Full Informatiu 4

Page 1

Consell Escolar de les Illes Balears

FULL INFORMATIU Núm. 4

maig – juny 2008


GOVERN DE LES ILLES BALEARS CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS Full Informatiu Edició: CEIB Redacció: Secretaria del CEIB

2


E d i t o r i a l

E

l Full informatiu dóna una passa endavant en la seva transformació cap a un nou format de revista digital. Fins ara ajustava molt la seva extensió i contingut al títol perquè

s’editava en paper. Actualment és tracta d’una edició digital que pren volada, per això volem intentar dotar-la de nous continguts i no estar limitats per la seva extensió. Fonamentalment es tracta de fer un mitjà de comunicació més atractiu per a antics i nous lectors, sense perdre la precisió en les dades que oferia fins ara. Amb aquesta finalitat, intentarem completar-lo amb la presentació d’experiències, programes o bones pràctiques escolars. Concretament en aquest exemplar incloem un article on s’exposen les principals iniciatives del nou Institut de la convivència i l’èxit escolar. També volem incorporar entrevistes a personatges destacats del món de l’educació, com és el cas de la consellera d’Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés, a la qual agraïm la seva participació. En un procés de millora inacabat, esperem que aquest Full informatiu núm. 4 sigui sols el

principi de la nova etapa i que esdevingui un referent interessant per a tota la comunitat escolar.

S u m a r i

Pere Carrió i Villalonga President del CEIB

Temes d’interés: La XVIII trobada anual dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat. 4 Entrevista: Bàrbara Galmés Chicón Consellera d’Educació i Cultura 6 Col laboracions: L’Institut per a la convivència i l’èxit escolar 10 Informacions

12

Resum de legislació 3

Miscel lània

17

13


T e m e s

d’ i n t e r é s

Els presidents i les presidentes dels consells escolars autonòmics i de l’estat.

La XVIII trobada anual dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat. Del 6 al 9 de maig es va desenvolupar la XVIII trobada anual dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, a Bilbao. El tema monogràfic que fou tractat va ser el de les competències educatives bàsiques. La representació del CEIB va estar formada pel seu president, Pere Carrió, la vicepresidenta Elvira Badia, el secretari Mateu Tomàs i els consellers Edelmiro Fernández, Amador Alzina i Miquel F. Oliver.

Les jornades de la trobada van ser estructurades entorn d’un document inicial que va rebre aportacions i esmenes de diferents consells escolars, comptant amb meses que tractaren temes monogràfics, la presentació d’experiències en centres educatius i la discussió de les competències educatives bàsiques en l’àmbit internacional. Totes aquestes activitats conduïren a un document final on hi foren incloses les reflexions i propostes 4

que, de manera resumida, esmentam a continuació: Les competències bàsiques constitueixen un nou plantejament educatiu que centra l’atenció en l’actuació de l’alumne i, en conseqüència, avalua el que és capaç de fer i resoldre situacions pràctiques, reals o simulades, i no sols allò que ja sap.


El concepte “bàsiques” tència digital i, especial- noves competències diriestà referit a les compement, surten per primer gides al desenvolupament tències que cada persona cop en els currículums personal, tals com ha de desenvolupar necesdels ensenyaments bàsica l’autonomia i iniciativa sàriament per personals i la tal d’arribar a la competència seva realització anomenada personal i a la “aprendre a integració sociaprendre”, dirial. A les comgida a una oripetències tradientació a cionals s’uneix l’aprenentatge el tractament en el decurs de de la informa- Carmen Maestro, presidenta del Consell Escolar de l’Estat, Konrado tota la vida. Mugeretza, president del Consell Escolar d’Euskadi i Juan Iglesias, ció i la compepresident del Consell Escolar d’Extremadura. Propostes respecte del currículum.

Propostes respecte dels centres escolars.

- Relacionar les distintes àrees de coneixement i tractar-les conjuntament en l’activitat docent. - Concretar quins han de ser els nivells de cadascuna de les vuit competències educatives bàsiques que ha d’aconseguir l’alumne en cada etapa educativa, així com els criteris d’avaluació. - Dissenyar les avaluacions de diagnòstic en coherència amb el marc de les competències educatives bàsiques.

Els centres escolars han de disposar de més autonomia, la qual cosa du implícit: - Revisar o definir el projecte educatiu de centre i el reglament d’organització i funcionament. - Afavorir i incentivar als centres innovadors i potenciar la seva gestió descentralitzada. - Reforçar la direcció dels centres, les seves funcions i condicions professionals, de tal manera que exerceixin el lideratge pedagògic. - Assegurar els recursos necessaris que permetin l’atenció de l’alumnat en tota la seva diversitat.

Propostes respecte dels agents socials implicats en l’educació.

Propostes respecte del professorat. Incorporar a la formació inicial i permanent del professorat la capacitat teòrica i pràctica adequades per al desenvolupament de les competències personals, professionals i socials dels docents. En el model de la formació inicial agafa gran importància el període de pràctiques, que veurà augmentada la seva durada.

- Impulsar polítiques d’atenció a les famílies, especialment en medis socialment desafavorits. - Impulsar projectes culturals amb els ajuntaments i altres institucions. - Potenciat la feina dels educadors socials i els mediadors culturals amb l’alumnat i les seves famílies. 5


E n t r e v i s t a

Bàrbara Galmés Chicón Consellera d’Educació i Cultura

Llicenciada en filosofia i lletres, especialitat filologia hispànica, deixà la direcció de l’IES Son Rul lan per fer-se càrrec, aviat farà un any, de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Quin va ser el seu primer pensament quan se li oferí la seva actual responsabilitat? Hi ha una etapa prèvia abans d’arribar al nomenament. Quan a la llista electoral veus que ocupes el quart lloc, d’alguna manera això et predisposa a veure’t en una determinada situació, però no pensava que fos jo qui ocupàs aquest càrrec. Em produí alegria, il lusió i orgull que el president del Govern m’oferís aquesta responsa6

bilitat, pensant que podia treure endavant la gestió d’una conselleria tan complexa com aquesta. Va ser un repte important? Em consider una persona molt activa i m’agraden els reptes. No em manquen ni la il lusió ni la capacitat d’aprendre i d’esforçar-me per lluitar per un tema com el de l’Educació, que és la meva vida. És optimista respecte del futur de l’Educació a les Illes Balears? Som optimista i crec que el


canvi és possible, tot i que premsa, però ara ja m’hi he no sempre pot ser immedi- avesada. A la Conselleria at. Les dificultats no ens han tenim un ventall d’aturar davant les dificul- d’actuacions molt ample, tats i per això és molt impor- que afecten molts tant comptar amb un equip col lectius, i és normal que actiu, sòlid, cohesionat i existeixi la polèmica o la dismotivat per lluitar per la mi- conformitat i que es critiqui llora de l’Educació. la consellera. De què no n’era conscient Comparteix la sensació que quan acceptà el càrrec? aquest curs ha estat conTenc molt clares les línies flictiu? d’actuació i els objectius, És evident que qui no inicia però no era conscient de actuacions no té probleles dificultats internes de mes. No em fa por que hi funcionament, de ritmes, d’organització i de pro“Respecte del futur de blemes quotidians amb els quals no havia compl’Educació a les Illes Balears , tat. Però això s’ha anat som optimista i crec que el canvi resolent amb la professionalitat del personal de és possible, tot i que no sempre pot ser immediat.” la Conselleria. El fet de ser dona afegeix més responsabilitat al càrrec? hagi opinions contràries Crec que no. Recordem perquè crec que tot es pot que a Educació les dones reconduir. Som molt conscitenim una presència molt ent que els canvis generen important i consider conse- opinions i topades, especiqüent que sigui una dona la alment quan rompen inèrciresponsable d’aquesta es prèvies, i per tant preveia Conselleria. un cert qüestionament. TePerò s’exigeix més a una nim un projecte i crec que dona? una acció de quatre anys Personalment no ho he vis- ha d’estar programada. cut ni experimentat. Avui Disposam d’una legislatura som moltes les dones que per canviar moltes coses ocupam càrrecs públics i a que consideram que s’han les Illes Balears hem avan- de canviar. çat moltíssim en aquest sen- Com per exemple? tit. S’ha de dur endavant el pla Què li produeix veure rela- d’infraestructures comptant cionat el seu nom amb amb una forta inversió, perqüestions de certa conflicti- què és fonamental per povitat? der disposar d’un servei púAl començament em crida- blic de qualitat. No hi havia va l’atenció veure sortir tan una previsió adequada, desovint el meu nom a la rivada del creixement de la 7

població, i hem de donar resposta a aquesta situació completant el mapa escolar de necessitats. Sé que el proper curs començarem amb més aules prefabricades de les que voldríem, però també sé que al costat d’aquestes aules hi haurà una obra començada. Per altra banda sabia que ens trobàvem en un moment de canvi, amb el desenvolupament de la LOE de la qual cosa el CEIB n’és molt conscient- i això suposa canvis de normativa que es concreten en els decrets d’ordenació del sistema educatiu a infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat. També la implantació d’una assignatura, com és l’educació per a la ciutadania, ha afegit més dificultats, però som conscient que els projectes poden sortir endavant. Quins han estat els temes més polèmics? Hi hagut una certa polèmica al voltant de tres qüestions: la gratuïtat dels llibres de text, la regulació de l’etapa de 0 a 3 anys i les negociacions amb l’ensenyament privat concertat. Quant a l’etapa de 0 a 3 anys em sent molt satisfeta i orgullosa de la iniciativa de regulació, així com de fer una aposta decidida per a la creació d’una xarxa pública d’escoletes, oferint la possibilitat que els infants petits rebin l’atenció necessària. No estava regulat aquest


tram d’edat? Fa devuit anys que n’estava, de regulat, però teníem una situació d’alegalitat en la qual existia la llei però que no s’aplicava. Comprenc que alguns sectors estiguin preocupats per l’aplicació d’una normativa del 1991, però han de comprendre que s’ha d’aplicar la llei i fer un seguiment de la normativa. Estam al seu costat amb un equip que s’ha entrevistat amb les parts implicades i amb la creació de l’Institut de la Primera Infància.¡, però el que em sap greu és que després surti publicat que no hem negociat aquest tema, quan ha estat tot el contrari. I les reivindicacions del professorat de l’ensenyament concertat? Les seves reivindicacions són històriques i les he reconegudes, però s’ha donat una imatge d’inflexibilitat per part de la Conselleria i de la consellera que no és certa. Algun tema li lleva la son? Tots els temes em preocupen, però sobretot tenir la capacitat de posar en marxa les iniciatives necessàries per tal de reconduir la situació del sistema educatiu de les Illes Balears. En quin aspecte concret voldria veure millores? Amb la reducció de l’abandonament escolar i en la millora dels resultats acadèmics. En Educació és

En què consisteix el pla? difícil veure de manera immediata els resultats dels Es tracta d’una iniciativa de canvis que s’hi han realitzat lecto-escriptura, amb un o canviar la percepció socisistema de reforç de profesal del valor de la formació, sorat i actuacions per niperò tot i això s’han de fer vells, dirigida a reconduir la les passes necessàries per situació. Els centres que dureduir l’abandonament esen endavant el pla estan colar i millorar els resultats molt satisfets amb ell i la acadèmics dels nostres nostra idea és ampliar-lo a alumnes. Aquests no són altres centres, de tal manereptes exclusius de les Illes ra que hi hagi un pla geneBalears, però nosaltres esralitzat de lecto-escriptura a tam en una situació una misegon cicle de primària que ca més delicada per la fadetecti quins alumnes tecilitat de trobar feines ben nen problemes per poder remunerades sense exigènfer les actuacions oportucia de formació professional prèvia. La formació “S’han de fer les passes neinicial i la permanent són c e s s à r i e s per reduir dos objectius fonamentals, especialment perquè l’abandonament escolar i miles empreses demanen llorar els resultats acadèmics personal titulat i qualificat. dels nostres alumnes”. I per millorar els resultats acadèmics? Consideram que un dels nes. Pensem que de vegaproblemes fonamentals per des un infant pot tenir difipoder seguir els estudis amb cultats en l’assignatura de èxit és la detecció premamatemàtiques perquè no tura dels problemes de lecentén el que li planteja el tura. Si els nins saben llegir text d’un problema. Estaríem xerrant de canviar correctament podran seel sistema d’avaluació? guir els seus estudis amb èxit. Pensam que la detecCrec que ara la LOE pot reció s’ha de fer a 3r o 4t de plantejar també l’avaluació primària, perquè un infant de l’alumnat i enfocar meque no sap llegir bé, que no todològicament de forma entén el que llegeix a més pràctica els coneixeaquesta edat, està predesments. A vegades els alumtinat al fracàs. De fet ens nes tenen problemes pertrobam amb molts alumnes què el que fan es memoritque arriben a l’ESO amb zar. Els alumnes han de veuaquesta circumstància, per re la utilitat dels seus estudis això hem començat un pla per sentir-se motivats i millopilot que avaluarem a final rar els seus resultats. d’aquest curs. Hi ha experiències prèvies en aquest sentit? 8


En altres zones s’han fet plans de plans de reforç educatiu per a primària i secundària (PROA), que són actuacions dirigides a reconduir la situació mitjançant el reforç fora de l’horari lectiu, amb atenció individualitzada o en grup, a alumnes amb risc de fracàs. Totes les actuacions han d’anar en aquest sentit i també a l’atenció a la diversitat. És fonamental que cada centre faci els seus propis plans de millora de resultats acadèmics, així com del rendiment i l’èxit escolar dels seus alumnes. Què és l’èxit escolar? No podem xerrar sols del rendiment acadèmic dels nostres alumnes sense tenir en compte la seva realitat personal, familiar o social. Si aconseguim que un alumne que surt del sistema educatiu cap al món laboral sense cap títol aconsegueixi la titulació en ESO això sens dubte és un èxit, però no és suficient. Ara mateix ens plantejam l’objectiu que tothom tengui la titulació corresponent d’ESO, però hauríem de mirar encara més lluny i l’èxit seria aconseguir que l’alumnat passàs a l’ensenyament postobligatori, el batxillerat o la formació professional. Com es pot reduir la taxa d’absentisme escolar? Quan xerram d’absentisme escolar feim referència a diferents situacions: l’absentisme esporàdic, l’intermitent, el crònic... El crònic no és massa alt, però per tal de reduir-lo encara

més s’han de prendre mesures socioeducatives, amb la participació dels ajuntaments i dels seus educadors i treballadors socials. En aquesta mena d’absentisme el que hi sol haver és un problema familiar de fons que ha de menester una intervenció en profunditat. De què podem presumir en el sistema educatiu de les Illes Balears? Tenim un professorat excel lent que s’ha sabut adaptar a les circumstàncies. La nostra professió és molt difícil, molt complicada, perquè hem de donar resposta a bona part dels problemes que se li van plantejant a la societat. Hi ha professions que tenen un camp d’actuació molt concret, però en la nostra el camp és més ample. La societat sol esperar que l’Educació resolgui els problemes que van sortint i això suposa donar resposta a més reptes i trobar les solucions adequades, que són coses que ho sap fer el nostre sistema educatiu.

9

Se la veu satisfeta per la feina feta i il lusionada mirant al futur. Em sent molt contenta i satisfeta per la feina que ha fet la Conselleria. Ens hem marcat uns objectius sense deixar res a l’atzar o a la improvisació. Volem estar al costat del professorat, dels alumnes i de les famílies, perquè venim del món de l’Educació i coneixem les seves necessitats. De què no es penedeix? De moltíssimes coses. Hem confeccionat un pla d’infraestructures molt pensat i transparent, amb fonaments i criteris. També em sent contenta del pla de primera infància, perquè un dels objectius del Govern es oferir 2000 places d’escoletes. També em satisfà que vagi endavant la iniciativa de reutilització de llibres de text, que és una ajuda per a les famílies i un programa de futur en ser una aposta per educar en el consum responsable.


C o l la b o r a c i o n s

L’Institut per a la convivència i l’èxit escolar El passat 30 d’abril, en presència de l’honorable consellera d’Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés, es va constituir la Comissió d’experts de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, tal com s’estableix al Decret de dia 25 de gener. La Comissió d’experts està formada per onze membres, tres dels quals són proposats per al seu nomenament pel Consell Escolar de les Illes Balears. Aquesta Comissió té com a principals objectius assessorar el director de l’Institut i fer propostes de desenvolupament de les línies de treball apropiades segons les funcions de l’Institut, analitzar la informació obtinguda per tal de proposar mesures d’actuació i propostes de millora, i assessorar sobre la planificació de diferents programes d’actuació amb referència a la convivència, la participació o l’èxit escolar. A més de la Comissió d’experts, l’altre òrgan col·legiat que integra l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar són les Unitats de convivència. Les Unitats de convivència tenen dues tasques fonamentals: l’atenció personalitzada a demandes d’intervenció en temes de convivència escolar i la coordinació de propostes de formació.

La Unitat de convivència La Unitat de convivència ha atès 34 casos de conflictes a les aules en els seus primers mesos de funcionament. La major part de les demandes d’assessorament prové de les famílies dels alumnes afectats, amb un total de 16 casos, un 47% del total. El problema més freqüent que s’ha detectat han estat baralles, agressions o amenaces amb el 32,3% - 11 dels casos-. També destaquen les consultes per assetjament en diferents graus (7 casos) i per alumnes molt conflictius (8 casos). La Unitat de convivència està formada per un tècnic especialista en resolució de conflictes de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, l’inspector de zona del centre i un assessor jurídic. Les seves tasques són, fonamentalment, atendre de forma personalitzada a demandes d’intervenció en temes de convivència escolar des dels diferents sectors de la comunitat educativa. 10


F O R M AC I Ó D E L S F O R M AD O R S E N C O M P E T È N C I A S O C I AL I M E D I AC I Ó Un total de trenta professors han estat formats per assessorar i guiar els centres en la creació d’equips de mediació. La proposta de formació que enguany s’ha fet des de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, en col·laboració amb el Servei de Formació de Professorat, ha estat formar un grup de professors per poder guiar i assessorar els centres que ho sol·licitin en la creació d’equips de mediació a partir del curs 2008-09. La formació s’ha centrat, per una part, en conèixer i posar en pràctica els materials del programa de competència social del Dr. Manuel Segura, amb l’objectiu de transmetre la seva aplicació pràctica a través de cursos dels Centres de Professors el proper curs. Per una altra part, i com a formació central, s’ha conegut i desenvolupat el Programa de Mediació Escolar que s’aplica a Catalunya des de l’any 2001 per tal de dur formació als centres amb l’objectiu de formar equips de mediació integrats per professors, alumnes, famílies i personal no-docent. Els centres de secundària ja han rebut la convocatòria de formació en centres per al curs 2008-09. Dins els projectes d’innovació pedagògica figura el Programa d’implantació de la mediació escolar als centres de secundària. Aquests programes de mediació escolar afavoreixen la convivència escolar de manera directa, ja que proporcionen eines per tal de tractar de manera positiva els conflictes que inevitablement es presenten en qualsevol situació de convivència. A més a més, l’experiència indica que aquests programes contribueixen a crear una “cultura de mediació” que impregna les relacions entre els membres de la comunitat educativa.

P L A D E S U P O R T A L A L E C T O - E S C R I P T U R A P E R AL 2 N . C I C L E D ’ E D U C AC I Ó P R I M ÀR I A Aquest Pla ha tingut una fase experimental de febrer a juny de 2008 en la que han participat 34 escoles. La Llei Orgànica d’Educació (LOE) preveu que al llarg del període d’implantació de la Llei es disposin d’assignacions específiques per al suport a actuacions com ara els Programes de millora de l’èxit escolar. Aquest programa es dirigeix a l’aplicació de plans dirigits a posar en marxa mesures recollides a la LOE i orientades a incrementar el nombre d’alumnes que progressen adequadament al llarg de la seva escolarització. Dins aquest marc la Conselleria d’Educació i Cultura, a través de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, ha dissenyat el Pla de suport a la lecto-escriptura per a alumnes de 2n. cicle d’educació primària, com a una acció dirigida a la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es detecten les dificultats d’aprenentatge a l’educació primària. El programa proposa un suport mixt: el mestre atén als alumnes amb dificultats en petits grups i, també, incideix al gran grup per facilitar l’atenció individualitzada i el treball cooperatiu. Enguany, durant la fase experimental de febrer a juny, hi ha participat 34 centres al Programa (22 de Mallorca, 8 d’Eivissa i 4 de Menorca). S’han atès uns 3.000 alumnes en grupclasse i uns 600 alumnes en petit grup. L’avaluació que les escoles participants en fan és bona i per això s’ha decidit ampliar el Pla de suport a la lecto-escriptura el curs vinent per al 2n. cicle d’educació primària. 11

Loreto Herrero Institut per a la convivència i l’èxit escolar


I n f o r m a c i o n s

Nomenaments i cessaments de consellers ORDRE

BOIB

CESSAMENT

NOMENAMENT

GRUP

ORGANITZACIÓ

01-04-08

12-04-08

Rafael Pons Campos

Antonio Baos Relucio

A

Federació d’ensenyament de CCOO de les Illes Balears

01-04-08

12-04-08

Julia Sánchez Moreno

Rafael Pons Campos

F

CCOO de les Illes Balears

Ple 16 maig 2008 Dia 16 de maig es reuní en Ple el CEIB al saló d’actes del col legi concertat “Madre Alberta” de Palma, essent aprovat per 22 vots a favor i 10 en contra l’Informe 6/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears. Actuà de ponent d’aquest informe la Sra. Elvira Badia, es van rebre aportacions de COAPA, de la representació de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les Cooperatives de Treball i de l’STEI-i. Després de passar per la Comissió Permanent es van rebre esmenes per part de FETE-UGT.

Un

cop

aprovat

l’informe en la sessió plenària, el 20 de maig es va remetre a la consellera d’Educació i Cultura. En la mateixa sessió fou aprovada per unanimitat la Memòria del CEIB corresponent a l’any 2007, que serà publicada en format de llibre que inclourà un CD amb ampliació de la informació. D’ esquerra a dreta: Mateu Tomàs; Elvira Badia (ponent de l’informe) i Pere Carrió. Secretari, vicepresidenta i president del CEIB respectivament. 12


R e s u m

d e

l e g i s l a c i ó regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 21.04.08, núm 54) - Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual s'ordena l'exposició pública dels expedients d'establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2008-2009 (BOIB 29.04.08, núm 58) -Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 18 d'abril de 2008 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears (BOIB 06.05.08, núm 62)

CAIB - Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 05.04.08, núm 46) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 10.04.08, núm 48) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 1 d'abril de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears. (BOIB 12.04.08, núm 50) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB 15.04.08, núm 51) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública per al curs 2008-2009 (BOIB 17.04.08, núm 52) - Correció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 21.04.08, núm 54) - Ordre de 17 d'abril de 2008, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es

- Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB07.05.08,núm 63) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 16 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB 10.05.08, núm 64) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB 13.05.08, núm 65) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 13.05.08, núm 65) - Resolució del director general de Planificació i Centres de 30 d'abril de 2008 per la qual es determinen les ràtios d'alumnes/professor per unitat escolar per als centres privats concertats de les Illes Balears (BOIB 15.05.08, 13


núm 66) -Correcció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 16 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB 17.05.08, núm 68) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es convoca el procediment per a la selecció i nomenament de directors als centres docents públics de nova creació (BOIB 31.05.08, núm 76) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 04.06.08, núm 78) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de

les Illes Balears (BOIB 05.06.08, núm 78) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 20 de maig de 2008 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-09 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 24.05.08, núm 56) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 04,06,08, núm 78). -Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 05.06.08, núm 79) -Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 14.06.08, núm 83)

Jornada laboral i calendari escolar - Orden de 16 de abril de 2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. Junta de Andalucía. (BOJA, 02.05.08, NÚM 87). - Ordre EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. Generalitat de Catalunya. (DOGC 19.05.08, num 5133) - Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos (BOPV 25.04.08, núm 79) - Resolución de 30 de abril de 2008, por la que se desarrolla el calendario escolar en lo que respecta a la finalización de las actividades del presente curso 2007/2008 en las enseñanzas no universitarias. Canarias. (BOCAC 20.05.08, núm 100) Resolución de la Dirección General de Centros de fecha 29 de abril de 2008, por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2008-2009. Región de Murcia. (BORM 27.05.08, núm 122) - Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establece el calendario escolar del curso académico 2008/2009. La Rioja. (BOR 24.05.08, núm 69) - Orden EDU/879/2008, de 2 de junio, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León 14 (DOCYL 06.06.08, núm 108)


Ajudes i beques - Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2008-2009. (BOE, 13.05.08, num 116) - Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, para el curso académico 2008-2009. (BOE, 13.05.08, núm 116)

Consells escolars autonòmics - Decreto 47/2008, de 30 de abril, por el que se nombra presidenta del Consejo Escolar de Cantabria. (BOC, 08.05.08, núm 89) - Decreto 373/2008, de 27 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Lara Ramos como Presidente del Consejo Escolar de Andalucía.(BOJA 30.05.08, núm 107)

Educació infantil - Orden EDU/34/2008, de 30 de abril, por la que se dictan instrucciones para la implantación de unidades destinadas a los alumnos de dos años en los centros públicos que imparten Educación Infantil y/o Educación Primaria. Cantabria. (BOC, 09.05.08, núm 90) - Orden 12/2008, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, por la que se dictan instrucciones para la implantación del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 13.05.08, núm 64) - Resolución 118/2008, de 13 de marzo, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2008-2009, la elaboración del calendario y del horario de los centros de primer ciclo de educación infantil. Navarra. (BON 18.04.08, núm 49) - Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 14.04.08, núm 43) - Educación.- Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 15.05.08, núm 93) - Orden de 10 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se desarrolla la disposición final primera del Decreto 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia de determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles para niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004. (BOPV 19.05.08, núm 93) - Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. . (DOCYL 12.05.08, núm 89) - Orden de 8 de mayo de 2008 sobre admisión de niños y niñas en las Escuelas Infantiles que imparten primer ciclo de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Murcia. (BORM 12.05.08 núm 109) -Decret 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s'establixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 03.04.08, núm 5734) -Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'establix el currículum del segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 03.04.08, núm 5734) - Orden de 16 de mayo de 2008 por la que se establecen determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Infantil, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Extremadura (DOE 26.05.08, núm 100) 15


Llibres de text - Orden EDU/629/2008, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/553/2006, de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.(DOCYL 24.04.08, núm 78) - Orden de 28 de abril de 2008 por la que se convoca y regula el programa de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares en centros sostenidos con fondos públicos para los niveles obligatorios y gratuitos para el curso escolar 2008-2009. Xunta de Galicia. (DOG 15.05.08, núm 93) - Ordre de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, de gratuïtat de llibres de text per a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart curs d'Educació Primària, en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. (DOCV 16.05.08, núm 5764) de Educación y Ciencia, por la que se modifica la Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Asturias (BOPA 09.04.08, núm 82) - Orden de 14 de abril de 2008, por la que se regula el personal docente financiado con fondos públicos de los que podrán disponer los Centros Privados Concertados de Canarias para el incremento de la ratio profesor-unidad concertada, Profesores de Pedagogía Terapéutica, Profesores de Psicología y Pedagogía, Atención Domiciliaria y Programas de Diversificación Curricular. Canarias. (BOCAC 06.05.08, núm 90) - Orden de 7 de abril de 2008, por la que se modifica la Orden de 10 de diciembre de 2007, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria. Murcia. (BORM 07.05.08 núm 108) - Resolución de 15 de mayo de 2008 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 24 de abril de 2008, del Consello de la Xunta de Galicia, por el que se autoriza la firma del acuerdo entre la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales de la enseñanza privada concertada de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre condiciones laborales para los años 2008, 2009 y 2010, y la calidad de la enseñanza (DOG 30.05.08, núm 104) - Orden de 14 de mayo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan las condiciones de suscripción y renovación de Conciertos Educativos para los cursos escolares 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 20112012, y se convoca a los centros docentes para la concertación del curso escolar 2008-2009. País Vasco (BOPV 04.06.08, núm 105)

Varis - Edicte de 30 d'abril de 2008, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'educació de Catalunya. (DOGC 08.05.08, núm 5127) -Orden foral 58/2008, de 25 de abril, del Consejero de Educación, por la que se establecen las condiciones de disfrute del permiso parcialmente retribuido correspondiente al personal funcionario docente no universitario dependiente del Departamento de Educación. Navarra. (BON 14.05.08, núm 60) - Orden de 3 de abril de 2008, del Departamento de Educación Cultura y Deporte, por la que se establecen las condiciones para el reconocimiento del derecho del personal docente no universitario al disfrute de un curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial, en aplicación del Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación. Aragón. (BOA 28.04.08, núm 48) - Orden de 2 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, mediante la que se aprueban los Programas "Apertura de centros" y "Abierto por vacaciones", y se establecen las bases para su funcionamiento. Aragón (BOA 06.05.08, núm 52) - Orden de 29 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se determina en cien el número máximo de docentes no universitarios que, para el curso 2008/2009, podrán acogerse al disfrute de un curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial. Aragón (BOA 20.05.08, núm 62) -Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. Asturias. (BOPA 04.04.08, núm 78) - Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería 16


M i s e c e l l à n i a Per estar informat diàriament, especialment de temes d’educació, hom pot anar al web del Govern www.caib.es, seleccionar >>>>>Actualitat i al menú desplegat entrar a Què diu la premsa?>>>>> http://resumdepremsa.caib.es/resum.asp?lang=ca.

Commemoracions internacionals i mundials Juliol 5

Dia Internacional de les Cooperatives

11

Dia Mundial de la Població

Agost 9

Dia Internacional de les Poblacions Indígenes

11

Dia Internacional de la Joventut.

23

Dia Internacional de Record del Tràfic d’Esclaus i de la seva Abolició.

Setembre 8

Dia Internacional de l’Alfabetització

16

Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó

21

Dia Internacional de la Pau

Octubre 1

Dia Internacional de les Persones d’Edat

4 a 10

Setmana Mundial de l’Espai

5

Dia Mundial dels Mestres

6

Dia Mundial de l’Hàbitat

8

Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres Naturals

9

Dia Mundial del Correu

10

Dia Mundial de la Salut Mental

16

Dia Mundial de l’Alimentació

17

Dia Mundial per a l’Eradicació de la Pobresa

24

Dia de les Nacions Unides

24

Dia Mundial d’Informació sobre el Desenvolupament

24 a 30

Setmana del Desarmament

El CEIB sols es responsabilitza de les informacions i articles sense signatura. Els articles i col laboracions signats són responsabilitat exclusiva dels seus autors i el CEIB no necessàriament comparteix les seves opinions, comentaris o anàlisis. 17


Consell Escolar de les Illes Balears

C/ Cecili Metel, 11, esc B, 1ยบ D 07003 Palma de Mallorca Telf. 971 715456 - 971 715870 Fax: 971715761 E-mail: ceib.caib@gmail.com

18 http://ceib.caib.es

Consell Escolar de les Illes Balears

Bon estiu!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.