01_2019

Page 1

REVISTA DEL CEIB NÚMERO

01/2019

EL CEIB EN XARXA


CONTINGUTS

CONTINGUTS Editorial: Llei de consells escolars

3

Llei 15/2019 La Llei 15/2019 modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes

4

Balears Reunions del CEIB •

Reunions realitzades: Gener –Juny 2019

Ple 10 de gener de 2019

Ple 19 de febrer de 2019

Ple

Ple 14 de maig de 2019

Compareixença DIE i IAQSE (10/05/ 2

019

9 d’ abril de 2019

Estadístiques programa ISSUU i ceiBlog Normativa : Nomenaments i cessaments El CEIB a la premsa CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS Revista del CEIB Redacció i maquetació: Secretaria del CEIB Edició: CEIB 2019

Aquesta revista respecta en tot moment la llibertat d’expressió dels col·laboradors. Per això, els articles reflecteixen únicament idees personals.

<< 2>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

8-21

22-23 24 25


El passat dia 4 d’abril el BOIB publicava la Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars. Ara hem iniciat el procediment establert a la llei 15/2019 per a la constitució del CEIB amb la nova composició. Un aspecte important en relació amb l’ organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és que la nova llei modifica el Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que el regula, amb la intenció de convertir-lo en un òrgan més participatiu i més democràtic atribuint-li nous objectius, ampliant-ne la composició i modificant el procediment d’eleccció del president i del vicepresident de la institució. De les passes fetes amb anterioritat resulta que, en data 19 de maig de 2016, es va publicar la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar la composició de l’organisme anterior al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques. La modificació anterior era una passa necessària però que resultava insuficient perquè allò que es pretenia era modificar la composició de l’organisme per incorporar-hi noves entitats que no hi eren presents i que, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la creació del Consell Escolar de les Illes Balears, era necessari que en formassin part. També s’havia d’establir una forma més democràtica d’elecció del president i del vicepresident, en la qual havia de participar de manera efectiva el mateix Consell Escolar. El procediment d’elaboració de la nova llei es va iniciar amb l’aprovació del protocol i pla de treball, en la reunió de la Comissió Permanent del 23 de maig de 2017, aspectes ratificats en el Ple del 13 de juny de 2017. La proposta de modificació de la llei amb els canvis acordats per la Comissió Permanent es va remetre a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 16 d’abril de 2018 i es va fixar un termini per presentar esmenes al text i noves propostes fins al dia 7 de maig. Les noves propostes i les esmenes es varen debatre i el text final es va aprovar amb els vots favorables de més de dos terços dels membres de la Comissió Permanent el dia 23 de maig de 2018. Finalment, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar, el dia 28 de juny de 2018, la proposta de modificació de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, base de la nova llei aprovada pel Parlament Pere J. Carrió Villalonga de les Illles Balears. President del Consell Escolar de les Illes Balears << 3>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

EDITORIAL

LLEI DE CONSELLS ESCOLARS


NOVA LLEI

LA NOVA LLEI En data 4 d’abril de 2019, es va publicar al BOIB la Llei 15/2019, de 29 de març de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. La modificació té la finalitat de convertir el Consell Escolar en un òrgan més participatiu i democràtic ampliant la seva composició i modificant el procediment d’elecció del president i del vicepresident. ASPECTES PRINCIPALS SOBRE ÀMBIT TERRITORIAL I COMPETÈNCIA L’objecte d’aquesta llei és instrumentar la participació efectiva de tots els sectors socials i les entitats jurídiques de l’àmbit de les Illes Balears afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. (punt U, article 1)

2. L’àmbit territorial de referència per a les diferents organitzacions, entitats i associacions esmentades en l’apartat anterior com a proponents en funció de la seva representativitat és el de la comunitat autònoma de les Illes Balears (punt 7, art. 9.2) En l’apartat 3 de l’article 6 s’hi afegeix que les ordres també s’han de trametre al Consell Escolar dels com un dels assumptes sobre els quals s’ha de consultar preceptivament aquest organisme. Així, aquest apartat queda redactat de la manera següent: “3. Els projectes de decret i les ordres en matèria educativa.” (punt 4, art. 6.3) En l’apartat 2 de l’article 8 es concreta el caràcter explicatiu i transformador que ha de tenir l’informe sobre l’estat del sistema educatiu, amb la redacció següent: “2. Amb caràcter anual, el Consell Escolar de les Illes Balears ha d’aprovar per majoria absoluta i ha de fer públic un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears. Aquest informe, que ha d’elaborar la Comissió Permanent del Consell Escolar, ha de tenir un caràcter explicatiu i transformador més que no descriptiu, de manera que ha d’aportar un marc amb prediccions explicatives en relació amb diferents variables que poden desembocar en propostes de solució per als problemes concrets que s’analitzin.” (punt 6, art. 3.2) SOBRE L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT/VICEPRESIDENT I EL SECRETARI el President i el Vicepresident

4. El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat. El mateix Consell Escolar de les Illes Balears ha de triar les persones proposades per majoria de dos terços en primera votació o per majoria simple en segona votació. En cas que no s’assoleixin les majories esmentades, després de les votacions, el conseller d’Educació i Universitat proposarà les persones que han de ser nomenades president i vicepresident entre els membres d’aquest òrgan. El president i el vicepresident han de prendre possessió del càrrec davant el president del Govern de les Illes Balears. (punt 7, art. 9.4)

<< 4>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


5. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser nomenat pel conseller d’Educació i Universitat i ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació. (punt 7, art. 9.5) SOBRE L’ORGANITZACIÓ Horari

1. Les reunions de tots els òrgans dels consells escolars regulats en aquesta llei es faran fora de l'horari laboral i escolar, per tal de fer possible la participació dels representants dels pares i mares i dels alumnes. (punt 3, article 3 bis.1) Participació telemàtica

2. Els representants del Consell Escolar de les Illes Balears provinents de Menorca, Eivissa i Formentera tenen el dret a participar telemàticament i amb plens efectes en les reunions de tots els seus òrgans . (punt 3, article 3 bis.2) CONSTITUCIÓ Terminis

El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en el termini de tres mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei amb la composició i amb els nomenaments del president i del vicepresident que s’estableixen en l’article únic. Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi integrin, com a mínim, dos terços dels components.(Disposició addicional segona.1) 2. Les entitats, els organismes i les institucions representats en el Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els noms dels seus representants en el termini de quinze dies comptadors des de la recepció de la notificació de l’Administració de la comunitat autònoma mitjançant la qual se’ls requereix que els designin. .(Disposició addicional segona.2) CONTINUITAT

Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de les Illes Balears de la forma que s’estableix en aquesta llei, aquest organisme pot actuar amb la representació que el constitueix actualment .(Disposició Transitòria Única) COMPOSICIÓ Article 9.1

El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les persones següents: a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat. b) Deu persones en representació dels pares i mares d’alumnes, proposades per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l’ensenyament. Sis d’aquestes han de pertànyer a centres públics i quatre, a centres concertats. (modificat) << 5>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

NOVA LLEI

El secretari


NOVA LLEI

c) Quatre persones en representació de l’alumnat de l’ensenyament no universitari, proposades per les associacions d’alumnes d’acord amb la seva representativitat. Dues d’aquestes ho han de ser en representació d’alumnes de centres públics i dues, en representació d’alumnes de centres concertats. (modificat) d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i les associacions sindicals en proporció a la seva representativitat. e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat. f) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals. g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals. h) Una persona en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designada pel conseller. (modificat)

Reunió del Ple al Parlament de les Illes Balears. D’esquerra a dreta vicepresidenta Joana Mª Mas, president Pere J. Carrió , i secretària Margalida Salom .

<< 6>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


j) Quatre persones en representació de l’administració local, tres d’aquestes proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals —una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa— i una en representació de l’Ajuntament de Palma. k) Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives. l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. m) Dues personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, cooptades pel plenari del Consell Escolar de les Illes Balears. (modificat) n) Dues persones en representació dels col·legis professionals vinculades a l’educació, una dels quals haurà de correspondre al Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. (modificat) o) Una persona en representació del sector de cooperatives de treball associat de l’ensenyament de les Illes Balears.

p) Una persona en representació de l’ Institut Balear de la Dona. (incorporat) q) Dues persones en representació de les federacions d’associacions de directors, una de les quals ho serà d’una associació de directors de centres d’educació infantil o d’educació primària, i l’altra, d’una asso ciació de directors de centres d’educació secundària o d’escoles d’adults. (incorporat) r) Una persona en representació de les associacions o federacions d’inspectors d’educació, segons la seva representativitat. (incorporat) s) Una persona en representació de les confederacions o federacions d’associacions de professionals de 0 -3 anys, legalment constituïdes i acreditades davant l’administració, en proporció a la seva representativitat. (incorporat) t) Una persona en representació del Consell de la Joventut de les Illes Balears vinculada a una federació o associació de joves reconeguda per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. (incorporat)

<< 7>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

NOVA LLEI

Els presidents dels consells escolars insulars.


REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS REALITZADES GENER– JUNY 2019 REUNIONS

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Aprovació, de l’Informe 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Edu cació i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

Reunió del Ple

10/01/2019

Aprovació, de l’Informe 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

FELIB

Vídeo conferència Menorca-EivissaFormentera

Aprovació, de l’Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’ Institut per a l’Educació de la Primera Infància. Aprovació, de l’ISE 2015-16.

Comissió Permanent

29/01/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

Elecció del ponent i de la comissió específica que durà a terme l’estudi del projecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. Aprovació, de les indemnitzacions de les ponències elaborades pels ponents Sr. Pere Carrió, Sr. Tomeu Barceló i Sra. Joana Maria Mas, Informes 9, 10 i 11, respectivament. Resolució del CEIB en relació amb les competències educatives.

Comissió Permanent

11/02/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

Elaboració, aprovació i elevació al Ple, de l’Informe 1/2019 sobre l’ Avant_ projecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. Aprovació i elevació al Ple, de la Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2018. Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Reunió del Ple

19/02/2019 FELIB Vídeo conferència Menorca-EivissaFormentera

Aprovació, de l’Informe 1/2019 sobre l’Avantprojecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. Aprovació, de la Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2018. Aprovació, d’una resolució del CEIB.

Reunió del PLE 10/01/20189 FELIB

<< 8>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Estudi del projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (INFORME 2/2019).

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació

4/03/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

Estudi del projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes (INFORME 3/2019). Aprovació i elevació al Ple, de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Edu cació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Aprovació i elevació al Ple, de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.

Comissió Permanent

14/03/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

Aprovació, d’una resolució del CEIB. Aprovació, de la indemnització d la Sra. Glòria Ferrer per elaboració de ponència sobre l’Informe 1/2019. Ratificació de l’elecció de les comissions específiques de la Sra. Neus Marí Riera i la Sra. Aina Maria Barceló Nicolau. Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

<< 9>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS


REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Aprovació, de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Aprovació, de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes. Aprovació, d’una resolució del CEIB.

Reunió del Ple

9/04/2019 FELIB Vídeo conferència Menorca-EivissaFormentera

Presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2017/2018, per part de Sra. Marta Escoda.

Elecció del ponent de l’Informe 4/2019. Elaboració, aprovació i elevació al Ple, de l’Informe 4/2019 sobre Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’ests’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’Educació Infantil.

Comissió Permanent

6/05/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

Informació sobre la reunió del CEIB amb el títol: Seguiment del Pla d’Èxit

Educatiu a càrrec del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i de l’Institut d’Avaluació i Qualitat (IAQSE). Aprovació, de les indemnitzacions de les ponències elaborades pels ponents Sr. Pere Carrió i el Sr. Tomeu Barceló, Informes 2 i 3 de 2019, respectivament.

<< 10>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS Presentació .Compareixença del cap del DIE, Sr. Antoni Arbós i el director de l’IAQSE, Sr. Pere Moyà. Directrius del Pla d'Actuació del DIE 2015-2019 Pla d'Èxit Educatiu: Principals actuacions del DIE Anàlisi dels resultats acadèmics en el període 2010-2018

Reunió DIE– IAQSE

10/05/2019 FELIB Vídeo conferència Menorca-EivissaFormentera

Reunió del Ple

14/05/2019 EBAP

Aprovació, de l’Informe 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’Educació Infantil.

Vídeo conferència Menorca-EivissaFormentera

Aprovació, si escau, de la indemnització de la ponència elaborada per la Sra. Joana Maria Mas (Informe 4/2019). Anàlisi de la nova composició del CEIB establerta per la Llei 15/2019 en base a la representativitat de les entitats que en formen part. Aclariment dels aspectes de la Llei 15/2019 que fan referència al procés de constitució del CEIB i altres situacions que s’han d’establir.

Comissió Permanent

25/06/2019 Seu del CEIB Vídeo conferència SKYPE

<< 11>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS


REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 10 DE GENER DE 2019 El passat dia10 de gener de 2019, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i el Consell Insular de Formentera. El president va llegir l’escrit que va dedicar a la memòria del Sr. Jaume March i va remetre a tots els membres del CEIB. Després de llegir-lo es va fer un minut de silenci.

Reunió del Ple 10/01/2019 a la sala de reunions de la FELIB El president informà que: • Va assistir a les dues reunions del Ple del Consell Escolar de l’Estat per aprovar l’Informe sobre la modificació de la LOMQE. • També va assistir a dues reunions de la JPA, una de les quals era preceptiva perquè quan es fa un informe sobre un projecte de Llei, la JPA ha d’elaborar un informe consensuat que s’ha d’annexar a l’ Informe de la CP. Afegeix que s’enviarà amb l’Informe aprovat al Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional.

• El conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March, va assistir a la reunió de la Conferencia Sectori-

al de Educación, que va aprovar la tramitació de la de modificació de la LOMQE.

• La proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, que va estar a exposició

pública i va rebre algunes aportacions, bàsicament sobre la composició dels membres del CEIB que, finalment, no s’acceptaren, ja es troba a presidència. Aclareix que després s’iniciarà el tràmit parlamentari que podria modificar la proposta del CEIB. El president assabentà que l’elaboració de l’ ISE 2015-16 ha estat complexa i que és el primer que correspon a aquesta legislatura. S’aprovà per assentiment dels 30 membres presents. A continuació, es varen aprovar per assentiment els informes 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors i el 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els ponents foren el Sr. Pere Carrió i el Sr. Tomeu Barceló, respectivament. Finalment, es va aprovar l’Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’ Institut per a l’Educació de la Primera Infància, per 23 vots a favor. 4 en contra i 2 en blanc. La ponent de l’Informe fou la Sra. Joana Maria Mas. << 12>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


Reunió del Ple 19/02/2019 FELIB En connexió per videoconferència Neus Marí i Susana Labrador

Reunió del Ple 19/02/2019 FELIB D’esquerra a dreta, Aina Maria Barceló, Tino Davia, Margalida Garcies, Antònia Font i Toni Baos El passat dia19 de febrer de 2019, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i el Consell Insular de Formentera. Varen prendre possessió la Sra. Neus Marí Riera i la Sra. Aina Maria Barceló Nicolau El president informà que: La proposta de modificació de la Llei de consells escolars de les Illes Balears es troba en el Parlament des de fa quinze dies i que la seva aprovació o no, dins aquesta legislatura, dependrà del procés del tràmit parlamentari. A continuació, es va aprovar l’Informe 01/2019 sobre l’Avantprojecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears, la ponent del qual fou la Sra. Glòria Ferrer Camps. l’Informe s’aprovà per assentiment, amb la següent consideració general:

El CEIB considera que aquesta normativa ha d’anar acompanyada d’accions transversals i proactives per part de l’administració per assolir una major sensibilització de la societat. << 13>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 19 DE FEBRER DE 2019


REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 9 D’ ABRIL DE 2019 El passat dia 9 d’abril de 2019, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i amb el Consell Insular de Formentera. El president informà que: - S’havia lliurat, als consellers presents, un exemplar de la memòria del CEIB de l’any 2018 i un resum de l’ISE 2015-2016 amb un recull de conclusions i propostes de millora que conté un codi QR per accedir a la publica completa. -

Ja s’havia publicat al butlletí del Parlament de les Illes Balears la modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.

A continuació la directora de l’Institut de la Convivència, Sra. Marta Escoda presentà la Memòria corresponent al curs 2017-2018. Informà que l’ICEE continua treballant amb la mateixa línia d’altres anys i destacà que se segueix avançant positivament en temes de convivència. Assenyalà que els centres innoven, de cada vegada més, en aquest camp. Comunicà que aquesta memòria no només analitza les actuacions de Convivèxit, sinó també les accions formatives que du a terme la Conselleria d’Educació i Universitat, sobre convivència i igualtat. Concretà que s’han dut a terme 150 accions formatives homologades sobre convivència i 25 més en temes de coeducació, de les quals el 54% s’han dut a terme a Mallorca, el 23% a Menorca, el 15% a Eivissa i el 3% a Formentera, a les quals s’ha d’afegir un 5% de formacions d’àmbit autonòmic. Esmentà que l’Institut ha dut a terme 67 accions formatives relacionades amb convivència que no estan homologades per no tenir el nombre d’hores suficients. Assabentà que, encara que l’objectiu és que disminueixin les demandes d’assessorament, han continuat augmentant i que des de que s’ha aplicat el protocol d’assetjament, han baixat les fetes sobre assetjament escolar i ciberassetjament. Informà que també s’ha analitzat l’impacte del Protocol Trans que es va posar en funcionament fa dos anys i detallà que actualment n’hi ha 76 d’oberts. Informà que la majoria de demandes s’han fet a Mallorca i que les fetes a Menorca, Eivissa i Formentera, s’han triplicat en un any. Posà de manifest que, tot i que estava previst, encara no ha estat possible posar en funcionament les unitats de convivència de Menorca i Eivissa. Afegí que s’han incrementat les demandes provinents dels professionals dels centres, majoritàriament demanant informació sobre com millorar la seva pràctica docent. A continuació presenta un resum de les accions que s’han anat duent a terme sobre: coeducació, dol i suïcidi, desprotecció i maltractament, Conveni amb Fiscalia de Menors i Programa Policia Tutor. Quant als centres, va fer incís en el fet que cada vegada es duen a terme més programes preventius en temes de convivència (acollida, educació emocional, cohesió de grups, pràctiques restauratives, mediació...) i que s’incrementen els programes específics com la igualtat de gènere, la prevenció d’addiccions, sobretot de l’alcohol, la cooperació, que s’ha avaluat per primera vegada, i la interculturalitat. Afegí que ha disminuït lleugerament el programa sobre l’assetjament escolar i que costa un poc més que els centres treballin la diversitat afectiva i sexual. Assabenta que per primera vegada s’han inclòs indicadors de coeducació. Informà que dels protocols d’assetjament que s’obren, de cada vegada menys conclouen amb aquesta consideració i que els protocols que més han augmentat són els relacionats amb ciberassetjament. Aclarí que, segons la informació facilitada pels centres, no hi ha un col·lectiu diana concret en els casos d’assetjament, si bé entre l’alumnat NESE és on hi ha més incidència tant de víctimes com d’agressors.

<< 14>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


Al mateix Ple, s’aprovaren per assentiment, l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balear i l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes. Els ponents foren el Sr. Pere Carrió i el Sr. Tomeu Barceló, respectivament. Finalment s’aprovà per assentiment una Resolució del CEIB reiterant la condemna de la campanya de desprestigi de la tasca docent.

<< 15>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

REUNIONS DEL CEIB

Informa que la memòria inclou indicadors de violència masclista i que el protocol contempla la diferència entre el cercle de la violència escolar i el cicle de la violència masclista. Assabentà que s’ha fet un estudi juntament amb la UIB, rèplica del que es va fer l’any 2009, sobre convivència escolar a ESO. D’aquest estudi respecte al de 2009, destacà: la gran disminució dels casos d’assetjament escolar, la preocupació per l’increment de l’alumnat que no compte amb amics en els centres educatius, la valoració positiva que fa la comunitat educativa sobretot dels equips directius i del Departament d’Orien tació, i la valoració per part de l’alumnat de l’increment de la participació en temes de convivència i d’igualtat. Recordà que al web de l’Institut per a la Convivència es poden trobar molts de recursos. Va concloure que durant el curs 2018-19 s’han proposat continuar donant suport a les bones pràctiques, amb les trobades amb l’alumnat mediador, amb la formació que s’ha dut a terme fins ara i ampliar-la, acabar el pla autonòmic perquè els centres disposin d’eines per desenvolupar el seu pla de coeducació, continuar amb l’assessorament per reduir les demandes, amb la coordinació amb el DIE per reduir les expulsions, que es donen majoritàriament en els centres públics d’ESO i publicar la memòria. Afegí que els hagués agradat tenir temps de modificar el Decret de Drets i Deures per revisar el sistema d’expulsions.


REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 14 DE MAIG DE 2019 El passat dia 14 de maig de 2019, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de l’EBAP de Palma en connexió amb el Consell Insular de Menorca i l’EBAP d’Eivissa. El president informa que s’està implementat la Llei 15/2019 de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears. Sobre aquesta qüestió fa avinent que: •

D’acord amb la disposició transitòria única, mentre no es constitueixi el nou CEIB, s’ha de continuar amb la composició actual.

L’article 3bis de la Llei 15/2019 estableix que les reunions del CEIB s’han de dur a terme fora de l’horari laboral i escolar. Afegeix que aquest article va generar debat a la darrera reunió de la CP i que mentre no s’aclareixi, s’intentarà fer les reunions d’horabaixa i per videoconferència.

S’ha demanat la representativitat dels sectors que la requereixen a diferents conselleries: A la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al Departament de Relacions institucionals i Acció Exterior de la Consellera de Presidència i a la Direcció General d’Ordenació i Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Atès que la llei determina que hi ha d’haver dos representants de col·legis professionals vinculats a l’educació i que un dels quals ha de ser del Col·legi de Docents, s’ha demanat als col·legis professionals que puguin tenir vinculació a l’educació, que l’acreditin juntament en l’àmbit territorial i el nombre de col·legiats per saber quin és el majoritari.

<< 16>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


CEIB Una vegada que es disposi de tota la informació sol·licitada, es demanarà a les entitats que proposin els seus representants.

Seguidament es comunicarà la proposta de nous membres al conseller perquè els nomeni i convoqui el Ple de constitució.

Una vegada constituït, els seus membres hauran d’elegir les personalitats de prestigi reconegut i posteriorment el president i el vicepresident.

Té la intenció de convocar la CP perquè aclareixi alguns aspectes de la Llei i del procés de constitució del CEIB, ja que la Conselleria d’Educació ja ha comunicat que no regularà el procés, tal com possibilitava la disposició final primera. Afegeix que considera que allò que acordi la CP al respecte, ha de ser ratificat pels nous membres del Ple.

Seguidament es varen debatre les esmenes de FERE-CECA-ECIB presentades al projecte d’Informe 04/2019, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil. Finalment, una vegada introduïdes algunes modificacions, s’aprovà per unanimitat.

<< 17>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

REUNIONS DEL


DIE—IAQSE

COMPAREIXENÇA DIE – IAQSE (10/05/2019) Dia 10 de maig de 2019, es va dur a terme una compareixença del cap del DIE, Sr. Antoni Arbós i el director de l’IAQSE, Sr. Pere Moyà, per informar els membres del CEIB sobre el Pla d’Èxit Educatiu. La reunió es va dur a terme a les 17h. a la FELIB en connexió amb l’EBAP d’Eivissa. En primer lloc intervingué el Sr. Antoni Arbós agraint l’oportunitat de poder comparèixer davant la comunitat educativa i manifestant la intenció de continuar fentho en el futur, amb la finalitat de poder compartir aspectes de l’educació que el DIE considera importants. Assabentà que estan en marxa unes oposicions d’inspectors que suposaran un increment important de la plantilla.

Va iniciar l’exposició explicant que quan es varen plantejar quines havien de ser les directrius del Pla d'Actuació del DIE durant la legislatura 2015-2019, arribaren a la conclusió que els principals aspectes a millorar eren el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis i que, per això, proposaren al Consell de Direcció de la Conselleria d’Educació i Universitat que s’elaboràs, entre totes les direccions generals de la conselleria, un Pla d’Èxit Educatiu per afrontar el repte de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i reduir l’abandonament dels estudis. A continuació exposà que els punts més febles eren els resultats d’avaluació de les matèries troncals, les llengües i les matemàtiques, i la taxa d’idoneïtat. Seguidament explicà que una vegada elaborat l’esmentat Pla, es varen dur a terme reunions amb els equips directius de tots els centres educatius de les Illes Balears per explicar-los en què consistia i fer una reflexió sobre els temes cabdals que eren: Què ensenyar?, com ensenyar? i què avaluar?. Assabentà que arribaren a la conclusió que s’havia de tendir cap a un ensenyament més competencial i reconeix que l’esforç dels centres en aquest sentit. Continuà presentant les actuacions del DIE per assolir l’Èxit Educatiu que consisteixen bàsicament a promoure: el debat pedagògic; l’autonomia dels centres, donant rellevància al paper de lideratge de l’equip directiu; un model d’avaluació dels centres basat en l’autoavaluació; l’escolarització equilibrada; la coordinació del pas de primària a secundària; la formació del professorat a centres; l’assessorament dels departaments didàctics de llengües i matemàtiques; la innovació metodològica i didàctica, que s’ha d’explicar a les famílies i les mesures d’atenció a la diversitat. << 18>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


Reunió Reunió del del Ple Ple 10/05/2019 10/05/2019 FELIB FELIB Seguidament, el director de l’IAQSE, Sr. Pere Moyà, va iniciar la seva intervenció informant que quan varen començar a parlar d’èxit educatiu el primer que es varen plantejar va ser fer una diagnosi dels problemes del sistema educatiu per poder adoptar les mesures necessàries per millorar-lo. Assabentà que detectaren que els dos problemes més importants eren el fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis. Assenyalà que varen fer l’anàlisi de tres aspectes: l’evolució de les dades de la matrícula a l’ensenyament obligatori i batxillerat del període 2010-2018, els percentatges d’alumnes que no superen les àrees lingüístiques i les matemàtiques i els percentatges de repeticions lligats a la taxa d’idoneïtat.

<< 19>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

DIE—IAQSE

Finalment analitzà les conclusions generals extretes de les actuacions desenvolupades per aconseguir l’èxit educatiu. Destacà que ha millorat el clima de treball i de convivència en els centres, la qual cosa ha propiciat el debat pedagògic i la innovació; la tasca dels equips directius que ha permès, entre altres coses, avançar en l’autonomia de centres i l’autoavaluació; la millora de l’atenció a la diversitat a educació primària, propiciada per la nova organització de l’orientació; la millora de l’oferta de l’FP i la importància de treballar per a la seva modernització; la necessitat de promoure canvis en l’organització de l’ESO i de continuar treballant per l’escolarització equilibrada; la necessitat de millorar les coordinacions entre les diferents etapes de l’educació i la contribució a l’èxit educatiu que ha suposat l’increment de professorat i recursos dels centres i la tasca del GESTIB per simplificar els tràmits burocràtics.


DIE—IAQSE

A continuació presentà una graella a través de la qual es pot fer el seguiment de les promocions d’ESO del període 2010-2018 i constatar l’elevat percentatge d’alumnat que abandonen el sistema educatiu, sobretot a 3r i 4t d’ESO, segurament en el moment que compleixen 16 anys, però, per contra, va fer avinent el canvi de tendència que ha suposat una disminució de l’abandonament en 6,4 punts percentuals entre 2011 i 2019. Per altra banda, assenyalà que a batxillerat la matrícula d’aquests darrers vuit anys pràcticament s’ha mantingut estable.

Presentació graella promocions d’ ESO del període 2010-2018

El director de l’ IAQSE Sr. Pere Moyà

Quant als resultats acadèmics obtinguts a educació primària, a les àrees de caràcter més competencial, destacà l’avenç que s’ha experimentat sobretot a català i castellà, no tant a anglès i menys a matemàtiques. Afegí que l’alumnat de Menorca és el que té millors resultats segurament per l’estabilitat de la matrícula i de les plantilles de professorat, tot i que a Eivissa han millorat significativament. Advertí que l’informe PISA deixa constància que els baixos resultats en matemàtiques són un problema generalitzat a tota Europa i que les dades posen de manifest que no hi ha conflicte lingüístic en els centres.

<< 20>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


http://iaqse.caib.es/documentos/documents/document_19.pdf Enllanç al document “Evolució dels indicadors d'escolarització i de rendiment acadèmic a l'ensenyament obligatori. Illes Balears (2010-2018)”

Va concloure que l’IAQSE ha avançat en dos aspectes importants: el fet de publicar els indicadors de resultats acadèmics del curs anterior entre setembre i octubre, la qual cosa possibilita que els centres puguin planificar el curs tenint en compte la informació i disposar d’un model propi d’avaluacions externes. A continuació el president agraí la compareixença i obrí un torn d’intervencions.

<< 21>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

DIE—IAQSE

En relació amb la repetició, apuntà que s’ha anat reduint durant el període 20112019, sobretot a 2n, 4t i 6è d’educació primària i a 1r d’ESO, i que ha millorat molt la a promoció de l’etapa d’educació primària a ESO. Afegí que tot això ha suposat una millora poc significativa de la idoneïtat, que no presenta diferències entre centres públics i concertats fins que s’arriba a 5è d’educació primària i que, per illes, Eivissa-Formentera és on el percentatge és més alt. Destacà la baixada d’idoneïtat que es produeix en el pas d’educació primària a secundària i quant a titulació a ESO, la baixada del percentatge de titulats del curs 2016-2017 respecte al curs 2015-2016, ocasionat per la substitució del programa de Diversificació Curricular pel PMAR. Afegí que enguany s’ha posat en funcionament el programa de reforç PRAC que sembla que ha tengut un efecte positiu perquè s’ha tornat als resultats anteriors a la implantació del PMAR.


ESTADÍSTIQUES

ESTADÍSTIQUES PROGRAMA ISSUU REVISTA I MEMÒRIA 2015-2019 VISUALITZACIONS 689 700 538

600 500

338

400

300

245 217 272

193

200

119

208

109

59

100

60

85 8

0

COUNTED EACH TIME A USER OPENED A PUBLICATION FOR MORE THAN 2 SECONS. READS COMPTE CADA VEGADA QUE UN USUARI OBRE UNA PUBLICACIÓ PER MÉS DE 2 SEGONS. Llegir

IMPRESSIONS 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

4565 3390 1949

625

656

1028

270

296

467

161

271

707

644 19

COUNTED EACH TIME A A PUBLICATION WAS DISPLAYED TO USER IN A EMBED OR ON ISUU.IMPRESSIONS COMPTAT CADA VEGADA QUE ES MOSTRAVA UNA PUBLICACIÓ A l'USUARI EN UNA INCRUSTACIÓ O EN ISUU. IMPRESSIONS

<< 22>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


ESTADÍSTIQUES

ESTADÍSTIQUES ceiBlog EL ceiBlog ES VA CREAR EL MAIG DE 2010, PERÒ ACTIVAMENT DES DEL MARÇ DE 2015 FINS A 12 DE JULIOL DE 2019

ESTADÍSTIQUES VISIÓ GENERAL PÀGINES VISTES (historial complet) DES DEL MAIG DE 2010 A 12 DE JULIOL DE 2019

75.812

REUNIONS QUE VAREN GENERAR MÉS INTERÈS DES DEL ceiBlog 24 gen 2017

561

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

1 feb 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

9 set 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

581 706 952

COMUNICAT DELS PRESIDENTS ESCOLARS AUTONÒMICS 17 oct 2016

18 nov 2016

1053

REINICI DE L'ACTIVITAT DEL CEIB

7 set 2016

23 juny 2016 15 nov 2016 4 nov 2016

1035

COMISSIÓ PERMANENT

1093

PRESA DE POSSESSIÓ

1127

COMISSIÓ PACTE EDUCATIU

1184

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

7 oct 2016

1263

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

WEBS A TRAVÉS DE LES QUALS S’HA ACCEDIT AL ceiBlog DES DEL MARÇ DE 2015 FINS A 12 DE JULIOL DE 2019

0

<< 23>>

DADES URLs

261 319 330 342 353 403

http://mallorcaweb.net/oce/webpcv.htm http://puigmajor.simplesite.com/ https://www.inboundlinks.win/InboundLinks… http://mallorcaweb.net/oce/ http://www.mallorcaweb.net/oce/webpcv.htm http://ceib.caib.es/activitats.htm http://m.facebook.com https://www.google.es/ http://www.consellescolarib.es/actualitat.html http://m.facebook.com/

570 611

1048 1411 200

400

600

800 1000 1200 1400 1600

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019


CESSAMENTS I NOMENAMENTS

NOMENAMENTS CONSELL DE GOVERN ORDRE

BOIB

NOMENAMENT

Neus Marí Riera (T) 14/12/18

________ _________ _________

Juan Ramón Xamena Vidal (T)

18/05/19

18/05/19

Esperança Suñer Torres (S)

Llúcia Salleras Julià (T)

ORGANITZACIÓ

GRUP

Consell Escolar de Formentera

i

Consell Escolar de Mallorca

i

CESSAMENTS I NOMENAMENTS ORDRE

28/01/19

BOIB

02/02/19

CESSAMENT

NOMENAMENT

Maria Asunción Alarcón Bigas (T)

Aina Maria Barceló Nicolau (T)

Francesc Coll Rotger (S)

Coloma Jaume Vidal (S)

Soledat Trapero Cañero Tino Davia Ladón (S) Francisca Garí Perelló (T) (S)

Francisca Estaràs Ferragut (S)

8/04/19

18/04/19

Maria del Carmen Verd Llop (T)

Tino Maria Lourdes Rodríguez Rodríguez (S) Sebastià Mandilego Alemany (T)

Joan Puigserver Roig (T)

Rosa Maria Abraham Joan Puigserver Roig (S) Miró (S)

<< 24>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

ORGANITZACIÓ

GRUP

Representants del Professorat FETE-UGT

a

Representants de les Centrals Sindicals UGT

f

Representants Col·legi de Doctors i Llicencies

n

Representants de pares i mares d’alumnes CONFAECIB

b


DATA 19/01/2019 21/02/2019

PUBLICACIÓ

TITULAR DE PREMSA

Educación seguirá proponiendo al presidente Diario de Mallorca del Consejo Escolar; pero sus miembros deberán votarlo. El Consell Escolar rechaza que el Estado recupeUltima Hora re las competencias.

22/02/2019

Diario de Mallorca La lengua acapara (otra vez) el debate educativo

26/03/2019

Ultima Hora

28/03/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019

10/04/2019

11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019

La FAPA critica que el Consell Escolar de Balears haya sido <<obviado>> Acaba la legislatura sin un pacto por la educaciUltima Hora ón en Baleares. En tres cursos han aumentado un 75% las expulDiario de Mallorca siones disciplinarias de alumnos. Baleares registró 3.210 alumnos expulsados duUltima Hora rante el pasado curso. El Consell Escolar de Baleares muestra su rechaEuropapress zo a “prácticas que utilizan la educación como herramienta política”. El consell Escolar de Balears mostra el seu rebuig Europapress a “pràctiques que utilitzen l’educació com a eina política”. El Consell Escolar de les Balears mostra rebuig a dBalears les “pràctiques que utilitzen l’educació i la llengua com a eina política”. El consell Escolar condena la “camapaña de desUltima Hora prestigio del trabajo docente”. El CEIB no ve adoctrinamiento sino una campaña política contra el catalán.

El Mundo.

Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com

<< 25>>

REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2019

EL CEIB A LA PREMSA

CEIB A LA PREMSA


Consell Escolar de les Illes Balears c/ Cecili Metel, 11, esc B, 1r D 07003 Palma Tel.: 971715456 / Fax: 971715761 revistaceib@gmail.com ceib.caib@gmail.com http://www.consellescolarib.es/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.