Page 1

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI NAČRT GOSPODARJENJA Z BLATOM 2013-2016 Načrt gospodarjenja z odpadki in načrt gospodarjenja z blatom je narejen za 4 leta in velja od 1.1.2013 do 31.12.2016. Načrt gospodarjenja z odpadki iz čistilne naprave Domžale-Kamnik je izdelan skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/2011 – 27. člen) Načrt gospodarjenja z blatom je izdelan skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS 88/2011 – 16.člen) Načrt izdelal: dr. Meta Levstek, univ.dipl.inž.kem.inž Pregledal: Peter Cerar, dipl. ing. kem. teh., spec. vodenja Odobril: direktorica: dr. Marjetka Stražar, univ. dipl. biol. Datum izdaje: 2012-12-17 Datum pregleda dokumenta 2013201420152016-

Pregledal

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

Popravek

1/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

KAZALO 1 2

UVOD ............................................................................................................................................... 3 NASTAJANJE ODPADKOV NA CČN DOMŽALE-KAMNIK.............................................................. 4 2.1 ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA ODPADNE VODE ............................. 4 2.2 OSTALI ODPADKI..................................................................................................................... 6 3 OPIS OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH TEHNIČNIH, ORGANIZACIJSKIH IN DRUGIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV TER NJIHOVIH ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA....................................................................................................................................................... 7 4 OPIS OBSTOJEČIH IN PREVIDENIH NAČINOV RAVNANJA Z NASTALIMI ODPADKI ................ 8 4.1 Začasno skladiščenje odpadkov................................................................................................ 8 4.2 Oddaja ali prepuščanje odpadkov zbiralcu odpadkov ............................................................... 8 4.3 Obdelavi odpadkov.................................................................................................................... 8 4.4 Lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.................................................. 8 5 EVIDENCA ZBRANIH ODPADKOV ................................................................................................. 8

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

2/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

1

UVOD

Javno podjetje Centralna čistilne naprava Domžale-Kamnik (CČN DK) izvaja obvezno gospodarsko službo čiščenje odpadnih vod za občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin in Komenda. Čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode se vrši na CČN DK na lokaciji Študljanska 91 v občini Domžale. Čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode. Je klasična mehansko-biološka čistilna naprava z anaerobno digestijo blata in koriščenjem bioplina na bioplinskih motorjih. Projektirana zmogljivost dvostopenjske CČN je 200.000 PE s povprečnim pretokom 20.921 m3/dan odpadne vode. Iz slike (Slika 1) je razviden zračen posnetek naprave. Čistilna naprave je opremljena za obdelavo neobdelanega blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.

Slika 1: Zračni posnetek JP CČN DK.

V procesu čiščenja odpadnih vod nastaja letno okoli 5.000 ton odpadkov. Od tega so odpadki, ki se izločijo iz odpadne vode in so stranski produkt čiščenja odpadne vode:  ostanki na grobih grabljah in sitih (19 08 01) okoli 400 ton,  dehidriranego blato okoli 3.000 ton/leto. Ostalih odpadkov je tako 1.600 ton, od tega je približno 4 tone opredeljenih kot nevarni odpadek (odpadna mazalna in strojna olja, odpadno aktivno oglje, odpadki elekt. opreme, odpadne flourescentne cevi, embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, kovinska embalaža, abosorbenti). Skladno z določili 27. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/2011) je JP CČN DK kot povzročitelj odpadkov, kjer nastaja letno več kot 150 ton odpadkov med katerimi so tudi nevarni odpadki, zavezano da izdela in sprejme načrt gospodarjenja z odpadki za štiriletno obdobje. Načrt se bo na letni ravni ob morebitnih spremembah ustrezno popravil.

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

3/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

2

2.1

NASTAJANJE ODPADKOV NA CČN DOMŽALE-KAMNIK

ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Mehanska stopnja Dotok CČN in grobe grablje: Glavni kanal kanalizacije dovede surovo odpadno vodo do vstopa na CČN DK po prostem padu. V glavni kanal se preko posebne cevne povezave in merilca pretoka dozirajo pripeljani biološko razgladljivi odpadki (dovoz 1). Iz skupne odpadne vode se nato na grobih grabljah izločijo delci do velikosti 15 mm, ki se zadržijo na strgalu, polžni transporter s stiskalnico pa delce odvede do mobilnega zaboja volumna 1 m3, katerega je mogoče z viličarjem prazniti v 5 m3 zabojnik. Grobe grablje se vklopijo avtomatsko glede na vodni nivo v kanalu. Polžne črpalke in fine grablje: Štiri polžne črpalke s teoretično kapaciteto 4 x 170 L/s dvignejo odpadno vodo na nivo CČN. Ob povišani količini vode se avtomatsko vklopijo dodatne črpalke. Pred polžnimi črpalkami je lokacija dovoza 2 in dotok vseh odpadnih in meteornih vod, ki nastanejo na lokaciji CČN DK. Odpadna voda teče čez fine grablje in se loči na dva kanala. Fine grablje sestojijo iz dveh linij grabelj, kompaktorja ter 5m3 zabojnika za odpadke. Tu se odstranijo odpadki večji od 3 mm. Ozračen peskolov: Voda preko finih grabelj teče v peskolov, ki je razdeljen v dve komori po 250 m3. Pesek in ostali težji delci se črpajo z dna z mamut črpalkami in odvedejo v klasifikator-pralnik peska. Ločeni organski material se iz pralnika odvaja na dotok in na fine grablje, medtem ko se opran pesek zbira v 1 m3 prekucnem zabojniku. Zračenje preprečuje posedanje lažjih delcev in ohranja odpadno vodo v aerobnih razmerah. Pri flotaciji na površino flotirajo olja in maščobe, s strgali se postrgajo ter dozirajo v zalogovnik blata ob primarnem usedalniku in nadalje v gnilišča. Linija blata-anaerobni proces: V procesu anaerobne presnove v odsotnosti kisika, anaerobne bakterije razgrajujejo visoko obremenjeno odpadno vodo in suspendirane snovi (masna koncentracija trdnih snovi v tekočini), pri čemer pride do znižanja organskih snovi. Produkt anaerobne razgradnje je bioplin (CH4 65%, CO2 30%, N2, CO, O2, …), kateri se uporablja kot gorivo in pregnito stabilizirano blato. Proces na CČN poteka kontinuirano v dveh sistemih gnilišč, pri mezofilnih pogojih (~40oC) in zadrževalnem času cca 40 dni. Sestavljeno je iz naslednjih sklopov: • gnilišče D1, • gnilišče D2, • strojno zgoščanje blata (centrifuga), • zadrževalni silos povratnih visoko obremenjenih vod. Pri strojnem zgoščanju blata se z centrifugo zmanjša volumen blata za približno deset krat. Za ustrezno ločitev čvrste faze od tekoče se dodaja sredstvo za flokulacijo (visoko molekularni kationski poliakrilamid). Delovanje centrifuge je avtomatizirano in se izvaja na lokalnem PLK-ju. Za dosego konstantnih rezultatov izhoda, ne glede na spreminjajoče vhode služi regulacijski sistem. V coni odstranjevanja vode (stiskanja) se izvaja meritev sile na pogonu izmetnega polža. Višja je zastojna sila bolj se povečajo obrati izmetnega polža in obratno. Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

4/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

Operater nastavi želeno utež (moment) v coni stiskanja in v primeru večjih nihanj v kvaliteti vhodnega blata ustrezno prenastavi dodatek flokulanta. Anaerobni proces poteka v dveh sistemih gnilišč, sestavljenih iz primarnega in sekundarnega reaktorja. Iz sekundarnih reaktorjev se blato odvaja v bazen pregnitega blata dehidracije in od tu črpa na zgoščanje v centrifugo. Dehidrirano blato se iz centrifuge transportira na prikolico od koder se odpelje na začasno odlaganje na depo pod nadstrešnico, katera se nahaja v sklopu CČN DK. Delovanje dehidracije blata poteka običajno 4x tedensko, pri čemer v enem dnevu nastane približno 16 m3 dehidriranega blata. Tabela 1: Predvidena letna količina sprejetega neobdelanega blata, muljev in ostalih odpadkov v tonah Realizacija Sprejeti odpadki Količina 2013 2014 2016 2016 navedena v OVD 2012 (do 35441-82/201031.10.2012) 17 19 08 05 Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 20 03 04 Greznični mulji Ostali odpadki

13.610

2.327

3.000

3.000

3.000

3.000

13.403 9.144

15.000 10.000

15.000 10.000

15.000 10.000

15.000 10.000

Tabela 2: Predvidena letna količina odpadka v tonah, ki nastane v procesu čiščenja odpadne vode Klasifikacijska številka odpadka Naziv odpadka Lokacija nastanka

Način zbiranja

način oddaje oddaja odpadka

Realizacija 2012 (do 31.10.2012)

2013

2014

2015

2016

19 08 05 blato iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 20 -Dehidracija

Lokalna deponija

pogodba Saubermacher

3.300

3.900

3.900

3.900

3.900

100

100

100

100

220

220

220

220

19 08 01 ostanki na grabljah in sitih 01 -Grobe grablje

grabilec - zabojnik

pogodba JP Prodnik

03 - Fine grablje

grablje - kompaktor -

pogodba Saubermacher

04 - Pesklov

zabojnik

pogodba

90

90

90

90

Gorenjska gradbena družba d.d.

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

5/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

2.2

OSTALI ODPADKI

V spodnji tabeli so navedeni ostali odpadki, ki se pojavljajo na lokaciji CČN. Tabela 3: Predvidena letna količina ostalih odpadkov v tonah. Klasifikacijska številka odpadka Naziv odpadka

Način zbiranja

15 01 01

ločeni zbiralniki

papir in karton 15 01 02

ločeni zbiralniki

2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

JP Prodnik ločeni zbiralniki

odpadno steklo 16 06 05

Realizacija 2012

JP Prodnik

plastična embalaža 15 01 07

način oddaje oddaja odpadka

JP Prodnik ločeni zbiralniki

odpadni akumulatorji 20 01 40

ločeni zbiralniki

Dinos

4

4

4

4

16 02 13* ločeni zbiralniki odpadni računalniki, monitorji, elekt. Oprema 15 02 02* ločeni zbiralniki

Kemis

0,3

0,3

0,3

0,3

Kemis

0,1

0,1

0,1

0,1

ločeni zbiralniki

Kemis

2

2

2

2

ločeni zbiralniki

Eko les plus

2

4

2

4

ločeni zbiralniki

Kemis

0,01

0,01

0,01

0,01

ločeni zbiralniki

Kemis

0,04

0,04

0,04

0,04

ločeni zbiralniki

Kemis

0,01

0,01

0,01

0,01

ločeni zbiralniki

Emster

0,03

0,03

0,03

0,03

15 01 10* ločeni zbiralniki embalaža, ki vsebuje nevarne snovi 15 01 10* ločeni zbiralniki

Kemis

0,1

0,1

0,1

0,1

Kemis

0,02

0,02

0,02

0,02

ločeni zbiralniki

Kemis

0,05

0,05

0,05

0,05

ločeni zbiralniki

Kemis

0,05

0,05

0,05

0,05

ločeni zbiralniki

Kemis

0,06

0,06

0,06

0,06

odpadno železo

odpadne oljne krpe 13 02 08* odpadna mazalna in strojna olja 15 02 02* aktivno oglje 16 06 02* Ni Cd baterije 17 04 11 kabli, ki niso 170410 20 01 21* fluor.cevi 08 03 18 odpadni tonerji

kovinska embalaža 15 02 02* absorbenti 16 06 01 svinč.baterije 16 05 06* Laboratorijske kemikalie

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

6/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

3

OPIS OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH TEHNIČNIH, ORGANIZACIJSKIH IN IN ZMANJŠEVANJE DRUGIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV TER NJIHOVIH ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Odpadki, ki se zbirajo na mehanski stopnji čiščenja v glavnini nastajajo kot posledica uporabe vode v gospodinjstvu in spiranja onesnaženih javnih površin. Samo nastajanje odpadkov ne moremo preprečiti, skušamo pa jih zmanjšati z ozaveščanjem uporabnikov o tem, kaj sodi in se sme odvajati v javni kanalizacijski sistem. Na povzročanje težav pri odvajanju neprimernih odpadkov in morebitnih posledic pri odvajanju nevarnih odpadkov (zdravil, kemikalij…) po kanalizacijskem omrežju opozarjamo tudi v ostalih medijih. Velik pomen dajemo tudi ekskurzijam in obiskom šol ter ostalih skupin na komunalnih ČN, ki so v naših upravljanjih, tako da jim v času predstavitve tehnologije in samega delovanja ČN izobražujemo tudi v smislu prepovedi odvajanja odpadkov po kanalizacijskem sistemu. Določene odpadke pred odstranitvijo v zabojnik stisnemo (odpadke iz finih grabelj). Produkt biološkega čiščenja je biološko blato, kateremu nastanku se prav tako ne da izogniti. Se pa odpadek obdela in na tak način zmanjša njegove količine ter škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. K temu pripomoremo tudi s doslednim spremljanjem in upoštevanjem zakonskih predpisov in posledično izbiranjem najprimernejše končne oskrbe. Pri procesu čiščenja se vedno upošteva racionalizacija uporabe vseh surovin in posledično nastajanje odpadkov.

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

7/8


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

4

4.1

OPIS OBSTOJEČIH IN PREVIDENIH NAČINOV RAVNANJA Z NASTALIMI ODPADKI

Začasno skladiščenje odpadkov

Na lokaciji CČN DK se vsi odpadki začasno skladiščijo v zato pripravljenih zabojnikih, le dehidrirano blato (19 08 05) se začasno skladišči (do 4 mesece) na lokalni deponiji. 4.2

Oddaja ali prepuščanje odpadkov zbiralcu odpadkov

Vse odpadke se prepušča (oddaja) pooblaščenemu prevzemniku odpadka, skladno z njegovim OVD. Za vsako oddajo se zahteva evidenčni list. 4.3

Obdelavi odpadkov

Na lokaciji CČN DK ne obdelujemo nastalih odpadkov, vendar le biološko razgradljive tekoče odpadke, ki jih dobimo v obdelavo skladno z našim OVD in Načrt ravnanja z odpadki.doc 4.4

Lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo odpadkov

Na lokaciji CČN ne načrtujemo naprave za obdelavo nastalih lastnih odpadkov in blata.

5

EVIDENCA ZBRANIH ODPADKOV

Dejanska evidenca vseh zbranih in oddanih odpadkov je razvidna iz evidenčnih listov in letnega poročila o delu CČN. Skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. List RS 103/2011, 29. člen) in ker CČN DK letno proizvede več kot 10 ton odpadkov in več kot 5 kg nevarnih odpadkov oziroma v posameznem koledarskem letu zaposlimo več kot 10 oseb, poročamo ministrstvu do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. Načrt gospodarjenja z blatom je tudi del Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Načrt gospodarjenja z odpadki in blatom_2013-2016/ 2012-12-17/4 datum tiskanja:19.12.2012

8/8

nacrt gospodarjenja z odpadki in blatom 2013  

nacrt gospodarjenja z odpadki in blatom 2013-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you