Page 1

Trainingen, cursussen, workshops en conferenties

2012-2013 po/so


Colofon Eindredactie: Lot Hannik en Til van Schijndel (CED-Groep) Vormgeving: Ton Kuijpers Vormgeving, Rotterdam Drukwerk: De Swart, Den Haag

2


Trainingen, cursussen, workshops en conferenties 2012-2013 Het nieuwe cursusaanbod po/so In deze brochure vindt u korte beschrijvingen van cursussen, trainingen, workshops, conferenties en studiedagen. Op www.cedgroep.nl/cursussen vindt u meer informatie, actuele prijzen en data. Bent u geïnteresseerd in een cursus, neem dan vooral een kijkje op de site. U kunt zich daar ook online inschrijven.

Prestatiebox Het lijkt erop dat we allemaal de broekriem moeten aantrekken in deze sobere tijden. Toch zal er genoeg geld zijn voor nascholing. Schoolbesturen ontvangen immers de komende jaren een bedrag dat kan worden ingezet voor opbrengstgericht werken (op de onderdelen taal en rekenen), excellentie, wetenschap en techniek en voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Dit bedrag komt bovenop de lumpsum in de zogeheten Prestatiebox. Belangrijk is wel dat u goed focust op waar de school en dus de leerlingen het meest van profiteren. Verder kunt u tot 1 augustus 2012 gebruik maken van onze kortingsactie verderop in deze gids.

Opbrengstgericht werken in 4D Ook bij de invoering of verkenning van opbrengstgericht werken op school, binnen uw bestuur of gemeente kunt u van onze diensten gebruik maken. De basis van onze werkwijze is het Onderwijscontinuüm CED-Groep® en de vier dimensies: Data, Duiden, Doelen en Doen. U kunt Opbrengstgericht werken in 4D schoolbreed inkopen of de tweedaagse cursus voor directies en intern begeleiders volgen. Eerdere deelnemers zijn erg enthousiast over de praktische bruikbaarheid van de geboden inhoud van 4D.

Specialisten Het loopt storm bij onze basisopleidingen voor specialisten in spé. In verband met de invoering van de functiemix hebben we de laatste jaren een aantal post–hbo cursussen ontwikkeld voor de leerkrachten die willen doorgroeien naar de LB-functie. Vorig jaar konden de deelnemers hier zelf een Lerarenbeurs voor aanvragen. Dit schooljaar is dat helaas niet mogelijk. Alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding kan een Lerarenbeurs worden aangevraagd. Dit is heel jammer want voor scholen is het moeilijk als teamleden allemaal tegelijk twee dagen per week een studie volgen. Onze praktische basiscursussen duren maximaal negen studiedagen naast de huiswerkopdrachten.

Rotterdam, Maartensdijk, Zwolle, Eindhoven, Amsterdam… Sinds de start van het Cursusbureau in 2007 zijn er steeds meer cursussen voor onderwijs en kinderopvang bijgekomen en ook het aantal conferenties verzorgd door het Cursusbureau is groeiende. Het aantal cursusplaatsen neemt snel toe. Naast ons vergadercentrum Rotterdam zijn er nu ook zalen in Maartensdijk (vlakbij Utrecht) beschikbaar en we huren regelmatig cursusruimten in Zwolle, Amsterdam, Eindhoven en Arnhem. Voor het verzorgen van conferenties voor besturen of gemeenten kunt u ons ook inhuren. Mail uw verzoek naar conferenties@cedgroep.nl.

In samenwerking Omdat we zo groot zijn geworden, benaderen andere aanbieders van nascholing ons steeds vaker met het verzoek tot samenwerking. Dit jaar hebben we besloten om bij wijze van experiment een samenwerking aan te gaan met een aantal van deze andere aanbieders. Vooral als het om cursussen gaat die een goede aanvulling lijken te bieden op ons eigen aanbod. In de cursusomschrijvingen staat duidelijk aangegeven als een cursus aangeboden wordt door een externe partij.

Nieuw aanbod Er is veel nieuw aanbod dit jaar. Na de lancering van het boek Teach Like a Champion stromen de vragen naar nascholing op dit onderwerp binnen. Ook voor Opbrengstgericht werken in 4D en de Nieuwsbegripcursussen is veel belangstelling. Door de fusie met Eduniek hebben we leuke nieuwe workshops over de Klankkast en de Rekenkast voor kleuters aan ons aanbod kunnen toevoegen en een aantal trainingen voor managers. De samenwerking met Heutink Trainingen zorgt ervoor dat we onze eerste webinars kunnen aanbieden bij de Wijzer Onderwijsproducten over autisme, adhd agressie en angst. Met de stichting Brede school bieden we de opleiding IKC-directeuren aan.

3


Advies en maatwerk Vrijwel alle cursussen, trainingen en workshops zijn ook op maat in te kopen voor uw school, kinderdagverblijf, bestuur of samenwerkingsverband. Neem daarvoor contact op met uw accountmanager van de CED-Groep. Heeft u nog geen accountmanager, dan kunt u contact opnemen met het Cursusbureau. Wij verwijzen u dan graag door.

Inschrijving en betaling Inschrijving -steeds per deelnemer- vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier uit het cursusboek of online op www.cedgroep.nl/cursussen. Op basis van dit formulier wordt een rekening toegezonden. Deelnemers die zich voor 1 augustus online inschrijven kunnen 10% korting op hun cursusprijs krijgen, indien ze de kortingscode uit de gids invullen in het veld opmerkingen van het inschrijfformulier. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties van de CED-Groep.

Certificaat Cursisten ontvangen aan het einde van hun cursus een deelnemerscertificaat voor nascholing van de CED-Groep als zij aan de voorwaarden hebben voldaan. Deze impliceren dat tenminste 80% van de opdrachten is uitgevoerd en voldoende is beoordeeld door de cursusleider en dat tenminste 80% van de cursusbijeenkomsten is gevolgd. Indien afwijkingen bestaan op deze regels, worden deze vermeld bij de betreffende cursussen. Een enkele cursus is geaccrediteerd. Als dat het geval is dan staat ook dat bij de cursusomschrijving vermeld.

Evaluatie Elke cursus wordt geĂŤvalueerd door de deelnemers middels een vragenlijst. Dit gebeurt altijd aan het einde van de cursus. Wij vragen hen naar hun mening, hun ervaringen en hun eventuele wensen, zodat we ons werk steeds kunnen verbeteren.

Leveringsvoorwaarden en annuleringskosten Voor de door de CED-Groep geleverde cursussen zijn de leveringsvoorwaarden-B van toepassing zoals gedeponeerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel. Voor de CED-Groep geldt een uniforme annuleringsregeling.

Annuleringsregeling CED-Groep Tot vier weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten (â‚Ź 50,-) verrekend worden. Vindt annulering plaats binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum, dan is de deelnemer verplicht de volledige cursuskosten te betalen. Het is echter wel mogelijk een vervanger te sturen. U kunt dit melden bij het Cursusbureau. De gegevens van uw vervanger worden dan genoteerd i.v.m. het certificaat.

Klachten Het kan voorkomen, dat u ontevreden bent over het gebodene in de cursus. Bespreek dit dan direct met de cursusleider. Mocht dit niet leiden tot het beoogde resultaat, dan kunt u altijd contact opnemen met het Cursusbureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071427. Uw klacht komt dan op de juiste plaats terecht. Mocht dit dan nog niet leiden tot een adequate oplossing in de ogen van de deelnemer, dan kunt u altijd een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de CED-Groep. Wij hopen en verwachten natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen!

Snel op de hoogte Wilt u snel en goed op de hoogte blijven van de diensten en producten van de CED-Groep, neem dan een gratis abonnement op het relatiemagazine van de CED-Groep: KlasseApart of op een van de digitale nieuwsbrieven. Een uitgebreide en actuele versie van dit cursusaanbod kunt u ook lezen op onze website www.cedgroep.nl/cursussen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Cursusbureau: 010 4071 427, cursusbureau@cedgroep.nl.

Ten slotte Succes met het zoeken naar de juiste cursus of training. Mocht u vragen over of aanvullingen op deze brochure hebben, dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het Cursusbureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071427. Zij helpen u graag verder. Lot Hannik Manager Cursusbureau

4


Inhoudsopgave

Basiscursussen voor specialisten

6

Vakgebieden Mondelinge taalvaardigheid

7

Taalbeleid en taalonderwijs

12

Lezen en leesproblemen

15

Begrijpend lezen

20

Rekenen en rekenproblemen

23

Wetenschap en techniek

28

Motoriek, zintuigen, spel en expressie

29

Hoogbegaafdheid en excellentie

31

Zorg en gedrag Gedrag en werkhouding

32

Brein en psychische

36

Passend omgaan met verschillen in de klas

38

Leerlingzorg en interne begeleiding

40

Mishandeling, misbruik en verwaarlozing

45

Burgerschap en Sociale competentie

47

Management Opbrengstgericht werken

50

Directeuren op herhaling

52

Leiden en begeleiden

55

ICT als middel

60

Competenties Werken aan uw eigen kwaliteiten

64

Communiceren

66

Pedagogisch handelen

68

Didactisch handelen

69

Klassenmanagement

71

Goed in je vel

73

Inschrijfformulier

75

Speciale kortingsactie… voor iedereen die zich vóór 1 augustus 2012 online inschrijft voor een cursus uit het open aanbod. Als u de kortingscode: nbr2012-2013 invult in het veld opmerkingen op het inschrijfformulier, dan krijgt u 10% korting op uw cursusprijs. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties van de CED-Groep.

5


Basiscursussen voor specialisten In verband met de invoering van de functiemix zijn er door de CED-Groep veel post–hbo cursussen ontwikkeld voor de specialisten in spé. Het zijn pittige eenjarige opleidingen voor de leerkrachten en docenten die breder inzetbaar willen zijn en zich willen specialiseren. Naast aandacht voor vakinhoud en vakdidactiek zijn gesprekstechnieken en begeleidingsvaardigheden ook onderdelen van belang. Hierdoor kan de nieuw verworven kennis beter overdragen worden op hun collega’s en profiteert de hele school van deze professionalisering.

Basiscursus Specialist Jonge kind

S8700 Voor wie is deze cursus bedoeld? Leerkrachten po die zich willen specialiseren tot Specialist Jonge kind.

Waar gaat de basiscursus over? In deze basiscursus krijgt u een verdieping van wat op de pabo over het werken met kleuters aan bod is gekomen, uitgebreide informatie over vve-programma’s, ontwikkelingsvolgsystemen en een praktische werkwijze voor opbrengstgericht werken met jonge kinderen. Aan de orde komen o.a. werkwijze van bepaalde programma’s, optimale inrichting van het klaslokaal, werken met thema's, taal- reken- en spelontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast besteden we aandacht aan de implementatie en borging van VVE in de organisatie en komt het inspectiekader van VVE aan de orde. Bij alle onderwerpen zit een stukje literatuurstudie en het uitwerken van praktische opdrachten.

Cursusinhoud • • • • • • • • •

• • • •

Ontwikkelingslijnen taal, rekenen, motoriek en sociale competentie; Werken met referentiekaders; Sociaal spel en een rijke speelleeromgeving; Taalontwikkeling, woordenschatonderwijs en gesprekstechnieken; Klassenmanagement in de onderbouw; Opbrengstgericht werken met jonge kinderen; Inspectiekader van VVE; VVE-programma’s op een rijtje; Kennis van uitgangspunten, opbouw leerlijnen van de programma’s en methodes die op de eigen school gehanteerd worden; Observeren, analyseren en registeren. De belangrijkste ontwikkelingsvolgsystemen op een rijtje; Werken met Groepshandelingsplannen; Verandermanagement en begeleidings- en coachingsvaardigheden; Zelf een veranderplan voor de onderbouw opstellen voor de eigen school.

Wat u verder nog moet weten… •

6

Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere cursist een intakegesprek gehouden waar ingegaan wordt op de eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. U krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die u zelf moet aanschaffen. Certificaat: na de 9 bijeenkomsten wordt een CEDnascholingscertificaat uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten; uitvoeren van de huiswerkopdrachten en een presentatie van het eigen veranderplan voor de onderbouw. De trainingsdagen hebben een interactief karakter, de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer. Werkbelasting voor de deelnemers: in totaal kunt u uitgaan van ongeveer 200 SBU.

De volgende specialistencursussen vindt u verderop in de gids: Basiscursus Gedragsspecialist (S4450) Basiscursus Leesspecialist (S2111) De Rekenspecialist (S3050) Basiscursus Taalcoördinator (S1103) Basiscursus Interne begeleiding (S5100) iCoach: ICT, van doel naar middel (S6120) Basiscursus Bouwcoördinator (S7101) Specialist Wetenschap en techniek (S3701) Directeur IKC (S7118)

32 15 23 12 40 60 57 28 55

Specialisten in het voortgezet onderwijs en mbo De specialistencursussen voor vo en mbo vindt u bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen. • Basiscursus Taalcoördinator • Basiscursus Zorgcoach • Zorgcoördinator • Interne coach TVO

De cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo-opleiding hebben.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Mondelinge taalvaardigheid Alle taalonderwijs begint bij mondelinge taal. Bij onderwijs gericht op woordenschatontwikkeling is dat al meteen duidelijk en ook bij de methoden voor vve. Denk ook eens aan werken met verhaalbegrip, Denkstimulerende gespreksmethodieken van Marion Blank.

DGM voor leerkrachten

DGM voor logopedisten en Intern begeleiders

S1300

S1310

Denkstimulerende gespreksmethodiek van Marion Blank (DGM) voor leerkrachten

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor wie is de training bedoeld?

Waar gaat het over?

Leerkrachten po/so.

Voor logopedisten en intern begeleiders is er een aparte training Denkstimulerende gespreksmethodiek. DGM is bijzonder geschikt voor het stimuleren van de taal- en denkvaardigheden bij leerlingen. In de training wisselen we de theorie af met oefeningen. U leert leerlingen hun ervaringen structureren door middel van taal. Zo leert u diagnosticeren en denkvragen stellen. Daarnaast gaan we in op het analyseren van en het inspelen op reacties van kinderen.

Waar gaat de training over? In de DGM-training voor leerkrachten leert u denkgesprekken voeren met kinderen. Daarbij is veel aandacht voor uw eigen interactievaardigheden. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert. Het gaat om vragen als: Welke vragen stel ik eigenlijk? Aan welke kinderen stel ik welke vragen? Prikkelen mijn vragen genoeg tot nadenken? U leert de basisprincipes die nodig zijn om goed met kinderen te spreken. Tenslotte leert u effectief te reageren op antwoorden van kinderen.

Logopedisten en intern begeleiders po/so.

Wat u verder nog moet weten… • •

Accreditatie voor deze cursus is toegekend voor logopedisten. Naast de training van drie dagen zijn er ook huiswerkopdrachten die ongeveer 40 uur studiebelasting vragen. Het cursuscertificaat van 45 SBU wordt alleen verstrekt bij voldoende aanwezigheid (90%) en voldoende kwaliteit van de huiswerkopdrachten.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

7


Mondelinge taalvaardigheid

Interne coach DGM

S1320 Voor wie is de cursus bedoeld? Logopedisten, intern of ambulant begeleiders, taalcoördinatoren po/so.

Waar de cursus over? Leerkrachten willen graag hulp bij en feedback over hun communicatie met kinderen. Uit kringgesprekken kun je bijvoorbeeld veel meer halen als je niet alleen je doelen hebt geformuleerd, maar ook bepaalde gesprekstechnieken kunt toepassen. In deze praktische training leert u de leerkrachten te coachen en feedback te geven. U leert de basisprincipes van coaching, voorgesprekken houden en gericht observeren. Bij het voeren van nagesprekken leert u gebruik te maken van een vaste structuur waarbij het uitwisselen van ervaringen een belangrijk onderdeel is. Theorie wordt gecombineerd met veel praktische oefeningen. U oefent vaardigheden en met de praktijkopdrachten oefent u in uw eigen werksituatie. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen.

Wat u verder nog moet weten… •

DGM is het uitgangspunt voor het voeren van de gesprekken met kinderen. Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is dat u de basiscursus Denkstimulerende gespreksmethodiek van Marion Blank heeft gevolgd. Deze cursus is geaccrediteerd door StADAP voor logopedisten.

Het overdragen van DGM aan leerkrachten

S1330 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor logopedisten en intern begeleiders po/so

Waar gaat het over? Veel logopedisten in en buiten het onderwijs hebben ervaring met de Denkstimulerende gespreksmethodiek en zijn hier erg enthousiast over. Het is een methodiek die de taal-denkontwikkeling van kinderen stimuleert. Logopedisten in het onderwijs zetten deze methodiek in als therapeutisch middel bij individuele behandelingssessies. Leerlingen zijn echter maar korte tijd bij de logopedist. Veel meer tijd zijn zij in de klas. De leerkracht heeft ook veel meer momenten om, in voor de kinderen betekenisvolle situaties, gesprekjes met hen te voeren. Logopedisten willen graag DGM ook aan leerkrachten overdragen om samen met de leerkracht de DGM in te zetten als een krachtig en effectief taal-denkstimulerings-

8

middel. Om aan deze wens tegemoet te komen, is als vervolg op de DGM- cursus voor logopedisten en intern begeleiders, deze cursus ontwikkeld. Aan de orde komen: • het opfrissen van de kennis van de theorie over DGM; • het opzetten van teambijeenkomsten over DGM volgens een vaste structuur, waarin er een prettige afwisseling is tussen theorie, oefening en het uitwisselen van praktijkervaringen; • het uitwerken van een aantal bijeenkomsten, zodat deze gebruikt kunnen worden op school; • het maken van een plan en een tijdpad om DGM in school te introduceren en in te voeren; • het bespreken en oefenen van presentatievaardigheden voor een groep. De opbrengst is een drie- of viertal inhoudelijke bijeenkomsten die in te zetten zijn als cursusbijeenkomsten voor schoolteams. Ook krijgt men feedback op eigen presentatievaardigheden voor een groep.

Wat u verder nog moet weten… Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is dat men de basiscursus Denkstimulerende gespreksmethodiek van Marion Blank heeft gevolgd.

Aan de slag met woordenschat

S1500 Waar gaat de cursus over? Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren po/so.

Waar gaat het over? In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de woordenschatdidactiek van M. Verhallen. De cursisten doen kennis en vaardigheden op bij het toepassen van deze woordenschataanpak. De aanpak wordt tegenwoordig vaak gebruikt in het onderwijs en reikt veel verder dan het aanleren van woordjes in de taalles: naast woordenschatuitbreiding gaat het om heldere betekenissen geven aan woorden en begrippen en betekenisrelaties tussen woorden.

Cursusinhoud Tijdens de training komen de volgende vaardigheden aan de orde: het selecteren van woorden, en manieren om woorden uit te leggen (de drie uitjes). Daarnaast wordt met veel verschillende werkvormen geoefend om nieuwe woorden in te slijpen. Deze manier van woorden leren is toepasbaar in alle schoolse vakken, zodat transfer naar de dagelijkse praktijk in de klas een logisch vervolg is. Ook logopedisten met een eigen praktijk kunnen hun woorden-

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Mondelinge taalvaardigheid schatuitbreiding met deze didactiek verrijken. Logopedisten leren werken volgens de beschreven woordenschatdidactiek om in de eigen logopedische setting mee aan de slag te gaan. Zo kan men beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Door de opgedane kennis en vaardigheden zijn zij (beter) in staat om leerkrachten te ondersteunen.

Wat u verder nog moet weten… •

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen. U krijgt dit boek bij de eerste bijeenkomst uitgereikt. Deze cursus is geaccrediteerd door: StADAP (Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor 24 punten.

Doelgericht werken aan begrijpend luisteren voor 3-7 jarigen

S1540

Waar gaat de cursus over? Deze cursus gaat over het doelgericht stimuleren van begrijpend luisteren bij kinderen van 3 – 7 jaar. Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. In deze cursus leert u om tijdens het interactief voorlezen op een doelgerichte manier ook het begrijpend luisteren te stimuleren. Kinderen zijn dan goed voorbereid wanneer begrijpend lezen wordt aangeboden in groep 4.

Cursusinhoud Aan bod komen leidster-/leerkrachtvaardigheden als “modelen”, de juiste vragen stellen en structuur bieden. Ook wordt aandacht besteed aan een doorgaande lijn van peuters tot groep 4. Strategieën als voorspellen en samenvatten - voorlopers op de leesstrategieën die vanaf groep 4 worden aangeboden - worden behandeld en geoefend.

Wat u verder nog moet weten… •

Een goede start voor begrijpend lezen •

Voor wie is de cursus bedoeld? Voor leerkrachten pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en taalcoördinatoren die werken met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.

• •

Ervaring met en kennis over interactief voorlezen wordt als voorwaarde gesteld als u zich voor deze cursus inschrijft. Tussen de twee bijeenkomsten in voert u een opdracht uit in uw eigen werksetting. Het is dus belangrijk dat u die heeft. De cursus is praktijkgericht en levert concrete veranderingen op in uw vaardigheden en lesaanbod. Begeleiding/coaching op de werkvloer is mogelijk op offertebasis in overleg met de cursusleider.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

9


Mondelinge taalvaardigheid

Aan de slag met Schatkist

Stimulerende werkvormen spreekvaardigheid

S1460

S1645

Voor wie is de studiedag bedoeld?

Voor wie is de workshop bedoeld?

Leerkrachten po.

Leerkrachten bovenbouw po, docenten Nederlands onderbouw vo.

Waar gaat de studiedag over? In één studiedag krijgt u, in de vorm van een workshop, op praktische wijze, inzicht in de methode Schatkist van Zwijsen. Uit de enthousiaste reacties van deelnemers na afloop blijkt duidelijk: deze workshop levert in korte tijd een schat aan praktische informatie, tips en ideeën op, waardoor u optimaal met Schatkist kunt werken.

Cursusinhoud We gaan vooral inhoudelijk in op het gebruik van de methode in de kleutergroepen. De ochtend is gevuld met het bekijken van de structuur en de lesopbouw van Schatkist. Dit gebeurt heel praktisch door één anker echt goed door te nemen. ’s Middags komen het plannen, observatie en registratie volgens Schatkist aan bod. Ook de doorgaande lijn met Veilig leren Lezen nemen we door. Ter afsluiting van de dag, gaan we aan de slag met routines als de Letter- en Cijfermuur en de Tijdwijzer. De originele vondsten en creatieve ideeën die daarbij naar voren komen, zijn voor velen een waardevolle aanvulling op de praktijk. De volgende vragen staan centraal: • Wat betekent Schatkist voor het werken in uw groep? • Hoe gaat u om met de lesopbouw en hoe krijgt u alle activiteiten ingepland? • Wat is pre-teaching precies en waarom is dat belangrijk voor kleuters? • Wat is de eigen inbreng van u als leerkracht bij de Schatkistactiviteiten?

Waar gaat de workshop over? Spreekvaardigheid ontwikkel je door het actief te doen. Zo wijst onderzoek naar taalbeschouwing uit, dat het actief oefenen van woorden en zinsconstructies de taalontwikkeling meer stimuleert dan grammatica-onderwijs in de vorm van zinsontleding. Bij spreekvaardigheid Nederlands denken de meeste docenten en leerkrachten aan een spreekbeurt, presentaties of aan een discussie, maar er is meer mogelijk en er is meer nodig. Zeker bij kinderen die een taalachterstand hebben. Hun gebrek aan spreekvaardigheid en woordenschat blijkt in de les, als leerlingen bijvoorbeeld moeite hebben om antwoorden op vragen te formuleren.

Cursusinhoud Tijdens deze workshop oefent u een aantal speelse werkvormen voor het onderdeel spreekvaardigheid binnen het vak Nederlands. Tevens krijgt u handvatten om de diverse werkvormen uit de spreekvaardigheiddidactiek toe te passen in uw onderwijspraktijk.

Aan de slag met de Klankkast

S1240 Voor wie is de oriëntatieworkshop bedoeld? Leerkrachten, interne begeleiders onderbouw po, logopedisten.

Wat u verder nog moet weten... •

10

Het is de bedoeling dat u al enigszins wegwijs in de materialen bent of al enkele maanden gewerkt heeft met Schatkist. Bij meer dan 8 personen van één school of bestuur kan de training in-company gegeven worden. Informeert u ook bij de cursusleiding naar de Vversterk–subsidiemogelijkheid voor trainingen op locatie.

Waar gaat de workshop over? De Klankkast is een aantrekkelijk hulpmiddel om de fonologische ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De Klankkast is leuk om mee te spelen en een heel goed middel om risicokinderen te begeleiden. De Klankkast heeft zestien rode, blauwe, gele en groene laatjes. In elk laatje van de Klankkast zit een voorwerp waarmee een spelletje kan worden gespeeld of dat naar een bepaald spelletje verwijst. Het zijn leuke spelletjes en de kinderen vinden het extra aantrekkelijk dat ze in al die laatjes zijn verstopt. Elk laatje hoort bij een van de fasen van de fonologische ontwikkeling. Door de opzet van de Klankkast kunnen kinderen eenvoudig en gemakkelijk zelfstandig aan de slag. De activiteiten worden door werkvormen uit het coöperatief leren geïnspireerd.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Mondelinge taalvaardigheid Cursusinhoud Tijdens de workshop maakt u kennis met alle ins en outs van de Klankkast en krijgt u suggesties voor een optimaal gebruikt in de groep. U leert de Klankkast in te zetten bij het opbrengstgericht werken aan het fonetisch bewustzijn van kleuters. Aan einde van de bijeenkomst krijgt u een uitgewerkte vulling voor de Klankkast uitgereikt in de vorm van prentenboeken die aansluiten bij thema van de Kinderboekenweek 2012: Hallo Wereld! – Over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen.

Wat u verder nog moet weten… •

De workshop is alleen voor deelnemers die in bezit zijn van een Klankkast. Heeft u nog geen Klankkast dan kunt u deze aanschaffen door op het inschrijfformulier bij het veld opmerkingen ‘Inclusief Klankkast’ in te vullen. Bij de Klankkast is inbegrepen: een handleiding en toegang tot de website.

Filosoferen met kinderen

S1340

• •

• •

kinderen stimuleren tot creatief nadenken, onderzoeken en beredeneren van gedachten; kinderen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over bestaansvragen waar geen eenduidige antwoorden op zijn; kinderen leren naar elkaar te luisteren en naar zichzelf (introspectief); kinderen plezier laten ervaren in het nadenken over open vraagstukken.

Meer aanbod mondelinge taalvaardigheid U vindt meer cursussen en trainingen mondelinge taalvaardigheid bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Werken met verhaalbegrip (1200) voor kov, po en so • Taal en denken stimuleren in coachingsgesprekken (S1640) voor vo en mbo • Taaltraining voor pedagogisch medewerkers (S1400) voor kov • Spraakmakend - basiscursus (S1360) voor kov

De eerste stappen op weg naar goed burgerschap, terwijl u tegelijkertijd de 3 kerndoelen mondelinge taal aanpakt.

Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten van groep 1 t/m 8, docenten vo klas 1 en 2, begeleiders naschoolse opvang, PABO-studenten, logopedisten.

Waar gaat de cursus over? Kinderen ontwikkelen zich door middel van beweren, navragen en onderzoeken tot personen met een goed denk- en oordeelsvermogen. Met deze eigenschappen passen zij in de democratische samenleving die floreert met burgers als redelijke individuen. De doelen bij het filosoferen met kinderen zijn velerlei. Zo leren de kinderen hun eigen denkvaardigheden ontwikkelen en zijn ze actief bezig met persoonlijke zingeving. Filosoferen stelt het kind in staat zinvol contact te maken met de wereld om zich heen. Oefening in denk- en dialoogvaardigheden kan men op allerlei kennis–en levensgebieden gebruiken. Bijvoorbeeld bij analyseren, verbanden leggen, het maken van logische onderscheidingen en deze gedachten helder onder woorden kunnen brengen. Zo is het filosoferen toepasbaar in elk traditioneel schoolvak.

Cursusinhoud De volgende onderdelen komen tijdens de cursus aan bod: • het herkennen van een filosofische vraag; • het zelf formuleren van filosofische vragen; • voorbereiden van diverse activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een filosofisch gesprek;

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

11


Taalbeleid en taalonderwijs Goede taalbeheersing is de sleutel tot succes in onze samenleving. Werken aan taal en taalbeleid is daarom voor iedere school of instelling voor kinderopvang van belang. Een taalcoördinator en een taalbeleidsplan zijn naast een goede taalmethode en goed opgeleide leerkrachten, van cruciaal belang voor een effectieve werkwijze. Een goed doordacht taalbeleidsplan geeft houvast als u taalbeleid op school of op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf wilt invoeren of verbeteren. Er zijn workshops, cursussen, trainingen waarop individueel kan worden ingeschreven, maar die ook op maat bij u op locatie gegeven kunnen worden.

Basiscursus Taalcoördinator po

S1103 •

Voor wie is deze cursus bedoeld? Leerkrachten po die zich willen specialiseren tot Taalcoördinator.

kennis van uitgangspunten, opbouw leerlijnen van de programma’s en methodes die op de eigen school gehanteerd worden; vaardigheden om innovatie- en implementatieprocessen te begeleiden en leerkrachten te coachen; zelf een taalbeleidsplan opgesteld voor de eigen school.

Wat u verder nog moet weten… Waar gaat deze basiscursus over? Wanneer een school opbrengstgericht wil werken en de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden wil verbeteren, is het aanstellen van een Taalcoördinator van wezenlijk belang. De verantwoording voor taalbeleid, methodenkeuze, invoering en afstemming komt steeds meer bij de school te liggen. Het is essentieel dat iemand binnen de school kennis en vaardigheden ontwikkelt, nodig voor een verantwoord taalbeleid en de implementatie van dat beleid.

• •

Doel en inhoud van de cursus De taalcoördinator heeft na afloop van deze cursus: • kennis en inzicht in factoren die van invloed zijn op goed taal-/leesonderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau, met als doel de leerlingresultaten te verbeteren; • kennis van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs; • opbrengstgericht werken aan taalonderwijs; • kennis van veranderingsprocessen;

12

• •

De cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo-opleiding hebben. Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere cursist een intakegesprek gehouden waar ingegaan wordt op de eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. U krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die u zelf moet aanschaffen. Certificaat: na de 8 bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten; uitvoeren van de huiswerkopdrachten en een presentatie van het eigen taalbeleidsplan. De trainingsdagen hebben een interactief karakter, de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer. Werkbelasting voor de deelnemers: in totaal kunt u uitgaan van 200 SBU. Voor het opstellen en invoeren van taalbeleidsplannen kan ook gekozen worden voor een begeleidingstraject op offertebasis voor de hele school.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Taalbeleid en taalonderwijs

Taalstimulerende schrijfdidactiek

S1650 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten bovenbouw po, docenten vo.

Waar gaat de cursus over? Schrijfvaardigheid kan veel meer zijn, dan het geven van een schrijfopdracht en die vervolgens nakijken. Hoe haal je het beste uit de leerlingen? Hoe gebruik je alle taalvaardigheden, om de schrijfvaardigheid te versterken? Hoe reflecteer je met leerlingen op de geschreven tekst? U maakt kennis met een aantal met bewezen (evidence based) aanpakken voor goede schrijfdidactiek.

Cursusinhoud Tijdens de cursus, krijgt u een aantal handvatten en werkvormen voor een activerende, taalstimulerende schrijfdidactiek. U gaat actief aan de slag met deze werkvormen. Tussentijds probeert u enkele werkvormen uit in uw eigen lessen.

Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs?

S1410 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders van groep 3 t/m 8 po/so.

Waar gaat het over? Veel kinderen hebben moeite met spelling en zeker met werkwoordspelling, al is de gebruikte spellingmethode nog zo rijk en gedifferentieerd. Als u deze kinderen verder wilt helpen, is het van belang dat u een goed beeld krijgt van spellingleerlijnen door de hele school, resultaat bevorderende didactieken en effectieve remediëring. Naast het werken met de leerlijn en de referentiekaders kijkt u ook wat u kunt doen om uw lessen opbrengstgerichter te maken en uw differentiatiecapaciteit te vergroten. Met deze cursus krijgt u handvatten om zelf in de praktijk uw onderwijs te verbeteren.

varieert enorm. Op veel plaatsen is er een centrale opvangvoorziening voor deze leerlingen, maar nieuwkomers stromen ook in binnen reguliere groepen van het basisonderwijs. Deze leerkrachten zitten vaak met vragen over hoe ze de best mogelijke opvang aan de leerlingen kunnen bieden, bijvoorbeeld: • Op welke manieren kun je goed onderwijs aan nieuwkomers bieden? • Wat vraagt het aan kennis en vaardigheden van u als leerkracht? • Welke materialen en werkwijzen kunt u inzetten? • Hoe pakken uw collega-leerkrachten het taalonderwijs aan nieuwkomers aan?

Cursusinhoud Het doel van de dag is uw kennis over NT2-onderwijs te actualiseren en op te frissen. De verschillende onderwerpen die de revue passeren, worden aangeboden door taalexperts en trainers van de CED-Groep. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: • woordenschatdidactiek voor nieuwkomers; • taalstimulerende gesprekken met kinderen; • samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen; • leermiddelenmarkt; • intervisiemoment. Op de leermiddelenmarkt ziet u (nieuwe) materialen die in de nieuwkomersklas ingezet kunnen worden. Tijdens het tweede deel van de dag is er aandacht voor het onderling uitwisselen van ervaringen, knelpunten en successen.

Aan de slag met InstrumenTaal

S1150 Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? Intern begeleiders, taalcoördinatoren po en onderwijsadviseurs.

Waar gaat de worskhop over?

Waar gaat de studiedag over?

Leerkrachtvaardigheden observeren en verbeteren met InstrumenTaal. InstrumenTaal is een handige nieuwe hulp voor begeleiders – zowel interne als externe. De uitgave bestaat uit een algemene en zes gedetailleerde observatielijsten die begeleiders kunnen gebruiken bij klassenconsultaties in het primair onderwijs. Aan de hand van de observatielijsten krijgen begeleiders op een snelle manier inzicht in leerkrachtvaardigheden. Dit stelt hen in staat leerkrachten vervolgens optimaal te ondersteunen. Onderdelen die geobserveerd kunnen worden: omgaan met verschillen, bevorderen van interactie, samenwerkend leren, klassenmanagement, woordenschatdidactiek en het gebruik van het Instructiemodel Activerend Taalonderwijs.

Het is een studiedag waarin zowel inhoud als uitwisseling van ervaringen ruimte krijgen. De omstandigheden waarin les wordt gegeven aan nieuwkomers in het basisonderwijs

Het materiaal is ontwikkeld ter verbetering van leerkrachtvaardigheden op het gebied van taalonderwijs.

Nieuwkomers in de klas

S1520 Voor wie is de studiedag bedoeld? Leerkrachten po met nieuwkomers in de klas.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

13


Taalbeleid en taalonderwijs Een deel van de lijsten (omgaan met verschillen, samenwerkend leren en klassenmanagement) is echter ook bruikbaar bij het observeren van andere lessen. De lijsten zijn los van elkaar te gebruiken en bevatten ook een uitgebreide toelichting bij de te observeren vaardigheden. InstrumenTaal is methode-onafhankelijk en kan ingezet worden bij iedere gangbare taalmethode.

Aan de slag met Fototaal Taalprojecten

S1470 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor leerkrachten en onderwijsassistenten s(b)o.

Waar gaat de cursus over? Cursusinhoud • • • • • • •

Waarom InstrumenTaal? Doel van InstrumenTaal. Opbouw van het begeleidingsinstrument. Interpretatie van de observaties. Op welke wijze zet ik de observatielijsten in? Hoe bespreek je de uitkomsten met de leerkracht? Welke ondersteuning is mogelijk?

Aan de slag met Taaltrapeze

S1450

Fototaal is een geïntegreerde taalmethode voor mondelinge en schriftelijke taal voor zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ tussen de 30 en 65. Met Fototaal sluit u steeds aan bij het niveau van de kinderen. Met Fototaal Taalprojecten werkt u aan doelen uit mondelinge taal, begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Hoe beter u weet hoe de Fototaal Taalprojecten zijn opgebouwd en hoe beter u de niveaukaarten kunt inzetten bij de activiteiten, hoe beter uw leerlingen hun taaldoelen bereiken. Ben u net begonnen met Fototaal of gaat u binnenkort starten en wilt u meer grip krijgen op de methode? Kom dan naar deze cursus die verzorgd wordt door de makers van Fototaal.

Voor wie is de middag bedoeld? Leerkrachten en onderwijsassistenten in het s(b)o die net gestart zijn of gaan starten met de methode Taaltrapeze.

Waar gaat de middag over? Taaltrapeze is een uniek CED-product voor s(b)o. Het is een prachtige en rijke methode, maar hoe beter u de opbouw en de achtergronden kent, des te meer u er uit kunt halen tijdens uw lessen. Bent u net begonnen met Taaltrapeze en wilt u meer grip krijgen op de methode? Deze praktische workshop, gegeven door ervaren schoolbegeleiders, die de Taaltrapeze en de doelgroepen van binnenuit kennen, is dan heel geschikt. Aan de orde komen: • de basisdidactiek rondom de woordenschat; • de leerlijnen zoals die in de methode zitten rondom de verschillende taaldomeinen; • de werkwijze rondom het begrijpend lezen, het coöperatief leren; • het werken met basislessen en differentiatielessen. Bovendien is er voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen en voor intervisie. De cursusleiders voeren deze methode al jaren met veel succes in op s(b)o-scholen en kunnen u bij allerlei vragen van dienst zijn.

14

Cursusinhoud Tijdens de cursusdag komen de volgende zaken aan de orde: • opbouw van de methode; • uitgangspunten en didactiek; • groepsplannen en differentiëren met de niveaukaarten; • implementatie van Fototaal in de school. Er is voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen en voor intervisie. De cursusleiders kennen het materiaal door en door en hebben ervaring met het invoeren van Fototaal op so-scholen.

Meer aanbod Taalbeleid en taalonderwijs U vindt meer cursussen en trainingen Taalbeleid en taalonderwijs bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Engels, ook in de onderbouw? (S1490) • Lezen en spellen voor het ZML met Fototaal (S5720) • Kennismaken met Woordenweb (S1510) • Taalresultaten verbeteren in het vo en mbo (S1605) • Taalconferentie vo (S1600) • Quickscan Taalbeleid vo (S1610) • Basiscursus Taalcoördinator vo en mbo (S1105) • Taalgericht vakonderwijs in het vo (S1620) • Interne coach TVO (1622)

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Lezen en leesproblemen Goed onderwijs begint in de klas. Goed kunnen lezen is een basisvoorwaarde voor een kansvolle start in het voortgezet onderwijs. Hoe word je een goede lezer? Wat kan de leerkracht, de school of andere hoofdrolspelers in en rond het onderwijs voor een leerling doen als het lezen niet goed lukt? De CED-Groep heeft cursussen en workshops over leesbevordering, technisch lezen en leesmethoden in haar aanbod. Begrijpen lezen vindt u in het volgende hoofdstuk.

Basiscursus Leesspecialist

S2111 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po/so.

Waar gaat de cursus over? Tijdens deze intensieve en dynamische cursus ligt het accent op technisch lezen. U krijgt zicht op wat er nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. U ontwikkelt enerzijds uw kennis en vaardigheden, gericht op het voorbereidend, aanvankelijk en gevorderd lezen; anderzijds koppelt u deze fases in het leesleerproces aan de specifieke behoeften van de zwakke, normale en talentvolle lezer. De cursus wordt afgerond met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan. Colleges, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar aanleiding van eigen videoopnames, wisselen elkaar bij deze cursus af.

• • • • • • • • • • • •

Wat u verder nog moet weten... •

Cursusinhoud • •

Leerlijn technisch lezen; Werken op 3 niveaus: basis, verdiept en intensief arrangement;

Passend lesmodel; Direct instructiemodel en leesinstructie; Het schrijven en uitvoeren van een leesverbeterprogramma; De leerlijn lezen binnen methoden; Observeren en registreren; Begeleidings- en gespreksvaardigheden; Ernstige enkelvoudige leesproblemen; Ernstige leesproblemen en comorbiditeit; Intelligentie/leesproblemen; Middelen en materialen bij leesproblemen; Interpretatie CITO-scores op schoolniveau; Groepsplannen en individuele behandelplannen.

Deze cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij bijvoorbeeld een Pabo-opleiding hebben afgerond. De cursus kan zo u wilt volgend jaar uitgebreid worden met verdiepingsmodules. Er zijn modules beschikbaar gericht op leesbevordering, begrijpend lezen, de begeleiding van de 10% zwakste lezers, specifieke leesmethodieken en spelling. Werkbelasting van de deelnemers: 200 uur (inclusief bijeenkomsten).

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

15


Lezen en leesproblemen

Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs?

Wat u verder nog moet weten... •

S2120 • Hoe geeft u vorm aan effectief leesonderwijs in groep 3 en hoe voorkomt u leesuitval? Met deze cursus krijgt u handvatten om zelf in de praktijk effectief uw leesonderwijs in groep 3 te verbeteren. De cursus is gerelateerd aan de inhoud van het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3.

Het is van belang dat u zelf in groep 3 lesgeeft of bij het onderwijs in groep 3 betrokken bent als intern begeleider, bouwcoördinator of leesspecialist; De cursus is gerelateerd aan de inhoud van het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3; Let op deze cursus start begin september. U dient zich dus vóór 12 augustus op te geven!

Lezen rond de Kinderboekenweek

S2101 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 3, intern begeleiders en bouwcoördinatoren van groep 3.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? Leerkrachten, onderwijsassistenten en leescoördinatoren po.

Waar gaat het over? Elke methode voor aanvankelijk technisch lezen biedt een schat aan lessen en aanwijzingen om u zoveel mogelijk te helpen bij het vormgeven van het aanvankelijk technisch lezen in groep 3. Toch lukt het niet altijd om 90% van de leerlingen aan het einde van het schooljaar op AVI E 3 en minimaal DMT C niveau te laten bereiken. Goede signalering, interventies en instructie in een verrijkende leesomgeving zijn van cruciaal belang om kinderen een goede leesstart te geven en goede lezers te laten worden. Hoe eerder we beginnen met hulp aan risicolezers, des te groter de kans op succes. Aan bod komen: • analyse en interpretatie van leesresultaten; • succesvol gerichte leesinstructie; • differentiatie; • automatiseringsproces; • signalen dyslexie; • groepsinrichting en materialen; • leesplezier, leesklimaat en leesomgeving; • inhoud cursusbijeenkomsten.

Waar gaat de bijeenkomst over? Deze bijeenkomst inspireert u om rond de Kinderboekenweek extra aandacht aan leesbevordering te geven. Hoe breng je de Kinderboekenweek op een leuke manier onder de aandacht van de leerlingen? Welke lessuggesties zijn afgestemd op het onderwerp van de Kinderboekenweek 2012? Let op deze bijeenkomst is begin september. U dient zich dus vóór 12 augustus op te geven!

Cursusinhoud U wordt geïnformeerd door Marianne van Gink over de bekroonde boeken (voor griffels en penselen) en geïnspireerd daarmee op school aan de slag te gaan. Daarnaast staan we stil bij het thema van de Boekenweek: Hallo Wereld! En er is aandacht voor de lessuggesties en kerntitels van het CPNB. Het geheel wordt opgefleurd door een auteursbezoek. Centraal op deze middag staan leesbevordering en promotie van kinderboeken!

Onderwijsassistent leescompetent

S2150 Voor wie is de cursus bedoeld? Onderwijsassistenten die op school helpen bij het leesonderwijs aan 6- tot 12-jarigen.

Waar gaat het over? Steeds vaker spelen onderwijsassistenten een rol bij het leesonderwijs. Deze cursus geeft hen kennis en achtergronden over het leesproces, leesbevordering en leesproblemen. Omdat onderwijsassistenten vaak worden ingezet bij het remediëren van leesproblemen, wordt dit onderwerp uitgebreider behandeld. Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen uit de dagelijkse praktijk en de rol van de onderwijsassistent bij het optimaliseren van het leesonderwijs op school.

16

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Lezen en leesproblemen Wat u verder nog moet weten... Voorwaarde voor deelname is dat u werkzaam bent binnen een school voor primair onderwijs als onderwijsassistent. Ook deelnemers uit het speciaal onderwijs zijn welkom, maar de inhoud van de cursus en de voorbeelden zijn gericht op deelnemers uit het primair onderwijs.

Lezen en spellen in het zml

S5720 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor begeleiders en leerkrachten die werken met cluster 3-kinderen (zml) in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.

Waar gaat de cursus over? Hoe leert een zeer moeilijk kind het beste lezen en spellen en welke didactiek ligt hieraan ten grondslag? Leesonderwijs aan zeer moeilijk lerenden vraagt een specifieke afstemming en benadering. Fototaal, een geïntegreerde taal-leesmethode voor zml, bevat een leeslijn die specifiek ontwikkeld is voor deze doelgroep. Fototaal lezen en spellen biedt materiaal voor alle fases van het technisch lezen: voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen.

Cursusinhoud Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de afstemming van het leesonderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Tijdens de ochtend gaat het over lezen in het algemeen en de middag staat in het teken van de methode Fototaal. De cursusleiders kennen het materiaal door en door en hebben ervaring met het invoeren van Fototaal lezen en spellen op so-scholen. Aan bod komen onder andere: • leesdidactiek; • rol van spelling binnen het leesproces; • sterke en zwakke leesvaardigheden; • deelvaardigheden lezen en spellen; • knelpunten bij het lezen; • effectieve leerkrachtvaardigheden; • de methode Fototaal lezen en spellen.

Herzie Dyslexie

S2220 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers uit het primair onderwijs en gedragswetenschappers.

De CED-Groep biedt hulp bij het voorkomen van leesuitval Bij de CED-Groep werken een aantal experts die vanuit de praktijk en vanuit wetenschappelijk en ontwikkelend onderzoek heel goed weten wat goed leesonderwijs is en welke belangrijke interventies er zijn om kinderen met leesproblemen of dyslexie te helpen. Zij kijken daarbij niet alleen naar het technisch leesonderwijs, maar ook naar bijkomende sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Zij leiden adviseurs en cursusleiders op en ook leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers die zich verder willen bekwamen in dit onderwerp. Ouders kunnen kinderen aanmelden voor dyslexiebehandeling door de CED-Groep. Zowel voor enkelvoudige dyslexie als wanneer er sprake is van voor comorbiditeit. In het laatste geval wordt het kind aangemeld bij de Leeskliniek in Rotterdam Daarnaast biedt de CED-Groep een aantal cursussen en trainingen waarop individueel kan worden ingeschreven, maar die ook op maat door scholen besturen, REC’s en samenwerkingsverbanden kunnen worden ingekocht. Nieuwsgierig naar een cursus, training of workshop op het gebied van leesbevordering, leesproblemen en dyslexie? Kijk op www.cedgroep.nl/dyslexie!

leesproblemen aanpakt volgens de principes van de Leeskliniek. De Leeskliniek heeft ervaring met het toepassen van gedragstherapeutische aspecten bij de behandeling van leesproblemen. Wij bieden u een training aan rond deze aanpak, in aanvulling op leestechnische informatie die u tijdens de cursus kunt verwachten. Het Protocol Leesproblemen speelt in de cursus een ondersteunende rol.

Wat u verder nog moet weten… De cursus is post-hbo en omvat 7 dagdelen (2 lesdagen en vervolgens 3 ochtenden). Eerdere cursisten gaven het volgende oordeel over onze cursus: “Ik heb het als een pittige cursus ervaren en vond dit prettig” “Cursus met een hoog niveau qua denken, inzet en delen”; “Een hoop geleerd en kon het geleerde enthousiast in de praktijk brengen”; “Leerzaam dat de opdrachten praktijkgericht zijn en deze ook uitvoerbaar op school”.

Waar gaat het over? De cursus Herzie Dyslexie is een cursus die, praktijknabij, de hulpverlening aan uw leerling met hardnekki-

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

17


Lezen en leesproblemen

De Dyslexiecoach

S2230 Een vaardigheidstraining

Voor wie is de training bedoeld? De training is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die binnen de school werken met zorgleerlingen.

Waar gaat het over? Dyslectische leerlingen blijven, ook als zij een behandeling hebben gekregen en zelfs als die behandeling zeer succesvol was, zwakke lezers. Dyslectische leerlingen moeten daarom extra vaardigheden leren om hiermee om te gaan. Ze moeten oplossingen vinden die hun belemmeringen zo veel mogelijk compenseren. Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 heeft coaching van dyslectische leerlingen als specifiek aandachtspunt opgenomen.

Training dyslexiecoach Vraag aan (dyslectische) leerlingen hoe het gaat en ze zullen antwoorden: “goed”. Vraag of er problemen zijn en het antwoord zal ontkennend zijn. De dyslexiecoach zal daarom over vaardigheden moeten beschikken om de dyslectische leerling… • te laten nadenken over de last of de belemmeringen die hij (nog) ondervindt van zijn dyslexie als hij zijn schoolwerk moet doen; • daarvoor realistische oplossingen te laten bedenken die hem ‘passen’; • deze uit te laten voeren of te organiseren. Coachingstrajecten hebben tot doel de zelfstandigheid van de leerling te vergroten en het probleemoplossend vermogen van de leerling te versterken. Een training tot dyslexiecoach is daarom vooral een vaardigheidstraining.

Wat u verder nog moet weten… • • •

18

Goede kennis over dyslexie is een vereiste voor het volgen van de training; Het betreft een training van 6 dagdelen; Apparatuur: Tijdens de training dyslexiecoach wordt gebruik gemaakt van video-opnames die door de cursisten gemaakt worden. De cursisten moeten daarom de beschikking hebben over videoapparatuur. Het is de bedoeling dat de cursisten hiermee hun gesprekken op beeld vastleggen. Voor tenminste twee bijeenkomsten wordt gevraagd om een opname te maken. Deze worden tijdens de cursus besproken.

Wat is RADslag? RADslag (RAD=Rotterdamse Aanpak Dyslexie) is een methodiek waarmee aan zeer zwakke lezers vanaf groep 4, zeer intensieve extra begeleiding geboden kan worden. RADslag wordt als effectieve aanpak in de Protocollen leesproblemen en dyslexie aangeraden. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de directe en vlotte woordherkenning. RADslag is een unieke combinatie van op zichzelf eenvoudige ingrepen die samen grote positieve gevolgen hebben. Het bestaat uit een woordtrainingsprogramma afgesteld op het niveau van de leerling en tekstlezen volgens de Wacht-Hint en Prijsmethodiek. De methodiek heeft een sterk pedagogisch-didactische grondslag. Er wordt gewerkt volgens principes uit de gedragsleer. Het programma is ontwikkeld door Chris Struiksma van de CED-Groep. Het brengt tien procent van de leerlingen met leesuitval terug tot drie à vier procent. Twee van de drie leerlingen met leesproblemen op uw school kunnen vroegtijdig (vanaf groep 4) geholpen worden met de RADslagaanpak. Het is een vorm van intensieve remedial teaching die leidt tot twee gunstige effecten. Het eerste effect is een herstel van de problemen bij de meeste van deze leerlingen. Zij kunnen weer gaan profiteren van het onderwijs in de groep. Het tweede effect is de vroegtijdige opsporing van dyslexie, voordat de leerling in een spiraal van falen terecht komt.

Hoe werkt RADslag? Er wordt gewerkt met het RADslagcomputerprogramma om directe, snelle woordherkenning te trainen. RADslag bestaat uit 80 computersessies van 10 - 15 minuten die gedurende twintig weken vier keer ( minimum 3 keer ) per week worden uitgevoerd. Per oefensessie wordt een set van twaalf woorden herhaald gelezen. De moeilijkheidsgraad neemt geleidelijk toe door de woordenset en de presentatieduur aan te passen. De moeilijkheidsgraad van woorden neemt toe van eenlettergrepige woorden naar woorden met medeklinkerclusters en woorden met open/gesloten lettergrepen. Met behulp van een microfoon registreert de computer de snelheid waarmee de leerling het woord leest. De begeleider beoordeelt of het woord direct goed wordt herkend. RADslag is, als het goed gebruikt wordt erg effectief omdat… • de aanpak taakgericht is; • er geoefend wordt op woord- en tekstniveau; • woorden worden herhaald gelezen; • er aandacht is voor procesgerichte feedback.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Lezen en leesproblemen

Opbouw programma • Voortoets: alle woorden van de oefensessie worden een keer gelezen; • Training(oefensessie) : de leerlingen lezen zes tot twaalf keer een set woorden. De computer geeft auditieve feedback. De computer genereert de gesproken vorm van het woord, nadat de leerling het woord gelezen heeft. De begeleider beoordeelt of het woord goed gelezen is. Als 80% van de woorden goed wordt gelezen, wordt na zes oefensets gestopt en doorgegaan met de natoets. • Natoets: alle woorden van de oefensessie worden nog een keer gelezen • Tekstlezen (5 – 10 minuten)

• • • • •

screenen van de leerlingen; leren werken met het computerprogramma Woordtraining; leren werken met de Wacht-Hint-Prijsmethode; leestheorie; motivatie- en faalangsttheorie.

Wat u verder nog moet weten… • Het programma RADslag is gratis te downloaden. Voor deelname aan de training zijn de volgende zaken vereist: • De deelnemer kan op school of in de eigen praktijk gebruikmaken van een rustige ruimte met computer (met microfoon) voor uitoefening van het programma met een leerling; • Elke deelnemer of koppel van twee deelnemers heeft tijd beschikbaar om gedurende 20 weken vier keer per week een leerling een half uur te begeleiden.

RADslag RT training

S2240 Voor wie is de training bedoeld? Intern begeleiders, remedial teachers, leerkrachten en onderwijsassistenten die werken met zorgleerlingen van scholen waar de basisinstructie en differentiatiecapaciteit technisch lezen niveau 1 en 2 volgens het Continuüm van zorg, in orde zijn.

Cursusinhoud In vier bijeenkomsten van de RADslagtraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

Meer aanbod lezen en leesproblemen U vindt meer cursussen en trainingen Lezen en leesproblemen bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Aan de slag met Estafette (2130) • Aan de slag met de Klankkast (S1240) • Maak van kinderen enthousiaste lezers (S2100) • Maak van uw school een echte leesschool! (S2110) • Opleiding Leeskliniek (S2250)

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

19


Begrijpend lezen Veel leerkrachten en docenten hebben het gevoel dat de huidige lessen begrijpend lezen niet volstaan om de leerlingen op het beoogde niveau te krijgen. Het zou goed zijn als de tijd die voor begrijpend lezen wordt uitgetrokken, ook zo goed mogelijk besteed wordt. De ontwikkelaars van Nieuwsbegrip en de medewerkers van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen zijn de experts die u verder kunnen helpen. Lees hier welk cursusaanbod zij voor u hebben samengesteld.

Conferentie Begrijpend lezen

S2158 Jaarlijks organiseert het Cursus- en conferentiebureau van de CED-Groep in samenwerking met het Kenniscentrum Begrijpend lezen een aantal conferenties over begrijpend lezen. De volgende conferentie wordt op 7 november in Rotterdam verwacht. Lees meer op de site: www.cedgroep.nl/conferentiebegrijpendlezen.

Wat is Nieuwsbegrip? • • • •

Hoe verbeter ik mijn begrijpend leesonderwijs?

S2160

• •

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 4 t/m 8 po die niet met Nieuwsbegrip werken.

Waar gaat de cursus over? Voor veel leerlingen is het een probleem om de leesstrategieën die ze bij de lessen begrijpend lezen leren, toe te passen bij andere vakken. Ook lukt het hun niet op de cito-toetsen een score te halen, die vergelijkbaar is met die van de methodetoetsen. Voor leerkrachten die meer uit hun begrijpend leeslessen en uit hun leerlingen willen halen, is deze cursus ontwikkeld. De cursus geeft o.a. antwoord op de volgende vragen: • Hoe leer ik leerlingen strategieën voor begrijpend lezen goed aan? • Hoe behandel ik moeilijke woorden in teksten? • Hoe activeer ik de voorkennis van leerlingen? • Hoe zorg ik ervoor dat de leerlingen strategieën toepassen bij alle teksten, ook bij andere vakken? Daarbij wordt er ingegaan op begrippen als interactietheorie, stappenplannen, rolwisselend lezen en woordenschatstrategieën. Met de huiswerkopdrachten wordt een koppeling gemaakt met de eigen lespraktijk.

20

Elke week nieuwe aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit; Vijf niveaus (voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs/mbo); Vijf leesstrategieën; Aanvullend te gebruiken óf als complete methode; Gebruikers mailen suggesties voor het onderwerp van de week; Meer plezier in begrijpend lezen! Elke week een ondersteunend filmpje van de makers van het Jeugdjournaal.

Nieuwsbegrip XL Naast Nieuwsbegrip Basis is er ook Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL heeft een interactieve leerlingwebsite, een docentenbeheermodule en strategielessen. Met Nieuwsbegrip XL werkt u aan alle kerndoelen voor begrijpend lezen voor het basisonderwijs.

Cursusaanbod vs teamtrainingen Naast het open aanbod voor individuele inschrijving zijn er ook teamtrainingen over Nieuwsbegrip en begrijpend lezen in de vorm van Masterclasses.

Nieuwsrekenen De makers van Nieuwsbegrip hebben rekenexperts gevraagd te helpen bij de ontwikkeling van Nieuwsrekenen. Meer over Nieuwsrekenen vindt u bij rekenen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Begrijpend lezen

Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs

S2181 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten bao die nog niet zo lan met Nieuwsbegrip werken.

Waar gaat de cursus over? Bij Nieuwsbegrip wordt de actualiteit als kapstok gebruikt voor leuke aansprekende teksten. Met het programma besteedt u structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. Wilt u alle ins en outs van het programma weten en hoe u zo veel mogelijk uit het programma haalt? Kom dan naar deze cursusmiddag waarbij u zelf ervaart hoe Nieuwsbegrip werkt en wat de voordelen ervan zijn.

Cursusinhoud • • • •

Goed begrijpend leesonderwijs: didactiek en werkvormen; Aansluiting van Nieuwsbegrip op de Referentieniveaus; Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL: haal er alles uit wat er in zit; Differentiëren met Nieuwsbegrip.

Cursusinhoud Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Tijdens deze cursusbijeenkomst leert u hoe u op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Vervolgens krijgt u handvatten voor werken met niveaugroepen in uw klas. Belangrijk hierbij is dat u uw instructie aanpast aan deze werkwijze (differentiëren). U leert hierbij de opzet met het fasemodel. Voordeel van deze manier van werken is dat alle leerlingen, ook de betere lezers, een niveau krijgen aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel bao

S2194 Hoe model ik begrijpend lezen voor de leerlingen?

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode.

Waar gaat de cursus over? Ook voor vo en so Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor • Werken met Nieuwsbegrip in het speciaal onderwijs (S2182) • Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs (S2183)

Nieuwsbegrip is een online methode met actuele teksten en opdrachten gericht op tekstbegrip. Voor de gebruikers van Nieuwsbegrip zijn diverse cursussen om de methode nog beter te implementeren op uw school. Allereerst is er de basis-cursus voor beginners: Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs. De cursus Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel is voor gevorderden.

Cursusinhoud

Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep

S2190 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode.

Een goede instructie van de leerkrachten is doorslaggevend voor het leersucces van leerlingen. Het modelen (spreek uit als modellen) van leesstrategieën – waarbij een leesexpert hardop denkt – draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. Goed kunnen modelen is een belangrijke vaardigheid bij het aanleren aan leerlingen van de leesstrategieën. In deze cursusbijeenkomst leert u hoe u als leerkracht effectief kunt modelen en hoe u ‘expertleerlingen’ kunt inzetten.

Waar gaat de cursus over? Nieuwsbegrip besteedt structurele aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën, essentiële elementen om een goede lezer te worden. Voor de gebruikers van Nieuwsbegrip zijn diverse cursussen om de methode nog beter te implementeren op school. Allereerst is er de basiscursus voor beginners: Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs. De cursus Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep is voor gevorderden.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

21


Begrijpend lezen Masterclasses Nieuwsbegrip Voor wie zijn de masterclasses bedoeld? De masterclasses Nieuwsbegrip zijn bedoeld voor teams in het po/so/vo.

Waar gaat het over? De Masterclasses bestaan uit modules van 2,5 à 3 uur. U kiest met uw team uit zeven modules, die van belang zijn bij het verbeteren van de begrijpend leesvaardigheid van uw leerlingen. Daarnaast verbetert u uw leerkrachtvaardigheden door middel van klassenconsultaties. Een adviseur van de CED-Groep – de ontwikkelaar van Nieuwsbegrip – verzorgt de bijeenkomsten en klassenconsultaties bij u op school. De aanpak is dus toegesneden op uw specifieke situatie. Uw school krijgt de titel Nieuwsbegripproof wanneer het team minstens 4 van deze modules volgt. Teams kunnen kiezen uit: • Aan de slag met Nieuwsbegrip (verplicht) • Omgaan met verschillen in de groep • De leerkracht als rolmodel • Coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen • Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden • Werken aan de kerndoelen voor schrijven met Nieuwsbegrip XL • Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar andere vakken Kijk voor meer informatie op www.cedgroep.nl/cursussen.

Een goede voorbereiding op onderwijs in begrijpend lezen kunt u geven met lessen in begrijpend luisteren. Voor de onderbouw is er daarom de cursus: Doelgericht werken aan begrijpend luisteren voor 3-7 jarigen (S1540) ontwikkeld. U vindt de beschrijving bij Mondelinge taalvaardigheid.

22

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Rekenen en rekenproblemen Wilt u Rekenspecialist worden of u verdiepen in een deelonderwerp gericht op rekenen en zorgleerlingen? Bijvoorbeeld: Hoe gaan we om met kinderen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie? Rekenen autistische kinderen anders? Wat doet u met de referentieniveaus en het protocol ERWD? Uiteraard zijn onze cursussen gericht op het verbeteren van de leeropbrengsten van de kinderen en de competenties van de leerkrachten.

De Rekenspecialist

Conferentie Uitgerekend?

S3050

S5405

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po die zich gaan specialiseren tot Rekenspecialist.

Waar gaat het over? De deelnemers leren niet alleen hun eigen rekenonderwijs te verbeteren, zij krijgen ook zicht op wat er voor nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. De cursus wordt afgerond met het schrijven van een rekenbeleidsplan. De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld: • Wat is motiverend en effectief reken-wiskundeonderwijs op school-, groeps- en individueel niveau? • Leerlijnen en referentiekaders; • Voorbereidend rekenen; • Bekende knelpunten als automatisering van het rekenen tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging, het oplossen van contextopgaven (redactiesommen); • Leerlijnen breuken; • Dyscalculie; • Het opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven; • Planmatig werken aan betere resultaten binnen de hele school; • Relevante inspectierapporten; • Coachings- en gesprekstechnieken. Zie voor meer informatie www.cedgroep.nl/cursussen

Het gebruik van het protocol ERWD op school Rekenproblemen zijn van alle tijden, het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) is nog vrij nieuw. Het protocol is een leidraad voor planmatig en structureel werken aan goed rekenonderwijs. De rekenspecialisten van CED-Groep organiseren aan het begin van het nieuwe schooljaar een conferentie over het gebruik van het protocol ERWD op school, zodat iedereen het protocol direct goed kan inzetten. Lees meer op www.cedgroep.nl/cursussen.

Automatiseren is te leren

S3060 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 3, 4 en 5, remedial teachers, rekencoördinatoren en intern begeleiders.

Waar gaat de cursus over? Automatisering van het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging zijn de basis van het rekenen. Hoe vaak komt het niet voor dat leerkrachten in groep 5 of hoger niet verder kunnen omdat deze rekenvaardigheden bij veel leerlingen niet ver genoeg geautomatiseerd zijn? In drie bijeenkomsten krijgt u de

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

23


Rekenen en rekenproblemen theorie en de praktische aanpak waarmee ook de zwakke rekenaars geautomatiseerd leren rekenen. Bij het cursusmateriaal zijn het programma Rekenprikjes en de DAT (diagnostische automatiseringstoets) inbegrepen.

Wat u verder nog moet weten… • •

Zwakke rekenaars in de bovenbouw

S3075

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie in de bovenbouw

Voor wie is deze studiemiddag bedoeld? Leerkrachten groep 6, 7 en 8, remedial teachers, rekencoördinatoren en intern begeleiders.

S5400

Waar gaat de cursus over?

Voor wie is de cursus bedoeld?

Wat is een passend rekenaanbod voor zwakke rekenaars in de bovenbouw? Dit zijn leerlingen die eerste leerjaren redelijk mee lijken te komen, maar in de bovenbouw moeite hebben om het tempo te volgen en te begrijpen waar het over gaat. Voor hen zijn de leerstappen in de methode te groot. Deze leerlingen scoren meerdere malen D/E op de Cito Rekenen-Wiskunde. Als de leerkracht geen passende maatregelen neemt, dreigen deze leerlingen af te haken.

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en rekencoördinatoren in bovenbouw po/so.

Cursusinhoud Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u theorie en praktische tips om voor deze leerlingen tot een passend rekenaanbod te komen, rekening houdend met de referentieniveaus en/of minimumdoelen.

Wat u verder nog moet weten… Deze cursus gaat in op de problemen van de zwakke rekenaars die in de bovenbouw van het basisonderwijs achterblijven. Wilt u meer weten over heel ernstige rekenproblemen en dyscalculie, dan raden we u aan de cursus: Ernstige rekenproblemen en dyscalculie in de bovenbouw (S5400) te volgen.

Rekenen en autisme

S5860

Waar gaat de cursus over? Het landelijk Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ERWD) is leidraad voor het handelen in de praktijk van het rekenwiskunde onderwijs bij de gerichte begeleiding van leerlingen waarbij het leren van rekenen/ wiskunde niet optimaal verloopt of zelfs stagneert. Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Het protocol geeft hulp bij het afstemmen van het rekenonderwijs op de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Op schoolniveau zijn duidelijke afspraken nodig over de begeleiding van deze leerlingen. In het kader van Passend onderwijs wordt verwacht dat ook deze leerlingen op de basisschool blijven. Hoe gaat u binnen uw school om met kinderen met dyscalculie? Welke mogelijkheden heeft een school om deze problemen goed in kaart te brengen en tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met dyscalculie? Deze cursus biedt praktische handreikingen voor het omgaan met deze leerlingen.

Wat u verder nog moet weten… • •

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten, intern- en ambulant begeleiders.

Waar gaat de cursus over? Tijdens deze middag staat de Reken-Wijzer uit de map Wijzer onderwijs Autisme centraal. Aan bod komen: • het instructiemodel voor realistisch rekenen met aandachtspunten voor leerlingen met autisme; • algemene rekenleerlijnen met daarbij tips voor leerlingen met autisme; • vele illustrerende voorbeelden uit de praktijk.

24

Deze cursus staat los van de bestaande rekenmethodes en is daarom toepasbaar op iedere school. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van de huidige rekendidactiek en op de hoogte zijn van de kenmerken van leerlingen die een stoornis hebben in het autisme spectrum.

Deze cursus is elk jaar snel volgeboekt, wacht dus niet te lang met opgeven. Voorwaarde voor deelname: De cursus is post-hbo. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de voldoende kennis hebben van de rekendidactiek en het reguliere curriculum en de daarbij behorende ontwikkelingslijnen. Voor de derde en vierde bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht meegegeven. Deze is bedoeld om reeds opgedane kennis te spiegelen aan de praktijk. Deze cursus bestaat ook voor de onderbouw.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Rekenen en rekenproblemen

Een vaste aanpak voor contextopgaven voor groep 3 t/m 8

S3065 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 3 t/m 8, remedial teachers, rekencoördinatoren en intern begeleiders.

Waar gaat de cursus over? De aanpak van het leren oplossen van contextopgaven is binnen veel scholen een groot probleem. In de cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem is dit voor het grootste deel de manier waarmee het rekenen wordt getoetst. Voor de inspectie is het een belangrijk aspect waarop de school wordt beoordeeld. Een succesvolle aanpak is alleen te realiseren als er binnen de school groepsoverstijgende sterk inhoudelijk gerichte afspraken gemaakt worden. Omdat methoden hierin tekort schieten, biedt de cursus een waardevolle aanvulling op uw rekenonderwijs.

Wat is Nieuwsrekenen? • Wekelijks levensechte rekenopgaven op zes niveaus • Aan de hand van het onderwerp van Nieuwsbegrip • Leerlingen voorbereiden op de cito-toetsen • Meer plezier in rekenen! Nieuwsrekenen is een aanvulling op uw reguliere rekenmethode. U besteedt wekelijks een half uur of meer extra lestijd aan toepassingsopgaven. Hiermee bereidt u uw leerlingen goed voor op de cito-toetsen. Want in feite zijn ook de meeste cito-opgaven eigenlijk toepassingstaken!

Aan de slag met Nieuwsrekenen

S3070 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor leerkrachten basisonderwijs en voortgezet onderwijs die werken met Nieuwsrekenen.

Wat u verder nog moet weten…

Waar gaat de cursus over?

Rekenonderwijs is er uiteindelijk op gericht om leerlingen te leren hun rekenvaardigheden toe te passen in allerlei (functionele) dagelijkse situaties. Nieuwsrekenen kan een krachtige manier zijn om dit functionele rekenen bij uw leerlingen te helpen ontwikkelen. Daarvoor is het wel nodig dat u de didactiek van Nieuwsrekenen goed in de vingers krijgt. Die didactiek heeft de CED-Groep neergelegd in een vaste aanpak. De kernelementen daarvan, en de vaste stappen die u als leerkracht daarbij kunt nemen, komen in de cursus uitgebreid aan de orde. Natuurlijk wordt er tijdens de cursusbijeenkomst ook daadwerkelijk mee geoefend. Tenslotte is er aandacht voor de relaties van Nieuwsrekenen met de cito-domeinen, de leerlijnen, de referentieniveaus en het onlangs verschenen protocol ERWD.

De inhoud van deze cursus is in z’n geheel is opgenomen in de cursus S3050 De Rekenspecialist. Bij deze cursus kunt u apart klassenconsultaties inkopen, zodat de verschillende activiteiten niet alleen uitgeprobeerd maar ook nabesproken kunnen worden.

Spelend rekenen met kleuters

S3062 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren onderbouw po.

Waar gaat de cursus over? Rekenroutines zijn herkenbare, terugkerende, betekenisvolle wiskundeactiviteiten voor jonge kinderen ingezet door pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Hierbij willen we de ontwikkeling van kinderen stimuleren, de kinderen uitnodigen tot handelen en spel, door middel van interactie. Bij de rekenroutines maken we gebruik van poppen. Elke pop heeft zijn eigen karakter en materialen en wordt ingezet bij een bepaald domein of tussendoelen van het rekenen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

25


Rekenen en rekenproblemen Afhankelijk van de eigen situatie kunt u kiezen om één of meerdere rekenroutines in te zetten. De verschillende domeinen Tellen en getalbegrip, Meten en meetkunde zijn leidend. Het is de bedoeling dat alle domeinen en tussendoelen binnen een bepaalde periode aan bod komen. De volgende onderwerpen worden behandeld; • Tussendoelen annex leerlijnen (TAL); • Ontwikkelen en gebruiken van de poppen in zinvolle rekenactiviteiten voor peuters en kleuters; • Aanbieden van een kansrijke speelleeromgeving, waarin jonge kinderen geprikkeld worden om ontdekkingen en ervaringen op te doen op het gebied van rekenen en wiskunde; • Plannen van de rekenactiviteiten binnen het aanbod voor peuters en kleuters.

Haal meer uit rekenspellen voor groep 3 t/m 8!

S3059 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 3 tot en met 8, remedial teachers, rekencoördinatoren en intern begeleiders.

Waar gaat de cursus over? Kinderen houden van spelletjes. Soms spelen ze alleen, maar ook heel vaak samen. Spelletjes zijn er voor het plezier. Kinderen kunnen van spelletjes heel veel leren: samen spelen, samen werken, samen overleggen. Uit de meeste rekenspelletjes valt veel meer te halen, als ze op de juiste manier worden ingezet naast de reguliere methode. Kinderen kunnen gevarieerd, actief en doelgericht oefenen met minimale begeleiding van de leerkracht. Kinderen die rekenen niet (meer) leuk vinden, worden door de rekenspellen uitgedaagd om op een positieve manier met getallen en hoeveelheden om te gaan.

Cursusinhoud Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op Rondje Rekenspel dat SLO samen met de CED-Groep, Edux Onderwijsadvies en NVORWO heeft ontwikkeld. De spellen uit Rondje Rekenspel richten zich op de basis voor het rekenen: getalbegrip en de kennis en vaardigheden om met getallen om te gaan. Door het zelf spelen van een aantal spellen worden de doelen van de spellen duidelijk. We gaan in op de didactische aanwijzingen voor het gebruik van de spellen. Met de cursisten wordt bekeken hoe de spellen in te zetten naast de reguliere methoden.

Wat u verder nog moet weten… De map Rondje Rekenspel kent in totaal ongeveer 50 spelbeschrijvingen. Bij een groot deel van de spellen wordt verwezen naar getalkaarten die speciaal voor Rondje Rekenspel ontwikkeld zijn. U moet de map met

26

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Rekenen en rekenproblemen

Voor wie is de workshop bedoeld??

goed. Er wordt op deze manier te geïsoleerde kennis en vaardigheden getoetst. Inzicht blijft vaak buiten beschouwing. Tellen en getalbegrip bij jonge kinderen kan men ook toetsen door middel van peilingactiviteiten. Dit zijn spelletjes die je samen met een aantal kinderen speelt. Doel hierbij is het peilen van de mate van getalbegrip van deze leerlingen. Het gaat erom dat kleuters hun kennis, vaardigheden en inzichten in verschillende alledaagse situaties snel, wendbaar en adequaat kunnen gebruiken. Met peilen breng je op een interactieve manier het getalbegrip van de leerling in kaart.

Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren onderbouw po.

Werkwijze peilingactiviteiten

spelbeschrijvingen voorafgaand aan de cursus aanschaffen of zelf downloaden en meenemen. De getalkaartjes worden in de cursus gebruikt. Voor schoolgebruik moeten ze zelf worden besteld.

Interactief voorbereidend rekenen met de Rekenkast

S3057

Waar gaat de workshop over? De Rekenkast is een aantrekkelijk hulpmiddel om met kleuters te werken aan de domeinen: Getalbegrip en Meten en meetkunde. De Rekenkast heeft zeven laatjes. Elk laatje vertegenwoordigt een tussendoel van deze rekendomeinen voor de onderbouw. Er zitten allerlei voorwerpen in om te oefenen met akoestisch tellen, terugtellen en synchroon tellen en bijvoorbeeld meten met voeten. Per week staat één laatje centraal. Met behulp van de laatjes en de voorwerpen werkt u stap voor stap aan de rekendomeinen. In een betekenisvolle context leren kinderen méér en met meer plezier. U kunt de voorwerpen in de laatjes gebruiken bij specifieke thema’s. De handleiding geeft hiervoor tal van suggesties. U bereikt de beste resultaten als u de activiteiten in allerlei thema’s, die u toch al behandeld, integreert (in de hoeken en bij speelwerklessen, gymactiviteiten en ook het buitenspelen).

Peilingactiviteiten voert u alleen uit met kinderen bij wie u twijfelt over hun ontwikkeling op rekengebied. De activiteiten vormen een aanvulling op de observaties die u toch al doet. De verschillende peilingspelletjes overlappen elkaar. Daarom is het niet nodig ze allemaal te spelen met een kind. De rol van de leerkracht is hierbij erg belangrijk. U kunt als leerkracht volop deelnemen aan het spel (de rol van participant). U mag voorzeggen, helpen en laten zien hoe je zelf tot een oplossing komt. U observeert of de kinderen suggesties oppikken en gaan toepassen. U kunt conflictsituaties oproepen door bepaalde opmerkingen te maken (ik ga winnen, terwijl duidelijk is dat u achterstaat). Aan bod komen: • Theorie over Tellen en getalbegrip; • Selecteren van kinderen waarmee je de peilingactiviteiten gaat uitvoeren; • Bespreken en uitvoeren van de 5 peilingactiviteite: Muizenrace, Wie het meest gooit, Ik kan toveren, Memoryspel, Op een rijtje.

Cursusinhoud Tijdens de workshop maakt u kennis met alle ins en outs van de Rekenkast en krijgt u suggesties voor een optimaal gebruikt in de groep.

Wat u verder nog moet weten… De workshop is alleen voor deelnemers die in bezit zijn van een Rekenkast. Heeft u nog geen Rekenkast dan kunt u deze aanschaffen door op het inschrijfformulier bij het veld opmerkingen ‘Inclusief Rekenkast’ in te vullen. Bij de Rekenkast is een uitgebreide handleiding inbegrepen.

Werken met peilingsactiviteiten

S3058 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren onderbouw po.

Meer aanbod Rekenen en rekenproblemen U vindt meer cursussen en trainingen Rekenen en rekenproblemen bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Ernstige rekenproblemen en dyscalculie in de onderbouw (S5401) • Rekenconferentie voor vo en mbo (S3090) • Opbrengstgericht rekenen voor vo en mbo (S3055) • Spelend rekenen met peuters voor de kinderopvang en peuterspeelzaal (S3063) Daarnaast vindt u in ons begeleidingsaanbod informatie over rekenverbetertrajecten, teamtrainingen, klassenconsultaties, werken met referentieniveaus rekenen en opbrengstgericht rekenen.

Waar gaat de cursus over? Het toetsen van de rekenontwikkeling met werkbladen of (diagnostische) losse vragen werkt niet bij alle kleuters

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

27


Wetenschap en techniek Geen expertise in huis hebben op het gebied van wetenschap en techniek kan haast niet meer. Basisscholen kunnen al jaren deelnemen aan allerlei projecten geïnitieerd vanuit de overheid. Op dit moment is er bijvoorbeeld het programma: Excellentie, Wetenschap en Techniek. Dit programma loopt van 2011 tot 2016 en heeft als doel kinderen kennis te laten maken met wetenschap en techniek. In de Prestatiebox is er ruimte voor activiteiten op deze onderwerpen. Voor de uitvoering van het programma zijn er in Nederland een aantal steunpunten actief. De CED-Groep is penvoerder voor het steunpunt RRDG (Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Gouda). Het steunpunt biedt leerkrachten en begeleiders informatie over wetenschap en techniek en adviseert bij eventuele subsidieaanvragen en professionalisering van leerkrachten en management.

Basiscursus Specialist Wetenschap en techniek

S3701 Voor wie is de basiscursus bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders en leden van het managementteam po die Specialist Wetenschap en techniek willen worden.

Waar gaat de cursus over? Hoe kunt u onderwijs in wetenschap en techniek goed opzetten binnen de basisschool? En hoe komt u aan een gedegen aanbod dat u gezamenlijk kunt vormgeven en uitvoeren? Tijdens de basiscursus krijgt u informatie, denkt u over leerlijnen en wisselt u ervaringen uit. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag. Hierbij staat de ontwerp- en onderzoekscyclus centraal die ook in andere vakgebieden toegepast kan worden. Als voortrekker op school dient u ook over de begeleidingsvaardigheden te beschikken. We besteden daarom ook de nodige aandacht aan begeleidings- en gesprekstechnieken, verandermanagement en omgaan met weerstanden.

Daarnaast gaan we aan de slag met de volgende vragen en onderwerpen: • Hoe gaat u wetenschap en techniek aanbieden binnen de school? • Hoe komt u van losse lessen naar een leerlijn wetenschap en techniek; • Hoe geeft u wetenschap en techniek een vaste plaats binnen het curriculum van de school? • Hoe maakt u de invoering van wetenschap en techniek aantrekkelijk voor uw teamgenoten en de kinderen? • Hoe kunt u specifieke groepen leerlingen aanspreken en uitdagen door het geven van wetenschaps- en techniekonderwijs? • Benodigde vaardigheden en competenties om wetenschap en techniekonderwijs geïntegreerd aan te bieden; • Gespreks- en coachingstechnieken voor het begeleiden van uw collega’s; • Wat zijn uw valkuilen en hoe kunt u daar effectiever mee omgaan? • Werken aan een SMART-plan van aanpak met doelen, prioriteiten, planning en evaluatie.

Wat u verder nog moet weten… Cursusinhoud Tijdens de cursus kunt u zelf ondervinden hoe interessant en leuk wetenschap- en techniekonderwijs is. Dit doet u aan de hand van vele praktische voorbeelden die u bij wijze van spreken de volgende dag al in de klas kan toepassen. Ook wordt er gekekennaar de combinatie van excellentie en wetenschap en techniek.

28

Naast deze cursus heeft de CED-Groep nog veel meer wetenschap en techniek in haar aanbod. Van teamtrainingen tot invoeringsprogramma’s. Kijk op www.cedgroep.nl/wetenschapentechniek Binnen de Prestatiebox zijn er gelden beschikbaar voor het invoeren van wetenschap en techniek binnen uw school en het professionaliseren van leerkrachten en schoolleiding.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Motoriek, zintuigen, spel en expressie Voor een gezond lijf en geest is het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Maar wist u dat bewegen ook hun cognitieve, sociale en psychologisch ontwikkeling stimuleert? En dat geldt natuurlijk ook voor spel. De CED-Groep biedt verschillende cursussen aan, waarin u leert hoe u de motorische ontwikkeling – en daarmee indirect dus ook andere ontwikkelingsgebieden – kunt stimuleren. Daarbij ligt de nadruk op zaken die u in uw eigen groep kunt doen, in de dagelijkse praktijk, zonder dat het u heel veel extra moeite kost.

Bewegen, motoriek en leren met jonge kinderen

S3100 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en onderwijsassistenten kleuterbouw po, pedagogisch medewerkers kov/psz.

Waar gaat de cursus over? Voor jonge kinderen is het belangrijk om voldoende te bewegen. Dat weten we allemaal en op het plein en in het speellokaal zijn er vaak volop mogelijkheden om dat te doen. Maar wist u dat de motorische ontwikkeling van kinderen ook direct invloed heeft op andere ontwikkelingsprocessen? Bewegen en leren zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze cursus krijgt u op een compacte manier de belangrijkste kennis aangereikt over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. U krijgt inzicht in de relatie tussen motorische ontwikkeling (grote en kleine motoriek) en andere ontwikkelingsgebieden. Er wordt veel aandacht besteed aan de doorgaande lijn van 3- tot 8-jarigen in het perspectief van voorbereidend schrijven en leren. Tijdens deze cursus staat de praktische toepasbaarheid voorop. U krijgt suggesties hoe u de motorische ontwikkeling van jonge kinderen in de dagelijkse (les)praktijk kunt stimuleren. Ook maken we uitstapjes naar de mogelijkheden van motorische remedial teaching.

Spelen in hoeken voor kleuters

S3205 Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren onderbouw po.

Waar gaan de workshop over? Het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen is erg belangrijk. In deze workshop leert u hoe u de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken, zodat u het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter activeert. U krijgt tips hoe u uitdagende hoeken kunt ontwerpen en inrichten om er samen met de kinderen te spelen. Hoeken op het gebied van rollen-, taal- en bewegingsspel staan centraal.

Drama is leuk en stimulerend!

S3500 Activiteiten met jonge kinderen “dramatischer” en speelser

Voor wie is de kennismakingsworkshop bedoeld? Leerkrachten en onderwijsassistenten uit groep 1-4, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Waar gaat de workshop over? Vaardigheden voor dramatische activiteiten hebben we eigenlijk al. Iedereen kan bewegen, associëren, imiteren, mimiek gebruiken of verhalen aan elkaar breien. Het is een kwestie van lef en vertrouwen om dit met je groep kinderen of collega’s uit te spelen. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leidinggevenden, intern begeleiders en andere mensen die hun vaardigheden op het gebied van spel en drama met kinderen willen verbreden, krijgen door deze workshop zin zich hierin verder te ontwikkelen.

Cursusinhoud In deze oriëntatie bieden we een blik op alledaagse materialen aan, die bij wijze van spreken zo uit de kast komen. We gaan in op een goede activiteitenopbouw, de spelontwikkeling en dramatische werkvormen. We verkennen hoe we activiteiten met kinderen spannender en speelser kunnen maken. Het gaat erom met heel weinig middelen aan de slag te gaan.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

29


Motoriek, zintuigen, spel en expressie

Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel

doelen komen uit de leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35, die mede door de CED-Groep ontwikkeld zijn, maar ook heel geschikt voor peuters en kleuters zijn.

S3210 Wat u verder nog moet weten… Voor wie is de cursus bedoeld?

Leerkrachten en ib’ers, groep 1 en 2. •

Waar gaat de cursus over?

De workshop wordt gegeven met medewerking van Lindai Boogerman, poppenspeelster uit Sesamstraat Bij de cursus is het boekje Knuffels en een knuffelpop inbegrepen.

Spel krijgt in onze maatschappij te weinig aandacht. Dit terwijl kinderen via spel zich op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel gebied ontwikkelen. Fantasiespel helpt kinderen belevenissen en ervaringen te ordenen en te erwerken. Spelen en weer opnieuw spelen. Het spelstimuleringsprogramma De Droomvogel omvat een didactiek die zich centreert rond het fantasiespel van jonge kinderen. De Droomvogel vraagt hiermee aandacht voor vrij spel in de peuter- en kleutertijd.

Leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3 en pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Cursusinhoud

Waar gaat de cursus over?

De volgende onderwerpen aan bod: • algemene informatie over spel en spelontwikkeling; • het belang van spel voor de gehele ontwikkeling van het kind; • het belang van preventie: door voldoende aandacht aan (samen)spelen te schenken, kunnen veel problemen voorkomen worden; • het aanleren van curatieve vaardigheden om kinderen met een licht verstoorde spelontwikkeling ondersteunende begeleiding te bieden.

Wist u dat wij niet vijf, maar twaalf zintuigen hebben? In deze cursus krijgt u inzicht in deze twaalf zintuigen - vrij nieuwe, maar onontbeerlijke kennis voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Deze cursus is een absolute must voor iedereen die zijn zintuigen wil aanscherpen!

Werken met knuffels

S3115 Voor wie is de cursus bedoeld? •

• •

Intern begeleiders en leerkrachten van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 35 maanden in het ZML onderwijs (EMB); Leerkrachten van kleutergroepen in het ZML-onderwijs; Teamleiders en begeleiders op kinderdagcentra.

Inspelen op zintuigen

S3110 Voor wie is de cursus bedoeld?

Cursusinhoud Informatie verwerk je met alle zintuigen. Tijdens de cursus krijgt u relevante kennis aangereikt over de twaalf verschillende zintuigen en krijgt u inzicht in zintuiglijke reacties van kinderen. U krijgt praktische tips en activiteiten om de leerstof beter op te laten nemen en te verwerken. Ook tekeningen vormen interessant observatie- en portfoliomateriaal. Zij zijn een bron van informatie over de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de cursus leert u om tekeningen van kinderen goed te interpreteren. Tenslotte leert u hoe u de verschillende zintuigen kunt stimuleren en daarmee uw aanbod aan kinderen optimaliseert.

Wat u verder nog moet weten… •

Deze cursus is een waardevolle verdieping op de modules sensomotoriek van het VVersterktraject.

Waar gaat de cursus over? Werken met een knuffel werkt ontwapenend; de knuffel kan een vertrouwd vriendje voor de kinderen worden. Deze cursus is gebaseerd op het gebruik van het boekje Knuffels waarin knuffel Bo allerlei avonturen beleeft. Bo gebruikt al zijn zintuigen om te ontdekken wat er in de verschillende seizoenen van het jaar gebeurt. Knuffels bevat 45 activiteiten, die gekoppeld zijn aan thema’s: Winterbibbers, Carnaval, Lentekriebels, Zomerzonnetje, Vakantie, Herfstpret, Suikerfeest, Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw en Huisje, boompje, beestje. In iedere activiteit is een sensomotorisch doel verwerkt. De

30

Meer aanbod met motoriek, spel en expressie • •

Spelen in hoeken voor de kinderopvang (S3200) Brein en bewegen (S3120)

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Hoogbegaafdheid en excellentie De overheid streeft ernaar dat in 2015 de grensscore bij de cito-eindtoets voor de beste 20% leerlingen op de basisschool is gestegen. Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren moeten verder uitgedaagd worden. Het is belangrijk om talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen te zíén en hen specifieke aandacht en begeleiding te geven. Niet alle kinderen die bij de beste 20% van de school zitten, zijn hoogbegaafd. Daarnaast zijn er genoeg kinderen die wel hoogbegaafd zijn, maar die niet bij de beste 20% presteerders zitten. Het gaat erom dat u een aanbod en ambities definieert om de talenten van alle kinderen verder te ontwikkelen. Hoe u dat als school kunt doen zoals met het programma Toptalent Erkent, leest u bij ons op de site. Hieronder vindt u ons cursusaanbod met betrekking tot hoogbegaafdheid voor individuele inschrijvers. U kunt voor de scholingskosten uw gelden uit de Prestatiebox inzetten.

dus tijd over. Door de lesstof in te dikken en te verrijken wordt ook zo’n leerling uitgedaagd om te blijven leren. Op deze studiemiddag krijgt u tips en aanwijzingen hoe u dit kunt aanpakken. Aan bod komen: • algemene aanwijzingen voor compacten en verrijken van leerstof; • bespreken van bestaande programma’s voor compacten en verrijken van taal en rekenen; • een overzicht van materialen die ingezet kunnen worden voor meerbegaafde leerlingen.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Basiscursus Hoogbegaafdheid

S5500 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders po.

Waar gaat de cursus over? Op iedere school zijn er leerlingen die meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe herken je deze leerlingen en hoe kom je tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften? Onderwerpen die aan bod komen: • theoretisch kader; • leerlingkenmerken; • signaleren en diagnosticeren; • sociaal emotionele ontwikkeling; • profielen van begaafde leerlingen; • onderpresteren; • begeleiding.

S5502 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders, bouwcoördinatoren onderbouw po.

Waar gaat de cursus over? Tijdens deze korte cursus wordt o.a. aandacht besteed aan de signalering van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast wordt gekeken hoe deze kinderen, zoveel mogelijk binnen het reguliere kleuteronderwijs, extra gestimuleerd kunnen worden. Concrete voorbeelden van de aanpak van deze kinderen komen aan bod. Deze middag is vooral een aanrader als u nog niet heel veel ervaring heeft met het signaleren en stimuleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Het opzetten van een Plusklas

S5503

Middelen en materialen voor meerbegaafde leerlingen

Voor wie is de cursus bedoeld?

S5501

Waar gaat de cursus over?

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders po.

Waar gaat de cursus over? Een meerbegaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de gemiddelde leerling en heeft

Leerkrachten en intern begeleiders po.

In deze korte cursus wordt besproken wat een Plusklas inhoudt. We besteden aandacht aan de selectie van leerlingen, het informeren van de ouders en het aanstellen van een Plusklasleerkracht. Ook wordt ingegaan op wat de onderwerpen kunnen zijn die in een Plusklas behandeld worden en hoe de Plusklas zich verhoudt tot de gewone lessen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

31


Gedrag en werkhouding Problemen met het gedrag van kinderen heeft iedereen wel eens. Is echter de sfeer in de klas vervelend geworden of zijn er enkele leerlingen waarvan u echt niet meer weet hoe u ze het beste aan kunt pakken.. dan wordt het wellicht tijd om eens een praktische cursus van de CED-Groep te kiezen.

Basiscursus Gedragsspecialist

Grip op de groep

S4450

S4600

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po/so.

Waar gaat de cursus over? De Gedragsspecialist is iemand die is getraind om gedragsproblemen bij kinderen te vertalen in onderwijsbehoeften. De Gedragsspecialist heeft kennis van oorzaken van gedragsproblemen, de gedragsleer en de motivatietheorie. Hij of zij kan na observatie in de klas collega’s adviseren en begeleiden bij een individuele en groepsgerichte aanpak.

Cursusinhoud • • • •

Toegepaste gedragsleer en motivatieleer; Opbrengstgericht werken aan gedrag; Psychopathologie en Wijzer Onderwijs; Observeren, registeren en analyseren: kijken naar gedrag van leerlingen en leerkrachten; • Werken vanuit onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig om te leren? • Werken met (eigen) casussen vanuit de praktijk; • Leerkrachtvaardigheden (Teach like a Champion); • Gesprektechnieken: gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders; • Intervisie en begeleiden van collega’s; • Omgaan met blokkades; • Zelf een plan opstellen voor de school / groep en uitvoeren. Lees meer over deze cursus op www.cedgroep.nl/cursussen.

32

Een positieve groepsvorming

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders uit het basisonderwijs die binnen de school gericht en bewust aandacht willen besteden aan een positieve groepsvorming als preventieve interventie.

Waar gaat de cursus over? Een positieve groep, wie wil dat nou niet ? De eerste weken na een zomervakantie zijn vaak bepalend! Met deze cursus, waarvan twee bijeenkomsten voor de zomervakantie gepland staan, krijgt u de kennis en tools in handen om direct na de zomervakantie een goede start te maken met de groep. Het boekje ‘Grip op de groep’ (JSW boek 36) vormt de leidraad van de cursus. In een positieve groep is het klassenklimaat veilig, waardoor leerlingen meer taakgericht werken en de leerprestaties beter zijn. De deelnemers ontvangen op de cursusbijeenkomsten concrete tips, materialen en aanpakken, die gericht zijn op het vormen van een positieve groep. Onderdelen die aan de orde komen zijn: • Fases in groepsvorming; • De rol van de leerkracht binnen de verschillende fases; • Praktische handvatten om er een positieve groep van te maken; • Lessen en leeromgevingen; • Het in kaart brengen van de groep; • Kenmerken van positieve groepen en negatieve groepen; • Mogelijke interventies in een negatieve groep; • Omgaan met rollen in de groep;

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Gedrag en werkhouding Doel van de cursus is de leerkracht meer zicht te bieden op processen die zich in een groep afspelen en handvatten aan te reiken om van een groep een positieve groep te maken. De cursus neemt vier middagen in beslag, naast de huiswerkopdrachten.

• •

Taakspeltrainingen Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredende gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat in de klas. Taakspel voor basisonderwijs wordt gespeeld in de groepen 3 t/m 8. Taakspel is licentie-uitgegeven, omdat praktijk en onderzoek hebben uitgewezen dat training en begeleiding noodzakelijk zijn om de beoogde effecten te bereiken. Bij de scholing horen dus ook tien klassenconsultaties om het certificaat te krijgen. De klassenconsultaties worden uitgevoerd door onderwijsadviseurs van de CED-Groep of geschoolde IB'ers. De leerkrachten en de leerlingen zijn heel enthousiast.

Taakspel in de klas voor leerkrachten po

S4610 Voor wie is de training Taakspel in de klas bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders po van scholen die met Taakspel in de klas (gaan) werken.

Waar gaat de training over? Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredende gedrag te laten afnemen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat in de klas. Taakspel is licentie-uitgegeven, omdat praktijk en onderzoek hebben uitgewezen dat training en begeleiding noodzakelijk zijn om de beoogde effecten te bereiken. Bij de scholing horen dus ook tien klassenconsultaties om het certificaat te krijgen. De klassenconsultaties worden uitgevoerd door onderwijsadviseurs van de CED-Groep.

Met deze training kunt U een certificaat halen voor het uitvoeren van Taakspel in de klas in het basisonderwijs; Ib-ers kunnen ook een licentie halen waarmee zij zelf de klassenconsultaties kunnen uitvoeren. Het duurt 2 jaar voor je deze licentie kunt halen; Naast Taakspel in de klas (voor het basisonderwijs) zijn de afgelopen twee jaar ook Taakspel op de speelplaats en Taakspel voor kleuters ontwikkeld. Deze trainingen worden eerst op locatie verzorgd. Pas als er voldoende scholen mee werken wordt ook een bovenschoolse training gegeven voor nieuwe leerkrachten; Er zijn diverse licentietrainingen Taakspel voor onderwijsadviseurs.

De CED-Goep verzorgt de volgende Taakspeltrainingen voor instellingen: • Taakspel in de klas (voor leerkrachten) po (S4610) • Taakspel voor kleuters (voor leerkrachten) po (S4611) • Taakspel op de speelplaats (voor leerkrachten en overblijfkrachten) po (S4613) • Taakspel op de buitenschoolse opvang (voor pedagogisch medewerkers) bso (S4615) • Taakspel voor geVOrderden (voor docenten) vo (S4620) En voor onderwijsadviseurs: • Taakspel licentietraining po (S4630) • Taakspel licentietraining vo (S4640) • Taakspel verkorte licentietraining po (S4650) • Taakspel verkorte licentietraining vo (S4660) • Taakspel licentietraining Bso en kleuters (S4670) • Taakspel licentietraining Speelplaats (4638) Daarnaast verzorgen wij voor gelicenceerde Taakspelbegeleiders intervisiebijeenkomsten, nodig voor het up tot date houden van uw licenties. In deze brochure vindt u alleen de eerste training. De beschrijvingen van de overige Taakspeltrainingen vindt u op www.cedgroep.nl/cursussen. Kijk voor meer informatie over Taakspel op www.taakspel.nl.

Wat u verder nog moet weten.. •

De training kan alleen gegeven worden aan leerkrachten en ib'ers van scholen die met Taakspel in de klas (gaan) werken;

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

33


Gedrag en werkhouding

Motiveren is te leren

S4485 Voor wie is de training bedoeld? Leerkrachten po/vo/so, remedial teachers en intern begeleiders.

Waar gaat de training over? We lopen er allemaal wel regelmatig tegen aan: een leerling die niet (meer) gemotiveerd is. Wat u ook probeert, het lukt u niet de goede snaar te raken. In de cursus: Motiveren is te leren maakt u kennis met de motivatietheorie en gaat u deze toepassen op een door u zelf ingebrachte casus.

Cursusinhoud In deze praktische cursus wordt de motivatietheorie toegelicht en toegepast op de werkvloer. Iedere cursist brengt een casusleerling met een motivatieprobleem in en deze leerling wordt door de hele cursus door u begeleid. Tijdens de bijeenkomsten komt het oefenen van gesprekstechnieken en vaardigheden om te leren motiveren veelvuldig aan bod. Ook is er terugkoppeling op de door u gehanteerde aanpak. Centraal staat: Wat kunt u met deze leerling en hoe krijgt u hem of haar weer gemotiveerd?

Wat u verder nog moet weten.. Het bespreken van de casusleerling wordt ondersteund met video-opnamen die u zelf meebrengt tijdens de cursus. Deze extra inspanning van uw kant is essentieel voor een zo hoog mogelijk resultaat.

Gedrags- en werkhoudingsproblemen bij kleuters

clownesk gedrag en ruziemaken. In mindere mate komt agressief gedrag ook bij kleuters voor. Bij de analyse van de werkhoudingsproblemen wordt bekeken of deze ontstaan vanuit cognitieve problemen of meer vanuit andere factoren. Bij de analyse van gedragsproblemen wordt gekeken waardoor het gedrag wordt uitgelokt en in stand gehouden. Uitlokkende factoren kunnen bijvoorbeeld de onduidelijkheid van een bepaalde situatie zijn, maar ook cognitieve of emotionele problemen bij de leerling.

Cursusinhoud In deze cursus komt aan bod hoe leerkrachten van groep 1 en 2 binnen de kleutergroepen het ongewenste gedrag kunnen reguleren en gewenst gedrag kunnen aanleren bij de kinderen. Vervolgens komen verschillende aanpakken en materialen aan bod die geschikt zijn voor de behandeling van werkhoudings- en gedragsproblemen van kleuters. Er wordt gewerkt met casussen, videomateriaal en huiswerkopdrachten.

Omgaan met (pre)pubers

S4530 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en onderwijsassistenten uit de bovenbouw van het primair onderwijs, pedagogisch medewerkers uit de bso en docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Waar gaat de cursus over? Kinderen in de leeftijd van 10–14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die een verschuiving in houding en belangstelling met zich mee

S4470 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten en intern begeleiders van groep 1 en 2.

Waar gaat het over? Deze cursus gaat over het signaleren, analyseren en behandelen van werkhoudings- en gedragsproblemen bij leerlingen in groep 1 en 2. Een veel voorkomend probleem bij kleuters is een zwakke werkhouding, die bijvoorbeeld blijkt uit ‘zwerven’ door de groep, een concentratie van hooguit een paar minuten, snel afgeleid zijn door de omgeving, niet echt tot werken of spelen kunnen komen, werkweigering als er een opdracht wordt gegeven, etc. Vooral voor kleuters in groep 2 is het nodig om tot een goede werkhouding te komen, omdat zij op die manier goed voor-bereid naar groep 3 kunnen gaan. Veel voorkomende gedragsproblemen bij kleuters zijn: druk of storend gedrag, niet luisteren, ‘raar’ doen of

34

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Gedrag en werkhouding brengt. In de praktijk van alledag blijkt het niet altijd even gemakkelijk te zijn om hier adequaat mee om te gaan. Voor het onderwijs kan dit betekenen dat je als leraar te maken krijgt met: • een stoere en ongeïnteresseerde houding; • een meer stille en teruggetrokken houding; • het feit dat medeleerlingen “rolmodel” worden i.p.v. de leraar; • verliefdheid en seksualiteit. In de cursus komen de volgende thema’s aan de orde: • de werking van het puberbrein; • lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van 10–14 jarigen; • externaliserend gedrag: oppositioneel gedrag, stoer, brutaal gedrag, vandalisme; • internaliserend gedrag: stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid; • (On)gezond gedrag: roken, drugs, alcoholgebruik enz.

Onderwijsassistent, gedragscompetent

S4480 Voor wie is de cursus bedoeld ? Onderwijsassistenten in het basisonderwijs die geconfronteerd worden met werkhoudings- en gedragsproblemen bij leerlingen.

Waar gaat de cursus over? Steeds vaker worden onderwijsassistenten geconfronteerd met werkhoudings- en gedragsproblemen bij leerlingen. In de cursus gaan we in op de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen. Vervolgens komt een aantal veel voorkomende werkhoudings- en gedragsproblemen aan de orde: • faalangst; • motivatieproblemen; • brutaal en opstandig gedrag; • stil en teruggetrokken gedrag. De cursus is concreet van opzet met een beperkte hoeveelheid aan theorie. Tijdens de bijeenkomsten wordt tijd ingeruimd voor vragen uit de eigen dagelijkse praktijk. Het gaat om het eigen handelen.

Meer aanbod gedrag en werkhouding • • •

Rakkertjes basiscursus (S4490) voor de kinderopvang Knap lastig (S4495) voor de buitenschoolse opvang Trainer Agressieregulatie (S4540) voor het voortgezet onderwijs en welzijnswerkers

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

35


Brein en psyche Hoe werkt het brein? Komen psychische problemen bij leerlingen voort uit de werking van hun brein of worden ze veroorzaakt door omgevingsfactoren? Als we spreken over psychische stoornissen dan liggen de oorzaken in het brein. Maar vanuit de omgeving van de leerlingen is wel van alles te doen om het leren voor hen gemakkelijker te maken. Als u handelingsgericht werken inzet voor kinderen met psychische stoornissen kunt u tot goede handelingsplannen komen. Ook kinderen zonder stoornissen kunnen problemen hebben. De cursussen die daar over gaan, vindt u bij Gedrag en werkhouding.

Leerkrachten, intern begeleiders, schoolbegeleiders po.

cursus wordt gebruik gemaakt van aansprekend filmmateriaal, maar ook van video-opnames van praktijksituaties waarin men collega-leerkrachten met de betreffende problemen ziet omgaan. U leert kennis rondom de werking van de hersenen te vertalen naar de praktijk in de klas.

Waar gaat de cursus over?

Cursusinhoud

In deze cursus maakt u onder begeleiding van een neuropsycholoog kennis met de werking van het brein: hoe verloopt de ontwikkeling van het brein van baby tot volwassene? Hoe functioneert het brein? Veel aandacht gaat uit naar het zogenaamde ‘lerende brein’. Hoe verloopt het ‘normale’ leerproces? Wat werkt stimulerend en wat belemmerend voor het leren? Het gaat hierbij zowel om leerlingen met als zonder leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. De meest recente kennis over het brein staat centraal, afgewisseld met werkopdrachten, discussies en het uitwisselen van praktische ervaringen met collega’s. In de

De volgende onderwerpen aan de orde: • De bouw en werking van de hersenen; • De ontwikkeling van het kinderbrein, van baby tot volwassene; • Het lerende brein: hoe werkt het ‘normale leerproces’? Met veel aandacht voor het werkgeheugen, het lange termijngeheugen en executieve functies; • Het brein en ontwikkelingsstoornissen: adhd, autisme, angst- en gedragsstoornissen, zwakbegaafdheid, e.d. • Het brein en leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, e.d. • De vertaling van kennis over het brein naar een adequate aanpak in de klas.

Het lerende brein

S4150 Voor wie is de cursus bedoeld?

36

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Brein en psyche

Brein en bewegen

S3120 Motorische ontwikkeling als basis voor leren.

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po/so.

Waar gaat de cursus over? Bewegen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewegen bevordert namelijk het leerproces. Kinderen bewegen vaak te weinig. Bewegen in het gymlokaal is niet voldoende voor een gezonde ontwikkeling bij kinderen. Veel bewegingsthema’s zijn verschoven naar de ruimte van de fysiotherapeut, logopedist en remedial teacher. Een gemiste kans, want beweging kan de cognitieve, de sociale en de psychologische ontwikkeling van kinderen ondersteunen. Hoog tijd dus de motorische ontwikkeling van kinderen ook weer in uw eigen groep te gaan stimuleren. In deze cursus gaan we uit van een holistische kijk op de mens en zijn motorische ontwikkeling. We gaan in op de motorische ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid. U krijgt inzicht in de match tussen beweging en cognitieve, sociale en psychologische ontwikkeling. Ook staan we uitgebreid stil bij de motoriek als intelligentiegebied: één van de uitgangspunten van het concept Meervoudige Intelligentie. Tijdens deze cursus krijgt u relevante achtergrondinformatie aangeboden, maar vooral veel praktische suggesties over de manier waarop u in uw eigen groep aandacht kunt besteden aan de grote en kleine motoriek. U leert hoe u het thema ‘bewegen’ kunt integreren in het bestaande lesprogramma, zonder dat dit om een grote, extra inspanning vraagt.

Handelingsgericht werken en psychische stoornissen

S4105-S4120 Voor wie zijn de cursussen bedoeld? Leerkrachten po/so.

Waar gaan de cursussen over? Naast informatie over de betreffende psychische stoornis besteden we aandacht aan signalering, diagnosticering, en begeleiding in de klas. We laten zien hoe u bepaalde problemen van leerlingen tijdig kunt signaleren. U leert aan welke verschijnselen u de psychische problemen kunt herkennen. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames van praktijksituaties, waarin men collega-leerkrachten met de betreffende problemen ziet omgaan. We gaan niet alleen in op de stoornis maar kijken ook vanuit het handelingsgericht werken, hoe we binnen groepsplannen tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen. De cursus wordt afgerond met een door u geschreven handelingsplan. Maar vanzelfsprekend is er ook ruimte voor discussie met collega's en uitwisselen van praktische ervaringen met bepaalde aanpakmethoden binnen de school.

Wat u verder nog moet weten… Er zijn vier verschillende cursussen HGW en psychische stoornissen: • HGW en autisme (S4105); • HGW en adhd (S4110); • HGW en agressiestoornissen (S4115); • HGW en angststoornissen (S4120).

Wat u verder nog moet weten… Kinderen leren bewegend. De match tussen bewegen en leren is zeker in het primair onderwijs van belang, maar ook voor het voortgezet onderwijs is winst te halen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

37


Passend omgaan met verschillen in de klas Van leerkrachten wordt verwacht dat ze hun uiterste best doen om alle leerlingen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. Ongeacht de verschillende onderwijsbehoeften van al die kinderen. Maar het is ondoenlijk en ook niet wenselijk om met dertig verschillende handelingsplannen te werken. De CED-Groep ontwikkelde daarom een aantal hulpmiddelen waarbij het werken met arrangementen en groepshandelingsplannen het uitgangspunt is. Meer over de aanpak op schoolniveau leest u in het hoofdstuk Opbrengstgericht werken. In dit hoofdstuk leest u over de aanpak in de klas.

Basiscursus Passend omgaan met verschillen in de klas

S5810 Voor wie is deze cursus bedoeld? Voor iedereen die werkt met zorgleerlingen po/so.

Waar gaat de cursus over? Binnen een groep heeft u te maken met leerlingen met verschillende (bijzondere) onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met adhd, autisme, leerproblemen of leerlingen die faalangstig zijn. Tijdens deze basismodule krijgt u handvatten voor het opzetten van een groeps- en schoolaanpak, waarbij u recht doet aan individuele verschillen tussen leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: • kijken naar gedrag van leerlingen; • onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig in de klas? • handelingsgericht werken; • gesprekken met leerlingen; • Passend lesmodel en Wijzer Onderwijs; • Onderwijscontinuüm.

Een zml-leerling in de klas

S5875 Voor wie is deze cursus bedoeld? Leerkrachten, intern en ambulant begeleiders po.

Waar gaat de cursus over? Deze middag gaan we in op het onderwijs aan een zeer moeilijk lerende binnen het reguliere basisonderwijs. U kunt de volgende onderwerpen verwachten: • korte beschrijving van de kenmerken van zeer moeilijk lerenden; • vertalen van aandachtspunten naar onderwijsbehoeften: wat hebben deze leerlingen nodig in de klas? • leerstofaanbod voor taal en rekenen; • omgang met zeer moeilijk lerende leerlingen: motiveren, belonen, positie in de klas en de omgang met leeftijdgenootjes.

Wat u verder nog moet weten… •

38

Volg bij voorkeur eerst de basiscursus Passend omgaan met verschillen in de klas (S5810)

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Passend omgaan met verschillen in de klas •

Deze cursusmiddag wordt verzorgd door een ambulant begeleider Cluster 3 ZML met ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen met een verstandelijke beperking in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs en een trainer van de CEDGroep met cluster-3 expertise.

Wijzer onderwijs Leerlingen met autisme, adhd, odd/cd, angst, depressie of hechtingsproblemen: wie in het onderwijs werkt, krijgt er mee te maken. In de praktijk is het lastig om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Daarom ontwikkelde de CED-Groep de Wijzer Onderwijsserie. De publicaties die onder deze titel verschijnen, geven u praktische aanwijzingen en tips, zodat u kunt inspelen op de kwaliteiten en behoeften van leerlingen met stoornissen. Zo profiteren zij beter van het onderwijs en voelt u zich competenter in het lesgeven. Ook wanneer er geen sprake is van een stoornisdiagnose, kunnen leerlingen extra behoefte hebben aan verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen of structuur. Voor deze leerlingen kunt u ook gebruik maken van de Wijzers, zodat zij beter profiteren van het onderwijs.

Wijzer Onderwijs: product, webinar en cursus in één pakket. Graag laten we u kennismaken met de producten en werkwijzen van Wijzer Onderwijs en wel op een heel bijzondere manier. Binnen Wijzer Onderwijs zijn producten en cursussen ontwikkeld over een aantal stoornissen die bij leerlingen het leren kunnen bemoeilijken. Met de zorgplicht die u heeft binnen passend onderwijs, zal het steeds vaker voorkomen dat leerlingen met deze stoornissen in het basisonderwijs worden opgevangen. Als u wel wat ondersteuning kunt gebruiken bij het kiezen van de juiste aanpak om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, dan is de Wijzer Onderwijsserie wat voor u. In deze aanbieding kunt u map, webinar en cursus in één pakket inkopen. Het gaat om stoornissen die we kunnen afkorten tot de 4 A’s: Autisme, Adhd, Agressie en Angst. Bij elke stoornis hebben we voor u een totaalpakket: • De praktische map of katern met achtergrondinformatie over de stoornis en praktische tips voor in de klas; • Online informatie van een specialist over de stoornis, tijdens een webinar voor het hele team; • Een cursusbijeenkomst voor één van uw teamleden over de praktische consequenties van deze stoornis voor uw onderwijsaanbod;

S5820 Autisme: map, webinar voor het team en cursusbijeenkomst één deelnemer; S5830 Adhd: map, webinar voor het team en cursusbijeenkomst voor één deelnemer; S5840 Agressie: map, webinar voor het team en cursusbijeenkomst voor één deelnemer; S5850 Angst: katernen, webinar voor het team en cursusbijeenkomst voor één deelnemer. Dit cursusaanbod wordt u aangeboden in samenwerking met Heutink Trainingen.

Meervoudige intelligentie in de klas

S8100 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po.

Waar gaat de cursus over? Binnen passend onderwijs moeten scholen niet alleen meer rekening houden met zorgleerlingen, maar alle kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Door beter rekening te houden met de diverse voorkeursintelligenties of intelligentiepatronen bij leerlingen wordt het leren op school verbeterd. Het onderwijsconcept meervoudige intelligentie vult de werkwijzen in de groep aan door instructies en werkvormen af te stemmen op de diversiteit aan intelligenties bij de leerlingen. Uitgangspunt van de cursus zijn de negen verschillende intelligenties die Gardner onderscheidt. U maakt tijdens de cursus kennis met deze verschillende vormen van intelligenties. U leert ze herkennen en werkwijzen en leeractiviteiten gebruiken om het onderwijs meer en meer te richten op het gebruik van deze intelligenties.

Meer aanbod over passend omgaan met verschillen in de klas vindt u bij Brein en psyche, Hoogbegaafdheid en excellentie, Rekenen en rekenproblemen, Lezen en leesproblemen, Leerling-zorg en interne begeleiding en Opbrengstgericht werken. Voor het vo en mbo hebben we nog de volgende cursussen: • Zorgleerlingen in het vo (S5811) • Leerlingen met autisme in het vo (S5821) • Rekenen en autisme (S5860) • Autisme en seksualiteit (S5870) • Aandacht en gedragsproblemen in het vo (5845) • Depressieve leerlingen in het vo (5855) Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

39


Leerlingzorg en interne begeleiding Met de intrede van de termen opbrengstgericht en datagestuurd werken lijkt een nieuwe episode binnen het onderwijs en de leerlingbegeleiding aangebroken. Kijk ook bij het cursusaanbod Opbrengstgericht en datagestuurd werken verderop in deze brochure. Hieronder vindt u de cursussen die betrekking hebben op de benodigde beroepskwalificaties van de Intern begeleider.

Basiscursus Interne begeleiding

S5100 Voor wie is de basiscursus bedoeld? Voor leerkrachten die de taak van intern begeleider gaan uitvoeren.

Waar gaat de basiscursus over? In deze basiscursus Interne begeleiding van acht hele dagen, leert u planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden. Verder maakt u kennis met de beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken, u leert hoe u gesprekken voert met collega's, hoe u een groeps- en leerlingbespreking leidt en hoe u kunt omgaan met weerstanden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school en het maken van een individueel plan en een groepsplan. Naast theoretische inleidingen zijn er praktijkopdrachten in de vorm van rollenspellen en andere oefensituaties. Er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de school. De eindopdracht bestaat uit een ontwikkelingsplan voor uw eigen school en een groepsplan. Deze worden door de cursusleiding beoordeeld.

Wat u verder nog moet weten… •

• • •

De cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo- of remedial teaching opleiding hebben. De cursus wordt afgesloten met een CED-nascholingscertificaat, mits u aan de voorwaarden heeft voldaan. Naast de trainingsdagen krijgt u ook huiswerkopdrachten. Werkbelasting deelnemers: in totaal moet u rekening houden met 200 SBU.

Van AB naar IB

S5090 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor Ambulant begeleiders die zich willen laten omscholen naar Intern begeleider.

Waar gaat de basiscursus over? Deze cursus Interne begeleiding voor Ambulant begeleiders is gebaseerd op de basiscursus Interne begeleiding, maar tijdens de cursus wordt rekening

40

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Leerlingzorg en interne begeleiding gehouden met het feit dat u al enige jaren leerkrachten begeleidt en van leerproblemen bij een aantal vakgebieden meer ervaring heeft. Planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden staat centraal. U maakt kennis met de beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken en u bekwaamt zich verder in het gesprekken voeren en vergaderen met en coachen van collega's. Verder komen het leiden van groeps- en leerlingbesprekingen en het omgaan met weerstanden aan bod. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school en het maken van een individueel plan en een groepsplan. Naast theoretische inleidingen zijn er praktijkopdrachten in de vorm van rollenspellen en andere oefensituaties. De eindopdracht bestaat uit een ontwikkelingsplan voor een school en een groepsplan. Deze worden door de cursusleiding beoordeeld.

CLB1: Consultatieve leerlingbegeleiding voor intern begeleiders

S5130

CLB2: Consultatieve leerlingbegeleiding voor intern begeleiders

S5131 Certificaat vaardigheidsbekwaamheid

Voor wie is de cursus bedoeld? Intern (en ambulant) begeleiders po/so.

Waar gaat de cursus over? Dit is een intensieve vervolgtraining op de cursus CLB1: Consultatieve leerlingbegeleiding (S5130), certificaat startbekwaamheid. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan gaan de deelnemers hun kennis, vaardigheden en inzichten rondom consultatieve leerlingbegeleiding verdiepen. Elke deelnemer oefent consultatieve leerlingbegeleiding in de eigen werksituatie. Deze, door de cursist gefilmde, ervaring wordt door de cursusleiding en de cursisten voorzien van feedback op door de cursist zèlf vastgestelde leerdoelen. In combinatie met praktijk-theoretische verdieping vergroten de cursisten hiermee hun vaardigheid in aspecten van consultatieve leerlingbegeleiding.

Certificaat startbekwaamheid

HGW Handelingsgericht werken voor intern begeleiders

Voor wie is de cursus bedoeld?

S5117

Intern (en ambulant) begeleiders po/so.

Waar gaat het over?

Voor wie is de cursus bedoeld?

In het onderwijs schrijft men problemen met leerlingen vaak toe aan leerlingkenmerken die min of meer onveranderbaar zijn. Gevoelsmatig ligt de oplossing dan ook buiten de school. Dit perspectief biedt echter weinig aanknopingspunten voor het handelen in de groep. De leerkracht van de betreffende leerling moet elke dag weer met hem/haar aan de slag en voelt zich handelingsverlegen. Hoe moet u nu verder? Welke oplossingen zijn er nog? Als intern begeleider moet u nog steeds ondersteuning bieden. Wat nodig is, zijn concrete ‘tools’ die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk van alledag. Door te focussen op de mate van beïnvloedbaarheid van diverse leerling- en onderwijskenmerken is het mogelijk om samen met de leerkracht te werken aan een betere afstemming tussen deze twee. Sommige kenmerken zijn voor de school moeilijk te beïnvloeden. Dat is waar. We zien deze dan ook als gegevenheden waar we rekening mee moeten houden. Er zijn ook vier factoren die wel direct perspectief bieden voor het verminderen of opheffen van de afstemmings-problemen. Hierdoor kan er sneller en effectiever worden ingegrepen, waardoor leerlingen langere tijd in het basisonderwijs kunnen blijven. Daar gaan we dan ook als eerste mee aan de slag!

Intern (en Ambulant) begeleiders po/so.

Waar gaat de cursus over? U wilt het Handelingsgericht werken (HGW) gaan gebruiken of nauwkeuriger gaan toepassen? In deze cursus leert u in vier dagdelen hoe u het Handelingsgericht werken kunt toepassen binnen de essentiële momenten van de leerlingzorg, nl. tijdens de groepsbespreking en de individuele leerlingbespreking.

Cursusinhoud Tijdens deze cursus oefent u met het benoemen van onderwijsbehoeften. Daarnaast leert u welke betekenis HGW heeft in de bovenschoolse leerlingzorg en hoe dat zich verhoudt met het onderwijsaanbod dat op de school gegeven wordt. U krijgt de gelegenheid om een analyse te maken van datgene wat er al op uw school is, als het gaat om HGW en ook: wat er nog nodig is. Er wordt verkend en aangegeven waar de link ligt met datagestuurd en opbrengstgericht werken.

Wat u verder nog moet weten… •

Deze cursus is vooral geschikt voor deelnemers die vrij nieuw en open staan ten opzichte van HGW. Maar

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

41


Leerlingzorg en interne begeleiding

het blijkt dat ook diegenen die al elementen toepassen, zoals de groepsbespreking en het groepsplan als basis voor de leerlingzorg, deze cursus waarderen als ‘slijpsteen” voor hun eigen praktijksituatie. Er is ook een cursus voor HGW Handelingsgericht werken voor leerkrachten (S5119). Dit is een teamtraining.

Korte termijn: 4. Bepaal de planperiode; 5. Leid de doelen af uit de leerlijn; 6. Benoem de onderwijsbehoeften; 7. Stel de methodiek vast; 8. Bedenk de organisatie; 9. Voer het plan uit; Lange termijn: 10. Evalueer en monitor.

Ontwikkelingsperspectieven

Wat u verder nog moet weten…

Van sommige kinderen op de basisschool is het duidelijk dat zij maximaal het eindniveau van groep 7 kunnen bereiken. De Inspectie verplicht scholen om voor deze leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief (OPP) te bepalen. Ook voor kinderen in het speciaal (basis)onderwijs moet een OPP worden bepaald. De kenmerken van een goed OPP zijn: • realistisch en onderbouwd; • onderdeel van een eigen leerlijn; • omvat een leerrendementsverwachting; • omvat een verwacht uitstroomniveau; • basis om het leerstofaanbod te plannen; • basis om de ontwikkeling van de leerling te volgen.

Het ontwikkelingsperspectief is een manier om datagestuurd en opbrengstgericht passend onderwijs te geven, of u het nu voor een of enkele leerlingen of voor uw gehele schoolpopulatie vast moet stellen.

Ontwikkelingsperspectieven - Haal het beste uit iedere leerling!

S5116

Aan de slag met de OPPlanner

S5115 Voor wie is de cursus bedoeld? Intern (en Ambulant) begeleiders po/so.

Waar gaat de workshop over? Door het opstellen van een realistisch ontwikkelingsperspectief (OPP) kan de leerling zich verder ontwikkelen conform zijn/haar eigen mogelijkheden. Wanneer we daarbij een hoog ambitieniveau hanteren, wordt de leerling optimaal gestimuleerd en uitgedaagd. De CED-Groep (cluster Eduniek) heeft een handig instrument ontwikkeld om u te helpen bij het opstellen van een OPP.

Cursusinhoud Voor wie is de cursus bedoeld? Intern (en ambulant) begeleiders po/so.

Waar gaat de cursus over? Ambulante en interne begeleiders van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, en speciaal onderwijs, hebben regelmatig te maken met leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief. In deze cursus leert u ontwikkelingsperspectieven opstellen en er mee werken. We plaatsen het ontwikkelingsperspectief binnen het Handelingsgericht werken en de 1-zorgroute.

De OPPlanner is een gebruiksvriendelijk programma. Het genereert op basis van lvs-gegevens, protectieve en belemmerende factoren een realistisch ontwikkelingsperspectief. Het biedt: • inzicht in eind- en tussendoelen; • sturing bij de planning van het leerstofaanbod; • zicht op het verloop van de ontwikkeling; • zicht op het leerrendement. Tijdens de workshop maakt u kennis met leert u alle ins en outs van de OPPlanner.

Cursusinhoud Tijdens de cursus doorloopt u met de tien stappen de cyclus die nodig is om een goed ontwikkelingsperspectief op te stellen en te gebruiken. Lange termijn: 1. Stel het leerrendement vast per vakgebied; 2. Bepaal de uitstroombestemming; 3. Kies de leerlijn.

42

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Leerlingzorg en interne begeleiding

De overgang van 1 naar 2 naar 3

S5310 De overgang van groep 1 naar 2 naar 3 en de dilemma’s bij najaarskinderen.

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten van groep 1 en 2 , maar ook de ib’ers en leerkrachten groep 3 zijn welkom.

Waar gaat de cursus over?

Effectieve gesprekken over (zorg)leerlingen met ouders

S5210 Vervolgtraining

Voor wie is de training bedoeld? Voor individuele leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams.

Waar gaat de training over? In het kader van passend onderwijs wordt van de school verwacht samen met de ouders de ontwikkeling van kinderen te stimuleren in een gezamenlijke aanpak. In veel gevallen liggen de ambities en mogelijkheden van beide partijen in elkaars verlengde. Als dat niet zo is en de leerling wordt aangemerkt als zorgleerling, is het extra nodig om met de ouders contact te zoeken en een gezamenlijke aanpak te formuleren.

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters, die jarig zijn in mei, zitten doorgaans 2 jaar in groep 1/2. Kinderen die jarig zijn in oktober, november en december (najaarskinderen) kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel slechts een ruime anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. De Inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord worden. Verlenging van de kleuterbouw mag geen zittenblijven inhouden, maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlenging heeft vooral te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans krijgen om te starten met het leerproces.

Cursusinhoud •

• • •

Veel leerkrachten vinden het lastig om in een gesprek met ouders hun boodschap zodanig over te brengen, dat de relatie met de ouders niet wordt geschaad en het belang van de leerling duidelijk overkomt. In deze praktische, afwisselende training met veel oefensituaties, leren zij hun zorg voor de leerling op een effectieve manier te delen met de ouders. Het inschatten van de situatie, het kiezen van de beste manier van communiceren, het zorgen voor een evenwichtige verhouding met de ouders, zijn enkele aspecten die aan de orde komen.

Wat u verder nog moet weten…

Deze training is een vervolgtraining. U dient eerst de basistraining: Effectief communiceren met ouders (S7160) gevolgd te hebben of een soortgelijke training.

• •

Het belang van preventief handelen, vroegtijdige signalering en interventies op leerbehoeftes van jonge kinderen. Praktijkvoorbeelden van protocollen (raamwerk); De invloed van de overgang van groep 1 naar 2 op de latere overgang van 2 naar 3; Criteria voor de afweging verlengen of verkorten van de kleuterperiode; Verlenging van de kleuterbouw mag geen zittenblijven inhouden, maar een voortgang van wat een kind al kan: inzetten van de voorschotbenadering en overig passend aanbod; Risicosignalen rekenen en lezen, sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding; Signaleringstoetsen zoals de toets risicokleuters uit het nieuwe (landelijke) protocol dyslexie; Overleg met ouders en verantwoordelijkheden op schoolniveau; Aanbod voor najaarskleuters bij verlenging en verkorting van de kleuterperiode; Consequenties in beeld krijgen wat betreft differentiatie in groep 3: de doorgaande lijn met de voorschotbenadering in groep 3.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

43


Leerlingzorg en interne begeleiding

Wat is Plancius? Wie werkt met kinderen met een laag IQ, heeft specifieke vaardigheden, kennis en materialen nodig. De CED-Groep heeft, in samenwerking, leerlijnen gemaakt voor kinderen met een IQ tot 35. In de leerlijnen vindt u doelen gekoppeld aan vijf verschillende domeinen. U bepaalt het niveau van de kinderen met observatiecriteria die gekoppeld zijn aan doelen uit de leerlijnen. Met activiteitenen dagmomentkaarten kunt u direct aan de slag. Het Plancius-programma van de CED-Groep maakt het interdisciplinair werken met deze kinderen makkelijker. Het Planciusprogramma is één systeem waarmee u allen aan dezelfde doelen kunt werken. Zowel scholen als KDC’s kunnen het programma gebruiken en daardoor kan de overgang van kinde¬ren soepeler verlopen. In de rapportage spreekt men dezelfde taal.

Aan de slag met Plancius

S5705

Kijk voor de cursus Coaching voor Intern begeleiders bij Leiden en begeleiden.

Ins en outs van de 1-zorgroute

S5107 Voor wie is de cursus bedoeld? Intern begeleiders po/so.

Waar gaat de cursus over? De cursusleider leidt u in vier bijeenkomsten langs de hoofdthema’s van de 1-zorgroute: • De uitgangspunten van de 1-zorgroute, basis van alle handelen; • De groepsbespreking, ankerpunt van alle zorg; • De leerlingbespreking, inzoomen op het individu. Sturen op leeropbrengsten: de combinatie 1-zorgroute en het Onderwijscontinuüm CED-Groep® De cursus bevat een mix van werkvormen: informatieoverdracht, uitwisseling van ervaringen, reflectie op de eigen praktijksituatie, casuïstiek, videobeelden en discussie.

Voor wie is de training bedoeld? Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen en directieleden die met het programma Plancius willen gaan werken.

Cursusinhoud Bij de training staan de leerlijnen van Plancius en alle bijbehorende materialen centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de invoering en organisatie van de implementatie van Plancius. Na het volgen van deze training kunt u: • de kinderen op basis van de Planciusleerlijnen op niveau indelen; • bij ieder kind passende doelen kiezen; • geschikte groepsactiviteiten kiezen; • planmatig werken aan de ontwikkeling van kinderen met een laag IQ; • werken aan de mogelijkheden van ieder kind; • een invoeringsplan maken voor uw organisatie.

Meer aanbod voor intern begeleiders en leerlingzorg • • • •

Zorgcoördinator vo (S5102) Zorgcoach vo (S5104) Leren leren in het vso en het pro (S5103) Intern begeleider voor KOV en PSZ (S5105)

Wat u verder nog moet weten... Na de training heeft u: • een invoeringsplan of een strategie voor informatieoverdracht voor uw organisatie; • via de website toegang tot alle Planciusactiviteiten en Planciusmiddelen voor een gebruiksperiode van 5 jaar. De training kan worden uitgebreid met groepsconsultatie, coaching, intervisie en/of een invoe¬ringsplan op locatie. Voor informatie over vorm van begeleiding of een compleet implementatietraject kunt u contact opnemen plancius@cedgroep.nl.

44

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Mishandeling, misbruik en verwaarlozing De landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ingevoerd. Van alle professionals in onderwijs en kinderopvang wordt verwacht dat zij de meldcode bij hun werkzaamheden betrekken en alert zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het cursusaanbod van de CED-Groep bent u snel weer up to date en kunt u doelgericht handelen als u verwaarlozing, misbruik of mishandeling vermoedt. U leert de signalen beter herkennen en weet vervolgstappen uit te voeren.

Huiselijk geweld: meldcode en zorgstructuur

S5220

Herkennen van kindermishandeling en seksueel misbruik

S5230 Voor wie is de training bedoeld? Voor wie is de workshop bedoeld?

Intern begeleiders, vertrouwenspersonen en directies die goed voorgelicht willen worden over de meldcode en hoe deze toe te passen op school.

Leerkrachten primair onderwijs, maar ook andere teamleden zijn welkom zoals onderwijsassistenten.

Waar gaat het over?

Waar gaat de workshop over?

Bent u bekend met de meldcode voor huiselijk geweld? In deze bijeenkomst maakt u kennis met de meldcode en gaat u na wat u op school reeds doet aan het signaleren en melden van huiselijk geweld. In hoeverre is de meldcode al onderdeel van de zorgstructuur op school? Met deze workshop bent u in een ochtend weer helemaal op de hoogte.

Om kindermishandeling, seksueel misbruik en sporen van huiselijk geweld beter en sneller te kunnen signaleren, is kennis over de vormen en symptomen van deze zaken een voorwaarde. Maar ook kennis over de kenmerken van risicovolle gezinnen is belangrijk. Een definitie van wat kindermishandeling is kan hierbij niet ontbreken. In deze workshop komen al deze zaken aan bod. Er wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden en DVD-materiaal.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

45


Mishandeling, misbruik en verwaarlozing

Gesprekken met ouders over (vermoedens van) kindermishandeling

In vertrouwde handen

S5260

S5240 Vervolgtraining

Basistraining voor beginnende interne contactpersonen machtsmisbruik

Voor wie is de training bedoeld?

Voor wie is de training bedoeld?

Intern begeleiders, vertrouwenspersonen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directies.

Beginnende intern contactpersonen machtsmisbruik po/so.

Waar gaat het over?

Waar gaat de training over?

Centraal in deze workshop staat het oefenen in het voeren van gesprekken. Het gaat hierbij om gesprekken met ouders rondom (vermoedens van) kindermishandeling/ huiselijk geweld. U oefent dit gesprek in een kleine groep met een trainingsacteur. Dit gesprek is naar een voorbeeld uit uw eigen praktijk. De ervaring die u op doet is dus direct te vertalen naar de praktijk van alle dag. Ook het volgen van gesprekken van andere deelnemers kan leiden tot nieuwe inzichten.

In deze cursus krijgt u een basistraining tot intern contactpersoon machtsmisbruik (icp) op scholen. U krijgt zicht op de onderdelen van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden. Tijdens alle bijeenkomsten is veel tijd ingeruimd voor het trainen van gesprekstechnieken en bespreken van casussen. Na deze training kunt u gaan starten als interne contactpersoon machtsmisbruik.

Wat u verder nog moet weten... Dit is een workshop voor gevorderden. Aan voorkennis wordt van u het volgende verwacht: • U moet minstens een basistraining over communiceren hebben gevolgd zoals bijvoorbeeld: Effectief communiceren met ouders, basistraining po (S7160) • Basiskennis over de belangrijkste vormen en signalen met betrekking tot kindermishandeling (inclusief de Meldcode) worden bekend verondersteld. Volg eventueel eerst de cursusbijeenkomsten: Huiselijk geweld: meldcode en zorgstructuur (S2221) en Herkennen van kindermishandeling en seksueel misbruik in het basisonderwijs (S5230)

46

Cursusinhoud Bijeenkomst 1: De taken van de intern contactpersoon (icp) en de functie van externe vertrouwenspersoon (evp). Hoe verhoudt de taak van icp zich tot de evp, de directie, de klachtencommissie en het bevoegde gezag? Hoe ziet de klachtenregeling eruit? Bijeenkomst 2: Vertrouwen hebben in iemand. Wat heeft een kind nodig om vertrouwen te hebben in de icp? Hoe ga je om met een klacht? Hoe handel je als icp in bepaalde situaties? De nadruk ligt op misbruik bij kinderen: welke signalen kunnen misbruikte kinderen uitzenden? Waarom praten kinderen en volwassenen vaak niet over machtsmisbruik? Bijeenkomst 3: Meld- en aangifteplicht en het oefenen van de lastige gesprekken die je als interne contactpersoon moet voeren met ouders, leerlingen en misschien collega’s. Bijeenkomst 4: Klachtroutes en de sociale kaart. Ook wordt aandacht besteed aan de proactieve en preventieve werkzaamheden van de icp in de eigen school.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Burgerschap en sociale competentie Scholen moeten van overheidswege aandacht besteden aan burgerschapsvorming, de sociale competentie van leerlingen bevorderen en leerlingen kennis mee geven over maatschappelijke waarden. De pedagogische opdracht is wettelijk vastgelegd, maar wat is burgerschap eigenlijk? Wat wordt er nu precies van de scholen verwacht? Kan een bso ook werken aan burgerschap? De adviseurs van de CED-Groep kunnen u er alles over vertellen.

Alles over burgerschap en sociale competentie op school

Aan de slag met burgerschap

S4815

S4800 Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? Voor wie is de cursus bedoeld? Schoolteams po, so, vo.

Cursusinhoud De cursus brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in burgerschap en sociale competentie. Wat wordt er nu precies van u als school verwacht en wat is er zoal op de markt? Tijdens de cursus komen de volgende zaken aanbod: • Wat zegt de inspectie? Welke eisen worden er aan de school gesteld? • Hoe doet u dat op school? • Wat is er allemaal al aan methoden, methodieken, keuzewijzers en leerlingvolgsystemen? • Hoe nu verder?

Voor iedereen die verder wil met burgerschap op school (po). Wil u weten wat burgerschap op school allemaal inhoudt, volg dan eerst de bijeenkomst Alles over burgerschap en sociale competentie op school (S4800).

Cursusinhoud Als u aan de slag wilt om burgerschap op school verder vorm te geven, dan zijn er een aantal instrumenten waarmee u zo aan de slag kunt. Tijdens de bijeenkomst maakt u kennis met: • Praktijkboek burgerschap: kennismaken met de ideeën en thema’s • De Burgerschapsscan: hoever is uw school al met de invoer van het vak burgerschap? • Het Burgerschapsspel • Team Players: praktische tips om leerlingen te laten participeren

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

47


Burgerschap en sociale competentie

De Vreedzame School De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door de CED-Groep (cluster Eduniek). De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap, met de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap en leren daar een bijdrage aan te leveren. In De Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken en krijgen ze verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. In veel gemeenten in Nederland werkt een groot aantal basisscholen met De Vreedzame School. Door de positieve effecten van het programma ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.

De Vreedzame school

S4820 Kennismakingsworkshop

Voor wie is deze workshop bedoeld? Schoolteams die zoeken naar een effectieve aanpak binnen de school met betrekking tot sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Waar gaat de workshop over? Het doel van De Vreedzame School is het scheppen van een pedagogisch klimaat in de school waarbij de leerlingen zich opstellen als actieve democratische burgers. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het klimaat in de klas en op school. De leerlingen leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Deze kennismakingsworkshop is ter oriĂŤntatie op het project De Vreedzame school. U kunt na deze kennismaking beslissen of het project De Vreedzame school een project is waarmee u met uw school verder wilt gaan of niet. Als u inderdaad een invoeringstraject voor uw school of scholen kiest, kunt u daar apart afspraken over maken op offertebasis.

Wat u verder nog moet weten... Ook over de Vreedzame wijk kunnen we een kennismakingsworkshop organiseren bij u in de gemeente.

48

De Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten

S4822 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor nieuwe leerkrachten van scholen waar De Vreedzame school is ingevoerd.

Waar gaat de cursus over? In deze cursusmiddag raken nieuwe leerkrachten in een korte tijd vertrouwd met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

SCOL 3.0 Met de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) brengen leerkrachten en docenten in kaart hoe sociaal competent een leerling zich op school gedraagt. De LeerlingSCOL meet het oordeel van de leerling over zijn eigen sociale competentie. De resultaten bieden aanknopingspunten voor uw onderwijs in sociale competentie. Het invullen van de SCOL en LeerlingSCOL wijst zichzelf. Het programma is eenvoudig te bedienen en de handleiding biedt voldoende informatie. Om ervoor te zorgen dat alle teamleden goed leren werken met het instrument en optimaal gebruik maken van de resultaten, blijkt in de praktijk dat enige scholing handig is. Daarom biedt de CED-Groep twee vormen van scholing aan: scholing op maat op locatie in de vorm van een basiscursus voor het hele team en een verdiepingscursus met open inschrijving voor interne en externe begeleiders en directies.

Basiscursus SCOL 3.0

S4900 Voor wie is deze cursus bedoeld? Teams die met de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) gaan werken.

Waar gaat de cursus over? Deze scholing op maat ondersteunt het team bij de invoering van de SCOL en LeerlingSCOL. In principe bestaat deze begeleiding uit twee delen, maar in overleg kunt u ook voor een andere vorm kiezen. Het eerste deel is erop gericht dat alle teamleden weten hoe ze de SCOL invullen; in het tweede deel staan de interpretatie van de resultaten en het maken van groepsplannen centraal.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Burgerschap en sociale competentie

Verdiepingscursus SCOL 3.0

S4910 Voor wie is deze cursusmiddag bedoeld? Interne en externe begeleiders die enige ervaring hebben met het werken met de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL).

Cursusinhoud De verdiepingscursus is bestemd voor Interne en externe begeleiders en directies die ervaring hebben met het werken met de SCOL en LeerlingSCOL. In deze cursus gaat u dieper in op de manier waarop u de resultaten van de SCOL kunt gebruiken voor uw schoolbeleid, de groepsplannen en de individuele handelingsplannen. Doordat u met meerdere cursisten samen bent, hoort u ook tips en ervaringen van anderen. De cursus duurt ĂŠĂŠn dagdeel.

Wat u verder nog moet weten... Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Handleiding SCOL 3.0. Aangezien dit een cursus is voor deelnemers die al werken met de SCOL, wordt aangenomen dat zij ook in bezit zijn van de handleiding van de SCOL 3.0. U wordt gevraagd de handleiding mee te nemen naar de cursusbijeenkomst.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

49


Opbrengstgericht werken De CED-Groep ontwikkelde een werkwijze waarmee schoolteams, de directieleden van schoolbesturen, datagestuurd en opbrengstgericht kunnen gaan werken: het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Hiermee verbeteren scholen hun kwaliteit en bereiden ze zich voor op passend onderwijs. Uitgangspunt: leeropbrengsten van de leerlingen zijn leidend voor verbetertrajecten op groeps- en schoolniveau. In de Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D voor directies en intern begeleiders gaat u concreet aan de slag met het Onderwijscontinuüm CED-Groep® en de vier dimensies van opbrengstgericht werken: Data, Duiden, Doelen en Doen.

Oriëntatie op opbrengstgericht werken

S7040 Voor wie is de workshop bedoeld? Directies, bestuursleden, intern begeleiders van scholen voor primair en speciaal onderwijs.

Waar gaat de workshop over? Wat betekent het wanneer u opbrengstgericht in het onderwijs aan de slag gaat? De CED-Groep heeft een aanpak ontwikkeld waarbij u op basis van uw leerlinggegevens uitspraken doet over de leerresultaten en de ambitie van de school. Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® levert u handvatten voor een cyclische aanpak van uw onderwijsleerproces. We laten u kennismaken met datagestuurd werken, leren u dit te vertalen naar de eigen organisatie en helpen u te ontdekken welke toegevoegde waarde deze manier van werken kan hebben voor uw organisatie.

Cursusinhoud De volgende zaken komen tijdens de workshop aan de orde: • (wettelijke) begrippenkader (referentieniveaus, standaarden, ontwikkelingsperspectief); • inrichten van het onderwijsleerproces op basis van data-analyse; • de relatie tussen het Onderwijscontinuüm CEDGroep® en de leerlingzorg of 1-zorgroute. Verder maakt u kennis met opbrengstgericht werken op basis van datasturing en gaat in op de vraag wat dit voor uw school zou kunnen betekenen. Aan de orde komen: • wat betekent opbrengstgericht werken voor de leerkracht, directie en bestuur? • het nieuwe begrippenkader; • vertaling naar uw school- en beleid.

50

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Opbrengstgericht werken

Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D

Opbrengstgericht werken voor zml

S7043

S7055

Opbrengstgericht werken in 4D, een integrale aanpak die bestaat uit vier dimensies: data, duiden, doelen en doen.

Voor wie is de kennismakingsworkshop bedoeld? Directies en intern begeleiders van scholen voor zmlonderwijs.

Voor wie is de Masterclass bedoeld? Intern begeleiders en directies van scholen voor het basisonderwijs. (voor so, sbo en vo zijn aparte masterclasses).

Waar gaat de Masterclass over? De volgende vraag staat centraal: hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft? De Masterclass, die bestaat uit twee trainingsdagen, beoogt een structurele, duurzame verandering binnen uw team. Het motto is: leer zelf duiden en zelf doen. Zo bouwt u aan een duurzame verandering.

Cursusinhoud In de Masterclass bieden we alle elementen van opbrengstgericht werken en de bijbehorende begrippen integraal aan. Hierdoor wordt de samenhang zichtbaar en leert u de noodzakelijke veranderingen te verbinden tot een geheel. Data: u verzamelt systematisch gegevens over de leeropbrengsten van uw leerlingen. Duiden: u analyseert deze gegevens: wat betekenen ze en hoe gaat u ermee aan de slag? Deze analyse vormt de basis voor de derde dimensie. Doelen: u beschrijft welk onderwijs u gaat bieden op uw school. U formuleert ambities en ontwikkelt passende onderwijsarrangementen, waarin alle leerlingen van uw doelgroep tot hun recht komen. Doen: uw ambitie is een actieve, ondernemende, lerende leerling. Die leerling vraagt om een passend en uitdagend onderwijsaanbod, voldoende leertijd, een duidelijk onderwijsplan, activerende instructie en een leerkracht met een gezonde zelfreflectie. Als directeur schept u de voorwaarden.

Waar gaat de workshop over? Opbrengstgericht werken op basis van datasturing en het werken met de nieuwe kerndoelen speciaal onderwijs, leerstandaarden en de cito Toetsactiviteiten Taal en Rekenen Cluster 3 kan ook ingevoerd worden in het zml-onderwijs. Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® en de leerlijnen zijn de basis van deze bijeenkomst. U leert wat datagestuurd onderwijs voor u in het zml betekent, hoe u dit planmatig aanpakt en hoe u draagvlak creëert.

Cursusinhoud Tijdens de workshop komen de volgende zaken aan de orde: • (wettelijke) begrippenkader (referentieniveaus, standaarden, ontwikkelingsperspectief); • inrichten van het onderwijsleerproces op basis van data-analyse ; • de relatie tussen het onderwijscontinuüm en de leerlijnen; • bouwstenen voor een concreet actieplan; • het creëren van draagvlak.

Wat u verder nog moet weten... De CED-Groep kan de Masterclass ook op locatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een schoolbestuur. Aansluitend op de Masterclass zijn er vier vervolgmodulen op schoolniveau. Deze modules worden op offertebasis uitgevoerd.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

51


Directeuren op herhaling De competenties en vaardigheden die een leidinggevende moet bezitten zijn eindeloos. Als een rots in de branding moet u de koers uitzetten en bewaken, en voldoen aan ieders verwachtingen: die van de minister van ocw, de Inspectie van het onderwijs, uw schoolbestuur, uw teamleden, de ouders en niet te vergeten van de kinderen zelf, waar u het tenslotte allemaal voor doet. Tijdens uw opleiding als leidinggevende heeft u alle onderdelen voorbij zien komen. Nu u het geleerde de hele dag in praktijk moet brengen, valt dat niet altijd mee. Eigenlijk zou het goed zijn als u af en toe nog wat vaardigheden zou mogen oefenen of bijslijpen. Gewoon even in een korte training, puur op die ene competentie. Daarom hebben we de training Directeuren op herhaling ontwikkeld.

Afspreken en aanspreken

Feedback geven en ontvangen

S7351

S7353

Voor wie is de training bedoeld?

Voor wie is de training bedoeld?

Leidinggevenden po/so die hun kennis en leidinggevende vaardigheden op onderdelen willen verdiepen.

Leidinggevenden po/so die hun kennis en leidinggevende vaardigheden op onderdelen willen verdiepen.

Waar gaat de cursus over?

Waar gaat de training over?

Afspraken maken we de hele dag. Of iedereen de gemaakte afspraken nakomt, is iets anders. Mensen maken vaak te veel afspraken die ze onmogelijk allemaal kunnen nakomen. De grootste valkuil daarbij is dat we afspraken niet duidelijk maken. Goede heldere afspraken maken is een kunst. Duidelijk afspreken wanneer en hoe we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken ook.

Goed feedback geven is een kunde. Met het geven van feedback wilt u bereiken dat uw teamleden zich verder ontwikkelen in hun competenties als leerkracht en teamlid. Hoe zorgt u er nu voor dat uw feedback op het juiste moment gegeven wordt en het gewenste effect heeft? Met deze korte cursus traint u de onderliggende vaardigheden.

Cursusinhoud Cursusinhoud Tijdens deze cursus traint u deze vaardigheden veelvuldig. In de periode tussen de bijeenkomsten oefent u de opgedane vaardigheden in uw eigen schoolpraktijk. Tijdens de tweede bijeenkomst komen we hier op terug door te kijken waar uw valkuilen liggen en wat u daar aan kunt doen.

52

Deze training geeft u veel handvatten voor het geven en ontvangen van feedback om gewenst gedrag te versterken en niet gewenst gedrag verminderen.In de cursus komen aan de orde: • Soorten feedback; • Do’s en don’ts bij feedback geven; • Aanspreken op ongewenst gedrag; • Opbouwende kritiek; • Aanval en verdediging;

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Directeuren op herhaling • Reageren op feedback van anderen; • Wanneer wel, wanneer niet; • Duidelijk en eerlijk zijn. En verder wordt er vooral veel geoefend in het feedback geven en ontvangen. In de periode tussen de bijeenkomsten oefent u de opgedane vaardigheden in uw eigen schoolpraktijk. Tijdens de tweede bijeenkomst komen we hier op terug door te kijken waar uw valkuilen liggen en wat u daar aan kunt doen.

Beoordelings- functionerings- en POP-gesprekken

S7355 Voor wie is de training bedoeld? Leidinggevenden po/so die hun kennis en leidinggevende vaardigheden op onderdelen willen verdiepen.

Waar gaat de cursus over? Veel scholen zijn in het kader van ipb (integraal personeelsbeleid) aan de slag gegaan met de invoering van de gesprekscyclus. Hiermee kunt u als directeur het personeelsbeleid richten op enerzijds de ontwikkeling van competenties van de medewerker en anderzijds de beoordeling van deze competenties. Het POP-gesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek spelen hierin een centrale rol. Maar hoe past bij u op school het een en ander in elkaar? Wat is bijvoorbeeld de rol van de functioneringsgesprekken in de gesprekscyclus? Hoeveel stuurt u als directeur in het pop-gesprek? Dienen begeleiding en beoordeling door dezelfde persoon te gebeuren? Hoe bent u duidelijk, open, eerlijk en motiverend?

Cursusinhoud In deze cursus over Beoordelings- functionerings- en POP-gesprekken richten we ons op een goed uitgevoerde gesprekscyclus en de opbrengsten die u daarbij kunt verwachten. Want als u het goed doet, floreert de hele school daarbij. Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: • beoordelings-, functionerings- en POP-gesprekken goed voorbereiden; • gespreksstructuur; • gesprekstechnieken: luisteren, samenvatten en doorvragen; • bruikbare feedback; • beoordelingscriteria: • duidelijk, open, eerlijk en motiverend; • achterhalen van motieven van medewerkers; • verder ontwikkelen van kernkwaliteiten bij uw medewerkers; • valkuilen; • SMART formuleren van doelstellingen.

Timemanagement

S7357 Voor wie is de training bedoeld? Leidinggevenden po/so die hun kennis en leidinggevende vaardigheden op onderdelen willen verdiepen.

Waar gaat de cursus over? Tijdens u managementopleiding is het onderwerp: plannen en organiseren ongetwijfeld aan bod geweest. Maar nu u als manager aan de slag bent, valt het niet mee om het geleerde ook echt in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld: na elke zomervakantie gaat u fris aan de slag met een opgeruimd bureau en een goed plan voor alle vernieuwingen dit jaar. U heeft zelfs een adjunct ingewerkt waaraan u allerlei zaken kunt delegeren. Maar dan gaat het jaar van start en uw adjunct is voor langere tijd ziek, het dak van de school lekt steeds opnieuw en twee collega’s met een duobaan staan om de dag aan uw bureau om over elkaar te klagen. Dan vertelt de onderwijsinspectie dat er ook nog een aantal zaken niet op orde zijn. Het lijkt wel een patroon. Ieder jaar opnieuw heeft u tijd te kort om alles op orde te krijgen. De situatie zal niet veranderen. Hoogstens heeft u het ene jaar wat meer geluk dan het andere. Het enige dat u wel kunt veranderen is u zelf en hoe u anders met de situatie kunt omgaan. Tijd voor een opfriscursus Timemanagement waarin u gedwongen wordt uw eigen gedrag grondig aan te pakken en te veranderen voor u echt onderuit gaat.

Cursusinhoud De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: • Waarom komt u tijd tekort? • Doelen en prioriteiten bepalen; • Plannen en organiseren, per jaar, per maand, maar ook per dag; • Assertief optreden en ‘nee’-zeggen; • Effectief delegeren en communiceren; • Ontspannen omgaan met stress en deadlines; • Rust op uw werkplek (Nu even niet); • Omgaan met druk van buitenaf; • De e-mail de baas; • Ballast kwijt raken; • Doe het nu. Deze cursus geeft vele praktische tips, maar de nadruk ligt op bewustwording en op inzicht in eigen gedrag. Daarnaast is het vergroten van uw effectiviteit een belangrijk doel. Doordat de vier bijeenkomsten van de cursus over het hele jaar verspreid zijn, is de kans op succes groter.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

53


Directeuren op herhaling

Coaching voor directeuren

Communiceren met ouders voor directeuren

S7310

S7165

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor wie is de training bedoeld?

Directeuren, adjunct directeuren en locatieleiders.

Leidinggevenden po/so die hun kennis en leidinggevende vaardigheden op onderdelen willen verdiepen.

Waar gaat de cursus over? In de post-hbo cursus Coaching voor directeuren gaat u samen werken aan het verbeteren van uw coachingsvaardigheden. U kunt vanaf het begin een (anonieme) praktijksituatie als onderwerp gebruiken.

Cursusinhoud De cursus start met kennisoverdracht over diverse vormen van coaching. U leert verschillende manieren van coachen toepassen, zoals oplossingsgericht coachen of juist confronterend. Daarna gaat u in uw eigen praktijk aan de gang. U moet rekening houden met pittige opdrachten, leeswerk en verslaglegging. Aan het eind van de cursus, checken we wat goed ging en wat niet, wat u wilt vasthouden, wilt loslaten of wilt verbeteren, aansluitend op uw ontwikkelde visie op coachen. U vult gedurende de cursus uw digitale portfolio, zodat u aan het eind uw successen heeft geborgd. In de eindpresentatie laat u zien welke competenties u vergroot heeft tijdens de cursus.

54

Waar gaat de training over? Deze training gaat over communicatie met ouders. Over de vraag hoe u de ouders tot medestanders kunt krijgen in het gezamenlijk belang van het kind. Tijdens de training krijgt u informatie, u wisselt uit en gaat praktisch aan de slag. Daarbij gebruiken we trainingsacteurs. Uw eigen ervaringen staan centraal. U gaat bijvoorbeeld oefenen met: het omgaan met weerstand, oplossingsgerichte gespreksvoering en het omgaan met boze ouders.

Cursusinhoud Verschillende soorten gesprekken komen aan bod: adviesgesprek, slecht nieuwsgesprek, etc. Daarnaast gaan we uit van de volgende vragen: • Hoe zorgt u ervoor dat u en ouders samen optrekken? • Wat zijn uw valkuilen en hoe kunt u daar effectiever mee omgaan? U neemt uw eigen casuïstiek mee, om daar van te leren en mee te oefenen. Na de training heeft u meer inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in de gespreksvoering met ouders. U kunt daar constructief mee omgaan. Uw gesprekken zijn effectiever geworden.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Leiden en begeleiden Elke school of kinderdagverblijf heeft op élk niveau behoefte aan daadkrachtige en competente leidinggevenden en (bouw- of zorg-)coördinatoren. De cursussen van de CED-Groep zijn vooral gericht op het ontwikkelen en oefenen van praktische vaardigheden voor het toepassen van deze functies. Voor de Intern begeleiders en de Zorgcoördinatoren hebben we een aantal basiscursussen in het open aanbod. Deze vindt u in het hoofdstuk: Zorg en Interne begeleiding. Voor directeuren en locatieleiders hebben we een serie korte cursussen: Directeuren op herhaling. Die vind u in het vorige hoofdstuk.

Opleiding Directeur Integraal Kindcentrum

S7118 Voor wie is de opleiding bedoeld? (Toekomstig) Directeur IKC. We richten ons op die groep mensen die de ambitie heeft deze duizendpoot te worden en het lef heeft de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen in het eigen handelen.

Waar gaat de opleiding over? Het perspectief van de opleiding is de rol van de leidinggevende als maatschappelijk ondernemer in een complexe dynamische omgeving. De opleiding geeft handvatten voor het doorontwikkelen van een brede school en het opzetten van een Integraal Kindcentrum (IKC). Tijdens deze opleiding leert u van deskundigen uit de praktijk hoe u vorm en inhoud geeft aan uw functie als IKC-directeur. U leert het waarom en hoe van een integrale aanpak, hoe u tot een succesvolle organisatie komt en alles wat hierbij komt kijken: beleid, samenwerking, processturing, exploitatie en beheer, financiën en regelgeving. Iedere cursusdag wordt afgesloten met de vraag wat deze informatie heeft opgeleverd voor u binnen uw praktijksituatie: in- en extern. Er wordt steeds gekeken naar de krachtenvelden waar u mee te maken heeft (rode draad).

Werkwijze De opleiding bestaat uit tien cursusbijeenkomsten (eerst acht hele dagen en vervolgens twee ochtenden). Er worden bezoeken aan IKC’s gepland en de cursus wordt afgerond met een terugkomochtend in de vorm van een intervisiebijeenkomst. Er is een hoofddocent die elke cursusdag aanwezig is en de cursisten naar het einddoel begeleidt. Daarnaast is er per cursusdag een gastdocent die een bepaald thema (mede)behandelt. Deze gastdocenten zijn specialisten op het thema van die dag en brengen hun praktijkkennis en -ervaringen in.

Cursusinhoud Intake • Bouwen aan inzicht; • Bouwen aan een eigen compositie; • Bouwen aan een ontwikkelingscurriculum; • Bouwen aan kundig leiderschap; • Bouwen aan communicatie; • Bouwen aan huisvesting; • Bouwen aan financieel-juridsche fundamenten; • Bouwen aan een maatschappelijk ondernemingsplan; • Opleveren van het plan; • Terugkomochtend.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

55


Leiden en begeleiden Diploma/certificaat

Wat u verder nog moet weten...

De bijeenkomst wordt afgesloten met een CED-nascholingscertificaat mits aan de voorwaarden is voldaan.

Wat u verder nog moet weten... • •

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Stichting Brede School Nederland. Beginniveau deelnemers: vereist is een afgeronde relevante hbo-opleiding, aangevuld met een leidinggevende training. Daarnaast bent u als leidinggevende werkzaam binnen een school, brede school, peuterspeelzaal of instelling voor kinderopvang. Voor IKC-managers die reeds in functie zijn, bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van Stichting Brede School Nederland. SBU: 200 studiebelastingsuren.

Middenkadertraining

S7110 Voor wie is de training bedoeld? Ervaren bouwcoördinatoren, adjuncten, (waarnemend) locatiemanagers po/so.

Waar gaat de cursus over? De laatste jaren is binnen scholen een goed functionerend middenkader steeds belangrijker geworden. Als het gaat om beleid naar de onderwijspraktijk te vertalen, kan een sterk middenkader dit proces positief beïnvloeden. Een positie in het middenkader wordt dan ook in de meeste gevallen als een uitdaging gezien. Toch is de ervaring óók dat deze positie niet altijd gemakkelijk is. Deze cursus is bedoeld als steun in de rug voor al die mensen die op middenkaderniveau werkzaam zijn. We doen dit door steeds een koppeling te maken tussen de theorie en de eigen situatie in de praktijk, waarbij een balans is tussen kennis en vaardigheden.

Cursusinhoud We gaan aan de slag met het uitdiepen en uitbreiden van kennisaspecten op het gebied van management. Aan de orde kunnen komen: • schoolbeleid; • schoolcultuur; • leiderschap; • oplossingsgericht werken; • communicatie; • gesprekstechnieken; • coöperatief vergaderen; • timemanagement. U werkt aan het vergroten van uw vaardigheden.

56

Deze cursus is post-hbo. U dient een afgeronde hbo-opleiding te hebben en enige jaren werkervaring voor u zich kunt inschrijven. U kunt bij de training 2 persoonlijke consulten inkopen. Wilt u ‘coaching on the job’, dan maken we een aparte offerte.

Coaching voor intern begeleiders en coördinatoren

S7312 Voor wie is de cursus bedoeld? Intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Waar gaat het over? Deze intensieve cursus start met kennisoverdracht over diverse vormen van coaching. U leert verschillende manieren van coachen toepassen, zoals oplossingsgericht coachen of juist confronterend. Daarna gaat u in uw eigen praktijk aan de gang. U moet rekening houden met pittige opdrachten, leeswerk en verslaglegging. Aan het eind van de cursus, checken we wat goed ging en wat niet, wat u wilt vasthouden, wilt loslaten of wilt verbeteren, aansluitend op uw ontwikkelde visie op coachen. U vult gedurende de cursus uw digitale portfolio, zodat u aan het eind uw successen heeft geborgd. In de eindpresentatie laat u zien welke competenties u vergroot heeft tijdens de cursus.

Voor bouwcoördinatoren Voor de bouwcoördinator hebben we door de fusie met Eduniek op het ogenblik twee cursussen: De cursus Bouwgroepen coördineren (S7105), die alleen gegeven wordt in Maartensdijk. Voor deze cursus, waarin theorie en praktijk gecombineerd worden, is certificering aangevraagd bij SPEN. In deze cursus werkt u naast het vergroten van competenties op het gebied van vergaderen en communicatie, ook aan een veranderplan voor de bouw waarin u werkt. Praktische cursus Basiscursus Bouwcoördinator (S7101) die gegeven wordt in Rotterdam, richt zich vooral op het oefenen van de vaardigheden en competenties die u nodig heeft voor het bouwcoördinatorschap. Naast de cursussen worden en voor bouwcooördinatoren ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Op www.cedgroep.nl/cursussen leest u daar meer over.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Leiden en begeleiden

Bouwgroepen coördineren

Basiscursus bouwcoördinator

S7105

S7101

Leidinggevende en collega zijn

Voor wie is de cursus bedoeld? (Beginnende) bouwcoördinatoren.

Voor wie is de cursus bedoeld? Bouwcoördinatoren en leraren die de rol van bouwcoördinator willen vervullen.

Waar gaat de cursus over? Een succesvol team heeft een succesvolle coördinator! Hoe stuurt u uw team succesvol aan? Hoe zorgt u dat het team zich planmatig ontwikkelt? Hoe haalt u het beste uit uw team? U leert het op de gecertificeerde cursus ‘Bouwgroepen coördineren’. Na deze cursus weet u hoe u uw team effectief kunt aansturen op planmatig ontwikkelen. U werkt succesvol met uw team.

Cursusinhoud De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen: uw rol als bouwcoördinator; effectief en prettig vergaderen; helder en effectief communiceren; succesvolle teamontwikkeling; voeren van individuele gesprekken; participeren in beleidsontwikkeling.

Waar gaat de basiscursus over? Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en competenties die u moet hebben als bouwcoördinator? Hoe kunt u uw collega’s goed enthousiasmeren en begeleiden? Wat wordt er van u verwacht op het gebied van gespreksvaardigheden en feedback, intervisie en het beïnvloeden van gedrag? Al deze zaken komen uitgebreid aan bod bij de basiscursus Bouwcoördinator.

Cursusinhoud Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn: • de taken van de bouwcoördinator; • de benodigde competenties; • gesprekstechnieken en het geven van feedback; • inzicht in veranderingsprocessen; • omgaan met weerstand; • timemanagement en delegeren; • effectief vergaderen; • te bestuderen literatuur.

Wat u verder nog moet weten... • •

• • • • •

Theorie en praktijk gaan hand in hand tijdens deze cursus; Gedurende de cursus werkt u aan een verplichte praktijkopdracht (u gaat in uw bouwgroep een veranderingsproces opzetten, uitvoeren en evalueren) en aan een keuzeopdracht. Ook tussen de verschillende bijeenkomsten werkt u aan opdrachten; In de gehele cursus is er veel ruimte voor intervisie; Tijdens de cursus bouwt u een portfolio op, met ‘veranderingsprocessen’ als kernthema. Dit thema vormt ook de leidraad voor de eindpresentatie die u gaat verzorgen. Deze cursus wordt alleen in Maartensdijk gegeven en kan op offertebasis worden ingekocht door besturen.

Doel van de cursus/eindtermen voor de deelnemers • •

• • • • • •

is bekend met de taken en verantwoordelijkheden van de bouwcoördinator; is bekend met de competenties waarover een bouwcoördinator moet beschikken en is zich bewust van de eigen competenties;. is vaardiger in communiceren; is vaardiger in het organiseren en leiden van vergaderingen; kan professioneel handelen in de rol van coördinator; kan sturing geven aan collega’s bij de uitvoering van schoolafspraken; heeft een casus beschreven, en daaraan gekoppelde acties uitgewerkt en toegepast; heeft een presentatie over het geleerde gegeven.

Certificaat

Wat u verder nog moet weten...

Deze cursus is ter certificering voorgelegd aan SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) voor post-hbo erkenning. U ontvangt het nascholingscertificaat mits aan de voorwaarden heeft voldaan: minimaal 90% aanwezigheid tijdens de cursusdagen, positieve beoordeling literatuurtoets en ‘voldoende’ beoordeling van uw individuele praktijkopdrachten. Schoolbesturen kunnen dit certificaat meenemen in de beoordeling voor de LB-schaal.

• •

Deze cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo- of lerarenopleiding hebben gevolgd. Voorafgaand aan de cursus is er een intakegesprek om de ontwikkelbehoefte en de motivatie van de deelnemers in kaart te brengen en daarmee de cursus nog meer op maat te maken. Vanaf het intakegesprek verzamelen de deelnemers gegevens voor hun portfolio. Deze cursus wordt alleen in Rotterdam gegeven en kan op offertebasis worden ingekocht door besturen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

57


Leiden en begeleiden

Video Interactie Begeleiding SVIB (School Video Interactie Begeleiding) is in korte tijd uitgegroeid tot een veel toegepast, efficiënt en stimulerend middel om de pedagogische en didactische kwaliteiten van docenten te verhogen. Bij communicatie in het klaslokaal gebeurt zoveel tegelijk dat het met het blote oog niet goed te registreren valt. Gedetailleerd kijken naar communicatie lukt alleen met behulp van een camera. De camera legt objectief vast hoe de leerkracht en leerling(en) met elkaar omgaan, hoe de klas is ingericht en op welke wijze de leerkracht lesgeeft. Bij SVIB wordt het beeldmateriaal telkens op drie onderdelen geanalyseerd: interactie, klassenmanagement en didactiek. Bij SVIB wordt vaak gekeken naar beginsituaties: het begin van de dag, de les, het contact, de instructie. Zo wordt vaak aan het begin van de dag de toon gezet voor de sfeer van de rest van de dag. Ga eens bij uzelf na waar u als leerkracht staat op het moment dat de leerlingen de klas binnenkomen. Begroet u de leerlingen één voor één bij binnenkomst? Hoe pakt u de aandacht aan het begin van de dag of les?

Video Interactie Begeleiding

S7600 Voor wie is de training bedoeld? Alle professionele begeleiders binnen het basis- en speciaal onderwijs. De cursus is post-hbo. u dient dus een afgeronde hbo-opleiding te hebben.

met de leerlingen, in combinatie met de didactiek en het klassenmanagement. Gewerkt wordt met verschillende kijkwijzers om gericht na de opnamen een interactieanalyse te kunnen maken. Het begeleidingsgesprek dat volgt, wordt getraind en ook deze gesprekken worden door de deel-nemers opgenomen, geanalyseerd en besproken.

Kaliber Kompas In het Kaliber Kompas staat een overzichtelijke opsomming van bekwaamheden die een leraar nodig heeft om goed onderwijs te verzorgen. In dit overzicht kan hij aanvinken wat hij al goed doet en waar nog verbetering mogelijk is. In overleg mijn zijn leidinggevende kiest hij een van die punten en een professionalisering die daarbij past. Dat hoeft niet altijd een dure cursus of intensieve training te zijn, soms is zelfstudie of collegiale consultatie ook een goede manier. Kaliber Kompas bestaat uit een handleiding voor leidinggevenden met een cd-rom, waarop het materiaal voor leraren staat: een korte handleiding, per vakgebied een overzicht van de competenties die nodig zijn (voor de vakgebieden rekenen, taal, rekenen, sociale competentie en burgerschap en ouderbetrokkenheid), en suggesties voor professionalisering. Verder bevat het een aantal bladen waarmee de leerkracht een concreet plan kan maken en de eigen vorderingen bij het toepassen van het geleerde in de praktijk kan bijhouden. In het Kaliber Kompas staan allerlei suggesties voor verschillende soorten professionalisering. Vaak is het moeilijk om het geleerde ook in de praktijk te brengen. Daarvoor biedt het Kaliber Kompas een handig stappenplan.

Waar gaat de training over? Het doel van de basistraining VIB is: professionals met begeleidende taken in het basis- en speciaal onderwijs te trainen om m.b.v. video-opnamen in de klas de leerkracht coachend te kunnen begeleiden en te professionaliseren. Deze basistraining leert professionele begeleiders, de theoretische achtergronden, de doelen en werkwijze van VIB te gebruiken in de school. Ook wordt aandacht besteed aan het invoeringstraject binnen de school, waar rekening mee te houden en de verschillende toepassingsmogelijkheden van VIB in de school.

Werkwijze basistraining Een groep van maximaal 7 deelnemers die beschikken over een videocamera en een begeleidende taak hebben binnen de school, zoals Intern begeleiders, Ambulant begeleiders of specialisten leren hoe een SVIB-traject op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Speciale aandacht wordt besteed aan de effectieve leerkrachtcommunicatie

58

Kennismaken met Kaliber Kompas

S7007 Voor wie is de workshop bedoeld? Leidinggevenden in het primair onderwijs.

Waar gaat de workshop over? Een goede leerkracht blijft zich ontwikkelen en leren. Maar het valt niet altijd mee om er de tijd voor te vinden en doelgericht te werk te gaan. Het Kaliber Kompas is een hulpmiddel voor de professionalisering van leraren basisonderwijs. Het sluit aan bij het werken met een POP en kan gebruikt worden om de competenties in een bekwaamheidsdossier vast te leggen, zoals sinds 2006 wettelijk verplicht is. Uitgangspunt voor het Kompas zijn de wettelijk vastgestelde competenties voor het beroep

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Leiden en begeleiden

van leraar (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Tijdens de workshop voor leidinggevenden maakt u kennis met het handige instrument dat inzet kan worden bij uw integraal personeelsbeleid.

Binnenkort wordt ons cursusaanbod verder verrijkt met cursussen van de CED-Groep, cluster Eduniek. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor informatie over de Onderwijscoach en de Talentcoach.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

59


ICT als middel Bij het Cursusbureau kunt u terecht voor trainingen als iCoach, het gebruik van internettoepassingen in de klas tot en met de basiscursussen voor Word, PowerPoint of Excel. Dit is slechts een kleine greep uit ons ict-aanbod. Het meest werkt de CED-Groep op maat en op locatie om uw instelling verder te helpen bij het proces om van ict geen doel maar een handig middel te maken. Ondersteuning bij keuze of beter gebruik van digitale schoolborden of de inzet van sociale media kunnen bijvoorbeeld veel beter worden afgestemd op uw situatie als we bij u op school komen. Informeer naar de mogelijkheden bij Paul de Maat: p.demaat@cedgroep.nl.

iCoach: ICT, van doel naar middel

S6120 Voor wie is de training bedoeld? De training is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor onderwijsinhoudelijke vernieuwing binnen scholen in het primair onderwijs zoals de ICT-coördinator, (midden)managers of geïnteresseerde leerkrachten die collega’s willen ondersteunen bij het gebruik van ICT in de klas.

Waar gaat de training over? Een training voor onderwijsinhoudelijk ict-gebruik voor het primair onderwijs. De iCoach kan in het team een omslag in het denken bewerkstelligen. Daar wordt u in deze training voor opgeleid. Voor de collega’s op school moeten de volgende zaken zichtbaar worden gemaakt: • wat ict toevoegt aan de onderwijspraktijk; • hoe je gemak, genot en gewin ervaart met behulp van ict; • dat ict mogelijkheden biedt om bestaande wensen te realiseren; • dat ict oplossingen biedt voor problemen in verschillende situaties. Tijdens de training werken de deelnemers aan het ontwikkelen en schrijven van een ict-beleidsplan voor de eigen school. Daarnaast worden meer algemene competenties van een iCoach onder de loep genomen zoals didactische vaardigheden, communicatieve eigenschappen en coachingsvaardigheden. Concreet wordt gewerkt aan de volgende zaken: • een toekomstbeeld kunnen schetsen van je eigen school en/of bestuur; • visie hebben op en creatief zijn met ict-toepassingen in de onderwijspraktijk; • een 0-meting uitvoeren in je school en/of bestuur; • opties uitwerken die van toepassing zijn bij je school/bestuur; • formuleren van ict-beleid en het bewaken van de planning; • creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden; • stimuleren en coachen van collega’s; • communicatieve vaardigheden; • gesprekspartner zijn voor de systeembeheerder; • inzicht krijgen in budgettering.

60

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


ICT als middel Vooraf legt de cursist het vertrekpunt vast van waaruit wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gewenste competenties. Inhoud, mogelijkheden en achtergronden van competenties komen zowel theoretisch als praktisch tijdens verschillende werkvormen aan bod. Iedere deelnemer werkt aan zijn eigen gekozen competenties. Daarnaast speelt reflectie met collega’s en de schoolleider een belangrijke rol. Veel gelegenheid wordt geboden tot uitwisseling van kennis en ervaringen, geven van feedback en inspraak bij de invulling van de vervolgbijeenkomsten.

Waar gaat de cursus over?

Voor wie is de cursus bedoeld?

Wie goed met de computer overweg kan, beleeft daar veel plezier aan. Toch zijn er nog veel mensen voor wie de computer eerder een last is dan een handig middel. Notulen of een nette brief aan de ouders kunnen al een probleem vormen. Om maar te zwijgen van een eenvoudige PowerPoint voor op het digibord. Met een beperkt aantal niet ingewikkelde tips en trucs, die u op deze cursus leert, kunt u al snel beter uit de voeten met de computer. Deze cursus zorgt ervoor dat u niet meer voortdurend anderen om computerhulp moet vragen. U leert in deze cursus alles stap voor stap en krijgt de uitleg op papier mee naar huis. Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met de meest gebruikte functies van de computer: • Windows: werken met mappen en bestanden; • basis en handigheidjes; • teksten maken: basis werken met Word; • presentaties maken: basis werken met PowerPoint; • internet: surfen, downloaden en veiligheid; • e-mail: basis en handigheidjes; • inloggen: gebruikersnaam en veilig wachtwoord; • koppeling aan uw digibord (basis!).

Leerkrachten die kansen zien in het gebruik van ICT en daar verder mee op weg geholpen willen worden.

Wat u verder nog moet weten...

Wat u verder nog moet weten… •

Er vindt een intake plaats met de aanstaande coach en de schoolleider. Daarnaast is de reflectie met de schoolleider een belangrijk element in dit traject. De belasting van dit traject bedraagt 150 SBU.

ICT in mijn klas

S6130

Waar gaat de cursus over? Tijdens de cursus kunt u in ons practicum zelf ervaringen opdoen met: • educatieve websites en software; • meer halen uit uw digitale schoolbord of touch screen; • de inzet van ict en klassenmanagement; • de mogelijkheden van tablets en smartphones; • alles online vinden, bewaren en delen; denk aan: favorieten, links, filmpjes, foto’s . • zelf online lessen maken met verschillende (gratis) tools.

Wat u leert, kunt u meteen in uw werk inzetten. (Tip: neem uw werk mee naar de cursus.) De inhoud van de bijeenkomsten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de behoeftes van de cursusgroep.

Wat u verder nog moet weten... U krijgt demonstraties, u oefent zelf met de toepassingen en met het integreren in uw lessen. Indien u nog niet kunt goed kunt werken met Windows, Word, Outlook of internet wordt u geadviseerd eerst de cursus S6125 Basisvaardigheden voor de computer te volgen.

Basisvaardigheden voor de computer

S6125 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers die om wat voor reden dan ook, niet toegekomen zijn aan het aanleren van basisvaardigheden voor de computer en daar nu wel eens iets aan willen doen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

61


ICT als middel

Inspiratiesessie Mediawijsheid en Sociale Media

Samenwerking met Heutink Trainingen De volgende vier workshop uit de cursusaanbod van de CED-Groep worden verzorgd door Heutink Trainingen. U schrijft zich gewoon in bij de CED-Groep en als u vragen of opmerkingen heeft over de workshop, kunt u die zoals gebruikelijk stellen bij cursusbureau@cedgroep.nl. De cursusleiding, de cursusmaterialen en het deelnamecertificaat worden verzorgd door Heutink Trainingen.

Online rapportage in ParnasSys

S6410 Voor wie is de workshop bedoeld? Directies, ict-coördinatoren, intern begeleiders of hele schoolteams po.

Waar gaat de workshop over? Veel scholen willen het digitaal rapport van ParnasSys gebruiken, maar weten niet precies hoe dit ingericht moet worden. Daarnaast ontbreekt het vaak ook aan tijd. Tijdens de workshop gaat u onder begeleiding het digitaal rapport van uw school inrichten. De training begint met een theoretische verkenning van de mogelijke onderdelen van uw rapport. Vervolgens worden alle onderdelen van de inrichting stapsgewijs behandeld en kunt u in uw eigen omgeving aan de slag. U ontvangt praktisch cursusmateriaal, zodat u op uw school verder kunt met de implementatie.

S6430 Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten, directies en bestuurders po.

Waar gaat de workshop over? Facebook, Twitter, blogs, Skype: wat gebruikt u aan sociale media in uw dagelijks leven? En wat gebruikt de school, of wordt zelfs in de klas al toegepast? Kinderen sturen geen e-mail meer, maar communiceren via WatsApp, Hyves of Facebook. Een verslag van een uitje maken zij in een blog. Steeds meer kinderen maken gebruik van internet en sociale media op laptops, mobiele telefoons en tablets. Ze gebruiken daarnaast digitale foto- en videocamera’s, al dan niet op diezelfde telefoon of tablet. Kinderen zoeken informatie op het internet en delen, via deze verschillende media, waar ze zijn en wat ze doen met hun vrienden (of ongemerkt ook daarbuiten).

Cursusinhoud •

Cursusinhoud De volgende zaken komen tijdens de training aan bod: • mogelijkheden van het digitaal rapport van ParnasSys; • importeren of zelf invoeren van methodetoetsen; • koppeling van methodetoetsen met het digitaal rapport; • printen van een rapport en het plaatsen van een logo.

Welke vormen van (sociale) media zijn er? Wat kunt u hiermee binnen de school, klas of les? Misschien nu nog niet zoveel, maar dit gaat binnen een paar jaar absoluut volledig geïntegreerd worden en waarschijnlijk sneller dan wij denken. Hoe kunt u hier als volwassene (het beste) mee omgaan, terwijl u ook de kinderen handvatten meegeeft om op een goede, veilige manier de verschillende (sociale) media te gebruiken? Deze en overige vragen komen aan bod tijdens onze training. Daarnaast wordt er een profiel aangemaakt voor Twitter of Facebook en leert u waarop u moet letten wanneer u de sociale media zelf gaat inzetten.

Wat u verder nog moet weten... Deze workshop wordt verzorgd door Heutink Trainingen en wordt afgesloten met een certificaat van deelname van Heutink Trainingen.

Wat u verder nog moet weten... •

• •

.

62

Deze workshop wordt verzorgd door Heutink Trainingen en wordt afgesloten met een certificaat van deelname van Heutink Trainingen. Indien u vooraf al specifieke vragen hebt, kunt u die bij de aanmelding alvast stellen. Benodigdheden voor een training: Inloggegevens ParnasSys (applicatiebeheerder), overzicht van uw methodes, overzicht van het nieuwe rapport.

Tablettraining voor het onderwijs

S6450 Voor wie is de workshop bedoeld? Directies, ict-coördinatoren of hele schoolteams po.

Waar gaat de workshop over? Een inspiratiesessie voor scholen die overwegen om (in de toekomst) een tablet te integreren in het lesaanbod.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


ICT als middel Cursusinhoud Tijdens de workshop verkennen we de theoretische en praktische mogelijkheden van een tablet in het onderwijs. Hierbij gaan we er vanuit dat elke leerling en leerkracht een eigen tablet gaat gebruiken. Ook wordt een uitstapje gemaakt naar het papierloos vergaderen. Het uiteindelijke doel van de bijeenkomst is om tot een plan van aanpak te komen voor de implementatie van de tablet binnen de school of instelling.

Wat u verder nog moet weten... •

Deze workshop wordt verzorgd door Heutink Trainingen en wordt afgesloten met een certificaat van deelname van Heutink Trainingen. Gedurende de workshop kunt u gebruik maken van onze tablets.

Spelenderwijs met het digitale kleuterbord

S6460 Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten en bouwcoördinatoren onderbouw po.

Waar gaat de workshop over? Digiborden & kleuters, een prachtige combinatie! Digiborden zijn al lang niet meer exclusief voor de hogere groepen, het digibord is inmiddels ook uitermate geschikt om in te zetten in de kleutergroepen. Maar hoe wordt zo’n bord dan gebruikt bij de kleuters? Tijdens de workshop leert u het digibord optimaal te gebruiken en in te zetten, waarbij creativiteit het sleutelwoord is.

Cursusinhoud Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen worden verweven met een praktisch gedeelte waarmee u zelf binnen een thema aan de slag kunt gaan. U krijgt een schat aan informatie, waaronder tips voor leuke websites met lessen voor het digitale bord, digitale prentenboeken en mooie praatplaten die aansluiten bij de diverse kleuterthema’s. Naast een makkelijke quickstart voor het digibord krijgt u een opdrachtenblad mee, waarop stap voor stap wordt uitgelegd hoe een thema interactief kan worden ingevuld. Kortom: een zeer praktische training die de eerste stap is tot goed gebruik van een digibord bij de kleuters!

Wat u verder nog moet weten... •

Deze workshop wordt verzorgd door Heutink Trainingen en wordt afgesloten met een certificaat van deelname van Heutink Trainingen. De training is geschikt voor gebruikers van het Hdbord, Hdkleuterbord, Activboard en SMARTboard.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

63


Werken aan uw eigen kwaliteiten Leuk altijd zo’n brochure vol met cursussen en workshops. Inspirerend ook. Maar voordat u een cursus, training, opleiding of workshop kiest, is het goed om eens stil te staan met welk doel u zich verder wilt ontwikkelen. Welke vaardigheden wilt u ontwikkelen? Wat kwam er uit uw laatste POP-gesprek als competentie die verder ontwikkeld kan worden? Wat vindt u belangrijk en wat is er voor de school belangrijk?

Professioneel omgaan met collega’s

S7130 Voor wie is de training bedoeld? Leerkrachten po/so die hun competenties als teamlid verder willen ontwikkelen.

Waar gaat de training over? Op de pabo bent u opgeleid tot leerkracht, maar eenmaal aan het werk, blijkt vaak dat het deel uitmaken van een team niet eenvoudig is. Hoe ontwikkelt u de competentie: samenwerken in een team? Vaak worden functioneringsen POP-gesprekken gebruikt om de ontwikkeling van uw competenties, ook die als collega, een impuls te geven. Maar in de drukte van alledag blijft de uitwerking op dit onderdeel nogal eens liggen en is het goed om daar eens bij stil te staan. Ergert u zich aan een collega en zegt u er iets van? Durft u geen ‘nee’ te zeggen? Kent u uw kwaliteiten en kunt u ze inzetten? Samenwerken met je duopartner, loopt dat? Kortom hoe functioneert u binnen het team?

Cursusinhoud • Uw eigen competenties in kaart; • Uitdagingen en valkuilen; • Uw eigen rol in het team (teamrollen); • Feedback geven en ontvangen; • Persoonlijk aandeel tijdens vergaderingen; • Collegiale consultatie / intervisie; • Samenwerken in duo’s; • Omgaan met conflicten met collega’s; • Assertief of agressief. Tijdens de cursus gaan we aan de slag met diverse werkvormen. Tussen de cursusmiddagen door wordt verwacht dat u in uw eigen praktijksituatie gaat oefenen.

64

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Werken aan uw eigen kwaliteiten

Wat is Kaliber Kompas?

Wat is het Enneagram?

Met het Kompas krijgt u snel overzicht welke bekwaamheden u nodig heeft om goed onderwijs in een bepaald vakgebied te kunnen geven. Aan de hand daarvan bepaalt u welke bekwaamheden u verder wilt ontwikkelen. Vervolgens kiest u een geschikte vorm van professionalisering. Dat hoeft niet altijd een dure cursus of intensieve training te zijn, soms is zelfstudie of collegiale consultatie ook een goede manier. U maakt een concreet plan hoe u het geleerde in hun praktijk wil gebruiken en ten slotte voert u het plan uit. Het Kaliber Kompas is er voor verschillende vakgebieden: rekenen, taal, sociale competentie en burgerschap en ouderbetrokkenheid. Er is ook een Kaliber Kompas voor het Jenaplan Onderwijs.

Het Enneagram is een model dat uitgaat van negen persoonlijkheden, ieder met andere drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. De negen persoonlijkheden reageren ook allemaal op een andere manier wanneer zij lekker in hun vel zitten of te maken hebben met stress. De negen persoonlijkheden die in het Enneagram staan omschreven, zijn: • de Perfectionist wil de dingen goed en correct doen; • de Helper wil anderen helpen en daarvoor waardering; • de Winnaar wil hard werken en succesvol zijn; • de Individualist wil zijn ware gevoelens ontdekken en uitdrukken; • de Waarnemer wil objectieve informatie en alles begrijpen; • de Loyalist wil duidelijkheid, zekerheid en veiligheid; • de Optimist wil plezier en altijd opties; • de Leider wil controle en de koers uitzetten; • de Bemiddelaar wil in harmonie met anderen zijn.

Professionaliseren met Kaliber Kompas

S7008 Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten po.

Waar gaat de workshop over?

Werken met het Enneagram

Een goede leerkracht blijft zich ontwikkelen en leren. Het valt echter niet mee om er de tijd voor te vinden en doelgericht te werk te gaan. Het Kaliber Kompas is een hulpmiddel voor de professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs. Het sluit aan bij het werken met een POP en kan gebruikt worden om de competenties in een bekwaamheidsdossier vast te leggen, zoals sinds 2006 verplicht is. Uitgangspunten voor het Kompas zijn de wettelijk vastgestelde competenties voor het beroep van leraar (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Tijdens deze workshop maakt u kennis met het handige instrument en kunt u een start maken met uw professionalisering.

S7145

Wat u verder nog moet weten... Er is ook een kennismakingsworkshop over Kaliber Kompas voor leidinggevenden (S7007).

Voor wie is de workshop bedoeld? Voor iedereen die zijn eigen persoonlijkheid beter wil leren kennen.

Waar gaat de workshop over? Wilt u weten waarom u altijd op een bepaalde manier reageert op bepaalde mensen of situaties? Waarom u goed kunt opschieten met de één en altijd spanning heeft in de interactie met een ander? Dan is deze workshop, waarin u uw eigen persoonlijkheid en die van anderen beter leert kennen, iets voor u.

Workshopinhoud Tijdens de workshop maakt u kennis met deze negen persoonlijkheden. Welke eigenschappen van de negen persoonlijkheden zijn op u van toepassing? En hoe zit het met uw naaste collega’s of familieleden? Door bewustwording van het eigen handelen, drijfveren, gedachtes en gevoelens kunt u zich verder ontwikkelen. Als u beter begrijpt hoe u in elkaar zit en nadenkt over hoe dat bij de mensen zou kunnen zitten waar u veel mee te maken heeft, kan dat de interactie makkelijker maken.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

65


Communiceren Weet wat je wilt zeggen, wat je wil bereiken en hoe je het moet brengen voor het gewenste resultaat. Bekijk het aanbod!

Heldere communicatie

S7150 Workshopdag geïnspireerd op de werkwijze van The Work® van Byron Katie

Voor wie is de workshopdag bedoeld? Deelnemers uit onderwijs, kinderopvang en vve.

Hierdoor komt u op andere antwoorden dan u wellicht in eerste instantie zou bedenken. Het raakt het niveau van de achterliggende overtuigingen. Er wordt geoefend met: • echt diepgaand luisteren; • onderscheid maken wanneer je in je eigen zaak zit of in die van een ander; • stressvolle gedachten onderzoeken met werkbladen; • antwoorden met een eerlijk NEE; • feedback geven en ontvangen; • ontspannen.

Waar gaat het over? Voor mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is, in de spiegel durven te kijken, en verrast willen worden door wat je ontdekt over communicatie en relaties terwijl je dacht dat je alles al wist. Heldere communicatie begint bij jezelf. Uitgangspunt zijn de volgende twee principes: • Communicatie: We communiceren de hele dag en we brengen onszelf mee als gereedschap. Onze kwaliteiten worden optimaal benut als we onszelf prettig voelen en stevig in de schoenen staan. • Balans: Ook als de werkdruk hoog is, er tijdgebrek is en als bijv. plannen stroperig gaan of collega’s niet lekker samenwerken, kan je een balans vinden. In de workshop gaan we uit van “ wat nu eenmaal is ” en krijgen we handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan.

Wat u verder nog moet weten... • • • • •

De dagworkshop is geënt op de werkwijze van The Work® van Byron Katie; Het gaat om een dagworkshop met lunch en een terugkommiddag; Workshops op basis van The Work® kunnen ook ingezet worden voor teamtrainingen op locatie; De cursusleider is een gespecialiseerde coach en trainer in The Work®; Kijk voor meer informatie over The Work® op www.thework.com en www.theworkforall.nl.

Effectief communiceren met ouders, basistraining po

S7160 Cursusinhoud Tijdens de workshopdag maken we kennis met Vier vragen en een omkering. Dit is een verbluffende manier om naar jezelf te kijken en anderen te begrijpen. Het zijn eenvoudige vragen, die de trainer steeds opnieuw stelt.

66

Voor wie is de basistraining bedoeld? Leerkrachten, intern begeleiders, leden van het managementteam.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Communiceren Waar gaat de training over?

Hoe wordt NLP gebruikt?

Deze training gaat over communicatie met ouders. Over de vraag hoe u de ouders tot medestanders kunt krijgen in het gezamenlijk belang van het kind. Tijdens de basistraining krijgt u informatie, u wisselt uit en gaat praktisch aan de slag. Daarbij gebruiken we trainingsacteurs. Uw eigen ervaringen staan centraal. U gaat bijvoorbeeld oefenen met: het omgaan met weerstand, oplossingsgerichte gespreksvoering en het omgaan met boze ouders.

Verschillende soorten gesprekken komen aan bod: rapportgesprek, adviesgesprek, slecht nieuwsgesprek, etc. Daarnaast gaan we uit van de volgende vragen: • Hoe zorgt u ervoor dat u en ouders samen optrekken? • Wat zijn uw valkuilen en hoe kunt u daar effectiever mee omgaan? U neemt uw eigen casuïstiek mee, om daar van te leren en mee te oefenen. Na de training heeft u meer inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in de gespreksvoering met ouders. U kunt daar constructief mee omgaan. Uw gesprekken zijn effectiever geworden.

Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van communicatie bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat hij de gewenste respons bereikt. Om een bepaald resultaat te behalen moeten verschillende mensen verschillend aangesproken worden. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een ander persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, geen effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens context. NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden.

Wat u verder nog moet weten…

Workshopinhoud:

Na de basistraining kunt u uw vaardigheden verder verdiepen met de cursussen: • Effectieve gesprekken over zorgleerlingen met ouders, po (S5210) • Gesprekken met ouders over (vermoedens van) kindermishandeling (S5240)

Als leerkracht, ib’er en rt’er bent u dagelijks bezig met het sturen en beïnvloeden van leerprocessen. De taal is daarbij een belangrijk middel. NLP laat u op een andere wijze stilstaan bij uw eigen manier van communiceren en die van anderen. U wist al dat deze manieren niet altijd gelijk opgaan. NLP kan handvatten geven om aan te sluiten bij de verschillen en deze te benutten. In de oriëntatieworkshop bieden we een blik op de elementen zoals deze in NLP worden gehanteerd. Er wordt theorie gegeven en via een aantal praktische opdrachten kennisgemaakt met de mogelijkheden die NLP biedt.

Cursusinhoud

NLP in de klas

S7155 Oriëntatieworkshop

Voor wie is deze oriëntatie bedoeld?

Meer aanbod communiceren

Iedereen werkzaam in het onderwijs.

U vindt meer cursussen en trainingen communiceren bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Taaltraining voor pedagogisch medewerkers kov (S1400) • Effectieve gesprekken over zorgleerlingen met ouders, po (S5210) • Gesprekken met ouders over (vermoedens van) kindermishandeling (S5240) • Communiceren met ouders voor directeuren (S7165)

Wat is NLP? Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP bestaat uit: • Neuro: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Dit alles was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen hiervan bepalen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. • Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal zoals houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking. • Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

67


Pedagogisch handelen Pedagogisch handelen van leidsters en onderwijsgevenden bepaalt een belangrijk deel van de opvoeding, maar ook van het onderwijs. Om meer zicht te krijgen op uw handelen en dat van uw collega's is er bij de CED-Groep een instrument ontwikkeld dat het pedagogisch handelen meet en dus bespreekbaar maakt: de Pedagogisch Handelen-meter (PH-meter). De PH-meter is een instrument om pedagogisch handelen van leerkrachten en docenten in kaart te brengen. De PH-meter zet namelijk het direct waarneembaar gedrag centraal en meet daarvan de volgende elementen: • het opstellen en zichtbaar zijn van gedragsregels; • een aantal concrete gedragsvoorwaarden; • de feedback op gedrag; • de kwaliteit van beurten in de groep. Meer informatie over de PH-meter CED-Groep®: www.cedgroep.nl/ph-meter.

Kennismaken met de PH-meter CED-Groep®

S7061 Voor wie is de workshop bedoeld? Voor intern begeleiders, Zorgcoördinatoren, leidinggevenden die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

Waar gaat de workshop over? U maakt kennis met de PH-meter CED-Groep® en leert wat er bij komt kijken als u de PH-meter goed bij u op school wilt gebruiken. Na het volgen van deze workshop heeft de deelnemer… • kennis van de uitgangspunten van de PH-meter; • kennis van de werkwijze van de PH-meter; • kennis van de mogelijke opbrengsten van het goed inzetten van de PH-meter; • zicht op wat het van een school vraagt om er goed mee te werken.

Meer aanbod pedagogisch handelen U vindt meer cursussen en trainingen ter versterking van het pedagogisch handelen bij ons op de site. Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Werken met de PH-meter op school (S7062) • Basiscursus gedragsspecialist (S4450) • Pedagogisch handelen voor kinderopvang of de bso (S7070)

68

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Didactisch handelen De leerkracht maakt het verschil. Er kan nog zo’n goede methode zijn aangeschaft, als de leerkracht niet weet te inspireren en te motiveren dan kan de schoolloopbaan van kinderen wel eens een andere weg volgen dan men op basis van de talenten van de kinderen had gedacht. De cursus Motiveren is te leren vindt u bij het hoofdstukje Gedrag en werkhouding. Meer over werken met de PH-meter vindt u bij Pedagogisch handelen. Hier vindt u vooral cursussen die het verbeteren van de didactiek en interactie betreffen.

vertaald is voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit Teach Like a Champion behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er ligt een sterke nadruk op leerkrachtvaardigheden in relatie tot opbrengstgericht en resultaatgericht werken.

Cursusinhoud

Teach Like a Champion ‘To teach like a champion.’ Welke leraar voelt daar niet voor? Teach Like a Champion is een bestseller uit de VS. Het boek is een must voor elke leraar die gereedschappen wil om het beste uit zijn leerlingen te halen. De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde wat er in het klaslokaal gebeurde: van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente leraren’ zijn helder vertaald naar 49 bruikbare technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. De CED-Groep bewerkte en vertaalde de 49 technieken naar de Nederlandse situatie, zodat ze bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Op de dvd bij het boek staan helder uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Basiscursus Teach Like a Champion

S7201 Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten po.

Waar gaat de cursus over? De cursus Teach like a Champion is gebaseerd op het gelijknamige boek van Doug Lemov dat door de CED-Groep

U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die u vanuit uw team meeneemt. Centrale uitgangspunt: je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen, als het gedrag van de leerkracht verandert.

Wat u verder nog moet weten… •

Basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas: o.a. 100 Procent, VLORK en Overwicht; Basistechnieken 'Hoge verwachtingen hebben van leerlingen': o.a. Goed is Goed, Weet niet geldt niet en De formulering telt; Basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen; o.a. de P-factor en Positief inkleden; Teachtechnieken in het in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken.

Verdiepingscursussen Teach Like a Champion

S7202-S7204 Waar gaan de verdiepingscursussen Teach Like a Champion over? De verdiepingscursussen sluiten aan op de basiscursus Teach like a Champion voor leerkrachten po. In de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

69


Didactisch handelen Wat u verder nog moet weten… •

• •

De volgende verdiepingscursussen Teach like a Champion zijn reeds ontwikkeld en ingepland: Planning (S7202), Structuur (S7203), Relatie (S7204). Ook voor vo en en so zijn Teachcursussen ontwikkeld. Lees de uitgebreide beschrijvingen van de Teachcursussen op www.cedgroep.nl/cursussen.

Effectieve instructie

S7221-S7229 Waar gaan de cursussen over? Bij effectieve instructie wordt gebruik gemaakt van het Activerend direct instructiemodel. Tijdens de effectieve instructie ondersteunt u de leeractiviteiten van de leerlingen en geeft u hieraan structuur en richting. Het is vooral effectief bij het aanbieden, uitleggen en inoefenen van nieuwe leerstof en het ontwikkelen van nieuwe begrippen. Veel leerkrachten kennen dit model en veel uitgeverijen hebben de genoemde fasen verwerkt in hun lesmethoden. Dit betekent echter niet dat het Activerend direct instructiemodel op alle scholen door alle leerkrachten goed en consequent wordt toegepast. Daarom kunt u bij de ons cursusmodulen volgen waarin de moeilijkste onderdelen van het model nog eens extra geoefend en toegepast worden.

Cursusinhoud • • •

Bijeenkomst 1: toelichting op de theorie, voorbeelden, inoefenen; Huiswerkopdracht: video maken waarin de cursist het geleerde in de praktijk brengt; Bijeenkomst 2: intervisie met behulp van de videoopnamen, leren van elkaar.

Wat u verder nog moet weten… De volgende cursussen over directe instructie vindt u in ons cursusaanbod: • Lesdoel formuleren (S7221) • Begeleide inoefening (S7223) • Leerlingen die eerder aan het werk mogen (S7225) • Horizontale interactie (S7227) • Nabespreking (S7229)

Meer aanbod Didactisch handelen U vindt meer cursussen en trainingen over didactisch handelen bij de hoofdstukjes over de vakgebieden en bij Passend omgaan met verschillen in de klas en op www.cedgroep.nl/cursussen.

70

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Klassenmanagement Veel cursussen in ons cursusaanbod hebben betrekking op klassenmanagement. U vindt ze op diverse plaatsen, bijvoorbeeld bij Gedrag en werkhouding, Passend omgaan met verschillen, Didactische vaardigheden en Opbrengstgericht werken. Op deze plaats vindt u de overige cursussen die betrekking hebben op klassenmanagement.

Structureel coöperatief leren

S4704

Onze trainers zijn gecertificeerd op het gebied van Coöperatief leren. Er is ook een training Structureel Coöperatief leren voor nieuwe leerkrachten (S4705)

Waar gaat de cursus over? Onderzoek toont aan dat samenwerkend leren veel leerwinst kan opleveren, mits het op een doelgerichte en gestructureerde manier gebeurt. In het programma Structureel coöperatief leren leert u hoe u dat doet. Tijdens de teamtraining maakt u kennis met 17 activerende werkvormen (structuren). De werkvormen zijn niet methodeof niveaugebonden. U leert hoe u deze werkvormen doelgericht en gestructureerd kunt toepassen in uw lessen.

Cursusinhoud Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. De startbijeenkomst is bedoeld als eerste kennismaking met de visie en inhoud van coöperatief leren. Tijdens de volgende vier vervolgbijeenkomsten komen de 17 werkvormen aan bod. U bereidt tijdens elke bijeenkomst een les voor en krijgt daarover feedback van uw collega’s. Tussen de bijeenkomsten gaat u de les daadwerkelijk geven.

Wat u verder nog moet weten… •

U kunt bij deze teamtraining ook klassenconsultaties inkopen. We gebruiken daarbij een nieuwe coachingsmethodiek: MomentCoaching. Deze krachtige methodiek zorgt ervoor dat u het coöperatief leren snel in de vingers heeft!

Coach Structureel Coöperatief Leren

S4706 Waar gaat de training over? Deze training is bestemd voor leerkrachten en Intern begeleiders van scholen die Structureel Coöperatief Leren (SCL) van Eduniek hebben ingevoerd en nu aan verdergaande implementatie en onderhoud toe zijn. Dit vraagt enthousiaste teamleden die (nieuwe) collega's willen coachen bij het verder invoeren en borgen van SCL in het dagelijkse werk.

Cursusinhoud De training tot SCL-coach bestaat uit twee bijeenkomsten. 1) het organiseren van teambijeenkomsten en MomentCoaching. Bij deze methodiek krijgen leerkrachten direct, tijdens de les feedback op hun handelen. Het kost weinig tijd en stelt leerkrachten in staat direct hun gedrag aan te passen. 2) ervaringen uitwisselen en een plan maken.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

71


Klassenmanagement

Zelfstandig werken met kleuters

S4500 Klassenmanagement in de onderbouw

Voor wie is de cursus bedoeld? Leerkrachten groep 1 en 2 in het basisonderwijs.

Waar gaat de cursus over? Ook kleuters kunt u leren zelfstandig aan de slag te gaan en niet voortdurend om hulp of aandacht te vragen. Hoe zelfstandiger de kinderen, hoe meer tijd u heeft om verlengde instructie te geven aan die leerlingen die dat echt nodig hebben. In deze cursus krijgt u handvatten om het zelfstandig werken bij u in de onderbouw een nieuwe impuls te geven.

Cursusinhoud • • • • • • • •

Werken met arrangementen; Zelfstandig werken: theorie en praktijk; Orde op zaken: lesplanning en werken met planborden; Uitgestelde aandacht / uitgestelde behoeften; Orde op zaken: voldoende materiaal; Afspreken en aanspreken; Samenwerken / coöperatief leren; Orde op zaken: de inrichting van het lokaal.

Klassenmanagement in een montessorigroep

S8210 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor alle leraren in het montessoribasisonderwijs die meer willen weten over het voeren van een montessoriaans klassenmanagement in de groep.

Waar gaat de cursus over? Doel van de cursus is dat de deelnemers meer kennis en vaardigheden verwerven m.b.t. het voeren van goed klassenmanagement in het montessorionderwijs. De deelnemer kan na afloop van de cursus reflecteren op zijn/haar eigen handelen hierbij.

Cursusinhoud De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod: • inrichting van het lokaal, de voorbereide omgeving; • regels en routines; • lesjes en ronden; • vrijheid in gebondenheid; • signaleren en registreren; • observeren (o.a. het lusmodel), de kwaliteit van het kijken.

72

De bijeenkomsten staan in het teken van kennisoverdracht, maar er is genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en er wordt gewerkt met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Goed in je vel Een baan in het onderwijs of kinderopvang is veeleisend. Aanhoudende stress kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals slapeloosheid, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen. Stress zorgt ervoor dat u zich minder vitaal voelt, minder plezier hebt in de klas en met uw collega’s. Heeft u het gevoel dat er aan alle kanten aan u getrokken wordt? De CED-Groep biedt trainingen aan om stress te verminderen, beter in je vel te zitten en met meer plezier je werk en je leven op te pakken. De trainingen zijn voor iedereen die de regie over zijn eigen leven terug wil, en een actieve bijdrage wil leveren aan zijn gezondheid en welzijn.

Ontspannen aan het werk

S7410 Voor wie is de workshop bedoeld? Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, middenkader, managers die toe zijn aan verandering.

Waar gaat de workshop over? Hoe zou het zijn om in de hectiek van alledag uw werk • moeiteloos en met plezier te werken? • niet meer geleefd te worden? • greep te hebben op uw werk? • op tijd nee te zeggen? • tijdig hulp te vragen? • plezier te beleven aan werk? Tijdens deze workshop maakt u kennis met het programma Vitaal dat u leert weer met plezier aan de slag te gaan, zonder dat u snel weer in een negatieve spiraal terecht komt.

Goed bij stem

S1350 Voor wie is de workshop bedoeld? Voor iedereen die regelmatig voor een groep staat.

Waar gaat de workshop over? Een goede stemconditie is van het grootste belang voor leerkrachten en docenten. Voor de klas wordt de stem intensief gebruikt. Maar ook mensen die regelmatig een spreekbeurt of lezing geven, zijn gebaat bij goed stemgebruik. Rustig spreken en op tijd pauze nemen waarin de stem tot rust kan komen is een eenvoudige tip. Er zijn nog veel meer tips en er zijn ook goede oefeningen voor je stem. Een aantal eenvoudige oefeningen vergroten de belastbaarheid van je stem en kunnen klachten voorkomen. Zo kun je je stem een ook dienst bewijzen door 's morgens een warming up voor de stem te doen. Tijdens de workshop komen deze en andere tips allemaal aan bod.

Meer aanbod Goed in je vel: Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor de volgende cursussen: • Vitaal, energiek en met plezier werken (S7411) • Workshop Mindfulness (S7420) • Training Mindfulness (S7421)

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

73


Aantekeningen:

74

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Inschrijfformulier 2012-2013

Trainingen, cursussen, workshops en conferenties

s.v.p. per post retour aan: CED-Groep t.a.v. het Cursusbureau Antwoordnummer 90118 3009 VB ROTTERDAM T 010 4071 427 Een postzegel is niet nodig ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij meerdere deelnemers dit formulier kopiëren Naam instelling.......................................................................................................................................................................... Brinnummer .............................................................................................................................................................................. Postadres ................................................................................................................................................................................... Postcode en Plaats .................................................................................................................................................................... Telefoonnummer........................................................................................................................................................................ Factuur t.a.v. ............................................................................................................................................................................. Nummer cursus ........................................................................................................................................................................ Naam cursus ............................................................................................................................................................................ Cursusdatum (indien de cursus meerdere keren gegeven wordt) ………………………………………………………………………………...... Cursusplaats (indien de cursus in meerdere plaatsen gegeven wordt) ………………………………………………………………………......

Cursistgegevens (i.v.m. certificering) Naam cursist + voorletters ………………………………………………………………………………………………….........………………………… m/v Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Postcode en Woonplaats………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… Mobiele nummer (zodat we u bij ziekte van de cursusleider kunnen bereiken) ………………………………………………………...…… E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Functie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Geboorteplaats ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Hoe bent u met ons cursusaanbod in contact gekomen? …………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………

Datum ………………………………………………………………… Handtekening

Annuleringsvoorwaarden: uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is mogelijk tegen uitsluitend betaling van € 50,administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.


76


CED-Groep bereikt

Meer informatie •

Wilt u meer weten over onderwerpen uit deze brochure? Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen. Mail of bel naar het Cursusbureau van de CED-Groep: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071427.

Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen? Mail naar klasseapart@cedgroep.nl.

Op www.cedgroep.nl kunt u zich opgeven voor een van onze digitale nieuwsbrieven.

Het cursusboek kunt u aanvragen bij cursusbureau@cedgroep.nl

Vraag naar onze folders over het werk van de CED-Groep voor vve, bao, s(b)o of vo/bve bij communicatie@cedgroep.nl

Uitgave CED-Groep, Cursusbureau Postbus 8639 3009 AP Rotterdam Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam T: + 31 10 4071 599 E: cursusbureau@cedgroep.nl

www.cedgroep.nl April 2012

Cursusbrochure 12-13 PO  

Bekijk onze cursussen voor het basisonderwijs

Cursusbrochure 12-13 PO  

Bekijk onze cursussen voor het basisonderwijs

Advertisement