CDA Tilburg politiek jaarverslag 2016

Page 1


Politiek jaarverslag 2016


 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1

Voorwoord door fractievoorzitter

2

Behaalde successen

3

Permanente campagne

4

De mensen

5

Initiatiefvoorstellen

5

Schriftelijke vragen

6

Overzicht moties en amendementen

7

Gemeenteraadsfractie

10

Wethouder

11

FinanciĂŤn

12

pagina !1 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Voorwoord door fractievoorzitter

We schrijven alweer ons tweede politieke jaarverslag. De publicatie van ons eerste jaarverslag, vorig jaar, is goed ontvangen, door zowel onze leden, de pers als inwoners van onze gemeente. Met de introductie van dit politieke jaarverslag laten we als CDA zien dat het zijn van een betrouwbare bestuurderspartij hand in hand kan gaan met bestuurlijke vernieuwing en publieke verantwoording. In 2016 heeft zich ook een andere politieke noviteit voorgedaan. Op 19 maart kwamen in Kaatsheuvel alle gemeenteraden van de regio Hart van Brabant bij elkaar voor een gemeenschappelijke vergadering. Het was mooi om te zien hoe de acht CDA-fracties uit Hart van Brabant elkaar opzochten en samen optrokken om de strategische agenda tot 2020 wat meer CDA-groen te kleuren. Onze gemeente ontkwam vorig jaar ook ter nauwer nood aan een onzaligmakend referendum over de binnenstad doordat partners na het faillissement van V&D elkaar vonden en met een sterk plan kwamen voor een sterkere binnenstad. Een versterking die broodnodig is om in de toekomst niet een saaie boodschappenstad te worden. Als CDA hebben we dit jaar een actief jaar gehad. Naast de aanwezigheid van diverse fractieleden bij de vele werkbezoeken en bijeenkomsten overal in de stad, zijn wij ook veel de straat op geweest zoals bijvoorbeeld bij de seniorenbeurs, de Brabantse CDA-actie Kansen zien en een delegatie van het CDA, waaronder ikzelf, hebben deelgenomen aan de moordregatta (roeiwedstrijd). Bovenop al deze acties hebben we ook de mantelzorgers extra in het zonnetje gezet en op de dag van de Mantelzorger hebben we een Tilburgse mantelzorgerkrant uitgebracht. Wanneer wij spreken met inwoners van onze stad overheerst een duidelijk beeld: er blijft altijd ruimte voor verbetering maar in Tilburg is en blijft het goed leven.

Marcel van den Hoven Fractievoorzitter CDA Tilburg

pagina 2 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2016

Behaalde successen Invoering kennischeques Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2016 pleitte de CDA-fractie voor de invoering van kennischeques. De kennischeque is een subsidie van maximaal â‚Ź 5.000,-. waarmee een ondernemer kennis inkopen. De invoering van de kennischeque is een opsteker voor Tilburg. Het mes snijdt namelijk aan drie kanten. Het vestigingsklimaat in Tilburg wordt verbeterd, het MKB wordt in staat gesteld door te groeien en studenten worden door de opgedane praktijkervaring in de stad meer verbonden aan Tilburg. Opening hostel in Dwaalgebied Al in 2009 heeft het CDA gepleit voor de komst van een hostel in onze binnenstad. Op dat moment bleek dit geen haalbare kaart. Nu 7 jaar later zetten twee jonge ondernemers alsnog hun schouders eronder. Het budgethotel voor jongeren aan de Stationstraat telt zo'n 60 bedden. Het CDA Tilburg is verguld met deze opening. Een dergelijke verblijfsaccommodatie is een mooie aanvulling op alles wat onze gemeente al op het gebied van toerisme te bieden heeft. Gratis Bio-afvalzakken Deze zomer werden veel Tilburgers geplaagd door maden in hun afvalbak. Op verzoek van het CDA heeft de wethouder gratis bio-afvalzakken beschikbaar gemaakt in alle Tilburgse stadswinkels. Lobby gratis VOG voor vrijwilligers Op initiatief van het CDA zegt wethouder Kokke toe een lobby richting Den Haag te starten om te kijken of het mogelijk is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis te maken voor het uitvoeren voor vrijwilligerswerk. Opnieuw buurtsuper op Burgemeester van de Mortelplein Begin dit jaar sloot de supermarkt aan het Burgemeester van de Mortelplein. Het CDA is een warm pleitbezorger van het behouden van voorzieningen in de wijk. Dit soort voorzieningen waarborgen de leefbaarheid in wijken. Het CDA heeft zich actief bezig gehouden met deze kwestie. Dit heeft er toe geleid dat halverwege dit jaar toch een nieuwe supermarkt opende aan het Burgemeester van de Mortelplein. Spooroverweg Berkel-Enschot In Berkel Enschot is schot gekomen in de ontwikkeling van het dorpshart. Met Koningsoord en een definitieve start met het winkelcentrum wordt hier invulling aan gegeven. De verbinding tussen het buitengebied en kern van Berkel-Enschot heeft onze volle aandacht. Daarbij hebben we aandacht gevraagd voor de veiligheid bij spoorwegovergangen. Door de inzet van het CDA komt er een onafhankelijk onderzoek bij de spoorwegovergang Raadhuisstraat. Ook hebben we hebben met andere partijen een afgedwongen dat de monitoring-criteria voor de oversteek bij de De Kraan worden vastgelegd.

pagina !3 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Aandacht toekomstbestendigheid Willem II-stadion Op aandringen van commissielid Robben zegt de burgemeester toe een onderzoek te doen naar het toekomstbestendig maken van het Willem II-stadion. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in 2017. Startschot vernieuwing binnenstad Veel energie is het afgelopen jaar gegaan naar een bruisende binnenstad waar het goed vertoeven, ondernemen en wonen is. Er komen steeds meer nieuwe winkels bij en wordt er door partijen geïnvesteerd. Het komende jaar wordt dit aangevuld met nieuwe Appartementen en wordt er ruim geïnvesteerd in groen. We hebben als coalitiepartner hiervoor middelen vrijgemaakt. We hebben als CDA met andere partijen moties ingediend om voortgang te houden in de verdere ontwikkeling van de Binnenstad. Marti de Brouwer Tilburgse politicus van het jaar 2016 10 november werd na afloop van de begrotingsbehandeling de Tilburgse politicus van het jaar 2016 bekend gemaakt. De verkiezing werd georganiseerd door de nieuwswebsite Tilburgers.nl. In de afgelopen maanden mochten bezoekers van de website aangeven wie de titel het meest verdiende. CDA-raadslid Marti de Brouwer pakte met 262 punten de titel. Hij liet met 192 punten verschil de concurrentie ruimschoots achter zich. Naast Marti de Brouwer stonden ook diverse andere CDA-ers hoog genoteerd. In de top 11 staan maar liefst 5 CDA-ers. Wethouder Erik de Ridder staat op 4, op plaats 9, 10 en 11 vinden we respectievelijk CDA-raadsleden Claudia Dankers, Joost van Puijenbroek en fractievoorzitter Marcel van den Hoven.

Permanente campagne Het werk van de fractie vindt niet alleen plaats in de raadzaal maar voor een belangrijk deel ook daarbuiten. Daarom voeren wij een permanente campagne. Een korte opsomming van enkele activiteiten die wij in dit kader hebben uitgevoerd in 2016: • • • • • •

Fractie heeft een werkbezoek gebracht aan Iris Ohyama op industrieterrein Vossenberg; Wandeling met bewoners van verzorgingstehuis De Heikant in de week tegen armoede; De fractie vierde de opening van de Willem II-passage door CDA-zadelhoesjes uit te delen aan passanten. Op 1 oktober 2016 was de fractie aanwezig op de jaarlijkse Seniorenbeurs in de Euroscoop. Op 5 november daagde het CDA Tilburgers uit tijdens de Brabantse campagne #KansenZien. Welke kansen zagen mensen voor onze gemeente? Op 10 november publiceerde het CDA, op de Dag van de Mantelzorger in de Tilburgse Koerier een eigen mantelzorgkrant. Hierin informeerden wij de stad over wat mantelzorg inhoudt en wat het CDA voor hen wil doen.

pagina 4 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2016

De mensen 2016 was wat betreft personele bezetting een bewogen jaar voor de fractie. Op 8 april moesten wij noodgedwongen afscheid nemen van onze trouwe fractievolger Frans Bartels. Hij verloor op 70 jarige leeftijd de strijd tegen slokdarmkanker. We zullen de energie en het enthousiasme van Frans nog lang missen. Anderzijds was er ook goed nieuws. Op 13 juni 2016 installeerde de gemeenteraad Ineke Couwenberg als tweede commissielid namens het CDA. Met Ineke hebben we een bevlogen politiek talent in ons midden. Ineke is sinds haar installatie woordvoerder op het gebied van duurzaamheid, milieu en burgerparticipatie.

Op 14 juli 2016 is raadslid Claudia Dankers bevallen van een gezonde zoon genaamd Bram. Tijdens haar afwezigheid in de gemeenteraad werden de taken van Claudia tijdelijk waargenomen door Sjef Robben.

Initiatiefvoorstellen

4 initiatiefvoorstellen

Het CDA heeft de volgende initiatiefvoorstellen (mede) ingediend. 1.Afblazen referendum nadat nieuw binnenstadsplan was ontwikkeld 2.Maak de aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag kosteloos voor vrijwilligersorganisaties 3.Zorg voor een leerstoel Mantelzorg in Tilburg 4.Betere informatie en leesbaarheid raadsvoorstellen en -notities.

pagina 5 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2016

Schriftelijke vragen ÉÊn van de instrumenten van de gemeenteraad om het college van Burgemeester en Wethouders te controleren is het stellen van schriftelijke vragen. In 2016 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de volgende onderwerpen:

22 sets schriftelijke vragen

1. Ambtenaren met een topsalaris binnen gemeente Tilburg 2. Behoud buurtsupermarkten 3. Kosten voor opruimen en opslaan drugsafval 4. Straatverlichting te vaak kapot 5. Faillissement grote retailers 6. Overschot in parkeerexploitatie 7. Huisvesting biljartvereniging 8. Gemeentelijk dekkend en werkend AED-netwerk 9. Zijn er in de toekomst voldoende woningen voor senioren? 10. Worden de normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor gehandhaafd? 11. Maak het delen van verlofdagen onder ambtenaren mogelijk. 12. Past de mogelijke komst van Waste World naar het MOB-terrein in onze ambities? 13. Zorg voor een geschikte repetitieruimte voor Cinque du Platzak 14. Verstrek invalidenparkeerkaarten ook in de decentrale stadswinkels 15. Sluit coffeeshops rond scholen onder schooltijd 16. Beschikbaar stellen BSN-nummer bij bezoekerspas parkeren binnenstad. 17. Kritische vragen bij bestuurlijke rapportage van Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant. 18. Wat is het resultaat van onze dementieconsulenten? 19. Armoede en gezondheid Tilburgse kinderen. 20. Sociale veerkracht 21. Vragen over vacatures bij de gemeente Tilburg. 22. Vragen over supermarkten die tegen de regels in open waren tijdens 1e Kerstdag. De volledige vragen zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad van Tilburg.

pagina !6 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Overzicht moties en amendementen

33

Een ander belangrijk instrument van de gemeenteraad is het recht van indienen van moties en amendementen. In 2016 diende de CDA-fractie onderstaande moties en amendementen (mee) in.

moties/ amendementen

Een motie of amendement is aangenomen indien meer dan de helft van de raad voor stemt.

Een motie of amendement is verworpen indien meer dan de helft van de raad tegen stemt. Een motie kan ingetrokken worden. Dan is de motie niet in stemming geweest. Een motie kan ook overgenomen worden, de wethouder heeft dan toegezegd de opdracht in de motie uit te gaan voeren. Resultaat

Datum

Onderwerp

Samen met

01-02

Pand Pollepel beschikbaar maken voor voortzetting levenswerk Gerrtit Poels.

SP LST GL PvdA Lokaal Tilburg Voor Tilburg VSP OPA

01-02

Prestatieafspraken maken bij project nul-op-de-meter

01-02

Energiebesparing Lochal

GroenLinks SP

Aangenomen

01-02

Doorgaan met planontwikkeling Binnenstad

D66

Aangenomen

07-03

Financiele situatie bij omgevingsdienst Midden- en West Brabant

D66 SP LST VVD PvdA GroenLinks VSP LT

Aangenomen

07-03

Steun burgertop 013

PvdA D66 LST SP GroenLinks VT LT

Aangenomen

18-04

Onderzoek of Dolfijn bowling kan verhuizen naar Stappegoor

Overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

pagina 7! van 12 !


Politiek jaarverslag 2016

Samen met

Resultaat

Datum

Onderwerp

18-04

Draagvlak bij communicatie over parkeerregulering

Overgenomen

14-06

Risico’s moeten expliciet betrokken worden bij presentatie grote projecten

Overgenomen

14-06

Toegankelijkheid gebouwen en voorzieningen voor mindervalide

PvdA D66 SP Groen Links LT VSP Voor Tilburg

Aangenomen

14-06

Zorg voor goede veteranenzorg in Tilburg

D66 LST SP GroenLinks PvdA OPA VVD LT VSP

Aangenomen

14-06

Geef invulling aan plint onder Postperron

D66 Voor Tilburg

Overgenomen

14-06

Nieuwe Havenmeester voor de Piushaven

D66 GroenLinks SP LST OPA VSP Voor Tilburg

Overgenomen

14-06

Onderzoek ruimere openingstijden milieustraat Hoolstraat

LT D66 LST VSP OPA VVD

Overgenomen

14-06

Pak uitwassen verminderd groenonderhoud aan

SP OPA

Ingetrokken

18-06

Eventuele bezuinigingen invullen door snijden in kosten in plaats van verhogen belastingen

Voor Tilburg

Ingetrokken

18-06

Maak Willem II-stadion toekomstbestendig

SP D66 LT LST VVD VSP

Overgenomen

18-07

Stel stadswinkels beschikbaar voor de toegang

D66 VT

Aangenomen

pagina 8 ! van 12 !


Politiek jaarverslag 2016

Datum

Onderwerp

Samen met

Resultaat

18-07

Maak afspraak met toegang ook mogelijk buiten openingstijden

D66 LST OPA SP GroenLinks

Ingetrokken

18-07

Meer balans in aandacht voor sport en kunst en cultuur.

GroenLinks D66 PvdA

Overgenomen

18-07

Meer ruimte voor cultuurmakers

GroenLinks D66 PvdA

Overgenomen

17-10

Maak kort parkeren op Stappegoor mogelijk

LT VSP OPA LST

Overgenomen

10-11

Tilburgs pluspakket op landelijke Levenslanglerenkrediet

D66 SP VT GL

Overgenomen

10-11

Veranker mantelzorg in de agenda sociaal domein

10-11

Maak meerjarige afspraken met Kermis FM

10-11

Maak nieuwbouw/verbouw van de binnenstad visueel voor bezoekers van de binnenstad.

10-11

Gemengde subsidie aanvragen professionals en amateur podiumkunsten

10-11

Voordelen afvalscheden voor iedereen

Overgenomen

10-11

Communicatie op maat

Ingetrokken na toezegging

10-11

Verbeter gemeentelijke informatieavonden

Ingetrokken na toezegging

10-11

Diversiteit in het personeelsbestand van de Gemeente Tilburg

D66 SP

Overgenomen

19-12

Criteria monitoring overgangen Berkel-Enschot vooraf vastleggen

GL D66 SP

Overgenomen

19-12

Onafhankelijk onderzoek spoorovergang Raadhuisstraat

Aangenomen SP VVD VT

Overgenomen

Overgenomen SP GL D66 VT

Overgenomen

Overgenomen

De volledige teksten van de moties en amendementen zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad Tilburg. pagina !9 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Gemeenteraadsfractie Het CDA is met zes zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Tilburg. In het dagelijks werk worden de raadsleden ondersteund door commissieleden. Naam: Marcel van den Hoven Rol: Fractievoorzitter

Vice-voorzitter van de gemeenteraad Voorzitter commissie vestigingsklimaat

Portefeuille: Drugsbeleid E-mailadres: marcelvandenhoven@raadtilburg.nl Naam: Cecile van Berkel Rol: Raadslid

Vice-fractievoorzitter

Portefeuille: Stedelijke inrichting

Cultuur Wonen Personeel Internationale samenwerking

E-mailadres: cecilevanberkel@raadtilburg.nl Naam: Marti de Brouwer Rol: Raadslid Portefeuille: Veiligheid

Zorg en welzijn Armoede Groen in de stad

E-mailadres: martidebrouwer@raadtilburg.nl Naam: Claudia Dankers Rol: Raadslid Portefeuille: Jeugd en onderwijs

WMO Bevorderen zelfredzaamheid Parkeren Fysieke leefomgeving

E-mailadres: claudiadankers@raadtilburg.nl

pagina !10 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Naam: Joost van Puijenbroek Rol: Raadslid

Voorzitter auditcommissie Voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven

Portefeuille: Politiek en bestuur

Communicatie Regionale samenwerking Dienstverlening

E-mailadres: joostvanpuijenbroek@raadtilburg.nl

Naam: Rein Valk Rol: Raadslid Portefeuille: Werkgelegenheid

Economie

E-mailadres: reinvalk@raadtilburg.nl

Naam: Sjef Robben Rol: Commissielid Portefeuille: Sport

Kermis

E-mailadres: sjefrobben@raadtilburg.nl

Naam: Ineke Couwenberg Rol: Commissielid Portefeuille: Burgerpartipatie !

Duurzaamheid Milieu

E-mailadres: inekecouwenberg@raadtilburg.nl

Wethouder Naam: Erik de Ridder Portefeuille: financiĂŤn

economische zaken werk & inkomen ict & dienstverlening

E-mailadres: erik.de.ridder@tilburg.nl

pagina !11 van !12


Politiek jaarverslag 2016

Financiën Ieder jaar ontvangt een fractie een financiële bijdrage van de gemeente voor het vervullen van de werkzaamheden. Hieronder treft u de verantwoording van de ontvangen fractiegelden voor het jaar 2016. € 27.994,98

Saldo bankrekening 01-01-2016

Ontvangsten fractiegelden rente

€ 12.555,00 € 82,24 +

€ 12.637,24

Totale ontvangsten

Uitgaven Automatisering

€ 1.721,32

Ondersteuning

€ 1.450,00

Informatie/communicatie

€ 3.761,96

Reiskosten Representatie

€ 0,00 € 1.696,08

Scholing

€ 992,95

Secretariaat

€ 767,90

Vergaderkosten Overigen

€ 5.282,90 € 476,45 +

Totale uitgaven

€ 16.149,56 -/-

Saldo bankrekening 31-12-2016

€ 24.482,66

pagina 12 ! van 12 !