Page 1

Resultaten enquête verkeersveiligheid 2009 Inleiding In september 2009 heeft de CDA fractie in Leeuwarden een huis-aan-huis folder verspreid, waarin een enquête was opgenomen over de verkeersveiligheid in Leeuwarden. Inwoners van Leeuwarden konden aangeven hoe tevreden zij waren over de verkeersveiligheid in hun straat, wijk of elders in Leeuwarden. Ook konden zij een omschrijving aangeven van het probleem. Spontaan werd in veel reacties een suggestie gedaan voor een verbetering van de verkeersonveilige situatie. In totaal zijn 102 reacties binnengekomen. Tevredenheid Op de vraag: hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid (in uw wijk/straat) is als volgt gereageerd. Zeer tevreden: Tevreden: Ontevreden: Zeer ontevreden: Niet ingevuld:

2 16 46 33 5

Totaal:

102

Commentaar: Van de ruim honderd inzendingen is 75% ontevreden of zeer ontevreden over de verkeersveiligheid. Minder dan 20% is tevreden of zeer tevreden. De 2 personen die aangaven zeer tevreden te zijn, noemden ook geen probleem of klacht. Aard van de klachten De klachten zijn door ons ingedeeld in een aantal categorieën. Te hard rijden m.n. in 30 km-zones Onduidelijke voorrangssituaties Overlast parkeren Gedrag fietsers Sluiproutes door woonwijk Gebrek aan handhaving Hinder vrachtverkeer en bussen Slecht zicht door begroeiing Rotondes Onveilige oversteekplaats Veiligheid rondom scholen Comfort fietspaden: Diversen overig: Geen:

43 21 18 14 8 8 6 6 4 3 2 1 3 2

Totaal:

139

Commentaar: Door de deelnemers worden veelal meerdere problemen aangekaart. Duidelijk komt naar voren dat het te hard rijden in woonbuurten (veelal 30-km zones) door veel mensen als een probleem wordt ervaren. Dit wordt vaak gekoppeld aan suggesties voor verkeersremmende maatregelen, het duidelijker aangeven dat het om een 30 km-zone gaat en verzoeken om handhaving en acties om automobilisten te attenderen op de maximum snelheid van 30 km. In geval van onduidelijke verkeerssituaties wordt aangegeven dat dit soms kan worden verholpen met het plaatsen van een verkeersbord. Soms is de verkeersituatie net gewijzigd en ontstaat daardoor onduidelijkheid over de voorrangsregels. Bijvoorbeeld als een gebied net 30-km zone is geworden. Deels is hier dan sprake van gewenning. Bij de overlast van parkeren wordt veelal geklaagd over een tekort aan parkeerplaatsen en het feit dat de parkeerplaatsen te klein zijn, waardoor deels op de rijbaan of op de stoep wordt geparkeerd met alle gevolgen van dien. Bij het gedrag van fietsers wordt aangegeven dat de fietser zich weinig gelegen laten liggen aan de verkeersregels. Vooral het tegen de rijrichting inrijden – bijvoorbeeld op rotondes – wordt als gevaarlijk ervaren.

1


Sluiproutes door een woonwijk. Dit hangt nauw samen met het te hard rijden door de woonstraten. Soms wordt de suggestie gedaan om bijvoorbeeld de rijrichting om te keren of eenrichtingverkeer in te stellen. Gebrek aan handhaving: de verzoeken om meer te handhaven hangen samen met de verschillende gedragingen die ongestraft kunnen plaatsvinden, zonder dat de verkeersdeelnemers op de vingers worden getikt. Hinder vrachtverkeer en bussen: dit betreft klachten over te hard rijden, last van trillingen e.d. Slecht zicht door begroeiing: het zicht op een kruising wordt belemmerd door overhangend groen in tuinen. Dit vraagt om handhaving. Rotondes: o.a. de vraag om eenduidige voorrangsregels op alle rotondes in Leeuwarden, het tegen de richting inrijden van fietsers en diverse suggesties. Onveilige oversteekplaats: de bereidheid van automobilisten om de gelegenheid te geven om over te steken is afwezig. Veiligheid rondom scholen: specifieke problemen bij het halen en brengen van kinderen, soms deels op te lossen met infrastructurele maatregelen of stopverbod o.i.d. Comfort fietspaden: verzoek om meer asfaltpaden. Diversen: niet direct aan verkeersveiligheid gerelateerd: bijvoorbeeld het ontbreken van een busverbinding, verzoek om een invalidenparkeerplaats enz. Spreiding klachten over wijken De enquête heeft reacties opgeroepen uit bijna alle wijken en dorpen van Leeuwarden. Hieronder volgt een overzicht van het aantal klachten per wijk. Achter de Hoven/Vegelin Aldlân Binnenstad Bilgaard Camminghaburen Goutum Huizum Dorp Huizum West Lekkum Nijlân Oldegalileën Oranjewijk Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek Transvaalwijk Techum Valeriuskwartier Vlietzone Vossepark Vrijheidswijk Westeinde Wirdum Wytgaard Zuiderburen Geen specifieke locatie

4 6 3 1 12 3 6 4 1 3 5 1 5 8 1 3 10 2 1 5 5 1 7 1

Het grootste aantal reacties komt uit Camminghaburen. Het betreft hier klachten en vragen over: het harde rijden in woongebieden (5), voorrangssituatie (fietsers voorrang op voorrangsweg), hinderlijke begroeiing, het fietsen in voetgangersgebied (3, o.a. bij winkelcentrum), waarom hebben fietsers geen voorrang op de rotondes, vrachtverkeer door smalle bochtige weg. De aard en de samenstelling van de klachten in Camminghaburen geeft een doorsnee van de klachten zoals die zich ook in andere wijken en dorpen voordoen. Conclusie De enquête heeft een groot aantal reacties opgeleverd. In een aantal gevallen wordt concreet actie ondernomen en vindt een terugkoppeling plaats met degene die de klacht of reactie heeft gegeven. In een aantal gevallen zal ook met het betreffende wijkpanel contact worden opgenomen. Voor het overige trekken wij uit deze enquête de conclusie dat wij als CDA ons vooral zullen moeten blijven inzetten voor de verkeersveiligheid in de wijken en dorpen. Concreet zal er meer gedaan moeten worden aan de inrichting van de 30 km-zones en acties en handhavingmaatregelen om te hard rijden tegen te gaan.

Cocky den Hollander, 26 november 2009

2

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Resultaten%20enquete%20verkeersveiligheid%2026-11-09  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Resultaten%20enquete%20verkeersveiligheid%2026-11-09.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you