01_2021

Page 1

REVISTA DEL CEIB NÚMERO

01/2021

Mallorca– Cala Deià

Menorca– Cala Mitjana

Eivissa– Es Vedrà

Formentera– Ses Illetes

- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


CONTINGUTS

CONTINGUTS

3

Editorial: Reunions del CEIB Reunions realitzades: Gener - Desembre 2020 •

Ple 3/4 de març de 2021

Ple 15 de abril de 2021

Ple 18 de maig de 2021

Reunió 9 de juny de 2021

Ple 16 de juny de 2021

Normativa : •

Nomenaments i cessaments del CEIB

El CEIB a la premsa

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, i FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS Revista del CEIB Redacció i maquetació: Secretaria del CEIB Edició: CEIB 2021

2- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

4-21

22 24


Ha arribat el moment de deixar el Consell Escolar de les Illes Balears. Encara són temps difícils per causa de la pandèmia de la Covid-19, però això no pot endarrerir més el meu acomiadament. Pens que en aquest cas, l’avantatge és que he pogut decidir-ho i escollir el moment més adient per fer-ho. Al respecte, el primer que vull dir és que ha estat un honor presidir aquesta institució tants d’anys. Per mi ha estat una època molt positiva i plena d’activitat, que agraesc. El segon que vull fer és donar les gràcies: Per descomptat a totes i tots els membres del CEIB que m’han fet costat. També als que heu treballat, colze a colze, a les diferents comissions de feina. A més, i de manera especial als membres de la Comissió Permanent. Però, en particular vull donar les gràcies a la vicepresidenta, Joana Maria Mas pel suport que m’ha atorgat en tota aquesta etapa. Per acabar, vull manifestar el meu agraïment a tot l’equip de secretaria perquè ha treballat de manera que el dia a dia fos més agradable. Pens que no té preu arribar a la seu del CEIB i trobar cares de satisfacció per la feina feta i per la que s’havia de fer. Ha arribat l’hora de deixar tot això encara que sé que ho enyoraré. Pere J. Carrió Villalonga President en funcions del Consell Escolar de les Illes Balears 3- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

EDITORIAL

Ha arribat l’hora de dir adeu.


CEIB REUNIONS DEL

REUNIONS REALITZADES GENER– JULIOL 2021 REUNIONS

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Informacions del president. Elecció del ponent i la comissió específica per dur a terme l’estudi de l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears (INFORME 6/2020).

Comissió Permanent

11/01/2021 Vídeo conferència

Elecció del ponent i la comissió específica per dur a terme l’estudi l’esborrany de modificació de l’ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, que regula el transport escolar en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (INFORME 7/2020). Elaboració, aprovació i elevació al Ple, de l’informe 5/2020 sobre la proposta de modificació del Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com I'estructura, I'organització i el funcionament de I'lnstitut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), a partir de les al·legacions/propostes realitzada pel CEIB. Aprovació de la indemnització del ponent de l’Informe 4/2020, Sr. Pere Carrió Villalonga.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

27/01/2021 Vídeo Conferència 28/01/2021 Vídeo Conferència

Informacions del president. Estudi de les aportacions per elaborar l’Informe 6/2020 sobre l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears.

29/01/2021 Vídeo Conferència

CP 11/01/2021 Vídeoconferència

CEO 28/01/20201 Videoconferència 4- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


1/02/2021 Vídeo conferència

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

Informacions del president. Estudi de les aportacions per elaborar l’Informe 6/2020 sobre l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears. Informacions del president.

Comissió Permanent

11/02/2021 Vídeo conferència

Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 06/2020 sobre l’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears. Informació sobre la comissió Específica Temporal per a l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB (CETPA). Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple. Presa de possessió de nous membres del CEIB.

03/03/2021 Vídeo conferència

Ple 04/03/2021 Vídeo conferència

Informacions del president. Aprovació, de l’Informe 5/2020 referent a una de les al-legacions/ propostes realitzada pel Consell Escolar de les Illes Balears al Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distancia i semipresencials així corn I'estructura, l'organització i ei funcionament de l'lnstitut d'Ensenyaments a Distancia de les Illes Balears (IEDIB). Aprovació, de l’Informe 6/2020 sobre Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears.

CP

11/02/2021

Videoconferència

5- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

DATA LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS


CEIB REUNIONS DEL

REUNIONS

DATA LLOC

Comissió Específica Temporal Participació alumnat (CETPA)

17/03/2021 Vídeo conferència

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

Informacions del president. Continuació de l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.

Informacions del president.

Comissió Permanent

22/03/2021 Vídeo conferència

Elecció del ponent i la comissió específica per dur a terme l’elaboració de l’Informe 1/2021 sobre el projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. Aprovació de les indemnitzacions del Sr. Pere Carrió per l’elaboració de les ponències sobre els informes 5 i 6 de 2020. Procés de constitució del CEIB. Aprovació de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Comissió Específica Temporal Participació alumnat (CETPA)

Informacions del president. 26/03/2021 Vídeo conferència

Constitució de la Comissió redactora de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB. Continuació de l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’allumnat en el CEIB. Presa de possessió de nous membres del CEIB. Informacions del president sobre:

La Comissió Específica Temporal sobre la participació de l’alumnat en el CEIB (CETPA).

Ple

15/04/2021 Vídeo conferència

La constitució del CEIB d’acord amb la Llei 15/2019. Elecció de les vacants de la CP i posterior ratificació. Intervenció del conseller d’Educació i Formació Professional per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior. Torn d’intervencions sobre el punt anterior. 6- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


PRINCIPALS TEMES TRACTATS Informacions del president. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (dies 27, 28 i 29 de gener i 1 de febrer, de 2021).

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

19/04/2021 Vídeo conferència

Estudi de les aportacions per elaborar l’informe sobre l’esborrany d’ Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de dia XX de XXXX de 2021, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (INFORME 1/2021). Informacions del president. Ratificació de l’elecció de comissions específiques,.

Comissió Permanent

28/04/2021 Vídeo conferència

Aprovació, del projecte de l’Informe 1/2021 sobre el projecte d’ordre del Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. Procés de constitució del CEIB. Estudi de la modificació del Reglament del CEIB per tal d’adaptar-lo a la Llei 15/2019. • •

Interpretació de l’article 43 del Reglament del CEIB Valoració de l’esborrany de modificació del Reglament del CEIB

Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

CETPA 26/03/2021 Videoconferència

CEO 19/04/2021 Videoconferència

7- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

DATA LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS


CEIB

REUNIONS

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Presa de possessió de nous membres del CEIB. Informacions del president.

REUNIONS DEL

Elecció de les vacants de la CP i posterior ratificació.

Ple

18/05/2021 Vídeo conferència

Aprovació, de l’Informe 1/2021 el projecte d’ordre del Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. Procés de constitució del CEIB. Inici del procediment de cooptació de personalitats de prestigi reconegut del CEIB (10 dies). Presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2019/2020, per part del Sr. Jaume Font March. Torn d’intervencions sobre el punt anterior. Informacions del president. Ratificació de l’elecció de comissions específiques.

Aprovació de la indemnització de la Sra. Joana Maria Mas per l’elaboració de l’Informe 1/2021. Aprovació de la Memòria del CEIB de l’any 2020.

Comissió Permanent

26/05/2021 Vídeo conferència

Procés d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB. Continuació de l’estudi de la modificació del Reglament del CEIB per tal d’adaptar-lo a la Llei 15/2019. Convocatòria d’un Ple per la compareixença del conseller per explicar l’inici del pròxim curs, com a únic punt de l’ordre del dia.

Aprovació de l’ordre del dia del pròxim Ple.

CP 26/05/2021 videoconferència

8- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


PRINCIPALS TEMES TRACTATS Informacions del president. Ratificació de l’elecció de comissions específiques.

Comissió Permanent

11/06/2021 Vídeo conferència

Aprovació de l’esborrany del Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB per tal d’adaptar-lo a la Llei 15/2019. Procés d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB. Valoració de la proposta de resolució del CEIB presentada per COAPA. Anàlisi i revisió de l’esborrany de l’ISE 2018-19.

CP 28/04/2021 videoconferència

CP 11/06/2021 videoconferència 9- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

DATA LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS


CEIB REUNIONS DEL

REUNIONS

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Informacions del president. Ratificació de l’elecció de comissions especifiques.

Comissió Permanent

25/06/2021 Vídeo conferència

Aprovació del Pla de treball i l’avantprojecte de pressupost del CEIB, corresponent a l’any 2022. Procés d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB. Anàlisi i revisió de l’esborrany de l’ISE 2018-19. Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Reunió

Consolat de Mar

Reunió de la presidenta i del conseller d’Educació i Formació Professionals amb els consellers i conselleres de la Comissió Permanent del CEIB

Presa de possessió de nous membres del CEIB. Informacions del president. Procés d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB: a) Aprovació del protocol d’elecció del president o la presidenta i vicepresident o la vicepresidenta del CEIB.

Ple

16/06/2021 Vídeo conferència

b) Constitució de la Junta Electoral per a l’elecció del president i el vicepresident del CEIB Procés d’elecció de les personalitats de prestigi reconegut del CEIB: a) Presentació de les candidatures a personalitats de prestigi reconegut b) Acceptació per part del Ple de les candidatures de les personalitats de prestigi reconegut c) Elecció de les personalitats de prestigi reconegut del CEIB, d’acord amb el protocol Aprovació de la Memòria del CEIB de l’any 2020.

10- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


CEIB REUNIONS DEL CP 25/06/2021 Videoconferència

CETPA 06/07/2021 Videoconferència

11- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


CEIB REUNIONS DEL

PLE DE 3 i 4 DE MARÇ DE 2021

PLE 03/03/2021 President del CEIB durant la reunió per Videoconferència

PLE 04/03/2021 Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència

12- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


El president informà que dia 15 de febrer, el Govern de les Illes Balears, va atorgar el Premi Ramon Llull a la Comunitat Educativa i Universitària, i es va cedir l’honor de recollir-ho al Consell Escolar de les Illes Balears. Explicà que va assistir a l’acte i va rebre el document acreditatiu d’aquest premi i la medalla que l’acompanya. Assabentà que encara que el premi és compartit amb la UIB, estarà al Consell Escolar. Per altra banda, comunicà que la CP va considerar oportú ajornar les reunions de la CETPA fins que finalitzi l’elaboració dels informes 5 i 6. També va esmentar que el conseller d’Educació li va comunicar que ja tenia disponible l’execució del pressupost de 2020 i possiblement durant el mes vinent podria comparèixer davant el CEIB per presentar-la. Assabentà que l’Institut de la Convivència i l’Èxit Escolar presentarà la memòria del curs anterior davant el CEIB, durant el mes d’abril. Seguidament es va sotmetre a aprovació el projecte d’Informe 5/2020 referent sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així corn I'estructura, I'organització i ei funcionament de I'lnstitut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i s’aprovà per assentiment. A continuació es va passar a l’aprovació del projecte d’informe 6/2020 sobre avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, que després d’un llarg debat s’ aprovà per: Vots a favor

14

Vots en contra

8

Vots en blanc

12

PLE 04/03/2021 Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència 13- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

Va prendre possessió com a nou membre del CEIB la Sra. Dolors Rodríguez Sánchez de CECEIB.

REUNIONS DEL

El passats dies 3 i 4 de març de 2021, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears per videoconferència.


CEIB REUNIONS DEL

PLE DE 15 DE ABRIL DE 2021

Ple 15/04/2021 Conseller d’Educació i Formació Professional Sr. Martí March i Cerdà durant la reunió del CEIB per videoconferència El passat dia 15 de juny de 2021, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears per videoconferència. Va prendre possessió com a nou membre del CEIB el Sr. Felipe Pérez Crespo, representant del grup de professorat del sindicat ANPE.. El president informàde la constitució d’una comissió redactora per donar coherència a l’esborrany d’informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB. En relació amb la constitució del CEIB d’acord amb la Llei 15/2019, el president manifestà que s’hauria de reiniciar el procediment que es va interrompre, per a cooptar o elegir les personalitats de prestigi reconegut. Recordà que dia 2 de desembre de 2019 el Ple va aprovar el protocol per la cooptació o elecció de les personalitats de prestigi reconegut sense aprovar el calendari per posar-lo en marxa, pendent d’una consulta a la Conselleria d’Educació. Recorda que el CEIB ja ha fet totes les passes pertinents relacionades amb la constitució del CEIB, la darrera amb les propostes a l’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears i que ara és el moment de reiniciar el procés. Posà de manifest que en el pròxim Ple se posarà en marxa el procediment de cooptació o d’elecció de les personalitats de prestigi reconegut. El grup de l’administració local va acordar que el titular del grup G de la Comissió Permanent fos el Sr. Llorenç Perelló Rosselló, representant de la FELIB de Mallorca en substitució de la Sra. María Antònia Sureda. El ple va ratificar l’elecció.

14- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


El conseller agraí la possibilitat de poder comparèixer davant el CEIB per explicar l’execució del pressupost de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de l’any 2020 i va fer avinent que també hi era present el Sr. Tomeu Barceló, secretari general, per si es volia informació més precisa sobre algun aspecte. Començà dient que els pressuposts de la Conselleria d’Educació dels anys 2020, 2021 i segurament del 2022, estan emmarcats dins la crisi sanitària de la covid, que ha tengut un impacte significatiu en l’educació i que ha suposat un canvi de prioritats. Assabentà que encara que donarà les dades de l’execució del pressupost demà enviarà un arxiu detallat al president del CEIB. Explicà que el pressupost de l’any 2020 de la Conselleria d’Educació era de 1.018.476.000 € dels quals se n’executaren 1.019.340.000 €. Recordà que la Conselleria d’Educació és una de les conselleries que més executen el seu pressupost i aclarí que la desviació havia estat més evident en el capítol I, 10.148.000 €, relacionat amb les despeses de personal derivades del procés de la covid.

Ple 15/04/2021 CEIB Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència Quant al capítol II, informà que s’havien executat 3.800.000 € manco del pressupost degut a la disminució de les despeses dels edificis i de la suspensió de les oposicions. En relació amb el capítol III, de despeses financeres, informà que no ha sofert grans canvis i que la diferència de menys 180.000 euros respecte al pressupost obeeix a la fluctuació del mercat financer. Pel que fa al capítol IV, assabentà que s’ha gastat 1.000.000 € menys del que s’havia previst. A continuació passà a desglossar l’execució per direccions generals i la Secretaria General. Després d’una llarga intervenció detallada, el conseller va insistir en el fet que la Conselleria d’Educació és de les que més executa el seu pressupost i destacà que és degut al fet que la capacitat de gestió del pressupost de cada vegada és millor. El president agraí la intervenció del conseller i del Sr. Tomeu Barceló i obrí un torn d’intervencions. Finalment el president agraí l’assistència de tots els presents.

15- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

El president agraí la presència del conseller i li donà la paraula.

REUNIONS DEL

A continuació començà la Intervenció del conseller d’Educació i Formació Professional per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior.


CEIB REUNIONS DEL

PLE DE 18 DE MAIG DE 2021

Ple 18/05/2021 Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència El passat dia 18 de maig de 2021, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears per videoconferència. El president informà que dia 6 de maig es va reunir la JPA del Consell Escolar de l’Estat i la va presidir la nova presidenta del Consell Escolar de l’Estat. Assabentà que s’estava revisant el Reglament d’aquest òrgan i el Decret que el regula, a més de programar treballs que es duran a terme a través del Ple, de la CP i de la JPA. Concretà que ell s’ha integrat en un grup de treball sobre participació, juntament amb Aragó i Canàries, precisament perquè el CEIB està elaborant l’informe de participació de l’alumnat en aquest organisme i que hi ha altres grups que treballaran aspectes com els currículums, les escoles rurals, etc. Afegí que també es volen programar unes jornades i un congrés per abordar altres aspectes relacionats amb l’educació.

També informa que la Comissió redactora de l’esborrany d’informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB, que està composta per quatre membres de la CETPA i la secretària del CEIB, està acabant la seva tasca i, una vegada conclosa, es tornarà a remetre el document a la CETPA perquè el torni a revisar, posteriorment passarà a la CP i finalment al Ple. Esmentà que segurament abans de finalitzar aquest curs, l’informe estarà acabat. A continuació, a proposta del sindicat ANPE, el Ple ratifica l’elecció del Sr. Felipe Pérez Crespo com a titular de la vacant produïda al grup a) de professorat de la CP com a conseqüència del fet que el Sr. Guillem Alexandre Parera va deixar de ser titular del Ple.

16- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


CEIB Seguidament s’aprovà l’Informe 1/2020, sobre el projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. S’aprovà l’informe 1/2021 per: Vots a favor Vots en contra Vots en blanc

29 1 2

A continuació el president recordà que a l’anterior reunió del Ple, ja es va anunciar que avui es reactivaria el procés de constitució del CEIB amb l’inici del procés d’elecció de les personalitats de prestigi reconegut. Aclarí que això suposaria que avui s’obrís un termini de 10 dies hàbils per presentar les candidatures a personalitats de prestigi reconegut del CEIB, d’acord amb el protocol aprovat i que començaria a comptar a partir de l’hora de finalització de la reunió d’avui. Es sotmet aquesta proposta a votació i per tant s’aprova per: Vots a favor

28

Vots en contra

0

Vots en blanc

0

Finalment, el Sr. Jaume Font Mach, director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, presentà la Memòria del curs 2019/2020. Després d’una llarga intervenció i un torn de preguntes per part dels membres del ple del CEIB, el president li agraí la seva intervenció i la dels membres del Ple.

17- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

REUNIONS DEL

Ple 18/05/2021 Director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar , durant la reunió per videoconferència


CEIB REUNIONS DEL

REUNIÓ AL CONSOLAT DE MAR 9 DE JUNY DE 2021 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI D’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS ALS MEMBRES DE LA CP PER PART DE LA PRESIDENTA DEL GOIB I EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PREFESSIONAL La Sra. Francina Armengol va manifestar que no és una llei exclusiva del Govern perquè neix del document d’Illes per un Pacte i que la intenció és tenir un marc normatiu estable i un finançament suficient. Agraí la tasca del CEIB i la del conseller d’educació i el seu equip per dur endavant aquesta llei. El Sr. Martí March posa en valor el treball col·lectiu per aprovar el projecte de llei i manifesta que els pactes en educació són difícils però necessaris. Destaca que és una llei que desenvolupa les competències educatives amb l’objectiu d’aconseguir una escola inclusiva i equitativa. Recorda que aquest projecte normatiu ha passat pel CEIB, pel Consell Social, per l’IBdona i les meses de pares i mares, directors meses de l’ensenyament públic i de l’ensenyament concertat. Considera que és una llei que possibilita polítiques diferents i assabenta que s’asseurà amb tots els grups parlamentaris. A continuació exposa els elements més destacats d’aquesta llei i fa incís en el fet que inclou una memòria econòmica.

Reunió al Consolat de Mar 09/06/2021 Reunió de la presidenta del Govern i del conseller d’Educació i Formació Professionals amb els consellers de la Comissió Permanent del CEIB

18- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


Ple 16/06/2021 Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència El passat dia 16 de juny de 2021, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears per videoconferència. Va prendre possessió com a nou conseller del CEIB, el Sr. Antoni Vives Reus, conseller del grup g, representant de les organitzacions patronals, en representació d’EG-ECIB. El president informà que està pendent la compareixença del conseller d’Educació davant el CEIB per explicar quin serà l’escenari del curs vinent. També comunicà que a la reunió de la CP es va aprovar l’esborrany del nou Reglament del CEIB per unanimitat i que es sotmetrà a l’aprovació del Ple a la pròxima reunió. Així mateix, assabentà que s’’està finalitzant l’elaboració de l’Informe de participació de l’alumnat en el CEIB. Recordà que una vegada acabat, s’enviarà a la CETPA perquè el revisi, posteriorment passarà a la CP i finalment, s’elevarà al Ple per a la seva aprovació definitiva. Seguidament es va continuar amb el punt sobre el procés d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB. S’aprovà, per assentiment, el protocol d’elecció del president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del CEIB, que també ja havia estat aprovat per la Comissió Permanent i es va constituir la Junta Electoral d’acord amb el protocol aprovat, amb el conseller més antic en el CEIB, que actuarà de president, la consellera de més edat, que actuarà de vocal i el conseller més jove, que actuarà de secretari. Queda constituïda de la següent manera: President

Sr. Gabriel Caldentey Ramos

Vocal

Sra. Maria Duran Febrer

Secretari

Sr. Pau Roig Mas

19- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB REUNIONS DEL

PLE DE 16 DE JUNY DE 2021


CEIB REUNIONS DEL

El president va fer constar que aquesta junta electoral, per a l’elecció de president o la presidenta i vicepresident o la vicepresidenta , hauria de començar a actuar una vegada que hagi finalitzat el període de presentació de candidatures. A continuació es va procedir a l’elecció, de les personalitats de prestigi reconegut del CEIB, d’acord amb el protocol. El president posà de manifest que l’article 34 del Reglament del CEIB estableix que quan s’hagin de votar persones, el vot serà secret i aclarí que la plataforma que s’utilitza té una eina que permet la votació anònima. Va llegir les instruccions per fer la votació i es va dur a terme. El resultat de la primera votació és el següent: CANDIDATS

VOTS

Alemany Ramis, Bernat Josep

20

Cañellas Roca, Bartomeu

13

Joan i Marí, Bernat

12

Monge Ganuzas, José Ignacio

20

La secretària comprovà amb l’informe de la votació que ningú havia votat més de dos candidats i seguidament es va compartir el resultat de la votació. El president va fer constar que, atès que cap dels candidats havia obtingut els 2/3 de vots favorables, s’havia de repetir la votació. El president demanà si mentrestant esperaven que transcorregués la mitja hora acordada consideraven que es podia continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia. Els presents es manifestaren d’acord amb la proposta i es continuà amb el punt 6 referent a la Memòria del CEIB de l’any 2020. El president manifestà que la memòria duia un cert retard degut a les circumstàncies que havien envoltat aquest curs. Recordà que es va enviar a tots els membres del CEIB i que la CP la va aprovar per assentiment. Ningú demanà la votació i s’aprovà per assentiment. Es va continuar amb la segona votació de les personalitats de prestigi reconegut. El president assabentà que la segona votació seria idèntica a la primera, que es podien votar un màxim de dos candidats i que sortirien elegides les dues persones que tinguessin més vots. Recordà que es comprovaria que no hi hagués cap votació equivocada i que es disposaria d’un minut per emetre el vot. Es va dur a terme la votació. Es mostraren els resultats de la votació: CANDIDATS

VOTS

Alemany Ramis, Bernat Josep

21

Monge Ganuzas, José Ignacio

20

Cañellas Roca, Bartomeu

15

Joan i Marí, Bernat

10

La secretària manifestà que havia comprovat que ningú havia votat més de dos candidats.

20- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


Donà l’enhorabona als candidats elegits i considerà que els quatre eren candidats vàlids per ocupar aquestes places. Assabentà que es comunicaria al conseller d’Educació perquè procedeixi al nomenament, que es publicarà al BOIB. Informà que a partir de la publicació ja poden ser candidats a president o presidenta i a vicepresident o vicepresidenta. El Sr. Marc González va intervenir per agrair a les entitats l’esforç que havien fet i considerà que les quatre propostes eren realment vàlides per ocupar els espais de les personalitats de reconegut prestigi. Manifestà que és un avanç important que per primera vegada els membres del CEIB duguessin a terme aquesta elecció.

El Sr. Vicente Rodrigo manifestà que a les entitats els corresponia una resposta de responsabilitat, ja que, per primera vegada, se'ls havia ofert la possibilitat de presentar candidats de reconegut prestigi. Va voler reconèixer sobretot l’exposició personal que suposa que els candidats hagin volgut posar el seu nom a l'abast de les entitats per ser membres d'aquest consell escolar. Va fer avinent que presentar -se com a candidat de reconegut prestigi és una tasca important i que qualsevol de les quatre persones que s'havien presentat podrien haver fet un bon paper. Donà l’enhorabona a tots. La Sra. Isabel Busquets volgué manifestar que la seva intervenció no era una esmena a la totalitat, que havia valorat tota la informació que s’havia remès sobre els candidats que s’havien presentat, que les votacions s’havien fet de manera democràtica i que havien sortit persones que li consta que susciten aquest consens. Afegeix que no dubta que les entitats també havien pensat en presentar dones, però que la realitat ens havia mostrat que s’havien presentat quatre homes. Sense desmerèixer els candidats, però sabent que seguríssim que hi havia quatre dones que també podrien ocupar aquests llocs, voldria que la pròxima vegada es tengués en compte i s’avanci en aquest sentit. El president manifestà que el procés d’elecció havia anat bé i havia estat transparent. Afegí que es conservarà l’arxiu que genera el zoom i mostra els resultats de les votacions. Va fer constar que com havien dit altres consellers, els quatre candidats eren dignes d’ocupar les places i que havien sortit els dos candidats que havien tengut més vots en un procés democràtic. Donà l’enhorabona a tots i sobretot a les entitats que havien presentat un candidat. Acabà dient que una vegada finalitzat el Ple, s’iniciava el procés d’elecció de president o presidenta i de vicepresident o vicepresidenta.

Ple 16/06/2021 Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència 21- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

CEIB

El Sr. Bernat Josep Alemany Ramis i el Sr. José Ignacio Monge Ganuzas.

REUNIONS DEL

El president va fer constar que una vegada comprovat que la votació era correcte, les dues personalitats de prestigi reconegut que entrarien a formar part del CEIB serien:


CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CESSAMENTS I NOMENAMENTS ORDRE

08/02/21

BOIB

BOIB 23 16/02/21

CESSAMENT

NOMENAMENT

Lluís Porter Reverte (T) Marcelino Pradas Tur (S)

Dolores Rodríguez Sánchez (T) Marcelino Pradas Tur ( S)

BOIB 39 20/03/21

Guillermo A. Parera Salvá (T) Felipe Pérez Crespo (S)

BOIB 72 03/06/21

Gemma Cardona Soley (T) Guillem Crespí Sastre (S)

11/06/21

BOIB 82 22/06/21

Antoni Fullana Coll (S) (Titular: M. Misericordia Sánchez García) Antoni Ramis Bestard (S) (Titular: Vicente Rodrigo Ramírez) Agustina Fernández Periago (S) (Titular Cristina Conti Oliver)

23/06/21

BOIB 84 26/06/21

11/03/21

28/05/21

23/06/21 BOIB 84 26/06/21

Felipe Pérez Crespo (T) Guillermo A. Parera Salvá (S) Antoni Vives Reus (T) Guillem Crespí Sastre (S) Inmaculada López Navas (S) (Titular: M. Misericordia Sánchez García) Josep Bernat Sánchez Moner (S) (Titular: Vicente Rodrigo Ramírez) Catalina Beatriz Martí Comas (S) (Titular Cristina Conti Oliver) Bernat J Alemany Ramis (T) José I. Monge Ganuzas (T)

Jaume Ribas Seguí (S) (Titular: Llorenç Carrió Crespí)

Sebastián Mascaró Cabrer (S) (Titular: Llorenç Carrió Crespí)

22- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

ORGANITZACIÓ

GRUP

CECEIB

g

ANPE

a

EG-ECIB

g

COAPA

b

Personalitat de Prestigi Reconegut

m

Ajuntament de Palma

j


23/06/21

BOIB

BOIB 84 26/06/21

CESSAMENT

NOMENAMENT

ORGANITZACIÓ

GRUP

Joana Maria Mas Cuenca (T) Francisca Maria Rodríguez Anglada (S)

Fed. d’assoc. de directors de centres d’ed. Infantil o ed. primària

q

23- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

EL CEIB A LA PREMSA

ORDRE


CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CEIB A LA PREMSA DATA

PUBLICACIÓ

TITULAR DE PREMSA

05/03/2021

Diario de Mallorca

La escuela concertada vota en contra del informe del CEIB sobre la Ley Educativa

05/03/2021

Ultima Hora

La concertada, contra el informe del CEIB sobre la Llei d’Educació

06/03/2021

Ultima Hora

Las cooperativas de la concertada apoyaron el informe sobre Educació

06/03/2021

Diario de Mallorca

Las cooperativas de la concertada votan a favor del informe del CEIB sobre la Ley Educativa

06/03/2021

dBalears

L’STEI Intersindical reclama millores en el text de l’avantprojecte de Llei d’educació de les Illes

10/06/2021

Ultima Hora

March apela a la “altura de miras” para lograr una Llei d’Educació estable

10/06/2021

Ultima Hora

Baleares aprueba su primera ley educación tras 23 años de gestión

10/06/2021

Diario de Mallorca

March confia en el apoyo de “los partidos importantes” a su ley de Educación

10/06/2021

dBalears

Aprovat el projecte de la primera Llei d’Educació de les Illes Balears

24- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com

25- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021

EL CEIB A LA PREMSA

Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a


Consell Escolar de les Illes Balears

c/ Cecili Metel, 11, esc B, 1r D 07003 Palma Tel.: 971715456 / Fax: 971715761 revistaceib@gmail.com // ceib.caib@gmail.com http://www.consellescolarib.es/

26- REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.