Page 1


PARROQUIAS

CLAVES

ALBA

AL

ÁRBOL

AR

BELESAR

BE

BOIZÁN CARBALLIDO

BO CA

CODESIDO

CO

CORBELLE

CR

COSTA DISTRIZ

DI

GOIRIZ

VL 32

CS CR

GONDAÍSQUE

GO GN

INSUA LADRA

IN LA

LANZÓS

LN

MOURENCE

MO

NETE

NE

DI

NOCHE OLEIROS

NO OL

41

RIOAVESO

RI

ROMÁN SAMARUGO

RO

SANCOBADE

SN

SANTABALLA SOEXO TARDADE

ST

TORRE

CS 72

TA

VILALBA

TO VI

VILAPEDRE

VL

XOIBÁN

XO

LN 449

ST 61 CO

GO 235

TA MO 50

GN

VI

NO 211

TO

NE

SO IN

CA 28

AR

SN 89

BE AL 35

RO 50

10 0

BO

SA

SO

SA

RI OL 290

LA 36

XO 40


200

200 200

180

180 160

180 165

150 150 150

140

PREZO MEDIO

180 190

144 120

120 84 60

150

180

160

150 160

120

120

100 80

190

96

72 72

60

54

60

40 20 0

16

16 14 12 10

8

7

8

5

6 4

3 2

2

2

2

3

3

3

1

2 0

3

1

AL CA CS DI GO LA LN MO NO OL RO SN ST CELIA Y Á ÑEZ (4 ) CELESTINO A RIA S (2 ) A LICIA PÉREZ (2 ) P A Z SEIJA S (1)

VI

DELIA V ILLA RES (4 ) ESTRELLA M A R TÍ NEZ (2 ) JOSÉ GA R CÍ A (2 )

CORSINA GUIZÁ N (1) JOSEFA B A RRO (1) M ª X OS É LÓPEZ(1) CA RM ECA M PELLO(1)

M A NUE L CRIA DO (8 )

A M ELIA B LA NCO(1) DA NIE L B OIZÁ N(1) A URO RA LOZA NO(2 ) M A RÍ A DÍ A Z (2 ) PA Z SEIJA S (3 )

2

M . JOSÉ CA NDIA (2 ) M ILA GROS LOZA NO (5)

VL XO


250 213

CASAS DE CEBA

1 8 91 9 4

188

200

1 7 81 7 3 1 7 8

168173

169

151

148

141 138 141

15 0

127 114 117 100 94

10 0

89

85 80

80 68

56

67 63

50

0 83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

9 9 2 0 0 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 2 0 10

A NO S

3000 2748

2713

2500

23252330

Nº DE CAPÓNS

2147

2108

24442400 2274 2244

1980

2000

2264 2107 2186 2009 1871 1892 1993 1796 1819

1500

1000

937906 830800 800 727 674 619

500

0 83

84 85 86

87 88

89 90

91 92 93

94 95

96 97

98 99 2000200120022003200420052006200720082009 2010

ANOS

G OIR IZ(11) B ELESA R (1) D ISTR IZ(9 )

C OSTA (1) B OIZÁ N (3 ) A LB A (1) SA N TA B A LLA (1) SA N C OB A D E(3 )

LA N ZÓ S(2 6 )

R OM Á N (2 )

N OC HE(14 ) OLEIR OS(2 ) M A R TIÑ Á N (1)


A NO

C ENS O

TR ANS A C CI Ó N A P RO X IM A DA

P RE Z O M E DIO

M E LL O R C RI ADO R /A * ( 1º P RE M IO – a t a 199 0- )

CUANTÍA

2009

1.871

96.000 €

160 €

J OSEFA BARRO CORTIÑAS LANZÓS

300 € DI PLOMA

2008

1.796

117.000 €

190 €

OLIVA SOUTO AMADO GOIRIZ

300 € DI PLOMA

2007

2.186

100.000 €

180 €

AURO RA LOZ AN RÁBADE OLEIROS

300 € DI PLOMA

2006

2.264

100.000 €

180 €

O LIVIA SOUTO AMADO GOIRIZ

300 € DI PLOMA

2005

1.993

150.000 €

200 €

AURORA LOZANO OLEIROS

300 € DI PLOMA

2004

2.009

130.000 €

200 €

AURORA LOZANO OLEIROS

300 € DI PLOMA

2003

2.107

123.500 €

190 €

AURORA LOZANO OLEIROS

CADRO

2002

1.892

117.000 €

180 €

AURORA LOZANO OLEIROS

TORRE ANDRADE

2001

2.748

180.000 €

150 €

AURORA LOZANO OLEIROS

Unha P lac a

2000

2.244

30.000.000 pt s.

27.500 pt s.

AURORA LOZANO OLEIROS

50.000 pt s.

1999

2.400

25.000.000 pt s.

25.000 pt s.

DANIEL BO IZÁN BURGO LANZÓS

50.000 pt s.

1998

2.444

22.000.000 pt s.

30.000 pt s.

C ELIA YÁÑEZ REY LANZÓS

50.000 pt s.

1997

2.274

18.000.000 pt s.

24.000 pt s.

C ELIA YÁÑEZ REY LANZÓS

50.000 pt s.

1996

1.980

25.000.000 pt s.

25.000 pt s.

EMI LIO YÁÑEZ REY LANZÓS

50.000 pt s.

1995

2.108

25.000.000 pt s.

25.000 pt s.

C ELIA YÁÑEZ REY LANZÓS

50.000 pt s.

1994

2.713

25.000.000 pt s.

20.000 pt s.

JESÚS PÉREZ CORTI ÑAS COS TA

50.000 pt s.

1993

2.330

25.000.000 pt s.

30.000 pt s.

CELESTINO ARIAS S EC O LANZÓS

50.000 pt s.

1992

2.325

23.000.000 pt s.

25.000 pt s.

DELIA VILLARES LEAL LANZÓS

50.000 pt s.

1991

2.147

20.000.000 pt s.

20.000 pt s.

MANUEL CRIADO FUENTES NOCHE

17.000 pt s.

1990

906

18.000.000 pt s.

20.000 pt s.

ANTO NIO CARREIRA O TERO LANZÓS

15.000 pt s.

1989

937

15.000.000 pt s.

16.000 pt s.

RAMIRO RIVAS BOIZ ÁN

15.000 pt s.


M EL L O R C E S TA * ( 2º P R EM I O – at a 19 90- )

P R EM I O

M EL L OR P A R * (3 º P R E MI O – a t a 1990 - )

P RE M IO

C ORSIA GUIZÁN O RO SA NO CHE

200 € DIP LOMA

PAZ S EIJ AS SEOANE GO IRIZ

150 € DIPLO MA

MILAGRO S LOZ ANO PÉREZ DISTRI Z

200 € DIP LOMA

CARMEN BARRO ARES LANZÓS

150 € DIPLO MA

CARMEN AGUIAR AIRADO GOIRIZ

200 € DIP LOMA

MARÍA JO SÉ LÓPEZ S OLLOS O LANZÓS

150 € DIPLO MA

JO SÉ OTERO P AREDES SANC OVADE

200 € DIP LOM

MI LAGROS L OZANO P ÉREZ DISTRIZ

150 € DIPLO MA

P AZ SEIJAS SEOANE GOIRIZ

200 € DIP LOMA

Mª C ARMEN BARRO ARES

150 € DIPLO MA

MARÍA SECO MI RAGAYA DISTRI Z

200 € DIP LOMA

EMI LIO YÁÑEZ REY LANZÓS

100 € DIPLO MA

JOS EFA LÓP EZ CARBALLAL LANZÓ S

CADRO

JOSEFA CENDÁN ROUCO CORBELLE

C ADRO

CO RS INA GUISAN OORSA NO CHE

TORRE ANDRADE

CARLOS C ORTIÑAS FDEZ. GO IRIZ

TORRE ANDRADE

ROS ENDO BLANC O TEIJ EI RO GOIRIZ

UNHA PLACA

VIRGI NIA CASTRO BURGO LANZÓS

UNHA P LAC A

MANUEL C RI ADO FUENTES NO CHE

30.000 pts.

Mª XOSÉ LÓP EZ SOLLO SO LANZÓS

20.000 pt s.

AMELIA BLANCO FELP ETO NO CHE

30.000 pts.

Mª CARME CAMPELLO CASTRO BOIZ ÁN

20.000 pt s.

MANUEL C RI ADO FUENTES NO CHE

30.000 pts.

AURORA LOZANO OLEIROS

20.000 pt s.

MARINA DÍAZ RIVAS BELESAR

30.000 pts.

PAZ S EIJ AS SEOANE GO IRIZ

20.000 pt s.

PAZ S EIJ AS GARCÍA GOIRIZ

30.000 pts.

C ORSINA GUI ZÁN OROSA NOCHE

20.000 pt s.

MANUEL C RI ADO FUENTES NO CHE

30.000 pts.

DELIA VILLARES L EAL LANZÓS

20.000 pt s.

ESTRELLA MARTÍNEZ RGUEZ. ROMÁN

30.000 pts.

P AZ SEIJAS GARCÍA GO IRIZ

20.000 pt s.

Mª JO SÉ CANDIA I GLESI AS GOIRIZ

30.000 pts.

ENGRAC IA MIRAGAYA C URRÁS S ANTABAL LA

20.000 pt s.

MANUEL C RI ADO FUENTES NO CHE

30.000 pts.

JOSEFA LÓP EZ HERMI DA GO IRIZ

17.000 pt s.

Mª JO SÉ CANDIA I GLESI AS GOIRIZ

14.000 pts.

JOSEFA CENDÁN ROUCO MARTIÑÁN

12.000 pt s.

MILAGRO S LOZ ANO PÉREZ DISTRI Z

12.000 pts.

DELIA VILLARES L EAL LANZÓS

10.000 pt s.

MILAGRO S LOZ ANO PÉREZ DISTRI Z

12.000 pts.

ESTRELL A MATÍNEZ RGUEZ. ROMÁN

9.000 pt s.

No ano 2001, outórgase por 1ª vez o premio á Mellor Iniciativa, sendo a gañadora Josefa Campello Otero, de Belesar.


PARA AMIÑA AVÓA. Neste tempo de Nadal quéroche mandar avóa, unha carta fenomenal, con música e debuxos de Nadal con tres agasallos máis que van ser especiais ogallá che gusten de verdade porque son meus e da miña irmá. Iker Pita Peña 3º B

O NADAL A escola remata porque chega o Nadal. Todos contentos para comenzar a xogar, cae a neve do ceo, ¡que ben ,que ven cedo! Todo o tapa de branco E por eso os nenos disfrutan tanto. A neve gústame moito E farei un boneco parecido a un oito. Un boneco ben feitiño, coa súa bufanda está quentiño. Veñen os nenos ao seu carón, e todos xuntos rin a cachón. Alba Río Freire 3º B.


AaPravia Extra-Capón-2010

Orientación

CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

Por José Luis Rodríguez Campos, Xefe do Departamento

53


A Pravia. Nº 61. (2010)  
A Pravia. Nº 61. (2010)  

Revista escolar do CEIP Antonio Insua Bermúdez en Vilalba, Lugo. Galiza. España

Advertisement