Issuu on Google+

AfgrødeNyt nr. 15 31. juli 2013 Indhold • • • •

Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Hvad er halmens værdi? Tilsagnsmarker skal plejes inden 31. august • Ny husdyrgødningsbekendtgørelse • Vigtige datoer

Aktuelt i marken Det har været en tør og varm juli, der har stresset afgrøderne og forceret afmodningen. Høsten af vinterbyg er godt i gang, og der meldes om udbytter middel til lidt over middel. I vinterhveden er det på høje tid at sprøjte marken ned, hvis det er planlagt. Sprøjtefristen for glyphosat er 10 dage før høst, men der er intet nævneværdigt tab ved at sprøjte 2-3 uger før forventet høst. Selvom de kommende uger står i høstens tegn, så skal såning af vinterrraps også passes ind. Som udgangspunkt kan såning af vinterraps starte allerede i midten af næste uge, men det kan være problematisk at få rapsen godt etableret i den tørre jord. Mulighederne er at så rapsen i den tørre jord og så håbe på nedbør eller, og der er jo stadig god tid endnu, at se tiden an og håbe på, at der kommer nedbør, så rapsen kan etableres i fugtig jord. Bliver der ikke mulighed for at få rapsen ordentlig etableret inden slutningen af august, er det bedre at undlade at så den. Vær opmærksom på at de midler, rapsen bejdses med, ikke er tilladt efter 1. december 2013. Tidlig såning af vinterraps, anbefaler vi kun, hvis man anvender sorter, der ikke strækker sig i efteråret, afpasser gødningsmængden og er klar til at gribe ind med vækstregulering, når rapsen har 5 blade, hvis væksten bliver for kraftig. Vær opmærksom på forbehold for ukrudtsmidler anvendt før såning af raps. I praksis er det kun Monitor vi ser skader efter. Efter anvendelse af Monitor er

-1 -

det nødvendigt med en dyb og grundig jordbearbejdning. Det er en god idé at planlægge ukrudtsbekæmpelsen i vinterrapsen allerede nu. Du kan læse mere om emnet i dette nummer af AfgrødeNyt. Miljøstyrelsen har meddelt, at der vil blive udstedt en dispensation til anvendelse af Kerb til vækstsæsonen 2013/14 på samme vilkår som til sæson 2012/13. Dispensationen vil blive givet på baggrund af, at der ikke er alternative midler til bekæmpelse af resistent rajgræs og agerrævehale. Fra 1. september 2013 kan betalingsrettigheder kun overdrages elektronisk. Det betyder, at både overdrager og erhverver skal have NemID eller digital signatur. Hvis du har forpagtninger, der skal forlænges til det kommende år, anbefaler vi derfor, at du får bragt overdragelsen af betalingsrettigheder på plads i august måned, hvis der er tvivl om, at begge parter har NemID eller digital signatur. Hvis du har ændret i efterafgrøderne eller deres alternativer, så husk at ændringen skal indberettes i Tast-selv senest 31. august. Som tidligere nævnt giver vi igen i år 25 % rabat på indberetningen af årets sprøjtejournal, hvis vi modtager data senest 31. august. I indberetningen medtages alle plantebeskyttelsesmidler, der har været anvendt i perioden 1/8-12 til 31/7-13. Husk også Roundup-midler!


HUSK at der altid skal være en underskrevet kopi af Skema A på bedriften, medmindre gødningsplanlægningen er foretaget i Tast-selv service, og Skema B1 skal være underskrevet senest den 31. juli, hvis der er harmoniproblemer.

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps De tørre forhold giver ikke optimale betingelser for jordmidlernes virkning, men de bør ikke springes over, da de vil give en vis effekt, når jorden igen bliver fugtig. Du kan se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’.

Græsukrudt Nu da der er givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC endnu et år, vil det være midlet vi anbefaler mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs.

Som det ses herunder, er der for flere af midlerne sket en ændring i godkendelserne.

Ellers anbefaler vi Command CS/Reactor 360 CS evt. i blanding med Stomp/Activus (pendimethalinmidler) mod enårig rapgræs. Effekten kan dog variere, og gode jordfugtighedsforhold i augustseptember er givetvis betingelsen for at opnå høj effekt. I demonstrationsforsøg er der også set god effekt af Command CS mod væselhale.

Ændrede godkendelser Stomp CS, som er en ny kapselformulering af pendimethalin, er blevet godkendt og har en regelret godkendelse mod kornvalmue i vinterraps. Max. dosering af Stomp CS er 0,44 l pr. ha senest 3 dage efter såning, og der er et afstandskrav til vandløb på 20 m. De øvrige Stomp-midler kræver stadig, at man har en off-label vejledning liggende. Command CS har fået fornyet godkendelsen, og i den forbindelse er max. doseringen sat ned til 0,25 liter pr. ha, ligesom behandlingsfristen er ændret til at være inden fremspiring. Miljøstyrelsen har igen på baggrund af et stigende antal tilfælde af herbicidresistens givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC. For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2013/14”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal. Dispensation til at anvende Kerb 400 SC gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 og fra 1. februar 2014 til 1. marts 2014. Der forventes, at der ligesom de foregående år bliver krav om, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter, og at der ved udbringning bør anvendes afdriftsreducerende dyser, samt at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt.

I efteråret 2012 var der fra praksis rapporter om, at Reactor gav lidt større grad af hvidfarvning af rapsens blade end Command. Dette kan skyldes, at kapselformuleringerne er lidt forskellige, og at Reactor-kapslerne tilsyneladende frigiver aktivstoffet lidt hurtigere end Command i fugtig jord. Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, såfremt der ikke er udviklet herbicidresistens. Tokimbladet ukrudt Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinterraps bør primært rettes mod burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille og valmue. Command/Reactor er særdeles effektivt mod hyrdetaske og bekæmper desuden burresnerre, fuglegræs, storkronet ærenpris og tvetand. Samtidig opnås god effekt på enårig rapgræs, haremad, pengeurt og kornblomst. Command/Reactor bekæmper ikke stedmoder, storkenæb, valmue, agerrævehale, vindaks og rajgræs. På mildere jorde kan doseringen nedsættes til 0,15 – 0,20 l pr. ha for at mindske risikoen for afgrødeskade – især ved iblanding af Stomp. Mod valmuer bør der anvendes Stomp.

I forhold til sidste år er Fox 480 SC blevet forbudt og må ikke længere besiddes.

-2 -


Oversigt over midlernes effekt mod tokimbladet ukrudt Command CS / Reactor 360 CS

Stomp SC

0,25 l/ha ** ****

0,5 l/ha * *

Fuglegræs

*****

**

Hyrdetaske

*****

*

Kamille

**

-

Kornblomst

***

-

Kornvalmue

-

****

Storkenæb

-

*

Tvetand

****

***

Ærenpris

****

**

Ukrudtsart Agerstedmoder Burresnerre

Kamille kan ikke bekæmpes om efteråret. Om foråret er der mulighed for at anvende Matrigon. Under særlige omstændigheder, dvs. samtidig problemer med burresnerre, kan det være nødvendigt at bruge Galera og dermed løbe en risiko for afgrødeskade. Storkenæb kan være meget generende for rapsen, men den er ikke mulig at bekæmpe effektivt med kemiske midler efter, at Fox er blevet forbudt. Rækkesåning og radrensning er derfor eneste mulighed, hvis man har store bestande af storkenæb. Pløjefri dyrkning og grubbesåning Hvor der skal sås uden forudgående pløjning, skal stubmarkens ukrudt bekæmpes. Der bruges 1-2 l glyphosat pr. ha - højeste dosis mod tokimbladede arter. For at sikre effekten bør der gå mindst et døgn fra sprøjtning til såning. Ved grubbesåning direkte i stub sker der en betydelig opbrydning af jordoverfladen, som giver mulighed for at frøukrudt kan spire. Derfor vil behovet for at bekæmpe tokimbladet ukrudt ikke adskille sig væsentligt fra traditionelt sået raps. Der er set god effekt af Command CS, selv om der sprøjtes på en jordoverflade med mange stub- og halmrester. Spildkorn og græsser Hvor afgrøden er trængt, bør spildkorn og græsser bekæmpes med Agil/Focus Ultra allerede i september. Dette gælder ofte ved pløjefri dyrkning/ grubbesåning. I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der hen i oktober, hvor græs og spildkorn er større – og vejret mindre optimalt – fås en langsommere virkning. Logaritmeforsøg og praksis viser, at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 forhold mellem Agil og Focus Ultra. Ved pløjefri dyrkning bør spildkornet bekæmpes tidligt, inden det yder for kraftig konkurrence over

for rapsen. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode. Græsser bør bekæmpes, når græsset har 2-3 blade. Dog skal en forholdsvis tidlig sprøjtning mod græsukrudt afbalanceres med risikoen for, at der fortsat sker fremspiring. Mekanisk bekæmpelse Rækkesåning Rækkesåning på 50 cm's afstand med lavt plantetal giver kraftige rapsplanter, som er i stand til at give en stor konkurrence mod ukrudt inde i rækken. Forsøgene viser bl.a., at rapsen er i stand til at yde agersennep bedre konkurrence, når disse ukrudtsplanter kun optræder i rækken og ikke imellem rækkerne. Der bør stiles efter at etablere 20-25 planter pr. m række. For at opnå dette plantetal skal der anvendes 1,5-2,5 kg udsæd pr. ha, afhængigt af frøvægt, spiringsprocent, såteknik og såbedets tilstand. Laveste plantetal gælder for hybrider. Radrensning Radrensning udføres normalt to gange i løbet af efteråret. Første gang når ukrudtsplanterne har ca. 2 løvblade og anden gang, når der er spiret nyt ukrudt frem. Radrensning om foråret er ofte unødvendig og vanskelig at udføre i praksis.

-3 -


Hvad er halmens værdi? Halmen snittes og nedmuldes efter høst Jordens pulje af organisk materiale vil øges. De første år, hvor halmen nedmuldes, vil der ske en immobilisering af kvælstof. Først efter flere års nedmuldning af halm vil der blive mineraliseret og frigivet kvælstof i jorden.

Der er i 15 til 20 årige forsøg med langtidseffekter af halmnedmuldning målt et lille merudbytte på sandjorde, hvorimod der blev registreret en tendens til lavere udbytte på lerjorde. Halmen sælges på skår Det er vigtigt, at sælge halmen til en, der fjerner den hurtigt efter høst, så etableringen af næste års afgrøde ikke forsinkes i forhold til det optimale. Det er også vigtigt, at den videre jordbearbejdning/ etablering kan ske rettidigt. Derudover er det en god idé, at der ligger en klar aftale om, at presseren skal være renset, før den kører ind i markerne, så spredning af ukrudt begrænses.

Halmen forbedrer dog allerede de første år jordens krummestruktur og er et godt fødegrundlag for regnorme og mikroorganismer. På jorde, hvor der er nedmuldet halm i en årrække, afdrænes jorden bedre, og jorden slemmer mindre sammen. Som følge heraf vil risikoen for strukturskader også minimeres. Når halmen skal snittes og nedmuldes, bør der indregnes en ekstra omkostning til mandskab, maskiner og især diesel. Denne omkostning varierer meget, men ligger ofte et sted mellem 2 og 5 øre pr. kg halm

Indhold i % af tørstof Halmtype

Kørsel- og strukturskader i marken kan begrænses. Kør altid i såretningen, når halmen fjernes, og undgå at vende i marken. Når halmen presses og fjernes, fjernes også næringsstoffer. Af nedenstående tabel fremgår det, at halmens gødningsværdi svarer til mellem 9 og 19 øre pr. tons halm.

Gødningsværdi i øre pr. kg halm Andre

Forventet halmmængde, tons pr. ha

Gødningsværdi i alt

Værdi i kr. pr. ha

Kvælstof

Fosfor

Kalium

Kvælstof

Fosfor

Kalium

Vinterhvede

0,53

0,09

1,5

0

1

8

2

11

4,0

440

Vårbyg

0,64

0,09

1,2

0

1

6

2

9

3,5

315

Vinterbyg

0,64

0,08

1,2

0

1

6

2

9

4,0

360

Havre

0,59

0,14

1,5

0

2

8

2

12

4,0

480

Vinterrug

0,61

0,09

1,2

0

1

6

2

9

5,5

495

Rajgræs

0,81

0,35

2,5

0

4

13

2

19

3,5

665

Vinterraps

0,85

0,08

1,64

0

1

9

2

12

3,5

420

Forudsætninger for beregningerne er en fosforpris på 13,1 kr. pr. kg og en kaliumpris på 6,25 kr. pr. kg. Kvælstoffet er ikke værdisat pga. den meget langsomme frigivelse. Tørstofprocenten er sat til 85%

Hvis halmen skal fjernes fra ejendommen, vil de fleste forvente en lille fortjeneste til den landmand der sælger halmen. Denne fortjeneste varierer MEGET, afhængigt af hvor stor efterspørgsel og udbud der er i det pågældende område. Som oftest er fortjenesten for sælger 5 til 10 øre pr. kg halm, som lægges oveni gødningsværdien på 9 til 19 øre pr. kg.

Halmen sælges til opkøber af halm til kraftvarmeværker eller eksport Afstanden, transportforholdene og vejret er afgørende, hvis der skal gøres en god forretning. Omkostningerne varierer meget mellem bedrifter. Nedenstående tabel illustrerer det mest almindelige omkostningsniveau i øre pr. kg halm ved 15 % vand.

-4 -


Omkostning Presning (500-700 kg) Spredning, vending og rivning Bjærgning Lagring Forsikring og risikoafdækning af eks. leveringspligt og andet Gødningsværdi Eventuel fortjeneste til landmand, der har produceret halmen I alt / minimumspris før fortjeneste

Pris i øre pr. kg 12-15 3-4 4-5 5-25 5-8 9-19 5-10 43-86

Da omkostningerne kan variere meget fra bedrift til bedrift, er det vigtigt at vurdere ens egne omkostninger. Først derefter kan du vurdere den nødvendige minimumspris for at få dit ønske til fortjeneste opfyldt.

Tilskudsmarker skal plejes inden 31. august Hvis du har græstilsagn under miljøordningerne med forpligtelse til afgræsning eller slæt, skal markerne være afgræssede, eller der skal være taget slæt inden tilsagnsårets udløb den 31. august.

gælder for marker, hvor du har søgt den 1-årige særlige miljøstøtte til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer.

Tilsagnsarealer med forpligtelse til afgræsning eller slæt skal i deres helhed fremstå jordbrugsmæssigt udnyttede den 31. august.

Græsmarker, hvor du har søgt det 1-årige tilskud til Ekstensivt landbrug, skal som hovedregel også plejes med afgræsning eller slæt, så de fremstår med lavt plantedække den 31. august.

Afgræsning Der kan i gamle tilsagn fra før 2007 være fastsat specielle betingelser for afgræsningens varighed og græsningstryk. For tilsagn fra 2012 kunne der i Fællesskema 2013 ligeledes vælges forpligtelse til et fast græsningstryk i juni, juli og august.

Afpudsning Marker med tilsagn, hvori der er forpligtelse til afpudsning, f.eks. tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding samt græsarealer med tilsagn om Braklagte randzoner langs vandløb og søer, skal være afpudset inden den 31. august.

Generelt gælder dog, at marker med forpligtelse til afgræsning den 31. august i deres helhed skal fremstå som afgræssede. Hvis der er forpligtelse til tæt og lavt plantedække, skal mindst 50 % af plantedækket være under 40 cm højt den 31. august.

I alle tilfælde gælder dog, at små delområder under 100 m2, som ikke opfylder ovennævnte betingelser, er tilladt.

Områder over 100 m2, som slet ikke er afgræssede, er ikke tilskudsberettigede uanset plantedækkets højde. Tjek altid, hvad der konkret står om plejekravene i dit eget tilsagn. Slæt Der kan ligeledes i gamle tilsagn fra før 2007 være specielle betingelser for antal slæt og tidspunkter for slæt, men generelt gælder, at der på marker med forpligtelse til slæt skal være taget mindst ét slæt den 31. august. Mindst 50 % af plantedækket skal være under 40 cm højt. Tjek altid, hvad der konkret står om plejekravene i dit eget tilsagn. 1-årige tilskud under artikel 68 Tilsvarende betingelser for afgræsning og slæt

Dispensation Hvis du ikke kan opfylde forpligtelserne i dit flerårige miljøtilsagn inden den 31. august, kan du søge om dispensation. Du skal ansøge om dispensation skriftligt, gerne på e-mail arealtilskud@naturerhverv. dk. NaturErhvervstyrelsen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der skal foreligge en særlig begrundelse. At du f.eks. ikke længere har rådighed over dyr til afgræsning accepteres ikke som en begrundelse for dispensation. Vær opmærksom på, at tilsagnsarealer som hovedregel også er omfattet af GLM-reglerne, herunder kravet om afgræsning eller slåning inden 15. september. En eventuel dispensation fra forpligtelserne i tilsagnet fritager dig ikke for GLMkravene.

-5 -


Ny husdyrgødningsbekendtgørelse Der træder en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft 1. august 2013. En af de vigtigste ændringer er, at det nu bliver muligt at erstatte nedfældning af gylle på sort jord forud for såning med forsuring af gylle. De noget kringlede betingelserne for dette er: • Der skal udover forsuring af den flydende husdyrgødning til sort jord også forsures et bestemt areal med vintersæd eller vinterraps, der kan beregnes ud fra Miljøstyrelsens teknologiliste. • Landmanden skal inden udbringningen sikre, at kommunalbestyrelsen er skriftligt orienteret om, hvilke arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord), hvor der anvendes forsuret gylle for at opfylde ovenstående. • Efter udbringning af forsuret husdyrgødning på vintersæd- eller raps for at opfylde ovenstående, skal der på bedriften foreligge en dokumentation for, at der har været anvendt forsuring.

Af miljøstyrelsens teknologiliste fremgår det endnu ikke, hvor stort et areal med vintersæd eller vinterraps, der skal forsures pr. ha sort jord, hvor forsuring anvendes som alternativ til nedfældning. Der er i høringsmaterialet udmeldt et krav på 20 %. Dvs. hvis forsuring anvendes som alternativ til nedfældning på 100 ha forud for såning af vårbyg, skal der minimum forsures 20 ha vintersæd eller vinterraps. Endvidere genindfører den nye husdyrgødningsbekendtgørelsen kravet om nedbringning af husdyrgødningen inden 6 timer.

-6 -


Vigtige datoer • Juni og de kommende måneder: Alle arealer skal holdes fri for flyvehavre og kæmpebjørneklo. Overtrædelse kan medføre KO (fradrag i enkeltbetalingen) – for kæmpebjørneklo gælder dette dog kun, hvis kommunen har en indsatsplan. • 1. juli – 15. september: Alle udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år • 1. juli – 15. september:Alle arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst én gang hvert år. Slåning kan erstattes af afgræsning. • 15. juli: Udyrkede arealer må nedvisnes og jordbearbejdes forud for en efterårssået afgrøde. • 20. juli: sidste frist for etablering af mellemafgrøder • 31. juli: gødningsåret slutter. Afgrøder som f.eks. græs, der gødes i den forlængede periode (august og september), regnes dog med til planperiode 2012/13 • 1. august: På JB 5 – 11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 1 - 4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til den 1. februar. • 13. august: første ansøgningsdag for brødhvedetillæg 2014 • 20. august: frist for at så korsblomstrede efterafgrøder • 31. august: sidste frist for at indberette ændringer til efterafgrøderne og deres alternativer i Tast-selv • 1. september: sidste frist for indberetning af videresolgt handelsgødning

Næste nunmmer af AfgrødeNyt udkommer den 7. august 2013. Med venlig hilsen Planteavlskontoret Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-7 -


Aktuelle løsninger uge 31 - 2013 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Skadedyr

UKRUDTSBEKÆMPELSE Nedvisning Korn - bekæmpelse af rodukrudt og nedvisning før høst

Pris kr. pr. ha 75

l/kg/stk pr. Middel Bekæmper ha 1,5 Glyphosat (360 g aktivstof) Kun nedvisning af grønskud i korn 3,0 Glyphosat (360 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps

150

3,0 Glyphosat (360 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps

150

0,2 Sprede-/klæbemiddel 2,0 Ammoniumsulfat 2,4 Glyphosat (450 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps

5 20 156

0,15 Sprede-/klæbemiddel

Bemærkninger Brug kun den lave dosering hvis marken er helt fri for kvik og rodukrudt. Behandlingsfrist 10. dage For optimal bekæmpelse af kvik, anbefaler vi mindst 1000 g aktivstof pr. ha. Behandlingsfrist 10. dage For optimal bekæmpelse af kvik, anbefaler vi mindst 1000 g aktivstof pr. ha. Behandlingsfrist 10. dage Sprede-klæbemiddel og ammoniumsulfat sikrer effekten Under mindre gunstige vejr forhold Nova Balance ophæver virkning af hårdt vand. Dosis tilpasses vandets hårdhed.

15

Efterår Vinterraps - ukrudtsbekæmpelse l/kg/stk pr. Middel ha 0,15 Command CS 0,25 Command CS 0,2 0,44 0,2 0,5 0,25 0,44

Command CS Stomp CS Command CS Stomp Command CS Stomp CS

Bekæmper Fuglegræs og hyrdetaske Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornblomst, tvetand og ærenpris Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris

Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris + Forventning om vis effekt mod væselhale.

Pris kr. pr. ha 178 297 238 127 238 134 297 127

Bemærkninger Efterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Undgå sprøjtning før kraftig regn. Reactor kan erstatte Command. Senest 3 dage efter såning. Undgå sprøjtning før kraftig regn. Stomp, Activus og Inter-Pendimethalin har off-label. Stomp CS har en regelret godkendelse. 0,44 l Stomp CS svarer til 0,5 l Stomp, 0,5 kg Activus eller 0,6 l Inter-Pendimethalin. Reactor kan erstatte Command.

SKADEDYR Vinterafgrøder l/kg/stk pr. ha 10 10 4 4

Middel

Ferramol SmartBayt Sluxx Ferrox

Bekæmper Snegle

Bemærkninger Pris kr. pr. ha 270 Den ”tilstrækkelige” dosis afhænger af angrebsstyrken. Der kan ved kraftigere angreb være behov for at gentage behandlingen. 280 Hold øje med, hvor hurtigt granulaterne bliver ædt op. 168 232 ALLE PRISER ER FRA landbrugsinfo og med nye afgifter

-8 -


Agn 15 2013