__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COLEGIUL

ECONOMIC

str. Oituz, nr. 20, Mangalia, cod 905500, jud. Constanţa, România

MANGALIA

tel: 0241-750398; 0241-740820 fax: 0241-751126 E-mail: ecomang@yahoo.com

Nr......./........2016

VALIDAT în şedinţa C.A. din .......2016

RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA AN ŞCOLAR 2015–2016

Motto: Trebuie sa incerci necontenit sa urci foarte sus daca vrei sa vezi foarte departe - Constantin Brancusi

1


I. INTRODUCERE Colegiul

Economic Mangalia si-a propus să se încadreze în eforturile şcolii

constănţene, de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi să ofere şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, ce vor

permite tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot

parcursul vieţii. Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor in spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere.

II. FUNDAMENTARE Pornind de la politicile educaţionale ale I.S.J Constanţa, respectiv M.E.N.C.Ș. care se referă la calitate, descentralizare, eficienţă, responsabilitate, accesibilitate la educaţie, standarde europene, unitatea şi-a stabilit obiectivele pentru anul şcolar 2015-2016 în concordanţă cu priorităţile şi strategia Inspectoratului Şcolar. În scopul elaborării raportului privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul scolar 2015-2016 s-a realizat analiza generală a contextului politic, economic, social şi tehnologic – PEST şi analiza SWOT a unităţii de învăţământ în anul şcolar 2014-2015.

II.1. ACTE NORMATIVE Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020; Planul Regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, Regiunea Sud - Est, 2013-2020; Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, judeţul Constanţa, 2013- 2020; Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada 2012-2016; Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificarile ulterioare; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Ordinul nr. 5115/15.12.2014 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; Ordinul nr. 4799/31.08.2010 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2011;


Ordinul OMECI 6143/01.11.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; Ordinul. nr. 3337.08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar; Ordinul nr. 4247/21.06.2010 – Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

III. OBIECTIVE GENERALE ALE COLEGIULUI ECONOMIC MANGALIA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016  Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul unităţii  Aplicarea planului de îmbunătăţire CEAC  Asigurarea unui management eficient al echipei manageriale din şcoală (director, director

adjunct, membri ai Consiliului de Administraţie, cadre didactice coordonatoare);

 Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;  Stabilirea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi cerinţele pieţei muncii;  Adaptarea resurselor umane din şcoală la dinamica sistemului naţional de educaţie;  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didacticomaterială pentru desfăşurarea procesului educaţional;  Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunităţile locale, în soluţionarea problemelor şcolii.

3


IV. RESURSE a. RESURSE UMANE În anul școlar 2015-2016, structura resursei umane a fost formată din: a) Personal didactic şi nedidactic  Personal didactic de predare: 58 (dintre care 45 titulari, 10 suplinitori calificaţi, 3 profesori asociati-PO)  Personal didactic auxiliar: 8 (2 secretari, 1 informatician, 1 administrator patrimoniu, 1 administrator financiar, 2 laboranţi, 1 profesor documentarist)  Personal nedidactic: 6 (4 femei de serviciu, 1 paznic, 1 muncitor de întreţinere)

b) Elevi: Număr total de elevi: 914 dintre care:  învăţământ liceal, forma de zi:  ruta directă: 628 elevi  învăţământ liceal, seral: 

ruta directa: 180 elevi

rută progresivă: 45 elevi

 învăţământ profesional: 61 elevi

Distribuția elevilor în anul școlar 2015-2016 pe forme de invățământ 61; 7% 225; 24%

invatamant liceal zi invatamant liceal seral

628; 69%

invatamant profesional

4


b.RESURSE MATERIALE Şcoala dispune de un spaţiu de învăţământ modern, dotat cu mobilier şi echipamente moderne: 14 săli de clasă 1 cabinet de informatică, cu 26 de calculatoare, legate în reţea şi conectate la Internet 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice în sistem AEL – SEI3 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice în sistem AEL – SEI6 1 cabinet de finanţe-contabilitate 1 cabinet in care funcţionează Firma de exerciţiu 1 laborator comerţ; 3 laboratoare de specialitate pentru domeniul "turism şi alimentaţie" 1 Centru de Documentare şi Informare în care funcţionează biblioteca şcolară, cu 20000 de volume de carte 1 Cabinet de asistenţă psihopedagogică 1 Cabinet de sport pentru recuperarea elevilor scutiţi medical 1 Cabinet stomatologic 1 spaţiu depozitare materialele didactice, 1 spaţiu Arhivă 2 spaţii sanitare 1 birou Secretariat 2 birouri manageriale 1 birou Contabilitate/Administraţie 1 birou Casierie o bază sportivă cu teren de fotbal, baschet, handbal, volei, groapă de nisip.

5


c. RESURSE FINANCIARE Fonduri de la: Bugetul local, Bugetul de stat şi Autofinanţare. Informații privind sursele de finanțare în perioada 2012-2015 31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Venituri

Local

2.053.972

2.368.758

2.995.283

3.006.550

bugetare

Stat

374.722

316.583

262.797

223.456

53.363

59.761

47.064

48.689

2.482.057

2.745.102

3.305.144

3.278.695

Venituri extrabugetare Total

Venituri extrabugetare din perioada 2012-2015 Sursa Concesiuni și închirieri ECDL Prestări servicii și alte activități Total

2012 27.473 20.045

2013 25.154 26.130

2014 17.601 25.076

2015 30.084 16.360

5.845

8.477

4.387

2.245

53.363

59.761

47.064

48.689

d. INDICI DE PROMOVABILITATE ȘI DE DISCIPLINĂ În anul şcolar 2015–2016, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 34 de colective de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 914 de elevi. Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: -

învațământ liceal zi: 90 %

-

învațământ liceal seral: 78 %;

-

învațământ profesional: 75 %. S-au inregistrat un număr de 25 de note la purtare sub 7, pentru absențe (în

scădere față de anul școlar precedet). Numărul repetenților la finalul anului școlar 2015-2016, a fost de 14 elevi. Numărul repetenților după sesiunea de situații neîncheiate și corigente din augustseptembrie 2016 a fost de 11 elevi. Numărul total repetenți în anul școlar 2015-2016 a fost de 25 de elevi (în scădere față de anii școlari precedenți).

6


Analiza promovabilității în perioada 20132016 învățământ liceal zi 89%

90%

90% 85% 75%

80% 75% 70% 65%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Analiza promovabilității în perioada 20132016 învățământ liceal seral 95%

91%

90%

90% 85%

78%

80% 75% 70% 2013-2014

2014-2015

2015-2016

Analiza promovabilităţii în perioada 2013-2016 la învăţământul profesional 85% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70%

83%

75%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Se constată o creștere a promovabilității la învățământul liceal -zi, dar o scădere a promovabilității la învățământul profesional (ca urmare a situației financiare precare a

7


familiilor din care provin) și la liceal-seral (ca urmare a migrației în străinătate în vederea angajării). Unul dintre obiectivele pe care ni le propunem în planul operațional este creșterea promovabilității la cele două niveluri de învățământ (promovabilitate de min.90% la toate nivelurile de învățământ). În anul școlar 2015-2016 s-au înregistrat un număr total de 65174 absenţe, din care 28338 motivate şi 36836 nemotivate. Se constată o creștere a numărului total de absențe cu aprox. 3000 de absențe față de anul școlar precedent și evident a nr. De absențe nemotivate. În anul școlar 2014-2015 s-au înregistrat un număr total de 62112 absenţe, din care 36522 motivate şi 25590 nemotivate. Comparativ cu anul școlar 2013-2014, în anul școlar 2014-2015, se constată o reducere cu 5239 de absențe, la un efectiv de elevi asemănător (nr. de absențe înregistrat în anul școlar 2013-2014, a fost de 67351 absențe din care 39312 motivate și 28039 nemptivate). Comparativ cu anul școlar 2012-2013 se constată reducerea numarului total al absențelor cu un număr de 14887 absențe (nr. total absente înregistrat în anul școlar 2012-2013 a fost de 76999 din care 48986 motivate și 28013 nemotivate.

Se observă o scădere a numărului total de absențe, raportarea facându-se la un număr aproximativ egal de elevi. În anul școlar 2015-2016, s-a înregistrat o ușoară creștere a nr. de absențe nemotivate. În acest scop, în planul operațional ne propunem o scădere cu cel puțin 20% a nr. de absențe nemotivate pentru anul școlar următor.

8


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII, 2016-2020

e. REZULTATELE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE NIVEL 4 Situatia statistica referitoare la examenul de certificare a calificării absolvenților -nivel 4, 2015-2016 (procent de promovabilitate 100% calculat la numărul de elevi care s-au prezentat la examen )

Număr candidați Înscriși

Femi nin

Total

Feminin

35

49

35

48

35

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tehnician în activități de comerț

33

24

33

24

33

24

30

22

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tehnician în activități de turism

20

16

20

16

20

16

14

13

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizator banqueting

31

14

30

13

30

13

27

13

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Tehnician în gastronomie

13

4

13

4

13

4

9

3

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

86 15

5

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

93 145 92 145

92 128

9

Feminin

Total

49

Total

Total

35

Total

Femi nin

49

146

Feminin

Satisfăc ător

Total

Tehnician în activități economice

Femi nin

Femi nin

Bine

Foarte bine

Excelen t Total

TOTAL GENERAL

Feminin

5

din care cu calificativ TOTAL

4

Eliminați din examen

Feminin

3

Neprezentați

TOTAL

2

Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia

Respinși

Feminin

1

Unitatea Calificarea de profesională învățământ

Admiși

TOTAL

Nr. crt.

Prezenți


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII, 2016-2020

f. REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – SESIUNEA IULIE 2016 PROMOȚIA CURENTĂ 2015-2016 – Procent de promovabiltate zi: 52,38% PROMOTIE 2015-2016

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat Forma de invatamant Zi Seral

Nr elevi inscrisi 127

111 (87,4%)

34

15 (44,12%)

0

0 (0%)

Frecvență redusă TOTAL

Nr. Numar de Nr. elevi elevi candidati neprezentati elimin respinsi ati

Nr. elevi prezenti

161 126 (78,26%)

Din care cu medii: <5

5 - 5.99

Nr. elevi reusiti

Din care cu medii: 6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

16 (12,6%) 0 (0%) 46 (41,44%) 41 (89,13%) 5 (10,87%) 65 (58,56%) 16 (24,62%) 31 (47,69%) 19 (55,88%) 0 (0%) 14 (93,33%) 0 (0%) 0 (0%)

9 - 9.99

13 (20%) 5 (7,69%) 0 (0%)

14 (100%)

0 (0%)

1 (6,67%)

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

35 (21,74%) 0 (0%) 60 (47,62%) 55 (91,67%)

5 (8,33%) 66 (52,38%) 16 (24,24%) 32 (48,48%) 13 (19,7%) 5 (7,58%) 0 (0%)

PROMOTIE 2015-2016 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat Forma de invatamant Zi

Nr elevi inscris i

Nr. elevi prezenti

Nr. Nr. elevi Numar de elevi neprezenta candidati elimin ti respinsi ati

Din care cu medii: <5

5 - 5.99

Nr. elevi reusiti

Din care cu medii: 6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

155 137 (88,39%) 18 (11,61%) 0 (0%) 62 (45,26%) 56 (90,32%) 6 (9,68%) 75 (54,74%) 25 (33,33%) 32 (42,67%) 13 (17,33%) 5 (6,67%) 0 (0%)

Seral

38

Frecvență redusă TOTAL

0

18 (47,37%) 20 (52,63%) 0 (0%) 17 (94,44%) 0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

10

17 (100%)

0 (0%)

1 (5,56%)

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

193 155 (80,31%) 38 (19,69%) 0 (0%) 79 (50,97%) 73 (92,41%) 6 (7,59%) 76 (49,03%) 25 (32,89%) 33 (43,42%) 13 (17,11%) 5 (6,58%) 0 (0%)

10


g. Analiza comparativă a rezultatelor elevilor de la Colegiul Economic Mangalia la examenul de bacalaureat în perioada 2012-2016.

Se constată în anul școlar 2013-2014 o scădere bruscă a procentului de promovabilitate, ca urmare a introducerii camerelor de supraveghere. În anii ce urmează se constată că procentul de promovabilitate este în creștere, unul dintre obiectivele pe care ni le -am propus fiind creșterea în continuare cu cel puțin 5%.

12


VI. ANALIZA ACTIVITĂŢII PE DOMENII prevăzute în PLANUL MANAGERIAL ANUAL

Raportul privind activitatea desfăşurată la Colegiul Economic Mangalia în anul şcolar 2015 - 2016 se fundamentează pe următoarele materiale şi documente:  Rapoartele de activitate întocmite de către responsabilii comisiilor metodice, de responsabilii comisiilor de lucru, de responsabilii de arii, de şefii de compartimente funcţionale;  Raportul consilierului educativ;  Fişele de observare a lecţiilor;  Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;  Registrul de inspecţii al şcolii.

13


OBIECTIVE SPECIFICE ALE COLEGIULUI ECONOMIC MANGALIA ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 PE DOMENII FUNCŢIONALE I.MANAGEMENT I.1.Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul şcolii, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al I.S.J. , I.2. Eficientizarea activităţii compartimentelor, catedrelor şi comisiilor şi a relaţiilor specifice dintre acestea prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate; I.3. Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ. I.4.Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite; respectarea graficului de asistente si a obiectivelor propuse II. CURRICULUM II.1.Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie II.2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; II.3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; II.4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate; II.5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională II.6.Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor III. RESURSE

III.1.Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel european; III.2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, în contextul lărgirii autonomiei politicilor de personal; III.3. Modernizarea şi conservarea infrastructurii şcolare, realizarea dotărilor specifice acesteia. III.4. Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare. IV. RELAŢII COMUNITARE IV.1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; IV.2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli; IV.3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale

12


Strategii propuse

Activităţi realizate

Elaborarea tematicii si graficelor, a atributiilor (CA, catedre, comisii), a planurilor specifice compartimentelor functionale și derularea activităților specifice în concordanță cu graficul activităților propuse pe parcursul anului scolar.

Elaborarea procedurilor pe compartimente functionale

o o o o o o o o o o o o

Elaborarea planului managerial pe baza diagnozei activităţii instructiveducative a anului şcolar anterior. Acesta a constituit punctul de pornire în stabilirea obiectivelor semestriale şi anuale ale activităţii întregii şcoli, a modului de realizare a lor, prin organizarea şi coordonarea comisiilor şi a Consiliului de administraţie şi stabilirea ierarhică a responsabilităţilor şi rolurilor membrilor acestuia; Revizuirea Planului de actiune al scolii 2012-2016; Revizuirea Regulamentului intern pentru anul școlar 2015-2016; Elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor (responsabilii comisiilor metodice şi responsabilii de arii); Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor atribuite conform fişei postului prin asistenţe la ore, întâlniri de lucru, observaţii şi rapoarte de activitate; Elaborarea unor instrumente de lucru eficiente (decizii, rapoarte, procese verbale, convenții de practică, minute); În anul școlar 2015-2016 au fost elaborate următoarele proceduri: Procedura privina autoevaluarea instituţională Procedura privind monitorizarea performanţelor şcolare si extraşcolare Procedura privind elaborarea planificării pe unităti de invăţare Procedura privind evaluarea iniţială a elevilor Procedura privind elaborarea planificarii calendaristice Procedura privind observarea predării si invăţării Procedura de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă Procedura de solutionare a sesizarilor si reclamatiilor Procedura privind formarea continuă a personalului Procedura privind acordarea burselor si ajutoarelor sociale Procedura de evaluare sistematică a aşteptărilor educabililor, părinţilor si altor beneficiari relevanţi 13 Procedura de predare si primire a manualelor

Activităţi nerealizate/Aspecte care necesită îmbunătăţiri

S-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește respectarea unor termene


Procedura privind elaborarea si revizuirea pas Procedura privind activitatea centrului de documentare si informare Procedura privind intocmirea statelor de personal Procedura elaborare acte studii Procedura privind produsul neconform, neconformităţii, acţiuni corective si de prevenire o Procedura privind evaluarea sistematică a satisfacţiei personalului o Procedura privind colectarea feed-back-ului din partea elevilor si a altor factori interesaţi ( interni sau externi) o Procedura privind imprumutul si restituirea cartilor o Procedura privind activităţile extracurriculare desfăşurate in cdi o Procedura privind asistenta psihopedagogica a elevilor si părintilor o Procedura privind incheierea contractelor de pregătire practica cu agentii economici pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din invătămantul profesional si ethnic o Procedura privind accesul elevilor in cdi o Procedura privind organizarea si desfăşurarea examenelor de certificare a calificării absolvenţilor invătămantului liceal, filiera tehnologică o Procedura privind urmarirea progresului elevilor o Procedura privind realizarea activităţilor extraşcolare o Procedura privind completarea registrului matricol o Procedura privind intrunirea si desfăşurarea sedintelor consiliului profesoral o Procedura privind monitorizarea absolvenţilor o Procedura privind progresul de dezvoltare a sistemului de control managerial o Procedura privind completarea registrului de casa o Procedura privind completarea registrului jurnal o Procedura privind completarea registrului inventor o Procedura privind completarea registrului cartea mare o Procedura privind organizarea si conducerea contabilitatii o Procedura privind atribuirea contractelor de achizitie prin cerere de oferta o Procedura privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar Realizarea proiectului planului de şcolarizare în funcţie de programele de o o o o o

Asigurarea cadrului și

14

I.MA NAG EME NT


condițiilor de realizare a obiectivelor educaționale propuse

dezvoltare locală şi regională şi strategia de dezvoltare a şcolii. Realizarea proiectului de incadrare pentru anul şolar 2016-2017; Repartizarea elevilor în clase după criterii legale bine stabilite (în cazul claselor de început de ciclu); Desemnarea spaţiilor de învăţare pentru fiecare colectiv de elevi; Stabilirea diriginţilor; Participarea directorilor la cursuri de formare; Directorul adjunct a îndeplinit funcţia de membru al Consiliului Consultativ al disciplinelor de specialitate I.S.J. Constanta; Întocmirea orarului şcolii; Exercitarea funcţiilor manageriale de planificare, organizare, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare în toate sectoarele de activitate; Preocuparea constantă a directorilor pentru consolidarea culturii organizaţionale, pentru menţinerea şi îmbogăţirea ritualurilor organizaţiei sărbătorirea unor zile festive: festivitatea de deschidere și încheiere a cursurilor la clasele terminale, Ziua școlii, Festivalul șanselor tale, Târgul ofertelor educaționale, Balul bobocilor; Elaborarea documentelor manageriale necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţămant: Planul de Acţiune al Şcolii, Planul managerial - anual şi semestrial; Asigurarea condiţiilor materiale şi logistice adecvate desfăşurării unui învăţământ de calitate; Planificarea activităţii catedrelor şi comisiilor metodice; Efectuarea de asistenţe la ore, în special la cadrele didactice nou venite în unitate - prilej de cunoaştere directă a realităţii şcolare şi de consiliere profesională; Organizarea şi monitorizarea, conform metodologiei, a examenelor de certificare a competențelor profesionale, a examenelor de competenţe lingvistice şi digitale (din cadrul examenului de bacalaureat); Proiectarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea activităţii educative formale şi nonformale; Rezolvarea în timp util a problemelor semnalate de elevi şi de personalul şcolii; Gestionarea adecvată a situaţiilor conflictuale şi identificarea unor soluţii de rezolvare a acestora prin implicarea directă a personalului din conducere; 15


Dezvoltarea unui sistem de informare eficient

II.CURRICULUM Strategii propuse

Pregătirea, derularea şi finalizarea cu succes a inspecţiilor externe: controalele tematice, evaluarea calităţii; Promovarea imaginii şcolii prin elaborarea şi producerea materialelor promoţionale, organizarea unor activităţi cu ecouri în mass-media; Buna comunicare cu personalul şi cu elevii prin note/ordine de serviciu, comunicate, anunţuri, şedinţe operative; Asigurarea siguranţei în unitate, aplicarea prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea muncii şi PSI, atăt pentru elevi cât şi pentru întregul personal; Asigurarea unui climat de armonie, de colaborare şi de stimulare a performanţei pentru toţi actorii implicaţi în procesul instructiv-educativ; Propunerea unui plan de şcolarizare realist, coerent, bazat pe solicitările beneficiarilor Consolidarea unei relaţii excelente cu instituţiile partenere locale, judeţene şi naţionale; Elaborarea planurilor de activităţi extraşcolare, de combatere a violenţei, de reducere a absenteismului şi a abandonului, de educaţie pentru mediu; Realizarea, cu ajutorul informaticianului și a serviciului secretariat a unei baze de date electronice privind evidenţa elevilor din fiecare clasă, a situației absențelor lunare in SIIIR; Utilizarea poştei electronice ca sistem intern de informare; Actualizarea paginii web a şcolii http://economicmang.licee.edu.ro/

Activităţi realizate 16

Activităţi nerealizate/Aspecte


care necesită îmbunătăţiri Implementarea şi dezvoltarea curriculumului

Stabilirea politicii de monitorizare a progresului elevilor, analiză şi îmbunătăţire a procesului didactic

Monitorizarea programelor de pregatire a elevilor pentru evaluarile de sfârsit de ciclu (examene de certificare a competentelor, examen de bacalaureat

Identificarea şi dezbaterea la nivelul catedrelor/ariilor curriculare a problemelor legate de aplicarea curriculumului naţional; Elaborarea şi actualizarea periodică a planificărilor calendaristice - anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare; Elaborarea şi monitorizarea aplicării CDL-urilor la clase; Monitorizarea de către directori şi responsabilii de catedre a respectării planificărilor şi programelor analitice; Existenţa în bibliotecă şi în CDI a unui fond bogat de carte de specialitate, de auxiliare curriculare, de programe puse la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice; Distribuirea, în bună parte, a manualelor şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul obligatoriu; Realizarea comenzilor de manuale pentru disciplinele la care stocul nu era suficient pentru a fi distribuit tuturor eleviilor colegiului de la învăţământul obligatoriu; Folosirea de către cadrelele didactice a unor strategii şi metode moderne de predare- învăţare-evaluare pentru a răspunde stilurilor de individuale, abilităţilor, motivării fiecărui elev; Monitorizarea ritmicităţii notării; Participarea la activități metodice organizate, la nivelul municipiului şi județului, de către comisiile metodice de specialitate: Utilizarea portofoliului ca metodă de evaluare. Prin folosirea, portofoliului elevii sunt solicitaţi să-şi însuşească anumite cunoştinţe prin efort propriu, coordonaţi de profesor; Colaborarea mai multor profesori diriginţi cu psihologul şcolii, în vederea reducerii numărului de absenţe şi a îmbunătăţirii situaţiei şcolare a elevilor sau pentru identificarea de noi mijloace de motivare a acestora în vederea creşterii performanţelor şcolare sau a alegerii carierei; Rezultate bune şi foarte bune obţinute la examenele de certificarea a competenţelor nivel 4 (promovabilitate 100%) relativ bune la examenul de bacalaureat (promovabiltate 52,38%) față de 47,49% în anul precedent. 17

Se constată înregistrarea unui număr destul de mare de absențe


Îmbunătăţirea pregătirii didactice şi de specialitate a profesorilor

Organizarea unor evenimente de promovare, evidentiere si recompensare a

Doamna prof. Dumitru Alina a participat la proiectul Internațional „Hour of Code” (Ora de Programare). În perioada octombrie-noiembrie 2015 doamna director Ciobănel Raluca Simona, doamna dir. adj. Cornelia Tănase și dna profesor Lazăr Nicoleta au participat la cursul E-autocalitate în unități școlare din regiunile de sud-Est și Muntenia Est, organizat și susținut în cadrul unui proiect POSDRU în colaborare cu C.C.D. Brăila. D-na prof. Teodorescu Nicoleta a parcurs Programul de formare continua „Management educational european” (cu durata de 180 ore), organizat de Centrul de Formare Profesionala „Henri Coanda”Constanţa, în perioada 03.10. 11.11.2015. Doamna profesor Mihalache Corina a participat la dezbaterea națională „Natura din perspectivă interdisciplinară”, la Craiova precum și la Simpozionul Național „Omul contemporan și educația sa”, București. În data de 19 febr. 2016 dna Stamatin Carmen a participat la Seminarul județean „Educație de calitate prin abordare multilingvistică”, organizat de CCD Cța. În data de 22 mai 2016 doamnele prof. Stamatin Carmen, Ciobănel RalucaSimona, Tănase Cornelia, Moraru Vasilica, Chirică Elena, Teodorescu Nicoleta, Dumitru Alina au participat cu lucrări la Simpozionul internațional „Jurnal – mărturii și fotografii etnografice”, înscris în CAEN 2016, domeniul „Culturi și civilizații”; Doamnele prof. Teodorescu Nicoleta și Dumitru Alina s-au implicat în Completarea formularului şi depunerea proiectului de mobilitate KA1, Erasmus + S.P.E.R.Sansa.Progres.Educatie.Recunoastere; Doamnele prof. Ciobănel Simona, Tănase Cornelia, Ismail Nelida, Rătaru Elena au contribuit la conceperea și redactarea proiectului de mobilitate Eramus+, Abilități și competențe profesionale în gastronomie, aprofundate prin plasament European, proiect eligibil care se va derula în anul școlar 2016-2017; Doamna prof. Mihalache Corina a participat la dezbaterea națională „Natura din perspectivă interdisciplinară”, la Craiova precum și la Simpozionul Național „Omul contemporan și educația sa”, București; Dna prof. Petisleam Turchean a participat la programul de formare continuă „Democrație participativă – Proiectul cetățeanul”; Dna prof. Stamatin Carmen a participat la Seminarul județean „Educație de calitate prin abordare multilingvistică”; Prof. Teodorescu Nicoleta a participat la stagiul de perfecţionare cu tema 18


elevilor/cadrelor didactice cu performante deosebite Diseminarea oportunitatilor de studii in tara si strainatate, prin organizarea de conferinte si participarea elevilor la targuri educationale in colaborare cu institutii de invatamant superior

Elaborarea ofertei educationale si promovarea acesteia in randul elevilor

Motivarea elevului. Valiza cu resurse, desfăşurat în perioada 19.02 - 19.03.2016 organizat de CCD Constanța Participare in cadrul programului de formare inițială ,,Șansa a doua” in colaborare cu Scoala gimnaziala nr. 1 Mangalia (Tanase Cornelia, Popa Gabriela, Rotaru Elena, Moraru Vasilica, Brumaru Florica); Participări la activitatile de cerc pedagogic pentru diferite discipline; Contiuarea activității clubului Adolescenţii consilieri prin proiectul care îi poartă numele prin care elevii ajută alţi elevi să depăşescă situaţii critice şi totodată se dezvoltă ei personal prin acivităţi de consiliere de grup; Încheierea unor parteneriate cu instituţii acreditate, cu scopul promovarii unor proiecte de informare a elevilor în vederea admiterii în colegii şi universităţi din Europa şi SUA; Organizarea de întâlniri în incinta colegiului cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămant superior din Constanţa (Universitatea Ovidius,Universitatea Maritimă, Universitatea Şaguna, Academia Navală Mircea cel Bătrân etc); Realizarea unor echipe mixte de cadre didactice şi elevi care au promovat pe plan regional oferta educaţională pentru anul şcolar 2016-2017 (au fost încheiate acorduri de parteneriat cu toate şcolile din Mangalia şi zonele limitrofe); Participarea la Târgul ofertelor educaţionale organizată în colaborare cu ISJ Constanţa la Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia; Organizarea de avitivități cu ocazia Festivalului Șanselor Tale, în colaborare cu I.S.j. Constanța;

III.RESURSE UMANE 19


Strategii propuse

Asigurarea conditiilor necesare pentru evolutia in cariera a cadrelor didactice prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice in invatamant

Participarea la activitati de formare eficiente in parteneriat cu centrele de perfectionare (CCD,ECDL, etc) si cu alti furnizori de formare continua acredidati (proiecte POSDRU privind dezvoltarea resurselor umane)

Activităţi realizate

 preocuparea cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională reflectată în înscrierea la examenele de definitivat, grade didactice, doctorat şi în parcurgerea unor cursuri de formare;  în noiembrie 2015 dna prof. Tănase Ionela și-a depus dosarul pentru examenul de obținere a definitivării în învățământ, sesiunea 2016 (a III-a sesiune);  au susţinut inspecţii curente pentru examenul de obţinere a definitivării în învă țământ sau a gradelor didactice: Tănase Ionela – engleză (def), Tudose Delia – gr. II (turism), Voiculescu Alina – gr. I (economic), Dascălu Marilena – gr. I (economic);  au susținut inspecții speciale pentru acordarea gr. didactic II: dna profesor Nicolăescu Nicoleta - specialitatea Istorie și dna profesor Coman Anca – specialiatea Comerț;  în anul şcolar 2015-2016 au susţinut inspecţii speciale pentru examenul de obţinere a gradului didactic I: Amet Nebie, Marinescu Simona şi Chiriac Gabriela, precum şi inspecţii curente;  prof. Dumitru Alina a participat la proiectul Internațional „Hour of Code” (Ora de Programare);  în octombrie-noiembrie 2015 doamna director Ciobănel Raluca Simona, doamna dir. adj. Cornelia Tănase și dna profesor Lazăr Nicoleta au participat la cursul de asigurarea a calității în educație, E-autocalitate în unități școlare din regiunile de sud-Est și Muntenia Est, organizat și susținut în cadrul unui proiect POSDRU de către forma tori ai ARACIP la GSEI Albatros,  în 19 febr. 2016 dna Stamatin Carmen a participat la Seminarul județean ,,Educație de calitate prin abordare multilingvistică”, organizat de CCD Cța;  în data de 22 mai 2016 doamnele prof. Stamatin Carmen, Ciobănel Raluca-Simona, Tănase Cornelia, Moraru Vasilica, Chirică Elena, Teodorescu Nicoleta, Dumitru Alina au participat cu lucrări la Simpozionul internațional ,,Jurnal – mărturii și fotografii etnografice”, înscris în CAEN 2016, domeniul ,,Culturi și civilizații” ;  participarea cadrelor didactice la examenul de bacalaureat (atât la probele de competențe cât și la probele scrise). 20

Activităţi nerealizate/Asp ecte care necesită îmbunătăţiri


În domeniul instructiv-educativ, în anul şcolar 2015-2016 s-au desfăşurat o gamă largă şi Organizarea si diversă de activităţi care au implicat în mod direct elevii şi personalul didactic şi, indirect, desfasurarea activitatilor personalul didactic auxiliar, cel nedidactic, partenerii educaţionali şi sociali: școlare și extrascolare  s-a realizat numărul 5 al revistei Colegiului Economic Litere Amestecate (prof. Delia Casiana Florea, prof. Rotaru Ramona, Simona Marinescu;  profesor Florea Delia impreuna cu prof. Lazar Nicoleta, prof. Mîrzali Ghiuler cu 40 de elevi de la clase X, XI , XII au participat la o activitatea de ecologizare a plajelor activitate in parteneriat cu ONG Mare Nostrum;  activitati inițiate de psihologul scolar Radu Viorica, impreuna cu profesorii diriginti:  activități de prevenire a violentei (clasele a IX a E, F, A, D);  activitate desfășurată împreuna cu elevii din clubul “Adolescenții Consilieri “ - Rătăcind prin dependenta “(elevii claselor a IX - a A, D, E);  activitatea “Fără tutun “- nr elevi participanți 80;  ”Managementul invatarii “(clasele a IX a C, D);  activitati la clasa: absenteismul un obstacol in evolutie;  acceptarea unui remediu pentru absenteism (clasele a IX a);  adaptarea scolara (elevi clasele a IX-a F);  activitati cu parintii - lectorat :”Magia neagra a etichetelor “.  organizarea şi desfăşurarea activităţii dedicate Zilei Holocaustului în România – 9 octombrie 2015 – expoziţie tematică realizată în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei” Mangalia;  organizarea şi desfăşurarea dezbaterii organizate cu ocazia Zilei Uniunii Europene împotriva traficului de personae – 18 octombrie 2015;  organizarea desfăşurarea manifestaţiilor dedicate Zilei Armatei române – 25 octombrie 2015;  organizarea şi desfăşurarea activităţii „Marea Unire – Realităţi şi idealuri” desfăşurată la Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Economic Mangalia în data de 25 noiembrie 2015;  organizarea şi desfășurarea activității „Obiceiuri şi tradiţii de Ignat” desfăşurată la Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Economic Mangalia în data de 18 decembrie 2015;  01.03- 01.04 - participare la concursul international „ Sarbatoarea Pastelui in ochii copiilor”organizat de Institutul de Cercetari Eco - Muzeale Tulcea, Muzeul de Etnografie si Arta Populara; 21


Concurs

 

Rezultate bune și foarte bune obținute de elevii colegiului la olimpiade județene, concursuri naționale și internaționale

 

Organizator

Numele si prenumele elevului

Premiul

20.04.2016 - participare la concursul interjudetean „ Elev eco-european” editia a IV a in cadrul Proiectului „ Leonardo da Vinci”LLP- stagiile de pregatire practica - parteneriat scoala - agent economic- comunitate; în data de 18.06.2016, un număr de 75 de elevi de la Colegiul Economic Mangalia, au participat la o amplă activitate de ecologizare a plejelor din stațiuni, în cadrul proiectului Noi și natura, în colaborare cu ONG Destiny Mangalia (*initiator al proiectului) derularea proiectului POSDRU- Scrisul face bine, expert local proiect prof. lb. română Amet Nebie, cu implicarea unui număr de 359 de elevi; organizarea taberelor școlare în perioada vacanței de iarnă.

În anul școlar 2015-2016, elevii Colegiului Economic Mangalia, au obținut rezultate deosebite la concursuri școlare și olimpiade pe discipline: Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", la etapa nationala – 2 mențiuni la etapa județeană – 2 premii I Concursul International "Copiii si marea": 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune; Concursul regional "Viata iti apartine" CAER 2016: 1 premiu I; Concursul național de educatie pentru sanatate "Stil de viata sanatos" CAER 2016: 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 1 mențiune; Concursul național Din virtual in real prin firma de exercițiu: 1 mențiune; Concursul județean Performanta in meserie”: 1 premiu I, 1 premii II, 1 mențiune; Concursul județean Reclama-sufletul comertului: 1 premiu I, 2 premii II, 2 mențiuni; Concursul internațional Călător în Europa, Ediția a VI-a- 1 premiu II; Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii-faza județeană: 1 premiu II, 1 mențiune; Olimpiada de istorie – faza județeană; 1 mențiune. 22


Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul International "Copiii si marea"(creatie literara ) Concursul International "Copiii si marea"(creatie literara lb. engleza ) Concursul International "Copiii si marea"(creatie literara lb engleza) Concursul International "Copiii si marea"(creatie plastica) Concursul regional "Viata iti apartine" CAER 2016 poz 642 (Multimedia ppt) Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa judeteana

Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Liceul Teoretic Callatis Mangalia Liceul Teoretic Callatis Mangalia Liceul Teoretic Callatis Mangalia Liceul Teoretic Callatis Mangalia Liceul Tehnologic "Ion Banescu" Mangalia ISJ Constanta

23

Popescu Iuliana cls. a XII-a A

Premiul I

Maxim Livia cls a XII-a A

Premiul II

Tunderligeti Robert cls. a XIIaA

Premiul III

Rusu Beatris cls. A XII

Mentiune

Tosa Diana cls. a XII-a A

Mentiune

Caroline Tasci cls. a X-a E

Premiul I

Comanescu Adrian Gabriel cls. X a

Premiul III

Bajan Roxana cls. X a

Premiul III

Nula Andreeacls. a X-a E

Mentiune

Burlacu Ioana cls a IX a

Premiul III

Popescu Iuliana cls. a XII-a A

Premiul I


Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa nationala

Concursul National de educatie pentru sanatate "Stil de viata sanatos" CAER 2016 poz 610 (desen) Concursul National de educatie pentru sanatate "Stil de viata sanatos" CAER 2016 poz 610 (desen) Concursul National de educatie pentru sanatate "Stil de viata sanatos" CAER 2016 poz 610 (desen) Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala

ISJ Iasi Facultatea de constructii de masini si management industrial Liceul Tehnologic "Ion Banescu" Mangalia Liceul Tehnologic "Ion Banescu" Mangalia Liceul Tehnologic "Ion Banescu" Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia Colegiul Economic Mangalia

24

Popescu Iuliana cls. a XII-a A

Mentiune

Vieru Atena Mihaela cls X-a

Premiul I

Luca Andreea

Premiul III

Lacatus Anastasia cls. A IX a

Mentiune

Barbulescu Iulian Gabriel cls. XI a

Premiul I

Vaduva Claudia cls. A XI a

Premiul II

Raducanu Nicoleta cls. A XI Premiul III a Rizea Madalina Adriana cls a XI Premiul III a Vladuca Alina cls. A XI a

Mentiune

Mitrana Elena cls.a XI a

Mentiune


Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa locala

Colegiul Economic Mangalia

Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa judeteana

ISJ Constanta

Concursul de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici", etapa nationala

ISJ Iasi Facultatea de constructii de masini si management industrial

Concursului național Stil de viaţă sănătos, CAER 2016 la poziţia 610

Concursul internaţional « Copiii şi marea” Concursul internaţional « Copiii şi marea Concursul internaţional « Copiii şi marea

Liceul Tehnologic Ion Bănescu Liceul Teoretic Callatis Liceul Teoretic Callatis Liceul Teoretic Callatis

Din virtual in real prin firma de exercițiu(faza națională - CAEN A 12/25)

FE Wit and Delight

Performanta in meserie” Sectiunea “RECLAMA-SUFLETUL COMERTULUI”

Lic.Tehnologic “Virgil Madgearu”Con stanta; ISJ Constanta

25

Iftimia Cristina Florentina cls a Xa Barbulescu Iulian Gabriel cls a XI a

Mentiune

Premiul I

Barbulescu Iulian Gabriel cls a XI a

Mentiune

Vornicu Alexandra

Premiul I

Listrat Veronica

Premiul III

Rusu Ionela

Premiul III

Listrat Veronica

Mențiune

Vicol Roxana

Premiul II

Plugaru Livia

Premiul I

Popescu Andreea și Vlăducă Alina

Mențiune -faza Națională

Listrat Veronica

Premiul I

Cucu Andreea Mitrana Andreea

Premiul II Mențiune

Baciu Andreea

Mențiune


Planificarea executiei bugetare pe anul 2015 Olimpiada de Istorie – faza județeană Intocmirea proiectului de buget pe anul 2016 Monitorizarea lucrarilor de reparatii curnte, igienizare, curatenie, procurarea rechizitelor

Concursul Internațional Călător în Europa, Ediția a VI-a

„Performanţă în meserie- fază județeană

Concursul internaţional « Copiii şi marea”

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii-faza județeană

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/I.S.J. Constanța C.N. Vasile Goldiș, Arad(CAEN 2016, domeniul A8, poziția 22 Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“Con stanța

Liceul Teoretic Callatis

Ministrul Ecucației/ ISJ CTA

26

Popescu Andreea, clasa a IX-a B

Mențiune

Popescu Maria, clasa a IX-a B

Premiul II

Axinte Mihai Aurelian (cl. a Xa prof.) Pavel Andrei(cl. a X-a prof.) Murtaza Cosmin Iulian şi Vasile Adrian Claudiu

Premiul I Mențiune

Premiul II

Danilescu Ionut

Premiul III

Ardelianu Roxana

Premiul II

Dumitru Bianca

Premiul II

Popescu Andreea

Premiul III

Vlăducă Alina

Mențiune


IV. RELAȚII COMUNITARE Strategii propuse

Organizarea relatiei de colaborare cu parintii in temeiul Ord. MECI 5132/2009 privind activitatea dirigintilor, prin includerea in programul saptamanal al orei la dispozitia parintilor Implicarea consiliilor elevilor si consiliilor reprezentative ale parintilor in realizarea unor proiecte educationale privind combaterea violentei in unitatea scolara

Derularea activitatilor prevazute in Protocoalele incheiate cu diferite instituţii

Activităţi realizate

  

Reorganizarea Asociaţiei de părinţi Școala copilului meu ; Implicarea asociaţiei de părinţi în problemele şcolii. Verificarea dosarelor depuse pentru solicitarea burselor Bani de liceu. Au fost depuse un număr de 24 dosare, după verificarea eligibilităţii acestora, toate au fost aprobate;  Verificarea lunară a situației școlare pentru elevii de la învățământul profesional, beneficiari ai burselor lunare de sprijin;  Realizarea activitatilor de monitorizare a lucrarilor de reparatii curente si de igienizare pentru anul şcolar 2015-2016;  Încheierea unor contracte de închiriere a unor spații din incinta școlii pentru atragerea de fonduri extrabugetare. În anul şcolar 2014-2015 s-au încheiat următoarele parteneriate:  Liceul Tehnlogic Virgil Madgearu din Constanța;  Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisiu Iași;  Liceul Teoretic Callatis Mangalia, pentru derularea proiectele Marea Neagră Digitală, ediția a VII-a și „Copiii și marea”;  Liceul tehnologic Ion Bănescu Mangalia pentru participarea la simpozionul/concursul Stil de viață sănătos;  Școala postliceală FEG filiala Mangalia;  Liceu Sportiv Gheorghi Stoikov Rakovski din Bulgaria;  Liceul Tehnologic C. A. Rosetti Constanța;  Colegiul Tehnic Tomis din Constanța ;  C.S.E.I. Albatros Constanța; 27

Activităţi nerelizate/Aspecte care necesită îmbunătăţiri


Reconsiderarea strategiei privind imaginea scolii prin reactualizarea periodica a paginii web.

Organizarea manifestarilor cu

 Universitatea Româno – Americană;  Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, pentru derularea proiectului Studiu privind consumul de tutun alcool și droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional;  Organizația „Savați copiii” filiala Mangalia;  Asociația „Muncitoarele pioase ale Sf. Iosif”;  ONG Destiny Mangalia.  Muzeul de arheologie Callatis;  Politia municipiului Mangalia;  Cercul Militar Mangalia;  Școala postliceală FEG ducation, filiala Mangalia;  Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale “Amiral Ion Murgescu”. Dezvoltarea unei bune colaborări cu agenţii economici pentru încheierea contractelor de pregătire practică a elevilor, pentru domeniile Turism și alimentație, Comerț, Economic: o pentru nivel liceal, calificarea Tehnician în activități de comerț: D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia și PROFI-filiala Mangalia; o pentru nivel liceal, calificarea Tehnician în activități economice: D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia; o pentru nivel liceal, calificarea Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting și pentru învățământul profesional, calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație: S.C.Distrilux S.R.L, S. C. Kronos Management S.R.L., S.C. Solaris S.R.L., S.C. Argentinia S.R.L., S.C. Disco Dunărea S.R.L., S.C. Restaurant Management S.R.L. În vederea optimizării relaţiilor de comunicare şi colaborare cu personalul școlii, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cele mai bune condiţii, au fost organizate activități de loisir: Ziua Educației, Ziua Internațională a Femeii, sărbatorirea Crăciunului.  Actualizarea paginii web a şcolii http://economicmang.licee.edu.ro/  Popularizarea activităților și evenimentelor representative pe contul de facebook pentru Colegiul Economic Mangalia și pe contul de facebook 28


interes local (Balul bobocilor, Festivalul șanselor tale, Târgul ofertelor educaționale, Parada absolventilor)

pentru Centrul de Documentare și Informare a Colegiului Economic Mangalia, pe site-ul școlii în revista școlii ;  A existat preocupare pentru organizarea unor manifestări de interes local: Balul bobocilor, Festivitatea de absolvire a claselor terminale, Târgul ofertelor educaţionale, Festivalul șanselor tale.

29

Profile for curcan roxana

Raport privind calitatea invatamantului in perioada 2015 2016  

Raport privind calitatea invatamantului in perioada 2015 2016

Raport privind calitatea invatamantului in perioada 2015 2016  

Raport privind calitatea invatamantului in perioada 2015 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded