Page 1

1HZVZLUH-DQXDU\ -DQXDU\ +DSS\1HZ<HDU 7KLVLVWKHILUVW&(5QHZVZLUHRIWKH1HZ<HDUDQGZH UHUHVROYHGWRFRQWLQXHRXUZHHNO\ GHOLYHU\RIYLWDOLQIRUPDWLRQWR\RXIURPDURXQGWKHFRXQWU\HDFKZHHN )LUVWZHJRQRUWKZHVWWR2UHJRQZKHUHWKHILUVWFKDUWHUVFKRROXQGHUWKDWVWDWH VODZZDV MXVWWHQWDWLYHO\DSSURYHG,W VDELWRIDFDXVHFHOHEUHWKHUHDVWKH0F&R\VFKRROKDVKDGLWVVKDUHRI VWUXJJOHVVLQFHLWDQQRXQFHGLWVLQWHQWLRQWRFKDUWHU%HFN\%ODFNLVDQHGXFDWRUZKRWRRNLQIDLOLQJDQG WURXEOHGVWXGHQWVIURPWKH3RUWODQGVFKRROGLVWULFWIRUVHYHUDO\HDUV7KHGLVWULFWSDLGKHUWRHGXFDWH WKHVHFKLOGUHQEXWZKHQVKHDQQRXQFHGWKDWVKHZDQWHGWRFKDUWHUWKHVXFFHVVFDPHWRDVFUHHFKLQJ KDOW$IWHUVHYHUDOPRQWKVEDFNDQGIRUWKLQQHJRWLDWLRQV 2UHJRQ VODZUHTXLUHVVFKRROERDUG DSSURYDO LWVHHPVDVLIWKH0F&R\FKDUWHUVFKRROLVILQDOO\DSSURYHG/HW VKRSHLW VWKHVSHFWHURI JRRGWKLQJVWRFRPH 6SHDNLQJRIZKLFKWKHIROORZLQJFRPHVGLUHFWO\IURPWKH1HZ-HUVH\&KDUWHU6FKRRO ,QIRUPDWLRQ&HQWHUZKLFKGRHVDJUHDWMRERIPRQLWRULQJFKDUWHUVFKRROSURJUHVVDQGSURYLGLQJ QHFHVVDU\WHFKQLFDODVVLVWDQFH 7XQHLQ6WXGHQWVIURP2FHDQVLGH&KDUWHU6FKRROLQ$WODQWLF&LW\KDYHUHFRUGHGWKHILUVW VRQJRQWKHLUXSFRPLQJ&'DSURMHFWWREHFRPSOHWHGLQFRQMXQFWLRQZLWK3ODWLQXP 6RXQG5HFRUGLQJ6WXGLRV7KHVWXGHQWV ILUVWUHOHDVHHQWLWOHG,W V7RXJK%HLQJ$.LG H[SORUHVWKHFKDOOHQJHV\RXQJSHRSOHIDFHLQWKHLUKRPHVVFKRROVDQGFRPPXQLWLHV 3URFHHGVZLOOEHQHILWWKHFRPSOHWLRQRIWKHVFKRRO VQHZIDFLOLW\3ODQVDUHDOUHDG\LQWKH ZRUNVWRSURPRWHWKHVRQJRQZHOONQRZQUDGLRVWDWLRQVLQWKH1HZ<RUNDQG 3KLODGHOSKLDDUHDV/HW VZLVK2FHDQVLGHPXFKVXFFHVVZLWKWKLVH[FLWLQJYHQWXUH 7KH*DUGHQ6WDWHLQFLGHQWDOO\MXVWDSSURYHGQHZFKDUWHUVFKRROV+RZHYHUGDUNQHVVVWLOO ORRPVLQWKHOHJLVODWXUHZKHUHQXPHURXVELOOVWROLPLWWKHLUDXWRQRP\DQGIXQGLQJDUHSHQGLQJ 7KH,OOLQRLV&KDUWHU6FKRRO)DFV WRJHWRQWKHOLVW UHSRUWVWKDWWKHIRXUWKSURSRVDO IRUDFKDUWHUVFKRROKDVEHHQILOHGLQ6W/RXLV0LVVRXULZKLFKFXUUHQWO\KDVQRQH7KH.VFKRROLV EHLQJVSRQVRUHGE\DFKDSWHURI$OSKD.DSSD$OSKD6RURULW\DQGZRXOGIRFXVRQPDWKVFLHQFHDQG WHFKQRORJ\7KHSURSRVDOZDVPDGHWR+DUULV6WRZH6WDWH&ROOHJH&XUUHQWO\DELOOLVSHQGLQJLQWKH 6KRZ0H6WDWHWKDWZRXOGDOORZVRPHIXQGLQJWRFKDUWHULQJDXWKRUL]HUVDPRYHZKLFKREVHUYHUVVD\ ZRXOGKHOSWKHFKDUWHULQJSURFHVVWKHUHLPPHQVHO\


,QFLGHQWDOO\WKHODZVXLWE\WKH6FKRRO%RDUGV$VVRFLDWLRQLQ0LVVRXULFKDOOHQJLQJWKHFKDUWHUODZ ZDVGLVPLVVHGE\DMXGJHODVWZHHN7KH&HQWHUKDGILOHGDQDPLFXVEULHILQWKDWFDVHDORQJZLWKVHYHQ H[LVWLQJFKDUWHUVFKRROVVWDWLQJWKDWWKHUH VQRWKLQJXQFRQVWLWXWLRQDODERXWFUHDWLQJQHZSXEOLFVFKRROV /HJLVODWRUVQDWLRQZLGHDUHEUDFLQJIRUDEXV\VHDVRQ«/RRNIRUPRUHQHZVRQFKDUWHUVSURSRVDOV WRUHYDPSWKHWHDFKLQJSURIHVVLRQDQGDZKROHP\ULDGRIWKLQJVLQWKHFRPLQJZHHNVIURPWKH&HQWHU

7KH&HQWHUIRU(GXFDWLRQ5HIRUP 6HYHQWHHQWK6WUHHW1:6XLWHÂ&#x2021;:DVKLQJWRQ'& Â&#x2021;Â&#x2021;)D[ ZZZHGUHIRUPFRPÂ&#x2021;FHU#HGUHIRUPFRP FRS\ULJKWÂ&#x2039;

newswire-1-10-00  
newswire-1-10-00  
Advertisement