancernika oraz ukryć jego lokalizację i rozmiar. Podobnie do tej technologii, CV Dazzle wykorzystuje awangardowe projekty fryzur i makijażu, aby przełamać ciągłość twarzy. Ponieważ algorytmy rozpoznawania twarzy opierają się na identyfikacji i zależności przestrzennej kluczowych cech twarzy, takich jak symetria i kontury tonalne, można zablokować ich działanie, tworząc „antytwarz”.

en

Camouflage from Face Detection CV Dazzle explores how fashion can be used as camouflage from face-detection technology, the first step in automated face recognition. The name is derived from a type of World War I naval camouflage called Dazzle, which used cubist-inspired designs to break apart the visual continuity of a battleship and conceal its orientation and size. Likewise, CV Dazzle uses avant-garde hairstyling and makeup designs to break apart the continuity of a face. Since facialrecognition algorithms rely on the identification and spatial relationship of key facial features, like symmetry and tonal contours, one can block detection by creating an “anti-face”.


22 Unreal Estate

projektant_designer: Anastasia Kubrak www.anastasiakubrak.com


pl Uciec przed mapami Google Unreal Estate (ang. nierzeczywista posiadłość) to agencja oferująca usługę ukrywania mienia przed inwigilacją satelitarną i powietrzną. Obrazy zastępcze są zaprojektowane tak, aby wyglądały realistycznie na zdjęciach satelitarnych. Oparte na zaawansowanych wojskowych technologiach kamuflażu usługi będą komercyjnie udostępnione osobom prywatnym. To sposób na ukrycie lub zmianę informacji o lokalizacji geograficznej nas i naszej własności. Dziś na rynku dostępne jest obrazowanie satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, przesuwające granice prywatności. To, gdzie mieszkasz i co posiadasz jest łatwo dostępne dla rządu, policji i każdego, kto ma dostęp do map Google. Unreal Estate umożliwia ustosunkowanie się do tak daleko posuniętych metod inwigilacji.

en Escape from Google Maps Unreal Estate is an agency offering services for tricking and concealing property from satellite and aerial surveillance. Its products are designed to appear realistic on satellite imagery and are based on advanced military technologies of camouflage and deception, made commercially available for private individuals. It is a way to hide or alter information about your geographic location and property. Today, extremely high-resolution satellite imagery is entering the market, altering the definition of individual privacy. Where you live and what you own becomes transparent to the government, police, and anyone who simply has access to Google Maps. Unreal Estate offers you the means to embrace and adapt to surveillance.


23 Sedentary Laboratory projektant_designer: Dorota Gazy www.dorotagazy.com


pl

en

Pora wstawać Współcześnie większość osób spędza czas w pozycji siedzącej. Dorota Gazy w projekcie Sedentary Laboratory (ang. laboratorium siedzenia) opracowała zbiór przedmiotów dostosowanych do ciał zdeformowanych naszą obecną bezczynnością. Laska pomaga zachować równowagę osłabionym nogom, krzesło podtrzymuje zgarbione plecy, stół ma zintegrowane uchwyty wspierające podczas podnoszenia się z krzesła, maska tlenowa zasila mózg spowolniony brakiem ruchu, a kombinezon jest dostosowany do skrzywionych pleców i nóg w ciągłej pozycji siedzącej. Siedzenie w domu i w pracy powoduje różnego rodzaju dolegliwości, od bólu pleców i przepuklin po osteoporozę i słabe mięśnie brzucha. Sedentary Laboratory zwraca uwagę na te problemy.

Time to Stand up Modern society is largely sedentary, and Dorota Gazy’s Sedentary Laboratory is a collection of objects tailored for bodies harmed by our current state of inactivity. A cane helps weakened legs keep their balance, a chair supports our bent backs, there is a table with built-in handles to pull yourself out of the chair, an oxygen mask feeds brains slowed by lack of movement, and a suit is sewn with a hunched back and trouser legs molded into a constant sitting position. Spending our days sitting, at home and at work, causes all sorts of ailments, from back pain and hernias, to osteoporosis and weak abdominal muscles; Sedentary Laboratory is draws attention to these problems of the modern world.


978-83-945298-6-4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.