Kvalitet, kapasitet og relevans kapittel 1

Page 1

hva er kvalitet i høyere utdanning? At høyere utdanning holder høy kvalitet, er noe vi tar for gitt i Norge, men hva er egentlig kvalitet i utdanning? Artiklene i boken Kvalitet, kapasitet & relevans diskuterer hvordan kvalitet kan defineres, og hva som er gode kriterier for høy kvalitet i utdanningssystemet vårt. Kvalitet, kapasitet og relevans er sentrale parametere i universitets- og høyskolesektoren, både for politikerne og for dem som styrer og leder utdanningene. Arbeidet for å styrke de enkelte parametrene kan imidlertid føre til at de framtrer som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet. I Kvalitet, kapasitet & relevans diskuteres blant annet følgende spørsmål:

•  Hvilket utdanningstilbud skal vi   ha i Norge, og hvordan skal det være  lokalisert? •  Hvordan kan man sikre relevans   mellom høyere utdanning og sam  funnsmessige utfordringer og behov? Spørsmålene som tas opp, er ikke bare sentrale for studenter og ansatte i høyere utdanning, men også for dem som tar imot og sysselsetter de nyutdannede kandidatene, og for dem som skal sørge for tilgang og kvalitet på disse tjenestene i samfunnet.

bidragsytere Nicoline Frølich (red.) | Elisabeth Hovhaugen (red.) | Lars Inge Terum (red.) | Ivar Bleiklie | Joakim Caspersen | Anton Havnes | Kåre Heggen | Håvard Helland | Berit Karseth | Svein Kyvik | Arne Mastekaasa | Svein Michelsen | Vibeke Opheim | Tine S. Prøitz | Jens-Christian Smeby | Bjørn Stensaker | Liv-Anne Støren | Agnete Vabø | Nils Vibe | Øystein Wiborg | Jannecke Wiers-Jenssen | Mari Lande With | Petter Aasen

•  Hvordan skal kvalitet defineres? •  Hva er gode mål på kvalitet?

I S B N 978-82-02-45050-2

ISBN 978-82-02-45050-2

9

788202 450502

www.cda.no

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.