Page 1


Seven Towers 6 Sixth Space Cécile Marti

Flute 1

& 43

Flute 2

q = 72

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

Flute 3

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

Clarinet 1

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

Œ

Clarinet 2

? 43

j # œ)

‰Ó

∑

Œ

∑

Œ

Bassoon 1

? 43 ˙ . F

j # œ)

‰Ó

∑

Œ

j‰ Ó

∑

Œ

∑

∑

∑

Bass Clarinet in Bb Bending tone

˙. F

(

Bending tone

Bassoon 2

?3 4

(

Bending tone

#˙. F

(œ )

Horn in F 1

& 43

Horn in F 2

& 43

∑

∑

Trumpet 1

3 &4

∑

Trumpet 2

& 43

Perc. 1

Perc. 3

Harp

Viola div. in 3

F 3

˙.

œ

˙.

œ

œ ˙ œ ˙

˙.

œ ˙

sim.

sim.

sim.

44 (œJ) ‰ Œ 44

œ) J

Ó

‰ Œ

Ó

4 (# œ) ‰ Œ 4 J

Ó

(

&

˙ F ˙

œ œ

F #˙ F

œ

(# œ) (œ )

(œ )

44

∑

∑

Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

4 4

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Ó

?3 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 &4

∑

∑

4 #œ 4 æ F

& 43

∑

∑

Df Cn Bf lEn Fs Gs An

? 43 ˙ . b ˙˙ .. ƒ arco 1st ≥ B 43 Ó œ fl ƒ pizz. 2nd ≥ B 43 Ó œ fl ƒ arco 3rd ≥ 3 B4 Ó œ fl ƒ pizz. 1st ?3 œ Ó 4 fl ƒ ?3 4 œ Ó fl ƒ pizz.

? 3 ≥ Ó 4 œ fl ƒ arco

1st ≥ t 3 #œ Ó 4 fl ƒ arco

t 3 #œ Ó 4 fl ƒ 2nd

pizz.

œœ #œ fl ≥ œ fl ≥ œ fl ≥

œ fl >œ >œ ≥ œ fl

Ó Ó Ó Ó Ó

?

Dn

Watergong

# Ͼ F

æ

∑

#œ ˙ # œœœ œœ ˙˙ fl ≥ ≥ Ó œ #œ fl fl ≥ ≥ Ó œ #œ fl fl ≥ ≥ Ó œ œ fl fl > # >œ Ó œ

Ó

> # >œ Ó œ

Ó

≥ ≥ œ œ Ó fl fl

≥ # ˘œ

Ó

≥ ≥ # ˘œ ˘œ Ó

# ˘œ

Ó

# œ. ˘œ Ó

æ

æ

f ˘ # œ˘œœ # b œœœ ≥ #œ fl ≥ #œ fl ≥ œ fl

æ

æ ∑

Œ

≥ ≤3 # œ # œ. ‰ Œ fl ƒ f ≥ ≤3 # œ # œ. ‰ Œ ƒfl f ≥ ≤3 # œ # œ. ‰ Œ fl ƒf

# >œ # >œ # œ ‰ 3 ƒf # >œ # >œ # œ ‰ ƒ f3 ˘≥ # ˘≥œ # œ≤. œ ‰ 3 ƒf ≥ ˘≥œ ˘œ œ≤. ‰ ƒ f3 ˘ œ. œ œ. ‰ 3 ƒf

Œ

Œ Œ Œ Œ

j # œ@ ‰ Ó ∑

ƒ # b ˙˙˙ Œ

≥ ˘ #œ

Œ

ƒ ƒ

≥ #œ fl ƒ >œ ƒ

# >œ ƒ

≥ # ˘œ ƒ ≥ # ˘œ ƒ # ˘œ ƒ

f . b œœœ ‰ ‰ J 3

≥˘ œ

ä≥ ≤. ‰ œ œ 3 f arco

Œ

ä≥ ≤ ‰ œ # œ. f ≥ä ≤ ‰ œ # œ. 3

Œ Œ

4 æ 4 #œ

∑

f ä≥œ œ≤. 3

arco

arco

Œ

Œ

Œ

arco

f ä≥œ # œ≤. 3

44

∑

44 Ó

∑

44 œ. F 44 n œ F

∑

pizz.

44 œ. F

∑ ∑

B

4 4

∑

4 4

3

∑

4 4

3

∑

4 4

f ≥ äœ # œ≤.

f ≥ # œ≤. ä #œ 3

f ≥ . # äœ # œ f

#œ ‰ Œ Œ ‰ j @J # œ@ æ p

æ æ

æ

æ

Œ Œ Œ

pizz. 4 œ Œ 4 F

∑

3

æ

∑

∑

Cs Fn Gn Af

æ

æ

pizz.

F œ.

F # œ.

F

#pizz. œ

F

p . b œœœ ‰ J Œ . ‰ œJ Œ p ‰ #œ Œ J p ‰ # œ. Œ J p ‰ œJ Œ p

Œ

B‰

Œ

B‰

Œ Œ

#œ Œ J p

# œ. Œ J p # œ. ‰ J Œ p # œ. ‰ J Œ p

2015©by Cécile Marti

Œ

. ‰ # œJ ‰ Œ 3 F . . # œ # œ Œ J ‰ ‰ J ‰ Œ 3 F

∑

Timpani

œ. ∏ #˙. Œ ∏

Ó

∑

3rd

Double Bass div. in 2

‰œ

œ

∑

2nd

Violoncello div. in 3

‰#œ 3 F #œ ‰ 3 F

harmon mute

harmon mute

æ

3

2

3

1

2

3

Œ

j œo œ œo ∏ +

j b œo œ œo ∏ + 3 j æ # œ@ Œ f 3

3

3

3

œ œ

F # œœ œœ

3

ä ä œ b >œ Œ ‰ œ arcoŒ b œ œ. ‰ b œ œ œ J J 3 3 f ƒ F ƒ F f p ≥˘ œ. œ Œ ‰ œ. Œ äœ œ. ‰ äœ œ œ J J 3 3 f ƒ F ƒ F f p

arco ä >œ Œ ‰ œJ Œ œ F ƒ ƒ arco ä œ œ >œ Œ ‰ # œJ Œ F f ƒ ƒ ≥ äœ .œ ˘œ . Œ ‰ # œJ Œ F f ƒ ƒ # œ. Ó. f # œ. Ó. f

1

j bœ œ œ ∏

˘≥ œ. b œ Œ ‰ œ. Œ b äœ œ. ‰ b äœ œ œ J J f ƒ F ƒ 3F f3 p

œ

3

Ó

œ œ Ó. F 2

1

2

1

œ œ F

Ó.

1 + 2 means: alternate fingering between two different valves

Œ

Œ b œœ Œ ‰ œj Œ b œœ œj ‰ b œœ . . fl ƒ F. F. f ˘œ œ # œœ œ # œœ J ‰ Œ Œ ‰ J Œ

f

3

1 + 2 means: alternate fingering between two different valves

∑

æ æ @ # œ@

j #œ ˙ ∏

3

œ. ‰ J Œ 1

3

‰ œ # œ ‰ # œ. j œ ‰ œ. . . F. 3 3 ‰ ‰ j ‰ œ œ ‰ œj œ . . . F. # œ. J ‰ ‰ Ó

Œ

j œ œ œ ∏ 1

Œ

˙

œ. ‰ äœ œ œ J 3 F f p ä # ˘œ ‰ œ # œ œ J 3 3 F f p ä # œ. ‰ œ # œ œ J 3 3 F f p 3

œ œo Ó . + F œ+ œo F

Ó. ∑ ∑

j . . ‰ b œœ b œœ ‰ b œœ. ‰ b b œœ œœ. Œ . 3 π 3 p π . œ. œ. ‰ œ. œ. œ ‰ J ‰ Œ 3

3

b œ. b œ. b œ. b œ. ‰ b œ. ‰ J ‰ Œ 3 3 π π p bœ bœ ‰ bœ bœ bœ ‰ J ‰ Œ 3 3 π π p

pizz.

. b œ ‰ œ b œ. œ ‰ œJ ‰ Œ 3 3 π π p bœ ‰ œ bœ œ pizz. ‰ œJ ‰ Œ 3 3 π π p œ œ ‰ œ ‰ J œ ‰ œ Œ 3 3 π π p

pizz.

œ œ ‰ œ ‰ J œ ‰ œ Œ 3 3 π π p

∑

∑

∑

∑


2 A q = 144

11 Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

& œj Œ . F & œJ œ . F ∏ j & œ œ. F ∏

Ó

5

j #œ

œ

˙

˙

˙

w

. œ. œ. œ # œ. # œ. # œ 5 F

∑

∑

Ob. 2

&

∑

∑

Cl. 1

& Œ.

Cl. 2

& # œ. # œ. Œ

Bsn. 1

Bsn. 2

Ó

5

. # œ. œ ˙ ? # œ. # œ F ˙ ? # œJ. # œ . F

j # œ. # œ .

w

Ó.

&

∑

∑

Hrn. F 2

&

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

11

œ œ œ #œ ‰ #œ #œ #œ œ p π

Perc. 4

&

11 Harp

&

Marimba

Ds Cs Bf lEnFn Gn Af

∑

11 1st

& Ó 2nd

& Ó & Ó 4th

& Ó 5th

&

1st

&

2nd

&

3rd

bw F

œœ œ p

˙. F

#œ #œ #˙. π p

œ j Œ. œ

4th

& B Vla. div. in 3

B B

Vc. div. in 3

D. Bs. div. in 2

˙ p

5th

#˙ π . b œ. b œ f F bœ bœ f F b œ. œ.

Œ Œ

Œ f F bœ B œ Œ f F B œ œ Œ f F œ B œ Œ f F t ∑ t

∑

˙ p n œ. J Œ. p nœ J Œ. p n œ. J Œ. p nœ J Œ. p bœ J Œ. p bœ J Œ. p

& &

Bending tone

Bending tone

(œ )

(œ )

œ # œ. # œ. œ. F

# ˘œ ‰ Œ J F ˘ #œ ‰ Ó. J F

#œ #œ #œ œ π

Ó

Ó

∑

Ó

‰ Ó

∑

‰ Ó

∑

∑ ∑

Œ

∑

∑

5

˙

∑

w

œ.

j #œ #œ. π

˙ p

j Œ. œ

#˙ π

˙ p Œ

‰#œ #œ J ‰ Ó f

∑ ∑

œ

œ. ‰ J p

œ J p œ. J p œ J p bœ J p b œ. J p

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

b œ. J f bœ J f. œ J f œ J f #œ J f # œ. J f

∑

Ó.

∑

Ó

+ ˙ ∏

p œ

œ 3

œ

œ

Ó.

∑

‰ Ó

Ó Ó Ó

∑

Ó

‰ Ó

Ó

‰ Ó

Ó

‰ Ó

Ó

‰ Ó

Ó

?

˙

œ #œ #œ œ p π

œ

#œ #œ p

œ . J Œ

˙.

Ó Ó

j #œ ∏

Ó ..

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙ F

w

˙

œ

˙

œ

œ

Ó

Ó

Ó. ‰ Œ

˙

j #œ #œ. π

˙ p

˙

˙ p

#˙ ∏

arco

˙

˙ p

œ œ #œ π arco Œ œ œ J 5 π

˙ p ˙

˙

˙ ˙

arco

p

˙ œ

j œ˙ π

˙ p ˙ p ˙ p ˙

˙

b œ. ‰ Œ J

Ó

?

∑

∑

?

‰ Ó

∑

∑

?

∑

∑

Ó.

∑

∑

Ó.

#œ œ π

#œ #œ #œ π

arco

Œ

pizz.

#œ π

Ó. ˙ p

Ó

œ. ‰ Œ J

Ó

∑

˙

Ó

j # œ. ‰ Œ

Ó

∑

Ó.

Ó

pizz.

Ó. ∑

œ. Œ

3

3

∑

w

3

œ œ. œ. # œ. F

5

∑

∑

‰ Ó

œ œ. œ. F.

∑

˙

3

5 3 #œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ & 3 œ #œ #œ œ œœ œ œ œ œ 5 F p F

˙

˙ p

F

∑

∑

˙ F

#˙ π

Ó

w

˙ p

˙. p

∑

# œ. # œ. œ.

j œ #œ #œ # œ. œ. œ. œ. . . F 3 5 Ó. # œ # œ. ‰ ‰ # œ œ œ œ. œ. # œ. . J 3 # œ. # œ. # œ. . . . F . . . # œ. # œ. Clarinet in Bb Œ Œ œ œ œ. # œ œ. œ. # œ # œ Ó & J 5 5 F 5 . . # œ. œ w œ #œ #œ #œ œ. œ. œ. . . . œ # œ. # œ œ Ó w 5 ∏

˙

‰Œ?

œ œ bœ p

j #œ #œ. π

œ Œ. J F # œ. J Œ. F #œ J Œ. F

˙

w

π

‰Ó

w ∏

w

˙

œ. Œ . J F

∑

3

w

œ œ bœ bœ ˙ p F

œ #œ #œ œ p π #œ #œ œ π p

w ∏

# œ+

w

∑

Ó

Ó

# œ. # œ. F . ‰ œ. # œ # œ F

˙.

∑

‰ Ó

Ó

5

∑

Ó

Ó.

5

# œ. # œ. # œ. F

Ó F3 œ # œ # œ œ œ œ # œ # œ # œ # œ œœ œ # œ # œ Fp 5 Fp 5F 5 œ #œ #œ œ bœ bœ #œ #œ œ œ œ bœ bœ 5 F Fp ∑

Œ

œ.

Œ

5

œo

œ œ. œ. œ. # œ w F.

Ó.

5

œ œ #œ #œ. # œ. # œ. œ. œ. . . . F

Ó

˙.

j œ. ˙ F Ó

˙

. . # œ. # œ. œ œ ˙ Ó

w 5

Ó

. # œ. # œ . œ. œ. œ. # œ. # œ 5

j œ ‰

˙ F

œ ˙ #œ #œ #œ p π

œ J ‰ Ó f œ. J ‰ Ó f

˙

˙. F

˙ π

∑

˙

∑

Ó 5

Ó

5

˙

5

#w œ. œ. œ. # œ. # œ. F

˙

w

œ œ œ bœ ˙. p F

‰ # œ # œJ ‰ Ó f . . ‰ # œ # œJ ‰ Ó f

‰ œ.

# œ. œ. F

?

bw œ œ œ bœ F p

. ‰ # œ. # œJ ‰ Œ f

‰ œ

5

w

Œ #œ. ∏

∑

‰ j œ F

∑

œ œ œ œ

œ Œ. J

œ J Œ.

œ J ‰ Ó.

œ œ œ p

˙

#œ # œ. œ. œ. œ. œ. # œ. . F

bœ b˙ œ œ œ bœ J p F5

#œ #œ #˙. π p

∑

∑

Œ.

œ ‰ #˙. J p

œ ˙ #œ #œ #œ p π

∑

j Œ # œ. ‰ ‰ # œ. ƒ F Œ # œj ‰ ‰ # œ ƒ F . . Œ œJ ‰ ‰ # œ F ƒ œ Œ # œJ ‰ ‰ F ƒ j Œ #œ ‰ ‰ œ F ƒ . j Œ # œ. ‰ ‰ œ F ƒ

˙

5

Ó

œ ‰. Œ R

∑

œ. Œ. J ‰ 5 F œ Œ. J ‰ 5 F. œ Œ. J ‰ 5 F #œ Œ. J ‰ 5 F #œ Œ. J ‰ 5 F # œ. Œ. J ‰ 5 F

j œ. œ. # œ. # œ. # ˙ F

∑

Ó

. œ. ‰ J ‰ ‰ œJ 3 π p œ ‰ J ‰ ‰ œJ 3 π p œ. # œ. ‰ J‰‰ J 3 π p œ #œ ‰ J‰‰ J π3 p œ bœ ‰ J‰‰ J 3 π p . œ. b œ ‰ J‰‰ J 3 π p

Ó.

œ #œ #œ #œ œ œ œ 5 p F π œ œ . ‰ œ bœ bœ #œ #œ œ J Œ Œ bœ bœ π F p

∑

∑

.œ œ # œ. # œ. # œ F œ. œ. # ˙ . Œ

5

#œ #œ œ œ œ #œ #œ

Ó

Ó

Œ

˙.

Ó

Ó.

Ó

5

∑ w π

Œ

œ.

˙

∑

˙

œ.

œ ˙ #œ #œ #œ π p

Ó

F

˙

˙ F

œ ˙ #œ #œ #œ π p

& j #œ #œ. π

5

w F

˙ p

#œ. π

j . . œ. # œ. # œ. # œ œ F

#œ #˙. œ œ œ œ #œ . # œ. # œ. # œ. . . . . . F . œ. œ. ˙ # œ. # œ. # œ ∑ F 5 ˙ # œ. # œ. # œ . ∑ 5 F Bending tone j Œ #˙ (œ ) # œ ‰ Ó . fl ∏ F + ˙ ? ‰ #œ. ∑ ∏ Bending tone j Œ œ ‰ Ó. (œ ) ˙ fl ∏ F wo ∑ ∏ Œ

#œ œ œ œ

∑

œ œ œ bœ p œ œ œ bœ p

3rd

œ bœ bœ #œ π bœ bœ. J F

œ œ œ bœ p

& Ó Vl. I div. in 5

œœœ œ #œ #œ #œ #œ 5 π p

5

∑

?

œ. Œ

11

Tpt. 2

Œ #˙ ∏

˙

Hrn. F 1

Tpt. 1

Œ #˙ ∏

j #œ ˙. ∏

œ

∑ w

&

5

w

Ó

Ob. 1

j œ œ. œ. œ. # œ. F.

w

5

œ œ œ. π 5

arco 5

˙ π #œ #œ ˙ π arco #œ ˙ π

p œ. p

˙. Œ

˙.

œ ‰

Ó Ó. ∑


œ œ œ # œ # œR . ‰ & ∏

20 Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

Ob. 1

Ob. 2

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

F 3 œ œ #œ #œ œ œ # œ Œ & œ. # œ. # œ. # œ ∏

Hrn. F 2

Tpt. 1

Tpt. 2

? w ? ?

?

∑

20

∑

&

Œ

˙

& Ó

π ˙

& Ó

& w Vl. II div. in 5

˙.

D. Bs. div. in 2

∑

∑

Ó ∑

∑

∑

∑

˙. π

π

3

# w+ ∏

Ó. #œ ∏

∑

w

œ

œ

˙.

œ

œ

F œ

˙

œ

F

F

œ

F

∑

?

∑

∑

t

∑

∑

Œ

Ó

Œ.

F

∑ j‰ œ P #œ ˙ J π 5 P pizz. #œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ 5 p pizz. ‰ œ œ œ œ #œ #œ #œ p #œ pizz. œ œ œ œ Œ #œ p pizz. œ œ #œ ‰ Œ #œ œ œ J 5 p F ˙ p j‰ Œ #œ F

j #œ . p

∑

∑

5

œ œ œ bœ p

∑

j Œ. #œ F

j œ p

j œ P

pizz.

j œ ‰ Œ P ˙

‰ œ. p

5

Œ.

. . # œ. ‰ # œ œ œ. œ. œ. # œ # œ . . 5 p . . # œ. Œ œ. œ. œ. # œ # œ p w

∑

Ó

π #œ.

5

bœ ‰ œ œ œ bœ

F

π bœ bœ 5

5

‰ œ. p j bœ Œ. P

p

œ œ bœ bœ #œ. ‰ π #˙

Ó

Œ

#œ œ

Œ

F bœ #œ #œ œ Ó F p

π

œ Œ P pizz. bœ bœ nœ ‰ œ œ œ bœ bœ 5 F pizz. Ó œ œ œ bœ arco

?

5

#w

j bœ bœ . J p F 5 pizz. œ œ b œ n œ J Œ. bœ bœ bœ œ œ œ œ #œ #œ #œ F bœ pizz. œ bœ bœ bœ ‰ #œ #œ #œ œ œ œ Ó F pizz. #œ #˙ J ‰ Œ Œ & œ bœ #œ œ œ œ p F œ bœ œ ‰ ‰ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ Œ F pizz. œ œ arcoœ œ #œ œ #œ #œ œ œ J ‰ Œ Œ p F F 5 arco #œ #œ #œ pizz. œ œ œ #œ #œ ˙ J Œ. J Œ F p 5 F #œ #œ ‰ #œ #œ #œ œ œ #œ ‰ œ œ ‰ ‰ J Œ. ‰ 5 5 F bœ bœ bœ bœ nœ œ œ œ œ F pizz.

∑

Ó

w

F

∑

Ó ..

#˙ p

œ J Œ.

∑

˙ p

?

œ œ œ #œ #œ

5

#œ ‰ #œ

œ #œ #œ œ œ Ó 5 F

5

F

∑

w w w

˙

w ˙

‰ Ó

p

œ ‰ Ó. J P

‰ œ. p

bœ Œ P

# œ. # œ.

Œ

˙

∑

#œ #œ œ œ œ œ #œ #œ ‰ ‰

∑

Ó

˙

Ó

Ó

5

œ. . J Œ

∑

∑

∑

. . œ ˙ # œ. # œ. œ œ

∑

j œ #œ. p

Œ

5 œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. ‰ 5

œ.

5

w

œ

5

#œ œ œ. œ. œ. # œ. . p. F # œ. . . ‰ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ œ œ. œ. # œ .

5

w

F

œ.

F œ. # œ. # œ. # œ

∑

w

Ó

∑

Œ

œ 5 #œ #œ #œ #œ œ œ & œ œ œ #œ #œ #œ p 5 œ Ó bœ #œ #œ œ œ œ œ bœ p ∑ & Ó F #w

Ó.

#œ Œ

∑

F

3

Œ

5 F #˙ œ. œ. œ. # œ.

∑

j œ #œ.

#œ ˙

Ó.

∑

∑

˙

w

˙

w F

Ó.

˙

?

∑

œ

œ

˙

∑

œ

œ

5 . # œ. œ. œ ‰ œ. # œ. # œ. ‰ # œ. 5 p F œ. . J Œ ‰ # œ. œ.

p

Ó

˙ 3

3

w

. ‰ œ. œ. Ó. ‰ œj œ # œ # œ. # œ. # œ. n œ . . p. F . . ∑ ‰ œ # œ # œ. # œ. # œ ‰ œ p. F . . œ. # œ. # œ œ. œ œ J ‰ Ó. # œ. # œ. # œ. . p œ. # œ . . œ. œ. ‰ # œ # œ. # œ. # œ œ Ó. .p w w

#œ #œ

œ œ #œ #œ œ #œ F

∑

. œ. œ. # œ. # œ. # œ 5 p F ∑

Ó

w

3

3

∑

#œ ∏

B

œ #œ #œ #˙ œ F 3

˙

Ó

& ˙

B

+ ˙ ∏

Ó

Ó

5

Ó

w

w

#˙ ∏

Ó

w

w

t Œ

œ

˙

œ

?

∑

w

& w

? Œ

∑

π

w

B œ

Vc. div. in 3

π

π

& ˙ Vla. div. in 3

∑

#œ J ‰ Ó.

& w

&

∑

∑

#w #œ

& Ó.

& Œ

∑

w

& w F

& Œ

∑

w

20

Vl. I div. in 5

∑

∑

#œ œ œ œ œ #œ J & #œ #œ

. œ. # œ. # œ. # œ p

∑

∑

& w

∑

∑

3

. # œ. # œ . œ. œ. œ. # œ. # œ J

∑

∑

∑

& #w ∏

∑

∑

∑

3

Harp

w

w

20 Perc. 4

∏

œ #œ #œ # œ. œ. œ œ R ‰. Œ & œ 3 ∏ F #œ . . # œ. œ. œ. œ œ # œ ≈ Œ & # œ. # œ 3 ∏ 3 . œ œ #œ #˙ # œ. # œ. œ œ & ˙ 3 ∏ 3 œ œ #œ #œ œ œ #œ # œ ‰ & # œ. œ. œ. œ. ∏ œ #œ #œ œ œ œ # œ #œ & Œ œ œ #œ #œ ∏ w w ? ∏ 20

Hrn. F 1

œ nœ #œ #œ. ˙. #œ #œ œ œ

#œ . J Œ P

pizz. œ œ œ nœ ‰ Œ. bœ bœ bœ nœ J 5 P 5 pizz. 5 bœ bœ bœ œ ‰ œ bœ bœ b œ n œ b œ ‰ J ‰ Œ œ bœ bœ ‰ 5 5 b œ bœ bœ bœ bœ œ bœ ‰ bœ œ œ œ bœ ‰ Œ Œ

Œ

b˙ p

bœ bœ bœ œ œ bœ J ‰ Ó bœ bœ bœ nœ ‰ œ 5

5

5

j bœ bœ bœ bœ nœ

Œ.

pizz.

‰ bœ. p arco b˙

nœ Œ

arco

nœ J Œ. P

p

Œ.

‰ ‰ Ó

œ œ œ bœ 5

Ó

arco

#˙ p

∑

F

bœ Œ. J œ bœ bœ

Ó

Ó œ J p

arco

#˙ p

bœ P

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

&

Œ


4 27 Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

Ob. 1

Ob. 2

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

&

B œ

#˙ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ p ∏ #˙ 3 œ # œ œ œ œ . #œ œ. # œ. # œ. # œ ∏ p

& Œ

œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ p #œ #œ. œ. œ. œ. # œ. ‰ Œ J 3 3 p 3 #œ œ œ œ. # œ. # œ. # œ p . . # œ. œ. œ. œ # œ J ‰ ‰ #œ #œ

& Œ

œ. & J & &

˙ œ.

5

œ #œ #œ #œ # œ. œ. œ. œ. . p ? ∑ &

5

?

Hrn. F 2

Tpt. 1

Tpt. 2

Perc. 2

? œ

Perc. 4

∏

w

∑

Œ

∑

œ

w

w

w

˙

˙

#w

∏

∑

∑

Œ œ #œ #œ p œ œ ˙

˙

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

27

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w

change harp

∑

w

∑

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3

3

˙

Œ Œ œ w ∏

œ #˙ œ

œ ˙

3

3

˙

˙. ∏

œ

#˙ #œ ˙ 3 ˙ œ

˙

˙

˙

Ó.

Œ Ó.

#˙.

∏

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

#œ w ∏

l.v.

Œ

œ Ó Ó 3

Œ #˙. ∏ œ

˙

Ó.

l.v.

˙

3

Œ

∑ Ó.

ã

∑

∑

∑

∑

ã

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

w

Œ

œ

Ó.

Œ

œ

œ

œ

œ ∏

Tom-Toms

œ ∏

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó.

3

3

& œ œ bœ Œ 3

bœ bœ bœ

& Π&

3

œ œ bœ 3

& &

t

Œ

3

Ó

bœ bœ œ œ bœ

Œ

œ & J ‰ Œ P œ. & ‰ p

œ œ œ

˙

p œ

P

Ó

∑

5

P

bœ J ‰ Ó.

#œ J ‰ Ó. P

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Ó

œ Œ

3

j œ œ. p

arco

#œ #œ #˙. p π arco Ó. j . ˙ #œ œ #œ p π arco Ó. #œ ˙ ˙ π p ∑ ∑

œ

arco

pizz.

Œ

pizz.

Œ

#œ π

∑

#œ π

Ó ‰ Ó Ó.

j Œ. œ

Ó ∑ ∑ ∑

B

Ó

œ

œ Œ œ

œ Œ œ

Ó

œ

Œ œ

Ó

3

3

∑

j œ Œ.

sul pont.

œ.

arco

Œ

Œ

sul pont.

˙ F

œ ˙ #œ #œ #œ p π

#œ π

j œ‰

sul pont.

˙. F

œ œœ p

˙ F

pizz.

sul pont.

œ œ œ bœ ˙. F p

˙ p

Ó.

˙

bw œ œ œ bœ F p

∑

bœ bœ bœ

Œ œ

bœ bœ. œ œ œ bœ J p F

∑

bœ J ‰ bœ bœ nœ Œ &

œ Œ

∑

∑

Ó

Ó

3

∑

∑

5

Œ œ

∑

Ó

bœ J ‰ Ó.

˙ + π

∑

∑

π pizz. b œ b œ b œ œ œ

w+ π Ó

Temple-block

∑

Ó.

∏

∑

∑

arco

w

∑

∑

Ó.

œ. Œ

Ó

w #œ

∑

&

?

∑

# œ. ∏

∑

w

∑

#œ w ∏

∑

∑

∑

w

Œ Œ

Ó.

∑

w

∑

Vibraphon con arco l.v.

π °

∏

∑

∑

∑

Œ

w

∑

∑

Ó.

# œo

˙

∑

Œ

∏

œ #˙

˙

∑

3

˙

˙

∑

œ w

Ó

œ #œ

∑

∑

#w Ó.

Ó

#˙ ∏

∑

&

∑

Ó

∑

∑

Ó

3

∑

∑

&

p

∑

∑

Fs

œ

3

∑

#œ J Œ.

˙

∑

∑

˙ π

˙

∑

∑

& Ó

œ ˙.

∑

&

#œ 3 27 œ #œ #œ #œ 3 #œ œ œ œ J ‰ Ó. & œ œ œ #œ #œ #œ p

∑

3

Ó.

Œ

w

∑

&

D.Bs. 1st

œ

p

#˙ #œ œ

w

∑

&

Vc. div. in 3

3

œ #œ

˙

∑

&

Vla. div. in 3

∏

#œ œ . J

p œ #˙

∏

3

˙

#œ #˙

˙ #œ #œ œ œ . ∏ p #˙ œ œ œ #œ #œ J ‰ p ∏ ∏ nœ œ œ ˙

œ #˙. #œ œ œ œ

3

œ

∑

&

Vl. II div. in 5

p3

#˙ #œ œ

∑

27 w &

Vl. I div. in 5

∏ p

œ

?

27 Harp

œ œ #œ #œ

Ó.

27 Perc. 3

#œ.

∑

27 Hrn. F 1

œ #œ

Œ

3

Ó

pizz.

œ π ∑

Œ

œ Œ

arco

œ Œ ˙

π


38

&

∑

∑

Ó

Fl. 2

&

∑

∑

Ó

Fl. 3

&

∑

∑

Ob. 1

&

∑

∑

Ó

Ob. 2

&

∑

∑

Ó

&

∑

Fl. 1

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

? Π?

# œ. ‰ J Œ π

3

w

Hrn. F 2

? w ?

˙+

# ˙+

&

∑

Tpt. 2

&

∑

Perc. 3

Perc. 4

Harp

ã

Œ

38

Œ

ã

œ œ Œ

œ

œ Œ

œ

3

œ

3

˙ Œ

Ó ˙

w

∑

œ Œ œ. p. 3

# œ. p

Ó (p ) Ó

Ó (p )

3

œ ∏

3 3

∏

œ ∏

∑

∑

∑

œ Œ. J

œ Œ. J ∏

Œ Œ

˙ æ ∏

œ œ Œ p 3 œ œ Œ p

˙ æ

œ œ. Œ

Œ

Ó.

œ œ. Œ

Œ

œ œ. Œ

Œ

3

Ó

Œ

w

∑

∑

œ π

œ.

∑

∑

˙ æ

3

∑

w

œ π

Œ

‰ jŒ œ F.

∑ +œ .

∏

œ

b œ.

œ p.

Œ

b œ.

œ p.

Œ

œ p.

œ ∏

bœ ∏

œ ∏

+ œ. J ‰

œ œ œ

#w

œ

‰ œ Œ J F

Œ

‰ bœ. ∏

œ

‰ œ Œ J F

Œ

œ p

Ͼ p

. œ bœ π.

Œ

Ó

Œ

Ó

3

3

3

œ œ π. . 3

Ó

Ó

˘ bœ ‰ Œ b˙ J 3 P ∏ ˘ bœ ‰ Œ b˙ J 3 P ∏ 3 j‰ Œ œ ˙ ∏ Pfl

∏ ˙

3

3

bœ œ b˙ . F p

œ. F

˙ p

3

˙ p

3

œ œ. ˙ F p

3

Ͼ

w

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

Ó

œ œJ Œ 3 π œ ˙ æ 3 π

œ P œ P

Œ

˙ æ

œ Œ P

3

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b˙. œ œ œ bœ π F

& Ó

j œ Œ.

sul pont.

œ œ œ bœ ˙ π F

& Ó

ord.

& Ó

ord.

œ. F

˙ π

œ F j Œ. œ

&

œ œ œ π

œ ˙

#œ #œ #˙. π & j #œ #œ. π & #˙. π

œ.

&

∑

&

∑

?

œ #œ

? Œ

˙

t Ó

‰ Ó

‰ Œ

Ó

#œ #œ #œ π #œ #œ #œ π j #œ #œ. π #˙ π ∑

Œ #œ

‰ # œj Œ # œ

œ œ Œ #œ

3

œ œ Œ

˙ arco

#˙ π

œ

‰ # œJ Œ # œ

˙

w

Ó

w w ˙ ˙

œ π œ

π #œ π

#w π w

bœ œ bœ bœ œ œ œ œ

j Œ. œ

˙

j Œ. #œ

˙

Œ

Ó

‰ # œJ Œ

œ

pizz.

œ

Ó

bœ œ Ó . F p b œ b œ. Ó

œ

Ó œ œ. F p 3

˙+

+. œ J Œ. F

b˙ ∏

˙ æ p

F

˙ ∏

‰ œ œ œJ Œ F p 3F ˙ œ œ æ æ3 F p

3

Second Harp: Six tuned pitches

f œ

f

∑ Ó ∑ Ó Ó

Ó. Ó. j

∑ Dn Cs Bn lEn Fs Gn As

∑

sul pont.

b œ. Œ . J F bJœ. Œ . J F œ

ß

∑

œ J ‰ Ó. F

∏

Œ

F œ

œ >œ

b˙.

∏

F p3

3

∑ ∑

3

L# # œœ ‰ ‰ K L# œœ Œ . #L# œœ œ Kœ œ ƒ

F ∑

5

f

bœ œ œ œ bœ 5

5

bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ π F 5

5

sul pont.

5

œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ 5

5

b w> æ F

5 5 5 5 5 5 bœ bœ bœ bœ bœ bœ b w> œ œ œ œ œ bœ bœ æ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ F 5 5 5 π F ∑ ∑ ˙ w ˙ ˙ ˙

˙. π

œ π

∑

w

3

˙ π

Ó.

Ó

5

bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ

ord.

sul pont.

Ó

arco

w π

? Œ

t

3

Ó

sul pont.

˙ F

j œ œ. π

#œ #œ #œ π

B Œ

sul pont.

ord.

3

‰ j œ ß>

5 5 5 5 bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ b w> œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ æ F π F sul pont. 5 5 5 5 ord. 5 5 bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ bœ bœ b w> b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ æ œ œ œ œ F π π F sul pont. 5 5 ord. 5 5 5 5 5 bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ bœ bœ b w> b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ æ œ œ F π π F sul pont. 5 5 5 5 5 ord. 5 > bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ bw b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ π Fæ π F

bœ bœ bœ bœ œ œ œ bœ π

sul pont. ord.

Œ

ord.

3

œ œ. F p

> Œ ‰ bJœ J ß

j ‰ Ó. œ Ffl

3

∑

‰œ Œ P

∑

˙

3

3

Ó

3

&

bœ bœ. œ œ œ bœ J π F

3

b ˘œ ‰ Œ J F ˘ bJœ ‰ Ó J F

b œ b œ. b ˙ F p3

∑

∑

&

ord.

˙ p w

∑

∑

Œ

p

3

∑

∑

œ

œ. Ó P

∑

sul pont.

˙ p

P

3

∑ Œ

Ó

p

b œ. F

œ. Ó P b œ. Ó

3

˙

3

œ. Œ P

˙ p

œ. P

˙ ˙

P

œ Œ P.

3

5

C

b œ. F

b œ. Œ

3

Ó

b œ. ‰ J j œ. ‰

Ó

œ π.

∑

‰ bœ. ∏

Œ

π

œ.

Ó

. b œ. b œ

∑

&

D. Bs. div. in 2

j ‰ œ Œ

Ó

Ó

#w

j ‰ œ Œ

Œ

˙ ∏

∏

∑

Ó

Œ

Œ

∑

& Ó

Vc. div. in 3

Ó

3

b œ. p

∑

& Ó

Vla. div. in 3

œ π.

œ Œ œ. p.

Œ

∑

&

Vl. II div. in 5

˙ ∏

˙

w

˙

. ‰ b œJ Œ F ‰ b œ. Œ J F

38

38

Vl. I div. in 5

&

w

Tpt. 1

38

Œ

#œ π.

. œ. Œ b œ p

Ó

b˙ ∏

Ó

‰ œJ. Ó . π

38 Hrn. F 1

# œ. π # œ.

w

? w

Œ

∑

Ó.

œ. œ. Œ # œ.

œ π.

3

Œ

j‰ Œ #œ

Œ

œ

Ó

pizz.

œ

Ó

Œ

œ

Ó

œ π

∑ Œ

œ

œ œ

Œ

œ

&

Ó

&

Ó

&

Ó w w

Ó ∑

bœ Œ bœ p 3

œ Œ bœ p 3

œ Œ œ 3 p pizz.

#œ π #œ π Ó

Œ

3

Œ

3

3

#œ p #œ p #œ p

‰ b œJ Ó . F ‰ bœ Œ J F bœ ‰ J Œ F

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ Œ Œ

‰ jŒ #œ F w

Œ

w

5

∑

‰ jŒ œ F ‰ jŒ #œ F

sul pont.

Œ

bœ p bœ p

œ p œ p

#œ p

Ó Œ Œ Œ Œ w w

œ

œ œ π

Œ

Ó

œ œ π

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

œ bœ π

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

3

3

bœ œ

Œ

3

3

œ

œ œ π

œ

œ œ π

3

3

w w

3

3

3

3 3

3

bœ Œ P

bœ F

œ P

œ F

Œ

œ Œ

œ

P

F bœ F

œ Œ P

bœ F

P

bœ Œ

bœ Œ P

bœ F

bœ Œ œ bœ bœ Œ p 3 Fp 3

œ Œ bœ bœ p F p bœ bœ Ó p F 3

∑

bœ p bœ p

w w

Œ

b >œ f b >œ f b >œ f

Ó. Ó. Ó. ∑

Ó.

∑

Ó.

∑ j œ Œ. F j œ Œ. F

Ó Ó


6 47 Fl. 1

Fl. 2

& w

˙

& w

˙

Fl. 3

&

∑

Ob. 1

&

∑

Ob. 2

&

∑

Cl. 1

&

∑

&

∑

?

∑

&

Ó

?

∑

&

Ó.

?

∑

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

47 Hrn. F 1

47 Perc. 1

& Ó.

Gongs

47 Perc. 2

&

∑

nœ Œ. J F j . bœ Œ F ∑

∑ Ó

∏ ∑

l.v.

Ó

&

3

œ Œl.v. œ 3

n˙ æ

b >˙ . æ

> & næw ∏ > & n æw ∏

n˙ æ

l.v.

˙ æ

∑

3

n >œ æ p 3

œ æ

∑

‰ #œ.

∑

∑ Œ

‰ œ J

3

bœ æ

bw æ

b˙ æ

b˙. æ b˙. æ

∑

&

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

Ó

n >˙ æ

bœ æ

b˙ æ ∏

3

œ #œ œ œ æ æ æ æ 3

nœ æ

b œ n œ >œ # œ æ æ æ æ

œ æ

bœ nœ bœ n˙ æ æ æ 3æ

bœ nœ bœ nœ œ æ æ3 æ æ æ

œ æ

&

b˙. æ ∏

3

3

œ # œ >œ # œ ˙ æ æ æ æ æ 3 p ∏3

nœ bœ nœ œ æ æ æ3 æ n˙ æ

œ #œ ˙ æ æ æ

œ #œ œ #œ œ æ æ æ æ æ 5 ∏ # œ œ # >œ œ æ æ æ æ p ∏

b œ n >œ œ æ æ æ p ∏

b˙ æ

b˙. æ ∏

∑

nœ bœ æ æ nœ æ

arco

b˙. æ ∏

arco

&

Ó

Ó

∏

3

˙

∑

b˙ æ ∏

arco

œ æ

Dn

∑

œ

3 4

∑

l.v.

l.v. ‰ # œJ 43

∑

43

∑

# œ œœ k Jb œœœ œ œ b œ Jb œ 3 4 J F

Af

5

Ef

∑

ƒ

Ds

43

w æ

w æ

œ 43 æ

w æ

œ #œ œ ˙ æ æ æ æ

w æ

3

3

>˙ æ p

#œ æ 3 ∏ œ #œ œ æ æ æ

˙ æ

œ #œ œ #œ æ @J @ @ 3

œ œ #œ æ æ3 æ

bœ æ

nœ æ

œ. 43 æ

w æ

# >œ ˙ æ æ p 3∏ # œ œ # >œ œ @œ #@œ æœ @ @ @ @ 3

3

˙ 43 æ

w æ

>œ @ p >œ @ p

œ @ ∏ œ œ œ #œ œ @ @ @ @ @ ∏ œ œ #œ œ #œ œ @J æ @ @ @ @ 3

˙. æ

3

3

œ æ

˙. 43 æ

˙. æ

œ n œ b œ n œ œ œ # œ @œJ @œ #@œ @œ #@œJ æ æ æ3 æ @J 3æ æ 3 3 3

bœ nœ #œ œ æ æ æ5 æ

˙. 3 4 æ

˙. æ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ ˙. æ @J @ @ @ @ @ @ æ 3

˙ 3 4 æ

3

œ œ #œ œ #œ @J @ @ @ æ 3

œ #œ œ bœ @ @ @J æ 3

˙ æ

> # œ œ # œ @œ #@œ æœ @ @ @ 3 p

œ æ ∏

˙. 3 4 æ ˙. 3 4 æ

‰ Ó. ‰ Œ

Œ

. œ. #Lœ. # œ # œ. F

∑

Ï

>œ œ #œ œ bœ @J @ @ @ 44 æ 3 F ord. >œ œ œ œ @ @ @ 44 æ 3 F ord. œ #œ > 4 æœ @ @ 4 F ord. >œ 4 4 æ F

ord.

44 k >œ æ F ord. 4 k >œ 4 æ F ord. > 4 L#æœ 4 F ord. > 4 L#æœ 4 F ord. > 4 L# æœ 4 F

ord.

˙. 3 4 æ ˙. 3 4 æ

œ@ ˙æ. p

o w ∏

# >œ 44 æ F ord. # >œ 44 æ F ord. # >œ 44 æ F ord. >œ 44 æ F

3

œ 43 æ

3

˙. æ

∑

4 4

3

˙. æ

4 4

44

œ #œ œ #˙ 43 @ @ @ æ

œ œ #œ œ #œ œ 43 æ @ @ @ @ æ

œ @ p œ @ p

F

∑

ord.

w æ

œ ˙. @ æ p

. . œ. # œ L# œ. ‰ k œ # œ

Vibraphon #œ nœ #œ 44 # œ ‰ # œ ‰ œ œ œ œ # œ n œ F 5 * # œœ change harp 4 k L# œœœ Ó. 4

∑

w æ

‰ Œ

4 4

4 4

∑

w æ

˙ æ

&

Cn En

w æ

#œ ˙ æ æ

44 L# œ@ ß> >œ 4 J 4 ß flz. >œ 44 @J ß

flz.

∑ j #œ ‰ Œ

Œ.

˙

∑

∑ J f

44

œ

3 4

∑

J F As

43

44

∑

∑

k bJ œœœ Œ # œœœ ‰

Œ.

44

∑

∑

Œ

œ œ ˙ 43 F ∏ 34 ˙ .

3 4

∑

l.v.

4 4

∏

F ∏ 34 œ œ ˙ F ∏ 3 œ œ ˙ 4 F ∏ ˙. 34 ∏

∏ œ œ. J F π

∏

l.v. ‰ œJ Œ œ

Œ

l.v.

œ kn œ œ

F ∏ œ ˙

∑

œ #œ œ ˙ æ æ æ æ

n œ œ # >œ æ æ æ p

Œ

j œ Ó ß>

œ.

∑

#œ æ

∑

∑

˙

l.v.

œ œ œ

ß ∏

>œ J Ó ß

œ.

∑

Jb œ Ó . F

œ #œ œ œ æ æ æ æ ∏

bœ bœ æ æ

J ∏

œ œ. J F π

∏

kœ ˙

Œ.

˙

‰ bJ œ . ∏

œ> # œ œ # ˙ æ æ æ æ p ∏ 3

bw æ

∑

‰ kœ.

# >œ J ß flz. # >œ @ ß flz. >œ @ ß flz. >œ @ ß

q = 72

3 4 Œ

∑

∑

∑ ∏

∑

>œ J Ó ß

œ.

3 # œœ œ Œ L# œœœ Œ ‰ K œ #Lœ # œ k Jb œœ Œ Œ ‰ œ J Kœ Ds En F f ƒ As ∑ ∑

& bæw ∏

bw æ ∏

œ >œ J 3 ß

∑

œ æ

bw æ

∑

3

nw æ

bw & æ ∏

∑

l.v. Œ #œ Œ Ó

& bæw ∏

& bæw ∏

Vla. div. in 3

‰K œ w ∏

∑

b >˙ æ

∑

j . nœ Ó F

∑

∑

∏

∑

3

b˙ ∏

∑ #œ p

˙

3

3

> & næw ∏

Vl. II div. in 5

œ Ó. J F

˙

k œœ K œ Jb # œœ & Ó . K L# œ ‰ Ó b œœ Œ K œ J F f Cn Af Ef

47

Vl. I div. in 5

Œ L# œJ ˙ 3 ∏

∑

47 Harp

∑

œ.

B B B

∑ ˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏ sul pont. ˙. æ ∏ sul pont. ˙. æ ∏ sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏ sul pont. ˙. æ ∏ sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.

˙. æ ∏

sul pont.


Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

Ob. 1

& ≈

˙. & æ

. . # œ. . k œ. # œ. œ. œ # œ Œ & L# œ. # œ 3

5

œ. & æ j & œ@ Œ

F3 . . ‰ ‰ L# œ. k œ # œ 3

Œ

F5

j . . ‰ L# œ. ‰ k œ # œ ‰ & Œ 3 F . # œ. œ. œ. œ. # œ # œ. Ó & 3

Cl. 1

Cl. 2

3

Bsn. 1

Bsn. 2

Hrn. F 2

&

∑

&

∑

Tpt. 1

& ˙ ?

&

˙

senza mute

&

w

Vl. I div. in 5

& æ

˙ æ

#˙ & æ

˙ æ

˙ & æ

˙ æ ˙ æ

k˙ & æ

˙ æ

k˙ & æ

˙ æ

L# ˙ B æ

˙ æ

L# ˙ B æ

˙ æ

L# ˙

˙ æ

B æ & Vc. div. in 3

D. Bs. div. in 2

∑

. œ. # œ

3

Ó.

3

L# œ.

œ. J F

3

3

œ.

?

?

f

œ J π

f

π

˙

# œ # œ.

# œ.

k œ.

F

#˙ æ

˙. æ

#˙ æ

˙. æ

3

# œ.

Œ.

˙ æ

˙. æ

k˙ æ

˙. æ

k˙ æ

˙. æ

L# ˙

˙. æ

L# ˙

æ

˙. æ

L# ˙ æ

Ó.

pizz.

œ J F

æ

œ

#œ #œ #œ 3

∑

&

∑

∑

t

∑

∑

Ó.

t

∑

∑

Ó.

? ?

Œ Ó.

ƒ

# œ.

œ. ‰

# œ.

3

5

pizz. œ œ

F

3

œ

j ‰ # œ. 3

œ.

‰ 3

œ. œ.

œ.

‰.

œ.

# œ.

œ.

œ.

3

‰.

ƒ

# œ.

œ.

3

‰.

Œ

# œ.

. # œ. œ. œ. # œ. # œ . ‰ # œ. # œ # œ.

F

5

5

Œ

Π3

œ.

# œ.

3

6 ƒ . . . œ. œ. œ. œ. n œ n œ. # œ # œ # œ.

6

F # œ.

6

œ.

œ.

6

. . # œ. # ˘œ œ. # œ. œ. œ. # œ n œ ‰ 5

6

n œ.

œ. J

œ. 3

œ.

# œ.

Œ

œ. # œ.

3

j œ. ‰

# œ.

œ. # œ. # œ.

ƒ

œ.

Œ

6

# œ.

‰ œ.

3

# œ.

∑

˙ f ˙

˙

˙

˙

˙

f

Œ

6

. . # œ. œ. # œ # œ # œ. # œ. œ.

6

6

. . œ. # œ. # œ # œ

6

6

˘ . . # œ. . # œ œ. # œ œ. œ n œ ‰ # œ. # œ.

5

Œ

œ

F °

#w æ ∏ #w æ ∏ #w æ ∏ w æ ∏ w æ ∏ nw æ ∏ nw æ ∏ nw æ ∏

œ

3

5

*

kw æ ∏

œ ‰ 3

j ‰ #œ 3

œ ‰

‰ 3

3

arco

#œ π

arco

‰ #œ π 3

arco

‰ #œ π 3

œ

kw æ ∏ #Lw æ ∏ #Lw æ ∏ #Lw æ ∏ Œ

‰ w w w

Π3

œ

Œ

3

œ J

#œ Œ

7

ƒ . . . . œ. # œ. œ. n œ n œ. # œ # œ. # œ œ

F

# œ.

œ.

f

#˙ æ p #˙ æ p ˙ æ p ˙ æ p ˙ æ p œ

œ.

Œ

5

˙

ƒ ° ˙ æ p ˙ æ p ˙ æ p ˙ æ p ˙ æ p #˙ æ p #˙ æ p #˙ æ p

˙ æ

˙. æ

# œ.

5

# œ œ # œ l.v. œ nœ R ‰.

˙ æ

˙. æ

3

˙ æ

˙. æ

k œ.

n œ.

œ.

5

˙ æ

˙. æ

3

œ.

Ó

#˙ æ

˙. æ

k œ.

# œ.

. . œ. # œ. k œ. n œ. # œ. œ. # œ # œ. œ

œ.

# œ. ‰.

˙

3

˙. æ

œ.

ƒ # œ.

6

. # œ. . œ. œ. œ. n œ. # œ. # œ ‰ # œ. # œ. # œ

5

3

5

œ.

. . œ. œ. # œ. # œ œ. # œ

5

3

œ. œ.

œ #œ œ

3

L œ.

. # œ. # œ

# œ.

˙

#œ #œ #œ

# œ.

. . # œ. œ. # ˘œ k œ. # œ. œ. œ k œ. # œ R ‰.

# œ.

Œ

∑

&

j œ.

j . L# œ. # œ

3

˙ π ˙

˙

œ.

œ.

5

3

˙ f # ˙o ∏

Ó

>œ # œ . @ p ∏ >œ # œ . @ p ∏ >œ # œ . @ p ∏ >œ œ . @ p ∏ œ œ. @ p ∏ # >œ n œ . @ p ∏ # >œ n œ . @ p ∏ # >œ n œ . @ p ∏ # >œ k œ . @ p ∏ # >œ k œ . @ p ∏ >œ L# œ . @ p ∏ >œ L #œ. @ p ∏ >œ L# œ . @ p ∏

œ.

# œ.

. . . œ. œ. # œ. n œ. # œ ‰ L# œ. # œ. k œ # œ ≈ ‰

5

Œ

. œ. L# œ. # œ. # œ

Œ

L# œ. F

Œ

œ. # œ . # œ. œ . . œ œ. # œ.

L# œ.

5

5

3

3

Œ

Œ

Ó.

˙ æ

˙ & æ

3

n œ. œ. . J # œ. L# œ. œ k œ. # œ.

œ. . . J ‰ k œJ # œ. ‰ k œ # œ. F 3 # œ. . . œ. # œ. œ œ œ. J . #œ

˙

˙ æ

˙ & æ

# œ.

˙

˙ æ

˙ & æ

Vla. div. in 3

3 ∏

œ

˙ æ

˙ & æ

Vl. II div. in 5

3

5

#˙ & æ

œ.

Œ

˙

∏

55 # ˙

L# œ. ‰

Œ

∑

#œ Vibraphon j œ œ #œ œ #œ ‰ & ‰ #œ #œ

55 Perc. 2

f

?

senza mute Trumpet in Ef

Tpt. 2

. # œ. œ. # œ. # œ

∑

& Ó

œ.

3

55 Hrn. F 1

. # œ. œ. # œ œ. 5

. . œ. # œ ‰ L# œ. k œ ‰

# œ. . # œ. k œ. # œ. # œ. œ. œ. œ œ. ‰

F . . # ˘œ . . œ. # œ. œ. œ n œ. # œ R . Ó ‰ L# œ. # œ k œ 5 ƒ F . # œ. . . œ. # œ. œ. # œ n œ. ≈ ≈ ‰ Œ L# œ. k œ # œ

Œ

3

Ob. 2

. . ˘ œ. # œ. # œ œ. n œ # œ J ‰ # œ. k œ. L# œ. k œ. # œ. 3 3 ƒ

. . . œ. # œ œ. # œ n œ

55

œ 3

œ

œ

3


8

. # œ. . . . # œ. # œ. . . . n œ. # œ. œ. # œ n œ. . . œ. œ. œ œ # œ ‰ # œ. # œ. # œ œ œ ≈ & # œ. # œ # œ 6 6 6 p ƒ f F 6 . . . # œ. œ. œ. # œ # œ . . . œ. œ. # œ. œ . . . n œ. ‰ # œ. # œ. # œ œ œ ‰ # œ. # œ. # œ œ œ & 6 6 6 6 ƒ ƒ F . # œ. # œ . . . . œ # œ . n œ. # œ. œ. . . . . . . œ œ œ ≈ ≈ # œ. # œ. # œ œ œ & ‰ . # œ # œ. # œ # œ 6 6 6 ƒ 6 p . # œ. . # œ. . œ. œ. œ. œ. # œ. # œ . œ. . n œ. # œ. œ. # œ . # œ # œ ≈ ≈ # œ. # œ. # œ œ & ≈ ≈ # œ.

59 Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

Ob. 1

Ob. 2

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hrn. F 2

Tpt. 1

Tpt. 2

6

6

6

F3 6 ? Œ œ. œ. # œ. œ. # œ. # œ. ? œ.

6

& #˙ ∏ & ˙ π œ & π

ƒ

œ.

5

3

p6

#œ π

œ.

3

# œ.

œ.

œ ‰

Œ #˙ ∏

& Œ

#œ #œ #œ

‰.

& Œ

Vibraphon

F *

#œ J œ

#œ œ œ œ # œ œ # œ n œ ≈ ‰ . ƒ

59

Vl. I div. in 5

w & æ w & æ

#w

t w

#w

œ

Œ

Ó œ

œ

3

j œ œ

Œ

6

6

œ. œ.

3

œ.

# œ.

œ. # œ. 3

œ. # œ.

# œ.

œ.

3

œ.

# œ.

œ.

œ. # œ.

π 3 . . . œ. œ. œ œ. . œ. # œ. # œ. # œ. # œ # œ #œ œ. # œ. 6 6 3 π ∏ π 3 . . . œ. œ œ œ. . œ. # œ. . # œ # œ . . ‰ #œ #œ #œ œ. # œ. œ. 6 3 ∏6 π œ Œ Œ œ ∏ ∏ 6 œ. œ. œ. ‰

˙ f

˙

˙

˙

3

˙

f

‰.

Œ #˙. æ

œ œœ‰ # œ # œ# œ # œ 6 ∏ π

Œ

6

ord.

ord.

ord.

˘œ œ. œ. . . # œ. # œ œ

∏ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. # œ. # œ. œ. œ.

6 ∏ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ # œ. # œ. œ. n œ. # œ.

6

p ∏ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ.

ord.

6

6

6

6

6

. . . . œ. œ. œ ≈ ≈ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ≈ # œ. # œ. # œ # œ #œ 6 6 6 6 ∏ 6 6 p p 6 ∏ ord. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ ‰ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ‰ # œ. # œ. # œ # œ #œ 6 6 6 6 ∏ 6 6 6 p ord. ∏ p . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. . . . . œ œ œ œ . . ‰ # œ. # œ. # œ # œ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ # œ 6 6 ∏ 6 6 6 p 6 p ∏ ∏ . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ ≈ ≈ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ≈ ≈ . # œ. # œ. # œ. # œ # œ #œ #œ 6 6 6 6 p 6 6 ∏ 6 p ∏ ord. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ ‰ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ‰ . # œ. # œ. # œ. # œ. # œ # œ #œ œ 6 6 ∏ 6 6 6 6 p ∏ p ∏ . . . . # œ. œ. œ. œ . # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. . # œ. # œ. # œ. œ. œ œ #œ ‰ # œ. # œ. # œ # œ. # œ. # œ ‰ 6 6 6 6 6 p 6 ∏ p ∏6 . . œ. . . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. œ œ . # œ. # œ. # œ. œ œ . # œ. # œ. # œ. œ # œ # œ ≈ ≈ ≈ ≈ 6 6 6 6 6 6 p ∏ p ∏ 6 . œ. œ. œ. . . . œ. . . . . # œ. # œ. # œ œ œ . # œ. # œ. # œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. # œ # œ ‰ ‰ #œ 6 6 6 6 6 6 p ∏ ∏ 6 p #œ

˙.

#w π

w

˙.

#w F

w π

#w

w

œ

w

w

w

w

6

w

arco

œ. 3

3

6

6 ∏ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙ æ p ord. # œ. œ. œ. œ. œ.

6

π ∏ . . œ. œ. ≈ # œ. # œ. # œ. # œ œ ≈ ‰

π

ord.

#˙ æ p ord. œ. œ. œ. œ. œ.

6

œ.

3

6 6 6 ∏ 6 . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ # œ œ # œ

#œ æ

6

3

ord.

#œ æ

6

π

œ.

6 6 ord. ∏ 6 . # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ # œ. œ. œ. # œ. œ

#˙. æ

∏

6

. . . œ. ≈ ≈ # œ. # œ. # œ. # œ œ œ 6 π π 6 ∏ n œ. . œ. œ. œ. . # œ # œ ‰ # œ. # œ. ‰

#œ æ

æ p #w æ

˙. æ

∏

#˙ æ

æ

∏

œ. œ.

π

#w π

arco

œ

p

#w

6

3

œ œ œ œ ≈ ‰ .

æ

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ.

3

t w

#œ #œ #œ #œ ∏ 6

Ó

F

6

f ˙

#w

ord.

5

˙

π

6

#˙. æ p

#Lw B æ

?

#œ #œ #œ#œ#œ œ œ œ œ Œ 6

#œ æ p

œ

‰.

Œ

#Lw B æ

?

œ

3 . . . œ. œ. œ œ. . œ. # œ. . # œ. # œ # œ. # œ. # œ # œ #œ œ . 3 ∏ 6 π 3 . . . œ. œ. œ œ ‰ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ œ. . œ. # œ. #œ #œ

#w ∏

∑

∏ w

∏

æ

#Lw B æ

D. Bs. div. in 2

˙.

F

D

#w π

#w

Œ

w æ p

& æ

Vc. div. in 3

˙.

kw

#˙. ∏

∑

F

kw

œ

Œ

w æ

kw & æ

?

Œ

#w æ p #w æ p #w æ p #w æ p

w & æ

w & æ

Vla. div. in 3

6

#˙. F

∑

æ p #w æ

#w & æ

w & æ

Vl. II div. in 5

w

æ p #w

#w & æ

# œ.

∑ œ J

6

p6

6 6 ∏ p 6 ∏ . . . œ. œ. œ. # œ. # œ . . œ. œ. n œ. ‰ # œ. # œ. # œ. # œ œ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ œ ≈ 6 6 6 6 p π p ∏. ∏ . #œ œ. # œ. # œ. œ. ≈ ≈ . # œ. . œ. œ. œ. œ. n œ. # œ. # œ ≈ ≈ . . # œ. # œ. œ. #œ #œ #œ#œ 6 6 6 6 f 6 p ∏ π 6 F 6 6 ∏ p ∏ . . . # œ. . . # œ. . . . . # œ. . # œ. . . # œ . . . # œ. # œ. # œ. œ œ œ. œ ‰ # œ. œ œ œ. # œ. # œ. œ # œ. # œ œ. ≈ ≈ # œ. # œ. # œ. # œ. œ. œ œ œ # œ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ. œ. œ œ n œ 6 6 6 6 π 6 6 F p 6 ∏ π ∏ p 6 ∏

Œ

6

#w & æ

6

w

œ ∏

f

. . œ. # œ. # œ. œ. # œ . . œ. . œ. # œ. # œ . . . œ. n œ. ‰ # œ. # œ. # œ. # œ œ œ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ œ œ ≈ ≈ 6 6 6 p 6 6 π p ∏ ∏ . . œ. œ. # œ. œ. œ. . # œ. . # œ . . œ. œ. n œ. # œ. # œ . ‰ # œ. # œ. # œ. # œ # œ. # œ. # œ œ ‰ # œ. œ. # œ. œ œ 6 6 6 p ∏ 6 ∏6 p ∏6 F . . # œ. . œ. œ. # œ œ. . # œ. œ. # œ. # œ. œ. . œ. œ. œ. n œ. # œ. # œ . . . . # œ œ # œ . . . . ≈ ≈ ‰ #œ #œ ‰ # œ # œ # œ. # œ œ œ #œ 6 6 6 ∏ 6 p p ∏ 6 ∏ 6 . # œ. . # œ. . . . . # œ. . # œ. œ œ. œ. # œ. # œ. œ # œ. # œ œ. ‰ # œ. # œ. # œ. # œ. œ. œ œ. n œ # œ ‰ # œ. # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ

π # œ. œ. # œ. # œ. . . # œ. ‰ # œ. # œ. # œ. œ. œ œ. œ 6 6 f π F . . # œ. œ. # œ . # œ. œ. # œ œ. œ. œ. # œ ≈ ≈ # œ. ‰ 6 6 F 6 ∏ f 6 π . . . #œ . . œ. œ. # œ œ. . # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ œ. œ. œ. ‰ # œ # œ. # œ. ≈ ≈ # œ #œ 6 6 ∏ 6 π 6 . F. . . # œ # œ . . # œ. . # œ œ. œ. œ. œ. # œ œ. . ‰ # œ. œ œ œ. # œ. # œ. ‰ # œ # œ. # œ. œ

f

6

Ó

59 Perc. 2

6

6 p ƒ F . # œ. . . . # œ. # œ. . œ. . n œ. # œ. œ. # œ n œ. . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ œ # œ . # œ # œ . ≈ ≈ #œ #œ œ & 6 6 6 ƒ p 6 f . . . # œ. œ. # œ. . . . # œ. # œ # œ n œ . . n œ. # œ. œ . . œ œ ‰ # œ. # œ. # œ œ ‰ # œ. # œ. # œ œ & 6 6 6 p ƒ6 ƒ F . # œ. . # œ. . . . . # œ . . . œ # œ n œ # œ œ. # œ n œ. . . . . œ. œ œ ‰ # œ. # œ. # œ œ œ ‰ & ‰ # œ. # œ # œ

ƒ

59 Hrn. F 1

. . . # œ. œ. œ. œ. # œ . . œ. . # œ . ≈ # œ # œ. # œ. œ ‰ # œ œ œ # œ. # œ. 6 ∏ 6 π 6 . F . # œ. # œ. œ. # œ. n œ. # œ . . # œ. œ. œ œ. œ. œ. . # œ ≈ ≈ # œ ‰ #œ


E

63 Fl. 1

& œ.

œ.

3

œ.

œ

Ó

& # œ. # œ.

œ.

œ.

3

Fl. 2

œ.

œ.

˙

& œ. # œ. # œ.

œ.

3

Fl. 3

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

3

œ

˙

œ.

3

œ.

œ.

˙

œ.

œ.

3

3

Ob. 1

& # œ. # œ.

Ob. 2

& œ. # œ. # œ.

3

3

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

& # œ.

& œ . ˙ ? ? 63

Hrn. F 1

Hrn. F 2

œ.

3

œ.

œ.

œ.

œ.

3

œ.

3

Tpt. 2

&

w

˙ f

K˙ #œ

Vl. I div. in 5

&

&

&

Vla. div. in 3

D. Bs. div. in 2

∑

Œ

#˙ π

˙

Ó

˙. f

Œ

w

∑

˙.

∑

∑

∑

&

œ π

w

œ

w œ

Ó.

œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ

F

∑ 5

5

5

p

6

5

5

∏

3

#˙. ∏

Marimba

Ó.

ƒ

∑

Œ

π

f

∑

w π

π œ

f ˙.

w

œ F

6

#œ œ

œ

æ

æ

Œ

∑

#œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ#œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ 5

5

5

5

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. ∏

K œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

6

6

6 6 6 ∏ 6 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 p ∏ 6 ∏ 6 p6 . . . . . . . . . . . . # œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. n œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ. n œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ∏ 6 p ∏ 6 p6 . . . . . . # œ. œ. œ. . # œ. œ. œ. # œ. # œ. . # œ. œ. n œ. # œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ . œ. # œ. # œ. œ. # œ . œ. # œ. # œ. œ. # œ . . . ˘ . . . . . . . . . . . ˘ œ. # œ. # œ. œ. # œ . œ. # œ. # œ. œ. # œ . œ. # œ. # œ. œ. # œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ . . . . . #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

p

6

6

6 ∏ 6 6 6 6 6 p 6 . œ. # œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ . . # œ # œ ≈ ≈ # œ. œ 6 6 6 6 6 p 6 p ∏ 6 6 ∏ p . ˘ ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # œ. # œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. # œ. # œ œ 6 6 6 6 6 6 p 6 6 p ∏ p ∏ . œ. # œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ . . ‰ # œ. œ # œ # œ 6 6 6 6 6 6 p 6 6 6 p ∏ p ∏ p ∏6 . . . . . œ. œ. œ ≈ ≈ . œ. # œ. # œ. œ. œ # œ ≈ ≈ . œ. # œ. # œ. œ. œ # œ # œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ #œ 6 6 6 6 6 6 6 p 6 6 p ∏ 6 p p ∏ ∏ . œ. œ. # œ. . œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. # œ. # œ ‰ # œ. œ. # œ. # œ 6 6 6 6 6 6 6 6 p 6 6 p p ∏ ∏ p ∏ . œ. # œ. . œ. # œ. œ. . . œ œ . . ˘ ˘ # œ # œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ K œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ # œ ‰ #œ 6

6

. . . . œ. œ. œ ≈ ≈ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ≈ ≈ . œ. # œ. # œ. œ. & ≈ # œ. # œ. # œ # œ #œ #œ 6 6 ∏ p 6 ∏ 6 p ∏ . . . . . œ. œ. œ ‰ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ‰ . œ. # œ. # œ. œ. œ & # œ. # œ. # œ # œ œ #œ 6 6 ∏ 6 p ∏ 6 ∏ p . . . . . . œ. œ. œ ‰ . # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ ‰ . œ. # œ. # œ. œ. œ # œ & # œ. # œ # œ #œ #œ 6 p ∏6 . . œ. œ. ≈ ≈ . . # œ. # œ. œ . # œ & #œ #œ #œ 6 p 6 ∏ . . . œ . œ . # œ. œ. #œ œ # œ . . ‰ # œ & #œ 6 p ∏ 6 . . # œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ # œ. # œ. # œ B 6 6 p ∏ .œ œ. . œ. . . . # œ. # œ. œ œ ≈ ≈ # œ # œ B 6 p 6 ∏ p . œ. . œ. . œ œ . . # œ. # œ # œ # œ B ‰ ‰ p 6 6 ∏ p

? #œ Vc. div. in 3

∑

? #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ#œ bœ#œ bœ > ˘ ˘ . # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. . . n œ. n œ. # œ. # œ. . . œ. n œ. # œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ # œ # œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ 63 & 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 p ∏ 6 p . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ˘ . . . . . . . . . . . ˘ . . . . . . . . # œ. œ. # œ. # œ œ œ # œ. # œ. n œ. n œ. # œ. # œ # œ. # œ. œ. n œ. # œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ œ # œ # œ. œ. # œ. # œ œ # œ # œ. œ. # œ. # œ K œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ. œ. # œ. # œ œ # œ # œ. œ. # œ. # œ œ # œ # œ. œ. # œ. K œ œ œ œ œ œ & 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 p ∏ 6 p . . . . . . œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. n œ. # œ. # œ. # œ. # œ. œ. n œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ. ˘œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ # œ. œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

&

Vl. II div. in 5

π

∑

#w ∏

∏

ã

∑

∑

w

∏

Œ

π

∑

Ó

˙.

Œ

π

æ

∑

∑ ∑

w

Œ

63 Harp

Œ

9

œ

∑

Ó

œ

≈ Œ

#œ @J

∑

Œ

w

f

63 Perc. 4

œ

˘ œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ.

ç . . # ˘œ . œ. œ # œ. # œ. # œ. œ # œ . . œ ≈ Œ # œ. # œ œ œ. # œ 6 5 ƒ p #œ œ . # œ. # œ. . # œ. # œ œ #œ @J æ Œ Œ 3 6 F F 5 3 j Ó Œ œ. # œ. œ. # œ. F ∑

˙

˙

& ˙ &

œ.

3

j œ. œ

& ˙. π

Tpt. 1

œ.

3

˙

Ó.

∑ œ

. . # œ. œ. # œ œ œ. # œ # œ. œ. 5 . p

˙.

œ. # œ.

∏ p . . # œ. . # œ. # œ. œ œ . . œ. # œ. # œ. œ ≈ ≈ # œ ≈ ≈ # œ 6 ∏ 6 ∏ p . . # œ. . . . . # œ. œ œ . œ. # œ. # œ œ # œ. œ # œ ‰ #œ 6 ∏ 6 p ∏ # œ. œ.

p

∏

6

6

6

∏

L# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘ . . # œ. œ. œ. œ #œ ∏

6

6

6

6

6

6

6

6

K œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ . . # œ. # œ. œ. #œ œ 6 6 ∏ 6 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˘œ œ. . œ. # œ. # œ. #œ 6 6 ∏ 6 6

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. ˘œ œ. œ. # œ. œ. # œ.

∏

6

6

6

6

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. # œ œ . . 6 6 ∏ 6 6

K œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. # œ.

6 6 6 p ∏ p ∏ 6 .œ œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

œ. # œ. 6

p ∏

. ‰ œ ∏ p œ. œ. œ. œ.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

p

6

œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

∏

6

6

6

6

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ.

5 5 5 p 5 ∏ 5 œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. 5

5

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 p 5 ∏ 5 ? # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 p 5 ∏ 5

? #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl #œ t # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. fl t w

œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. fl fl ∏ p 5

5

5

5

5

5

5

5

œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. fl fl ∏ p 5

5

5

5

œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. fl fl fl p ∏ 5

5


10

#œ & æJ π #˙

67 Fl. 1

Fl. 2

Fl. 3

Ob. 1

Ob. 2

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

& æ F # ˘œ & R ƒ

Œ

Œ

. & # œ. # œ

œ. # œ. . # œ. #œ

# œ. œ. f # œ. R

œ.

ƒ K œ.

5

# œ.

3

& # œ. F

œ.

5

? ?

‰.

. œ. L# œ

# œ. 5

&

∑ Marimba

& œ #œ œ œ #œ œ 5

67

67

& & & & &

œ

œ

5

œ

Œ

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

6

. . . . . . . . . . . . # œ. œ. œ L# œ # œ . œ. # œ. # œ. n œ. œ L œ œ œ œ œ œ & # œ. œ # œ #œ 6 6 p ∏ p 6 ∏ p ∏6 . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . . K œ. œ. œ. K K œ œ . . œ œ . . . . & # œ. œ # œ # œ # œ. œ # œ # œ 6 6 p ∏ p ∏ 6 p 6 ∏ œ. œ. œ. œ. . œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. . œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. & #œ #œ 6 6 p 6∏ p ∏ p ∏ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & # œ œ œ œ œ # œ. œ # œ # œ œ œ œ œ # œ. œ # œ # œ œ œ œ œ œ p ∏

6

. . . & #œ œ œ p ∏ 6 . œ. # œ. # œ B B

6 p ∏ p ∏ 6 6 .œ œ. œ. . # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ p ∏ p ∏ . œ. œ. # œ . . . . . . . . . . . # œ. # œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

R

ç œ

3

˙

æ

> œ. # œ. # œ @ ç

˙ æ

5

5

5

t #œ . t #œ .

5

Œ

Œ

Œ

∏ #˙

œ

Œ

œ.

# œ.

ƒ

# œ.

œ.

œ F

# œ.

# œ.

#˙.

f

# ˘œ

œ.

# œ.

Ó

Ï

5

˙

˙ π

˙

Ó

Ó.

˙

∏

œ

œ

5

œ

˙

œ #œ

œ

3

œ

˙ f ˙

œ

œ

æ

7

∑

F 5 5 5 5 #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ > # ˘œ . . # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ # œ #œ #œ

#œ ∏

f

˙

#œ #œ

5

˘œ R ‰. ƒ

. œ. œ

∏ ˙

5

∑

r . # œ. # œ F ˙

5

˙

π œ. .

5

∏

Œ

˙

Œ.

π

∑

#œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ ‰ 5

5

F œ

œ

# ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 F ˘œ œ. # œ. . . # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. K œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ # œ #œ #œ

K ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 F ˘œ # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ #œ #œ

6 6 6 6 ∏ ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6

∏

6

6

6

6 6 6 6 F . . . . . . # ˘œ # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ # œ # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 ∏ # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 F . . # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . œ. # œ. # œ. œ. # œ. . . . . . . # ˘œ œ # œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ

6 6 6 6 ∏ # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6

6

6

F

6

L# ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6 6 6 6 F ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6 6 6 6 F ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6

6

∏

6

6

6

6

∏

6

6

L# ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. K ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6 6 6 6 ∏ ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

˘ # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˘ # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6

. œ. œ. # œ . . œ œ 6

5

? # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 5

Œ

œ @J

Ó

6

6

6

5

5

5

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

F

6

6 6 6 6 F ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

6

F

6

# ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 6 6 6 6 6 p ∏ 6 p ∏ ˘ . . . . . œ. œ # œ . . œ. œ # œ .œ # œ. œ. # œ # œ .œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ # œ .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. B 6 6 5 5 5 5 p ∏ p ∏ 5 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ? 5

æ

# ˘œ

f

6 6 6 6 ∏ ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.

6 6 6 p ∏ 6 p ∏ . . . # œ. œ. œ. # œ . . . . . . . . . . œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ . . # œ . œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

5

˙

æ F

∑

Œ

˘œ

Ó.

6 6 6 6 F ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.

6

5

‰.

œ. œ.

? #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Bs. div. in 2

# œ.

Œ

K œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6

œ.

3

#w ∏

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

L# œ œ

F

3

Œ

? #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ #œ bœ 5

#œ @J

w f

∑

&

f

˘œ

œ.

Œ

#˙.

œ #œ #œ

œ

3

˙

∑

Tpt. 2

Œ

f

∑

∑

ç

3

œ.

œ.

# œ. J

w

œ

&

Vc. div. in 3

‰.

∏

Tpt. 1

Vla. div. in 3

œ. F

w

& w

Vl. II div. in 5

ƒ

5

Œ

f

Hrn. F 2

Vl. I div. in 5

∏

&

Harp

K œ.

Kw

Hrn. F 1

67

J

œ. # ˘œ R

# ˘œ

# œ.

æ

ƒ

Ó

67

Perc. 4

œ.

œ. #˙

æ F # ˘œ

5

& Ó &

f #œ

Œ ‰.

n œ. # œ.

# œ. # œ.

F

6

œ. œ. œ. œ. œ.

F œ. œ. œ. œ. œ. 5

5 5 5 5 F # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 5

5

5

F

5

6

∏

6

6

6

6

6

∏

6

6

6

6

6

6

K ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∏

# ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6

∏

6

6

6

˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

5 5 5 ∏ 5 # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 5 5 5 ∏ 5 # ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 5

∏

5

5

5

# œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl F

# œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl ∏

# œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl F

# œ œ. œ. œ. œ. œ. fl

5

5

5

5

# œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl F 5

5

5

5

5

5

5

5

5

# œ œ. œ. œ. œ. œ. fl 5

5

5

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ. ∏ œ. œ. ∏

5

5

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Seven towers 6  
Seven towers 6  
Advertisement