Page 1

Kuvaaja: Petri Jauhiainen / Rodeo

Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla


Kuvaaja: Tero Sivula / Rodeo

Taustat

ARKTISUUDEN MÄÄRITTELY

Arktinen liiketoiminta

Arktiset alueet ovat tulevaisuuden kasvun suunta. Toimintaa määrittävät vahvasti luonnonvarat ja niiden sijainti. Suurina kasvun ajureina toimivat erityisesti kaasu, öljy ja kaivosteollisuus. Näiden lisäksi mm. sähkönsiirtoverkkojen päivitys, matkailu, kuljetus ja logistiikka, kalatalous ja merikuljetukset luovat uusiakin kasvun mahdollisuuksia. Arktinen alue vetää puoleensa myös huomattavan määrän investointeja ympäri maailmaa, mikä tarjoaa suomalaiselle arktiselle olosuhdeosaamiselle vahvan kysynnän. Lapin kauppakamarin arvion (Arctic Business Forum 2015) mukaan Barentsin alueella aloitetaan 5 vuoden aikana investointeja noin 50-80 mrd. euron edestä.

ARKTISET OLOSUHDETEKIJÄT:

TARPEET

Poliittinen tahtotila arktisiin asioihin on vahva globaalilla ja EU:n tasolla. Arktisten alueiden maat ovat laatineet omat strategiansa ja yhteistyö on vahvasti kehittymässä. Suomen arktisen strategian mukaan Suomella on monipuolista arktista osaamista ja vahva intressi olla mukana arktisen alueen kehityksessä.

Toiminta ja kulttuuri – pitkät etäisyydet, harva asutus, yhteistyökyky- ja ongelmanratkaisutaito, esim. insinööriosaaminen, alkuperäasukkaat

Optisuus eli valoon liittyvät ilmiöt – valo, pimeys, sumuisuus, revontulet Lämpötilojen vaihtelusta johtuvat ilmiöt – kylmyys, lumi, jää, ikirouta, tuulisuus, herkkäluonto, nopeasti vaihtuvat sääolosuhteet Luonnonvarat – metsä, mineraalit, öljy, kaasu, luonnontuotteet, vesi, riistaeläimet (kala, poro)

ARKTINEN SIJAINTINA:

1) Arktisia resursseja (luonnonvarat, olosuhteet) hyödyntävä 2) Resurssien hyödyntämistä mahdollistava 3) Em. kannattavuutta parantava (uusi) liiketoiminta

ARKTINEN PERUSTELU KRITEERISTÖNÄ TARKASTELUSSA:

Ceen strategisen innovaatioagendan osa-alueita yhdistää arktinen liiketoimintapotentiaali

Tekesin rahoittamassa Arktisessa avauksessa Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen (SMARCTIC) 2012-2014 muodostettiin visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle, katsoen mitkä ovat muutoksen ajureita ja arktisen toiminnan painopisteitä, joihin tulisi Suomessa paneutua. Hankkeessa painopistealueina olivat: ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka, älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäristö, luonnonvarojen hallinta ja talous sekä ihminen pohjoisessa. Hankkeen jatkotoimenpiteenä tuli tarve selvittää, mitä käytännössä Pohjois-Pohjanmaan alueella kannattaisi tehdä. Tämä on toiminut sysäyksenä Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeelle. Pohjois-Pohjanmaan alueella yhdeksi kärkitavoitteeksi on linjattu arktiseen osaamiseen ja tutkimukseen liittyvään toimintaan panostaminen Suomen arktisen strategian (2013) osoittamalla tavalla. Tavoitteena on arktisuuteen liittyvien mahdollisuuksien optimaalinen hyödyntäminen eli yritysten ja tutkimuslaitosten yhteenliittymien sekä yhteistyöorganisaatioiden muodostaminen. Hankkeen työpaketit: • TP1 Arktisen liiketoiminnan tarjoaman kuvaaminen, jaottelu toimialoittain sekä ennustetarkastelu • TP2 Pohjois-Pohjanmaan yritystoiminnan tarjonta em. tarjoamiin ja tarpeen selvittäminen yhteiselle arktisen liiketoiminnan portaalille • TP3 Arktisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarjoaman kuvaaminen ja selvitys lähialueiden tarpeista toiminnalle ja yhteistyölle

• Absoluuttinen etu: ei voida tehdä muualla tai ole järkeä tehdä muualla Esim. revontulet ja siihen liittyvä matkailu (etua palveleva sektori) • Suhteellinen etu: kannattavaa tehdä täällä Esim. jäähän ja lumeen liittyvä tutkimus - olemassa olevan osaamisen ja infrastruktuurin hyödyntäminen

HANKE • Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto • Toteutettu ajanjaksolla 3-8/2015. • Tarpeena selvittää, miten liiketoiminnan ja tki-toiminnan tulisi kohdata, jotta saataisiin mahdollisimman suurta hyötyä arktisista mahdollisuuksista ja edesautettaisiin arktisten hankkeiden toteutumista? • Toteuttamiseen ja selvitysraportin tekemiseen osallistuneet Henna Hintsala (CEE), RD Aluekehitys Oy (Yrjö Myllylä), Janne Anttila ja Tero Leppänen (CEE) sekä Erkki Alasaarela (Thule-instituutti). Lisäksi apuna muu Thule-instituutin henkilökunta sekä Sami Niemelä Oulun ammattikorkeakoulusta (OAMK). Ohjausryhmätyöskentelyssä mukana ovat olleet Jukka Olli Business Oulusta, Kari Laine Arktisesta yliopistosta sekä Pekka Tervonen Centre for Environment and Energy (CEE)

• Öljy ja kaasu • Uusiutuva energia • Kaivosteollisuus (onshore / offshore) • Metalliteollisuus • Merenkulku ja logistiikka • Biotalous • Rakentaminen • Infrastruktuuri • Cleantech • ICT • Matkailu • Ihminen (asuminen / eläminen / työnteko)

ARKTISEN LIIKETOIMINNAN JAOTTELU

Norja: Nordland, Tromssa and Finnmark Ruotsi: Västerbotten and Norrbotten Suomi: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Venäjä: Murmansk, Arkangeli, Nenetsi, Karjala, Komi ja Jamal USA (Alaska) Kanada (Yukon, Luoteisterritoriot, Nunavut) Tanska (Grönlanti, Färsaaret) Islanti

Investointihankkeet Alueen edut tuottaa ratkaisu:

ARKTISEN LIIKETOIMINNAN RAJAPINNAT

Liiketoiminnan nykytila (Barentsin alueen tarjouspyynnöt)

Nykyinen liiketoiminta ja sen vienti Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet

ENNUSTETARKASTELU Vahvat ennakoivat trendit liiketoiminnassa 2020-2025 Raaka-aineiden hintojen nousu Ilmaston muutos (lämpeneminen) Resurssi- ja ekotehokkaiden systeemien kasvu Biotalouden merkityksen kasvu Arktiseen soveltuvien teknologisten ratkaisuiden kehittyminen Kasvava ympäristötietoisuus Venäjän geopoliittisten intressien siirtyminen pohjoiseen Maailman yleisen mielenkiinnon kasvu pohjoista kohtaan.

Energiaklusterit Kaivostoiminta Metsätalous Ympäristönsuojeluteknologia (esim. öljyntorjuntateknologia) Muu luonnonvarojen hyödyntäminen (esim. luonnontuotteet) Matkailu (esim. luonto- ja hyvinvointimatkailu) ICT-klusteri (esim. pilvipalvelukeskukset) Logistiikka, meriteknologia ja infrastruktuurin rakentaminen

TARJONTA • Alueella paljon yrityksiä erityisesti aloilla: rakentaminen, konepaja- ja metalliteollisuus sekä ICT. • Vientiä esim. Norjaan ja Ruotsiin on eniten rakentamisen, konsultoinnin ja suunnittelun sekä teollisuuden yrityksissä. • Realiteetti että yrityksissä ei yleensä olemassa valmista reserviä arktisiin hankkeisiin osallistumista varten • Alueen yritysten kehittämiä palveluita ja tuotteita voitaisiin soveltaa eri toimialueille parantamaan kannattavuutta. Esimerkiksi terveysteknologian puolen osaamisella voisi olla laajempi skaalattavuus yhteistyössä myös muille toimialoille. JATKOTOIMENPITEET • Tarve erilaisiin välittäjiin ja verkostoihin sekä oven avaajiin, varsinkin vähemmän tunnetuilla aloilla • Tärkeää tarkastella millainen osuus arktisista investoinneista oikeasti tulee alueen hyödyksi. • Pohjoisiin investointeihin päästään kiinni yleensä etelän kautta - useiden valtionyhtiöiden päätöksenteko tapahtuu pääkaupungeissa. Vaikuttamisen tärkeys ja valtion rooli tärkeä viennissä. • Arktiseen tki-toimintaan panostaminen näyttäytyy tärkeänä arktisuuteen liittyvien patenttien alhaisen määrän perusteella

•TP4 Pohjois-Pohjanmaan tki-toiminnan tarjonta: toimijoiden mahdollisuudet ratkaisujen tarjoamiseksi

Kuvaaja: Petri Jauhiainen / Rodeo


Kuvaaja: Tero Sivula / Rodeo

Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta

Jatkotoimenpiteet

TARPEET

• Arktisten hankkeiden toteutumisen edistäminen alueen tulevaisuuden kehityksen kannalta

• Arktinen osaaminen olosuhdeosaamista tai arktisen toimintaympäristön ominaisuuksien hallintaa • Innovaatiotoiminnassa olennaista ympäristön ja tarpeiden tunnistaminen - Tutkimus- tai yrityslähtöistä • Toimenpiteitä tarpeisiin mm. huolto- ja kunnossapito energia-alalla, bioenergia ja LNG-rajapinnat, arktisen kuljetus- ja energiatuotantoteknologian tuottaminen, arktisen osaamisen kehittäminen ja arktisissa olosuhteissa tapahtuva testaus (materiaalit, koneet, laitteet, ihmisen hyvinvointi).

TOIMINNAN PAINOALAT • ympäristö, energia ja luonnonvarat • prosessit, tuotantoteknologiat ja materiaalit • rakentaminen ja infrastruktuuri ja logistiikka • tieto-, viestintä ja informaatioteknologia • terveys ja hyvinvointi • liiketoiminta ja talous • kulttuuri ja kasvatus

• TKI-toiminnan puuttuminen ja vähäinen näkyvyys – myynti kansainvälisesti eli koulutus, tutkimus ja hankeyhteistyö •Yrityksillä tarpeita arktisen osaamisen kehittämiselle ja arktisissa olosuhteissa tapahtuvalle testaukselle.

• Jatkotoimenpiteiden osalta korostus resurssien (luonnonvarat, olosuhteet) hyödyntämisessä ja siihen kytkettävissä olevassa liiketoiminnassa ja osaamisessa • Kokonaiskustannuksien hallinta, miten voidaan saavuttaa taloudellista menestystä, mutta toisaalta miten vaikuttaa ympäristön tilaan ja väestön hyvinvointiin VALINTA halutaanko arktisuutta korostaa osaamisen kautta ja halutaanko olla mukana arktisessa liiketoiminnassa eli linjaan sitoutuminen ja eteenpäin vieminen Nyt on AIKA tehdä tämä päätös, koska liiketoiminnan potentiaali tulee konkreettisemmaksi koko ajan Valinnan tueksi oltava RESURSSEJA Tulee olla aktiiviset TOIMENPITEET, mitä tehdä asian eteenpäin viemiseksi. SUOSITUKSIA alla: TARVITTAVAT TOIMENPITEET

TARJONTA • Tarkastelussa alueen korkeakoulut ja alueella toimivat sektorilaitokset • Vahva kytkös arktiseen erityisesti TKI-osaamisalueilla: Ympäristö, energia- ja luonnonvarat sekä Tieto-, viestintä ja informaatioteknologia sekä Prosessit, tuotantoteknologia ja materiaalit

• Yritysvetoiset klusterit tarjoamiin pohjautuen (palvelukonsepti), jossa kehitysyhtiöt ja tki-toimijat yrityksiä tukemassa • Arktisen osaamisen esiintuonti / Yhteisö arktiseen osaamiseen

• Arktisen osaamisen esiintuominen • Innovaatiotoiminnalle voimavaroja • Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen • Tuki kansainvälisten konsortiohankkeiden valmisteluun

ARKTISEN OSAAMISEN PORTAALI

• Yritysyhteistyössä korostuu erityisesti prosessit, tuotantoteknologiat ja materiaalit painoala

Arktisuus teema vahvasti esillä ja toiminnan eteenpäin vieminen vaatii työkaluja ekosysteemin pohjaksi. Tarve arktiselle portaalille tätä kautta on ilmeinen. Tällaista työkalua tarvitaan myös Pohjois-Suomen lähialueiden yhteistoiminnan tukena. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat TKI-toimijat, Suomen arktiset TKI-toimijat ja kansainväliset verkostot

• Investointihankkeiden ja nousevien alojen tarpeista miten suunnata tutkimusta ja kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Jatkotoimenpiteiden jäsentelytapa: Teknologia

Kriittiset teknologiset tekijät investointien kannalta ja niiden kehittäminen (esim. sininen biotalous)

Rakenteet

Uudet TKI- ja toteutusrakenteet kysyntään vastaamiseksi (esim. rakentaminen ja energiatekniikka nostettava esiin)

Verkostot

Markkinamahdollisuudet ja kontaktit (esim. kansainväliset tutkimus- ja verkottamisprojektit pk-yritysten kanssa, tietopankit ja web-sivustot. Kaupallistaminen ja liiketoimintaosaaminen tuotuina eri painoaloihin)

Tieto

Tiedon lisääminen uusista ilmiöistä (markkinatarpeet, standardit ja lainsäädäntö, rakentamis- ja muut määräykset. Tiedon lisääminen esim. ihminen kylmässä, materiaalit, koneet ja laitteet arktisissa olosuhteissa, meriteknologian ilmiöt)

Koulutus

TKI-toiminta:

Pohjois-Pohjanmaan alueella on vahvaa arktista osaamista, alueen toimijat ovat kytkeytyneet muihin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Arktisiin alueisiin liittyy paljon potentiaalia sekä TKI- että liiketoiminnan puolelta. Suositellaan ARKTISEN OSAAMISEN KESKITTYMÄN muodostamista, jossa tämä osaaminen keskitetysti on.

• Parhaiten osaamista lämpötilojen vaihtelut ja luonnonvarat olosuhdetekijöissä.

JATKOTOIMENPITEET

Elinkeinoelämä:

Olemassa olevan tiedon tehokas jakaminen (koulutukset suuntaaminen em. kohdan tulosten hyödyntäminen)

Toimet toteutettava ajanjaksolla 2015–2020, jotta voitaisiin tukea arktisten hankkeiden toteutumista. Päästäisiin tarpeisiin kiinni, saataisiin kilpailuetua ja saavut suurin hyöty elinkeinoelämän kannalta vuodesta 2020 eteenpäin.

Ylläpito ja hyödyt • Suurimpana tekijänä on sivustojen ylläpitäminen, hyödyn tarjoaminen/asiakasnäkökulma ja rahoitus • Vaaditaan aktiivista ylläpitämistä ja ajantasaisuutta – uudet mallit • Käynnistäminen ja resursointi; tarvitaan joku joka ottaa vetovastuun ja mallin on oltava toimiva • Kansainvälinen yhteistyö, mallin tarjoaminen laajemman tahon käyttöön Sisältö Asian eteenpäin viemiseen liittyy kolme moduulia: • Asiakkuusportaali liiketoimintaan, ekosysteemi o Nykyiseen tarjoamaan vastaaminen o Yrityksiä eri aihealueiden alla, kun tulee tarjouksia ja hakukuulutuksia, kerätään yritykset kasaan ja aloitetaan tarjontaan vastaaminen o Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet • Tutkimusyhteisöjen osaamisen esilletuonti o Tutkimustulokset, osaaminen, yhteyshenkilöt, konsortiot, valmiit paketit (esim. koulutus) o Selvityksiä ja tutkimuksia (referenssit) koottuna • Infrastruktuurin esiintuominen o Tutkimus- ja testausympäristöjen koonti ja markkinointi

Kuvaaja: Petri Jauhiainen / Rodeo


CEE sosiaalisessa mediassa: Kuvaaja: Petri Jauhiainen / Rodeo

Profile for CEE - Centre for Environment and Energy

Arktinen liiketoiminta  

Arktinen liiketoiminta  

Advertisement