Pedagogik och lärarfortbildning - Fortbildning 2021-2022

Page 1

www.cll.fi

Pedagogik och lärarfortbildning Fortbildning 2021-2022

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO OCH YRKESHÖGSKOLAN CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID AKADEMI ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLANNOVIA NOVIA

Åbo Akademi, Vasaenheten: PBPB311, (06) 324 7454, 324 7454,www.cll.fi | www.cll.fi | Åbo CLL Akademi, CLL Vasa: 311,65100 65100 VASA, Vasa, tfn: tel: (06) Åbo Akademi, Åboenheten: Fabriksgatan 2,2,20500 215 4944,www.cll.fi| www.cll.fi | ÅboCLL Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 20500Åbo, Åbo,tfn: tel: (02) 215 4944, Yrkeshögskolan Noviaenheten, Wolffskavägen 31, (06) 328   3285000, 5000,www.cll.fi |  www.cll.fi |  Yrkeshögskolan Novia,Wolffskavägen 31,65200 65200Vasa, Vasa, tfn: tel: (06)


Välkommen! Vi ser med glädje och förväntan fram emot det kommande läsåret! Hösten och skolstarten kommer för många av oss inom utbildningssektorn med förhoppningar och förväntningar om att börja om, börja något nytt, utvecklas och anta nya utmaningar. Det är viktigt att mötas med kollegor, både egna och över regiongränserna, skapa nätverk, utbyta erfarenheter och reflektera över sin egen yrkesroll. Att kunna erbjuda detta tillsammans med nya metoder, kunskap och resultat är lärarfortbildningens övergripande målsättning. När du bläddrar framåt i årets fortbildningskatalog kommer du märka, att den förändrats lite grann. Vi har förtydligat innehållet i fortbildningarna genom att lyfta fram centrala nyckelord. Vi har också förtydligat till vilket stadium fortbildningarna främst riktar sig genom olika illustrationer. Slutligen får du lära känna hela fortbildningsteamet lite närmare i korta presentationstexter. Vi håller gärna kontakt med er lärare, skolledare, personal inom småbarnspedagogiken och stödpersonal och lyssnar in era tankar och behov gällande utveckling och fortbildning. På fortbildningsbloggen skriver och berättar vi regelbundet om vår pågående verksamhet. Vi delar med oss av vetenskapliga artiklar, reflektioner och resultat samt tips och material. Vår webbsida www.cll.fi och www.skolresurs.fi uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen om anmälningar och fortbildningsstarter. Vi ser fram emot att träffa dig på fortbildning snart!

Camilla Forsberg

Fortbildningschef Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL

2


Innehåll

Välkommen........................................................................................... 2 Fortbildning 2021–2022.....................................................................4-26 Fortbildningsteamet........................................................................27-32 Sociala medier......................................................................................33 Praktisk information..............................................................................34 Fortbildningsbloggen...........................................................................35

”Det är viktigt att mötas med kollegor, både egna och över regiongränserna, skapa nätverk, utbyta erfarenheter och reflektera över sin egen yrkesroll.” – Camilla Forsberg

3


Är vår dokumentation pedagogisk? Vilket mervärde ger digitala verktyg i arbetet?

Fortbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och förskola. Deltagarna väljer sin egen lärstig. Fortbildningen består av distansoch närstudier samt eget utvecklingsarbete. Start i januari 2022.

DIGITALA VERKTYG KVALITETSARBETE

Fortbildningen hjälper deltagarna att bli stärkta och trygga i att jobba med pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt och ett arbetsverktyg.

SYNLIGGÖRANDE AV LÄRANDE

DELAKTIGHET

Pedagogisk digital dokumentation

PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola Tidpunkt: Våren 2022 – hösten 2022 Kontaktperson: Lisabet Sandin-Kula lisabet.sandin-kula@abo.fi tel. 050 591 0277

4


Med den här fortbildningen erbjuder vi deltagarna ökad kunskap hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk.

SPRÅKUTVECKLANDE VERKSAMHETSKULTUR

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK KOLLEGIALT LÄRANDE

Andelen flerspråkiga barn i svenskspråkig utbildning ökar stadigt, vilket gör flerspråkighetstematiken aktuell redan i småbarnspedagogiken.

FLERSPRÅKIG SPRÅKUTVECKLING

Språkglädje med svenska som andraspråk

WEBBASERAD

Målgrupp: Kollegier inom småbarnspedagogik Tidpunkt: Omgång 1 startar hösten 2021(fullsatt) Omgång 2 startar under 2022 Kontaktperson: Jessica Smulter jessica.smulter@abo.fi tel. 050 569 7439

5


Musicera mera

Jobbar du som småbarnspedagog? Vill du inspireras till nya, kreativa verksamhetsformer inom musikfostran?

Daghemsgrupperna inbjuds till en gemensam avslutningskonsert.

NYA SÅNGER KOREOGRAFI

Barnen får musicera tillsammans med professionella musiker vid orkesterbesök på daghemmen, lära sig om olika instrument och stärka sitt språk. Pedagogerna inspireras och ges material för att jobba med musikens grundelement.

SKAPANDE VERKSAMHET

MUSIKALISK GRUND

Musik i småbarnspedagogiken, ålder 3-6 år

DIGITALT INSPIRATIONSMATERIAL

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby Tidpunkt: Omgång 1 startar i september 2021 Omgång 2 startar i januari 2022 Kontaktperson: Jenny Teir jenny.teir@abo.fi tel. 050 533 8376

6


BARNLITTERATUR SPRÅKUTVECKLING

Målet med denna webbaserade fortbildning är att ge ökad kunskap i hur man kan stärka barns språkutveckling och språkliga kompetens utgående från aktuell barnlitteratur och arbete med olika teman. Deltagarna för lärdagbok, arbetar med inspelat pedagogiskt material, och deltar i en digital bokcirkel.

RÖRELSEGLÄDJEUTOMHUSPEDAGOGIK

Vill du använda bilderboken för att stöda språkutvecklingen och samtidigt fokusera på olika teman inom småbarnspedagogiken?

HÅLLBARHET

Mellan raderna och ovanför molnen

POSITIV PSYKOLOGI

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola Tidpunkt: Start våren 2022 Kontaktperson: Åsa Stolpe-Dahlbäck asa.stolpe-dahlback@abo.fi tel. 050 467 6705

7


”Det har gett en bekräftelse om, att man behöver inte vara färdig. Utan det är här jag får växa till den här rollen. Och det har känts bra.” –Nina Borgström Enhetschef, deltagare i Ledarforum


Framtidens småbarnspedagogik

WEBBASERAD FORTBILDNING LEDARSKAPSKOMPETENS

Fortbildningen främjar ledarskapskompetensen som behövs för implementering av utbildningspolitiska och strukturella reformer samt nya läroplansgrunder. Fortbildningen genomförs som distansstudier.

FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGSPROCESSER

Fortbildningsprogrammet fokuserar  på det mångfacetterade ledarskapet  inom småbar nspedagogiken och ger verksamma ledare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

KVALITETSUTVECKLING

Ledarskap, 15 sp

MÅNGPROFESSIONELLA TEAM

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik Tidpunkt: 2021 – 2023 Kontaktperson: Camilla Forsberg camilla.forsberg@abo.fi tel. 050 411 5745

9


Under hela processen kan du utveckla ditt sätt att leda utgående från din egen arbetsvardag.

LEDARSKAPSKOMPETENS PROCESSUTBILDNING

Fortbildningen stöder dig att vara en tydlig ledare som definierar teamstrukturer och leder en socialt hållbar verksamhetskultur. Du får kunskaper, insikter och redskap som hjälper dig att leda ditt team eller din gemenskap.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vill du ha redskap för att leda en lärande gemenskap? Vill du utvecklas i ditt ledarskap?

HANDLEDNING

Tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

LÄRANDE GEMENSKAP

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik och förskola Tidpunkt: Hösten 2021 – våren 2022 Kontaktperson: Linda Norrgård linda.norrgard@abo.fi tel. 050 436 5076

10


Språklyftet!

Språklyftet ger dig verktyg att utveckla språkstödjande arbetssätt och kunskap om hur dessa kan förankras i verksamheten för en bestående och långsiktig förändring mot en språkutvecklande verksamhetskultur.

FLERFORMSFORTBILDNING

SPRÅKBAD SPRÅKUTVECKLANDE VERKSAMHETSKULTUR

Jobbar du inom språkbad? Vill du få fördjupad kunskap kring språkbadsundervisning och språkligt medveten undervisning?

SPRÅKLIGT MEDVETEN UNDERVISNING

Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad

SPRÅKSTÖDJANDE ARBETSSÄTT

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Tidpunkt: Hösten 2021– hösten 2022. Start i oktober 2021 Kontaktperson: Jessica Smulter jessica.smulter@abo.fi tel. 050 569 7439

11


Vill du ta in positiv psykologi i ditt klassrum eller i det daghem där du jobbar?

Småbarnspedagogik och förskola

Grundläggande utbildning

POSITIV PSYKOLOGI LIVSGLÄDJE

Fortbildningen ger dig verktyg för att stärka välbefinnande och resiliens hos både dig själv och dina elever samt att målmedvetet stärka välbefinnandet i den skola eller i det daghem där du jobbar. Vi erbjuder två olika moduler, en för dig som arbetar inom grundläggande utbildning och en för dig som arbetar inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

KÄNSLOMEDVETENHET

RESILIENS

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande

VÄLBEFINNANDE

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning Tidpunkt: Februari 2022 - november 2022 Kontaktperson: Eva Åstrand eva.astrand@abo.fi tel. 050 476 1124

12


Lumatikka

Saknar du ny inspiration för undervisningen i matematik? Hur kan man öka elevens motivation och göra undervisningen mer differentierad?

PROBLEMLÖSNING HANDLEDNING

LUMATIKKA erbjuder fortbildningsmoduler just för dig. Samtliga moduler, både de stadiespecifika delarna och de olika temakurserna, genomförs helt via nätet och i din egen takt. Du väljer de kurser du önskar, får handledning och kan skräddarsy din egen lärstig!

LOGISKT TÄNKANDE

WEBBASERAD

För dig som undervisar i matematik

DIFFERENTIERING

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Tidpunkt: Hösten 2021 (ny kursstart våren 2022) Kontaktperson: Ann-Catherine Henriksson ann-catherine.henriksson@abo.fi tel. 046 920 2260

13


Mediaverkstaden

MULTIMEDIA WEBBASERAD

Du som deltagare bekantar dig med planering och produktion av video, poddar, grafiskt material, animationer mm. Du skapar din egen lärstig och förväntas experimentera, skapa egna produkter och dokumentera processen. Mediaverkstaden arrangeras till stor del på distans och avslutas med närstudier på lämplig ort.

NYLITTERACITET

Hur kan varje elev ges möjlighet att använda tekniken för att visa prov på kunnande och synliggöra sitt lärande?

SKAPANDE

För det digikreativa lärandet

DIGITAL KOMPETENS

Målgrupp: Personal inom förskola och grundläggande utbildning Tidpunkt: 1.1.2022 – 31.12.2022 Kontaktperson: Roland Träskelin roland.traskelin@abo.fi tel. 050 478 2326

14


”Barn av sin tid behöver pedagoger av sin tid.” – Anne-Marie Körling Lärare och författare


LÄRANDEANALYTIK

FRAMTID

Fortbildningen genomförs i samarbete med erfarna forskare och byggs upp som en lärandeprocess med fokus på analys av undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Lärandeanalytiken är ännu i barnskorna och du som deltagare får bekanta dig med aktuella verktyg ur både lärar- och elevperspektiv samt diskutera framtidens lärandeanalytik.

TEACHING ANALYTICS

Fortbildningens mål är att lyfta fram hur olika typer av analysverktyg och data kan synliggöra undervisningskulturen, kollegialt lärande och därmed utgöra grund för pedagogisk utveckling.

WEBBASERAD

Lärandeanalytik

KOLLEGIALT LÄRANDE

Målgrupp: Personal inom förskola och grundläggande utbildning Tidpunkt: Våren 2022 – hösten 2022 Kontaktperson: Arna Pellas arna.pellas@abo.fi tel. 050 522 1300

16


Gränsland LIGHT

Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen? Hur stöttas läs- och skrivutveckling bäst? Varför läsa skönlitteratur? Hur utveckla kritisk läsning?

SKRIVSTÖTTNING

LITTERATUR HANDLEDNING

Fortbildningshelheten Gränsland LIGHT belyser aktuell läs- och skrivforskning och ger lärarna möjligheter att utvecklas genom kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers allsidiga kompetens i ämnet svenska och litteratur och på att hantera mångfalden i klassen. Varje deltagare erbjuds handledning, inspiration och stöd under hela fortbildningshelheten.

SKRIVPROCESSER

För dig som undervisar i modersmål och litteratur

LÄSPROCESSER

Målgrupp: Klasslärare och speciallärare i åk 1-6 Tidpunkt: Start i september 2022, pågår läsåret 2022-2023 Kontaktperson: Sigrid Ducander sigrid.ducander@abo.fi tel. 050 516 9680

17


Trygghet, samhörighet och respekt

Vi tar nya tag för en skola utan mobbning! Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull.

FÖREBYGGANDE AV MOBBNING OCH UTANFÖRSKAP

TRYGGHET

DELAKTIGHET

Kom med och uppdatera ditt kunnande i mobbningsförebyggande arbete. Du får som deltagare stöd i att utveckla er skolas insatser mot mobbning och bygga en trygg gemenskap. Projektet utgår ifrån UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbete. Delta gärna i fortbildningen med ditt team!

GRUPPDYNAMIK

Förebyggande av mobbning och ensamhet

VÄRDEGRUNDSARBETE

Målgrupp:  Personal inom grundläggande utbildning Tidpunkt: Januari 2022 – november 2022  Kontaktperson: Eva Åstrand eva.astrand@abo.fi tel. 050 476 1124

18


På hösten går MOOC-kursen Bedömning som pedagogiskt verktyg för lärare inom grundläggande utbildningen och gymnasiet, och en bedömningsfortbildning till lärare i Finska A åk 7-9. På våren arrangeras en bedömningskurs särskilt riktad till lärare inom konst- och färdighetsämnen.

MÅNGSIDIG

BEDÖMNING GRUNDSKOLA

Fortbildningen Vi utvecklar bedömning tillsammans ordnar intressanta bedömningsfortbildningar där lärare får utveckla sin bedömningskompetens och diskutera bedömning tillsammans med kolleger och fortbildare.

GYMNASIUM

Vi utvecklar bedömning tillsammans

LÄRANDE

Målgrupp: Personal inom grundläggande utbildning och gymnasium Tidpunkt: Hösten 2021 – våren 2022 Kontaktperson: Mia Skog mia.skog@abo.fi tel. 02 215 3482

19


Meningen med livet är att skapa mening i livet

Vill du få nya ingångar till din undervisning i religion och livsåskådning?

I fortbildningen upptäcker vi åskådningsämnenas samhällsrelevans och du får inspiration och verktyg att förnya och bredda din undervisning genom att integrera konst och musik, drama och dialog, media och litteratur.

ÅSKÅDNINGSÄMNEN ÄMNESÖVERGRIPANDE UNDERVISNING

I åskådningsämnena handleds eleverna  att respektera livet och människovärdet. De vägleds att tänka kritiskt och ges beredskap att möta det mångkulturella samhället.

KULTURELL LÄSKUNNIGHET

PROFESSIONALITET

Åskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet

ÅSKÅDNINGSMÄSSIG LÄSKUNNIGHET

Målgrupp:  Personal inom grundläggande utbildning och gymnasium Tidpunkt: Hösten 2021 – våren 2022  Kontaktperson: Siv Lundström siv.lundstrom@abo.fi tel. 050 475 9450

20


Stigar

Vill du fördjupa dina ämneskunskaper kring hållbar livsstil?

Stigars kursbricka erbjuder korta fortbildningstillfällen kring hållbar livsstil! Kursbrickan: https://tinyurl.com/np7vynxt

SOCIAL HÅLLBARHET AGENDA MÅLEN 2030

Inom fortbildningen får du ta del av olika hållbarhetsfrågor och utbyta idéer om hållbar livsstil. Fortbildningsinnehållet riktar sig till personal inom småbarnspedagogiken ända till andra stadiet och är anpassat enligt åldersstadier.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

DELAKTIGHET

Med lärkraft mot en hållbar livsstil

EKONOMISK HÅLLBARHET

Fortbildningen består av distans- och närstudier.

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet Tidpunkt: Hösten 2020 – december 2021 Kontaktperson: Arna Pellas arna.pellas@abo.fi tel. 050 522 1300

21


”Jag har en plan! En läroplan!” – Anne-Marie Körling Lärare och författare


LEDARSKAPSKOMPETENS LÄRANDE GEMENSKAP

Fortbildningens tyngdpunktsområden är att stärka ledarskapskompetensen inom utbildningssektorn och stöda lokala och regionala utvecklingsbehov. Detta sker genom strategiskt samarbete över sektorgränserna samtidigt som nätverken inom Svenskfinland vidgas.

2025

Framtidsdalen 2.0 startar i november 2021 och erbjuder deltagande kommunteam möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner och verksamhetskultur.

BILDNINGSKOMMUNEN

TEAMARBETE

Framtidsdalen 2.0

BILDNINGENS STYRKEDJA

Målgrupp: Utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, ledningsgruppmedlemmar, rektorer samt ledare inom småbarnspedagogiken Tidpunkt: Hösten 2021 – hösten 2022 Kontaktperson: Camilla Forsberg camilla.forsberg@abo.fi tel. 050 411 5745

23


LEDARSKAPSTEORI VERKSAMHETSKULTUR

Utbildningsledarskap, 25 sp är en behörighetsgivande rektorsutbildning som kan genomföras vid sidan av jobbet. Under utbildningen behandlas ledarskapets teori och didaktik, kommunikation och professionella samtal, skoljuridik och -förvaltning. I utbildningen ingår även 5 sp eget arbete.

UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Tycker du att skolledning verkar intressant och utmanande? Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

SKOLUTVECKLING

Utbildningsledarskap, 25 sp

LEDARSKAPSDIDAKTIK

Målgrupp: Intresserade av rektorsuppdraget Tidpunkt: Januari 2022 – december 2022 Kontaktperson: Carina Österåker carina.osteraker@abo.fi tel. 050 022 2935

24


Vad är det man leder då man leder ett daghem? Framtidens småbarnspedagogik

Välkommen med på den öppna introduktionsdelen till fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – Ledarskap Du får ta del av en föreläsning kring pedagogiskt ledarskap med Torbjörn Sandén, PeD, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Vi lyssnar också till ett kunskapssamtal mellan daghemsföreståndare Dan Engström, Helsingfors och Birgitta Åberg, ledare inom småbarnspedagogik, Esbo. Samtalet leds av Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Anmälan görs via fortbildningens webbsida, en länk för deltagande skickas till dig per e-post inför tillfället. Observera att introduktionsdelen även hålls våren 2022 och hösten 2022. Anmälan till nästa introduktionsdel öppnas under hösten 2021.

Målgrupp: Alla intresserade av ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola Tidpunkt: 14.9.2021 kl. 14.00 – 16.00 Kontaktperson: Camilla Forsberg camilla.forsberg@abo.fi tel. 050 411 5745

25


Alla ska få må bra Webbinarium, direktsänt från Wasa Teater 29.9.2021

En kväll med temat välbefinnande med fokus på barn och unga. Föreläsning med Michael Björklund, paneldiskussion med sakkunniga inom området och ungdomspanel med Frank Björkbacka, medlem i Korsholms ungdomsfullmäktige, Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Alina Östergård, ordförande i Vasa ungdomsfullmäktige. Konferencierer: Fritjof Sahlström & Johanna Stenback. Ett samarbete mellan Centret för livslångt lärande, Wasa Teater, Vasabladet, ÖT och Sydin

Målgrupp: Skolelever, ungdomar, vårdnadshavare, skolpersonal, beslutsfattare och övriga intresserade Tidpunkt: 29.9.2021 kl.18 Kontaktperson: Eva Åstrand eva.astrand@abo.fi tel. 050 476 1124

26


Fortbildningsteamet camilla.forsberg@abo.fi tel. 050 411 5745

Camilla Forsberg

Camilla Forsberg, PeM, är fortbildningschef för verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Camilla har mångårig erfarenhet av att leda utbildningsplanering och lärarfortbildning, med särskilt fokus på ledarskap. Hon har tidigare arbetat som klasslärare.

linda.ahlback@abo.fi tel. 050 383 3837

Linda Ahlbäck

Linda Ahlbäck, PeM är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdena Pedagogik och lärarfortbildning och Samverkan och hållbar utveckling. Hon jobbar med projekt kring läsinspiration, språkutveckling och åskådningsämnen samt mångfald och inkludering. Linda är även certifierad ordkonstledare.

petronella.bergfors@abo.fi tel. 050 472 5759

Petronella Bergfors

Petronella Bergfors, Formgivare MA med barnkultur som inriktning, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Petronella jobbar med digital utveckling, mediaproduktion och pedagogisk design.

sigrid.ducander@abo.fi tel. 050 516 9680

Sigrid Ducander

Sigrid Ducander PeM och doktorand, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Sigrid leder, utbildar och handleder i projekt som berör svenska och litteratur, språk och skolutveckling. Sigrid har en bakgrund som klasslärare.

27


Ann-Catherine Henriksson

ann-catherine.henriksson@abo.fi tel. 046 920 2260

Ann-Catherine Henriksson, PeD, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning samt Skolresurs. Ann-Catherine fungerar som fortbildare och forskare med fokus på naturvetenskapens didaktik, hållbarhet och bedömning inom stadierna småbarnspedagogik, förskola och den grundläggande utbildningen.

John Henriksson

john.henriksson@abo.fi tel. 050 331 2970

John Henriksson, PeM och doktorand, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. John, eller Jonte som han även kallas, fungerar som projektledare, koordinator och utbildare kring teman som skolans digitalisering och tutorlärarverksamhet. John har en bakgrund som klasslärare.

Evelina Lindahl

evelina.lindahl@abo.fi tel. 050 338 6847

Evelina Lindahl, Formgivare och MA med pedagogisk inriktning, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Evelina jobbar främst med mediaproduktion, grafisk- och digital design. Hon har tidigare jobbat som bildkonstlärare och museipedagog inom det konst och kulturhistoriska fältet.

Siv Lundström

siv.lundstrom@abo.fi tel. 050 475 9450

Siv Lundström, TD, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Siv jobbar nu med projekt som berör socioemotionell kompetens, kollegialt lärande och pedagogisk implementering inom småbarnspedagogik och förskola och med åskådningsämnenas uppdrag inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Siv är även utbildad arbetshandledare och har tidigare jobbat som forskare, universitetslärare och sjukhusteolog.

28


sofia.mickelsson@abo.fi tel. 050 470 5916

Sofia Mickelsson

Sofia Mickelsson, PeM, är planerare med fokus på administration inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Till hennes arbetsuppgifter hör bl.a. dokumentering, arkivering, marknadsföring och webb. Sofia har tidigare arbetat som lärare i svenska och som skrivande journalist.

linda.norrgard@abo.fi tel. 0 50 436 5076

Linda Norrgård

Linda Norrgård, PeM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Linda har mångårig erfarenhet av fortbildning för personal inom utbildningssektorn och jobbar nu främst med att stöda ledare och personal inom småbarnspedagogik och förskola. Linda är också utbildad arbetshandledare och organisationskonsult.

cilla.nyman@abo.fi tel. 050 428 5615

Cilla Nyman

Cilla Nyman, PeM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdena Pedagogik och lärarfortbildning och Samverkan och hållbar utveckling. Hon verkar inom projekt som fokuserar på trygghet, jämlikhet och jämställdhet, småbarnspedagogikens ledarskap samt utveckling av ungdomstjänster. Cilla har tidigare arbetat vid pedagogikutbildningen vid Åbo Akademi och som ledare inom småbarnspedagogiken.

arna.pellas@abo.fi tel. 050 522 1300

Arna Pellas

Arna Pellas, FM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet pedagogik och lärarfortbildning. Arna fungerar som projektledare och arbetar i projektgrupper som tangerar hållbar utveckling, bedömning och digitalisering. Tidigare har Arna jobbat som språklärare i grundskolan och andra stadiet.

29


Lisabet Sandin-Kula

lisabet.sandin-kula@abo.fi tel. 050 591 0277

Lisabet Sandin-Kula, PeM är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdena Pedagogik och lärarfortbildning och Samverkan och hållbar utveckling. Hon jobbar med projekt kring ledarskap inom småbarnspedagogik, språkbad, pedagogisk dokumentation och projekt kopplade till välmående och välfärd.

Mia Skog

mia.skog@abo.fi tel. 02 215 3482

Mia Skog, FM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Mia fungerar både som projektledare och fortbildare med fokus på hållbarhet, bedömning och digitalisering av lärande inom den grundläggande utbildningen. Hon har tidigare jobbat som ekologisk rådgivare, lärarfortbildare i Kosovo och ämneslärare i biologi, kemi och geografi.

Bengt-Johan Skrifvars

bengt-johan.skrifvars@abo.fi tel. 040 524 6403

Bengt-Johan Skrifvars, TkD, docent, är verksamhetsledare för Skolresurs, en särskild verksamhet placerad vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och som består av bl.a. LUMAcenter Åbo Akademi och RC – Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Skolresurs mål är att höja intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland barn och unga. En viktig del utgörs av lärarfortbildning där Skolresurs samarbetar nära verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning.

Jessica Smulter

jessica.smulter@abo.fi tel. 050 569 7439

Jessica Smulter, FM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Jessica jobbar med språkrelaterade projekt och ämnen och teman som finska, modersmål och litteratur, språkbad och svenska som andraspråk.

30


asa.stolpe-dahlback@abo.fi tel. 050 467 6705

Åsa Stolpe-Dahlbäck

Åsa Stolpe-Dahlbäck, PeM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Åsa jobbar som projektledare för Mellan raderna och ovanför molnen, ett språkstimulerande projekt med utgångspunkt i barnlitteraturen, och med projektet Musicera mera – båda inom småbarnspedagogik och förskola. Hon har tidigare jobbat på förlag.

maria.soderbacka@abo.fi tel. 046 920 2810

Maria Söderbacka

Maria Söderbacka, TM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Projekten Maria jobbar med rör en trygg lärmiljö inom den grundläggande utbildningen, åskådningsämnenas uppdrag inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet samt projekt som handlar om samarbetet mellan gymnasier och högskolor.

jenny.teir@abo.fi tel. 050 533 8376

Jenny Teir

Jenny Teir, PeM, FM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Jenny jobbar med projekt kring läsning och läsinspiration inom småbarnspedagogik och förskola, musik inom småbarnspedagogik och förskola, samt fortbildningsprojekt inom svenska och litteratur för den grundläggande utbildningen. Hon fungerar även som projektledare inom utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation.

roland.traskelin@abo.fi tel. 050 478 2326

Roland Träskelin

Roland Träskelin, PeM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdena Pedagogik och lärarfortbildning och Samverkan och hållbar utveckling. Roland, mera känd som Rolle, fungerar som projektledare och utbildare kring teman inom skolans digitalisering och utvecklar ständigt digitala pedagogiska fortbildnings- och konferensmodeller. Rolle har även en lång erfarenhet som klasslärare och av skolledningsarbete inom grundskolan.

31


Stefan Westergård

stefan.westergard@abo.fi tel. 050 436 6908

Stefan Westergård, PK, är projektassistent och jobbar med medieproduktion. Det omfattar filmskapande för fortbildningar, fotografi, streaming och webbinarier. Marknadsföring, nätkurser och webbutveckling hör också till uppdraget. Stefan har en bakgrund som journalist, filmskapare och fotograf. Ser du en glad, skäggig prick med kamera på axeln är det troligtvis han. Digital utveckling och grafisk design hör också till hans bord. Stefan musicerar gärna på fritiden.

Eva Åstrand

eva.astrand@abo.fi tel. 050 476 1124

Eva Åstrand, PeM (samt MT, PT, styrkecirkel mentor), är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Eva är projektledare för projekt med fokus på hållbar kommunikation, välbefinnande, positiv psykologi, styrkebaserat lärande och en trygg lärmiljö inom den grundläggande utbildningen. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsledare, projektledare och universitetslärare.

Carina Österåker

carina.osteraker@abo.fi tel. 050 022 2935

Carina Österåker, PK, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Carina jobbar i första hand med marknadsföringsuppgifter och konferensadministration men administrerar även projekt inom pedagogiskt ledarskap.

32


Hitta oss på sociala medier!

pedagogikochlararfortbildningvidcll pedagogik_o_larafortbildning soundcloud.com/cllfortbildning

www.cll.fi

33


Praktisk information Anmälan till fortbildning CLL har fr o m 2020 tagit i bruk ett nytt anmälningssystem som innebär att varje anmälningslänk har en unik adress. Du hittar anmälningslänken på det aktuella fortbildningsprojektets webbsida. Antagning Deltagarna antas i anmälningsordning. För vissa längre program kan finnas särskilda antagningsförfaranden. Om antagning till dylika fortbildningar meddelas i god tid före start till samtliga anmälda. Om en fortbildning inte får tillräckligt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att annullera den. Deltagaravgift Deltagaravgiften varierar beroende på typ av fortbildning och omfattning. En stor del av fortbildningarna som arrangeras för skolpersonal finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfria. Deltgarna bekostar dock själva eventuella resor, mat och uppehälle. För övriga fortbildningar uppbärs deltagaravgift, vilket i så fall framgår av beskrivningen. Annullering av anmälan Notera att anmälan är bindande. Ifall deltagaren annullerar sin plats senare än en vecka innan fortbildningsstart, inte anländer till fortbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktureras 80 euro för att täcka interna omkostnader. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare till fortbildningen. Intyg Som fortbildningsdeltagare har du rätt att erhålla ett intyg efter avlagd fortbildning. Kontakta utbildningsplaneraren

34

som ansvarar för fortbildningen ifråga.

EDUCA 2022 Centret för livslångt lärande medverkar i EDUCA-mässan, Finlands största mässa inom undervisningssektorn. Välkommen att besöka oss i Hörnan! För mera info: https://educa.messukeskus.com


Läs vår intressanta fortbildningsblogg! blogs.abo.fi/pedagogik-och-lararfortbildning

Foton Pärm: Kalina Vova, Bigstock Sida 8: Yarruta, Bigstock Sida 15: MillaF, Bigstock Sida 22: Yarruta, Bigstock Sida 33: Dean Drobot, Bigstock Sida 43: Stefan Westergård, CLL Sida 36: Kalina Vova, Bigstock

35


Pedagogik och lärarfortbildning Beställningsfortbildning Utöver färdiga koncept och fortbildningsprogram erbjuder vi också möjligheten att mot förfrågan och offert utforma och arrangera fortbildning för lärare och övrig personal verksam inom utbildningens stödtjänster (hälsovårdare, kuratorer, studiehandledare, psykologer, assistenter, skolgångsbiträden, eftispersonal) och daghem. Utgående från era önskemål och behov planerar vi fortbildningar och seminarier som kan genomföras vid en för er grupp passande tidpunkt. Kontakta oss Önskar du ytterligare information om våra tjänster, eller om du vill beställa ett fortbildningsprogram, så är du välkommen att kontakta oss!

Camilla Forsberg Fortbildningschef för verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning tel. 050 411 5745 camilla.forsberg@abo.fi Ann-Catherine Henriksson Utbildningsplanerare, teamledare i Åbo tel. 046 920 2260 ann-catherine.henriksson@abo.fi

www.cll.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.