CDA Tilburg politiek jaarverslag 2017

Page 1


Politiek jaarverslag 2017


 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1

Voorwoord door fractievoorzitter

1

Behaalde successen

3

Permanente campagne

4

De mensen

4

Initiatiefvoorstellen

5

Schriftelijke vragen

5

Overzicht moties en amendementen

6

Financien

10

Contact

11

Voorwoord door fractievoorzitter pagina !1 van !12


Politiek jaarverslag 2017

Het moment van schrijven van dit jaarverslag is een enigszins opmerkelijk moment. Op het moment dat ons derde politieke jaarverslag verschijnt zijn we nog maar enkele weken verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het moment waarop u als kiezer ons kunt belonen voor ons werk van de afgelopen jaren. Wat het CDA betreft leggen wij niet alleen tijdens verkiezingen rekenschap af aan onze kiezers. Daarom publiceren wij sinds 2015 een politiek jaarverslag waarin we kort en bondig vertellen waar wij ons het afgelopen jaar voor hebben ingezet en wat dit heeft opgeleverd. Het CDA staat dus voor een politiek die verder gaat dan het doen van verkiezingsbeloftes. Dat bleek wel in juli toen 100 Tilburgers (zowel lid als geen lid van het CDA) meeschreven aan ons nieuwe verkiezingsprogramma tijdens de CDA100. De populairste ideeën zijn 1 op 1 overgenomen. In 2017 hebben we gezien dat diverse zaken waar we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben dan toch echt werkelijkheid werden. De gemeente is gaan Whatsappen met haar inwoners, iets wat direct een van de populairste communicatiekanalen werd. Ook kreeg de herstructurering van onze binnenstad vorm met de komst van Hudson’s Bay, Decathlon en de Rojami’s brand store van Roy Donders. Maar ook op sociaal gebied hebben we niet stil gezeten. Zo wordt op verzoek van het CDA seksuele intimidatie op straat strafbaar gesteld, zorgden wij voor de invoering van het Automaatje, een sociaal mobiliteitsprogramma voor ouderen en zorgden we ervoor dat er periodiek overleg komt met de seniorenverenigingen in onze stad. Wij hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag ervan overtuigd bent dat een stem op het CDA ertoe doet en dat u op 21 maart (weer) uw stem geeft aan het CDA.

Marcel van den Hoven Fractievoorzitter CDA Tilburg

pagina 2 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2017

Behaalde successen Gemeente Tilburg start met WhatsApp In november 2014 vroeg de fractie van het CDA per motie te starten met communicatie via WhatsApp. Hoewel de doelstelling van de zomer 2015 niet is gehaald is het CDA verheugd dat vanaf januari 2017 de gemeente Tilburg bereikbaar is via deze populaire messenger-app. AH’s die onrechtmatig open waren beboet Op eerste Kerstdag waren enkele vestigingen van de Albert Heijn, tegen de openingstijdenverordening in, geopend. Het CDA vroeg op de valreep van de jaarwisseling het college deze supermarkten aan te pakken. Op verzoek van het CDA hebben deze winkels een boete € 10.000,- opgelegd gekregen. Ook heeft het college toegezegd de winkels opnieuw te beboeten als zij met Pasen ook geopend zijn. Seksuele intimidatie op straat wordt strafbaar Op verzoek van het CDA wordt de algemene plaatselijke verordening aangepast zodat het nafluiten op straat strafbaar gesteld kan worden. Nafluiten of naroepen van vrouwen of het pesten van homoseksuelen maakt inbreuk op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. Hier willen we met deze maatregel een eind aan maken. Structureel overleg met seniorenorganisaties De raadscommissie gaat structureel in overleg met de verschillende seniorenorganisaties in onze stad om te praten over de problemen die spelen onder deze doelgroep. Denk hierbij aan eenzaamheid(sbestrijding), mantelzorg en zorgbehoeften. Aandacht voor toegangelijkheid Dit jaar zijn er door het CDA diverse stappen gezet om de toegankelijkheid van de gemeente te vergroten. Zo zijn we gekomen tot de invoering van een Automaatje-project, gaat de app Ongehinderd ook in Tilburg worden uitgerold en hebben we aandacht gevraagd voor het verbeteren van toegankelijkheid van invalidetoiletten. Kwaliteitsimpuls onderdoorgangen spoor Het CDA realiseerde bij amendement de aanpassing van de twee onderdoorgangen tussen ‘deze en gene zijde’, tussen Spoorzone en binnenstad. We leveren hiermee een bijdrage aan de uitstraling van de viaducten, de aantrekkelijkheid van de beide gebieden, de verbinding tussen deze twee belangrijke en levendige stadsdelen en aan de veiligheid van de gebruikers.

pagina !3 van !12


Politiek jaarverslag 2017

Permanente campagne Ook het afgelopen jaar was het CDA weer actief in de wijken en dorpen. In aanloop naar besluiten bracht de fractie velen bezoeken in de stad, zowel op eigen initiatief als gezamenlijk met andere raadsfracties. Het werk van de fractie vindt niet alleen plaats in de raadzaal maar voor een belangrijk deel ook daarbuiten. Daarom voeren wij een permanente campagne. Een korte opsomming van enkele activiteiten die wij in dit kader hebben uitgevoerd in 2017: De fractie bracht een werkbezoek aan Mariengaard. In juli organiseerden wij de CDA100. Hier schreven 100 inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout mee aan ons nieuwe verkiezingsprogramma. In oktober was het CDA voor het eerst prominent aanwezig op de Verenigingsmarkt op het winkelcentrum Heyhoef in de Reeshof. Niet alleen werd er een kraam bemand maar ook waren we aanwezig met een heus CDA springkussen wat een groot succes was onder de aanwezige kinderen. In november waren wij zoals ieder jaar aanwezig op de seniorenbeurs in de Euroscoop.

De mensen In september gaf onze fractiesecretaris Natascha van Renswouw aan haar functie neer te gaan leggen in verband met drukke werkzaamheden in de culturele sector. Wij willen Natascha hartelijk danken voor haar niet aflatende inzet de afgelopen jaren. Door het vertrek van Natascha is de fractie op zoek gegaan naar een nieuwe fractiesecretaris. Deze werd gevonden in de persoon van Anouk van de Sanden. Deze studente volgt op dit moment een juridische opleiding. We zien in Anouk een waardevolle aanvulling van onze fractie. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in de komende tijd als fractiesecretaris. Op 24 november maakte Claudia Dankers bekend om niet namens het CDA maar namens een andere lokale partij deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor het CDA en de fractie van het CDA ontstond hierdoor een onwerkbare situatie. De fractie van het CDA heeft dan ook besloten de samenwerking met raadslid Dankers per direct te beĂŤindigen.

pagina 4 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2017

Initiatiefvoorstellen Het CDA heeft de volgende initiatiefvoorstellen (mede) ingediend. 1. Bevorderen van ondernemerschap in de creatieve sector

Schriftelijke vragen ÉÊn van de instrumenten van de gemeenteraad om het college van Burgemeester en Wethouders te controleren is het stellen van schriftelijke vragen. In 2017 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de volgende onderwerpen:

19 sets schriftelijke vragen

1. De komst van het Vrijheidspark 2. Afwijzen subsidieaanvraag Paul van Kemenade 3. Collectieve zorgverzekering voor Tilburgers 4. Voorbereiding illegale gemeentelijke wietkwekerij 5. Verdwijnen brievenbussen Post NL 6. Behoud van de Kindertelefoon 7. De mogelijke vestiging van arbeidsmigranten in kantoorlocaties 8. Geschikte woonruimten voor jongeren, gezinnen en ouderen 9. Rattenplaag in het Leijpark 10. Gevolgen van versnelde transitie veehouderij 11. Schade aan groen en bestrating op het NS-plein 12. Zak-en-kleedgeld 13. Aanpak van eenzaamheid onder ouderen 14. Afspraken over gebied rond de Leyhoeve 15. Korting op subsidie Philharmonie zuid 16. Toegankelijkheid stadswinkel Berkel-Enschot met scootmobiel 17. Steun voor Tilburgse onderwijzers 18. Aanpak gebruik lachgas als partydrugs 19. Voorkomen van WLZ-WMO-val

De volledige vragen zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad van Tilburg.

pagina 5 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2017

Overzicht moties en amendementen Een ander belangrijk instrument van de gemeenteraad is het recht van indienen van moties en amendementen. In 2017 diende de CDA-fractie onderstaande moties en amendementen (mee) in. Een motie of amendement is aangenomen indien meer dan de helft van de raad voor stemt.

42 moties/ amendementen

Een motie of amendement is verworpen indien meer dan de helft van de raad tegen stemt. Een motie kan ingetrokken worden. Dan is de motie niet in stemming geweest. Dit komt omdat de wethouder deze dan heeft overgenomen en dus toezegde de opdracht uit te voeren. Een motie kan ook overgenomen worden, de wethouder heeft dan toegezegd de opdracht in de motie uit te gaan voeren. Resultaat

Datum

Onderwerp

Samen met

30-01

Erken het probleem over uitstroom van bijstand, maar zoek duurzame oplossing

GL D66 LT VT

Aangenomen

30-01

Maak vergunningen openingstijden Dwaalgebied overdraagbaar bij verkoop zaak

VVD PvdA D66 SP GL

Aangenomen

30-01

Lobby voor een gelijk speelveld retail en horeca

30-01

Levendig en leefbaarheid in balans in Dwaalgebied

GL D66 SP

Aangenomen

10-04

Onderzoek haalbaarheid stadsmensa in deSpoorzone

PvdA D66 VT SP

Aangenomen

10-04

Hou winkels dicht op feestdagen gesloten

LT OPA

Verworpen

22-05

Armoedebestrijding kinderen 2017

GL D66 SP

Aangenomen

03-07

Uitganspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis 2017 - 2020

03-07

Concrete doelstellingen voor regio Hart van Brabant

LT

Overgenomen

03-07

Verkeersfunctie Spoorlaan in stand houden

VVD

Overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

pagina !6 van !12


Politiek jaarverslag 2017

Resultaat

Datum

Onderwerp

Samen met

10-07

Instellen kinderraad

SP GL OPA LT

Overgenomen

10-07

Leren van best practicus ontlasting ondersteuning mantelzorgers

GL LT

Overgenomen

10-07

Periodiek overleg seniorenverenigingen

LST LT VT

Aangenomen

10-07

Invoering project Automaatje

10-07

Preventief Poortwachten

GL LT VSP D66 SP LST OPA VT

Overgenomen

10-07

Werkgelegenheid 50 Plussers

LST

Aangenomen

10-07

Burgerintitiatief Reeshof Cultuurt

LST VT LT OPA

Overgenomen

02-10

Behoud de bladkorven in Tilburg

LST VVD PvdA VT LT OPA VSP TVP

Aangenomen

09-11

Impuls voor toegankelijkheid

SP D66 GL VVD PvdA Groep Antens LT

Aangenomen

09-11

Toegankelijk Tilburg voor iedereen

SP GL PvdA D66 Groep Antens

Overgenomen

09-11

Invoering app ongehinderd

VT

Overgenomen

Overgenomen

pagina 7! van 12 !


Politiek jaarverslag 2017

Resultaat

Datum

Onderwerp

Samen met

09-11

Integraal beleid op laaggeletterdheid en digibetisme

D66 PvdA LT VT SP GL OPA Groep Antens

09-11

Zorg dat AED Tilburg op eigen benen kan komen staan

VT OPA

Aangenomen

09-11

Realisatie van meer openbare toiletten

D66 LT VT GL SP PvdA VVD OPA

Aangenomen

09-11

Onderzoek realisatie stadsgarderobe

09-11

Voorkomen wildplassen

09-11

Toekomstgericht centrummanagement

09-11

Verduurzaming woningvoorraad lager inkomen

SP GL D66 PvdA LT OPA

Aangenomen

09-11

Bouw middeldure huurwoningen in focuswijken

PvdA D66 LST LT OPA

Aangenomen

09-11

Proactieve houding Tiny Houses

Overgenomen

09-11

Versterken detailhandelsstructuur

Aangenomen

09-11

Piushaven Levend Podium

D66 LT LST PvdA Groep Antens VT OPA

Aangenomen

09-11

Viaducten tussen Spoorzone en binnenstad

LT

Aangenomen

Overgenomen

Overgenomen GL D66 PvdA SP VVD

Overgenomen

Overgenomen

pagina 8 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2017

Resultaat

Datum

Onderwerp

Samen met

09-11

Onderzoek mogelijkheden verhuizing Attila

VVD LT D66 LST PvdA OPA

Aangenomen

09-11

Aanlegplaatsen in Wilhelminakanaal tussen Reeshof en Piushaven

PvdA VT LT LST OPA

Aangenomen

09-11

Betrek plaatsing geluidsschermen in lobby voor bredere A58

09-11

Verbeter oversteek Leyhoeve/Cenakel - Aabecomplex

09-11

Stimuleringsfonds lokale media

D66 LT

Aangenomen

13-11

Motie actueel continueren starterslift

VVD

Ingetrokken

18-12

Duurzame mobiliteitsoplossingen Spoorzone

PvdA D66 OPA

18-12

Laat documenten P&C-cyclus aansluiten op vergaderstselsel Auditcommissie aan de bal over rol binnen nieuwe vergaderstelsel

Aangenomen Overgenomen

Overgenomen

Ingetrokken VVD D66 LST PvdA

Aangenomen

De volledige teksten van de moties en amendementen zijn terug te vinden wop de website van de gemeenteraad Tilburg.

pagina !9 van !12


Politiek jaarverslag 2017

Financien Ieder jaar ontvangt een fractie een financiële bijdrage van de gemeente voor het vervullen van de werkzaamheden. Hieronder treft u de verantwoording van de ontvangen fractiegelden voor het jaar 2017. € 24.482,66

Saldo bankrekening 01-01-2017

Ontvangsten fractiegelden rente

€ 12.428,50 € 37,29 +

€ 12.465,79

Totale ontvangsten

Uitgaven Bankkosten

150,35

Automatisering

€ 0,00

Ondersteuning

€ 0,00

Informatie/communicatie Reiskosten Representatie Scholing

€ 1.156,18 € 0,00 € 1.641,31 € 532,40

Secretariaat

€ 1.255,23

Vergaderkosten

€ 1.761,50

Overigen

Totale uitgaven

Saldo bankrekening 31-12-2017

€ 0,00 +

€ 6.496,97 -/-

€ 30.451,48

pagina !10 van !12


Politiek jaarverslag 2017

Contact Heeft u een opmerking of vraag? Neem dan contact op met het CDA. U kunt het bestuur bereiken via het e-mailadres cdatilburg@gmail.com. Wilt u contact met de gemeenteraadsfractie? Dan kunt u het best contact opnemen via e-mailadres CDA@raadtilburg.nl.

pagina !11 van !12


Politiek jaarverslag 2017

pagina 12 ! van 12 !


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.