__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mötesplatsen för Svenskfinlands innovativa ledare

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA | Åbo Akademi, CLL Vasaenheten: PB 311, 65101 Vasa, tfn: (06) 324 7454, www.cll.fi | | Åbo Akademi, CLL Åboenheten: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn: (02) 215 4944, www.cll.fi | 1 |  Yrkeshögskolan Novia, CLL, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, tfn: (06) 328  5000, www.cll.fi | 


Framtidsdalen – resan till framtiden I dag kan en strategi inte vara huggen i sten när omvärlden förändras snabbt. Det är nödvändigt att kunna justera den pågående verksamheten samtidigt som man också har en vision och ett tydligt mål. Vilka megatrender kan vi se idag? • • •

Hur ska vi hantera framtiden? Hur ska vi leda? Hur ser vårt samarbete inom bildningssektorn se ut?

Dylika frågor sysselsatte de 200 deltagarna i ledarskapsfortbildningen Framtidsdalen då projektet startade på tre orter, i Helsingfors, Vasa och Åbo sensommaren 2018. Framtidsdalen har varit ett nationellt ledarskaps- och fortbildningsprojekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen, som pågått under 2018-2019, har erbjudit deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Nytt för Framtidsdalen har varit att projektet samlat ledare från hela bildningssektorn. Vi har jobbat med ledarskapsfrågor under en lång tid, men det har främst varit fokus på det egna ledarskapet. Kommunerna deltog som team och det var 22 kommuner som aktivt deltog under hela processen. Deltagarna i teamen kom från småbarnspedagogiken till II-stadiet, för att få samhörighet med ledare från alla sektorer inom bildningen i den egna kommunen. Även andra sektorers ledare (exempelvis fria bildningen, fritids- och kultursektorn) medverkade i en del team

för att ytterligare synliggöra och stärka den enhetliga lärstigen i kommunen. Teamwork och nätverkande har varit nyckelord. Syftet har varit att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken. Målet har varit att tillsammans skapa goda förutsättningar för det egna utvecklingsarbetet inom kommunens bildningsväsende och föra pågående utvecklingsprocesser framåt mot den nya “bildningskommunen”. En central utgångspunkt då programmet och innehållet planerades var att kommunernas egna behov av utvecklingsarbete skulle stå i fokus. Framtidsdalen skulle ge tid och möjlighet att fokusera på det egna utvecklingsarbetet inom kommunens bildningsväsende. En annan utgångspunkt var att utmana och komma bort från den så kallade komfortzonen. I allt utvecklingsarbete, oberoende om det berör utarbetande av strategidokument eller utvecklingsplaner eller förverkligande så behövs praktiska redskap som möjliggör att vi kan lyfta fram fokusområden för utvecklingsarbete. De medverkande kommunernas utvecklingsarbete och resultat som åstadkommits presenteras i denna broschyr. Vi hoppas att presentationerna ger inspiration för fortsatt kreativt utvecklingsarbete och att samarbetet mellan kommunerna fortsätter och utvecklas på samma sätt som vi sett under utbildningen. Camilla Forsberg, projektkoordinator Barbro Högström, processledare Bob Karlsson, processledare Liliane Kjellman, processledare Rolf Sundqvist, processledare

3


Svenska utbildningstjänsterna beskriver i detta dokument sitt utvecklingsarbete. Vi har genom att analysera läroplanen, regeringsprogrammet, stadens strategi och utbildningstjänsternas inklusionsplan skapat oss en bild av utvecklingsbehoven. Dessa styrdokument ger oss alltså vägledning till vilka områden vi borde arbeta med, för att nå de mål som ställs i dokumenten.

UR REGERINGSPROGRAMMET Utbildnings- och kunskapsnivån höjs, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar Barnen och de unga mår bra Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

UR DEN KOMMUNALA LÄROPLANEN Verksamhetskulturen i skolorna ska uppmuntra till ett klimat med öppen diskussion och växelverkan i vardagen.  Skolans verksamhetskultur ska främja lärande, delaktighet, välbefinnande och en hållbar livsstil. Vardagen ska vara trygg och alla ska bemötas jämlikt och med respekt.

UR STADENS STRATEGI Populäraste hemstaden genom att skapa nationella och internationella kontakter och stöda entreprenörskap. Bäst också i vardagen genom förebyggande arbete för att skapa en trygg, välmående och jämlik stad.  Stadslivet kännetecknas av öppna och gemensamma rum för arbete, växelverkan, hobbyer och lärande. Föregångare i klimatarbete genom att skolorna, daghemmen, hushållen och företagen aktivt främjar miljö- och klimatmål. UR INKLUSIONSPLANEN

I Borgåskolorna vill vi ge alla våra elever • en positiv självbild • empati och social kompetens • vilja och motivation för inlärning • självförtroende och tillit till egna förmågan • samt en känsla av trygghet i sig själva4


Borgå stad, svenska utbildningstjänsterna Bildningsdirektör: Rikard Lindström Medverkande under Framtidsdalen: Rikard Lindström, bildningsdirektör Johan Lönnqvist, rektor Jessica Gillberg, rektor, tutorkoordinerare Johannes Nygren, rektor Katja Helenelund, koordinerare av trestegstödet Niklas Rap, kvalitetsansvarig Minna Öhman, specialplanerare Niklas Läckström, it-koordinator

tydlig bild på de utvecklingsprojekt som pågick samtidigt som vi via dem kunde styra deras arbete mot att bättre än tidigare ta i beaktande de områden som enligt vår bedömning saknades och var centrala i stadens strategi, läroplanen och/eller regeringsprogrammet. Arbetet gjorde att vi idag är mer fokuserade och får ut en större nytta av vårt utvecklingsarbete, har mer motiverad personal, en större förståelse för det utvecklingsarbete som sker samt värderingar och vision som alla lätt kan ställa sig bakom. Det konkreta resultatet och processen har sammanfattats för behandling i bildningsnämndens svenska utbildningssektion, vilket även gett oss tjänstemän stöd i vårt arbete kring åt vilket håll vi utvecklar skolan.

Våra fokusområden under utbildningen: Med utgångspunkt i stadens strategi, läroplanen samt regeringsprogrammet få till stånd koncensus kring vilka utvecklingsprojekt vi håller fast vid samt vilka områden vi inte täcker idag. På samma gång ville vi hitta den vision som vi alla kan omfatta och som sammanbinder vår verksamhet och det utvecklingsarbete som sker i skolorna samt via flera utvecklingsprojekt, interna så väl som externa. Arbetsprocessen och uppnådda mål: På de tillfällen som ordnades samlades denna grupp och fick såväl input via aktuella föreläsare som tid att arbeta tillsammans med vårt mål. Vi fördelade arbetsuppgifter inom gruppen som gjorde att vi fortsatte vårt arbete under tiden mellan tillfällena ordnade inom Framtidsdalen. Mellan tillfällena hade vi kortare träffar där vi kollade upp hur ärendena framskridit. Vi fick en

5


Svenska bildningstjänster i Esbo – livslångt

6


Esbo stad, Svenska bildningstjänster

• • •

Direktör: Barbro Högström Medverkande i Framtidsdalen: Barbro Högström, direktör Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef Mia Westerlund, förvaltningschef Ida Stolt-Haglund, utvecklingschef Marika Lostedt, specialplanerare Christine Charpentier, planerare Susanne Nordling, ledande daghemsföreståndare Ulrika Berg-Holsti, ledande daghemsföreståndare Ellinor Hellman, rektor Camilla Herlin, rektor Ulrika Willför-Nyman, rektor Saana Ruotsala, rektor

• • • • •

På basis av diskussionerna skapades berättelser om En dag inom småbarnspedagogiken/En skoldag 2030. Motsvarande diskussioner kommer att genomföras för Esbo Arbis samt kultur- och ungdomsverksamheten. Utgångspunkten då vi inleder visionsarbetet Svebi 2032 är det material som skapats utgående från diskussionerna. Alla ledare har läst boken Valmentava johtajuus (Marjo-Riitta Ristikangas, Vesa Ristikangas) och tillsammans reflekterat över den. Vi har jobbat systematiskt med teamarbete genom fortbildning, teamcoaching, reflektion och litteratur. Ledarna har arbetat utgående från sina planer för sitt eget ledarskap Plan att leda. Ledningsgruppens medlemmar har läst boken Detta är LEAN (Niklas Modig, Pär Åhlström). Resultatenhetens ledning har besökt Jakobstad och Pedersöre för att skapa nätverk.

Våra fokusområden under utbildningen: • Att höja ledningsgruppens medlemmars och de övriga ledarnas kompetens att leda • Att skapa en gemensam syn på framtidens bildningstjänster på svenska i Esbo Arbetsprocesser och uppnådda mål: • Vi har inlett vårt arbete med att skapa visionen Svebi 2032. • Vi har haft inledande diskussioner om den småbarnspedagogiska verksamheten och undervisningen i framtiden utgående från frågan Vad skulle du vilja ändra/skapa/höra/erbjuda till varje barn/ möjliggöra/hålla kvar/se/känna?

7


8


Grankulla stad Bildningsdirektör: Heidi Backman Medverkande under Framtidsdalen Kristina Gustafsson, ledare inom småbarnspedagogik Annika Hiitola, chef för småbarnspedagogiken Maria Lundmark, biträdande rektor Annika Linder-Airava, biträdande rektor Catharina Sunesdotter, rektor Niklas Wahlström, rektor Maria Ekman-Ekebom, undervisningschef

oss som stödde vår process. Lärstigens hållplatser inkluderade bl.a. kollaborativt arbete, design for innovation, lärkapacitet, välmående och en framtidsverkstad. Enheterna har gjort djupdykningar och kartläggningar för att förverkliga våra intressestigar. Under gemensamma träffar har vi jämfört och förenhetligat för att skapa kontinuitet längs hela stigen. Staden har under tiden fattat beslut om att förskolan flyttar till skolans lokaliteter och om en ny ledarskapsmodell som stödjer utvecklingen av en sammanhållen grundskola. Vi har också påbörjat arbete med Challenging Learning, med målet att alla i vår verksamhet blir utmanade och får utmaningar på sin nivå. Nu blickar vi framåt mot vår egen Tulevaisuuslaakso, mot systemförändringsarbete med våra finskspråkiga kolleger och utvecklingen av en ledarskapets lärstig.

Våra fokusområden under utbildningen: Vi har arbetat med att förverkliga vår vision som ingår i stadens strategi ”en lärvänlig stad”: Varje barn ska få bästa tänkbara framtidskompetenser Varje vuxen har ansvar för barnets välmående Utgående från dessa indelade vi vårt arbete i följande delmål: • Enhetlig lärstig • Vi jobbar tillsammans • Kompetensstigar/intressestigar • Individuella lärstigar Arbetsprocessen och uppnådda mål: Arbetsprocessen har gett oss värdefulla samtal som lett till en enhetlig syn, ett gemensamt språk och en ökad förståelse för varandras verksamhet. Diskussionerna har sporrats av föreläsare, litteratur samt arbetsprocesser under själva Framtidsdalen. Vi har också samarbetat med TalentMiles, som utvecklade en digital lärstig för

9


10


Jakobstads stad

Bildningsdirektör: Jan Levander

Medverkande under Framtidsdalen: Jan Levander, bildningsdirektör Marja-Leena Hyytinen, kultursekreterare Peter Lindqvist, rektor Keijo Paananen, rehtori Maria Söderbacka, utbildningsplanerare Annika Rajakangas, esiopettaja Päivi Rosnell, rehtori Peter Roos, rektor Anders Wingren, rektor Våra fokusområden under utbildningen: En ledningsgrupp etablerades som har bestått av ledare från småbarnspedagogiken, skolsektorn, kultur- musik och fritidssektorerna och fria bildningen. Gruppen har fungerat som en utvecklings- och samarbetsgrupp för hela bildningssektorn i staden. Under Framtidsdalen har vi arbetat med följande teman: En enhetlig lärstig – Bildning och välfärd 24/7 • En samarbetande bildningssektor • It takes a village to raise o child • Aktiv marknadsföring och positive image • Delaktighet och samverkan • Flerspråkighet, öppenhet och tolerans

Arbetsprocessen och uppnådda mål: I Jakobstad valde man från första början att bjuda in alla ledare ända från småbarnspedagogik till skolsektorn, kultur- musik och fritidssektorerna och fria bildningen. Gruppen samlades regelbundet en gång per månad vilket visade sig vara lyckat. Kärngruppen i Framtidsdalen arbetade fram ovanstående fokusområden vilka har processats och förankrats i den utvidgade ledningsgruppen. I och med att ledare träffades över sektorsgränserna uppstod flera konkreta samarbetsformer som kunde förvekligas. Resultatet av arbetet utmynnande även i en handbok som vi inom bildningen gemensamt vill arbeta med under de kommande åren. Handboken är ett praktiskt verktyg och bygger på stadens strategier och nationella planer. Gruppen har hela tiden arbetat över språkgränserna och handboken är därför också tvåspråkig. I handboken där övergripande tema är ”Vi gör det tillsammans” finns följande värderingar för kommande år: • Vi tar hand om miljön och varandra • En för alla – alla för en • Vi lyssnar aktivt • Vi är stolta – låt det synas • Vi bygger vår stad tillsammans

11


Kimitoöns lärkompass Kimitoöns lärkompass Saltstänk ger livskraft

Vår vision är att utbildningen i Kimitoöns kommun förverkligas i en trygg och flerspråkig naturnära miljö som stöder utvecklingen Vår vision är att utbildningen i Kimitoöns kommun förverkligas i en trygg och av framtida kompetenser för varje barn och studerande. flerspråkig naturnära miljö som stöder utvecklingen av framtida kompetenser för varje barn och studerande.

LÄRSTIGAR - MÅLSÄTTNING, ÅTGÄRD,TIDSRAM, MÄTINSTRUMENT

Språk och kommunikation

Hållbar utveckling

Digital kompetens

Välmående Våra värderingar Öppenhet

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi ser varje studerande som en Aktivitet enskild individ med olika behov. Förnyelse Öppenhet

• • •

delaktighet skapar vi möjligheter till samarbete ochatt samverkan. ViGenom ser varje studerande • Vi lär våra studerande • Vår undervisning sker i Vi är tydliga och informativa som en enskild individ i vår kommunikation. vara aktiva, kreativa och inspirerande och uppdamed olika behov. ansvarstagande. terade lärmiljöer. Genom delaktighet ska• Vi använder kunskapsut• Vi upprätthåller en posiAktivitet par vi möjligheter till samvecklande och målinriktativ försökskultur. Vi lär våra studerande att vara aktiva, kreativa och ansvarstagande. • Vi fortbildar oss och utarbete och samverkan. de arbetssätt. Vi använder kunskapsutvecklande och målinriktade arbetssätt. ViVår ärverksamhet tydliga ochstöder informa• Vår verksamhet stöder vecklar vår undervisning. fysiskt och psykiskt välbefinnande. tiva i vår kommunikation. fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Förnyelse

Vår undervisning sker i inspirerande och uppdaterade lärmiljöer. Vi upprätthåller en positiv försökskultur. BILDNINGSAVDELNINGEN UTVECKLINGSAVDELNINGEN Vi fortbildar oss och utvecklar vår undervisning. KEHITYSOSASTO SIVISTYSOSASTO

12

Arkadiavägen 3, 25700 Kimito Tfn. 02 4260 200


Kimitoöns kommun Bildningschef: Mats Johansson Medverkande i Framtidsdalen: Mats Johansson, bildningschef Kim Bredenberg, tf. utbildningschef Ben Johansson, rektor, Kimitoöns gymnasium Britt-Mari Westerbacka, rektor, Kimitonejdens skola Siw Westerback, rektor, Dalsbruks skola

Utgående från enheternas arbete utformade rektorerna en vision och värderingar för hela utbildningssektorn. Utbildningen använder samma ledord som i den kommunala strategin. Allt detta ledde till utbildningens lärkompass. Utöver vision och värderingar har vi tagit fasta på de delområden, så kallade riktningar, som vi behöver utveckla framöver. Dessa fyra riktningar är tyngdpunktsområden som vi lyfter fram i vår verksamhet. Riktningarna byts ut efter hand som behoven förändras. Vår process fortsätter även efter att Framtidsdalen avslutats. Till respektive riktning kommer det att utarbetas konkreta mål och åtgärder. Implementeringen av lärkompassens innehåll pågår kontinuerligt.

Våra fokusområden under utbildningen: En strategi för Kimitoöns utbildning för att klargöra visioner och värderingar samt att höja utbildningens profil och kvalitet. Processen omfattar allt och alla från småbarns-pedagogiken till gymnasiet och vuxeninstitutet. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Utbildningens strategi utgår från den kommunala strategins vision och värderingar. Strategins ledord är öppenhet, aktivitet och förnyelse. Den kommunala strategin finns tillgänglig på adressen https://www. kimitoon.fi/files/33/kommunstrategi_2017-21.pdf Processarbetet genomfördes nerifrån upp i organisationen och påbörjades i enheterna inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Ledaren för respektive enhet ledde arbetet med att ta fram enhetens vision, värderingar, särdrag och slogan. Naturen, trygghet, mångspråkighet och små enheter var de nyckelord som framkom i de flesta enheters texter.

13


Väcka lust till livslångt lärande genom delaktighet, demokrati och välmående DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI Projektet Tillsammans på två språk skapar nya samarbeten mellan den svensk- och finskspråkiga enheterna i Smedsby skolcentrum, förskolorna, SmedsbyBöle skola, Keskuskoulu, Korsholms Samarbetsformerna initieras genom delaktiga processer. Projektet Familjevänlig skola i Kvevlax lärcenter sker i samarbete med Hem och skola i Finland för att skapa nya verksamhetsformer för föräldrasamverkan Synliggörande av verksamhet via instagram skapar delaktighet Den nya ungdomsgården har byggts upp genom Ungdomarnas eget initiativ och ges möjlighet att utforma verksamhetsformerna tillsammans med ungdomsledarna

VÄLMÅENDE > ARBETSGLÄDJE Skolcoacher i Korsholms högstadium och Keskuskoulu fungerar som en extra vuxenresurs i skolan, en neutral vuxen att prata med.

 Motverkar skolkning, mobbning och hemmasittande. Samarbetar med elever, vårdnadshavare, elevhälsan, lärare, skolpersonal och övriga personer runt eleven.

MENINGSFULL KOMPETENSUTVECKLING

Oasen – flexibel smågruppsundervisning Projekt där oas-lärarna i kommunen får handledning och tillsammans utarbetar modeller för hur man kan jobba med flexibel smågruppsundervisning (på finska och svenska)

Faddergruppsträffar inom småbarnspedagogiken

#brafiilis

- Forum för pedagogiska samtal - Stöda implementering av planen för Småbarnspedagogik för att lyfta fram och synliggöra den kompetens som finns i kommunen Dialogisk reflektion för rektorer - Kollegialt stöd från rektorer från andra kommuner - Coachning

Klubbverksamhet för högstadieungdomar Förebyggande verksamhet mot psykisk ohälsa. Stärkande av självkänsla och samhörighet. Förståelse för andra.

Kartläggning av välmående

Inom projektet ”Hållbarhet som ledord” har en kartläggning av personalens välmående via YourCoach gjorts

Utmynnar i en hälsostrategi som ska främja personalens välmående

Nästa steg -

Planera framåt med rektorerna och personalen utgående från målsättningarna

-

Rektorerna för visionen vidare i sina skolor

Frågor? Vi svarar:

Bildningsdirektör Denice Vesterback Pedagogisk planerare Ulrica Taylor

14


Korsholms kommun Bildningsdirektör: Denice Vesterback Medverkande under Framtidsdalen: Denice Vesterback, bildningsdirektör Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogik och förskola Britt-Marie Hedström, ledare för småbarnspedagogik och förskola Sonja Höglund, ledare för småbarnspedagogik och förskola Marica Friman, rektor Solf skola Inger Damlin, rektor Korsholms högstadium Sanna Hirvonen, lärare Korsholms högstadium Joakim Bonns, rektor Korsholms gymnasium Rose Heir, rektor Korsholms vuxeninstitut Ulrica Taylor, pedagogisk planerare Maria Kronqvist-Berg, bibliotekschef

Vi kom tidigt överens om att söka finansiering för ett #denbästaskolan-projekt. Det utmynnade i ett större regionalt projekt – ”Hållbarhet som ledord” som administreras av CLL och som gav oss fina möjligheter att bygga på de fokusområden vi valt inom Framtidsdalen samtidigt som vi fick utveckla samarbetet med de övriga kommunerna i Österbotten. Inom det projektet har vi jobbat med kompetensutveckling både för rektorer och lärare, med utveckling av delaktighet via worskhops för ledningsgrupper och med välmåendefrågor för personal och elever Vi har under projektets gång byggt upp en ny verksamhetsmodell för utvecklingsarbetet inom bildningen där vi i samband med projektansökningar bjuder in brett till planeringsmöten så att vi får med alla behov och idéer kring det område vi önskar utveckla. Vi har också gått in för att i mån av möjlighet bygga upp helheter som ur ett jämlikhetsperspektiv gagnar samtliga skolor i kommunen och gärna söker vi samarbeten både med andra kommuner och med aktörer som besitter kompetens som kan bidra till utvecklingsarbetet.

Våra fokusområden under utbildningen: - utveckla ledningsstrukturen - delaktighet och demokrati - meningsfull kompetensutveckling - främja välmående Arbetsprocessen och uppnådda mål: Vår vision: ”Väcka lust till livslångt lärande genom delaktighet, demokrati och välmående” En ledningsgrupp för bildningen utsågs med representanter från alla sektorer inom bildningen.

15


16


Kronoby kommun Bildningsdirektör: Tony Widjeskog Medverkande under Framtidsdalen: Kronobys pedagogiska team utgörs av elva personer. Viola Storbacka, rektor för Kronoby gymnasium Petra Skantsi, medborgarinstitutet Carola Wiik, Kvarnen, Kronoby folkhögskola Mats-Erik Käld, rektor Centralskolan åk 1-6 Ann Hanhikoski, rektor Nedervetil skola åk 1-6 Camilla Vesala, rektor Terjärv skola åk 1-6 Susanne Högkvist, ledare för småbarnspedagogik och förskola i Terjärv Katarina Kronlund, bibliotekschef Hanna Aarnio, fritidskoordinator Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola Tony Widjeskog, bildningschef

för samma sak! Verksamheten utvecklas med det gemensamma målet ”Det skall vara bra att bo i Kronoby”. Mellan utbildningstillfällena har Kronoby-teamet träffats lokalt för att jobba vidare med t.ex. en årsklocka över samarbetet inom bildningssektorn. Vi har även kartlagt vilka individuella resurser och styrkor personalen innehar på de olika enheterna, för att kunna fråga hjälp av rätt person vid behov. Vi vill ta vara på det vi är bra på och hjälpa varandra då det behövs. Flexibelt samarbete och teamwork inom bildningssektorn är nyckelorden! Glada kulturgruppen växte fram Gruppen består av representanter från kultur och fritid, bibliotek, MI och Kvarnen, träffas fortsättningsvis regelbundet månatligen för att planera, koordinera och utveckla kulturutbudet i Kronoby. Det pedagogiska teamet i Kronoby fortsätter sitt arbete även efter avslutad Framtidsdalen-utbildning.

Våra fokusområden under utbildningen: Vår grundtanke var att hela bildningssektorns alla verksamheter bör vara representerade i det pedagogiska teamet. Utvecklandet av samarbetet mellan bildningssektorns olika verksamhetsområden har varit i fokus. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Kronobys pedagogiska team har träffats regelbundet för att, i första hand, utveckla samarbetet. Målet har varit att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av bildnings- och fritidssektorns verksamhet i Kronoby kommun. Grundtanken är - Vi jobbar alla

17


‹•‹‘ˆÚ” ˜‡”•ƒŠ‡–•Ǧ —Ž–—”‡ ‹ •˜‡• •¤„ƒ”•Ǧ ’‡†ƒ‰‘‰‹ ‘…Š —–„‹Ž†‹‰

18


Kyrkslätt kommun Bildningsdirektör: Mikael Flemmich Medverkande under Framtidsdalen: Susanne Fagerström, daghemsföreståndare, Prästgårdsbackens daghem Catrine Nordström, daghemsföreståndare, Sjökulla daghem Tina Stjernberg, daghemsföreståndare, Hommas daghem Kristiina Koli, rektor, Winellska skolan Teresia Kajanti, rektor, Bobäcks och Karuby skolor Johanna Willman, rektor, Sjökulla skola Mikael Eriksson, rektor, Kyrkslätts gymnasium Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning Margot Flinck, dagvårdschef Boel Blomqvist, planerare Ann-Marie Rosenqvist, planerare Christina Broman, planerare I Kyrkslätt ser vi att vår styrka är den enhetliga lärstigen och det täta samarbetet mellan ledare och förvaltning. Tillsammans utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet. Därmed var det naturligt att vi deltog i Framtidsdalen som ett team. Vid Framtidsdalens start hade vi identifierat de viktigaste strategiska utvecklingsmålen för svensk småbarnspedagogik och utbildning: utvecklandet av ledarskap, välmående och pedagogik. Dessa hade syntetiserats på basen av kommunens strategi, livskraftsprogram och program för välmående 20182021 samt Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens handlingsprogram för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningens del. Vår förväntan för Framtidsdalen var att få stöd för vårt utvecklingsarbete samt att dela erfarenheter med

andra kommuner. Vi enades om att ledarskapet var vårt viktigaste utvecklingsmål som grund för helheten. Under processens gång utkristalliserades ledarskapets fokusområden; att definiera delat ledarskap och att förtydliga den gemensamma visionen och värdegrunden för svensk småbarnspedagogik och utbildning. Chefen för svensk småbarnspedagogik och utbildning initierade ett pilotprojekt för ledarna inom småbarnspedagogik som stöd för en kvalitativ utveckling av verksamheten. Målsättningen med pilotprojektet var att skapa en referensram för delat ledarskap i samarbete med en utomstående processledare, Viveka Zetterborg-Leppänen. Referensramens teoretiska grund utgörs av bottenplattan (Tillit, prestigelöshet, gemensamma värderingar och människosyn/ Döös 2013). Komponenterna för delat ledarskap är: självledarskap (CareerDesign 2019), tjänande ledarskap (Greenleaf 1970) och ledarintelligens (Ronthy 2013). En gemensam uppfattning och förståelse för referensramen för delat ledarskap skapades i dialog med utbildningen. Målsättningen med delat ledarskap är att fördela arbetsbördan, att skapa engagemang, motivation och delaktighet genom hela organisationen samt att optimera nyttan av den kollektiva intelligensen. Vårt mål är en verksamhetskultur där alla är involverade, delaktiga, tillgängliga och via sin egen aktiva roll möjliggör så att VI TILLSAMMANS arbetar mot gemensamma mål. Utvecklingsarbetet fortsätter genom att implementera och förstärka delat ledarskap i hela organisationen. Vi har kommit till insikt under processens gång att vi bör ge tid och möjlighet för reflektion och dialog på alla nivåer inom organisationen för att verksamhetskulturen för delat ledarskap kan förverkligas. Redan i nuläget av utvecklingsarbetet ser vi ett utökat samarbete och en tätare dialog både vertikalt och horisontalt inom hela organisationen.

19


CHEF FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK MALIN STENMAN malin.stenman@larsmo.fi

CHEF FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTER CAROLA HOLM-PALONEN carola.holmpalonen@larsmo.fi

LARSMO

VI LÄR AV VARANDRA VI MÅSTE LÄRA KÄNNA VARANDRA OCH VARANDRAS ARBETSMILJÖER FÖR ATT VI TILLSAMMANS, PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT, SKA KUNNA UTVECKLA DEN ORGANISATION SOM VI VERKAR INOM.

20


Larsmo kommun Carola Holm-Palonen, chef för utbildningstjänster Medverkande i Framtidsdalen: Malin Stenman, chef för småbarnspedagogiken Annette Mäenpää, enhetsledare inom barnpedagogik Camilla Sandvik, enhetsledare Åsa Laxåback-Nyman, rektor Gerd Rosenberg, rektor Kari Rönnqvist, rektor Beatrice Villman, bibliotekschef Vårt fokusområde under utbildningen: Vårt fokusområde har varit att lära känna varandra och varandras verksamheter över sektorgränserna. Arbetsprocess och uppnådda mål: Vi började med regelbundna möten, var tredje vecka i samband med våra rektorsmöten, för att lära känna varandra.

Vi enades också kring mottot ”vi lär av varandra”. Ett motto som ska genomsyra hela organisationen och alla verksamheter. Snabbt bestämde vi att bästa sättet att lära känna varandra och samtidigt lära av varandra är att ”benchmarka”/skugga varandra på alla olika stadier och enheter. Rektorerna i åk 1-6 samt åk 9 och enhetsledarna inom småbarnspedagogiken gjorde upp scheman för sin personal så att alla kan göra totalt tre skuggningar på olika stadier/enheter under läsåret 2019-2020. All personal åläggs detta, det är alltså inget som kan väljas bort. Utvärderingen vid höstterminens slut visar att denna verksamhet har varit lyckad. Många positiva kommentarer om hur intressant och givande det har varit och många ”ahaa-upplevelser” har hörts. Verksamheten fortsätter under vårterminen och det finns redan utvecklingsförslag på hur vi kan gå vidare på mottot ”vi lär av varandra”. Nu känns det äntligen som att vi är på gång på riktigt med utvecklingsarbetet i vår kommun.

I början var det många funderingar kring nyttan med att vara med i Framtidsdalen och vilket ”uppdraget” var för vår del. Vad skulle Framtidsdalen resultera i och vad skulle vi få ut av att vara med. Efter att ha deltagit i ett par Framtidsdalstillfällen, så började vi på riktigt fundera över vad vi själva vill uppnå och vad som är viktigt för oss. Då enades hela gruppen om att vi måste börja med att lära känna varandra bättre och även lära känna varandras verksamheter. Först då kan vi tala om att vi har ”en röd tråd” från småbarnspedagogiken till årskurs 9 i vår kommun.

21


22


Lovisa stad

Vi valde att arbeta med att dra upp riktlinjer och ramar för arbetet med bildningsvisionen. Vi fokuserade mest på delaktighet i processen och förankring av visionen. ”Sikta mot stjärnorna”- projektet (särbegåvade barn) är ett av resultaten av visionsarbetet.

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen Utbildningschef: Timo Tenhunen Medverkande under Framtidsdalen: Timo Tenhunen, utbildningschef Petra Paakkkanen, rektor Johanna Winqvist, rektor Lotta Juslin, rektor Våra fokusområden under utbildningen: Visionsarbete: Att strukturera och förankra utbildningväsendets vision i vardagen Lovisas central för bildning och välfärd är helt tvåspråkigt och vi arbetar över språkgränserna. Bl.a har vi en gemensam bildningsdirektör, gemensam utbildningschef, gemensam planerare (administrativa uppgifter) och ekonomichef. Till Lovisas utbildningsväsen hör småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, fria bildningen och fritids- och kulturväsendet. Vi köper en del tjänster- främst yrkesutbildning från Borgå. Förutom att vi arbetar över språkgränserna arbetar vi även över stadiegränserna. Redan i början märkte vi att Framtidsdalen inte riktigt passade som hand i handske för oss i Lovisa- vi borde ha utökat deltagarantalet. Med oss till Framtidsdalen borde vi ha haft personer från småbarnspedagogiken, fritids- och kulturväsendet, fria bildningen samt andra stadiets utbildning- gymnasierna.

23


Att växa som människa och medborgare till ....

www.slu.se

rejäla malaxbor

Samarbetet har stärkts mellan skolorna, småbarnspedagogiken, fritidsverksamheten, MI och biblioteket

Skolor

Fritid

Bibliotek

Bildningen

MI

Genom kollegialt lärande utvecklas verksamheten

Samtliga lärare i åk 1-6 har jobbat med POSITIV PEDAGOGIK i form av gemensamma kollegiala lektioner

Småbarnspedagogik

Bildningsväsendet har numera regelbundna träffar Vi strävar efter att förtydliga lärstigen från barn till unga vuxna Gemensamma pedagogiska caféer Skolan/Studier i rörelse

24


Malax kommun Bildningsdirektör: Agneta Martin Medverkande i Framtidsdalen: Agneta Martin, bildningsdirektör Margareta Bast-Gullberg, rektor Mona Enlund, rektor Jessica Majors, rektor Marica Ylinen, rektor Lena Vikfors, rektor Eva Kammonen, MI-rektor Stina-Britt Gullqvist, chef för småbarnspedagogiken Anders Hendricksson, fritidssekreterare Linnéa Engblom, bibliotekschef Våra fokusområden under utbildningen: Samarbete, lärstig, kollegialt lärande Arbetsprocessen och uppnådda mål: Utökat samarbete mellan bildningsväsendets olika enheter och områden har vi försökt uppnå och även lyckats med. Vi har arbetat med att synliggöra och informera om lärstigen i kommunen och om nya sätt att arbeta så att samarbetsmöjligheterna har utvidgats. Skolorna har använt sig av kollegialt lärande. Vi har funnit nya former som gett ringar på vattnet när vi hjälpts åt att hitta nya vägar i olika lärprocesser i formandet av de rejäla malaxborna.

25


BILDNING GER LIVSKVALITET Digistigen

Framtid?

Språkstigen Skolspråk goes Kodknäckaren

Kielistigen

Kodknäckaren i språk-

Digistig för alla i

undervsning av nyanlända

Nykarleby

barn och vuxna

Digikommunikation

Förmännen utbildas i genre-

Enhetliga hemsidor

pedagogik

Digiagenter

Föreläsningsserie om språk-

Digistigsgrupp

medvetenhet via Arbis

Nykarleby Föreningar och skola i ett lagarbete tillsammans

Teamwork mellan välfärd, småbarnspedagogik och utbildning

Kulturstigen Kulturläroplan från

småbarnspedagogiken till åk 9 Utökad verksamhet med Wawa-institutet

Eftermiddagsverksamhet i grundläggande utbildning

Nykarleby 400 år

26


Nykarleby stad Bildningsdirektör: Teresia Tötterman-Engström

dagogiken införs i språkundervisningen av nyanlända och en större språkmedvetenhet införs på alla nivåer i staden. Samarbete har utvecklats mellan rektorer och daghemsföreståndare och mellan skolan, välfärden och idrottsföreningar.

Medverkande under Framtidsdalen: Stefan Kula, rektor Mikael Fröjdö, rektor Helena Nukala-Kronlund, chef för småbarnspedagogik Tina Nylund, välfärdschef Susanne Sandin, rektor Niklas Nybäck, rektor Camilla Fellman, lärare Ingela Wikman, biträdande rektor Våra fokusområden under utbildningen: Digistigen, Kulturstigen och Språkstigen Arbetsprocessen och uppnådda mål: En styrgrupp har jobbat för att få småbarnspedagogiken, grundläggande och andra stadiets utbildning samt välfärdssektorn att fördjupa samarbetet. Styrgruppen har utarbetat tre stigar: 1. Digistigen där en kartläggning gjorts över vilka digitala hjälpmedel som används, för att i framtiden ha en digistig för alla i Nykarleby. 2. Kulturstigen där en kulturläroplan utarbetats från småbarnspedagogiken till årskurs 9. År 2020 firar Nykarleby 400 år som stad. 3. Språkstigen där vi har kielistigen, ”skolspråk goes Kodknäckaren” och Kodknäckaren 2.0. Genrepe-

27


28


Närpes stad

Dialog och delaktighet fokuserade mycket på våra nya kommuninvånare och deras möjligheter att vara delaktiga.

Bildningsdirektör: Åsa Snickars Medverkande under Framtidsdalen: Pia Nordin, pedagogisk koordinator Staffan Holmberg, rektor Göran Småros, rektor Mikael Snickars, rektor Ann-Christin Häggblom, chef för småbarnspedagogik Camilla Söderback, daghemsföreståndare Annica Eklund, rektor Victor Strömbäck, kultursekreterare Våra fokusområden under utbildningen: Delaktighet, dialog och digitalisering Arbetsprocessen och uppnådda mål: • Under projektets tid har gruppen fokuserat på de mål vi satt upp när vi inledde vandringen mot Framtidsdalen. •

Förutom att delta i Framtidsdalens seminarier har vi träffats med gruppen för att jobba vidare med målsättningarna.

Bokcirkeln som metod fungerade bra för att på djupet kunna diskutera ett av de teman vi valt.

Digitaliseringen har på flera olika plan förverkligats men arbetet fortsätter.

29


Fรถrdomsfritt tillsammans

30


Pargas stad

De anställda ute på enheterna har behandlat förslagen under arbetets gång. Handlingsplanen har rubriken Fördomsfritt tillsammans.

Bildningsdirektör: Ulrika Lundberg Medverkande under Framtidsdalen: Christa Andersson, rektor, Sarlinska skolan Bo Blomqvist, rektor, Kirjala skola och Sunnabergs skola Annika Gustafsson, rektor, Pargas svenska gymnasium Cecilia Hindersson, rektor, Medborgarinstitutet Skärgårdens Kombi Pia Hotanen, chefen för småbarnspedagogik Saga Isaksson, rektor, Malms skola – 31.7.2019 Lotta Lindberg-Jaakkola, rektor, Iniö skola Pia Lindfors, rektor, Malms skola 1.8.2019 Jonas Wallin, rektor, Skräbböle skola Örjan Ohls, rektor, Träsk skola

De valda tyngdpunktsområdena är: • Vi arbetar för en hållbar livsstil • Vi gör invånarna delaktiga och vi lyssnar aktivt • Vi uppmuntrar till företagsamhet • Vi arbetar kreativt och • Vi främjar hälsa och välmående i arbetet

Våra fokusområden under utbildningen: Strategiskt ledarskap, utarbetande av en gemensam strategisk handlingsplan för bildningsavdelningen för åren 2019-2021, utvecklat samarbete över enhetsgränserna inom bildningsavdelningen. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Målsättningen har varit att sammanställa en strategisk handlingsplan för bildningsavdelningen som bygger på stadens nyss godkända strategi, Kreativ skärgård. Samtliga ledare inom bildningsavdelningen har kommit samman till gemensamma träffar för att lyfta fram tyngdpunktsområden som vi tycker att det är viktigt att vi tillsammans arbetar med under de kommande åren. Däremellan har en styrgrupp på 10 personer träffats för att föra arbetet vidare, mellan sammankomsterna.

31


32


Pedersöre kommun Bildningsdirektör: Rolf Sundqvist Medverkande under Framtidsdalen: Catharina Herrmans, chef för småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars, ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Camilla Tarvonen, daghemsföreståndare Martin Ahlskog, rektor Maria Östberg, rektor Mika Järvinen, rektor och skoldirektör finska avdelningen Hanna Molander, rektor Ulrika Stenmark, kulturchef Ann-Margret Hjulfors, ungdomsledare Katarina Barkar, projektkoordinator

lärstigen ordnades hösten 2019 mingelkvällen “Att arbeit i laag” i Pedersöre. Alla enheter inom bildningssektorn hade en egen utställningsmonter och man förberedde sig inför mingelaftonen genom att gå igenom olika frågeställningar som ledningsgrupp förberett. Bildningens ledningsgrupp följer upp responsen och diskussionerna som framkommit under mingelaftonen. Bildningen ledningsgrupp har också genomfört så kallade kommunsafarin under 2019 då vi inventerat mötesplatser, sk. tredje-platser i kommunen. Vi kallar det kommunsafari då ledningsgruppens medlemmar söker upp kommuninnevånare i deras vardag och ställer frågor om kommunens verksamhet och vilka önskemål kommuninnevånarna har. Detta förfaringsätt kommer nu också under detta år 2020 att tillämpas då en ny kommunstrategi görs upp. Alla förtroendevalda i kommunfullmäktige kommer på samma sätt som bildningens ledningsgrupp att genomföra kommunsafari under våren 2020. På detta sätt har vi lyckats hitta nya vägar och metoder för att öka delaktigheten i kommunen.

Våra fokusområden under utbildningen: Etablering av bildningens ledningsgrupp som består av ledare från småbarnspedagogiken, skolsektorn, kultur och fritidssektorn och fria bildningen. Ledningsgruppen har arbetat med två strategiska teman: Den enhetliga lärstigen och skapande av nya mötesplatser för kommuninnevånarna, sk. tredje-platser. (Se bifogad poster) Vi fortsätter vårt samarbete med Raseborg som inleddes under Framtidsdalenutbildningen. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Bildningens ledningsgrupp i Pedersöre har fungerat som en utvecklings- och samarbetsgrupp för hela bildningssektorn i kommunen. Under temat den enhetliga

33


34


Vanda stad

att visa hur personal och elever kan skapa motivation och planera för att nå de överenskomna lärandemål som ställts för stadens CL process. Vi har även diskuterat skillnaden mellan att styra (chefsskap) och leda (ledarskap) och hur man balanserar dessa.

Bildningsdirektör: Anders Vikström Medverkande under Framtidsdalen: Johanna Blomstedt, rektor Marielle Mutka, rektor Mia Förars-Pöytäniemi, rektor Per Wiander, rektor Eva-Lotta Skogberg, sakkunnig inom småbarnspedagogik Våra fokusområden under utbildningen: Ungefär samtidigt som Framtidsdalens arbete inleddes startade Svenskspråkiga Serviceområdet inom fostran och lärande i Vanda en pedagogisk kompetensutvecklingsprocess i samarbete med det brittiska pedagogiska kompetenscentret Challenging Learning (CL). Fokus på arbetet inom Framtidsdalen har legat på att se över ledningsgruppens roll i ledandet av samarbetet med CL. Den pedagogiska kompetensutvecklingsprocessen handlar inte om att införa en ny metod, utan om att utveckla ett förhållningssätt där lärarna medvetet iakttar och synliggör effekterna av sin undervisning och elevernas inlärning, och därigenom få redskap att utvärdera och utveckla sin undervisning och sin professionalitet. Ledningsgruppen har jobbat med att se över ledarskapsmodeller som ger den bästa effekten på elevers och studerandes inlärningsprocess, att leda lärandet framåt. Vi kom fram till att leda lärandet bör syfta till

35


36


Vörå kommun Bildningsdirektör: Helena Emaus Medverkande under Framtidsdalen: Helena Emaus, bildningsdirektör Simo Saarijärvi, finsk bildningschef Anna Käcko-Englund, chef för småbarnspedagogik Marcus Beijar, vik. fritidsdirektör Alf Wiklund, fritidssekreterare Elisabeth Mörk, rektor Magnus Backlund, rektor Malin Pensar, rektor Pia Hildén, vik. gymnasierektor Åsa Sjöberg, daghemsföreståndare Birgitta Backman, daghemsföreståndare

• •

• • •

medvetenhet kring lärstigen. Arbetet fortsätter med diskussioner och enhetsvisa chefsträffar inom bildning, fritid och bibliotek. Målet är att göra en plan för den finskspråkiga lärstigen och arbetet pågår fortfarande genom en arbetsgrupp. Vi har tagit fasta på olika förslag, som kommit upp inom Framtidsdalen, och framfört till beslutsfattare. Vi har haft gemensamma enhetschefsträffar från bildning och fritid. För att skapa en starkare vikänsla, där man diskuterar planer och beslut och ställer upp gemensamma mål. Vi har fått större medvetenhet om nyttan med samarbete med sektorer utöver bildning och fritid. Vi har ökat insikten i varandras vardag och arbete. Vi har påbörjat arbetet med bättre synlighet på nätet, i synnerhet gällande gymnasiets specifika marknadsföring. Vi vill öka synligheten utåt genom att ha uppdaterade hemsidor, öka användandet av sociala medier och delta i evenemang.

Våra fokusområden under utbildningen: Att göra en vision för 2030, att enhetliga lärstigen, att involvera politikers delaktighet, att skapa vi-känsla och stärka en positiv kommunikation. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Målet är att vara bäst i klassen genom att skapa en kvalitativ, trygg och kostnadseffektiv bildningskommun. • Vi har haft fokus på visionsarbete tillsammans med politiker som berörs genom gemensamma träffar och workshops som resulterat i en gemensam vision 2030. • Vi har delat in gruppen i mindre arbetsgrupper som jobbar med olika utvecklingsfrågor, arbetet fortgår. • Vi har stärkt kontaktytorna mellan stadierna genom gemensamma träffar, vilket gett en ökad

37


Målinriktat strategiarbete som bär frukt! Åskådliggörande av processens gång inom bildningssektorns svenska resultatområde, Åbo stad. 2017 : FAS 1: Processen inleds

2018: FAS 2: Från start-up kaos till struktur

Strategiarbetet inleds:

Processen och målbilden

Önskan om: • systemförändring

klarnar:

• en gemensam röd tråd inom det svenska resultatområdet • en gemensam målbild i linje med stadens strategi • ett gemensamt mindset Hur: • ledningsgruppsmöten • lösryckta tankar och idéer • varierat engagemang Drivande faktorer: • interna och externa förändringar • ny läroplan, nya krav • kompetenstänk • vilja att arbeta för den gemensamma röda tråden Hindrande faktorer: • personalens och lärarnas ork • tiden som resurs • brist på gemensamt engagemang • spretighet • brist på kunskap och förståelse. • förvirring och ifrågasättande “Varför förändringsarbete?”

• strukturering av lösryckta tankar och spretighet (fas 1) • målbilden klarnar Inspirationskällor: • Framtidsdalen • utomstående konsult: Niko Herlin

• gemensam tid avsattes för processen • mer strukturerat arbetssätt • man börjar tala samma språkz • psykologisk trygghet • benchmarking ”Vi gick från missnöje, kaos och osäkerhet till fokusering på målbilden.”

Utkristallisering av gemensam målbild och arbetssätt.

”Jag vill att det skall finnas en röd tråd i vårt arbete. Att vi arbetar målinriktat och att alla vet i vilken riktning vi strävar.”

38

Konkreta resultat av FAS 1 och FAS 2:

2019: FAS 3: Implementering och framåtblickande

VISION: Hos oss kan du växa till den du vill bli.

VAR ÄR VI NU?

BILDNINGSLÖFTEN: • Vi lovar att ge högklassig utbildning på svenska! • Vi lovar att garantera kontinuitet genom alla stadier! • Vi lovar att erbjuda en inspirerande lärmiljö! • Vi lovar att varje person växer som individ! • Vi lovar att alla får nå sin egen fulla potential!

Det strukturerade arbetssättet håller i sig. • särskilda strategidagar • kick-off tillfällen för personalen • kontinuerlig uppföljning: ex. utvecklingspromenader med rektorerna

STRUKTURERAT ARBETSSÄTT: • specifika strategidagar • ökat teamarbete • team-möten • delat ledarskap i enheterna LEDARSKAP SOM UPPMUNTRAR STRATEGISKT FRAMTIDSTÄNK: • förståelse för processen • bättre samarbete • från deloptimering till helhetstänk • gemensam målbild

Struktur:

NÄSTA STEG:

Årsklocka: • tydliggörande av strukturen • uppmuntran till innovationstänkande

Följande mål: • strategiarbetet synliggörs genom konkreta åtgärder på elevnivå • systematisering och utveckling av implementeringen • öppenhetskultur

Gemenskap: “Vi talar samma språk och det är lättare att samarbeta.” Konkretisering: Läsårsplanerna ska innehålla två konkretiserade löften per läsår. Från ord till handling:

PASSIONTEAM: Lärare som fungerar som ambassadörer i implementeringsarbetet.

”Implementeringen är en gemensam uppgift, som sker kontinuerligt, i alla led, i både ord och handling.”


Åbo stad Bildningsdirektör: Liliane Kjellman Medverkande under Framtidsdalen: Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Marianne Pärnänen, rektor Sixten Westerby, rektor Elise Kurtén, rektor Nicke Wulff, rektor Christer Karlsson, rektor Johanna Lindfors, föreståndare Karola Koja, enhetschef Nina Borgström, enhetschef Annette Hagelberg, enhetschef Lena Storbacka-Järvinen, enhetschef Hanna Karlsson, servicechef Annika Jensén, chefssekreterare

1. Bildningslöften: Ett övergripande löfte + fem bildningslöften formulerade. 2. Strukturerande av det strategiska arbetet: Gemensam tid har avsatts för arbetet i form av specifika strategidagar, även utomstående coaching har använts. Utöver detta: gemensamma kick-off tillfällen, passionteam. 3. Förändrat tankesätt: En utveckling från deloptimeringstänk till helhetstänk. Även bättre samarbete och ”ett gemensamt sätt att tala”. 4. Framtidstänk: Konkreta planer för implementering: årsklocka, passionteam, varje läsårsplan skall innehålla två löften konkretiserade för läsåret. Implementering av försökskultur.

Våra fokusområden under utbildningen: Att få en gemensam röd tråd i den svenskspråkiga verksamheten; från småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, till gymnasiet och den fria bildningen. Arbetsprocessen och uppnådda mål: Med tillbakablick kan man konstatera att processen gått igenom olika faster (se bild). Från en något motig inledning, till kreativt kaos som sedan utkristalliserats i konkreta resultat. De konkreta resultaten kan sammanfattas i fyra punkter: 1) formulering av bildningslöften 2) strukturerande av det strategiska arbetet 3) förändrat tankesätt 4) framtidstänk. Se nedan:

39


Mötesplatsen för Svenskfinlands innovativa ledare

Medverkande kommuner Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Helsingfors stad Jakobstads stad Karleby stad Kimitoöns kommun Korsholms kommun Kronoby kommun Kyrkslätts kommun

Larsmo kommun Lovisa stad Malax kommun Nykarleby stad Närpes stad Pargas stad Pedersöre kommun Raseborgs stad Vanda stad Vörå kommun Åbo stad

Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL

40

www.cll.fi

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA | Åbo Akademi, CLL Vasaenheten: PB 311, 65101 Vasa, tfn: (06) 324 7454, www.cll.fi| | Åbo Akademi, CLL Åboenheten: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn: (02) 215 4944, www.cll.fi | |  Yrkeshögskolan Novia, CLL, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, tfn: (06) 328  5000, www.cll.fi | 

Profile for Centret för livslångt lärande

Framtidsdalen  

Framtidsdalen har varit ett nationellt ledarskaps- och fortbildningsprojekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. De medverkande kommunernas...

Framtidsdalen  

Framtidsdalen har varit ett nationellt ledarskaps- och fortbildningsprojekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. De medverkande kommunernas...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded