Page 1


1

ENERGIJOS KODAS

Turinys 2. Lo g o t ip as 3. Lo g o t ip o s p al vo s 4. Lo g o t ip o s au go s zo n a 5. Lo g o t ip o s p al vi n ės va r i a ci jo s 6. K i ti l o g o t i p o na u do ji mo va r i a nta i 7. M i ni m al u s l o g o ti po dydi s 8. N e te i s in g as l o go ti po n a u do ji ma s 9. Lo g o t ip o n au d o j i ma s su k i ta i s žen k lais 10 . Lo g o t i p o ant r i n i s el ementa s 11 . Š r i f t ai 12 . Vi z it i n ė s k o r tel ės 14 . Fi r m i n i s b l an k a s 16 . Fi r m i n i s ap l ank a s 18 . Fi r m i n i s vo k a s 20 . Fi r m i n i s m ai š el i s 21 . Au to m o b i l i s


2

ENERGIJOS KODAS

Logotipas UA B “ EN E R G I J O S KODA S” l o go ti pa s at spi n d i į m o n ė s vei k l o s speci fik ą i r s i m bo l i š k ai p e r te i k i a jo s ver t y bi n ę s i ste m ą. B e si k ei č i an č i o s ba n go s si mbo l i z u o j a n en utrū k s t am ą el ektro s en ergi jo s tė k m ę. Lo g o t ip e mėl y n a spa l va i r j o s at spa lviai k o m u n i k u o j a sta bi l u mą , o apsk r i t im o fo r m a – pati k i mu mą . B a ng u o j ant ys s t i li sti n i a i el ementa i s ute i k ia l an k s t u mo i r di n a mi ko s, bei s ufo r mu o j a “e” ra i dės si mbo l į , k u r i s ž ym i p ir m ąj ą įm o n ės pava di n i mo ra i dę ir pr i de d a l o g o t ipu i i šsk i r ti n u mo.


3

ENERGIJOS KODAS

Logotipo spalvos C M YK 9 9 93 7 0

CMYK 47 8 0 0

CMYK 8 3 3 8 7 2 2 6

R G B 4 2 5 9 143

R GB 125 195 236

RGB 125 195 236

PAN TO N E 2 735 C

PANTONE 292 C

PAN TON E 5 6 1 5 C

C M YK 9 0 76 3 0

CMYK 71 25 0 0

R G B 5 0 8 4 160

R GB 56 156 214

PAN TO N E 2 736 C

PANTONE 279 C

C M YK 9 2 78 42 35

CMYK 70 14 0 0

R G B 3 6 5 5 84

R GB 41 171 226

PAN TO N E 5 32 C

PANTONE 631 C

C M YK 9 9 84 39 33

CMYK 41 12 13 0

R G B 2 2 4 9 86

R GB 150 193 209

PAN TO N E 5 32 C

PANTONE 5530 C

C M YK 7 9 49 16 1

CMYK 62 15 21 0

R G B 6 6 1 1 9 167

R GB 94 173 191

PAN TO N E 7 455 C

PANTONE 7459 C

C M YK 9 3 67 22 5

CMYK 91 51 42 18

R G B 3 1 9 0 141

R GB 17 97 115

PAN TO N E 5 34 C

PANTONE 5473 C

C M YK 8 5 50 0 0

CMYK 88 51 55 32

R G B 2 9 1 1 8 187

R GB 29 83 87

PAN TO N E 2 935 C

PANTONE 5477 C

C M YK 6 9 22 39 1

CMYK 71 14 54 0

R G B 8 2 1 5 8 158

R GB 74 166 140

PAN TO N E 7 475 C

PANTONE 7475 C

S p a lv ų p erėjima s 0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

27%

0%

100%

78%

89% 100%


4

ENERGIJOS KODAS

Logotipo saugos zona Lo g otip o s au g o s zo n a y ra erdvė, k ur i oj e n e g al i b ū ti j o k i ų k i tų gra fin i ų e le m e nt ų. Lo g o t i po sa u go s zo n a y ra n utolo s i p e r “E ” ra i dės atstu mą .

ENERGIJOS KODAS


5

ENERGIJOS KODAS

Logotipo spalvinės variacijos Pa gr i n d in is l o g o ti pa s su spa l v ų pe rė j i m u t u r i b ū t i n a u do ja ma s o fi c i a l i u o s e d o k u mentu o se, fir mi n i u o se bla nk u o s e, vi z i t in ėse ko r tel ėse, vėli avo s e, p re ze nta ci j o se, va i zdi n i u o se pr i stat y m u o s e. Logo ti pa s ta i p pat ga l i būti na u d o j am as i r j u o da me fo n e, k u r užra ša s t u r i b ū t i ra šo ma s šv i esi a i mėly n a s p al va. J e i n ėra tech n i n i ų g a li my b i ų, t u r i bū ti n a u do ja mi lo g oti p ai b e s p al v ų perėji mo a r ba juo d a i b al t a ve rs i ja .

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS


6

ENERGIJOS KODAS

Kiti logotipo naudojimo varaintai

A.

Lo g otip ą g al im ą n a u do ti tr i mi s s i m bo l i o i r te k s to i šdėst y ma i s: K om bi n u o j ant s u k i ta i s l o go ti pa i s, pv z. : e sa nt re m ė j ų s ąra še, l o go ti pa s n a ud oj am as s u s imbo l i u v i ršu je i r ce ntr u o t u p avad in i mu a pa či o je. (A) K a i į va i rū s l o g o t i pa i y ra i šr i k i u o j a mi vi e n oj e e i l ė j e - n a u do ja ma s l o go ti pa s, k a i si m b o l i s y ra k a i rėje i r teksta s lygi uoj am as d e š i n ėje, o žo di s „ ko da s” yra n uk e l iam as į k i tą ei l u tę. (B ) K a i l og o t i p o d e š in ėje y ra di del i s l a i svas p lota s, pvz . , re k l ami n i u o se inte r ne t in iu o s e s k ydel i u o se ( 750x100px d ydži o) y ra n au d o ja ma s l o go ti pa s, k ur i o s im b o l is y ra k a i rėje, o teksta s lygi uoj am as d e š i n ėje pu sėje. (C )

ENERGIJOS KODAS B.

ENERGIJOS KODAS C.

ENERGIJOS KODAS


ENERGIJOS KODAS

Minimalus logotipo dydis M i ni m al u s d yd is – 35 mm pl o či o.

ENERGIJOS KODAS

35 mm


8

ENERGIJOS KODAS

Neteisingas logotipo naudojim as D ra ud 탑 i am a k e i s t i l o go ti po pro po rci jas ir 탑od 탑 iu s s k i r t i s i mbo l i u.

ENERGIJOS KODAS ENE

RG IJ

OS

ENERGIJOS

KODAS

KO DA S

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS


9

ENERGIJOS KODAS

Logotipo naudojimas su kitais ženklais Ant foto grafij ų i r fo n o su spa l v i n i a i s pe rė j i m ais re ik ia n a u do ti j u o dą a r ba ba l tą l o g o t ip ą, pr i k l a u so ma i n u o fo n o spa l vo s š vie s u m o. D ra ud ži a m a vai zduot i pagr indinį lo g otip ą ant fo tografijų ar fono s u sp a l v in i a i s p e rė j im ais.

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS

ENERGIJOS KODAS


10

ENERGIJOS KODAS

Logotipo antrinis elementas Lo g otip o ant r i n i s el ementa s y ra p a gr i n d in io l o g o ti po i šdi di nta s n er yšk u s fragm e nta s. Sti l i u i ji s su tei k ia at pa ž ys t am u m ą, di n a mi šk u mą i r e m oc i j ą. Ant r i n is e l e m e nt a s ga l i bū ti n a ud oj am as g al i bū ti deda ma s a nt d ok um e nt ų, t ai p su tei k i a nt j i ems d i na m i š k u m o. Taip pat a nti r i n i s e le m e nt as g al i b ū ti n a u do ja ma s inte r ne to e rd vė j e, pv z .: k u r i a nt re k la mi n i u s s k ydel i u s, i l i u stra ci j a s, at v i r uk u s. Lo g otip o ant r i n i s el ementa s ta i p pat ga l i bū t i an im u o ta s. Lo go ti pa s tu rėtų s uk t i s ap l in k s avo a šį , k u o met y ra matom as t ik j o f ra gmenta s. An i ma ci ją ga l i ma p r it aik y t i da ra nt i nter n eto re k la mi n i u s s k ydel i u s, a r k i ti ems d ok um e nt am s k ur i e tu r i a n i ma ci jo s ga l i my b ę.


11

ENERGIJOS KODAS

Šriftai At ra štė m s t u r i b ū ti n a u do j a ma s Aller šr i f t a s. Te k stu i t u r i b ū t i na u do j a mi M yriad Pro šei mo s š r if t ai. I nte r ne to l e i d i n i uo se tu r i bū ti na ud oj am as Tre b uchet MS šr i f ta s.

Al l er

A BC D E F GHI JK L M N O P Q RS TU X W Z ab cd efg hi jk lm n o pqrst u xw z M y r ia d Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUX WZ abcdefghijk lmnopqrstux wz Trebuc h et MS

A B C D EF G H IJK L M NO P QRSTU X WZ a b cd e fg h i j k l m n op q r s tu xwz


12

ENERGIJOS KODAS

Vizitinės kortelės Vi zi ti n ė s k o r te l ė s pr i ek i n ė da l i s y ra užra šy t a l ie t u vių k a l ba , n u ga r i n ė da l i s a n g lų k al b a. Vi zi ti n ė s k o r te l ė s dydi s y ra 90x50mm. K or te l ė s fo n as y ra šv i esi a i pi l ko s spa l vo s ( s p al vo s ko da s: #ededed) . K or te l ė j e e s ant ys rek v i z i ta i u ž ra šy ti M yr i a d Pro, 6p t dydž i o, ta msi a i mėl y nos spa l vo s ( s p al vo s ko da s: #243754) šr i f t u. Asm e n s k o nt ak t i n ė i n fo r ma ci ja y ra užra šy t a n au d o j a nti s Al l er šr i f tu. Asm e n s vard as ir pava rdė y ra u ž ra šy ta 9 pt d yd ž i o š r i f t u. Pa rei go s - 8pt dydž io, l i k usi k o nt ak t i n ė i n fo r ma ci ja 6pt dydžio šr i f t u. Pi r m a, as m en i n ė ko nta kti n ės i n for m ac i j o s d al i s ( va rda s, tel efo n o numer i s, e l. p aš t a s) y ra ta msi a i mėl y nos spa l vo s ( s p al vo s ko da s: #243754) .

Robertas Mačenskas Direktorius

ENERGIJOS KODAS w w w. e ne rgi j o s k o d as. lt Jurbarko g. 2, LT 47183, Kaunas, Lietuva

+370 37 363 339 Tel/faks. +370 698 20306 Mobilus robertas@energijoskodas.lt El. paštas

Vizitinės kor telės pr iek inė dalis

Robertas Mačenskas Director

ENERGIJOS KODAS w w w. e n e r g i j o s k o d a s . l t Jurbarkas str. 2, LT 47183, Kaunas, Lithuania

Vizitinės kor telės nugar inė dalis

+370 37 363 339 Tel/fax +370 698 20306 Mobile robertas@energijoskodas.lt E-mail


13

ENERGIJOS KODAS

Vizitinės kortelės Š i oj e vi z i t in ė s k o r tel ės v i z u a l i z a ci j o je yra pate i k i am i j o s i šmatav i ma i i r ta r pai t a r p el e m e nt ų. D ydž i a i y ra patei k i a mi mi li me t rais ( m m ) . 0

6

37

44

51

78

0

11 13

Robertas Mačenskas Direktorius

28 32 38 39

50

ENERGIJOS KODAS w w w. e ne rgi j o skod as. lt Jurbarko g. 2, LT 47183, Kaunas, Lietuva

+370 37 363 339 Tel/faks. +370 698 20306 Mobilus robertas@energijoskodas.lt El. paštas

90


14

ENERGIJOS KODAS

Firminis blankas Fi r mi n i s b l an k as y ra A 4 fo r mato (2 1 0 x 2 97m m ) . Pa gr i n di n i s fir mi n i o bla nk o te k s t as y ra ra šo ma s Trebu ch et MS šr if t u. Te k s t a s tu r i bū ti 10pt dydž i o, juo d os s p al vo s. B la nk o ant raš tė s tu r i bū ti ra šo mo s 14 p t dydži o, š vie s iai mėl y n o s spa l vo s (spa lvo s k o d as : #0085CC ) šr i f tu. Apati n i s in d e k s as tu r i bū ti 9pt dydž i o, pi l k os s p al vo s ( s pa l vo s ko da s: # 9 2 9 292) . Pusl a p i o p o raš tė j e y ra n a u do j a ma s 7p t dydži o š r if t as. B a l n k o l e nte l ė s fo n o spa l va tu r i bū ti pi l k šva ( s p al vo s ko da s: #F 1F 4F C ) , l e nte lė s ant raš č i o fo n o spa l va tu r i bū t i šv i esi a i m ė l y n a (spa l vo s ko da s: # C 4 D 6E 9) , k raš t i n i ų spa l va pi l kšva i mėly n a ( s p al vo s ko da s: #C4D 6E 9) . B la nk ą p as iraš an či o a smen s va rda s i r pa rei go s t u r i b ū ti ra šo mi pa sto r i ntu (B o ld ) , m ė l y n o s spa l vo s ( #0085CC ) šr i f t u.


15

ENERGIJOS KODAS

Firminis blankas

0 0

Š i oj e fir m in io b l an ko v i z u a l i z a ci jo je y ra pate i k iam i j o i š matav i ma i i r ta r pa i ta r p ele m e nt ų. D yd ž i ai y ra patei k i a mi mi li me t rais ( m m ) .

12 35

278 278 297

23

61

77

100

138

167

210


16

ENERGIJOS KODAS

Firminis aplankas Fi r mi n i s ap l an k as y ra A 4 fo r mato (2 1 0 x 2 97m m ) . Apl a n ko v i ršel i o fo n o spa l va y ra t am s i ai mėl y n a ( spa l vo s k o d a s: # 243755) . Vi ršel i o pr i ek i n ės pusė s virš u t in iame deši n i a me k a mpe yra k o m p o n u o j ama s į mo n ės l o go ti pa s. Vi r še lio n u g ar in ė s da l i es a pa či o j e y ra pe r v i d u r į iš l ygi uo ti į mo n ės rek v i z i ta i (pava d in im as, adresa s, el. pa što i r i nte r n e to p u s l ap i o a dresa i ) . Vi ršel y je esa nt ys te k s t ai yra ra šo mi šv i esi a i pi l k a spa l va ( s p al vo s ko da s: #F 6F 6F 8) . Nug a r in ė j e virš el i o da l y je esa nt ys rek v i z it ai t u r i b ūti pa ra šy ti n a u do ja nt M yr i a d Pro, 11p t dydž i o šr i f tą . Apl a nko vid au s la pa i y ra ba l to s spa l vo s, apve d ž i o ti ta msi a i mėl y n a pun k t y r in e l in ij a. Vi du je y ra at va r ta s, į k ur į pato g u s u d ė ti do k u mentu s. At va r t as y ra t amsi a i mėl y n o s spa l vo s, k ur i o į ž am b i n ė k ra šti n ė y ra a pveždi o t a pi l k os s p al vo s p u n kt y r i n e l i n i ja . Ant at va r to t aip p at y ra pa n a u do ta s l og otip o ant r in is el ementa s.


17

ENERGIJOS KODAS

Firminis aplankas Š i oj e fir m in io apl a n ko v i z u a l i z a ci j o je yra pate i k i am i j o i šmatav i ma i i r ta r pa i t a r p el e m e nt ų. D ydž i a i y ra patei k i a mi mi li me t rais ( m m )

0

121

0

189 210

0

73

137

0

18

55

ENERGIJOS KODAS

267 297

287 297

UAB “Energijos Kodas” Jurbarko g. 2, LT 47183, Kaunas, Lietuvas info@energijoskodas.lt www.energijoskodas.lt

210


18

ENERGIJOS KODAS

Firminis vokas Fi r mi n i s vo k as y ra dv i ej ų dydž i ų - C4 (2 2 9 x 3 24m m ) s k i r ta s si ų sti su ta r ti ms (A 4 dyd ž i o l ap ams) i r C6 ( 114x162mm ) sk i r ta s s i ų s t i p e r l en kti ems dok um e nt am s. Vo k a s y ra šv i esi a i pi l kos spa l vo s, vo k o u ž va r ta s y ra v i du ti n ės pi l k os s p al vo s. Vo k o p r ie k i n ė j e d a l y je, k a i r i a me v i r šuti n i am e k ampe y ra į ko mpo n u o ti į m on ė s re k vi z i t ai ( pava di n i ma s, a d re sas, e l. p aš to i r i nter n eto pu sl a pi o a d re sai) . R e k vi z i t a i y ra su ra šy ti na ud o j ant j u o d o s spa l vo s Al l er šr i f tą , k ur i o d yd i s y ra 12pt(C6) i r 8(C4) . Į m on ė s p avad i n i ma s u ž ra šy ta s na ud o j ant p as to r i ntą ( B o l d) , 15pt(C4) ir 1 1 pt(C 6) d yd ž io, mėl y n o s spa l vo s (spa lvo s k o d as : #245F 92) šr i f tą . Į m on ė s l o g o t ip as y ra ko mpo n u o ja ma s a pati n i am e k air i ame, pr i ek i n ės pu sės vo k o k am p e.


19

ENERGIJOS KODAS

0

Firminis vokas

18

79 93

324

0 14

Š i uose fir m in ių vo k ų (C6 i r C4 dydž i ų ) v i zua liz aci j o s e y ra patei k i a mi j ų i šm at avim ai i r t ar pa i ta r p el ementų. D ydži a i y ra p ate i k i a mi mi l i metra i s (m m ) .

UAB „Energijos kodas“ Jurbarko g. 2, LT 47183, Kaunas, Lietuva info@energijoskodas.lt www.energijoskodas.lt

37

C6

182

ENERGIJOS KODAS

216 229 0 11 0 8 24

49

UAB „Energijos kodas“ Jurbarko g. 2, LT 47183, Kaunas, Lietuva info@energijoskodas.lt www.energijoskodas.lt

C4 85 106 114

64

ENERGIJOS KODAS

162


20

ENERGIJOS KODAS

Firminis maišelis Fi r mi n i o m aiš e l i o pav i rši u s y ra pi l ko s spa l vo s ( s p al vo s ko da s: #d7d5d6) . Pav i r š i u s y ra p aga mi nta s i š “ K ra f t ” ti p o, 2 0 0 gram ų s vo r i o po pi er i a u s. M a i šel i o v i dus y ra t am s i ai mėl y n o s spa l vo s (spa lvo s k o d as : #2e6492) . R a n ken l ės yra pl o k š či o s, p opi er i n ės, mėl y n o s spa l vo s ( s p al vo s ko da s: #3476a 6) . D ugn as y ra p l o k š ča s, sta či a k a mpi s. Į m on ė s l o g o t ip as y ra ko mpo n u o ja ma s v i dur y j e m ai š e l io. Lo go ti pa s tu r i bū ti 2 4 0 m m p l o či o. M a i šel io iš m at av i ma i : Auk št is - 400m m Ploti s - 300m m D ugn as - 130m m Lo g otip as - 240m m.


21

ENERGIJOS KODAS

Automobilis


22

I nt er net i ni spusl api s


Energy Code // Brand-book  
Energy Code // Brand-book  

„Energijos kodo" firminio stiliaus knyga. Sukurta Alius.lt

Advertisement