__MAIN_TEXT__

Page 1

Leverandør av RAS siden 1993


Norsk teknologi. Verdensledende kunnskap. Optimal vannkvalitet. Helt siden selskapet ble grunnlagt for 25 år siden har vi levert

Slik holder vi oss stadig i front av den teknologiske utviklingen i

bransjeledende teknologi for optimal vannkvalitet. Vi har funnet opp

bransjen.

og introdusert mange av dagens bransjestandarder – og har vært tidlig ute med å omfavne nye ideer og teknologier.

Anleggene vi utformer er optimalisert for god fiskelogistikk og fiskehelse. Både røkteren og fisken får en god hverdag på et RAS-

Våre ansatte er biologer, oppdrettere og ingeniører som har laget

anlegg utformet av AquaOptima.

hundrevis av RAS-anlegg. Med vår erfaring, vår kunnskap og våre produkter på ditt anlegg er du garantert et optimalt vannmiljø som gir

Som en del av Steinsvik Group kan AquaOptima levere nøkkelferdige

sunn fisk og rask vekst.

anlegg i alle størrelser og det siste av nyvinninger fra et av verdens ledende utviklingsmiljø for oppdrettsteknologi.

De ansatte i AquaOptima jobber hele tiden med nye RAS-anlegg, i tillegg til at vi hele tiden jobber med forskning- og utviklingsprosjekter.


AquaOptima gjennomfører installasjoner over hele verden Vi har levert RAS-anlegg til hele verden i over 25 år. Vår veldokumenterte teknologi brukes på en rekke arter i både varmt og kaldt vann, samt på ferskvanns- og saltvannsfisk over hele verden. Her er noen eksempler:

Laks – Nofima RAS FoU-anlegg, Norge Verdens største FoU-anlegg for RAS, 9 tanker 100 m3, 30 tanker 3,5 m3. Design, prosjektering, leveranse av utstyr, entreprenør for alle prosessrelaterte installasjoner. I drift siden 2010. Foto: Terje Aamodt © Nofima

Barramundi - PT Yapen Mandiri Sejahtera Hatchery & Fishfarming, Indonesia Barramundi RAS-klekkeri, sjøanlegg for påvekst. Design, prosjektering, leveranse av utstyr og veiledning. Anlegg ferdigstilt i 2018. 1 million fingerlings 20 g pr. år, levering til sjøanlegg vinter 2017 - kapasitet 1.260 tonn pr. år.

Sik og stør - SibInvestStroy, Sibir/Russland Stør 10 tonn pr. år og kaviarproduksjon 2,5 tonn pr. år. Klekkeri for sik 10 mill pr. år på 1,5 g, 1 mill pr. år på 30 g og 0,4 mill pr. år på 100 g. Design og prosjektering, utstyrsleveranse og veiledning. Byggingen startet våren 2015, i drift fra høsten 2016.

Ål - Find Fresh, Portugal RAS Ål, ferskvann, 500 tonn pr. år. Design, prosjektering, utstyrsleveranse og veiledning. Byggingen startet 2015, i drift fra mai 2016.


AquaOptima RAS - OptiFarm Vi bygger nøkkelferdige systemer som sikrer optimal vannkvalitet. En komplett OptiFarm gir effektive og selvrensende kar, optimal sirkulasjonshastighet og utmerket vannkvalitet. Dette fremmer fiskens vekst, ideell fiskeproduksjon og gir en jevn fordeling av fisk i oppdrettskaret

Åttekantede kar som fører til god karhydraulikk

Nøkkelferdig teknologi •

Vanninntak og behandling

Mekanisk filter

Vannbehandling RAS

Fjerner suspendert stoff større enn ca. 60 μm

Fiskeproduksjonsenheter

Overvåking og kontroll

Slambehandling

Opplæring, oppstart og service

Moving bed bioreaktor (MBBR) Reduserer nivået med ammoniakk (NH3) og nitritt (NO2) til trygge nivåer for fisken, i tillegg til å redusere organisk materiale som fremdeles finnes

CO2 -stripper Fjerner CO2 og potensiell nitrogengass fra vannet i sirkulasjon

OptiTank


OptiFlow Vanninnløpssystem for selvrensende oppdrettskar

Overvåking og kontroll Vi leverer automatiserte systemer for å overvåke og kontroller alle relevante parametere i ditt anlegg:

Oksygenering

Temperaturregulering

Kameraer

Undervannslys

Fôringssystemer

Pumper, blåsere og vifter

Oksygenering

OptiTrap

Ozonproduksjon

Fjerner 95% av sedimenterbare partikler på kort tid

pH-justering

Oksygen løses inn i vannet for å sikre optimale oksygenforhold for fiskevekst

I tillegg er systemet satt opp med alarmer for viktige parametre, slik at hele anlegget

Proteinskimming og ozonering: Forbedrer vannkvaliteten og øker klarheten i vannet gjennom å fjerne små partikler, komplekse organiske stoffer og oppløst organisk materiale

kan styres eksternt fra kontrollrommet.


Teknologi og løsninger OptiFarm består av flere forskjellige komponenter, inkludert OptiTrap, OptiFlow og OptiTank. OptiFarm, vårt konsept for et komplett RAS anlegg, er designet for ideell fiskehelse og vekst. Hver komponent i systemet fungerer og bidrar til disse faktorene.

OptiTrap

OptiFlow

OptiTank

Bioreaktor

Designet for å fjerne partikler fra

OptiFlow er et vanninnløpssystem

Vi foretrekker åttekantede kar,

Vi bruker biofiltrering i form

tanken. OptiTrap sørger for at

for perfekt blanding av vann

siden de gir ideell karhydraulikk.

av en moving bed bioreaktor

store partikler fjernes fra karet

og selvrensing av kar. OptiFlow

nesten umiddelbart etter at de

optimaliserer hastigheten på

I OptiTank er vannkvaliteten like

dannes.

vannstrømmen for å gi fisken de

god i alle områder av karet - med

rette svømmeforholdene for økt

god oksygenfordeling, optimal

MBBR er selvrensende, så du

kondisjon.

vannstrømning - og sunn fisk.

unngår å planlegge nedetid for

OptiTrap fjerner opptil 95 prosent av de sedimenterbare partiklene

og nitritt fra vannet.

vedlikehold. I tillegg er løsningen

fra vannet, og legger et effektivt

OptiFlow-systemet bidrar til

grunnlag for å opprettholde

optimal vannstrømning gjennom

optimal vannkvalitet i tanken til

hele hele karet.

enhver tid.

(MBBR) for å fjerne ammoniakk

svært energieffektiv.


Oksyginering

Proteinskimming og ozonbehandling

Overvåking og kontroll

For å løse oksygen ut i vannet

CO2 -stripping og degassing

Vi leverer automasjonssystemer

Prosjektering og dimensjonering

velger vi teknologier som er

CO2 og eventuell overmetning

For å oppnå optimal

for styring og overvåkning av

Vi tar vare på hele prosessen,

driftssikre og energieffektive.

av nitrogengass fjernes i

vannkvalitet bør det

alle relevante parametere på

fra design av bygning, inkludert

degasseren.

implementeres en sidesløyfe

anlegget.

produksjonsavdelinger og

Vi anbefaler én

med proteinskimming og

oksygeninnløser per kar slik

ozonering på anlegget.

Systemet lar deg kontrollere

av prosedyrer for

oksygentilførselen i alle

sykdomsforebygging,

Dette betyr at rundt en

kar, justere pH-verdien i

håndtering av fiskelogistikk og

tredjedel av vannet som

vannet for å optimalisere de

kontrakter med entreprenører.

føres gjennom bioreaktoren

biologiske prosessene, samt

vil til enhver tid gå gjennom

kontrollere omformere for

Vi sørger for at hele anlegget

til proteinskimming og

pumper og vifter. I tillegg

er økonomisk, effektivt og

ozonering. Denne prosessen

er det alarmfunksjonalitet

optimalisert for god fiskehelse

fjerner effektivt finpartikler

på alle parametere i

og drift.

fra vannstrømmen og

anlegget for fjernkontroll fra

skaper et klart og tiltalende

kontrollrommet.

at kontroll og overvåking av oksygenet blir enklest mulig.

tekniske rom, etablering

oppdrettsvann.


Børge Søraas Administrerende direktør

Eskil Forås Operativ leder

Trond Karlsen Salgssjef

Astrid Buran Holan Seniorrådgiver, PhD

borge@aquaoptima.com +47 488 65 918

eskil@aquaoptima.com +47 930 11 532

trond@aquaoptima.com +47 977 41 000

astrid@aquaoptima.com +47 916 83 316

aquaoptima.com Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, Norway

Profile for Celero Målbevisst Markedsføring

AquaOptima - Brosjyre  

Leverandør av RAS siden 1993

AquaOptima - Brosjyre  

Leverandør av RAS siden 1993

Profile for celero